فلور (فارسی) ایران شماره 55 تیره عناب فلور (فارسی) ایران شماره 55 تیره عناب

توضیحات

مخاطبان در این کتاب با تیره عناب و گونه‌های مختلف این گیاه و نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. مطالب کتاب با تصاویر سیاه و سپید همراه است. همچنین نقشه انتشار گونه‌ها در پایان کتاب به طبع رسیده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796072","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 55 تیره عناب","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2d3d62440284db19/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2d3d62440284db19/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2d3d62440284db19/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2d3d62440284db19/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2d3d62440284db19/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2d3d62440284db19/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2d3d62440284db19/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2d3d62440284db19/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2d3d62440284db19/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2d3d62440284db19/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۶","nobat_chap":"1","description":["مخاطبان در این کتاب با تیره عناب و گونه‌های مختلف این گیاه و نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. مطالب کتاب با تصاویر سیاه و سپید همراه است. همچنین نقشه انتشار گونه‌ها در پایان کتاب به طبع رسیده است.",""],"pages_count":"52","keywords":"null","token":"2d3d62440284db19","created_at":"2020-08-02 10:59:22","updated_at":"2022-08-03 14:45:57","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-02 14:46:54","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918280","title":"خدیجه صوفیان","firstname":"خدیجه","lastname":"صوفیان","token":"86c5c99e5eb51725","created_at":"2020-08-02 14:44:26","updated_at":"2020-08-02 14:44:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918281","title":"مهری دیناروند","firstname":"مهری","lastname":"دیناروند","token":"0954ff312714e315","created_at":"2020-08-02 14:44:56","updated_at":"2020-08-02 14:44:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918280","title":"خدیجه صوفیان","firstname":"خدیجه","lastname":"صوفیان","token":"86c5c99e5eb51725","created_at":"2020-08-02 14:44:26","updated_at":"2020-08-02 14:44:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918281","title":"مهری دیناروند","firstname":"مهری","lastname":"دیناروند","token":"0954ff312714e315","created_at":"2020-08-02 14:44:56","updated_at":"2020-08-02 14:44:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784752","file":"5f265d42bc3f50.45356240.pdf","book_id":"3796072","toc":null,"created_at":"2020-08-02 10:59:22","updated_at":"2022-08-03 14:45:58","process_started_at":"2020-08-02 10:59:25","process_done_at":"2020-08-02 10:59:26","process_failed_at":null,"pages_count":"58","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e747e7a7c37fbde0eeefc7baaaf86df0db1ab586d535c3dea459161a8966d3ea25e276fdc7001bae41e7195b6f4e38ea74ab28cd709e69f4b707899773a84ef3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-55-تیره-عناب","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-55-تیره-عناب","pages_count_fa":"۵۲","authorTitle":"خدیجه صوفیان, مهری دیناروند","tocStr":"","url":"/preview/2d3d62440284db19/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-55-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8"}
{"toc":null,"pages_count":58,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2d3d62440284db19","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/BxCFJEZCEbKttBUE.jpg","blurred":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/aRuqdOhrbynbLMci.jpg","webpSec":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/VzqaBQRAvqnkrjmo-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":681,"margin":[0.00027898091698961615,0.000317476021385753,0.997997772920951,0.9988835478046043]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381374478340149,"y":0.22466960549354553},{"x":0.893569827079773,"y":0.22613802552223206},{"x":0.893569827079773,"y":0.23935389518737793},{"x":0.8359201550483704,"y":0.2378854602575302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8381374478340149,0.22466960549354553,0.893569827079773,0.23935389518737793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864745020866394,"y":0.24669604003429413},{"x":0.8913525342941284,"y":0.24669604003429413},{"x":0.8891352415084839,"y":0.26431718468666077},{"x":0.864745020866394,"y":0.26431718468666077}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.864745020866394,0.24669604003429413,0.8891352415084839,0.26431718468666077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.24669604003429413},{"x":0.8536585569381714,"y":0.24669604003429413},{"x":0.8536585569381714,"y":0.26284876465797424},{"x":0.8470066785812378,"y":0.26284876465797424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8470066785812378,0.24669604003429413,0.8536585569381714,0.26284876465797424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.24669604003429413},{"x":0.842572033405304,"y":0.24669604003429413},{"x":0.842572033405304,"y":0.26284876465797424},{"x":0.8292682766914368,"y":0.26284876465797424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8292682766914368,0.24669604003429413,0.842572033405304,0.26284876465797424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.2452276051044464},{"x":0.8203991055488586,"y":0.2452276051044464},{"x":0.8203991055488586,"y":0.26284876465797424},{"x":0.7738358974456787,"y":0.26138031482696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7738358974456787,0.2452276051044464,0.8203991055488586,0.26284876465797424]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.22320117056369781},{"x":0.893569827079773,"y":0.22613802552223206},{"x":0.893569827079773,"y":0.26431718468666077},{"x":0.7738358974456787,"y":0.26138031482696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7710531902313232,0.2162011705636978,0.898569827079773,0.2713171846866608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8359201550483704,"y":0.29221731424331665},{"x":0.8913525342941284,"y":0.2907488942146301},{"x":0.8913525342941284,"y":0.303964763879776},{"x":0.8359201550483704,"y":0.3054331839084625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8359201550483704,0.29221731424331665,0.8913525342941284,0.303964763879776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.29368576407432556},{"x":0.8248336911201477,"y":0.29221731424331665},{"x":0.8248336911201477,"y":0.3054331839084625},{"x":0.8026607632637024,"y":0.3054331839084625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8026607632637024,0.29368576407432556,0.8248336911201477,0.3054331839084625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.29368576407432556},{"x":0.8913525342941284,"y":0.2907488942146301},{"x":0.8913525342941284,"y":0.303964763879776},{"x":0.8026607632637024,"y":0.3054331839084625}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7976607632637024,0.28668576407432556,0.8963525342941284,0.310964763879776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.22466960549354553},{"x":0.7317073345184326,"y":0.22466960549354553},{"x":0.7317073345184326,"y":0.2364170402288437},{"x":0.725055456161499,"y":0.2364170402288437}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725055456161499,0.22466960549354553,0.7317073345184326,0.2364170402288437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.22466960549354553},{"x":0.72062087059021,"y":0.22466960549354553},{"x":0.72062087059021,"y":0.2364170402288437},{"x":0.6807095408439636,"y":0.2364170402288437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صوفیان","boundary":[0.6807095408439636,0.22466960549354553,0.72062087059021,0.2364170402288437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.22466960549354553},{"x":0.6762749552726746,"y":0.22466960549354553},{"x":0.6762749552726746,"y":0.2364170402288437},{"x":0.6718403697013855,"y":0.2364170402288437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6718403697013855,0.22466960549354553,0.6762749552726746,0.2364170402288437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.22466960549354553},{"x":0.6629711985588074,"y":0.22466960549354553},{"x":0.6629711985588074,"y":0.2364170402288437},{"x":0.623059868812561,"y":0.2364170402288437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدیجه","boundary":[0.623059868812561,0.22466960549354553,0.6629711985588074,0.2364170402288437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.2452276051044464},{"x":0.7317073345184326,"y":0.2452276051044464},{"x":0.7317073345184326,"y":0.2599118947982788},{"x":0.725055456161499,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725055456161499,0.2452276051044464,0.7317073345184326,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.2452276051044464},{"x":0.72062087059021,"y":0.2452276051044464},{"x":0.72062087059021,"y":0.2599118947982788},{"x":0.7006651759147644,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7006651759147644,0.2452276051044464,0.72062087059021,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.2452276051044464},{"x":0.6940132975578308,"y":0.2452276051044464},{"x":0.6940132975578308,"y":0.2599118947982788},{"x":0.669623076915741,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناب","boundary":[0.669623076915741,0.2452276051044464,0.6940132975578308,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496673822402954,"y":0.2452276051044464},{"x":0.6541019678115845,"y":0.2452276051044464},{"x":0.6541019678115845,"y":0.2599118947982788},{"x":0.6496673822402954,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6496673822402954,0.2452276051044464,0.6541019678115845,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.2452276051044464},{"x":0.6496673822402954,"y":0.2452276051044464},{"x":0.6496673822402954,"y":0.2599118947982788},{"x":0.534368097782135,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Rhamnaceae","boundary":[0.534368097782135,0.2452276051044464,0.6496673822402954,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277161598205566,"y":0.2452276051044464},{"x":0.5321508049964905,"y":0.2452276051044464},{"x":0.5321508049964905,"y":0.2599118947982788},{"x":0.5277161598205566,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5277161598205566,0.2452276051044464,0.5321508049964905,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.2452276051044464},{"x":0.5277161598205566,"y":0.2452276051044464},{"x":0.5277161598205566,"y":0.2599118947982788},{"x":0.521064281463623,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.521064281463623,0.2452276051044464,0.5277161598205566,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745011031627655,"y":0.2452276051044464},{"x":0.5144124031066895,"y":0.2452276051044464},{"x":0.5144124031066895,"y":0.2599118947982788},{"x":0.4745011031627655,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خديجه","boundary":[0.4745011031627655,0.2452276051044464,0.5144124031066895,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.2452276051044464},{"x":0.4678492248058319,"y":0.2452276051044464},{"x":0.4678492248058319,"y":0.2599118947982788},{"x":0.4235033392906189,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صوفیان","boundary":[0.4235033392906189,0.2452276051044464,0.4678492248058319,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41241684556007385,"y":0.2452276051044464},{"x":0.41906872391700745,"y":0.2452276051044464},{"x":0.41906872391700745,"y":0.2599118947982788},{"x":0.41241684556007385,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41241684556007385,0.2452276051044464,0.41906872391700745,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.2452276051044464},{"x":0.4013303816318512,"y":0.2452276051044464},{"x":0.4013303816318512,"y":0.2599118947982788},{"x":0.37472283840179443,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.37472283840179443,0.2452276051044464,0.4013303816318512,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3192904591560364,"y":0.2452276051044464},{"x":0.3658536672592163,"y":0.2452276051044464},{"x":0.3658536672592163,"y":0.2599118947982788},{"x":0.3192904591560364,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.3192904591560364,0.2452276051044464,0.3658536672592163,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31042128801345825,"y":0.2452276051044464},{"x":0.31707316637039185,"y":0.2452276051044464},{"x":0.31707316637039185,"y":0.2599118947982788},{"x":0.31042128801345825,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.31042128801345825,0.2452276051044464,0.31707316637039185,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2483370304107666,"y":0.2452276051044464},{"x":0.3082039952278137,"y":0.2452276051044464},{"x":0.3082039952278137,"y":0.2599118947982788},{"x":0.2483370304107666,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.2483370304107666,0.2452276051044464,0.3082039952278137,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1973392516374588,"y":0.2452276051044464},{"x":0.23725055158138275,"y":0.2452276051044464},{"x":0.23725055158138275,"y":0.2599118947982788},{"x":0.1973392516374588,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.1973392516374588,0.2452276051044464,0.23725055158138275,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15742793679237366,"y":0.2452276051044464},{"x":0.18847006559371948,"y":0.2452276051044464},{"x":0.18847006559371948,"y":0.2599118947982788},{"x":0.15742793679237366,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.15742793679237366,0.2452276051044464,0.18847006559371948,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.2452276051044464},{"x":0.1529933512210846,"y":0.2452276051044464},{"x":0.1529933512210846,"y":0.2599118947982788},{"x":0.1463414579629898,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1463414579629898,0.2452276051044464,0.1529933512210846,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.27019089460372925},{"x":0.7272727489471436,"y":0.27019089460372925},{"x":0.7272727489471436,"y":0.2834067642688751},{"x":0.7095343470573425,"y":0.2834067642688751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7095343470573425,0.27019089460372925,0.7272727489471436,0.2834067642688751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762749552726746,"y":0.27019089460372925},{"x":0.7050997614860535,"y":0.27019089460372925},{"x":0.7050997614860535,"y":0.2819383144378662},{"x":0.6762749552726746,"y":0.2819383144378662}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6762749552726746,0.27019089460372925,0.7050997614860535,0.2819383144378662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.27019089460372925},{"x":0.669623076915741,"y":0.27019089460372925},{"x":0.669623076915741,"y":0.2819383144378662},{"x":0.623059868812561,"y":0.2819383144378662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.623059868812561,0.27019089460372925,0.669623076915741,0.2819383144378662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119734048843384,"y":0.27019089460372925},{"x":0.6164079904556274,"y":0.27019089460372925},{"x":0.6164079904556274,"y":0.2819383144378662},{"x":0.6119734048843384,"y":0.2819383144378662}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6119734048843384,0.27019089460372925,0.6164079904556274,0.2819383144378662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.2687224745750427},{"x":0.6075388193130493,"y":0.2687224745750427},{"x":0.6075388193130493,"y":0.2819383144378662},{"x":0.5853658318519592,"y":0.2819383144378662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.5853658318519592,0.2687224745750427,0.6075388193130493,0.2819383144378662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.2687224745750427},{"x":0.5787139534950256,"y":0.2687224745750427},{"x":0.5787139534950256,"y":0.2819383144378662},{"x":0.5454545617103577,"y":0.2819383144378662}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جمزاد","boundary":[0.5454545617103577,0.2687224745750427,0.5787139534950256,0.2819383144378662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5388026833534241,"y":0.2687224745750427},{"x":0.5454545617103577,"y":0.2687224745750427},{"x":0.5454545617103577,"y":0.2819383144378662},{"x":0.5388026833534241,"y":0.2819383144378662}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5388026833534241,0.2687224745750427,0.5454545617103577,0.2819383144378662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.2907488942146301},{"x":0.7317073345184326,"y":0.2907488942146301},{"x":0.7317073345184326,"y":0.30690160393714905},{"x":0.725055456161499,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725055456161499,0.2907488942146301,0.7317073345184326,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917960047721863,"y":0.2907488942146301},{"x":0.72062087059021,"y":0.2907488942146301},{"x":0.72062087059021,"y":0.30690160393714905},{"x":0.6917960047721863,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6917960047721863,0.2907488942146301,0.72062087059021,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.2907488942146301},{"x":0.6917960047721863,"y":0.2907488942146301},{"x":0.6917960047721863,"y":0.30690160393714905},{"x":0.6851441264152527,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6851441264152527,0.2907488942146301,0.6917960047721863,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.2907488942146301},{"x":0.6807095408439636,"y":0.2907488942146301},{"x":0.6807095408439636,"y":0.30837005376815796},{"x":0.6363636255264282,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6363636255264282,0.2907488942146301,0.6807095408439636,0.30837005376815796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.2907488942146301},{"x":0.6341463327407837,"y":0.2907488942146301},{"x":0.6341463327407837,"y":0.30690160393714905},{"x":0.5853658318519592,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5853658318519592,0.2907488942146301,0.6341463327407837,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.2892804741859436},{"x":0.5698447823524475,"y":0.2907488942146301},{"x":0.5698447823524475,"y":0.30690160393714905},{"x":0.5232815742492676,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5232815742492676,0.2892804741859436,0.5698447823524475,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.2892804741859436},{"x":0.521064281463623,"y":0.2892804741859436},{"x":0.521064281463623,"y":0.30690160393714905},{"x":0.5144124031066895,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5144124031066895,0.2892804741859436,0.521064281463623,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.2892804741859436},{"x":0.5055432319641113,"y":0.2892804741859436},{"x":0.5055432319641113,"y":0.30690160393714905},{"x":0.4811529815196991,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4811529815196991,0.2892804741859436,0.5055432319641113,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4390243887901306,"y":0.2892804741859436},{"x":0.47006651759147644,"y":0.2892804741859436},{"x":0.47006651759147644,"y":0.30690160393714905},{"x":0.4390243887901306,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4390243887901306,0.2892804741859436,0.47006651759147644,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.432372510433197,"y":0.2892804741859436},{"x":0.4390243887901306,"y":0.2892804741859436},{"x":0.4390243887901306,"y":0.30690160393714905},{"x":0.432372510433197,"y":0.30690160393714905}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.432372510433197,0.2892804741859436,0.4390243887901306,0.30690160393714905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39689579606056213,"y":0.2892804741859436},{"x":0.42793792486190796,"y":0.2892804741859436},{"x":0.42793792486190796,"y":0.3054331839084625},{"x":0.39689579606056213,"y":0.3054331839084625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.39689579606056213,0.2892804741859436,0.42793792486190796,0.3054331839084625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858093023300171,"y":0.2892804741859436},{"x":0.3946785032749176,"y":0.2892804741859436},{"x":0.3946785032749176,"y":0.3054331839084625},{"x":0.3858093023300171,"y":0.3054331839084625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3858093023300171,0.2892804741859436,0.3946785032749176,0.3054331839084625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.3127753436565399},{"x":0.7317073345184326,"y":0.3127753436565399},{"x":0.7317073345184326,"y":0.3259911835193634},{"x":0.725055456161499,"y":0.3259911835193634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725055456161499,0.3127753436565399,0.7317073345184326,0.3259911835193634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762749552726746,"y":0.3127753436565399},{"x":0.7184035181999207,"y":0.3127753436565399},{"x":0.72062087059021,"y":0.3274596035480499},{"x":0.6762749552726746,"y":0.3274596035480499}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"52/۵۲","boundary":[0.6762749552726746,0.3127753436565399,0.72062087059021,0.3274596035480499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.3127753436565399},{"x":0.6674057841300964,"y":0.3127753436565399},{"x":0.6674057841300964,"y":0.3274596035480499},{"x":0.6629711985588074,"y":0.3274596035480499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6629711985588074,0.3127753436565399,0.6674057841300964,0.3274596035480499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407982110977173,"y":0.3127753436565399},{"x":0.6474500894546509,"y":0.3127753436565399},{"x":0.6496673822402954,"y":0.3274596035480499},{"x":0.6407982110977173,"y":0.3274596035480499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6407982110977173,0.3127753436565399,0.6496673822402954,0.3274596035480499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.31424376368522644},{"x":0.6341463327407837,"y":0.3127753436565399},{"x":0.6341463327407837,"y":0.3274596035480499},{"x":0.6031042337417603,"y":0.3274596035480499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6031042337417603,0.31424376368522644,0.6341463327407837,0.3274596035480499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.31424376368522644},{"x":0.6008869409561157,"y":0.31424376368522644},{"x":0.6008869409561157,"y":0.32892805337905884},{"x":0.5964523553848267,"y":0.32892805337905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5964523553848267,0.31424376368522644,0.6008869409561157,0.32892805337905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.31424376368522644},{"x":0.5920177102088928,"y":0.31424376368522644},{"x":0.5920177102088928,"y":0.32892805337905884},{"x":0.5654101967811584,"y":0.32892805337905884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5631929039955139,0.31424376368522644,0.5920177102088928,0.32892805337905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.31424376368522644},{"x":0.5631929039955139,"y":0.31424376368522644},{"x":0.5631929039955139,"y":0.32892805337905884},{"x":0.5587583184242249,"y":0.32892805337905884}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5587583184242249,0.31424376368522644,0.5631929039955139,0.32892805337905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.22466960549354553},{"x":0.7317073345184326,"y":0.22466960549354553},{"x":0.7317073345184326,"y":0.32892805337905884},{"x":0.1463414579629898,"y":0.32892805337905884}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1413414579629898,0.21766960549354553,0.7367073345184326,0.33592805337905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.3392070531845093},{"x":0.7317073345184326,"y":0.3392070531845093},{"x":0.7317073345184326,"y":0.35095447301864624},{"x":0.725055456161499,"y":0.35095447301864624}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7272727489471436,0.3392070531845093,0.7317073345184326,0.35095447301864624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962305903434753,"y":0.33773863315582275},{"x":0.72062087059021,"y":0.3392070531845093},{"x":0.72062087059021,"y":0.35095447301864624},{"x":0.6962305903434753,"y":0.35095447301864624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6962305903434753,0.33773863315582275,0.72062087059021,0.35095447301864624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.33773863315582275},{"x":0.6873614192008972,"y":0.33773863315582275},{"x":0.6873614192008972,"y":0.35095447301864624},{"x":0.6629711985588074,"y":0.35095447301864624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6629711985588074,0.33773863315582275,0.6873614192008972,0.35095447301864624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.33773863315582275},{"x":0.6629711985588074,"y":0.33773863315582275},{"x":0.6629711985588074,"y":0.35095447301864624},{"x":0.6563193202018738,"y":0.35095447301864624}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6585366129875183,0.33773863315582275,0.6629711985588074,0.35095447301864624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.33773863315582275},{"x":0.6518846750259399,"y":0.33773863315582275},{"x":0.6518846750259399,"y":0.35095447301864624},{"x":0.6141906976699829,"y":0.35095447301864624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6141906976699829,0.33773863315582275,0.6518846750259399,0.35095447301864624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.33627018332481384},{"x":0.6097561120986938,"y":0.33627018332481384},{"x":0.6097561120986938,"y":0.3494860529899597},{"x":0.5920177102088928,"y":0.3494860529899597}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"55","boundary":[0.5920177102088928,0.33627018332481384,0.6097561120986938,0.3494860529899597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898004174232483,"y":0.33627018332481384},{"x":0.5964523553848267,"y":0.33627018332481384},{"x":0.5942350625991821,"y":0.3494860529899597},{"x":0.5898004174232483,"y":0.3494860529899597}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5898004174232483,0.33627018332481384,0.5942350625991821,0.3494860529899597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.35829663276672363},{"x":0.7317073345184326,"y":0.35829663276672363},{"x":0.7317073345184326,"y":0.37298092246055603},{"x":0.725055456161499,"y":0.37298092246055603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725055456161499,0.35829663276672363,0.7317073345184326,0.37298092246055603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.35829663276672363},{"x":0.7184035181999207,"y":0.35829663276672363},{"x":0.7184035181999207,"y":0.37298092246055603},{"x":0.6784922480583191,"y":0.37298092246055603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۰۰","boundary":[0.6784922480583191,0.35829663276672363,0.7184035181999207,0.37298092246055603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541019678115845,"y":0.35829663276672363},{"x":0.6718403697013855,"y":0.35829663276672363},{"x":0.6718403697013855,"y":0.37298092246055603},{"x":0.6541019678115845,"y":0.37298092246055603}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6541019678115845,0.35829663276672363,0.6718403697013855,0.37298092246055603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430155038833618,"y":0.35829663276672363},{"x":0.6496673822402954,"y":0.35829663276672363},{"x":0.6496673822402954,"y":0.37298092246055603},{"x":0.6430155038833618,"y":0.37298092246055603}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6430155038833618,0.35829663276672363,0.6496673822402954,0.37298092246055603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.3553597629070282},{"x":0.6341463327407837,"y":0.35829663276672363},{"x":0.6341463327407837,"y":0.37298092246055603},{"x":0.4434589743614197,"y":0.3700440526008606}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"0-256-473-964-978","boundary":[0.4434589743614197,0.3553597629070282,0.6341463327407837,0.37298092246055603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.3348017632961273},{"x":0.7317073345184326,"y":0.33773863315582275},{"x":0.7317073345184326,"y":0.37298092246055603},{"x":0.4434589743614197,"y":0.3700440526008606}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4384589743614197,0.3278017632961273,0.7367073345184326,0.37998092246055604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.31424376368522644},{"x":0.893569827079773,"y":0.31424376368522644},{"x":0.893569827079773,"y":0.3259911835193634},{"x":0.8359201550483704,"y":0.3274596035480499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8337028622627258,0.31424376368522644,0.893569827079773,0.3259911835193634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.31571218371391296},{"x":0.8181818127632141,"y":0.31424376368522644},{"x":0.8181818127632141,"y":0.3274596035480499},{"x":0.7871397137641907,"y":0.32892805337905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7871397137641907,0.31571218371391296,0.8181818127632141,0.3274596035480499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.31571218371391296},{"x":0.893569827079773,"y":0.3127753436565399},{"x":0.893569827079773,"y":0.3259911835193634},{"x":0.7871397137641907,"y":0.32892805337905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7821397137641907,0.30871218371391296,0.898569827079773,0.3329911835193634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8492239713668823,"y":0.3392070531845093},{"x":0.8891352415084839,"y":0.3392070531845093},{"x":0.8891352415084839,"y":0.35242289304733276},{"x":0.8492239713668823,"y":0.35242289304733276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8492239713668823,0.3392070531845093,0.8891352415084839,0.35242289304733276]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864745020866394,"y":0.3612334728240967},{"x":0.893569827079773,"y":0.3612334728240967},{"x":0.893569827079773,"y":0.37444934248924255},{"x":0.864745020866394,"y":0.37298092246055603}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"شابک","boundary":[0.864745020866394,0.3612334728240967,0.893569827079773,0.37444934248924255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.38325992226600647},{"x":0.8913525342941284,"y":0.38325992226600647},{"x":0.8913525342941284,"y":0.39794421195983887},{"x":0.8470066785812378,"y":0.39794421195983887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8470066785812378,0.38325992226600647,0.8913525342941284,0.39794421195983887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937915921211243,"y":0.38325992226600647},{"x":0.8381374478340149,"y":0.38325992226600647},{"x":0.8381374478340149,"y":0.39794421195983887},{"x":0.7937915921211243,"y":0.39794421195983887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7937915921211243,0.38325992226600647,0.8381374478340149,0.39794421195983887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937915921211243,"y":0.3392070531845093},{"x":0.893569827079773,"y":0.3392070531845093},{"x":0.893569827079773,"y":0.39794421195983887},{"x":0.7937915921211243,"y":0.39794421195983887}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7887915921211243,0.33220705318450927,0.898569827079773,0.4049442119598389],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.38325992226600647},{"x":0.7294900417327881,"y":0.38325992226600647},{"x":0.7317073345184326,"y":0.39500734210014343},{"x":0.725055456161499,"y":0.39647576212882996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725055456161499,0.38325992226600647,0.7317073345184326,0.39500734210014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.38325992226600647},{"x":0.7184035181999207,"y":0.38325992226600647},{"x":0.72062087059021,"y":0.39647576212882996},{"x":0.7028824687004089,"y":0.39647576212882996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7006651759147644,0.38325992226600647,0.72062087059021,0.39647576212882996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.38325992226600647},{"x":0.7294900417327881,"y":0.38179147243499756},{"x":0.7317073345184326,"y":0.39647576212882996},{"x":0.7028824687004089,"y":0.39647576212882996}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6956651759147644,0.37625992226600646,0.7367073345184326,0.40347576212882996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8558758497238159,"y":0.4067547619342804},{"x":0.893569827079773,"y":0.40528634190559387},{"x":0.893569827079773,"y":0.41850221157073975},{"x":0.8580931425094604,"y":0.41850221157073975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.8558758497238159,0.4067547619342804,0.893569827079773,0.41850221157073975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8558758497238159,"y":0.4067547619342804},{"x":0.893569827079773,"y":0.40528634190559387},{"x":0.893569827079773,"y":0.41850221157073975},{"x":0.8580931425094604,"y":0.41850221157073975}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8508758497238159,0.3997547619342804,0.898569827079773,0.42550221157073975],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.4287812113761902},{"x":0.8891352415084839,"y":0.4287812113761902},{"x":0.8891352415084839,"y":0.44052863121032715},{"x":0.842572033405304,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.842572033405304,0.4287812113761902,0.8891352415084839,0.44052863121032715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.4287812113761902},{"x":0.8891352415084839,"y":0.4287812113761902},{"x":0.8891352415084839,"y":0.44052863121032715},{"x":0.842572033405304,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.837572033405304,0.4217812113761902,0.8941352415084839,0.44752863121032715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.42584434151649475},{"x":0.7272727489471436,"y":0.42584434151649475},{"x":0.7294900417327881,"y":0.44052863121032715},{"x":0.7228381633758545,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.42584434151649475,0.7294900417327881,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.42584434151649475},{"x":0.7184035181999207,"y":0.42584434151649475},{"x":0.72062087059021,"y":0.44052863121032715},{"x":0.6851441264152527,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6829268336296082,0.42584434151649475,0.72062087059021,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430155038833618,"y":0.4273127615451813},{"x":0.6762749552726746,"y":0.42584434151649475},{"x":0.6784922480583191,"y":0.44052863121032715},{"x":0.6430155038833618,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6430155038833618,0.4273127615451813,0.6784922480583191,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164079904556274,"y":0.4273127615451813},{"x":0.6319290399551392,"y":0.4273127615451813},{"x":0.6319290399551392,"y":0.44052863121032715},{"x":0.618625283241272,"y":0.44199705123901367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6164079904556274,0.4273127615451813,0.6319290399551392,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764966607093811,"y":0.42584434151649475},{"x":0.6097561120986938,"y":0.42584434151649475},{"x":0.6097561120986938,"y":0.44199705123901367},{"x":0.5764966607093811,"y":0.44199705123901367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5764966607093811,0.42584434151649475,0.6097561120986938,0.44199705123901367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.42584434151649475},{"x":0.567627489566803,"y":0.42584434151649475},{"x":0.567627489566803,"y":0.44052863121032715},{"x":0.5609756112098694,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5609756112098694,0.42584434151649475,0.567627489566803,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5410199761390686,"y":0.42584434151649475},{"x":0.5543237328529358,"y":0.42584434151649475},{"x":0.5543237328529358,"y":0.44052863121032715},{"x":0.5410199761390686,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5410199761390686,0.42584434151649475,0.5543237328529358,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5099778175354004,"y":0.42584434151649475},{"x":0.5321508049964905,"y":0.42584434151649475},{"x":0.5321508049964905,"y":0.44052863121032715},{"x":0.5099778175354004,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.5099778175354004,0.42584434151649475,0.5321508049964905,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.42584434151649475},{"x":0.5033259391784668,"y":0.42584434151649475},{"x":0.5033259391784668,"y":0.44052863121032715},{"x":0.47006651759147644,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.47006651759147644,0.42584434151649475,0.5033259391784668,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.42584434151649475},{"x":0.4611973464488983,"y":0.42584434151649475},{"x":0.4611973464488983,"y":0.44052863121032715},{"x":0.4545454680919647,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4545454680919647,0.42584434151649475,0.4611973464488983,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.42584434151649475},{"x":0.44124168157577515,"y":0.42584434151649475},{"x":0.44124168157577515,"y":0.44052863121032715},{"x":0.41906872391700745,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لاتین","boundary":[0.41906872391700745,0.42584434151649475,0.44124168157577515,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725055456161499,"y":0.42584434151649475},{"x":0.4101995527744293,"y":0.42584434151649475},{"x":0.4101995527744293,"y":0.44052863121032715},{"x":0.3725055456161499,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.3725055456161499,0.42584434151649475,0.4101995527744293,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.42584434151649475},{"x":0.37472283840179443,"y":0.42584434151649475},{"x":0.37472283840179443,"y":0.44052863121032715},{"x":0.36807096004486084,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36807096004486084,0.42584434151649475,0.37472283840179443,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.4508076310157776},{"x":0.7294900417327881,"y":0.4508076310157776},{"x":0.7294900417327881,"y":0.4669603407382965},{"x":0.7228381633758545,"y":0.4669603407382965}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.4508076310157776,0.7294900417327881,0.4669603407382965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.4508076310157776},{"x":0.7184035181999207,"y":0.4508076310157776},{"x":0.7161862254142761,"y":0.4669603407382965},{"x":0.7117516398429871,"y":0.4669603407382965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7117516398429871,0.4508076310157776,0.7161862254142761,0.4669603407382965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.4508076310157776},{"x":0.7006651759147644,"y":0.4508076310157776},{"x":0.7006651759147644,"y":0.46549192070961},{"x":0.6940132975578308,"y":0.46549192070961}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6940132975578308,0.4508076310157776,0.7006651759147644,0.46549192070961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.4508076310157776},{"x":0.6895787119865417,"y":0.4508076310157776},{"x":0.6873614192008972,"y":0.46549192070961},{"x":0.6829268336296082,"y":0.46549192070961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.6829268336296082,0.4508076310157776,0.6873614192008972,0.46549192070961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762749552726746,"y":0.4508076310157776},{"x":0.6829268336296082,"y":0.4508076310157776},{"x":0.6807095408439636,"y":0.46549192070961},{"x":0.6762749552726746,"y":0.46549192070961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6762749552726746,0.4508076310157776,0.6807095408439636,0.46549192070961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.44933921098709106},{"x":0.67405766248703,"y":0.4508076310157776},{"x":0.67405766248703,"y":0.46549192070961},{"x":0.6607539057731628,"y":0.46549192070961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6607539057731628,0.44933921098709106,0.67405766248703,0.46549192070961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119734048843384,"y":0.44787079095840454},{"x":0.6563193202018738,"y":0.44933921098709106},{"x":0.6563193202018738,"y":0.46549192070961},{"x":0.6119734048843384,"y":0.46402350068092346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6119734048843384,0.44787079095840454,0.6563193202018738,0.46549192070961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.44787079095840454},{"x":0.6097561120986938,"y":0.44787079095840454},{"x":0.6097561120986938,"y":0.46402350068092346},{"x":0.6031042337417603,"y":0.46402350068092346}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6031042337417603,0.44787079095840454,0.6097561120986938,0.46402350068092346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.4229075014591217},{"x":0.7317073345184326,"y":0.42584434151649475},{"x":0.7294900417327881,"y":0.4669603407382965},{"x":0.36807096004486084,"y":0.46402350068092346}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36307096004486084,0.4159075014591217,0.7344900417327881,0.4739603407382965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.4508076310157776},{"x":0.8913525342941284,"y":0.4508076310157776},{"x":0.8913525342941284,"y":0.46255508065223694},{"x":0.842572033405304,"y":0.46255508065223694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.842572033405304,0.4508076310157776,0.8913525342941284,0.46255508065223694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.4508076310157776},{"x":0.8913525342941284,"y":0.4508076310157776},{"x":0.8913525342941284,"y":0.46255508065223694},{"x":0.842572033405304,"y":0.46255508065223694}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.837572033405304,0.4438076310157776,0.8963525342941284,0.46955508065223694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1308203935623169,"y":0.4684287905693054},{"x":0.15077605843544006,"y":0.4684287905693054},{"x":0.15077605843544006,"y":0.4831130802631378},{"x":0.1308203935623169,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Kh","boundary":[0.1308203935623169,0.4684287905693054,0.15077605843544006,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.4684287905693054},{"x":0.16186252236366272,"y":0.4684287905693054},{"x":0.16186252236366272,"y":0.4831130802631378},{"x":0.15521064400672913,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.15521064400672913,0.4684287905693054,0.16186252236366272,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1685144156217575,"y":0.4684287905693054},{"x":0.24390244483947754,"y":0.4684287905693054},{"x":0.24390244483947754,"y":0.4831130802631378},{"x":0.1685144156217575,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Soufiyan","boundary":[0.1685144156217575,0.4684287905693054,0.24390244483947754,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572062015533447,"y":0.4684287905693054},{"x":0.2638580799102783,"y":0.4684287905693054},{"x":0.2638580799102783,"y":0.4831130802631378},{"x":0.2572062015533447,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.2572062015533447,0.4684287905693054,0.2638580799102783,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27272728085517883,"y":0.4684287905693054},{"x":0.30376940965652466,"y":0.4684287905693054},{"x":0.30376940965652466,"y":0.4831130802631378},{"x":0.27272728085517883,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.27272728085517883,0.4684287905693054,0.30376940965652466,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3082039952278137,"y":0.4684287905693054},{"x":0.39689579606056213,"y":0.46989721059799194},{"x":0.39689579606056213,"y":0.48458150029182434},{"x":0.3082039952278137,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dinarvand","boundary":[0.3082039952278137,0.4684287905693054,0.39689579606056213,0.48458150029182434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.46989721059799194},{"x":0.40576496720314026,"y":0.46989721059799194},{"x":0.40576496720314026,"y":0.4831130802631378},{"x":0.4013303816318512,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4013303816318512,0.46989721059799194,0.40576496720314026,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41241684556007385,"y":0.46989721059799194},{"x":0.4545454680919647,"y":0.46989721059799194},{"x":0.4545454680919647,"y":0.4831130802631378},{"x":0.41241684556007385,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.41241684556007385,0.46989721059799194,0.4545454680919647,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4656319320201874,"y":0.46989721059799194},{"x":0.48558759689331055,"y":0.46989721059799194},{"x":0.48558759689331055,"y":0.4831130802631378},{"x":0.4656319320201874,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4656319320201874,0.46989721059799194,0.48558759689331055,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49223947525024414,"y":0.46989721059799194},{"x":0.521064281463623,"y":0.46989721059799194},{"x":0.521064281463623,"y":0.4831130802631378},{"x":0.49223947525024414,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.49223947525024414,0.46989721059799194,0.521064281463623,0.4831130802631378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.46989721059799194},{"x":0.5853658318519592,"y":0.46989721059799194},{"x":0.5853658318519592,"y":0.48458150029182434},{"x":0.5321508049964905,"y":0.48458150029182434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"No.55","boundary":[0.5321508049964905,0.46989721059799194,0.5853658318519592,0.48458150029182434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898004174232483,"y":0.46989721059799194},{"x":0.5942350625991821,"y":0.46989721059799194},{"x":0.5942350625991821,"y":0.48458150029182434},{"x":0.5898004174232483,"y":0.48458150029182434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5898004174232483,0.46989721059799194,0.5942350625991821,0.48458150029182434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.46989721059799194},{"x":0.7184035181999207,"y":0.46989721059799194},{"x":0.7184035181999207,"y":0.48458150029182434},{"x":0.6031042337417603,"y":0.48458150029182434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rhamnaceae","boundary":[0.6031042337417603,0.46989721059799194,0.7184035181999207,0.48458150029182434]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1308203935623169,"y":0.4684287905693054},{"x":0.7184035181999207,"y":0.46989721059799194},{"x":0.7184035181999207,"y":0.48458150029182434},{"x":0.1308203935623169,"y":0.4831130802631378}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1258203935623169,0.4614287905693054,0.7234035181999207,0.49158150029182435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.4904552102088928},{"x":0.8891352415084839,"y":0.4904552102088928},{"x":0.8891352415084839,"y":0.5051395297050476},{"x":0.8470066785812378,"y":0.5051395297050476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8470066785812378,0.4904552102088928,0.8891352415084839,0.5051395297050476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.5124816298484802},{"x":0.8913525342941284,"y":0.5124816298484802},{"x":0.8913525342941284,"y":0.5286343693733215},{"x":0.8470066785812378,"y":0.5286343693733215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8470066785812378,0.5124816298484802,0.8913525342941284,0.5286343693733215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8447893857955933,"y":0.5359765291213989},{"x":0.8891352415084839,"y":0.5359765291213989},{"x":0.8891352415084839,"y":0.5506607890129089},{"x":0.8447893857955933,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8447893857955933,0.5359765291213989,0.8891352415084839,0.5506607890129089]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8447893857955933,"y":0.4904552102088928},{"x":0.8913525342941284,"y":0.4904552102088928},{"x":0.8913525342941284,"y":0.5506607890129089},{"x":0.8447893857955933,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8397893857955933,0.4834552102088928,0.8963525342941284,0.5576607890129089],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.4875183701515198},{"x":0.7294900417327881,"y":0.4875183701515198},{"x":0.7294900417327881,"y":0.5022026300430298},{"x":0.7228381633758545,"y":0.5022026300430298}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.4875183701515198,0.7294900417327881,0.5022026300430298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563193202018738,"y":0.4875183701515198},{"x":0.7161862254142761,"y":0.4875183701515198},{"x":0.7161862254142761,"y":0.5022026300430298},{"x":0.6563193202018738,"y":0.5022026300430298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6563193202018738,0.4875183701515198,0.7161862254142761,0.5022026300430298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319290399551392,"y":0.4875183701515198},{"x":0.6385809183120728,"y":0.4875183701515198},{"x":0.6385809183120728,"y":0.5022026300430298},{"x":0.6319290399551392,"y":0.5022026300430298}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6319290399551392,0.4875183701515198,0.6385809183120728,0.5022026300430298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008869409561157,"y":0.4875183701515198},{"x":0.6252771615982056,"y":0.4875183701515198},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5036710500717163},{"x":0.6008869409561157,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6008869409561157,0.4875183701515198,0.6252771615982056,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.4875183701515198},{"x":0.5986696481704712,"y":0.4875183701515198},{"x":0.5986696481704712,"y":0.5036710500717163},{"x":0.5920177102088928,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5920177102088928,0.4875183701515198,0.5986696481704712,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.5110132098197937},{"x":0.7294900417327881,"y":0.5110132098197937},{"x":0.7294900417327881,"y":0.5256975293159485},{"x":0.7228381633758545,"y":0.5256975293159485}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.5110132098197937,0.7294900417327881,0.5256975293159485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050997614860535,"y":0.5110132098197937},{"x":0.7161862254142761,"y":0.5110132098197937},{"x":0.7161862254142761,"y":0.5256975293159485},{"x":0.7050997614860535,"y":0.5256975293159485}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7050997614860535,0.5110132098197937,0.7161862254142761,0.5256975293159485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.5110132098197937},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5110132098197937},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5256975293159485},{"x":0.6784922480583191,"y":0.5256975293159485}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ها-","boundary":[0.6784922480583191,0.5110132098197937,0.6984478831291199,0.5256975293159485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.5110132098197937},{"x":0.669623076915741,"y":0.5110132098197937},{"x":0.669623076915741,"y":0.5256975293159485},{"x":0.6651884913444519,"y":0.5256975293159485}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6651884913444519,0.5110132098197937,0.669623076915741,0.5256975293159485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.5110132098197937},{"x":0.6607539057731628,"y":0.5110132098197937},{"x":0.6607539057731628,"y":0.5256975293159485},{"x":0.6363636255264282,"y":0.5256975293159485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6363636255264282,0.5110132098197937,0.6607539057731628,0.5256975293159485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.5110132098197937},{"x":0.6319290399551392,"y":0.5110132098197937},{"x":0.6319290399551392,"y":0.5256975293159485},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5256975293159485}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252771615982056,0.5110132098197937,0.6319290399551392,0.5256975293159485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.5345080494880676},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5345080494880676},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5477239489555359},{"x":0.7228381633758545,"y":0.5477239489555359}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.5345080494880676,0.7272727489471436,0.5477239489555359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.5345080494880676},{"x":0.7161862254142761,"y":0.5345080494880676},{"x":0.7161862254142761,"y":0.5477239489555359},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5477239489555359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عنابیان","boundary":[0.6829268336296082,0.5345080494880676,0.7161862254142761,0.5477239489555359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.5345080494880676},{"x":0.6651884913444519,"y":0.5345080494880676},{"x":0.6651884913444519,"y":0.5477239489555359},{"x":0.6585366129875183,"y":0.5477239489555359}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6585366129875183,0.5345080494880676,0.6651884913444519,0.5477239489555359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.5345080494880676},{"x":0.6518846750259399,"y":0.5345080494880676},{"x":0.6518846750259399,"y":0.5477239489555359},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5477239489555359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6252771615982056,0.5345080494880676,0.6518846750259399,0.5477239489555359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208425760269165,"y":0.5345080494880676},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5345080494880676},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5477239489555359},{"x":0.6208425760269165,"y":0.5477239489555359}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6208425760269165,0.5345080494880676,0.6252771615982056,0.5477239489555359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.4875183701515198},{"x":0.7294900417327881,"y":0.48604992032051086},{"x":0.7294900417327881,"y":0.5477239489555359},{"x":0.5920177102088928,"y":0.5477239489555359}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5870177102088928,0.48051837015151977,0.7344900417327881,0.5547239489555359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.5565345287322998},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5565345287322998},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5697503685951233},{"x":0.7228381633758545,"y":0.5697503685951233}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.5565345287322998,0.7272727489471436,0.5697503685951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.67405766248703,"y":0.5565345287322998},{"x":0.7184035181999207,"y":0.5565345287322998},{"x":0.7184035181999207,"y":0.5697503685951233},{"x":0.67405766248703,"y":0.5697503685951233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.67405766248703,0.5565345287322998,0.7184035181999207,0.5697503685951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.5580029487609863},{"x":0.669623076915741,"y":0.5580029487609863},{"x":0.6718403697013855,"y":0.5697503685951233},{"x":0.6651884913444519,"y":0.5697503685951233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6651884913444519,0.5580029487609863,0.6718403697013855,0.5697503685951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319290399551392,"y":0.5580029487609863},{"x":0.6585366129875183,"y":0.5580029487609863},{"x":0.6585366129875183,"y":0.5697503685951233},{"x":0.6341463327407837,"y":0.5697503685951233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.6319290399551392,0.5580029487609863,0.6585366129875183,0.5697503685951233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319290399551392,"y":0.5580029487609863},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5550661087036133},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5682819485664368},{"x":0.6341463327407837,"y":0.5697503685951233}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6269290399551392,0.5510029487609863,0.7322727489471436,0.5752819485664368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.5580029487609863},{"x":0.8891352415084839,"y":0.5565345287322998},{"x":0.8913525342941284,"y":0.5682819485664368},{"x":0.8536585569381714,"y":0.5697503685951233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8536585569381714,0.5580029487609863,0.8913525342941284,0.5682819485664368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.5580029487609863},{"x":0.8492239713668823,"y":0.5580029487609863},{"x":0.8514412641525269,"y":0.5697503685951233},{"x":0.8115299344062805,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8115299344062805,0.5580029487609863,0.8514412641525269,0.5697503685951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.5800293684005737},{"x":0.8913525342941284,"y":0.5770925283432007},{"x":0.893569827079773,"y":0.5917767882347107},{"x":0.8536585569381714,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8514412641525269,0.5800293684005737,0.893569827079773,0.5917767882347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.5814977884292603},{"x":0.8492239713668823,"y":0.5800293684005737},{"x":0.8514412641525269,"y":0.5932452082633972},{"x":0.813747227191925,"y":0.5947136282920837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8115299344062805,0.5814977884292603,0.8514412641525269,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.6020557880401611},{"x":0.8891352415084839,"y":0.6005873680114746},{"x":0.8913525342941284,"y":0.6138032078742981},{"x":0.8536585569381714,"y":0.6152716875076294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8536585569381714,0.6020557880401611,0.8913525342941284,0.6138032078742981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.6035242080688477},{"x":0.8470066785812378,"y":0.6020557880401611},{"x":0.8492239713668823,"y":0.6167401075363159},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6182085275650024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8115299344062805,0.6035242080688477,0.8492239713668823,0.6167401075363159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.6255506873130798},{"x":0.8891352415084839,"y":0.6240822076797485},{"x":0.8913525342941284,"y":0.6372981071472168},{"x":0.8536585569381714,"y":0.6387665271759033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8514412641525269,0.6255506873130798,0.8913525342941284,0.6372981071472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.6270191073417664},{"x":0.8470066785812378,"y":0.6255506873130798},{"x":0.8470066785812378,"y":0.6387665271759033},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6402349472045898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8115299344062805,0.6270191073417664,0.8470066785812378,0.6387665271759033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.6475771069526672},{"x":0.8891352415084839,"y":0.6475771069526672},{"x":0.8913525342941284,"y":0.6593245267868042},{"x":0.8536585569381714,"y":0.6607929468154907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8514412641525269,0.6475771069526672,0.8913525342941284,0.6593245267868042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.6490455269813538},{"x":0.8470066785812378,"y":0.6475771069526672},{"x":0.8470066785812378,"y":0.6622613668441772},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8115299344062805,0.6490455269813538,0.8470066785812378,0.6622613668441772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.5580029487609863},{"x":0.8891352415084839,"y":0.5550661087036133},{"x":0.898004412651062,"y":0.6593245267868042},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7976607632637024,0.5510029487609863,0.903004412651062,0.6663245267868042],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.5800293684005737},{"x":0.7294900417327881,"y":0.5800293684005737},{"x":0.7294900417327881,"y":0.5932452082633972},{"x":0.7228381633758545,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.5800293684005737,0.7294900417327881,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.5800293684005737},{"x":0.72062087059021,"y":0.5800293684005737},{"x":0.72062087059021,"y":0.5932452082633972},{"x":0.6873614192008972,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6873614192008972,0.5800293684005737,0.72062087059021,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.5800293684005737},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5800293684005737},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5932452082633972},{"x":0.6784922480583191,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6784922480583191,0.5800293684005737,0.6829268336296082,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297117471694946,"y":0.5800293684005737},{"x":0.67405766248703,"y":0.5800293684005737},{"x":0.67405766248703,"y":0.5932452082633972},{"x":0.6297117471694946,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6297117471694946,0.5800293684005737,0.67405766248703,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.5800293684005737},{"x":0.6274944543838501,"y":0.5800293684005737},{"x":0.6274944543838501,"y":0.5932452082633972},{"x":0.623059868812561,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.623059868812561,0.5800293684005737,0.6274944543838501,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.5800293684005737},{"x":0.6208425760269165,"y":0.5800293684005737},{"x":0.6208425760269165,"y":0.5932452082633972},{"x":0.5631929039955139,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۹-","boundary":[0.5631929039955139,0.5800293684005737,0.6208425760269165,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.5800293684005737},{"x":0.5698447823524475,"y":0.5800293684005737},{"x":0.5698447823524475,"y":0.5932452082633972},{"x":0.5631929039955139,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5631929039955139,0.5800293684005737,0.5698447823524475,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.5800293684005737},{"x":0.5587583184242249,"y":0.5800293684005737},{"x":0.5587583184242249,"y":0.5932452082633972},{"x":0.5144124031066895,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5144124031066895,0.5800293684005737,0.5587583184242249,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055432319641113,"y":0.5800293684005737},{"x":0.5121951103210449,"y":0.5800293684005737},{"x":0.5121951103210449,"y":0.5932452082633972},{"x":0.5055432319641113,"y":0.5932452082633972}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5055432319641113,0.5800293684005737,0.5121951103210449,0.5932452082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.6035242080688477},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6035242080688477},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6182085275650024},{"x":0.72062087059021,"y":0.6182085275650024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.6035242080688477,0.7272727489471436,0.6182085275650024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.6035242080688477},{"x":0.7161862254142761,"y":0.6035242080688477},{"x":0.7161862254142761,"y":0.6182085275650024},{"x":0.669623076915741,"y":0.6182085275650024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.669623076915741,0.6035242080688477,0.7161862254142761,0.6182085275650024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.6035242080688477},{"x":0.6651884913444519,"y":0.6035242080688477},{"x":0.6651884913444519,"y":0.6167401075363159},{"x":0.6585366129875183,"y":0.6167401075363159}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6585366129875183,0.6035242080688477,0.6651884913444519,0.6167401075363159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.6035242080688477},{"x":0.6541019678115845,"y":0.6035242080688477},{"x":0.6541019678115845,"y":0.6167401075363159},{"x":0.6363636255264282,"y":0.6167401075363159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6363636255264282,0.6035242080688477,0.6541019678115845,0.6167401075363159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008869409561157,"y":0.6020557880401611},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6020557880401611},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6167401075363159},{"x":0.6008869409561157,"y":0.6167401075363159}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6008869409561157,0.6020557880401611,0.6319290399551392,0.6167401075363159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.6020557880401611},{"x":0.6008869409561157,"y":0.6020557880401611},{"x":0.6008869409561157,"y":0.6152716875076294},{"x":0.5942350625991821,"y":0.6152716875076294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5942350625991821,0.6020557880401611,0.6008869409561157,0.6152716875076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432372689247131,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5898004174232483,"y":0.6020557880401611},{"x":0.5898004174232483,"y":0.6167401075363159},{"x":0.5432372689247131,"y":0.6152716875076294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5432372689247131,0.6005873680114746,0.5898004174232483,0.6167401075363159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.6255506873130798},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6255506873130798},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6402349472045898},{"x":0.72062087059021,"y":0.6402349472045898}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.72062087059021,0.6255506873130798,0.7272727489471436,0.6402349472045898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.6255506873130798},{"x":0.7139689326286316,"y":0.6255506873130798},{"x":0.7139689326286316,"y":0.6402349472045898},{"x":0.6829268336296082,"y":0.6402349472045898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جمزاد","boundary":[0.6829268336296082,0.6255506873130798,0.7139689326286316,0.6402349472045898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.67405766248703,"y":0.6255506873130798},{"x":0.6807095408439636,"y":0.6255506873130798},{"x":0.6807095408439636,"y":0.6402349472045898},{"x":0.67405766248703,"y":0.6402349472045898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.67405766248703,0.6255506873130798,0.6807095408439636,0.6402349472045898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.6255506873130798},{"x":0.6718403697013855,"y":0.6255506873130798},{"x":0.6718403697013855,"y":0.6402349472045898},{"x":0.6518846750259399,"y":0.6402349472045898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.6518846750259399,0.6255506873130798,0.6718403697013855,0.6402349472045898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.6255506873130798},{"x":0.6518846750259399,"y":0.6255506873130798},{"x":0.6518846750259399,"y":0.6402349472045898},{"x":0.6452327966690063,"y":0.6402349472045898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6452327966690063,0.6255506873130798,0.6518846750259399,0.6402349472045898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.6255506873130798},{"x":0.6407982110977173,"y":0.6255506873130798},{"x":0.6407982110977173,"y":0.6402349472045898},{"x":0.5942350625991821,"y":0.6402349472045898}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5942350625991821,0.6255506873130798,0.6407982110977173,0.6402349472045898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.6255506873130798},{"x":0.5920177102088928,"y":0.6255506873130798},{"x":0.5920177102088928,"y":0.6387665271759033},{"x":0.5853658318519592,"y":0.6387665271759033}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5853658318519592,0.6255506873130798,0.5920177102088928,0.6387665271759033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.6461086869239807},{"x":0.7294900417327881,"y":0.6461086869239807},{"x":0.7294900417327881,"y":0.6637297868728638},{"x":0.7228381633758545,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.6461086869239807,0.7294900417327881,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.67405766248703,"y":0.6461086869239807},{"x":0.7161862254142761,"y":0.6461086869239807},{"x":0.7161862254142761,"y":0.6637297868728638},{"x":0.67405766248703,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.67405766248703,0.6461086869239807,0.7161862254142761,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208425760269165,"y":0.6461086869239807},{"x":0.669623076915741,"y":0.6461086869239807},{"x":0.669623076915741,"y":0.6637297868728638},{"x":0.6208425760269165,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6208425760269165,0.6461086869239807,0.669623076915741,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567627489566803,"y":0.6461086869239807},{"x":0.6075388193130493,"y":0.6461086869239807},{"x":0.6075388193130493,"y":0.6637297868728638},{"x":0.567627489566803,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.567627489566803,0.6461086869239807,0.6075388193130493,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.6461086869239807},{"x":0.5654101967811584,"y":0.6461086869239807},{"x":0.5654101967811584,"y":0.6637297868728638},{"x":0.5587583184242249,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5587583184242249,0.6461086869239807,0.5654101967811584,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.6461086869239807},{"x":0.5498891472816467,"y":0.6461086869239807},{"x":0.5498891472816467,"y":0.6637297868728638},{"x":0.5232815742492676,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5232815742492676,0.6461086869239807,0.5498891472816467,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.6461086869239807},{"x":0.5144124031066895,"y":0.6461086869239807},{"x":0.5144124031066895,"y":0.6637297868728638},{"x":0.48337027430534363,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.48337027430534363,0.6461086869239807,0.5144124031066895,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.6710719466209412},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6710719466209412},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6842877864837646},{"x":0.72062087059021,"y":0.6842877864837646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.6710719466209412,0.7272727489471436,0.6842877864837646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.6710719466209412},{"x":0.7161862254142761,"y":0.6710719466209412},{"x":0.7161862254142761,"y":0.6842877864837646},{"x":0.6917960047721863,"y":0.6842877864837646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6940132975578308,0.6710719466209412,0.7161862254142761,0.6842877864837646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.6710719466209412},{"x":0.6851441264152527,"y":0.6710719466209412},{"x":0.6851441264152527,"y":0.6842877864837646},{"x":0.6607539057731628,"y":0.6828193664550781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6607539057731628,0.6710719466209412,0.6851441264152527,0.6842877864837646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541019678115845,"y":0.6710719466209412},{"x":0.6585366129875183,"y":0.6710719466209412},{"x":0.6585366129875183,"y":0.6828193664550781},{"x":0.6518846750259399,"y":0.6828193664550781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6541019678115845,0.6710719466209412,0.6585366129875183,0.6828193664550781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6474500894546509,"y":0.6710719466209412},{"x":0.6474500894546509,"y":0.6828193664550781},{"x":0.6119734048843384,"y":0.6828193664550781}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6141906976699829,0.6696035265922546,0.6474500894546509,0.6828193664550781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6053215265274048,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6053215265274048,"y":0.6828193664550781},{"x":0.5920177102088928,"y":0.6828193664550781}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.5920177102088928,0.6696035265922546,0.6053215265274048,0.6828193664550781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.6696035265922546},{"x":0.5920177102088928,"y":0.6696035265922546},{"x":0.5898004174232483,"y":0.6813509464263916},{"x":0.5853658318519592,"y":0.6813509464263916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5853658318519592,0.6696035265922546,0.5898004174232483,0.6813509464263916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.5800293684005737},{"x":0.7294900417327881,"y":0.5800293684005737},{"x":0.7294900417327881,"y":0.6842877864837646},{"x":0.48337027430534363,"y":0.6842877864837646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4783702743053436,0.5730293684005737,0.7344900417327881,0.6912877864837647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.6710719466209412},{"x":0.8891352415084839,"y":0.6696035265922546},{"x":0.8891352415084839,"y":0.6828193664550781},{"x":0.8536585569381714,"y":0.6842877864837646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8514412641525269,0.6710719466209412,0.8891352415084839,0.6828193664550781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.6725403666496277},{"x":0.8492239713668823,"y":0.6710719466209412},{"x":0.8492239713668823,"y":0.6842877864837646},{"x":0.809312641620636,"y":0.685756266117096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.809312641620636,0.6725403666496277,0.8492239713668823,0.6842877864837646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.6725403666496277},{"x":0.8891352415084839,"y":0.6696035265922546},{"x":0.8891352415084839,"y":0.6828193664550781},{"x":0.809312641620636,"y":0.685756266117096}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.804312641620636,0.6655403666496277,0.8941352415084839,0.6898193664550781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8713968992233276,"y":0.6945667862892151},{"x":0.8913525342941284,"y":0.6945667862892151},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7092511057853699},{"x":0.8713968992233276,"y":0.7092511057853699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8713968992233276,0.6945667862892151,0.8891352415084839,0.7092511057853699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.6930983662605286},{"x":0.864745020866394,"y":0.6930983662605286},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7092511057853699},{"x":0.8381374478340149,"y":0.7077826857566833}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8403547406196594,0.6930983662605286,0.8625277280807495,0.7092511057853699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937915921211243,"y":0.691629946231842},{"x":0.8270509839057922,"y":0.6930983662605286},{"x":0.8270509839057922,"y":0.7077826857566833},{"x":0.7915742993354797,"y":0.7077826857566833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7937915921211243,0.691629946231842,0.8270509839057922,0.7077826857566833]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937915921211243,"y":0.691629946231842},{"x":0.8913525342941284,"y":0.6945667862892151},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7107195258140564},{"x":0.7915742993354797,"y":0.7077826857566833}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7887915921211243,0.684629946231842,0.8941352415084839,0.7177195258140564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.6960352659225464},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6960352659225464},{"x":0.7272727489471436,"y":0.7107195258140564},{"x":0.72062087059021,"y":0.7107195258140564}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.6960352659225464,0.7272727489471436,0.7107195258140564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.6960352659225464},{"x":0.7139689326286316,"y":0.6960352659225464},{"x":0.7139689326286316,"y":0.7092511057853699},{"x":0.707317054271698,"y":0.7092511057853699}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7095343470573425,0.6960352659225464,0.7139689326286316,0.7092511057853699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028824687004089,"y":0.6945667862892151},{"x":0.707317054271698,"y":0.6960352659225464},{"x":0.707317054271698,"y":0.7092511057853699},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7092511057853699}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7028824687004089,0.6945667862892151,0.707317054271698,0.7092511057853699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.6945667862892151},{"x":0.6940132975578308,"y":0.6945667862892151},{"x":0.6940132975578308,"y":0.7092511057853699},{"x":0.6807095408439636,"y":0.7077826857566833}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.6829268336296082,0.6945667862892151,0.6940132975578308,0.7092511057853699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674057841300964,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6718403697013855,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6718403697013855,"y":0.7077826857566833},{"x":0.6651884913444519,"y":0.7077826857566833}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6674057841300964,0.6930983662605286,0.6718403697013855,0.7077826857566833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6651884913444519,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6651884913444519,"y":0.7077826857566833},{"x":0.6585366129875183,"y":0.7077826857566833}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ف","boundary":[0.6607539057731628,0.6930983662605286,0.6651884913444519,0.7077826857566833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6496673822402954,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6496673822402954,"y":0.7063142657279968},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7063142657279968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6452327966690063,0.6930983662605286,0.6496673822402954,0.7063142657279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.691629946231842},{"x":0.6407982110977173,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6385809183120728,"y":0.7063142657279968},{"x":0.6141906976699829,"y":0.7048457860946655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۷۱","boundary":[0.6141906976699829,0.691629946231842,0.6385809183120728,0.7063142657279968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.691629946231842},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6960352659225464},{"x":0.725055456161499,"y":0.7107195258140564},{"x":0.6141906976699829,"y":0.7048457860946655}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.6091906976699829,0.684629946231842,0.730055456161499,0.7177195258140564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.6901615262031555},{"x":0.6053215265274048,"y":0.691629946231842},{"x":0.6053215265274048,"y":0.7048457860946655},{"x":0.5809312462806702,"y":0.7048457860946655}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"OK","boundary":[0.5831485390663147,0.6901615262031555,0.6053215265274048,0.7048457860946655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.6901615262031555},{"x":0.6053215265274048,"y":0.691629946231842},{"x":0.6053215265274048,"y":0.7048457860946655},{"x":0.5809312462806702,"y":0.7048457860946655}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.5781485390663147,0.6831615262031555,0.6103215265274048,0.7118457860946655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8691796064376831,"y":0.7180616855621338},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7180616855621338},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7283406853675842},{"x":0.8691796064376831,"y":0.7298091053962708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8691796064376831,0.7180616855621338,0.8891352415084839,0.7283406853675842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381374478340149,"y":0.7180616855621338},{"x":0.864745020866394,"y":0.7180616855621338},{"x":0.864745020866394,"y":0.7298091053962708},{"x":0.8381374478340149,"y":0.7298091053962708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8381374478340149,0.7180616855621338,0.864745020866394,0.7298091053962708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.7195301055908203},{"x":0.8270509839057922,"y":0.7180616855621338},{"x":0.8270509839057922,"y":0.7298091053962708},{"x":0.7982261776924133,"y":0.7298091053962708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7982261776924133,0.7195301055908203,0.8270509839057922,0.7298091053962708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.7195301055908203},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7180616855621338},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7283406853675842},{"x":0.7982261776924133,"y":0.7298091053962708}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7932261776924133,0.7125301055908203,0.8941352415084839,0.7353406853675842],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.7151248455047607},{"x":0.7161862254142761,"y":0.7165932655334473},{"x":0.7161862254142761,"y":0.7268722653388977},{"x":0.6607539057731628,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۵۸۱/۹۵۵","boundary":[0.6607539057731628,0.7151248455047607,0.7161862254142761,0.7268722653388977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.7165932655334473},{"x":0.725055456161499,"y":0.7165932655334473},{"x":0.725055456161499,"y":0.7268722653388977},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7268722653388977}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.7165932655334473,0.725055456161499,0.7268722653388977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.7151248455047607},{"x":0.725055456161499,"y":0.7165932655334473},{"x":0.725055456161499,"y":0.7268722653388977},{"x":0.6607539057731628,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.6557539057731628,0.7081248455047607,0.730055456161499,0.7338722653388977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.7386196851730347},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7386196851730347},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7533039450645447},{"x":0.8514412641525269,"y":0.7533039450645447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8514412641525269,0.7386196851730347,0.8891352415084839,0.7533039450645447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.7386196851730347},{"x":0.842572033405304,"y":0.7386196851730347},{"x":0.842572033405304,"y":0.7533039450645447},{"x":0.7893570065498352,"y":0.7533039450645447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7893570065498352,0.7386196851730347,0.842572033405304,0.7533039450645447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.7386196851730347},{"x":0.7804877758026123,"y":0.7386196851730347},{"x":0.7804877758026123,"y":0.7533039450645447},{"x":0.762749433517456,"y":0.7533039450645447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.762749433517456,0.7386196851730347,0.7804877758026123,0.7533039450645447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.7386196851730347},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7386196851730347},{"x":0.8891352415084839,"y":0.7533039450645447},{"x":0.762749433517456,"y":0.7533039450645447}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.757749433517456,0.7316196851730347,0.8941352415084839,0.7603039450645447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563193202018738,"y":0.7386196851730347},{"x":0.7139689326286316,"y":0.7386196851730347},{"x":0.7139689326286316,"y":0.7488986849784851},{"x":0.6563193202018738,"y":0.7488986849784851}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸۷۹۱۳","boundary":[0.6563193202018738,0.7386196851730347,0.7139689326286316,0.7488986849784851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.7386196851730347},{"x":0.725055456161499,"y":0.7386196851730347},{"x":0.725055456161499,"y":0.7488986849784851},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7488986849784851}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.7228381633758545,0.7386196851730347,0.725055456161499,0.7488986849784851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563193202018738,"y":0.7386196851730347},{"x":0.725055456161499,"y":0.7386196851730347},{"x":0.725055456161499,"y":0.7488986849784851},{"x":0.6563193202018738,"y":0.7488986849784851}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6513193202018738,0.7316196851730347,0.730055456161499,0.7558986849784851],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/pUldbhChrXGWzJvT.jpg","blurred":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/IfACMHybJOvUVKZt.jpg","webpSec":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/UezqecqGZyHoFdaE-sec.webp"},"info":{"width":457,"height":684,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/gEtUjWBKWOuhSAzK.jpg","blurred":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/bwdIGlzXzMpwTxVI.jpg","webpSec":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/KPDvskrFDnJTQgQU-sec.webp"},"info":{"width":456,"height":683,"margin":[0.0005420898554617899,0.00022555516701666187,0.998296206577828,0.9986842540389099]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5263158082962036,"y":0.16105417907238007},{"x":0.5767543911933899,"y":0.16251830756664276},{"x":0.5767543911933899,"y":0.17715959250926971},{"x":0.5241228342056274,"y":0.17715959250926971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5263158082962036,0.16105417907238007,0.5767543911933899,0.17715959250926971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714912176132202,"y":0.16105417907238007},{"x":0.5131579041481018,"y":0.16105417907238007},{"x":0.5109649300575256,"y":0.17715959250926971},{"x":0.46929824352264404,"y":0.17569546401500702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4714912176132202,0.16105417907238007,0.5109649300575256,0.17715959250926971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254385828971863,"y":0.16105417907238007},{"x":0.45614033937454224,"y":0.16105417907238007},{"x":0.45614033937454224,"y":0.17569546401500702},{"x":0.4254385828971863,"y":0.17569546401500702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4254385828971863,0.16105417907238007,0.45614033937454224,0.17569546401500702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254385828971863,"y":0.16105417907238007},{"x":0.5767543911933899,"y":0.16251830756664276},{"x":0.5767543911933899,"y":0.1786237210035324},{"x":0.4254385828971863,"y":0.17569546401500702}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4204385828971863,0.15405417907238006,0.5817543911933899,0.18562372100353242],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.18740849196910858},{"x":0.5833333134651184,"y":0.1859443634748459},{"x":0.5833333134651184,"y":0.20058564841747284},{"x":0.5416666865348816,"y":0.20058564841747284}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5416666865348816,0.18740849196910858,0.5833333134651184,0.20058564841747284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49780702590942383,"y":0.18740849196910858},{"x":0.5263158082962036,"y":0.18740849196910858},{"x":0.5263158082962036,"y":0.20058564841747284},{"x":0.49780702590942383,"y":0.20058564841747284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.49780702590942383,0.18740849196910858,0.5263158082962036,0.20058564841747284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429824560880661,"y":0.18740849196910858},{"x":0.48903509974479675,"y":0.18740849196910858},{"x":0.48903509974479675,"y":0.20058564841747284},{"x":0.429824560880661,"y":0.20204977691173553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.429824560880661,0.18740849196910858,0.48903509974479675,0.20058564841747284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5877193212509155,"y":0.2108345478773117},{"x":0.6359649300575256,"y":0.2108345478773117},{"x":0.6359649300575256,"y":0.22840410470962524},{"x":0.5877193212509155,"y":0.22840410470962524}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5877193212509155,0.2108345478773117,0.6359649300575256,0.22840410470962524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5241228342056274,"y":0.2108345478773117},{"x":0.5811403393745422,"y":0.2108345478773117},{"x":0.5811403393745422,"y":0.22840410470962524},{"x":0.5241228342056274,"y":0.22840410470962524}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5241228342056274,0.2108345478773117,0.5811403393745422,0.22840410470962524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043859481811523,"y":0.2108345478773117},{"x":0.5131579041481018,"y":0.2108345478773117},{"x":0.5131579041481018,"y":0.22840410470962524},{"x":0.5043859481811523,"y":0.22840410470962524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5043859481811523,0.2108345478773117,0.5131579041481018,0.22840410470962524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45614033937454224,"y":0.2108345478773117},{"x":0.5,"y":0.2108345478773117},{"x":0.5,"y":0.22840410470962524},{"x":0.45614033937454224,"y":0.22840410470962524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.45614033937454224,0.2108345478773117,0.5,0.22840410470962524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37719297409057617,"y":0.2108345478773117},{"x":0.44078946113586426,"y":0.2108345478773117},{"x":0.44078946113586426,"y":0.22840410470962524},{"x":0.37719297409057617,"y":0.22840410470962524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.37719297409057617,0.2108345478773117,0.44078946113586426,0.22840410470962524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6162280440330505,"y":0.23718887567520142},{"x":0.6710526347160339,"y":0.23718887567520142},{"x":0.6710526347160339,"y":0.25475841760635376},{"x":0.6162280440330505,"y":0.25475841760635376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6162280440330505,0.23718887567520142,0.6710526347160339,0.25475841760635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372806787490845,"y":0.23718887567520142},{"x":0.609649121761322,"y":0.23718887567520142},{"x":0.609649121761322,"y":0.25475841760635376},{"x":0.5372806787490845,"y":0.25475841760635376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5372806787490845,0.23718887567520142,0.609649121761322,0.25475841760635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4649122953414917,"y":0.23718887567520142},{"x":0.5175438523292542,"y":0.23718887567520142},{"x":0.5175438523292542,"y":0.25475841760635376},{"x":0.4649122953414917,"y":0.25475841760635376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4649122953414917,0.23718887567520142,0.5175438523292542,0.25475841760635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495614171028137,"y":0.23718887567520142},{"x":0.45614033937454224,"y":0.23718887567520142},{"x":0.45614033937454224,"y":0.25475841760635376},{"x":0.4495614171028137,"y":0.25475841760635376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4495614171028137,0.23718887567520142,0.45614033937454224,0.25475841760635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39912280440330505,"y":0.23718887567520142},{"x":0.4385964870452881,"y":0.23718887567520142},{"x":0.4385964870452881,"y":0.25475841760635376},{"x":0.39912280440330505,"y":0.25475841760635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.39912280440330505,0.23718887567520142,0.4385964870452881,0.25475841760635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.23718887567520142},{"x":0.37938597798347473,"y":0.23718887567520142},{"x":0.37938597798347473,"y":0.25475841760635376},{"x":0.3333333432674408,"y":0.25475841760635376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3333333432674408,0.23718887567520142,0.37938597798347473,0.25475841760635376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.18887262046337128},{"x":0.6710526347160339,"y":0.1859443634748459},{"x":0.6710526347160339,"y":0.25475841760635376},{"x":0.3333333432674408,"y":0.25622254610061646}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3283333432674408,0.18187262046337127,0.6760526347160339,0.26175841760635377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197368264198303,"y":0.3352855145931244},{"x":0.5767543911933899,"y":0.3352855145931244},{"x":0.5767543911933899,"y":0.3689604699611664},{"x":0.5219298005104065,"y":0.3704245984554291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5197368264198303,0.3352855145931244,0.5767543911933899,0.3689604699611664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4364035129547119,"y":0.3382137715816498},{"x":0.5131579041481018,"y":0.3367496430873871},{"x":0.5131579041481018,"y":0.3704245984554291},{"x":0.4385964870452881,"y":0.3718887269496918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4364035129547119,0.3382137715816498,0.5131579041481018,0.3704245984554291]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4364035129547119,"y":0.3382137715816498},{"x":0.5767543911933899,"y":0.3352855145931244},{"x":0.5767543911933899,"y":0.3689604699611664},{"x":0.4385964870452881,"y":0.3718887269496918}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4314035129547119,0.3312137715816498,0.5817543911933899,0.3759604699611664],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.5490483045578003},{"x":0.6666666865348816,"y":0.550512433052063},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5666178464889526},{"x":0.625,"y":0.5666178464889526}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.625,0.5490483045578003,0.6666666865348816,0.5666178464889526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986841917037964,"y":0.5490483045578003},{"x":0.6162280440330505,"y":0.5490483045578003},{"x":0.6162280440330505,"y":0.5666178464889526},{"x":0.5986841917037964,"y":0.5666178464889526}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.5986841917037964,0.5490483045578003,0.6162280440330505,0.5666178464889526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899122953414917,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5964912176132202,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5964912176132202,"y":0.5666178464889526},{"x":0.5899122953414917,"y":0.5666178464889526}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5899122953414917,0.5490483045578003,0.5964912176132202,0.5666178464889526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5570175647735596,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5811403393745422,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5811403393745422,"y":0.5666178464889526},{"x":0.5570175647735596,"y":0.5666178464889526}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5570175647735596,0.5490483045578003,0.5811403393745422,0.5666178464889526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5241228342056274,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5504385828971863,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5504385828971863,"y":0.5666178464889526},{"x":0.5241228342056274,"y":0.5651537179946899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناب","boundary":[0.5241228342056274,0.5490483045578003,0.5504385828971863,0.5666178464889526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065789222717285,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5131579041481018,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5131579041481018,"y":0.5651537179946899},{"x":0.5065789222717285,"y":0.5651537179946899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5065789222717285,0.5490483045578003,0.5131579041481018,0.5651537179946899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36403509974479675,"y":0.5475841760635376},{"x":0.5065789222717285,"y":0.5490483045578003},{"x":0.5065789222717285,"y":0.5651537179946899},{"x":0.3618420958518982,"y":0.5651537179946899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Rhamnaceae","boundary":[0.36403509974479675,0.5475841760635376,0.5065789222717285,0.5651537179946899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3552631437778473,"y":0.5475841760635376},{"x":0.3618420958518982,"y":0.5475841760635376},{"x":0.3618420958518982,"y":0.5636895895004272},{"x":0.3552631437778473,"y":0.5636895895004272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3552631437778473,0.5475841760635376,0.3618420958518982,0.5636895895004272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3552631437778473,"y":0.5475841760635376},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5490483045578003},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5666178464889526},{"x":0.3552631437778473,"y":0.5651537179946899}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3502631437778473,0.5405841760635376,0.6716666865348816,0.5736178464889526],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899122953414917,"y":0.5549048185348511},{"x":0.5921052694320679,"y":0.5549048185348511},{"x":0.5921052694320679,"y":0.5622254610061646},{"x":0.5899122953414917,"y":0.5622254610061646}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.5899122953414917,0.5549048185348511,0.5921052694320679,0.5622254610061646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899122953414917,"y":0.5549048185348511},{"x":0.5921052694320679,"y":0.5549048185348511},{"x":0.5921052694320679,"y":0.5622254610061646},{"x":0.5899122953414917,"y":0.5622254610061646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5849122953414917,0.5479048185348511,0.5971052694320679,0.5692254610061646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5701754093170166,"y":0.5768667459487915},{"x":0.6140350699424744,"y":0.5768667459487915},{"x":0.6140350699424744,"y":0.5929721593856812},{"x":0.5701754093170166,"y":0.5929721593856812}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خديجه","boundary":[0.5701754093170166,0.5768667459487915,0.6140350699424744,0.5929721593856812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.515350878238678,"y":0.5768667459487915},{"x":0.5614035129547119,"y":0.5768667459487915},{"x":0.5614035129547119,"y":0.5929721593856812},{"x":0.515350878238678,"y":0.5929721593856812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صوفیان","boundary":[0.515350878238678,0.5768667459487915,0.5614035129547119,0.5929721593856812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5768667459487915},{"x":0.5043859481811523,"y":0.5768667459487915},{"x":0.5043859481811523,"y":0.5929721593856812},{"x":0.5,"y":0.5929721593856812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5,0.5768667459487915,0.5043859481811523,0.5929721593856812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46052631735801697,"y":0.5768667459487915},{"x":0.4912280738353729,"y":0.5768667459487915},{"x":0.4912280738353729,"y":0.5929721593856812},{"x":0.46052631735801697,"y":0.5929721593856812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.46052631735801697,0.5768667459487915,0.4912280738353729,0.5929721593856812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3947368562221527,"y":0.5768667459487915},{"x":0.4495614171028137,"y":0.5768667459487915},{"x":0.4495614171028137,"y":0.5929721593856812},{"x":0.3947368562221527,"y":0.5929721593856812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.3947368562221527,0.5768667459487915,0.4495614171028137,0.5929721593856812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3947368562221527,"y":0.5768667459487915},{"x":0.6140350699424744,"y":0.5768667459487915},{"x":0.6140350699424744,"y":0.5929721593856812},{"x":0.3947368562221527,"y":0.5929721593856812}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3897368562221527,0.5698667459487915,0.6190350699424744,0.5999721593856812],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4736842215061188,"y":0.8243045210838318},{"x":0.5438596606254578,"y":0.8257686495780945},{"x":0.5438596606254578,"y":0.8433381915092468},{"x":0.4736842215061188,"y":0.8418740630149841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4736842215061188,0.8243045210838318,0.5438596606254578,0.8433381915092468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4736842215061188,"y":0.8243045210838318},{"x":0.5438596606254578,"y":0.8257686495780945},{"x":0.5438596606254578,"y":0.8433381915092468},{"x":0.4736842215061188,"y":0.8418740630149841}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46868422150611877,0.8173045210838318,0.5488596606254578,0.8503381915092468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214912176132202,"y":0.8506588339805603},{"x":0.7697368264198303,"y":0.8506588339805603},{"x":0.7719298005104065,"y":0.8653001189231873},{"x":0.7214912176132202,"y":0.8653001189231873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7214912176132202,0.8506588339805603,0.7719298005104065,0.8653001189231873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732456088066101,"y":0.852122962474823},{"x":0.7083333134651184,"y":0.852122962474823},{"x":0.7083333134651184,"y":0.86676424741745},{"x":0.6754385828971863,"y":0.86676424741745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6732456088066101,0.852122962474823,0.7083333134651184,0.86676424741745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732456088066101,"y":0.852122962474823},{"x":0.7697368264198303,"y":0.8506588339805603},{"x":0.7719298005104065,"y":0.8653001189231873},{"x":0.6754385828971863,"y":0.86676424741745}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6682456088066101,0.845122962474823,0.7769298005104065,0.8723001189231873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3552631437778473,"y":0.852122962474823},{"x":0.37280702590942383,"y":0.8506588339805603},{"x":0.37280702590942383,"y":0.86676424741745},{"x":0.35745614767074585,"y":0.8682283759117126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3552631437778473,0.852122962474823,0.37280702590942383,0.86676424741745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3135964870452881,"y":0.852122962474823},{"x":0.3486842215061188,"y":0.852122962474823},{"x":0.35087719559669495,"y":0.8682283759117126},{"x":0.3135964870452881,"y":0.8682283759117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.3135964870452881,0.852122962474823,0.35087719559669495,0.8682283759117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25219297409057617,"y":0.8550512194633484},{"x":0.304824560880661,"y":0.8535870909690857},{"x":0.304824560880661,"y":0.8696925044059753},{"x":0.25438597798347473,"y":0.871156632900238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.25219297409057617,0.8550512194633484,0.304824560880661,0.8696925044059753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25219297409057617,"y":0.8550512194633484},{"x":0.37280702590942383,"y":0.8506588339805603},{"x":0.37280702590942383,"y":0.8682283759117126},{"x":0.25438597798347473,"y":0.871156632900238}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24719297409057617,0.8480512194633484,0.37780702590942383,0.8752283759117127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197368264198303,"y":0.8770132064819336},{"x":0.5438596606254578,"y":0.8770132064819336},{"x":0.5460526347160339,"y":0.8916544914245605},{"x":0.5219298005104065,"y":0.8931186199188232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.5197368264198303,0.8770132064819336,0.5460526347160339,0.8916544914245605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4934210479259491,"y":0.8784773349761963},{"x":0.5109649300575256,"y":0.8770132064819336},{"x":0.5131579041481018,"y":0.8931186199188232},{"x":0.4934210479259491,"y":0.8931186199188232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.4934210479259491,0.8784773349761963,0.5131579041481018,0.8931186199188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714912176132202,"y":0.8784773349761963},{"x":0.48903509974479675,"y":0.8784773349761963},{"x":0.4912280738353729,"y":0.8931186199188232},{"x":0.4736842215061188,"y":0.8945827484130859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.4714912176132202,0.8784773349761963,0.4912280738353729,0.8931186199188232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714912176132202,"y":0.8784773349761963},{"x":0.5438596606254578,"y":0.8770132064819336},{"x":0.5460526347160339,"y":0.8916544914245605},{"x":0.4736842215061188,"y":0.8945827484130859}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4664912176132202,0.8714773349761963,0.5510526347160339,0.8986544914245606],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/gJTJubyRXPCEflMn.jpg","blurred":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/eNYiwyfavKvSZKyX.jpg","webpSec":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/nlMmOxCjwvHsTDZH-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":678,"margin":[0.00023086419304211932,0.0001854621808437471,0.9980679012563494,0.9987170621961972]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.13274335861206055},{"x":0.551111102104187,"y":0.13274335861206055},{"x":0.551111102104187,"y":0.14896754920482635},{"x":0.5088889002799988,"y":0.14896754920482635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5088889002799988,0.13274335861206055,0.551111102104187,0.14896754920482635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.13274335861206055},{"x":0.4977777898311615,"y":0.13274335861206055},{"x":0.4977777898311615,"y":0.14896754920482635},{"x":0.42444443702697754,"y":0.14896754920482635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.42444443702697754,0.13274335861206055,0.4977777898311615,0.14896754920482635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.13274335861206055},{"x":0.551111102104187,"y":0.13274335861206055},{"x":0.551111102104187,"y":0.14896754920482635},{"x":0.42444443702697754,"y":0.14896754920482635}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41944443702697753,0.12574335861206054,0.556111102104187,0.15596754920482636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.1548672616481781},{"x":0.8644444346427917,"y":0.1548672616481781},{"x":0.8644444346427917,"y":0.16961652040481567},{"x":0.8244444727897644,"y":0.16961652040481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8244444727897644,0.1548672616481781,0.8644444346427917,0.16961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.1548672616481781},{"x":0.8133333325386047,"y":0.1548672616481781},{"x":0.8133333325386047,"y":0.16961652040481567},{"x":0.7822222113609314,"y":0.16961652040481567}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7822222113609314,0.1548672616481781,0.8133333325386047,0.16961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.15634217858314514},{"x":0.7733333110809326,"y":0.15634217858314514},{"x":0.7733333110809326,"y":0.16961652040481567},{"x":0.7288888692855835,"y":0.16961652040481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.7288888692855835,0.15634217858314514,0.7733333110809326,0.16961652040481567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.1548672616481781},{"x":0.8644444346427917,"y":0.1548672616481781},{"x":0.8644444346427917,"y":0.16961652040481567},{"x":0.7288888692855835,"y":0.16961652040481567}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7238888692855835,0.1478672616481781,0.8694444346427918,0.17661652040481568],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.1548672616481781},{"x":0.3266666531562805,"y":0.15339232981204987},{"x":0.3288888931274414,"y":0.16961652040481567},{"x":0.2933333218097687,"y":0.1710914522409439}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.2933333218097687,0.1548672616481781,0.3288888931274414,0.16961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.15634217858314514},{"x":0.2822222113609314,"y":0.1548672616481781},{"x":0.2844444513320923,"y":0.1710914522409439},{"x":0.25999999046325684,"y":0.17256636917591095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرح","boundary":[0.25777778029441833,0.15634217858314514,0.2844444513320923,0.1710914522409439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.15634217858314514},{"x":0.25111111998558044,"y":0.15634217858314514},{"x":0.25111111998558044,"y":0.17256636917591095},{"x":0.23111110925674438,"y":0.17256636917591095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.23111110925674438,0.15634217858314514,0.25111111998558044,0.17256636917591095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.15634217858314514},{"x":0.3266666531562805,"y":0.15339232981204987},{"x":0.3288888931274414,"y":0.16961652040481567},{"x":0.23111110925674438,"y":0.17256636917591095}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22611110925674438,0.14934217858314514,0.3338888931274414,0.17661652040481568],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.18584071099758148},{"x":0.8622221946716309,"y":0.18584071099758148},{"x":0.8622221946716309,"y":0.20058996975421906},{"x":0.8133333325386047,"y":0.20058996975421906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8133333325386047,0.18584071099758148,0.8622221946716309,0.20058996975421906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.18584071099758148},{"x":0.804444432258606,"y":0.18584071099758148},{"x":0.804444432258606,"y":0.20058996975421906},{"x":0.7688888907432556,"y":0.20058996975421906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7688888907432556,0.18584071099758148,0.804444432258606,0.20058996975421906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.18584071099758148},{"x":0.8622221946716309,"y":0.18584071099758148},{"x":0.8622221946716309,"y":0.20058996975421906},{"x":0.7688888907432556,"y":0.20058996975421906}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7638888907432556,0.17884071099758148,0.8672221946716309,0.20758996975421906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.18584071099758148},{"x":0.324444442987442,"y":0.18731562793254852},{"x":0.324444442987442,"y":0.2020649015903473},{"x":0.2866666615009308,"y":0.20058996975421906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.2888889014720917,0.18584071099758148,0.324444442987442,0.2020649015903473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.18584071099758148},{"x":0.2800000011920929,"y":0.18584071099758148},{"x":0.2800000011920929,"y":0.20058996975421906},{"x":0.25333333015441895,"y":0.20058996975421906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.25333333015441895,0.18584071099758148,0.2800000011920929,0.20058996975421906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.18436577916145325},{"x":0.23777778446674347,"y":0.18584071099758148},{"x":0.23555555939674377,"y":0.20058996975421906},{"x":0.21111111342906952,"y":0.20058996975421906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.2133333384990692,0.18436577916145325,0.23555555939674377,0.20058996975421906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.18436577916145325},{"x":0.324444442987442,"y":0.18731562793254852},{"x":0.324444442987442,"y":0.2020649015903473},{"x":0.21111111342906952,"y":0.20058996975421906}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2083333384990692,0.17736577916145324,0.329444442987442,0.2090649015903473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.21681416034698486},{"x":0.8600000143051147,"y":0.2182890921831131},{"x":0.8600000143051147,"y":0.23303835093975067},{"x":0.8266666531562805,"y":0.23156341910362244}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.8288888931274414,0.21681416034698486,0.8600000143051147,0.23303835093975067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.2138643115758896},{"x":0.8222222328186035,"y":0.21681416034698486},{"x":0.8199999928474426,"y":0.23156341910362244},{"x":0.7688888907432556,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.7711111307144165,0.2138643115758896,0.8199999928474426,0.23156341910362244]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.2138643115758896},{"x":0.8600000143051147,"y":0.2182890921831131},{"x":0.8600000143051147,"y":0.23303835093975067},{"x":0.7688888907432556,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7661111307144165,0.20686431157588958,0.8650000143051148,0.24003835093975068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.2138643115758896},{"x":0.3288888931274414,"y":0.21238937973976135},{"x":0.3288888931274414,"y":0.22713863849639893},{"x":0.2888889014720917,"y":0.22861357033252716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.2888889014720917,0.2138643115758896,0.3288888931274414,0.22713863849639893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.21533922851085663},{"x":0.2822222113609314,"y":0.2138643115758896},{"x":0.2844444513320923,"y":0.22861357033252716},{"x":0.25333333015441895,"y":0.22861357033252716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.25333333015441895,0.21533922851085663,0.2844444513320923,0.22861357033252716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.21533922851085663},{"x":0.24222221970558167,"y":0.21533922851085663},{"x":0.24444444477558136,"y":0.2300885021686554},{"x":0.2288888841867447,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.2266666740179062,0.21533922851085663,0.24444444477558136,0.2300885021686554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.21533922851085663},{"x":0.3288888931274414,"y":0.21238937973976135},{"x":0.3288888931274414,"y":0.22713863849639893},{"x":0.2288888841867447,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22166667401790618,0.20833922851085662,0.3338888931274414,0.23413863849639893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.24631267786026},{"x":0.8622221946716309,"y":0.24778760969638824},{"x":0.8622221946716309,"y":0.262536883354187},{"x":0.8155555725097656,"y":0.2610619366168976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.8177777528762817,0.24631267786026,0.8622221946716309,0.262536883354187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.24631267786026},{"x":0.8111110925674438,"y":0.24631267786026},{"x":0.8111110925674438,"y":0.2610619366168976},{"x":0.7733333110809326,"y":0.2610619366168976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.7733333110809326,0.24631267786026,0.8111110925674438,0.2610619366168976]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.24631267786026},{"x":0.8622221946716309,"y":0.24778760969638824},{"x":0.8622221946716309,"y":0.262536883354187},{"x":0.7733333110809326,"y":0.2610619366168976}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7683333110809326,0.23931267786026,0.8672221946716309,0.269536883354187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30444443225860596,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3288888931274414,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3288888931274414,"y":0.262536883354187},{"x":0.30444443225860596,"y":0.262536883354187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.30444443225860596,0.24778760969638824,0.3288888931274414,0.262536883354187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.24631267786026},{"x":0.29555556178092957,"y":0.24631267786026},{"x":0.29555556178092957,"y":0.262536883354187},{"x":0.25111111998558044,"y":0.2610619366168976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.25333333015441895,0.24631267786026,0.29555556178092957,0.262536883354187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.24483776092529297},{"x":0.24444444477558136,"y":0.24631267786026},{"x":0.24222221970558167,"y":0.2610619366168976},{"x":0.19333332777023315,"y":0.2610619366168976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.19333332777023315,0.24483776092529297,0.24222221970558167,0.2610619366168976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.24483776092529297},{"x":0.18666666746139526,"y":0.24483776092529297},{"x":0.18666666746139526,"y":0.2610619366168976},{"x":0.15555556118488312,"y":0.25958701968193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.15555556118488312,0.24483776092529297,0.18666666746139526,0.2610619366168976]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.24483776092529297},{"x":0.3288888931274414,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3288888931274414,"y":0.262536883354187},{"x":0.15555556118488312,"y":0.25958701968193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1505555611848831,0.23783776092529296,0.3338888931274414,0.269536883354187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.2979350984096527},{"x":0.6088888645172119,"y":0.2979350984096527},{"x":0.6088888645172119,"y":0.32005900144577026},{"x":0.5777778029441833,"y":0.32005900144577026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.5799999833106995,0.2979350984096527,0.6088888645172119,0.32005900144577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.2979350984096527},{"x":0.5688889026641846,"y":0.2979350984096527},{"x":0.5666666626930237,"y":0.32005900144577026},{"x":0.5333333611488342,"y":0.32005900144577026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.5333333611488342,0.2979350984096527,0.5666666626930237,0.32005900144577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.2979350984096527},{"x":0.5311111211776733,"y":0.2979350984096527},{"x":0.5288888812065125,"y":0.32005900144577026},{"x":0.47555556893348694,"y":0.32005900144577026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.47555556893348694,0.2979350984096527,0.5288888812065125,0.32005900144577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.29646018147468567},{"x":0.4511111080646515,"y":0.2979350984096527},{"x":0.4511111080646515,"y":0.32005900144577026},{"x":0.41777777671813965,"y":0.3185840845108032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.41777777671813965,0.29646018147468567,0.4511111080646515,0.32005900144577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.29646018147468567},{"x":0.40888887643814087,"y":0.29646018147468567},{"x":0.40888887643814087,"y":0.3185840845108032},{"x":0.36444443464279175,"y":0.3185840845108032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.36444443464279175,0.29646018147468567,0.40888887643814087,0.3185840845108032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.3215339183807373},{"x":0.7111111283302307,"y":0.3215339183807373},{"x":0.7111111283302307,"y":0.3377581238746643},{"x":0.6866666674613953,"y":0.3377581238746643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6866666674613953,0.3215339183807373,0.7111111283302307,0.3377581238746643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155555844306946,"y":0.3215339183807373},{"x":0.6688888669013977,"y":0.3215339183807373},{"x":0.6688888669013977,"y":0.3377581238746643},{"x":0.6155555844306946,"y":0.3377581238746643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6155555844306946,0.3215339183807373,0.6688888669013977,0.3377581238746643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.3215339183807373},{"x":0.602222204208374,"y":0.3215339183807373},{"x":0.602222204208374,"y":0.3377581238746643},{"x":0.5311111211776733,"y":0.3377581238746643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.5311111211776733,0.3215339183807373,0.602222204208374,0.3377581238746643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.3215339183807373},{"x":0.5199999809265137,"y":0.3215339183807373},{"x":0.5199999809265137,"y":0.3377581238746643},{"x":0.4866666793823242,"y":0.3377581238746643}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مؤسہ","boundary":[0.4866666793823242,0.3215339183807373,0.5199999809265137,0.3377581238746643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.29646018147468567},{"x":0.7111111283302307,"y":0.29941001534461975},{"x":0.7111111283302307,"y":0.33923304080963135},{"x":0.36444443464279175,"y":0.3377581238746643}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35944443464279174,0.28946018147468566,0.7161111283302307,0.34623304080963135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.32300883531570435},{"x":0.5088889002799988,"y":0.32300883531570435},{"x":0.5088889002799988,"y":0.3407079577445984},{"x":0.47333332896232605,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سسه","boundary":[0.47333332896232605,0.32300883531570435,0.5088889002799988,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41555556654930115,"y":0.32300883531570435},{"x":0.47111111879348755,"y":0.32300883531570435},{"x":0.47111111879348755,"y":0.3407079577445984},{"x":0.41555556654930115,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.41555556654930115,0.32300883531570435,0.47111111879348755,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.32300883531570435},{"x":0.4000000059604645,"y":0.32300883531570435},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3407079577445984},{"x":0.35555556416511536,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.35555556416511536,0.32300883531570435,0.4000000059604645,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444444537162781,"y":0.32300883531570435},{"x":0.35111111402511597,"y":0.32300883531570435},{"x":0.35111111402511597,"y":0.3407079577445984},{"x":0.3444444537162781,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3444444537162781,0.32300883531570435,0.35111111402511597,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30666667222976685,"y":0.32300883531570435},{"x":0.3377777636051178,"y":0.32300883531570435},{"x":0.3377777636051178,"y":0.3407079577445984},{"x":0.30666667222976685,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.30666667222976685,0.32300883531570435,0.3377777636051178,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.32300883531570435},{"x":0.29555556178092957,"y":0.32300883531570435},{"x":0.29555556178092957,"y":0.3407079577445984},{"x":0.2622222304344177,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2622222304344177,0.32300883531570435,0.29555556178092957,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.32300883531570435},{"x":0.25999999046325684,"y":0.32300883531570435},{"x":0.25999999046325684,"y":0.3407079577445984},{"x":0.25333333015441895,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.25333333015441895,0.32300883531570435,0.25999999046325684,0.3407079577445984]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.32300883531570435},{"x":0.5088889002799988,"y":0.32300883531570435},{"x":0.5088889002799988,"y":0.3407079577445984},{"x":0.25333333015441895,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24833333015441894,0.31600883531570434,0.5138889002799988,0.3477079577445984],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5577777624130249,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5577777624130249,"y":0.37168142199516296},{"x":0.5177778005599976,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5177778005599976,0.3539822995662689,0.5577777624130249,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.3525073826313019},{"x":0.5066666603088379,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5066666603088379,"y":0.37168142199516296},{"x":0.41111111640930176,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.41333332657814026,0.3525073826313019,0.5066666603088379,0.37168142199516296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.3525073826313019},{"x":0.5577777624130249,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5577777624130249,"y":0.37315633893013},{"x":0.41111111640930176,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40833332657814025,0.3455073826313019,0.5627777624130249,0.38015633893013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.3761062026023865},{"x":0.8622221946716309,"y":0.3761062026023865},{"x":0.8622221946716309,"y":0.39085546135902405},{"x":0.8133333325386047,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8133333325386047,0.3761062026023865,0.8622221946716309,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.3761062026023865},{"x":0.8066666722297668,"y":0.3761062026023865},{"x":0.8066666722297668,"y":0.39085546135902405},{"x":0.7688888907432556,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7688888907432556,0.3761062026023865,0.8066666722297668,0.39085546135902405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.3761062026023865},{"x":0.8622221946716309,"y":0.3761062026023865},{"x":0.8622221946716309,"y":0.39085546135902405},{"x":0.7688888907432556,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7638888907432556,0.36910620260238647,0.8672221946716309,0.39785546135902405],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.324444442987442,"y":0.3761062026023865},{"x":0.3466666638851166,"y":0.3761062026023865},{"x":0.3466666638851166,"y":0.389380544424057},{"x":0.324444442987442,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.324444442987442,0.3761062026023865,0.3466666638851166,0.389380544424057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.3775811195373535},{"x":0.31555554270744324,"y":0.3761062026023865},{"x":0.31555554270744324,"y":0.389380544424057},{"x":0.29777777194976807,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.29555556178092957,0.3775811195373535,0.31555554270744324,0.389380544424057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.3775811195373535},{"x":0.29555556178092957,"y":0.3761062026023865},{"x":0.29555556178092957,"y":0.39085546135902405},{"x":0.2777777910232544,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.2777777910232544,0.3775811195373535,0.29555556178092957,0.39085546135902405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.3775811195373535},{"x":0.3466666638851166,"y":0.3761062026023865},{"x":0.3466666638851166,"y":0.389380544424057},{"x":0.2777777910232544,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2727777910232544,0.3705811195373535,0.3516666638851166,0.396380544424057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399999737739563,"y":0.40265485644340515},{"x":0.8600000143051147,"y":0.40265485644340515},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4174041152000427},{"x":0.8422222137451172,"y":0.4174041152000427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8399999737739563,0.40265485644340515,0.8600000143051147,0.4174041152000427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.4041298031806946},{"x":0.8355555534362793,"y":0.40265485644340515},{"x":0.8355555534362793,"y":0.4174041152000427},{"x":0.804444432258606,"y":0.41887906193733215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.8022222518920898,0.4041298031806946,0.8355555534362793,0.4174041152000427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.4056047201156616},{"x":0.7933333516120911,"y":0.4041298031806946},{"x":0.7933333516120911,"y":0.41887906193733215},{"x":0.742222249507904,"y":0.4203539788722992}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.7400000095367432,0.4056047201156616,0.7933333516120911,0.41887906193733215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.4056047201156616},{"x":0.8600000143051147,"y":0.40265485644340515},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4174041152000427},{"x":0.742222249507904,"y":0.4203539788722992}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7350000095367432,0.3986047201156616,0.8650000143051148,0.42440411520004273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.4041298031806946},{"x":0.3488888740539551,"y":0.4056047201156616},{"x":0.3466666638851166,"y":0.4203539788722992},{"x":0.31555554270744324,"y":0.4203539788722992}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.31555554270744324,0.4041298031806946,0.3466666638851166,0.4203539788722992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25555557012557983,"y":0.4011799395084381},{"x":0.30666667222976685,"y":0.4041298031806946},{"x":0.30666667222976685,"y":0.41887906193733215},{"x":0.25333333015441895,"y":0.4174041152000427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.25555557012557983,0.4011799395084381,0.30666667222976685,0.41887906193733215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25555557012557983,"y":0.4011799395084381},{"x":0.3488888740539551,"y":0.4056047201156616},{"x":0.3466666638851166,"y":0.4203539788722992},{"x":0.25333333015441895,"y":0.4174041152000427}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25055557012557983,0.3941799395084381,0.3516666638851166,0.4273539788722992],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933333396911621,"y":0.4321534037590027},{"x":0.5244444608688354,"y":0.4321534037590027},{"x":0.5244444608688354,"y":0.4483775794506073},{"x":0.4933333396911621,"y":0.4483775794506073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.4933333396911621,0.4321534037590027,0.5244444608688354,0.4483775794506073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.43067845702171326},{"x":0.4866666793823242,"y":0.4321534037590027},{"x":0.4866666793823242,"y":0.4483775794506073},{"x":0.4511111080646515,"y":0.4483775794506073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.4511111080646515,0.43067845702171326,0.4866666793823242,0.4483775794506073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.43067845702171326},{"x":0.5244444608688354,"y":0.4321534037590027},{"x":0.5244444608688354,"y":0.4483775794506073},{"x":0.4511111080646515,"y":0.4483775794506073}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4461111080646515,0.42367845702171325,0.5294444608688355,0.4553775794506073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.4601770043373108},{"x":0.5688889026641846,"y":0.4601770043373108},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4793510437011719},{"x":0.47333332896232605,"y":0.4793510437011719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.47555556893348694,0.4601770043373108,0.5666666626930237,0.4793510437011719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.45870205760002136},{"x":0.46222221851348877,"y":0.4601770043373108},{"x":0.46222221851348877,"y":0.47787609696388245},{"x":0.40666666626930237,"y":0.47787609696388245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.40888887643814087,0.45870205760002136,0.46222221851348877,0.47787609696388245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.4837758243083954},{"x":0.8644444346427917,"y":0.4837758243083954},{"x":0.8644444346427917,"y":0.501474916934967},{"x":0.8266666531562805,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8288888931274414,0.4837758243083954,0.8644444346427917,0.501474916934967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.4837758243083954},{"x":0.8155555725097656,"y":0.4837758243083954},{"x":0.8155555725097656,"y":0.5},{"x":0.7799999713897705,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صانعی","boundary":[0.7822222113609314,0.4837758243083954,0.8155555725097656,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.48230087757110596},{"x":0.7644444704055786,"y":0.48230087757110596},{"x":0.7644444704055786,"y":0.5},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.7222222089767456,0.48230087757110596,0.7644444704055786,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.48230087757110596},{"x":0.7155555486679077,"y":0.48230087757110596},{"x":0.7155555486679077,"y":0.5},{"x":0.6844444274902344,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6844444274902344,0.48230087757110596,0.7155555486679077,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.48230087757110596},{"x":0.6800000071525574,"y":0.48230087757110596},{"x":0.6800000071525574,"y":0.49852508306503296},{"x":0.6733333468437195,"y":0.49852508306503296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6733333468437195,0.48230087757110596,0.6800000071525574,0.49852508306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6200000047683716,"y":0.4808259606361389},{"x":0.6688888669013977,"y":0.48230087757110596},{"x":0.6688888669013977,"y":0.5},{"x":0.6200000047683716,"y":0.49852508306503296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6200000047683716,0.4808259606361389,0.6688888669013977,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.4808259606361389},{"x":0.6133333444595337,"y":0.4808259606361389},{"x":0.6133333444595337,"y":0.49852508306503296},{"x":0.5799999833106995,"y":0.49852508306503296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5799999833106995,0.4808259606361389,0.6133333444595337,0.49852508306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.48230087757110596},{"x":0.47333332896232605,"y":0.48230087757110596},{"x":0.47333332896232605,"y":0.5},{"x":0.41333332657814026,"y":0.49852508306503296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.41333332657814026,0.48230087757110596,0.47333332896232605,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3866666555404663,"y":0.48230087757110596},{"x":0.41333332657814026,"y":0.48230087757110596},{"x":0.41111111640930176,"y":0.49852508306503296},{"x":0.3866666555404663,"y":0.49852508306503296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.3866666555404663,0.48230087757110596,0.41111111640930176,0.49852508306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.48230087757110596},{"x":0.3844444453716278,"y":0.48230087757110596},{"x":0.3822222352027893,"y":0.49852508306503296},{"x":0.37555554509162903,"y":0.49852508306503296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3777777850627899,0.48230087757110596,0.3822222352027893,0.49852508306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3222222328186035,"y":0.4808259606361389},{"x":0.371111124753952,"y":0.48230087757110596},{"x":0.36888888478279114,"y":0.49852508306503296},{"x":0.3199999928474426,"y":0.49852508306503296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3222222328186035,0.4808259606361389,0.36888888478279114,0.49852508306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2844444513320923,"y":0.4808259606361389},{"x":0.3177777826786041,"y":0.4808259606361389},{"x":0.31555554270744324,"y":0.49852508306503296},{"x":0.2844444513320923,"y":0.49705013632774353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2844444513320923,0.4808259606361389,0.31555554270744324,0.49852508306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.5},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5},{"x":0.8622221946716309,"y":0.517699122428894},{"x":0.8288888931274414,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8288888931274414,0.5,0.8622221946716309,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.5},{"x":0.8155555725097656,"y":0.5},{"x":0.8155555725097656,"y":0.517699122428894},{"x":0.7799999713897705,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7799999713897705,0.5,0.8155555725097656,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.5},{"x":0.7755555510520935,"y":0.5},{"x":0.7755555510520935,"y":0.517699122428894},{"x":0.7444444298744202,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7444444298744202,0.5,0.7755555510520935,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.5},{"x":0.7444444298744202,"y":0.5},{"x":0.7444444298744202,"y":0.517699122428894},{"x":0.7355555295944214,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7355555295944214,0.5,0.7444444298744202,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.5},{"x":0.7311111092567444,"y":0.5},{"x":0.7311111092567444,"y":0.5191740393638611},{"x":0.6822222471237183,"y":0.5191740393638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6822222471237183,0.5,0.7311111092567444,0.5191740393638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.5},{"x":0.6755555272102356,"y":0.5},{"x":0.6755555272102356,"y":0.5191740393638611},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5191740393638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.6244444251060486,0.5,0.6755555272102356,0.5191740393638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2844444513320923,"y":0.45870205760002136},{"x":0.8644444346427917,"y":0.46165192127227783},{"x":0.8644444346427917,"y":0.5191740393638611},{"x":0.2844444513320923,"y":0.516224205493927}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2794444513320923,0.45170205760002136,0.8694444346427918,0.5261740393638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.5},{"x":0.47111111879348755,"y":0.5},{"x":0.47111111879348755,"y":0.51474928855896},{"x":0.4511111080646515,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دينا","boundary":[0.4511111080646515,0.5,0.47111111879348755,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933333456516266,"y":0.5},{"x":0.4422222077846527,"y":0.5},{"x":0.4422222077846527,"y":0.51474928855896},{"x":0.3933333456516266,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.3933333456516266,0.5,0.4422222077846527,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3866666555404663,"y":0.5},{"x":0.3933333456516266,"y":0.5},{"x":0.3933333456516266,"y":0.51474928855896},{"x":0.3866666555404663,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3866666555404663,0.5,0.3933333456516266,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5},{"x":0.3799999952316284,"y":0.5},{"x":0.3799999952316284,"y":0.51474928855896},{"x":0.3333333432674408,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3333333432674408,0.5,0.3799999952316284,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.5},{"x":0.324444442987442,"y":0.5},{"x":0.324444442987442,"y":0.51474928855896},{"x":0.29555556178092957,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.29555556178092957,0.5,0.324444442987442,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.5},{"x":0.2866666615009308,"y":0.5},{"x":0.2866666615009308,"y":0.51474928855896},{"x":0.25111111998558044,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.25111111998558044,0.5,0.2866666615009308,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311111330986023,"y":0.516224205493927},{"x":0.8577777743339539,"y":0.516224205493927},{"x":0.8577777743339539,"y":0.533923327922821},{"x":0.8311111330986023,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8311111330986023,0.516224205493927,0.8577777743339539,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.516224205493927},{"x":0.8222222328186035,"y":0.516224205493927},{"x":0.8222222328186035,"y":0.533923327922821},{"x":0.7888888716697693,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7888888716697693,0.516224205493927,0.8222222328186035,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.516224205493927},{"x":0.7866666913032532,"y":0.516224205493927},{"x":0.7866666913032532,"y":0.533923327922821},{"x":0.7355555295944214,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.7355555295944214,0.516224205493927,0.7866666913032532,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.516224205493927},{"x":0.7311111092567444,"y":0.516224205493927},{"x":0.7311111092567444,"y":0.533923327922821},{"x":0.7244444489479065,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7244444489479065,0.516224205493927,0.7311111092567444,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.516224205493927},{"x":0.7200000286102295,"y":0.516224205493927},{"x":0.7200000286102295,"y":0.533923327922821},{"x":0.6688888669013977,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6688888669013977,0.516224205493927,0.7200000286102295,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.516224205493927},{"x":0.6555555462837219,"y":0.516224205493927},{"x":0.6555555462837219,"y":0.533923327922821},{"x":0.6044444441795349,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.6044444441795349,0.516224205493927,0.6555555462837219,0.533923327922821]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.5},{"x":0.8577777743339539,"y":0.5},{"x":0.8577777743339539,"y":0.533923327922821},{"x":0.25111111998558044,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24611111998558044,0.493,0.8627777743339539,0.540923327922821],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40444445610046387,"y":0.517699122428894},{"x":0.47333332896232605,"y":0.517699122428894},{"x":0.47333332896232605,"y":0.533923327922821},{"x":0.40444445610046387,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.40444445610046387,0.517699122428894,0.47333332896232605,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.517699122428894},{"x":0.402222216129303,"y":0.517699122428894},{"x":0.402222216129303,"y":0.533923327922821},{"x":0.35777777433395386,"y":0.5324483513832092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.35777777433395386,0.517699122428894,0.402222216129303,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.517699122428894},{"x":0.35333332419395447,"y":0.517699122428894},{"x":0.35333332419395447,"y":0.5324483513832092},{"x":0.3311111032962799,"y":0.5324483513832092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.3311111032962799,0.517699122428894,0.35333332419395447,0.5324483513832092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3222222328186035,"y":0.517699122428894},{"x":0.3288888931274414,"y":0.517699122428894},{"x":0.3288888931274414,"y":0.5324483513832092},{"x":0.3222222328186035,"y":0.5324483513832092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3222222328186035,0.517699122428894,0.3288888931274414,0.5324483513832092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2711111009120941,"y":0.516224205493927},{"x":0.3177777826786041,"y":0.517699122428894},{"x":0.3177777826786041,"y":0.5324483513832092},{"x":0.2711111009120941,"y":0.5324483513832092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2711111009120941,0.516224205493927,0.3177777826786041,0.5324483513832092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2244444489479065,"y":0.516224205493927},{"x":0.2688888907432556,"y":0.516224205493927},{"x":0.2688888907432556,"y":0.5324483513832092},{"x":0.2244444489479065,"y":0.5324483513832092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2244444489479065,0.516224205493927,0.2688888907432556,0.5324483513832092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.533923327922821},{"x":0.8622221946716309,"y":0.533923327922821},{"x":0.8600000143051147,"y":0.5516223907470703},{"x":0.8244444727897644,"y":0.5501474738121033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.8244444727897644,0.533923327922821,0.8600000143051147,0.5516223907470703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.533923327922821},{"x":0.8222222328186035,"y":0.533923327922821},{"x":0.8199999928474426,"y":0.5501474738121033},{"x":0.7911111116409302,"y":0.5501474738121033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7911111116409302,0.533923327922821,0.8199999928474426,0.5501474738121033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.533923327922821},{"x":0.7822222113609314,"y":0.533923327922821},{"x":0.7822222113609314,"y":0.5501474738121033},{"x":0.7755555510520935,"y":0.5501474738121033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7755555510520935,0.533923327922821,0.7822222113609314,0.5501474738121033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.533923327922821},{"x":0.7733333110809326,"y":0.533923327922821},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5501474738121033},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5501474738121033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7222222089767456,0.533923327922821,0.7711111307144165,0.5501474738121033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.5324483513832092},{"x":0.7155555486679077,"y":0.533923327922821},{"x":0.7155555486679077,"y":0.5501474738121033},{"x":0.6844444274902344,"y":0.5501474738121033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6866666674613953,0.5324483513832092,0.7155555486679077,0.5501474738121033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2244444489479065,"y":0.516224205493927},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5206489562988281},{"x":0.8600000143051147,"y":0.5516223907470703},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5457227230072021}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2194444489479065,0.509224205493927,0.8650000143051148,0.5586223907470703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.533923327922821},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5353982448577881},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5501474738121033},{"x":0.41111111640930176,"y":0.5501474738121033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.41111111640930176,0.533923327922821,0.47555556893348694,0.5501474738121033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36000001430511475,"y":0.533923327922821},{"x":0.40444445610046387,"y":0.533923327922821},{"x":0.40444445610046387,"y":0.5501474738121033},{"x":0.36000001430511475,"y":0.5501474738121033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رجامند","boundary":[0.36000001430511475,0.533923327922821,0.40444445610046387,0.5501474738121033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3488888740539551,"y":0.533923327922821},{"x":0.35333332419395447,"y":0.533923327922821},{"x":0.35333332419395447,"y":0.5486725568771362},{"x":0.3488888740539551,"y":0.5486725568771362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3488888740539551,0.533923327922821,0.35333332419395447,0.5486725568771362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.533923327922821},{"x":0.3422222137451172,"y":0.533923327922821},{"x":0.3422222137451172,"y":0.5501474738121033},{"x":0.29555556178092957,"y":0.5486725568771362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29555556178092957,0.533923327922821,0.3422222137451172,0.5501474738121033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.533923327922821},{"x":0.2888889014720917,"y":0.533923327922821},{"x":0.2888889014720917,"y":0.5486725568771362},{"x":0.24888889491558075,"y":0.5486725568771362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.24888889491558075,0.533923327922821,0.2888889014720917,0.5486725568771362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5707964897155762},{"x":0.6777777671813965,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6777777671813965,0.5516223907470703,0.7266666889190674,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6688888669013977,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6688888669013977,"y":0.5707964897155762},{"x":0.6222222447395325,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.6222222447395325,0.5516223907470703,0.6688888669013977,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5707964897155762},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6111111044883728,0.5516223907470703,0.6177777647972107,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5755555629730225,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6044444441795349,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6044444441795349,"y":0.5707964897155762},{"x":0.5755555629730225,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5755555629730225,0.5516223907470703,0.6044444441795349,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5111111402511597,"y":0.5516223907470703},{"x":0.5688889026641846,"y":0.5516223907470703},{"x":0.5688889026641846,"y":0.5707964897155762},{"x":0.5111111402511597,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5111111402511597,0.5516223907470703,0.5688889026641846,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.5516223907470703},{"x":0.5022222399711609,"y":0.5516223907470703},{"x":0.5022222399711609,"y":0.5707964897155762},{"x":0.4422222077846527,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4422222077846527,0.5516223907470703,0.5022222399711609,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.5516223907470703},{"x":0.4333333373069763,"y":0.5516223907470703},{"x":0.4333333373069763,"y":0.5707964897155762},{"x":0.42444443702697754,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42444443702697754,0.5516223907470703,0.4333333373069763,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.5516223907470703},{"x":0.41555556654930115,"y":0.5516223907470703},{"x":0.41555556654930115,"y":0.5707964897155762},{"x":0.3911111056804657,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3911111056804657,0.5516223907470703,0.41555556654930115,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.5516223907470703},{"x":0.37555554509162903,"y":0.5516223907470703},{"x":0.37555554509162903,"y":0.5707964897155762},{"x":0.3466666638851166,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.3466666638851166,0.5516223907470703,0.37555554509162903,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30222222208976746,"y":0.5516223907470703},{"x":0.3377777636051178,"y":0.5516223907470703},{"x":0.3377777636051178,"y":0.5707964897155762},{"x":0.30222222208976746,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.30222222208976746,0.5516223907470703,0.3377777636051178,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24444444477558136,"y":0.5516223907470703},{"x":0.29555556178092957,"y":0.5516223907470703},{"x":0.29555556178092957,"y":0.5707964897155762},{"x":0.24444444477558136,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.24444444477558136,0.5516223907470703,0.29555556178092957,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.5825958847999573},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5825958847999573},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5973451137542725},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5973451137542725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7844444513320923,0.5825958847999573,0.8622221946716309,0.5973451137542725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.5825958847999573},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5825958847999573},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5973451137542725},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5973451137542725}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7777777910232544,0.5825958847999573,0.7844444513320923,0.5973451137542725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.6076695919036865},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6076695919036865},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6238937973976135},{"x":0.8488888740539551,"y":0.6238937973976135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8488888740539551,0.6076695919036865,0.8622221946716309,0.6238937973976135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.6076695919036865},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6076695919036865},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6238937973976135},{"x":0.8111110925674438,"y":0.6238937973976135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8133333325386047,0.6076695919036865,0.8333333134651184,0.6238937973976135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.6061946749687195},{"x":0.804444432258606,"y":0.6061946749687195},{"x":0.804444432258606,"y":0.6238937973976135},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6238937973976135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7977777719497681,0.6061946749687195,0.804444432258606,0.6238937973976135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6238937973976135},{"x":0.753333330154419,"y":0.6238937973976135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.753333330154419,0.6061946749687195,0.7955555319786072,0.6238937973976135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.6061946749687195},{"x":0.746666669845581,"y":0.6061946749687195},{"x":0.746666669845581,"y":0.6238937973976135},{"x":0.7200000286102295,"y":0.6224188804626465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7200000286102295,0.6061946749687195,0.746666669845581,0.6238937973976135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7155555486679077,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7155555486679077,"y":0.6224188804626465},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6224188804626465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7088888883590698,0.6061946749687195,0.7155555486679077,0.6224188804626465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.6047197580337524},{"x":0.7066666483879089,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6224188804626465},{"x":0.6644444465637207,"y":0.6224188804626465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6644444465637207,0.6047197580337524,0.7044444680213928,0.6224188804626465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.6047197580337524},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6047197580337524},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6224188804626465},{"x":0.6377778053283691,"y":0.6224188804626465}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.6377778053283691,0.6047197580337524,0.6555555462837219,0.6224188804626465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.6047197580337524},{"x":0.6355555653572083,"y":0.6047197580337524},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6224188804626465},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6224188804626465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6288889050483704,0.6047197580337524,0.6333333253860474,0.6224188804626465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6047197580337524},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6047197580337524},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6224188804626465},{"x":0.597777783870697,"y":0.6209439635276794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.6000000238418579,0.6047197580337524,0.6222222447395325,0.6224188804626465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.6047197580337524},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6047197580337524},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6209439635276794},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6209439635276794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناب","boundary":[0.5600000023841858,0.6047197580337524,0.5866666436195374,0.6209439635276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.6047197580337524},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6047197580337524},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6209439635276794},{"x":0.5377777814865112,"y":0.6209439635276794}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5377777814865112,0.6047197580337524,0.5444444417953491,0.6209439635276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402222216129303,"y":0.6032448410987854},{"x":0.5355555415153503,"y":0.6047197580337524},{"x":0.5355555415153503,"y":0.6209439635276794},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Rhamnaceae","boundary":[0.402222216129303,0.6032448410987854,0.5355555415153503,0.6209439635276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.6032448410987854},{"x":0.402222216129303,"y":0.6032448410987854},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6194690465927124},{"x":0.3933333456516266,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3955555558204651,0.6032448410987854,0.4000000059604645,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.6238937973976135},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6238937973976135},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6430678367614746},{"x":0.8133333325386047,"y":0.6430678367614746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.8133333325386047,0.6238937973976135,0.8622221946716309,0.6430678367614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.6238937973976135},{"x":0.8133333325386047,"y":0.6238937973976135},{"x":0.8133333325386047,"y":0.6415929198265076},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8066666722297668,0.6238937973976135,0.8133333325386047,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.6238937973976135},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6238937973976135},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6415929198265076},{"x":0.753333330154419,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خدیجه","boundary":[0.753333330154419,0.6238937973976135,0.7977777719497681,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.6238937973976135},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6238937973976135},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6415929198265076},{"x":0.6977777481079102,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صوفیان","boundary":[0.6977777481079102,0.6238937973976135,0.7444444298744202,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.6238937973976135},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6238937973976135},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6415929198265076},{"x":0.6844444274902344,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6844444274902344,0.6238937973976135,0.6911110877990723,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.6238937973976135},{"x":0.6755555272102356,"y":0.6238937973976135},{"x":0.6755555272102356,"y":0.6415929198265076},{"x":0.644444465637207,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.644444465637207,0.6238937973976135,0.6755555272102356,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.6238937973976135},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6238937973976135},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6415929198265076},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.5799999833106995,0.6238937973976135,0.6333333253860474,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.6238937973976135},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6238937973976135},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6415929198265076},{"x":0.5711110830307007,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5711110830307007,0.6238937973976135,0.5799999833106995,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.6238937973976135},{"x":0.5666666626930237,"y":0.6238937973976135},{"x":0.5666666626930237,"y":0.6415929198265076},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5577777624130249,0.6238937973976135,0.5666666626930237,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.6238937973976135},{"x":0.54666668176651,"y":0.6238937973976135},{"x":0.54666668176651,"y":0.6415929198265076},{"x":0.504444420337677,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.504444420337677,0.6238937973976135,0.54666668176651,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.6238937973976135},{"x":0.4955555498600006,"y":0.6238937973976135},{"x":0.4955555498600006,"y":0.6415929198265076},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4866666793823242,0.6238937973976135,0.4955555498600006,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.6238937973976135},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6238937973976135},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6415929198265076},{"x":0.4399999976158142,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4399999976158142,0.6238937973976135,0.47777777910232544,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.6238937973976135},{"x":0.4377777874469757,"y":0.6238937973976135},{"x":0.4377777874469757,"y":0.6415929198265076},{"x":0.3733333349227905,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3733333349227905,0.6238937973976135,0.4377777874469757,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.6238937973976135},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6238937973976135},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6415929198265076},{"x":0.29555556178092957,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.29555556178092957,0.6238937973976135,0.36222222447395325,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.6238937973976135},{"x":0.2844444513320923,"y":0.6238937973976135},{"x":0.2844444513320923,"y":0.6401180028915405},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2777777910232544,0.6238937973976135,0.2844444513320923,0.6401180028915405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.6238937973976135},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6238937973976135},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6401180028915405},{"x":0.23555555939674377,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.23555555939674377,0.6238937973976135,0.2711111009120941,0.6401180028915405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.6238937973976135},{"x":0.2199999988079071,"y":0.6238937973976135},{"x":0.2199999988079071,"y":0.6401180028915405},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.18222221732139587,0.6238937973976135,0.2199999988079071,0.6401180028915405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.6224188804626465},{"x":0.17555555701255798,"y":0.6224188804626465},{"x":0.17555555701255798,"y":0.6401180028915405},{"x":0.11555555462837219,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانهای","boundary":[0.11555555462837219,0.6224188804626465,0.17555555701255798,0.6401180028915405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.6415929198265076},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6430678367614746},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6563422083854675},{"x":0.8222222328186035,"y":0.6563422083854675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.8222222328186035,0.6415929198265076,0.8622221946716309,0.6563422083854675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.6415929198265076},{"x":0.8111110925674438,"y":0.6415929198265076},{"x":0.8111110925674438,"y":0.6563422083854675},{"x":0.804444432258606,"y":0.6563422083854675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.804444432258606,0.6415929198265076,0.8111110925674438,0.6563422083854675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.6415929198265076},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6415929198265076},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6563422083854675},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6563422083854675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.7400000095367432,0.6415929198265076,0.7955555319786072,0.6563422083854675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.6578171253204346},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6563422083854675},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6740412712097168},{"x":0.8088889122009277,"y":0.6740412712097168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8088889122009277,0.6578171253204346,0.8622221946716309,0.6740412712097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.6578171253204346},{"x":0.804444432258606,"y":0.6578171253204346},{"x":0.804444432258606,"y":0.6740412712097168},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6740412712097168}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7977777719497681,0.6578171253204346,0.804444432258606,0.6740412712097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.6578171253204346},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6578171253204346},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6755162477493286},{"x":0.746666669845581,"y":0.6755162477493286}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.746666669845581,0.6578171253204346,0.7955555319786072,0.6755162477493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.6578171253204346},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6578171253204346},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6740412712097168},{"x":0.6866666674613953,"y":0.6755162477493286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6866666674613953,0.6578171253204346,0.7400000095367432,0.6740412712097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.6578171253204346},{"x":0.6733333468437195,"y":0.6578171253204346},{"x":0.6733333468437195,"y":0.6755162477493286},{"x":0.6288889050483704,"y":0.6755162477493286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.6288889050483704,0.6578171253204346,0.6733333468437195,0.6755162477493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.6578171253204346},{"x":0.6244444251060486,"y":0.6578171253204346},{"x":0.6244444251060486,"y":0.6755162477493286},{"x":0.6177777647972107,"y":0.6755162477493286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6177777647972107,0.6578171253204346,0.6244444251060486,0.6755162477493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.6578171253204346},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6578171253204346},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6755162477493286},{"x":0.5777778029441833,"y":0.6755162477493286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5777778029441833,0.6578171253204346,0.6111111044883728,0.6755162477493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.6578171253204346},{"x":0.5688889026641846,"y":0.6578171253204346},{"x":0.5688889026641846,"y":0.6755162477493286},{"x":0.5355555415153503,"y":0.6755162477493286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5355555415153503,0.6578171253204346,0.5688889026641846,0.6755162477493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355555534362793,"y":0.6755162477493286},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6769911646842957},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6917403936386108},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6917403936386108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8355555534362793,0.6755162477493286,0.8577777743339539,0.6917403936386108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.6755162477493286},{"x":0.8244444727897644,"y":0.6755162477493286},{"x":0.8244444727897644,"y":0.6902654767036438},{"x":0.804444432258606,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8066666722297668,0.6755162477493286,0.8244444727897644,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.6755162477493286},{"x":0.8022222518920898,"y":0.6755162477493286},{"x":0.8022222518920898,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7955555319786072,0.6755162477493286,0.8022222518920898,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.6740412712097168},{"x":0.7866666913032532,"y":0.6740412712097168},{"x":0.7844444513320923,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7511110901832581,"y":0.6887905597686768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۶","boundary":[0.7511110901832581,0.6740412712097168,0.7844444513320923,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.6932153105735779},{"x":0.8644444346427917,"y":0.6932153105735779},{"x":0.8644444346427917,"y":0.7064896821975708},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8066666722297668,0.6932153105735779,0.8644444346427917,0.7064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6932153105735779},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6932153105735779},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7064896821975708},{"x":0.800000011920929,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.800000011920929,0.6932153105735779,0.8066666722297668,0.7064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.6917403936386108},{"x":0.7911111116409302,"y":0.6917403936386108},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7064896821975708},{"x":0.7555555701255798,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7555555701255798,0.6917403936386108,0.7911111116409302,0.7064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.6917403936386108},{"x":0.7377777695655823,"y":0.6917403936386108},{"x":0.7377777695655823,"y":0.7064896821975708},{"x":0.7177777886390686,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7177777886390686,0.6917403936386108,0.7377777695655823,0.7064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.7109144330024719},{"x":0.8644444346427917,"y":0.7109144330024719},{"x":0.8644444346427917,"y":0.7256637215614319},{"x":0.8266666531562805,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.8266666531562805,0.7109144330024719,0.8644444346427917,0.7256637215614319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.7109144330024719},{"x":0.8244444727897644,"y":0.7109144330024719},{"x":0.8244444727897644,"y":0.7256637215614319},{"x":0.8199999928474426,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8199999928474426,0.7109144330024719,0.8244444727897644,0.7256637215614319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.7109144330024719},{"x":0.8133333325386047,"y":0.7109144330024719},{"x":0.8133333325386047,"y":0.7256637215614319},{"x":0.7844444513320923,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ربابه","boundary":[0.7844444513320923,0.7109144330024719,0.8133333325386047,0.7256637215614319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7256637215614319},{"x":0.7088888883590698,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرحدوست","boundary":[0.7088888883590698,0.7109144330024719,0.7777777910232544,0.7256637215614319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6977777481079102,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6977777481079102,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6911110877990723,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6911110877990723,0.7123894095420837,0.6977777481079102,0.7256637215614319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6511111259460449,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفعت","boundary":[0.6511111259460449,0.7123894095420837,0.6844444274902344,0.7256637215614319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6333333253860474,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6333333253860474,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6066666841506958,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حبیبی","boundary":[0.6066666841506958,0.7123894095420837,0.6333333253860474,0.7256637215614319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399999737739563,"y":0.7271386384963989},{"x":0.8622221946716309,"y":0.7271386384963989},{"x":0.8622221946716309,"y":0.7418879270553589},{"x":0.8399999737739563,"y":0.7418879270553589}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.8399999737739563,0.7271386384963989,0.8622221946716309,0.7418879270553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7271386384963989},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7271386384963989},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7418879270553589},{"x":0.800000011920929,"y":0.7418879270553589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.800000011920929,0.7271386384963989,0.8333333134651184,0.7418879270553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.7271386384963989},{"x":0.800000011920929,"y":0.7271386384963989},{"x":0.800000011920929,"y":0.7418879270553589},{"x":0.7955555319786072,"y":0.7418879270553589}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7955555319786072,0.7271386384963989,0.800000011920929,0.7418879270553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.7271386384963989},{"x":0.7888888716697693,"y":0.7271386384963989},{"x":0.7888888716697693,"y":0.7418879270553589},{"x":0.753333330154419,"y":0.7418879270553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.753333330154419,0.7271386384963989,0.7888888716697693,0.7418879270553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.728613555431366},{"x":0.746666669845581,"y":0.728613555431366},{"x":0.746666669845581,"y":0.7418879270553589},{"x":0.6911110877990723,"y":0.7418879270553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسکندری","boundary":[0.6911110877990723,0.728613555431366,0.746666669845581,0.7418879270553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.728613555431366},{"x":0.6777777671813965,"y":0.728613555431366},{"x":0.6777777671813965,"y":0.7418879270553589},{"x":0.6711111068725586,"y":0.7418879270553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6711111068725586,0.728613555431366,0.6777777671813965,0.7418879270553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.728613555431366},{"x":0.6622222065925598,"y":0.728613555431366},{"x":0.6622222065925598,"y":0.7418879270553589},{"x":0.6244444251060486,"y":0.7418879270553589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.6244444251060486,0.728613555431366,0.6622222065925598,0.7418879270553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.728613555431366},{"x":0.6111111044883728,"y":0.728613555431366},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7433628439903259},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7433628439903259}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.5666666626930237,0.728613555431366,0.6111111044883728,0.7433628439903259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7433628439903259},{"x":0.8600000143051147,"y":0.7433628439903259},{"x":0.8600000143051147,"y":0.7595870494842529},{"x":0.800000011920929,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.800000011920929,0.7433628439903259,0.8600000143051147,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7595870494842529},{"x":0.7844444513320923,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7844444513320923,0.7433628439903259,0.7911111116409302,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7755555510520935,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7755555510520935,"y":0.7595870494842529},{"x":0.7377777695655823,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7377777695655823,0.7433628439903259,0.7755555510520935,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7595870494842529},{"x":0.7177777886390686,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7177777886390686,0.7433628439903259,0.7333333492279053,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7200000286102295,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7200000286102295,"y":0.7595870494842529},{"x":0.7111111283302307,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7111111283302307,0.7433628439903259,0.7200000286102295,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7595870494842529},{"x":0.6688888669013977,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6688888669013977,0.7433628439903259,0.7022222280502319,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.7433628439903259},{"x":0.6577777862548828,"y":0.7433628439903259},{"x":0.6577777862548828,"y":0.7595870494842529},{"x":0.602222204208374,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیکچهره","boundary":[0.602222204208374,0.7433628439903259,0.6577777862548828,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399999737739563,"y":0.76106196641922},{"x":0.8622221946716309,"y":0.76106196641922},{"x":0.8622221946716309,"y":0.778761088848114},{"x":0.8399999737739563,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.8399999737739563,0.76106196641922,0.8622221946716309,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.76106196641922},{"x":0.8311111330986023,"y":0.76106196641922},{"x":0.8311111330986023,"y":0.778761088848114},{"x":0.800000011920929,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.800000011920929,0.76106196641922,0.8311111330986023,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.76106196641922},{"x":0.7955555319786072,"y":0.76106196641922},{"x":0.7955555319786072,"y":0.778761088848114},{"x":0.7377777695655823,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7377777695655823,0.76106196641922,0.7955555319786072,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.76106196641922},{"x":0.7266666889190674,"y":0.76106196641922},{"x":0.7266666889190674,"y":0.778761088848114},{"x":0.7200000286102295,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7200000286102295,0.76106196641922,0.7266666889190674,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.76106196641922},{"x":0.7133333086967468,"y":0.76106196641922},{"x":0.7133333086967468,"y":0.778761088848114},{"x":0.6888889074325562,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.6888889074325562,0.76106196641922,0.7133333086967468,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.76106196641922},{"x":0.6777777671813965,"y":0.76106196641922},{"x":0.6777777671813965,"y":0.778761088848114},{"x":0.6600000262260437,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6600000262260437,0.76106196641922,0.6777777671813965,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.76106196641922},{"x":0.6466666460037231,"y":0.76106196641922},{"x":0.6466666460037231,"y":0.778761088848114},{"x":0.6222222447395325,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6222222447395325,0.76106196641922,0.6466666460037231,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.76106196641922},{"x":0.6155555844306946,"y":0.76106196641922},{"x":0.6155555844306946,"y":0.778761088848114},{"x":0.6088888645172119,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6088888645172119,0.76106196641922,0.6155555844306946,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5822222232818604,"y":0.76106196641922},{"x":0.6044444441795349,"y":0.76106196641922},{"x":0.6044444441795349,"y":0.778761088848114},{"x":0.5822222232818604,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5822222232818604,0.76106196641922,0.6044444441795349,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.76106196641922},{"x":0.5755555629730225,"y":0.76106196641922},{"x":0.5755555629730225,"y":0.778761088848114},{"x":0.5288888812065125,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.5288888812065125,0.76106196641922,0.5755555629730225,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.76106196641922},{"x":0.5222222208976746,"y":0.76106196641922},{"x":0.5222222208976746,"y":0.778761088848114},{"x":0.47111111879348755,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.47111111879348755,0.76106196641922,0.5222222208976746,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43111109733581543,"y":0.76106196641922},{"x":0.46444445848464966,"y":0.76106196641922},{"x":0.46444445848464966,"y":0.778761088848114},{"x":0.43111109733581543,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.43111109733581543,0.76106196641922,0.46444445848464966,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.780236005783081},{"x":0.8600000143051147,"y":0.780236005783081},{"x":0.8600000143051147,"y":0.7949852347373962},{"x":0.8111110925674438,"y":0.7949852347373962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چایخانه","boundary":[0.8111110925674438,0.780236005783081,0.8600000143051147,0.7949852347373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.780236005783081},{"x":0.8133333325386047,"y":0.780236005783081},{"x":0.8133333325386047,"y":0.7949852347373962},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7949852347373962}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8066666722297668,0.780236005783081,0.8133333325386047,0.7949852347373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.780236005783081},{"x":0.804444432258606,"y":0.780236005783081},{"x":0.804444432258606,"y":0.7949852347373962},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7949852347373962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7777777910232544,0.780236005783081,0.804444432258606,0.7949852347373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.780236005783081},{"x":0.7666666507720947,"y":0.780236005783081},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7949852347373962},{"x":0.7400000095367432,"y":0.7949852347373962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7400000095367432,0.780236005783081,0.7666666507720947,0.7949852347373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.780236005783081},{"x":0.7266666889190674,"y":0.780236005783081},{"x":0.7266666889190674,"y":0.7949852347373962},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7949852347373962}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توكل","boundary":[0.7022222280502319,0.780236005783081,0.7266666889190674,0.7949852347373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.7979351282119751},{"x":0.8644444346427917,"y":0.7979351282119751},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.8333333134651184,0.7979351282119751,0.8644444346427917,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.7979351282119751},{"x":0.8266666531562805,"y":0.7979351282119751},{"x":0.8266666531562805,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8199999928474426,0.7979351282119751,0.8266666531562805,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.7979351282119751},{"x":0.8155555725097656,"y":0.7979351282119751},{"x":0.8155555725097656,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7822222113609314,0.7979351282119751,0.8155555725097656,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.7979351282119751},{"x":0.7755555510520935,"y":0.7979351282119751},{"x":0.7755555510520935,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.7333333492279053,0.7979351282119751,0.7755555510520935,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7979351282119751},{"x":0.7288888692855835,"y":0.7979351282119751},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8126843571662903},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7222222089767456,0.7979351282119751,0.7288888692855835,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.7979351282119751},{"x":0.7177777886390686,"y":0.7979351282119751},{"x":0.7177777886390686,"y":0.8126843571662903},{"x":0.6866666674613953,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.6866666674613953,0.7979351282119751,0.7177777886390686,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.7979351282119751},{"x":0.6800000071525574,"y":0.7979351282119751},{"x":0.6800000071525574,"y":0.8126843571662903},{"x":0.6466666460037231,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.6466666460037231,0.7979351282119751,0.6800000071525574,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.7964601516723633},{"x":0.644444465637207,"y":0.7964601516723633},{"x":0.644444465637207,"y":0.8126843571662903},{"x":0.6377778053283691,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6377778053283691,0.7964601516723633,0.644444465637207,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.7964601516723633},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7964601516723633},{"x":0.6288889050483704,"y":0.8126843571662903},{"x":0.602222204208374,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.602222204208374,0.7964601516723633,0.6288889050483704,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5955555438995361,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5733333230018616,0.7964601516723633,0.5955555438995361,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5733333230018616,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5644444227218628,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5644444227218628,0.7964601516723633,0.5733333230018616,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5622222423553467,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5622222423553467,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5355555415153503,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.5355555415153503,0.7964601516723633,0.5622222423553467,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5222222208976746,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳۲","boundary":[0.5,0.7964601516723633,0.5222222208976746,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4977777898311615,"y":0.7964601516723633},{"x":0.504444420337677,"y":0.7964601516723633},{"x":0.504444420337677,"y":0.8126843571662903},{"x":0.4977777898311615,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4977777898311615,0.7964601516723633,0.504444420337677,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.7964601516723633},{"x":0.4933333396911621,"y":0.7964601516723633},{"x":0.4933333396911621,"y":0.8126843571662903},{"x":0.46444445848464966,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.46444445848464966,0.7964601516723633,0.4933333396911621,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577777683734894,"y":0.7964601516723633},{"x":0.46444445848464966,"y":0.7964601516723633},{"x":0.46444445848464966,"y":0.8126843571662903},{"x":0.4577777683734894,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4577777683734894,0.7964601516723633,0.46444445848464966,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.7964601516723633},{"x":0.4511111080646515,"y":0.7964601516723633},{"x":0.4511111080646515,"y":0.8126843571662903},{"x":0.3733333349227905,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۹۲۶۶۶","boundary":[0.3733333349227905,0.7964601516723633,0.4511111080646515,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311111330986023,"y":0.8156341910362244},{"x":0.8622221946716309,"y":0.8156341910362244},{"x":0.8622221946716309,"y":0.8289085626602173},{"x":0.8311111330986023,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8311111330986023,0.8156341910362244,0.8622221946716309,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.8156341910362244},{"x":0.8288888931274414,"y":0.8156341910362244},{"x":0.8288888931274414,"y":0.8289085626602173},{"x":0.8222222328186035,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8222222328186035,0.8156341910362244,0.8288888931274414,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8155555725097656,"y":0.8156341910362244},{"x":0.8155555725097656,"y":0.8289085626602173},{"x":0.7688888907432556,"y":0.8274336457252502}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۰۰","boundary":[0.7688888907432556,0.8141592741012573,0.8155555725097656,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8289085626602173},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8274336457252502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7400000095367432,0.8141592741012573,0.7644444704055786,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.8318583965301514},{"x":0.8622221946716309,"y":0.8318583965301514},{"x":0.8622221946716309,"y":0.8466076850891113},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8466076850891113}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8333333134651184,0.8318583965301514,0.8622221946716309,0.8466076850891113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.8318583965301514},{"x":0.8133333325386047,"y":0.8318583965301514},{"x":0.8133333325386047,"y":0.8466076850891113},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8466076850891113}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7822222113609314,0.8318583965301514,0.8133333325386047,0.8466076850891113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.8318583965301514},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8318583965301514},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8466076850891113},{"x":0.7688888907432556,"y":0.8466076850891113}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7688888907432556,0.8318583965301514,0.7822222113609314,0.8466076850891113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.8318583965301514},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8318583965301514},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8466076850891113},{"x":0.757777750492096,"y":0.8466076850891113}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.757777750492096,0.8318583965301514,0.7644444704055786,0.8466076850891113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.8303834795951843},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8303834795951843},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8466076850891113},{"x":0.6222222447395325,"y":0.8451327681541443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰-۰۲۶-4۷۳-964","boundary":[0.6222222447395325,0.8303834795951843,0.7511110901832581,0.8466076850891113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.8495575189590454},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8495575189590454},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8628318309783936},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8333333134651184,0.8495575189590454,0.8644444346427917,0.8628318309783936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.8495575189590454},{"x":0.8244444727897644,"y":0.8495575189590454},{"x":0.8244444727897644,"y":0.8613569140434265},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8199999928474426,0.8495575189590454,0.8244444727897644,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.8480826020240784},{"x":0.8066666722297668,"y":0.8495575189590454},{"x":0.8066666722297668,"y":0.8628318309783936},{"x":0.6422222256660461,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۰-۲۵۶-۴۷۳-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.6422222256660461,0.8480826020240784,0.8066666722297668,0.8628318309783936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.5324483513832092},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5353982448577881},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8628318309783936},{"x":0.1133333370089531,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11055555462837219,0.5254483513832092,0.8694444346427918,0.8698318309783936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1088888868689537,"y":0.8495575189590454},{"x":0.15333333611488342,"y":0.8495575189590454},{"x":0.15333333611488342,"y":0.8628318309783936},{"x":0.1088888868689537,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.1088888868689537,0.8495575189590454,0.15333333611488342,0.8628318309783936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.8495575189590454},{"x":0.1644444465637207,"y":0.8495575189590454},{"x":0.1644444465637207,"y":0.8628318309783936},{"x":0.1599999964237213,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1599999964237213,0.8495575189590454,0.1644444465637207,0.8628318309783936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.8495575189590454},{"x":0.3400000035762787,"y":0.8495575189590454},{"x":0.3400000035762787,"y":0.8628318309783936},{"x":0.1711111068725586,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"978-964-473-256-0","boundary":[0.1711111068725586,0.8495575189590454,0.3400000035762787,0.8628318309783936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1088888868689537,"y":0.8495575189590454},{"x":0.3400000035762787,"y":0.8495575189590454},{"x":0.3400000035762787,"y":0.8628318309783936},{"x":0.1088888868689537,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1038888868689537,0.8425575189590454,0.3450000035762787,0.8698318309783936],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/lFKBcBNKLGKviOsg.jpg","blurred":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/SSArebLtBeHYUmnc.jpg","webpSec":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/kcKItySWRWpKpUpZ-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":678,"margin":[0.0002555555495950911,0.00021591789057824463,0.9980333333439297,0.9986648523955219]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.15191739797592163},{"x":0.6044444441795349,"y":0.15191739797592163},{"x":0.6044444441795349,"y":0.17699114978313446},{"x":0.5688889026641846,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5688889026641846,0.15191739797592163,0.6044444441795349,0.17699114978313446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.15339232981204987},{"x":0.5622222423553467,"y":0.15339232981204987},{"x":0.5622222423553467,"y":0.17699114978313446},{"x":0.5400000214576721,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5400000214576721,0.15339232981204987,0.5622222423553467,0.17699114978313446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.15339232981204987},{"x":0.5288888812065125,"y":0.15339232981204987},{"x":0.5288888812065125,"y":0.17699114978313446},{"x":0.46666666865348816,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.46666666865348816,0.15339232981204987,0.5288888812065125,0.17699114978313446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.15339232981204987},{"x":0.4555555582046509,"y":0.15339232981204987},{"x":0.4555555582046509,"y":0.17699114978313446},{"x":0.3977777659893036,"y":0.1784660816192627}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3977777659893036,0.15339232981204987,0.4555555582046509,0.17699114978313446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.15339232981204987},{"x":0.6044444441795349,"y":0.15191739797592163},{"x":0.6044444441795349,"y":0.17699114978313446},{"x":0.3977777659893036,"y":0.1784660816192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3927777659893036,0.14639232981204986,0.6094444441795349,0.18399114978313447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.24926254153251648},{"x":0.31333333253860474,"y":0.24926254153251648},{"x":0.31333333253860474,"y":0.26401180028915405},{"x":0.12222222238779068,"y":0.26401180028915405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"RHAMNACEAE","boundary":[0.12222222238779068,0.24926254153251648,0.31333333253860474,0.26401180028915405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.24926254153251648},{"x":0.31333333253860474,"y":0.24926254153251648},{"x":0.31333333253860474,"y":0.26401180028915405},{"x":0.12222222238779068,"y":0.26401180028915405}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11722222238779068,0.24226254153251647,0.31833333253860474,0.27101180028915406],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.28023597598075867},{"x":0.15555556118488312,"y":0.28023597598075867},{"x":0.15555556118488312,"y":0.29646018147468567},{"x":0.11999999731779099,"y":0.29646018147468567}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Kh","boundary":[0.11999999731779099,0.28023597598075867,0.15555556118488312,0.29646018147468567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.28023597598075867},{"x":0.1644444465637207,"y":0.28023597598075867},{"x":0.1644444465637207,"y":0.29646018147468567},{"x":0.15777777135372162,"y":0.29646018147468567}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.15777777135372162,0.28023597598075867,0.1644444465637207,0.29646018147468567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.28023597598075867},{"x":0.2666666805744171,"y":0.28023597598075867},{"x":0.2666666805744171,"y":0.29646018147468567},{"x":0.1711111068725586,"y":0.29646018147468567}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Soufiyan","boundary":[0.1711111068725586,0.28023597598075867,0.2666666805744171,0.29646018147468567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.28023597598075867},{"x":0.2888889014720917,"y":0.28023597598075867},{"x":0.2888889014720917,"y":0.29646018147468567},{"x":0.2822222113609314,"y":0.29646018147468567}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"&","boundary":[0.2822222113609314,0.28023597598075867,0.2888889014720917,0.29646018147468567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30444443225860596,"y":0.28023597598075867},{"x":0.3466666638851166,"y":0.28023597598075867},{"x":0.3466666638851166,"y":0.29646018147468567},{"x":0.30444443225860596,"y":0.29646018147468567}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"M.","boundary":[0.30444443225860596,0.28023597598075867,0.3466666638851166,0.29646018147468567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.2787610590457916},{"x":0.46444445848464966,"y":0.2787610590457916},{"x":0.46444445848464966,"y":0.29646018147468567},{"x":0.3466666638851166,"y":0.29646018147468567}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Dinarvand","boundary":[0.3466666638851166,0.2787610590457916,0.46444445848464966,0.29646018147468567]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.28023597598075867},{"x":0.46444445848464966,"y":0.2787610590457916},{"x":0.46444445848464966,"y":0.29646018147468567},{"x":0.11999999731779099,"y":0.29646018147468567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11499999731779098,0.27323597598075866,0.46944445848464966,0.3034601814746857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.3097345232963562},{"x":0.19555555284023285,"y":0.3097345232963562},{"x":0.19555555284023285,"y":0.3244837820529938},{"x":0.12222222238779068,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.12222222238779068,0.3097345232963562,0.19555555284023285,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19555555284023285,"y":0.3097345232963562},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3097345232963562},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3244837820529938},{"x":0.19555555284023285,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.19555555284023285,0.3097345232963562,0.20000000298023224,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21111111342906952,"y":0.3097345232963562},{"x":0.2288888841867447,"y":0.3097345232963562},{"x":0.2288888841867447,"y":0.3244837820529938},{"x":0.21111111342906952,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.21111111342906952,0.3097345232963562,0.2288888841867447,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.3097345232963562},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3097345232963562},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3244837820529938},{"x":0.23555555939674377,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1872","boundary":[0.23555555939674377,0.3097345232963562,0.2777777910232544,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.3097345232963562},{"x":0.2844444513320923,"y":0.3097345232963562},{"x":0.2844444513320923,"y":0.3244837820529938},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2777777910232544,0.3097345232963562,0.2844444513320923,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.3097345232963562},{"x":0.3355555534362793,"y":0.3097345232963562},{"x":0.3355555534362793,"y":0.3244837820529938},{"x":0.2933333218097687,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.2933333218097687,0.3097345232963562,0.3355555534362793,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.3097345232963562},{"x":0.43111109733581543,"y":0.3097345232963562},{"x":0.43111109733581543,"y":0.3244837820529938},{"x":0.3466666638851166,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Orientalis","boundary":[0.3466666638851166,0.3097345232963562,0.43111109733581543,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.3097345232963562},{"x":0.46888887882232666,"y":0.3097345232963562},{"x":0.46888887882232666,"y":0.3244837820529938},{"x":0.4399999976158142,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.4399999976158142,0.3097345232963562,0.46888887882232666,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.3097345232963562},{"x":0.47555556893348694,"y":0.3097345232963562},{"x":0.47555556893348694,"y":0.3244837820529938},{"x":0.46888887882232666,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.46888887882232666,0.3097345232963562,0.47555556893348694,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48444443941116333,"y":0.3097345232963562},{"x":0.4888888895511627,"y":0.3097345232963562},{"x":0.4888888895511627,"y":0.3244837820529938},{"x":0.48444443941116333,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.48444443941116333,0.3097345232963562,0.4888888895511627,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933333396911621,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5,"y":0.3244837820529938},{"x":0.4933333396911621,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4933333396911621,0.3097345232963562,0.5,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5577777624130249,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5577777624130249,"y":0.3244837820529938},{"x":0.5088889002799988,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"11-22","boundary":[0.5088889002799988,0.3097345232963562,0.5577777624130249,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5644444227218628,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5644444227218628,"y":0.3244837820529938},{"x":0.5577777624130249,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5577777624130249,0.3097345232963562,0.5644444227218628,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5799999833106995,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5799999833106995,"y":0.3244837820529938},{"x":0.5733333230018616,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5733333230018616,0.3097345232963562,0.5799999833106995,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.3097345232963562},{"x":0.6355555653572083,"y":0.3097345232963562},{"x":0.6355555653572083,"y":0.3244837820529938},{"x":0.5911111235618591,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Parsa","boundary":[0.5911111235618591,0.3097345232963562,0.6355555653572083,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.3097345232963562},{"x":0.644444465637207,"y":0.3097345232963562},{"x":0.644444465637207,"y":0.3244837820529938},{"x":0.6377778053283691,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6377778053283691,0.3097345232963562,0.644444465637207,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.3097345232963562},{"x":0.6755555272102356,"y":0.3097345232963562},{"x":0.6755555272102356,"y":0.3244837820529938},{"x":0.6511111259460449,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.6511111259460449,0.3097345232963562,0.6755555272102356,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.3097345232963562},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3097345232963562},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3244837820529938},{"x":0.6844444274902344,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1948","boundary":[0.6844444274902344,0.3097345232963562,0.7222222089767456,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.3097345232963562},{"x":0.7311111092567444,"y":0.3097345232963562},{"x":0.7311111092567444,"y":0.3244837820529938},{"x":0.7244444489479065,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7244444489479065,0.3097345232963562,0.7311111092567444,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.3097345232963562},{"x":0.7844444513320923,"y":0.3097345232963562},{"x":0.7844444513320923,"y":0.3244837820529938},{"x":0.7400000095367432,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.7400000095367432,0.3097345232963562,0.7844444513320923,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7933333516120911,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8133333325386047,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8133333325386047,"y":0.3244837820529938},{"x":0.7933333516120911,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7933333516120911,0.3097345232963562,0.8133333325386047,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8266666531562805,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8266666531562805,"y":0.3244837820529938},{"x":0.8199999928474426,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.8199999928474426,0.3097345232963562,0.8266666531562805,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3244837820529938},{"x":0.8266666531562805,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8266666531562805,0.3097345232963562,0.8333333134651184,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8711110949516296,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8711110949516296,"y":0.3244837820529938},{"x":0.8422222137451172,"y":0.3244837820529938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.8422222137451172,0.3097345232963562,0.8711110949516296,0.3244837820529938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12444444745779037,"y":0.33480826020240784},{"x":0.15111111104488373,"y":0.33480826020240784},{"x":0.15111111104488373,"y":0.35103243589401245},{"x":0.12444444745779037,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.12444444745779037,0.33480826020240784,0.15111111104488373,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.33480826020240784},{"x":0.15555556118488312,"y":0.33480826020240784},{"x":0.15555556118488312,"y":0.35103243589401245},{"x":0.15111111104488373,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.15111111104488373,0.33480826020240784,0.15555556118488312,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.33480826020240784},{"x":0.1688888818025589,"y":0.33480826020240784},{"x":0.1688888818025589,"y":0.35103243589401245},{"x":0.162222221493721,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.162222221493721,0.33480826020240784,0.1688888818025589,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.33480826020240784},{"x":0.17777778208255768,"y":0.33480826020240784},{"x":0.17777778208255768,"y":0.35103243589401245},{"x":0.1711111068725586,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1711111068725586,0.33480826020240784,0.17777778208255768,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.33480826020240784},{"x":0.23555555939674377,"y":0.33480826020240784},{"x":0.23555555939674377,"y":0.35103243589401245},{"x":0.18666666746139526,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"12-22","boundary":[0.18666666746139526,0.33480826020240784,0.23555555939674377,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23777778446674347,"y":0.33480826020240784},{"x":0.24222221970558167,"y":0.33480826020240784},{"x":0.24222221970558167,"y":0.35103243589401245},{"x":0.23777778446674347,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.23777778446674347,0.33480826020240784,0.24222221970558167,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.33480826020240784},{"x":0.3222222328186035,"y":0.33480826020240784},{"x":0.3222222328186035,"y":0.35103243589401245},{"x":0.25111111998558044,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"-Grubov","boundary":[0.25111111998558044,0.33480826020240784,0.3222222328186035,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.324444442987442,"y":0.33480826020240784},{"x":0.3311111032962799,"y":0.33480826020240784},{"x":0.3311111032962799,"y":0.35103243589401245},{"x":0.324444442987442,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.324444442987442,0.33480826020240784,0.3311111032962799,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.33480826020240784},{"x":0.36222222447395325,"y":0.33480826020240784},{"x":0.36222222447395325,"y":0.35103243589401245},{"x":0.3400000035762787,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.3400000035762787,0.33480826020240784,0.36222222447395325,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.33480826020240784},{"x":0.3799999952316284,"y":0.33480826020240784},{"x":0.3799999952316284,"y":0.35103243589401245},{"x":0.36666667461395264,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"I.","boundary":[0.36666667461395264,0.33480826020240784,0.3799999952316284,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3866666555404663,"y":0.33480826020240784},{"x":0.4266666769981384,"y":0.33480826020240784},{"x":0.4266666769981384,"y":0.35103243589401245},{"x":0.3866666555404663,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1949","boundary":[0.3866666555404663,0.33480826020240784,0.4266666769981384,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42888888716697693,"y":0.33480826020240784},{"x":0.4355555474758148,"y":0.33480826020240784},{"x":0.4355555474758148,"y":0.35103243589401245},{"x":0.42888888716697693,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.42888888716697693,0.33480826020240784,0.4355555474758148,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.33480826020240784},{"x":0.5533333420753479,"y":0.33480826020240784},{"x":0.5533333420753479,"y":0.35103243589401245},{"x":0.4399999976158142,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rhamnaceae","boundary":[0.4399999976158142,0.33480826020240784,0.5533333420753479,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.33480826020240784},{"x":0.5733333230018616,"y":0.33480826020240784},{"x":0.5733333230018616,"y":0.35103243589401245},{"x":0.5600000023841858,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5600000023841858,0.33480826020240784,0.5733333230018616,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.33480826020240784},{"x":0.6066666841506958,"y":0.33480826020240784},{"x":0.6066666841506958,"y":0.35103243589401245},{"x":0.5888888835906982,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.5888888835906982,0.33480826020240784,0.6066666841506958,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.33480826020240784},{"x":0.6333333253860474,"y":0.33480826020240784},{"x":0.6333333253860474,"y":0.35103243589401245},{"x":0.6111111044883728,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.6111111044883728,0.33480826020240784,0.6333333253860474,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7155555486679077,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7155555486679077,"y":0.35103243589401245},{"x":0.6333333253860474,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Komarov","boundary":[0.6333333253860474,0.33480826020240784,0.7155555486679077,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7311111092567444,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7311111092567444,"y":0.35103243589401245},{"x":0.7244444489479065,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7244444489479065,0.33480826020240784,0.7311111092567444,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7488889098167419,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7488889098167419,"y":0.35103243589401245},{"x":0.7355555295944214,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.7355555295944214,0.33480826020240784,0.7488889098167419,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.33480826020240784},{"x":0.757777750492096,"y":0.33480826020240784},{"x":0.757777750492096,"y":0.35103243589401245},{"x":0.7511110901832581,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7511110901832581,0.33480826020240784,0.757777750492096,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7644444704055786,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7644444704055786,"y":0.35103243589401245},{"x":0.757777750492096,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.757777750492096,0.33480826020240784,0.7644444704055786,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.33480826020240784},{"x":0.8155555725097656,"y":0.33480826020240784},{"x":0.8155555725097656,"y":0.35103243589401245},{"x":0.7711111307144165,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.7711111307144165,0.33480826020240784,0.8155555725097656,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.33480826020240784},{"x":0.8422222137451172,"y":0.33480826020240784},{"x":0.8422222137451172,"y":0.35103243589401245},{"x":0.8244444727897644,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.8244444727897644,0.33480826020240784,0.8422222137451172,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.33480826020240784},{"x":0.8733333349227905,"y":0.33480826020240784},{"x":0.8733333349227905,"y":0.35103243589401245},{"x":0.8488888740539551,"y":0.35103243589401245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.8488888740539551,0.33480826020240784,0.8733333349227905,0.35103243589401245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.3598819971084595},{"x":0.14666666090488434,"y":0.3598819971084595},{"x":0.14666666090488434,"y":0.3761062026023865},{"x":0.11999999731779099,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"U.","boundary":[0.11999999731779099,0.3598819971084595,0.14666666090488434,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.3598819971084595},{"x":0.1711111068725586,"y":0.3598819971084595},{"x":0.1711111068725586,"y":0.3761062026023865},{"x":0.15333333611488342,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.15333333611488342,0.3598819971084595,0.1711111068725586,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.3598819971084595},{"x":0.19333332777023315,"y":0.3598819971084595},{"x":0.19333332777023315,"y":0.3761062026023865},{"x":0.18000000715255737,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.18000000715255737,0.3598819971084595,0.19333332777023315,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.3598819971084595},{"x":0.2244444489479065,"y":0.3598819971084595},{"x":0.2244444489479065,"y":0.3761062026023865},{"x":0.20222222805023193,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.20222222805023193,0.3598819971084595,0.2244444489479065,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.3598819971084595},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3598819971084595},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3761062026023865},{"x":0.23111110925674438,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.23111110925674438,0.3598819971084595,0.25777778029441833,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.3598819971084595},{"x":0.2644444406032562,"y":0.3598819971084595},{"x":0.2644444406032562,"y":0.3761062026023865},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.25777778029441833,0.3598819971084595,0.2644444406032562,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.3598819971084595},{"x":0.2911111116409302,"y":0.3598819971084595},{"x":0.2911111116409302,"y":0.3761062026023865},{"x":0.273333340883255,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"14","boundary":[0.273333340883255,0.3598819971084595,0.2911111116409302,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.3598819971084595},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3598819971084595},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3761062026023865},{"x":0.2933333218097687,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2933333218097687,0.3598819971084595,0.30000001192092896,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30222222208976746,"y":0.3598819971084595},{"x":0.3799999952316284,"y":0.3598819971084595},{"x":0.3799999952316284,"y":0.3761062026023865},{"x":0.30222222208976746,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"636-673","boundary":[0.30222222208976746,0.3598819971084595,0.3799999952316284,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.3598819971084595},{"x":0.3866666555404663,"y":0.3598819971084595},{"x":0.3866666555404663,"y":0.3761062026023865},{"x":0.3777777850627899,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3777777850627899,0.3598819971084595,0.3866666555404663,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933333456516266,"y":0.3598819971084595},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3598819971084595},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3761062026023865},{"x":0.3933333456516266,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3933333456516266,0.3598819971084595,0.4000000059604645,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.3598819971084595},{"x":0.4577777683734894,"y":0.3598819971084595},{"x":0.4577777683734894,"y":0.3761062026023865},{"x":0.40888887643814087,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Davis","boundary":[0.40888887643814087,0.3598819971084595,0.4577777683734894,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.3598819971084595},{"x":0.46666666865348816,"y":0.3598819971084595},{"x":0.46666666865348816,"y":0.3761062026023865},{"x":0.46000000834465027,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.46000000834465027,0.3598819971084595,0.46666666865348816,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.3598819971084595},{"x":0.4933333396911621,"y":0.3598819971084595},{"x":0.4933333396911621,"y":0.3761062026023865},{"x":0.47555556893348694,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.47555556893348694,0.3598819971084595,0.4933333396911621,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3598819971084595},{"x":0.5222222208976746,"y":0.3598819971084595},{"x":0.5222222208976746,"y":0.3761062026023865},{"x":0.5,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.5,0.3598819971084595,0.5222222208976746,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.3598819971084595},{"x":0.5577777624130249,"y":0.3598819971084595},{"x":0.5577777624130249,"y":0.3761062026023865},{"x":0.5288888812065125,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5288888812065125,0.3598819971084595,0.5577777624130249,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.3598819971084595},{"x":0.5866666436195374,"y":0.3598819971084595},{"x":0.5866666436195374,"y":0.3761062026023865},{"x":0.5688889026641846,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"F.","boundary":[0.5688889026641846,0.3598819971084595,0.5866666436195374,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5955555438995361,"y":0.3598819971084595},{"x":0.6577777862548828,"y":0.3598819971084595},{"x":0.6577777862548828,"y":0.3761062026023865},{"x":0.5955555438995361,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Yaltirik","boundary":[0.5955555438995361,0.3598819971084595,0.6577777862548828,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.3598819971084595},{"x":0.6688888669013977,"y":0.3598819971084595},{"x":0.6688888669013977,"y":0.3761062026023865},{"x":0.6622222065925598,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6622222065925598,0.3598819971084595,0.6688888669013977,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.3598819971084595},{"x":0.7133333086967468,"y":0.3598819971084595},{"x":0.7133333086967468,"y":0.3761062026023865},{"x":0.6777777671813965,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1966","boundary":[0.6777777671813965,0.3598819971084595,0.7133333086967468,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.3598819971084595},{"x":0.7244444489479065,"y":0.3598819971084595},{"x":0.7244444489479065,"y":0.3761062026023865},{"x":0.7177777886390686,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7177777886390686,0.3598819971084595,0.7244444489479065,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.3598819971084595},{"x":0.7755555510520935,"y":0.3598819971084595},{"x":0.7755555510520935,"y":0.3761062026023865},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.7333333492279053,0.3598819971084595,0.7755555510520935,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.3598819971084595},{"x":0.8066666722297668,"y":0.3598819971084595},{"x":0.8066666722297668,"y":0.3761062026023865},{"x":0.7844444513320923,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7844444513320923,0.3598819971084595,0.8066666722297668,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.3598819971084595},{"x":0.8755555748939514,"y":0.3598819971084595},{"x":0.8755555748939514,"y":0.3761062026023865},{"x":0.8155555725097656,"y":0.3761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Turkey","boundary":[0.8155555725097656,0.3598819971084595,0.8755555748939514,0.3761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.3849557638168335},{"x":0.15111111104488373,"y":0.3849557638168335},{"x":0.15111111104488373,"y":0.40265485644340515},{"x":0.12222222238779068,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.12222222238779068,0.3849557638168335,0.15111111104488373,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.3849557638168335},{"x":0.15777777135372162,"y":0.3849557638168335},{"x":0.15777777135372162,"y":0.40265485644340515},{"x":0.15111111104488373,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.15111111104488373,0.3849557638168335,0.15777777135372162,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1688888818025589,"y":0.3849557638168335},{"x":0.17555555701255798,"y":0.3849557638168335},{"x":0.17555555701255798,"y":0.40265485644340515},{"x":0.1688888818025589,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.1688888818025589,0.3849557638168335,0.17555555701255798,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.3849557638168335},{"x":0.18666666746139526,"y":0.3849557638168335},{"x":0.18666666746139526,"y":0.40265485644340515},{"x":0.18000000715255737,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18000000715255737,0.3849557638168335,0.18666666746139526,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19777777791023254,"y":0.3849557638168335},{"x":0.2666666805744171,"y":0.3849557638168335},{"x":0.2666666805744171,"y":0.40265485644340515},{"x":0.19777777791023254,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"523-541","boundary":[0.19777777791023254,0.3849557638168335,0.2666666805744171,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.3849557638168335},{"x":0.273333340883255,"y":0.3849557638168335},{"x":0.273333340883255,"y":0.40265485644340515},{"x":0.2666666805744171,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2666666805744171,0.3849557638168335,0.273333340883255,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.3849557638168335},{"x":0.29555556178092957,"y":0.3849557638168335},{"x":0.29555556178092957,"y":0.40265485644340515},{"x":0.2888889014720917,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2888889014720917,0.3849557638168335,0.29555556178092957,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.3849557638168335},{"x":0.3799999952316284,"y":0.3849557638168335},{"x":0.3799999952316284,"y":0.40265485644340515},{"x":0.31111112236976624,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Browicz","boundary":[0.31111112236976624,0.3849557638168335,0.3799999952316284,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.3849557638168335},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3849557638168335},{"x":0.3888888955116272,"y":0.40265485644340515},{"x":0.3822222352027893,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3822222352027893,0.3849557638168335,0.3888888955116272,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3849557638168335},{"x":0.42222222685813904,"y":0.3849557638168335},{"x":0.42222222685813904,"y":0.40265485644340515},{"x":0.4000000059604645,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.4000000059604645,0.3849557638168335,0.42222222685813904,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.3849557638168335},{"x":0.47333332896232605,"y":0.3849557638168335},{"x":0.47333332896232605,"y":0.40265485644340515},{"x":0.4355555474758148,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1977","boundary":[0.4355555474758148,0.3849557638168335,0.47333332896232605,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.3849557638168335},{"x":0.47999998927116394,"y":0.3849557638168335},{"x":0.47999998927116394,"y":0.40265485644340515},{"x":0.47333332896232605,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.47333332896232605,0.3849557638168335,0.47999998927116394,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933333396911621,"y":0.3849557638168335},{"x":0.5355555415153503,"y":0.3849557638168335},{"x":0.5355555415153503,"y":0.40265485644340515},{"x":0.4933333396911621,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.4933333396911621,0.3849557638168335,0.5355555415153503,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.551111102104187,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6088888645172119,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6088888645172119,"y":0.40265485644340515},{"x":0.551111102104187,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.551111102104187,0.3849557638168335,0.6088888645172119,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6399999856948853,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6399999856948853,"y":0.40265485644340515},{"x":0.6222222447395325,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.6222222447395325,0.3849557638168335,0.6399999856948853,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6511111259460449,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6511111259460449,"y":0.40265485644340515},{"x":0.644444465637207,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.644444465637207,0.3849557638168335,0.6511111259460449,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.3849557638168335},{"x":0.699999988079071,"y":0.3849557638168335},{"x":0.699999988079071,"y":0.40265485644340515},{"x":0.6644444465637207,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"125-","boundary":[0.6644444465637207,0.3849557638168335,0.699999988079071,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.3849557638168335},{"x":0.7688888907432556,"y":0.3849557638168335},{"x":0.7688888907432556,"y":0.40265485644340515},{"x":0.7133333086967468,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Qaiser","boundary":[0.7133333086967468,0.3849557638168335,0.7688888907432556,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.3849557638168335},{"x":0.8088889122009277,"y":0.3849557638168335},{"x":0.8088889122009277,"y":0.40265485644340515},{"x":0.7777777910232544,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.7777777910232544,0.3849557638168335,0.8088889122009277,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.3849557638168335},{"x":0.8444444537162781,"y":0.3849557638168335},{"x":0.8444444537162781,"y":0.40265485644340515},{"x":0.8155555725097656,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.8155555725097656,0.3849557638168335,0.8444444537162781,0.40265485644340515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.3849557638168335},{"x":0.8777777552604675,"y":0.3849557638168335},{"x":0.8777777552604675,"y":0.40265485644340515},{"x":0.8600000143051147,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.8600000143051147,0.3849557638168335,0.8777777552604675,0.40265485644340515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.4115044176578522},{"x":0.2288888841867447,"y":0.4115044176578522},{"x":0.2288888841867447,"y":0.42625367641448975},{"x":0.12222222238779068,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Nazimuddin","boundary":[0.12222222238779068,0.4115044176578522,0.2288888841867447,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.4115044176578522},{"x":0.2866666615009308,"y":0.4115044176578522},{"x":0.2866666615009308,"y":0.42625367641448975},{"x":0.24222221970558167,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1981","boundary":[0.24222221970558167,0.4115044176578522,0.2866666615009308,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2844444513320923,"y":0.4115044176578522},{"x":0.2911111116409302,"y":0.4115044176578522},{"x":0.2911111116409302,"y":0.42625367641448975},{"x":0.2844444513320923,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.2844444513320923,0.4115044176578522,0.2911111116409302,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.4115044176578522},{"x":0.3422222137451172,"y":0.4115044176578522},{"x":0.3422222137451172,"y":0.42625367641448975},{"x":0.30000001192092896,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Flora","boundary":[0.30000001192092896,0.4115044176578522,0.3422222137451172,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.4115044176578522},{"x":0.36888888478279114,"y":0.4115044176578522},{"x":0.36888888478279114,"y":0.42625367641448975},{"x":0.35111111402511597,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"of","boundary":[0.35111111402511597,0.4115044176578522,0.36888888478279114,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.4115044176578522},{"x":0.4466666579246521,"y":0.4115044176578522},{"x":0.4466666579246521,"y":0.42625367641448975},{"x":0.3777777850627899,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Pakistan","boundary":[0.3777777850627899,0.4115044176578522,0.4466666579246521,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.4115044176578522},{"x":0.46000000834465027,"y":0.4115044176578522},{"x":0.46000000834465027,"y":0.42625367641448975},{"x":0.4533333480358124,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":",","boundary":[0.4533333480358124,0.4115044176578522,0.46000000834465027,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.4115044176578522},{"x":0.4866666793823242,"y":0.4115044176578522},{"x":0.4866666793823242,"y":0.42625367641448975},{"x":0.46444445848464966,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"no","boundary":[0.46444445848464966,0.4115044176578522,0.4866666793823242,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4115044176578522},{"x":0.5355555415153503,"y":0.4115044176578522},{"x":0.5355555415153503,"y":0.42625367641448975},{"x":0.5,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"140.","boundary":[0.5,0.4115044176578522,0.5355555415153503,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.4115044176578522},{"x":0.6044444441795349,"y":0.4115044176578522},{"x":0.6044444441795349,"y":0.42625367641448975},{"x":0.5444444417953491,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"-Zahar","boundary":[0.5444444417953491,0.4115044176578522,0.6044444441795349,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.4115044176578522},{"x":0.6822222471237183,"y":0.4115044176578522},{"x":0.6822222471237183,"y":0.42625367641448975},{"x":0.6133333444595337,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Chalabi","boundary":[0.6133333444595337,0.4115044176578522,0.6822222471237183,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.4115044176578522},{"x":0.6888889074325562,"y":0.4115044176578522},{"x":0.6888889074325562,"y":0.42625367641448975},{"x":0.6822222471237183,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"-","boundary":[0.6822222471237183,0.4115044176578522,0.6888889074325562,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.4115044176578522},{"x":0.7355555295944214,"y":0.4115044176578522},{"x":0.7355555295944214,"y":0.42625367641448975},{"x":0.6866666674613953,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"ka'bi","boundary":[0.6866666674613953,0.4115044176578522,0.7355555295944214,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.4115044176578522},{"x":0.7400000095367432,"y":0.4115044176578522},{"x":0.7400000095367432,"y":0.42625367641448975},{"x":0.7333333492279053,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":".","boundary":[0.7333333492279053,0.4115044176578522,0.7400000095367432,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.4115044176578522},{"x":0.7555555701255798,"y":0.4115044176578522},{"x":0.7555555701255798,"y":0.42625367641448975},{"x":0.7488889098167419,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.7488889098167419,0.4115044176578522,0.7555555701255798,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.4115044176578522},{"x":0.8066666722297668,"y":0.4115044176578522},{"x":0.8066666722297668,"y":0.42625367641448975},{"x":0.7622222304344177,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Flora","boundary":[0.7622222304344177,0.4115044176578522,0.8066666722297668,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.4115044176578522},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4115044176578522},{"x":0.8333333134651184,"y":0.42625367641448975},{"x":0.8155555725097656,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"of","boundary":[0.8155555725097656,0.4115044176578522,0.8333333134651184,0.42625367641448975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.4115044176578522},{"x":0.8755555748939514,"y":0.4115044176578522},{"x":0.8755555748939514,"y":0.42625367641448975},{"x":0.8422222137451172,"y":0.42625367641448975}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Iraq","boundary":[0.8422222137451172,0.4115044176578522,0.8755555748939514,0.42625367641448975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.4365781843662262},{"x":0.23777778446674347,"y":0.4365781843662262},{"x":0.23777778446674347,"y":0.45132744312286377},{"x":0.12222222238779068,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rhamnaceae","boundary":[0.12222222238779068,0.4365781843662262,0.23777778446674347,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24444444477558136,"y":0.4365781843662262},{"x":0.25555557012557983,"y":0.4365781843662262},{"x":0.25555557012557983,"y":0.45132744312286377},{"x":0.24444444477558136,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.24444444477558136,0.4365781843662262,0.25555557012557983,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.4365781843662262},{"x":0.2888889014720917,"y":0.4365781843662262},{"x":0.2888889014720917,"y":0.45132744312286377},{"x":0.2666666805744171,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.2666666805744171,0.4365781843662262,0.2888889014720917,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.4365781843662262},{"x":0.31333333253860474,"y":0.4365781843662262},{"x":0.31333333253860474,"y":0.45132744312286377},{"x":0.2933333218097687,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.2933333218097687,0.4365781843662262,0.31333333253860474,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.4365781843662262},{"x":0.40666666626930237,"y":0.4365781843662262},{"x":0.40666666626930237,"y":0.45132744312286377},{"x":0.3177777826786041,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Townsend","boundary":[0.3177777826786041,0.4365781843662262,0.40666666626930237,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.4365781843662262},{"x":0.42444443702697754,"y":0.4365781843662262},{"x":0.42444443702697754,"y":0.45132744312286377},{"x":0.41777777671813965,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.41777777671813965,0.4365781843662262,0.42444443702697754,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.4365781843662262},{"x":0.47777777910232544,"y":0.4365781843662262},{"x":0.47777777910232544,"y":0.45132744312286377},{"x":0.4355555474758148,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Evan","boundary":[0.4355555474758148,0.4365781843662262,0.47777777910232544,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5400000214576721,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5400000214576721,"y":0.45132744312286377},{"x":0.4866666793823242,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Guest","boundary":[0.4866666793823242,0.4365781843662262,0.5400000214576721,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488888621330261,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5733333230018616,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5733333230018616,"y":0.45132744312286377},{"x":0.5488888621330261,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.5488888621330261,0.4365781843662262,0.5733333230018616,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5799999833106995,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5799999833106995,"y":0.45132744312286377},{"x":0.5733333230018616,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5733333230018616,0.4365781843662262,0.5799999833106995,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5911111235618591,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5911111235618591,"y":0.45132744312286377},{"x":0.5866666436195374,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.5866666436195374,0.4365781843662262,0.5911111235618591,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.4365781843662262},{"x":0.6044444441795349,"y":0.4365781843662262},{"x":0.6044444441795349,"y":0.45132744312286377},{"x":0.597777783870697,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.597777783870697,0.4365781843662262,0.6044444441795349,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.4365781843662262},{"x":0.6800000071525574,"y":0.4365781843662262},{"x":0.6800000071525574,"y":0.45132744312286377},{"x":0.6088888645172119,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"427-443","boundary":[0.6088888645172119,0.4365781843662262,0.6800000071525574,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.4365781843662262},{"x":0.695555567741394,"y":0.4365781843662262},{"x":0.695555567741394,"y":0.45132744312286377},{"x":0.6888889074325562,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6888889074325562,0.4365781843662262,0.695555567741394,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.4365781843662262},{"x":0.7355555295944214,"y":0.4365781843662262},{"x":0.7355555295944214,"y":0.45132744312286377},{"x":0.6977777481079102,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1980","boundary":[0.6977777481079102,0.4365781843662262,0.7355555295944214,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.4365781843662262},{"x":0.746666669845581,"y":0.4365781843662262},{"x":0.746666669845581,"y":0.45132744312286377},{"x":0.7400000095367432,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7400000095367432,0.4365781843662262,0.746666669845581,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.4365781843662262},{"x":0.753333330154419,"y":0.4365781843662262},{"x":0.753333330154419,"y":0.45132744312286377},{"x":0.746666669845581,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.746666669845581,0.4365781843662262,0.753333330154419,0.45132744312286377]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.47999998927116394},{"languageCode":"co","confidence":0.18000000715255737},{"languageCode":"hr","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8777777552604675,"y":0.3097345232963562},{"x":0.8777777552604675,"y":0.45132744312286377},{"x":0.11999999731779099,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11499999731779098,0.3027345232963562,0.8827777552604675,0.4583274431228638],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.4159291982650757},{"x":0.7488889098167419,"y":0.4159291982650757},{"x":0.7488889098167419,"y":0.42330384254455566},{"x":0.746666669845581,"y":0.42330384254455566}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.746666669845581,0.4159291982650757,0.7488889098167419,0.42330384254455566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.4159291982650757},{"x":0.7488889098167419,"y":0.4159291982650757},{"x":0.7488889098167419,"y":0.42330384254455566},{"x":0.746666669845581,"y":0.42330384254455566}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.741666669845581,0.4089291982650757,0.753888909816742,0.43030384254455567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.49410030245780945},{"x":0.8733333349227905,"y":0.4955752193927765},{"x":0.8733333349227905,"y":0.5117993950843811},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8444444537162781,0.49410030245780945,0.8733333349227905,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.49262535572052},{"x":0.8333333134651184,"y":0.49410030245780945},{"x":0.8311111330986023,"y":0.5103244781494141},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5103244781494141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناب","boundary":[0.8022222518920898,0.49262535572052,0.8311111330986023,0.5103244781494141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.517699122428894},{"x":0.8711110949516296,"y":0.517699122428894},{"x":0.8711110949516296,"y":0.5353982448577881},{"x":0.8155555725097656,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خديجه","boundary":[0.8155555725097656,0.517699122428894,0.8711110949516296,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.517699122428894},{"x":0.8066666722297668,"y":0.517699122428894},{"x":0.8066666722297668,"y":0.5353982448577881},{"x":0.7511110901832581,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صوفیان","boundary":[0.7511110901832581,0.517699122428894,0.8066666722297668,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.517699122428894},{"x":0.7377777695655823,"y":0.517699122428894},{"x":0.7377777695655823,"y":0.5353982448577881},{"x":0.7311111092567444,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7311111092567444,0.517699122428894,0.7377777695655823,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.517699122428894},{"x":0.7200000286102295,"y":0.517699122428894},{"x":0.7200000286102295,"y":0.5353982448577881},{"x":0.6844444274902344,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.6844444274902344,0.517699122428894,0.7200000286102295,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.517699122428894},{"x":0.6688888669013977,"y":0.517699122428894},{"x":0.6688888669013977,"y":0.5353982448577881},{"x":0.602222204208374,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.602222204208374,0.517699122428894,0.6688888669013977,0.5353982448577881]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.48672565817832947},{"x":0.8733333349227905,"y":0.4955752193927765},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5442478060722351},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5994444441795349,0.47972565817832946,0.8738889145851135,0.5512478060722351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.5412979125976562},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5412979125976562},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5604719519615173},{"x":0.7955555319786072,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.7955555319786072,0.5412979125976562,0.8444444537162781,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.5412979125976562},{"x":0.7799999713897705,"y":0.5412979125976562},{"x":0.7799999713897705,"y":0.5604719519615173},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7711111307144165,0.5412979125976562,0.7799999713897705,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.5412979125976562},{"x":0.7622222304344177,"y":0.5412979125976562},{"x":0.7622222304344177,"y":0.5604719519615173},{"x":0.6977777481079102,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.6977777481079102,0.5412979125976562,0.7622222304344177,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6977777481079102,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6977777481079102,"y":0.5604719519615173},{"x":0.6888889074325562,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6888889074325562,0.5412979125976562,0.6977777481079102,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6844444274902344,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6844444274902344,"y":0.5604719519615173},{"x":0.6422222256660461,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.6422222256660461,0.5412979125976562,0.6844444274902344,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6355555653572083,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6355555653572083,"y":0.5604719519615173},{"x":0.597777783870697,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.597777783870697,0.5412979125976562,0.6355555653572083,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5604719519615173},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5911111235618591,0.5412979125976562,0.6000000238418579,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.5412979125976562},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5412979125976562},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5604719519615173},{"x":0.5333333611488342,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.5333333611488342,0.5412979125976562,0.5844444632530212,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.5412979125976562},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5412979125976562},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5604719519615173},{"x":0.5088889002799988,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5088889002799988,0.5412979125976562,0.5177778005599976,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46222221851348877,"y":0.5412979125976562},{"x":0.4977777898311615,"y":0.5412979125976562},{"x":0.4977777898311615,"y":0.5604719519615173},{"x":0.46222221851348877,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.46222221851348877,0.5412979125976562,0.4977777898311615,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.5412979125976562},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5412979125976562},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5604719519615173},{"x":0.4355555474758148,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4355555474758148,0.5412979125976562,0.4444444477558136,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.5412979125976562},{"x":0.42444443702697754,"y":0.5412979125976562},{"x":0.42444443702697754,"y":0.5604719519615173},{"x":0.41333332657814026,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.41333332657814026,0.5412979125976562,0.42444443702697754,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35333332419395447,"y":0.5412979125976562},{"x":0.40444445610046387,"y":0.5412979125976562},{"x":0.40444445610046387,"y":0.5604719519615173},{"x":0.35333332419395447,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.35333332419395447,0.5412979125976562,0.40444445610046387,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5412979125976562},{"x":0.3400000035762787,"y":0.5412979125976562},{"x":0.3400000035762787,"y":0.5604719519615173},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3333333432674408,0.5412979125976562,0.3400000035762787,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.5412979125976562},{"x":0.3222222328186035,"y":0.5412979125976562},{"x":0.3222222328186035,"y":0.5604719519615173},{"x":0.31111112236976624,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.31111112236976624,0.5412979125976562,0.3222222328186035,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.5412979125976562},{"x":0.30888888239860535,"y":0.5412979125976562},{"x":0.30888888239860535,"y":0.5604719519615173},{"x":0.2755555510520935,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.2755555510520935,0.5412979125976562,0.30888888239860535,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177777737379074,"y":0.5412979125976562},{"x":0.2622222304344177,"y":0.5412979125976562},{"x":0.2622222304344177,"y":0.5604719519615173},{"x":0.2177777737379074,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.2177777737379074,0.5412979125976562,0.2622222304344177,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19111111760139465,"y":0.5412979125976562},{"x":0.2177777737379074,"y":0.5412979125976562},{"x":0.2177777737379074,"y":0.5604719519615173},{"x":0.19111111760139465,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.19111111760139465,0.5412979125976562,0.2177777737379074,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13777777552604675,"y":0.5412979125976562},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5412979125976562},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5604719519615173},{"x":0.13777777552604675,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.13777777552604675,0.5412979125976562,0.1711111068725586,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.5412979125976562},{"x":0.13777777552604675,"y":0.5412979125976562},{"x":0.13777777552604675,"y":0.5604719519615173},{"x":0.12888889014720917,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.12888889014720917,0.5412979125976562,0.13777777552604675,0.5604719519615173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.5619469285011292},{"x":0.8777777552604675,"y":0.5619469285011292},{"x":0.8777777552604675,"y":0.5840708017349243},{"x":0.8422222137451172,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.8422222137451172,0.5619469285011292,0.8777777552604675,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.5619469285011292},{"x":0.8199999928474426,"y":0.5619469285011292},{"x":0.8199999928474426,"y":0.5840708017349243},{"x":0.7955555319786072,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.7955555319786072,0.5619469285011292,0.8199999928474426,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.5619469285011292},{"x":0.7888888716697693,"y":0.5619469285011292},{"x":0.7888888716697693,"y":0.5840708017349243},{"x":0.7799999713897705,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7799999713897705,0.5619469285011292,0.7888888716697693,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.5619469285011292},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5619469285011292},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5840708017349243},{"x":0.753333330154419,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.753333330154419,0.5619469285011292,0.7711111307144165,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.5619469285011292},{"x":0.7355555295944214,"y":0.5619469285011292},{"x":0.7355555295944214,"y":0.5840708017349243},{"x":0.6777777671813965,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رگبرگی","boundary":[0.6777777671813965,0.5619469285011292,0.7355555295944214,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.5619469285011292},{"x":0.6644444465637207,"y":0.5619469285011292},{"x":0.6644444465637207,"y":0.5840708017349243},{"x":0.6511111259460449,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6511111259460449,0.5619469285011292,0.6644444465637207,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.5619469285011292},{"x":0.644444465637207,"y":0.5619469285011292},{"x":0.644444465637207,"y":0.5840708017349243},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6333333253860474,0.5619469285011292,0.644444465637207,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533333420753479,"y":0.5619469285011292},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5619469285011292},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5840708017349243},{"x":0.5533333420753479,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگبرگهای","boundary":[0.5533333420753479,0.5619469285011292,0.6266666650772095,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022222399711609,"y":0.5619469285011292},{"x":0.5355555415153503,"y":0.5619469285011292},{"x":0.5355555415153503,"y":0.5840708017349243},{"x":0.5022222399711609,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.5022222399711609,0.5619469285011292,0.5355555415153503,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48444443941116333,"y":0.5619469285011292},{"x":0.5022222399711609,"y":0.5619469285011292},{"x":0.5022222399711609,"y":0.5840708017349243},{"x":0.48444443941116333,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.48444443941116333,0.5619469285011292,0.5022222399711609,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.5619469285011292},{"x":0.47111111879348755,"y":0.5619469285011292},{"x":0.47111111879348755,"y":0.5840708017349243},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.46000000834465027,0.5619469285011292,0.47111111879348755,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41555556654930115,"y":0.5619469285011292},{"x":0.4533333480358124,"y":0.5619469285011292},{"x":0.4533333480358124,"y":0.5840708017349243},{"x":0.41555556654930115,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پنجه","boundary":[0.41555556654930115,0.5619469285011292,0.4533333480358124,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.5619469285011292},{"x":0.41777777671813965,"y":0.5619469285011292},{"x":0.41777777671813965,"y":0.5840708017349243},{"x":0.3977777659893036,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3977777659893036,0.5619469285011292,0.41777777671813965,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.5619469285011292},{"x":0.3933333456516266,"y":0.5619469285011292},{"x":0.3933333456516266,"y":0.5840708017349243},{"x":0.3844444453716278,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3844444453716278,0.5619469285011292,0.3933333456516266,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.324444442987442,"y":0.5619469285011292},{"x":0.3799999952316284,"y":0.5619469285011292},{"x":0.3799999952316284,"y":0.5840708017349243},{"x":0.324444442987442,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.324444442987442,0.5619469285011292,0.3799999952316284,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.5619469285011292},{"x":0.31555554270744324,"y":0.5619469285011292},{"x":0.31555554270744324,"y":0.5840708017349243},{"x":0.2800000011920929,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.2800000011920929,0.5619469285011292,0.31555554270744324,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.5619469285011292},{"x":0.2644444406032562,"y":0.5619469285011292},{"x":0.2644444406032562,"y":0.5840708017349243},{"x":0.19333332777023315,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.19333332777023315,0.5619469285011292,0.2644444406032562,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12444444745779037,"y":0.5619469285011292},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5619469285011292},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5840708017349243},{"x":0.12444444745779037,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.12444444745779037,0.5619469285011292,0.1711111068725586,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8688889145851135,"y":0.5855457186698914},{"x":0.8777777552604675,"y":0.5855457186698914},{"x":0.8777777552604675,"y":0.6061946749687195},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8688889145851135,0.5855457186698914,0.8777777552604675,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.5855457186698914},{"x":0.855555534362793,"y":0.5855457186698914},{"x":0.855555534362793,"y":0.6061946749687195},{"x":0.8444444537162781,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8444444537162781,0.5855457186698914,0.855555534362793,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.5855457186698914},{"x":0.8355555534362793,"y":0.5855457186698914},{"x":0.8355555534362793,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزان","boundary":[0.7977777719497681,0.5855457186698914,0.8355555534362793,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.5855457186698914},{"x":0.7933333516120911,"y":0.5855457186698914},{"x":0.7933333516120911,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7844444513320923,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7844444513320923,0.5855457186698914,0.7933333516120911,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.5855457186698914},{"x":0.7733333110809326,"y":0.5855457186698914},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7622222304344177,0.5855457186698914,0.7733333110809326,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.5855457186698914},{"x":0.7400000095367432,"y":0.5855457186698914},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.7088888883590698,0.5855457186698914,0.7400000095367432,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6933333277702332,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6061946749687195},{"x":0.653333306312561,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گرزن","boundary":[0.653333306312561,0.5855457186698914,0.6933333277702332,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.5855457186698914},{"x":0.653333306312561,"y":0.5855457186698914},{"x":0.653333306312561,"y":0.6061946749687195},{"x":0.644444465637207,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.644444465637207,0.5855457186698914,0.653333306312561,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6377778053283691,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6377778053283691,"y":0.6061946749687195},{"x":0.5844444632530212,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیهیمی","boundary":[0.5844444632530212,0.5855457186698914,0.6377778053283691,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5799999833106995,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6061946749687195},{"x":0.5711110830307007,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5711110830307007,0.5855457186698914,0.5799999833106995,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155555605888367,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5600000023841858,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5600000023841858,"y":0.6061946749687195},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.5155555605888367,0.5855457186698914,0.5600000023841858,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022222399711609,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5155555605888367,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6061946749687195},{"x":0.5022222399711609,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5022222399711609,0.5855457186698914,0.5155555605888367,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466666579246521,"y":0.5855457186698914},{"x":0.48444443941116333,"y":0.5855457186698914},{"x":0.48444443941116333,"y":0.6061946749687195},{"x":0.4466666579246521,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.4466666579246521,0.5855457186698914,0.48444443941116333,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.5855457186698914},{"x":0.4355555474758148,"y":0.5855457186698914},{"x":0.4355555474758148,"y":0.6061946749687195},{"x":0.41777777671813965,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.41777777671813965,0.5855457186698914,0.4355555474758148,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40444445610046387,"y":0.5855457186698914},{"x":0.41333332657814026,"y":0.5855457186698914},{"x":0.41333332657814026,"y":0.6061946749687195},{"x":0.40444445610046387,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40444445610046387,0.5855457186698914,0.41333332657814026,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35333332419395447,"y":0.5855457186698914},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5855457186698914},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6061946749687195},{"x":0.35333332419395447,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.35333332419395447,0.5855457186698914,0.4000000059604645,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3222222328186035,"y":0.5855457186698914},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5855457186698914},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6061946749687195},{"x":0.3222222328186035,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3222222328186035,0.5855457186698914,0.3333333432674408,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.5855457186698914},{"x":0.3177777826786041,"y":0.5855457186698914},{"x":0.3177777826786041,"y":0.6061946749687195},{"x":0.25777778029441833,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.25777778029441833,0.5855457186698914,0.3177777826786041,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24666666984558105,"y":0.5855457186698914},{"x":0.25333333015441895,"y":0.5855457186698914},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6061946749687195},{"x":0.24666666984558105,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24666666984558105,0.5855457186698914,0.25333333015441895,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177777737379074,"y":0.5855457186698914},{"x":0.23333333432674408,"y":0.5855457186698914},{"x":0.23333333432674408,"y":0.6061946749687195},{"x":0.2177777737379074,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.2177777737379074,0.5855457186698914,0.23333333432674408,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.5855457186698914},{"x":0.2133333384990692,"y":0.5855457186698914},{"x":0.2133333384990692,"y":0.6061946749687195},{"x":0.19333332777023315,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.19333332777023315,0.5855457186698914,0.2133333384990692,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.5855457186698914},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5855457186698914},{"x":0.18666666746139526,"y":0.6061946749687195},{"x":0.14444445073604584,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.14444445073604584,0.5855457186698914,0.18666666746139526,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.5855457186698914},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5855457186698914},{"x":0.13555555045604706,"y":0.6061946749687195},{"x":0.12222222238779068,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.12222222238779068,0.5855457186698914,0.13555555045604706,0.6061946749687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.6120944023132324},{"x":0.8799999952316284,"y":0.6120944023132324},{"x":0.8799999952316284,"y":0.6312684416770935},{"x":0.8266666531562805,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.8266666531562805,0.6120944023132324,0.8799999952316284,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.6120944023132324},{"x":0.8244444727897644,"y":0.6120944023132324},{"x":0.8244444727897644,"y":0.6312684416770935},{"x":0.8155555725097656,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8155555725097656,0.6120944023132324,0.8244444727897644,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.6120944023132324},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6120944023132324},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.7733333110809326,0.6120944023132324,0.8066666722297668,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7644444704055786,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7644444704055786,0.6120944023132324,0.7733333110809326,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7555555701255798,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7555555701255798,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.7444444298744202,0.6120944023132324,0.7555555701255798,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7311111092567444,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7311111092567444,0.6120944023132324,0.7400000095367432,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7200000286102295,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7200000286102295,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6888889074325562,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6888889074325562,0.6120944023132324,0.7200000286102295,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.6120944023132324},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6120944023132324},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6844444274902344,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6844444274902344,0.6120944023132324,0.6911110877990723,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.6120944023132324},{"x":0.6733333468437195,"y":0.6120944023132324},{"x":0.6733333468437195,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6644444465637207,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.6644444465637207,0.6120944023132324,0.6733333468437195,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.6120944023132324},{"x":0.6511111259460449,"y":0.6120944023132324},{"x":0.6511111259460449,"y":0.6312684416770935},{"x":0.644444465637207,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.644444465637207,0.6120944023132324,0.6511111259460449,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6222222447395325,0.6106194853782654,0.6333333253860474,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6133333444595337,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6133333444595337,"y":0.6312684416770935},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5799999833106995,0.6106194853782654,0.6133333444595337,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5755555629730225,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5822222232818604,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5822222232818604,"y":0.6312684416770935},{"x":0.5755555629730225,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5755555629730225,0.6106194853782654,0.5822222232818604,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6312684416770935},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5400000214576721,0.6106194853782654,0.5622222423553467,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5244444608688354,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5244444608688354,"y":0.6312684416770935},{"x":0.48222222924232483,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.48222222924232483,0.6106194853782654,0.5244444608688354,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.6106194853782654},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6106194853782654},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6297935247421265},{"x":0.46888887882232666,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46888887882232666,0.6106194853782654,0.47777777910232544,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.6106194853782654},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6106194853782654},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6297935247421265},{"x":0.4422222077846527,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4422222077846527,0.6106194853782654,0.46444445848464966,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.6106194853782654},{"x":0.43111109733581543,"y":0.6106194853782654},{"x":0.43111109733581543,"y":0.6297935247421265},{"x":0.40666666626930237,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.40666666626930237,0.6106194853782654,0.43111109733581543,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.6106194853782654},{"x":0.3955555558204651,"y":0.6106194853782654},{"x":0.3955555558204651,"y":0.6297935247421265},{"x":0.3844444453716278,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3844444453716278,0.6106194853782654,0.3955555558204651,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.6106194853782654},{"x":0.37555554509162903,"y":0.6106194853782654},{"x":0.37555554509162903,"y":0.6297935247421265},{"x":0.35777777433395386,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.35777777433395386,0.6106194853782654,0.37555554509162903,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.6106194853782654},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6106194853782654},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6297935247421265},{"x":0.31111112236976624,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.31111112236976624,0.6106194853782654,0.3377777636051178,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30444443225860596,"y":0.6106194853782654},{"x":0.31333333253860474,"y":0.6106194853782654},{"x":0.31333333253860474,"y":0.6297935247421265},{"x":0.30444443225860596,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30444443225860596,0.6106194853782654,0.31333333253860474,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.6091445684432983},{"x":0.29555556178092957,"y":0.6091445684432983},{"x":0.29555556178092957,"y":0.6297935247421265},{"x":0.24222221970558167,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.24222221970558167,0.6091445684432983,0.29555556178092957,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6091445684432983},{"x":0.23555555939674377,"y":0.6091445684432983},{"x":0.23555555939674377,"y":0.6297935247421265},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.20000000298023224,0.6091445684432983,0.23555555939674377,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.6091445684432983},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6091445684432983},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6297935247421265},{"x":0.162222221493721,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.162222221493721,0.6091445684432983,0.18000000715255737,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.6091445684432983},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6091445684432983},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6283186078071594},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6283186078071594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.13111111521720886,0.6091445684432983,0.14888888597488403,0.6283186078071594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.6091445684432983},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6091445684432983},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6283186078071594},{"x":0.11999999731779099,"y":0.6283186078071594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11999999731779099,0.6091445684432983,0.12888889014720917,0.6283186078071594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.6312684416770935},{"x":0.8733333349227905,"y":0.6312684416770935},{"x":0.8733333349227905,"y":0.6519173979759216},{"x":0.8022222518920898,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.8022222518920898,0.6312684416770935,0.8733333349227905,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6519173979759216},{"x":0.7866666913032532,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7866666913032532,0.6312684416770935,0.7955555319786072,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6519173979759216},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7622222304344177,0.6312684416770935,0.7733333110809326,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742222249507904,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7511110901832581,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7511110901832581,"y":0.6519173979759216},{"x":0.742222249507904,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.742222249507904,0.6312684416770935,0.7511110901832581,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6519173979759216},{"x":0.7066666483879089,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.7066666483879089,0.6312684416770935,0.7333333492279053,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6519173979759216},{"x":0.6755555272102356,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6755555272102356,0.6312684416770935,0.6933333277702332,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6644444465637207,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6644444465637207,"y":0.6519173979759216},{"x":0.648888885974884,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.648888885974884,0.6312684416770935,0.6644444465637207,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6519173979759216},{"x":0.5911111235618591,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.5911111235618591,0.6312684416770935,0.6222222447395325,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.6312684416770935},{"x":0.5822222232818604,"y":0.6312684416770935},{"x":0.5822222232818604,"y":0.6519173979759216},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.5444444417953491,0.6312684416770935,0.5822222232818604,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.6312684416770935},{"x":0.5266666412353516,"y":0.6312684416770935},{"x":0.5266666412353516,"y":0.6519173979759216},{"x":0.47999998927116394,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.47999998927116394,0.6312684416770935,0.5266666412353516,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.6312684416770935},{"x":0.47111111879348755,"y":0.6312684416770935},{"x":0.47111111879348755,"y":0.6519173979759216},{"x":0.4555555582046509,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4555555582046509,0.6312684416770935,0.47111111879348755,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402222216129303,"y":0.6312684416770935},{"x":0.4466666579246521,"y":0.6312684416770935},{"x":0.4466666579246521,"y":0.6519173979759216},{"x":0.402222216129303,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.402222216129303,0.6312684416770935,0.4466666579246521,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.6312684416770935},{"x":0.3933333456516266,"y":0.6312684416770935},{"x":0.3933333456516266,"y":0.6519173979759216},{"x":0.3844444453716278,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3844444453716278,0.6312684416770935,0.3933333456516266,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.6312684416770935},{"x":0.37555554509162903,"y":0.6312684416770935},{"x":0.37555554509162903,"y":0.6519173979759216},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.3377777636051178,0.6312684416770935,0.37555554509162903,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.6312684416770935},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6312684416770935},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6519173979759216},{"x":0.3288888931274414,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3288888931274414,0.6312684416770935,0.3377777636051178,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31333333253860474,"y":0.6312684416770935},{"x":0.3222222328186035,"y":0.6312684416770935},{"x":0.3222222328186035,"y":0.6519173979759216},{"x":0.31333333253860474,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.31333333253860474,0.6312684416770935,0.3222222328186035,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911111116409302,"y":0.6312684416770935},{"x":0.30222222208976746,"y":0.6312684416770935},{"x":0.30222222208976746,"y":0.6519173979759216},{"x":0.2911111116409302,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2911111116409302,0.6312684416770935,0.30222222208976746,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2711111009120941,"y":0.6312684416770935},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6312684416770935},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6519173979759216},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.2711111009120941,0.6312684416770935,0.2777777910232544,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.6312684416770935},{"x":0.2622222304344177,"y":0.6312684416770935},{"x":0.2622222304344177,"y":0.6519173979759216},{"x":0.23555555939674377,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.23555555939674377,0.6312684416770935,0.2622222304344177,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.6312684416770935},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6312684416770935},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6519173979759216},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.18222221732139587,0.6312684416770935,0.21555554866790771,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.6312684416770935},{"x":0.1711111068725586,"y":0.6312684416770935},{"x":0.1711111068725586,"y":0.6519173979759216},{"x":0.12222222238779068,"y":0.6519173979759216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.12222222238779068,0.6312684416770935,0.1711111068725586,0.6519173979759216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355555534362793,"y":0.6548672318458557},{"x":0.8755555748939514,"y":0.6548672318458557},{"x":0.8755555748939514,"y":0.6769911646842957},{"x":0.8355555534362793,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.8355555534362793,0.6548672318458557,0.8755555748939514,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.6548672318458557},{"x":0.8377777934074402,"y":0.6548672318458557},{"x":0.8377777934074402,"y":0.6769911646842957},{"x":0.8288888931274414,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8288888931274414,0.6548672318458557,0.8377777934074402,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7933333516120911,"y":0.6548672318458557},{"x":0.8244444727897644,"y":0.6548672318458557},{"x":0.8244444727897644,"y":0.6769911646842957},{"x":0.7933333516120911,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7933333516120911,0.6548672318458557,0.8244444727897644,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.6548672318458557},{"x":0.7799999713897705,"y":0.6548672318458557},{"x":0.7799999713897705,"y":0.6769911646842957},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7400000095367432,0.6548672318458557,0.7799999713897705,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.6548672318458557},{"x":0.7355555295944214,"y":0.6548672318458557},{"x":0.7355555295944214,"y":0.6769911646842957},{"x":0.7155555486679077,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7155555486679077,0.6548672318458557,0.7355555295944214,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6548672318458557},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6548672318458557},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6769911646842957},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهانه","boundary":[0.6666666865348816,0.6548672318458557,0.7088888883590698,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.6548672318458557},{"x":0.653333306312561,"y":0.6548672318458557},{"x":0.653333306312561,"y":0.6769911646842957},{"x":0.6422222256660461,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6422222256660461,0.6548672318458557,0.653333306312561,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.6548672318458557},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6548672318458557},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6769911646842957},{"x":0.6088888645172119,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.6088888645172119,0.6548672318458557,0.6266666650772095,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.6548672318458557},{"x":0.6066666841506958,"y":0.6548672318458557},{"x":0.6066666841506958,"y":0.6769911646842957},{"x":0.597777783870697,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.597777783870697,0.6548672318458557,0.6066666841506958,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.6548672318458557},{"x":0.5933333039283752,"y":0.6548672318458557},{"x":0.5933333039283752,"y":0.6769911646842957},{"x":0.5644444227218628,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نافه","boundary":[0.5644444227218628,0.6548672318458557,0.5933333039283752,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.6548672318458557},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6548672318458557},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6769911646842957},{"x":0.4955555498600006,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"منحصرا","boundary":[0.4955555498600006,0.6548672318458557,0.5577777624130249,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.6548672318458557},{"x":0.4888888895511627,"y":0.6548672318458557},{"x":0.4888888895511627,"y":0.6769911646842957},{"x":0.47555556893348694,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.47555556893348694,0.6548672318458557,0.4888888895511627,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.6548672318458557},{"x":0.46888887882232666,"y":0.6548672318458557},{"x":0.46888887882232666,"y":0.6769911646842957},{"x":0.4266666769981384,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.4266666769981384,0.6548672318458557,0.46888887882232666,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.6548672318458557},{"x":0.4266666769981384,"y":0.6548672318458557},{"x":0.4266666769981384,"y":0.6769911646842957},{"x":0.3977777659893036,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3977777659893036,0.6548672318458557,0.4266666769981384,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.6548672318458557},{"x":0.3866666555404663,"y":0.6548672318458557},{"x":0.3866666555404663,"y":0.6769911646842957},{"x":0.35777777433395386,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زایا","boundary":[0.35777777433395386,0.6548672318458557,0.3866666555404663,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.6548672318458557},{"x":0.36000001430511475,"y":0.6548672318458557},{"x":0.36000001430511475,"y":0.6769911646842957},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35111111402511597,0.6548672318458557,0.36000001430511475,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.6548672318458557},{"x":0.3466666638851166,"y":0.6548672318458557},{"x":0.3466666638851166,"y":0.6769911646842957},{"x":0.2933333218097687,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.2933333218097687,0.6548672318458557,0.3466666638851166,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.6548672318458557},{"x":0.2822222113609314,"y":0.6548672318458557},{"x":0.2822222113609314,"y":0.6769911646842957},{"x":0.2688888907432556,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2688888907432556,0.6548672318458557,0.2822222113609314,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.6548672318458557},{"x":0.25777778029441833,"y":0.6548672318458557},{"x":0.25777778029441833,"y":0.6769911646842957},{"x":0.20444443821907043,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.20444443821907043,0.6548672318458557,0.25777778029441833,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.6548672318458557},{"x":0.18888889253139496,"y":0.6548672318458557},{"x":0.18888889253139496,"y":0.6769911646842957},{"x":0.17777778208255768,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17777778208255768,0.6548672318458557,0.18888889253139496,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.6548672318458557},{"x":0.1688888818025589,"y":0.6548672318458557},{"x":0.1688888818025589,"y":0.6769911646842957},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.13111111521720886,0.6548672318458557,0.1688888818025589,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8644444346427917,"y":0.6784660816192627},{"x":0.8777777552604675,"y":0.6784660816192627},{"x":0.8777777552604675,"y":0.6991150379180908},{"x":0.8644444346427917,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8644444346427917,0.6784660816192627,0.8777777552604675,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.6784660816192627},{"x":0.855555534362793,"y":0.6784660816192627},{"x":0.855555534362793,"y":0.6991150379180908},{"x":0.804444432258606,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.804444432258606,0.6784660816192627,0.855555534362793,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7866666913032532,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7866666913032532,"y":0.6991150379180908},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.7622222304344177,0.6784660816192627,0.7866666913032532,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7599999904632568,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7599999904632568,"y":0.6991150379180908},{"x":0.7511110901832581,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7511110901832581,0.6784660816192627,0.7599999904632568,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6991150379180908},{"x":0.7355555295944214,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.7355555295944214,0.6784660816192627,0.7444444298744202,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6991150379180908},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7088888883590698,0.6784660816192627,0.7222222089767456,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7022222280502319,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7022222280502319,"y":0.6991150379180908},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.6911110877990723,0.6784660816192627,0.7022222280502319,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.6784660816192627},{"x":0.6800000071525574,"y":0.6784660816192627},{"x":0.6800000071525574,"y":0.6991150379180908},{"x":0.6466666460037231,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6466666460037231,0.6784660816192627,0.6800000071525574,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.6784660816192627},{"x":0.6511111259460449,"y":0.6784660816192627},{"x":0.6511111259460449,"y":0.6991150379180908},{"x":0.6422222256660461,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6422222256660461,0.6784660816192627,0.6511111259460449,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.6784660816192627},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6784660816192627},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6991150379180908},{"x":0.6066666841506958,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6066666841506958,0.6784660816192627,0.6333333253860474,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.6784660816192627},{"x":0.5911111235618591,"y":0.6784660816192627},{"x":0.5911111235618591,"y":0.6991150379180908},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5799999833106995,0.6784660816192627,0.5911111235618591,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.6784660816192627},{"x":0.5733333230018616,"y":0.6784660816192627},{"x":0.5733333230018616,"y":0.6991150379180908},{"x":0.5311111211776733,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.5311111211776733,0.6784660816192627,0.5733333230018616,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.6784660816192627},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6784660816192627},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6991150379180908},{"x":0.504444420337677,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.504444420337677,0.6784660816192627,0.5155555605888367,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.6784660816192627},{"x":0.4888888895511627,"y":0.6784660816192627},{"x":0.4888888895511627,"y":0.6991150379180908},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.46444445848464966,0.6784660816192627,0.4888888895511627,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.6784660816192627},{"x":0.4466666579246521,"y":0.6784660816192627},{"x":0.4466666579246521,"y":0.6991150379180908},{"x":0.4333333373069763,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.4333333373069763,0.6784660816192627,0.4466666579246521,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41999998688697815,"y":0.6784660816192627},{"x":0.42888888716697693,"y":0.6784660816192627},{"x":0.42888888716697693,"y":0.6991150379180908},{"x":0.41999998688697815,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41999998688697815,0.6784660816192627,0.42888888716697693,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36222222447395325,"y":0.6784660816192627},{"x":0.41555556654930115,"y":0.6784660816192627},{"x":0.41555556654930115,"y":0.6991150379180908},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بساکها","boundary":[0.36222222447395325,0.6784660816192627,0.41555556654930115,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.6784660816192627},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6784660816192627},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6991150379180908},{"x":0.31555554270744324,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.31555554270744324,0.6784660816192627,0.35111111402511597,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25555557012557983,"y":0.6784660816192627},{"x":0.29555556178092957,"y":0.6784660816192627},{"x":0.29555556178092957,"y":0.6991150379180908},{"x":0.25555557012557983,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چسب","boundary":[0.25555557012557983,0.6784660816192627,0.29555556178092957,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.6784660816192627},{"x":0.24888889491558075,"y":0.6784660816192627},{"x":0.24888889491558075,"y":0.6991150379180908},{"x":0.23999999463558197,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23999999463558197,0.6784660816192627,0.24888889491558075,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.6784660816192627},{"x":0.23555555939674377,"y":0.6784660816192627},{"x":0.23555555939674377,"y":0.6991150379180908},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.18222221732139587,0.6784660816192627,0.23555555939674377,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.6784660816192627},{"x":0.1711111068725586,"y":0.6784660816192627},{"x":0.1711111068725586,"y":0.6991150379180908},{"x":0.1599999964237213,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1599999964237213,0.6784660816192627,0.1711111068725586,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.6784660816192627},{"x":0.15333333611488342,"y":0.6784660816192627},{"x":0.15333333611488342,"y":0.6991150379180908},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6991150379180908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.13111111521720886,0.6784660816192627,0.15333333611488342,0.6991150379180908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.7020648717880249},{"x":0.8777777552604675,"y":0.7020648717880249},{"x":0.8777777552604675,"y":0.721238911151886},{"x":0.8377777934074402,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.8377777934074402,0.7020648717880249,0.8777777552604675,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7020648717880249},{"x":0.8088889122009277,"y":0.7020648717880249},{"x":0.8088889122009277,"y":0.721238911151886},{"x":0.7777777910232544,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"طويل","boundary":[0.7777777910232544,0.7020648717880249,0.8088889122009277,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.7020648717880249},{"x":0.7688888907432556,"y":0.7020648717880249},{"x":0.7688888907432556,"y":0.721238911151886},{"x":0.7622222304344177,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7622222304344177,0.7020648717880249,0.7688888907432556,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.7020648717880249},{"x":0.7555555701255798,"y":0.7020648717880249},{"x":0.7555555701255798,"y":0.721238911151886},{"x":0.695555567741394,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.695555567741394,0.7020648717880249,0.7555555701255798,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.7020648717880249},{"x":0.6822222471237183,"y":0.7020648717880249},{"x":0.6822222471237183,"y":0.721238911151886},{"x":0.6355555653572083,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.6355555653572083,0.7020648717880249,0.6822222471237183,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.7020648717880249},{"x":0.6177777647972107,"y":0.7020648717880249},{"x":0.6177777647972107,"y":0.721238911151886},{"x":0.6066666841506958,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6066666841506958,0.7020648717880249,0.6177777647972107,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488888621330261,"y":0.7020648717880249},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7020648717880249},{"x":0.5955555438995361,"y":0.721238911151886},{"x":0.5488888621330261,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.5488888621330261,0.7020648717880249,0.5955555438995361,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.7020648717880249},{"x":0.5444444417953491,"y":0.7020648717880249},{"x":0.5444444417953491,"y":0.721238911151886},{"x":0.5355555415153503,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5355555415153503,0.7020648717880249,0.5444444417953491,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066666603088379,"y":0.7020648717880249},{"x":0.5266666412353516,"y":0.7020648717880249},{"x":0.5266666412353516,"y":0.721238911151886},{"x":0.5066666603088379,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5066666603088379,0.7020648717880249,0.5266666412353516,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.7020648717880249},{"x":0.48222222924232483,"y":0.7020648717880249},{"x":0.48222222924232483,"y":0.721238911151886},{"x":0.4533333480358124,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.4533333480358124,0.7020648717880249,0.48222222924232483,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.7020648717880249},{"x":0.4399999976158142,"y":0.7020648717880249},{"x":0.4399999976158142,"y":0.721238911151886},{"x":0.4333333373069763,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4333333373069763,0.7020648717880249,0.4399999976158142,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.7020648717880249},{"x":0.41777777671813965,"y":0.7020648717880249},{"x":0.41777777671813965,"y":0.721238911151886},{"x":0.40888887643814087,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.40888887643814087,0.7020648717880249,0.41777777671813965,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.7020648717880249},{"x":0.3977777659893036,"y":0.7020648717880249},{"x":0.3977777659893036,"y":0.721238911151886},{"x":0.3888888955116272,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.3888888955116272,0.7020648717880249,0.3977777659893036,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.7020648717880249},{"x":0.37555554509162903,"y":0.7020648717880249},{"x":0.37555554509162903,"y":0.721238911151886},{"x":0.36444443464279175,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.36444443464279175,0.7020648717880249,0.37555554509162903,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.7020648717880249},{"x":0.35111111402511597,"y":0.7020648717880249},{"x":0.35111111402511597,"y":0.721238911151886},{"x":0.3422222137451172,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.3422222137451172,0.7020648717880249,0.35111111402511597,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29777777194976807,"y":0.7020648717880249},{"x":0.3266666531562805,"y":0.7020648717880249},{"x":0.3266666531562805,"y":0.721238911151886},{"x":0.29777777194976807,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.29777777194976807,0.7020648717880249,0.3266666531562805,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.7020648717880249},{"x":0.2888889014720917,"y":0.7020648717880249},{"x":0.2888889014720917,"y":0.721238911151886},{"x":0.2755555510520935,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2755555510520935,0.7020648717880249,0.2888889014720917,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25999999046325684,"y":0.7020648717880249},{"x":0.2666666805744171,"y":0.7020648717880249},{"x":0.2666666805744171,"y":0.721238911151886},{"x":0.25999999046325684,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.25999999046325684,0.7020648717880249,0.2666666805744171,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.7020648717880249},{"x":0.24888889491558075,"y":0.7020648717880249},{"x":0.24888889491558075,"y":0.721238911151886},{"x":0.2288888841867447,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.2288888841867447,0.7020648717880249,0.24888889491558075,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.7020648717880249},{"x":0.21555554866790771,"y":0.7020648717880249},{"x":0.21555554866790771,"y":0.721238911151886},{"x":0.18666666746139526,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.18666666746139526,0.7020648717880249,0.21555554866790771,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.7020648717880249},{"x":0.1733333319425583,"y":0.7020648717880249},{"x":0.1733333319425583,"y":0.721238911151886},{"x":0.162222221493721,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.162222221493721,0.7020648717880249,0.1733333319425583,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.7020648717880249},{"x":0.15333333611488342,"y":0.7020648717880249},{"x":0.15333333611488342,"y":0.721238911151886},{"x":0.13111111521720886,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.13111111521720886,0.7020648717880249,0.15333333611488342,0.721238911151886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311111330986023,"y":0.7256637215614319},{"x":0.8777777552604675,"y":0.7256637215614319},{"x":0.8777777552604675,"y":0.744837760925293},{"x":0.8311111330986023,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.8311111330986023,0.7256637215614319,0.8777777552604675,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.7256637215614319},{"x":0.8222222328186035,"y":0.7256637215614319},{"x":0.8222222328186035,"y":0.744837760925293},{"x":0.8133333325386047,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8133333325386047,0.7256637215614319,0.8222222328186035,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.7256637215614319},{"x":0.804444432258606,"y":0.7256637215614319},{"x":0.804444432258606,"y":0.744837760925293},{"x":0.7733333110809326,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.7733333110809326,0.7256637215614319,0.804444432258606,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.7256637215614319},{"x":0.7644444704055786,"y":0.7256637215614319},{"x":0.7644444704055786,"y":0.744837760925293},{"x":0.7488889098167419,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7488889098167419,0.7256637215614319,0.7644444704055786,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.7256637215614319},{"x":0.7355555295944214,"y":0.7256637215614319},{"x":0.7355555295944214,"y":0.744837760925293},{"x":0.7155555486679077,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"راس","boundary":[0.7155555486679077,0.7256637215614319,0.7355555295944214,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6888889074325562,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6888889074325562,"y":0.744837760925293},{"x":0.6822222471237183,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6822222471237183,0.7256637215614319,0.6888889074325562,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6755555272102356,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6755555272102356,"y":0.744837760925293},{"x":0.6622222065925598,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6622222065925598,0.7256637215614319,0.6755555272102356,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.7256637215614319},{"x":0.653333306312561,"y":0.7256637215614319},{"x":0.653333306312561,"y":0.744837760925293},{"x":0.644444465637207,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.644444465637207,0.7256637215614319,0.653333306312561,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6377778053283691,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6377778053283691,"y":0.744837760925293},{"x":0.5933333039283752,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.5933333039283752,0.7256637215614319,0.6377778053283691,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.7256637215614319},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7256637215614319},{"x":0.5955555438995361,"y":0.744837760925293},{"x":0.5799999833106995,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5799999833106995,0.7256637215614319,0.5955555438995361,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.7256637215614319},{"x":0.5755555629730225,"y":0.7256637215614319},{"x":0.5755555629730225,"y":0.744837760925293},{"x":0.5666666626930237,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5666666626930237,0.7256637215614319,0.5755555629730225,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266666412353516,"y":0.7256637215614319},{"x":0.5577777624130249,"y":0.7256637215614319},{"x":0.5577777624130249,"y":0.744837760925293},{"x":0.5266666412353516,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5266666412353516,0.7256637215614319,0.5577777624130249,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.7256637215614319},{"x":0.5155555605888367,"y":0.7256637215614319},{"x":0.5155555605888367,"y":0.744837760925293},{"x":0.47333332896232605,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.47333332896232605,0.7256637215614319,0.5155555605888367,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.7256637215614319},{"x":0.4555555582046509,"y":0.7256637215614319},{"x":0.4555555582046509,"y":0.744837760925293},{"x":0.42222222685813904,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شفت","boundary":[0.42222222685813904,0.7256637215614319,0.4555555582046509,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933333456516266,"y":0.7256637215614319},{"x":0.40444445610046387,"y":0.7256637215614319},{"x":0.40444445610046387,"y":0.744837760925293},{"x":0.3933333456516266,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3933333456516266,0.7256637215614319,0.40444445610046387,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.7256637215614319},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7256637215614319},{"x":0.3888888955116272,"y":0.744837760925293},{"x":0.3466666638851166,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.3466666638851166,0.7256637215614319,0.3888888955116272,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.7256637215614319},{"x":0.3311111032962799,"y":0.7256637215614319},{"x":0.3311111032962799,"y":0.744837760925293},{"x":0.2933333218097687,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالدار","boundary":[0.2933333218097687,0.7256637215614319,0.3311111032962799,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2711111009120941,"y":0.7256637215614319},{"x":0.2822222113609314,"y":0.7256637215614319},{"x":0.2822222113609314,"y":0.744837760925293},{"x":0.2711111009120941,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2711111009120941,0.7256637215614319,0.2822222113609314,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.7256637215614319},{"x":0.25999999046325684,"y":0.7256637215614319},{"x":0.25999999046325684,"y":0.744837760925293},{"x":0.25111111998558044,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.25111111998558044,0.7256637215614319,0.25999999046325684,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.7256637215614319},{"x":0.24222221970558167,"y":0.7256637215614319},{"x":0.24222221970558167,"y":0.744837760925293},{"x":0.23111110925674438,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.23111110925674438,0.7256637215614319,0.24222221970558167,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21555554866790771,"y":0.7256637215614319},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7256637215614319},{"x":0.2222222238779068,"y":0.744837760925293},{"x":0.21555554866790771,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.21555554866790771,0.7256637215614319,0.2222222238779068,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.7256637215614319},{"x":0.20666666328907013,"y":0.7256637215614319},{"x":0.20666666328907013,"y":0.744837760925293},{"x":0.18000000715255737,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.18000000715255737,0.7256637215614319,0.20666666328907013,0.744837760925293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.7256637215614319},{"x":0.18222221732139587,"y":0.7256637215614319},{"x":0.18222221732139587,"y":0.744837760925293},{"x":0.1733333319425583,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1733333319425583,0.7256637215614319,0.18222221732139587,0.744837760925293]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.5412979125976562},{"x":0.8799999952316284,"y":0.5412979125976562},{"x":0.8799999952316284,"y":0.744837760925293},{"x":0.11999999731779099,"y":0.744837760925293}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11499999731779098,0.5342979125976562,0.8849999952316284,0.751837760925293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.7330383658409119},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7330383658409119},{"x":0.5333333611488342,"y":0.73893803358078},{"x":0.5311111211776733,"y":0.73893803358078}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵","boundary":[0.5311111211776733,0.7330383658409119,0.5333333611488342,0.73893803358078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.7330383658409119},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7330383658409119},{"x":0.5333333611488342,"y":0.73893803358078},{"x":0.5311111211776733,"y":0.73893803358078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5261111211776733,0.7260383658409119,0.5383333611488342,0.74593803358078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12444444745779037,"y":0.7743362784385681},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7743362784385681},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7846607565879822},{"x":0.12444444745779037,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.12444444745779037,0.7743362784385681,0.12888889014720917,0.7846607565879822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12444444745779037,"y":0.7743362784385681},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7743362784385681},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7846607565879822},{"x":0.12444444745779037,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11944444745779037,0.7673362784385681,0.13388889014720917,0.7916607565879822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8533333539962769,"y":0.771386444568634},{"x":0.8733333349227905,"y":0.771386444568634},{"x":0.8733333349227905,"y":0.7920354008674622},{"x":0.8533333539962769,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8533333539962769,0.771386444568634,0.8733333349227905,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.771386444568634},{"x":0.8444444537162781,"y":0.771386444568634},{"x":0.8444444537162781,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7733333110809326,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.7733333110809326,0.771386444568634,0.8444444537162781,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.771386444568634},{"x":0.7599999904632568,"y":0.771386444568634},{"x":0.7599999904632568,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7488889098167419,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7488889098167419,0.771386444568634,0.7599999904632568,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.771386444568634},{"x":0.742222249507904,"y":0.771386444568634},{"x":0.742222249507904,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7111111283302307,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.7111111283302307,0.771386444568634,0.742222249507904,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.771386444568634},{"x":0.7111111283302307,"y":0.771386444568634},{"x":0.7111111283302307,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7022222280502319,0.771386444568634,0.7111111283302307,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.771386444568634},{"x":0.6911110877990723,"y":0.771386444568634},{"x":0.6911110877990723,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6688888669013977,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.6688888669013977,0.771386444568634,0.6911110877990723,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.771386444568634},{"x":0.6577777862548828,"y":0.771386444568634},{"x":0.6577777862548828,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6288889050483704,0.771386444568634,0.6577777862548828,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.771386444568634},{"x":0.6222222447395325,"y":0.771386444568634},{"x":0.6222222447395325,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6133333444595337,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6133333444595337,0.771386444568634,0.6222222447395325,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.771386444568634},{"x":0.6066666841506958,"y":0.771386444568634},{"x":0.6066666841506958,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5644444227218628,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5644444227218628,0.771386444568634,0.6066666841506958,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.771386444568634},{"x":0.5577777624130249,"y":0.771386444568634},{"x":0.5577777624130249,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5133333206176758,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5133333206176758,0.771386444568634,0.5577777624130249,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.771386444568634},{"x":0.5111111402511597,"y":0.771386444568634},{"x":0.5111111402511597,"y":0.7920354008674622},{"x":0.48222222924232483,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.48222222924232483,0.771386444568634,0.5111111402511597,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.771386444568634},{"x":0.48222222924232483,"y":0.771386444568634},{"x":0.48222222924232483,"y":0.7920354008674622},{"x":0.4511111080646515,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.4511111080646515,0.771386444568634,0.48222222924232483,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.771386444568634},{"x":0.4444444477558136,"y":0.771386444568634},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7920354008674622},{"x":0.4266666769981384,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4266666769981384,0.771386444568634,0.4444444477558136,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.7920354008674622},{"x":0.8733333349227905,"y":0.7920354008674622},{"x":0.8733333349227905,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8666666746139526,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8666666746139526,0.7920354008674622,0.8733333349227905,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.7920354008674622},{"x":0.8533333539962769,"y":0.7920354008674622},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7844444513320923,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.7844444513320923,0.7920354008674622,0.8533333539962769,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7711111307144165,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7711111307144165,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزان","boundary":[0.7288888692855835,0.7920354008674622,0.7711111307144165,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7200000286102295,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7200000286102295,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7111111283302307,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7111111283302307,0.7920354008674622,0.7200000286102295,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7022222280502319,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6911110877990723,0.7920354008674622,0.7022222280502319,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6866666674613953,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6866666674613953,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6688888669013977,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6688888669013977,0.7920354008674622,0.6866666674613953,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6600000262260437,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6600000262260437,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6044444441795349,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6044444441795349,0.7920354008674622,0.6600000262260437,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5911111235618591,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5911111235618591,"y":0.8141592741012573},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاپا","boundary":[0.5733333230018616,0.7920354008674622,0.5911111235618591,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5622222423553467,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5622222423553467,"y":0.8141592741012573},{"x":0.5288888812065125,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5288888812065125,0.7920354008674622,0.5622222423553467,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5177778005599976,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5177778005599976,"y":0.8141592741012573},{"x":0.4955555498600006,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.4955555498600006,0.7920354008674622,0.5177778005599976,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.7920354008674622},{"x":0.4888888895511627,"y":0.7920354008674622},{"x":0.4888888895511627,"y":0.8141592741012573},{"x":0.47999998927116394,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47999998927116394,0.7920354008674622,0.4888888895511627,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7920354008674622},{"x":0.46444445848464966,"y":0.7920354008674622},{"x":0.46444445848464966,"y":0.8141592741012573},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"غير","boundary":[0.4444444477558136,0.7920354008674622,0.46444445848464966,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.7920354008674622},{"x":0.43111109733581543,"y":0.7920354008674622},{"x":0.43111109733581543,"y":0.8141592741012573},{"x":0.3977777659893036,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاری","boundary":[0.3977777659893036,0.7920354008674622,0.43111109733581543,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3799999952316284,"y":0.7920354008674622},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7920354008674622},{"x":0.3888888955116272,"y":0.8141592741012573},{"x":0.3799999952316284,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3799999952316284,0.7920354008674622,0.3888888955116272,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.7920354008674622},{"x":0.3777777850627899,"y":0.7920354008674622},{"x":0.3777777850627899,"y":0.8141592741012573},{"x":0.31111112236976624,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگبرگها","boundary":[0.31111112236976624,0.7920354008674622,0.3777777850627899,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.7920354008674622},{"x":0.30666667222976685,"y":0.7920354008674622},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8141592741012573},{"x":0.273333340883255,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.273333340883255,0.7920354008674622,0.30666667222976685,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.7920354008674622},{"x":0.273333340883255,"y":0.7920354008674622},{"x":0.273333340883255,"y":0.8141592741012573},{"x":0.25777778029441833,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.25777778029441833,0.7920354008674622,0.273333340883255,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.8171091675758362},{"x":0.8777777552604675,"y":0.8171091675758362},{"x":0.8777777552604675,"y":0.8348082304000854},{"x":0.851111114025116,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.851111114025116,0.8171091675758362,0.8777777552604675,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.8171091675758362},{"x":0.8444444537162781,"y":0.8171091675758362},{"x":0.8444444537162781,"y":0.8348082304000854},{"x":0.8133333325386047,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.8133333325386047,0.8171091675758362,0.8444444537162781,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.8171091675758362},{"x":0.804444432258606,"y":0.8171091675758362},{"x":0.804444432258606,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7622222304344177,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.7622222304344177,0.8171091675758362,0.804444432258606,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7488889098167419,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7488889098167419,0.8171091675758362,0.7555555701255798,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044444680213928,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7044444680213928,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.7044444680213928,0.8171091675758362,0.7400000095367432,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.8171091675758362},{"x":0.695555567741394,"y":0.8171091675758362},{"x":0.695555567741394,"y":0.8348082304000854},{"x":0.6888889074325562,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6888889074325562,0.8171091675758362,0.695555567741394,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.8171091675758362},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8171091675758362},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8348082304000854},{"x":0.6399999856948853,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.6399999856948853,0.8171091675758362,0.6844444274902344,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.8171091675758362},{"x":0.6311110854148865,"y":0.8171091675758362},{"x":0.6311110854148865,"y":0.8348082304000854},{"x":0.5911111235618591,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.5911111235618591,0.8171091675758362,0.6311110854148865,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.8171091675758362},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8171091675758362},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8348082304000854},{"x":0.5799999833106995,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5799999833106995,0.8171091675758362,0.5866666436195374,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.8171091675758362},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8171091675758362},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8348082304000854},{"x":0.5577777624130249,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5577777624130249,0.8171091675758362,0.5733333230018616,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155555605888367,"y":0.8171091675758362},{"x":0.54666668176651,"y":0.8171091675758362},{"x":0.54666668176651,"y":0.8348082304000854},{"x":0.5155555605888367,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5155555605888367,0.8171091675758362,0.54666668176651,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.8171091675758362},{"x":0.504444420337677,"y":0.8171091675758362},{"x":0.504444420337677,"y":0.8348082304000854},{"x":0.4555555582046509,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.4555555582046509,0.8171091675758362,0.504444420337677,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.8171091675758362},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8171091675758362},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8348082304000854},{"x":0.4377777874469757,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4377777874469757,0.8171091675758362,0.4444444477558136,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.8171091675758362},{"x":0.42888888716697693,"y":0.8171091675758362},{"x":0.42888888716697693,"y":0.8348082304000854},{"x":0.41333332657814026,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41333332657814026,0.8171091675758362,0.42888888716697693,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.8171091675758362},{"x":0.40444445610046387,"y":0.8171091675758362},{"x":0.40444445610046387,"y":0.8348082304000854},{"x":0.36444443464279175,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.36444443464279175,0.8171091675758362,0.40444445610046387,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.8171091675758362},{"x":0.3422222137451172,"y":0.8171091675758362},{"x":0.3422222137451172,"y":0.8348082304000854},{"x":0.3311111032962799,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3311111032962799,0.8171091675758362,0.3422222137451172,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.8171091675758362},{"x":0.324444442987442,"y":0.8171091675758362},{"x":0.324444442987442,"y":0.8348082304000854},{"x":0.2866666615009308,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالهای","boundary":[0.2866666615009308,0.8171091675758362,0.324444442987442,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.8171091675758362},{"x":0.2666666805744171,"y":0.8171091675758362},{"x":0.2666666805744171,"y":0.8348082304000854},{"x":0.23999999463558197,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.23999999463558197,0.8171091675758362,0.2666666805744171,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.8171091675758362},{"x":0.23333333432674408,"y":0.8171091675758362},{"x":0.23333333432674408,"y":0.8348082304000854},{"x":0.2266666740179062,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2266666740179062,0.8171091675758362,0.23333333432674408,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.8171091675758362},{"x":0.21555554866790771,"y":0.8171091675758362},{"x":0.21555554866790771,"y":0.8348082304000854},{"x":0.1711111068725586,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.1711111068725586,0.8171091675758362,0.21555554866790771,0.8348082304000854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.771386444568634},{"x":0.8777777552604675,"y":0.771386444568634},{"x":0.8777777552604675,"y":0.8348082304000854},{"x":0.1711111068725586,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1661111068725586,0.764386444568634,0.8827777552604675,0.8418082304000855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8688889145851135,"y":0.8569321632385254},{"x":0.8755555748939514,"y":0.8569321632385254},{"x":0.8755555748939514,"y":0.8746312856674194},{"x":0.8666666746139526,"y":0.8746312856674194}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8688889145851135,0.8569321632385254,0.8755555748939514,0.8746312856674194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.8554572463035583},{"x":0.8600000143051147,"y":0.8569321632385254},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8746312856674194},{"x":0.8266666531562805,"y":0.8731563687324524}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.8266666531562805,0.8554572463035583,0.8577777743339539,0.8746312856674194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.8539823293685913},{"x":0.8222222328186035,"y":0.8554572463035583},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8731563687324524},{"x":0.7844444513320923,"y":0.8731563687324524}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آبدار","boundary":[0.7866666913032532,0.8539823293685913,0.8199999928474426,0.8731563687324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7844444513320923,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8716813921928406},{"x":0.7755555510520935,"y":0.8716813921928406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7777777910232544,0.8539823293685913,0.7822222113609314,0.8716813921928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7688888907432556,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7688888907432556,"y":0.8716813921928406},{"x":0.7311111092567444,"y":0.8716813921928406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شفت","boundary":[0.7311111092567444,0.8539823293685913,0.7688888907432556,0.8716813921928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.8525073528289795},{"x":0.7266666889190674,"y":0.8525073528289795},{"x":0.7266666889190674,"y":0.8702064752578735},{"x":0.7200000286102295,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7200000286102295,0.8525073528289795,0.7266666889190674,0.8702064752578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.8525073528289795},{"x":0.7133333086967468,"y":0.8525073528289795},{"x":0.7111111283302307,"y":0.8716813921928406},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.6844444274902344,0.8525073528289795,0.7111111283302307,0.8716813921928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.8525073528289795},{"x":0.6733333468437195,"y":0.8525073528289795},{"x":0.6733333468437195,"y":0.8702064752578735},{"x":0.6577777862548828,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.6600000262260437,0.8525073528289795,0.6733333468437195,0.8702064752578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.8746312856674194},{"x":0.8733333349227905,"y":0.8746312856674194},{"x":0.8733333349227905,"y":0.8938053250312805},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8938053250312805}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8577777743339539,0.8746312856674194,0.8733333349227905,0.8938053250312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.8746312856674194},{"x":0.846666693687439,"y":0.8746312856674194},{"x":0.846666693687439,"y":0.8938053250312805},{"x":0.8133333325386047,"y":0.8938053250312805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.8133333325386047,0.8746312856674194,0.846666693687439,0.8938053250312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.8746312856674194},{"x":0.8088889122009277,"y":0.8746312856674194},{"x":0.8088889122009277,"y":0.8952802419662476},{"x":0.7688888907432556,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7688888907432556,0.8746312856674194,0.8088889122009277,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.8746312856674194},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8746312856674194},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8952802419662476},{"x":0.7200000286102295,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.7200000286102295,0.8746312856674194,0.7644444704055786,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.8746312856674194},{"x":0.7088888883590698,"y":0.8746312856674194},{"x":0.7088888883590698,"y":0.8952802419662476},{"x":0.699999988079071,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.699999988079071,0.8746312856674194,0.7088888883590698,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.8746312856674194},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8746312856674194},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8952802419662476},{"x":0.6800000071525574,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6800000071525574,0.8746312856674194,0.6911110877990723,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.8746312856674194},{"x":0.6733333468437195,"y":0.8746312856674194},{"x":0.6733333468437195,"y":0.8952802419662476},{"x":0.6333333253860474,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.6333333253860474,0.8746312856674194,0.6733333468437195,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.8746312856674194},{"x":0.6244444251060486,"y":0.8746312856674194},{"x":0.6244444251060486,"y":0.8952802419662476},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5866666436195374,0.8746312856674194,0.6244444251060486,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.8761062026023865},{"x":0.5755555629730225,"y":0.8761062026023865},{"x":0.5755555629730225,"y":0.8952802419662476},{"x":0.5377777814865112,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.5377777814865112,0.8761062026023865,0.5755555629730225,0.8952802419662476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.8510324358940125},{"x":0.8755555748939514,"y":0.8539823293685913},{"x":0.8755555748939514,"y":0.8982300758361816},{"x":0.5377777814865112,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5327777814865112,0.8440324358940124,0.8805555748939514,0.9052300758361816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.8392330408096313},{"x":0.14000000059604645,"y":0.8392330408096313},{"x":0.14000000059604645,"y":0.8510324358940125},{"x":0.12666666507720947,"y":0.8510324358940125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12666666507720947,0.8392330408096313,0.14000000059604645,0.8510324358940125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.8392330408096313},{"x":0.2244444489479065,"y":0.8392330408096313},{"x":0.2244444489479065,"y":0.8510324358940125},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8510324358940125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Paliurus","boundary":[0.14888888597488403,0.8392330408096313,0.2244444489479065,0.8510324358940125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.8554572463035583},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8554572463035583},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8702064752578735},{"x":0.12666666507720947,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.12666666507720947,0.8554572463035583,0.14222222566604614,0.8702064752578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.8554572463035583},{"x":0.2288888841867447,"y":0.8554572463035583},{"x":0.2288888841867447,"y":0.8702064752578735},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ziziphus","boundary":[0.14666666090488434,0.8554572463035583,0.2288888841867447,0.8702064752578735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.8761062026023865},{"x":0.14444445073604584,"y":0.8761062026023865},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8923304080963135},{"x":0.12222222238779068,"y":0.8923304080963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"4.","boundary":[0.12222222238779068,0.8761062026023865,0.14222222566604614,0.8923304080963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.8761062026023865},{"x":0.2288888841867447,"y":0.8775811195373535},{"x":0.2288888841867447,"y":0.8938053250312805},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8923304080963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Sageretia","boundary":[0.14666666090488434,0.8761062026023865,0.2288888841867447,0.8938053250312805]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3199999928474426},{"languageCode":"la","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.8392330408096313},{"x":0.2288888841867447,"y":0.8392330408096313},{"x":0.2288888841867447,"y":0.8938053250312805},{"x":0.12222222238779068,"y":0.8938053250312805}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11722222238779068,0.8322330408096313,0.2338888841867447,0.9008053250312805],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/XdxnnhlFrbcpwFSQ.jpg","blurred":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/ktZzTrXKjAuMpfSD.jpg","webpSec":"/storage/books/2d3d62440284db19/pages/PYsNPwspWMQxlGEE-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":681,"margin":[0.00025931534904598394,0.00014497338526399473,0.9980371040568383,0.9986959511565042]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.10572687536478043},{"x":0.521064281463623,"y":0.10572687536478043},{"x":0.521064281463623,"y":0.1189427301287651},{"x":0.4811529815196991,"y":0.1189427301287651}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"48","boundary":[0.4811529815196991,0.10572687536478043,0.521064281463623,0.1189427301287651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.10572687536478043},{"x":0.521064281463623,"y":0.10572687536478043},{"x":0.521064281463623,"y":0.1189427301287651},{"x":0.4811529815196991,"y":0.1189427301287651}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.4761529815196991,0.09872687536478042,0.526064281463623,0.1259427301287651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.10866373032331467},{"x":0.1396895796060562,"y":0.10866373032331467},{"x":0.1396895796060562,"y":0.12041115760803223},{"x":0.12638580799102783,"y":0.12041115760803223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12638580799102783,0.10866373032331467,0.1396895796060562,0.12041115760803223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.10866373032331467},{"x":0.22394677996635437,"y":0.10866373032331467},{"x":0.22394677996635437,"y":0.12041115760803223},{"x":0.14855876564979553,"y":0.12041115760803223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Paliurus","boundary":[0.14855876564979553,0.10866373032331467,0.22394677996635437,0.12041115760803223]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.10866373032331467},{"x":0.22394677996635437,"y":0.10866373032331467},{"x":0.22394677996635437,"y":0.12041115760803223},{"x":0.12638580799102783,"y":0.12041115760803223}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12138580799102783,0.10166373032331466,0.22894677996635437,0.12741115760803223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.10572687536478043},{"x":0.8625277280807495,"y":0.10572687536478043},{"x":0.8625277280807495,"y":0.12334802001714706},{"x":0.8292682766914368,"y":0.12334802001714706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8292682766914368,0.10572687536478043,0.8625277280807495,0.12334802001714706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7827051281929016,"y":0.10719530284404755},{"x":0.8226163983345032,"y":0.10719530284404755},{"x":0.8226163983345032,"y":0.12334802001714706},{"x":0.7827051281929016,"y":0.12334802001714706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7827051281929016,0.10719530284404755,0.8226163983345032,0.12334802001714706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.13215859234333038},{"x":0.8736141920089722,"y":0.13215859234333038},{"x":0.8736141920089722,"y":0.15124815702438354},{"x":0.8337028622627258,"y":0.15271659195423126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-گلها","boundary":[0.8337028622627258,0.13215859234333038,0.8736141920089722,0.15124815702438354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.13215859234333038},{"x":0.8248336911201477,"y":0.13215859234333038},{"x":0.8270509839057922,"y":0.15271659195423126},{"x":0.8159645199775696,"y":0.15271659195423126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.813747227191925,0.13215859234333038,0.8270509839057922,0.15271659195423126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.13215859234333038},{"x":0.809312641620636,"y":0.13215859234333038},{"x":0.8115299344062805,"y":0.15271659195423126},{"x":0.7716186046600342,"y":0.15271659195423126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.7716186046600342,0.13215859234333038,0.8115299344062805,0.15271659195423126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294900417327881,"y":0.13215859234333038},{"x":0.7560975551605225,"y":0.13215859234333038},{"x":0.7560975551605225,"y":0.15271659195423126},{"x":0.7294900417327881,"y":0.15271659195423126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7294900417327881,0.13215859234333038,0.7560975551605225,0.15271659195423126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.15712188184261322},{"x":0.8758314847946167,"y":0.15712188184261322},{"x":0.8758314847946167,"y":0.17621144652366638},{"x":0.8536585569381714,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8536585569381714,0.15712188184261322,0.8758314847946167,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.15712188184261322},{"x":0.8359201550483704,"y":0.15712188184261322},{"x":0.8359201550483704,"y":0.17621144652366638},{"x":0.7982261776924133,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.7982261776924133,0.15712188184261322,0.8359201550483704,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.15712188184261322},{"x":0.7849224209785461,"y":0.15712188184261322},{"x":0.7849224209785461,"y":0.17621144652366638},{"x":0.7272727489471436,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمستانه","boundary":[0.7272727489471436,0.15712188184261322,0.7849224209785461,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.15712188184261322},{"x":0.7095343470573425,"y":0.15712188184261322},{"x":0.7095343470573425,"y":0.17621144652366638},{"x":0.6718403697013855,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6718403697013855,0.15712188184261322,0.7095343470573425,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.15712188184261322},{"x":0.6563193202018738,"y":0.15712188184261322},{"x":0.6563193202018738,"y":0.17621144652366638},{"x":0.6363636255264282,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فلس","boundary":[0.6363636255264282,0.15712188184261322,0.6563193202018738,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.15712188184261322},{"x":0.6208425760269165,"y":0.15712188184261322},{"x":0.6208425760269165,"y":0.17621144652366638},{"x":0.6141906976699829,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6141906976699829,0.15712188184261322,0.6208425760269165,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299334526062012,"y":0.15712188184261322},{"x":0.5986696481704712,"y":0.15712188184261322},{"x":0.5986696481704712,"y":0.17621144652366638},{"x":0.5299334526062012,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.5299334526062012,0.15712188184261322,0.5986696481704712,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5121951103210449,"y":0.15712188184261322},{"x":0.5188469886779785,"y":0.15712188184261322},{"x":0.5188469886779785,"y":0.17621144652366638},{"x":0.5121951103210449,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5121951103210449,0.15712188184261322,0.5188469886779785,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43458980321884155,"y":0.15712188184261322},{"x":0.49223947525024414,"y":0.15712188184261322},{"x":0.49223947525024414,"y":0.17621144652366638},{"x":0.43458980321884155,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.43458980321884155,0.15712188184261322,0.49223947525024414,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41241684556007385,"y":0.15712188184261322},{"x":0.41906872391700745,"y":0.15712188184261322},{"x":0.41906872391700745,"y":0.17621144652366638},{"x":0.41241684556007385,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.41241684556007385,0.15712188184261322,0.41906872391700745,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.15712188184261322},{"x":0.4013303816318512,"y":0.15712188184261322},{"x":0.4013303816318512,"y":0.17621144652366638},{"x":0.37472283840179443,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.37472283840179443,0.15712188184261322,0.4013303816318512,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36141908168792725,"y":0.15712188184261322},{"x":0.36807096004486084,"y":0.15712188184261322},{"x":0.36807096004486084,"y":0.17621144652366638},{"x":0.36141908168792725,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36141908168792725,0.15712188184261322,0.36807096004486084,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3215077519416809,"y":0.15712188184261322},{"x":0.3436807096004486,"y":0.15712188184261322},{"x":0.3436807096004486,"y":0.17621144652366638},{"x":0.3215077519416809,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.3215077519416809,0.15712188184261322,0.3436807096004486,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26607540249824524,"y":0.15712188184261322},{"x":0.30376940965652466,"y":0.15712188184261322},{"x":0.30376940965652466,"y":0.17621144652366638},{"x":0.26607540249824524,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.26607540249824524,0.15712188184261322,0.30376940965652466,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22394677996635437,"y":0.15712188184261322},{"x":0.2483370304107666,"y":0.15712188184261322},{"x":0.2483370304107666,"y":0.17621144652366638},{"x":0.22394677996635437,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.22394677996635437,0.15712188184261322,0.2483370304107666,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21729490160942078,"y":0.15712188184261322},{"x":0.22394677996635437,"y":0.15712188184261322},{"x":0.22394677996635437,"y":0.17621144652366638},{"x":0.21729490160942078,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21729490160942078,0.15712188184261322,0.22394677996635437,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17960087954998016,"y":0.15712188184261322},{"x":0.20620842278003693,"y":0.15712188184261322},{"x":0.20620842278003693,"y":0.17621144652366638},{"x":0.17960087954998016,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.17960087954998016,0.15712188184261322,0.20620842278003693,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.15712188184261322},{"x":0.16629712283611298,"y":0.15712188184261322},{"x":0.16629712283611298,"y":0.17621144652366638},{"x":0.12638580799102783,"y":0.17621144652366638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.12638580799102783,0.15712188184261322,0.16629712283611298,0.17621144652366638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.18355359137058258},{"x":0.8758314847946167,"y":0.18208517134189606},{"x":0.8780487775802612,"y":0.19823788106441498},{"x":0.8070953488349915,"y":0.1997063159942627}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شیارپشتی","boundary":[0.8070953488349915,0.18355359137058258,0.8780487775802612,0.19823788106441498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864745020866394,"y":0.20264317095279694},{"x":0.8736141920089722,"y":0.20264317095279694},{"x":0.8736141920089722,"y":0.22466960549354553},{"x":0.864745020866394,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.864745020866394,0.20264317095279694,0.8736141920089722,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.20264317095279694},{"x":0.8492239713668823,"y":0.20264317095279694},{"x":0.8492239713668823,"y":0.22466960549354553},{"x":0.813747227191925,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.813747227191925,0.20264317095279694,0.8492239713668823,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.20264317095279694},{"x":0.8048780560493469,"y":0.20264317095279694},{"x":0.8048780560493469,"y":0.22466960549354553},{"x":0.7450110912322998,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمستانه","boundary":[0.7450110912322998,0.20264317095279694,0.8048780560493469,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.20264317095279694},{"x":0.7361419200897217,"y":0.20264317095279694},{"x":0.7361419200897217,"y":0.22466960549354553},{"x":0.6807095408439636,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.6807095408439636,0.20264317095279694,0.7361419200897217,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.20264317095279694},{"x":0.67405766248703,"y":0.20264317095279694},{"x":0.67405766248703,"y":0.22466960549354553},{"x":0.6629711985588074,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6629711985588074,0.20264317095279694,0.67405766248703,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.20264317095279694},{"x":0.6518846750259399,"y":0.20264317095279694},{"x":0.6518846750259399,"y":0.22466960549354553},{"x":0.6252771615982056,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فلس","boundary":[0.6252771615982056,0.20264317095279694,0.6518846750259399,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.20264317095279694},{"x":0.6141906976699829,"y":0.20264317095279694},{"x":0.6141906976699829,"y":0.22466960549354553},{"x":0.6053215265274048,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6053215265274048,0.20264317095279694,0.6141906976699829,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277161598205566,"y":0.20264317095279694},{"x":0.5964523553848267,"y":0.20264317095279694},{"x":0.5964523553848267,"y":0.22466960549354553},{"x":0.5277161598205566,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.5277161598205566,0.20264317095279694,0.5964523553848267,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5099778175354004,"y":0.20264317095279694},{"x":0.5188469886779785,"y":0.20264317095279694},{"x":0.5188469886779785,"y":0.22466960549354553},{"x":0.5099778175354004,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5099778175354004,0.20264317095279694,0.5188469886779785,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4390243887901306,"y":0.20264317095279694},{"x":0.49889135360717773,"y":0.20264317095279694},{"x":0.49889135360717773,"y":0.22466960549354553},{"x":0.4390243887901306,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.4390243887901306,0.20264317095279694,0.49889135360717773,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.20264317095279694},{"x":0.4301552176475525,"y":0.20264317095279694},{"x":0.4301552176475525,"y":0.22466960549354553},{"x":0.4235033392906189,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.4235033392906189,0.20264317095279694,0.4301552176475525,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.20264317095279694},{"x":0.4146341383457184,"y":0.20264317095279694},{"x":0.4146341383457184,"y":0.22466960549354553},{"x":0.40576496720314026,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40576496720314026,0.20264317095279694,0.4146341383457184,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38359200954437256,"y":0.20264317095279694},{"x":0.3946785032749176,"y":0.20264317095279694},{"x":0.3946785032749176,"y":0.22466960549354553},{"x":0.38359200954437256,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.38359200954437256,0.20264317095279694,0.3946785032749176,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3636363744735718,"y":0.20264317095279694},{"x":0.3725055456161499,"y":0.20264317095279694},{"x":0.3725055456161499,"y":0.22466960549354553},{"x":0.3636363744735718,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.3636363744735718,0.20264317095279694,0.3725055456161499,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.20264317095279694},{"x":0.35476717352867126,"y":0.20264317095279694},{"x":0.35476717352867126,"y":0.22466960549354553},{"x":0.32594233751296997,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.32594233751296997,0.20264317095279694,0.35476717352867126,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3148558735847473,"y":0.20264317095279694},{"x":0.32372504472732544,"y":0.20264317095279694},{"x":0.32372504472732544,"y":0.22466960549354553},{"x":0.3148558735847473,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3148558735847473,0.20264317095279694,0.32372504472732544,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2771618664264679,"y":0.20264317095279694},{"x":0.3059867024421692,"y":0.20264317095279694},{"x":0.3059867024421692,"y":0.22466960549354553},{"x":0.2771618664264679,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.2771618664264679,0.20264317095279694,0.3059867024421692,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2328159660100937,"y":0.20264317095279694},{"x":0.2705099880695343,"y":0.20264317095279694},{"x":0.2705099880695343,"y":0.22466960549354553},{"x":0.2328159660100937,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.2328159660100937,0.20264317095279694,0.2705099880695343,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1685144156217575,"y":0.20264317095279694},{"x":0.21729490160942078,"y":0.20264317095279694},{"x":0.21729490160942078,"y":0.22466960549354553},{"x":0.1685144156217575,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.1685144156217575,0.20264317095279694,0.21729490160942078,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596452295780182,"y":0.20264317095279694},{"x":0.1685144156217575,"y":0.20264317095279694},{"x":0.1685144156217575,"y":0.22466960549354553},{"x":0.1596452295780182,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1596452295780182,0.20264317095279694,0.1685144156217575,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.20264317095279694},{"x":0.15077605843544006,"y":0.20264317095279694},{"x":0.15077605843544006,"y":0.22466960549354553},{"x":0.12638580799102783,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.12638580799102783,0.20264317095279694,0.15077605843544006,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864745020866394,"y":0.22613802552223206},{"x":0.8758314847946167,"y":0.22613802552223206},{"x":0.8780487775802612,"y":0.24669604003429413},{"x":0.864745020866394,"y":0.24669604003429413}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.864745020866394,0.22613802552223206,0.8780487775802612,0.24669604003429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.22760646045207977},{"x":0.8580931425094604,"y":0.22613802552223206},{"x":0.860310435295105,"y":0.24816446006298065},{"x":0.8159645199775696,"y":0.24816446006298065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیاری","boundary":[0.813747227191925,0.22760646045207977,0.860310435295105,0.24816446006298065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7827051281929016,"y":0.22760646045207977},{"x":0.8004434704780579,"y":0.22760646045207977},{"x":0.8004434704780579,"y":0.24816446006298065},{"x":0.7827051281929016,"y":0.24816446006298065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7827051281929016,0.22760646045207977,0.8004434704780579,0.24816446006298065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339246273040771,"y":0.22760646045207977},{"x":0.7760531902313232,"y":0.22760646045207977},{"x":0.7782704830169678,"y":0.24816446006298065},{"x":0.7339246273040771,"y":0.24963289499282837}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7339246273040771,0.22760646045207977,0.7782704830169678,0.24816446006298065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917960047721863,"y":0.2290748953819275},{"x":0.7272727489471436,"y":0.22760646045207977},{"x":0.7272727489471436,"y":0.24963289499282837},{"x":0.6917960047721863,"y":0.24963289499282837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.6917960047721863,0.2290748953819275,0.7272727489471436,0.24963289499282837]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.11306901276111603},{"x":0.8758314847946167,"y":0.10425844043493271},{"x":0.8802660703659058,"y":0.24816446006298065},{"x":0.12638580799102783,"y":0.25550660490989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11695122241973877,0.10606901276111602,0.8852660703659058,0.25516446006298066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.18061673641204834},{"x":0.1396895796060562,"y":0.18061673641204834},{"x":0.1396895796060562,"y":0.19530102610588074},{"x":0.12638580799102783,"y":0.19530102610588074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"3.","boundary":[0.12638580799102783,0.18061673641204834,0.1396895796060562,0.19530102610588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.18061673641204834},{"x":0.23059867322444916,"y":0.18061673641204834},{"x":0.23059867322444916,"y":0.19676946103572845},{"x":0.1463414579629898,"y":0.19676946103572845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Frangula","boundary":[0.1463414579629898,0.18061673641204834,0.23059867322444916,0.19676946103572845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.18061673641204834},{"x":0.23059867322444916,"y":0.18061673641204834},{"x":0.23059867322444916,"y":0.19676946103572845},{"x":0.12638580799102783,"y":0.19676946103572845}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12138580799102783,0.17361673641204833,0.23559867322444916,0.20376946103572846],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.2290748953819275},{"x":0.14190687239170074,"y":0.2290748953819275},{"x":0.14190687239170074,"y":0.24229075014591217},{"x":0.1241685152053833,"y":0.24229075014591217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5.","boundary":[0.1241685152053833,0.2290748953819275,0.14190687239170074,0.24229075014591217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.2290748953819275},{"x":0.23725055158138275,"y":0.2290748953819275},{"x":0.23725055158138275,"y":0.24229075014591217},{"x":0.1463414579629898,"y":0.24229075014591217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rhamnus","boundary":[0.1463414579629898,0.2290748953819275,0.23725055158138275,0.24229075014591217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.2290748953819275},{"x":0.23725055158138275,"y":0.2290748953819275},{"x":0.23725055158138275,"y":0.24229075014591217},{"x":0.1241685152053833,"y":0.24229075014591217}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1191685152053833,0.22207489538192748,0.24225055158138276,0.24929075014591218],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.2687224745750427},{"x":0.1463414579629898,"y":0.2687224745750427},{"x":0.1463414579629898,"y":0.2834067642688751},{"x":0.12638580799102783,"y":0.2834067642688751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12638580799102783,0.2687224745750427,0.1463414579629898,0.2834067642688751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.2687224745750427},{"x":0.2483370304107666,"y":0.27019089460372925},{"x":0.24611973762512207,"y":0.28487518429756165},{"x":0.15077605843544006,"y":0.2834067642688751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Paliurus","boundary":[0.1529933512210846,0.2687224745750427,0.24611973762512207,0.28487518429756165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25055432319641113,"y":0.27019089460372925},{"x":0.3082039952278137,"y":0.27019089460372925},{"x":0.3082039952278137,"y":0.28487518429756165},{"x":0.25055432319641113,"y":0.28487518429756165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Miller","boundary":[0.25055432319641113,0.27019089460372925,0.3082039952278137,0.28487518429756165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.28487518429756165},{"x":0.15077605843544006,"y":0.28487518429756165},{"x":0.15077605843544006,"y":0.29955947399139404},{"x":0.1241685152053833,"y":0.29955947399139404}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Kh","boundary":[0.12638580799102783,0.28487518429756165,0.15077605843544006,0.29955947399139404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.28487518429756165},{"x":0.1596452295780182,"y":0.28487518429756165},{"x":0.1596452295780182,"y":0.29955947399139404},{"x":0.1529933512210846,"y":0.29955947399139404}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.1529933512210846,0.28487518429756165,0.1596452295780182,0.29955947399139404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16629712283611298,"y":0.28487518429756165},{"x":0.24611973762512207,"y":0.28634360432624817},{"x":0.24390244483947754,"y":0.30102789402008057},{"x":0.16629712283611298,"y":0.29955947399139404}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Soufiyan","boundary":[0.16629712283611298,0.28487518429756165,0.24390244483947754,0.30102789402008057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.5899999737739563}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.2687224745750427},{"x":0.3082039952278137,"y":0.27019089460372925},{"x":0.3082039952278137,"y":0.3024963140487671},{"x":0.12638580799102783,"y":0.29955947399139404}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12138580799102783,0.2617224745750427,0.3132039952278137,0.3094963140487671],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.3024963140487671},{"x":0.8713968992233276,"y":0.303964763879776},{"x":0.8713968992233276,"y":0.32158589363098145},{"x":0.8181818127632141,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خدیجه","boundary":[0.8181818127632141,0.3024963140487671,0.8713968992233276,0.32158589363098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.3024963140487671},{"x":0.809312641620636,"y":0.3024963140487671},{"x":0.809312641620636,"y":0.3201174736022949},{"x":0.7516629695892334,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"صوفیان","boundary":[0.7516629695892334,0.3024963140487671,0.809312641620636,0.3201174736022949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.3024963140487671},{"x":0.8713968992233276,"y":0.303964763879776},{"x":0.8713968992233276,"y":0.32158589363098145},{"x":0.7516629695892334,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.7466629695892334,0.2954963140487671,0.8763968992233276,0.32858589363098145],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7827051281929016,"y":0.3259911835193634},{"x":0.8470066785812378,"y":0.3259911835193634},{"x":0.8470066785812378,"y":0.34361234307289124},{"x":0.7827051281929016,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.7827051281929016,0.3259911835193634,0.8470066785812378,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.3259911835193634},{"x":0.7716186046600342,"y":0.3259911835193634},{"x":0.7716186046600342,"y":0.34361234307289124},{"x":0.758314847946167,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.758314847946167,0.3259911835193634,0.7716186046600342,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.3259911835193634},{"x":0.7516629695892334,"y":0.3259911835193634},{"x":0.7516629695892334,"y":0.34361234307289124},{"x":0.7006651759147644,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.7006651759147644,0.3259911835193634,0.7516629695892334,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474500894546509,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6851441264152527,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6851441264152527,"y":0.34361234307289124},{"x":0.6474500894546509,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6474500894546509,0.3259911835193634,0.6851441264152527,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407982110977173,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6496673822402954,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6496673822402954,"y":0.34361234307289124},{"x":0.6407982110977173,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6407982110977173,0.3259911835193634,0.6496673822402954,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6297117471694946,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6297117471694946,"y":0.34361234307289124},{"x":0.5942350625991821,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خزان","boundary":[0.5942350625991821,0.3259911835193634,0.6297117471694946,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432372689247131,"y":0.3259911835193634},{"x":0.5809312462806702,"y":0.3259911835193634},{"x":0.5809312462806702,"y":0.34361234307289124},{"x":0.5432372689247131,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5432372689247131,0.3259911835193634,0.5809312462806702,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.3259911835193634},{"x":0.5410199761390686,"y":0.3259911835193634},{"x":0.5410199761390686,"y":0.34361234307289124},{"x":0.534368097782135,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534368097782135,0.3259911835193634,0.5410199761390686,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.3259911835193634},{"x":0.5299334526062012,"y":0.3259911835193634},{"x":0.5299334526062012,"y":0.34361234307289124},{"x":0.48337027430534363,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.48337027430534363,0.3259911835193634,0.5299334526062012,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.3259911835193634},{"x":0.47671839594841003,"y":0.3259911835193634},{"x":0.47671839594841003,"y":0.34361234307289124},{"x":0.4235033392906189,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.4235033392906189,0.3259911835193634,0.47671839594841003,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41241684556007385,"y":0.3259911835193634},{"x":0.421286016702652,"y":0.3259911835193634},{"x":0.421286016702652,"y":0.34361234307289124},{"x":0.41241684556007385,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41241684556007385,0.3259911835193634,0.421286016702652,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.3259911835193634},{"x":0.4035476744174957,"y":0.3259911835193634},{"x":0.4035476744174957,"y":0.34361234307289124},{"x":0.3569844663143158,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.3569844663143158,0.3259911835193634,0.4035476744174957,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.3259911835193634},{"x":0.3503325879573822,"y":0.3259911835193634},{"x":0.3503325879573822,"y":0.34361234307289124},{"x":0.3414634168148041,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3414634168148041,0.3259911835193634,0.3503325879573822,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3059867024421692,"y":0.3259911835193634},{"x":0.3348115384578705,"y":0.3259911835193634},{"x":0.3348115384578705,"y":0.34361234307289124},{"x":0.3059867024421692,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.3059867024421692,0.3259911835193634,0.3348115384578705,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26607540249824524,"y":0.3259911835193634},{"x":0.28824833035469055,"y":0.3259911835193634},{"x":0.28824833035469055,"y":0.34361234307289124},{"x":0.26607540249824524,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.26607540249824524,0.3259911835193634,0.28824833035469055,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.3259911835193634},{"x":0.2616407871246338,"y":0.3259911835193634},{"x":0.2616407871246338,"y":0.34361234307289124},{"x":0.2549889087677002,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2549889087677002,0.3259911835193634,0.2616407871246338,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23059867322444916,"y":0.3259911835193634},{"x":0.2483370304107666,"y":0.3259911835193634},{"x":0.2483370304107666,"y":0.34361234307289124},{"x":0.23059867322444916,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23059867322444916,0.3259911835193634,0.2483370304107666,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1751662939786911,"y":0.3259911835193634},{"x":0.2195121943950653,"y":0.3259911835193634},{"x":0.2195121943950653,"y":0.34361234307289124},{"x":0.1751662939786911,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.1751662939786911,0.3259911835193634,0.2195121943950653,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15742793679237366,"y":0.3259911835193634},{"x":0.16629712283611298,"y":0.3259911835193634},{"x":0.16629712283611298,"y":0.34361234307289124},{"x":0.15742793679237366,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.15742793679237366,0.3259911835193634,0.16629712283611298,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.3259911835193634},{"x":0.14855876564979553,"y":0.3259911835193634},{"x":0.14855876564979553,"y":0.34361234307289124},{"x":0.1241685152053833,"y":0.34361234307289124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.1241685152053833,0.3259911835193634,0.14855876564979553,0.34361234307289124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.3480176329612732},{"x":0.8802660703659058,"y":0.3480176329612732},{"x":0.8802660703659058,"y":0.3685756325721741},{"x":0.8292682766914368,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگبرگ","boundary":[0.8292682766914368,0.3480176329612732,0.8802660703659058,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.3480176329612732},{"x":0.8115299344062805,"y":0.3480176329612732},{"x":0.8115299344062805,"y":0.3685756325721741},{"x":0.762749433517456,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.762749433517456,0.3480176329612732,0.8115299344062805,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.3480176329612732},{"x":0.7472283840179443,"y":0.3480176329612732},{"x":0.7472283840179443,"y":0.3685756325721741},{"x":0.7383592128753662,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7383592128753662,0.3480176329612732,0.7472283840179443,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.3480176329612732},{"x":0.7317073345184326,"y":0.3480176329612732},{"x":0.7317073345184326,"y":0.3685756325721741},{"x":0.6807095408439636,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.6807095408439636,0.3480176329612732,0.7317073345184326,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.3480176329612732},{"x":0.6784922480583191,"y":0.3480176329612732},{"x":0.6784922480583191,"y":0.3685756325721741},{"x":0.669623076915741,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.669623076915741,0.3480176329612732,0.6784922480583191,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.3480176329612732},{"x":0.6629711985588074,"y":0.3480176329612732},{"x":0.6629711985588074,"y":0.3685756325721741},{"x":0.6452327966690063,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6452327966690063,0.3480176329612732,0.6629711985588074,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.3480176329612732},{"x":0.6297117471694946,"y":0.3480176329612732},{"x":0.6297117471694946,"y":0.3685756325721741},{"x":0.5853658318519592,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.5853658318519592,0.3480176329612732,0.6297117471694946,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5498891472816467,"y":0.3480176329612732},{"x":0.5742793679237366,"y":0.3480176329612732},{"x":0.5742793679237366,"y":0.3685756325721741},{"x":0.5498891472816467,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.5498891472816467,0.3480176329612732,0.5742793679237366,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.3480176329612732},{"x":0.534368097782135,"y":0.3480176329612732},{"x":0.534368097782135,"y":0.3685756325721741},{"x":0.5254988670349121,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5254988670349121,0.3480176329612732,0.534368097782135,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4656319320201874,"y":0.3480176329612732},{"x":0.521064281463623,"y":0.3480176329612732},{"x":0.521064281463623,"y":0.3685756325721741},{"x":0.4656319320201874,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجدار","boundary":[0.4656319320201874,0.3480176329612732,0.521064281463623,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.3480176329612732},{"x":0.46341463923454285,"y":0.3480176329612732},{"x":0.46341463923454285,"y":0.3685756325721741},{"x":0.4545454680919647,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4545454680919647,0.3480176329612732,0.46341463923454285,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43458980321884155,"y":0.3480176329612732},{"x":0.4434589743614197,"y":0.3480176329612732},{"x":0.4434589743614197,"y":0.3685756325721741},{"x":0.43458980321884155,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.43458980321884155,0.3480176329612732,0.4434589743614197,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.3480176329612732},{"x":0.42793792486190796,"y":0.3480176329612732},{"x":0.42793792486190796,"y":0.3685756325721741},{"x":0.39246121048927307,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.39246121048927307,0.3480176329612732,0.42793792486190796,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3082039952278137,"y":0.3480176329612732},{"x":0.3791574239730835,"y":0.3480176329612732},{"x":0.3791574239730835,"y":0.3685756325721741},{"x":0.3082039952278137,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامحسوس","boundary":[0.3082039952278137,0.3480176329612732,0.3791574239730835,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24611973762512207,"y":0.3480176329612732},{"x":0.286031037569046,"y":0.3480176329612732},{"x":0.286031037569046,"y":0.3685756325721741},{"x":0.24611973762512207,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.24611973762512207,0.3480176329612732,0.286031037569046,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2195121943950653,"y":0.3480176329612732},{"x":0.24168513715267181,"y":0.3480176329612732},{"x":0.24168513715267181,"y":0.3685756325721741},{"x":0.2195121943950653,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.2195121943950653,0.3480176329612732,0.24168513715267181,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2128603160381317,"y":0.3480176329612732},{"x":0.22172948718070984,"y":0.3480176329612732},{"x":0.22172948718070984,"y":0.3685756325721741},{"x":0.2128603160381317,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2128603160381317,0.3480176329612732,0.22172948718070984,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13303770124912262,"y":0.3480176329612732},{"x":0.20177383720874786,"y":0.3480176329612732},{"x":0.20177383720874786,"y":0.3685756325721741},{"x":0.13303770124912262,"y":0.3685756325721741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.13303770124912262,0.3480176329612732,0.20177383720874786,0.3685756325721741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8492239713668823,"y":0.3715124726295471},{"x":0.8713968992233276,"y":0.3715124726295471},{"x":0.8713968992233276,"y":0.392070472240448},{"x":0.8492239713668823,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.8492239713668823,0.3715124726295471,0.8713968992233276,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.3715124726295471},{"x":0.8359201550483704,"y":0.3715124726295471},{"x":0.8359201550483704,"y":0.392070472240448},{"x":0.8048780560493469,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.8048780560493469,0.3715124726295471,0.8359201550483704,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937915921211243,"y":0.3715124726295471},{"x":0.8026607632637024,"y":0.3715124726295471},{"x":0.8026607632637024,"y":0.392070472240448},{"x":0.7937915921211243,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7937915921211243,0.3715124726295471,0.8026607632637024,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.3715124726295471},{"x":0.7849224209785461,"y":0.3715124726295471},{"x":0.7849224209785461,"y":0.392070472240448},{"x":0.7694013118743896,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7694013118743896,0.3715124726295471,0.7849224209785461,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.3715124726295471},{"x":0.7516629695892334,"y":0.3715124726295471},{"x":0.7516629695892334,"y":0.392070472240448},{"x":0.72062087059021,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.72062087059021,0.3715124726295471,0.7516629695892334,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.3715124726295471},{"x":0.7050997614860535,"y":0.3715124726295471},{"x":0.7050997614860535,"y":0.392070472240448},{"x":0.669623076915741,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرزن","boundary":[0.669623076915741,0.3715124726295471,0.7050997614860535,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008869409561157,"y":0.3715124726295471},{"x":0.6563193202018738,"y":0.3715124726295471},{"x":0.6563193202018738,"y":0.392070472240448},{"x":0.6008869409561157,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.6008869409561157,0.3715124726295471,0.6563193202018738,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742793679237366,"y":0.3715124726295471},{"x":0.5853658318519592,"y":0.3715124726295471},{"x":0.5853658318519592,"y":0.392070472240448},{"x":0.5742793679237366,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5742793679237366,0.3715124726295471,0.5853658318519592,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299334526062012,"y":0.3715124726295471},{"x":0.5654101967811584,"y":0.3715124726295471},{"x":0.5654101967811584,"y":0.392070472240448},{"x":0.5299334526062012,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.5299334526062012,0.3715124726295471,0.5654101967811584,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.3715124726295471},{"x":0.516629695892334,"y":0.3715124726295471},{"x":0.516629695892334,"y":0.392070472240448},{"x":0.47006651759147644,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.47006651759147644,0.3715124726295471,0.516629695892334,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.3715124726295471},{"x":0.46341463923454285,"y":0.3715124726295471},{"x":0.46341463923454285,"y":0.392070472240448},{"x":0.4545454680919647,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4545454680919647,0.3715124726295471,0.46341463923454285,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.3715124726295471},{"x":0.4434589743614197,"y":0.3715124726295471},{"x":0.4434589743614197,"y":0.392070472240448},{"x":0.4146341383457184,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.4146341383457184,0.3715124726295471,0.4434589743614197,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.3715124726295471},{"x":0.40576496720314026,"y":0.3715124726295471},{"x":0.40576496720314026,"y":0.392070472240448},{"x":0.3569844663143158,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.3569844663143158,0.3715124726295471,0.40576496720314026,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33924612402915955,"y":0.3715124726295471},{"x":0.34811529517173767,"y":0.3715124726295471},{"x":0.34811529517173767,"y":0.392070472240448},{"x":0.33924612402915955,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33924612402915955,0.3715124726295471,0.34811529517173767,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32372504472732544,"y":0.3715124726295471},{"x":0.3348115384578705,"y":0.3715124726295471},{"x":0.3348115384578705,"y":0.392070472240448},{"x":0.32372504472732544,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.32372504472732544,0.3715124726295471,0.3348115384578705,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.3715124726295471},{"x":0.3082039952278137,"y":0.3715124726295471},{"x":0.3082039952278137,"y":0.392070472240448},{"x":0.2793791592121124,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.2793791592121124,0.3715124726295471,0.3082039952278137,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27272728085517883,"y":0.3715124726295471},{"x":0.28159645199775696,"y":0.3715124726295471},{"x":0.28159645199775696,"y":0.392070472240448},{"x":0.27272728085517883,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27272728085517883,0.3715124726295471,0.28159645199775696,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25277161598205566,"y":0.3715124726295471},{"x":0.2616407871246338,"y":0.3715124726295471},{"x":0.2616407871246338,"y":0.392070472240448},{"x":0.25277161598205566,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.25277161598205566,0.3715124726295471,0.2616407871246338,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2328159660100937,"y":0.3715124726295471},{"x":0.24390244483947754,"y":0.3715124726295471},{"x":0.24390244483947754,"y":0.392070472240448},{"x":0.2328159660100937,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.2328159660100937,0.3715124726295471,0.24390244483947754,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22172948718070984,"y":0.3715124726295471},{"x":0.23059867322444916,"y":0.3715124726295471},{"x":0.23059867322444916,"y":0.392070472240448},{"x":0.22172948718070984,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.22172948718070984,0.3715124726295471,0.23059867322444916,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.3715124726295471},{"x":0.2128603160381317,"y":0.3715124726295471},{"x":0.2128603160381317,"y":0.392070472240448},{"x":0.14190687239170074,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.14190687239170074,0.3715124726295471,0.2128603160381317,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.3715124726295471},{"x":0.1308203935623169,"y":0.3715124726295471},{"x":0.1308203935623169,"y":0.392070472240448},{"x":0.12195122241973877,"y":0.392070472240448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.12195122241973877,0.3715124726295471,0.1308203935623169,0.392070472240448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.39794421195983887},{"x":0.8758314847946167,"y":0.39794421195983887},{"x":0.8758314847946167,"y":0.41703376173973083},{"x":0.8536585569381714,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.8536585569381714,0.39794421195983887,0.8758314847946167,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381374478340149,"y":0.39794421195983887},{"x":0.8470066785812378,"y":0.39794421195983887},{"x":0.8470066785812378,"y":0.41703376173973083},{"x":0.8381374478340149,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8381374478340149,0.39794421195983887,0.8470066785812378,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.39794421195983887},{"x":0.8314855694770813,"y":0.39794421195983887},{"x":0.8314855694770813,"y":0.41703376173973083},{"x":0.7982261776924133,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثلثی","boundary":[0.7982261776924133,0.39794421195983887,0.8314855694770813,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.39794421195983887},{"x":0.7827051281929016,"y":0.39794421195983887},{"x":0.7827051281929016,"y":0.41703376173973083},{"x":0.7516629695892334,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.7516629695892334,0.39794421195983887,0.7827051281929016,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427937984466553,"y":0.39794421195983887},{"x":0.7516629695892334,"y":0.39794421195983887},{"x":0.7516629695892334,"y":0.41703376173973083},{"x":0.7427937984466553,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7427937984466553,0.39794421195983887,0.7516629695892334,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.39794421195983887},{"x":0.7294900417327881,"y":0.39794421195983887},{"x":0.7294900417327881,"y":0.41703376173973083},{"x":0.7095343470573425,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.7095343470573425,0.39794421195983887,0.7294900417327881,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.39794421195983887},{"x":0.6917960047721863,"y":0.39794421195983887},{"x":0.6917960047721863,"y":0.41703376173973083},{"x":0.6807095408439636,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6807095408439636,0.39794421195983887,0.6917960047721863,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.39647576212882996},{"x":0.6674057841300964,"y":0.39647576212882996},{"x":0.6674057841300964,"y":0.41703376173973083},{"x":0.6363636255264282,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.6363636255264282,0.39647576212882996,0.6674057841300964,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274944543838501,"y":0.39647576212882996},{"x":0.6363636255264282,"y":0.39647576212882996},{"x":0.6363636255264282,"y":0.41703376173973083},{"x":0.6274944543838501,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6274944543838501,0.39647576212882996,0.6363636255264282,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.39647576212882996},{"x":0.6208425760269165,"y":0.39647576212882996},{"x":0.6208425760269165,"y":0.41703376173973083},{"x":0.5609756112098694,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.5609756112098694,0.39647576212882996,0.6208425760269165,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432372689247131,"y":0.39647576212882996},{"x":0.5521064400672913,"y":0.39647576212882996},{"x":0.5521064400672913,"y":0.41703376173973083},{"x":0.5432372689247131,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5432372689247131,0.39647576212882996,0.5521064400672913,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.39647576212882996},{"x":0.534368097782135,"y":0.39647576212882996},{"x":0.534368097782135,"y":0.41703376173973083},{"x":0.5077605247497559,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.5077605247497559,0.39647576212882996,0.534368097782135,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.39647576212882996},{"x":0.49223947525024414,"y":0.39647576212882996},{"x":0.49223947525024414,"y":0.41703376173973083},{"x":0.4811529815196991,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4811529815196991,0.39647576212882996,0.49223947525024414,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.39647576212882996},{"x":0.4745011031627655,"y":0.39647576212882996},{"x":0.4745011031627655,"y":0.41703376173973083},{"x":0.4434589743614197,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.4434589743614197,0.39647576212882996,0.4745011031627655,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39689579606056213,"y":0.39647576212882996},{"x":0.4301552176475525,"y":0.39647576212882996},{"x":0.4301552176475525,"y":0.41703376173973083},{"x":0.39689579606056213,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عریض","boundary":[0.39689579606056213,0.39647576212882996,0.4301552176475525,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.337028831243515,"y":0.39647576212882996},{"x":0.3725055456161499,"y":0.39647576212882996},{"x":0.3725055456161499,"y":0.41703376173973083},{"x":0.337028831243515,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.337028831243515,0.39647576212882996,0.3725055456161499,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3148558735847473,"y":0.39647576212882996},{"x":0.3303769528865814,"y":0.39647576212882996},{"x":0.3303769528865814,"y":0.4155653417110443},{"x":0.3148558735847473,"y":0.4155653417110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3148558735847473,0.39647576212882996,0.3303769528865814,0.4155653417110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572062015533447,"y":0.39647576212882996},{"x":0.3015521168708801,"y":0.39647576212882996},{"x":0.3015521168708801,"y":0.4155653417110443},{"x":0.2572062015533447,"y":0.4155653417110443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.2572062015533447,0.39647576212882996,0.3015521168708801,0.4155653417110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25277161598205566,"y":0.39647576212882996},{"x":0.2616407871246338,"y":0.39647576212882996},{"x":0.2616407871246338,"y":0.4155653417110443},{"x":0.25277161598205566,"y":0.4155653417110443}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.25277161598205566,0.39647576212882996,0.2616407871246338,0.4155653417110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18625277280807495,"y":0.39500734210014343},{"x":0.24611973762512207,"y":0.39500734210014343},{"x":0.24611973762512207,"y":0.4155653417110443},{"x":0.18625277280807495,"y":0.4155653417110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.18625277280807495,0.39500734210014343,0.24611973762512207,0.4155653417110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16629712283611298,"y":0.39500734210014343},{"x":0.1751662939786911,"y":0.39500734210014343},{"x":0.1751662939786911,"y":0.4155653417110443},{"x":0.16629712283611298,"y":0.4155653417110443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.16629712283611298,0.39500734210014343,0.1751662939786911,0.4155653417110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14412416517734528,"y":0.39500734210014343},{"x":0.15521064400672913,"y":0.39500734210014343},{"x":0.15521064400672913,"y":0.4155653417110443},{"x":0.14412416517734528,"y":0.4155653417110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.14412416517734528,0.39500734210014343,0.15521064400672913,0.4155653417110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.39500734210014343},{"x":0.13303770124912262,"y":0.39500734210014343},{"x":0.13303770124912262,"y":0.4155653417110443},{"x":0.1241685152053833,"y":0.4155653417110443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.1241685152053833,0.39500734210014343,0.13303770124912262,0.4155653417110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8447893857955933,"y":0.41997063159942627},{"x":0.8736141920089722,"y":0.41997063159942627},{"x":0.8736141920089722,"y":0.44052863121032715},{"x":0.8447893857955933,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.8447893857955933,0.41997063159942627,0.8736141920089722,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.41997063159942627},{"x":0.8381374478340149,"y":0.41997063159942627},{"x":0.8381374478340149,"y":0.44052863121032715},{"x":0.8226163983345032,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8226163983345032,0.41997063159942627,0.8381374478340149,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.41997063159942627},{"x":0.8159645199775696,"y":0.41997063159942627},{"x":0.8159645199775696,"y":0.44052863121032715},{"x":0.8070953488349915,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.8070953488349915,0.41997063159942627,0.8159645199775696,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7827051281929016,"y":0.41997063159942627},{"x":0.8004434704780579,"y":0.41997063159942627},{"x":0.8004434704780579,"y":0.44052863121032715},{"x":0.7827051281929016,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7827051281929016,0.41997063159942627,0.8004434704780579,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.41997063159942627},{"x":0.7694013118743896,"y":0.41997063159942627},{"x":0.7694013118743896,"y":0.44052863121032715},{"x":0.7405765056610107,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.7405765056610107,0.41997063159942627,0.7694013118743896,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.41997063159942627},{"x":0.7339246273040771,"y":0.41997063159942627},{"x":0.7339246273040771,"y":0.44052863121032715},{"x":0.6829268336296082,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتوی","boundary":[0.6829268336296082,0.41997063159942627,0.7339246273040771,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496673822402954,"y":0.41997063159942627},{"x":0.6674057841300964,"y":0.41997063159942627},{"x":0.6674057841300964,"y":0.44052863121032715},{"x":0.6496673822402954,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6496673822402954,0.41997063159942627,0.6674057841300964,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075388193130493,"y":0.41997063159942627},{"x":0.6297117471694946,"y":0.41997063159942627},{"x":0.6297117471694946,"y":0.44052863121032715},{"x":0.6075388193130493,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.6075388193130493,0.41997063159942627,0.6297117471694946,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.41997063159942627},{"x":0.6031042337417603,"y":0.41997063159942627},{"x":0.6031042337417603,"y":0.44052863121032715},{"x":0.5964523553848267,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5964523553848267,0.41997063159942627,0.6031042337417603,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5521064400672913,"y":0.41997063159942627},{"x":0.5920177102088928,"y":0.41997063159942627},{"x":0.5920177102088928,"y":0.44052863121032715},{"x":0.5521064400672913,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.5521064400672913,0.41997063159942627,0.5920177102088928,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.41997063159942627},{"x":0.5410199761390686,"y":0.41997063159942627},{"x":0.5410199761390686,"y":0.44052863121032715},{"x":0.5321508049964905,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5321508049964905,0.41997063159942627,0.5410199761390686,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.41997063159942627},{"x":0.5232815742492676,"y":0.41997063159942627},{"x":0.5232815742492676,"y":0.44052863121032715},{"x":0.5144124031066895,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5144124031066895,0.41997063159942627,0.5232815742492676,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.41997063159942627},{"x":0.5011086463928223,"y":0.41997063159942627},{"x":0.5011086463928223,"y":0.44052863121032715},{"x":0.49445676803588867,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.49445676803588867,0.41997063159942627,0.5011086463928223,0.44052863121032715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4390243887901306,"y":0.41997063159942627},{"x":0.4900221824645996,"y":0.41997063159942627},{"x":0.4900221824645996,"y":0.44052863121032715},{"x":0.4390243887901306,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.4390243887901306,0.41997063159942627,0.4900221824645996,0.44052863121032715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.3259911835193634},{"x":0.8802660703659058,"y":0.3259911835193634},{"x":0.8802660703659058,"y":0.44052863121032715},{"x":0.12195122241973877,"y":0.44052863121032715}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11695122241973877,0.3189911835193634,0.8852660703659058,0.44752863121032715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.46549192070961},{"x":0.14190687239170074,"y":0.46549192070961},{"x":0.14190687239170074,"y":0.4816446304321289},{"x":0.12638580799102783,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12638580799102783,0.46549192070961,0.14190687239170074,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.46549192070961},{"x":0.1685144156217575,"y":0.46549192070961},{"x":0.1685144156217575,"y":0.4816446304321289},{"x":0.14855876564979553,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.14855876564979553,0.46549192070961,0.1685144156217575,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.46549192070961},{"x":0.22172948718070984,"y":0.46549192070961},{"x":0.22172948718070984,"y":0.4816446304321289},{"x":0.17294900119304657,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"spina","boundary":[0.17294900119304657,0.46549192070961,0.22172948718070984,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22172948718070984,"y":0.46549192070961},{"x":0.22838138043880463,"y":0.46549192070961},{"x":0.22838138043880463,"y":0.4816446304321289},{"x":0.22172948718070984,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.22172948718070984,0.46549192070961,0.22838138043880463,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2328159660100937,"y":0.46549192070961},{"x":0.2926829159259796,"y":0.46549192070961},{"x":0.2926829159259796,"y":0.4816446304321289},{"x":0.2328159660100937,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"christi","boundary":[0.2328159660100937,0.46549192070961,0.2926829159259796,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2926829159259796,"y":0.46549192070961},{"x":0.3503325879573822,"y":0.46549192070961},{"x":0.3503325879573822,"y":0.4816446304321289},{"x":0.2926829159259796,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Miller","boundary":[0.2926829159259796,0.46549192070961,0.3503325879573822,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503325879573822,"y":0.46549192070961},{"x":0.3569844663143158,"y":0.46549192070961},{"x":0.3569844663143158,"y":0.4816446304321289},{"x":0.3503325879573822,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3503325879573822,0.46549192070961,0.3569844663143158,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36141908168792725,"y":0.46549192070961},{"x":0.40576496720314026,"y":0.46549192070961},{"x":0.40576496720314026,"y":0.4816446304321289},{"x":0.36141908168792725,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gard","boundary":[0.36141908168792725,0.46549192070961,0.40576496720314026,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079822599887848,"y":0.46549192070961},{"x":0.4146341383457184,"y":0.46549192070961},{"x":0.4146341383457184,"y":0.4816446304321289},{"x":0.4079822599887848,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4079822599887848,0.46549192070961,0.4146341383457184,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.46549192070961},{"x":0.4545454680919647,"y":0.46549192070961},{"x":0.4545454680919647,"y":0.4816446304321289},{"x":0.41906872391700745,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dict","boundary":[0.41906872391700745,0.46549192070961,0.4545454680919647,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45676276087760925,"y":0.46549192070961},{"x":0.46341463923454285,"y":0.46549192070961},{"x":0.46341463923454285,"y":0.4816446304321289},{"x":0.45676276087760925,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.45676276087760925,0.46549192070961,0.46341463923454285,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.46549192070961},{"x":0.48337027430534363,"y":0.46549192070961},{"x":0.48337027430534363,"y":0.4816446304321289},{"x":0.47006651759147644,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.47006651759147644,0.46549192070961,0.48337027430534363,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.46549192070961},{"x":0.49445676803588867,"y":0.46549192070961},{"x":0.49445676803588867,"y":0.4816446304321289},{"x":0.4878048896789551,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4878048896789551,0.46549192070961,0.49445676803588867,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011086463928223,"y":0.46549192070961},{"x":0.5077605247497559,"y":0.46549192070961},{"x":0.5077605247497559,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5011086463928223,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.5011086463928223,0.46549192070961,0.5077605247497559,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.46549192070961},{"x":0.5254988670349121,"y":0.46549192070961},{"x":0.5254988670349121,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5188469886779785,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5188469886779785,0.46549192070961,0.5254988670349121,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.46549192070961},{"x":0.5654101967811584,"y":0.46549192070961},{"x":0.5654101967811584,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5254988670349121,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1768","boundary":[0.5254988670349121,0.46549192070961,0.5654101967811584,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567627489566803,"y":0.46549192070961},{"x":0.5742793679237366,"y":0.46549192070961},{"x":0.5742793679237366,"y":0.4816446304321289},{"x":0.567627489566803,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.567627489566803,0.46549192070961,0.5742793679237366,0.4816446304321289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764966607093811,"y":0.46549192070961},{"x":0.5831485390663147,"y":0.46549192070961},{"x":0.5831485390663147,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5764966607093811,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5764966607093811,0.46549192070961,0.5831485390663147,0.4816446304321289]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.46549192070961},{"x":0.5831485390663147,"y":0.46549192070961},{"x":0.5831485390663147,"y":0.4816446304321289},{"x":0.12638580799102783,"y":0.4816446304321289}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12138580799102783,0.45849192070961,0.5881485390663147,0.4886446304321289],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.4816446304321289},{"x":0.8470066785812378,"y":0.4816446304321289},{"x":0.8470066785812378,"y":0.5036710500717163},{"x":0.7782704830169678,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.7782704830169678,0.4816446304321289,0.8470066785812378,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.4816446304321289},{"x":0.7782704830169678,"y":0.4816446304321289},{"x":0.7782704830169678,"y":0.5036710500717163},{"x":0.72062087059021,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.72062087059021,0.4816446304321289,0.7782704830169678,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6984478831291199,"y":0.4816446304321289},{"x":0.7117516398429871,"y":0.4816446304321289},{"x":0.7117516398429871,"y":0.5036710500717163},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6984478831291199,0.4816446304321289,0.7117516398429871,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474500894546509,"y":0.4816446304321289},{"x":0.6917960047721863,"y":0.4816446304321289},{"x":0.6917960047721863,"y":0.5036710500717163},{"x":0.6474500894546509,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6474500894546509,0.4816446304321289,0.6917960047721863,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.4816446304321289},{"x":0.6341463327407837,"y":0.4816446304321289},{"x":0.6341463327407837,"y":0.5036710500717163},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6252771615982056,0.4816446304321289,0.6341463327407837,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.4816446304321289},{"x":0.6141906976699829,"y":0.4816446304321289},{"x":0.6141906976699829,"y":0.5036710500717163},{"x":0.6031042337417603,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6031042337417603,0.4816446304321289,0.6141906976699829,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5920177102088928,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5920177102088928,"y":0.5036710500717163},{"x":0.5831485390663147,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.5831485390663147,0.4816446304321289,0.5920177102088928,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5787139534950256,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5787139534950256,"y":0.5036710500717163},{"x":0.5587583184242249,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.5587583184242249,0.4816446304321289,0.5787139534950256,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5565410256385803,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5565410256385803,"y":0.5036710500717163},{"x":0.5454545617103577,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5454545617103577,0.4816446304321289,0.5565410256385803,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5432372689247131,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5432372689247131,"y":0.5036710500717163},{"x":0.5321508049964905,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5321508049964905,0.4816446304321289,0.5432372689247131,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45676276087760925,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5254988670349121,"y":0.4816446304321289},{"x":0.5254988670349121,"y":0.5036710500717163},{"x":0.45676276087760925,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انشعابات","boundary":[0.45676276087760925,0.4816446304321289,0.5254988670349121,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39024388790130615,"y":0.4816446304321289},{"x":0.4434589743614197,"y":0.4816446304321289},{"x":0.4434589743614197,"y":0.5036710500717163},{"x":0.39024388790130615,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.39024388790130615,0.4816446304321289,0.4434589743614197,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37694013118743896,"y":0.4816446304321289},{"x":0.3858093023300171,"y":0.4816446304321289},{"x":0.3858093023300171,"y":0.5036710500717163},{"x":0.37694013118743896,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37694013118743896,0.4816446304321289,0.3858093023300171,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.4816446304321289},{"x":0.37472283840179443,"y":0.4816446304321289},{"x":0.37472283840179443,"y":0.5036710500717163},{"x":0.33259424567222595,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.33259424567222595,0.4816446304321289,0.37472283840179443,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27494457364082336,"y":0.4816446304321289},{"x":0.32372504472732544,"y":0.4816446304321289},{"x":0.32372504472732544,"y":0.5036710500717163},{"x":0.27494457364082336,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.27494457364082336,0.4816446304321289,0.32372504472732544,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24390244483947754,"y":0.4816446304321289},{"x":0.2638580799102783,"y":0.4816446304321289},{"x":0.2638580799102783,"y":0.5036710500717163},{"x":0.24390244483947754,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24390244483947754,0.4816446304321289,0.2638580799102783,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20620842278003693,"y":0.4816446304321289},{"x":0.23059867322444916,"y":0.4816446304321289},{"x":0.23059867322444916,"y":0.5036710500717163},{"x":0.20620842278003693,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.20620842278003693,0.4816446304321289,0.23059867322444916,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.4816446304321289},{"x":0.190687358379364,"y":0.4816446304321289},{"x":0.190687358379364,"y":0.5036710500717163},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.1818181872367859,0.4816446304321289,0.190687358379364,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596452295780182,"y":0.4816446304321289},{"x":0.1751662939786911,"y":0.4816446304321289},{"x":0.1751662939786911,"y":0.5036710500717163},{"x":0.1596452295780182,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.1596452295780182,0.4816446304321289,0.1751662939786911,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14412416517734528,"y":0.4816446304321289},{"x":0.1529933512210846,"y":0.4816446304321289},{"x":0.1529933512210846,"y":0.5036710500717163},{"x":0.14412416517734528,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.14412416517734528,0.4816446304321289,0.1529933512210846,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.4816446304321289},{"x":0.13525499403476715,"y":0.4816446304321289},{"x":0.13525499403476715,"y":0.5036710500717163},{"x":0.12638580799102783,"y":0.5036710500717163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12638580799102783,0.4816446304321289,0.13525499403476715,0.5036710500717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8447893857955933,"y":0.5051395297050476},{"x":0.8758314847946167,"y":0.5051395297050476},{"x":0.8758314847946167,"y":0.5242290496826172},{"x":0.8447893857955933,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.8447893857955933,0.5051395297050476,0.8758314847946167,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.5051395297050476},{"x":0.8203991055488586,"y":0.5051395297050476},{"x":0.8203991055488586,"y":0.5242290496826172},{"x":0.8115299344062805,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8115299344062805,0.5051395297050476,0.8203991055488586,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.5051395297050476},{"x":0.8048780560493469,"y":0.5051395297050476},{"x":0.8048780560493469,"y":0.5242290496826172},{"x":0.7893570065498352,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7893570065498352,0.5051395297050476,0.8048780560493469,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.5051395297050476},{"x":0.7804877758026123,"y":0.5051395297050476},{"x":0.7804877758026123,"y":0.5242290496826172},{"x":0.7738358974456787,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7738358974456787,0.5051395297050476,0.7804877758026123,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294900417327881,"y":0.5051395297050476},{"x":0.7671840190887451,"y":0.5051395297050476},{"x":0.7671840190887451,"y":0.5242290496826172},{"x":0.7294900417327881,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.7294900417327881,0.5051395297050476,0.7671840190887451,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.5051395297050476},{"x":0.72062087059021,"y":0.5051395297050476},{"x":0.72062087059021,"y":0.5242290496826172},{"x":0.7006651759147644,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.7006651759147644,0.5051395297050476,0.72062087059021,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917960047721863,"y":0.5051395297050476},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5051395297050476},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5242290496826172},{"x":0.6917960047721863,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6917960047721863,0.5051395297050476,0.6984478831291199,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6341463327407837,"y":0.5051395297050476},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5051395297050476},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5242290496826172},{"x":0.6341463327407837,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.6341463327407837,0.5051395297050476,0.6829268336296082,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075388193130493,"y":0.5051395297050476},{"x":0.618625283241272,"y":0.5051395297050476},{"x":0.618625283241272,"y":0.5242290496826172},{"x":0.6075388193130493,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6075388193130493,0.5051395297050476,0.618625283241272,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567627489566803,"y":0.5051395297050476},{"x":0.6008869409561157,"y":0.5051395297050476},{"x":0.6008869409561157,"y":0.5242290496826172},{"x":0.567627489566803,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.567627489566803,0.5051395297050476,0.6008869409561157,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.5051395297050476},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5051395297050476},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5242290496826172},{"x":0.521064281463623,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.521064281463623,0.5051395297050476,0.5609756112098694,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.5051395297050476},{"x":0.5099778175354004,"y":0.5051395297050476},{"x":0.5099778175354004,"y":0.5242290496826172},{"x":0.4811529815196991,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.4811529815196991,0.5051395297050476,0.5099778175354004,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.5051395297050476},{"x":0.47893568873405457,"y":0.5051395297050476},{"x":0.47893568873405457,"y":0.5242290496826172},{"x":0.47006651759147644,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47006651759147644,0.5051395297050476,0.47893568873405457,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4390243887901306,"y":0.5051395297050476},{"x":0.4656319320201874,"y":0.5051395297050476},{"x":0.4656319320201874,"y":0.5242290496826172},{"x":0.4390243887901306,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.4390243887901306,0.5051395297050476,0.4656319320201874,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946785032749176,"y":0.5051395297050476},{"x":0.41906872391700745,"y":0.5051395297050476},{"x":0.41906872391700745,"y":0.5242290496826172},{"x":0.3946785032749176,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.3946785032749176,0.5051395297050476,0.41906872391700745,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725055456161499,"y":0.5051395297050476},{"x":0.38359200954437256,"y":0.5051395297050476},{"x":0.38359200954437256,"y":0.5242290496826172},{"x":0.3725055456161499,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3725055456161499,0.5051395297050476,0.38359200954437256,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2926829159259796,"y":0.5051395297050476},{"x":0.3658536672592163,"y":0.5051395297050476},{"x":0.3658536672592163,"y":0.5242290496826172},{"x":0.2926829159259796,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منقارکدار","boundary":[0.2926829159259796,0.5051395297050476,0.3658536672592163,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286031037569046,"y":0.5051395297050476},{"x":0.2926829159259796,"y":0.5051395297050476},{"x":0.2926829159259796,"y":0.5242290496826172},{"x":0.286031037569046,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.286031037569046,0.5051395297050476,0.2926829159259796,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25942349433898926,"y":0.5051395297050476},{"x":0.28159645199775696,"y":0.5051395297050476},{"x":0.28159645199775696,"y":0.5242290496826172},{"x":0.25942349433898926,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25942349433898926,0.5051395297050476,0.28159645199775696,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.210643008351326,"y":0.5051395297050476},{"x":0.25055432319641113,"y":0.5051395297050476},{"x":0.25055432319641113,"y":0.5242290496826172},{"x":0.210643008351326,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.210643008351326,0.5051395297050476,0.25055432319641113,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.5051395297050476},{"x":0.19955654442310333,"y":0.5051395297050476},{"x":0.19955654442310333,"y":0.5242290496826172},{"x":0.17294900119304657,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.17294900119304657,0.5051395297050476,0.19955654442310333,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.5051395297050476},{"x":0.16629712283611298,"y":0.5051395297050476},{"x":0.16629712283611298,"y":0.5242290496826172},{"x":0.15521064400672913,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.15521064400672913,0.5051395297050476,0.16629712283611298,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.5051395297050476},{"x":0.15077605843544006,"y":0.5051395297050476},{"x":0.15077605843544006,"y":0.5242290496826172},{"x":0.1241685152053833,"y":0.5242290496826172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.1241685152053833,0.5051395297050476,0.15077605843544006,0.5242290496826172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.5286343693733215},{"x":0.8780487775802612,"y":0.5286343693733215},{"x":0.8780487775802612,"y":0.5506607890129089},{"x":0.8314855694770813,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگبرگ","boundary":[0.8314855694770813,0.5286343693733215,0.8780487775802612,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605321407318115,"y":0.5286343693733215},{"x":0.813747227191925,"y":0.5286343693733215},{"x":0.813747227191925,"y":0.5506607890129089},{"x":0.7605321407318115,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7605321407318115,0.5286343693733215,0.813747227191925,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.5286343693733215},{"x":0.7472283840179443,"y":0.5286343693733215},{"x":0.7472283840179443,"y":0.5506607890129089},{"x":0.7383592128753662,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7383592128753662,0.5286343693733215,0.7472283840179443,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.5286343693733215},{"x":0.7339246273040771,"y":0.5286343693733215},{"x":0.7339246273040771,"y":0.5506607890129089},{"x":0.7139689326286316,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7139689326286316,0.5286343693733215,0.7339246273040771,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541019678115845,"y":0.5286343693733215},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5286343693733215},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5506607890129089},{"x":0.6541019678115845,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.6541019678115845,0.5286343693733215,0.6984478831291199,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119734048843384,"y":0.5286343693733215},{"x":0.6407982110977173,"y":0.5286343693733215},{"x":0.6407982110977173,"y":0.5506607890129089},{"x":0.6119734048843384,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.6119734048843384,0.5286343693733215,0.6407982110977173,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.5286343693733215},{"x":0.5920177102088928,"y":0.5286343693733215},{"x":0.5920177102088928,"y":0.5506607890129089},{"x":0.5787139534950256,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5787139534950256,0.5286343693733215,0.5920177102088928,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.5286343693733215},{"x":0.572062075138092,"y":0.5286343693733215},{"x":0.572062075138092,"y":0.5506607890129089},{"x":0.5365853905677795,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.5365853905677795,0.5286343693733215,0.572062075138092,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.5286343693733215},{"x":0.5254988670349121,"y":0.5286343693733215},{"x":0.5254988670349121,"y":0.5506607890129089},{"x":0.4523281455039978,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامحسوس","boundary":[0.4523281455039978,0.5286343693733215,0.5254988670349121,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858093023300171,"y":0.5286343693733215},{"x":0.4301552176475525,"y":0.5286343693733215},{"x":0.4301552176475525,"y":0.5506607890129089},{"x":0.3858093023300171,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.3858093023300171,0.5286343693733215,0.4301552176475525,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3658536672592163,"y":0.5286343693733215},{"x":0.3858093023300171,"y":0.5286343693733215},{"x":0.3858093023300171,"y":0.5506607890129089},{"x":0.3658536672592163,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.3658536672592163,0.5286343693733215,0.3858093023300171,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35254988074302673,"y":0.5286343693733215},{"x":0.36141908168792725,"y":0.5286343693733215},{"x":0.36141908168792725,"y":0.5506607890129089},{"x":0.35254988074302673,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35254988074302673,0.5286343693733215,0.36141908168792725,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3303769528865814,"y":0.5286343693733215},{"x":0.34811529517173767,"y":0.5286343693733215},{"x":0.34811529517173767,"y":0.5506607890129089},{"x":0.3303769528865814,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3303769528865814,0.5286343693733215,0.34811529517173767,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31042128801345825,"y":0.5286343693733215},{"x":0.3281596601009369,"y":0.5286343693733215},{"x":0.3281596601009369,"y":0.5506607890129089},{"x":0.31042128801345825,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.31042128801345825,0.5286343693733215,0.3281596601009369,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28159645199775696,"y":0.5286343693733215},{"x":0.3015521168708801,"y":0.5286343693733215},{"x":0.3015521168708801,"y":0.5506607890129089},{"x":0.28159645199775696,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.28159645199775696,0.5286343693733215,0.3015521168708801,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22838138043880463,"y":0.5286343693733215},{"x":0.2705099880695343,"y":0.5286343693733215},{"x":0.2705099880695343,"y":0.5506607890129089},{"x":0.22838138043880463,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.22838138043880463,0.5286343693733215,0.2705099880695343,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17960087954998016,"y":0.5286343693733215},{"x":0.2195121943950653,"y":0.5286343693733215},{"x":0.2195121943950653,"y":0.5506607890129089},{"x":0.17960087954998016,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.17960087954998016,0.5286343693733215,0.2195121943950653,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1396895796060562,"y":0.5286343693733215},{"x":0.16629712283611298,"y":0.5286343693733215},{"x":0.16629712283611298,"y":0.5506607890129089},{"x":0.1396895796060562,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.1396895796060562,0.5286343693733215,0.16629712283611298,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.5286343693733215},{"x":0.13303770124912262,"y":0.5286343693733215},{"x":0.13303770124912262,"y":0.5506607890129089},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5506607890129089}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.12195122241973877,0.5286343693733215,0.13303770124912262,0.5506607890129089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.553597629070282},{"x":0.8802660703659058,"y":0.553597629070282},{"x":0.8802660703659058,"y":0.5726872086524963},{"x":0.8337028622627258,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.8337028622627258,0.553597629070282,0.8802660703659058,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.553597629070282},{"x":0.813747227191925,"y":0.553597629070282},{"x":0.813747227191925,"y":0.5726872086524963},{"x":0.7982261776924133,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7982261776924133,0.553597629070282,0.813747227191925,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804877758026123,"y":0.553597629070282},{"x":0.7893570065498352,"y":0.553597629070282},{"x":0.7893570065498352,"y":0.5726872086524963},{"x":0.7804877758026123,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7804877758026123,0.553597629070282,0.7893570065498352,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.553597629070282},{"x":0.7649667263031006,"y":0.553597629070282},{"x":0.7649667263031006,"y":0.5726872086524963},{"x":0.7383592128753662,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7383592128753662,0.553597629070282,0.7649667263031006,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.553597629070282},{"x":0.72062087059021,"y":0.553597629070282},{"x":0.72062087059021,"y":0.5726872086524963},{"x":0.7117516398429871,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7117516398429871,0.553597629070282,0.72062087059021,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.553597629070282},{"x":0.7050997614860535,"y":0.553597629070282},{"x":0.7050997614860535,"y":0.5726872086524963},{"x":0.6940132975578308,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6940132975578308,0.553597629070282,0.7050997614860535,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319290399551392,"y":0.5521292090415955},{"x":0.6807095408439636,"y":0.5521292090415955},{"x":0.6807095408439636,"y":0.5726872086524963},{"x":0.6319290399551392,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.6319290399551392,0.5521292090415955,0.6807095408439636,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.5521292090415955},{"x":0.618625283241272,"y":0.5521292090415955},{"x":0.618625283241272,"y":0.5726872086524963},{"x":0.5964523553848267,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.5964523553848267,0.5521292090415955,0.618625283241272,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5875831246376038,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5875831246376038,"y":0.5726872086524963},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.5609756112098694,0.5521292090415955,0.5875831246376038,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5521064400672913,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5521064400672913,"y":0.5726872086524963},{"x":0.5321508049964905,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.5321508049964905,0.5521292090415955,0.5521064400672913,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5299334526062012,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5299334526062012,"y":0.5726872086524963},{"x":0.521064281463623,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.521064281463623,0.5521292090415955,0.5299334526062012,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589800536632538,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5099778175354004,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5099778175354004,"y":0.5726872086524963},{"x":0.4589800536632538,"y":0.5726872086524963}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.4589800536632538,0.5521292090415955,0.5099778175354004,0.5726872086524963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.5521292090415955},{"x":0.4611973464488983,"y":0.5521292090415955},{"x":0.4611973464488983,"y":0.5712187886238098},{"x":0.4545454680919647,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4545454680919647,0.5521292090415955,0.4611973464488983,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.5521292090415955},{"x":0.4434589743614197,"y":0.5521292090415955},{"x":0.4434589743614197,"y":0.5712187886238098},{"x":0.37472283840179443,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.37472283840179443,0.5521292090415955,0.4434589743614197,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.5521292090415955},{"x":0.35254988074302673,"y":0.5521292090415955},{"x":0.35254988074302673,"y":0.5712187886238098},{"x":0.31707316637039185,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خاری","boundary":[0.31707316637039185,0.5521292090415955,0.35254988074302673,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26607540249824524,"y":0.5521292090415955},{"x":0.3015521168708801,"y":0.5521292090415955},{"x":0.3015521168708801,"y":0.5712187886238098},{"x":0.26607540249824524,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.26607540249824524,0.5521292090415955,0.3015521168708801,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2616407871246338,"y":0.5521292090415955},{"x":0.2705099880695343,"y":0.5521292090415955},{"x":0.2705099880695343,"y":0.5712187886238098},{"x":0.2616407871246338,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2616407871246338,0.5521292090415955,0.2705099880695343,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24390244483947754,"y":0.5521292090415955},{"x":0.2549889087677002,"y":0.5521292090415955},{"x":0.2549889087677002,"y":0.5712187886238098},{"x":0.24390244483947754,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24390244483947754,0.5521292090415955,0.2549889087677002,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19955654442310333,"y":0.5521292090415955},{"x":0.2261640727519989,"y":0.5521292090415955},{"x":0.2261640727519989,"y":0.5712187886238098},{"x":0.19955654442310333,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.19955654442310333,0.5521292090415955,0.2261640727519989,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.5521292090415955},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5521292090415955},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5712187886238098},{"x":0.17294900119304657,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.17294900119304657,0.5521292090415955,0.1818181872367859,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.5521292090415955},{"x":0.1685144156217575,"y":0.5521292090415955},{"x":0.1685144156217575,"y":0.5712187886238098},{"x":0.1529933512210846,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.1529933512210846,0.5521292090415955,0.1685144156217575,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.5521292090415955},{"x":0.14190687239170074,"y":0.5521292090415955},{"x":0.14190687239170074,"y":0.5712187886238098},{"x":0.12638580799102783,"y":0.5712187886238098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.12638580799102783,0.5521292090415955,0.14190687239170074,0.5712187886238098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8492239713668823,"y":0.5741556286811829},{"x":0.8802660703659058,"y":0.5741556286811829},{"x":0.8802660703659058,"y":0.596182107925415},{"x":0.8492239713668823,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.8492239713668823,0.5741556286811829,0.8802660703659058,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.5741556286811829},{"x":0.842572033405304,"y":0.5741556286811829},{"x":0.842572033405304,"y":0.596182107925415},{"x":0.8203991055488586,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.8203991055488586,0.5741556286811829,0.842572033405304,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.5741556286811829},{"x":0.8203991055488586,"y":0.5741556286811829},{"x":0.8203991055488586,"y":0.596182107925415},{"x":0.8115299344062805,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8115299344062805,0.5741556286811829,0.8203991055488586,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.5741556286811829},{"x":0.8026607632637024,"y":0.5741556286811829},{"x":0.8026607632637024,"y":0.596182107925415},{"x":0.7849224209785461,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7849224209785461,0.5741556286811829,0.8026607632637024,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361419200897217,"y":0.5741556286811829},{"x":0.7671840190887451,"y":0.5741556286811829},{"x":0.7671840190887451,"y":0.596182107925415},{"x":0.7361419200897217,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.7361419200897217,0.5741556286811829,0.7671840190887451,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.5741556286811829},{"x":0.7228381633758545,"y":0.5741556286811829},{"x":0.7228381633758545,"y":0.596182107925415},{"x":0.669623076915741,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.669623076915741,0.5741556286811829,0.7228381633758545,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385809183120728,"y":0.5741556286811829},{"x":0.6474500894546509,"y":0.5741556286811829},{"x":0.6474500894546509,"y":0.596182107925415},{"x":0.6385809183120728,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6385809183120728,0.5741556286811829,0.6474500894546509,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.5741556286811829},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5741556286811829},{"x":0.6252771615982056,"y":0.596182107925415},{"x":0.5920177102088928,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.5920177102088928,0.5741556286811829,0.6252771615982056,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.5741556286811829},{"x":0.5787139534950256,"y":0.5741556286811829},{"x":0.5787139534950256,"y":0.596182107925415},{"x":0.5321508049964905,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.5321508049964905,0.5741556286811829,0.5787139534950256,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745011031627655,"y":0.5741556286811829},{"x":0.5077605247497559,"y":0.5741556286811829},{"x":0.5077605247497559,"y":0.596182107925415},{"x":0.4745011031627655,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.4745011031627655,0.5741556286811829,0.5077605247497559,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.5741556286811829},{"x":0.46341463923454285,"y":0.5741556286811829},{"x":0.46341463923454285,"y":0.596182107925415},{"x":0.41906872391700745,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.41906872391700745,0.5741556286811829,0.46341463923454285,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035476744174957,"y":0.5741556286811829},{"x":0.41241684556007385,"y":0.5741556286811829},{"x":0.41241684556007385,"y":0.596182107925415},{"x":0.4035476744174957,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4035476744174957,0.5741556286811829,0.41241684556007385,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.5741556286811829},{"x":0.3946785032749176,"y":0.5741556286811829},{"x":0.3946785032749176,"y":0.596182107925415},{"x":0.36807096004486084,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.36807096004486084,0.5741556286811829,0.3946785032749176,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348115384578705,"y":0.5741556286811829},{"x":0.35476717352867126,"y":0.5741556286811829},{"x":0.35476717352867126,"y":0.596182107925415},{"x":0.3348115384578705,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فام","boundary":[0.3348115384578705,0.5741556286811829,0.35476717352867126,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.5741556286811829},{"x":0.337028831243515,"y":0.5741556286811829},{"x":0.337028831243515,"y":0.596182107925415},{"x":0.3281596601009369,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3281596601009369,0.5741556286811829,0.337028831243515,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24390244483947754,"y":0.5741556286811829},{"x":0.3148558735847473,"y":0.5741556286811829},{"x":0.3148558735847473,"y":0.596182107925415},{"x":0.24390244483947754,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.24390244483947754,0.5741556286811829,0.3148558735847473,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22394677996635437,"y":0.5741556286811829},{"x":0.2328159660100937,"y":0.5741556286811829},{"x":0.2328159660100937,"y":0.596182107925415},{"x":0.22394677996635437,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.22394677996635437,0.5741556286811829,0.2328159660100937,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18847006559371948,"y":0.5741556286811829},{"x":0.21507760882377625,"y":0.5741556286811829},{"x":0.21507760882377625,"y":0.596182107925415},{"x":0.18847006559371948,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.18847006559371948,0.5741556286811829,0.21507760882377625,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1751662939786911,"y":0.5741556286811829},{"x":0.18403548002243042,"y":0.5741556286811829},{"x":0.18403548002243042,"y":0.596182107925415},{"x":0.1751662939786911,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1751662939786911,0.5741556286811829,0.18403548002243042,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13303770124912262,"y":0.5741556286811829},{"x":0.16629712283611298,"y":0.5741556286811829},{"x":0.16629712283611298,"y":0.596182107925415},{"x":0.13303770124912262,"y":0.596182107925415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثلثی","boundary":[0.13303770124912262,0.5741556286811829,0.16629712283611298,0.596182107925415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.6005873680114746},{"x":0.8780487775802612,"y":0.6005873680114746},{"x":0.8780487775802612,"y":0.619676947593689},{"x":0.8514412641525269,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.8514412641525269,0.6005873680114746,0.8780487775802612,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.6005873680114746},{"x":0.8492239713668823,"y":0.6005873680114746},{"x":0.8492239713668823,"y":0.619676947593689},{"x":0.8403547406196594,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8403547406196594,0.6005873680114746,0.8492239713668823,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.6005873680114746},{"x":0.8359201550483704,"y":0.6005873680114746},{"x":0.8359201550483704,"y":0.619676947593689},{"x":0.7849224209785461,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوکدار","boundary":[0.7849224209785461,0.6005873680114746,0.8359201550483704,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.6005873680114746},{"x":0.7849224209785461,"y":0.6005873680114746},{"x":0.7849224209785461,"y":0.619676947593689},{"x":0.7782704830169678,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782704830169678,0.6005873680114746,0.7849224209785461,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.6005873680114746},{"x":0.762749433517456,"y":0.6005873680114746},{"x":0.762749433517456,"y":0.619676947593689},{"x":0.7405765056610107,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.7405765056610107,0.6005873680114746,0.762749433517456,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.6005873680114746},{"x":0.7317073345184326,"y":0.6005873680114746},{"x":0.7317073345184326,"y":0.619676947593689},{"x":0.7139689326286316,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7139689326286316,0.6005873680114746,0.7317073345184326,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762749552726746,"y":0.6005873680114746},{"x":0.7006651759147644,"y":0.6005873680114746},{"x":0.7006651759147644,"y":0.619676947593689},{"x":0.6762749552726746,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.6762749552726746,0.6005873680114746,0.7006651759147644,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.6005873680114746},{"x":0.67405766248703,"y":0.6005873680114746},{"x":0.67405766248703,"y":0.619676947593689},{"x":0.6651884913444519,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6651884913444519,0.6005873680114746,0.67405766248703,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008869409561157,"y":0.6005873680114746},{"x":0.6629711985588074,"y":0.6005873680114746},{"x":0.6629711985588074,"y":0.619676947593689},{"x":0.6008869409561157,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.6008869409561157,0.6005873680114746,0.6629711985588074,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5875831246376038,"y":0.619676947593689},{"x":0.5787139534950256,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5787139534950256,0.6005873680114746,0.5875831246376038,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5698447823524475,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5698447823524475,"y":0.619676947593689},{"x":0.5587583184242249,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5587583184242249,0.6005873680114746,0.5698447823524475,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5388026833534241,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5476718544960022,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5476718544960022,"y":0.619676947593689},{"x":0.5388026833534241,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5388026833534241,0.6005873680114746,0.5476718544960022,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5033259391784668,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5299334526062012,"y":0.6005873680114746},{"x":0.5299334526062012,"y":0.619676947593689},{"x":0.5033259391784668,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.5033259391784668,0.6005873680114746,0.5299334526062012,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47671839594841003,"y":0.6005873680114746},{"x":0.49445676803588867,"y":0.6005873680114746},{"x":0.49445676803588867,"y":0.619676947593689},{"x":0.47671839594841003,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.47671839594841003,0.6005873680114746,0.49445676803588867,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46341463923454285,"y":0.6005873680114746},{"x":0.47228381037712097,"y":0.6005873680114746},{"x":0.47228381037712097,"y":0.619676947593689},{"x":0.46341463923454285,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46341463923454285,0.6005873680114746,0.47228381037712097,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4257206320762634,"y":0.6005873680114746},{"x":0.45676276087760925,"y":0.6005873680114746},{"x":0.45676276087760925,"y":0.619676947593689},{"x":0.4257206320762634,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.4257206320762634,0.6005873680114746,0.45676276087760925,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.6005873680114746},{"x":0.4146341383457184,"y":0.6005873680114746},{"x":0.4146341383457184,"y":0.619676947593689},{"x":0.381374716758728,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.381374716758728,0.6005873680114746,0.4146341383457184,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3658536672592163,"y":0.6005873680114746},{"x":0.3725055456161499,"y":0.6005873680114746},{"x":0.3725055456161499,"y":0.619676947593689},{"x":0.3658536672592163,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3658536672592163,0.6005873680114746,0.3725055456161499,0.619676947593689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.4816446304321289},{"x":0.8802660703659058,"y":0.4816446304321289},{"x":0.8802660703659058,"y":0.619676947593689},{"x":0.12195122241973877,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11695122241973877,0.4746446304321289,0.8852660703659058,0.626676947593689],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3658536672592163,"y":0.6005873680114746},{"x":0.37472283840179443,"y":0.6005873680114746},{"x":0.37472283840179443,"y":0.6182085275650024},{"x":0.3658536672592163,"y":0.6182085275650024}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3658536672592163,0.6005873680114746,0.37472283840179443,0.6182085275650024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503325879573822,"y":0.6005873680114746},{"x":0.3569844663143158,"y":0.6005873680114746},{"x":0.3569844663143158,"y":0.6182085275650024},{"x":0.3503325879573822,"y":0.6182085275650024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3503325879573822,0.6005873680114746,0.3569844663143158,0.6182085275650024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31042128801345825,"y":0.6005873680114746},{"x":0.34589800238609314,"y":0.6005873680114746},{"x":0.34589800238609314,"y":0.6182085275650024},{"x":0.31042128801345825,"y":0.6182085275650024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالهای","boundary":[0.31042128801345825,0.6005873680114746,0.34589800238609314,0.6182085275650024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2483370304107666,"y":0.6005873680114746},{"x":0.29711753129959106,"y":0.6005873680114746},{"x":0.29711753129959106,"y":0.6182085275650024},{"x":0.2483370304107666,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.2483370304107666,0.6005873680114746,0.29711753129959106,0.6182085275650024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725055158138275,"y":0.6005873680114746},{"x":0.24390244483947754,"y":0.6005873680114746},{"x":0.24390244483947754,"y":0.619676947593689},{"x":0.23725055158138275,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23725055158138275,0.6005873680114746,0.24390244483947754,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21729490160942078,"y":0.6005873680114746},{"x":0.2328159660100937,"y":0.6005873680114746},{"x":0.2328159660100937,"y":0.619676947593689},{"x":0.21729490160942078,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21729490160942078,0.6005873680114746,0.2328159660100937,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.6005873680114746},{"x":0.20842571556568146,"y":0.6005873680114746},{"x":0.20842571556568146,"y":0.619676947593689},{"x":0.1818181872367859,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.1818181872367859,0.6005873680114746,0.20842571556568146,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.6020557880401611},{"x":0.1685144156217575,"y":0.6020557880401611},{"x":0.1685144156217575,"y":0.619676947593689},{"x":0.12638580799102783,"y":0.619676947593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.12638580799102783,0.6020557880401611,0.1685144156217575,0.619676947593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8580931425094604,"y":0.622613787651062},{"x":0.8758314847946167,"y":0.622613787651062},{"x":0.8758314847946167,"y":0.6431717872619629},{"x":0.8580931425094604,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.8580931425094604,0.622613787651062,0.8758314847946167,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.622613787651062},{"x":0.8447893857955933,"y":0.622613787651062},{"x":0.8447893857955933,"y":0.6431717872619629},{"x":0.7982261776924133,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.7982261776924133,0.622613787651062,0.8447893857955933,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.622613787651062},{"x":0.7960088849067688,"y":0.622613787651062},{"x":0.7960088849067688,"y":0.6431717872619629},{"x":0.7871397137641907,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7871397137641907,0.622613787651062,0.7960088849067688,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427937984466553,"y":0.622613787651062},{"x":0.7782704830169678,"y":0.622613787651062},{"x":0.7782704830169678,"y":0.6431717872619629},{"x":0.7427937984466553,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7427937984466553,0.622613787651062,0.7782704830169678,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.622613787651062},{"x":0.7228381633758545,"y":0.622613787651062},{"x":0.7228381633758545,"y":0.6431717872619629},{"x":0.6718403697013855,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6718403697013855,0.622613787651062,0.7228381633758545,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618625283241272,"y":0.622613787651062},{"x":0.6629711985588074,"y":0.622613787651062},{"x":0.6629711985588074,"y":0.6431717872619629},{"x":0.618625283241272,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.618625283241272,0.622613787651062,0.6629711985588074,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075388193130493,"y":0.622613787651062},{"x":0.6164079904556274,"y":0.622613787651062},{"x":0.6164079904556274,"y":0.6431717872619629},{"x":0.6075388193130493,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6075388193130493,0.622613787651062,0.6164079904556274,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.622613787651062},{"x":0.6008869409561157,"y":0.622613787651062},{"x":0.6008869409561157,"y":0.6431717872619629},{"x":0.5831485390663147,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5831485390663147,0.622613787651062,0.6008869409561157,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5388026833534241,"y":0.622613787651062},{"x":0.572062075138092,"y":0.622613787651062},{"x":0.572062075138092,"y":0.6431717872619629},{"x":0.5388026833534241,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.5388026833534241,0.622613787651062,0.572062075138092,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.622613787651062},{"x":0.5321508049964905,"y":0.622613787651062},{"x":0.5321508049964905,"y":0.6431717872619629},{"x":0.521064281463623,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.521064281463623,0.622613787651062,0.5321508049964905,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.622613787651062},{"x":0.5099778175354004,"y":0.622613787651062},{"x":0.5099778175354004,"y":0.6431717872619629},{"x":0.48337027430534363,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.48337027430534363,0.622613787651062,0.5099778175354004,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368070960044861,"y":0.622613787651062},{"x":0.46341463923454285,"y":0.622613787651062},{"x":0.46341463923454285,"y":0.6431717872619629},{"x":0.4368070960044861,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.4368070960044861,0.622613787651062,0.46341463923454285,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.622613787651062},{"x":0.42793792486190796,"y":0.622613787651062},{"x":0.42793792486190796,"y":0.6431717872619629},{"x":0.4013303816318512,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.4013303816318512,0.622613787651062,0.42793792486190796,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.622613787651062},{"x":0.39246121048927307,"y":0.622613787651062},{"x":0.39246121048927307,"y":0.6431717872619629},{"x":0.3569844663143158,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پسته","boundary":[0.3569844663143158,0.622613787651062,0.39246121048927307,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.622613787651062},{"x":0.35254988074302673,"y":0.622613787651062},{"x":0.35254988074302673,"y":0.6431717872619629},{"x":0.3414634168148041,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3414634168148041,0.622613787651062,0.35254988074302673,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.622613787651062},{"x":0.32594233751296997,"y":0.622613787651062},{"x":0.32594233751296997,"y":0.6431717872619629},{"x":0.31707316637039185,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31707316637039185,0.622613787651062,0.32594233751296997,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28824833035469055,"y":0.622613787651062},{"x":0.3059867024421692,"y":0.622613787651062},{"x":0.3059867024421692,"y":0.6431717872619629},{"x":0.28824833035469055,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28824833035469055,0.622613787651062,0.3059867024421692,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23503325879573822,"y":0.622613787651062},{"x":0.2771618664264679,"y":0.622613787651062},{"x":0.2771618664264679,"y":0.6431717872619629},{"x":0.23503325879573822,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.23503325879573822,0.622613787651062,0.2771618664264679,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19290465116500854,"y":0.622613787651062},{"x":0.22394677996635437,"y":0.622613787651062},{"x":0.22394677996635437,"y":0.6431717872619629},{"x":0.19290465116500854,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.19290465116500854,0.622613787651062,0.22394677996635437,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.622613787651062},{"x":0.17960087954998016,"y":0.622613787651062},{"x":0.17960087954998016,"y":0.6431717872619629},{"x":0.14855876564979553,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.14855876564979553,0.622613787651062,0.17960087954998016,0.6431717872619629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13303770124912262,"y":0.622613787651062},{"x":0.14855876564979553,"y":0.622613787651062},{"x":0.14855876564979553,"y":0.6431717872619629},{"x":0.13303770124912262,"y":0.6431717872619629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.13303770124912262,0.622613787651062,0.14855876564979553,0.6431717872619629]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.6461086869239807},{"x":0.8802660703659058,"y":0.6461086869239807},{"x":0.8802660703659058,"y":0.6637297868728638},{"x":0.8536585569381714,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"رنگ","boundary":[0.8536585569381714,0.6461086869239807,0.8802660703659058,0.6637297868728638]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8359201550483704,"y":0.6461086869239807},{"x":0.842572033405304,"y":0.6461086869239807},{"x":0.842572033405304,"y":0.6637297868728638},{"x":0.8359201550483704,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.8359201550483704,0.6461086869239807,0.842572033405304,0.6637297868728638]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.6005873680114746},{"x":0.8802660703659058,"y":0.5976505279541016},{"x":0.8802660703659058,"y":0.6637297868728638},{"x":0.12638580799102783,"y":0.6681351065635681}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12138580799102783,0.5935873680114746,0.8852660703659058,0.6707297868728638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.6696035265922546},{"x":0.8514412641525269,"y":0.6696035265922546},{"x":0.8514412641525269,"y":0.6901615262031555},{"x":0.813747227191925,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.813747227191925,0.6696035265922546,0.8514412641525269,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.6696035265922546},{"x":0.8026607632637024,"y":0.6696035265922546},{"x":0.8026607632637024,"y":0.6901615262031555},{"x":0.7516629695892334,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلدهی","boundary":[0.7516629695892334,0.6696035265922546,0.8026607632637024,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917960047721863,"y":0.6696035265922546},{"x":0.7427937984466553,"y":0.6696035265922546},{"x":0.7427937984466553,"y":0.6901615262031555},{"x":0.6917960047721863,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اواسط","boundary":[0.6917960047721863,0.6696035265922546,0.7427937984466553,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6873614192008972,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6873614192008972,"y":0.6901615262031555},{"x":0.6585366129875183,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.6585366129875183,0.6696035265922546,0.6873614192008972,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618625283241272,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6474500894546509,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6474500894546509,"y":0.6901615262031555},{"x":0.618625283241272,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.618625283241272,0.6696035265922546,0.6474500894546509,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742793679237366,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6119734048843384,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6119734048843384,"y":0.6901615262031555},{"x":0.5742793679237366,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعلق","boundary":[0.5742793679237366,0.6696035265922546,0.6119734048843384,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.6696035265922546},{"x":0.5565410256385803,"y":0.6696035265922546},{"x":0.5565410256385803,"y":0.6901615262031555},{"x":0.5454545617103577,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5454545617103577,0.6696035265922546,0.5565410256385803,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49889135360717773,"y":0.6696035265922546},{"x":0.5365853905677795,"y":0.6696035265922546},{"x":0.5365853905677795,"y":0.6901615262031555},{"x":0.49889135360717773,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.49889135360717773,0.6696035265922546,0.5365853905677795,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368070960044861,"y":0.6696035265922546},{"x":0.4811529815196991,"y":0.6696035265922546},{"x":0.4811529815196991,"y":0.6901615262031555},{"x":0.4368070960044861,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خزری","boundary":[0.4368070960044861,0.6696035265922546,0.4811529815196991,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4257206320762634,"y":0.6696035265922546},{"x":0.43458980321884155,"y":0.6696035265922546},{"x":0.43458980321884155,"y":0.6901615262031555},{"x":0.4257206320762634,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4257206320762634,0.6696035265922546,0.43458980321884155,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.6696035265922546},{"x":0.421286016702652,"y":0.6696035265922546},{"x":0.421286016702652,"y":0.6901615262031555},{"x":0.3592017590999603,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاگرسی","boundary":[0.3592017590999603,0.6696035265922546,0.421286016702652,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.337028831243515,"y":0.6696035265922546},{"x":0.34589800238609314,"y":0.6696035265922546},{"x":0.34589800238609314,"y":0.6901615262031555},{"x":0.337028831243515,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.337028831243515,0.6696035265922546,0.34589800238609314,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2926829159259796,"y":0.6696035265922546},{"x":0.33259424567222595,"y":0.6696035265922546},{"x":0.33259424567222595,"y":0.6901615262031555},{"x":0.2926829159259796,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.2926829159259796,0.6696035265922546,0.33259424567222595,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2328159660100937,"y":0.6696035265922546},{"x":0.27494457364082336,"y":0.6696035265922546},{"x":0.27494457364082336,"y":0.6901615262031555},{"x":0.2328159660100937,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تورانی","boundary":[0.2328159660100937,0.6696035265922546,0.27494457364082336,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2195121943950653,"y":0.6696035265922546},{"x":0.2261640727519989,"y":0.6696035265922546},{"x":0.2261640727519989,"y":0.6901615262031555},{"x":0.2195121943950653,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2195121943950653,0.6696035265922546,0.2261640727519989,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.6930983662605286},{"x":0.8780487775802612,"y":0.6930983662605286},{"x":0.8780487775802612,"y":0.7136563658714294},{"x":0.8070953488349915,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.8070953488349915,0.6930983662605286,0.8780487775802612,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.6930983662605286},{"x":0.7827051281929016,"y":0.6930983662605286},{"x":0.7827051281929016,"y":0.7136563658714294},{"x":0.7139689326286316,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.7139689326286316,0.6930983662605286,0.7827051281929016,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.6930983662605286},{"x":0.7095343470573425,"y":0.6930983662605286},{"x":0.7095343470573425,"y":0.7136563658714294},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7006651759147644,0.6930983662605286,0.7095343470573425,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6917960047721863,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6917960047721863,"y":0.7136563658714294},{"x":0.6518846750259399,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.6518846750259399,0.6930983662605286,0.6917960047721863,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474500894546509,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6541019678115845,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6541019678115845,"y":0.7136563658714294},{"x":0.6474500894546509,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6474500894546509,0.6930983662605286,0.6541019678115845,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6341463327407837,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6341463327407837,"y":0.7136563658714294},{"x":0.5986696481704712,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیه","boundary":[0.5986696481704712,0.6930983662605286,0.6341463327407837,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.6930983662605286},{"x":0.5964523553848267,"y":0.6930983662605286},{"x":0.5964523553848267,"y":0.7136563658714294},{"x":0.5875831246376038,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5875831246376038,0.6930983662605286,0.5964523553848267,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.6930983662605286},{"x":0.5809312462806702,"y":0.6930983662605286},{"x":0.5809312462806702,"y":0.7136563658714294},{"x":0.5476718544960022,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5476718544960022,0.6930983662605286,0.5809312462806702,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.6930983662605286},{"x":0.5432372689247131,"y":0.6930983662605286},{"x":0.5432372689247131,"y":0.7136563658714294},{"x":0.534368097782135,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534368097782135,0.6930983662605286,0.5432372689247131,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49223947525024414,"y":0.6930983662605286},{"x":0.5254988670349121,"y":0.6930983662605286},{"x":0.5254988670349121,"y":0.7136563658714294},{"x":0.49223947525024414,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قفقاز","boundary":[0.49223947525024414,0.6930983662605286,0.5254988670349121,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.6930983662605286},{"x":0.4900221824645996,"y":0.6930983662605286},{"x":0.4900221824645996,"y":0.7136563658714294},{"x":0.4811529815196991,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4811529815196991,0.6930983662605286,0.4900221824645996,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4301552176475525,"y":0.6930983662605286},{"x":0.47228381037712097,"y":0.6930983662605286},{"x":0.47228381037712097,"y":0.7136563658714294},{"x":0.4301552176475525,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیای","boundary":[0.4301552176475525,0.6930983662605286,0.47228381037712097,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3658536672592163,"y":0.6930983662605286},{"x":0.4079822599887848,"y":0.6930983662605286},{"x":0.4079822599887848,"y":0.7136563658714294},{"x":0.3658536672592163,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.3658536672592163,0.6930983662605286,0.4079822599887848,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.6930983662605286},{"x":0.3569844663143158,"y":0.6930983662605286},{"x":0.3569844663143158,"y":0.7136563658714294},{"x":0.34811529517173767,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34811529517173767,0.6930983662605286,0.3569844663143158,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705099880695343,"y":0.6930983662605286},{"x":0.33924612402915955,"y":0.6930983662605286},{"x":0.33924612402915955,"y":0.7136563658714294},{"x":0.2705099880695343,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افغانستان","boundary":[0.2705099880695343,0.6930983662605286,0.33924612402915955,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2616407871246338,"y":0.6930983662605286},{"x":0.2705099880695343,"y":0.6930983662605286},{"x":0.2705099880695343,"y":0.7136563658714294},{"x":0.2616407871246338,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2616407871246338,0.6930983662605286,0.2705099880695343,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22172948718070984,"y":0.6930983662605286},{"x":0.2483370304107666,"y":0.6930983662605286},{"x":0.2483370304107666,"y":0.7136563658714294},{"x":0.22172948718070984,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عراق","boundary":[0.22172948718070984,0.6930983662605286,0.2483370304107666,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20620842278003693,"y":0.6930983662605286},{"x":0.2128603160381317,"y":0.6930983662605286},{"x":0.2128603160381317,"y":0.7136563658714294},{"x":0.20620842278003693,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20620842278003693,0.6930983662605286,0.2128603160381317,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.6930983662605286},{"x":0.1973392516374588,"y":0.6930983662605286},{"x":0.1973392516374588,"y":0.7136563658714294},{"x":0.1463414579629898,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوریه","boundary":[0.1463414579629898,0.6930983662605286,0.1973392516374588,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.6930983662605286},{"x":0.13525499403476715,"y":0.6930983662605286},{"x":0.13525499403476715,"y":0.7136563658714294},{"x":0.12638580799102783,"y":0.7136563658714294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12638580799102783,0.6930983662605286,0.13525499403476715,0.7136563658714294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.7209985256195068},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7209985256195068},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7386196851730347},{"x":0.8203991055488586,"y":0.7386196851730347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فلسطین","boundary":[0.8203991055488586,0.7209985256195068,0.8802660703659058,0.7386196851730347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.7209985256195068},{"x":0.8115299344062805,"y":0.7209985256195068},{"x":0.8115299344062805,"y":0.7386196851730347},{"x":0.7716186046600342,"y":0.7386196851730347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7716186046600342,0.7209985256195068,0.8115299344062805,0.7386196851730347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7317073345184326,"y":0.7209985256195068},{"x":0.7605321407318115,"y":0.7209985256195068},{"x":0.7605321407318115,"y":0.7386196851730347},{"x":0.7317073345184326,"y":0.7386196851730347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7317073345184326,0.7209985256195068,0.7605321407318115,0.7386196851730347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.7209985256195068},{"x":0.72062087059021,"y":0.7209985256195068},{"x":0.72062087059021,"y":0.7386196851730347},{"x":0.7117516398429871,"y":0.7386196851730347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7117516398429871,0.7209985256195068,0.72062087059021,0.7386196851730347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.7209985256195068},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7209985256195068},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7386196851730347},{"x":0.6585366129875183,"y":0.7386196851730347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.6585366129875183,0.7209985256195068,0.7006651759147644,0.7386196851730347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119734048843384,"y":0.7224669456