فلور (فارسی) ایران شماره‌های 19 تا 22: تیره‌های کاج، سرخدار، سرو و اُرمک فلور (فارسی) ایران شماره‌های 19 تا 22: تیره‌های کاج، سرخدار، سرو و اُرمک

{"id":"3796054","title":"فلور (فارسی) ایران شماره‌های 19 تا 22: تیره‌های کاج، سرخدار، سرو و اُرمک","price":"۴۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2ef1815a478e22ba/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2ef1815a478e22ba/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2ef1815a478e22ba/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2ef1815a478e22ba/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2ef1815a478e22ba/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2ef1815a478e22ba/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2ef1815a478e22ba/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2ef1815a478e22ba/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2ef1815a478e22ba/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2ef1815a478e22ba/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۶","nobat_chap":"1","description":["مخاطبان در این کتاب با تیره‌های کاج، سرخدار، سرو و اُرمک و گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن ها در ایران و جهان آشنا می‌شوند. این کتاب با طرح‌هایی سیاه و سپید و نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.",""],"pages_count":"58","keywords":"null","token":"2ef1815a478e22ba","created_at":"2020-07-28 21:00:31","updated_at":"2022-08-03 14:32:10","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 13:53:03","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918149","title":"مصطفی اسدی","firstname":"مصطفی","lastname":"اسدی","token":"087dac8f5be23e16","created_at":"2020-01-24 14:56:13","updated_at":"2020-01-24 14:56:13","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918149","title":"مصطفی اسدی","firstname":"مصطفی","lastname":"اسدی","token":"087dac8f5be23e16","created_at":"2020-01-24 14:56:13","updated_at":"2020-01-24 14:56:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784734","file":"5f2052a73416e5.30407320.pdf","book_id":"3796054","toc":null,"created_at":"2020-07-28 21:00:31","updated_at":"2022-08-03 14:32:11","process_started_at":"2020-07-28 21:00:32","process_done_at":"2020-07-28 21:00:35","process_failed_at":null,"pages_count":"60","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"57da1421bb756b4e335d8d8f785a0d227a461791bc515ca8b768d7e4ef6781e10d1ee87f9371bb0ec90bdc5156cd52590673d506594d9e2c655c638415a2f8ce","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-19-%D8%AA%D8%A7-22-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AC%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D9%85%DA%A9","ebook_price_en":"9500","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-19-%D8%AA%D8%A7-22-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AC%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D9%85%DA%A9","pages_count_fa":"۵۸","authorTitle":"مصطفی اسدی","tocStr":"","url":"/preview/2ef1815a478e22ba/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-19-%D8%AA%D8%A7-22-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AC%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D9%85%DA%A9"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19