رسایل‌البدای: دفتر دوم رسایل‌البدای: دفتر دوم

توضیحات

بدای از آموزه‌هایی است که در میان ادیان ابراهیمی و نیز مذاهب اسلامی، فقط به مذهب شیعه نسبت داده شده است؛ هرچند مطابق برخی از احادیث، خداوند هیچ پیامبری را به سوی امتی نفرستاد مگر اینکه از او خواست از امتش، دربارۀ اعتقاد به بدای، اقرار بگیرد و اعتقاد و التزام به بدای مرتبه‌ای از تعظیم و عبادت خداوند است که هیچ تعظیم و عبادت دیگری هم‌تراز با آن قرار نمی‌گیرد.,مجموعه رسایل البدای بر آن است متن‌هایی مصحَّح و مورد اعتماد را از نسخه‌های خطی رساله‌های عربی و فارسی نوشته‌شده دربارۀ بدای، در عصر صفویه و پس از آن، در اختیار نهد که زمینه‌های تحقیق دربارۀ این آموزۀ اعتقادی بیش از پیش فراهم آید. بر این اساس، در گام نخست، تصحیح چهارده رسالۀ خطی در قالب پنج دفتر و تالیف درآمدی بر مجموعه عرضه می‌شود.,,جلد اول این مجموعه درآمدی بر این دفترهای پنج‌گانه است که آموزۀ بدای در یهودیت و مسیحیت و نیز از دیدگاه اهل سنت و فرق منسوب به شیعه، شامل کیسانیه؛ زیدیه؛ غلات؛ اسماعیلیه، در آن بررسی می‌شود. در ادامه هم، نگاه اندیشمندان شیعی قبل از شیخ صدوق و بیش از سی شخصیت از اندیشمندان شیعی پس از وی بررسی شده است. در بخش آخر این درآمد، نوشته‌های شیعی در باب بدای و رساله‌هایی که در دفترهای متعدد رسایل البدای منتشر خواهند شد معرفی می‌شود.,,دفتر نخست این مجموعه رسالۀ نبراس الضیای و تسوای السوای فی شرح باب البدای و ‌اثبات جدوی الدعای محمد بن محمدباقر میرداماد (ف:1041 ق) را دربر دارد. چنانکه در مقدمۀ تصحیح خواهد آمد، میرداماد دست‌کم سه‌بار این رساله را تکمیل کرد اما این رساله همچنان ناقص مانده است. در تصحیح رسالۀ مورد اشاره، علاوه بر شناسایی بیش از چهل نسخۀ خطی از آن، هفده نسخه از آن‌ها تهیه و از ده نسخه از آن‌ها در روند تصحیح استفاده شد.,,دفتر دوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از دوازده نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.,ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرزا محمد بن حسن شَروانی (1098-1033 ق) ؛,ـ رساله عربی البدای، نوشتۀ غلام‌رضا بن عبدالعظیم کاشانی (تالیف: شوال 1099 ق)؛,ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (1111-1033 ق).,,دفتر سوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از هفت نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.,ـ رساله فارسی بدای، نوشته محمدشفیع بن فرخ یا فرج گیلانی (تالیف: 1116 ق)؛,ـ رساله عربی سراج الهدی فی بدای حقیقه البدای، نوشتۀ محمدقاسم بن محمدرضا هزارجریبی (تالیف: 27 صفر 1111 ق و تکمیل‌شده به‌قلم وی، در اوایل ذی‌حجۀ 1115 ق)؛,ـ رساله عربی انوار الهدی فی تحقیق البدای، نوشته سلیمان بن عبدالله بحرانی (1121- 1075 ق).,,دفتر چهارم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از پنج نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.,ـ رساله فارسی بدای، منسوب به محمداشرف بن عبدالحسیب بن احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی (ف: 1133 یا 1145 ق)؛,ـ رساله عربی البدای، نوشته محمدخلیل بن محمداشرف حسینی قاینی اصفهانی قزوینی (تالیف: پیش از 1134 ق) ؛,ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرمحمدحسین بن محمدصالح خاتون‌آبادی (تالیف: ربیع‌الاول 1134 ق).,,دفتر پنجم این مجموعه چهار رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، شماری از نسخه‌های خطی برای مقابله استفاده شده است.,ـ رسالۀ عربی الدرّه البیضای فی تحقیق معنی البدای، نوشته سید صدرالدین محمد بن محمد رضوی اصفهانی قمی همدانی (1160 - 1095 ق)؛,ـ رسالۀ فارسی بدای، تالیف‌شده پیش از 1183 ق و از مولفی ناشناخته؛,ـ رسالۀ عربی البدای، تالیف‌شده پیش از 1261 ق و به‌قلم مولفی ناشناخته؛,ـ رسالۀ عربی البدای، نوشتۀ میرزا محمود بن علی‌اصغر طباطبایی (ف: 1310 ق).

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797857","title":"رسایل‌البدای: دفتر دوم","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3601a203868a5765/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3601a203868a5765/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3601a203868a5765/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3601a203868a5765/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3601a203868a5765/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3601a203868a5765/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3601a203868a5765/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3601a203868a5765/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3601a203868a5765/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3601a203868a5765/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-502-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["بدای از آموزه‌هایی است که در میان ادیان ابراهیمی و نیز مذاهب اسلامی، فقط به مذهب شیعه نسبت داده شده است؛ هرچند مطابق برخی از احادیث، خداوند هیچ پیامبری را به سوی امتی نفرستاد مگر اینکه از او خواست از امتش، دربارۀ اعتقاد به بدای، اقرار بگیرد و اعتقاد و التزام به بدای مرتبه‌ای از تعظیم و عبادت خداوند است که هیچ تعظیم و عبادت دیگری هم‌تراز با آن قرار نمی‌گیرد.","مجموعه رسایل البدای بر آن است متن‌هایی مصحَّح و مورد اعتماد را از نسخه‌های خطی رساله‌های عربی و فارسی نوشته‌شده دربارۀ بدای، در عصر صفویه و پس از آن، در اختیار نهد که زمینه‌های تحقیق دربارۀ این آموزۀ اعتقادی بیش از پیش فراهم آید. بر این اساس، در گام نخست، تصحیح چهارده رسالۀ خطی در قالب پنج دفتر و تالیف درآمدی بر مجموعه عرضه می‌شود.","","جلد اول این مجموعه درآمدی بر این دفترهای پنج‌گانه است که آموزۀ بدای در یهودیت و مسیحیت و نیز از دیدگاه اهل سنت و فرق منسوب به شیعه، شامل کیسانیه؛ زیدیه؛ غلات؛ اسماعیلیه، در آن بررسی می‌شود. در ادامه هم، نگاه اندیشمندان شیعی قبل از شیخ صدوق و بیش از سی شخصیت از اندیشمندان شیعی پس از وی بررسی شده است. در بخش آخر این درآمد، نوشته‌های شیعی در باب بدای و رساله‌هایی که در دفترهای متعدد رسایل البدای منتشر خواهند شد معرفی می‌شود.","","دفتر نخست این مجموعه رسالۀ نبراس الضیای و تسوای السوای فی شرح باب البدای و ‌اثبات جدوی الدعای محمد بن محمدباقر میرداماد (ف:1041 ق) را دربر دارد. چنانکه در مقدمۀ تصحیح خواهد آمد، میرداماد دست‌کم سه‌بار این رساله را تکمیل کرد اما این رساله همچنان ناقص مانده است. در تصحیح رسالۀ مورد اشاره، علاوه بر شناسایی بیش از چهل نسخۀ خطی از آن، هفده نسخه از آن‌ها تهیه و از ده نسخه از آن‌ها در روند تصحیح استفاده شد.","","دفتر دوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از دوازده نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.","ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرزا محمد بن حسن شَروانی (1098-1033 ق) ؛","ـ رساله عربی البدای، نوشتۀ غلام‌رضا بن عبدالعظیم کاشانی (تالیف: شوال 1099 ق)؛","ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (1111-1033 ق).","","دفتر سوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از هفت نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.","ـ رساله فارسی بدای، نوشته محمدشفیع بن فرخ یا فرج گیلانی (تالیف: 1116 ق)؛","ـ رساله عربی سراج الهدی فی بدای حقیقه البدای، نوشتۀ محمدقاسم بن محمدرضا هزارجریبی (تالیف: 27 صفر 1111 ق و تکمیل‌شده به‌قلم وی، در اوایل ذی‌حجۀ 1115 ق)؛","ـ رساله عربی انوار الهدی فی تحقیق البدای، نوشته سلیمان بن عبدالله بحرانی (1121- 1075 ق).","","دفتر چهارم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از پنج نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.","ـ رساله فارسی بدای، منسوب به محمداشرف بن عبدالحسیب بن احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی (ف: 1133 یا 1145 ق)؛","ـ رساله عربی البدای، نوشته محمدخلیل بن محمداشرف حسینی قاینی اصفهانی قزوینی (تالیف: پیش از 1134 ق) ؛","ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرمحمدحسین بن محمدصالح خاتون‌آبادی (تالیف: ربیع‌الاول 1134 ق).","","دفتر پنجم این مجموعه چهار رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، شماری از نسخه‌های خطی برای مقابله استفاده شده است.","ـ رسالۀ عربی الدرّه البیضای فی تحقیق معنی البدای، نوشته سید صدرالدین محمد بن محمد رضوی اصفهانی قمی همدانی (1160 - 1095 ق)؛","ـ رسالۀ فارسی بدای، تالیف‌شده پیش از 1183 ق و از مولفی ناشناخته؛","ـ رسالۀ عربی البدای، تالیف‌شده پیش از 1261 ق و به‌قلم مولفی ناشناخته؛","ـ رسالۀ عربی البدای، نوشتۀ میرزا محمود بن علی‌اصغر طباطبایی (ف: 1310 ق)."],"pages_count":"1","keywords":"شیعه","token":"3601a203868a5765","created_at":"2021-09-10 03:02:23","updated_at":"2021-09-10 07:44:14","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 07:44:14","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920831","title":"ابراهیم نویی","firstname":"ابراهیم","lastname":"نویی","token":"568503b04730590a","created_at":"2021-09-10 03:02:17","updated_at":"2021-09-10 03:02:17","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920831","title":"ابراهیم نویی","firstname":"ابراهیم","lastname":"نویی","token":"568503b04730590a","created_at":"2021-09-10 03:02:17","updated_at":"2021-09-10 03:02:17","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786510","file":"613a8b7831d2f2.43997447.pdf","book_id":"3797857","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:02:24","updated_at":"2021-09-10 03:02:29","process_started_at":"2021-09-10 03:02:26","process_done_at":"2021-09-10 03:02:29","process_failed_at":null,"pages_count":"166","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"d6749021047349574921d2e3cfbe66dc5eee288286f7878b00810cbdac09c19f2777240c3773e58e5d9fa86042021c11e0101da55068a6d47560e3f5418371e9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"1189","title":"اخلاق و عرفان در شیعه","token":"2f832f263952f71d","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:06","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-03 17:00:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4696","title":"اندیشه اجتماعی متفکران شیعه","token":"5f12181f95d637f3","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:47","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7045","title":"آشنایی با منابع حدیثی شیعه","token":"1b2f78fa6243ed54","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:22","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-03 17:00:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11608","title":"تاریخ اندیشه ی سیاسی شیعه","token":"329392d90bbf74c6","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:27:16","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"112","title":"تاریخ گرایش تاریخ تشیع","degree_id":"10","token":"8105682633f2559c","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16036","title":"جنبش ها و نهضت های تاریخی شیعه","token":"7ddc5164ac307b80","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:29:42","updated_at":"2021-10-18 09:04:34","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"23287","title":"سازمان روحانیت شیعه","token":"e72004c7d6e32d09","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:36:31","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25027","title":"شناخت ماخذ تاریخ شیعه","token":"7721599ceb682ed9","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:38:22","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"973","title":"تاریخ و تمدن ملل اسلامی","degree_id":"10","token":"f0517d49c7709c4f","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25036","title":"شناخت مأخذ تاریخ شیعه","token":"df8230fa190faaa0","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:38:23","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"970","title":"تاریخ و تمدن ملل اسلامی","degree_id":"7","token":"60d1613985ffedfc","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25255","title":"شیعه در جهان امروز ","token":"e3a042f2df0ce549","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:38:33","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"112","title":"تاریخ گرایش تاریخ تشیع","degree_id":"10","token":"8105682633f2559c","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25258","title":"شیعه در نگاه دیگران","token":"c88b0179db3899fc","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:38:33","updated_at":"2021-09-10 07:54:04","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-03 17:00:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"رسایل-البدای-دفتر-دوم","urlify":"رسایل-البدای-دفتر-دوم","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"ابراهیم نویی","tocStr":"","url":"/preview/3601a203868a5765/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85"}
{"toc":null,"pages_count":166,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"3601a203868a5765","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/IUdMaJDPWSAZTBBF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/QkzaTVjsSZhYecQX.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/QcSveWydhVqttcVE.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000706235442842756,0.0002060838017497663,0.9990227384647401,0.9995967439962397]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.18289786577224731},{"x":0.578151285648346,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5764706134796143,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"په","boundary":[0.4941176474094391,0.18289786577224731,0.5764706134796143,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4907563030719757,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48739495873451233,"y":0.23040379583835602},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"اتمام","boundary":[0.4252100884914398,0.18052256107330322,0.48739495873451233,0.23040379583835602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.18052256107330322},{"x":0.578151285648346,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2327791005373001},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.4699999988079071,"boundary":[0.4202100884914398,0.17352256107330322,0.5814706134796143,0.23977910053730012],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5008403658866882,0.2731591463088989,0.5630252361297607,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2980997562408447},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.43529412150382996,0.2731591463088989,0.4907563030719757,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3004750609397888},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.2649714939594269,0.5680252361297607,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.31591448187828064},{"x":0.534453809261322,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3325415551662445},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.4957983195781708,0.31591448187828064,0.5361344814300537,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.462184876203537,0.3171021342277527,0.4941176474094391,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3171021342277527},{"x":0.534453809261322,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.457184876203537,0.3101021342277527,0.5411344814300537,0.3395415551662445],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/kFHKCAxHLrGsbEfj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/ExUSOwSCIdYCBwca.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/bFETvNPjbSshwJpx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/EXnrpizYMtgmcIng-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/wpEbUNutJakLYGxS.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/jzgJrFEKuNXMgqQU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006469176015934023,0.00031751401265839784,0.998969069941705,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.275534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5025210380554199,0.275534451007843,0.5647059082984924,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30166271328926086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.43529412150382996,0.275534451007843,0.4924369752407074,0.30166271328926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.275534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30166271328926086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.26734679865837097,0.5697059082984924,0.30866271328926087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5478991866111755,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5478991866111755,0.31591448187828064,0.5815126299858093,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5058823823928833,0.31591448187828064,0.5411764979362488,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.49915966391563416,0.3171021342277527,0.5058823823928833,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3171021342277527},{"x":0.489075630903244,"y":0.31591448187828064},{"x":0.489075630903244,"y":0.3372921645641327},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.45042017102241516,0.3171021342277527,0.489075630903244,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3372921645641327},{"x":0.41680672764778137,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.41680672764778137,0.3171021342277527,0.4470588266849518,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3349168598651886},{"x":0.41680672764778137,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41180672764778137,0.3101021342277527,0.5865126299858093,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5378151535987854,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.5058823823928833,0.3800475001335144,0.5378151535987854,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.4789915978908539,0.3800475001335144,0.5042017102241516,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.38123515248298645},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38123515248298645},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4588235318660736,0.38123515248298645,0.46722689270973206,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5378151535987854,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5378151535987854,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4538235318660736,0.3730475001335144,0.5428151535987854,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4299287497997284},{"x":0.583193302154541,"y":0.4299287497997284},{"x":0.583193302154541,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5411764979362488,0.4299287497997284,0.583193302154541,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5193277597427368,0.4299287497997284,0.5361344814300537,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.4722689092159271,0.4299287497997284,0.5126050710678101,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4299287497997284},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4299287497997284},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4453681707382202},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شروانی","boundary":[0.41680672764778137,0.4299287497997284,0.46722689270973206,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.5512605309486389,0.45605701208114624,0.6084033846855164,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.529411792755127,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.529411792755127,0.45605701208114624,0.5462185144424438,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عبدالعظیم","boundary":[0.4470588266849518,0.45605701208114624,0.5226891040802002,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4420168101787567,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4420168101787567,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاشانی","boundary":[0.38991597294807434,0.45605701208114624,0.4420168101787567,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.610084056854248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4750593900680542},{"x":0.38823530077934265,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38491597294807434,0.4229287497997284,0.6134033846855164,0.4820593900680542],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5462185144424438,0.48099762201309204,0.5848739743232727,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4722689092159271,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدباقر","boundary":[0.4722689092159271,0.4821852743625641,0.5411764979362488,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.48337292671203613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4821852743625641},{"x":0.46890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.413445383310318,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجلسی","boundary":[0.4117647111415863,0.48337292671203613,0.46890756487846375,0.49881234765052795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4976246953010559},{"x":0.413445383310318,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4067647111415863,0.4763729267120361,0.5898739743232727,0.5046246953010559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5142857432365417,0.5938242077827454,0.5546218752861023,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5938242077827454},{"x":0.507563054561615,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.5938242077827454,0.5109243988990784,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5973871946334839},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4453781545162201,0.5973871946334839,0.5008403658866882,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4403781545162201,0.5903871946334839,0.5596218752861023,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6211401224136353},{"x":0.561344563961029,"y":0.6389548778533936},{"x":0.529411792755127,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5277311205863953,0.6223278045654297,0.561344563961029,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4756302535533905,0.6223278045654297,0.5226891040802002,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6223278045654297},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6223278045654297},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6401425004005432},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.43865546584129333,0.6223278045654297,0.47058823704719543,0.6401425004005432]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6211401224136353},{"x":0.561344563961029,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.6153278045654297,0.5663445639610291,0.6459548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.745843231678009},{"x":0.534453809261322,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.46890756487846375,0.745843231678009,0.5361344814300537,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.745843231678009},{"x":0.534453809261322,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.46390756487846374,0.738843231678009,0.5411344814300537,0.7837220735549927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7814726829528809},{"x":0.529411792755127,"y":0.7719715237617493},{"x":0.534453809261322,"y":0.7897862195968628},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"تی","boundary":[0.462184876203537,0.7814726829528809,0.534453809261322,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7814726829528809},{"x":0.529411792755127,"y":0.7719715237617493},{"x":0.534453809261322,"y":0.7897862195968628},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.7744726829528809,0.539453809261322,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8182897567749023},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48067227005958557,0.8064132928848267,0.5193277597427368,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8182897567749023},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.7994132928848267,0.5243277597427368,0.8252897567749023],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/LOEPmFgHfYxFvfeX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/jYlHzIFaAwWfDwSF.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/cdunQoonwiaDxtRE.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004124708957030993,0.00018492617035138634,0.9987741684633142,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.1627078354358673},{"x":0.534453809261322,"y":0.16152018308639526},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19596199691295624},{"x":0.462184876203537,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.1627078354358673,0.5361344814300537,0.19596199691295624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.1627078354358673},{"x":0.534453809261322,"y":0.16152018308639526},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19596199691295624},{"x":0.462184876203537,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.4555042040348053,0.1557078354358673,0.5411344814300537,0.20296199691295624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"مشی","boundary":[0.4605042040348053,0.19952493906021118,0.5226891040802002,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4555042040348053,0.19252493906021118,0.5276891040802002,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.20783847570419312,0.5142857432365417,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.48403361439704895,0.20783847570419312,0.4924369752407074,0.21377672255039215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2125890702009201},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.47903361439704895,0.2008384757041931,0.5192857432365418,0.2195890702009201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22802850604057312},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶۹","boundary":[0.48739495873451233,0.2197149693965912,0.5109243988990784,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22802850604057312},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.21271496939659118,0.5159243988990784,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.23396675288677216,0.6218487620353699,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.23396675288677216,0.5899159908294678,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.23396675288677216,0.5596638917922974,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.23396675288677216,0.5495798587799072,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.23396675288677216,0.4957983195781708,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.23396675288677216},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23396675288677216},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24703088402748108},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.23396675288677216,0.45042017102241516,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.23396675288677216,0.4151260554790497,0.24703088402748108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.22696675288677215,0.6268487620353699,0.2540308840274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5327731370925903,0.2600950002670288,0.5596638917922974,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2731591463088989},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.49747899174690247,0.2600950002670288,0.5260504484176636,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2600950002670288},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2600950002670288},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.2600950002670288,0.49915966391563416,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2600950002670288},{"x":0.489075630903244,"y":0.2600950002670288},{"x":0.489075630903244,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.4638655483722687,0.2600950002670288,0.489075630903244,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2731591463088989},{"x":0.440336138010025,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.440336138010025,0.2600950002670288,0.4605042040348053,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.27909737825393677},{"x":0.578151285648346,"y":0.2779097259044647},{"x":0.578151285648346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5495798587799072,0.27909737825393677,0.578151285648346,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.27909737825393677,0.5428571701049805,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4924369752407074,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4924369752407074,0.27909737825393677,0.5310924649238586,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.294536828994751},{"x":0.45042017102241516,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ابراهيم","boundary":[0.45042017102241516,0.27909737825393677,0.48571428656578064,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4436974823474884,"y":0.294536828994751},{"x":0.42184874415397644,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.42184874415397644,0.2802850306034088,0.4436974823474884,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5400000214576721},{"languageCode":"ar","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25890737771987915},{"x":0.578151285648346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.42184874415397644,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41516807198524475,0.2530950002670288,0.583151285648346,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5058823823928833,0.3099762499332428,0.5495798587799072,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.3099762499332428,0.5058823823928833,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3242280185222626},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48403361439704895,0.3099762499332428,0.4957983195781708,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3242280185222626},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45210084319114685,0.3099762499332428,0.4773109257221222,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3242280185222626,0.5983193516731262,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3242280185222626,0.5630252361297607,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33847981691360474},{"x":0.534453809261322,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3242280185222626,0.5378151535987854,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3242280185222626,0.5277311205863953,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3242280185222626,0.4924369752407074,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3242280185222626,0.4789915978908539,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33847981691360474},{"x":0.440336138010025,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3242280185222626,0.4722689092159271,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3242280185222626},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3242280185222626},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33847981691360474},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3242280185222626,0.43529412150382996,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.34085512161254883,0.5865546464920044,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.34085512161254883,0.5529412031173706,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.34085512161254883,0.534453809261322,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35391923785209656},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.34085512161254883,0.5243697762489319,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3420427441596985,0.4605042040348053,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.3029762499332428,0.6033193516731262,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3574821949005127,0.5630252361297607,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3574821949005127},{"x":0.534453809261322,"y":0.3574821949005127},{"x":0.534453809261322,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5159664154052734,0.3574821949005127,0.534453809261322,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3705463111400604},{"x":0.507563054561615,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.3574821949005127,0.5109243988990784,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4789915978908539,0.3574821949005127,0.5008403658866882,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3705463111400604},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43865546584129333,0.3574821949005127,0.4722689092159271,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3705463111400604},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.43365546584129333,0.3504821949005127,0.5680252361297607,0.37754631114006043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.37173396348953247,0.5327731370925903,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.37173396348953247,0.5092437267303467,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3693586587905884},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37173396348953247},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3847981095314026},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46722689270973206,0.3693586587905884,0.49747899174690247,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5411764979362488,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.3871733844280243,0.5411764979362488,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4002375304698944},{"x":0.489075630903244,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.3871733844280243,0.4941176474094391,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.38598576188087463,0.48067227005958557,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4555042040348053,0.3623586587905884,0.5444958257675171,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.40380048751831055,0.5630252361297607,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4168646037578583},{"x":0.529411792755127,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.40380048751831055,0.5327731370925903,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4168646037578583},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۰.۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.40380048751831055,0.5176470875740051,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.40380048751831055},{"x":0.462184876203537,"y":0.40380048751831055},{"x":0.462184876203537,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.40380048751831055,0.462184876203537,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4370168101787567,0.39680048751831054,0.5680252361297607,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6184874176979065,0.42874109745025635,0.6386554837226868,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5848739743232727,0.42874109745025635,0.6134454011917114,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.42874109745025635,0.5798319578170776,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.42874109745025635,0.5546218752861023,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4406175911426544},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48403361439704895,0.42874109745025635,0.5109243988990784,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.42874109745025635,0.4789915978908539,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43865546584129333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4406175911426544},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.42874109745025635,0.43865546584129333,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3983193337917328,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3781512677669525,0.42874109745025635,0.3983193337917328,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4406175911426544},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.42874109745025635,0.37310925126075745,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4406175911426544},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.42174109745025634,0.6436554837226868,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6268907785415649,0.45130640268325806,0.6689075827598572,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45961993932724},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.45130640268325806,0.6268907785415649,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6202101063728332,0.44430640268325805,0.6739075827598572,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.578151285648346,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرداماد","boundary":[0.578151285648346,0.45130640268325806,0.605042040348053,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.45130640268325806,0.5764706134796143,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدباقر","boundary":[0.5361344814300537,0.45130640268325806,0.5697479248046875,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5226891040802002,0.45130640268325806,0.5310924649238586,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46080759167671204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.49915966391563416,0.45130640268325806,0.5193277597427368,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.45130640268325806,0.4957983195781708,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.45130640268325806},{"x":0.489075630903244,"y":0.45130640268325806},{"x":0.489075630903244,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48571428656578064,0.45130640268325806,0.489075630903244,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46080759167671204},{"x":0.462184876203537,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰۴۰","boundary":[0.462184876203537,0.45130640268325806,0.48403361439704895,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4588235318660736,0.45130640268325806,0.462184876203537,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.45546218752861023,0.45130640268325806,0.4571428596973419,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.45130640268325806,0.45210084319114685,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.44430640268325805,0.610042040348053,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Damad","boundary":[0.4151260554790497,0.46080759167671204,0.4436974823474884,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":",","boundary":[0.4470588266849518,0.46080759167671204,0.44873949885368347,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Muhammad","boundary":[0.45210084319114685,0.46080759167671204,0.5042017102241516,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Baqir","boundary":[0.5092437267303467,0.46080759167671204,0.5327731370925903,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ibn","boundary":[0.5361344814300537,0.46080759167671204,0.5495798587799072,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Muhammad","boundary":[0.5529412031173706,0.46080759167671204,0.605042040348053,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.45380759167671203,0.610042040348053,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6857143044471741,0.47149643301963806,0.7092437148094177,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.47149643301963806,0.6823529601097107,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6638655662536621,0.47149643301963806,0.6756302714347839,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.470308780670166},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6285714507102966,0.470308780670166,0.6605042219161987,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.470308780670166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.470308780670166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.470308780670166,0.6285714507102966,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.470308780670166},{"x":0.605042040348053,"y":0.470308780670166},{"x":0.605042040348053,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5882353186607361,0.470308780670166,0.605042040348053,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.470308780670166},{"x":0.583193302154541,"y":0.470308780670166},{"x":0.583193302154541,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5663865804672241,0.470308780670166,0.583193302154541,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.470308780670166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.470308780670166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4821852743625641},{"x":0.561344563961029,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.561344563961029,0.470308780670166,0.5647059082984924,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.470308780670166},{"x":0.5579832196235657,"y":0.470308780670166},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5378151535987854,0.470308780670166,0.5579832196235657,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166},{"x":0.534453809261322,"y":0.470308780670166},{"x":0.534453809261322,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.470308780670166,0.534453809261322,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.470308780670166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.470308780670166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.5008403658866882,0.470308780670166,0.5277311205863953,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4722689092159271,0.47149643301963806,0.4957983195781708,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.46722689270973206,"y":0.47149643301963806},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.45378151535987854,0.47149643301963806,0.46722689270973206,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45042017102241516,0.47149643301963806,0.45378151535987854,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4821852743625641},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.41680672764778137,0.47149643301963806,0.4470588266849518,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.47149643301963806},{"x":0.413445383310318,"y":0.47149643301963806},{"x":0.413445383310318,"y":0.4821852743625641},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.40504202246665955,0.47149643301963806,0.413445383310318,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4000000059604645,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.3815126121044159,0.47149643301963806,0.4000000059604645,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.470308780670166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.470308780670166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3815126121044159,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3765126121044159,0.463308780670166,0.7142437148094177,0.49037292671203614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6470588445663452,0.4845605790615082,0.6890756487846375,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6268907785415649,0.4845605790615082,0.6436975002288818,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.4845605790615082,0.6268907785415649,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4845605790615082},{"x":0.605042040348053,"y":0.4845605790615082},{"x":0.605042040348053,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5882353186607361,0.4845605790615082,0.605042040348053,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5848739743232727,0.4845605790615082,0.5865546464920044,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.4845605790615082,0.5798319578170776,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342},{"x":0.529411792755127,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.529411792755127,0.4845605790615082,0.5495798587799072,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.4845605790615082,0.5243697762489319,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4952494204044342},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.4845605790615082,0.5008403658866882,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4773109257221222,0.4845605790615082,0.4941176474094391,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45546218752861023,0.4845605790615082,0.4722689092159271,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4952494204044342},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.4845605790615082,0.45210084319114685,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4952494204044342},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41680672764778137,0.4845605790615082,0.4453781545162201,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.4845605790615082,0.4151260554790497,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.38655462861061096,0.4845605790615082,0.40672269463539124,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.4845605790615082,0.3848739564418793,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4976246953010559},{"x":0.702521026134491,"y":0.5071259140968323},{"x":0.658823549747467,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.658823549747467,0.49881234765052795,0.702521026134491,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6285714507102966,0.49881234765052795,0.6554622054100037,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5,0.6268907785415649,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4845605790615082},{"x":0.702521026134491,"y":0.4845605790615082},{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3781932842731476,0.4775605790615082,0.707521026134491,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5},{"x":0.605042040348053,"y":0.5},{"x":0.605042040348053,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۶","boundary":[0.6016806960105896,0.5,0.605042040348053,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"ج","boundary":[0.5915966629981995,0.5,0.5949580073356628,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.5,0.5915966629981995,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5118764638900757},{"x":0.658823549747467,"y":0.5118764638900757},{"x":0.658823549747467,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6285714507102966,0.5118764638900757,0.658823549747467,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5118764638900757,0.6285714507102966,0.5225653052330017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5},{"x":0.658823549747467,"y":0.49881234765052795},{"x":0.658823549747467,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5832353186607361,0.493,0.663823549747467,0.5295653052330017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5882353186607361,0.5118764638900757,0.6067227125167847,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5680672526359558,0.5118764638900757,0.5848739743232727,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5225653052330017},{"x":0.561344563961029,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.5118764638900757,0.5630252361297607,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5118764638900757},{"x":0.556302547454834,"y":0.5118764638900757},{"x":0.556302547454834,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5260504484176636,0.5118764638900757,0.556302547454834,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5210084319114685,"y":0.521377682685852},{"x":0.4957983195781708,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4957983195781708,0.5118764638900757,0.5210084319114685,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4907563030719757,"y":0.521377682685852},{"x":0.47058823704719543,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.47058823704719543,0.5118764638900757,0.4907563030719757,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.4453781545162201,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4453781545162201,0.5118764638900757,0.46722689270973206,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4420168101787567,"y":0.521377682685852},{"x":0.440336138010025,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.440336138010025,0.5118764638900757,0.4420168101787567,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5118764638900757},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5118764638900757},{"x":0.43529412150382996,"y":0.521377682685852},{"x":0.41848739981651306,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۶۷","boundary":[0.41848739981651306,0.5118764638900757,0.43529412150382996,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5118764638900757},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5118764638900757},{"x":0.41848739981651306,"y":0.521377682685852},{"x":0.41680672764778137,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.5118764638900757,0.41848739981651306,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4117647111415863,"y":0.521377682685852},{"x":0.3983193337917328,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۶۸","boundary":[0.3983193337917328,0.5118764638900757,0.4117647111415863,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3966386616230011,"y":0.521377682685852},{"x":0.3949579894542694,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.5118764638900757,0.3966386616230011,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.510688841342926},{"x":0.38823530077934265,"y":0.510688841342926},{"x":0.38823530077934265,"y":0.521377682685852},{"x":0.3764705955982208,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۶۹","boundary":[0.3764705955982208,0.510688841342926,0.38823530077934265,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.510688841342926},{"x":0.37310925126075745,"y":0.510688841342926},{"x":0.37310925126075745,"y":0.521377682685852},{"x":0.37142857909202576,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.510688841342926,0.37310925126075745,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.510688841342926},{"x":0.3663865625858307,"y":0.510688841342926},{"x":0.3663865625858307,"y":0.521377682685852},{"x":0.3512605130672455,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۷۰","boundary":[0.3512605130672455,0.510688841342926,0.3663865625858307,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.510688841342926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.510688841342926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.521377682685852},{"x":0.3478991687297821,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.510688841342926,0.3495798408985138,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.510688841342926},{"x":0.34117648005485535,"y":0.510688841342926},{"x":0.34117648005485535,"y":0.521377682685852},{"x":0.32773110270500183,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۷۱","boundary":[0.32773110270500183,0.510688841342926,0.34117648005485535,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.510688841342926},{"x":0.32605043053627014,"y":0.510688841342926},{"x":0.32605043053627014,"y":0.521377682685852},{"x":0.32436975836753845,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32436975836753845,0.510688841342926,0.32605043053627014,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.510688841342926},{"x":0.3210084140300751,"y":0.510688841342926},{"x":0.3210084140300751,"y":0.521377682685852},{"x":0.30588236451148987,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۷۲","boundary":[0.30588236451148987,0.510688841342926,0.3210084140300751,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.510688841342926},{"x":0.3025210201740265,"y":0.510688841342926},{"x":0.3025210201740265,"y":0.521377682685852},{"x":0.3025210201740265,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.510688841342926,0.3025210201740265,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5344418287277222},{"x":0.63193279504776,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.63193279504776,0.5249406099319458,0.6521008610725403,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5249406099319458,0.6268907785415649,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.510688841342926},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2975210201740265,0.503688841342926,0.6571008610725403,0.5414418287277222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5249406099319458},{"x":0.605042040348053,"y":0.5249406099319458},{"x":0.605042040348053,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5899159908294678,0.5249406099319458,0.605042040348053,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5865546464920044,0.5249406099319458,0.5899159908294678,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۴۹۹۳","boundary":[0.5411764979362488,0.5249406099319458,0.5848739743232727,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5193277597427368,0.5249406099319458,0.5361344814300537,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5344418287277222},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.49915966391563416,0.5249406099319458,0.5159664154052734,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4957983195781708,0.5249406099319458,0.5008403658866882,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.48235294222831726,0.5249406099319458,0.48571428656578064,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.5249406099319458,0.48235294222831726,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4739495813846588,0.5249406099319458,0.4773109257221222,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5344418287277222},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47058823704719543,0.5249406099319458,0.4739495813846588,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5249406099319458},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5249406099319458},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۰۶","boundary":[0.4252100884914398,0.5249406099319458,0.46890756487846375,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5249406099319458},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5249406099319458},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.40336135029792786,0.5249406099319458,0.42016807198524475,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.3831932842731476,0.5249406099319458,0.4000000059604645,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3798319399356842,0.5249406099319458,0.3848739564418793,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5249406099319458},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5249406099319458},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.3663865625858307,0.5249406099319458,0.36974790692329407,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5249406099319458,0.3663865625858307,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5344418287277222},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.35798320174217224,0.5249406099319458,0.3613445460796356,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5344418287277222},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35462185740470886,0.5249406099319458,0.35798320174217224,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5344418287277222},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۱۳","boundary":[0.30924370884895325,0.5249406099319458,0.3529411852359772,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5344418287277222},{"x":0.289075642824173,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.289075642824173,0.5249406099319458,0.3042016923427582,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5344418287277222},{"x":0.267226904630661,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.267226904630661,0.5249406099319458,0.2840336263179779,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5249406099319458},{"x":0.267226904630661,"y":0.5249406099319458},{"x":0.267226904630661,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.26386556029319763,0.5249406099319458,0.267226904630661,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5368170738220215},{"x":0.605042040348053,"y":0.5368170738220215},{"x":0.605042040348053,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6016806960105896,0.5368170738220215,0.605042040348053,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".۴۵۷۵۰۲۰","boundary":[0.5327731370925903,0.5368170738220215,0.6084033846855164,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.5368170738220215,0.5915966629981995,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5915966629981995,0.5368170738220215,0.5966386795043945,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5226891040802002,0.5368170738220215,0.5394958257675171,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.5025210380554199,0.5368170738220215,0.5176470875740051,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5475059151649475},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.5368170738220215,0.5008403658866882,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5368170738220215},{"x":0.489075630903244,"y":0.5368170738220215},{"x":0.489075630903244,"y":0.5475059151649475},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.48571428656578064,0.5368170738220215,0.489075630903244,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5475059151649475},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.5368170738220215,0.48403361439704895,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.4756302535533905,0.5368170738220215,0.4789915978908539,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4722689092159271,0.5368170738220215,0.4756302535533905,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5368170738220215},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5368170738220215},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۳۷","boundary":[0.4268907606601715,0.5368170738220215,0.47058823704719543,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5368170738220215},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5368170738220215},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.40672269463539124,0.5368170738220215,0.42184874415397644,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.3848739564418793,0.5368170738220215,0.40168067812919617,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5368170738220215,0.3848739564418793,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5368170738220215},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5368170738220215},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5475059151649475},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.36974790692329407,0.5368170738220215,0.37310925126075745,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5475059151649475},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".۵","boundary":[0.35966387391090393,0.5368170738220215,0.3680672347545624,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5475059151649475},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35630252957344055,0.5368170738220215,0.35966387391090393,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5475059151649475},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۴۴","boundary":[0.31092438101768494,0.5368170738220215,0.35462185740470886,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5368170738220215},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5368170738220215},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5475059151649475},{"x":0.289075642824173,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.289075642824173,0.5368170738220215,0.30588236451148987,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.2689075767993927,0.5368170738220215,0.2857142984867096,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2655462324619293,0.5368170738220215,0.2689075767993927,0.5475059151649475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5475059151649475},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2588655602931976,0.5179406099319458,0.6134033846855164,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6016806960105896,0.5498812198638916,0.605042040348053,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5581947565078735},{"x":0.534453809261322,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".۴۵۷۵۰۵۱۶","boundary":[0.534453809261322,0.5486935973167419,0.6084033846855164,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5226891040802002,0.5486935973167419,0.5378151535987854,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5581947565078735},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۸","boundary":[0.49915966391563416,0.5486935973167419,0.5193277597427368,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7243697643280029,"y":0.570071280002594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6924369931221008,0.5617577433586121,0.7243697643280029,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6554622054100037,0.5629453659057617,0.6890756487846375,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6268907785415649,0.5629453659057617,0.6554622054100037,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.605042040348053,"y":0.5617577433586121},{"x":0.605042040348053,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5932773351669312,0.5617577433586121,0.605042040348053,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5915966629981995,0.5617577433586121,0.5932773351669312,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6268907785415649,0.5760095119476318,0.6638655662536621,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5760095119476318,0.6268907785415649,0.5843230485916138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5843230485916138},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.49415966391563415,0.5416935973167419,0.7293697643280029,0.5913230485916138],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.5915966629981995,0.5748218297958374,0.6067227125167847,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5865546464920044,0.5748218297958374,0.5882353186607361,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5630252361297607,0.5748218297958374,0.5815126299858093,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5378151535987854,0.5748218297958374,0.5579832196235657,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5748218297958374},{"x":0.534453809261322,"y":0.5748218297958374},{"x":0.534453809261322,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5126050710678101,0.5748218297958374,0.534453809261322,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5042017102241516,0.5748218297958374,0.5109243988990784,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5748218297958374},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5748218297958374},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4756302535533905,0.5748218297958374,0.49915966391563416,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4571428596973419,0.5748218297958374,0.4722689092159271,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5855106711387634},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.5748218297958374,0.4571428596973419,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502},{"x":0.6655462384223938,"y":0.589073657989502},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.589073657989502,0.6655462384223938,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.589073657989502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.589073657989502,0.6268907785415649,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.5878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.599762499332428},{"x":0.5915966629981995,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5915966629981995,0.5878859758377075,0.605042040348053,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.599762499332428},{"x":0.5747899413108826,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5747899413108826,0.5878859758377075,0.5882353186607361,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.599762499332428},{"x":0.5512605309486389,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5512605309486389,0.5878859758377075,0.5714285969734192,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.599762499332428},{"x":0.5277311205863953,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5277311205863953,0.5878859758377075,0.5462185144424438,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.599762499332428},{"x":0.5042017102241516,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5042017102241516,0.5878859758377075,0.5243697762489319,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5878859758377075},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5878859758377075},{"x":0.49915966391563416,"y":0.599762499332428},{"x":0.48067227005958557,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.48067227005958557,0.5878859758377075,0.49915966391563416,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4756302535533905,"y":0.599762499332428},{"x":0.4722689092159271,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4722689092159271,0.5878859758377075,0.4756302535533905,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4722689092159271,"y":0.599762499332428},{"x":0.44873949885368347,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نبراس","boundary":[0.44873949885368347,0.5878859758377075,0.4722689092159271,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4470588266849518,"y":0.599762499332428},{"x":0.42352941632270813,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الضياء","boundary":[0.42352941632270813,0.5878859758377075,0.4470588266849518,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41848739981651306,"y":0.599762499332428},{"x":0.41680672764778137,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.5878859758377075,0.41848739981651306,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4117647111415863,"y":0.599762499332428},{"x":0.3932773172855377,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تسواء","boundary":[0.3932773172855377,0.5878859758377075,0.4117647111415863,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5878859758377075},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5878859758377075},{"x":0.39159664511680603,"y":0.599762499332428},{"x":0.3680672347545624,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"السواء","boundary":[0.3680672347545624,0.5878859758377075,0.39159664511680603,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5878859758377075},{"x":0.364705890417099,"y":0.5878859758377075},{"x":0.364705890417099,"y":0.599762499332428},{"x":0.3512605130672455,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فی","boundary":[0.3512605130672455,0.5878859758377075,0.364705890417099,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3462184965610504,"y":0.599762499332428},{"x":0.32605043053627014,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.32605043053627014,0.5878859758377075,0.3462184965610504,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32268908619880676,"y":0.599762499332428},{"x":0.30924370884895325,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.30924370884895325,0.5878859758377075,0.32268908619880676,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3042016923427582,"y":0.599762499332428},{"x":0.2823529541492462,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.2823529541492462,0.5878859758377075,0.3042016923427582,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5878859758377075},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5878859758377075},{"x":0.27899160981178284,"y":0.599762499332428},{"x":0.27563026547431946,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27563026547431946,0.5878859758377075,0.27899160981178284,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2722689211368561,"y":0.599762499332428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.2504201829433441,0.5878859758377075,0.2722689211368561,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"fa","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6655462384223938,"y":0.599762499332428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2454201829433441,0.5678218297958374,0.6705462384223938,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جدوى","boundary":[0.5865546464920044,0.6009501218795776,0.6033613681793213,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6104512810707092},{"x":0.561344563961029,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الدعاء","boundary":[0.5630252361297607,0.6009501218795776,0.5815126299858093,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6104512810707092},{"x":0.556302547454834,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.556302547454834,0.6009501218795776,0.5596638917922974,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.599762499332428},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5378151535987854,0.599762499332428,0.5529412031173706,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.599762499332428},{"x":0.5361344814300537,"y":0.599762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.599762499332428,0.534453809261322,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.6140142679214478,0.6655462384223938,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6140142679214478,0.6268907785415649,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6128265857696533},{"x":0.605042040348053,"y":0.6128265857696533},{"x":0.605042040348053,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5764706134796143,0.6128265857696533,0.605042040348053,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.6128265857696533,0.5764706134796143,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5529412031173706,0.6128265857696533,0.5714285969734192,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6128265857696533,0.5546218752861023,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مندرجات","boundary":[0.6302521228790283,0.6270784139633179,0.6672269105911255,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6270784139633179,0.6268907785415649,0.6353919506072998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.599762499332428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5277731370925903,0.592762499332428,0.6722269105911255,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6258907318115234},{"x":0.605042040348053,"y":0.6258907318115234},{"x":0.605042040348053,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6000000238418579,0.6258907318115234,0.605042040348053,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.6258907318115234,0.5983193516731262,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.5882353186607361,0.6258907318115234,0.5932773351669312,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6258907318115234},{"x":0.583193302154541,"y":0.6258907318115234},{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.5630252361297607,0.6258907318115234,0.583193302154541,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.6258907318115234,0.5630252361297607,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5512605309486389,0.6258907318115234,0.5546218752861023,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5428571701049805,0.6258907318115234,0.5478991866111755,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.6258907318115234,0.5411764979362488,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.5310924649238586,0.6258907318115234,0.5378151535987854,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.5109243988990784,0.6258907318115234,0.5260504484176636,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6365795731544495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول.-","boundary":[0.48571428656578064,0.6258907318115234,0.5058823823928833,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.4789915978908539,0.6258907318115234,0.48235294222831726,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6365795731544495},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.46722689270973206,0.6258907318115234,0.4756302535533905,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6258907318115234},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6258907318115234},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6365795731544495},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.6258907318115234,0.46722689270973206,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.4436974823474884,0.6258907318115234,0.4605042040348053,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6365795731544495},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوم.-","boundary":[0.41848739981651306,0.6258907318115234,0.43865546584129333,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6258907318115234},{"x":0.413445383310318,"y":0.6258907318115234},{"x":0.413445383310318,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.4084033668041229,0.6258907318115234,0.413445383310318,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.6258907318115234,0.40672269463539124,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.3983193337917328,0.6258907318115234,0.40336135029792786,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6258907318115234},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6258907318115234},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.3764705955982208,0.6258907318115234,0.39159664511680603,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6258907318115234},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6258907318115234},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سوم.-","boundary":[0.3478991687297821,0.6258907318115234,0.37142857909202576,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6258907318115234},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6258907318115234},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6365795731544495},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.33949580788612366,0.6258907318115234,0.34285715222358704,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6258907318115234},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6258907318115234},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.6258907318115234,0.33781513571739197,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6365795731544495},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.32605043053627014,0.6258907318115234,0.3327731192111969,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6258907318115234},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6258907318115234},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6365795731544495},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.30588236451148987,0.6258907318115234,0.32268908619880676,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارم.","boundary":[0.2705882489681244,0.6258907318115234,0.3008403480052948,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6258907318115234},{"x":0.605042040348053,"y":0.6258907318115234},{"x":0.605042040348053,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2655882489681244,0.6188907318115234,0.610042040348053,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6377671957015991},{"x":0.605042040348053,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5983193516731262,0.6377671957015991,0.605042040348053,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6377671957015991,0.5983193516731262,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.5882353186607361,0.6377671957015991,0.5949580073356628,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6389548778533936},{"x":0.583193302154541,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.5680672526359558,0.6389548778533936,0.5848739743232727,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5411764979362488,0.6389548778533936,0.5630252361297607,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.6401425004005432,0.5428571701049805,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6504201889038086,0.6508313417434692,0.6739495992660522,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6268907785415649,0.6508313417434692,0.6470588445663452,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6508313417434692,0.6268907785415649,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبراس","boundary":[0.5815126299858093,0.6508313417434692,0.6067227125167847,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6508313417434692},{"x":0.583193302154541,"y":0.6508313417434692},{"x":0.583193302154541,"y":0.6615201830863953},{"x":0.561344563961029,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الضياء","boundary":[0.561344563961029,0.6508313417434692,0.583193302154541,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.6508313417434692,0.5579832196235657,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تسواء","boundary":[0.5327731370925903,0.6508313417434692,0.5512605309486389,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"السواء","boundary":[0.5109243988990784,0.6508313417434692,0.5310924649238586,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6615201830863953},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.49747899174690247,0.6508313417434692,0.5058823823928833,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.4756302535533905,0.6508313417434692,0.4924369752407074,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.4588235318660736,0.6508313417434692,0.4722689092159271,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6615201830863953},{"x":0.440336138010025,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.440336138010025,0.6508313417434692,0.4588235318660736,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6508313417434692},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6508313417434692},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6615201830863953},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.6508313417434692,0.43697479367256165,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.4117647111415863,0.6508313417434692,0.4302521049976349,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6508313417434692},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6508313417434692},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6615201830863953},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"جدوى","boundary":[0.38655462861061096,0.6508313417434692,0.40504202246665955,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الدعاء","boundary":[0.3630252182483673,0.6508313417434692,0.3848739564418793,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6615201830863953},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6508313417434692,0.3630252182483673,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6268907785415649,0.665083110332489,0.6571428775787354,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.665083110332489},{"x":0.6268907785415649,"y":0.665083110332489},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.665083110332489,0.6268907785415649,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"fa","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6745843291282654},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3546638739109039,0.6355178050994873,0.6806302714347839,0.6815843291282654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5932773351669312,0.6638954877853394,0.6067227125167847,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.6638954877853394,0.5899159908294678,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Bada","boundary":[0.5058823823928833,0.6638954877853394,0.5277311205863953,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5310924649238586,0.6638954877853394,0.534453809261322,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6745843291282654},{"x":0.534453809261322,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"cancellation","boundary":[0.534453809261322,0.6638954877853394,0.5848739743232727,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5025210380554199,0.6638954877853394,0.5058823823928833,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6745843291282654},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.6638954877853394,0.5008403658866882,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"كلام","boundary":[0.4773109257221222,0.6638954877853394,0.4941176474094391,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شيعه","boundary":[0.4571428596973419,0.6638954877853394,0.4739495813846588,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6638954877853394},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6638954877853394},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امامیه","boundary":[0.4302521049976349,0.6638954877853394,0.45378151535987854,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.6638954877853394,0.4319327771663666,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Imamite","boundary":[0.3126050531864166,0.6638954877853394,0.3462184965610504,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Shiites","boundary":[0.3512605130672455,0.6638954877853394,0.3798319399356842,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6638954877853394},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6638954877853394},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"theology","boundary":[0.3848739564418793,0.6638954877853394,0.42016807198524475,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.6781472563743591,0.6840336322784424,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.6781472563743591,0.6521008610725403,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6781472563743591,0.6268907785415649,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6781472563743591},{"x":0.605042040348053,"y":0.6781472563743591},{"x":0.605042040348053,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.5932773351669312,0.6781472563743591,0.605042040348053,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.6781472563743591,0.5899159908294678,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6781472563743591},{"x":0.583193302154541,"y":0.6781472563743591},{"x":0.583193302154541,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5596638917922974,0.6781472563743591,0.583193302154541,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.6781472563743591,0.5596638917922974,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷-","boundary":[0.5226891040802002,0.6781472563743591,0.5529412031173706,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صحيح","boundary":[0.4941176474094391,0.6781472563743591,0.5193277597427368,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.6912114024162292,0.6840336322784424,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.6923990249633789,0.6521008610725403,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6923990249633789,0.6268907785415649,0.7019002437591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"fa","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3076050531864166,0.6568954877853393,0.6890336322784424,0.7089002437591553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.605042040348053,"y":0.6912114024162292},{"x":0.605042040348053,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5798319578170776,0.6912114024162292,0.605042040348053,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5546218752861023,0.6912114024162292,0.5747899413108826,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7019002437591553},{"x":0.529411792755127,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.529411792755127,0.6912114024162292,0.5512605309486389,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.6912114024162292,0.5243697762489319,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5025210380554199,0.6912114024162292,0.5193277597427368,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6912114024162292},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6912114024162292},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7019002437591553},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.48235294222831726,0.6912114024162292,0.49747899174690247,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.6912114024162292,0.4773109257221222,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6912114024162292},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6912114024162292},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.440336138010025,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.440336138010025,0.6912114024162292,0.47058823704719543,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6571428775787354,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.7042755484580994,0.6840336322784424,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.713776707649231},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.7042755484580994,0.6521008610725403,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.705463171005249},{"x":0.6268907785415649,"y":0.705463171005249},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.705463171005249,0.6268907785415649,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6789916157722473,0.7185273170471191,0.6924369931221008,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6571428775787354,0.7173396944999695,0.6773109436035156,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6252101063728333,0.7173396944999695,0.6521008610725403,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7292161583900452},{"x":0.440336138010025,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.435336138010025,0.6842114024162292,0.6974369931221008,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6789916157722473,0.7327790856361389,0.6941176652908325,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7410926222801208},{"x":0.658823549747467,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.658823549747467,0.7327790856361389,0.6773109436035156,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7410926222801208},{"x":0.63193279504776,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.63193279504776,0.7327790856361389,0.6521008610725403,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7327790856361389,0.6268907785415649,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6974790096282959,0.7434679269790649,0.7226890921592712,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6470588445663452,0.7434679269790649,0.6941176652908325,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6302521228790283,0.7434679269790649,0.6420168280601501,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7434679269790649,0.6268907785415649,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6202101063728332,0.7257790856361389,0.7276890921592712,0.7599691457748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3529411852359772,0.7019002437591553,0.3815126121044159,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7019002437591553},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7019002437591553},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7125890851020813},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.38655462861061096,0.7019002437591553,0.42352941632270813,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7019002437591553},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4268907606601715,0.7019002437591553,0.47058823704719543,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.7019002437591553,0.4739495813846588,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4789915978908539,0.7019002437591553,0.5126050710678101,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5159664154052734,0.7019002437591553,0.5243697762489319,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5277311205863953,0.7019002437591553,0.5731092691421509,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7125890851020813},{"x":0.578151285648346,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.578151285648346,0.7019002437591553,0.6067227125167847,0.7125890851020813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34794118523597717,0.6949002437591553,0.6117227125167847,0.7195890851020813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157},{"x":0.561344563961029,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"BP۲۱۸","boundary":[0.561344563961029,0.7185273170471191,0.5915966629981995,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5932773351669312,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"/","boundary":[0.5915966629981995,0.7185273170471191,0.5932773351669312,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.724465548992157},{"x":0.5949580073356628,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.5949580073356628,0.7185273170471191,0.605042040348053,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.7256532311439514},{"x":0.561344563961029,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.7115273170471191,0.610042040348053,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۹۷/۴۲","boundary":[0.5747899413108826,0.7304037809371948,0.605042040348053,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.7234037809371948,0.610042040348053,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7434679269790649},{"x":0.605042040348053,"y":0.7434679269790649},{"x":0.605042040348053,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۳۴۲۴۹۲","boundary":[0.5647059082984924,0.7434679269790649,0.605042040348053,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7434679269790649},{"x":0.605042040348053,"y":0.7434679269790649},{"x":0.605042040348053,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.7364679269790649,0.610042040348053,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7660332322120667,0.5445378422737122,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7779097557067871},{"x":0.507563054561615,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7660332322120667,0.5260504484176636,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7660332322120667,0.5008403658866882,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.764845609664917},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.757845609664917,0.5495378422737122,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7802850604057312},{"x":0.556302547454834,"y":0.7790973782539368},{"x":0.556302547454834,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7802850604057312,0.556302547454834,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7921615242958069,0.5714285969734192,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4268907606601715,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7732850604057312,0.5764285969734192,0.8098503656387329],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/xHOttyMIrQHmzbJr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/ebWgmbfksfmhtzWi.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/TAlxIGOIJWnyVPbn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00043506816855999603,0.00030340891326125044,0.9986724807354582,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.34085512161254883},{"x":0.45378151535987854,"y":0.34085512161254883},{"x":0.45378151535987854,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4302521049976349,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":1,"str":"(لوا","boundary":[0.4302521049976349,0.34085512161254883,0.45378151535987854,0.35391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.4605042040348053,0.34085512161254883,0.4924369752407074,0.35391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.34085512161254883},{"x":0.529411792755127,"y":0.34085512161254883},{"x":0.529411792755127,"y":0.35391923785209656},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49747899174690247,0.34085512161254883,0.529411792755127,0.35391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5697479248046875,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35391923785209656},{"x":0.534453809261322,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.534453809261322,0.34085512161254883,0.5697479248046875,0.35391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ساﺮﺒﻧ","boundary":[0.7529411911964417,0.3646080791950226,0.7848739624023438,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﻀﻟاﯿءﺎ","boundary":[0.7159664034843445,0.3646080791950226,0.7478991746902466,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37648457288742065},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.3646080791950226,0.7109243869781494,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3646080791950226},{"x":0.702521026134491,"y":0.3646080791950226},{"x":0.702521026134491,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ءاﻮﺴﺗ","boundary":[0.6739495992660522,0.3646080791950226,0.702521026134491,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ءاﻮﺴﻟا","boundary":[0.6386554837226868,0.3646080791950226,0.6689075827598572,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﻓﯽ","boundary":[0.6184874176979065,0.3646080791950226,0.6336134672164917,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"حﺮﺷ","boundary":[0.5882353186607361,0.3646080791950226,0.6134454011917114,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3646080791950226},{"x":0.583193302154541,"y":0.3646080791950226},{"x":0.583193302154541,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.5647059082984924,0.3646080791950226,0.583193302154541,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5327731370925903,0.3646080791950226,0.5596638917922974,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.3646080791950226,0.5277311205863953,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺛإ","boundary":[0.4907563030719757,0.3646080791950226,0.5193277597427368,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3646080791950226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3646080791950226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.37648457288742065},{"x":0.45210084319114685,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"وﺪﺟی","boundary":[0.45210084319114685,0.3646080791950226,0.48739495873451233,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37648457288742065},{"x":0.41680672764778137,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ءﺎﻋﺪﻟا","boundary":[0.41680672764778137,0.3646080791950226,0.4470588266849518,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3646080791950226},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3646080791950226},{"x":0.30756303668022156,"y":0.37648457288742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻣادﺮﯿﻣ","boundary":[0.26386556029319763,0.3646080791950226,0.30756303668022156,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3613445460796356,"y":0.37648457288742065},{"x":0.31092438101768494,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻗﺎﺑﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.31092438101768494,0.3646080791950226,0.3613445460796356,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3781512677669525,"y":0.37648457288742065},{"x":0.364705890417099,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.364705890417099,0.3646080791950226,0.3781512677669525,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3646080791950226},{"x":0.413445383310318,"y":0.3646080791950226},{"x":0.413445383310318,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3815126121044159,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.3815126121044159,0.3646080791950226,0.413445383310318,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.3338551216125488,0.7898739624023438,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6152018904685974},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":1,"str":"(مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.42184874415397644,0.6021377444267273,0.4638655483722687,0.6152018904685974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6152018904685974},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.46890756487846375,0.6021377444267273,0.5008403658866882,0.6152018904685974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5042017102241516,0.6021377444267273,0.5361344814300537,0.6152018904685974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6021377444267273},{"x":0.578151285648346,"y":0.6021377444267273},{"x":0.578151285648346,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5428571701049805,0.6021377444267273,0.578151285648346,0.6152018904685974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.6258907318115234,0.7831932902336121,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6377671957015991},{"x":0.729411780834198,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.6258907318115234,0.7495798468589783,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"بﻮﺴﻨﻣ","boundary":[0.6823529601097107,0.6258907318115234,0.7243697643280029,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.6258907318115234,0.6773109436035156,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"فﺮﺷاﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.5983193516731262,0.6258907318115234,0.6655462384223938,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.5798319578170776,0.6258907318115234,0.5932773351669312,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺤﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5260504484176636,0.6258907318115234,0.5747899413108826,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺐ","boundary":[0.5058823823928833,0.6258907318115234,0.5226891040802002,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6377671957015991},{"x":0.489075630903244,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.489075630903244,0.6258907318115234,0.5008403658866882,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6377671957015991},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺣا","boundary":[0.45378151535987854,0.6258907318115234,0.48403361439704895,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6258907318115234},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6258907318115234},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6377671957015991},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.43529412150382996,0.6258907318115234,0.44873949885368347,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"زﯾﻦ","boundary":[0.4117647111415863,0.6258907318115234,0.4302521049976349,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺑﺎﻌﻟاﯾﻦ","boundary":[0.3663865625858307,0.6258907318115234,0.4100840389728546,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6258907318115234},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6258907318115234},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻠﻋی","boundary":[0.3310924470424652,0.6258907318115234,0.35966387391090393,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6258907318115234},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6258907318115234},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6377671957015991},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"ﻠﻣﺎﻋﯽ","boundary":[0.29243698716163635,0.6258907318115234,0.32605043053627014,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.6472684144973755,0.7831932902336121,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.6472684144973755,0.7495798468589783,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺧﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6672269105911255,0.6472684144973755,0.7142857313156128,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻞ","boundary":[0.6504201889038086,0.6472684144973755,0.6655462384223938,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6591448783874512},{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.63193279504776,0.6472684144973755,0.6453781723976135,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6591448783874512},{"x":0.561344563961029,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"فﺮﺷاﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.561344563961029,0.6472684144973755,0.6285714507102966,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6472684144973755},{"x":0.556302547454834,"y":0.6472684144973755},{"x":0.556302547454834,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺣﯿﻨﯽ","boundary":[0.5126050710678101,0.6472684144973755,0.556302547454834,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6472684144973755},{"x":0.507563054561615,"y":0.6472684144973755},{"x":0.507563054561615,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﻨﺋﺎﻗﯽ","boundary":[0.4773109257221222,0.6472684144973755,0.507563054561615,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻬﻔﺻاﯽ","boundary":[0.4252100884914398,0.6472684144973755,0.4722689092159271,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6472684144973755},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6472684144973755},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"وﺰﻗﯾﻨﯽ","boundary":[0.3831932842731476,0.6472684144973755,0.42016807198524475,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.6686460971832275,0.7831932902336121,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.6686460971832275,0.7495798468589783,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯿﺮ","boundary":[0.6974790096282959,0.6686460971832275,0.7142857313156128,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺣﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6386554837226868,0.6686460971832275,0.6924369931221008,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻦ","boundary":[0.6218487620353699,0.6686460971832275,0.6369748115539551,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6033613681793213,0.6686460971832275,0.6168067455291748,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﺢﻟﺎﺻﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.5361344814300537,0.6686460971832275,0.6000000238418579,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6805225610733032},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"نﻮﺗﺎﺧ","boundary":[0.49747899174690247,0.6686460971832275,0.5310924649238586,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6805225610733032},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"دﺎﺑآی","boundary":[0.46554622054100037,0.6686460971832275,0.4957983195781708,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6805225610733032},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.5951377444267273,0.7881932902336121,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7697479128837585,"y":0.735154390335083},{"x":0.7680672407150269,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ّ","boundary":[0.7680672407150269,0.7232779264450073,0.7697479128837585,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"رﺪﻟا","boundary":[0.7647058963775635,0.7268408536911011,0.7848739624023438,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7268408536911011},{"x":0.31596639752388,"y":0.7268408536911011},{"x":0.31596639752388,"y":0.7387173175811768},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻗ","boundary":[0.29243698716163635,0.7268408536911011,0.31596639752388,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﻬﻔﺻا","boundary":[0.3210084140300751,0.7268408536911011,0.3680672347545624,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7268408536911011},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7268408536911011},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7387173175811768},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"یﻮﺿر","boundary":[0.37310925126075745,0.7268408536911011,0.40672269463539124,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.4100840389728546,0.7268408536911011,0.4420168101787567,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.7268408536911011,0.4588235318660736,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.4638655483722687,0.7268408536911011,0.4957983195781708,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺪﻟارﺪﺻ","boundary":[0.5008403658866882,0.7268408536911011,0.5529412031173706,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺳ","boundary":[0.5579832196235657,0.7268408536911011,0.5798319578170776,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.7482185363769531,0.7831932902336121,0.7600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.7482185363769531,0.7495798468589783,0.7600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻬﺠﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.7482185363769531,0.7142857313156128,0.7600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7600950002670288},{"x":0.63193279504776,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻟﺆﻤﻟا","boundary":[0.63193279504776,0.7482185363769531,0.6705882549285889,0.7600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.7695962190628052,0.7831932902336121,0.7814726829528809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.7695962190628052,0.7495798468589783,0.7814726829528809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻬﺠﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.7695962190628052,0.7142857313156128,0.7814726829528809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻟﺆﻤﻟا","boundary":[0.63193279504776,0.7695962190628052,0.6705882549285889,0.7814726829528809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑإ","boundary":[0.7596638798713684,0.7909738421440125,0.7831932902336121,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7243697643280029,0.7909738421440125,0.7546218633651733,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻋ","boundary":[0.6067227125167847,0.7909738421440125,0.6285714507102966,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6352941393852234,0.7909738421440125,0.6470588445663452,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"دﻮﻤﺤﻣ","boundary":[0.6521008610725403,0.7909738421440125,0.6907563209533691,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ازﺮﯿﻣ","boundary":[0.6941176652908325,0.7909738421440125,0.7193277478218079,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8028503656387329},{"x":0.534453809261322,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ","boundary":[0.534453809261322,0.7909738421440125,0.5731092691421509,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7909738421440125},{"x":0.605042040348053,"y":0.7909738421440125},{"x":0.605042040348053,"y":0.8028503656387329},{"x":0.578151285648346,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻐﺻا","boundary":[0.578151285648346,0.7909738421440125,0.605042040348053,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﯾﯽ","boundary":[0.5193277597427368,0.7909738421440125,0.5327731370925903,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.7162779264450073,0.7898739624023438,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"(مﻮﺳ","boundary":[0.4268907606601715,0.5011876225471497,0.4588235318660736,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5142517685890198},{"x":0.462184876203537,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.462184876203537,0.5011876225471497,0.4941176474094391,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5142517685890198},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49915966391563416,0.5011876225471497,0.5310924649238586,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5378151535987854,0.5011876225471497,0.5731092691421509,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿﻧﻼﯽ","boundary":[0.5327731370925903,0.5237529873847961,0.5714285969734192,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"جﺮﻓ","boundary":[0.5764706134796143,0.5237529873847961,0.5966386795043945,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺎ","boundary":[0.6016806960105896,0.5237529873847961,0.6084033846855164,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"خﺮﻓ","boundary":[0.6134454011917114,0.5237529873847961,0.6336134672164917,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6386554837226868,0.5237529873847961,0.6521008610725403,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ﻔﺷﯿﻊ","boundary":[0.6571428775787354,0.5237529873847961,0.6873949766159058,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6924369931221008,0.5237529873847961,0.7243697643280029,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5356294512748718},{"x":0.729411780834198,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.5237529873847961,0.7495798468589783,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.5237529873847961,0.7831932902336121,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺒﯾﺮﺟراﺰﻫ","boundary":[0.3848739564418793,0.5451306700706482,0.4453781545162201,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5570071339607239},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.45042017102241516,0.5451306700706482,0.5042017102241516,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.5092437267303467,0.5451306700706482,0.5210084319114685,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺳﺎﻗﺪ","boundary":[0.5260504484176636,0.5451306700706482,0.5630252361297607,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣﻤ","boundary":[0.5647059082984924,0.5451306700706482,0.5882353186607361,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5932773351669312,0.5451306700706482,0.6235294342041016,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻘﯿﻘﺣ","boundary":[0.6285714507102966,0.5451306700706482,0.6638655662536621,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.5451306700706482,0.6890756487846375,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻓ","boundary":[0.6941176652908325,0.5451306700706482,0.7109243869781494,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"یﺪ","boundary":[0.7159664034843445,0.5451306700706482,0.7344537973403931,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5451306700706482},{"x":0.75126051902771,"y":0.5451306700706482},{"x":0.75126051902771,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻬﻟا","boundary":[0.7378151416778564,0.5451306700706482,0.75126051902771,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.54038006067276},{"x":0.7411764860153198,"y":0.54038006067276},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ُ","boundary":[0.7394958138465881,0.54038006067276,0.7411764860153198,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.756302535533905,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"جاﺮﺳ","boundary":[0.756302535533905,0.5451306700706482,0.7848739624023438,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5665082931518555},{"x":0.507563054561615,"y":0.5665082931518555},{"x":0.507563054561615,"y":0.5783848166465759},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاﺮﺤﺑ","boundary":[0.47058823704719543,0.5665082931518555,0.507563054561615,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5126050710678101,0.5665082931518555,0.5512605309486389,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5783848166465759},{"x":0.556302547454834,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.556302547454834,0.5665082931518555,0.5697479248046875,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﯿﻠﺳ","boundary":[0.5747899413108826,0.5665082931518555,0.6168067455291748,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.6218487620353699,0.5665082931518555,0.6521008610725403,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ﻘﺤﺗﯿﻖ","boundary":[0.6571428775787354,0.5665082931518555,0.6941176652908325,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻓ","boundary":[0.6991596817970276,0.5665082931518555,0.7159664034843445,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5665082931518555},{"x":0.756302535533905,"y":0.5665082931518555},{"x":0.756302535533905,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻬﻟای","boundary":[0.7210084199905396,0.5665082931518555,0.756302535533905,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"راﻮﻧأ","boundary":[0.7613445520401001,0.5665082931518555,0.7831932902336121,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.49418762254714965,0.7898739624023438,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2779097259044647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.49747899174690247,0.2624703049659729,0.5327731370925903,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.5394958257675171,0.2624703049659729,0.5865546464920044,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2779097259044647},{"x":0.413445383310318,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﻧ","boundary":[0.413445383310318,0.2624703049659729,0.4420168101787567,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2624703049659729},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2624703049659729},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.4470588266849518,0.2624703049659729,0.47058823704719543,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4756302535533905,0.2624703049659729,0.4924369752407074,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2779097259044647},{"x":0.413445383310318,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.2554703049659729,0.5915546464920044,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3171021342277527},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.48739495873451233,0.30403801798820496,0.5193277597427368,0.3171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.30403801798820496},{"x":0.561344563961029,"y":0.30403801798820496},{"x":0.561344563961029,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5243697762489319,0.30403801798820496,0.561344563961029,0.3171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.30403801798820496},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30403801798820496},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3171021342277527},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":1,"str":"(ﺪﻣآرد)","boundary":[0.43865546584129333,0.30403801798820496,0.48235294222831726,0.3171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.30403801798820496},{"x":0.561344563961029,"y":0.30403801798820496},{"x":0.561344563961029,"y":0.3171021342277527},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.29703801798820495,0.5663445639610291,0.3241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4002375304698944},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4002375304698944},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"(مود","boundary":[0.4285714328289032,0.4002375304698944,0.45546218752861023,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.4605042040348053,0.4002375304698944,0.4924369752407074,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4002375304698944},{"x":0.529411792755127,"y":0.4002375304698944},{"x":0.529411792755127,"y":0.4133016765117645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49747899174690247,0.4002375304698944,0.529411792755127,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4133016765117645},{"x":0.534453809261322,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.534453809261322,0.4002375304698944,0.5714285969734192,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4346793293952942},{"x":0.729411780834198,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.4228028357028961,0.7495798468589783,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.4228028357028961,0.7831932902336121,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاوﺮﺷ","boundary":[0.5932773351669312,0.4228028357028961,0.6336134672164917,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺴﺣ","boundary":[0.6386554837226868,0.4228028357028961,0.6689075827598572,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6739495992660522,0.4228028357028961,0.6873949766159058,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6924369931221008,0.4228028357028961,0.7243697643280029,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.7798319458961487,0.44418051838874817,0.7831932902336121,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45605701208114624},{"x":0.729411780834198,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.44418051838874817,0.7495798468589783,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟﺎﺳ","boundary":[0.7546218633651733,0.44418051838874817,0.7798319458961487,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ","boundary":[0.5512605309486389,0.44418051838874817,0.5915966629981995,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻈﻌﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5966386795043945,0.44418051838874817,0.6554622054100037,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6605042219161987,0.44418051838874817,0.6739495992660522,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ","boundary":[0.6789916157722473,0.44418051838874817,0.7243697643280029,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.4655582010746002,0.7831932902336121,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4774346649646759},{"x":0.729411780834198,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.4655582010746002,0.7495798468589783,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4774346649646759},{"x":0.507563054561615,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﻠﺠﻣ","boundary":[0.507563054561615,0.4655582010746002,0.5512605309486389,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4774346649646759},{"x":0.556302547454834,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﺗﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.556302547454834,0.4655582010746002,0.6117647290229797,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6151260733604431,0.4655582010746002,0.6285714507102966,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻗﺎﺑﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6369748115539551,0.4655582010746002,0.6890756487846375,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﻼﻋ","boundary":[0.6941176652908325,0.4655582010746002,0.7243697643280029,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4235714328289032,0.3932375304698944,0.7881932902336121,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":1,"str":"(ﻢﺠﻨﭘ","boundary":[0.4252100884914398,0.7042755484580994,0.4605042040348053,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7042755484580994},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7173396944999695},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.46554622054100037,0.7042755484580994,0.49747899174690247,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7042755484580994},{"x":0.534453809261322,"y":0.7042755484580994},{"x":0.534453809261322,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5025210380554199,0.7042755484580994,0.534453809261322,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5394958257675171,0.7042755484580994,0.5747899413108826,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5848739743232727,0.7268408536911011,0.6134454011917114,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﻌﻣ","boundary":[0.6184874176979065,0.7268408536911011,0.6487395167350769,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.6521008610725403,0.7268408536911011,0.6890756487846375,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓ","boundary":[0.6941176652908325,0.7268408536911011,0.7092437148094177,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ءﺎﻀﯿﺒﻟا","boundary":[0.7142857313156128,0.7268408536911011,0.7529411911964417,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.7579832077026367,0.7268408536911011,0.7630252242088318,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.6972755484580994,0.7680252242088318,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.4941176474094391,0.8396674394607544,0.5126050710678101,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8326674394607544,0.5176050710678101,0.8585439629554749],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/WbOyRTRVYmWGYRCY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/PnaMVsmtprxEahgu.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/KVIafJqulYzZtxHF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/gyzssGkGAXfXPSux-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/zmmLnDrUZAEoOJWq.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/kXpngXCaNXjSlBct.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/hYBRlblDZkmWxUcc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/pPUvkvfNHueprNjF.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/sUWvVPDskKWFAzdD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021313635144833997,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.1876484602689743,0.5478991866111755,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45210084319114685,0.18646080791950226,0.4941176474094391,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20665083825588226},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44710084319114685,0.17946080791950225,0.5528991866111755,0.21365083825588227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7596638798713684,0.23871733248233795,0.7848739624023438,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23871733248233795},{"x":0.756302535533905,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7277311086654663,0.2375296950340271,0.756302535533905,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.2375296950340271,0.7243697643280029,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7193697643280029,0.2305296950340271,0.7898739624023438,0.261156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23990498483181},{"x":0.22521008551120758,"y":0.23990498483181},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.21512605249881744,0.23990498483181,0.22521008551120758,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23990498483181},{"x":0.22521008551120758,"y":0.23990498483181},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23290498483181,0.23021008551120759,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.7546218633651733,0.2731591463088989,0.7848739624023438,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2731591463088989},{"x":0.75126051902771,"y":0.2731591463088989},{"x":0.75126051902771,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.7310924530029297,0.2731591463088989,0.75126051902771,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6941176652908325,0.2731591463088989,0.7260504364967346,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6756302714347839,0.2731591463088989,0.6890756487846375,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6386554837226868,0.2731591463088989,0.6705882549285889,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6352941393852234,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شروانی","boundary":[0.6016806960105896,0.2731591463088989,0.6352941393852234,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5949580073356628,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.27434679865837097,0.5949580073356628,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5849159908294678,0.2661591463088989,0.7898739624023438,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.294536828994751},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7243697643280029,0.294536828994751,0.7613445520401001,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.6773109436035156,0.2969121038913727,0.7193277478218079,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.2969121038913727,0.6739495992660522,0.3099762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6639075827598572,0.2899121038913727,0.7663445520401001,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.21848739683628082,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3279168598651886,0.22348739683628083,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3646080791950226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲","boundary":[0.21680672466754913,0.35629454255104065,0.2201680690050125,0.3646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3646080791950226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34929454255104064,0.22516806900501252,0.3716080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21848739683628082,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3752969205379486,0.21848739683628082,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21848739683628082,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3682969205379486,0.22348739683628083,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7008403539657593,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7008403539657593,0.3147268295288086,0.7378151416778564,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6705882549285889,0.3147268295288086,0.6941176652908325,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32897862792015076},{"x":0.658823549747467,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.3147268295288086,0.6638655662536621,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرزندان","boundary":[0.6924369931221008,0.33372920751571655,0.7361344695091248,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34916865825653076},{"x":0.653781533241272,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدقق","boundary":[0.653781533241272,0.33372920751571655,0.6857143044471741,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شروانی","boundary":[0.6016806960105896,0.33372920751571655,0.6470588445663452,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رحلت","boundary":[0.7042016983032227,0.3527315855026245,0.7394958138465881,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدقق","boundary":[0.6689075827598572,0.3527315855026245,0.6957983374595642,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3527315855026245},{"x":0.653781533241272,"y":0.3527315855026245},{"x":0.653781533241272,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شروانی","boundary":[0.6201680898666382,0.3527315855026245,0.653781533241272,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شأن","boundary":[0.7126050591468811,0.3729216158390045,0.7378151416778564,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.3729216158390045,0.7058823704719543,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.6705882549285889,0.3729216158390045,0.6941176652908325,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3895486891269684},{"x":0.63193279504776,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.63193279504776,0.3729216158390045,0.6638655662536621,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدقق","boundary":[0.5932773351669312,0.3729216158390045,0.6252101063728333,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شروانی","boundary":[0.5445378422737122,0.3729216158390045,0.5865546464920044,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.3729216158390045,0.5411764979362488,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاگردان","boundary":[0.6873949766159058,0.3919239938259125,0.7361344695091248,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3931116461753845},{"x":0.680672287940979,"y":0.3931116461753845},{"x":0.680672287940979,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدقق","boundary":[0.6487395167350769,0.3931116461753845,0.680672287940979,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شروانی","boundary":[0.6000000238418579,0.3931116461753845,0.6420168280601501,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.3931116461753845,0.5932773351669312,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجازه","boundary":[0.5529412031173706,0.3931116461753845,0.5882353186607361,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرندگان","boundary":[0.5008403658866882,0.3931116461753845,0.5495798587799072,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3931116461753845},{"x":0.489075630903244,"y":0.3931116461753845},{"x":0.489075630903244,"y":0.4097387194633484},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48235294222831726,0.3931116461753845,0.489075630903244,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.4571428596973419,0.3931116461753845,0.4756302535533905,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4097387194633484},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.3931116461753845,0.45378151535987854,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7176470756530762,0.4121140241622925,0.7378151416778564,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42874109745025635},{"x":0.680672287940979,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدقق","boundary":[0.680672287940979,0.4121140241622925,0.7126050591468811,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42874109745025635},{"x":0.63193279504776,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شروانی","boundary":[0.63193279504776,0.4121140241622925,0.6739495992660522,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.4121140241622925,0.6285714507102966,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6974790096282959,0.4346793293952942,0.7378151416778564,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6907563209533691,"y":0.450118750333786},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.6403361558914185,0.43349167704582214,0.6907563209533691,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6352941393852234,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.6033613681793213,0.43349167704582214,0.6352941393852234,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5966386795043945,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5966386795043945,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5764706134796143,0.43349167704582214,0.5966386795043945,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5731092691421509,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.43349167704582214,0.5731092691421509,0.44893112778663635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705},{"languageCode":"ar","confidence":0.2199999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7394958138465881,"y":0.450118750333786},{"x":0.45210084319114685,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.3077268295288086,0.7444958138465881,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6974790096282959,0.45368170738220215,0.7378151416778564,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6571428775787354,0.45368170738220215,0.6924369931221008,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.45368170738220215,0.6554622054100037,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.5949580073356628,0.45368170738220215,0.6252101063728333,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5680672526359558,0.45368170738220215,0.5882353186607361,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.45368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.46912112832069397},{"x":0.556302547454834,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.45368170738220215,0.561344563961029,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.5159664154052734,0.45368170738220215,0.5495798587799072,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.46912112832069397},{"x":0.48067227005958557,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.48067227005958557,0.45368170738220215,0.5092437267303467,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4302521049976349,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4302521049976349,0.45368170738220215,0.4739495813846588,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.45368170738220215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.45368170738220215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3932773172855377,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.3932773172855377,0.45368170738220215,0.42352941632270813,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.38823530077934265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.45368170738220215,0.38823530077934265,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7378151416778564,0.4750593900680542,0.7613445520401001,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.6924369931221008,0.47387173771858215,0.7310924530029297,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.49168646335601807},{"x":0.653781533241272,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.653781533241272,0.47387173771858215,0.6840336322784424,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6487395167350769,"y":0.490498811006546},{"x":0.6168067455291748,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6168067455291748,0.4726840853691101,0.6487395167350769,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.610084056854248,"y":0.4726840853691101},{"x":0.610084056854248,"y":0.490498811006546},{"x":0.578151285648346,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدقق","boundary":[0.578151285648346,0.4726840853691101,0.610084056854248,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5714285969734192,"y":0.489311158657074},{"x":0.5327731370925903,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شروانی","boundary":[0.534453809261322,0.47149643301963806,0.5714285969734192,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5243697762489319,0.47149643301963806,0.5310924649238586,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7193277478218079,0.4952494204044342,0.7613445520401001,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.4952494204044342,0.7176470756530762,0.5071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5083135366439819},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.38323530077934265,0.44668170738220214,0.7663445520401001,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.21344538033008575,0.41567695140838623,0.2218487411737442,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4086769514083862,0.2268487411737442,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.4346793293952942,0.2218487411737442,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4276793293952942,0.2268487411737442,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.22857142984867096,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4478693597316742,0.23357142984867096,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4750593900680542},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.23025210201740265,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4750593900680542},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4680593900680542,0.23525210201740265,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.49643704295158386,0.23193277418613434,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48943704295158386,0.23693277418613434,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.756302535533905,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.756302535533905,0.5344418287277222,0.7848739624023438,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7529411911964417,"y":0.551068902015686},{"x":0.7210084199905396,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.7210084199905396,0.5344418287277222,0.7529411911964417,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7176470756530762,"y":0.551068902015686},{"x":0.6722689270973206,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.6722689270973206,0.5344418287277222,0.7176470756530762,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6672269105911255,"y":0.551068902015686},{"x":0.653781533241272,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.653781533241272,0.5344418287277222,0.6672269105911255,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6487395167350769,"y":0.551068902015686},{"x":0.5899159908294678,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عبدالعظیم","boundary":[0.5899159908294678,0.5344418287277222,0.6487395167350769,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5865546464920044,"y":0.551068902015686},{"x":0.5495798587799072,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کاشانی","boundary":[0.5495798587799072,0.5344418287277222,0.5865546464920044,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5462185144424438,"y":0.551068902015686},{"x":0.5411764979362488,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.5344418287277222,0.5462185144424438,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.5411764979362488,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5361764979362488,0.5274418287277222,0.7898739624023438,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5368170738220215,0.22857142984867096,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5298170738220215,0.23357142984867096,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7243697643280029,0.5558194518089294,0.7613445520401001,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.559382438659668},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.6756302714347839,0.559382438659668,0.7193277478218079,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.559382438659668},{"x":0.6739495992660522,"y":0.559382438659668},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.559382438659668,0.6739495992660522,0.5712589025497437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.559382438659668},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6655882549285889,0.552382438659668,0.7663445520401001,0.5735082931518555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5570071339607239,0.22857142984867096,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5500071339607239,0.23357142984867096,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5771971344947815,0.23025210201740265,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5701971344947815,0.23525210201740265,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5973871946334839,0.22857142984867096,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5903871946334839,0.23357142984867096,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6175771951675415,0.23193277418613434,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6105771951675415,0.23693277418613434,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6365795731544495,0.23025210201740265,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6295795731544495,0.23525210201740265,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6567695736885071,0.23025210201740265,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6497695736885071,0.23525210201740265,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6769596338272095,0.23025210201740265,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6864607930183411},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6769596338272095,0.23529411852359772,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6699596338272095,0.24029411852359772,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زندگینامه","boundary":[0.6773109436035156,0.5760095119476318,0.7361344695091248,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6487395167350769,0.5760095119476318,0.6705882549285889,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.5760095119476318,0.6403361558914185,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7176470756530762,0.5950118899345398,0.7361344695091248,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6890756487846375,0.5950118899345398,0.7126050591468811,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5961995124816895},{"x":0.680672287940979,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.5961995124816895,0.680672287940979,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6302941393852234,0.5690095119476318,0.7428151416778564,0.6186389632225037],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6957983374595642,0.6163895726203918,0.7361344695091248,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.6470588445663452,0.6163895726203918,0.6890756487846375,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.6163895726203918,0.6386554837226868,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7378151416778564,0.6365795731544495,0.7613445520401001,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.6924369931221008,0.6365795731544495,0.7310924530029297,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6508313417434692},{"x":0.653781533241272,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.653781533241272,0.6365795731544495,0.6857143044471741,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6168067455291748,0.6353919506072998,0.6504201889038086,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6353919506072998},{"x":0.610084056854248,"y":0.6353919506072998},{"x":0.610084056854248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.5630252361297607,0.6353919506072998,0.610084056854248,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6353919506072998},{"x":0.556302547454834,"y":0.6353919506072998},{"x":0.556302547454834,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5428571701049805,0.6353919506072998,0.556302547454834,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عبدالعظیم","boundary":[0.4756302535533905,0.6353919506072998,0.5361344814300537,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6353919506072998},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6353919506072998},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6496437191963196},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاشانی","boundary":[0.43361344933509827,0.6353919506072998,0.46890756487846375,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6496437191963196},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42352941632270813,0.6353919506072998,0.4268907606601715,0.6496437191963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4185294163227081,0.6093895726203918,0.7663445520401001,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.6991596817970276,0.6532066464424133,0.7378151416778564,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6773109436035156,0.6532066464424133,0.6941176652908325,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"ذكر","boundary":[0.6504201889038086,0.6532066464424133,0.6722689270973206,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نبذ","boundary":[0.6252101063728333,0.6532066464424133,0.6436975002288818,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6016806960105896,0.6543943285942078,0.6201680898666382,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"أخبار","boundary":[0.5647059082984924,0.6543943285942078,0.5966386795043945,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6722090244293213},{"x":0.529411792755127,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.529411792755127,0.6543943285942078,0.5596638917922974,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.6543943285942078,0.5310924649238586,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.673396646976471},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.7008403539657593,0.673396646976471,0.7310924530029297,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.673396646976471},{"x":0.6957983374595642,"y":0.673396646976471},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6789916157722473,0.673396646976471,0.6941176652908325,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6739495992660522,"y":0.673396646976471},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"اللغة","boundary":[0.6487395167350769,0.6722090244293213,0.6722689270973206,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6420168280601501,0.6722090244293213,0.6453781723976135,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.6722090244293213,0.6369748115539551,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.694774329662323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.694774329662323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6991596817970276,0.694774329662323,0.7327731251716614,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.694774329662323},{"x":0.6941176652908325,"y":0.694774329662323},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.694774329662323,0.6941176652908325,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.694774329662323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.694774329662323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الشيخ","boundary":[0.6336134672164917,0.694774329662323,0.6672269105911255,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.694774329662323},{"x":0.6268907785415649,"y":0.694774329662323},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7114014029502869},{"x":0.583193302154541,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"الطوسي","boundary":[0.583193302154541,0.694774329662323,0.6268907785415649,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.694774329662323},{"x":0.578151285648346,"y":0.694774329662323},{"x":0.578151285648346,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.694774329662323,0.578151285648346,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.694774329662323},{"x":0.5764706134796143,"y":0.694774329662323},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.694774329662323,0.5764706134796143,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.702521026134491,0.7125890851020813,0.7327731251716614,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.713776707649231},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.713776707649231,0.6941176652908325,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.713776707649231},{"x":0.6672269105911255,"y":0.713776707649231},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"السيد","boundary":[0.6336134672164917,0.713776707649231,0.6672269105911255,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"المرتضی","boundary":[0.5714285969734192,0.7149643898010254,0.6285714507102966,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.7149643898010254,0.5697479248046875,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.735154390335083},{"x":0.7310924530029297,"y":0.735154390335083},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7505938410758972},{"x":0.702521026134491,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.702521026134491,0.735154390335083,0.7310924530029297,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.735154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.735154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.735154390335083,0.6957983374595642,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"السيد","boundary":[0.6352941393852234,0.7339667677879333,0.6672269105911255,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المحقق","boundary":[0.5848739743232727,0.7339667677879333,0.6285714507102966,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7339667677879333},{"x":0.578151285648346,"y":0.7339667677879333},{"x":0.578151285648346,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الداماد","boundary":[0.5445378422737122,0.7339667677879333,0.578151285648346,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5378151535987854,0.7339667677879333,0.5411764979362488,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7339667677879333,0.5361344814300537,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.754156768321991},{"x":0.7344537973403931,"y":0.754156768321991},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7719715237617493},{"x":0.702521026134491,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.702521026134491,0.754156768321991,0.7344537973403931,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.754156768321991},{"x":0.6941176652908325,"y":0.754156768321991},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.754156768321991,0.6941176652908325,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.754156768321991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.754156768321991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"الفياض","boundary":[0.6268907785415649,0.754156768321991,0.6672269105911255,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.754156768321991},{"x":0.6201680898666382,"y":0.754156768321991},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اللاهیجی","boundary":[0.5747899413108826,0.754156768321991,0.6201680898666382,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.754156768321991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.754156768321991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7719715237617493},{"x":0.561344563961029,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.561344563961029,0.754156768321991,0.5680672526359558,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.754156768321991},{"x":0.5630252361297607,"y":0.754156768321991},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7719715237617493},{"x":0.556302547454834,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.556302547454834,0.754156768321991,0.5630252361297607,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.7008403539657593,0.7731591463088989,0.7310924530029297,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.7731591463088989,0.6941176652908325,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صدرالمتألهين","boundary":[0.5848739743232727,0.7731591463088989,0.6672269105911255,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.7731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الشيرازي","boundary":[0.5260504484176636,0.7731591463088989,0.578151285648346,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.7731591463088989,0.5193277597427368,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7731591463088989},{"x":0.507563054561615,"y":0.7731591463088989},{"x":0.507563054561615,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الفيض","boundary":[0.4722689092159271,0.7731591463088989,0.507563054561615,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7731591463088989},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7909738421440125},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"الكاشانی","boundary":[0.42016807198524475,0.7731591463088989,0.46554622054100037,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4100840389728546,0.7731591463088989,0.4151260554790497,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7909738421440125},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.40336135029792786,0.7731591463088989,0.4084033668041229,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8099762201309204},{"x":0.702521026134491,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.702521026134491,0.7933491468429565,0.7327731251716614,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.794536828994751},{"x":0.6941176652908325,"y":0.794536828994751},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.794536828994751,0.6941176652908325,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.794536828994751},{"x":0.6672269105911255,"y":0.794536828994751},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ملا","boundary":[0.6521008610725403,0.794536828994751,0.6672269105911255,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.794536828994751},{"x":0.6453781723976135,"y":0.794536828994751},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"رفيعا","boundary":[0.6117647290229797,0.794536828994751,0.6453781723976135,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.794536828994751},{"x":0.6084033846855164,"y":0.794536828994751},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.794536828994751,0.6084033846855164,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8111639022827148},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.39836135029792785,0.6450190238952637,0.7428151416778564,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7173396944999695,0.23025210201740265,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7103396944999695,0.23525210201740265,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7375296950340271,0.23025210201740265,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7305296950340271,0.23525210201740265,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7577196955680847,0.23025210201740265,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7507196955680847,0.23525210201740265,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23025210201740265,"y":0.786223292350769},{"x":0.21344538033008575,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7779097557067871,0.23025210201740265,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23025210201740265,"y":0.786223292350769},{"x":0.21344538033008575,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7709097557067871,0.23525210201740265,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7980997562408447,0.23025210201740265,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7910997562408447,0.23525210201740265,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.4941176474094391,0.8444180488586426,0.5210084319114685,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8374180488586426,0.5260084319114685,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/SrJxsUKOMyuUnVAO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/pxaHSBZELCUQQPmp.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/jURYvjWxkmfyDWOj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00021313635144833997,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2197149693965912},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"...","boundary":[0.43697479367256165,0.20190024375915527,0.5008403658866882,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2197149693965912},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.19490024375915527,0.5058403658866882,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21176470816135406,0.20783847570419312,0.23025210201740265,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2008384757041931,0.23525210201740265,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.22802850604057312,0.22857142984867096,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22102850604057311,0.23357142984867096,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.7008403539657593,0.18646080791950226,0.7344537973403931,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.18646080791950226,0.6957983374595642,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"العلامة","boundary":[0.6268907785415649,0.18646080791950226,0.6655462384223938,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20190024375915527},{"x":0.561344563961029,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"المجلسي","boundary":[0.561344563961029,0.18646080791950226,0.6201680898666382,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.18646080791950226},{"x":0.556302547454834,"y":0.18646080791950226},{"x":0.556302547454834,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.18646080791950226,0.556302547454834,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6991596817970276,0.20546318590641022,0.7310924530029297,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.20546318590641022,0.6957983374595642,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"أستاذنا","boundary":[0.6302521228790283,0.20427553355693817,0.6689075827598572,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22209025919437408},{"x":0.583193302154541,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"العلامة","boundary":[0.583193302154541,0.20427553355693817,0.6218487620353699,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.20427553355693817},{"x":0.583193302154541,"y":0.20427553355693817},{"x":0.583193302154541,"y":0.22209025919437408},{"x":0.578151285648346,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.20427553355693817,0.583193302154541,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.5546218752861023,0.20427553355693817,0.5714285969734192,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"ظله","boundary":[0.5277311205863953,0.20427553355693817,0.5478991866111755,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5193277597427368,0.20427553355693817,0.5260504484176636,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.20427553355693817,0.5210084319114685,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.7008403539657593,0.22327791154384613,0.7327731251716614,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.6739495992660522,0.22327791154384613,0.6957983374595642,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6336134672164917,0.22327791154384613,0.6672269105911255,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6117647290229797,0.22327791154384613,0.6268907785415649,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الحسن","boundary":[0.5663865804672241,0.22327791154384613,0.6067227125167847,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"المحقق","boundary":[0.5159664154052734,0.22327791154384613,0.5596638917922974,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2422802895307541},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"الشروانی","boundary":[0.46554622054100037,0.22327791154384613,0.5092437267303467,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2422802895307541},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.45378151535987854,0.22327791154384613,0.4588235318660736,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.22327791154384613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22327791154384613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2422802895307541},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.22327791154384613,0.45546218752861023,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2624703049659729},{"x":0.707563042640686,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوائد","boundary":[0.707563042640686,0.24584323167800903,0.7327731251716614,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6689075827598572,0.24584323167800903,0.6974790096282959,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6571428775787354,0.24584323167800903,0.6655462384223938,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2624703049659729},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.44373949885368347,0.17946080791950225,0.7394537973403931,0.2694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتمة","boundary":[0.7008403539657593,0.26365795731544495,0.7361344695091248,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"أنقل","boundary":[0.6689075827598572,0.26365795731544495,0.6924369931221008,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قول","boundary":[0.6403361558914185,0.26365795731544495,0.6605042219161987,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.26365795731544495},{"x":0.63193279504776,"y":0.26365795731544495},{"x":0.63193279504776,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المخالفين","boundary":[0.5747899413108826,0.26365795731544495,0.63193279504776,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.264845609664917},{"x":0.5680672526359558,"y":0.264845609664917},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.264845609664917,0.5680672526359558,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.264845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.264845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"الرد","boundary":[0.5361344814300537,0.264845609664917,0.5579832196235657,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.264845609664917},{"x":0.5310924649238586,"y":0.264845609664917},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"عليهم","boundary":[0.4957983195781708,0.264845609664917,0.5310924649238586,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.264845609664917},{"x":0.4941176474094391,"y":0.264845609664917},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4907563030719757,0.264845609664917,0.4941176474094391,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.264845609664917},{"x":0.48571428656578064,"y":0.264845609664917},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28384798765182495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.264845609664917,0.48571428656578064,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7176470756530762,0.28859856724739075,0.7613445520401001,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.28859856724739075,0.7176470756530762,0.30166271328926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"fa","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30166271328926086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.48071428656578064,0.25665795731544494,0.7663445520401001,0.30866271328926087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.2897862195968628,0.21512605249881744,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2517814636230469},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"خ","boundary":[0.23193277418613434,0.2517814636230469,0.21512605249881744,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.1900237500667572,0.21512605249881744,0.19358669221401215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.22693277418613433,0.1830237500667572,0.22012605249881745,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.26840853691101074,0.23193277418613434,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26140853691101074,0.23693277418613434,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.75126051902771,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.75126051902771,0.32897862792015076,0.7848739624023438,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.7243697643280029,0.32897862792015076,0.7445378303527832,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.6840336322784424,0.32897862792015076,0.7176470756530762,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدباقر","boundary":[0.6218487620353699,0.32897862792015076,0.6789916157722473,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6151260733604431,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6016806960105896,0.32897862792015076,0.6151260733604431,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5630252361297607,0.32897862792015076,0.5983193516731262,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3301662802696228},{"x":0.561344563961029,"y":0.3301662802696228},{"x":0.561344563961029,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.5428571701049805,0.3301662802696228,0.561344563961029,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجلسی","boundary":[0.48739495873451233,0.3301662802696228,0.5310924649238586,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3301662802696228},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3301662802696228},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.3301662802696228,0.48403361439704895,0.3444180488586426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.3231662802696228,0.7898739624023438,0.35023039650917054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3301662802696228},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3301662802696228,0.23193277418613434,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.3301662802696228,0.2369747906923294,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3231662802696228,0.2419747906923294,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3503562808036804},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3503562808036804},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3503562808036804,0.22857142984867096,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3503562808036804},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3503562808036804},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.3503562808036804,0.23529411852359772,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3503562808036804},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3503562808036804},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3433562808036804,0.24029411852359772,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7243697643280029,0.3503562808036804,0.7613445520401001,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.6773109436035156,0.3527315855026245,0.7193277478218079,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6722689270973206,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.35391923785209656,0.6739495992660522,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.6639075827598572,0.34691923785209655,0.7663445520401001,0.3692327744960785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3705463111400604,0.23025210201740265,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3635463111400604,0.23525210201740265,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.39073634147644043,0.23193277418613434,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3837363414764404,0.23693277418613434,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.41092637181282043,0.23193277418613434,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40392637181282043,0.23693277418613434,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.43111640214920044,0.23025210201740265,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42411640214920043,0.23525210201740265,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45961993932724},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.45130640268325806,0.23025210201740265,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45961993932724},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44430640268325805,0.23525210201740265,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.47149643301963806,0.23025210201740265,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46449643301963806,0.23525210201740265,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23025210201740265,"y":0.490498811006546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.49168646335601807,0.23025210201740265,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23025210201740265,"y":0.490498811006546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48468646335601806,0.23525210201740265,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.23025210201740265,"y":0.510688841342926},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.510688841342926,0.23025210201740265,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.510688841342926,0.23529411852359772,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.503688841342926,0.24029411852359772,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7008403539657593,0.3705463111400604,0.7378151416778564,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6705882549285889,0.3705463111400604,0.6941176652908325,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38361045718193054},{"x":0.658823549747467,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.3705463111400604,0.6638655662536621,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6924369931221008,0.3895486891269684,0.7361344695091248,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.6554622054100037,0.3895486891269684,0.6857143044471741,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6033613681793213,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجلسی","boundary":[0.6033613681793213,0.3895486891269684,0.6470588445663452,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.39073634147644043,0.5983193516731262,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاگردان","boundary":[0.6873949766159058,0.4097387194633484,0.7361344695091248,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.6487395167350769,0.4097387194633484,0.6789916157722473,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجلسی","boundary":[0.6000000238418579,0.4097387194633484,0.6420168280601501,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5899159908294678,0.4097387194633484,0.5966386795043945,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7008403539657593,0.4299287497997284,0.7378151416778564,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6638655662536621,0.4299287497997284,0.6941176652908325,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6268907785415649,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"والای","boundary":[0.6268907785415649,0.4299287497997284,0.6571428775787354,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5882353186607361,0.4299287497997284,0.6201680898666382,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجلسی","boundary":[0.5411764979362488,0.4299287497997284,0.5815126299858093,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5378151535987854,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.4299287497997284,0.5378151535987854,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تألیفات","boundary":[0.6941176652908325,0.4477434754371643,0.7361344695091248,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.6554622054100037,0.44893112778663635,0.6873949766159058,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4643705487251282},{"x":0.610084056854248,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجلسی","boundary":[0.6084033846855164,0.450118750333786,0.6487395167350769,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.450118750333786},{"x":0.6033613681793213,"y":0.450118750333786},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.450118750333786,0.6033613681793213,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.470308780670166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.470308780670166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6974790096282959,0.470308780670166,0.7378151416778564,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.470308780670166},{"x":0.6907563209533691,"y":0.470308780670166},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.6403361558914185,0.470308780670166,0.6907563209533691,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.470308780670166},{"x":0.6352941393852234,"y":0.470308780670166},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.470308780670166,0.6352941393852234,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.470308780670166},{"x":0.6201680898666382,"y":0.470308780670166},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.5899159908294678,0.470308780670166,0.6201680898666382,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.470308780670166},{"x":0.583193302154541,"y":0.470308780670166},{"x":0.583193302154541,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5630252361297607,0.470308780670166,0.583193302154541,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.470308780670166},{"x":0.556302547454834,"y":0.470308780670166},{"x":0.556302547454834,"y":0.4845605790615082},{"x":0.556302547454834,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.470308780670166,0.556302547454834,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.490498811006546},{"x":0.7378151416778564,"y":0.490498811006546},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7008403539657593,0.490498811006546,0.7378151416778564,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.490498811006546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6605042219161987,0.490498811006546,0.6957983374595642,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.490498811006546},{"x":0.658823549747467,"y":0.490498811006546},{"x":0.658823549747467,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.490498811006546,0.658823549747467,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.490498811006546},{"x":0.6285714507102966,"y":0.490498811006546},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5966386795043945,0.490498811006546,0.6285714507102966,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.490498811006546},{"x":0.5899159908294678,"y":0.490498811006546},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.5596638917922974,0.490498811006546,0.5899159908294678,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.490498811006546},{"x":0.5529412031173706,"y":0.490498811006546},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5327731370925903,0.490498811006546,0.5529412031173706,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.490498811006546},{"x":0.5260504484176636,"y":0.490498811006546},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4941176474094391,0.490498811006546,0.5260504484176636,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.490498811006546},{"x":0.48739495873451233,"y":0.490498811006546},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجلسی","boundary":[0.4420168101787567,0.490498811006546,0.48739495873451233,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.490498811006546},{"x":0.43697479367256165,"y":0.490498811006546},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5047506093978882},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.490498811006546,0.43697479367256165,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.3635463111400604,0.7428151416778564,0.5117506093978882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.707563042640686,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.707563042640686,0.5118764638900757,0.7361344695091248,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.6605042219161987,0.5118764638900757,0.7008403539657593,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6521008610725403,0.5118764638900757,0.6571428775787354,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7378151416778564,0.5320665240287781,0.7613445520401001,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.6924369931221008,0.5308788418769836,0.7310924530029297,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5475059151649475},{"x":0.653781533241272,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.6554622054100037,0.5308788418769836,0.6857143044471741,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.6285714507102966,0.5308788418769836,0.6470588445663452,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.529691219329834},{"x":0.6201680898666382,"y":0.529691219329834},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5899159908294678,0.529691219329834,0.6201680898666382,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5285035371780396},{"x":0.583193302154541,"y":0.529691219329834},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجلسی","boundary":[0.5394958257675171,0.5285035371780396,0.5815126299858093,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.5285035371780396,0.5378151535987854,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.7300000190734863},{"languageCode":"fa","confidence":0.27000001072883606}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.510688841342926},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.503688841342926,0.7663445520401001,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5653206706047058},{"x":0.702521026134491,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.702521026134491,0.5475059151649475,0.7310924530029297,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.658823549747467,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.658823549747467,0.5475059151649475,0.6890756487846375,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5653206706047058},{"x":0.63193279504776,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.63193279504776,0.5475059151649475,0.6521008610725403,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.5475059151649475,0.6252101063728333,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نادرستی","boundary":[0.5647059082984924,0.5475059151649475,0.6134454011917114,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتساب","boundary":[0.5176470875740051,0.5475059151649475,0.5579832196235657,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5653206706047058},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.49747899174690247,0.5475059151649475,0.5109243988990784,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48067227005958557,0.5475059151649475,0.4907563030719757,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5653206706047058},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.43697479367256165,0.5475059151649475,0.4739495813846588,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.4268907606601715,0.5475059151649475,0.4319327771663666,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.42016807198524475,0.5475059151649475,0.4285714328289032,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5843230485916138},{"x":0.707563042640686,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقوال","boundary":[0.707563042640686,0.5688835978507996,0.7327731251716614,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6840336322784424,0.5688835978507996,0.6957983374595642,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6386554837226868,0.5688835978507996,0.6773109436035156,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5688835978507996},{"x":0.63193279504776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.63193279504776,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.5966386795043945,0.5688835978507996,0.63193279504776,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5697479248046875,0.5688835978507996,0.5899159908294678,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5843230485916138},{"x":0.556302547454834,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.556302547454834,0.5688835978507996,0.5647059082984924,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتحاد","boundary":[0.7042016983032227,0.5866983532905579,0.7327731251716614,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.6739495992660522,0.5878859758377075,0.6957983374595642,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6621848940849304,0.5878859758377075,0.6672269105911255,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.589073657989502},{"x":0.6554622054100037,"y":0.589073657989502},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.6302521228790283,0.589073657989502,0.6554622054100037,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.589073657989502},{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6235294342041016,0.589073657989502,0.6285714507102966,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.589073657989502},{"x":0.6252101063728333,"y":0.589073657989502},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.589073657989502,0.6252101063728333,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.6890756487846375,0.6068883538246155,0.7327731251716614,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.6504201889038086,0.6080760359764099,0.6705882549285889,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6336134672164917,0.6080760359764099,0.6436975002288818,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738},{"x":0.605042040348053,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.605042040348053,0.6080760359764099,0.6268907785415649,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.5579832196235657,0.6080760359764099,0.5983193516731262,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.6080760359764099,0.5512605309486389,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.5142857432365417,0.6080760359764099,0.5394958257675171,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6080760359764099},{"x":0.507563054561615,"y":0.6080760359764099},{"x":0.507563054561615,"y":0.6247031092643738},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49747899174690247,0.6080760359764099,0.507563054561615,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احکام","boundary":[0.4588235318660736,0.6080760359764099,0.4907563030719757,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6247031092643738},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شرعی","boundary":[0.42352941632270813,0.6080760359764099,0.45210084319114685,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6080760359764099},{"x":0.413445383310318,"y":0.6080760359764099},{"x":0.413445383310318,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.40504202246665955,0.6080760359764099,0.413445383310318,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"اذكر","boundary":[0.7092437148094177,0.6282660365104675,0.7344537973403931,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخالفان","boundary":[0.6571428775787354,0.6282660365104675,0.7042016983032227,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.6302521228790283,0.6282660365104675,0.6504201889038086,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.6282660365104675,0.6235294342041016,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رد","boundary":[0.6000000238418579,0.6282660365104675,0.6117647290229797,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6448931097984314},{"x":0.583193302154541,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.583193302154541,0.6282660365104675,0.5932773351669312,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6282660365104675},{"x":0.578151285648346,"y":0.6282660365104675},{"x":0.578151285648346,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5512605309486389,0.6282660365104675,0.578151285648346,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.6282660365104675,0.5428571701049805,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6448931097984314},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.49915966391563416,0.6282660365104675,0.5243697762489319,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6448931097984314},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.6282660365104675,0.4924369752407074,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6282660365104675},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6282660365104675},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6448931097984314},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.43697479367256165,0.6282660365104675,0.48067227005958557,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.6282660365104675,0.4302521049976349,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6282660365104675},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6282660365104675},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6448931097984314},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.38655462861061096,0.6282660365104675,0.41848739981651306,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6448931097984314},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.35966387391090393,0.6282660365104675,0.3781512677669525,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6282660365104675},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6282660365104675},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.3512605130672455,0.6282660365104675,0.35630252957344055,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.6282660365104675,0.3512605130672455,0.6448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3412184965610504,0.5405059151649475,0.7394537973403931,0.6518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489},{"x":0.7042016983032227,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افواید","boundary":[0.7042016983032227,0.6484560370445251,0.7344537973403931,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.665083110332489},{"x":0.6672269105911255,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6672269105911255,0.6484560370445251,0.6957983374595642,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6484560370445251},{"x":0.658823549747467,"y":0.6484560370445251},{"x":0.658823549747467,"y":0.665083110332489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6470588445663452,0.6484560370445251,0.658823549747467,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6403361558914185,"y":0.665083110332489},{"x":0.6201680898666382,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوح","boundary":[0.6201680898666382,0.6484560370445251,0.6403361558914185,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.665083110332489},{"x":0.5714285969734192,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5714285969734192,0.6484560370445251,0.6134454011917114,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5647059082984924,"y":0.665083110332489},{"x":0.5596638917922974,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.6484560370445251,0.5647059082984924,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5529412031173706,"y":0.665083110332489},{"x":0.529411792755127,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محو","boundary":[0.529411792755127,0.6484560370445251,0.5529412031173706,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5226891040802002,"y":0.665083110332489},{"x":0.5176470875740051,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.6484560370445251,0.5226891040802002,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5109243988990784,"y":0.665083110332489},{"x":0.48235294222831726,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.48235294222831726,0.6484560370445251,0.5109243988990784,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4773109257221222,"y":0.665083110332489},{"x":0.4756302535533905,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.4756302535533905,0.6484560370445251,0.4773109257221222,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4722689092159271,"y":0.665083110332489},{"x":0.46890756487846375,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46890756487846375,0.6484560370445251,0.4722689092159271,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7176470756530762,0.6698337197303772,0.7613445520401001,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397},{"x":0.7126050591468811,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.6710214018821716,0.7176470756530762,0.684085488319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.684085488319397},{"x":0.46890756487846375,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46390756487846374,0.6414560370445251,0.7663445520401001,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5320665240287781,0.2369747906923294,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5250665240287781,0.2419747906923294,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.58076012134552},{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5712589025497437,0.2386554628610611,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.58076012134552},{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5642589025497436,0.2436554628610611,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5914489030838013,0.2386554628610611,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5844489030838013,0.2436554628610611,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6116389632225037,0.2386554628610611,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6046389632225037,0.2436554628610611,0.6269524998664856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6318289637565613,0.2386554628610611,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6248289637565613,0.2436554628610611,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6508313417434692,0.2386554628610611,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6438313417434692,0.2436554628610611,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6710214018821716,0.24033613502979279,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6640214018821716,0.2453361350297928,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7066508531570435},{"x":0.23529411852359772,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7078384757041931,0.23529411852359772,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7066508531570435},{"x":0.23529411852359772,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7008384757041931,0.24029411852359772,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7209026217460632},{"x":0.75126051902771,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.75126051902771,0.7066508531570435,0.7848739624023438,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.7193277478218079,0.7066508531570435,0.7462185025215149,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6890756487846375,0.7066508531570435,0.7159664034843445,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.7066508531570435,0.6840336322784424,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7579832077026367,0.7280284762382507,0.7848739624023438,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7422803044319153},{"x":0.729411780834198,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.729411780834198,0.7280284762382507,0.7529411911964417,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.7280284762382507,0.7260504364967346,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.6773109436035156,0.7292161583900452,0.7159664034843445,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6689075827598572,0.7292161583900452,0.6739495992660522,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.756302535533905,0.7505938410758972,0.7848739624023438,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.7505938410758972,0.7529411911964417,0.7624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6639075827598572,0.6996508531570435,0.7898739624023438,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7292161583900452,0.23361344635486603,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7222161583900452,0.23861344635486603,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.2369747906923294,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.2419747906923294,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هشت","boundary":[0.4941176474094391,0.8456056714057922,0.5243697762489319,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8386056714057922,0.5293697762489319,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/CexOLquYKIqshWmW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/NYXpRoBgQPAjRWHH.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/ybUFWVmIqBPKGFVn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002413465325452936,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿﭘ","boundary":[0.7546218633651733,0.2102137804031372,0.7848739624023438,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2102137804031372},{"x":0.75126051902771,"y":0.2102137804031372},{"x":0.75126051902771,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮔ","boundary":[0.7176470756530762,0.2102137804031372,0.75126051902771,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.23025210201740265,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.235154390335083},{"x":0.267226904630661,"y":0.235154390335083},{"x":0.267226904630661,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻂـﻘﻓ","boundary":[0.23529411852359772,0.235154390335083,0.267226904630661,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.235154390335083},{"x":0.3327731192111969,"y":0.235154390335083},{"x":0.3327731192111969,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2722689211368561,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻣﻼـﺳا","boundary":[0.2722689211368561,0.235154390335083,0.3327731192111969,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.235154390335083},{"x":0.38823530077934265,"y":0.235154390335083},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.33781513571739197,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻫاﺬـﻣ","boundary":[0.33781513571739197,0.235154390335083,0.38823530077934265,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.235154390335083},{"x":0.41680672764778137,"y":0.235154390335083},{"x":0.41680672764778137,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺰـﯿﻧ","boundary":[0.3949579894542694,0.235154390335083,0.41680672764778137,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.235154390335083},{"x":0.4268907606601715,"y":0.235154390335083},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24940617382526398},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.42184874415397644,0.235154390335083,0.4268907606601715,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.235154390335083},{"x":0.4957983195781708,"y":0.235154390335083},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻤﯿﻫاﺮﺑا","boundary":[0.4319327771663666,0.235154390335083,0.4957983195781708,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.235154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.235154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯾدا","boundary":[0.5008403658866882,0.235154390335083,0.5394958257675171,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.235154390335083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.235154390335083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯿﻣ","boundary":[0.5445378422737122,0.235154390335083,0.5764706134796143,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24940617382526398},{"x":0.583193302154541,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.583193302154541,0.235154390335083,0.5966386795043945,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.235154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.235154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"،ﻪـﮐ","boundary":[0.6033613681793213,0.235154390335083,0.6285714507102966,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.235154390335083},{"x":0.6689075827598572,"y":0.235154390335083},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﺳا","boundary":[0.6336134672164917,0.235154390335083,0.6689075827598572,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.235154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.235154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.6739495992660522,0.235154390335083,0.707563042640686,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.235154390335083},{"x":0.7411764860153198,"y":0.235154390335083},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"هزﻮﻣآ","boundary":[0.7092437148094177,0.235154390335083,0.7411764860153198,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.235154390335083},{"x":0.756302535533905,"y":0.235154390335083},{"x":0.756302535533905,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7462185025215149,0.235154390335083,0.756302535533905,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.7613445520401001,0.235154390335083,0.7848739624023438,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﭻﯿـﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.2600950002670288,0.24705882370471954,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3025210201740265,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2521008551120758,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻧواﺪﺧ","boundary":[0.2521008551120758,0.2600950002670288,0.3025210201740265,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27434679865837097},{"x":0.30756303668022156,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"،ﺚـﯾدﺎﺣا","boundary":[0.30756303668022156,0.2600950002670288,0.3680672347545624,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3831932842731476,"y":0.27434679865837097},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.37310925126075745,0.2600950002670288,0.3831932842731476,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4302521049976349,"y":0.27434679865837097},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺧﺮﺑ","boundary":[0.38823530077934265,0.2600950002670288,0.4302521049976349,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27434679865837097},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺑﺎـﻄﻣ","boundary":[0.43529412150382996,0.2600950002670288,0.4789915978908539,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2600950002670288},{"x":0.534453809261322,"y":0.2600950002670288},{"x":0.534453809261322,"y":0.27434679865837097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻨﭼﺮﻫ","boundary":[0.48571428656578064,0.2600950002670288,0.534453809261322,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2600950002670288},{"x":0.583193302154541,"y":0.2600950002670288},{"x":0.583193302154541,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"؛ﺖـﺳا","boundary":[0.5411764979362488,0.2600950002670288,0.583193302154541,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"هﺪـﺷ","boundary":[0.5882353186607361,0.2600950002670288,0.6201680898666382,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.6268907785415649,0.2600950002670288,0.6554622054100037,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺴﻧ","boundary":[0.6605042219161987,0.2600950002670288,0.6991596817970276,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﯿﺷ","boundary":[0.7042016983032227,0.2600950002670288,0.7378151416778564,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻫﺬﻣ","boundary":[0.7428571581840515,0.2600950002670288,0.7831932902336121,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.2504201829433441,"y":0.285035640001297},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"،ءاﺪـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.285035640001297,0.2504201829433441,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.285035640001297},{"x":0.2655462324619293,"y":0.285035640001297},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.2537815272808075,0.285035640001297,0.2655462324619293,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.285035640001297},{"x":0.31092438101768494,"y":0.285035640001297},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻘﺘﻋا","boundary":[0.2705882489681244,0.285035640001297,0.31092438101768494,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.285035640001297},{"x":0.32268908619880676,"y":0.285035640001297},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2992874085903168},{"x":0.31596639752388,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.31596639752388,0.285035640001297,0.32268908619880676,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.285035640001297},{"x":0.3529411852359772,"y":0.285035640001297},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2992874085903168},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑرد","boundary":[0.32268908619880676,0.285035640001297,0.3529411852359772,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.285035640001297},{"x":0.37310925126075745,"y":0.285035640001297},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2992874085903168},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"،ﮑ","boundary":[0.35798320174217224,0.285035640001297,0.37310925126075745,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.285035640001297},{"x":0.40168067812919617,"y":0.285035640001297},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﺘﻣا","boundary":[0.3848739564418793,0.285035640001297,0.40168067812919617,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.285035640001297},{"x":0.41680672764778137,"y":0.285035640001297},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2992874085903168},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.40672269463539124,0.285035640001297,0.41680672764778137,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.285035640001297},{"x":0.4722689092159271,"y":0.285035640001297},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2992874085903168},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳاﻮﺧ","boundary":[0.42184874415397644,0.285035640001297,0.4722689092159271,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.285035640001297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.285035640001297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"وا","boundary":[0.4773109257221222,0.285035640001297,0.48739495873451233,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.5025210380554199,"y":0.285035640001297},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4924369752407074,0.285035640001297,0.5025210380554199,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.285035640001297},{"x":0.5394958257675171,"y":0.285035640001297},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2992874085903168},{"x":0.507563054561615,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮑﻨﯾا","boundary":[0.507563054561615,0.285035640001297,0.5394958257675171,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.285035640001297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.285035640001297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮕﻣ","boundary":[0.5445378422737122,0.285035640001297,0.5680672526359558,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.285035640001297},{"x":0.6235294342041016,"y":0.285035640001297},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"دﺎﺘﺳﺮﻔﻧ","boundary":[0.5731092691421509,0.285035640001297,0.6235294342041016,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.285035640001297},{"x":0.6605042219161987,"y":0.285035640001297},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﻣا","boundary":[0.6285714507102966,0.285035640001297,0.6605042219161987,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.285035640001297},{"x":0.6974790096282959,"y":0.285035640001297},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"یﻮﺳ","boundary":[0.6655462384223938,0.285035640001297,0.6974790096282959,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.285035640001297},{"x":0.7142857313156128,"y":0.285035640001297},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2992874085903168},{"x":0.702521026134491,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.702521026134491,0.285035640001297,0.7142857313156128,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.285035640001297},{"x":0.7277311086654663,"y":0.285035640001297},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7193277478218079,0.285035640001297,0.7277311086654663,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺒﻣﺎﯿﭘ","boundary":[0.7327731251716614,0.285035640001297,0.7848739624023438,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﭻﯿـﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.31116390228271484,0.24705882370471954,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2705882489681244,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.2521008551120758,0.31116390228271484,0.2705882489681244,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3126050531864166,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3254156708717346},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﺳا","boundary":[0.27731093764305115,0.31116390228271484,0.3126050531864166,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻧواﺪﺧ","boundary":[0.3176470696926117,0.31116390228271484,0.3680672347545624,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.31116390228271484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31116390228271484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3254156708717346},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"تدﺎـﺒﻋ","boundary":[0.37310925126075745,0.31116390228271484,0.42016807198524475,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.31116390228271484,0.4302521049976349,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48067227005958557,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3254156708717346},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿـﻈﻌﺗ","boundary":[0.43529412150382996,0.31116390228271484,0.48067227005958557,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.48571428656578064,0.31116390228271484,0.4957983195781708,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3254156708717346},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.49915966391563416,0.31116390228271484,0.5176470875740051,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺒﺗﺮﻣ","boundary":[0.5193277597427368,0.31116390228271484,0.5546218752861023,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3254156708717346},{"x":0.561344563961029,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪـﺑ","boundary":[0.561344563961029,0.31116390228271484,0.5899159908294678,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5949580073356628,0.31116390228271484,0.6067227125167847,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ماﺰﺘﻟا","boundary":[0.6117647290229797,0.31116390228271484,0.6453781723976135,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.31116390228271484,0.6554622054100037,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484},{"x":0.702521026134491,"y":0.31116390228271484},{"x":0.702521026134491,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻘﺘﻋا","boundary":[0.6621848940849304,0.31116390228271484,0.702521026134491,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346},{"x":0.707563042640686,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.31116390228271484,0.7126050591468811,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"دﺮﯿﮕﺑ","boundary":[0.7176470756530762,0.31116390228271484,0.7529411911964417,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"راﺮﻗا","boundary":[0.7579832077026367,0.31116390228271484,0.7848739624023438,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":".دﺮﯿﮔ","boundary":[0.4605042040348053,0.33610451221466064,0.4957983195781708,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5243697762489319,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3503562808036804},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻧ","boundary":[0.49747899174690247,0.33610451221466064,0.5243697762489319,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3503562808036804},{"x":0.529411792755127,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"راﺮﻗ","boundary":[0.529411792755127,0.33610451221466064,0.5529412031173706,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5731092691421509,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5579832196235657,0.33610451221466064,0.5731092691421509,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3503562808036804},{"x":0.578151285648346,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.578151285648346,0.33610451221466064,0.5865546464920044,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"زاﺮﺗ","boundary":[0.5915966629981995,0.33610451221466064,0.6117647290229797,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33610451221466064},{"x":0.63193279504776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.63193279504776,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.6134454011917114,0.33610451221466064,0.63193279504776,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.680672287940979,"y":0.33610451221466064},{"x":0.680672287940979,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"یﺮﮕﯾد","boundary":[0.6369748115539551,0.33610451221466064,0.680672287940979,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33610451221466064},{"x":0.729411780834198,"y":0.33610451221466064},{"x":0.729411780834198,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"تدﺎﺒﻋ","boundary":[0.6857143044471741,0.33610451221466064,0.729411780834198,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.33610451221466064,0.7394958138465881,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻈﻌﺗ","boundary":[0.7445378303527832,0.33610451221466064,0.7848739624023438,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.36104512214660645,0.23025210201740265,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.23529411852359772,0.36104512214660645,0.24369747936725616,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.36104512214660645},{"x":0.27731093764305115,"y":0.36104512214660645},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺮﮐ","boundary":[0.24873949587345123,0.36104512214660645,0.27731093764305115,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.36104512214660645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36104512214660645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"نآﺮﻗ","boundary":[0.2840336263179779,0.36104512214660645,0.31092438101768494,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3752969205379486},{"x":0.31596639752388,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯾآ","boundary":[0.31596639752388,0.36104512214660645,0.3445378243923187,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3495798408985138,0.36104512214660645,0.35966387391090393,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.36104512214660645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.36104512214660645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3752969205379486},{"x":0.364705890417099,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻀﻌﺑ","boundary":[0.364705890417099,0.36104512214660645,0.40504202246665955,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣا","boundary":[0.4100840389728546,0.36104512214660645,0.4252100884914398,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.36104512214660645},{"x":0.462184876203537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.462184876203537,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.4302521049976349,0.36104512214660645,0.462184876203537,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻔﮕﻧ","boundary":[0.46722689270973206,0.36104512214660645,0.5025210380554199,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3752969205379486},{"x":0.507563054561615,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﺨﺳ","boundary":[0.507563054561615,0.36104512214660645,0.5512605309486389,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3752969205379486},{"x":0.556302547454834,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺣاﺮﺻ","boundary":[0.556302547454834,0.36104512214660645,0.6067227125167847,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3752969205379486},{"x":0.610084056854248,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.610084056854248,0.36104512214660645,0.6201680898666382,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.6252101063728333,0.36104512214660645,0.6504201889038086,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.6554622054100037,0.36104512214660645,0.6621848940849304,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑرد","boundary":[0.6621848940849304,0.36104512214660645,0.6924369931221008,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺮﮐ","boundary":[0.6974790096282959,0.36104512214660645,0.7277311086654663,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"نآﺮﻗ","boundary":[0.7327731251716614,0.36104512214660645,0.7613445520401001,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38598576188087463},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"هدﺰﻧﺎـﺷ","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.26218488812446594,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.38598576188087463},{"x":0.30924370884895325,"y":0.38598576188087463},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"یوﺎـﺣ","boundary":[0.2689075767993927,0.38598576188087463,0.30924370884895325,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.38598576188087463},{"x":0.364705890417099,"y":0.38598576188087463},{"x":0.364705890417099,"y":0.4002375304698944},{"x":0.31596639752388,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻨﯿﻠﮐ،","boundary":[0.31596639752388,0.38598576188087463,0.364705890417099,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.38598576188087463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.38598576188087463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4002375304698944},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺎـﮑﻟا","boundary":[0.37142857909202576,0.38598576188087463,0.41848739981651306,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4002375304698944},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.42352941632270813,0.38598576188087463,0.4571428596973419,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4638655483722687,0.38598576188087463,0.4773109257221222,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5176470875740051,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4002375304698944},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.48235294222831726,0.38598576188087463,0.5176470875740051,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.5226891040802002,0.38598576188087463,0.5462185144424438,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6151260733604431,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.5512605309486389,0.38598576188087463,0.6151260733604431,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.6201680898666382,0.38598576188087463,0.6436975002288818,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.6453781723976135,0.38598576188087463,0.6722689270973206,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.6789916157722473,0.38598576188087463,0.7210084199905396,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7579832077026367,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"هزﻮﻣآ","boundary":[0.7260504364967346,0.38598576188087463,0.7579832077026367,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7630252242088318,0.38598576188087463,0.7848739624023438,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"هﺪـﺷ","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.24705882370471954,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29075631499290466,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﺚـﻋﺎﺑ","boundary":[0.2537815272808075,0.41092637181282043,0.29075631499290466,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3344537913799286,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4251781404018402},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"رﺎـﺒﺧا","boundary":[0.29579833149909973,0.41092637181282043,0.3344537913799286,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4251781404018402},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.33949580788612366,0.41092637181282043,0.3613445460796356,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4100840389728546,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4251781404018402},{"x":0.364705890417099,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاواﺮﻓ","boundary":[0.364705890417099,0.41092637181282043,0.4100840389728546,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45210084319114685,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.4151260554790497,0.41092637181282043,0.45210084319114685,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺒﺧ","boundary":[0.4571428596973419,0.41092637181282043,0.48235294222831726,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4251781404018402},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"هدزﺎﯾ","boundary":[0.48739495873451233,0.41092637181282043,0.5193277597427368,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﺷ","boundary":[0.5243697762489319,0.41092637181282043,0.5596638917922974,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"قوﺪﺻ،","boundary":[0.5647059082984924,0.41092637181282043,0.6134454011917114,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6689075827598572,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺣﻮﺘﻟا","boundary":[0.6184874176979065,0.41092637181282043,0.6689075827598572,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.41092637181282043},{"x":0.707563042640686,"y":0.41092637181282043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6739495992660522,0.41092637181282043,0.707563042640686,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7142857313156128,0.41092637181282043,0.7277311086654663,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.41092637181282043,0.7378151416778564,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﺚﯾﺪﺣ","boundary":[0.7428571581840515,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.4370546340942383,0.24369747936725616,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4370546340942383},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4370546340942383},{"x":0.26386556029319763,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24873949587345123,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.24873949587345123,0.4370546340942383,0.26386556029319763,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4370546340942383},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4370546340942383},{"x":0.30588236451148987,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2689075767993927,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"،دﻮـﺒﻧ","boundary":[0.2689075767993927,0.4370546340942383,0.30588236451148987,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3495798408985138,"y":0.45130640268325806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"رﺎـﺒﺧا","boundary":[0.31092438101768494,0.4370546340942383,0.3495798408985138,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35462185740470886,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﯾا","boundary":[0.35462185740470886,0.4370546340942383,0.3798319399356842,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4084033668041229,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3848739564418793,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﮔا","boundary":[0.3848739564418793,0.4370546340942383,0.4084033668041229,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41680672764778137,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.4100840389728546,0.4370546340942383,0.41680672764778137,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45130640268325806},{"x":0.42184874415397644,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":":ﺪـﺴﯾﻮﻨﺑ","boundary":[0.42184874415397644,0.4370546340942383,0.4789915978908539,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺤﯾﺮـﺻ","boundary":[0.48403361439704895,0.4370546340942383,0.529411792755127,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4370546340942383},{"x":0.561344563961029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.561344563961029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"(هر)","boundary":[0.5361344814300537,0.4370546340942383,0.561344563961029,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5663865804672241,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻔﻣ","boundary":[0.5663865804672241,0.4370546340942383,0.5966386795043945,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺦﯿﺷ","boundary":[0.6016806960105896,0.4370546340942383,0.6302521228790283,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"نﻮﭼ","boundary":[0.6369748115539551,0.4370546340942383,0.6672269105911255,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﮑﺘﻣ","boundary":[0.6722689270973206,0.4370546340942383,0.7243697643280029,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806},{"x":0.729411780834198,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.729411780834198,0.4370546340942383,0.7478991746902466,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.7546218633651733,0.4370546340942383,0.7848739624023438,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻤﺣ","boundary":[0.21512605249881744,0.4619952440261841,0.24705882370471954,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2537815272808075,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﺳﻮﻃ","boundary":[0.2537815272808075,0.4619952440261841,0.3042016923427582,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47624704241752625},{"x":0.30924370884895325,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺪﻟاﺮﯿﺼﻧ","boundary":[0.30924370884895325,0.4619952440261841,0.3764705955982208,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4619952440261841},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4619952440261841},{"x":0.42352941632270813,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟاﻮﺧ","boundary":[0.3815126121044159,0.4619952440261841,0.42352941632270813,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4302521049976349,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"نﻮﭼ","boundary":[0.4302521049976349,0.4619952440261841,0.4605042040348053,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47624704241752625},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﺴﮐ","boundary":[0.46554622054100037,0.4619952440261841,0.5092437267303467,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"یﻮﺳ","boundary":[0.5142857432365417,0.4619952440261841,0.5478991866111755,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5529412031173706,0.4619952440261841,0.5630252361297607,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"،ءاﺪﺑ","boundary":[0.5680672526359558,0.4619952440261841,0.5983193516731262,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮑﻧا","boundary":[0.6033613681793213,0.4619952440261841,0.6336134672164917,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.6386554837226868,0.4619952440261841,0.6571428775787354,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6621848940849304,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.4619952440261841,0.6672269105911255,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.6722689270973206,0.4619952440261841,0.6789916157722473,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47624704241752625},{"x":0.680672287940979,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺪﺷ","boundary":[0.680672287940979,0.4619952440261841,0.7159664034843445,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻧ","boundary":[0.7176470756530762,0.4619952440261841,0.7445378303527832,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"مﺰﺘﻠﻣ","boundary":[0.7495798468589783,0.4619952440261841,0.7831932902336121,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.4588235318660736,0.4869358539581299,0.4907563030719757,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5011876225471497},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﺾﯿﻔﺘﺴﻣ","boundary":[0.49747899174690247,0.4869358539581299,0.5579832196235657,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.5630252361297607,0.4869358539581299,0.5714285969734192,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗاﻮﺘﻣ","boundary":[0.5764706134796143,0.4869358539581299,0.6134454011917114,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4869358539581299},{"x":0.653781533241272,"y":0.4869358539581299},{"x":0.653781533241272,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺒﺧا","boundary":[0.6201680898666382,0.4869358539581299,0.653781533241272,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4869358539581299},{"x":0.680672287940979,"y":0.4869358539581299},{"x":0.680672287940979,"y":0.5011876225471497},{"x":0.658823549747467,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.658823549747467,0.4869358539581299,0.680672287940979,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6840336322784424,0.4869358539581299,0.6941176652908325,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4869358539581299},{"x":0.75126051902771,"y":0.4869358539581299},{"x":0.75126051902771,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻋﻼﻃا","boundary":[0.6991596817970276,0.4869358539581299,0.75126051902771,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5011876225471497},{"x":0.75126051902771,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑ","boundary":[0.75126051902771,0.4869358539581299,0.7697479128837585,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.7747899293899536,0.4869358539581299,0.7848739624023438,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.5118764638900757,0.22857142984867096,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5261282920837402},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ـ","boundary":[0.23361344635486603,0.5118764638900757,0.2369747906923294,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5118764638900757},{"x":0.289075642824173,"y":0.5118764638900757},{"x":0.289075642824173,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"مﻼـﺴﻟا","boundary":[0.24369747936725616,0.5118764638900757,0.289075642824173,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5261282920837402},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﯿـﻠﻋ","boundary":[0.29411765933036804,0.5118764638900757,0.3361344635486603,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5261282920837402},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ـ","boundary":[0.34285715222358704,0.5118764638900757,0.3462184965610504,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"مﻮـﺼﻌﻣ","boundary":[0.3512605130672455,0.5118764638900757,0.4000000059604645,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5118764638900757},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5118764638900757},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5261282920837402},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﻣﺎﻣا","boundary":[0.40504202246665955,0.5118764638900757,0.45042017102241516,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5118764638900757},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5118764638900757},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"رﻮـﻀﺣ","boundary":[0.45546218752861023,0.5118764638900757,0.49915966391563416,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﻣز","boundary":[0.5042017102241516,0.5118764638900757,0.5378151535987854,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5118764638900757},{"x":0.556302547454834,"y":0.5118764638900757},{"x":0.556302547454834,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5428571701049805,0.5118764638900757,0.556302547454834,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻌﯿـﺷ","boundary":[0.5630252361297607,0.5118764638900757,0.6117647290229797,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ﮓـﻨﻫﺮﻓ","boundary":[0.6168067455291748,0.5118764638900757,0.6689075827598572,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6739495992660522,0.5118764638900757,0.6873949766159058,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.6924369931221008,0.5118764638900757,0.7361344695091248,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.7361344695091248,0.5118764638900757,0.7613445520401001,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24705882370471954,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"یﺎـﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.5368170738220215,0.24705882370471954,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2823529541492462,"y":0.551068902015686},{"x":0.24873949587345123,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.24873949587345123,0.5368170738220215,0.2823529541492462,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3008403480052948,"y":0.551068902015686},{"x":0.2873949706554413,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2873949706554413,0.5368170738220215,0.3008403480052948,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5368170738220215},{"x":0.34285715222358704,"y":0.551068902015686},{"x":0.30756303668022156,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﺎـﻧ","boundary":[0.30756303668022156,0.5368170738220215,0.34285715222358704,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5368170738220215},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5368170738220215},{"x":0.36974790692329407,"y":0.551068902015686},{"x":0.3478991687297821,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺰـﺟ","boundary":[0.3478991687297821,0.5368170738220215,0.36974790692329407,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4000000059604645,"y":0.551068902015686},{"x":0.37478992342948914,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"،ﺎـﻫ","boundary":[0.37478992342948914,0.5368170738220215,0.4000000059604645,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5368170738220215},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5368170738220215},{"x":0.41680672764778137,"y":0.551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.40168067812919617,0.5368170738220215,0.41680672764778137,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4319327771663666,"y":0.551068902015686},{"x":0.42184874415397644,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.42184874415397644,0.5368170738220215,0.4319327771663666,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.551068902015686},{"x":0.43529412150382996,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﮏـﻨﯾا","boundary":[0.43529412150382996,0.5368170738220215,0.4739495813846588,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.551068902015686},{"x":0.4789915978908539,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.4789915978908539,0.5368170738220215,0.49747899174690247,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.551068902015686},{"x":0.5042017102241516,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"هدﻮـﺑ","boundary":[0.5042017102241516,0.5368170738220215,0.5361344814300537,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.551068902015686},{"x":0.5411764979362488,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺜﯾﺪﺣ","boundary":[0.5411764979362488,0.5368170738220215,0.5865546464920044,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":1,"str":"ً","boundary":[0.5932773351669312,0.5285035371780396,0.5949580073356628,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6336134672164917,"y":0.551068902015686},{"x":0.5932773351669312,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻻﻮﻤﻌﻣ","boundary":[0.5932773351669312,0.5368170738220215,0.6336134672164917,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.551068902015686},{"x":0.6386554837226868,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.6386554837226868,0.5368170738220215,0.6722689270973206,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5368170738220215},{"x":0.707563042640686,"y":0.5368170738220215},{"x":0.707563042640686,"y":0.551068902015686},{"x":0.6739495992660522,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳر","boundary":[0.6739495992660522,0.5368170738220215,0.707563042640686,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.551068902015686},{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄﺗ","boundary":[0.7126050591468811,0.5368170738220215,0.7478991746902466,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻗ","boundary":[0.7546218633651733,0.5368170738220215,0.7848739624023438,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.22521008551120758,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"یرﺎﻤﺷ","boundary":[0.23025210201740265,0.5617577433586121,0.27563026547431946,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5617577433586121},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5617577433586121},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"،ﻢﻫ","boundary":[0.2823529541492462,0.5617577433586121,0.30588236451148987,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5617577433586121},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5617577433586121},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺠﻫ","boundary":[0.3126050531864166,0.5617577433586121,0.35462185740470886,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5760095119476318},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.35966387391090393,0.5617577433586121,0.3983193337917328,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5760095119476318},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"نﺮﻗ","boundary":[0.40504202246665955,0.5617577433586121,0.4285714328289032,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5617577433586121},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5617577433586121},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.43529412150382996,0.5617577433586121,0.44873949885368347,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5760095119476318},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"،ﺖﺷﺬﮔ","boundary":[0.45378151535987854,0.5617577433586121,0.5058823823928833,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5617577433586121},{"x":0.556302547454834,"y":0.5617577433586121},{"x":0.556302547454834,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮑﻧﺎﻨﭼ","boundary":[0.5109243988990784,0.5617577433586121,0.556302547454834,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5760095119476318},{"x":0.561344563961029,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.561344563961029,0.5617577433586121,0.5983193516731262,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻧﺎﻤﻧ","boundary":[0.6033613681793213,0.5617577433586121,0.6453781723976135,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.680672287940979,"y":0.5617577433586121},{"x":0.680672287940979,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻗﺎﺑ","boundary":[0.6504201889038086,0.5617577433586121,0.680672287940979,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"،ﻢﺟاﺮﺗ","boundary":[0.6857143044471741,0.5617577433586121,0.7277311086654663,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.5617577433586121,0.7378151416778564,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻟﺎﺟر","boundary":[0.7428571581840515,0.5617577433586121,0.7848739624023438,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"نﺮـﻗ","boundary":[0.21512605249881744,0.5878859758377075,0.24369747936725616,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5878859758377075},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5878859758377075},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.24873949587345123,0.5878859758377075,0.25882354378700256,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6021377444267273},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿـﭘ","boundary":[0.26386556029319763,0.5878859758377075,0.2991596758365631,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺗ","boundary":[0.3042016923427582,0.5878859758377075,0.3176470696926117,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6021377444267273},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.5878859758377075,0.32773110270500183,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"نﺮـﻗ","boundary":[0.3327731192111969,0.5878859758377075,0.3613445460796356,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿـﻤﻫ","boundary":[0.3680672347545624,0.5878859758377075,0.4100840389728546,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4151260554790497,0.5878859758377075,0.4285714328289032,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6021377444267273},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":".ﺖـﺳا","boundary":[0.43361344933509827,0.5878859758377075,0.4756302535533905,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.5878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.6021377444267273},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"هدﻮﺑ","boundary":[0.48067227005958557,0.5878859758377075,0.507563054561615,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5126050710678101,0.5878859758377075,0.5478991866111755,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.5529412031173706,0.5878859758377075,0.5764706134796143,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"یوﺎﺣ","boundary":[0.5815126299858093,0.5878859758377075,0.6184874176979065,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻌﯿﺷ","boundary":[0.6252101063728333,0.5878859758377075,0.6638655662536621,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺜﯾﺪﺣ","boundary":[0.6689075827598572,0.5878859758377075,0.7142857313156128,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.7210084199905396,0.5878859758377075,0.7445378303527832,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6021377444267273},{"x":0.75126051902771,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.75126051902771,0.5878859758377075,0.7831932902336121,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.6128265857696533,0.23025210201740265,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"دﺎـﻘﺘﻋا","boundary":[0.23529411852359772,0.6128265857696533,0.2806722819805145,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6128265857696533},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"موﺰﻟ","boundary":[0.2857142984867096,0.6128265857696533,0.31092438101768494,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6270784139633179},{"x":0.31596639752388,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.31596639752388,0.6128265857696533,0.3210084140300751,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6270784139633179},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.32605043053627014,0.6128265857696533,0.3512605130672455,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6270784139633179},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯿﻫﺎﻣ","boundary":[0.35630252957344055,0.6128265857696533,0.3983193337917328,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6270784139633179},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.40504202246665955,0.6128265857696533,0.4117647111415863,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑرد","boundary":[0.4117647111415863,0.6128265857696533,0.4420168101787567,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6128265857696533},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6128265857696533},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻻﻮﻤﻌﻣ","boundary":[0.4470588266849518,0.6128265857696533,0.48739495873451233,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6033254265785217},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6033254265785217},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6175771951675415},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ً","boundary":[0.44873949885368347,0.6033254265785217,0.45042017102241516,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.4941176474094391,0.6128265857696533,0.5126050710678101,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6128265857696533},{"x":0.556302547454834,"y":0.6128265857696533},{"x":0.556302547454834,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻌﯿﺷ","boundary":[0.5176470875740051,0.6128265857696533,0.556302547454834,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﻼﮐ","boundary":[0.5630252361297607,0.6128265857696533,0.6033613681793213,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6270784139633179},{"x":0.610084056854248,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.610084056854248,0.6128265857696533,0.6369748115539551,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6386554837226868,0.6128265857696533,0.6722689270973206,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6789916157722473,0.6128265857696533,0.6924369931221008,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"،یﺮﺠﻫ","boundary":[0.6974790096282959,0.6128265857696533,0.7462185025215149,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﻔﻫ","boundary":[0.75126051902771,0.6128265857696533,0.7848739624023438,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"نﺮـﻗ","boundary":[0.21512605249881744,0.6377671957015991,0.24369747936725616,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6377671957015991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6377671957015991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2504201829433441,0.6377671957015991,0.26386556029319763,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻌﯿـﺷ","boundary":[0.2689075767993927,0.6377671957015991,0.3126050531864166,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﻼﮐ","boundary":[0.3176470696926117,0.6377671957015991,0.35966387391090393,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6520190238952637},{"x":0.364705890417099,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.364705890417099,0.6377671957015991,0.3932773172855377,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.3949579894542694,0.6377671957015991,0.4285714328289032,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6520190238952637},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.43361344933509827,0.6377671957015991,0.4470588266849518,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6377671957015991},{"x":0.489075630903244,"y":0.6377671957015991},{"x":0.489075630903244,"y":0.6520190238952637},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.45210084319114685,0.6377671957015991,0.489075630903244,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.4941176474094391,0.6377671957015991,0.5226891040802002,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6520190238952637},{"x":0.529411792755127,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻔﮔ","boundary":[0.529411792755127,0.6377671957015991,0.5579832196235657,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺨﺳ","boundary":[0.5647059082984924,0.6377671957015991,0.6000000238418579,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6520190238952637},{"x":0.605042040348053,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﺦﺴﻧ","boundary":[0.605042040348053,0.6377671957015991,0.6336134672164917,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6386554837226868,0.6377671957015991,0.6470588445663452,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯾﺎﻫ","boundary":[0.6521008610725403,0.6377671957015991,0.6907563209533691,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"توﺎﻔﺗ","boundary":[0.6924369931221008,0.6377671957015991,0.7310924530029297,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻧ","boundary":[0.7361344695091248,0.6377671957015991,0.7546218633651733,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7596638798713684,0.6377671957015991,0.7647058963775635,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7697479128837585,0.6377671957015991,0.7848739624023438,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"،ءاﺪـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.2504201829433441,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6627078652381897},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6627078652381897},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"یﻮـﻐﻟ","boundary":[0.2537815272808075,0.6627078652381897,0.29243698716163635,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6627078652381897},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6627078652381897},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"یﺎـﻨﻌﻣ","boundary":[0.2974790036678314,0.6627078652381897,0.34117648005485535,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6627078652381897},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6627078652381897},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.3462184965610504,0.6627078652381897,0.35966387391090393,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6769596338272095},{"x":0.364705890417099,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﺦـﺴﻧ","boundary":[0.364705890417099,0.6627078652381897,0.3966386616230011,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6627078652381897},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6627078652381897},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6769596338272095},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"یﺎـﻫ","boundary":[0.40168067812919617,0.6627078652381897,0.43529412150382996,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6769596338272095},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"توﺎﻔﺗ","boundary":[0.43697479367256165,0.6627078652381897,0.4739495813846588,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.4789915978908539,0.6627078652381897,0.4957983195781708,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻓﺮـﺻ","boundary":[0.5008403658866882,0.6627078652381897,0.5361344814300537,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﺑ","boundary":[0.5411764979362488,0.6627078652381897,0.5630252361297607,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.5680672526359558,0.6627078652381897,0.5899159908294678,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5949580073356628,0.6627078652381897,0.6084033846855164,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﯾﻮﻔﺻ","boundary":[0.6134454011917114,0.6627078652381897,0.6605042219161987,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.6655462384223938,0.6627078652381897,0.6722689270973206,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"رود","boundary":[0.6739495992660522,0.6627078652381897,0.6941176652908325,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻬﻇ","boundary":[0.6991596817970276,0.6627078652381897,0.7327731251716614,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.7378151416778564,0.6627078652381897,0.7462185025215149,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.75126051902771,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﻔﻫ","boundary":[0.75126051902771,0.6627078652381897,0.7848739624023438,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻧواﺪﺧ","boundary":[0.21512605249881744,0.6876484751701355,0.2655462324619293,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.2705882489681244,0.6876484751701355,0.2873949706554413,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6876484751701355},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6876484751701355},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7019002437591553},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺦـﺴﻧ","boundary":[0.29243698716163635,0.6876484751701355,0.32436975836753845,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺴﺘﻧا","boundary":[0.3294117748737335,0.6876484751701355,0.3781512677669525,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"تروﺮﺿ","boundary":[0.3831932842731476,0.6876484751701355,0.4302521049976349,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7019002437591553},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.6876484751701355,0.4420168101787567,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧواﺪﺧ","boundary":[0.4470588266849518,0.6876484751701355,0.4924369752407074,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7019002437591553},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.49915966391563416,0.6876484751701355,0.5109243988990784,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.5142857432365417,0.6876484751701355,0.5394958257675171,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6876484751701355},{"x":0.578151285648346,"y":0.6876484751701355},{"x":0.578151285648346,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"یﻮﻐﻟ","boundary":[0.5445378422737122,0.6876484751701355,0.578151285648346,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7019002437591553},{"x":0.583193302154541,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻨﻌﻣ","boundary":[0.583193302154541,0.6876484751701355,0.6218487620353699,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺴﺘﻧا","boundary":[0.6285714507102966,0.6876484751701355,0.6756302714347839,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.680672287940979,0.6876484751701355,0.6907563209533691,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻫﺮﭘ","boundary":[0.6957983374595642,0.6876484751701355,0.7310924530029297,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"تروﺮﺿ","boundary":[0.7361344695091248,0.6876484751701355,0.7848739624023438,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.2521008551120758,"y":0.713776707649231},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ماﺪـﻗا","boundary":[0.21512605249881744,0.713776707649231,0.2521008551120758,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.713776707649231},{"x":0.27394959330558777,"y":0.713776707649231},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7280284762382507},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.26218488812446594,0.713776707649231,0.27394959330558777,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.713776707649231},{"x":0.3210084140300751,"y":0.713776707649231},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫﺎـﺷ","boundary":[0.2806722819805145,0.713776707649231,0.3210084140300751,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.713776707649231},{"x":0.3630252182483673,"y":0.713776707649231},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7280284762382507},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﯿـﺷ","boundary":[0.32605043053627014,0.713776707649231,0.3630252182483673,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.713776707649231},{"x":0.42016807198524475,"y":0.713776707649231},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7280284762382507},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﮓـﻨﻫﺮﻓ","boundary":[0.36974790692329407,0.713776707649231,0.42016807198524475,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.713776707649231},{"x":0.43865546584129333,"y":0.713776707649231},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4252100884914398,0.713776707649231,0.43865546584129333,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.713776707649231},{"x":0.4924369752407074,"y":0.713776707649231},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.4453781545162201,0.713776707649231,0.4924369752407074,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.713776707649231},{"x":0.5176470875740051,"y":0.713776707649231},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.4941176474094391,0.713776707649231,0.5176470875740051,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.713776707649231},{"x":0.5731092691421509,"y":0.713776707649231},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﯾﻮﻔـﺻ","boundary":[0.5226891040802002,0.713776707649231,0.5731092691421509,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.713776707649231},{"x":0.6168067455291748,"y":0.713776707649231},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"رﻮـﻬﻇ","boundary":[0.5798319578170776,0.713776707649231,0.6168067455291748,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.713776707649231},{"x":0.6638655662536621,"y":0.713776707649231},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"نرﺎـﻘﻣ","boundary":[0.6235294342041016,0.713776707649231,0.6638655662536621,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.713776707649231},{"x":0.7109243869781494,"y":0.713776707649231},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":".ﺖـﺳا","boundary":[0.6705882549285889,0.713776707649231,0.7109243869781494,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.713776707649231},{"x":0.7445378303527832,"y":0.713776707649231},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.7159664034843445,0.713776707649231,0.7445378303527832,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.75126051902771,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﺷا","boundary":[0.75126051902771,0.713776707649231,0.7848739624023438,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎـﻨﻣ","boundary":[0.21512605249881744,0.7387173175811768,0.2521008551120758,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7387173175811768},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7387173175811768},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7529691457748413},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.25882354378700256,0.7387173175811768,0.27394959330558777,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7387173175811768},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7387173175811768},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7529691457748413},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"هﮋـﯾو","boundary":[0.27899160981178284,0.7387173175811768,0.30924370884895325,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"تﺎـﻔﺘﻟا","boundary":[0.3142857253551483,0.7387173175811768,0.3613445460796356,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7387173175811768},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7387173175811768},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"،یﺮﮔ","boundary":[0.3663865625858307,0.7387173175811768,0.40168067812919617,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7387173175811768},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7387173175811768},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7529691457748413},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"یرﺎـﺒﺧا","boundary":[0.40336135029792786,0.7387173175811768,0.45546218752861023,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯾﺮﺟ","boundary":[0.4605042040348053,0.7387173175811768,0.5058823823928833,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"رﻮـﻬﻇ","boundary":[0.5109243988990784,0.7387173175811768,0.5495798587799072,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.5546218752861023,0.7387173175811768,0.5680672526359558,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﯾﻮـﺳ","boundary":[0.5731092691421509,0.7387173175811768,0.6201680898666382,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6268907785415649,0.7387173175811768,0.6369748115539551,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"؛ﺖـﺳا","boundary":[0.6420168280601501,0.7387173175811768,0.6840336322784424,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"هدﻮـﺑ","boundary":[0.6890756487846375,0.7387173175811768,0.7210084199905396,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﮕﻤﺸﭼ","boundary":[0.7260504364967346,0.7387173175811768,0.7848739624023438,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.7636579275131226,0.22521008551120758,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7636579275131226},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7636579275131226},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.23025210201740265,0.7636579275131226,0.23529411852359772,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7636579275131226},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7636579275131226},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7779097557067871},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"دﺮـﯿﮕﺑ","boundary":[0.24033613502979279,0.7636579275131226,0.27899160981178284,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﻖـﻧور","boundary":[0.2840336263179779,0.7636579275131226,0.3176470696926117,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7636579275131226},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7636579275131226},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7779097557067871},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.32268908619880676,0.7636579275131226,0.33949580788612366,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7636579275131226},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7636579275131226},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7779097557067871},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺑ","boundary":[0.34285715222358704,0.7636579275131226,0.35966387391090393,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7779097557067871},{"x":0.364705890417099,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.364705890417099,0.7636579275131226,0.4117647111415863,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7779097557067871},{"x":0.413445383310318,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"حﺮﺷ","boundary":[0.413445383310318,0.7636579275131226,0.4436974823474884,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7779097557067871},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.7636579275131226,0.45378151535987854,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.4605042040348053,0.7636579275131226,0.48403361439704895,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7779097557067871},{"x":0.489075630903244,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺚﯾدﺎﺣا","boundary":[0.489075630903244,0.7636579275131226,0.5394958257675171,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5445378422737122,0.7636579275131226,0.5596638917922974,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷ","boundary":[0.5647059082984924,0.7636579275131226,0.5848739743232727,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺚﻋﺎﺑ","boundary":[0.5915966629981995,0.7636579275131226,0.6252101063728333,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻌﯿﺷ","boundary":[0.6302521228790283,0.7636579275131226,0.6689075827598572,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7636579275131226},{"x":0.729411780834198,"y":0.7636579275131226},{"x":0.729411780834198,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"یدﺎﻘﺘﻋا","boundary":[0.6739495992660522,0.7636579275131226,0.729411780834198,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ـ","boundary":[0.7344537973403931,0.7636579275131226,0.7378151416778564,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺜﯾﺪﺣ","boundary":[0.7378151416778564,0.7636579275131226,0.7848739624023438,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﯾا","boundary":[0.21512605249881744,0.7885985970497131,0.24033613502979279,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄﺗ","boundary":[0.24537815153598785,0.7885985970497131,0.2806722819805145,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8028503656387329},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮑﻨﯾا","boundary":[0.2857142984867096,0.7885985970497131,0.3193277418613434,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8028503656387329},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻏر","boundary":[0.32436975836753845,0.7885985970497131,0.3478991687297821,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3495798408985138,0.7885985970497131,0.3613445460796356,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7885985970497131},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7885985970497131},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8028503656387329},{"x":0.364705890417099,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":".ﺪﺷ","boundary":[0.364705890417099,0.7885985970497131,0.39159664511680603,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"هدﻮﺸﮔ","boundary":[0.3966386616230011,0.7885985970497131,0.4420168101787567,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.7885985970497131,0.4722689092159271,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7885985970497131},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7885985970497131},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.4773109257221222,0.7885985970497131,0.48403361439704895,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑرد","boundary":[0.48403361439704895,0.7885985970497131,0.5142857432365417,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻘﺘﺴﻣ","boundary":[0.5193277597427368,0.7885985970497131,0.5647059082984924,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5714285969734192,0.7885985970497131,0.6000000238418579,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳر","boundary":[0.6016806960105896,0.7885985970497131,0.6352941393852234,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄﺗ","boundary":[0.6403361558914185,0.7885985970497131,0.6756302714347839,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.6823529601097107,0.7885985970497131,0.7058823704719543,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"،ﺮﮕﯾد","boundary":[0.7109243869781494,0.7885985970497131,0.7462185025215149,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"یﻮﺳ","boundary":[0.75126051902771,0.7885985970497131,0.7848739624023438,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2032137804031372,0.7898739624023438,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧ","boundary":[0.5042017102241516,0.8408551216125488,0.5126050710678101,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4992017102241516,0.8338551216125488,0.5176050710678101,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/vdinHwRYpDNLeeQu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/hYbQJcwOOvImJnFY.jpg","blurred":"/storage/books/3601a203868a5765/pages/ihAIIzpWPkfTvMrx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳر","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7848739624023438,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4722689092159271,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4722689092159271,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4470588266849518,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.1852731555700302,0.4722689092159271,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4773109257221222,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4773109257221222,0.1852731555700302,0.4907563030719757,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5445378422737122,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5445378422737122,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4957983195781708,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"یﺪﯾﺪﺟ","boundary":[0.4957983195781708,0.1852731555700302,0.5445378422737122,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.1852731555700302},{"x":0.583193302154541,"y":0.1852731555700302},{"x":0.583193302154541,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.5512605309486389,0.1852731555700302,0.583193302154541,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.5882353186607361,0.1852731555700302,0.6201680898666382,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6252101063728333,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﻦﮑﻤﻣ","boundary":[0.6252101063728333,0.1852731555700302,0.6621848940849304,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7142857313156128,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6689075827598572,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻘﺘﺴﻣ","boundary":[0.6689075827598572,0.1852731555700302,0.7142857313156128,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7495798468589783,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.7210084199905396,0.1852731555700302,0.7495798468589783,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2689075767993927,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2689075767993927,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎـﺳر","boundary":[0.23025210201740265,0.1852731555700302,0.2689075767993927,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2991596758365631,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2991596758365631,"y":0.19952493906021118},{"x":0.27394959330558777,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﯾا","boundary":[0.27394959330558777,0.1852731555700302,0.2991596758365631,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.1852731555700302},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1852731555700302},{"x":0.34117648005485535,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3042016923427582,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﺸﯿﺑ","boundary":[0.3042016923427582,0.1852731555700302,0.34117648005485535,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3462184965610504,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"؛ﺪﯾﺎﺸﮕﺑ","boundary":[0.3462184965610504,0.1852731555700302,0.4000000059604645,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4453781545162201,"y":0.19952493906021118},{"x":0.40504202246665955,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻫوﮋﭘ","boundary":[0.40504202246665955,0.1852731555700302,0.4453781545162201,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1852731555700302},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.1852731555700302,0.22857142984867096,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"هﺪـﺸﻧ","boundary":[0.6201680898666382,0.2102137804031372,0.658823549747467,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺰـﻣ","boundary":[0.6638655662536621,0.2102137804031372,0.6991596817970276,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﻊـﺒﻃ","boundary":[0.7058823704719543,0.2102137804031372,0.7378151416778564,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"رﻮﯾز","boundary":[0.7445378303527832,0.2102137804031372,0.7680672407150269,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7731092572212219,0.2102137804031372,0.7848739624023438,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"هرﺎـﭘ","boundary":[0.5394958257675171,0.2102137804031372,0.5663865804672241,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5714285969734192,0.2102137804031372,0.5848739743232727,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.2102137804031372,0.5949580073356628,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧا","boundary":[0.6016806960105896,0.2102137804031372,0.6184874176979065,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"اﻮـﻣ","boundary":[0.4924369752407074,0.2102137804031372,0.5142857432365417,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5210084319114685,0.2102137804031372,0.5378151535987854,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2823529541492462,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘـﺷاد","boundary":[0.2386554628610611,0.2102137804031372,0.2823529541492462,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.2102137804031372},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2102137804031372},{"x":0.32773110270500183,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"دﺪـﺠﻣ","boundary":[0.2873949706554413,0.2102137804031372,0.32773110270500183,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2102137804031372},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺤـﺼﺗ","boundary":[0.3344537913799286,0.2102137804031372,0.38655462861061096,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4084033668041229,"y":0.22446556389331818},{"x":0.39159664511680603,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.39159664511680603,0.2102137804031372,0.4084033668041229,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2102137804031372},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2102137804031372},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22446556389331818},{"x":0.413445383310318,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"زﺎـﯿﻧ","boundary":[0.413445383310318,0.2102137804031372,0.43865546584129333,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"،ﻢـﻫ","boundary":[0.4436974823474884,0.2102137804031372,0.4739495813846588,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"در","boundary":[0.4789915978908539,0.2102137804031372,0.4907563030719757,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.21512605249881744,0.2102137804031372,0.2386554628610611,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.235154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.235154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻋﻮﻤﺠﻣﮥ","boundary":[0.7327731251716614,0.235154390335083,0.7831932902336121,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.235154390335083},{"x":0.7260504364967346,"y":0.235154390335083},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.6873949766159058,0.235154390335083,0.7260504364967346,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.235154390335083},{"x":0.6840336322784424,"y":0.235154390335083},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.6470588445663452,0.235154390335083,0.6840336322784424,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.235154390335083},{"x":0.5697479248046875,"y":0.235154390335083},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻣ","boundary":[0.5445378422737122,0.235154390335083,0.5697479248046875,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.235154390335083},{"x":0.6067227125167847,"y":0.235154390335083},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.5747899413108826,0.235154390335083,0.6067227125167847,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.235154390335083},{"x":0.6268907785415649,"y":0.235154390335083},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.6117647290229797,0.235154390335083,0.6268907785415649,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.235154390335083},{"x":0.6420168280601501,"y":0.235154390335083},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24940617382526398},{"x":0.63193279504776,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.63193279504776,0.235154390335083,0.6420168280601501,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.235154390335083},{"x":0.3327731192111969,"y":0.235154390335083},{"x":0.3327731192111969,"y":0.24940617382526398},{"x":0.29075631499290466,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺨـﺴﻧ","boundary":[0.29075631499290466,0.235154390335083,0.3327731192111969,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.3462184965610504,"y":0.235154390335083},{"x":0.3462184965610504,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3361344635486603,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3361344635486603,0.235154390335083,0.3462184965610504,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.235154390335083},{"x":0.35966387391090393,"y":0.235154390335083},{"x":0.35966387391090393,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3512605130672455,0.235154390335083,0.35966387391090393,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.235154390335083},{"x":0.4117647111415863,"y":0.235154390335083},{"x":0.4117647111415863,"y":0.24940617382526398},{"x":0.364705890417099,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"دﺎـﻤﺘﻋا","boundary":[0.364705890417099,0.235154390335083,0.4117647111415863,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.235154390335083},{"x":0.4436974823474884,"y":0.235154390335083},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24940617382526398},{"x":0.41680672764778137,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"درﻮﻣ","boundary":[0.41680672764778137,0.235154390335083,0.4436974823474884,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.235154390335083},{"x":0.45378151535987854,"y":0.235154390335083},{"x":0.45378151535987854,"y":0.24940617382526398},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.235154390335083,0.45378151535987854,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.235154390335083},{"x":0.5042017102241516,"y":0.235154390335083},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺢﺤﺼﻣ","boundary":[0.4605042040348053,0.235154390335083,0.5042017102241516,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.235154390335083},{"x":0.5428571701049805,"y":0.235154390335083},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.5092437267303467,0.235154390335083,0.5428571701049805,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.2554621994495392,"y":0.235154390335083},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻄﺧ","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.2554621994495392,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.235154390335083},{"x":0.289075642824173,"y":0.235154390335083},{"x":0.289075642824173,"y":0.24940617382526398},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.26050421595573425,0.235154390335083,0.289075642824173,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.75126051902771,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳر","boundary":[0.75126051902771,0.2600950002670288,0.7848739624023438,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺷﻮﻧ","boundary":[0.5815126299858093,0.2600950002670288,0.6184874176979065,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6235294342041016,0.2600950002670288,0.6655462384223938,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.2600950002670288,0.6756302714347839,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺮﻋ","boundary":[0.6823529601097107,0.2600950002670288,0.7142857313156128,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.7210084199905396,0.2600950002670288,0.7495798468589783,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2600950002670288},{"x":0.578151285648346,"y":0.2600950002670288},{"x":0.578151285648346,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.5512605309486389,0.2600950002670288,0.578151285648346,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑرد","boundary":[0.5142857432365417,0.2600950002670288,0.5445378422737122,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27434679865837097},{"x":0.507563054561615,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.507563054561615,0.2600950002670288,0.5142857432365417,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices&qu