تَنگِ شکر در بنگلادش: جایگاه مفاخر ادب فارسی در بنگلادش تَنگِ شکر در بنگلادش: جایگاه مفاخر ادب فارسی در بنگلادش

توضیحات

کشور بنگلادش سرزمینی است که از قدیمترین ایام، دارای فرهنگ و تمدن بوده,است و اگرچه این سرزمین با ایران فاصلۀ زیاد دارد؛ اما در عوالم روحی و معنوی بین,این دو کشور فاصلۀ ظاهری هرگز تاثیر نداشته و دلهای مردم این سرزمین مسلسل با,فرهنگ و تمدن ایران نزدیک بوده است؛ بهقول حافظ شیرازی:,گرچه دوریم به یاد تو قدح مینوشیم / بُعد منزل نبود در سفر روحانی

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798348","title":"تَنگِ شکر در بنگلادش: جایگاه مفاخر ادب فارسی در بنگلادش","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2fe04321f908f15e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2fe04321f908f15e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2fe04321f908f15e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2fe04321f908f15e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2fe04321f908f15e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642175024","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["کشور بنگلادش سرزمینی است که از قدیمترین ایام، دارای فرهنگ و تمدن بوده","است و اگرچه این سرزمین با ایران فاصلۀ زیاد دارد؛ اما در عوالم روحی و معنوی بین","این دو کشور فاصلۀ ظاهری هرگز تاثیر نداشته و دلهای مردم این سرزمین مسلسل با","فرهنگ و تمدن ایران نزدیک بوده است؛ بهقول حافظ شیرازی:","گرچه دوریم به یاد تو قدح مینوشیم / بُعد منزل نبود در سفر روحانی"],"pages_count":"316","keywords":null,"token":"2fe04321f908f15e","created_at":"2022-01-01 18:25:03","updated_at":"2022-01-01 18:31:47","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-01-01 18:29:18","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1921323","title":"دکتر محمدابوالکلام سرکار","firstname":"دکتر محمدابوالکلام","lastname":"سرکار","token":"19e696b357671e43","created_at":"2022-01-01 18:28:43","updated_at":"2022-01-01 18:28:43","role":"writer"},{"id":"1921324","title":"دکتر محمدکاظم کهدویی","firstname":"دکتر محمدکاظم","lastname":"کهدویی","token":"15804df2cf95811e","created_at":"2022-01-01 18:29:20","updated_at":"2022-01-01 18:29:20","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921323","title":"دکتر محمدابوالکلام سرکار","firstname":"دکتر محمدابوالکلام","lastname":"سرکار","token":"19e696b357671e43","created_at":"2022-01-01 18:28:43","updated_at":"2022-01-01 18:28:43","role":"writer"},{"id":"1921324","title":"دکتر محمدکاظم کهدویی","firstname":"دکتر محمدکاظم","lastname":"کهدویی","token":"15804df2cf95811e","created_at":"2022-01-01 18:29:20","updated_at":"2022-01-01 18:29:20","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786923","file":"61d06b4767b262.39736870.pdf","book_id":"3798348","toc":null,"created_at":"2022-01-01 18:25:03","updated_at":"2022-01-01 18:31:48","process_started_at":"2022-01-01 18:25:03","process_done_at":"2022-01-01 18:25:13","process_failed_at":null,"pages_count":"316","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"232a394896af2e91d38fdb2ed7c688c016960b1cff280c2f57857ecee3798395ffbd5a6aaeecb4ca13c7eff60e88e0ec9d56d321aa20fc631d288866fbc5a852","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۶"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","manager":"آقای خسرویان","shaba":"12345678912345678912345678","bank_name":"ملی","description":"اکانت آزمایشی","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","email":"Press@atu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"47cf522e5b42871c","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"e4ubwy","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-05-11 14:14:42","updated_at":"2020-05-11 14:14:42","bazaar_credit":0,"description":"Press@atu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"13987","title":"تطور متون شعر فارسی","token":"f117253e9ddefb91","type":"","books_count":"33","created_at":"2017-10-07 11:28:28","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_fields":[{"id":"583","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری","degree_id":"10","token":"5423d6e9191ff76f","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"586","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه","degree_id":"10","token":"08a0183c420cc6e7","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1681","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی","degree_id":"10","token":"7433e8cd1b08bd8e","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1882","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش","degree_id":"10","token":"12b79b00a36eac5c","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"تَنگِ-شکر-در-بنگلادش-جایگاه-مفاخر-ادب-فارسی-در-بنگلادش","urlify":"تَنگِ-شکر-در-بنگلادش-جایگاه-مفاخر-ادب-فارسی-در-بنگلادش","pages_count_fa":"۳۱۶","authorTitle":"دکتر محمدابوالکلام سرکار, دکتر محمدکاظم کهدویی","tocStr":"","url":"/preview/2fe04321f908f15e/%D8%AA%D9%8E%D9%86%DA%AF%D9%90-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4"}
{"toc":null,"pages_count":316,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2fe04321f908f15e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/ZIXuAKtdZjTizIuG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/YNryGLOWBCpivjxI.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/fDPYryjyAdchrcIw.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0009007936318715413,0.00030187470135809496,0.9986162131627401,0.9995683183575733]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.19778481125831604},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1930379718542099},{"x":0.5761904716491699,"y":0.26582279801368713},{"x":0.3880952298641205,"y":0.2721518874168396}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"النان","boundary":[0.38333332538604736,0.19778481125831604,0.5761904716491699,0.26582279801368713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.19778481125831604},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1930379718542099},{"x":0.5761904716491699,"y":0.26582279801368713},{"x":0.3880952298641205,"y":0.2721518874168396}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.37833332538604736,0.19078481125831603,0.5811904716491699,0.27282279801368714],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/ibBIXCCrMiGrOVGI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/PEniEDEaBBkjvtZZ.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/KBzUMVhAPAAVfkhR.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0002318594136408397,0.000855171462403068,0.9982930838948204,0.9985593654958509]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738095045089722,"y":0.547468364238739},{"x":0.6285714507102966,"y":0.547468364238739},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5738095045089722,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.5738095045089722,0.547468364238739,0.6285714507102966,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.547468364238739},{"x":0.5738095045089722,"y":0.547468364238739},{"x":0.5738095045089722,"y":0.5617088675498962},{"x":0.561904788017273,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561904788017273,0.547468364238739,0.5738095045089722,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.547468364238739},{"x":0.5547618865966797,"y":0.547468364238739},{"x":0.5547618865966797,"y":0.5617088675498962},{"x":0.523809552192688,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.523809552192688,0.547468364238739,0.5547618865966797,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166666507720947,"y":0.547468364238739},{"x":0.5214285850524902,"y":0.547468364238739},{"x":0.5214285850524902,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5166666507720947,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5166666507720947,0.547468364238739,0.5214285850524902,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.547468364238739},{"x":0.5095238089561462,"y":0.547468364238739},{"x":0.5095238089561462,"y":0.5617088675498962},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4761904776096344,0.547468364238739,0.5095238089561462,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4214285612106323,"y":0.547468364238739},{"x":0.4714285731315613,"y":0.547468364238739},{"x":0.4714285731315613,"y":0.5617088675498962},{"x":0.4214285612106323,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابوالکلام","boundary":[0.4214285612106323,0.547468364238739,0.4714285731315613,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41904762387275696,"y":0.547468364238739},{"x":0.4238095283508301,"y":0.547468364238739},{"x":0.4238095283508301,"y":0.5617088675498962},{"x":0.41904762387275696,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41904762387275696,0.547468364238739,0.4238095283508301,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.547468364238739},{"x":0.4095238149166107,"y":0.547468364238739},{"x":0.4095238149166107,"y":0.5617088675498962},{"x":0.369047611951828,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۹۸۰-","boundary":[0.369047611951828,0.547468364238739,0.4095238149166107,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.547468364238739},{"x":0.3642857074737549,"y":0.547468364238739},{"x":0.3642857074737549,"y":0.5617088675498962},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.3571428656578064,0.547468364238739,0.3642857074737549,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35476189851760864,"y":0.547468364238739},{"x":0.3571428656578064,"y":0.547468364238739},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5617088675498962},{"x":0.35476189851760864,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35476189851760864,0.547468364238739,0.3571428656578064,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595237851142883,"y":0.5648733973503113},{"x":0.6904761791229248,"y":0.5648733973503113},{"x":0.6904761791229248,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6595237851142883,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6595237851142883,0.5648733973503113,0.6904761791229248,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6476190686225891,"y":0.5648733973503113},{"x":0.6523809432983398,"y":0.5648733973503113},{"x":0.6523809432983398,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6476190686225891,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6476190686225891,0.5648733973503113,0.6523809432983398,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.5648733973503113},{"x":0.6404761672019958,"y":0.5648733973503113},{"x":0.6404761672019958,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6261904835700989,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6261904835700989,0.5648733973503113,0.6404761672019958,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976190567016602,"y":0.5648733973503113},{"x":0.6214285492897034,"y":0.5648733973503113},{"x":0.6214285492897034,"y":0.5822784900665283},{"x":0.5976190567016602,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.5976190567016602,0.5648733973503113,0.6214285492897034,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.5648733973503113},{"x":0.5904762148857117,"y":0.5648733973503113},{"x":0.5904762148857117,"y":0.5822784900665283},{"x":0.5785714387893677,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.5785714387893677,0.5648733973503113,0.5904762148857117,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.5648733973503113},{"x":0.5761904716491699,"y":0.5648733973503113},{"x":0.5761904716491699,"y":0.5822784900665283},{"x":0.561904788017273,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561904788017273,0.5648733973503113,0.5761904716491699,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5285714268684387,"y":0.5648733973503113},{"x":0.5547618865966797,"y":0.5648733973503113},{"x":0.5547618865966797,"y":0.5822784900665283},{"x":0.5285714268684387,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"تنگ","boundary":[0.5285714268684387,0.5648733973503113,0.5547618865966797,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.5648733973503113},{"x":0.5214285850524902,"y":0.5648733973503113},{"x":0.5214285850524902,"y":0.5822784900665283},{"x":0.4952380955219269,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.4952380955219269,0.5648733973503113,0.5214285850524902,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5648733973503113},{"x":0.488095223903656,"y":0.5648733973503113},{"x":0.488095223903656,"y":0.5822784900665283},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4761904776096344,0.5648733973503113,0.488095223903656,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41428571939468384,"y":0.5648733973503113},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5648733973503113},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5822784900665283},{"x":0.41428571939468384,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.41428571939468384,0.5648733973503113,0.46666666865348816,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40238094329833984,"y":0.5648733973503113},{"x":0.40714284777641296,"y":0.5648733973503113},{"x":0.40714284777641296,"y":0.5822784900665283},{"x":0.40238094329833984,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40238094329833984,0.5648733973503113,0.40714284777641296,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.5648733973503113},{"x":0.3976190388202667,"y":0.5648733973503113},{"x":0.3976190388202667,"y":0.5822784900665283},{"x":0.36666667461395264,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.36666667461395264,0.5648733973503113,0.3976190388202667,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3261904716491699,"y":0.5648733973503113},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5648733973503113},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5822784900665283},{"x":0.3261904716491699,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاخر","boundary":[0.3261904716491699,0.5648733973503113,0.3571428656578064,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29523810744285583,"y":0.5648733973503113},{"x":0.3166666626930237,"y":0.5648733973503113},{"x":0.3166666626930237,"y":0.5822784900665283},{"x":0.29523810744285583,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.29523810744285583,0.5648733973503113,0.3166666626930237,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25238096714019775,"y":0.5648733973503113},{"x":0.28809523582458496,"y":0.5648733973503113},{"x":0.28809523582458496,"y":0.5822784900665283},{"x":0.25238096714019775,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.25238096714019775,0.5648733973503113,0.28809523582458496,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.5648733973503113},{"x":0.24285714328289032,"y":0.5648733973503113},{"x":0.24285714328289032,"y":0.5822784900665283},{"x":0.23333333432674408,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23333333432674408,0.5648733973503113,0.24285714328289032,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18095238506793976,"y":0.5648733973503113},{"x":0.2261904776096344,"y":0.5648733973503113},{"x":0.2261904776096344,"y":0.5822784900665283},{"x":0.18095238506793976,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.18095238506793976,0.5648733973503113,0.2261904776096344,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16428571939468384,"y":0.5648733973503113},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5648733973503113},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5822784900665283},{"x":0.16428571939468384,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.16428571939468384,0.5648733973503113,0.17142857611179352,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12619048357009888,"y":0.5648733973503113},{"x":0.16428571939468384,"y":0.5648733973503113},{"x":0.16428571939468384,"y":0.5822784900665283},{"x":0.12619048357009888,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اپژوهش","boundary":[0.12619048357009888,0.5648733973503113,0.16428571939468384,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10238095372915268,"y":0.5648733973503113},{"x":0.1071428582072258,"y":0.5648733973503113},{"x":0.1071428582072258,"y":0.5822784900665283},{"x":0.10238095372915268,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10238095372915268,0.5648733973503113,0.1071428582072258,0.5822784900665283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10238095372915268,"y":0.547468364238739},{"x":0.6904761791229248,"y":0.547468364238739},{"x":0.6904761791229248,"y":0.5822784900665283},{"x":0.10238095372915268,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.09738095372915268,0.540468364238739,0.6954761791229248,0.5892784900665283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166666507720947,"y":0.5854430198669434},{"x":0.5547618865966797,"y":0.5854430198669434},{"x":0.5547618865966797,"y":0.5996835231781006},{"x":0.5166666507720947,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5166666507720947,0.5854430198669434,0.5547618865966797,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5854430198669434},{"x":0.5095238089561462,"y":0.5854430198669434},{"x":0.5095238089561462,"y":0.5996835231781006},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4761904776096344,0.5854430198669434,0.5095238089561462,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238095283508301,"y":0.5854430198669434},{"x":0.4714285731315613,"y":0.5854430198669434},{"x":0.4714285731315613,"y":0.5996835231781006},{"x":0.4238095283508301,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابوالکلام","boundary":[0.4238095283508301,0.5854430198669434,0.4714285731315613,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.5854430198669434},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5854430198669434},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5996835231781006},{"x":0.38333332538604736,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.38333332538604736,0.5854430198669434,0.4166666567325592,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3738095164299011,"y":0.5854430198669434},{"x":0.3761904835700989,"y":0.5854430198669434},{"x":0.3761904835700989,"y":0.5996835231781006},{"x":0.3738095164299011,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3738095164299011,0.5854430198669434,0.3761904835700989,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.5854430198669434},{"x":0.36666667461395264,"y":0.5854430198669434},{"x":0.36666667461395264,"y":0.5996835231781006},{"x":0.3214285671710968,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ويراستار","boundary":[0.3214285671710968,0.5854430198669434,0.36666667461395264,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28333333134651184,"y":0.5854430198669434},{"x":0.3166666626930237,"y":0.5854430198669434},{"x":0.3166666626930237,"y":0.5996835231781006},{"x":0.28333333134651184,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.28333333134651184,0.5854430198669434,0.3166666626930237,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2547619044780731,"y":0.5854430198669434},{"x":0.2785714268684387,"y":0.5854430198669434},{"x":0.2785714268684387,"y":0.5996835231781006},{"x":0.2547619044780731,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.2547619044780731,0.5854430198669434,0.2785714268684387,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.5854430198669434},{"x":0.24523809552192688,"y":0.5854430198669434},{"x":0.24523809552192688,"y":0.5996835231781006},{"x":0.20476190745830536,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کهدویی","boundary":[0.20476190745830536,0.5854430198669434,0.24523809552192688,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19761905074119568,"y":0.5854430198669434},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5854430198669434},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5996835231781006},{"x":0.19761905074119568,"y":0.5996835231781006}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19761905074119568,0.5854430198669434,0.20000000298023224,0.5996835231781006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.6044303774833679},{"x":0.6595237851142883,"y":0.6044303774833679},{"x":0.6595237851142883,"y":0.6186708807945251},{"x":0.6071428656578064,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6071428656578064,0.6044303774833679,0.6595237851142883,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738095045089722,"y":0.6044303774833679},{"x":0.5976190567016602,"y":0.6044303774833679},{"x":0.5976190567016602,"y":0.6186708807945251},{"x":0.5738095045089722,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5738095045089722,0.6044303774833679,0.5976190567016602,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6044303774833679},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6044303774833679},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6186708807945251},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.6044303774833679,0.5761904716491699,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.6044303774833679},{"x":0.5547618865966797,"y":0.6044303774833679},{"x":0.5547618865966797,"y":0.6186708807945251},{"x":0.523809552192688,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.523809552192688,0.6044303774833679,0.5547618865966797,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.6044303774833679},{"x":0.523809552192688,"y":0.6044303774833679},{"x":0.523809552192688,"y":0.6186708807945251},{"x":0.5190476179122925,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5190476179122925,0.6044303774833679,0.523809552192688,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.6044303774833679},{"x":0.511904776096344,"y":0.6044303774833679},{"x":0.511904776096344,"y":0.6186708807945251},{"x":0.4690476059913635,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4690476059913635,0.6044303774833679,0.511904776096344,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6044303774833679},{"x":0.46190476417541504,"y":0.6044303774833679},{"x":0.46190476417541504,"y":0.6186708807945251},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4285714328289032,0.6044303774833679,0.46190476417541504,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.6044303774833679},{"x":0.4214285612106323,"y":0.6044303774833679},{"x":0.4214285612106323,"y":0.6186708807945251},{"x":0.3761904835700989,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3761904835700989,0.6044303774833679,0.4214285612106323,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.6044303774833679},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6044303774833679},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6186708807945251},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36666667461395264,0.6044303774833679,0.37142857909202576,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285714387893677,"y":0.6044303774833679},{"x":0.3571428656578064,"y":0.6044303774833679},{"x":0.3571428656578064,"y":0.6186708807945251},{"x":0.3285714387893677,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3285714387893677,0.6044303774833679,0.3571428656578064,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.6044303774833679},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6044303774833679},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6186708807945251},{"x":0.32380953431129456,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32380953431129456,0.6044303774833679,0.3261904716491699,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6238095164299011,"y":0.6234177350997925},{"x":0.6809523701667786,"y":0.6234177350997925},{"x":0.6809523701667786,"y":0.6376582384109497},{"x":0.6238095164299011,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6238095164299011,0.6234177350997925,0.6809523701667786,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.6234177350997925},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6234177350997925},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6376582384109497},{"x":0.5785714387893677,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.5785714387893677,0.6234177350997925,0.6166666746139526,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6234177350997925},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6234177350997925},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6376582384109497},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.6234177350997925,0.5761904716491699,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.6234177350997925},{"x":0.561904788017273,"y":0.6234177350997925},{"x":0.561904788017273,"y":0.6376582384109497},{"x":0.561904788017273,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.561904788017273,0.6234177350997925,0.561904788017273,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5285714268684387,"y":0.6234177350997925},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6234177350997925},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6376582384109497},{"x":0.5285714268684387,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۱۲","boundary":[0.5285714268684387,0.6234177350997925,0.5523809790611267,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5047619342803955,"y":0.6234177350997925},{"x":0.523809552192688,"y":0.6234177350997925},{"x":0.523809552192688,"y":0.6376582384109497},{"x":0.5047619342803955,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5047619342803955,0.6234177350997925,0.523809552192688,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49761903285980225,"y":0.6234177350997925},{"x":0.5023809671401978,"y":0.6234177350997925},{"x":0.5023809671401978,"y":0.6376582384109497},{"x":0.49761903285980225,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.49761903285980225,0.6234177350997925,0.5023809671401978,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.6234177350997925},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6234177350997925},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6376582384109497},{"x":0.4642857015132904,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4642857015132904,0.6234177350997925,0.49047619104385376,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45476189255714417,"y":0.6234177350997925},{"x":0.4595237970352173,"y":0.6234177350997925},{"x":0.4595237970352173,"y":0.6376582384109497},{"x":0.45476189255714417,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45476189255714417,0.6234177350997925,0.4595237970352173,0.6376582384109497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19761905074119568,"y":0.5854430198669434},{"x":0.6809523701667786,"y":0.5854430198669434},{"x":0.6809523701667786,"y":0.6376582384109497},{"x":0.19761905074119568,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.19261905074119567,0.5784430198669434,0.6859523701667786,0.6446582384109497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.642405092716217},{"x":0.6166666746139526,"y":0.642405092716217},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6566455960273743},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.5761904716491699,0.642405092716217,0.6166666746139526,0.6566455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.642405092716217},{"x":0.5761904716491699,"y":0.642405092716217},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6566455960273743},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.642405092716217,0.5761904716491699,0.6566455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.642405092716217},{"x":0.5642856955528259,"y":0.642405092716217},{"x":0.5642856955528259,"y":0.6566455960273743},{"x":0.561904788017273,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.561904788017273,0.642405092716217,0.5642856955528259,0.6566455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.642405092716217},{"x":0.5547618865966797,"y":0.642405092716217},{"x":0.5547618865966797,"y":0.6566455960273743},{"x":0.5071428418159485,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5071428418159485,0.642405092716217,0.5547618865966797,0.6566455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.642405092716217},{"x":0.5,"y":0.642405092716217},{"x":0.5,"y":0.6566455960273743},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.642405092716217,0.5,0.6566455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.642405092716217},{"x":0.44999998807907104,"y":0.642405092716217},{"x":0.44999998807907104,"y":0.6566455960273743},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4166666567325592,0.642405092716217,0.44999998807907104,0.6566455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642857074737549,"y":0.642405092716217},{"x":0.4095238149166107,"y":0.642405092716217},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6566455960273743},{"x":0.3642857074737549,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3642857074737549,0.642405092716217,0.4095238149166107,0.6566455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35476189851760864,"y":0.642405092716217},{"x":0.35952380299568176,"y":0.642405092716217},{"x":0.35952380299568176,"y":0.655063271522522},{"x":0.35476189851760864,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.35476189851760864,0.642405092716217,0.35952380299568176,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.6408227682113647},{"x":0.34761905670166016,"y":0.6408227682113647},{"x":0.34761905670166016,"y":0.655063271522522},{"x":0.3166666626930237,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3166666626930237,0.6408227682113647,0.34761905670166016,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28809523582458496,"y":0.6408227682113647},{"x":0.3095238208770752,"y":0.6408227682113647},{"x":0.3095238208770752,"y":0.655063271522522},{"x":0.28809523582458496,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.28809523582458496,0.6408227682113647,0.3095238208770752,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6408227682113647},{"x":0.2809523940086365,"y":0.6408227682113647},{"x":0.2809523940086365,"y":0.655063271522522},{"x":0.2571428716182709,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۱۲","boundary":[0.2571428716182709,0.6408227682113647,0.2809523940086365,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6408227682113647},{"x":0.25238096714019775,"y":0.6408227682113647},{"x":0.25238096714019775,"y":0.655063271522522},{"x":0.25,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25,0.6408227682113647,0.25238096714019775,0.655063271522522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6166666746139526,"y":0.642405092716217},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6566455960273743},{"x":0.25,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.245,0.6338227682113647,0.6216666746139526,0.6636455960273743],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6613923907279968},{"x":0.6095238327980042,"y":0.6613923907279968},{"x":0.6095238327980042,"y":0.675632894039154},{"x":0.5833333134651184,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5833333134651184,0.6613923907279968,0.6095238327980042,0.675632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690476298332214,"y":0.6613923907279968},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6613923907279968},{"x":0.5761904716491699,"y":0.675632894039154},{"x":0.5690476298332214,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5690476298332214,0.6613923907279968,0.5761904716491699,0.675632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.6613923907279968},{"x":0.5642856955528259,"y":0.6613923907279968},{"x":0.5642856955528259,"y":0.675632894039154},{"x":0.5595238208770752,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5595238208770752,0.6613923907279968,0.5642856955528259,0.675632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.6613923907279968},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6613923907279968},{"x":0.5523809790611267,"y":0.675632894039154},{"x":0.42619046568870544,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۵۰۲-۲۱۷-۹۶۴-","boundary":[0.42619046568870544,0.6613923907279968,0.5523809790611267,0.675632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40238094329833984,"y":0.6613923907279968},{"x":0.42619046568870544,"y":0.6613923907279968},{"x":0.42619046568870544,"y":0.675632894039154},{"x":0.40238094329833984,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.40238094329833984,0.6613923907279968,0.42619046568870544,0.675632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3928571343421936,"y":0.6613923907279968},{"x":0.3976190388202667,"y":0.6613923907279968},{"x":0.3976190388202667,"y":0.675632894039154},{"x":0.3928571343421936,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3928571343421936,0.6613923907279968,0.3976190388202667,0.675632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.6613923907279968},{"x":0.3880952298641205,"y":0.6613923907279968},{"x":0.3880952298641205,"y":0.675632894039154},{"x":0.3452380895614624,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۰۰۰۰","boundary":[0.3452380895614624,0.6613923907279968,0.3880952298641205,0.675632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6613923907279968},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6613923907279968},{"x":0.34285715222358704,"y":0.675632894039154},{"x":0.3142857253551483,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.3142857253551483,0.6613923907279968,0.34285715222358704,0.675632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.6803797483444214},{"x":0.711904764175415,"y":0.6803797483444214},{"x":0.711904764175415,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6690475940704346,"y":0.6962025165557861}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6690475940704346,0.6803797483444214,0.711904764175415,0.6962025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.6803797483444214},{"x":0.6619047522544861,"y":0.6803797483444214},{"x":0.6619047522544861,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6962025165557861}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6190476417541504,0.6803797483444214,0.6619047522544861,0.6962025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.6803797483444214},{"x":0.6119047403335571,"y":0.6803797483444214},{"x":0.6119047403335571,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5785714387893677,"y":0.6962025165557861}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5785714387893677,0.6803797483444214,0.6119047403335571,0.6962025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.6803797483444214},{"x":0.5738095045089722,"y":0.6803797483444214},{"x":0.5738095045089722,"y":0.6962025165557861},{"x":0.561904788017273,"y":0.6962025165557861}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561904788017273,0.6803797483444214,0.5738095045089722,0.6962025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.6803797483444214},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6803797483444214},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5357142686843872,"y":0.6962025165557861}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5357142686843872,0.6803797483444214,0.5523809790611267,0.6962025165557861]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6613923907279968},{"x":0.711904764175415,"y":0.6613923907279968},{"x":0.711904764175415,"y":0.6962025165557861},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6962025165557861}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3092857253551483,0.6543923907279968,0.716904764175415,0.7032025165557861],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.699367105960846},{"x":0.6238095164299011,"y":0.7009493708610535},{"x":0.6238095164299011,"y":0.7136076092720032},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7120253443717957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.5761904716491699,0.699367105960846,0.6238095164299011,0.7136076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.699367105960846},{"x":0.5761904716491699,"y":0.699367105960846},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7120253443717957},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7120253443717957}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.699367105960846,0.5761904716491699,0.7120253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.699367105960846},{"x":0.5642856955528259,"y":0.699367105960846},{"x":0.5642856955528259,"y":0.7120253443717957},{"x":0.561904788017273,"y":0.7120253443717957}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.561904788017273,0.699367105960846,0.5642856955528259,0.7120253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.511904776096344,"y":0.699367105960846},{"x":0.5547618865966797,"y":0.699367105960846},{"x":0.5523809790611267,"y":0.7120253443717957},{"x":0.511904776096344,"y":0.7120253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.511904776096344,0.699367105960846,0.5523809790611267,0.7120253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.7183544039726257},{"x":0.6452381014823914,"y":0.7183544039726257},{"x":0.6452381014823914,"y":0.732594907283783},{"x":0.6095238327980042,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوانی","boundary":[0.6095238327980042,0.7183544039726257,0.6452381014823914,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.7183544039726257},{"x":0.6023809313774109,"y":0.7183544039726257},{"x":0.6023809313774109,"y":0.732594907283783},{"x":0.5761904716491699,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5761904716491699,0.7183544039726257,0.6023809313774109,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.7183544039726257},{"x":0.5738095045089722,"y":0.7183544039726257},{"x":0.5738095045089722,"y":0.732594907283783},{"x":0.561904788017273,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561904788017273,0.7183544039726257,0.5738095045089722,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.7183544039726257},{"x":0.5523809790611267,"y":0.7183544039726257},{"x":0.5523809790611267,"y":0.732594907283783},{"x":0.5190476179122925,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5190476179122925,0.7183544039726257,0.5523809790611267,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.7183544039726257},{"x":0.511904776096344,"y":0.7183544039726257},{"x":0.511904776096344,"y":0.732594907283783},{"x":0.4809523820877075,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاخر","boundary":[0.4809523820877075,0.7183544039726257,0.511904776096344,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.7183544039726257},{"x":0.47380951046943665,"y":0.7183544039726257},{"x":0.47380951046943665,"y":0.732594907283783},{"x":0.4523809552192688,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.4523809552192688,0.7183544039726257,0.47380951046943665,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095238149166107,"y":0.7183544039726257},{"x":0.4452380836009979,"y":0.7183544039726257},{"x":0.4452380836009979,"y":0.732594907283783},{"x":0.4095238149166107,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4095238149166107,0.7183544039726257,0.4452380836009979,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39047619700431824,"y":0.7183544039726257},{"x":0.40238094329833984,"y":0.7183544039726257},{"x":0.40238094329833984,"y":0.732594907283783},{"x":0.39047619700431824,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39047619700431824,0.7183544039726257,0.40238094329833984,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3404761850833893,"y":0.7183544039726257},{"x":0.3857142925262451,"y":0.7183544039726257},{"x":0.3857142925262451,"y":0.732594907283783},{"x":0.3404761850833893,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.3404761850833893,0.7183544039726257,0.3857142925262451,0.732594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3261904716491699,"y":0.7183544039726257},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7183544039726257},{"x":0.3333333432674408,"y":0.732594907283783},{"x":0.3261904716491699,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3261904716491699,0.7183544039726257,0.3333333432674408,0.732594907283783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285714387893677,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6452381014823914,"y":0.7009493708610535},{"x":0.6452381014823914,"y":0.7373417615890503},{"x":0.3261904716491699,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.32357143878936767,0.6892025165557861,0.6502381014823914,0.7443417615890503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.7373417615890503},{"x":0.6142857074737549,"y":0.7373417615890503},{"x":0.6142857074737549,"y":0.753164529800415},{"x":0.5785714387893677,"y":0.753164529800415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5785714387893677,0.7373417615890503,0.6142857074737549,0.753164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.7373417615890503},{"x":0.5738095045089722,"y":0.7373417615890503},{"x":0.5738095045089722,"y":0.7515822649002075},{"x":0.561904788017273,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561904788017273,0.7373417615890503,0.5738095045089722,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.7373417615890503},{"x":0.5523809790611267,"y":0.7373417615890503},{"x":0.5523809790611267,"y":0.7515822649002075},{"x":0.5190476179122925,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5190476179122925,0.7373417615890503,0.5523809790611267,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7373417615890503},{"x":0.511904776096344,"y":0.7373417615890503},{"x":0.511904776096344,"y":0.7515822649002075},{"x":0.4761904776096344,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4761904776096344,0.7373417615890503,0.511904776096344,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.7373417615890503},{"x":0.4690476059913635,"y":0.7373417615890503},{"x":0.4690476059913635,"y":0.7515822649002075},{"x":0.4523809552192688,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4523809552192688,0.7373417615890503,0.4690476059913635,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3928571343421936,"y":0.7373417615890503},{"x":0.4476190507411957,"y":0.7373417615890503},{"x":0.4476190507411957,"y":0.7515822649002075},{"x":0.3928571343421936,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.3928571343421936,0.7373417615890503,0.4476190507411957,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.7373417615890503},{"x":0.3857142925262451,"y":0.7373417615890503},{"x":0.3857142925262451,"y":0.7515822649002075},{"x":0.369047611951828,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.369047611951828,0.7373417615890503,0.3857142925262451,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.7373417615890503},{"x":0.3642857074737549,"y":0.7373417615890503},{"x":0.3642857074737549,"y":0.7515822649002075},{"x":0.3380952477455139,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.3380952477455139,0.7373417615890503,0.3642857074737549,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.7373417615890503},{"x":0.3285714387893677,"y":0.7373417615890503},{"x":0.3285714387893677,"y":0.7515822649002075},{"x":0.32380953431129456,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32380953431129456,0.7373417615890503,0.3285714387893677,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3023809492588043,"y":0.7373417615890503},{"x":0.31904762983322144,"y":0.7373417615890503},{"x":0.31904762983322144,"y":0.7515822649002075},{"x":0.3023809492588043,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.3023809492588043,0.7373417615890503,0.31904762983322144,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.7563291192054749},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7563291192054749},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7721518874168396},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7721518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5785714387893677,0.7563291192054749,0.6166666746139526,0.7721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7563291192054749},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7563291192054749},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7705696225166321},{"x":0.5690476298332214,"y":0.7705696225166321}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.7563291192054749,0.5761904716491699,0.7705696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.7563291192054749},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7563291192054749},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7705696225166321},{"x":0.5595238208770752,"y":0.7705696225166321}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5595238208770752,0.7563291192054749,0.5666666626930237,0.7705696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857142925262451,"y":0.753164529800415},{"x":0.4404761791229248,"y":0.7547468543052673},{"x":0.4404761791229248,"y":0.7689873576164246},{"x":0.3857142925262451,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"History","boundary":[0.3857142925262451,0.753164529800415,0.4404761791229248,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.7547468543052673},{"x":0.47857141494750977,"y":0.7547468543052673},{"x":0.47857141494750977,"y":0.7705696225166321},{"x":0.4523809552192688,"y":0.7705696225166321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.4523809552192688,0.7547468543052673,0.47857141494750977,0.7705696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49047619104385376,"y":0.7547468543052673},{"x":0.5476190447807312,"y":0.7563291192054749},{"x":0.5452380776405334,"y":0.7705696225166321},{"x":0.488095223903656,"y":0.7705696225166321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"criticism","boundary":[0.49047619104385376,0.7547468543052673,0.5452380776405334,0.7705696225166321]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3023809492588043,"y":0.7357594966888428},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7373417615890503},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7721518874168396},{"x":0.3023809492588043,"y":0.7705696225166321}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2973809492588043,0.7287594966888428,0.6216666746139526,0.7791518874168396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.7768987417221069},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7768987417221069},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7911392450332642},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7911392450332642}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5761904716491699,0.7768987417221069,0.6166666746139526,0.7911392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7753164768218994},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7753164768218994},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7895569801330566},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7895569801330566}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.7753164768218994,0.5761904716491699,0.7895569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.7753164768218994},{"x":0.5642856955528259,"y":0.7753164768218994},{"x":0.561904788017273,"y":0.7895569801330566},{"x":0.561904788017273,"y":0.7895569801330566}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.561904788017273,0.7753164768218994,0.561904788017273,0.7895569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.511904776096344,"y":0.7753164768218994},{"x":0.5547618865966797,"y":0.7753164768218994},{"x":0.5523809790611267,"y":0.7895569801330566},{"x":0.511904776096344,"y":0.7895569801330566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاعران","boundary":[0.511904776096344,0.7753164768218994,0.5523809790611267,0.7895569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47380951046943665,"y":0.7737341523170471},{"x":0.5071428418159485,"y":0.7753164768218994},{"x":0.5047619342803955,"y":0.7895569801330566},{"x":0.47380951046943665,"y":0.7879746556282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.47380951046943665,0.7737341523170471,0.5047619342803955,0.7895569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.7753164768218994},{"x":0.4452380836009979,"y":0.7753164768218994},{"x":0.4452380836009979,"y":0.7879746556282043},{"x":0.3761904835700989,"y":0.7879746556282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرگذشتنامه","boundary":[0.3761904835700989,0.7753164768218994,0.4452380836009979,0.7879746556282043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.7721518874168396},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7768987417221069},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7911392450332642},{"x":0.3738095164299011,"y":0.7879746556282043}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3711904835700989,0.7651518874168396,0.6216666746139526,0.7981392450332642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.7958860993385315},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7958860993385315},{"x":0.6142857074737549,"y":0.8101266026496887},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.5761904716491699,0.7958860993385315,0.6142857074737549,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7943037748336792},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7943037748336792},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8085442781448364},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8085442781448364}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.7943037748336792,0.5761904716491699,0.8085442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.7943037748336792},{"x":0.5642856955528259,"y":0.7943037748336792},{"x":0.5642856955528259,"y":0.8085442781448364},{"x":0.561904788017273,"y":0.8085442781448364}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.561904788017273,0.7943037748336792,0.5642856955528259,0.8085442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.7911392450332642},{"x":0.3857142925262451,"y":0.7911392450332642},{"x":0.3857142925262451,"y":0.8069620132446289},{"x":0.3452380895614624,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Poets","boundary":[0.3452380895614624,0.7911392450332642,0.3857142925262451,0.8069620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.7927215099334717},{"x":0.3928571343421936,"y":0.7927215099334717},{"x":0.3928571343421936,"y":0.8069620132446289},{"x":0.3857142925262451,"y":0.8069620132446289}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3880952298641205,0.7927215099334717,0.3928571343421936,0.8069620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3976190388202667,"y":0.7927215099334717},{"x":0.4476190507411957,"y":0.7927215099334717},{"x":0.4476190507411957,"y":0.8085442781448364},{"x":0.3976190388202667,"y":0.8069620132446289}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.3976190388202667,0.7927215099334717,0.4476190507411957,0.8085442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7927215099334717},{"x":0.4690476059913635,"y":0.7927215099334717},{"x":0.4690476059913635,"y":0.8085442781448364},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8085442781448364}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4571428596973419,0.7927215099334717,0.4690476059913635,0.8085442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7927215099334717},{"x":0.5523809790611267,"y":0.7943037748336792},{"x":0.5523809790611267,"y":0.8101266026496887},{"x":0.4761904776096344,"y":0.8085442781448364}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Biography","boundary":[0.4761904776096344,0.7927215099334717,0.5523809790611267,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6166666746139526,"y":0.8132911324501038},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8132911324501038},{"x":0.6499999761581421,"y":0.827531635761261},{"x":0.6166666746139526,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6166666746139526,0.8132911324501038,0.6499999761581421,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.8132911324501038},{"x":0.6095238327980042,"y":0.8132911324501038},{"x":0.6095238327980042,"y":0.827531635761261},{"x":0.5761904716491699,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5761904716491699,0.8132911324501038,0.6095238327980042,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8132911324501038},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8132911324501038},{"x":0.5761904716491699,"y":0.827531635761261},{"x":0.5714285969734192,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.8132911324501038,0.5761904716491699,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.511904776096344,"y":0.8132911324501038},{"x":0.5547618865966797,"y":0.8132911324501038},{"x":0.5547618865966797,"y":0.827531635761261},{"x":0.511904776096344,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کهدویی","boundary":[0.511904776096344,0.8132911324501038,0.5547618865966797,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5047619342803955,"y":0.8132911324501038},{"x":0.5095238089561462,"y":0.8132911324501038},{"x":0.5095238089561462,"y":0.827531635761261},{"x":0.5047619342803955,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5047619342803955,0.8132911324501038,0.5095238089561462,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.8132911324501038},{"x":0.49761903285980225,"y":0.8132911324501038},{"x":0.49761903285980225,"y":0.827531635761261},{"x":0.4333333373069763,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدکاظم","boundary":[0.4333333373069763,0.8132911324501038,0.49761903285980225,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43095237016677856,"y":0.8132911324501038},{"x":0.4333333373069763,"y":0.8132911324501038},{"x":0.4333333373069763,"y":0.827531635761261},{"x":0.43095237016677856,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43095237016677856,0.8132911324501038,0.4333333373069763,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.8132911324501038},{"x":0.4238095283508301,"y":0.8132911324501038},{"x":0.4238095283508301,"y":0.827531635761261},{"x":0.380952388048172,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۵-","boundary":[0.380952388048172,0.8132911324501038,0.4238095283508301,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.8132911324501038},{"x":0.380952388048172,"y":0.8132911324501038},{"x":0.380952388048172,"y":0.827531635761261},{"x":0.37857142090797424,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37857142090797424,0.8132911324501038,0.380952388048172,0.827531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3261904716491699,"y":0.8132911324501038},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8132911324501038},{"x":0.37142857909202576,"y":0.827531635761261},{"x":0.3261904716491699,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.3261904716491699,0.8132911324501038,0.37142857909202576,0.827531635761261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"en","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3261904716491699,"y":0.7911392450332642},{"x":0.6523809432983398,"y":0.7958860993385315},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8322784900665283},{"x":0.3261904716491699,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3211904716491699,0.7841392450332642,0.6549999761581421,0.8392784900665283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6166666746139526,"y":0.8322784900665283},{"x":0.6523809432983398,"y":0.8322784900665283},{"x":0.6523809432983398,"y":0.8465189933776855},{"x":0.6166666746139526,"y":0.8465189933776855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6166666746139526,0.8322784900665283,0.6523809432983398,0.8465189933776855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.8322784900665283},{"x":0.6119047403335571,"y":0.8322784900665283},{"x":0.6119047403335571,"y":0.8465189933776855},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8465189933776855}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5761904716491699,0.8322784900665283,0.6119047403335571,0.8465189933776855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8322784900665283},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8322784900665283},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8465189933776855},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8465189933776855}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.8322784900665283,0.5761904716491699,0.8465189933776855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.511904776096344,"y":0.8322784900665283},{"x":0.5547618865966797,"y":0.8322784900665283},{"x":0.5547618865966797,"y":0.8465189933776855},{"x":0.511904776096344,"y":0.8465189933776855}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.511904776096344,0.8322784900665283,0.5547618865966797,0.8465189933776855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714285731315613,"y":0.8322784900665283},{"x":0.5047619342803955,"y":0.8322784900665283},{"x":0.5047619342803955,"y":0.8465189933776855},{"x":0.4714285731315613,"y":0.8465189933776855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4714285731315613,0.8322784900665283,0.5047619342803955,0.8465189933776855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41428571939468384,"y":0.8322784900665283},{"x":0.4642857015132904,"y":0.8322784900665283},{"x":0.4642857015132904,"y":0.8465189933776855},{"x":0.41428571939468384,"y":0.8465189933776855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.41428571939468384,0.8322784900665283,0.4642857015132904,0.8465189933776855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.8544303774833679},{"x":0.6690475940704346,"y":0.8544303774833679},{"x":0.6690475940704346,"y":0.8686708807945251},{"x":0.6523809432983398,"y":0.8670886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6523809432983398,0.8544303774833679,0.6690475940704346,0.8686708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.8528481125831604},{"x":0.6476190686225891,"y":0.8544303774833679},{"x":0.6476190686225891,"y":0.8670886158943176},{"x":0.6214285492897034,"y":0.8670886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6214285492897034,0.8528481125831604,0.6476190686225891,0.8670886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.8512658476829529},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8528481125831604},{"x":0.6047618985176086,"y":0.8670886158943176},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5761904716491699,0.8512658476829529,0.6047618985176086,0.8670886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8512658476829529},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8512658476829529},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8655063509941101},{"x":0.5690476298332214,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.8512658476829529,0.5761904716491699,0.8655063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.8496835231781006},{"x":0.5547618865966797,"y":0.8512658476829529},{"x":0.5523809790611267,"y":0.8639240264892578},{"x":0.5190476179122925,"y":0.8639240264892578}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۲۶۲","boundary":[0.5190476179122925,0.8496835231781006,0.5523809790611267,0.8639240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8496835231781006},{"x":0.511904776096344,"y":0.8496835231781006},{"x":0.511904776096344,"y":0.8639240264892578},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8623417615890503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PIR","boundary":[0.48571428656578064,0.8496835231781006,0.511904776096344,0.8639240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.8734177350997925},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8734177350997925},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8860759735107422},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8860759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6499999761581421,0.8734177350997925,0.6666666865348816,0.8860759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142857074737549,"y":0.8734177350997925},{"x":0.6428571343421936,"y":0.8734177350997925},{"x":0.6428571343421936,"y":0.8860759735107422},{"x":0.6142857074737549,"y":0.8860759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6142857074737549,0.8734177350997925,0.6428571343421936,0.8860759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8734177350997925},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8734177350997925},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8860759735107422},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8860759735107422}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.5714285969734192,0.8734177350997925,0.6071428656578064,0.8860759735107422]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41428571939468384,"y":0.8291139006614685},{"x":0.6714285612106323,"y":0.8322784900665283},{"x":0.6690475940704346,"y":0.8876582384109497},{"x":0.4119047522544861,"y":0.8829113841056824}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40928571939468383,0.8221139006614685,0.6740475940704346,0.8946582384109497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.8702531456947327},{"x":0.5547618865966797,"y":0.8702531456947327},{"x":0.5547618865966797,"y":0.8813291192054749},{"x":0.5452380776405334,"y":0.8813291192054749}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فا","boundary":[0.5452380776405334,0.8702531456947327,0.5547618865966797,0.8813291192054749]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.8702531456947327},{"x":0.523809552192688,"y":0.8702531456947327},{"x":0.523809552192688,"y":0.8813291192054749},{"x":0.523809552192688,"y":0.8813291192054749}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۹۹۲","boundary":[0.523809552192688,0.8702531456947327,0.523809552192688,0.8813291192054749]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.8702531456947327},{"x":0.526190459728241,"y":0.8702531456947327},{"x":0.526190459728241,"y":0.8813291192054749},{"x":0.523809552192688,"y":0.8813291192054749}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"/","boundary":[0.523809552192688,0.8702531456947327,0.526190459728241,0.8813291192054749]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.8702531456947327},{"x":0.5404762029647827,"y":0.8702531456947327},{"x":0.5404762029647827,"y":0.8813291192054749},{"x":0.523809552192688,"y":0.8813291192054749}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۰۸","boundary":[0.523809552192688,0.8702531456947327,0.5404762029647827,0.8813291192054749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.8892405033111572},{"x":0.7023809552192688,"y":0.8892405033111572},{"x":0.7023809552192688,"y":0.9034810066223145},{"x":0.6714285612106323,"y":0.9034810066223145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6714285612106323,0.8892405033111572,0.7023809552192688,0.9034810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6023809313774109,"y":0.8892405033111572},{"x":0.6642857193946838,"y":0.8892405033111572},{"x":0.6642857193946838,"y":0.9034810066223145},{"x":0.6023809313774109,"y":0.9034810066223145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6023809313774109,0.8892405033111572,0.6642857193946838,0.9034810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5976190567016602,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5976190567016602,"y":0.9034810066223145},{"x":0.5809524059295654,"y":0.9034810066223145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5809524059295654,0.8892405033111572,0.5976190567016602,0.9034810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5761904716491699,"y":0.9034810066223145},{"x":0.5714285969734192,"y":0.9034810066223145}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.8892405033111572,0.5761904716491699,0.9034810066223145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.8702531456947327},{"x":0.7023809552192688,"y":0.8702531456947327},{"x":0.7023809552192688,"y":0.9034810066223145},{"x":0.523809552192688,"y":0.9034810066223145}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.518809552192688,0.8632531456947327,0.7073809552192688,0.9104810066223145],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10238095372915268,"y":0.753164529800415},{"x":0.15714286267757416,"y":0.7547468543052673},{"x":0.15714286267757416,"y":0.767405092716217},{"x":0.10238095372915268,"y":0.767405092716217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.10238095372915268,0.753164529800415,0.15714286267757416,0.767405092716217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16904762387275696,"y":0.7547468543052673},{"x":0.23333333432674408,"y":0.7547468543052673},{"x":0.23333333432674408,"y":0.7689873576164246},{"x":0.16904762387275696,"y":0.767405092716217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"literature","boundary":[0.16904762387275696,0.7547468543052673,0.23333333432674408,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24523809552192688,"y":0.7547468543052673},{"x":0.2547619044780731,"y":0.7547468543052673},{"x":0.2547619044780731,"y":0.7689873576164246},{"x":0.24523809552192688,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.24523809552192688,0.7547468543052673,0.2547619044780731,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.7547468543052673},{"x":0.35476189851760864,"y":0.7563291192054749},{"x":0.35476189851760864,"y":0.7705696225166321},{"x":0.2666666805744171,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bangladesh","boundary":[0.2666666805744171,0.7547468543052673,0.35476189851760864,0.7705696225166321]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10238095372915268,"y":0.753164529800415},{"x":0.35476189851760864,"y":0.7563291192054749},{"x":0.35476189851760864,"y":0.7705696225166321},{"x":0.10238095372915268,"y":0.767405092716217}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.09738095372915268,0.746164529800415,0.35976189851760865,0.7775696225166321],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5523809790611267,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5523809790611267,"y":0.8987341523170471},{"x":0.4952380955219269,"y":0.8987341523170471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵۵۵۲۹۶","boundary":[0.4952380955219269,0.8892405033111572,0.5523809790611267,0.8987341523170471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5523809790611267,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5523809790611267,"y":0.8987341523170471},{"x":0.4952380955219269,"y":0.8987341523170471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4902380955219269,0.8822405033111572,0.5573809790611267,0.9057341523170471],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/LfnEUMxgxLjbJsxB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/ANbrVLTlOFXekBNG.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/IQcWWKkVXLwcapOk.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0004926303908938454,0.00031439271418354177,0.9981173469793229,0.9986970637312419]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6404761672019958,"y":0.20253165066242218},{"x":0.7214285731315613,"y":0.20253165066242218},{"x":0.7214285731315613,"y":0.24683544039726257},{"x":0.6404761672019958,"y":0.24683544039726257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تنگ","boundary":[0.6404761672019958,0.20253165066242218,0.7214285731315613,0.24683544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309523940086365,"y":0.2041139304637909},{"x":0.6214285492897034,"y":0.20253165066242218},{"x":0.6238095164299011,"y":0.24683544039726257},{"x":0.5309523940086365,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.5309523940086365,0.2041139304637909,0.6238095164299011,0.24683544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714285731315613,"y":0.2041139304637909},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2041139304637909},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2484177201986313},{"x":0.4714285731315613,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4714285731315613,0.2041139304637909,0.5142857432365417,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785714268684387,"y":0.2056961953639984},{"x":0.45476189255714417,"y":0.2041139304637909},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2484177201986313},{"x":0.2785714268684387,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.2785714268684387,0.2056961953639984,0.4571428596973419,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.2610759437084198},{"x":0.7857142686843872,"y":0.2610759437084198},{"x":0.7857142686843872,"y":0.2958860695362091},{"x":0.6904761791229248,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6904761791229248,0.2610759437084198,0.7857142686843872,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5928571224212646,"y":0.2610759437084198},{"x":0.6761904954910278,"y":0.2610759437084198},{"x":0.6761904954910278,"y":0.2958860695362091},{"x":0.5928571224212646,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاخر","boundary":[0.5928571224212646,0.2610759437084198,0.6761904954910278,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.2610759437084198},{"x":0.5785714387893677,"y":0.2610759437084198},{"x":0.5785714387893677,"y":0.2958860695362091},{"x":0.5214285850524902,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.5214285850524902,0.2610759437084198,0.5785714387893677,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40714284777641296,"y":0.2610759437084198},{"x":0.5071428418159485,"y":0.2610759437084198},{"x":0.5071428418159485,"y":0.2958860695362091},{"x":0.40714284777641296,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.40714284777641296,0.2610759437084198,0.5071428418159485,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619047701358795,"y":0.2610759437084198},{"x":0.3928571343421936,"y":0.2610759437084198},{"x":0.3928571343421936,"y":0.2958860695362091},{"x":0.3619047701358795,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3619047701358795,0.2610759437084198,0.3928571343421936,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.2610759437084198},{"x":0.34761905670166016,"y":0.2610759437084198},{"x":0.34761905670166016,"y":0.2958860695362091},{"x":0.2142857164144516,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.2142857164144516,0.2610759437084198,0.34761905670166016,0.2958860695362091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21190476417541504,"y":0.2056961953639984},{"x":0.7833333611488342,"y":0.20094937086105347},{"x":0.7857142686843872,"y":0.2958860695362091},{"x":0.2142857164144516,"y":0.30063292384147644}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20690476417541503,0.1986961953639984,0.7907142686843872,0.3028860695362091],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.4335443079471588},{"x":0.5214285850524902,"y":0.4335443079471588},{"x":0.5214285850524902,"y":0.45094937086105347},{"x":0.4928571283817291,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.4928571283817291,0.4335443079471588,0.5214285850524902,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.4335443079471588},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4335443079471588},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45094937086105347},{"x":0.47857141494750977,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47857141494750977,0.4335443079471588,0.48571428656578064,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6214285492897034,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6214285492897034,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5809524059295654,"y":0.4794303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"دکتر","boundary":[0.5809524059295654,0.45886075496673584,0.6214285492897034,0.4794303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5761904716491699,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5761904716491699,"y":0.4794303774833679},{"x":0.523809552192688,"y":0.4794303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"محمد","boundary":[0.523809552192688,0.45886075496673584,0.5761904716491699,0.4794303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5166666507720947,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5166666507720947,"y":0.4794303774833679},{"x":0.4404761791229248,"y":0.4794303774833679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ابوالکلام","boundary":[0.4404761791229248,0.45886075496673584,0.5166666507720947,0.4794303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.46044304966926575},{"x":0.4333333373069763,"y":0.45886075496673584},{"x":0.4333333373069763,"y":0.4794303774833679},{"x":0.37857142090797424,"y":0.4794303774833679}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"سرکار","boundary":[0.37857142090797424,0.46044304966926575,0.4333333373069763,0.4794303774833679]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.4335443079471588},{"x":0.6214285492897034,"y":0.4335443079471588},{"x":0.6214285492897034,"y":0.4794303774833679},{"x":0.37857142090797424,"y":0.4794303774833679}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37357142090797424,0.4265443079471588,0.6264285492897034,0.4864303774833679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6023809313774109,"y":0.4920886158943176},{"x":0.6309523582458496,"y":0.4920886158943176},{"x":0.6309523582458496,"y":0.5079113841056824},{"x":0.6023809313774109,"y":0.5079113841056824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6023809313774109,0.4920886158943176,0.6309523582458496,0.5079113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5976190567016602,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5976190567016602,"y":0.5079113841056824},{"x":0.561904788017273,"y":0.5079113841056824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.561904788017273,0.4920886158943176,0.5976190567016602,0.5079113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5571428537368774,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5571428537368774,"y":0.5063291192054749},{"x":0.523809552192688,"y":0.5063291192054749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.523809552192688,0.4920886158943176,0.5571428537368774,0.5063291192054749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47380951046943665,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5190476179122925,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5190476179122925,"y":0.5063291192054749},{"x":0.47380951046943665,"y":0.5063291192054749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47380951046943665,0.4920886158943176,0.5190476179122925,0.5063291192054749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.4905063211917877},{"x":0.4690476059913635,"y":0.4905063211917877},{"x":0.4690476059913635,"y":0.5063291192054749},{"x":0.4333333373069763,"y":0.5063291192054749}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داکای","boundary":[0.4333333373069763,0.4905063211917877,0.4690476059913635,0.5063291192054749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.4905063211917877},{"x":0.42619046568870544,"y":0.4920886158943176},{"x":0.42619046568870544,"y":0.5063291192054749},{"x":0.369047611951828,"y":0.5063291192054749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.369047611951828,0.4905063211917877,0.42619046568870544,0.5063291192054749]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.4905063211917877},{"x":0.6309523582458496,"y":0.4920886158943176},{"x":0.6309523582458496,"y":0.5079113841056824},{"x":0.369047611951828,"y":0.5063291192054749}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.364047611951828,0.4835063211917877,0.6359523582458496,0.5149113841056824],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.5316455960273743},{"x":0.5309523940086365,"y":0.5316455960273743},{"x":0.5309523940086365,"y":0.5490506291389465},{"x":0.47857141494750977,"y":0.5490506291389465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.47857141494750977,0.5316455960273743,0.5309523940086365,0.5490506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714285731315613,"y":0.5316455960273743},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5316455960273743},{"x":0.4761904776096344,"y":0.547468364238739},{"x":0.4714285731315613,"y":0.547468364238739}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4714285731315613,0.5316455960273743,0.4761904776096344,0.547468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5569620132446289},{"x":0.6119047403335571,"y":0.5569620132446289},{"x":0.6119047403335571,"y":0.577531635761261},{"x":0.5714285969734192,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5714285969734192,0.5569620132446289,0.6119047403335571,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49761903285980225,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5666666626930237,"y":0.577531635761261},{"x":0.49761903285980225,"y":0.5791139006614685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.49761903285980225,0.5569620132446289,0.5666666626930237,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5095238089561462,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5095238089561462,"y":0.577531635761261},{"x":0.4690476059913635,"y":0.5791139006614685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.4690476059913635,0.5569620132446289,0.5095238089561462,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.5569620132446289},{"x":0.46190476417541504,"y":0.5569620132446289},{"x":0.46190476417541504,"y":0.5791139006614685},{"x":0.3880952298641205,"y":0.5791139006614685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کهدویی","boundary":[0.3880952298641205,0.5569620132446289,0.46190476417541504,0.5791139006614685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.5316455960273743},{"x":0.6119047403335571,"y":0.5316455960273743},{"x":0.6119047403335571,"y":0.5791139006614685},{"x":0.3880952298641205,"y":0.5791139006614685}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3830952298641205,0.5246455960273743,0.6169047403335571,0.5861139006614685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.5901898741722107},{"x":0.5904762148857117,"y":0.5917721390724182},{"x":0.5904762148857117,"y":0.6060126423835754},{"x":0.5595238208770752,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.561904788017273,0.5901898741722107,0.5904762148857117,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.5901898741722107},{"x":0.5571428537368774,"y":0.5901898741722107},{"x":0.5547618865966797,"y":0.6060126423835754},{"x":0.5214285850524902,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5214285850524902,0.5901898741722107,0.5547618865966797,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833333194255829,"y":0.5901898741722107},{"x":0.5166666507720947,"y":0.5901898741722107},{"x":0.5166666507720947,"y":0.6060126423835754},{"x":0.4833333194255829,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4833333194255829,0.5901898741722107,0.5166666507720947,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.5886076092720032},{"x":0.47857141494750977,"y":0.5901898741722107},{"x":0.47857141494750977,"y":0.6060126423835754},{"x":0.43095237016677856,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4333333373069763,0.5886076092720032,0.47857141494750977,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095238149166107,"y":0.5886076092720032},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5901898741722107},{"x":0.42619046568870544,"y":0.6044303774833679},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.4095238149166107,0.5886076092720032,0.42619046568870544,0.6044303774833679]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095238149166107,"y":0.5886076092720032},{"x":0.5904762148857117,"y":0.5901898741722107},{"x":0.5904762148857117,"y":0.6060126423835754},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4045238149166107,0.5816076092720032,0.5954762148857117,0.6130126423835754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.7990506291389465},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7990506291389465},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8164557218551636},{"x":0.46666666865348816,"y":0.8148733973503113}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"3349","boundary":[0.46666666865348816,0.7990506291389465,0.5333333611488342,0.8164557218551636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.7990506291389465},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7990506291389465},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8164557218551636},{"x":0.46666666865348816,"y":0.8148733973503113}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.46166666865348815,0.7920506291389465,0.5383333611488342,0.8234557218551636],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/QZTUcVtyunVUDHup-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/xAKfFOjOvGbEwCRW.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/LWoRiqgFMHVNrMqu.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0004699546552839733,0.0005146811551685575,0.9980776643355688,0.9985618690795537]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857142806053162,"y":0.327531635761261},{"x":0.6357142925262451,"y":0.327531635761261},{"x":0.6380952596664429,"y":0.35917720198631287},{"x":0.5857142806053162,"y":0.3607594966888428}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تنگ","boundary":[0.5857142806053162,0.327531635761261,0.6380952596664429,0.35917720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166666507720947,"y":0.3291139304637909},{"x":0.5761904716491699,"y":0.3291139304637909},{"x":0.5761904716491699,"y":0.3607594966888428},{"x":0.5190476179122925,"y":0.3623417615890503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.5166666507720947,0.3291139304637909,0.5761904716491699,0.3607594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3306961953639984},{"x":0.5095238089561462,"y":0.3291139304637909},{"x":0.511904776096344,"y":0.3623417615890503},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3623417615890503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48571428656578064,0.3306961953639984,0.511904776096344,0.3623417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.3322784900665283},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3306961953639984},{"x":0.47857141494750977,"y":0.3623417615890503},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.36666667461395264,0.3322784900665283,0.47857141494750977,0.3623417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6238095164299011,"y":0.3655063211917877},{"x":0.688095211982727,"y":0.3655063211917877},{"x":0.688095211982727,"y":0.3892405033111572},{"x":0.6238095164299011,"y":0.3892405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6238095164299011,0.3655063211917877,0.688095211982727,0.3892405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.3655063211917877},{"x":0.6166666746139526,"y":0.3655063211917877},{"x":0.6166666746139526,"y":0.3892405033111572},{"x":0.5595238208770752,"y":0.3892405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاخر","boundary":[0.5595238208770752,0.3655063211917877,0.6166666746139526,0.3892405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3655063211917877},{"x":0.5523809790611267,"y":0.3655063211917877},{"x":0.5523809790611267,"y":0.3892405033111572},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3892405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.5142857432365417,0.3655063211917877,0.5523809790611267,0.3892405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.3655063211917877},{"x":0.5071428418159485,"y":0.3655063211917877},{"x":0.5071428418159485,"y":0.3892405033111572},{"x":0.4404761791229248,"y":0.3892405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4404761791229248,0.3655063211917877,0.5071428418159485,0.3892405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.3655063211917877},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3655063211917877},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3892405033111572},{"x":0.4119047522544861,"y":0.3892405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4119047522544861,0.3655063211917877,0.4333333373069763,0.3892405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.3655063211917877},{"x":0.40714284777641296,"y":0.3655063211917877},{"x":0.40714284777641296,"y":0.3892405033111572},{"x":0.3166666626930237,"y":0.3892405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.3166666626930237,0.3655063211917877,0.40714284777641296,0.3892405033111572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3322784900665283},{"x":0.6857143044471741,"y":0.32594937086105347},{"x":0.688095211982727,"y":0.3892405033111572},{"x":0.3166666626930237,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3092857253551483,0.3252784900665283,0.693095211982727,0.39624050331115723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49761903285980225,"y":0.42721518874168396},{"x":0.5190476179122925,"y":0.42721518874168396},{"x":0.5190476179122925,"y":0.4414556920528412},{"x":0.49761903285980225,"y":0.4414556920528412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.49761903285980225,0.42721518874168396,0.5190476179122925,0.4414556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.42721518874168396},{"x":0.49047619104385376,"y":0.42721518874168396},{"x":0.49047619104385376,"y":0.4414556920528412},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4414556920528412}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48571428656578064,0.42721518874168396,0.49047619104385376,0.4414556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.4462025463581085},{"x":0.5976190567016602,"y":0.4462025463581085},{"x":0.5976190567016602,"y":0.4636076092720032},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"دکتر","boundary":[0.5666666626930237,0.4462025463581085,0.5976190567016602,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.4462025463581085},{"x":0.561904788017273,"y":0.4462025463581085},{"x":0.561904788017273,"y":0.4636076092720032},{"x":0.5214285850524902,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"محمد","boundary":[0.5214285850524902,0.4462025463581085,0.561904788017273,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45476189255714417,"y":0.4462025463581085},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4462025463581085},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4636076092720032},{"x":0.45476189255714417,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ابوالکلام","boundary":[0.45476189255714417,0.4462025463581085,0.5142857432365417,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4047619104385376,"y":0.4462025463581085},{"x":0.44999998807907104,"y":0.4462025463581085},{"x":0.44999998807907104,"y":0.4636076092720032},{"x":0.4047619104385376,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"سرکار","boundary":[0.4047619104385376,0.4462025463581085,0.44999998807907104,0.4636076092720032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4047619104385376,"y":0.42721518874168396},{"x":0.5976190567016602,"y":0.42721518874168396},{"x":0.5976190567016602,"y":0.4636076092720032},{"x":0.4047619104385376,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3997619104385376,0.42021518874168395,0.6026190567016602,0.4706076092720032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.4762658178806305},{"x":0.523809552192688,"y":0.474683552980423},{"x":0.526190459728241,"y":0.4905063211917877},{"x":0.4809523820877075,"y":0.4905063211917877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4809523820877075,0.4762658178806305,0.526190459728241,0.4905063211917877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.4762658178806305},{"x":0.4833333194255829,"y":0.4762658178806305},{"x":0.4833333194255829,"y":0.4905063211917877},{"x":0.47857141494750977,"y":0.4905063211917877}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4761904776096344,0.4762658178806305,0.4833333194255829,0.4905063211917877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.5},{"x":0.5904762148857117,"y":0.4984177350997925},{"x":0.5904762148857117,"y":0.5142405033111572},{"x":0.5595238208770752,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5571428537368774,0.5,0.5904762148857117,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.511904776096344,"y":0.5},{"x":0.5547618865966797,"y":0.5},{"x":0.5547618865966797,"y":0.5142405033111572},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.511904776096344,0.5,0.5547618865966797,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47380951046943665,"y":0.5},{"x":0.511904776096344,"y":0.5},{"x":0.511904776096344,"y":0.5158227682113647},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.47380951046943665,0.5,0.511904776096344,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.5},{"x":0.4714285731315613,"y":0.5},{"x":0.4714285731315613,"y":0.5158227682113647},{"x":0.4119047522544861,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کهدویی","boundary":[0.4119047522544861,0.5,0.4714285731315613,0.5158227682113647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.4762658178806305},{"x":0.5880952477455139,"y":0.474683552980423},{"x":0.5904762148857117,"y":0.5142405033111572},{"x":0.4119047522544861,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4069047522544861,0.4692658178806305,0.5954762148857117,0.5212405033111572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5490506291389465},{"x":0.6214285492897034,"y":0.550632894039154},{"x":0.6214285492897034,"y":0.5680379867553711},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5680379867553711}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.6000000238418579,0.5490506291389465,0.6214285492897034,0.5680379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690476298332214,"y":0.5490506291389465},{"x":0.5952380895614624,"y":0.5490506291389465},{"x":0.5952380895614624,"y":0.5680379867553711},{"x":0.5690476298332214,"y":0.5680379867553711}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5690476298332214,0.5490506291389465,0.5952380895614624,0.5680379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.511904776096344,"y":0.547468364238739},{"x":0.5642856955528259,"y":0.5490506291389465},{"x":0.561904788017273,"y":0.5680379867553711},{"x":0.511904776096344,"y":0.5664557218551636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.511904776096344,0.547468364238739,0.561904788017273,0.5680379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44285714626312256,"y":0.547468364238739},{"x":0.5071428418159485,"y":0.547468364238739},{"x":0.5047619342803955,"y":0.5680379867553711},{"x":0.44285714626312256,"y":0.5664557218551636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.44285714626312256,0.547468364238739,0.5047619342803955,0.5680379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.547468364238739},{"x":0.43809524178504944,"y":0.547468364238739},{"x":0.4357142746448517,"y":0.5664557218551636},{"x":0.380952388048172,"y":0.5648733973503113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38333332538604736,0.547468364238739,0.4357142746448517,0.5664557218551636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.5458860993385315},{"x":0.6214285492897034,"y":0.5490506291389465},{"x":0.6214285492897034,"y":0.5696202516555786},{"x":0.380952388048172,"y":0.5664557218551636}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37833332538604736,0.5388860993385315,0.6264285492897034,0.5766202516555786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.5791139006614685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5791139006614685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.594936728477478},{"x":0.5833333134651184,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5833333134651184,0.5791139006614685,0.6285714507102966,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738095045089722,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5761904716491699,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5761904716491699,"y":0.594936728477478},{"x":0.5738095045089722,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5738095045089722,0.5791139006614685,0.5761904716491699,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5666666626930237,"y":0.594936728477478},{"x":0.369047611951828,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۵۰۲-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.369047611951828,0.5791139006614685,0.5666666626930237,0.594936728477478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.5791139006614685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5791139006614685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.594936728477478},{"x":0.369047611951828,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.364047611951828,0.5721139006614685,0.6335714507102966,0.601936728477478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.6091772317886353},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6107594966888428},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6297468543052673},{"x":0.7095237970352173,"y":0.6297468543052673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7095237970352173,0.6091772317886353,0.7714285850524902,0.6297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.6091772317886353},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6091772317886353},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6297468543052673},{"x":0.6976190209388733,"y":0.6297468543052673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6976190209388733,0.6091772317886353,0.7023809552192688,0.6297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6091772317886353},{"x":0.6904761791229248,"y":0.6091772317886353},{"x":0.6904761791229248,"y":0.6297468543052673},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6297468543052673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6571428775787354,0.6091772317886353,0.6904761791229248,0.6297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452381014823914,"y":0.6091772317886353},{"x":0.6523809432983398,"y":0.6091772317886353},{"x":0.6523809432983398,"y":0.628164529800415},{"x":0.6452381014823914,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6452381014823914,0.6091772317886353,0.6523809432983398,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5880952477455139,"y":0.6091772317886353},{"x":0.6380952596664429,"y":0.6091772317886353},{"x":0.6380952596664429,"y":0.628164529800415},{"x":0.5880952477455139,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5880952477455139,0.6091772317886353,0.6380952596664429,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.6091772317886353},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6091772317886353},{"x":0.5833333134651184,"y":0.628164529800415},{"x":0.5761904716491699,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5761904716491699,0.6091772317886353,0.5833333134651184,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.6091772317886353},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6091772317886353},{"x":0.5714285969734192,"y":0.628164529800415},{"x":0.5357142686843872,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5357142686843872,0.6091772317886353,0.5714285969734192,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49761903285980225,"y":0.6091772317886353},{"x":0.5285714268684387,"y":0.6091772317886353},{"x":0.5285714268684387,"y":0.628164529800415},{"x":0.49761903285980225,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.49761903285980225,0.6091772317886353,0.5285714268684387,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833333194255829,"y":0.6091772317886353},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6091772317886353},{"x":0.49047619104385376,"y":0.628164529800415},{"x":0.4833333194255829,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4833333194255829,0.6091772317886353,0.49047619104385376,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.6091772317886353},{"x":0.47857141494750977,"y":0.6091772317886353},{"x":0.47857141494750977,"y":0.628164529800415},{"x":0.4166666567325592,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4166666567325592,0.6091772317886353,0.47857141494750977,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.6091772317886353},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6091772317886353},{"x":0.4095238149166107,"y":0.628164529800415},{"x":0.3571428656578064,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3571428656578064,0.6091772317886353,0.4095238149166107,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.607594907283783},{"x":0.3499999940395355,"y":0.607594907283783},{"x":0.3499999940395355,"y":0.628164529800415},{"x":0.3047619163990021,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3047619163990021,0.607594907283783,0.3499999940395355,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.607594907283783},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6091772317886353},{"x":0.30000001192092896,"y":0.628164529800415},{"x":0.23333333432674408,"y":0.6265822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.23333333432674408,0.607594907283783,0.30000001192092896,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.6408227682113647},{"x":0.8023809790611267,"y":0.6408227682113647},{"x":0.8023809790611267,"y":0.6582278609275818},{"x":0.7476190328598022,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7476190328598022,0.6408227682113647,0.8023809790611267,0.6582278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.6408227682113647},{"x":0.7452380657196045,"y":0.6408227682113647},{"x":0.7452380657196045,"y":0.6582278609275818},{"x":0.7404761910438538,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7404761910438538,0.6408227682113647,0.7452380657196045,0.6582278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.6408227682113647},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6408227682113647},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6582278609275818},{"x":0.699999988079071,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.699999988079071,0.6408227682113647,0.7333333492279053,0.6582278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6476190686225891,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6952381134033203,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6952381134033203,"y":0.6582278609275818},{"x":0.6476190686225891,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسرین","boundary":[0.6476190686225891,0.6408227682113647,0.6952381134033203,0.6582278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5880952477455139,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6582278609275818},{"x":0.5880952477455139,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدزاده","boundary":[0.5880952477455139,0.6408227682113647,0.6428571343421936,0.6582278609275818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.607594907283783},{"x":0.8023809790611267,"y":0.6091772317886353},{"x":0.800000011920929,"y":0.6582278609275818},{"x":0.23095238208770752,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22833333432674408,0.600594907283783,0.805000011920929,0.6652278609275818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.6408227682113647},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6408227682113647},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6613923907279968},{"x":0.3880952298641205,"y":0.6598101258277893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.3880952298641205,0.6408227682113647,0.46666666865348816,0.6613923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.6408227682113647},{"x":0.39047619700431824,"y":0.6408227682113647},{"x":0.3880952298641205,"y":0.6598101258277893},{"x":0.38333332538604736,"y":0.6598101258277893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.38333332538604736,0.6408227682113647,0.3880952298641205,0.6598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.6392405033111572},{"x":0.37857142090797424,"y":0.6408227682113647},{"x":0.3761904835700989,"y":0.6598101258277893},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6598101258277893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3452380895614624,0.6392405033111572,0.3761904835700989,0.6598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.6392405033111572},{"x":0.3380952477455139,"y":0.6408227682113647},{"x":0.3380952477455139,"y":0.6598101258277893},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.30000001192092896,0.6392405033111572,0.3380952477455139,0.6598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24761904776096344,"y":0.6392405033111572},{"x":0.29523810744285583,"y":0.6392405033111572},{"x":0.29523810744285583,"y":0.6582278609275818},{"x":0.24523809552192688,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.24761904776096344,0.6392405033111572,0.29523810744285583,0.6582278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.6392405033111572},{"x":0.24047619104385376,"y":0.6392405033111572},{"x":0.24047619104385376,"y":0.6582278609275818},{"x":0.2023809552192688,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.2023809552192688,0.6392405033111572,0.24047619104385376,0.6582278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7523809671401978,"y":0.6693037748336792},{"x":0.800000011920929,"y":0.6677215099334717},{"x":0.800000011920929,"y":0.6851266026496887},{"x":0.7523809671401978,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7523809671401978,0.6693037748336792,0.800000011920929,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.6693037748336792},{"x":0.7452380657196045,"y":0.6693037748336792},{"x":0.7476190328598022,"y":0.6867088675498962},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7309523820877075,0.6693037748336792,0.7476190328598022,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.6693037748336792},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6693037748336792},{"x":0.7357142567634583,"y":0.6867088675498962},{"x":0.7285714149475098,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.726190447807312,0.6693037748336792,0.7357142567634583,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6809523701667786,"y":0.6708860993385315},{"x":0.7214285731315613,"y":0.6693037748336792},{"x":0.7214285731315613,"y":0.6867088675498962},{"x":0.6833333373069763,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فریده","boundary":[0.6809523701667786,0.6708860993385315,0.7214285731315613,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357142925262451,"y":0.6708860993385315},{"x":0.6761904954910278,"y":0.6708860993385315},{"x":0.6761904954910278,"y":0.6867088675498962},{"x":0.6380952596664429,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیوباد","boundary":[0.6357142925262451,0.6708860993385315,0.6761904954910278,0.6867088675498962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.6392405033111572},{"x":0.800000011920929,"y":0.6360759735107422},{"x":0.8023809790611267,"y":0.6867088675498962},{"x":0.2023809552192688,"y":0.6898733973503113}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1973809552192688,0.6322405033111572,0.8073809790611267,0.6937088675498962],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.6708860993385315},{"x":0.4119047522544861,"y":0.6708860993385315},{"x":0.4119047522544861,"y":0.6882911324501038},{"x":0.3761904835700989,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.3761904835700989,0.6708860993385315,0.4119047522544861,0.6882911324501038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.6708860993385315},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6708860993385315},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6867088675498962},{"x":0.3452380895614624,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.3452380895614624,0.6708860993385315,0.37142857909202576,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3404761850833893,"y":0.6708860993385315},{"x":0.3452380895614624,"y":0.6708860993385315},{"x":0.3452380895614624,"y":0.6867088675498962},{"x":0.3404761850833893,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3404761850833893,0.6708860993385315,0.3452380895614624,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928571403026581,"y":0.6708860993385315},{"x":0.33571428060531616,"y":0.6708860993385315},{"x":0.33571428060531616,"y":0.6867088675498962},{"x":0.2928571403026581,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.2928571403026581,0.6708860993385315,0.33571428060531616,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.6708860993385315},{"x":0.28809523582458496,"y":0.6708860993385315},{"x":0.28809523582458496,"y":0.6867088675498962},{"x":0.2023809552192688,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جاجیگلدی","boundary":[0.2023809552192688,0.6708860993385315,0.28809523582458496,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7009493708610535},{"x":0.800000011920929,"y":0.7009493708610535},{"x":0.800000011920929,"y":0.7183544039726257},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7428571581840515,0.7009493708610535,0.800000011920929,0.7183544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.7009493708610535},{"x":0.7404761910438538,"y":0.7009493708610535},{"x":0.7404761910438538,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7333333492279053,0.7009493708610535,0.7404761910438538,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.7009493708610535},{"x":0.723809540271759,"y":0.7009493708610535},{"x":0.723809540271759,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6952381134033203,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6952381134033203,0.7009493708610535,0.723809540271759,0.7167721390724182]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.6693037748336792},{"x":0.800000011920929,"y":0.672468364238739},{"x":0.800000011920929,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2023809552192688,"y":0.7151898741722107}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1973809552192688,0.6623037748336792,0.805000011920929,0.7253544039726257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.699367105960846},{"x":0.35476189851760864,"y":0.699367105960846},{"x":0.35476189851760864,"y":0.7183544039726257},{"x":0.32380953431129456,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.32380953431129456,0.699367105960846,0.35476189851760864,0.7183544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.7009493708610535},{"x":0.31904762983322144,"y":0.7009493708610535},{"x":0.31904762983322144,"y":0.7183544039726257},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.30000001192092896,0.7009493708610535,0.31904762983322144,0.7183544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7009493708610535},{"x":0.2928571403026581,"y":0.7009493708610535},{"x":0.2928571403026581,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2857142984867096,0.7009493708610535,0.2928571403026581,0.7183544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25238096714019775,"y":0.7009493708610535},{"x":0.2785714268684387,"y":0.7009493708610535},{"x":0.2785714268684387,"y":0.7183544039726257},{"x":0.25238096714019775,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.25238096714019775,0.7009493708610535,0.2785714268684387,0.7183544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.7009493708610535},{"x":0.24523809552192688,"y":0.7009493708610535},{"x":0.24523809552192688,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2023809552192688,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.2023809552192688,0.7009493708610535,0.24523809552192688,0.7183544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7294303774833679},{"x":0.7857142686843872,"y":0.7294303774833679},{"x":0.7857142686843872,"y":0.75},{"x":0.75,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.75,0.7294303774833679,0.7857142686843872,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.7294303774833679},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7294303774833679},{"x":0.7428571581840515,"y":0.75},{"x":0.7095237970352173,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7095237970352173,0.7294303774833679,0.7428571581840515,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.7294303774833679},{"x":0.7023809552192688,"y":0.7294303774833679},{"x":0.7023809552192688,"y":0.75},{"x":0.6952381134033203,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6952381134033203,0.7294303774833679,0.7023809552192688,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.7294303774833679},{"x":0.688095211982727,"y":0.7294303774833679},{"x":0.688095211982727,"y":0.75},{"x":0.6261904835700989,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6261904835700989,0.7294303774833679,0.688095211982727,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.7294303774833679},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7294303774833679},{"x":0.6166666746139526,"y":0.75},{"x":0.561904788017273,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.561904788017273,0.7294303774833679,0.6166666746139526,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095238089561462,"y":0.7294303774833679},{"x":0.5547618865966797,"y":0.7294303774833679},{"x":0.5547618865966797,"y":0.75},{"x":0.5095238089561462,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5095238089561462,0.7294303774833679,0.5547618865966797,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.7294303774833679},{"x":0.5023809671401978,"y":0.7294303774833679},{"x":0.5023809671401978,"y":0.75},{"x":0.4404761791229248,"y":0.75}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4404761791229248,0.7294303774833679,0.5023809671401978,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7294303774833679},{"x":0.4357142746448517,"y":0.7294303774833679},{"x":0.4357142746448517,"y":0.75},{"x":0.4285714328289032,"y":0.75}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4285714328289032,0.7294303774833679,0.4357142746448517,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857142925262451,"y":0.7294303774833679},{"x":0.4238095283508301,"y":0.7294303774833679},{"x":0.4238095283508301,"y":0.75},{"x":0.3857142925262451,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3857142925262451,0.7294303774833679,0.4238095283508301,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.7294303774833679},{"x":0.380952388048172,"y":0.7294303774833679},{"x":0.380952388048172,"y":0.75},{"x":0.3761904835700989,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3761904835700989,0.7294303774833679,0.380952388048172,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.7294303774833679},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7294303774833679},{"x":0.36666667461395264,"y":0.75},{"x":0.3166666626930237,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3166666626930237,0.7294303774833679,0.36666667461395264,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.7294303774833679},{"x":0.3095238208770752,"y":0.7294303774833679},{"x":0.3095238208770752,"y":0.75},{"x":0.27142858505249023,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.27142858505249023,0.7294303774833679,0.3095238208770752,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261904776096344,"y":0.7294303774833679},{"x":0.261904776096344,"y":0.7294303774833679},{"x":0.261904776096344,"y":0.75},{"x":0.2261904776096344,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.2261904776096344,0.7294303774833679,0.261904776096344,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.7294303774833679},{"x":0.22142857313156128,"y":0.7294303774833679},{"x":0.22142857313156128,"y":0.75},{"x":0.21904762089252472,"y":0.75}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21904762089252472,0.7294303774833679,0.22142857313156128,0.75]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.699367105960846},{"x":0.7857142686843872,"y":0.6977847814559937},{"x":0.7857142686843872,"y":0.75},{"x":0.2023809552192688,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1973809552192688,0.6923671059608459,0.7907142686843872,0.757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.75},{"x":0.6095238327980042,"y":0.75},{"x":0.6095238327980042,"y":0.767405092716217},{"x":0.5595238208770752,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5595238208770752,0.75,0.6095238327980042,0.767405092716217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095238089561462,"y":0.7515822649002075},{"x":0.5547618865966797,"y":0.75},{"x":0.5547618865966797,"y":0.7689873576164246},{"x":0.5095238089561462,"y":0.7705696225166321}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5095238089561462,0.7515822649002075,0.5547618865966797,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.7515822649002075},{"x":0.5,"y":0.7515822649002075},{"x":0.5023809671401978,"y":0.7705696225166321},{"x":0.4952380955219269,"y":0.7705696225166321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4952380955219269,0.7515822649002075,0.5023809671401978,0.7705696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452380836009979,"y":0.753164529800415},{"x":0.488095223903656,"y":0.7515822649002075},{"x":0.488095223903656,"y":0.7705696225166321},{"x":0.4452380836009979,"y":0.7705696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4452380836009979,0.753164529800415,0.488095223903656,0.7705696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39047619700431824,"y":0.753164529800415},{"x":0.43809524178504944,"y":0.753164529800415},{"x":0.4404761791229248,"y":0.7705696225166321},{"x":0.3928571343421936,"y":0.7721518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.39047619700431824,0.753164529800415,0.4404761791229248,0.7705696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690476179122925,"y":0.7848101258277893},{"x":0.8023809790611267,"y":0.7848101258277893},{"x":0.8023809790611267,"y":0.8022152185440063},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7690476179122925,0.7848101258277893,0.8023809790611267,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723809540271759,"y":0.7832278609275818},{"x":0.7595238089561462,"y":0.7848101258277893},{"x":0.7595238089561462,"y":0.8022152185440063},{"x":0.723809540271759,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.723809540271759,0.7832278609275818,0.7595238089561462,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.7832278609275818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7832278609275818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8022152185440063},{"x":0.6523809432983398,"y":0.800632894039154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6547619104385376,0.7832278609275818,0.7142857313156128,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6476190686225891,"y":0.7832278609275818},{"x":0.6523809432983398,"y":0.7832278609275818},{"x":0.6523809432983398,"y":0.800632894039154},{"x":0.6476190686225891,"y":0.800632894039154}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6476190686225891,0.7832278609275818,0.6523809432983398,0.800632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.7816455960273743},{"x":0.6333333253860474,"y":0.7832278609275818},{"x":0.6333333253860474,"y":0.800632894039154},{"x":0.5476190447807312,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.5476190447807312,0.7816455960273743,0.6333333253860474,0.800632894039154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39047619700431824,"y":0.75},{"x":0.8023809790611267,"y":0.7484177350997925},{"x":0.8023809790611267,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3928571343421936,"y":0.8037974834442139}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38547619700431823,0.743,0.8073809790611267,0.8092152185440064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3738095164299011,"y":0.7863923907279968},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7863923907279968},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8037974834442139},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8037974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.3738095164299011,0.7863923907279968,0.4285714328289032,0.8037974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33095237612724304,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3642857074737549,"y":0.7863923907279968},{"x":0.3642857074737549,"y":0.8022152185440063},{"x":0.33095237612724304,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.33095237612724304,0.7848101258277893,0.3642857074737549,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31904762983322144,"y":0.7848101258277893},{"x":0.32380953431129456,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3214285671710968,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3166666626930237,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.31904762983322144,0.7848101258277893,0.3214285671710968,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.7816455960273743},{"x":0.3095238208770752,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3095238208770752,"y":0.8022152185440063},{"x":0.2023809552192688,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.20476190745830536,0.7816455960273743,0.3095238208770752,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690476179122925,"y":0.8148733973503113},{"x":0.8023809790611267,"y":0.8148733973503113},{"x":0.800000011920929,"y":0.8338607549667358},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8338607549667358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7690476179122925,0.8148733973503113,0.800000011920929,0.8338607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.8132911324501038},{"x":0.761904776096344,"y":0.8148733973503113},{"x":0.7595238089561462,"y":0.8338607549667358},{"x":0.7357142567634583,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.738095223903656,0.8132911324501038,0.7595238089561462,0.8338607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.8117088675498962},{"x":0.726190447807312,"y":0.8132911324501038},{"x":0.726190447807312,"y":0.8322784900665283},{"x":0.6904761791229248,"y":0.8306962251663208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6904761791229248,0.8117088675498962,0.726190447807312,0.8322784900665283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.7816455960273743},{"x":0.8023809790611267,"y":0.797468364238739},{"x":0.8023809790611267,"y":0.8338607549667358},{"x":0.2023809552192688,"y":0.8180379867553711}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19976190745830535,0.7746455960273743,0.8073809790611267,0.8408607549667358],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.8132911324501038},{"x":0.35476189851760864,"y":0.8132911324501038},{"x":0.35476189851760864,"y":0.8306962251663208},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8306962251663208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3142857253551483,0.8132911324501038,0.35476189851760864,0.8306962251663208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29523810744285583,"y":0.8148733973503113},{"x":0.3095238208770752,"y":0.8148733973503113},{"x":0.3095238208770752,"y":0.8306962251663208},{"x":0.29523810744285583,"y":0.8306962251663208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.29523810744285583,0.8148733973503113,0.3095238208770752,0.8306962251663208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24761904776096344,"y":0.8148733973503113},{"x":0.30000001192092896,"y":0.8148733973503113},{"x":0.30000001192092896,"y":0.8322784900665283},{"x":0.24761904776096344,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۰۰۰۰","boundary":[0.24761904776096344,0.8148733973503113,0.30000001192092896,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.8148733973503113},{"x":0.24285714328289032,"y":0.8148733973503113},{"x":0.24523809552192688,"y":0.8322784900665283},{"x":0.20714285969734192,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.20476190745830536,0.8148733973503113,0.24523809552192688,0.8322784900665283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.8148733973503113},{"x":0.35476189851760864,"y":0.8132911324501038},{"x":0.35476189851760864,"y":0.8306962251663208},{"x":0.20714285969734192,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19976190745830535,0.8078733973503113,0.35976189851760865,0.8376962251663208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.8908227682113647},{"x":0.49761903285980225,"y":0.8908227682113647},{"x":0.49761903285980225,"y":0.9018987417221069},{"x":0.4690476059913635,"y":0.9018987417221069}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۱۲","boundary":[0.4690476059913635,0.8908227682113647,0.49761903285980225,0.9018987417221069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.8908227682113647},{"x":0.49761903285980225,"y":0.8908227682113647},{"x":0.49761903285980225,"y":0.9018987417221069},{"x":0.4690476059913635,"y":0.9018987417221069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4640476059913635,0.8838227682113647,0.5026190328598023,0.9088987417221069],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/FEaCejMuWahUbSKf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/VFNfRXMFwlNcVETs.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/pyHOHZoKUJNvxnai.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0003282313077222733,0.0005322063825552977,0.997947278891291,0.9986094375471526]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.3417721390724182},{"x":0.8547618985176086,"y":0.3417721390724182},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3623417615890503},{"x":0.8047618865966797,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8023809790611267,0.3417721390724182,0.8571428656578064,0.3623417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.3433544337749481},{"x":0.7928571701049805,"y":0.3433544337749481},{"x":0.7928571701049805,"y":0.3639240562915802},{"x":0.75,"y":0.3655063211917877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7476190328598022,0.3433544337749481,0.7928571701049805,0.3639240562915802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.3433544337749481},{"x":0.8547618985176086,"y":0.3401898741722107},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3623417615890503},{"x":0.75,"y":0.3655063211917877}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7426190328598022,0.3363544337749481,0.8621428656578064,0.3693417615890503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8142856955528259,"y":0.4873417615890503},{"x":0.8547618985176086,"y":0.4873417615890503},{"x":0.8547618985176086,"y":0.5},{"x":0.8166666626930237,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"مهمی","boundary":[0.8142856955528259,0.4873417615890503,0.8547618985176086,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8142856955528259,"y":0.4873417615890503},{"x":0.8547618985176086,"y":0.4873417615890503},{"x":0.8547618985176086,"y":0.5},{"x":0.8166666626930237,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8092856955528259,0.4803417615890503,0.8597618985176086,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.3829113841056824},{"x":0.8547618985176086,"y":0.3829113841056824},{"x":0.8547618985176086,"y":0.4066455662250519},{"x":0.800000011920929,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.800000011920929,0.3829113841056824,0.8547618985176086,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711904764175415,"y":0.3829113841056824},{"x":0.7904762029647827,"y":0.38132911920547485},{"x":0.7904762029647827,"y":0.4066455662250519},{"x":0.711904764175415,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.711904764175415,0.3829113841056824,0.7904762029647827,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3829113841056824},{"x":0.7023809552192688,"y":0.3829113841056824},{"x":0.7023809552192688,"y":0.4066455662250519},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.3829113841056824,0.7023809552192688,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3829113841056824},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3829113841056824},{"x":0.6190476417541504,"y":0.4066455662250519},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.3829113841056824,0.6190476417541504,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.3829113841056824},{"x":0.5904762148857117,"y":0.3829113841056824},{"x":0.5904762148857117,"y":0.4066455662250519},{"x":0.550000011920929,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.550000011920929,0.3829113841056824,0.5904762148857117,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.3829113841056824},{"x":0.5404762029647827,"y":0.3829113841056824},{"x":0.5404762029647827,"y":0.4066455662250519},{"x":0.4928571283817291,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.4928571283817291,0.3829113841056824,0.5404762029647827,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.3829113841056824},{"x":0.4833333194255829,"y":0.3829113841056824},{"x":0.4833333194255829,"y":0.4082278609275818},{"x":0.4476190507411957,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4476190507411957,0.3829113841056824,0.4833333194255829,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238095283508301,"y":0.3829113841056824},{"x":0.43809524178504944,"y":0.3829113841056824},{"x":0.43809524178504944,"y":0.4082278609275818},{"x":0.4238095283508301,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4238095283508301,0.3829113841056824,0.43809524178504944,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3738095164299011,"y":0.3829113841056824},{"x":0.41428571939468384,"y":0.3829113841056824},{"x":0.41428571939468384,"y":0.4082278609275818},{"x":0.3738095164299011,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.3738095164299011,0.3829113841056824,0.41428571939468384,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33571428060531616,"y":0.3829113841056824},{"x":0.369047611951828,"y":0.3829113841056824},{"x":0.369047611951828,"y":0.4082278609275818},{"x":0.33571428060531616,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.33571428060531616,0.3829113841056824,0.369047611951828,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976190447807312,"y":0.3829113841056824},{"x":0.3261904716491699,"y":0.3829113841056824},{"x":0.3261904716491699,"y":0.4082278609275818},{"x":0.2976190447807312,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.2976190447807312,0.3829113841056824,0.3261904716491699,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22142857313156128,"y":0.3844936788082123},{"x":0.28809523582458496,"y":0.3844936788082123},{"x":0.28809523582458496,"y":0.4082278609275818},{"x":0.22142857313156128,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.22142857313156128,0.3844936788082123,0.28809523582458496,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.3844936788082123},{"x":0.21190476417541504,"y":0.3844936788082123},{"x":0.21190476417541504,"y":0.4082278609275818},{"x":0.18809524178504944,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.18809524178504944,0.3844936788082123,0.21190476417541504,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15238095819950104,"y":0.3844936788082123},{"x":0.18333333730697632,"y":0.3844936788082123},{"x":0.18333333730697632,"y":0.4082278609275818},{"x":0.15238095819950104,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.15238095819950104,0.3844936788082123,0.18333333730697632,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3844936788082123},{"x":0.15000000596046448,"y":0.3844936788082123},{"x":0.15000000596046448,"y":0.4082278609275818},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4082278609275818}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1428571492433548,0.3844936788082123,0.15000000596046448,0.4082278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8404762148857117,"y":0.41613924503326416},{"x":0.8547618985176086,"y":0.41613924503326416},{"x":0.8547618985176086,"y":0.43987342715263367},{"x":0.8404762148857117,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8404762148857117,0.41613924503326416,0.8547618985176086,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.41613924503326416},{"x":0.8333333134651184,"y":0.41613924503326416},{"x":0.8333333134651184,"y":0.43987342715263367},{"x":0.8071428537368774,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.8071428537368774,0.41613924503326416,0.8333333134651184,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.41613924503326416},{"x":0.7976190447807312,"y":0.41613924503326416},{"x":0.7976190447807312,"y":0.43987342715263367},{"x":0.738095223903656,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.738095223903656,0.41613924503326416,0.7976190447807312,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.41613924503326416},{"x":0.7333333492279053,"y":0.41613924503326416},{"x":0.7333333492279053,"y":0.43987342715263367},{"x":0.726190447807312,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.726190447807312,0.41613924503326416,0.7333333492279053,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.41613924503326416},{"x":0.7166666388511658,"y":0.41613924503326416},{"x":0.7166666388511658,"y":0.43987342715263367},{"x":0.6785714030265808,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6785714030265808,0.41613924503326416,0.7166666388511658,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.41613924503326416},{"x":0.6690475940704346,"y":0.41613924503326416},{"x":0.6690475940704346,"y":0.43987342715263367},{"x":0.6547619104385376,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6547619104385376,0.41613924503326416,0.6690475940704346,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.41613924503326416},{"x":0.6452381014823914,"y":0.41613924503326416},{"x":0.6452381014823914,"y":0.43987342715263367},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.5714285969734192,0.41613924503326416,0.6452381014823914,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309523940086365,"y":0.41613924503326416},{"x":0.561904788017273,"y":0.41613924503326416},{"x":0.561904788017273,"y":0.43987342715263367},{"x":0.5309523940086365,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.5309523940086365,0.41613924503326416,0.561904788017273,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44285714626312256,"y":0.41613924503326416},{"x":0.5214285850524902,"y":0.41613924503326416},{"x":0.5214285850524902,"y":0.43987342715263367},{"x":0.44285714626312256,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.44285714626312256,0.41613924503326416,0.5214285850524902,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.41613924503326416},{"x":0.4404761791229248,"y":0.41613924503326416},{"x":0.4404761791229248,"y":0.43987342715263367},{"x":0.4333333373069763,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4333333373069763,0.41613924503326416,0.4404761791229248,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.41613924503326416},{"x":0.4238095283508301,"y":0.41613924503326416},{"x":0.4238095283508301,"y":0.43987342715263367},{"x":0.3761904835700989,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.3761904835700989,0.41613924503326416,0.4238095283508301,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.41613924503326416},{"x":0.36666667461395264,"y":0.41613924503326416},{"x":0.36666667461395264,"y":0.43987342715263367},{"x":0.3571428656578064,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3571428656578064,0.41613924503326416,0.36666667461395264,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.41613924503326416},{"x":0.34761905670166016,"y":0.41613924503326416},{"x":0.34761905670166016,"y":0.43987342715263367},{"x":0.30000001192092896,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.30000001192092896,0.41613924503326416,0.34761905670166016,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22142857313156128,"y":0.41613924503326416},{"x":0.2904762029647827,"y":0.41613924503326416},{"x":0.2904762029647827,"y":0.43987342715263367},{"x":0.22142857313156128,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.22142857313156128,0.41613924503326416,0.2904762029647827,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.41613924503326416},{"x":0.2142857164144516,"y":0.41613924503326416},{"x":0.2142857164144516,"y":0.43987342715263367},{"x":0.14523810148239136,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.14523810148239136,0.41613924503326416,0.2142857164144516,0.43987342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.44778481125831604},{"x":0.8571428656578064,"y":0.44778481125831604},{"x":0.8571428656578064,"y":0.46993669867515564},{"x":0.7928571701049805,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.7928571701049805,0.44778481125831604,0.8571428656578064,0.46993669867515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.44936707615852356},{"x":0.7857142686843872,"y":0.44936707615852356},{"x":0.7857142686843872,"y":0.47151899337768555},{"x":0.75,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.75,0.44936707615852356,0.7857142686843872,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.44936707615852356},{"x":0.7476190328598022,"y":0.44936707615852356},{"x":0.7476190328598022,"y":0.47151899337768555},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7428571581840515,0.44936707615852356,0.7476190328598022,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.44936707615852356},{"x":0.7333333492279053,"y":0.44936707615852356},{"x":0.7333333492279053,"y":0.47151899337768555},{"x":0.6690475940704346,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.6690475940704346,0.44936707615852356,0.7333333492279053,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.44936707615852356},{"x":0.6595237851142883,"y":0.44936707615852356},{"x":0.6595237851142883,"y":0.47151899337768555},{"x":0.6380952596664429,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6380952596664429,0.44936707615852356,0.6595237851142883,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6023809313774109,"y":0.44936707615852356},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44936707615852356},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47151899337768555},{"x":0.6023809313774109,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6023809313774109,0.44936707615852356,0.6285714507102966,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5928571224212646,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5928571224212646,"y":0.47151899337768555},{"x":0.523809552192688,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.523809552192688,0.44778481125831604,0.5928571224212646,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714285731315613,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47151899337768555},{"x":0.4714285731315613,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.4714285731315613,0.44778481125831604,0.5142857432365417,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.44778481125831604},{"x":0.46190476417541504,"y":0.44778481125831604},{"x":0.46190476417541504,"y":0.47151899337768555},{"x":0.4476190507411957,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4476190507411957,0.44778481125831604,0.46190476417541504,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.44778481125831604},{"x":0.43809524178504944,"y":0.44778481125831604},{"x":0.43809524178504944,"y":0.47151899337768555},{"x":0.3499999940395355,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.3499999940395355,0.44778481125831604,0.43809524178504944,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.44778481125831604},{"x":0.3380952477455139,"y":0.44778481125831604},{"x":0.3380952477455139,"y":0.47151899337768555},{"x":0.3047619163990021,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.3047619163990021,0.44778481125831604,0.3380952477455139,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23571428656578064,"y":0.44778481125831604},{"x":0.29523810744285583,"y":0.44778481125831604},{"x":0.29523810744285583,"y":0.47151899337768555},{"x":0.23571428656578064,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23571428656578064,0.44778481125831604,0.29523810744285583,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23095238208770752,"y":0.44778481125831604},{"x":0.23571428656578064,"y":0.44778481125831604},{"x":0.23571428656578064,"y":0.46993669867515564},{"x":0.23095238208770752,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23095238208770752,0.44778481125831604,0.23571428656578064,0.46993669867515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.44778481125831604},{"x":0.22142857313156128,"y":0.44778481125831604},{"x":0.22142857313156128,"y":0.46993669867515564},{"x":0.2023809552192688,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.2023809552192688,0.44778481125831604,0.22142857313156128,0.46993669867515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.44778481125831604},{"x":0.19285714626312256,"y":0.44778481125831604},{"x":0.19285714626312256,"y":0.46993669867515564},{"x":0.14523810148239136,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.14523810148239136,0.44778481125831604,0.19285714626312256,0.46993669867515564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.38132911920547485},{"x":0.8571428656578064,"y":0.38132911920547485},{"x":0.8571428656578064,"y":0.47151899337768555},{"x":0.1428571492433548,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1378571492433548,0.37432911920547485,0.8621428656578064,0.47851899337768555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.4762658178806305},{"x":0.7976190447807312,"y":0.4762658178806305},{"x":0.7976190447807312,"y":0.5},{"x":0.7666666507720947,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7666666507720947,0.4762658178806305,0.7976190447807312,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711904764175415,"y":0.4762658178806305},{"x":0.7571428418159485,"y":0.4762658178806305},{"x":0.7571428418159485,"y":0.5},{"x":0.711904764175415,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.711904764175415,0.4762658178806305,0.7571428418159485,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.4778481125831604},{"x":0.7023809552192688,"y":0.4762658178806305},{"x":0.7023809552192688,"y":0.5},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6190476417541504,0.4778481125831604,0.7023809552192688,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5880952477455139,"y":0.4778481125831604},{"x":0.6095238327980042,"y":0.4778481125831604},{"x":0.6095238327980042,"y":0.5015822649002075},{"x":0.5880952477455139,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5880952477455139,0.4778481125831604,0.6095238327980042,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.4778481125831604},{"x":0.5785714387893677,"y":0.4778481125831604},{"x":0.5785714387893677,"y":0.5015822649002075},{"x":0.523809552192688,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.523809552192688,0.4778481125831604,0.5785714387893677,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5047619342803955,"y":0.4778481125831604},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4778481125831604},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5015822649002075},{"x":0.5047619342803955,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5047619342803955,0.4778481125831604,0.5142857432365417,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4595237970352173,"y":0.4778481125831604},{"x":0.4952380955219269,"y":0.4778481125831604},{"x":0.4952380955219269,"y":0.5015822649002075},{"x":0.4595237970352173,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.4595237970352173,0.4778481125831604,0.4952380955219269,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.4778481125831604},{"x":0.44999998807907104,"y":0.4778481125831604},{"x":0.44999998807907104,"y":0.5015822649002075},{"x":0.38333332538604736,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.38333332538604736,0.4778481125831604,0.44999998807907104,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285714387893677,"y":0.4778481125831604},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4778481125831604},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5015822649002075},{"x":0.3285714387893677,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.3285714387893677,0.4778481125831604,0.37142857909202576,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28809523582458496,"y":0.4778481125831604},{"x":0.31904762983322144,"y":0.4778481125831604},{"x":0.31904762983322144,"y":0.5015822649002075},{"x":0.28809523582458496,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.28809523582458496,0.4778481125831604,0.31904762983322144,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27619048953056335,"y":0.4778481125831604},{"x":0.28333333134651184,"y":0.4778481125831604},{"x":0.28333333134651184,"y":0.5015822649002075},{"x":0.27619048953056335,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27619048953056335,0.4778481125831604,0.28333333134651184,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.4778481125831604},{"x":0.2666666805744171,"y":0.4778481125831604},{"x":0.2666666805744171,"y":0.5015822649002075},{"x":0.21904762089252472,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.21904762089252472,0.4778481125831604,0.2666666805744171,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4794303774833679},{"x":0.21190476417541504,"y":0.4778481125831604},{"x":0.21190476417541504,"y":0.5015822649002075},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5015822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.1428571492433548,0.4794303774833679,0.21190476417541504,0.5015822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811904788017273,"y":0.5110759735107422},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5110759735107422},{"x":0.8547618985176086,"y":0.5363923907279968},{"x":0.811904788017273,"y":0.5348101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.811904788017273,0.5110759735107422,0.8547618985176086,0.5363923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.5110759735107422},{"x":0.8023809790611267,"y":0.5110759735107422},{"x":0.8023809790611267,"y":0.5348101258277893},{"x":0.788095235824585,"y":0.5348101258277893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.788095235824585,0.5110759735107422,0.8023809790611267,0.5348101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5110759735107422},{"x":0.7809523940086365,"y":0.5110759735107422},{"x":0.7785714268684387,"y":0.5348101258277893},{"x":0.711904764175415,"y":0.5348101258277893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7142857313156128,0.5110759735107422,0.7785714268684387,0.5348101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.5094936490058899},{"x":0.7047619223594666,"y":0.5094936490058899},{"x":0.7023809552192688,"y":0.5348101258277893},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5348101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6785714030265808,0.5094936490058899,0.7023809552192688,0.5348101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.5094936490058899},{"x":0.6761904954910278,"y":0.5094936490058899},{"x":0.6761904954910278,"y":0.5348101258277893},{"x":0.6714285612106323,"y":0.5348101258277893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6714285612106323,0.5094936490058899,0.6761904954910278,0.5348101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.5094936490058899},{"x":0.6619047522544861,"y":0.5094936490058899},{"x":0.6619047522544861,"y":0.5348101258277893},{"x":0.6404761672019958,"y":0.5348101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6428571343421936,0.5094936490058899,0.6619047522544861,0.5348101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690476298332214,"y":0.5094936490058899},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5094936490058899},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5348101258277893},{"x":0.5690476298332214,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.5690476298332214,0.5094936490058899,0.6333333253860474,0.5348101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.5094936490058899},{"x":0.5595238208770752,"y":0.5094936490058899},{"x":0.5595238208770752,"y":0.5332278609275818},{"x":0.5214285850524902,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.5214285850524902,0.5094936490058899,0.5595238208770752,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49761903285980225,"y":0.5094936490058899},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5094936490058899},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5332278609275818},{"x":0.49761903285980225,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.49761903285980225,0.5094936490058899,0.5142857432365417,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.5079113841056824},{"x":0.49047619104385376,"y":0.5094936490058899},{"x":0.488095223903656,"y":0.5332278609275818},{"x":0.4404761791229248,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.4404761791229248,0.5079113841056824,0.488095223903656,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.5079113841056824},{"x":0.43095237016677856,"y":0.5079113841056824},{"x":0.43095237016677856,"y":0.5332278609275818},{"x":0.4119047522544861,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4119047522544861,0.5079113841056824,0.43095237016677856,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31190475821495056,"y":0.5079113841056824},{"x":0.40238094329833984,"y":0.5079113841056824},{"x":0.40238094329833984,"y":0.5332278609275818},{"x":0.31190475821495056,"y":0.5316455960273743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.31190475821495056,0.5079113841056824,0.40238094329833984,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26428571343421936,"y":0.5079113841056824},{"x":0.3023809492588043,"y":0.5079113841056824},{"x":0.3023809492588043,"y":0.5316455960273743},{"x":0.26428571343421936,"y":0.5316455960273743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.26428571343421936,0.5079113841056824,0.3023809492588043,0.5316455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.5063291192054749},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5079113841056824},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5316455960273743},{"x":0.18809524178504944,"y":0.5316455960273743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.18809524178504944,0.5063291192054749,0.2571428716182709,0.5316455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.5063291192054749},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5079113841056824},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5316455960273743},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5316455960273743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.14523810148239136,0.5063291192054749,0.1785714328289032,0.5316455960273743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8380952477455139,"y":0.5395569801330566},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5395569801330566},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5617088675498962},{"x":0.8380952477455139,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8380952477455139,0.5395569801330566,0.8571428656578064,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5395569801330566},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5395569801330566},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5617088675498962},{"x":0.75,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شدنه","boundary":[0.75,0.5395569801330566,0.8285714387893677,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.5395569801330566},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5395569801330566},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6499999761581421,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.6499999761581421,0.5395569801330566,0.7428571581840515,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.5395569801330566},{"x":0.6404761672019958,"y":0.5395569801330566},{"x":0.6404761672019958,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5357142686843872,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.5357142686843872,0.5395569801330566,0.6404761672019958,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833333194255829,"y":0.5395569801330566},{"x":0.5285714268684387,"y":0.5395569801330566},{"x":0.5285714268684387,"y":0.5617088675498962},{"x":0.4833333194255829,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.4833333194255829,0.5395569801330566,0.5285714268684387,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.5395569801330566},{"x":0.47380951046943665,"y":0.5395569801330566},{"x":0.47380951046943665,"y":0.5617088675498962},{"x":0.4333333373069763,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.4333333373069763,0.5395569801330566,0.47380951046943665,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.5395569801330566},{"x":0.4238095283508301,"y":0.5395569801330566},{"x":0.4238095283508301,"y":0.5617088675498962},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3571428656578064,0.5395569801330566,0.4238095283508301,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5395569801330566},{"x":0.34761905670166016,"y":0.5395569801330566},{"x":0.34761905670166016,"y":0.5617088675498962},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3142857253551483,0.5395569801330566,0.34761905670166016,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25952380895614624,"y":0.5395569801330566},{"x":0.3047619163990021,"y":0.5395569801330566},{"x":0.3047619163990021,"y":0.5617088675498962},{"x":0.25952380895614624,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.25952380895614624,0.5395569801330566,0.3047619163990021,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24047619104385376,"y":0.5395569801330566},{"x":0.25,"y":0.5395569801330566},{"x":0.25,"y":0.5617088675498962},{"x":0.24047619104385376,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24047619104385376,0.5395569801330566,0.25,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17380952835083008,"y":0.5395569801330566},{"x":0.23333333432674408,"y":0.5395569801330566},{"x":0.23333333432674408,"y":0.5617088675498962},{"x":0.17380952835083008,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.17380952835083008,0.5395569801330566,0.23333333432674408,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5395569801330566},{"x":0.16428571939468384,"y":0.5395569801330566},{"x":0.16428571939468384,"y":0.5617088675498962},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5617088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1428571492433548,0.5395569801330566,0.16428571939468384,0.5617088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.5696202516555786},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5696202516555786},{"x":0.8571428656578064,"y":0.594936728477478},{"x":0.8095238208770752,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.8095238208770752,0.5696202516555786,0.8571428656578064,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690476179122925,"y":0.5696202516555786},{"x":0.8047618865966797,"y":0.5696202516555786},{"x":0.8047618865966797,"y":0.594936728477478},{"x":0.7690476179122925,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7690476179122925,0.5696202516555786,0.8047618865966797,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.5696202516555786},{"x":0.7595238089561462,"y":0.5696202516555786},{"x":0.7595238089561462,"y":0.594936728477478},{"x":0.6952381134033203,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6952381134033203,0.5696202516555786,0.7595238089561462,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.5696202516555786},{"x":0.688095211982727,"y":0.5696202516555786},{"x":0.688095211982727,"y":0.594936728477478},{"x":0.6261904835700989,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6261904835700989,0.5696202516555786,0.688095211982727,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690476298332214,"y":0.5696202516555786},{"x":0.6166666746139526,"y":0.5696202516555786},{"x":0.6166666746139526,"y":0.594936728477478},{"x":0.5690476298332214,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5690476298332214,0.5696202516555786,0.6166666746139526,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.5696202516555786},{"x":0.5595238208770752,"y":0.5696202516555786},{"x":0.5595238208770752,"y":0.594936728477478},{"x":0.550000011920929,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.550000011920929,0.5696202516555786,0.5595238208770752,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.5696202516555786},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5696202516555786},{"x":0.5428571701049805,"y":0.594936728477478},{"x":0.4690476059913635,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.4690476059913635,0.5696202516555786,0.5428571701049805,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.5696202516555786},{"x":0.4595237970352173,"y":0.5696202516555786},{"x":0.4595237970352173,"y":0.594936728477478},{"x":0.4333333373069763,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.4333333373069763,0.5696202516555786,0.4595237970352173,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.5696202516555786},{"x":0.43095237016677856,"y":0.5696202516555786},{"x":0.43095237016677856,"y":0.594936728477478},{"x":0.42619046568870544,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42619046568870544,0.5696202516555786,0.43095237016677856,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.5696202516555786},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5696202516555786},{"x":0.4166666567325592,"y":0.594936728477478},{"x":0.37857142090797424,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.37857142090797424,0.5696202516555786,0.4166666567325592,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5696202516555786},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5696202516555786},{"x":0.37142857909202576,"y":0.594936728477478},{"x":0.3333333432674408,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.3333333432674408,0.5696202516555786,0.37142857909202576,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.5696202516555786},{"x":0.32380953431129456,"y":0.5696202516555786},{"x":0.32380953431129456,"y":0.594936728477478},{"x":0.25,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.25,0.5696202516555786,0.32380953431129456,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.5696202516555786},{"x":0.24047619104385376,"y":0.5696202516555786},{"x":0.24047619104385376,"y":0.594936728477478},{"x":0.190476194024086,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.190476194024086,0.5696202516555786,0.24047619104385376,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.5696202516555786},{"x":0.18095238506793976,"y":0.5696202516555786},{"x":0.18095238506793976,"y":0.594936728477478},{"x":0.14523810148239136,"y":0.594936728477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.14523810148239136,0.5696202516555786,0.18095238506793976,0.594936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166666626930237,"y":0.5996835231781006},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5996835231781006},{"x":0.8571428656578064,"y":0.625},{"x":0.8166666626930237,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8166666626930237,0.5996835231781006,0.8571428656578064,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776190459728241,"y":0.5996835231781006},{"x":0.8071428537368774,"y":0.5996835231781006},{"x":0.8071428537368774,"y":0.625},{"x":0.776190459728241,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.776190459728241,0.5996835231781006,0.8071428537368774,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.5996835231781006},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5996835231781006},{"x":0.7714285850524902,"y":0.625},{"x":0.761904776096344,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.761904776096344,0.5996835231781006,0.7714285850524902,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711904764175415,"y":0.5996835231781006},{"x":0.7523809671401978,"y":0.5996835231781006},{"x":0.7523809671401978,"y":0.625},{"x":0.711904764175415,"y":0.625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.711904764175415,0.5996835231781006,0.7523809671401978,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.5996835231781006},{"x":0.711904764175415,"y":0.5996835231781006},{"x":0.711904764175415,"y":0.625},{"x":0.7047619223594666,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7047619223594666,0.5996835231781006,0.711904764175415,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5996835231781006},{"x":0.6952381134033203,"y":0.5996835231781006},{"x":0.6952381134033203,"y":0.625},{"x":0.6285714507102966,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6285714507102966,0.5996835231781006,0.6952381134033203,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.5996835231781006},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5996835231781006},{"x":0.6190476417541504,"y":0.625},{"x":0.6095238327980042,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6095238327980042,0.5996835231781006,0.6190476417541504,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.5996835231781006},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5996835231781006},{"x":0.6000000238418579,"y":0.625},{"x":0.5452380776405334,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5452380776405334,0.5996835231781006,0.6000000238418579,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5996835231781006},{"x":0.5404762029647827,"y":0.5996835231781006},{"x":0.5404762029647827,"y":0.625},{"x":0.5142857432365417,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5142857432365417,0.5996835231781006,0.5404762029647827,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.5996835231781006},{"x":0.5047619342803955,"y":0.5996835231781006},{"x":0.5047619342803955,"y":0.625},{"x":0.4690476059913635,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4690476059913635,0.5996835231781006,0.5047619342803955,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39047619700431824,"y":0.5996835231781006},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5996835231781006},{"x":0.4571428596973419,"y":0.625},{"x":0.39047619700431824,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.39047619700431824,0.5996835231781006,0.4571428596973419,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5996835231781006},{"x":0.3857142925262451,"y":0.5996835231781006},{"x":0.3857142925262451,"y":0.625},{"x":0.37142857909202576,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.37142857909202576,0.5996835231781006,0.3857142925262451,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095238208770752,"y":0.5996835231781006},{"x":0.3642857074737549,"y":0.5996835231781006},{"x":0.3642857074737549,"y":0.625},{"x":0.3095238208770752,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.3095238208770752,0.5996835231781006,0.3642857074737549,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.5996835231781006},{"x":0.3095238208770752,"y":0.5996835231781006},{"x":0.3095238208770752,"y":0.625},{"x":0.30000001192092896,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30000001192092896,0.5996835231781006,0.3095238208770752,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.5996835231781006},{"x":0.2904762029647827,"y":0.5996835231781006},{"x":0.2904762029647827,"y":0.625},{"x":0.261904776096344,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.261904776096344,0.5996835231781006,0.2904762029647827,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.5996835231781006},{"x":0.25,"y":0.5996835231781006},{"x":0.25,"y":0.625},{"x":0.20476190745830536,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.20476190745830536,0.5996835231781006,0.25,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.5996835231781006},{"x":0.19523809850215912,"y":0.5996835231781006},{"x":0.19523809850215912,"y":0.625},{"x":0.14523810148239136,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.14523810148239136,0.5996835231781006,0.19523809850215912,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6329113841056824},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6329113841056824},{"x":0.8571428656578064,"y":0.655063271522522},{"x":0.800000011920929,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.800000011920929,0.6329113841056824,0.8571428656578064,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.6329113841056824},{"x":0.7928571701049805,"y":0.6329113841056824},{"x":0.7928571701049805,"y":0.655063271522522},{"x":0.726190447807312,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.726190447807312,0.6329113841056824,0.7928571701049805,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.6329113841056824},{"x":0.7214285731315613,"y":0.6329113841056824},{"x":0.7214285731315613,"y":0.655063271522522},{"x":0.7023809552192688,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7023809552192688,0.6329113841056824,0.7214285731315613,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.6329113841056824},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6329113841056824},{"x":0.7023809552192688,"y":0.655063271522522},{"x":0.6976190209388733,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6976190209388733,0.6329113841056824,0.7023809552192688,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.6329113841056824},{"x":0.6904761791229248,"y":0.6329113841056824},{"x":0.6904761791229248,"y":0.655063271522522},{"x":0.6333333253860474,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6333333253860474,0.6329113841056824,0.6904761791229248,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.6329113841056824},{"x":0.6238095164299011,"y":0.6329113841056824},{"x":0.6238095164299011,"y":0.655063271522522},{"x":0.5595238208770752,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.5595238208770752,0.6329113841056824,0.6238095164299011,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538095235824585,"y":0.6329113841056824},{"x":0.550000011920929,"y":0.6329113841056824},{"x":0.550000011920929,"y":0.655063271522522},{"x":0.538095235824585,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.538095235824585,0.6329113841056824,0.550000011920929,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6329113841056824},{"x":0.5309523940086365,"y":0.6329113841056824},{"x":0.5309523940086365,"y":0.655063271522522},{"x":0.48571428656578064,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.48571428656578064,0.6329113841056824,0.5309523940086365,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.6329113841056824},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6329113841056824},{"x":0.4761904776096344,"y":0.655063271522522},{"x":0.42619046568870544,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.42619046568870544,0.6329113841056824,0.4761904776096344,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3928571343421936,"y":0.6329113841056824},{"x":0.41904762387275696,"y":0.6329113841056824},{"x":0.41904762387275696,"y":0.655063271522522},{"x":0.3928571343421936,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.3928571343421936,0.6329113841056824,0.41904762387275696,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35952380299568176,"y":0.6329113841056824},{"x":0.38333332538604736,"y":0.6329113841056824},{"x":0.38333332538604736,"y":0.655063271522522},{"x":0.35952380299568176,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35952380299568176,0.6329113841056824,0.38333332538604736,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.6329113841056824},{"x":0.3499999940395355,"y":0.6329113841056824},{"x":0.3499999940395355,"y":0.655063271522522},{"x":0.3380952477455139,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3380952477455139,0.6329113841056824,0.3499999940395355,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785714268684387,"y":0.6329113841056824},{"x":0.3285714387893677,"y":0.6329113841056824},{"x":0.3285714387893677,"y":0.655063271522522},{"x":0.2785714268684387,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.2785714268684387,0.6329113841056824,0.3285714387893677,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.6329113841056824},{"x":0.27142858505249023,"y":0.6329113841056824},{"x":0.27142858505249023,"y":0.655063271522522},{"x":0.2023809552192688,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.2023809552192688,0.6329113841056824,0.27142858505249023,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.6329113841056824},{"x":0.19285714626312256,"y":0.6329113841056824},{"x":0.19285714626312256,"y":0.655063271522522},{"x":0.14523810148239136,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.14523810148239136,0.6329113841056824,0.19285714626312256,0.655063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8309524059295654,"y":0.6645569801330566},{"x":0.8547618985176086,"y":0.6645569801330566},{"x":0.8547618985176086,"y":0.6851266026496887},{"x":0.8309524059295654,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8309524059295654,0.6645569801330566,0.8547618985176086,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7904762029647827,"y":0.6645569801330566},{"x":0.8261904716491699,"y":0.6645569801330566},{"x":0.8261904716491699,"y":0.6851266026496887},{"x":0.7904762029647827,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7904762029647827,0.6645569801330566,0.8261904716491699,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.6645569801330566},{"x":0.788095235824585,"y":0.6645569801330566},{"x":0.788095235824585,"y":0.6851266026496887},{"x":0.7857142686843872,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7857142686843872,0.6645569801330566,0.788095235824585,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595238089561462,"y":0.6645569801330566},{"x":0.776190459728241,"y":0.6645569801330566},{"x":0.776190459728241,"y":0.6851266026496887},{"x":0.7595238089561462,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.7595238089561462,0.6645569801330566,0.776190459728241,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6645569801330566},{"x":0.75,"y":0.6645569801330566},{"x":0.75,"y":0.6851266026496887},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتشافات","boundary":[0.6571428775787354,0.6645569801330566,0.75,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976190567016602,"y":0.6645569801330566},{"x":0.6476190686225891,"y":0.6645569801330566},{"x":0.6476190686225891,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5976190567016602,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5976190567016602,0.6645569801330566,0.6476190686225891,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6645569801330566},{"x":0.5880952477455139,"y":0.6645569801330566},{"x":0.5880952477455139,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5428571701049805,0.6645569801330566,0.5880952477455139,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.6645569801330566},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6645569801330566},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5071428418159485,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.5071428418159485,0.6645569801330566,0.5333333611488342,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49047619104385376,"y":0.6645569801330566},{"x":0.5,"y":0.6645569801330566},{"x":0.5,"y":0.6867088675498962},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49047619104385376,0.6645569801330566,0.5,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.6645569801330566},{"x":0.4809523820877075,"y":0.6645569801330566},{"x":0.4809523820877075,"y":0.6867088675498962},{"x":0.4119047522544861,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.4119047522544861,0.6645569801330566,0.4809523820877075,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3928571343421936,"y":0.6661392450332642},{"x":0.40238094329833984,"y":0.6661392450332642},{"x":0.40238094329833984,"y":0.6867088675498962},{"x":0.3928571343421936,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3928571343421936,0.6661392450332642,0.40238094329833984,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33571428060531616,"y":0.6661392450332642},{"x":0.3857142925262451,"y":0.6661392450332642},{"x":0.3857142925262451,"y":0.6867088675498962},{"x":0.33571428060531616,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.33571428060531616,0.6661392450332642,0.3857142925262451,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2809523940086365,"y":0.6661392450332642},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6661392450332642},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6867088675498962},{"x":0.2809523940086365,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2809523940086365,0.6661392450332642,0.3261904716491699,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24047619104385376,"y":0.6661392450332642},{"x":0.27619048953056335,"y":0.6661392450332642},{"x":0.27619048953056335,"y":0.6867088675498962},{"x":0.24047619104385376,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24047619104385376,0.6661392450332642,0.27619048953056335,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19761905074119568,"y":0.6661392450332642},{"x":0.23095238208770752,"y":0.6661392450332642},{"x":0.23095238208770752,"y":0.6867088675498962},{"x":0.19761905074119568,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.19761905074119568,0.6661392450332642,0.23095238208770752,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6661392450332642},{"x":0.18809524178504944,"y":0.6661392450332642},{"x":0.18809524178504944,"y":0.6867088675498962},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.1428571492433548,0.6661392450332642,0.18809524178504944,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.6962025165557861},{"x":0.8547618985176086,"y":0.6962025165557861},{"x":0.8547618985176086,"y":0.7167721390724182},{"x":0.8238095045089722,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.8238095045089722,0.6962025165557861,0.8547618985176086,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.6962025165557861},{"x":0.8166666626930237,"y":0.6962025165557861},{"x":0.8166666626930237,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7857142686843872,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.7857142686843872,0.6962025165557861,0.8166666626930237,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.6962025165557861},{"x":0.776190459728241,"y":0.6962025165557861},{"x":0.776190459728241,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7666666507720947,0.6962025165557861,0.776190459728241,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190476059913635,"y":0.6962025165557861},{"x":0.7595238089561462,"y":0.6962025165557861},{"x":0.7595238089561462,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7190476059913635,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.7190476059913635,0.6962025165557861,0.7595238089561462,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595237851142883,"y":0.6962025165557861},{"x":0.711904764175415,"y":0.6962025165557861},{"x":0.711904764175415,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6595237851142883,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6595237851142883,0.6962025165557861,0.711904764175415,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6238095164299011,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6499999761581421,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6238095164299011,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6238095164299011,0.6962025165557861,0.6499999761581421,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5928571224212646,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7167721390724182},{"x":0.5928571224212646,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5928571224212646,0.6962025165557861,0.6166666746139526,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7167721390724182},{"x":0.561904788017273,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.561904788017273,0.6962025165557861,0.5833333134651184,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5547618865966797,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5547618865966797,"y":0.7167721390724182},{"x":0.5190476179122925,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5190476179122925,0.6962025165557861,0.5547618865966797,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5095238089561462,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5095238089561462,"y":0.7167721390724182},{"x":0.4404761791229248,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.4404761791229248,0.6962025165557861,0.5095238089561462,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3928571343421936,"y":0.6962025165557861},{"x":0.43095237016677856,"y":0.6962025165557861},{"x":0.43095237016677856,"y":0.7167721390724182},{"x":0.3928571343421936,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3928571343421936,0.6962025165557861,0.43095237016677856,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.6962025165557861},{"x":0.3857142925262451,"y":0.6962025165557861},{"x":0.3857142925262451,"y":0.7167721390724182},{"x":0.3214285671710968,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.3214285671710968,0.6962025165557861,0.3857142925262451,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3023809492588043,"y":0.6962025165557861},{"x":0.31190475821495056,"y":0.6962025165557861},{"x":0.31190475821495056,"y":0.7167721390724182},{"x":0.3023809492588043,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3023809492588043,0.6962025165557861,0.31190475821495056,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.6962025165557861},{"x":0.29523810744285583,"y":0.6962025165557861},{"x":0.29523810744285583,"y":0.7167721390724182},{"x":0.21904762089252472,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.21904762089252472,0.6962025165557861,0.29523810744285583,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.6962025165557861},{"x":0.20952381193637848,"y":0.6962025165557861},{"x":0.20952381193637848,"y":0.7167721390724182},{"x":0.16190476715564728,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.16190476715564728,0.6962025165557861,0.20952381193637848,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6962025165557861},{"x":0.15238095819950104,"y":0.6962025165557861},{"x":0.15238095819950104,"y":0.7167721390724182},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7167721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1428571492433548,0.6962025165557861,0.15238095819950104,0.7167721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.7231012582778931},{"x":0.8547618985176086,"y":0.7231012582778931},{"x":0.8547618985176086,"y":0.75},{"x":0.7666666507720947,"y":0.75}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.7666666507720947,0.7231012582778931,0.8547618985176086,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.7231012582778931},{"x":0.7595238089561462,"y":0.7231012582778931},{"x":0.7595238089561462,"y":0.75},{"x":0.7047619223594666,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7047619223594666,0.7231012582778931,0.7595238089561462,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619047522544861,"y":0.7231012582778931},{"x":0.6976190209388733,"y":0.7231012582778931},{"x":0.6976190209388733,"y":0.75},{"x":0.6619047522544861,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6619047522544861,0.7231012582778931,0.6976190209388733,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.7231012582778931},{"x":0.6547619104385376,"y":0.7231012582778931},{"x":0.6547619104385376,"y":0.75},{"x":0.6428571343421936,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6428571343421936,0.7231012582778931,0.6547619104385376,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.7231012582778931},{"x":0.6333333253860474,"y":0.7231012582778931},{"x":0.6333333253860474,"y":0.75},{"x":0.5809524059295654,"y":0.75}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5809524059295654,0.7231012582778931,0.6333333253860474,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.7231012582778931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7231012582778931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.75},{"x":0.5071428418159485,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکتوب","boundary":[0.5071428418159485,0.7231012582778931,0.5714285969734192,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49047619104385376,"y":0.7231012582778931},{"x":0.49761903285980225,"y":0.7231012582778931},{"x":0.49761903285980225,"y":0.75},{"x":0.49047619104385376,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49047619104385376,0.7231012582778931,0.49761903285980225,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.7231012582778931},{"x":0.488095223903656,"y":0.7231012582778931},{"x":0.488095223903656,"y":0.75},{"x":0.4476190507411957,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4476190507411957,0.7231012582778931,0.488095223903656,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.7231012582778931},{"x":0.4404761791229248,"y":0.7231012582778931},{"x":0.4404761791229248,"y":0.75},{"x":0.4333333373069763,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4333333373069763,0.7231012582778931,0.4404761791229248,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857142925262451,"y":0.7231012582778931},{"x":0.4238095283508301,"y":0.7231012582778931},{"x":0.4238095283508301,"y":0.75},{"x":0.3857142925262451,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.3857142925262451,0.7231012582778931,0.4238095283508301,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.7231012582778931},{"x":0.380952388048172,"y":0.7231012582778931},{"x":0.380952388048172,"y":0.75},{"x":0.3761904835700989,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3761904835700989,0.7231012582778931,0.380952388048172,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27619048953056335,"y":0.7231012582778931},{"x":0.35952380299568176,"y":0.7231012582778931},{"x":0.35952380299568176,"y":0.75},{"x":0.27619048953056335,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانکهای","boundary":[0.27619048953056335,0.7231012582778931,0.35952380299568176,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.7231012582778931},{"x":0.2666666805744171,"y":0.7231012582778931},{"x":0.2666666805744171,"y":0.75},{"x":0.190476194024086,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.190476194024086,0.7231012582778931,0.2666666805744171,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.7231012582778931},{"x":0.18333333730697632,"y":0.7231012582778931},{"x":0.18333333730697632,"y":0.75},{"x":0.17142857611179352,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17142857611179352,0.7231012582778931,0.18333333730697632,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.7231012582778931},{"x":0.17380952835083008,"y":0.7231012582778931},{"x":0.17380952835083008,"y":0.75},{"x":0.15000000596046448,"y":0.75}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.15000000596046448,0.7231012582778931,0.17380952835083008,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7231012582778931},{"x":0.1547619104385376,"y":0.7231012582778931},{"x":0.1547619104385376,"y":0.75},{"x":0.1428571492433548,"y":0.75}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1428571492433548,0.7231012582778931,0.1547619104385376,0.75]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4762658178806305},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4762658178806305},{"x":0.8571428656578064,"y":0.75},{"x":0.1428571492433548,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1378571492433548,0.4692658178806305,0.8621428656578064,0.757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.7594936490058899},{"x":0.8547618985176086,"y":0.7610759735107422},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7768987417221069},{"x":0.8214285969734192,"y":0.7753164768218994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.8238095045089722,0.7594936490058899,0.8523809313774109,0.7768987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.7579113841056824},{"x":0.8190476298332214,"y":0.7594936490058899},{"x":0.8190476298332214,"y":0.7753164768218994},{"x":0.7928571701049805,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7928571701049805,0.7579113841056824,0.8190476298332214,0.7753164768218994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.7579113841056824},{"x":0.7928571701049805,"y":0.7579113841056824},{"x":0.7904762029647827,"y":0.7737341523170471},{"x":0.7833333611488342,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7857142686843872,0.7579113841056824,0.7904762029647827,0.7737341523170471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.7579113841056824},{"x":0.8547618985176086,"y":0.7610759735107422},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7768987417221069},{"x":0.7833333611488342,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7807142686843872,0.7509113841056824,0.8573809313774109,0.7838987417221069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.7832278609275818},{"x":0.8547618985176086,"y":0.7832278609275818},{"x":0.8547618985176086,"y":0.8085442781448364},{"x":0.788095235824585,"y":0.8085442781448364}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.788095235824585,0.7832278609275818,0.8547618985176086,0.8085442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.7832278609275818},{"x":0.7785714268684387,"y":0.7832278609275818},{"x":0.7785714268684387,"y":0.8085442781448364},{"x":0.7476190328598022,"y":0.8085442781448364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.7476190328598022,0.7832278609275818,0.7785714268684387,0.8085442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.7832278609275818},{"x":0.738095223903656,"y":0.7832278609275818},{"x":0.738095223903656,"y":0.8085442781448364},{"x":0.6547619104385376,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6547619104385376,0.7832278609275818,0.738095223903656,0.8085442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7832278609275818},{"x":0.6452381014823914,"y":0.7832278609275818},{"x":0.6452381014823914,"y":0.8101266026496887},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7832278609275818,0.6452381014823914,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523809790611267,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5666666626930237,"y":0.8101266026496887},{"x":0.5523809790611267,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5523809790611267,0.7848101258277893,0.5666666626930237,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5547618865966797,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5547618865966797,"y":0.8101266026496887},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.7848101258277893,0.5547618865966797,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5357142686843872,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5357142686843872,"y":0.8101266026496887},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5142857432365417,0.7848101258277893,0.5357142686843872,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5071428418159485,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5071428418159485,"y":0.8101266026496887},{"x":0.4476190507411957,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.4476190507411957,0.7848101258277893,0.5071428418159485,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39047619700431824,"y":0.7848101258277893},{"x":0.43809524178504944,"y":0.7848101258277893},{"x":0.43809524178504944,"y":0.8101266026496887},{"x":0.39047619700431824,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.39047619700431824,0.7848101258277893,0.43809524178504944,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7848101258277893},{"x":0.39047619700431824,"y":0.7848101258277893},{"x":0.39047619700431824,"y":0.8101266026496887},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.3333333432674408,0.7848101258277893,0.39047619700431824,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3166666626930237,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3166666626930237,"y":0.8101266026496887},{"x":0.27142858505249023,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.27142858505249023,0.7848101258277893,0.3166666626930237,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7848101258277893},{"x":0.25952380895614624,"y":0.7848101258277893},{"x":0.25952380895614624,"y":0.8101266026496887},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.20000000298023224,0.7848101258277893,0.25952380895614624,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7848101258277893},{"x":0.190476194024086,"y":0.7848101258277893},{"x":0.190476194024086,"y":0.8101266026496887},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.1428571492433548,0.7848101258277893,0.190476194024086,0.8101266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.8164557218551636},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8164557218551636},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8417721390724182},{"x":0.7976190447807312,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.7976190447807312,0.8164557218551636,0.8571428656578064,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.8164557218551636},{"x":0.788095235824585,"y":0.8164557218551636},{"x":0.788095235824585,"y":0.8417721390724182},{"x":0.7309523820877075,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7309523820877075,0.8164557218551636,0.788095235824585,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.8164557218551636},{"x":0.7214285731315613,"y":0.8164557218551636},{"x":0.7214285731315613,"y":0.8417721390724182},{"x":0.6690475940704346,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6690475940704346,0.8164557218551636,0.7214285731315613,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.8164557218551636},{"x":0.6690475940704346,"y":0.8164557218551636},{"x":0.6690475940704346,"y":0.8417721390724182},{"x":0.6642857193946838,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6642857193946838,0.8164557218551636,0.6690475940704346,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.8164557218551636},{"x":0.6547619104385376,"y":0.8164557218551636},{"x":0.6547619104385376,"y":0.8417721390724182},{"x":0.6095238327980042,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6095238327980042,0.8164557218551636,0.6547619104385376,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.8164557218551636},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8164557218551636},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8417721390724182},{"x":0.5571428537368774,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5571428537368774,0.8164557218551636,0.6000000238418579,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538095235824585,"y":0.8164557218551636},{"x":0.5476190447807312,"y":0.8164557218551636},{"x":0.5476190447807312,"y":0.8417721390724182},{"x":0.538095235824585,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.538095235824585,0.8164557218551636,0.5476190447807312,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44285714626312256,"y":0.8164557218551636},{"x":0.5309523940086365,"y":0.8164557218551636},{"x":0.5309523940086365,"y":0.8417721390724182},{"x":0.44285714626312256,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44285714626312256,0.8164557218551636,0.5309523940086365,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.8164557218551636},{"x":0.4333333373069763,"y":0.8164557218551636},{"x":0.4333333373069763,"y":0.8417721390724182},{"x":0.3571428656578064,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3571428656578064,0.8164557218551636,0.4333333373069763,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3023809492588043,"y":0.8164557218551636},{"x":0.34761905670166016,"y":0.8164557218551636},{"x":0.34761905670166016,"y":0.8417721390724182},{"x":0.3023809492588043,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3023809492588043,0.8164557218551636,0.34761905670166016,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21666666865348816,"y":0.8164557218551636},{"x":0.2904762029647827,"y":0.8164557218551636},{"x":0.2904762029647827,"y":0.8417721390724182},{"x":0.21666666865348816,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.21666666865348816,0.8164557218551636,0.2904762029647827,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.8164557218551636},{"x":0.20714285969734192,"y":0.8164557218551636},{"x":0.20714285969734192,"y":0.8417721390724182},{"x":0.18809524178504944,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18809524178504944,0.8164557218551636,0.20714285969734192,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.8164557218551636},{"x":0.1785714328289032,"y":0.8164557218551636},{"x":0.1785714328289032,"y":0.8417721390724182},{"x":0.14523810148239136,"y":0.8417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.14523810148239136,0.8164557218551636,0.1785714328289032,0.8417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8465189933776855},{"x":0.8547618985176086,"y":0.8465189933776855},{"x":0.8547618985176086,"y":0.871835470199585},{"x":0.800000011920929,"y":0.871835470199585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.800000011920929,0.8465189933776855,0.8547618985176086,0.871835470199585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.8465189933776855},{"x":0.7952380776405334,"y":0.8465189933776855},{"x":0.7952380776405334,"y":0.871835470199585},{"x":0.7547619342803955,"y":0.871835470199585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7547619342803955,0.8465189933776855,0.7952380776405334,0.871835470199585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.8465189933776855},{"x":0.7452380657196045,"y":0.8465189933776855},{"x":0.7452380657196045,"y":0.871835470199585},{"x":0.6666666865348816,"y":0.871835470199585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6666666865348816,0.8465189933776855,0.7452380657196045,0.871835470199585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6166666746139526,"y":0.8465189933776855},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8465189933776855},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8734177350997925},{"x":0.6166666746139526,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6166666746139526,0.8465189933776855,0.6571428775787354,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8465189933776855},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8465189933776855},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8734177350997925},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5428571701049805,0.8465189933776855,0.6071428656578064,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.8465189933776855},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8465189933776855},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8734177350997925},{"x":0.46666666865348816,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.46666666865348816,0.8465189933776855,0.5333333611488342,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.8481012582778931},{"x":0.4595237970352173,"y":0.8481012582778931},{"x":0.4595237970352173,"y":0.8734177350997925},{"x":0.4404761791229248,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4404761791229248,0.8481012582778931,0.4595237970352173,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.8481012582778931},{"x":0.43095237016677856,"y":0.8481012582778931},{"x":0.43095237016677856,"y":0.8734177350997925},{"x":0.4166666567325592,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4166666567325592,0.8481012582778931,0.43095237016677856,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.8481012582778931},{"x":0.40714284777641296,"y":0.8481012582778931},{"x":0.40714284777641296,"y":0.8734177350997925},{"x":0.380952388048172,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.380952388048172,0.8481012582778931,0.40714284777641296,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3261904716491699,"y":0.8481012582778931},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8481012582778931},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8734177350997925},{"x":0.3261904716491699,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.3261904716491699,0.8481012582778931,0.37142857909202576,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24523809552192688,"y":0.8481012582778931},{"x":0.3166666626930237,"y":0.8481012582778931},{"x":0.3166666626930237,"y":0.8734177350997925},{"x":0.24523809552192688,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.24523809552192688,0.8481012582778931,0.3166666626930237,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.8481012582778931},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8481012582778931},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8734177350997925},{"x":0.20952381193637848,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیس","boundary":[0.20952381193637848,0.8481012582778931,0.23571428656578064,0.8734177350997925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7832278609275818},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7816455960273743},{"x":0.8571428656578064,"y":0.871835470199585},{"x":0.14523810148239136,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1378571492433548,0.7762278609275818,0.8621428656578064,0.878835470199585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.8512658476829529},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8512658476829529},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8686708807945251},{"x":0.17142857611179352,"y":0.8702531456947327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.17142857611179352,0.8512658476829529,0.23571428656578064,0.8686708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.8528481125831604},{"x":0.17142857611179352,"y":0.8528481125831604},{"x":0.17142857611179352,"y":0.8702531456947327},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8702531456947327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1666666716337204,0.8528481125831604,0.17142857611179352,0.8702531456947327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8528481125831604},{"x":0.15714286267757416,"y":0.8528481125831604},{"x":0.15714286267757416,"y":0.8702531456947327},{"x":0.14523810148239136,"y":0.8702531456947327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1428571492433548,0.8528481125831604,0.15714286267757416,0.8702531456947327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8512658476829529},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8512658476829529},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8702531456947327},{"x":0.14523810148239136,"y":0.871835470199585}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1378571492433548,0.8442658476829529,0.24071428656578064,0.8772531456947327],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/oSTlrJALNxTaYVab-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/TsavlDHbFFUfpfRR.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/aDiQrjWifFgwJgFM.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0003282313077222733,0.0001741908361451535,0.9979416099219095,0.998789697177048]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.11708860844373703},{"x":0.8571428656578064,"y":0.11708860844373703},{"x":0.8571428656578064,"y":0.14398734271526337},{"x":0.8023809790611267,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.8023809790611267,0.11708860844373703,0.8571428656578064,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.11708860844373703},{"x":0.7952380776405334,"y":0.11708860844373703},{"x":0.7952380776405334,"y":0.14398734271526337},{"x":0.7666666507720947,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7666666507720947,0.11708860844373703,0.7952380776405334,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.11708860844373703},{"x":0.7571428418159485,"y":0.11708860844373703},{"x":0.7571428418159485,"y":0.14398734271526337},{"x":0.7333333492279053,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7333333492279053,0.11708860844373703,0.7571428418159485,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.11708860844373703},{"x":0.723809540271759,"y":0.11708860844373703},{"x":0.723809540271759,"y":0.14398734271526337},{"x":0.699999988079071,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.699999988079071,0.11708860844373703,0.723809540271759,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.11708860844373703},{"x":0.6928571462631226,"y":0.11708860844373703},{"x":0.6928571462631226,"y":0.14398734271526337},{"x":0.6523809432983398,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6523809432983398,0.11708860844373703,0.6928571462631226,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.11708860844373703},{"x":0.6404761672019958,"y":0.11708860844373703},{"x":0.6404761672019958,"y":0.14398734271526337},{"x":0.6214285492897034,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6214285492897034,0.11708860844373703,0.6404761672019958,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.11708860844373703},{"x":0.6119047403335571,"y":0.11708860844373703},{"x":0.6119047403335571,"y":0.14398734271526337},{"x":0.5476190447807312,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5476190447807312,0.11708860844373703,0.6119047403335571,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.11708860844373703},{"x":0.538095235824585,"y":0.11708860844373703},{"x":0.538095235824585,"y":0.14398734271526337},{"x":0.5,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.5,0.11708860844373703,0.538095235824585,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.11708860844373703},{"x":0.4952380955219269,"y":0.11708860844373703},{"x":0.4952380955219269,"y":0.14398734271526337},{"x":0.488095223903656,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.488095223903656,0.11708860844373703,0.4952380955219269,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4047619104385376,"y":0.11708860844373703},{"x":0.4761904776096344,"y":0.11708860844373703},{"x":0.4761904776096344,"y":0.14398734271526337},{"x":0.4047619104385376,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.4047619104385376,0.11708860844373703,0.4761904776096344,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.11708860844373703},{"x":0.3976190388202667,"y":0.11708860844373703},{"x":0.3976190388202667,"y":0.14398734271526337},{"x":0.37857142090797424,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.37857142090797424,0.11708860844373703,0.3976190388202667,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.11708860844373703},{"x":0.380952388048172,"y":0.11708860844373703},{"x":0.380952388048172,"y":0.14398734271526337},{"x":0.3761904835700989,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3761904835700989,0.11708860844373703,0.380952388048172,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.11708860844373703},{"x":0.3642857074737549,"y":0.11708860844373703},{"x":0.3642857074737549,"y":0.14398734271526337},{"x":0.30000001192092896,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.30000001192092896,0.11708860844373703,0.3642857074737549,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2809523940086365,"y":0.11708860844373703},{"x":0.2904762029647827,"y":0.11708860844373703},{"x":0.2904762029647827,"y":0.14398734271526337},{"x":0.2809523940086365,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2809523940086365,0.11708860844373703,0.2904762029647827,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.11708860844373703},{"x":0.27142858505249023,"y":0.11708860844373703},{"x":0.27142858505249023,"y":0.14398734271526337},{"x":0.2023809552192688,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.2023809552192688,0.11708860844373703,0.27142858505249023,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.11708860844373703},{"x":0.19285714626312256,"y":0.11708860844373703},{"x":0.19285714626312256,"y":0.14398734271526337},{"x":0.14523810148239136,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.14523810148239136,0.11708860844373703,0.19285714626312256,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.15031646192073822},{"x":0.8547618985176086,"y":0.15031646192073822},{"x":0.8547618985176086,"y":0.17405062913894653},{"x":0.7928571701049805,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7928571701049805,0.15031646192073822,0.8547618985176086,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7785714268684387,"y":0.15031646192073822},{"x":0.7857142686843872,"y":0.15031646192073822},{"x":0.7857142686843872,"y":0.17405062913894653},{"x":0.7785714268684387,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7785714268684387,0.15031646192073822,0.7857142686843872,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.15031646192073822},{"x":0.7714285850524902,"y":0.15031646192073822},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17405062913894653},{"x":0.6714285612106323,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6714285612106323,0.15031646192073822,0.7714285850524902,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.15031646192073822},{"x":0.6619047522544861,"y":0.15031646192073822},{"x":0.6619047522544861,"y":0.17405062913894653},{"x":0.6523809432983398,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6523809432983398,0.15031646192073822,0.6619047522544861,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.15031646192073822},{"x":0.6428571343421936,"y":0.15031646192073822},{"x":0.6428571343421936,"y":0.17405062913894653},{"x":0.5666666626930237,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.5666666626930237,0.15031646192073822,0.6428571343421936,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.511904776096344,"y":0.15031646192073822},{"x":0.5571428537368774,"y":0.15031646192073822},{"x":0.5571428537368774,"y":0.17405062913894653},{"x":0.511904776096344,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.511904776096344,0.15031646192073822,0.5571428537368774,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.15031646192073822},{"x":0.5023809671401978,"y":0.15031646192073822},{"x":0.5023809671401978,"y":0.17405062913894653},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.4571428596973419,0.15031646192073822,0.5023809671401978,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095238149166107,"y":0.15031646192073822},{"x":0.4476190507411957,"y":0.15031646192073822},{"x":0.4476190507411957,"y":0.17405062913894653},{"x":0.4095238149166107,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4095238149166107,0.15031646192073822,0.4476190507411957,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39047619700431824,"y":0.15031646192073822},{"x":0.4000000059604645,"y":0.15031646192073822},{"x":0.4000000059604645,"y":0.17405062913894653},{"x":0.39047619700431824,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39047619700431824,0.15031646192073822,0.4000000059604645,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35952380299568176,"y":0.15031646192073822},{"x":0.38333332538604736,"y":0.15031646192073822},{"x":0.38333332538604736,"y":0.17405062913894653},{"x":0.35952380299568176,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.35952380299568176,0.15031646192073822,0.38333332538604736,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.15031646192073822},{"x":0.3499999940395355,"y":0.15031646192073822},{"x":0.3499999940395355,"y":0.17405062913894653},{"x":0.3380952477455139,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3380952477455139,0.15031646192073822,0.3499999940395355,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.15031646192073822},{"x":0.3285714387893677,"y":0.15031646192073822},{"x":0.3285714387893677,"y":0.17405062913894653},{"x":0.261904776096344,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.261904776096344,0.15031646192073822,0.3285714387893677,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.15031646192073822},{"x":0.25238096714019775,"y":0.15031646192073822},{"x":0.25238096714019775,"y":0.17405062913894653},{"x":0.20476190745830536,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.20476190745830536,0.15031646192073822,0.25238096714019775,0.17405062913894653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.15031646192073822},{"x":0.19523809850215912,"y":0.15031646192073822},{"x":0.19523809850215912,"y":0.17405062913894653},{"x":0.14523810148239136,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.14523810148239136,0.15031646192073822,0.19523809850215912,0.17405062913894653]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.11708860844373703},{"x":0.8571428656578064,"y":0.11708860844373703},{"x":0.8571428656578064,"y":0.17405062913894653},{"x":0.14523810148239136,"y":0.17405062913894653}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14023810148239135,0.11008860844373702,0.8621428656578064,0.18105062913894654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8142856955528259,"y":0.17721518874168396},{"x":0.8571428656578064,"y":0.1803797483444214},{"x":0.8547618985176086,"y":0.20727847516536713},{"x":0.811904788017273,"y":0.2056961953639984}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.8142856955528259,0.17721518874168396,0.8547618985176086,0.20727847516536713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.17563290894031525},{"x":0.8047618865966797,"y":0.17721518874168396},{"x":0.800000011920929,"y":0.2041139304637909},{"x":0.7571428418159485,"y":0.20253165066242218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.761904776096344,0.17563290894031525,0.800000011920929,0.2041139304637909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7523809671401978,"y":0.17563290894031525},{"x":0.761904776096344,"y":0.17563290894031525},{"x":0.7595238089561462,"y":0.20253165066242218},{"x":0.75,"y":0.20094937086105347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7523809671401978,0.17563290894031525,0.7595238089561462,0.20253165066242218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7523809671401978,"y":0.17405062913894653},{"x":0.8571428656578064,"y":0.1803797483444214},{"x":0.8547618985176086,"y":0.20727847516536713},{"x":0.75,"y":0.20094937086105347}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7473809671401977,0.16705062913894653,0.8597618985176086,0.21427847516536713],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.21044303476810455},{"x":0.8571428656578064,"y":0.21044303476810455},{"x":0.8571428656578064,"y":0.23259493708610535},{"x":0.800000011920929,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.800000011920929,0.21044303476810455,0.8571428656578064,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.21044303476810455},{"x":0.788095235824585,"y":0.21044303476810455},{"x":0.788095235824585,"y":0.23259493708610535},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7428571581840515,0.21044303476810455,0.788095235824585,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.21044303476810455},{"x":0.7333333492279053,"y":0.21044303476810455},{"x":0.7333333492279053,"y":0.23259493708610535},{"x":0.6904761791229248,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6904761791229248,0.21044303476810455,0.7333333492279053,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.21044303476810455},{"x":0.6785714030265808,"y":0.21044303476810455},{"x":0.6785714030265808,"y":0.23259493708610535},{"x":0.6690475940704346,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6690475940704346,0.21044303476810455,0.6785714030265808,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857142806053162,"y":0.21044303476810455},{"x":0.6595237851142883,"y":0.21044303476810455},{"x":0.6595237851142883,"y":0.23259493708610535},{"x":0.5857142806053162,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5857142806053162,0.21044303476810455,0.6595237851142883,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095238089561462,"y":0.21044303476810455},{"x":0.5738095045089722,"y":0.21044303476810455},{"x":0.5738095045089722,"y":0.23259493708610535},{"x":0.5095238089561462,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5095238089561462,0.21044303476810455,0.5738095045089722,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833333194255829,"y":0.21044303476810455},{"x":0.49761903285980225,"y":0.21044303476810455},{"x":0.49761903285980225,"y":0.23259493708610535},{"x":0.4833333194255829,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4833333194255829,0.21044303476810455,0.49761903285980225,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.21044303476810455},{"x":0.47380951046943665,"y":0.21044303476810455},{"x":0.47380951046943665,"y":0.23259493708610535},{"x":0.4404761791229248,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4404761791229248,0.21044303476810455,0.47380951046943665,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.21044303476810455},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21044303476810455},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23259493708610535},{"x":0.38333332538604736,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.38333332538604736,0.21044303476810455,0.4285714328289032,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642857074737549,"y":0.21044303476810455},{"x":0.37142857909202576,"y":0.21044303476810455},{"x":0.37142857909202576,"y":0.23259493708610535},{"x":0.3642857074737549,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3642857074737549,0.21044303476810455,0.37142857909202576,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3023809492588043,"y":0.21044303476810455},{"x":0.3523809611797333,"y":0.21044303476810455},{"x":0.3523809611797333,"y":0.23259493708610535},{"x":0.3023809492588043,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.3023809492588043,0.21044303476810455,0.3523809611797333,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23095238208770752,"y":0.21044303476810455},{"x":0.2904762029647827,"y":0.21044303476810455},{"x":0.2904762029647827,"y":0.23259493708610535},{"x":0.23095238208770752,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.23095238208770752,0.21044303476810455,0.2904762029647827,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.21044303476810455},{"x":0.22142857313156128,"y":0.21044303476810455},{"x":0.22142857313156128,"y":0.23259493708610535},{"x":0.14523810148239136,"y":0.23259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.14523810148239136,0.21044303476810455,0.22142857313156128,0.23259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.2389240562915802},{"x":0.8547618985176086,"y":0.2373417764902115},{"x":0.8547618985176086,"y":0.2626582384109497},{"x":0.788095235824585,"y":0.2626582384109497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.788095235824585,0.2389240562915802,0.8547618985176086,0.2626582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.2389240562915802},{"x":0.7785714268684387,"y":0.2389240562915802},{"x":0.7785714268684387,"y":0.2626582384109497},{"x":0.7166666388511658,"y":0.2626582384109497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7166666388511658,0.2389240562915802,0.7785714268684387,0.2626582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928571462631226,"y":0.2389240562915802},{"x":0.7095237970352173,"y":0.2389240562915802},{"x":0.7095237970352173,"y":0.2626582384109497},{"x":0.6928571462631226,"y":0.2626582384109497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6928571462631226,0.2389240562915802,0.7095237970352173,0.2626582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6238095164299011,"y":0.2389240562915802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2389240562915802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2626582384109497},{"x":0.6238095164299011,"y":0.2626582384109497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6238095164299011,0.2389240562915802,0.6857143044471741,0.2626582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.2389240562915802},{"x":0.6142857074737549,"y":0.2389240562915802},{"x":0.6142857074737549,"y":0.2642405033111572},{"x":0.5785714387893677,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5785714387893677,0.2389240562915802,0.6142857074737549,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.2389240562915802},{"x":0.5666666626930237,"y":0.2389240562915802},{"x":0.5666666626930237,"y":0.2642405033111572},{"x":0.5571428537368774,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571428537368774,0.2389240562915802,0.5666666626930237,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.2389240562915802},{"x":0.5476190447807312,"y":0.2389240562915802},{"x":0.5476190447807312,"y":0.2642405033111572},{"x":0.5357142686843872,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5357142686843872,0.2389240562915802,0.5476190447807312,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.2389240562915802},{"x":0.526190459728241,"y":0.2389240562915802},{"x":0.526190459728241,"y":0.2642405033111572},{"x":0.5071428418159485,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5071428418159485,0.2389240562915802,0.526190459728241,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.2405063360929489},{"x":0.49047619104385376,"y":0.2405063360929489},{"x":0.49047619104385376,"y":0.2642405033111572},{"x":0.4690476059913635,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4690476059913635,0.2405063360929489,0.49047619104385376,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.2405063360929489},{"x":0.46190476417541504,"y":0.2389240562915802},{"x":0.46190476417541504,"y":0.2642405033111572},{"x":0.4119047522544861,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.4119047522544861,0.2405063360929489,0.46190476417541504,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2405063360929489},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2405063360929489},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2642405033111572},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3333333432674408,0.2405063360929489,0.4000000059604645,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2405063360929489},{"x":0.32380953431129456,"y":0.2405063360929489},{"x":0.32380953431129456,"y":0.2642405033111572},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3142857253551483,0.2405063360929489,0.32380953431129456,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2405063360929489},{"x":0.30714285373687744,"y":0.2405063360929489},{"x":0.30714285373687744,"y":0.2642405033111572},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.2571428716182709,0.2405063360929489,0.30714285373687744,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24047619104385376,"y":0.2405063360929489},{"x":0.25,"y":0.2405063360929489},{"x":0.25,"y":0.2642405033111572},{"x":0.24047619104385376,"y":0.2642405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24047619104385376,0.2405063360929489,0.25,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2405063360929489},{"x":0.23095238208770752,"y":0.2405063360929489},{"x":0.23095238208770752,"y":0.2642405033111572},{"x":0.1428571492433548,"y":0.26582279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.1428571492433548,0.2405063360929489,0.23095238208770752,0.2642405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809523940086365,"y":0.26740506291389465},{"x":0.8571428656578064,"y":0.26740506291389465},{"x":0.8595238327980042,"y":0.2927215099334717},{"x":0.7833333611488342,"y":0.2927215099334717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7809523940086365,0.26740506291389465,0.8595238327980042,0.2927215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595238089561462,"y":0.26740506291389465},{"x":0.7809523940086365,"y":0.26740506291389465},{"x":0.7809523940086365,"y":0.2943038046360016},{"x":0.7595238089561462,"y":0.2943038046360016}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7595238089561462,0.26740506291389465,0.7809523940086365,0.2943038046360016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.26740506291389465},{"x":0.75,"y":0.26740506291389465},{"x":0.75,"y":0.2943038046360016},{"x":0.7404761910438538,"y":0.2943038046360016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7404761910438538,0.26740506291389465,0.75,0.2943038046360016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.26740506291389465},{"x":0.7285714149475098,"y":0.26740506291389465},{"x":0.7309523820877075,"y":0.2943038046360016},{"x":0.6785714030265808,"y":0.2943038046360016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6785714030265808,0.26740506291389465,0.7309523820877075,0.2943038046360016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.2689873278141022},{"x":0.6666666865348816,"y":0.26740506291389465},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2943038046360016},{"x":0.5952380895614624,"y":0.2943038046360016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5952380895614624,0.2689873278141022,0.6666666865348816,0.2943038046360016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.2689873278141022},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2689873278141022},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2943038046360016},{"x":0.5476190447807312,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5452380776405334,0.2689873278141022,0.5833333134651184,0.2943038046360016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833333194255829,"y":0.2689873278141022},{"x":0.5333333611488342,"y":0.2689873278141022},{"x":0.5333333611488342,"y":0.2958860695362091},{"x":0.4833333194255829,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.4833333194255829,0.2689873278141022,0.5333333611488342,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40238094329833984,"y":0.2705696225166321},{"x":0.4690476059913635,"y":0.2689873278141022},{"x":0.4690476059913635,"y":0.2958860695362091},{"x":0.40238094329833984,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.40238094329833984,0.2705696225166321,0.4690476059913635,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.2705696225166321},{"x":0.3880952298641205,"y":0.2705696225166321},{"x":0.3880952298641205,"y":0.2958860695362091},{"x":0.36666667461395264,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.36666667461395264,0.2705696225166321,0.3880952298641205,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.2705696225166321},{"x":0.3619047701358795,"y":0.2705696225166321},{"x":0.3619047701358795,"y":0.2958860695362091},{"x":0.3571428656578064,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3571428656578064,0.2705696225166321,0.3619047701358795,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.2705696225166321},{"x":0.3452380895614624,"y":0.2705696225166321},{"x":0.3452380895614624,"y":0.2958860695362091},{"x":0.32380953431129456,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32380953431129456,0.2705696225166321,0.3452380895614624,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2705696225166321},{"x":0.31190475821495056,"y":0.2705696225166321},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2958860695362091},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2958860695362091}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2857142984867096,0.2705696225166321,0.3142857253551483,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.2705696225166321},{"x":0.2738095223903656,"y":0.2705696225166321},{"x":0.2738095223903656,"y":0.2958860695362091},{"x":0.23333333432674408,"y":0.297468364238739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.23333333432674408,0.2705696225166321,0.2738095223903656,0.2958860695362091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16428571939468384,"y":0.2705696225166321},{"x":0.22142857313156128,"y":0.2705696225166321},{"x":0.22142857313156128,"y":0.297468364238739},{"x":0.1666666716337204,"y":0.297468364238739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.16428571939468384,0.2705696225166321,0.22142857313156128,0.297468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2721518874168396},{"x":0.15238095819950104,"y":0.2721518874168396},{"x":0.1547619104385376,"y":0.297468364238739},{"x":0.14523810148239136,"y":0.297468364238739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1428571492433548,0.2721518874168396,0.1547619104385376,0.297468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.30221518874168396},{"x":0.8547618985176086,"y":0.30221518874168396},{"x":0.8547618985176086,"y":0.32436707615852356},{"x":0.8071428537368774,"y":0.32436707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.8071428537368774,0.30221518874168396,0.8547618985176086,0.32436707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.30221518874168396},{"x":0.7928571701049805,"y":0.30221518874168396},{"x":0.7928571701049805,"y":0.32436707615852356},{"x":0.738095223903656,"y":0.32436707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.738095223903656,0.30221518874168396,0.7928571701049805,0.32436707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.30221518874168396},{"x":0.723809540271759,"y":0.30221518874168396},{"x":0.723809540271759,"y":0.32436707615852356},{"x":0.7047619223594666,"y":0.32436707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7047619223594666,0.30221518874168396,0.723809540271759,0.32436707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.30221518874168396},{"x":0.6928571462631226,"y":0.30221518874168396},{"x":0.6928571462631226,"y":0.32594937086105347},{"x":0.6333333253860474,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6333333253860474,0.30221518874168396,0.6928571462631226,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119047403335571,"y":0.30221518874168396},{"x":0.6214285492897034,"y":0.30221518874168396},{"x":0.6214285492897034,"y":0.32594937086105347},{"x":0.6119047403335571,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6119047403335571,0.30221518874168396,0.6214285492897034,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.30221518874168396},{"x":0.6023809313774109,"y":0.30221518874168396},{"x":0.6023809313774109,"y":0.32594937086105347},{"x":0.5452380776405334,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.5452380776405334,0.30221518874168396,0.6023809313774109,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.30221518874168396},{"x":0.5333333611488342,"y":0.30221518874168396},{"x":0.5333333611488342,"y":0.32594937086105347},{"x":0.5,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5,0.30221518874168396,0.5333333611488342,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452380836009979,"y":0.30221518874168396},{"x":0.49047619104385376,"y":0.30221518874168396},{"x":0.49047619104385376,"y":0.32594937086105347},{"x":0.4452380836009979,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.4452380836009979,0.30221518874168396,0.49047619104385376,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40238094329833984,"y":0.3037974536418915},{"x":0.4404761791229248,"y":0.3037974536418915},{"x":0.4404761791229248,"y":0.32594937086105347},{"x":0.40238094329833984,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.40238094329833984,0.3037974536418915,0.4404761791229248,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3976190388202667,"y":0.3037974536418915},{"x":0.4047619104385376,"y":0.3037974536418915},{"x":0.4047619104385376,"y":0.32594937086105347},{"x":0.3976190388202667,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3976190388202667,0.3037974536418915,0.4047619104385376,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.3037974536418915},{"x":0.38333332538604736,"y":0.3037974536418915},{"x":0.38333332538604736,"y":0.32594937086105347},{"x":0.3166666626930237,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3166666626930237,0.3037974536418915,0.38333332538604736,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25952380895614624,"y":0.3037974536418915},{"x":0.3047619163990021,"y":0.3037974536418915},{"x":0.3047619163990021,"y":0.32594937086105347},{"x":0.25952380895614624,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.25952380895614624,0.3037974536418915,0.3047619163990021,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380952537059784,"y":0.3037974536418915},{"x":0.24523809552192688,"y":0.3037974536418915},{"x":0.24523809552192688,"y":0.32594937086105347},{"x":0.22380952537059784,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.22380952537059784,0.3037974536418915,0.24523809552192688,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.3037974536418915},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3037974536418915},{"x":0.2142857164144516,"y":0.32594937086105347},{"x":0.17142857611179352,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17142857611179352,0.3037974536418915,0.2142857164144516,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3037974536418915},{"x":0.15714286267757416,"y":0.3037974536418915},{"x":0.15714286267757416,"y":0.32594937086105347},{"x":0.1428571492433548,"y":0.32594937086105347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1428571492433548,0.3037974536418915,0.15714286267757416,0.32594937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.3322784900665283},{"x":0.8547618985176086,"y":0.3322784900665283},{"x":0.8547618985176086,"y":0.35759493708610535},{"x":0.7928571701049805,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.7928571701049805,0.3322784900665283,0.8547618985176086,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.3322784900665283},{"x":0.7833333611488342,"y":0.3322784900665283},{"x":0.7833333611488342,"y":0.35759493708610535},{"x":0.7476190328598022,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7476190328598022,0.3322784900665283,0.7833333611488342,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833333373069763,"y":0.3322784900665283},{"x":0.738095223903656,"y":0.3322784900665283},{"x":0.738095223903656,"y":0.35759493708610535},{"x":0.6833333373069763,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.6833333373069763,0.3322784900665283,0.738095223903656,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738095283508301,"y":0.3322784900665283},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3322784900665283},{"x":0.6785714030265808,"y":0.35759493708610535},{"x":0.6738095283508301,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6738095283508301,0.3322784900665283,0.6785714030265808,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.3322784900665283},{"x":0.6619047522544861,"y":0.3322784900665283},{"x":0.6619047522544861,"y":0.35759493708610535},{"x":0.6214285492897034,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6214285492897034,0.3322784900665283,0.6619047522544861,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3322784900665283},{"x":0.6095238327980042,"y":0.3322784900665283},{"x":0.6095238327980042,"y":0.35759493708610535},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.3322784900665283,0.6095238327980042,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526190459728241,"y":0.3322784900665283},{"x":0.5904762148857117,"y":0.3322784900665283},{"x":0.5904762148857117,"y":0.35759493708610535},{"x":0.526190459728241,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.526190459728241,0.3322784900665283,0.5904762148857117,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023809671401978,"y":0.3322784900665283},{"x":0.5166666507720947,"y":0.3322784900665283},{"x":0.5166666507720947,"y":0.35759493708610535},{"x":0.5023809671401978,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5023809671401978,0.3322784900665283,0.5166666507720947,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3322784900665283},{"x":0.4928571283817291,"y":0.3322784900665283},{"x":0.4928571283817291,"y":0.35759493708610535},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.4285714328289032,0.3322784900665283,0.4928571283817291,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3322784900665283},{"x":0.41904762387275696,"y":0.3322784900665283},{"x":0.41904762387275696,"y":0.35759493708610535},{"x":0.37142857909202576,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.37142857909202576,0.3322784900665283,0.41904762387275696,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.3322784900665283},{"x":0.3619047701358795,"y":0.3322784900665283},{"x":0.3619047701358795,"y":0.35759493708610535},{"x":0.3499999940395355,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3499999940395355,0.3322784900665283,0.3619047701358795,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29523810744285583,"y":0.3322784900665283},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3322784900665283},{"x":0.34285715222358704,"y":0.35759493708610535},{"x":0.29523810744285583,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.29523810744285583,0.3322784900665283,0.34285715222358704,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380952537059784,"y":0.3322784900665283},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3322784900665283},{"x":0.2857142984867096,"y":0.35759493708610535},{"x":0.22380952537059784,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.22380952537059784,0.3322784900665283,0.2857142984867096,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.3322784900665283},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3322784900665283},{"x":0.2142857164144516,"y":0.35759493708610535},{"x":0.19285714626312256,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19285714626312256,0.3322784900665283,0.2142857164144516,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.3322784900665283},{"x":0.18333333730697632,"y":0.3322784900665283},{"x":0.18333333730697632,"y":0.35759493708610535},{"x":0.14523810148239136,"y":0.35759493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.14523810148239136,0.3322784900665283,0.18333333730697632,0.35759493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.3639240562915802},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3639240562915802},{"x":0.8571428656578064,"y":0.39082279801368713},{"x":0.8071428537368774,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.8071428537368774,0.3639240562915802,0.8571428656578064,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.3639240562915802},{"x":0.7976190447807312,"y":0.3639240562915802},{"x":0.7976190447807312,"y":0.39082279801368713},{"x":0.773809552192688,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.773809552192688,0.3639240562915802,0.7976190447807312,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7642857432365417,"y":0.3639240562915802},{"x":0.7690476179122925,"y":0.3639240562915802},{"x":0.7690476179122925,"y":0.39082279801368713},{"x":0.7642857432365417,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7642857432365417,0.3639240562915802,0.7690476179122925,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723809540271759,"y":0.3639240562915802},{"x":0.7547619342803955,"y":0.3639240562915802},{"x":0.7547619342803955,"y":0.39082279801368713},{"x":0.723809540271759,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.723809540271759,0.3639240562915802,0.7547619342803955,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.3639240562915802},{"x":0.711904764175415,"y":0.3639240562915802},{"x":0.711904764175415,"y":0.39082279801368713},{"x":0.6904761791229248,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6904761791229248,0.3639240562915802,0.711904764175415,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.3639240562915802},{"x":0.6809523701667786,"y":0.3639240562915802},{"x":0.6809523701667786,"y":0.39082279801368713},{"x":0.6547619104385376,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6547619104385376,0.3639240562915802,0.6809523701667786,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142857074737549,"y":0.3639240562915802},{"x":0.6428571343421936,"y":0.3639240562915802},{"x":0.6428571343421936,"y":0.39082279801368713},{"x":0.6142857074737549,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6142857074737549,0.3639240562915802,0.6428571343421936,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6023809313774109,"y":0.3639240562915802},{"x":0.6095238327980042,"y":0.3639240562915802},{"x":0.6095238327980042,"y":0.39082279801368713},{"x":0.6023809313774109,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6023809313774109,0.3639240562915802,0.6095238327980042,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.3639240562915802},{"x":0.5904762148857117,"y":0.3639240562915802},{"x":0.5904762148857117,"y":0.39082279801368713},{"x":0.5357142686843872,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5357142686843872,0.3639240562915802,0.5904762148857117,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49047619104385376,"y":0.3639240562915802},{"x":0.526190459728241,"y":0.3639240562915802},{"x":0.526190459728241,"y":0.39082279801368713},{"x":0.49047619104385376,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.49047619104385376,0.3639240562915802,0.526190459728241,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45476189255714417,"y":0.3639240562915802},{"x":0.4833333194255829,"y":0.3639240562915802},{"x":0.4833333194255829,"y":0.39082279801368713},{"x":0.45476189255714417,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.45476189255714417,0.3639240562915802,0.4833333194255829,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.3639240562915802},{"x":0.4523809552192688,"y":0.3639240562915802},{"x":0.4523809552192688,"y":0.39082279801368713},{"x":0.4166666567325592,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.4166666567325592,0.3639240562915802,0.4523809552192688,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3639240562915802},{"x":0.4095238149166107,"y":0.3639240562915802},{"x":0.4095238149166107,"y":0.39082279801368713},{"x":0.4000000059604645,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4000000059604645,0.3639240562915802,0.4095238149166107,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.3639240562915802},{"x":0.39047619700431824,"y":0.3639240562915802},{"x":0.39047619700431824,"y":0.39082279801368713},{"x":0.369047611951828,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.369047611951828,0.3639240562915802,0.39047619700431824,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285714387893677,"y":0.3639240562915802},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3639240562915802},{"x":0.36666667461395264,"y":0.39082279801368713},{"x":0.3285714387893677,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.3285714387893677,0.3639240562915802,0.36666667461395264,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976190447807312,"y":0.3639240562915802},{"x":0.31904762983322144,"y":0.3639240562915802},{"x":0.31904762983322144,"y":0.39082279801368713},{"x":0.2976190447807312,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2976190447807312,0.3639240562915802,0.31904762983322144,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.3639240562915802},{"x":0.28809523582458496,"y":0.3639240562915802},{"x":0.28809523582458496,"y":0.39082279801368713},{"x":0.2380952388048172,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2380952388048172,0.3639240562915802,0.28809523582458496,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.3639240562915802},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3639240562915802},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39082279801368713},{"x":0.21904762089252472,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21904762089252472,0.3639240562915802,0.22857142984867096,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.3639240562915802},{"x":0.20952381193637848,"y":0.3639240562915802},{"x":0.20952381193637848,"y":0.39082279801368713},{"x":0.14523810148239136,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.14523810148239136,0.3639240562915802,0.20952381193637848,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.3939873278141022},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3939873278141022},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4177215099334717},{"x":0.7976190447807312,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.7976190447807312,0.3939873278141022,0.8571428656578064,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3939873278141022},{"x":0.788095235824585,"y":0.3939873278141022},{"x":0.788095235824585,"y":0.4177215099334717},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7142857313156128,0.3939873278141022,0.788095235824585,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.3939873278141022},{"x":0.7047619223594666,"y":0.3939873278141022},{"x":0.7047619223594666,"y":0.4177215099334717},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6428571343421936,0.3939873278141022,0.7047619223594666,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142857074737549,"y":0.3939873278141022},{"x":0.6333333253860474,"y":0.3939873278141022},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4177215099334717},{"x":0.6142857074737549,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6142857074737549,0.3939873278141022,0.6333333253860474,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.3939873278141022},{"x":0.6071428656578064,"y":0.3939873278141022},{"x":0.6071428656578064,"y":0.4177215099334717},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5666666626930237,0.3939873278141022,0.6071428656578064,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.3939873278141022},{"x":0.5571428537368774,"y":0.3939873278141022},{"x":0.5571428537368774,"y":0.4177215099334717},{"x":0.5071428418159485,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.5071428418159485,0.3939873278141022,0.5571428537368774,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.3939873278141022},{"x":0.5,"y":0.3939873278141022},{"x":0.5,"y":0.4177215099334717},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.46666666865348816,0.3939873278141022,0.5,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40714284777641296,"y":0.3939873278141022},{"x":0.4595237970352173,"y":0.3939873278141022},{"x":0.4595237970352173,"y":0.4177215099334717},{"x":0.40714284777641296,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.40714284777641296,0.3939873278141022,0.4595237970352173,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619047701358795,"y":0.3939873278141022},{"x":0.3976190388202667,"y":0.3939873278141022},{"x":0.3976190388202667,"y":0.4177215099334717},{"x":0.3619047701358795,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3619047701358795,0.3939873278141022,0.3976190388202667,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3523809611797333,"y":0.3939873278141022},{"x":0.3571428656578064,"y":0.3939873278141022},{"x":0.3571428656578064,"y":0.4177215099334717},{"x":0.3523809611797333,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3523809611797333,0.3939873278141022,0.3571428656578064,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285714387893677,"y":0.3939873278141022},{"x":0.3404761850833893,"y":0.3939873278141022},{"x":0.3404761850833893,"y":0.4177215099334717},{"x":0.3285714387893677,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.3285714387893677,0.3939873278141022,0.3404761850833893,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904762029647827,"y":0.3939873278141022},{"x":0.3166666626930237,"y":0.3939873278141022},{"x":0.3166666626930237,"y":0.4177215099334717},{"x":0.2904762029647827,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.2904762029647827,0.3939873278141022,0.3166666626930237,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.3939873278141022},{"x":0.2785714268684387,"y":0.3939873278141022},{"x":0.2785714268684387,"y":0.4177215099334717},{"x":0.27142858505249023,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.27142858505249023,0.3939873278141022,0.2785714268684387,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23571428656578064,"y":0.3939873278141022},{"x":0.261904776096344,"y":0.3939873278141022},{"x":0.261904776096344,"y":0.4177215099334717},{"x":0.23571428656578064,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیل","boundary":[0.23571428656578064,0.3939873278141022,0.261904776096344,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21666666865348816,"y":0.3939873278141022},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3939873278141022},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4177215099334717},{"x":0.21666666865348816,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21666666865348816,0.3939873278141022,0.22857142984867096,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.3939873278141022},{"x":0.20714285969734192,"y":0.3939873278141022},{"x":0.20714285969734192,"y":0.4177215099334717},{"x":0.14523810148239136,"y":0.4177215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.14523810148239136,0.3939873278141022,0.20714285969734192,0.4177215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.42405062913894653},{"x":0.8571428656578064,"y":0.42405062913894653},{"x":0.8571428656578064,"y":0.44936707615852356},{"x":0.8095238208770752,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.8095238208770752,0.42405062913894653,0.8571428656578064,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.42405062913894653},{"x":0.800000011920929,"y":0.42405062913894653},{"x":0.800000011920929,"y":0.44936707615852356},{"x":0.7476190328598022,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7476190328598022,0.42405062913894653,0.800000011920929,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.42405062913894653},{"x":0.738095223903656,"y":0.42405062913894653},{"x":0.738095223903656,"y":0.44936707615852356},{"x":0.6904761791229248,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6904761791229248,0.42405062913894653,0.738095223903656,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452381014823914,"y":0.42405062913894653},{"x":0.6785714030265808,"y":0.42405062913894653},{"x":0.6785714030265808,"y":0.44936707615852356},{"x":0.6452381014823914,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6452381014823914,0.42405062913894653,0.6785714030265808,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.42405062913894653},{"x":0.6357142925262451,"y":0.42405062913894653},{"x":0.6357142925262451,"y":0.44936707615852356},{"x":0.6261904835700989,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6261904835700989,0.42405062913894653,0.6357142925262451,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.42405062913894653},{"x":0.6166666746139526,"y":0.42405062913894653},{"x":0.6166666746139526,"y":0.44936707615852356},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5428571701049805,0.42405062913894653,0.6166666746139526,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023809671401978,"y":0.42405062913894653},{"x":0.5333333611488342,"y":0.42405062913894653},{"x":0.5333333611488342,"y":0.44936707615852356},{"x":0.5023809671401978,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5023809671401978,0.42405062913894653,0.5333333611488342,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.42405062913894653},{"x":0.4928571283817291,"y":0.42405062913894653},{"x":0.4928571283817291,"y":0.44936707615852356},{"x":0.4333333373069763,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.4333333373069763,0.42405062913894653,0.4928571283817291,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.42405062913894653},{"x":0.4238095283508301,"y":0.42405062913894653},{"x":0.4238095283508301,"y":0.44936707615852356},{"x":0.4119047522544861,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4119047522544861,0.42405062913894653,0.4238095283508301,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.42405062913894653},{"x":0.4047619104385376,"y":0.42405062913894653},{"x":0.4047619104385376,"y":0.44936707615852356},{"x":0.3047619163990021,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.3047619163990021,0.42405062913894653,0.4047619104385376,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2809523940086365,"y":0.42405062913894653},{"x":0.29523810744285583,"y":0.42405062913894653},{"x":0.29523810744285583,"y":0.44936707615852356},{"x":0.2809523940086365,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2809523940086365,0.42405062913894653,0.29523810744285583,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2547619044780731,"y":0.42405062913894653},{"x":0.27619048953056335,"y":0.42405062913894653},{"x":0.27619048953056335,"y":0.44936707615852356},{"x":0.2547619044780731,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2547619044780731,0.42405062913894653,0.27619048953056335,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21666666865348816,"y":0.42405062913894653},{"x":0.24047619104385376,"y":0.42405062913894653},{"x":0.24047619104385376,"y":0.44936707615852356},{"x":0.21666666865348816,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.21666666865348816,0.42405062913894653,0.24047619104385376,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.42405062913894653},{"x":0.21190476417541504,"y":0.42405062913894653},{"x":0.21190476417541504,"y":0.44936707615852356},{"x":0.20000000298023224,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.20000000298023224,0.42405062913894653,0.21190476417541504,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17380952835083008,"y":0.42405062913894653},{"x":0.19285714626312256,"y":0.42405062913894653},{"x":0.19285714626312256,"y":0.44936707615852356},{"x":0.17380952835083008,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.17380952835083008,0.42405062913894653,0.19285714626312256,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.42405062913894653},{"x":0.16428571939468384,"y":0.42405062913894653},{"x":0.16428571939468384,"y":0.44936707615852356},{"x":0.1428571492433548,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1428571492433548,0.42405062913894653,0.16428571939468384,0.44936707615852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811904788017273,"y":0.4572784900665283},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4572784900665283},{"x":0.8571428656578064,"y":0.48259493708610535},{"x":0.811904788017273,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.811904788017273,0.4572784900665283,0.8571428656578064,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595238089561462,"y":0.4572784900665283},{"x":0.8023809790611267,"y":0.4572784900665283},{"x":0.8023809790611267,"y":0.48259493708610535},{"x":0.7595238089561462,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7595238089561462,0.4572784900665283,0.8023809790611267,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.4572784900665283},{"x":0.7547619342803955,"y":0.4572784900665283},{"x":0.7547619342803955,"y":0.48259493708610535},{"x":0.7095237970352173,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7095237970352173,0.4572784900665283,0.7547619342803955,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.4572784900665283},{"x":0.699999988079071,"y":0.4572784900665283},{"x":0.699999988079071,"y":0.48259493708610535},{"x":0.6785714030265808,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6785714030265808,0.4572784900665283,0.699999988079071,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.4572784900665283},{"x":0.6690475940704346,"y":0.4572784900665283},{"x":0.6690475940704346,"y":0.48259493708610535},{"x":0.6190476417541504,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.6190476417541504,0.4572784900665283,0.6690475940704346,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.4572784900665283},{"x":0.6119047403335571,"y":0.4572784900665283},{"x":0.6119047403335571,"y":0.48259493708610535},{"x":0.5833333134651184,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.5833333134651184,0.4572784900665283,0.6119047403335571,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.4572784900665283},{"x":0.5738095045089722,"y":0.4572784900665283},{"x":0.5738095045089722,"y":0.48259493708610535},{"x":0.5595238208770752,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5595238208770752,0.4572784900665283,0.5738095045089722,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.4556961953639984},{"x":0.550000011920929,"y":0.4572784900665283},{"x":0.550000011920929,"y":0.48259493708610535},{"x":0.4809523820877075,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یکصد","boundary":[0.4809523820877075,0.4556961953639984,0.550000011920929,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.4556961953639984},{"x":0.4714285731315613,"y":0.4556961953639984},{"x":0.4714285731315613,"y":0.48259493708610535},{"x":0.42619046568870544,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.42619046568870544,0.4556961953639984,0.4714285731315613,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4556961953639984},{"x":0.41428571939468384,"y":0.4556961953639984},{"x":0.41428571939468384,"y":0.48259493708610535},{"x":0.4000000059604645,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4000000059604645,0.4556961953639984,0.41428571939468384,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35952380299568176,"y":0.4556961953639984},{"x":0.3928571343421936,"y":0.4556961953639984},{"x":0.3928571343421936,"y":0.48259493708610535},{"x":0.35952380299568176,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.35952380299568176,0.4556961953639984,0.3928571343421936,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904762029647827,"y":0.4556961953639984},{"x":0.3499999940395355,"y":0.4556961953639984},{"x":0.3499999940395355,"y":0.4810126721858978},{"x":0.2904762029647827,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.2904762029647827,0.4556961953639984,0.3499999940395355,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21666666865348816,"y":0.4556961953639984},{"x":0.2809523940086365,"y":0.4556961953639984},{"x":0.2809523940086365,"y":0.48259493708610535},{"x":0.21666666865348816,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.21666666865348816,0.4556961953639984,0.2809523940086365,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.4556961953639984},{"x":0.20714285969734192,"y":0.4556961953639984},{"x":0.20714285969734192,"y":0.4810126721858978},{"x":0.19285714626312256,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19285714626312256,0.4556961953639984,0.20714285969734192,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4556961953639984},{"x":0.18333333730697632,"y":0.4556961953639984},{"x":0.18333333730697632,"y":0.4810126721858978},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.1428571492433548,0.4556961953639984,0.18333333730697632,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8261904716491699,"y":0.4889240562915802},{"x":0.8547618985176086,"y":0.4889240562915802},{"x":0.8547618985176086,"y":0.5142405033111572},{"x":0.8261904716491699,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.8261904716491699,0.4889240562915802,0.8547618985176086,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.4889240562915802},{"x":0.8190476298332214,"y":0.4873417615890503},{"x":0.8190476298332214,"y":0.5142405033111572},{"x":0.761904776096344,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.761904776096344,0.4889240562915802,0.8190476298332214,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190476059913635,"y":0.4889240562915802},{"x":0.7547619342803955,"y":0.4889240562915802},{"x":0.7547619342803955,"y":0.5142405033111572},{"x":0.7190476059913635,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7190476059913635,0.4889240562915802,0.7547619342803955,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.4889240562915802},{"x":0.711904764175415,"y":0.4889240562915802},{"x":0.711904764175415,"y":0.5142405033111572},{"x":0.6714285612106323,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6714285612106323,0.4889240562915802,0.711904764175415,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.4889240562915802},{"x":0.6642857193946838,"y":0.4889240562915802},{"x":0.6642857193946838,"y":0.5142405033111572},{"x":0.6547619104385376,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6547619104385376,0.4889240562915802,0.6642857193946838,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6166666746139526,"y":0.4889240562915802},{"x":0.6476190686225891,"y":0.4889240562915802},{"x":0.6476190686225891,"y":0.5142405033111572},{"x":0.6166666746139526,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.6166666746139526,0.4889240562915802,0.6476190686225891,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.4889240562915802},{"x":0.6071428656578064,"y":0.4889240562915802},{"x":0.6071428656578064,"y":0.5142405033111572},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5833333134651184,0.4889240562915802,0.6071428656578064,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5809524059295654,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5809524059295654,"y":0.5142405033111572},{"x":0.550000011920929,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.550000011920929,0.4889240562915802,0.5809524059295654,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5404762029647827,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5404762029647827,"y":0.5142405033111572},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5142857432365417,0.4889240562915802,0.5404762029647827,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5071428418159485,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5071428418159485,"y":0.5142405033111572},{"x":0.4690476059913635,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.4690476059913635,0.4889240562915802,0.5071428418159485,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.4905063211917877},{"x":0.46190476417541504,"y":0.4905063211917877},{"x":0.46190476417541504,"y":0.5158227682113647},{"x":0.4523809552192688,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4523809552192688,0.4905063211917877,0.46190476417541504,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857142925262451,"y":0.4905063211917877},{"x":0.4452380836009979,"y":0.4889240562915802},{"x":0.4452380836009979,"y":0.5142405033111572},{"x":0.3857142925262451,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.3857142925262451,0.4905063211917877,0.4452380836009979,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33571428060531616,"y":0.4905063211917877},{"x":0.37857142090797424,"y":0.4905063211917877},{"x":0.37857142090797424,"y":0.5158227682113647},{"x":0.33571428060531616,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.33571428060531616,0.4905063211917877,0.37857142090797424,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.4905063211917877},{"x":0.3285714387893677,"y":0.4905063211917877},{"x":0.3285714387893677,"y":0.5158227682113647},{"x":0.261904776096344,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.261904776096344,0.4905063211917877,0.3285714387893677,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.4905063211917877},{"x":0.2547619044780731,"y":0.4905063211917877},{"x":0.2547619044780731,"y":0.5158227682113647},{"x":0.23333333432674408,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23333333432674408,0.4905063211917877,0.2547619044780731,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.4905063211917877},{"x":0.2261904776096344,"y":0.4905063211917877},{"x":0.2261904776096344,"y":0.5158227682113647},{"x":0.18809524178504944,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.18809524178504944,0.4905063211917877,0.2261904776096344,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4905063211917877},{"x":0.18095238506793976,"y":0.4905063211917877},{"x":0.18095238506793976,"y":0.5158227682113647},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.1428571492433548,0.4905063211917877,0.18095238506793976,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8452380895614624,"y":0.5221518874168396},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5221518874168396},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5411392450332642},{"x":0.8452380895614624,"y":0.5411392450332642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8452380895614624,0.5221518874168396,0.8571428656578064,0.5411392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.5221518874168396},{"x":0.8380952477455139,"y":0.5221518874168396},{"x":0.8380952477455139,"y":0.5411392450332642},{"x":0.7976190447807312,"y":0.5411392450332642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.7976190447807312,0.5221518874168396,0.8380952477455139,0.5411392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.5221518874168396},{"x":0.788095235824585,"y":0.5221518874168396},{"x":0.788095235824585,"y":0.5411392450332642},{"x":0.761904776096344,"y":0.5411392450332642}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.761904776096344,0.5221518874168396,0.788095235824585,0.5411392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5221518874168396},{"x":0.7523809671401978,"y":0.5221518874168396},{"x":0.7523809671401978,"y":0.5411392450332642},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5411392450332642}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7142857313156128,0.5221518874168396,0.7523809671401978,0.5411392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711904764175415,"y":0.5221518874168396},{"x":0.7166666388511658,"y":0.5221518874168396},{"x":0.7166666388511658,"y":0.5411392450332642},{"x":0.711904764175415,"y":0.5411392450332642}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.711904764175415,0.5221518874168396,0.7166666388511658,0.5411392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.547468364238739},{"x":0.8547618985176086,"y":0.5458860993385315},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5712025165557861},{"x":0.8071428537368774,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8071428537368774,0.547468364238739,0.8571428656578064,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.547468364238739},{"x":0.7904762029647827,"y":0.547468364238739},{"x":0.7904762029647827,"y":0.5712025165557861},{"x":0.738095223903656,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.738095223903656,0.547468364238739,0.7904762029647827,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.547468364238739},{"x":0.723809540271759,"y":0.547468364238739},{"x":0.723809540271759,"y":0.5712025165557861},{"x":0.7095237970352173,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7095237970352173,0.547468364238739,0.723809540271759,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.547468364238739},{"x":0.6952381134033203,"y":0.547468364238739},{"x":0.6952381134033203,"y":0.5712025165557861},{"x":0.6523809432983398,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6523809432983398,0.547468364238739,0.6952381134033203,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5490506291389465},{"x":0.6380952596664429,"y":0.547468364238739},{"x":0.6380952596664429,"y":0.5712025165557861},{"x":0.6023809313774109,"y":0.5727847814559937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6000000238418579,0.5490506291389465,0.6380952596664429,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.5490506291389465},{"x":0.5880952477455139,"y":0.547468364238739},{"x":0.5880952477455139,"y":0.5727847814559937},{"x":0.5214285850524902,"y":0.5727847814559937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5214285850524902,0.5490506291389465,0.5880952477455139,0.5727847814559937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.5490506291389465},{"x":0.5047619342803955,"y":0.5490506291389465},{"x":0.5071428418159485,"y":0.5727847814559937},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5727847814559937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4642857015132904,0.5490506291389465,0.5071428418159485,0.5727847814559937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.5490506291389465},{"x":0.44999998807907104,"y":0.5490506291389465},{"x":0.44999998807907104,"y":0.5727847814559937},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5727847814559937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.42619046568870544,0.5490506291389465,0.44999998807907104,0.5727847814559937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.5490506291389465},{"x":0.4119047522544861,"y":0.5490506291389465},{"x":0.4119047522544861,"y":0.5727847814559937},{"x":0.380952388048172,"y":0.574367105960846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.37857142090797424,0.5490506291389465,0.4119047522544861,0.5727847814559937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.550632894039154},{"x":0.3642857074737549,"y":0.550632894039154},{"x":0.3642857074737549,"y":0.574367105960846},{"x":0.3499999940395355,"y":0.574367105960846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3499999940395355,0.550632894039154,0.3642857074737549,0.574367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30714285373687744,"y":0.550632894039154},{"x":0.33571428060531616,"y":0.550632894039154},{"x":0.33571428060531616,"y":0.574367105960846},{"x":0.30714285373687744,"y":0.574367105960846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.30714285373687744,0.550632894039154,0.33571428060531616,0.574367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24047619104385376,"y":0.550632894039154},{"x":0.2904762029647827,"y":0.550632894039154},{"x":0.2904762029647827,"y":0.574367105960846},{"x":0.24285714328289032,"y":0.574367105960846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.24047619104385376,0.550632894039154,0.2904762029647827,0.574367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16904762387275696,"y":0.550632894039154},{"x":0.2261904776096344,"y":0.550632894039154},{"x":0.2261904776096344,"y":0.574367105960846},{"x":0.16904762387275696,"y":0.574367105960846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.16904762387275696,0.550632894039154,0.2261904776096344,0.574367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5522152185440063},{"x":0.15238095819950104,"y":0.5522152185440063},{"x":0.15238095819950104,"y":0.574367105960846},{"x":0.1428571492433548,"y":0.574367105960846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1428571492433548,0.5522152185440063,0.15238095819950104,0.574367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.577531635761261},{"x":0.8547618985176086,"y":0.577531635761261},{"x":0.8547618985176086,"y":0.6044303774833679},{"x":0.8071428537368774,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.8071428537368774,0.577531635761261,0.8547618985176086,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.577531635761261},{"x":0.7952380776405334,"y":0.577531635761261},{"x":0.7952380776405334,"y":0.6044303774833679},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7666666507720947,0.577531635761261,0.7952380776405334,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.577531635761261},{"x":0.75,"y":0.577531635761261},{"x":0.75,"y":0.6044303774833679},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7023809552192688,0.577531635761261,0.75,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833333373069763,"y":0.577531635761261},{"x":0.6928571462631226,"y":0.577531635761261},{"x":0.6928571462631226,"y":0.6044303774833679},{"x":0.6833333373069763,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6833333373069763,0.577531635761261,0.6928571462631226,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6404761672019958,"y":0.577531635761261},{"x":0.6738095283508301,"y":0.577531635761261},{"x":0.6738095283508301,"y":0.6044303774833679},{"x":0.6404761672019958,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.6404761672019958,0.577531635761261,0.6738095283508301,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309523582458496,"y":0.577531635761261},{"x":0.6357142925262451,"y":0.577531635761261},{"x":0.6357142925262451,"y":0.6044303774833679},{"x":0.6309523582458496,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6309523582458496,0.577531635761261,0.6357142925262451,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.577531635761261},{"x":0.6190476417541504,"y":0.577531635761261},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6044303774833679},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.5714285969734192,0.577531635761261,0.6190476417541504,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.577531635761261},{"x":0.561904788017273,"y":0.577531635761261},{"x":0.561904788017273,"y":0.6044303774833679},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.577531635761261,0.561904788017273,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.577531635761261},{"x":0.5333333611488342,"y":0.577531635761261},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6044303774833679},{"x":0.4809523820877075,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.4809523820877075,0.577531635761261,0.5333333611488342,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.577531635761261},{"x":0.4714285731315613,"y":0.577531635761261},{"x":0.4714285731315613,"y":0.6044303774833679},{"x":0.37857142090797424,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.37857142090797424,0.577531635761261,0.4714285731315613,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.577531635761261},{"x":0.369047611951828,"y":0.577531635761261},{"x":0.369047611951828,"y":0.6044303774833679},{"x":0.3166666626930237,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.3166666626930237,0.577531635761261,0.369047611951828,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.577531635761261},{"x":0.3047619163990021,"y":0.577531635761261},{"x":0.3047619163990021,"y":0.6044303774833679},{"x":0.27142858505249023,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.27142858505249023,0.577531635761261,0.3047619163990021,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24285714328289032,"y":0.577531635761261},{"x":0.2666666805744171,"y":0.577531635761261},{"x":0.2666666805744171,"y":0.6044303774833679},{"x":0.24285714328289032,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24285714328289032,0.577531635761261,0.2666666805744171,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19761905074119568,"y":0.577531635761261},{"x":0.22857142984867096,"y":0.577531635761261},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6044303774833679},{"x":0.19761905074119568,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.19761905074119568,0.577531635761261,0.22857142984867096,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18333333730697632,"y":0.577531635761261},{"x":0.19523809850215912,"y":0.577531635761261},{"x":0.19523809850215912,"y":0.6044303774833679},{"x":0.18333333730697632,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18333333730697632,0.577531635761261,0.19523809850215912,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.577531635761261},{"x":0.17619048058986664,"y":0.577531635761261},{"x":0.17619048058986664,"y":0.6044303774833679},{"x":0.14523810148239136,"y":0.6044303774833679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.14523810148239136,0.577531635761261,0.17619048058986664,0.6044303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8380952477455139,"y":0.6123417615890503},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6123417615890503},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6344936490058899},{"x":0.8380952477455139,"y":0.6344936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8380952477455139,0.6123417615890503,0.8571428656578064,0.6344936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952380776405334,"y":0.6123417615890503},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6123417615890503},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6344936490058899},{"x":0.7952380776405334,"y":0.6344936490058899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7952380776405334,0.6123417615890503,0.8285714387893677,0.6344936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6123417615890503},{"x":0.7857142686843872,"y":0.6123417615890503},{"x":0.7857142686843872,"y":0.6344936490058899},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6344936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.7428571581840515,0.6123417615890503,0.7857142686843872,0.6344936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.6123417615890503},{"x":0.738095223903656,"y":0.6123417615890503},{"x":0.738095223903656,"y":0.6344936490058899},{"x":0.6904761791229248,"y":0.6344936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.6904761791229248,0.6123417615890503,0.738095223903656,0.6344936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6809523701667786,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6809523701667786,"y":0.6344936490058899},{"x":0.6714285612106323,"y":0.6344936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6714285612106323,0.6107594966888428,0.6809523701667786,0.6344936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690476298332214,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6619047522544861,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6619047522544861,"y":0.6344936490058899},{"x":0.5690476298332214,"y":0.6344936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5690476298332214,0.6107594966888428,0.6619047522544861,0.6344936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.6107594966888428},{"x":0.5595238208770752,"y":0.6107594966888428},{"x":0.5595238208770752,"y":0.6329113841056824},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5333333611488342,0.6107594966888428,0.5595238208770752,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023809671401978,"y":0.6107594966888428},{"x":0.523809552192688,"y":0.6107594966888428},{"x":0.523809552192688,"y":0.6329113841056824},{"x":0.5023809671401978,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5023809671401978,0.6107594966888428,0.523809552192688,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714285731315613,"y":0.6107594966888428},{"x":0.4928571283817291,"y":0.6107594966888428},{"x":0.4928571283817291,"y":0.6329113841056824},{"x":0.4714285731315613,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4714285731315613,0.6107594966888428,0.4928571283817291,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238095283508301,"y":0.6107594966888428},{"x":0.4642857015132904,"y":0.6107594966888428},{"x":0.4642857015132904,"y":0.6329113841056824},{"x":0.4238095283508301,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4238095283508301,0.6107594966888428,0.4642857015132904,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.6107594966888428},{"x":0.41428571939468384,"y":0.6107594966888428},{"x":0.41428571939468384,"y":0.6329113841056824},{"x":0.3761904835700989,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3761904835700989,0.6107594966888428,0.41428571939468384,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6107594966888428},{"x":0.369047611951828,"y":0.6107594966888428},{"x":0.369047611951828,"y":0.6329113841056824},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3333333432674408,0.6107594966888428,0.369047611951828,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6107594966888428},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6107594966888428},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6329113841056824},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2571428716182709,0.6107594966888428,0.3261904716491699,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25238096714019775,"y":0.6107594966888428},{"x":0.25952380895614624,"y":0.6107594966888428},{"x":0.25952380895614624,"y":0.6329113841056824},{"x":0.25238096714019775,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25238096714019775,0.6107594966888428,0.25952380895614624,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17619048058986664,"y":0.6091772317886353},{"x":0.24285714328289032,"y":0.6107594966888428},{"x":0.24285714328289032,"y":0.6329113841056824},{"x":0.17619048058986664,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاحبان","boundary":[0.17619048058986664,0.6091772317886353,0.24285714328289032,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6091772317886353},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6091772317886353},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6329113841056824},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6329113841056824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.1428571492433548,0.6091772317886353,0.1666666716337204,0.6329113841056824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.6439873576164246},{"x":0.8547618985176086,"y":0.6439873576164246},{"x":0.8547618985176086,"y":0.6629746556282043},{"x":0.8428571224212646,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8428571224212646,0.6439873576164246,0.8547618985176086,0.6629746556282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190476298332214,"y":0.6439873576164246},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6439873576164246},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6629746556282043},{"x":0.8190476298332214,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8190476298332214,0.6439873576164246,0.8333333134651184,0.6629746556282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7452380657196045,"y":0.6439873576164246},{"x":0.8095238208770752,"y":0.6439873576164246},{"x":0.8095238208770752,"y":0.6629746556282043},{"x":0.7452380657196045,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.7452380657196045,0.6439873576164246,0.8095238208770752,0.6629746556282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738095283508301,"y":0.6455696225166321},{"x":0.7357142567634583,"y":0.6455696225166321},{"x":0.7357142567634583,"y":0.6629746556282043},{"x":0.6738095283508301,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.6738095283508301,0.6455696225166321,0.7357142567634583,0.6629746556282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6619047522544861,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6619047522544861,"y":0.6629746556282043},{"x":0.6261904835700989,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6261904835700989,0.6455696225166321,0.6619047522544861,0.6629746556282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6629746556282043},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5833333134651184,0.6455696225166321,0.6166666746139526,0.6629746556282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523809790611267,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5785714387893677,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5785714387893677,"y":0.6629746556282043},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.5523809790611267,0.6455696225166321,0.5785714387893677,0.6629746556282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6629746556282043},{"x":0.5,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.5,0.6455696225166321,0.5428571701049805,0.6629746556282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.6455696225166321},{"x":0.4952380955219269,"y":0.6455696225166321},{"x":0.4952380955219269,"y":0.6629746556282043},{"x":0.488095223903656,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.488095223903656,0.6455696225166321,0.4952380955219269,0.6629746556282043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.21044303476810455},{"x":0.8595238327980042,"y":0.21044303476810455},{"x":0.8595238327980042,"y":0.6629746556282043},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6629746556282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1378571492433548,0.20344303476810455,0.8645238327980042,0.6699746556282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.7056962251663208},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7072784900665283},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7278481125831604},{"x":0.3214285671710968,"y":0.7262658476829529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.32380953431129456,0.7056962251663208,0.36666667461395264,0.7278481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26428571343421936,"y":0.7056962251663208},{"x":0.31190475821495056,"y":0.7056962251663208},{"x":0.31190475821495056,"y":0.7262658476829529},{"x":0.26428571343421936,"y":0.7262658476829529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.26428571343421936,0.7056962251663208,0.31190475821495056,0.7262658476829529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24285714328289032,"y":0.7056962251663208},{"x":0.2547619044780731,"y":0.7056962251663208},{"x":0.25238096714019775,"y":0.7262658476829529},{"x":0.24285714328289032,"y":0.7262658476829529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24285714328289032,0.7056962251663208,0.25238096714019775,0.7262658476829529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.7041139006614685},{"x":0.23333333432674408,"y":0.7056962251663208},{"x":0.23333333432674408,"y":0.7262658476829529},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7246835231781006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.15000000596046448,0.7041139006614685,0.23333333432674408,0.7262658476829529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976190447807312,"y":0.7341772317886353},{"x":0.369047611951828,"y":0.7341772317886353},{"x":0.369047611951828,"y":0.7547468543052673},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7547468543052673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2976190447807312,0.7341772317886353,0.369047611951828,0.7547468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.7357594966888428},{"x":0.28809523582458496,"y":0.7341772317886353},{"x":0.28809523582458496,"y":0.7563291192054749},{"x":0.2380952388048172,"y":0.7563291192054749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.2380952388048172,0.7357594966888428,0.28809523582458496,0.7563291192054749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7373417615890503},{"x":0.2261904776096344,"y":0.7357594966888428},{"x":0.2261904776096344,"y":0.7563291192054749},{"x":0.14523810148239136,"y":0.7579113841056824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.1428571492433548,0.7373417615890503,0.2261904776096344,0.7563291192054749]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7041139006614685},{"x":0.369047611951828,"y":0.7041139006614685},{"x":0.369047611951828,"y":0.7579113841056824},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7579113841056824}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1378571492433548,0.6971139006614685,0.374047611951828,0.7649113841056824],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/RiUpVqcOGVZxaqvn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/KmRZSbzkizgvYAyD.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/nJioYMDyMvOcxUWT.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0003622449111370813,0.000702451536172553,0.9980436508031119,0.9991827632135983]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.4541139304637909},{"x":0.8166666626930237,"y":0.4541139304637909},{"x":0.8166666626930237,"y":0.474683552980423},{"x":0.788095235824585,"y":0.474683552980423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.788095235824585,0.4541139304637909,0.8166666626930237,0.474683552980423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7357142567634583,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7809523940086365,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7809523940086365,"y":0.474683552980423},{"x":0.7357142567634583,"y":0.474683552980423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7357142567634583,0.4541139304637909,0.7809523940086365,0.474683552980423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.4541139304637909},{"x":0.726190447807312,"y":0.4541139304637909},{"x":0.726190447807312,"y":0.474683552980423},{"x":0.7095237970352173,"y":0.474683552980423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7095237970352173,0.4541139304637909,0.726190447807312,0.474683552980423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7023809552192688,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7023809552192688,"y":0.47310125827789307},{"x":0.6666666865348816,"y":0.47310125827789307}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.6666666865348816,0.4541139304637909,0.7023809552192688,0.47310125827789307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6238095164299011,"y":0.4541139304637909},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4541139304637909},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47310125827789307},{"x":0.6238095164299011,"y":0.47310125827789307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6238095164299011,0.4541139304637909,0.6571428775787354,0.47310125827789307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.452531635761261},{"x":0.6166666746139526,"y":0.4541139304637909},{"x":0.6166666746139526,"y":0.474683552980423},{"x":0.5452380776405334,"y":0.47310125827789307}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرحومه","boundary":[0.5452380776405334,0.452531635761261,0.6166666746139526,0.474683552980423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49761903285980225,"y":0.452531635761261},{"x":0.5357142686843872,"y":0.452531635761261},{"x":0.5357142686843872,"y":0.47310125827789307},{"x":0.49761903285980225,"y":0.47310125827789307}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.49761903285980225,0.452531635761261,0.5357142686843872,0.47310125827789307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4595237970352173,"y":0.452531635761261},{"x":0.4952380955219269,"y":0.452531635761261},{"x":0.4952380955219269,"y":0.47310125827789307},{"x":0.4595237970352173,"y":0.47310125827789307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.4595237970352173,0.452531635761261,0.4952380955219269,0.47310125827789307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.452531635761261},{"x":0.4523809552192688,"y":0.452531635761261},{"x":0.4523809552192688,"y":0.47310125827789307},{"x":0.36666667461395264,"y":0.47310125827789307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادزاده","boundary":[0.36666667461395264,0.452531635761261,0.4523809552192688,0.47310125827789307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3404761850833893,"y":0.452531635761261},{"x":0.35952380299568176,"y":0.452531635761261},{"x":0.35952380299568176,"y":0.47151899337768555},{"x":0.3404761850833893,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3404761850833893,0.452531635761261,0.35952380299568176,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29523810744285583,"y":0.452531635761261},{"x":0.33571428060531616,"y":0.452531635761261},{"x":0.33571428060531616,"y":0.47151899337768555},{"x":0.29523810744285583,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاس","boundary":[0.29523810744285583,0.452531635761261,0.33571428060531616,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.45094937086105347},{"x":0.28809523582458496,"y":0.452531635761261},{"x":0.28809523582458496,"y":0.47151899337768555},{"x":0.21904762089252472,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.21904762089252472,0.45094937086105347,0.28809523582458496,0.47151899337768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.45094937086105347},{"x":0.20952381193637848,"y":0.452531635761261},{"x":0.20952381193637848,"y":0.47151899337768555},{"x":0.15714286267757416,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.15714286267757416,0.45094937086105347,0.20952381193637848,0.47151899337768555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.45094937086105347},{"x":0.8166666626930237,"y":0.4541139304637909},{"x":0.8166666626930237,"y":0.474683552980423},{"x":0.15714286267757416,"y":0.47151899337768555}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15214286267757415,0.44394937086105346,0.8216666626930237,0.481683552980423],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.4920886158943176},{"x":0.7309523820877075,"y":0.4920886158943176},{"x":0.7309523820877075,"y":0.5094936490058899},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.6785714030265808,0.4920886158943176,0.7309523820877075,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6476190686225891,"y":0.4920886158943176},{"x":0.6690475940704346,"y":0.4920886158943176},{"x":0.6690475940704346,"y":0.5094936490058899},{"x":0.6476190686225891,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6476190686225891,0.4920886158943176,0.6690475940704346,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.4920886158943176},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4920886158943176},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5094936490058899},{"x":0.5761904716491699,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5761904716491699,0.4920886158943176,0.6428571343421936,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5690476298332214,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5690476298332214,"y":0.5094936490058899},{"x":0.4952380955219269,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.4952380955219269,0.4920886158943176,0.5690476298332214,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.4920886158943176},{"x":0.488095223903656,"y":0.4920886158943176},{"x":0.488095223903656,"y":0.5094936490058899},{"x":0.4523809552192688,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4523809552192688,0.4920886158943176,0.488095223903656,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4357142746448517,"y":0.4920886158943176},{"x":0.4452380836009979,"y":0.4920886158943176},{"x":0.4452380836009979,"y":0.5094936490058899},{"x":0.4357142746448517,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4357142746448517,0.4920886158943176,0.4452380836009979,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4920886158943176},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4920886158943176},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5094936490058899},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.37142857909202576,0.4920886158943176,0.4285714328289032,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3023809492588043,"y":0.4920886158943176},{"x":0.3642857074737549,"y":0.4920886158943176},{"x":0.3642857074737549,"y":0.5094936490058899},{"x":0.3023809492588043,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.3023809492588043,0.4920886158943176,0.3642857074737549,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24523809552192688,"y":0.4920886158943176},{"x":0.29523810744285583,"y":0.4920886158943176},{"x":0.29523810744285583,"y":0.5094936490058899},{"x":0.24523809552192688,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.24523809552192688,0.4920886158943176,0.29523810744285583,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.4920886158943176},{"x":0.2380952388048172,"y":0.4920886158943176},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5094936490058899},{"x":0.20952381193637848,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.20952381193637848,0.4920886158943176,0.2380952388048172,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.4920886158943176},{"x":0.20714285969734192,"y":0.4920886158943176},{"x":0.20714285969734192,"y":0.5094936490058899},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.1666666716337204,0.4920886158943176,0.20714285969734192,0.5094936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.4920886158943176},{"x":0.16190476715564728,"y":0.4920886158943176},{"x":0.16190476715564728,"y":0.5094936490058899},{"x":0.15952381491661072,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15952381491661072,0.4920886158943176,0.16190476715564728,0.5094936490058899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.4920886158943176},{"x":0.7309523820877075,"y":0.4920886158943176},{"x":0.7309523820877075,"y":0.5094936490058899},{"x":0.15952381491661072,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1545238149166107,0.4850886158943176,0.7359523820877075,0.5164936490058899],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/xqJWgExIWaDpnFzb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/aitHxGSaZZZfUFXl.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/nxGAUlHIOBqBhcjZ.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/zxZQyjmYetozffEJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/lbeWkvYSGDBLWSlO.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/MMElDXuuVvGYLCop.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.00043594105186916534,0.00048714149865923046,0.9981683672780083,0.9988422729063638]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49047619104385376,"y":0.31487342715263367},{"x":0.5809524059295654,"y":0.31487342715263367},{"x":0.5809524059295654,"y":0.3401898741722107},{"x":0.49047619104385376,"y":0.3401898741722107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49047619104385376,0.31487342715263367,0.5809524059295654,0.3401898741722107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.31487342715263367},{"x":0.4809523820877075,"y":0.31487342715263367},{"x":0.4809523820877075,"y":0.3401898741722107},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3401898741722107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4000000059604645,0.31487342715263367,0.4809523820877075,0.3401898741722107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.31487342715263367},{"x":0.5809524059295654,"y":0.31487342715263367},{"x":0.5809524059295654,"y":0.3401898741722107},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3401898741722107}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3950000059604645,0.30787342715263366,0.5859524059295654,0.3471898741722107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3544303774833679},{"x":0.7642857432365417,"y":0.3544303774833679},{"x":0.7642857432365417,"y":0.3781645596027374},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6857143044471741,0.3544303774833679,0.7642857432365417,0.3781645596027374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3544303774833679},{"x":0.7642857432365417,"y":0.3544303774833679},{"x":0.7642857432365417,"y":0.3781645596027374},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6807143044471741,0.3474303774833679,0.7692857432365418,0.38516455960273743],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711904764175415,"y":0.39240506291389465},{"x":0.7642857432365417,"y":0.39240506291389465},{"x":0.7642857432365417,"y":0.40506330132484436},{"x":0.711904764175415,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.711904764175415,0.39240506291389465,0.7642857432365417,0.40506330132484436]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711904764175415,"y":0.39240506291389465},{"x":0.7642857432365417,"y":0.39240506291389465},{"x":0.7642857432365417,"y":0.40506330132484436},{"x":0.711904764175415,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.706904764175415,0.38540506291389465,0.7692857432365418,0.41206330132484437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19523809850215912,"y":0.42721518874168396},{"x":0.21190476417541504,"y":0.42721518874168396},{"x":0.21190476417541504,"y":0.43987342715263367},{"x":0.19523809850215912,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.19523809850215912,0.42721518874168396,0.21190476417541504,0.43987342715263367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.42721518874168396},{"x":0.21904762089252472,"y":0.42721518874168396},{"x":0.21904762089252472,"y":0.43987342715263367},{"x":0.21904762089252472,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.21904762089252472,0.42721518874168396,0.21904762089252472,0.43987342715263367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19523809850215912,"y":0.42721518874168396},{"x":0.21904762089252472,"y":0.42721518874168396},{"x":0.21904762089252472,"y":0.43987342715263367},{"x":0.19523809850215912,"y":0.43987342715263367}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.19023809850215911,0.42021518874168395,0.22404762089252472,0.4468734271526337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.46044304966926575},{"x":0.2142857164144516,"y":0.46044304966926575},{"x":0.2142857164144516,"y":0.474683552980423},{"x":0.19285714626312256,"y":0.474683552980423}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.19285714626312256,0.46044304966926575,0.2142857164144516,0.474683552980423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.46044304966926575},{"x":0.28333333134651184,"y":0.46044304966926575},{"x":0.28333333134651184,"y":0.4762658178806305},{"x":0.21904762089252472,"y":0.474683552980423}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"............","boundary":[0.21904762089252472,0.46044304966926575,0.28333333134651184,0.4762658178806305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.46044304966926575},{"x":0.28333333134651184,"y":0.46044304966926575},{"x":0.28333333134651184,"y":0.4762658178806305},{"x":0.19285714626312256,"y":0.474683552980423}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18785714626312255,0.45344304966926574,0.28833333134651185,0.4832658178806305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.49525317549705505},{"x":0.21190476417541504,"y":0.49525317549705505},{"x":0.21190476417541504,"y":0.5094936490058899},{"x":0.190476194024086,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱","boundary":[0.19285714626312256,0.49525317549705505,0.21190476417541504,0.5094936490058899]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.49525317549705505},{"x":0.2690476179122925,"y":0.49525317549705505},{"x":0.2690476179122925,"y":0.5094936490058899},{"x":0.21904762089252472,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".........","boundary":[0.21904762089252472,0.49525317549705505,0.2690476179122925,0.5094936490058899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.49367088079452515},{"x":0.2690476179122925,"y":0.49525317549705505},{"x":0.2690476179122925,"y":0.5094936490058899},{"x":0.190476194024086,"y":0.5094936490058899}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.18785714626312255,0.48667088079452514,0.2740476179122925,0.5164936490058899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19523809850215912,"y":0.530063271522522},{"x":0.22857142984867096,"y":0.530063271522522},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5427215099334717},{"x":0.19523809850215912,"y":0.5427215099334717}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.19523809850215912,0.530063271522522,0.22857142984867096,0.5427215099334717]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.530063271522522},{"x":0.2380952388048172,"y":0.530063271522522},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5427215099334717},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5427215099334717}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.2380952388048172,0.530063271522522,0.2380952388048172,0.5427215099334717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19523809850215912,"y":0.530063271522522},{"x":0.2380952388048172,"y":0.530063271522522},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5427215099334717},{"x":0.19523809850215912,"y":0.5427215099334717}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.19023809850215911,0.523063271522522,0.2430952388048172,0.5497215099334717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7357142567634583,"y":0.42721518874168396},{"x":0.7642857432365417,"y":0.42721518874168396},{"x":0.7642857432365417,"y":0.44778481125831604},{"x":0.7357142567634583,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدر","boundary":[0.7357142567634583,0.42721518874168396,0.7642857432365417,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688095211982727,"y":0.42721518874168396},{"x":0.723809540271759,"y":0.42721518874168396},{"x":0.723809540271759,"y":0.4462025463581085},{"x":0.688095211982727,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.688095211982727,0.42721518874168396,0.723809540271759,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.42563292384147644},{"x":0.6785714030265808,"y":0.42721518874168396},{"x":0.6761904954910278,"y":0.4462025463581085},{"x":0.6214285492897034,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پارسی","boundary":[0.6214285492897034,0.42563292384147644,0.6761904954910278,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6047618985176086,"y":0.42563292384147644},{"x":0.6119047403335571,"y":0.42563292384147644},{"x":0.6095238327980042,"y":0.4462025463581085},{"x":0.6023809313774109,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6047618985176086,0.42563292384147644,0.6095238327980042,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.42563292384147644},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42563292384147644},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4462025463581085},{"x":0.550000011920929,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رودکی","boundary":[0.550000011920929,0.42563292384147644,0.6000000238418579,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309523940086365,"y":0.42563292384147644},{"x":0.538095235824585,"y":0.42563292384147644},{"x":0.538095235824585,"y":0.4446202516555786},{"x":0.5309523940086365,"y":0.4446202516555786}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5309523940086365,0.42563292384147644,0.538095235824585,0.4446202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.46044304966926575},{"x":0.7642857432365417,"y":0.46044304966926575},{"x":0.7642857432365417,"y":0.48259493708610535},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.7142857313156128,0.46044304966926575,0.7642857432365417,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.45886075496673584},{"x":0.7023809552192688,"y":0.45886075496673584},{"x":0.7023809552192688,"y":0.48259493708610535},{"x":0.6523809432983398,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طوس","boundary":[0.6523809432983398,0.45886075496673584,0.7023809552192688,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6404761672019958,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6404761672019958,"y":0.48259493708610535},{"x":0.6333333253860474,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6333333253860474,0.45886075496673584,0.6404761672019958,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642856955528259,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6309523582458496,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6309523582458496,"y":0.48259493708610535},{"x":0.5642856955528259,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5642856955528259,0.45886075496673584,0.6309523582458496,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5547618865966797,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5547618865966797,"y":0.48259493708610535},{"x":0.5476190447807312,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5476190447807312,0.45886075496673584,0.5547618865966797,0.48259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.49367088079452515},{"x":0.7642857432365417,"y":0.49367088079452515},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5189873576164246},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.7142857313156128,0.49367088079452515,0.7642857432365417,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.49367088079452515},{"x":0.7023809552192688,"y":0.49367088079452515},{"x":0.7023809552192688,"y":0.5189873576164246},{"x":0.6523809432983398,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رباعی","boundary":[0.6523809432983398,0.49367088079452515,0.7023809552192688,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119047403335571,"y":0.49367088079452515},{"x":0.6404761672019958,"y":0.49367088079452515},{"x":0.6404761672019958,"y":0.5189873576164246},{"x":0.6119047403335571,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرا","boundary":[0.6119047403335571,0.49367088079452515,0.6404761672019958,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904762148857117,"y":0.49367088079452515},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49367088079452515},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5189873576164246},{"x":0.5904762148857117,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5904762148857117,0.49367088079452515,0.6000000238418579,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523809790611267,"y":0.49367088079452515},{"x":0.5904762148857117,"y":0.49367088079452515},{"x":0.5904762148857117,"y":0.5189873576164246},{"x":0.5523809790611267,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خیام","boundary":[0.5523809790611267,0.49367088079452515,0.5904762148857117,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.49367088079452515},{"x":0.5404762029647827,"y":0.49367088079452515},{"x":0.5404762029647827,"y":0.5189873576164246},{"x":0.46190476417541504,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیشابوری","boundary":[0.46190476417541504,0.49367088079452515,0.5404762029647827,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.49367088079452515},{"x":0.4523809552192688,"y":0.49367088079452515},{"x":0.4523809552192688,"y":0.5189873576164246},{"x":0.4476190507411957,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4476190507411957,0.49367088079452515,0.4523809552192688,0.5189873576164246]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.5363923907279968},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5363923907279968},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5490506291389465},{"x":0.7404761910438538,"y":0.5490506291389465}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پیر","boundary":[0.7404761910438538,0.5363923907279968,0.7642857432365417,0.5490506291389465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.42563292384147644},{"x":0.7642857432365417,"y":0.42721518874168396},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5490506291389465},{"x":0.4476190507411957,"y":0.547468364238739}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4426190507411957,0.41863292384147643,0.7692857432365418,0.5560506291389465],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5268987417221069},{"x":0.7309523820877075,"y":0.5268987417221069},{"x":0.7309523820877075,"y":0.547468364238739},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5490506291389465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گنجه","boundary":[0.6857143044471741,0.5268987417221069,0.7309523820877075,0.547468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.5268987417221069},{"x":0.6690475940704346,"y":0.5268987417221069},{"x":0.6714285612106323,"y":0.5490506291389465},{"x":0.6214285492897034,"y":0.5490506291389465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.6214285492897034,0.5268987417221069,0.6714285612106323,0.5490506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5284810066223145},{"x":0.6023809313774109,"y":0.5268987417221069},{"x":0.6047618985176086,"y":0.5490506291389465},{"x":0.5428571701049805,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گنجوی","boundary":[0.5428571701049805,0.5284810066223145,0.6047618985176086,0.5490506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526190459728241,"y":0.5284810066223145},{"x":0.5333333611488342,"y":0.5284810066223145},{"x":0.5333333611488342,"y":0.550632894039154},{"x":0.526190459728241,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.526190459728241,0.5284810066223145,0.5333333611488342,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.5617088675498962},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5601266026496887},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5806962251663208},{"x":0.726190447807312,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نابغه","boundary":[0.726190447807312,0.5617088675498962,0.7642857432365417,0.5806962251663208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.5617088675498962},{"x":0.7166666388511658,"y":0.5617088675498962},{"x":0.7166666388511658,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داروساز","boundary":[0.6428571343421936,0.5617088675498962,0.7166666388511658,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6261904835700989,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6261904835700989,0.5617088675498962,0.6333333253860474,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6238095164299011,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6238095164299011,"y":0.5822784900665283},{"x":0.5809524059295654,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عطار","boundary":[0.5809524059295654,0.5617088675498962,0.6238095164299011,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5822784900665283},{"x":0.4928571283817291,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیشابوری","boundary":[0.4928571283817291,0.5617088675498962,0.5714285969734192,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5632911324501038},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5632911324501038},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5822784900665283},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4761904776096344,0.5632911324501038,0.48571428656578064,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.5981012582778931},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5996835231781006},{"x":0.7642857432365417,"y":0.621835470199585},{"x":0.726190447807312,"y":0.621835470199585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیخ","boundary":[0.7285714149475098,0.5981012582778931,0.7642857432365417,0.621835470199585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.5981012582778931},{"x":0.7166666388511658,"y":0.5981012582778931},{"x":0.7166666388511658,"y":0.6202531456947327},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6202531456947327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6690475940704346,0.5981012582778931,0.7166666388511658,0.6202531456947327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.5981012582778931},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5981012582778931},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6202531456947327},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6202531456947327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6523809432983398,0.5981012582778931,0.6571428775787354,0.6202531456947327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.5965189933776855},{"x":0.6499999761581421,"y":0.5981012582778931},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6202531456947327},{"x":0.5928571224212646,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعدی","boundary":[0.5952380895614624,0.5965189933776855,0.6499999761581421,0.6202531456947327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.5965189933776855},{"x":0.5880952477455139,"y":0.5965189933776855},{"x":0.5880952477455139,"y":0.6186708807945251},{"x":0.5809524059295654,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5809524059295654,0.5965189933776855,0.5880952477455139,0.6186708807945251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.6329113841056824},{"x":0.7642857432365417,"y":0.6329113841056824},{"x":0.7642857432365417,"y":0.6518987417221069},{"x":0.726190447807312,"y":0.6518987417221069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نغمه","boundary":[0.726190447807312,0.6329113841056824,0.7642857432365417,0.6518987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688095211982727,"y":0.6329113841056824},{"x":0.723809540271759,"y":0.6329113841056824},{"x":0.723809540271759,"y":0.6518987417221069},{"x":0.688095211982727,"y":0.6518987417221069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.688095211982727,0.6329113841056824,0.723809540271759,0.6518987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.6313291192054749},{"x":0.6761904954910278,"y":0.6313291192054749},{"x":0.6761904954910278,"y":0.6518987417221069},{"x":0.6547619104385376,"y":0.6518987417221069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نی","boundary":[0.6547619104385376,0.6313291192054749,0.6761904954910278,0.6518987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.6313291192054749},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6313291192054749},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6518987417221069},{"x":0.5809524059295654,"y":0.6518987417221069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مولانا","boundary":[0.5809524059295654,0.6313291192054749,0.6428571343421936,0.6518987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5285714268684387,"y":0.6313291192054749},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6313291192054749},{"x":0.5761904716491699,"y":0.6518987417221069},{"x":0.5285714268684387,"y":0.6518987417221069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.5285714268684387,0.6313291192054749,0.5761904716491699,0.6518987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.6313291192054749},{"x":0.526190459728241,"y":0.6313291192054749},{"x":0.526190459728241,"y":0.6518987417221069},{"x":0.47857141494750977,"y":0.6518987417221069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.47857141494750977,0.6313291192054749,0.526190459728241,0.6518987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4214285612106323,"y":0.6313291192054749},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6313291192054749},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6518987417221069},{"x":0.4214285612106323,"y":0.6518987417221069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4214285612106323,0.6313291192054749,0.46666666865348816,0.6518987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40714284777641296,"y":0.6313291192054749},{"x":0.4119047522544861,"y":0.6313291192054749},{"x":0.4119047522544861,"y":0.6518987417221069},{"x":0.40714284777641296,"y":0.6518987417221069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.40714284777641296,0.6313291192054749,0.4119047522544861,0.6518987417221069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.6677215099334717},{"x":0.7642857432365417,"y":0.6677215099334717},{"x":0.7642857432365417,"y":0.6882911324501038},{"x":0.7047619223594666,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خواجه","boundary":[0.7047619223594666,0.6677215099334717,0.7642857432365417,0.6882911324501038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.6677215099334717},{"x":0.6928571462631226,"y":0.6677215099334717},{"x":0.6928571462631226,"y":0.6882911324501038},{"x":0.6690475940704346,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قند","boundary":[0.6690475940704346,0.6677215099334717,0.6928571462631226,0.6882911324501038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6677215099334717},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6677215099334717},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6882911324501038},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارسی","boundary":[0.6000000238418579,0.6677215099334717,0.6571428775787354,0.6882911324501038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6677215099334717},{"x":0.5904762148857117,"y":0.6677215099334717},{"x":0.5904762148857117,"y":0.6882911324501038},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5833333134651184,0.6677215099334717,0.5904762148857117,0.6882911324501038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309523940086365,"y":0.6677215099334717},{"x":0.5738095045089722,"y":0.6677215099334717},{"x":0.5738095045089722,"y":0.6882911324501038},{"x":0.5309523940086365,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظ","boundary":[0.5309523940086365,0.6677215099334717,0.5738095045089722,0.6882911324501038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.6677215099334717},{"x":0.5190476179122925,"y":0.6677215099334717},{"x":0.5190476179122925,"y":0.6882911324501038},{"x":0.46190476417541504,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.46190476417541504,0.6677215099334717,0.5190476179122925,0.6882911324501038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44285714626312256,"y":0.6677215099334717},{"x":0.44999998807907104,"y":0.6677215099334717},{"x":0.44999998807907104,"y":0.6882911324501038},{"x":0.44285714626312256,"y":0.6882911324501038}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44285714626312256,0.6677215099334717,0.44999998807907104,0.6882911324501038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214285731315613,"y":0.6946202516555786},{"x":0.7642857432365417,"y":0.6946202516555786},{"x":0.7642857432365417,"y":0.7231012582778931},{"x":0.7214285731315613,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.7214285731315613,0.6946202516555786,0.7642857432365417,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6962025165557861},{"x":0.711904764175415,"y":0.6946202516555786},{"x":0.711904764175415,"y":0.7231012582778931},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"الشعرا","boundary":[0.6571428775787354,0.6962025165557861,0.711904764175415,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6404761672019958,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6476190686225891,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6476190686225891,"y":0.7231012582778931},{"x":0.6404761672019958,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6404761672019958,0.6962025165557861,0.6476190686225891,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6357142925262451,"y":0.6962025165557861},{"x":0.6357142925262451,"y":0.7231012582778931},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمان","boundary":[0.5333333611488342,0.6962025165557861,0.6357142925262451,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5214285850524902,"y":0.6962025165557861},{"x":0.5214285850524902,"y":0.7231012582778931},{"x":0.4761904776096344,"y":0.7246835231781006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامی","boundary":[0.4761904776096344,0.6962025165557861,0.5214285850524902,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.6962025165557861},{"x":0.4714285731315613,"y":0.6962025165557861},{"x":0.4714285731315613,"y":0.7246835231781006},{"x":0.4642857015132904,"y":0.7246835231781006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4642857015132904,0.6962025165557861,0.4714285731315613,0.7246835231781006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40714284777641296,"y":0.5268987417221069},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5268987417221069},{"x":0.7642857432365417,"y":0.7246835231781006},{"x":0.40714284777641296,"y":0.7246835231781006}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.40214284777641296,0.5198987417221069,0.7692857432365418,0.7316835231781006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.5648733973503113},{"x":0.23095238208770752,"y":0.5648733973503113},{"x":0.23095238208770752,"y":0.577531635761261},{"x":0.19285714626312256,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.19285714626312256,0.5648733973503113,0.23095238208770752,0.577531635761261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.5648733973503113},{"x":0.23095238208770752,"y":0.5648733973503113},{"x":0.23095238208770752,"y":0.577531635761261},{"x":0.19285714626312256,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.18785714626312255,0.5578733973503113,0.23595238208770752,0.584531635761261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.5981012582778931},{"x":0.23333333432674408,"y":0.5996835231781006},{"x":0.23095238208770752,"y":0.6123417615890503},{"x":0.18809524178504944,"y":0.6123417615890503}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۱۰","boundary":[0.18809524178504944,0.5981012582778931,0.23095238208770752,0.6123417615890503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.5981012582778931},{"x":0.23333333432674408,"y":0.5996835231781006},{"x":0.23095238208770752,"y":0.6123417615890503},{"x":0.18809524178504944,"y":0.6123417615890503}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.18309524178504943,0.5911012582778931,0.23595238208770752,0.6193417615890503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.6677215099334717},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6677215099334717},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6819620132446289},{"x":0.19285714626312256,"y":0.6819620132446289}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۶۱","boundary":[0.19285714626312256,0.6677215099334717,0.22857142984867096,0.6819620132446289]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.6677215099334717},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6677215099334717},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6819620132446289},{"x":0.19285714626312256,"y":0.6819620132446289}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.18785714626312255,0.6607215099334717,0.23357142984867096,0.6889620132446289],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.702531635761261},{"x":0.2261904776096344,"y":0.702531635761261},{"x":0.2261904776096344,"y":0.7151898741722107},{"x":0.19285714626312256,"y":0.7151898741722107}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸۳","boundary":[0.19285714626312256,0.702531635761261,0.2261904776096344,0.7151898741722107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.702531635761261},{"x":0.2261904776096344,"y":0.702531635761261},{"x":0.2261904776096344,"y":0.7151898741722107},{"x":0.19285714626312256,"y":0.7151898741722107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.18785714626312255,0.695531635761261,0.2311904776096344,0.7221898741722107],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/YcNZMDkEhDjlGROT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/mlLLoWkoNGvMsWGP.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/QUbtfOgXDCfEQjEM.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/SsAyItsrTeSOuovB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/jAvhKrSuzPuAdcgI.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/yzNpCxfabUlbBEun.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0003339002416247413,0.0004896450823620905,0.9979529478606723,0.9986394808345204]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44285714626312256,"y":0.31487342715263367},{"x":0.538095235824585,"y":0.31487342715263367},{"x":0.538095235824585,"y":0.3386076092720032},{"x":0.44285714626312256,"y":0.3386076092720032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.44285714626312256,0.31487342715263367,0.538095235824585,0.3386076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7833333611488342,"y":0.3512658178806305},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3512658178806305},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3781645596027374},{"x":0.7833333611488342,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7833333611488342,0.3512658178806305,0.8333333134651184,0.3781645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.3512658178806305},{"x":0.773809552192688,"y":0.3512658178806305},{"x":0.773809552192688,"y":0.3781645596027374},{"x":0.6976190209388733,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.6976190209388733,0.3512658178806305,0.773809552192688,0.3781645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.3512658178806305},{"x":0.688095211982727,"y":0.3512658178806305},{"x":0.688095211982727,"y":0.3781645596027374},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرزمینی","boundary":[0.6190476417541504,0.3512658178806305,0.688095211982727,0.3781645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3512658178806305},{"x":0.6095238327980042,"y":0.3512658178806305},{"x":0.6095238327980042,"y":0.3781645596027374},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5714285969734192,0.3512658178806305,0.6095238327980042,0.3781645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538095235824585,"y":0.3528481125831604},{"x":0.561904788017273,"y":0.3528481125831604},{"x":0.561904788017273,"y":0.3781645596027374},{"x":0.538095235824585,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.538095235824585,0.3528481125831604,0.561904788017273,0.3781645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166666507720947,"y":0.3528481125831604},{"x":0.5285714268684387,"y":0.3528481125831604},{"x":0.5285714268684387,"y":0.3781645596027374},{"x":0.5166666507720947,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5166666507720947,0.3528481125831604,0.5285714268684387,0.3781645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.3528481125831604},{"x":0.5095238089561462,"y":0.3528481125831604},{"x":0.5095238089561462,"y":0.3781645596027374},{"x":0.4690476059913635,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیم","boundary":[0.4690476059913635,0.3528481125831604,0.5095238089561462,0.3781645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.3528481125831604},{"x":0.4690476059913635,"y":0.3528481125831604},{"x":0.4690476059913635,"y":0.3781645596027374},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3781645596027374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.4333333373069763,0.3528481125831604,0.4690476059913635,0.3781645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3976190388202667,"y":0.3528481125831604},{"x":0.4214285612106323,"y":0.3528481125831604},{"x":0.4214285612106323,"y":0.37974682450294495},{"x":0.3976190388202667,"y":0.37974682450294495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایام","boundary":[0.3976190388202667,0.3528481125831604,0.4214285612106323,0.37974682450294495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.3528481125831604},{"x":0.3976190388202667,"y":0.3528481125831604},{"x":0.3976190388202667,"y":0.37974682450294495},{"x":0.3880952298641205,"y":0.37974682450294495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3880952298641205,0.3528481125831604,0.3976190388202667,0.37974682450294495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.3528481125831604},{"x":0.37857142090797424,"y":0.3528481125831604},{"x":0.37857142090797424,"y":0.37974682450294495},{"x":0.3333333432674408,"y":0.37974682450294495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3333333432674408,0.3528481125831604,0.37857142090797424,0.37974682450294495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25952380895614624,"y":0.3528481125831604},{"x":0.32380953431129456,"y":0.3528481125831604},{"x":0.32380953431129456,"y":0.37974682450294495},{"x":0.25952380895614624,"y":0.37974682450294495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.25952380895614624,0.3528481125831604,0.32380953431129456,0.37974682450294495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24285714328289032,"y":0.3528481125831604},{"x":0.25238096714019775,"y":0.3528481125831604},{"x":0.25238096714019775,"y":0.37974682450294495},{"x":0.24285714328289032,"y":0.37974682450294495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24285714328289032,0.3528481125831604,0.25238096714019775,0.37974682450294495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.3528481125831604},{"x":0.23333333432674408,"y":0.3528481125831604},{"x":0.23333333432674408,"y":0.37974682450294495},{"x":0.190476194024086,"y":0.37974682450294495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمدن","boundary":[0.190476194024086,0.3528481125831604,0.23333333432674408,0.37974682450294495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.3528481125831604},{"x":0.18095238506793976,"y":0.3528481125831604},{"x":0.18095238506793976,"y":0.37974682450294495},{"x":0.14761905372142792,"y":0.37974682450294495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.14761905372142792,0.3528481125831604,0.18095238506793976,0.37974682450294495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8142856955528259,"y":0.3860759437084198},{"x":0.8523809313774109,"y":0.3860759437084198},{"x":0.8523809313774109,"y":0.4098101258277893},{"x":0.8142856955528259,"y":0.4113923907279968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8142856955528259,0.3860759437084198,0.8523809313774109,0.4098101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952380776405334,"y":0.3876582384109497},{"x":0.8047618865966797,"y":0.3876582384109497},{"x":0.8047618865966797,"y":0.4113923907279968},{"x":0.7952380776405334,"y":0.4113923907279968}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7952380776405334,0.3876582384109497,0.8047618865966797,0.4113923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7642857432365417,"y":0.3876582384109497},{"x":0.7904762029647827,"y":0.3876582384109497},{"x":0.7904762029647827,"y":0.4113923907279968},{"x":0.7642857432365417,"y":0.4113923907279968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.7642857432365417,0.3876582384109497,0.7904762029647827,0.4113923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.3876582384109497},{"x":0.7547619342803955,"y":0.3876582384109497},{"x":0.7547619342803955,"y":0.4113923907279968},{"x":0.7333333492279053,"y":0.4113923907279968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7333333492279053,0.3876582384109497,0.7547619342803955,0.4113923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.3876582384109497},{"x":0.726190447807312,"y":0.3876582384109497},{"x":0.726190447807312,"y":0.4113923907279968},{"x":0.7023809552192688,"y":0.4113923907279968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7023809552192688,0.3876582384109497,0.726190447807312,0.4113923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3876582384109497},{"x":0.6928571462631226,"y":0.3876582384109497},{"x":0.6928571462631226,"y":0.4113923907279968},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4113923907279968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرزمین","boundary":[0.6285714507102966,0.3876582384109497,0.6928571462631226,0.4113923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142857074737549,"y":0.3876582384109497},{"x":0.6214285492897034,"y":0.3876582384109497},{"x":0.6214285492897034,"y":0.4113923907279968},{"x":0.6142857074737549,"y":0.4113923907279968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6142857074737549,0.3876582384109497,0.6214285492897034,0.4113923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.3876582384109497},{"x":0.6047618985176086,"y":0.3876582384109497},{"x":0.6047618985176086,"y":0.4113923907279968},{"x":0.5666666626930237,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5666666626930237,0.3876582384109497,0.6047618985176086,0.4113923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3876582384109497},{"x":0.5571428537368774,"y":0.3876582384109497},{"x":0.5571428537368774,"y":0.4113923907279968},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.5142857432365417,0.3876582384109497,0.5571428537368774,0.4113923907279968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47380951046943665,"y":0.3892405033111572},{"x":0.5047619342803955,"y":0.3892405033111572},{"x":0.5047619342803955,"y":0.41297468543052673},{"x":0.47380951046943665,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.47380951046943665,0.3892405033111572,0.5047619342803955,0.41297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43095237016677856,"y":0.3892405033111572},{"x":0.4642857015132904,"y":0.3892405033111572},{"x":0.4642857015132904,"y":0.41297468543052673},{"x":0.43095237016677856,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.43095237016677856,0.3892405033111572,0.4642857015132904,0.41297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238095283508301,"y":0.3892405033111572},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3892405033111572},{"x":0.4285714328289032,"y":0.41297468543052673},{"x":0.4238095283508301,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4238095283508301,0.3892405033111572,0.4285714328289032,0.41297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3892405033111572},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3892405033111572},{"x":0.4166666567325592,"y":0.41297468543052673},{"x":0.4000000059604645,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.4000000059604645,0.3892405033111572,0.4166666567325592,0.41297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.3892405033111572},{"x":0.39047619700431824,"y":0.3892405033111572},{"x":0.39047619700431824,"y":0.41297468543052673},{"x":0.369047611951828,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.369047611951828,0.3892405033111572,0.39047619700431824,0.41297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31904762983322144,"y":0.3892405033111572},{"x":0.3619047701358795,"y":0.3892405033111572},{"x":0.3619047701358795,"y":0.41297468543052673},{"x":0.31904762983322144,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوالم","boundary":[0.31904762983322144,0.3892405033111572,0.3619047701358795,0.41297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3892405033111572},{"x":0.3095238208770752,"y":0.3892405033111572},{"x":0.3095238208770752,"y":0.41297468543052673},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روحی","boundary":[0.2571428716182709,0.3892405033111572,0.3095238208770752,0.41297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.3892405033111572},{"x":0.25,"y":0.3892405033111572},{"x":0.25,"y":0.41455695033073425},{"x":0.2380952388048172,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2380952388048172,0.3892405033111572,0.25,0.41455695033073425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18095238506793976,"y":0.3892405033111572},{"x":0.23095238208770752,"y":0.3892405033111572},{"x":0.23095238208770752,"y":0.41455695033073425},{"x":0.18095238506793976,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.18095238506793976,0.3892405033111572,0.23095238208770752,0.41455695033073425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.39082279801368713},{"x":0.17142857611179352,"y":0.39082279801368713},{"x":0.17142857611179352,"y":0.41455695033073425},{"x":0.14761905372142792,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.14761905372142792,0.39082279801368713,0.17142857611179352,0.41455695033073425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.4208860695362091},{"x":0.8523809313774109,"y":0.4208860695362091},{"x":0.8523809313774109,"y":0.4462025463581085},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8285714387893677,0.4208860695362091,0.8523809313774109,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.4208860695362091},{"x":0.8190476298332214,"y":0.4208860695362091},{"x":0.8190476298332214,"y":0.4462025463581085},{"x":0.7976190447807312,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7976190447807312,0.4208860695362091,0.8190476298332214,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.4208860695362091},{"x":0.7928571701049805,"y":0.4208860695362091},{"x":0.7928571701049805,"y":0.4462025463581085},{"x":0.7404761910438538,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7404761910438538,0.4208860695362091,0.7928571701049805,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688095211982727,"y":0.4208860695362091},{"x":0.7333333492279053,"y":0.4208860695362091},{"x":0.7333333492279053,"y":0.4462025463581085},{"x":0.688095211982727,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.688095211982727,0.4208860695362091,0.7333333492279053,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.4208860695362091},{"x":0.6785714030265808,"y":0.4208860695362091},{"x":0.6785714030265808,"y":0.4462025463581085},{"x":0.6214285492897034,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6214285492897034,0.4208860695362091,0.6785714030265808,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.4208860695362091},{"x":0.6142857074737549,"y":0.4208860695362091},{"x":0.6142857074737549,"y":0.4462025463581085},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4462025463581085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرگز","boundary":[0.5666666626930237,0.4208860695362091,0.6142857074737549,0.4462025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526190459728241,"y":0.422468364238739},{"x":0.5595238208770752,"y":0.422468364238739},{"x":0.5595238208770752,"y":0.44778481125831604},{"x":0.526190459728241,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.526190459728241,0.422468364238739,0.5595238208770752,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.422468364238739},{"x":0.5166666507720947,"y":0.422468364238739},{"x":0.5166666507720947,"y":0.44778481125831604},{"x":0.4690476059913635,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نداشته","boundary":[0.4690476059913635,0.422468364238739,0.5166666507720947,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.422468364238739},{"x":0.4595237970352173,"y":0.422468364238739},{"x":0.4595237970352173,"y":0.44778481125831604},{"x":0.44999998807907104,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44999998807907104,0.422468364238739,0.4595237970352173,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238095283508301,"y":0.422468364238739},{"x":0.4452380836009979,"y":0.422468364238739},{"x":0.4452380836009979,"y":0.44778481125831604},{"x":0.4238095283508301,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.4238095283508301,0.422468364238739,0.4452380836009979,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3928571343421936,"y":0.422468364238739},{"x":0.41904762387275696,"y":0.422468364238739},{"x":0.41904762387275696,"y":0.44778481125831604},{"x":0.3928571343421936,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3928571343421936,0.422468364238739,0.41904762387275696,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33571428060531616,"y":0.422468364238739},{"x":0.3738095164299011,"y":0.422468364238739},{"x":0.3738095164299011,"y":0.44778481125831604},{"x":0.33571428060531616,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.33571428060531616,0.422468364238739,0.3738095164299011,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3023809492588043,"y":0.422468364238739},{"x":0.3261904716491699,"y":0.422468364238739},{"x":0.3261904716491699,"y":0.44778481125831604},{"x":0.3023809492588043,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3023809492588043,0.422468364238739,0.3261904716491699,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23095238208770752,"y":0.422468364238739},{"x":0.2928571403026581,"y":0.422468364238739},{"x":0.2928571403026581,"y":0.44778481125831604},{"x":0.23095238208770752,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرزمین","boundary":[0.23095238208770752,0.422468364238739,0.2928571403026581,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16428571939468384,"y":0.422468364238739},{"x":0.22142857313156128,"y":0.422468364238739},{"x":0.22142857313156128,"y":0.44778481125831604},{"x":0.16428571939468384,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسلسل","boundary":[0.16428571939468384,0.422468364238739,0.22142857313156128,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.422468364238739},{"x":0.1547619104385376,"y":0.422468364238739},{"x":0.1547619104385376,"y":0.44778481125831604},{"x":0.14761905372142792,"y":0.44778481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.14761905372142792,0.422468364238739,0.1547619104385376,0.44778481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.4541139304637909},{"x":0.8547618985176086,"y":0.4541139304637909},{"x":0.8547618985176086,"y":0.4810126721858978},{"x":0.7928571701049805,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7928571701049805,0.4541139304637909,0.8547618985176086,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7833333611488342,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7833333611488342,"y":0.4810126721858978},{"x":0.773809552192688,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.773809552192688,0.4541139304637909,0.7833333611488342,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723809540271759,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4810126721858978},{"x":0.723809540271759,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمدن","boundary":[0.723809540271759,0.4541139304637909,0.7666666507720947,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7166666388511658,"y":0.4541139304637909},{"x":0.7166666388511658,"y":0.4810126721858978},{"x":0.6785714030265808,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6785714030265808,0.4541139304637909,0.7166666388511658,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119047403335571,"y":0.4541139304637909},{"x":0.6714285612106323,"y":0.4541139304637909},{"x":0.6714285612106323,"y":0.4810126721858978},{"x":0.6119047403335571,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.6119047403335571,0.4541139304637909,0.6714285612106323,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4541139304637909},{"x":0.6047618985176086,"y":0.4541139304637909},{"x":0.6047618985176086,"y":0.4810126721858978},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5714285969734192,0.4541139304637909,0.6047618985176086,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526190459728241,"y":0.4541139304637909},{"x":0.5642856955528259,"y":0.4541139304637909},{"x":0.5642856955528259,"y":0.4810126721858978},{"x":0.526190459728241,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.526190459728241,0.4541139304637909,0.5642856955528259,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.4541139304637909},{"x":0.526190459728241,"y":0.4541139304637909},{"x":0.526190459728241,"y":0.4810126721858978},{"x":0.5190476179122925,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5190476179122925,0.4541139304637909,0.526190459728241,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4541139304637909},{"x":0.5095238089561462,"y":0.4541139304637909},{"x":0.5095238089561462,"y":0.4810126721858978},{"x":0.5,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5,0.4541139304637909,0.5095238089561462,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.4541139304637909},{"x":0.4952380955219269,"y":0.4541139304637909},{"x":0.4952380955219269,"y":0.4810126721858978},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قول","boundary":[0.46666666865348816,0.4541139304637909,0.4952380955219269,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.4541139304637909},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4541139304637909},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4810126721858978},{"x":0.4119047522544861,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظ","boundary":[0.4119047522544861,0.4541139304637909,0.4571428596973419,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.4541139304637909},{"x":0.4047619104385376,"y":0.4541139304637909},{"x":0.4047619104385376,"y":0.4810126721858978},{"x":0.3499999940395355,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.3499999940395355,0.4541139304637909,0.4047619104385376,0.4810126721858978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.4541139304637909},{"x":0.3452380895614624,"y":0.4541139304637909},{"x":0.3452380895614624,"y":0.4810126721858978},{"x":0.3380952477455139,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3380952477455139,0.4541139304637909,0.3452380895614624,0.4810126721858978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.3164556920528412},{"x":0.8523809313774109,"y":0.31329113245010376},{"x":0.8547618985176086,"y":0.4810126721858978},{"x":0.14761905372142792,"y":0.48259493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1426190537214279,0.3094556920528412,0.8597618985176086,0.48801267218589783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809523940086365,"y":0.4889240562915802},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4889240562915802},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5126582384109497},{"x":0.7809523940086365,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرچه","boundary":[0.7809523940086365,0.4889240562915802,0.8285714387893677,0.5126582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190476059913635,"y":0.4905063211917877},{"x":0.7690476179122925,"y":0.4889240562915802},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5142405033111572},{"x":0.7214285731315613,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوریم","boundary":[0.7190476059913635,0.4905063211917877,0.7714285850524902,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.4905063211917877},{"x":0.7095237970352173,"y":0.4905063211917877},{"x":0.7095237970352173,"y":0.5142405033111572},{"x":0.6976190209388733,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6952381134033203,0.4905063211917877,0.7095237970352173,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.4905063211917877},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4905063211917877},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5142405033111572},{"x":0.6642857193946838,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.6642857193946838,0.4905063211917877,0.6857143044471741,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357142925262451,"y":0.4905063211917877},{"x":0.6523809432983398,"y":0.4905063211917877},{"x":0.6523809432983398,"y":0.5142405033111572},{"x":0.6357142925262451,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.6357142925262451,0.4905063211917877,0.6523809432983398,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904762148857117,"y":0.4905063211917877},{"x":0.6261904835700989,"y":0.4905063211917877},{"x":0.6261904835700989,"y":0.5142405033111572},{"x":0.5928571224212646,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قدح","boundary":[0.5904762148857117,0.4905063211917877,0.6261904835700989,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5047619342803955,"y":0.4905063211917877},{"x":0.5809524059295654,"y":0.4905063211917877},{"x":0.5809524059295654,"y":0.5142405033111572},{"x":0.5047619342803955,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مینوشیم","boundary":[0.5047619342803955,0.4905063211917877,0.5809524059295654,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.4905063211917877},{"x":0.4404761791229248,"y":0.4905063211917877},{"x":0.4404761791229248,"y":0.5110759735107422},{"x":0.4119047522544861,"y":0.5110759735107422}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.4119047522544861,0.4905063211917877,0.4404761791229248,0.5110759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642857074737549,"y":0.4905063211917877},{"x":0.40238094329833984,"y":0.4905063211917877},{"x":0.40238094329833984,"y":0.5110759735107422},{"x":0.3642857074737549,"y":0.5110759735107422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منزل","boundary":[0.3642857074737549,0.4905063211917877,0.40238094329833984,0.5110759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.4905063211917877},{"x":0.3523809611797333,"y":0.4905063211917877},{"x":0.3523809611797333,"y":0.5110759735107422},{"x":0.3214285671710968,"y":0.5110759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.3214285671710968,0.4905063211917877,0.3523809611797333,0.5110759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904762029647827,"y":0.4905063211917877},{"x":0.3095238208770752,"y":0.4905063211917877},{"x":0.3095238208770752,"y":0.5110759735107422},{"x":0.2904762029647827,"y":0.5110759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2904762029647827,0.4905063211917877,0.3095238208770752,0.5110759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24761904776096344,"y":0.4905063211917877},{"x":0.2809523940086365,"y":0.4905063211917877},{"x":0.2809523940086365,"y":0.5110759735107422},{"x":0.24761904776096344,"y":0.5110759735107422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفر","boundary":[0.24761904776096344,0.4905063211917877,0.2809523940086365,0.5110759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.4905063211917877},{"x":0.2380952388048172,"y":0.4905063211917877},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5110759735107422},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5110759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روحانی","boundary":[0.17142857611179352,0.4905063211917877,0.2380952388048172,0.5110759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5205696225166321},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5205696225166321},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5458860993385315},{"x":0.800000011920929,"y":0.5458860993385315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.800000011920929,0.5205696225166321,0.8333333134651184,0.5458860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.5205696225166321},{"x":0.7857142686843872,"y":0.5205696225166321},{"x":0.7857142686843872,"y":0.5458860993385315},{"x":0.7285714149475098,"y":0.5458860993385315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلنشین","boundary":[0.7285714149475098,0.5205696225166321,0.7857142686843872,0.5458860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619047522544861,"y":0.5205696225166321},{"x":0.7166666388511658,"y":0.5205696225166321},{"x":0.7166666388511658,"y":0.5458860993385315},{"x":0.6619047522544861,"y":0.5458860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6619047522544861,0.5205696225166321,0.7166666388511658,0.5458860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119047403335571,"y":0.5205696225166321},{"x":0.6499999761581421,"y":0.5205696225166321},{"x":0.6499999761581421,"y":0.5458860993385315},{"x":0.6119047403335571,"y":0.5458860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6119047403335571,0.5205696225166321,0.6499999761581421,0.5458860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857142806053162,"y":0.5205696225166321},{"x":0.5976190567016602,"y":0.5205696225166321},{"x":0.5976190567016602,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5857142806053162,"y":0.5458860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5857142806053162,0.5205696225166321,0.5976190567016602,0.5458860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5205696225166321},{"x":0.5738095045089722,"y":0.5205696225166321},{"x":0.5738095045089722,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5458860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5428571701049805,0.5205696225166321,0.5738095045089722,0.5458860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5205696225166321},{"x":0.538095235824585,"y":0.5205696225166321},{"x":0.538095235824585,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5,"y":0.5458860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.5,0.5205696225166321,0.538095235824585,0.5458860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.5205696225166321},{"x":0.488095223903656,"y":0.5205696225166321},{"x":0.488095223903656,"y":0.5443037748336792},{"x":0.47857141494750977,"y":0.5443037748336792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47857141494750977,0.5205696225166321,0.488095223903656,0.5443037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.5189873576164246},{"x":0.4642857015132904,"y":0.5205696225166321},{"x":0.4642857015132904,"y":0.5458860993385315},{"x":0.369047611951828,"y":0.5443037748336792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهورترین","boundary":[0.369047611951828,0.5189873576164246,0.4642857015132904,0.5458860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.5189873576164246},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5189873576164246},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5443037748336792},{"x":0.32380953431129456,"y":0.5443037748336792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.32380953431129456,0.5189873576164246,0.3571428656578064,0.5443037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5189873576164246},{"x":0.3214285671710968,"y":0.5189873576164246},{"x":0.3214285671710968,"y":0.5443037748336792},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5443037748336792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2857142984867096,0.5189873576164246,0.3214285671710968,0.5443037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.5189873576164246},{"x":0.2738095223903656,"y":0.5189873576164246},{"x":0.2738095223903656,"y":0.5443037748336792},{"x":0.20952381193637848,"y":0.5443037748336792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیاست","boundary":[0.20952381193637848,0.5189873576164246,0.2738095223903656,0.5443037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17619048058986664,"y":0.5189873576164246},{"x":0.19761905074119568,"y":0.5189873576164246},{"x":0.19761905074119568,"y":0.5443037748336792},{"x":0.17619048058986664,"y":0.5443037748336792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.17619048058986664,0.5189873576164246,0.19761905074119568,0.5443037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.5189873576164246},{"x":0.16190476715564728,"y":0.5189873576164246},{"x":0.16190476715564728,"y":0.5443037748336792},{"x":0.14761905372142792,"y":0.5443037748336792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.14761905372142792,0.5189873576164246,0.16190476715564728,0.5443037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.550632894039154},{"x":0.8523809313774109,"y":0.550632894039154},{"x":0.8523809313774109,"y":0.577531635761261},{"x":0.7976190447807312,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پشتوانه","boundary":[0.7976190447807312,0.550632894039154,0.8523809313774109,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.550632894039154},{"x":0.7833333611488342,"y":0.550632894039154},{"x":0.7833333611488342,"y":0.577531635761261},{"x":0.7166666388511658,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.7166666388511658,0.550632894039154,0.7833333611488342,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.550632894039154},{"x":0.7047619223594666,"y":0.550632894039154},{"x":0.7047619223594666,"y":0.577531635761261},{"x":0.6952381134033203,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6952381134033203,0.550632894039154,0.7047619223594666,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309523582458496,"y":0.550632894039154},{"x":0.6833333373069763,"y":0.550632894039154},{"x":0.6833333373069763,"y":0.577531635761261},{"x":0.6309523582458496,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمدنی","boundary":[0.6309523582458496,0.550632894039154,0.6833333373069763,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.550632894039154},{"x":0.6190476417541504,"y":0.550632894039154},{"x":0.6190476417541504,"y":0.577531635761261},{"x":0.5761904716491699,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.5761904716491699,0.550632894039154,0.6190476417541504,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523809790611267,"y":0.5522152185440063},{"x":0.561904788017273,"y":0.5522152185440063},{"x":0.561904788017273,"y":0.577531635761261},{"x":0.5523809790611267,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5523809790611267,0.5522152185440063,0.561904788017273,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023809671401978,"y":0.5522152185440063},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5522152185440063},{"x":0.5428571701049805,"y":0.577531635761261},{"x":0.5023809671401978,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدیم","boundary":[0.5023809671401978,0.5522152185440063,0.5428571701049805,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3738095164299011,"y":0.5522152185440063},{"x":0.49047619104385376,"y":0.550632894039154},{"x":0.49047619104385376,"y":0.577531635761261},{"x":0.3738095164299011,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برخوردارست","boundary":[0.3738095164299011,0.5522152185440063,0.49047619104385376,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.5522152185440063},{"x":0.35952380299568176,"y":0.5522152185440063},{"x":0.35952380299568176,"y":0.577531635761261},{"x":0.3499999940395355,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3499999940395355,0.5522152185440063,0.35952380299568176,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.5522152185440063},{"x":0.3380952477455139,"y":0.5522152185440063},{"x":0.3380952477455139,"y":0.577531635761261},{"x":0.3047619163990021,"y":0.577531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.3047619163990021,0.5522152185440063,0.3380952477455139,0.577531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.5522152185440063},{"x":0.2928571403026581,"y":0.5522152185440063},{"x":0.2928571403026581,"y":0.5791139006614685},{"x":0.261904776096344,"y":0.5791139006614685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.261904776096344,0.5522152185440063,0.2928571403026581,0.5791139006614685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.5522152185440063},{"x":0.25,"y":0.5522152185440063},{"x":0.25,"y":0.5791139006614685},{"x":0.20476190745830536,"y":0.5791139006614685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.20476190745830536,0.5522152185440063,0.25,0.5791139006614685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.5522152185440063},{"x":0.19285714626312256,"y":0.5522152185440063},{"x":0.19285714626312256,"y":0.5791139006614685},{"x":0.14761905372142792,"y":0.5791139006614685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.14761905372142792,0.5522152185440063,0.19285714626312256,0.5791139006614685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8404762148857117,"y":0.5822784900665283},{"x":0.8523809313774109,"y":0.5822784900665283},{"x":0.8523809313774109,"y":0.6060126423835754},{"x":0.8404762148857117,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8404762148857117,0.5822784900665283,0.8523809313774109,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809523940086365,"y":0.5822784900665283},{"x":0.8380952477455139,"y":0.5822784900665283},{"x":0.8380952477455139,"y":0.6060126423835754},{"x":0.7809523940086365,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حساب","boundary":[0.7809523940086365,0.5822784900665283,0.8380952477455139,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571428418159485,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6060126423835754},{"x":0.7571428418159485,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7571428418159485,0.5822784900665283,0.7714285850524902,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190476059913635,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7452380657196045,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7452380657196045,"y":0.6060126423835754},{"x":0.7190476059913635,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.7190476059913635,0.5822784900665283,0.7452380657196045,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7166666388511658,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7166666388511658,"y":0.6060126423835754},{"x":0.7071428298950195,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7071428298950195,0.5822784900665283,0.7166666388511658,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357142925262451,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7023809552192688,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6060126423835754},{"x":0.6357142925262451,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرزمین","boundary":[0.6357142925262451,0.5822784900665283,0.7023809552192688,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5880952477455139,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6060126423835754},{"x":0.5880952477455139,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کهن","boundary":[0.5880952477455139,0.5822784900665283,0.6285714507102966,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5822784900665283},{"x":0.5785714387893677,"y":0.5822784900665283},{"x":0.5785714387893677,"y":0.6060126423835754},{"x":0.5,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.5,0.5822784900665283,0.5785714387893677,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.5822784900665283},{"x":0.49047619104385376,"y":0.5822784900665283},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6060126423835754},{"x":0.4476190507411957,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4476190507411957,0.5822784900665283,0.49047619104385376,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40714284777641296,"y":0.5822784900665283},{"x":0.4404761791229248,"y":0.5822784900665283},{"x":0.4404761791229248,"y":0.6060126423835754},{"x":0.40714284777641296,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.40714284777641296,0.5822784900665283,0.4404761791229248,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.5822784900665283},{"x":0.3976190388202667,"y":0.5822784900665283},{"x":0.3976190388202667,"y":0.6060126423835754},{"x":0.3880952298641205,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3880952298641205,0.5822784900665283,0.3976190388202667,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3261904716491699,"y":0.5822784900665283},{"x":0.37857142090797424,"y":0.5822784900665283},{"x":0.37857142090797424,"y":0.6060126423835754},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.3261904716491699,0.5822784900665283,0.37857142090797424,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26428571343421936,"y":0.5822784900665283},{"x":0.3166666626930237,"y":0.5822784900665283},{"x":0.3166666626930237,"y":0.6060126423835754},{"x":0.26428571343421936,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.26428571343421936,0.5822784900665283,0.3166666626930237,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.5822784900665283},{"x":0.2547619044780731,"y":0.5822784900665283},{"x":0.2547619044780731,"y":0.6060126423835754},{"x":0.2142857164144516,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2142857164144516,0.5822784900665283,0.2547619044780731,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18333333730697632,"y":0.5822784900665283},{"x":0.20476190745830536,"y":0.5822784900665283},{"x":0.20476190745830536,"y":0.6060126423835754},{"x":0.18333333730697632,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.18333333730697632,0.5822784900665283,0.20476190745830536,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.5822784900665283},{"x":0.17380952835083008,"y":0.5822784900665283},{"x":0.17380952835083008,"y":0.6060126423835754},{"x":0.14761905372142792,"y":0.6060126423835754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.14761905372142792,0.5822784900665283,0.17380952835083008,0.6060126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190476298332214,"y":0.6107594966888428},{"x":0.8523809313774109,"y":0.6107594966888428},{"x":0.8523809313774109,"y":0.6376582384109497},{"x":0.8190476298332214,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.8190476298332214,0.6107594966888428,0.8523809313774109,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7642857432365417,"y":0.6107594966888428},{"x":0.8095238208770752,"y":0.6107594966888428},{"x":0.8095238208770752,"y":0.6376582384109497},{"x":0.7642857432365417,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.7642857432365417,0.6107594966888428,0.8095238208770752,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.6107594966888428},{"x":0.7571428418159485,"y":0.6107594966888428},{"x":0.7571428418159485,"y":0.6376582384109497},{"x":0.7166666388511658,"y":0.6376582384109497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.7166666388511658,0.6107594966888428,0.7571428418159485,0.6376582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6761904954910278,"y":0.6107594966888428},{"x":0.7071428298950195,"y":0.6107594966888428},{"x":0.7071428298950195,"y":0.6392405033111572},{"x":0.6761904954910278,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.6761904954910278,0.6107594966888428,0.7071428298950195,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595237851142883,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6690475940704346,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6690475940704346,"y":0.6392405033111572},{"x":0.6595237851142883,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6595237851142883,0.6107594966888428,0.6690475940704346,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6392405033111572},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.6285714507102966,0.6107594966888428,0.6499999761581421,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6392405033111572},{"x":0.6095238327980042,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6095238327980042,0.6107594966888428,0.6166666746139526,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6123417615890503},{"x":0.6119047403335571,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6119047403335571,"y":0.6392405033111572},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۲۰۴-۱۸۳۷م","boundary":[0.4761904776096344,0.6123417615890503,0.6119047403335571,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833333194255829,"y":0.6123417615890503},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6123417615890503},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6392405033111572},{"x":0.4833333194255829,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4833333194255829,0.6123417615890503,0.49047619104385376,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.6123417615890503},{"x":0.47857141494750977,"y":0.6123417615890503},{"x":0.47857141494750977,"y":0.6392405033111572},{"x":0.46190476417541504,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46190476417541504,0.6123417615890503,0.47857141494750977,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4214285612106323,"y":0.6123417615890503},{"x":0.4595237970352173,"y":0.6123417615890503},{"x":0.4595237970352173,"y":0.6392405033111572},{"x":0.4214285612106323,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"منزله","boundary":[0.4214285612106323,0.6123417615890503,0.4595237970352173,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.6123417615890503},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6123417615890503},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6392405033111572},{"x":0.3761904835700989,"y":0.6392405033111572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.3761904835700989,0.6123417615890503,0.4095238149166107,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6123417615890503},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6123417615890503},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6392405033111572},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6408227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.3142857253551483,0.6123417615890503,0.36666667461395264,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29523810744285583,"y":0.6123417615890503},{"x":0.3047619163990021,"y":0.6123417615890503},{"x":0.3047619163990021,"y":0.6408227682113647},{"x":0.29523810744285583,"y":0.6408227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29523810744285583,0.6123417615890503,0.3047619163990021,0.6408227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.6123417615890503},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6123417615890503},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6392405033111572},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6408227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.2380952388048172,0.6123417615890503,0.2857142984867096,0.6392405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.6139240264892578},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6139240264892578},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6408227682113647},{"x":0.20952381193637848,"y":0.6408227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20952381193637848,0.6139240264892578,0.22857142984867096,0.6408227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.6139240264892578},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6123417615890503},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6408227682113647},{"x":0.14761905372142792,"y":0.6408227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سراسر","boundary":[0.14761905372142792,0.6139240264892578,0.20000000298023224,0.6408227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.6408227682113647},{"x":0.8523809313774109,"y":0.6408227682113647},{"x":0.8523809313774109,"y":0.6693037748336792},{"x":0.8071428537368774,"y":0.6693037748336792}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"منطقة","boundary":[0.8071428537368774,0.6408227682113647,0.8523809313774109,0.6693037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7523809671401978,"y":0.6408227682113647},{"x":0.7952380776405334,"y":0.6408227682113647},{"x":0.7952380776405334,"y":0.6693037748336792},{"x":0.7523809671401978,"y":0.6693037748336792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگال","boundary":[0.7523809671401978,0.6408227682113647,0.7952380776405334,0.6693037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.6408227682113647},{"x":0.7404761910438538,"y":0.6408227682113647},{"x":0.7404761910438538,"y":0.6693037748336792},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6693037748336792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.7023809552192688,0.6408227682113647,0.7404761910438538,0.6693037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6904761791229248,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6904761791229248,"y":0.6693037748336792},{"x":0.6714285612106323,"y":0.6693037748336792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6714285612106323,0.6408227682113647,0.6904761791229248,0.6693037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595237851142883,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6642857193946838,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6642857193946838,"y":0.6693037748336792},{"x":0.6595237851142883,"y":0.6693037748336792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6595237851142883,0.6408227682113647,0.6642857193946838,0.6693037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309523582458496,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6476190686225891,"y":0.6408227682113647},{"x":0.6476190686225891,"y":0.6708860993385315},{"x":0.6309523582458496,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.6309523582458496,0.6408227682113647,0.6476190686225891,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6047618985176086,"y":0.642405092716217},{"x":0.6190476417541504,"y":0.642405092716217},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6708860993385315},{"x":0.6047618985176086,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6047618985176086,0.642405092716217,0.6190476417541504,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642856955528259,"y":0.642405092716217},{"x":0.5952380895614624,"y":0.642405092716217},{"x":0.5952380895614624,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5642856955528259,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5642856955528259,0.642405092716217,0.5952380895614624,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.642405092716217},{"x":0.5523809790611267,"y":0.642405092716217},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5071428418159485,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۸۳۷","boundary":[0.5071428418159485,0.642405092716217,0.5523809790611267,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.642405092716217},{"x":0.5047619342803955,"y":0.642405092716217},{"x":0.5047619342803955,"y":0.6708860993385315},{"x":0.4952380955219269,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.4952380955219269,0.642405092716217,0.5047619342803955,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49047619104385376,"y":0.642405092716217},{"x":0.49761903285980225,"y":0.642405092716217},{"x":0.49761903285980225,"y":0.6708860993385315},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49047619104385376,0.642405092716217,0.49761903285980225,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.642405092716217},{"x":0.4809523820877075,"y":0.642405092716217},{"x":0.4809523820877075,"y":0.6708860993385315},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.4166666567325592,0.642405092716217,0.4809523820877075,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3928571343421936,"y":0.642405092716217},{"x":0.4095238149166107,"y":0.642405092716217},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6708860993385315},{"x":0.3928571343421936,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3928571343421936,0.642405092716217,0.4095238149166107,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.642405092716217},{"x":0.38333332538604736,"y":0.642405092716217},{"x":0.38333332538604736,"y":0.6708860993385315},{"x":0.3761904835700989,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3761904835700989,0.642405092716217,0.38333332538604736,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095238208770752,"y":0.642405092716217},{"x":0.3642857074737549,"y":0.642405092716217},{"x":0.3642857074737549,"y":0.6708860993385315},{"x":0.3095238208770752,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صدور","boundary":[0.3095238208770752,0.642405092716217,0.3642857074737549,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24047619104385376,"y":0.642405092716217},{"x":0.30714285373687744,"y":0.642405092716217},{"x":0.30714285373687744,"y":0.6708860993385315},{"x":0.24047619104385376,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اطلاعیه","boundary":[0.24047619104385376,0.642405092716217,0.30714285373687744,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380952537059784,"y":0.642405092716217},{"x":0.2380952388048172,"y":0.642405092716217},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6708860993385315},{"x":0.22380952537059784,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.22380952537059784,0.642405092716217,0.2380952388048172,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.642405092716217},{"x":0.20476190745830536,"y":0.642405092716217},{"x":0.20476190745830536,"y":0.6708860993385315},{"x":0.14761905372142792,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.14761905372142792,0.642405092716217,0.20476190745830536,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190476298332214,"y":0.6772152185440063},{"x":0.8523809313774109,"y":0.6772152185440063},{"x":0.8523809313774109,"y":0.702531635761261},{"x":0.8190476298332214,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.8190476298332214,0.6772152185440063,0.8523809313774109,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.6772152185440063},{"x":0.8095238208770752,"y":0.6772152185440063},{"x":0.8095238208770752,"y":0.702531635761261},{"x":0.7547619342803955,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7547619342803955,0.6772152185440063,0.8095238208770752,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723809540271759,"y":0.6772152185440063},{"x":0.7452380657196045,"y":0.6772152185440063},{"x":0.7452380657196045,"y":0.702531635761261},{"x":0.723809540271759,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.723809540271759,0.6772152185440063,0.7452380657196045,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595237851142883,"y":0.6772152185440063},{"x":0.7166666388511658,"y":0.6772152185440063},{"x":0.7166666388511658,"y":0.702531635761261},{"x":0.6595237851142883,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادارات","boundary":[0.6595237851142883,0.6772152185440063,0.7166666388511658,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6023809313774109,"y":0.6772152185440063},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6772152185440063},{"x":0.6499999761581421,"y":0.702531635761261},{"x":0.6023809313774109,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.6023809313774109,0.6772152185440063,0.6499999761581421,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.6772152185440063},{"x":0.5928571224212646,"y":0.6772152185440063},{"x":0.5928571224212646,"y":0.702531635761261},{"x":0.5785714387893677,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5785714387893677,0.6772152185440063,0.5928571224212646,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.6772152185440063},{"x":0.5690476298332214,"y":0.6772152185440063},{"x":0.5690476298332214,"y":0.702531635761261},{"x":0.5190476179122925,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ممنوع","boundary":[0.5190476179122925,0.6772152185440063,0.5690476298332214,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6772152185440063},{"x":0.5095238089561462,"y":0.6772152185440063},{"x":0.5095238089561462,"y":0.702531635761261},{"x":0.4571428596973419,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.4571428596973419,0.6772152185440063,0.5095238089561462,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43809524178504944,"y":0.6772152185440063},{"x":0.4476190507411957,"y":0.6772152185440063},{"x":0.4476190507411957,"y":0.702531635761261},{"x":0.43809524178504944,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43809524178504944,0.6772152185440063,0.4476190507411957,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642857074737549,"y":0.6772152185440063},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6772152185440063},{"x":0.4285714328289032,"y":0.702531635761261},{"x":0.3642857074737549,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درصدد","boundary":[0.3642857074737549,0.6772152185440063,0.4285714328289032,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904762029647827,"y":0.6772152185440063},{"x":0.35476189851760864,"y":0.6772152185440063},{"x":0.35476189851760864,"y":0.702531635761261},{"x":0.2904762029647827,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآمدند","boundary":[0.2904762029647827,0.6772152185440063,0.35476189851760864,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.6772152185440063},{"x":0.2785714268684387,"y":0.6772152185440063},{"x":0.2785714268684387,"y":0.702531635761261},{"x":0.27142858505249023,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.27142858505249023,0.6772152185440063,0.2785714268684387,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.6772152185440063},{"x":0.261904776096344,"y":0.6772152185440063},{"x":0.261904776096344,"y":0.702531635761261},{"x":0.21904762089252472,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.21904762089252472,0.6772152185440063,0.261904776096344,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.6772152185440063},{"x":0.2142857164144516,"y":0.6772152185440063},{"x":0.2142857164144516,"y":0.702531635761261},{"x":0.19285714626312256,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.19285714626312256,0.6772152185440063,0.2142857164144516,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.6772152185440063},{"x":0.17380952835083008,"y":0.6772152185440063},{"x":0.17380952835083008,"y":0.702531635761261},{"x":0.14761905372142792,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.14761905372142792,0.6772152185440063,0.17380952835083008,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952380776405334,"y":0.7056962251663208},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7056962251663208},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7310126423835754},{"x":0.7952380776405334,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.7952380776405334,0.7056962251663208,0.8523809313774109,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7452380657196045,"y":0.7056962251663208},{"x":0.7857142686843872,"y":0.7056962251663208},{"x":0.7857142686843872,"y":0.7310126423835754},{"x":0.7452380657196045,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کهن","boundary":[0.7452380657196045,0.7056962251663208,0.7857142686843872,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711904764175415,"y":0.7056962251663208},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7056962251663208},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7310126423835754},{"x":0.711904764175415,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.711904764175415,0.7056962251663208,0.7428571581840515,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688095211982727,"y":0.7056962251663208},{"x":0.699999988079071,"y":0.7056962251663208},{"x":0.699999988079071,"y":0.7310126423835754},{"x":0.688095211982727,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.688095211982727,0.7056962251663208,0.699999988079071,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.7056962251663208},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7056962251663208},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7310126423835754},{"x":0.6642857193946838,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6642857193946838,0.7056962251663208,0.6785714030265808,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6238095164299011,"y":0.7056962251663208},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7056962251663208},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7310126423835754},{"x":0.6238095164299011,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6238095164299011,0.7056962251663208,0.6571428775787354,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6023809313774109,"y":0.7056962251663208},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7056962251663208},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7310126423835754},{"x":0.6023809313774109,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6023809313774109,0.7056962251663208,0.6166666746139526,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642856955528259,"y":0.7056962251663208},{"x":0.5928571224212646,"y":0.7056962251663208},{"x":0.5928571224212646,"y":0.7310126423835754},{"x":0.5642856955528259,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5642856955528259,0.7056962251663208,0.5928571224212646,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.7056962251663208},{"x":0.5595238208770752,"y":0.7056962251663208},{"x":0.5595238208770752,"y":0.7310126423835754},{"x":0.550000011920929,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.550000011920929,0.7056962251663208,0.5595238208770752,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5285714268684387,"y":0.7056962251663208},{"x":0.5452380776405334,"y":0.7056962251663208},{"x":0.5452380776405334,"y":0.7310126423835754},{"x":0.5285714268684387,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.5285714268684387,0.7056962251663208,0.5452380776405334,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7056962251663208},{"x":0.5166666507720947,"y":0.7056962251663208},{"x":0.5166666507720947,"y":0.7310126423835754},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.48571428656578064,0.7056962251663208,0.5166666507720947,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.7056962251663208},{"x":0.4809523820877075,"y":0.7056962251663208},{"x":0.4809523820877075,"y":0.7310126423835754},{"x":0.4476190507411957,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رغم","boundary":[0.4476190507411957,0.7056962251663208,0.4809523820877075,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40714284777641296,"y":0.7056962251663208},{"x":0.43809524178504944,"y":0.7056962251663208},{"x":0.43809524178504944,"y":0.7310126423835754},{"x":0.40714284777641296,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.40714284777641296,0.7056962251663208,0.43809524178504944,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.7056962251663208},{"x":0.3976190388202667,"y":0.7056962251663208},{"x":0.3976190388202667,"y":0.7310126423835754},{"x":0.3499999940395355,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.3499999940395355,0.7056962251663208,0.3976190388202667,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7056962251663208},{"x":0.34761905670166016,"y":0.7056962251663208},{"x":0.34761905670166016,"y":0.7310126423835754},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3333333432674408,0.7056962251663208,0.34761905670166016,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7056962251663208},{"x":0.32380953431129456,"y":0.7056962251663208},{"x":0.32380953431129456,"y":0.7310126423835754},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3142857253551483,0.7056962251663208,0.32380953431129456,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976190447807312,"y":0.7056962251663208},{"x":0.3047619163990021,"y":0.7056962251663208},{"x":0.3047619163990021,"y":0.7310126423835754},{"x":0.2976190447807312,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2976190447807312,0.7056962251663208,0.3047619163990021,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2547619044780731,"y":0.7056962251663208},{"x":0.29523810744285583,"y":0.7056962251663208},{"x":0.29523810744285583,"y":0.7310126423835754},{"x":0.2547619044780731,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.2547619044780731,0.7056962251663208,0.29523810744285583,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.7056962251663208},{"x":0.24523809552192688,"y":0.7056962251663208},{"x":0.24523809552192688,"y":0.7310126423835754},{"x":0.20952381193637848,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.20952381193637848,0.7056962251663208,0.24523809552192688,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.7056962251663208},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7056962251663208},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7310126423835754},{"x":0.18809524178504944,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.18809524178504944,0.7056962251663208,0.20000000298023224,0.7310126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.7056962251663208},{"x":0.1785714328289032,"y":0.7056962251663208},{"x":0.1785714328289032,"y":0.7310126423835754},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7310126423835754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صد","boundary":[0.15000000596046448,0.7056962251663208,0.1785714328289032,0.7310126423835754]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.4889240562915802},{"x":0.8523809313774109,"y":0.4873417615890503},{"x":0.8547618985176086,"y":0.7310126423835754},{"x":0.14761905372142792,"y":0.732594907283783}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14023810148239135,0.4819240562915802,0.8597618985176086,0.7380126423835754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.7341772317886353},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7341772317886353},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7594936490058899},{"x":0.7857142686843872,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هفتاد","boundary":[0.7857142686843872,0.7341772317886353,0.8285714387893677,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.7341772317886353},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7341772317886353},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7594936490058899},{"x":0.738095223903656,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.738095223903656,0.7341772317886353,0.7714285850524902,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.7341772317886353},{"x":0.7214285731315613,"y":0.7341772317886353},{"x":0.7214285731315613,"y":0.7594936490058899},{"x":0.7095237970352173,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7095237970352173,0.7341772317886353,0.7214285731315613,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.7341772317886353},{"x":0.6952381134033203,"y":0.7341772317886353},{"x":0.6952381134033203,"y":0.7594936490058899},{"x":0.6714285612106323,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6714285612106323,0.7341772317886353,0.6952381134033203,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.7341772317886353},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7341772317886353},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7594936490058899},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ممنوعیت","boundary":[0.5761904716491699,0.7341772317886353,0.6571428775787354,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7341772317886353},{"x":0.5642856955528259,"y":0.7341772317886353},{"x":0.5642856955528259,"y":0.7594936490058899},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5428571701049805,0.7341772317886353,0.5642856955528259,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.7341772317886353},{"x":0.5309523940086365,"y":0.7341772317886353},{"x":0.5309523940086365,"y":0.7594936490058899},{"x":0.488095223903656,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذرد","boundary":[0.488095223903656,0.7341772317886353,0.5309523940086365,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7341772317886353},{"x":0.488095223903656,"y":0.7341772317886353},{"x":0.488095223903656,"y":0.7594936490058899},{"x":0.4761904776096344,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4761904776096344,0.7341772317886353,0.488095223903656,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095238149166107,"y":0.7341772317886353},{"x":0.4642857015132904,"y":0.7341772317886353},{"x":0.4642857015132904,"y":0.7594936490058899},{"x":0.4095238149166107,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.4095238149166107,0.7341772317886353,0.4642857015132904,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.7341772317886353},{"x":0.39523810148239136,"y":0.7341772317886353},{"x":0.39523810148239136,"y":0.7594936490058899},{"x":0.3761904835700989,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3761904835700989,0.7341772317886353,0.39523810148239136,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26428571343421936,"y":0.7341772317886353},{"x":0.35952380299568176,"y":0.7341772317886353},{"x":0.35952380299568176,"y":0.7594936490058899},{"x":0.26428571343421936,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهورترین","boundary":[0.26428571343421936,0.7341772317886353,0.35952380299568176,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18333333730697632,"y":0.7341772317886353},{"x":0.25,"y":0.7341772317886353},{"x":0.25,"y":0.7594936490058899},{"x":0.18333333730697632,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18333333730697632,0.7341772317886353,0.25,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.7341772317886353},{"x":0.1785714328289032,"y":0.7341772317886353},{"x":0.1785714328289032,"y":0.7594936490058899},{"x":0.1547619104385376,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.1547619104385376,0.7341772317886353,0.1785714328289032,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.767405092716217},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7658227682113647},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7911392450332642},{"x":0.773809552192688,"y":0.7927215099334717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.773809552192688,0.767405092716217,0.8523809313774109,0.7911392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.767405092716217},{"x":0.7666666507720947,"y":0.767405092716217},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7927215099334717},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7927215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7333333492279053,0.767405092716217,0.7666666507720947,0.7927215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.767405092716217},{"x":0.723809540271759,"y":0.767405092716217},{"x":0.723809540271759,"y":0.7927215099334717},{"x":0.6714285612106323,"y":0.7927215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6714285612106323,0.767405092716217,0.723809540271759,0.7927215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976190567016602,"y":0.7689873576164246},{"x":0.6619047522544861,"y":0.767405092716217},{"x":0.6619047522544861,"y":0.7927215099334717},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7943037748336792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.5976190567016602,0.7689873576164246,0.6619047522544861,0.7927215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7689873576164246},{"x":0.5928571224212646,"y":0.7689873576164246},{"x":0.5928571224212646,"y":0.7943037748336792},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7943037748336792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5714285969734192,0.7689873576164246,0.5928571224212646,0.7943037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5285714268684387,"y":0.7689873576164246},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7689873576164246},{"x":0.5690476298332214,"y":0.7943037748336792},{"x":0.5285714268684387,"y":0.7943037748336792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5285714268684387,0.7689873576164246,0.5690476298332214,0.7943037748336792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.7689873576164246},{"x":0.5309523940086365,"y":0.7689873576164246},{"x":0.5309523940086365,"y":0.7943037748336792},{"x":0.5214285850524902,"y":0.7943037748336792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5214285850524902,0.7689873576164246,0.5309523940086365,0.7943037748336792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.7341772317886353},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7341772317886353},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7943037748336792},{"x":0.1547619104385376,"y":0.7943037748336792}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1497619104385376,0.7271772317886352,0.8573809313774109,0.8013037748336792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.797468364238739},{"x":0.8261904716491699,"y":0.797468364238739},{"x":0.8261904716491699,"y":0.8212025165557861},{"x":0.800000011920929,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.800000011920929,0.797468364238739,0.8261904716491699,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.797468364238739},{"x":0.788095235824585,"y":0.797468364238739},{"x":0.788095235824585,"y":0.8212025165557861},{"x":0.7404761910438538,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاست","boundary":[0.7404761910438538,0.797468364238739,0.788095235824585,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.797468364238739},{"x":0.7190476059913635,"y":0.797468364238739},{"x":0.7190476059913635,"y":0.8212025165557861},{"x":0.6976190209388733,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6976190209388733,0.797468364238739,0.7190476059913635,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.797468364238739},{"x":0.6785714030265808,"y":0.797468364238739},{"x":0.6785714030265808,"y":0.8212025165557861},{"x":0.6642857193946838,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6642857193946838,0.797468364238739,0.6785714030265808,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.797468364238739},{"x":0.6476190686225891,"y":0.797468364238739},{"x":0.6476190686225891,"y":0.8212025165557861},{"x":0.6214285492897034,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قند","boundary":[0.6214285492897034,0.797468364238739,0.6476190686225891,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.797468364238739},{"x":0.6047618985176086,"y":0.797468364238739},{"x":0.6047618985176086,"y":0.8212025165557861},{"x":0.550000011920929,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارسی","boundary":[0.550000011920929,0.797468364238739,0.6047618985176086,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095238089561462,"y":0.797468364238739},{"x":0.5309523940086365,"y":0.797468364238739},{"x":0.5309523940086365,"y":0.8212025165557861},{"x":0.5095238089561462,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5095238089561462,0.797468364238739,0.5309523940086365,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.797468364238739},{"x":0.49047619104385376,"y":0.797468364238739},{"x":0.49047619104385376,"y":0.8212025165557861},{"x":0.47857141494750977,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.47857141494750977,0.797468364238739,0.49047619104385376,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.797468364238739},{"x":0.4595237970352173,"y":0.797468364238739},{"x":0.4595237970352173,"y":0.8212025165557861},{"x":0.4119047522544861,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنگاله","boundary":[0.4119047522544861,0.797468364238739,0.4595237970352173,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.797468364238739},{"x":0.3976190388202667,"y":0.797468364238739},{"x":0.3976190388202667,"y":0.8212025165557861},{"x":0.3761904835700989,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3761904835700989,0.797468364238739,0.3976190388202667,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.797468364238739},{"x":0.36666667461395264,"y":0.797468364238739},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8212025165557861},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.3142857253551483,0.797468364238739,0.36666667461395264,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928571403026581,"y":0.797468364238739},{"x":0.3095238208770752,"y":0.797468364238739},{"x":0.3095238208770752,"y":0.8212025165557861},{"x":0.2928571403026581,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2928571403026581,0.797468364238739,0.3095238208770752,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2809523940086365,"y":0.797468364238739},{"x":0.28809523582458496,"y":0.797468364238739},{"x":0.28809523582458496,"y":0.8212025165557861},{"x":0.2809523940086365,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2809523940086365,0.797468364238739,0.28809523582458496,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23095238208770752,"y":0.797468364238739},{"x":0.26428571343421936,"y":0.797468364238739},{"x":0.26428571343421936,"y":0.8212025165557861},{"x":0.23095238208770752,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.23095238208770752,0.797468364238739,0.26428571343421936,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.797468364238739},{"x":0.2142857164144516,"y":0.797468364238739},{"x":0.2142857164144516,"y":0.8212025165557861},{"x":0.14761905372142792,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طوطيان","boundary":[0.14761905372142792,0.797468364238739,0.2142857164144516,0.8212025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.827531635761261},{"x":0.8523809313774109,"y":0.827531635761261},{"x":0.8523809313774109,"y":0.8528481125831604},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.7714285850524902,0.827531635761261,0.8523809313774109,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.827531635761261},{"x":0.7571428418159485,"y":0.827531635761261},{"x":0.7571428418159485,"y":0.8528481125831604},{"x":0.6714285612106323,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکرشکن","boundary":[0.6714285612106323,0.827531635761261,0.7571428418159485,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452381014823914,"y":0.827531635761261},{"x":0.6571428775787354,"y":0.827531635761261},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8528481125831604},{"x":0.6452381014823914,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6452381014823914,0.827531635761261,0.6571428775787354,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.827531635761261},{"x":0.6333333253860474,"y":0.827531635761261},{"x":0.6333333253860474,"y":0.8528481125831604},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرین","boundary":[0.5833333134651184,0.827531635761261,0.6333333253860474,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309523940086365,"y":0.827531635761261},{"x":0.5738095045089722,"y":0.827531635761261},{"x":0.5738095045089722,"y":0.8528481125831604},{"x":0.5309523940086365,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.5309523940086365,0.827531635761261,0.5738095045089722,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.827531635761261},{"x":0.5166666507720947,"y":0.827531635761261},{"x":0.5166666507720947,"y":0.8528481125831604},{"x":0.44999998807907104,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.44999998807907104,0.827531635761261,0.5166666507720947,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.827531635761261},{"x":0.4452380836009979,"y":0.827531635761261},{"x":0.4452380836009979,"y":0.8528481125831604},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4285714328289032,0.827531635761261,0.4452380836009979,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41904762387275696,"y":0.827531635761261},{"x":0.4238095283508301,"y":0.827531635761261},{"x":0.4238095283508301,"y":0.8528481125831604},{"x":0.41904762387275696,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41904762387275696,0.827531635761261,0.4238095283508301,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.827531635761261},{"x":0.4047619104385376,"y":0.827531635761261},{"x":0.4047619104385376,"y":0.8528481125831604},{"x":0.3166666626930237,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرنهاست","boundary":[0.3166666626930237,0.827531635761261,0.4047619104385376,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785714268684387,"y":0.827531635761261},{"x":0.3023809492588043,"y":0.827531635761261},{"x":0.3023809492588043,"y":0.8528481125831604},{"x":0.2785714268684387,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2785714268684387,0.827531635761261,0.3023809492588043,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21666666865348816,"y":0.827531635761261},{"x":0.26428571343421936,"y":0.827531635761261},{"x":0.26428571343421936,"y":0.8528481125831604},{"x":0.21666666865348816,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.21666666865348816,0.827531635761261,0.26428571343421936,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.827531635761261},{"x":0.20000000298023224,"y":0.827531635761261},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8528481125831604},{"x":0.14761905372142792,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استوار","boundary":[0.14761905372142792,0.827531635761261,0.20000000298023224,0.8528481125831604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.797468364238739},{"x":0.8523809313774109,"y":0.797468364238739},{"x":0.8523809313774109,"y":0.8528481125831604},{"x":0.14761905372142792,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1426190537214279,0.790468364238739,0.8573809313774109,0.8598481125831604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.746835470199585},{"x":0.8523809313774109,"y":0.746835470199585},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7579113841056824},{"x":0.8428571224212646,"y":0.7579113841056824}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.8428571224212646,0.746835470199585,0.8523809313774109,0.7579113841056824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.746835470199585},{"x":0.8523809313774109,"y":0.746835470199585},{"x":0.8523809313774109,"y":0.7579113841056824},{"x":0.8428571224212646,"y":0.7579113841056824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8378571224212646,0.739835470199585,0.8573809313774109,0.7649113841056824],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/yJJJBbLcRQQrRmbA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/aXqqQTGONcSFTfVg.jpg","blurred":"/storage/books/2fe04321f908f15e/pages/gQWcPTJjpjIImzqp.jpg"},"info":{"width":420,"height":632,"margin":[0.0003339002416247413,0.00017669444342580023,0.9979529478606723,0.9986269628216949]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.11867088824510574},{"x":0.8500000238418579,"y":0.11867088824510574},{"x":0.8500000238418579,"y":0.14398734271526337},{"x":0.8428571224212646,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8428571224212646,0.11867088824510574,0.8500000238418579,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690476179122925,"y":0.11867088824510574},{"x":0.8071428537368774,"y":0.11867088824510574},{"x":0.8071428537368774,"y":0.14398734271526337},{"x":0.7690476179122925,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تنگ","boundary":[0.7690476179122925,0.11867088824510574,0.8071428537368774,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.11867088824510574},{"x":0.761904776096344,"y":0.11867088824510574},{"x":0.761904776096344,"y":0.14398734271526337},{"x":0.726190447807312,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.726190447807312,0.11867088824510574,0.761904776096344,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.12025316804647446},{"x":0.7190476059913635,"y":0.12025316804647446},{"x":0.7190476059913635,"y":0.14398734271526337},{"x":0.7023809552192688,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7023809552192688,0.12025316804647446,0.7190476059913635,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.12025316804647446},{"x":0.6928571462631226,"y":0.11867088824510574},{"x":0.6928571462631226,"y":0.14398734271526337},{"x":0.6261904835700989,"y":0.14398734271526337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.6261904835700989,0.12025316804647446,0.6928571462631226,0.14398734271526337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7833333611488342,"y":0.16139240562915802},{"x":0.8500000238418579,"y":0.16139240562915802},{"x":0.8500000238418579,"y":0.18670886754989624},{"x":0.7833333611488342,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.7833333611488342,0.16139240562915802,0.8500000238418579,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.16139240562915802},{"x":0.773809552192688,"y":0.16139240562915802},{"x":0.773809552192688,"y":0.18670886754989624},{"x":0.761904776096344,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.761904776096344,0.16139240562915802,0.773809552192688,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.16139240562915802},{"x":0.7547619342803955,"y":0.16139240562915802},{"x":0.7547619342803955,"y":0.18670886754989624},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.7142857313156128,0.16139240562915802,0.7547619342803955,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.16139240562915802},{"x":0.7047619223594666,"y":0.16139240562915802},{"x":0.7047619223594666,"y":0.18670886754989624},{"x":0.6952381134033203,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6952381134033203,0.16139240562915802,0.7047619223594666,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.16139240562915802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.16139240562915802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18670886754989624},{"x":0.6214285492897034,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6214285492897034,0.16139240562915802,0.6857143044471741,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857142806053162,"y":0.16139240562915802},{"x":0.6119047403335571,"y":0.16139240562915802},{"x":0.6119047403335571,"y":0.18670886754989624},{"x":0.5857142806053162,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5857142806053162,0.16139240562915802,0.6119047403335571,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.16139240562915802},{"x":0.5761904716491699,"y":0.16139240562915802},{"x":0.5761904716491699,"y":0.18670886754989624},{"x":0.5357142686843872,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5357142686843872,0.16139240562915802,0.5761904716491699,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.16139240562915802},{"x":0.526190459728241,"y":0.16139240562915802},{"x":0.526190459728241,"y":0.18670886754989624},{"x":0.5142857432365417,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.16139240562915802,0.526190459728241,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.16139240562915802},{"x":0.5071428418159485,"y":0.16139240562915802},{"x":0.5071428418159485,"y":0.18670886754989624},{"x":0.42619046568870544,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.42619046568870544,0.16139240562915802,0.5071428418159485,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619047701358795,"y":0.16139240562915802},{"x":0.4166666567325592,"y":0.16139240562915802},{"x":0.4166666567325592,"y":0.18670886754989624},{"x":0.3619047701358795,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.3619047701358795,0.16139240562915802,0.4166666567325592,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3023809492588043,"y":0.16139240562915802},{"x":0.3523809611797333,"y":0.16139240562915802},{"x":0.3523809611797333,"y":0.18670886754989624},{"x":0.3023809492588043,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برقرار","boundary":[0.3023809492588043,0.16139240562915802,0.3523809611797333,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28333333134651184,"y":0.16139240562915802},{"x":0.2928571403026581,"y":0.16139240562915802},{"x":0.2928571403026581,"y":0.18670886754989624},{"x":0.28333333134651184,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28333333134651184,0.16139240562915802,0.2928571403026581,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.16139240562915802},{"x":0.27619048953056335,"y":0.16139240562915802},{"x":0.27619048953056335,"y":0.18670886754989624},{"x":0.19285714626312256,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.19285714626312256,0.16139240562915802,0.27619048953056335,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.16139240562915802},{"x":0.18333333730697632,"y":0.16139240562915802},{"x":0.18333333730697632,"y":0.18670886754989624},{"x":0.14761905372142792,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.14761905372142792,0.16139240562915802,0.18333333730697632,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190476298332214,"y":0.1946202516555786},{"x":0.8523809313774109,"y":0.1946202516555786},{"x":0.8523809313774109,"y":0.21835443377494812},{"x":0.8190476298332214,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8190476298332214,0.1946202516555786,0.8523809313774109,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8047618865966797,"y":0.1946202516555786},{"x":0.8071428537368774,"y":0.1946202516555786},{"x":0.8071428537368774,"y":0.21835443377494812},{"x":0.8047618865966797,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.8047618865966797,0.1946202516555786,0.8071428537368774,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7833333611488342,"y":0.1946202516555786},{"x":0.7952380776405334,"y":0.1946202516555786},{"x":0.7952380776405334,"y":0.21835443377494812},{"x":0.7833333611488342,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7833333611488342,0.1946202516555786,0.7952380776405334,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7357142567634583,"y":0.1946202516555786},{"x":0.776190459728241,"y":0.1946202516555786},{"x":0.776190459728241,"y":0.21835443377494812},{"x":0.7357142567634583,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.7357142567634583,0.1946202516555786,0.776190459728241,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.1946202516555786},{"x":0.7285714149475098,"y":0.1946202516555786},{"x":0.7285714149475098,"y":0.21835443377494812},{"x":0.6952381134033203,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.6952381134033203,0.1946202516555786,0.7285714149475098,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6404761672019958,"y":0.1946202516555786},{"x":0.6738095283508301,"y":0.1946202516555786},{"x":0.6738095283508301,"y":0.21835443377494812},{"x":0.6404761672019958,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6404761672019958,0.1946202516555786,0.6738095283508301,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690476298332214,"y":0.1946202516555786},{"x":0.6309523582458496,"y":0.1946202516555786},{"x":0.6309523582458496,"y":0.21835443377494812},{"x":0.5690476298332214,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.5690476298332214,0.1946202516555786,0.6309523582458496,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.1946202516555786},{"x":0.5571428537368774,"y":0.1946202516555786},{"x":0.5571428537368774,"y":0.21835443377494812},{"x":0.5452380776405334,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5452380776405334,0.1946202516555786,0.5571428537368774,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.1946202516555786},{"x":0.5357142686843872,"y":0.1946202516555786},{"x":0.5357142686843872,"y":0.21835443377494812},{"x":0.5,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5,0.1946202516555786,0.5357142686843872,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.1946202516555786},{"x":0.488095223903656,"y":0.1946202516555786},{"x":0.488095223903656,"y":0.21835443377494812},{"x":0.4333333373069763,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4333333373069763,0.1946202516555786,0.488095223903656,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095238149166107,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4214285612106323,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4214285612106323,"y":0.21835443377494812},{"x":0.4095238149166107,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4095238149166107,0.1946202516555786,0.4214285612106323,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642857074737549,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4000000059604645,"y":0.21835443377494812},{"x":0.3642857074737549,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.3642857074737549,0.1946202516555786,0.4000000059604645,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095238208770752,"y":0.1946202516555786},{"x":0.35476189851760864,"y":0.1946202516555786},{"x":0.35476189851760864,"y":0.21835443377494812},{"x":0.3095238208770752,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنگلا","boundary":[0.3095238208770752,0.1946202516555786,0.35476189851760864,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24523809552192688,"y":0.1946202516555786},{"x":0.30000001192092896,"y":0.1946202516555786},{"x":0.30000001192092896,"y":0.21835443377494812},{"x":0.24523809552192688,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.24523809552192688,0.1946202516555786,0.30000001192092896,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19761905074119568,"y":0.1946202516555786},{"x":0.23333333432674408,"y":0.1946202516555786},{"x":0.23333333432674408,"y":0.21835443377494812},{"x":0.19761905074119568,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.19761905074119568,0.1946202516555786,0.23333333432674408,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.1946202516555786},{"x":0.18809524178504944,"y":0.1946202516555786},{"x":0.18809524178504944,"y":0.21835443377494812},{"x":0.1785714328289032,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1785714328289032,0.1946202516555786,0.18809524178504944,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.1946202516555786},{"x":0.16904762387275696,"y":0.1946202516555786},{"x":0.16904762387275696,"y":0.21835443377494812},{"x":0.14761905372142792,"y":0.21835443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14761905372142792,0.1946202516555786,0.16904762387275696,0.21835443377494812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.22468353807926178},{"x":0.8523809313774109,"y":0.22310127317905426},{"x":0.8523809313774109,"y":0.24683544039726257},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.7714285850524902,0.22468353807926178,0.8523809313774109,0.24683544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.22468353807926178},{"x":0.7595238089561462,"y":0.22468353807926178},{"x":0.7595238089561462,"y":0.2484177201986313},{"x":0.7071428298950195,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7071428298950195,0.22468353807926178,0.7595238089561462,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.22468353807926178},{"x":0.6952381134033203,"y":0.22468353807926178},{"x":0.6952381134033203,"y":0.2484177201986313},{"x":0.6380952596664429,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6380952596664429,0.22468353807926178,0.6952381134033203,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.22468353807926178},{"x":0.6333333253860474,"y":0.22468353807926178},{"x":0.6333333253860474,"y":0.2484177201986313},{"x":0.6261904835700989,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6261904835700989,0.22468353807926178,0.6333333253860474,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.22468353807926178},{"x":0.6142857074737549,"y":0.22468353807926178},{"x":0.6142857074737549,"y":0.2484177201986313},{"x":0.5785714387893677,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5785714387893677,0.22468353807926178,0.6142857074737549,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.22468353807926178},{"x":0.5666666626930237,"y":0.22468353807926178},{"x":0.5666666626930237,"y":0.2484177201986313},{"x":0.5571428537368774,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571428537368774,0.22468353807926178,0.5666666626930237,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2262658178806305},{"x":0.5476190447807312,"y":0.22468353807926178},{"x":0.5476190447807312,"y":0.2484177201986313},{"x":0.5,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشعار","boundary":[0.5,0.2262658178806305,0.5476190447807312,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43809524178504944,"y":0.2262658178806305},{"x":0.488095223903656,"y":0.22468353807926178},{"x":0.488095223903656,"y":0.2484177201986313},{"x":0.43809524178504944,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاخر","boundary":[0.43809524178504944,0.2262658178806305,0.488095223903656,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.2262658178806305},{"x":0.42619046568870544,"y":0.2262658178806305},{"x":0.42619046568870544,"y":0.25},{"x":0.3880952298641205,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.3880952298641205,0.2262658178806305,0.42619046568870544,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.2262658178806305},{"x":0.37857142090797424,"y":0.2262658178806305},{"x":0.37857142090797424,"y":0.25},{"x":0.3214285671710968,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.3214285671710968,0.2262658178806305,0.37857142090797424,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.2262658178806305},{"x":0.3095238208770752,"y":0.2262658178806305},{"x":0.3095238208770752,"y":0.25},{"x":0.261904776096344,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.261904776096344,0.2262658178806305,0.3095238208770752,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24761904776096344,"y":0.2262658178806305},{"x":0.2547619044780731,"y":0.2262658178806305},{"x":0.2547619044780731,"y":0.25},{"x":0.24761904776096344,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24761904776096344,0.2262658178806305,0.2547619044780731,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16904762387275696,"y":0.2262658178806305},{"x":0.23571428656578064,"y":0.2262658178806305},{"x":0.23571428656578064,"y":0.25},{"x":0.16904762387275696,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.16904762387275696,0.2262658178806305,0.23571428656578064,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.2278480976819992},{"x":0.15714286267757416,"y":0.2278480976819992},{"x":0.15714286267757416,"y":0.25},{"x":0.14761905372142792,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14761905372142792,0.2278480976819992,0.15714286267757416,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952380776405334,"y":0.25474682450294495},{"x":0.8523809313774109,"y":0.25474682450294495},{"x":0.8523809313774109,"y":0.2832278609275818},{"x":0.7952380776405334,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7952380776405334,0.25474682450294495,0.8523809313774109,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.25474682450294495},{"x":0.7833333611488342,"y":0.25474682450294495},{"x":0.7833333611488342,"y":0.2832278609275818},{"x":0.7404761910438538,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.7404761910438538,0.25474682450294495,0.7833333611488342,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.25474682450294495},{"x":0.7309523820877075,"y":0.25474682450294495},{"x":0.7309523820877075,"y":0.2832278609275818},{"x":0.6952381134033203,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6952381134033203,0.25474682450294495,0.7309523820877075,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6476190686225891,"y":0.25474682450294495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25474682450294495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2832278609275818},{"x":0.6476190686225891,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6476190686225891,0.25474682450294495,0.6857143044471741,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.25474682450294495},{"x":0.6428571343421936,"y":0.25474682450294495},{"x":0.6428571343421936,"y":0.2832278609275818},{"x":0.6380952596664429,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6380952596664429,0.25474682450294495,0.6428571343421936,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.25474682450294495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25474682450294495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2832278609275818},{"x":0.5666666626930237,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگان","boundary":[0.5666666626930237,0.25474682450294495,0.6285714507102966,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.25474682450294495},{"x":0.5547618865966797,"y":0.25474682450294495},{"x":0.5547618865966797,"y":0.2832278609275818},{"x":0.5452380776405334,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5452380776405334,0.25474682450294495,0.5547618865966797,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833333194255829,"y":0.25474682450294495},{"x":0.5357142686843872,"y":0.25474682450294495},{"x":0.5357142686843872,"y":0.2832278609275818},{"x":0.4833333194255829,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاخر","boundary":[0.4833333194255829,0.25474682450294495,0.5357142686843872,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43809524178504944,"y":0.25474682450294495},{"x":0.47380951046943665,"y":0.25474682450294495},{"x":0.47380951046943665,"y":0.2832278609275818},{"x":0.43809524178504944,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.43809524178504944,0.25474682450294495,0.47380951046943665,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.25474682450294495},{"x":0.4285714328289032,"y":0.25474682450294495},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2832278609275818},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.37142857909202576,0.25474682450294495,0.4285714328289032,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34761905670166016,"y":0.25474682450294495},{"x":0.3619047701358795,"y":0.25474682450294495},{"x":0.3619047701358795,"y":0.2832278609275818},{"x":0.34761905670166016,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.34761905670166016,0.25474682450294495,0.3619047701358795,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976190447807312,"y":0.25474682450294495},{"x":0.3380952477455139,"y":0.25474682450294495},{"x":0.3380952477455139,"y":0.2832278609275818},{"x":0.2976190447807312,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.2976190447807312,0.25474682450294495,0.3380952477455139,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24761904776096344,"y":0.25474682450294495},{"x":0.28809523582458496,"y":0.25474682450294495},{"x":0.28809523582458496,"y":0.2832278609275818},{"x":0.24761904776096344,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدیم","boundary":[0.24761904776096344,0.25474682450294495,0.28809523582458496,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19523809850215912,"y":0.25474682450294495},{"x":0.23571428656578064,"y":0.25474682450294495},{"x":0.23571428656578064,"y":0.2832278609275818},{"x":0.19523809850215912,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.19523809850215912,0.25474682450294495,0.23571428656578064,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.25474682450294495},{"x":0.19285714626312256,"y":0.25474682450294495},{"x":0.19285714626312256,"y":0.2832278609275818},{"x":0.15000000596046448,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.15000000596046448,0.25474682450294495,0.19285714626312256,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8261904716491699,"y":0.2863923907279968},{"x":0.8523809313774109,"y":0.2863923907279968},{"x":0.8523809313774109,"y":0.31170886754989624},{"x":0.8261904716491699,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عام","boundary":[0.8261904716491699,0.2863923907279968,0.8523809313774109,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7785714268684387,"y":0.2863923907279968},{"x":0.811904788017273,"y":0.2863923907279968},{"x":0.811904788017273,"y":0.31170886754989624},{"x":0.7785714268684387,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7785714268684387,0.2863923907279968,0.811904788017273,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.2863923907279968},{"x":0.7666666507720947,"y":0.2863923907279968},{"x":0.7666666507720947,"y":0.31170886754989624},{"x":0.7166666388511658,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7166666388511658,0.2863923907279968,0.7666666507720947,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.2863923907279968},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2863923907279968},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31170886754989624},{"x":0.6976190209388733,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6976190209388733,0.2863923907279968,0.7142857313156128,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2863923907279968},{"x":0.6904761791229248,"y":0.2863923907279968},{"x":0.6904761791229248,"y":0.31170886754989624},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.2863923907279968,0.6904761791229248,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595237851142883,"y":0.2863923907279968},{"x":0.6714285612106323,"y":0.2863923907279968},{"x":0.6714285612106323,"y":0.31170886754989624},{"x":0.6595237851142883,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6595237851142883,0.2863923907279968,0.6714285612106323,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.2863923907279968},{"x":0.6547619104385376,"y":0.2863923907279968},{"x":0.6547619104385376,"y":0.31170886754989624},{"x":0.5785714387893677,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.5785714387893677,0.2863923907279968,0.6547619104385376,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.2863923907279968},{"x":0.5642856955528259,"y":0.2863923907279968},{"x":0.5642856955528259,"y":0.31170886754989624},{"x":0.5071428418159485,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رودکی","boundary":[0.5071428418159485,0.2863923907279968,0.5642856955528259,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.2863923907279968},{"x":0.5023809671401978,"y":0.2863923907279968},{"x":0.5023809671401978,"y":0.31170886754989624},{"x":0.4952380955219269,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4952380955219269,0.2863923907279968,0.5023809671401978,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.2863923907279968},{"x":0.4833333194255829,"y":0.2863923907279968},{"x":0.4833333194255829,"y":0.31170886754989624},{"x":0.4166666567325592,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.4166666567325592,0.2863923907279968,0.4833333194255829,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4047619104385376,"y":0.2863923907279968},{"x":0.4119047522544861,"y":0.2863923907279968},{"x":0.4119047522544861,"y":0.31170886754989624},{"x":0.4047619104385376,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4047619104385376,0.2863923907279968,0.4119047522544861,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3523809611797333,"y":0.2863923907279968},{"x":0.3928571343421936,"y":0.2863923907279968},{"x":0.3928571343421936,"y":0.31170886754989624},{"x":0.3523809611797333,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیام","boundary":[0.3523809611797333,0.2863923907279968,0.3928571343421936,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34761905670166016,"y":0.2863923907279968},{"x":0.35476189851760864,"y":0.2863923907279968},{"x":0.35476189851760864,"y":0.31170886754989624},{"x":0.34761905670166016,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34761905670166016,0.2863923907279968,0.35476189851760864,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28809523582458496,"y":0.2863923907279968},{"x":0.33571428060531616,"y":0.2863923907279968},{"x":0.33571428060531616,"y":0.31170886754989624},{"x":0.28809523582458496,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.28809523582458496,0.2863923907279968,0.33571428060531616,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785714268684387,"y":0.2863923907279968},{"x":0.28333333134651184,"y":0.2863923907279968},{"x":0.28333333134651184,"y":0.31170886754989624},{"x":0.2785714268684387,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2785714268684387,0.2863923907279968,0.28333333134651184,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261904776096344,"y":0.2863923907279968},{"x":0.26428571343421936,"y":0.2863923907279968},{"x":0.26428571343421936,"y":0.31170886754989624},{"x":0.2261904776096344,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عطار","boundary":[0.2261904776096344,0.2863923907279968,0.26428571343421936,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.2863923907279968},{"x":0.22380952537059784,"y":0.2863923907279968},{"x":0.22380952537059784,"y":0.31170886754989624},{"x":0.21904762089252472,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21904762089252472,0.2863923907279968,0.22380952537059784,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.2863923907279968},{"x":0.20714285969734192,"y":0.2863923907279968},{"x":0.20714285969734192,"y":0.31170886754989624},{"x":0.15952381491661072,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعدی","boundary":[0.15952381491661072,0.2863923907279968,0.20714285969734192,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.2863923907279968},{"x":0.15238095819950104,"y":0.2863923907279968},{"x":0.15238095819950104,"y":0.31170886754989624},{"x":0.14761905372142792,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14761905372142792,0.2863923907279968,0.15238095819950104,0.31170886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811904788017273,"y":0.3196202516555786},{"x":0.8523809313774109,"y":0.3212025463581085},{"x":0.8523809313774109,"y":0.3386076092720032},{"x":0.811904788017273,"y":0.3386076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رومی","boundary":[0.811904788017273,0.3196202516555786,0.8523809313774109,0.3386076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.3196202516555786},{"x":0.8047618865966797,"y":0.3196202516555786},{"x":0.8047618865966797,"y":0.3386076092720032},{"x":0.800000011920929,"y":0.3386076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.800000011920929,0.3196202516555786,0.8047618865966797,0.3386076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3196202516555786},{"x":0.7904762029647827,"y":0.3196202516555786},{"x":0.7904762029647827,"y":0.3386076092720032},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3386076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظ","boundary":[0.7428571581840515,0.3196202516555786,0.7904762029647827,0.3386076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.3196202516555786},{"x":0.7357142567634583,"y":0.3196202516555786},{"x":0.7357142567634583,"y":0.33702531456947327},{"x":0.726190447807312,"y":0.33702531456947327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.726190447807312,0.3196202516555786,0.7357142567634583,0.33702531456947327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6809523701667786,"y":0.3180379867553711},{"x":0.7190476059913635,"y":0.3196202516555786},{"x":0.7190476059913635,"y":0.3386076092720032},{"x":0.6785714030265808,"y":0.33702531456947327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامی","boundary":[0.6809523701667786,0.3180379867553711,0.7190476059913635,0.3386076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3180379867553711},{"x":0.6714285612106323,"y":0.3180379867553711},{"x":0.6714285612106323,"y":0.33702531456947327},{"x":0.6642857193946838,"y":0.33702531456947327}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6666666865348816,0.3180379867553711,0.6714285612106323,0.33702531456947327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.11867088824510574},{"x":0.8523809313774109,"y":0.11867088824510574},{"x":0.8523809313774109,"y":0.3386076092720032},{"x":0.14761905372142792,"y":0.3401898741722107}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14023810148239135,0.11167088824510574,0.8573809313774109,0.3456076092720032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.3433544337749481},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3433544337749481},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3639240562915802},{"x":0.8023809790611267,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنده","boundary":[0.8023809790611267,0.3433544337749481,0.8333333134651184,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7357142567634583,"y":0.3433544337749481},{"x":0.7928571701049805,"y":0.3433544337749481},{"x":0.7928571701049805,"y":0.3639240562915802},{"x":0.7357142567634583,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.7357142567634583,0.3433544337749481,0.7928571701049805,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.3433544337749481},{"x":0.723809540271759,"y":0.3433544337749481},{"x":0.723809540271759,"y":0.3639240562915802},{"x":0.7023809552192688,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.7023809552192688,0.3433544337749481,0.723809540271759,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.3433544337749481},{"x":0.6952381134033203,"y":0.3433544337749481},{"x":0.6952381134033203,"y":0.3639240562915802},{"x":0.6333333253860474,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.6333333253860474,0.3433544337749481,0.6952381134033203,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3433544337749481},{"x":0.6238095164299011,"y":0.3433544337749481},{"x":0.6238095164299011,"y":0.3639240562915802},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6000000238418579,0.3433544337749481,0.6238095164299011,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5547618865966797,"y":0.3433544337749481},{"x":0.5976190567016602,"y":0.3433544337749481},{"x":0.5976190567016602,"y":0.3639240562915802},{"x":0.5547618865966797,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5547618865966797,0.3433544337749481,0.5976190567016602,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833333194255829,"y":0.3433544337749481},{"x":0.5357142686843872,"y":0.3433544337749481},{"x":0.5357142686843872,"y":0.3639240562915802},{"x":0.4833333194255829,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.4833333194255829,0.3433544337749481,0.5357142686843872,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.3433544337749481},{"x":0.47380951046943665,"y":0.3433544337749481},{"x":0.47380951046943665,"y":0.3639240562915802},{"x":0.46190476417541504,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46190476417541504,0.3433544337749481,0.47380951046943665,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41904762387275696,"y":0.3433544337749481},{"x":0.44999998807907104,"y":0.3433544337749481},{"x":0.44999998807907104,"y":0.3639240562915802},{"x":0.41904762387275696,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.41904762387275696,0.3433544337749481,0.44999998807907104,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3976190388202667,"y":0.3433544337749481},{"x":0.40714284777641296,"y":0.3433544337749481},{"x":0.40714284777641296,"y":0.3639240562915802},{"x":0.3976190388202667,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3976190388202667,0.3433544337749481,0.40714284777641296,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.3433544337749481},{"x":0.39047619700431824,"y":0.3433544337749481},{"x":0.39047619700431824,"y":0.3639240562915802},{"x":0.3380952477455139,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.3380952477455139,0.3433544337749481,0.39047619700431824,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2738095223903656,"y":0.3433544337749481},{"x":0.3261904716491699,"y":0.3433544337749481},{"x":0.3261904716491699,"y":0.3639240562915802},{"x":0.2738095223903656,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.2738095223903656,0.3433544337749481,0.3261904716491699,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24285714328289032,"y":0.3433544337749481},{"x":0.26428571343421936,"y":0.3433544337749481},{"x":0.26428571343421936,"y":0.3639240562915802},{"x":0.24285714328289032,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24285714328289032,0.3433544337749481,0.26428571343421936,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.3433544337749481},{"x":0.23571428656578064,"y":0.3433544337749481},{"x":0.23571428656578064,"y":0.3639240562915802},{"x":0.15000000596046448,"y":0.3639240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.15000000596046448,0.3433544337749481,0.23571428656578064,0.3639240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776190459728241,"y":0.37025317549705505},{"x":0.8523809313774109,"y":0.37025317549705505},{"x":0.8523809313774109,"y":0.3955696225166321},{"x":0.776190459728241,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.776190459728241,0.37025317549705505,0.8523809313774109,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.37025317549705505},{"x":0.7666666507720947,"y":0.37025317549705505},{"x":0.7666666507720947,"y":0.3955696225166321},{"x":0.7071428298950195,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7071428298950195,0.37025317549705505,0.7666666507720947,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6976190209388733,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6976190209388733,"y":0.3955696225166321},{"x":0.6523809432983398,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردم","boundary":[0.6523809432983398,0.3718354403972626,0.6976190209388733,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6452381014823914,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6452381014823914,"y":0.3955696225166321},{"x":0.6333333253860474,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6333333253860474,0.3718354403972626,0.6452381014823914,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904762148857117,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3955696225166321},{"x":0.5904762148857117,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.5904762148857117,0.3718354403972626,0.6285714507102966,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.3718354403972626},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3718354403972626},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3955696225166321},{"x":0.5476190447807312,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5476190447807312,0.3718354403972626,0.5833333134651184,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49047619104385376,"y":0.3718354403972626},{"x":0.5404762029647827,"y":0.3718354403972626},{"x":0.5404762029647827,"y":0.3955696225166321},{"x":0.49047619104385376,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودم","boundary":[0.49047619104385376,0.3718354403972626,0.5404762029647827,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3718354403972626},{"x":0.4928571283817291,"y":0.3718354403972626},{"x":0.4928571283817291,"y":0.3955696225166321},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48571428656578064,0.3718354403972626,0.4928571283817291,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.3718354403972626},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3718354403972626},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3971518874168396},{"x":0.46190476417541504,"y":0.3971518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46190476417541504,0.3718354403972626,0.4761904776096344,0.3971518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3718354403972626},{"x":0.45476189255714417,"y":0.3718354403972626},{"x":0.45476189255714417,"y":0.3971518874168396},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3971518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4285714328289032,0.3718354403972626,0.45476189255714417,0.3971518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3738095164299011,"y":0.3718354403972626},{"x":0.4214285612106323,"y":0.3718354403972626},{"x":0.4214285612106323,"y":0.3971518874168396},{"x":0.3738095164299011,"y":0.3971518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.3738095164299011,0.3718354403972626,0.4214285612106323,0.3971518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30714285373687744,"y":0.3718354403972626},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3718354403972626},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3971518874168396},{"x":0.30714285373687744,"y":0.3971518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریافتم","boundary":[0.30714285373687744,0.3718354403972626,0.36666667461395264,0.3971518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23571428656578064,"y":0.3718354403972626},{"x":0.2976190447807312,"y":0.3718354403972626},{"x":0.2976190447807312,"y":0.3971518874168396},{"x":0.23571428656578064,"y":0.3971518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقالاتی","boundary":[0.23571428656578064,0.3718354403972626,0.2976190447807312,0.3971518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20714285969734192,"y":0.3734177350997925},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3734177350997925},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3971518874168396},{"x":0.20714285969734192,"y":0.3971518874168396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20714285969734192,0.3734177350997925,0.22857142984867096,0.3971518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.3734177350997925},{"x":0.19761905074119568,"y":0.3734177350997925},{"x":0.19761905074119568,"y":0.3971518874168396},{"x":0.14761905372142792,"y":0.3971518874168396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.14761905372142792,0.3734177350997925,0.19761905074119568,0.3971518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.40348100662231445},{"x":0.8523809313774109,"y":0.40348100662231445},{"x":0.8523809313774109,"y":0.42721518874168396},{"x":0.8023809790611267,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.8023809790611267,0.40348100662231445,0.8523809313774109,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7833333611488342,"y":0.40348100662231445},{"x":0.7928571701049805,"y":0.40348100662231445},{"x":0.7928571701049805,"y":0.42721518874168396},{"x":0.7833333611488342,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7833333611488342,0.40348100662231445,0.7928571701049805,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.40348100662231445},{"x":0.776190459728241,"y":0.40348100662231445},{"x":0.776190459728241,"y":0.42721518874168396},{"x":0.7166666388511658,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.7166666388511658,0.40348100662231445,0.776190459728241,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.40348100662231445},{"x":0.7071428298950195,"y":0.40348100662231445},{"x":0.7071428298950195,"y":0.42721518874168396},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاخر","boundary":[0.6571428775787354,0.40348100662231445,0.7071428298950195,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142857074737549,"y":0.40348100662231445},{"x":0.6499999761581421,"y":0.40348100662231445},{"x":0.6499999761581421,"y":0.42721518874168396},{"x":0.6142857074737549,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.6142857074737549,0.40348100662231445,0.6499999761581421,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.40348100662231445},{"x":0.6047618985176086,"y":0.40348100662231445},{"x":0.6047618985176086,"y":0.42721518874168396},{"x":0.550000011920929,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.550000011920929,0.40348100662231445,0.6047618985176086,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5047619342803955,"y":0.40348100662231445},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40348100662231445},{"x":0.5428571701049805,"y":0.42721518874168396},{"x":0.5047619342803955,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5047619342803955,0.40348100662231445,0.5428571701049805,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.40348100662231445},{"x":0.5023809671401978,"y":0.40348100662231445},{"x":0.5023809671401978,"y":0.42721518874168396},{"x":0.4952380955219269,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4952380955219269,0.40348100662231445,0.5023809671401978,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452380836009979,"y":0.40348100662231445},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40348100662231445},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42721518874168396},{"x":0.4452380836009979,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.4452380836009979,0.40348100662231445,0.48571428656578064,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857142925262451,"y":0.40348100662231445},{"x":0.43809524178504944,"y":0.40348100662231445},{"x":0.43809524178504944,"y":0.42721518874168396},{"x":0.3857142925262451,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.3857142925262451,0.40348100662231445,0.43809524178504944,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35952380299568176,"y":0.40348100662231445},{"x":0.37857142090797424,"y":0.40348100662231445},{"x":0.37857142090797424,"y":0.42721518874168396},{"x":0.35952380299568176,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35952380299568176,0.40348100662231445,0.37857142090797424,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.40348100662231445},{"x":0.3523809611797333,"y":0.40348100662231445},{"x":0.3523809611797333,"y":0.42721518874168396},{"x":0.3166666626930237,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3166666626930237,0.40348100662231445,0.3523809611797333,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30714285373687744,"y":0.40348100662231445},{"x":0.3166666626930237,"y":0.40348100662231445},{"x":0.3166666626930237,"y":0.42721518874168396},{"x":0.30714285373687744,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.30714285373687744,0.40348100662231445,0.3166666626930237,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.40348100662231445},{"x":0.30000001192092896,"y":0.40348100662231445},{"x":0.30000001192092896,"y":0.42721518874168396},{"x":0.261904776096344,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.261904776096344,0.40348100662231445,0.30000001192092896,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21190476417541504,"y":0.40348100662231445},{"x":0.24761904776096344,"y":0.40348100662231445},{"x":0.24761904776096344,"y":0.42721518874168396},{"x":0.21190476417541504,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حافظ","boundary":[0.21190476417541504,0.40348100662231445,0.24761904776096344,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.40348100662231445},{"x":0.20476190745830536,"y":0.40348100662231445},{"x":0.20476190745830536,"y":0.42721518874168396},{"x":0.15714286267757416,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.15714286267757416,0.40348100662231445,0.20476190745830536,0.42721518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4319620132446289},{"x":0.8523809313774109,"y":0.4319620132446289},{"x":0.8523809313774109,"y":0.45886075496673584},{"x":0.8333333134651184,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8333333134651184,0.4319620132446289,0.8523809313774109,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.4319620132446289},{"x":0.8142856955528259,"y":0.4319620132446289},{"x":0.8142856955528259,"y":0.45886075496673584},{"x":0.75,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.75,0.4319620132446289,0.8142856955528259,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.4319620132446289},{"x":0.738095223903656,"y":0.4319620132446289},{"x":0.738095223903656,"y":0.45886075496673584},{"x":0.7285714149475098,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7285714149475098,0.4319620132446289,0.738095223903656,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119047403335571,"y":0.4319620132446289},{"x":0.7095237970352173,"y":0.4319620132446289},{"x":0.7095237970352173,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6119047403335571,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عطارپژوهی","boundary":[0.6119047403335571,0.4319620132446289,0.7095237970352173,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4319620132446289},{"x":0.5928571224212646,"y":0.4319620132446289},{"x":0.5928571224212646,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.4319620132446289,0.5928571224212646,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.4319620132446289},{"x":0.5547618865966797,"y":0.4319620132446289},{"x":0.5547618865966797,"y":0.45886075496673584},{"x":0.488095223903656,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.488095223903656,0.4319620132446289,0.5547618865966797,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.4319620132446289},{"x":0.4761904776096344,"y":0.4319620132446289},{"x":0.4761904776096344,"y":0.45886075496673584},{"x":0.4690476059913635,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4690476059913635,0.4319620132446289,0.4761904776096344,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.4319620132446289},{"x":0.44999998807907104,"y":0.4319620132446289},{"x":0.44999998807907104,"y":0.45886075496673584},{"x":0.37857142090797424,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.37857142090797424,0.4319620132446289,0.44999998807907104,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4319620132446289},{"x":0.35952380299568176,"y":0.4319620132446289},{"x":0.35952380299568176,"y":0.45886075496673584},{"x":0.3142857253551483,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامی","boundary":[0.3142857253551483,0.4319620132446289,0.35952380299568176,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2738095223903656,"y":0.4319620132446289},{"x":0.2928571403026581,"y":0.4319620132446289},{"x":0.2928571403026581,"y":0.45886075496673584},{"x":0.2738095223903656,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2738095223903656,0.4319620132446289,0.2928571403026581,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.4319620132446289},{"x":0.2547619044780731,"y":0.4319620132446289},{"x":0.2547619044780731,"y":0.45886075496673584},{"x":0.1785714328289032,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.1785714328289032,0.4319620132446289,0.2547619044780731,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.4319620132446289},{"x":0.15952381491661072,"y":0.4319620132446289},{"x":0.15952381491661072,"y":0.45886075496673584},{"x":0.14761905372142792,"y":0.45886075496673584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.14761905372142792,0.4319620132446289,0.15952381491661072,0.45886075496673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7357142567634583,"y":0.4636076092720032},{"x":0.8523809313774109,"y":0.4636076092720032},{"x":0.8523809313774109,"y":0.4889240562915802},{"x":0.7357142567634583,"y":0.4889240562915802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهریارشناسی","boundary":[0.7357142567634583,0.4636076092720032,0.8523809313774109,0.4889240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.4636076092720032},{"x":0.7285714149475098,"y":0.4636076092720032},{"x":0.7285714149475098,"y":0.4889240562915802},{"x":0.7095237970352173,"y":0.4889240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7095237970352173,0.4636076092720032,0.7285714149475098,0.4889240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.46202531456947327},{"x":0.699999988079071,"y":0.4636076092720032},{"x":0.699999988079071,"y":0.4889240562915802},{"x":0.6214285492897034,"y":0.4889240562915802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.6214285492897034,0.46202531456947327,0.699999988079071,0.4889240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6047618985176086,"y":0.46202531456947327},{"x":0.6166666746139526,"y":0.46202531456947327},{"x":0.6166666746139526,"y":0.4889240562915802},{"x":0.6047618985176086,"y":0.4889240562915802}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6047618985176086,0.46202531456947327,0.6166666746139526,0.4889240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857142806053162,"y":0.46202531456947327},{"x":0.6071428656578064,"y":0.46202531456947327},{"x":0.6071428656578064,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5857142806053162,"y":0.4889240562915802}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5857142806053162,0.46202531456947327,0.6071428656578064,0.4889240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5809524059295654,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5809524059295654,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4889240562915802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.46202531456947327,0.5809524059295654,0.4889240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49761903285980225,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5642856955528259,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5642856955528259,"y":0.4889240562915802},{"x":0.49761903285980225,"y":0.4889240562915802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.49761903285980225,0.46202531456947327,0.5642856955528259,0.4889240562915802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714285731315613,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4928571283817291,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4928571283817291,"y":0.4873417615890503},{"x":0.4714285731315613,"y":0.4873417615890503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4714285731315613,0.46202531456947327,0.4928571283817291,0.4873417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4214285612106323,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4595237970352173,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4595237970352173,"y":0.4873417615890503},{"x":0.4214285612106323,"y":0.4873417615890503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4214285612106323,0.46202531456947327,0.4595237970352173,0.4873417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.46202531456947327},{"x":0.41428571939468384,"y":0.46202531456947327},{"x":0.41428571939468384,"y":0.4873417615890503},{"x":0.3761904835700989,"y":0.4873417615890503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.3761904835700989,0.46202531456947327,0.41428571939468384,0.4873417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.46202531456947327},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46202531456947327},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4873417615890503},{"x":0.3571428656578064,"y":0.4873417615890503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3571428656578064,0.46202531456947327,0.37142857909202576,0.4873417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertic