فلور (فارسی) ایران شماره 55 تیره عناب فلور (فارسی) ایران شماره 55 تیره عناب

{"id":"3796072","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 55 تیره عناب","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2d3d62440284db19/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2d3d62440284db19/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2d3d62440284db19/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2d3d62440284db19/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2d3d62440284db19/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2d3d62440284db19/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2d3d62440284db19/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2d3d62440284db19/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2d3d62440284db19/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2d3d62440284db19/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۶","nobat_chap":"1","description":["مخاطبان در این کتاب با تیره عناب و گونه‌های مختلف این گیاه و نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. مطالب کتاب با تصاویر سیاه و سپید همراه است. همچنین نقشه انتشار گونه‌ها در پایان کتاب به طبع رسیده است.",""],"pages_count":"52","keywords":"null","token":"2d3d62440284db19","created_at":"2020-08-02 10:59:22","updated_at":"2022-08-03 14:45:57","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-02 14:46:54","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918280","title":"خدیجه صوفیان","firstname":"خدیجه","lastname":"صوفیان","token":"86c5c99e5eb51725","created_at":"2020-08-02 14:44:26","updated_at":"2020-08-02 14:44:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918281","title":"مهری دیناروند","firstname":"مهری","lastname":"دیناروند","token":"0954ff312714e315","created_at":"2020-08-02 14:44:56","updated_at":"2020-08-02 14:44:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918280","title":"خدیجه صوفیان","firstname":"خدیجه","lastname":"صوفیان","token":"86c5c99e5eb51725","created_at":"2020-08-02 14:44:26","updated_at":"2020-08-02 14:44:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918281","title":"مهری دیناروند","firstname":"مهری","lastname":"دیناروند","token":"0954ff312714e315","created_at":"2020-08-02 14:44:56","updated_at":"2020-08-02 14:44:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784752","file":"5f265d42bc3f50.45356240.pdf","book_id":"3796072","toc":null,"created_at":"2020-08-02 10:59:22","updated_at":"2022-08-03 14:45:58","process_started_at":"2020-08-02 10:59:25","process_done_at":"2020-08-02 10:59:26","process_failed_at":null,"pages_count":"58","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e747e7a7c37fbde0eeefc7baaaf86df0db1ab586d535c3dea459161a8966d3ea25e276fdc7001bae41e7195b6f4e38ea74ab28cd709e69f4b707899773a84ef3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-55-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8","ebook_price_en":"9500","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-55-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8","pages_count_fa":"۵۲","authorTitle":"خدیجه صوفیان, مهری دیناروند","tocStr":"","url":"/preview/2d3d62440284db19/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-55-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19