Arc GIS (پیشرفته) مورد استفاده برای رشته های: علوم جغرافیایی، زمین شناسی، معماری و شهرسازی، عمران و محیط زیست و معدن Arc GIS (پیشرفته) مورد استفاده برای رشته های: علوم جغرافیایی، زمین شناسی، معماری و شهرسازی، عمران و محیط زیست و معدن

{"id":"3795047","title":"Arc GIS (پیشرفته) مورد استفاده برای رشته های: علوم جغرافیایی، زمین شناسی، معماری و شهرسازی، عمران و محیط زیست و معدن","price":"۱۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2e563a5c20fcedb8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2e563a5c20fcedb8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2e563a5c20fcedb8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2e563a5c20fcedb8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2e563a5c20fcedb8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2e563a5c20fcedb8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2e563a5c20fcedb8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2e563a5c20fcedb8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2e563a5c20fcedb8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2e563a5c20fcedb8/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010520","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"1","description":["تاکنون کتاب‌های زیادی در ارتباط با نرم افزار Arc GIS نوشته شده است. اما علی‌رغم ارزش هر کدام از این نوشته‌ها، هیچ‌یک از آن‌ها نتوانسته به صورت تخصصی مباحث پیشرفته Arc GIS را روشن سازد.\r","به همین منظور مولفان باتجربه تدریس 10 ساله این نرم افزار تلاش نموده‌اند که متن کتاب را به صورت سلیس و کاربردی نوشته تا کاربران بتوانند همراه با کتاب بصورت گام به گام مطالب را فرا گیرند.\r","این کتاب در ادامه کتاب آموزش کاربردی نرم افزار Arc GIS (مقدماتی) است که با استقبال بسیار خوبی در کشور مواجه شده است\r","مخاطبان این کتاب دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی از جمله:\r","جغرافیا، شهرسازی، نقشه برداری، محیط زیست، زمین شناسی، هیدرولوژی ، معدن و سایر کاربرانی که با علم GIS به فعالیت مشغول می باشند. همچنین این کتاب می تواند به عنوان منبعی برای انجام پروژه های مختلف در زمینه GIS باشد."],"pages_count":"183","keywords":"null","token":"2e563a5c20fcedb8","created_at":"2019-01-24 19:46:00","updated_at":"2022-07-11 11:32:38","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-01-24 19:52:14","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"2180","title":"دکتر حسین غضنفرپور","firstname":"دکتر","lastname":"حسین غضنفرپور","token":"e889c620fd64461e","created_at":"2018-02-20 11:31:51","updated_at":"2018-02-20 11:31:51","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"2180","title":"دکتر حسین غضنفرپور","firstname":"دکتر","lastname":"حسین غضنفرپور","token":"e889c620fd64461e","created_at":"2018-02-20 11:31:51","updated_at":"2018-02-20 11:31:51","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783735","file":"5c49e4c0f23d94.62621836.pdf","book_id":"3795047","toc":[{"page":"13","title":"مقدمه"},{"title":"فصل اول: ساماندهی نرم افزار ARC map","page":"37"},{"title":"فصل دوم: مدیریت لایه ها","page":"51"},{"title":"فصل سوم: اضافه کردن نقاط موقعیتی با استفاده از داده های طول و عرض","page":"79"},{"title":"فصل چهارم: آنالیزهای سه بعدی (3D Analyst)","page":"76"},{"title":"فصل پنجم: تحلیل فضایی (Spatial Analysis)","page":"115"},{"title":"فصل ششم: Arc Scene","page":"165"},{"title":"منابع و مآخذ","page":"183"}],"created_at":"2019-01-24 19:46:01","updated_at":"2022-07-11 11:32:39","process_started_at":"2019-01-24 19:46:03","process_done_at":"2019-01-24 19:51:33","process_failed_at":null,"pages_count":"180","version":"6.15.5","dir":"rtl","password":"6bc11a7eb889c54fe7e5cade73faaf44f351e76a5ac41958a882922e4da04c0bf2de9a5e5c34fc3a5143e453f37523f08e42d38ebb7bbc7bced593e7d69d2486","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۰"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"2764","title":"اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)","token":"f6cd157adb348c7b","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2021-02-27 15:04:05","study_fields":[{"id":"1072","title":"مدیریت امور شهری","degree_id":"10","token":"be1739c9bea5ffaa","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-12-23 17:47:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2767","title":"اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)","token":"9df291136a9a591f","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2021-12-18 15:00:52","study_fields":[{"id":"1075","title":"مدیریت شهری","degree_id":"10","token":"c9f3f6c3da2d312d","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-12-23 17:47:31","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"9337","title":"برنامه نویسی سنجش از دور و GIS","token":"ff81fa793b241544","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:26:10","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"130","title":"جغرافیا (گرایش GIS)","degree_id":"7","token":"48a87b803ab4fcb4","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-04 11:15:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"26197","title":"طراحی سیستم‌های GIS","token":"a4cee2bfc0e78934","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:39:24","updated_at":"2019-01-24 19:52:14","study_fields":[{"id":"130","title":"جغرافیا (گرایش GIS)","degree_id":"7","token":"48a87b803ab4fcb4","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-04 11:15:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"Arc-GIS-پیشرفته-مورد-استفاده-برای-رشته-های-علوم-جغرافیایی،-زمین-شناسی،-معماری-و-شهرسازی،-عمران-و-محیط-زیست-و-معدن","urlify":"Arc-GIS-پیشرفته-مورد-استفاده-برای-رشته-های-علوم-جغرافیایی،-زمین-شناسی،-معماری-و-شهرسازی،-عمران-و-محیط-زیست-و-معدن","pages_count_fa":"۱۸۳","authorTitle":"دکتر حسین غضنفرپور","tocStr":"مقدمه, فصل اول: ساماندهی نرم افزار ARC map, فصل دوم: مدیریت لایه ها, فصل سوم: اضافه کردن نقاط موقعیتی با استفاده از داده های طول و عرض, فصل چهارم: آنالیزهای سه بعدی (3D Analyst), فصل پنجم: تحلیل فضایی (Spatial Analysis), فصل ششم: Arc Scene, منابع و مآخذ","url":"/preview/2e563a5c20fcedb8/Arc-GIS-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19