قیام‌های مردمی در کشورهای عربی: بسترها و پیامدها (2019-2011) قیام‌های مردمی در کشورهای عربی: بسترها و پیامدها (2019-2011)

{"id":"3797898","title":"قیام‌های مردمی در کشورهای عربی: بسترها و پیامدها (2019-2011)","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/31524cfeb4eff5ab/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/31524cfeb4eff5ab/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/31524cfeb4eff5ab/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/31524cfeb4eff5ab/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/31524cfeb4eff5ab/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-479-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["در این کتاب سعی شده با مرور عمیق ادبیات موجود در زمینه تحولات مربوط به آغاز قیام‌های مردمی در کشورهای عربی و رخدادهای پس از آن تا زمان حاضر، تحلیلی نظری-مفهومی با استفاده از رویکرد اقتصاد سیاسی ارایه شود. هدف اصلی این کتاب بررسی زمینه ها و پیامدهای تحولاتی است که از اواخر سال2010 میلادی در جهان عرب اغاز شده و به نظر می رسد هم چنان در اشکال دیگری ادامه خواهد داشت. پرسش اصلی نویسندگان این بوده که مهم ترین عواملی که زمینه ساز قیام های مردمی در کشورهای عربی شده اند، کدام است و چرا شاهد نتایج متفاوت د راین کشورها بوده ایم؟ این پژوهش با استفاده از یک چارچوب مفهومی-نظری برگرفته از رهیافت اقتصاد سیاسی انجام شده و با استخراج فرضیه‌هایی از این رهیافت نظری سعی کرده با استفاده از تحلیل‌هایی که در ادبیات مربوط به قیام‌های عربی تولید شده، به یک سنتز برسد. مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی کتاب را می‌توان به صورت زیر بیان کرد. نخست این که عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر یک در وقوع قیام‌های عربی سهم داشته اند. یافته مهم دیگر این پژوهش در ارتباط با تفاوت نتایج قیام‌های مردمی در کشورهای عربی ست. نخستین دلیل تفاوت نتایج را در عامل سیاسی-نظامی جستجو کردیم. عامل اقتصادی یعنی وجود نفت و ذخایر طبیعی یاعدم وجود آن دومین عامل موثر بر تفاوت نتایج قلمداد شد. عامل سوم همانا عامل اجتماعی از حیث وجود یاعدم وجود جامعه مدنی پویا و هم چنین بافت طبقاتی- فرقه‌ای و قومی-قبیله‌ای است که در تفاوت نتایج قیام‌های عربی نقش داشت. و در نهایت عامل خارجی و مداخله خارجی است که باید مورد توجه قرار می‌گرفت. سومین یافته تحقیق مربوط به پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی قیام‌های مردمی در کشورهای عربی بود. شاید مهم‌ترین پیامد منطقه‌ای قیام‌های عربی تغییر ماتریس قدرت در منطقه بود. تغییر در جهت گیری سیاست خارجی قدرت‌های منطقه ای، برآمدن داعش و شکل گیری ایتلاف‌های مختلف منطقه ای، از مهم‌ترین مظاهر این تغییر در ماتریس قدرت در منطقه است.",""],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"31524cfeb4eff5ab","created_at":"2021-09-10 15:02:05","updated_at":"2022-08-30 12:04:43","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-10-18 09:04:34","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1920916","title":"دکتر مهدخت‌السادات ذاکری","firstname":"دکتر مهدخت‌السادات","lastname":"ذاکری","token":"e1df24984fe870d9","created_at":"2021-09-10 15:01:56","updated_at":"2021-09-10 15:01:56","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920917","title":"دکتر امیرمحمد حاجی‌یوسفی","firstname":"دکتر امیرمحمد","lastname":"حاجی‌یوسفی","token":"aa49fba7179d98d7","created_at":"2021-09-10 15:01:56","updated_at":"2021-09-10 15:01:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920916","title":"دکتر مهدخت‌السادات ذاکری","firstname":"دکتر مهدخت‌السادات","lastname":"ذاکری","token":"e1df24984fe870d9","created_at":"2021-09-10 15:01:56","updated_at":"2021-09-10 15:01:56","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920917","title":"دکتر امیرمحمد حاجی‌یوسفی","firstname":"دکتر امیرمحمد","lastname":"حاجی‌یوسفی","token":"aa49fba7179d98d7","created_at":"2021-09-10 15:01:56","updated_at":"2021-09-10 15:01:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786551","file":"613b3426218920.88537846.pdf","book_id":"3797898","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:02:06","updated_at":"2022-08-30 12:04:43","process_started_at":"2021-09-10 15:02:08","process_done_at":"2021-09-10 15:02:13","process_failed_at":null,"pages_count":"258","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e86dd0444ad8860f8101c5cc24a667535a24d9715368b4b8f3559a9b5b4d53285441467d3708c91c8ce57f65a51585d3b55e01706a4b919c31616e7e6655792f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"181","title":" بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران ","token":"0aadb22d71ce17c3","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"64","title":"تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان","degree_id":"10","token":"79a1152e070f6421","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8842","title":"بررسی جنبش های اسلامی معاصر","token":"8cf8958c4d27f1c8","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:00","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"1567","title":"جامعه شناسی انقلاب اسلامی","degree_id":"10","token":"a09896c66019bfc1","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8845","title":"بررسی جنبشهای مردمی 100 سال اخیر مردم ایران","token":"62c09cee58227931","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:00","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"1849","title":"تاریخ","degree_id":"10","token":"c6db05ad802d1d6d","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"15292","title":"جامعه شناسی جنبش های اسلامی","token":"c974765b92b53f77","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:12","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"964","title":"دانش اجتماعی مسلمین","degree_id":"10","token":"8fa5b3e44b5b76eb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 14:13:21","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"967","title":"فلسفه علوم اجتماعی","degree_id":"10","token":"652c3d97a5fb8091","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"15370","title":"جامعه شناسی سیاسی (با تاکید بر انقلاب و جنبش های اجتماعی )","token":"5cebd22ba5918760","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:16","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"1564","title":"مطالعات جوانان","degree_id":"10","token":"582886bd2eeaa725","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"15718","title":"جریانها و جنبشهای اسلامی معاصر ","token":"7de1871a9ca8827a","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:29","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"481","title":"مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی","degree_id":"10","token":"3cb943c2efe8e802","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-16 14:32:39","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16036","title":"جنبش ها و نهضت های تاریخی شیعه","token":"7ddc5164ac307b80","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:29:42","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16039","title":"جنبش های اجتماعی","token":"f4fc108e44015ce6","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:42","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"1567","title":"جامعه شناسی انقلاب اسلامی","degree_id":"10","token":"a09896c66019bfc1","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16042","title":"جنبش های اجتماعی زنان و نقد و برسی فمینیسم","token":"b4a32a4b2ae8508d","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:42","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"1129","title":"مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام","degree_id":"10","token":"ba29fa7c9647c958","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1132","title":"مطالعات زنان گرایش زن و خانواده","degree_id":"10","token":"a06bcf2f30f1510e","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16045","title":"جنبش های سیاسی – اجتماعی در مصر ؛ تاکید بر اخوان المسلمین","token":"97e491509af1140e","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:42","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"376","title":"مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر","degree_id":"10","token":"fc1caf8fdfc519ef","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 03:56:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-2019-2011","ebook_price_en":"40000","urlify":"%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-2019-2011","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مهدخت‌السادات ذاکری, دکتر امیرمحمد حاجی‌یوسفی","tocStr":"","url":"/preview/31524cfeb4eff5ab/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-2019-2011"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19