اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست ها - جلد اول اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست ها - جلد اول

توضیحات

اقتصاد انرژی یکی از شاخه های علم اقتصاد است که تحت تاثیر بحران های اقتصادی و سیاسی در طی چهار دهه گذشته اهمیت بسیاری پیدا کرده و به یک مطالعه میان رشته ای تبدیل شده است. در طی این تحولات کتاب های متعددی با تمرکز بر مسایل مختلف اقتصاد انرژی نوشته شده است، که عمدتا در قالب مجموعه مقالات یا پرداختن به یک حوزه خاص در اقتصاد انرژی تهیه و تدوین شده است. کتاب حاضر را با توجه به همین کاستی ها می توان یکی از کامل ترین مراجع دانشگاهی در ,حوزه اقتصاد انرژی دانست که براساس مبانی نظری علم اقتصاد نگارش یافته است. در این کتاب، که ترجمه آن در دو جلد ارایه شده، تلاش شده است که موضوعاتی از جمله تقاضای انرژی، عرضه انرژی، بازارها و قیمت گذاری انرژی، چالشها و موضوعات خاص در حوزه اقتصاد انرژی، تعامل انرژی و محیط زیست، مسیله تغییرات اقلیمی و حکمرانی و سیاستهای دولت در بازار انرژی در قالب بیست و نه فصل به شکل ساده و قابل فهم ارایه شود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797239","title":"اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست ها - جلد اول","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/398c8f0847132cc9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/398c8f0847132cc9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/398c8f0847132cc9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/398c8f0847132cc9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/398c8f0847132cc9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/398c8f0847132cc9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/398c8f0847132cc9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/398c8f0847132cc9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/398c8f0847132cc9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/398c8f0847132cc9/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642173709","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["اقتصاد انرژی یکی از شاخه های علم اقتصاد است که تحت تاثیر بحران های اقتصادی و سیاسی در طی چهار دهه گذشته اهمیت بسیاری پیدا کرده و به یک مطالعه میان رشته ای تبدیل شده است. در طی این تحولات کتاب های متعددی با تمرکز بر مسایل مختلف اقتصاد انرژی نوشته شده است، که عمدتا در قالب مجموعه مقالات یا پرداختن به یک حوزه خاص در اقتصاد انرژی تهیه و تدوین شده است. کتاب حاضر را با توجه به همین کاستی ها می توان یکی از کامل ترین مراجع دانشگاهی در\r","حوزه اقتصاد انرژی دانست که براساس مبانی نظری علم اقتصاد نگارش یافته است. در این کتاب، که ترجمه آن در دو جلد ارایه شده، تلاش شده است که موضوعاتی از جمله تقاضای انرژی، عرضه انرژی، بازارها و قیمت گذاری انرژی، چالشها و موضوعات خاص در حوزه اقتصاد انرژی، تعامل انرژی و محیط زیست، مسیله تغییرات اقلیمی و حکمرانی و سیاستهای دولت در بازار انرژی در قالب بیست و نه فصل به شکل ساده و قابل فهم ارایه شود."],"pages_count":"771","keywords":"null","token":"398c8f0847132cc9","created_at":"2021-02-09 10:02:29","updated_at":"2022-02-09 12:24:05","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2021-02-17 16:16:26","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1919995","title":"سوبس سی. بهاتاچاریا","firstname":"سوبس سی.","lastname":"بهاتاچاریا","token":"f2379bec40fd5de1","created_at":"2021-02-09 10:23:12","updated_at":"2021-02-09 10:23:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1919996","title":"دکتر علی فریدزاد","firstname":"دکتر علی","lastname":"فریدزاد","token":"0e242c93efad0997","created_at":"2021-02-09 10:23:22","updated_at":"2021-02-09 10:23:22","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1919995","title":"سوبس سی. بهاتاچاریا","firstname":"سوبس سی.","lastname":"بهاتاچاریا","token":"f2379bec40fd5de1","created_at":"2021-02-09 10:23:12","updated_at":"2021-02-09 10:23:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1919996","title":"دکتر علی فریدزاد","firstname":"دکتر علی","lastname":"فریدزاد","token":"0e242c93efad0997","created_at":"2021-02-09 10:23:22","updated_at":"2021-02-09 10:23:22","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"785917","file":"60222c7e258c46.96929983.pdf","book_id":"3797239","toc":null,"created_at":"2021-02-09 10:02:30","updated_at":"2022-02-09 12:24:26","process_started_at":"2021-02-09 10:02:30","process_done_at":"2021-02-09 10:02:50","process_failed_at":null,"pages_count":"771","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a9fe6e1bd9a195ba3eb2e3ca3811aa95f984df9e51dfd9fd1ad15f4a75844a57ac3597a089a215e120ecf4adfca8ea4c766d1567b60b5ac4742b1c8d11b460bf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۷۱"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"3541","title":"اقتصاد انرژی","token":"54f8ac4906a5e79c","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:24:29","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"1360","title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","degree_id":"10","token":"c853325f131f6a88","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3544","title":"اقتصاد انرژی","token":"a8e0305f3ab6d1dd","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"337","title":"علوم اقتصاد","degree_id":"10","token":"d4b9faa0b3e2aec1","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1225","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","degree_id":"10","token":"ef1345070c87cce9","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1363","title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","degree_id":"10","token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3547","title":"اقتصاد انرژی الکتریکی ","token":"456c519eb73ef651","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"1366","title":"مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی","degree_id":"10","token":"8ba4a718917230fb","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-02-04 21:07:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3550","title":"اقتصاد انرژی هسته ای","token":"7db756605b643e6a","type":"","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"154","title":"مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور","degree_id":"10","token":"da51112be9efe2d2","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1369","title":"مهندسی هسته ای گرایش رآکتور","degree_id":"10","token":"ef18406a1f156bb6","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3553","title":"اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در آسیای مرکزی و قفقاز","token":"8e9b92196b79dcd9","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2021-12-23 16:45:27","study_fields":[{"id":"34","title":"روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات","degree_id":"10","token":"5dfb466a747239ef","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 16:45:27","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3556","title":"اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در خاور میانه و شمال آفریقا","token":"847f2136edceb705","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2021-12-23 16:45:27","study_fields":[{"id":"34","title":"روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات","degree_id":"10","token":"5dfb466a747239ef","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 16:45:27","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35569","title":"مدیریت و اقتصاد انرژی","token":"717722c3735afe5d","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:53:30","updated_at":"2021-02-17 16:16:26","study_fields":[{"id":"1579","title":"مهندسی انرزی های تجدید پذیر","degree_id":"10","token":"6ff3fbd918d49b4c","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-03-16 11:54:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"اقتصاد-انرژی-تعاریف،-مفاهیم،-بازارها-و-سیاست-ها---جلد-اول","urlify":"اقتصاد-انرژی-تعاریف،-مفاهیم،-بازارها-و-سیاست-ها---جلد-اول","pages_count_fa":"۷۷۱","authorTitle":"سوبس سی. بهاتاچاریا, دکتر علی فریدزاد","tocStr":"","url":"/preview/398c8f0847132cc9/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84"}
{"toc":null,"pages_count":771,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"398c8f0847132cc9","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/XrCqPviKmeyOQMhM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/jKjnmmRJGibYWMlg.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/YwnCllJIaTpDxdvU.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0008756661390316461,0.0004113936620074665,0.998783697323591,0.9996514836965447]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.29250720143318176},{"x":0.4282744228839874,"y":0.24351584911346436},{"x":0.46569645404815674,"y":0.24495677649974823},{"x":0.46569645404815674,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"87","boundary":[0.4261954128742218,0.29250720143318176,0.46569645404815674,0.24495677649974823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.24207492172718048},{"x":0.4282744228839874,"y":0.2348703145980835},{"x":0.46569645404815674,"y":0.2348703145980835},{"x":0.46569645404815674,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.07000000029802322,"str":"%","boundary":[0.4282744228839874,0.24207492172718048,0.46569645404815674,0.2348703145980835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.29250720143318176},{"x":0.4282744228839874,"y":0.2348703145980835},{"x":0.46569645404815674,"y":0.2348703145980835},{"x":0.46569645404815674,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.4211954128742218,0.28550720143318176,0.47069645404815674,0.2418703145980835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.33573487401008606},{"x":0.442827433347702,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5800415873527527,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5800415873527527,"y":0.33717578649520874}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"趣","boundary":[0.4407484531402588,0.33573487401008606,0.5800415873527527,0.22334294021129608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.33573487401008606},{"x":0.442827433347702,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5800415873527527,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5800415873527527,"y":0.33717578649520874}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","boundary":[0.4357484531402588,0.32873487401008605,0.5850415873527527,0.2303429402112961],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/HUsSYKufRolXcDsM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/sUvSXCwfnassYLfI.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/NkGekBbclgomBEPN.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00022300647784667302,0.0006418581558579327,0.9986799633081639,0.9987441594635033]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.5114344954490662,0.4510086476802826,0.5571725368499756,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.4510086476802826,0.5093554854393005,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بهاتاچاریا","boundary":[0.4469854533672333,0.4510086476802826,0.4906444847583771,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.4524495601654053},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4524495601654053},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4639769494533539},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44490644335746765,0.4524495601654053,0.4490644633769989,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.4524495601654053},{"x":0.442827433347702,"y":0.4510086476802826},{"x":0.442827433347702,"y":0.4639769494533539},{"x":0.40956342220306396,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سوبس","boundary":[0.40956342220306396,0.4524495601654053,0.442827433347702,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4524495601654053},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4524495601654053},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4639769494533539},{"x":0.38669440150260925,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.38669440150260925,0.4524495601654053,0.4054054021835327,0.4639769494533539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4524495601654053},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4639769494533539},{"x":0.38669440150260925,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.38169440150260925,0.44544956016540527,0.5621725368499756,0.4709769494533539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.4682997167110443},{"x":0.41580042243003845,"y":0.46685880422592163},{"x":0.41580042243003845,"y":0.47982707619667053},{"x":0.322245329618454,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bhattacharyya","boundary":[0.322245329618454,0.4682997167110443,0.41580042243003845,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4199584126472473,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4199584126472473,"y":0.47982707619667053},{"x":0.41580042243003845,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41580042243003845,0.46685880422592163,0.4199584126472473,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4719334840774536,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4719334840774536,"y":0.47982707619667053},{"x":0.4261954128742218,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Subhes","boundary":[0.4261954128742218,0.46685880422592163,0.4719334840774536,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4906444847583771,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4906444847583771,"y":0.47982707619667053},{"x":0.4781704843044281,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.4781704843044281,0.46685880422592163,0.4906444847583771,0.47982707619667053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.4682997167110443},{"x":0.4906444847583771,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4906444847583771,"y":0.47982707619667053},{"x":0.322245329618454,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.317245329618454,0.4612997167110443,0.4956444847583771,0.48682707619667054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.48559078574180603},{"x":0.6133056282997131,"y":0.48559078574180603},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5841996073722839,0.48559078574180603,0.6133056282997131,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5779625773429871,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5738045573234558,0.48559078574180603,0.5779625773429871,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5696465969085693,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5571725368499756,0.48559078574180603,0.5696465969085693,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5509355664253235,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5},{"x":0.530145525932312,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.530145525932312,0.48559078574180603,0.5509355664253235,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5239084959030151,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.5114344954490662,0.48559078574180603,0.5239084959030151,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5093554854393005,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5010395050048828,0.48559078574180603,0.5093554854393005,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.48559078574180603},{"x":0.4927234947681427,"y":0.48559078574180603},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4636174738407135,0.48559078574180603,0.4927234947681427,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.48559078574180603},{"x":0.4573804438114166,"y":0.48559078574180603},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.43035343289375305,0.48559078574180603,0.4573804438114166,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.48559078574180603},{"x":0.4261954128742218,"y":0.48559078574180603},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42203742265701294,0.48559078574180603,0.4261954128742218,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.48559078574180603},{"x":0.42203742265701294,"y":0.48559078574180603},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.3970893919467926,0.48559078574180603,0.42203742265701294,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.48559078574180603},{"x":0.3908523917198181,"y":0.48559078574180603},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38669440150260925,0.48559078574180603,0.3908523917198181,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.48559078574180603},{"x":0.382536381483078,"y":0.48559078574180603},{"x":0.382536381483078,"y":0.5},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.3513513505458832,0.48559078574180603,0.382536381483078,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.48559078574180603},{"x":0.34927234053611755,"y":0.48559078574180603},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3451143503189087,0.48559078574180603,0.34927234053611755,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.48559078574180603},{"x":0.34095633029937744,"y":0.48559078574180603},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازارها","boundary":[0.3097712993621826,0.48559078574180603,0.34095633029937744,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.48559078574180603},{"x":0.3097712993621826,"y":0.48559078574180603},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30353429913520813,0.48559078574180603,0.3097712993621826,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.48559078574180603},{"x":0.29937630891799927,"y":0.48559078574180603},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیاستها","boundary":[0.25363826751708984,0.48559078574180603,0.29937630891799927,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.48559078574180603},{"x":0.2515592575073242,"y":0.48559078574180603},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.24740125238895416,0.48559078574180603,0.2515592575073242,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.48559078574180603},{"x":0.24740125238895416,"y":0.48559078574180603},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.22245322167873383,0.48559078574180603,0.24740125238895416,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.48559078574180603},{"x":0.21621622145175934,"y":0.48559078574180603},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سوبسسی","boundary":[0.17047816514968872,0.48559078574180603,0.21621622145175934,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.48559078574180603},{"x":0.16424116492271423,"y":0.48559078574180603},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1621621549129486,0.48559078574180603,0.16424116492271423,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.48559078574180603},{"x":0.15800416469573975,"y":0.48559078574180603},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5},{"x":0.11434511095285416,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بهاتاچاریا","boundary":[0.11434511095285416,0.48559078574180603,0.15800416469573975,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.48559078574180603},{"x":0.11642411351203918,"y":0.48559078574180603},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5},{"x":0.11226611584424973,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.11226611584424973,0.48559078574180603,0.11642411351203918,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.48559078574180603},{"x":0.6133056282997131,"y":0.48559078574180603},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5},{"x":0.11226611584424973,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.10726611584424972,0.478590785741806,0.6183056282997131,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5043227672576904},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5172910690307617},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4636174738407135,0.5028818249702454,0.4927234947681427,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5028818249702454},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5043227672576904},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5158501267433167},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.43866944313049316,0.5028818249702454,0.4573804438114166,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.5028818249702454},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5158501267433167},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فریدزاد","boundary":[0.4054054021835327,0.5028818249702454,0.4345114231109619,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5158501267433167},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3991684019565582,0.5028818249702454,0.4033263921737671,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5345821380615234},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5363825559616089,0.5201728940010071,0.5841996073722839,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5345821380615234},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5093554854393005,0.5201728940010071,0.5322245359420776,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5345821380615234},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.5201728940010071,0.5114344954490662,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5345821380615234},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.46777546405792236,0.5201728940010071,0.4927234947681427,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.5201728940010071},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5201728940010071},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4615384638309479,0.5201728940010071,0.46569645404815674,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4178794324398041,0.5201728940010071,0.4553014636039734,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5345821380615234},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.38461539149284363,0.5201728940010071,0.4137214124202728,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.5201728940010071},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5201728940010071},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5345821380615234},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3388773500919342,0.5201728940010071,0.37837839126586914,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.5201728940010071},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5201728940010071},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5345821380615234},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32848232984542847,0.5201728940010071,0.33264032006263733,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.5201728940010071},{"x":0.3243243098258972,"y":0.5201728940010071},{"x":0.3243243098258972,"y":0.5345821380615234},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.29729729890823364,0.5201728940010071,0.3243243098258972,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.5201728940010071},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5201728940010071},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5345821380615234},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29106029868125916,0.5201728940010071,0.2931392788887024,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5374639630317688},{"x":0.602910578250885,"y":0.5360230803489685},{"x":0.602910578250885,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5530145764350891,0.5374639630317688,0.602910578250885,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.5155925154685974,0.5374639630317688,0.5488565564155579,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5504322648048401},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.5374639630317688,0.5093554854393005,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5504322648048401},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.4864864945411682,0.5389049053192139,0.4906444847583771,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5504322648048401},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.47401246428489685,0.5389049053192139,0.4802494943141937,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5389049053192139},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5389049053192139},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5518732070922852},{"x":0.469854474067688,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.469854474067688,0.5389049053192139,0.47401246428489685,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5518732070922852},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وزیری","boundary":[0.43659043312072754,0.5389049053192139,0.4636174738407135,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5518732070922852},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4282744228839874,0.5389049053192139,0.4324324429035187,0.5518732070922852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.5043227672576904},{"x":0.602910578250885,"y":0.5014409422874451},{"x":0.602910578250885,"y":0.5504322648048401},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28606029868125915,0.4973227672576904,0.607910578250885,0.5574322648048401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.5114344954490662,0.5547550320625305,0.5488565564155579,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5010395050048828,0.5547550320625305,0.5114344954490662,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5691642761230469},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45114344358444214,0.5547550320625305,0.4927234947681427,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5547550320625305},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5547550320625305},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5691642761230469},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40956342220306396,0.5547550320625305,0.44490644335746765,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.5547550320625305},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5547550320625305},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5691642761230469},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.37214136123657227,0.5547550320625305,0.40124741196632385,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5691642761230469},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.31808730959892273,0.5547550320625305,0.3679833710193634,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.5547550320625305},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5547550320625305},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5691642761230469},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3097712993621826,0.5547550320625305,0.31392931938171387,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5691642761230469},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.30353429913520813,0.5547550320625305,0.3076923191547394,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.5547550320625305},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5547550320625305},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5691642761230469},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29937630891799927,0.5547550320625305,0.30353429913520813,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.5547550320625305},{"x":0.295218288898468,"y":0.5547550320625305},{"x":0.295218288898468,"y":0.5691642761230469},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۰۳","boundary":[0.27442827820777893,0.5547550320625305,0.295218288898468,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.5547550320625305},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5547550320625305},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5691642761230469},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2702702581882477,0.5547550320625305,0.27650728821754456,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5720461010932922},{"x":0.542619526386261,"y":0.5720461010932922},{"x":0.542619526386261,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5197505354881287,0.5720461010932922,0.542619526386261,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.5720461010932922,0.5114344954490662,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹-۳۷۰-۲۱۷-۹۶۴-","boundary":[0.3804573714733124,0.5720461010932922,0.4906444847583771,0.5850144028663635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5850144028663635},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2652702581882477,0.5477550320625305,0.5538565564155579,0.5920144028663635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.3596673607826233,0.5720461010932922,0.3804573714733124,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5720461010932922},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5720461010932922},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3513513505458832,0.5720461010932922,0.35758835077285767,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.3305613398551941,0.5720461010932922,0.3513513505458832,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5850144028663635},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32640331983566284,0.5720461010932922,0.3305613398551941,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5878962278366089},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5878962278366089},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5994236469268799},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷۸-۹۶۴-۲۱۷-۳۳۳-۴","boundary":[0.36382535099983215,0.5878962278366089,0.4906444847583771,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.5878962278366089},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5878962278366089},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6008645296096802},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35550934076309204,0.5878962278366089,0.3596673607826233,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.589337170124054},{"x":0.35550934076309204,"y":0.589337170124054},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6008645296096802},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.3471933603286743,0.589337170124054,0.35550934076309204,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.589337170124054},{"x":0.3451143503189087,"y":0.589337170124054},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6008645296096802},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".۱","boundary":[0.3367983400821686,0.589337170124054,0.3451143503189087,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.589337170124054},{"x":0.33471933007240295,"y":0.589337170124054},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6008645296096802},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33264032006263733,0.589337170124054,0.33471933007240295,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.589337170124054},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5878962278366089},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6008645296096802},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۰۰۰۰","boundary":[0.29106029868125916,0.589337170124054,0.32640331983566284,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.589337170124054},{"x":0.2869022786617279,"y":0.589337170124054},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6008645296096802},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.25987526774406433,0.589337170124054,0.2869022786617279,0.6008645296096802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6023054718971252},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2548752677440643,0.5650461010932922,0.4956444847583771,0.6093054718971253],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.6066282391548157},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6051872968673706},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6181555986404419},{"x":0.34927234053611755,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴-۲۱۷-۳۷۱-۶-","boundary":[0.34927234053611755,0.6066282391548157,0.49688148498535156,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.6066282391548157},{"x":0.382536381483078,"y":0.6051872968673706},{"x":0.382536381483078,"y":0.619596540927887},{"x":0.3596673607826233,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.3596673607826233,0.6066282391548157,0.382536381483078,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6066282391548157},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6066282391548157},{"x":0.35758835077285767,"y":0.619596540927887},{"x":0.3513513505458832,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3513513505458832,0.6066282391548157,0.35758835077285767,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3513513505458832,"y":0.619596540927887},{"x":0.3451143503189087,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.3451143503189087,0.6066282391548157,0.3513513505458832,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3451143503189087,"y":0.619596540927887},{"x":0.33471933007240295,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".۲","boundary":[0.33471933007240295,0.6066282391548157,0.3451143503189087,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6066282391548157},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6066282391548157},{"x":0.33471933007240295,"y":0.619596540927887},{"x":0.32848232984542847,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32848232984542847,0.6066282391548157,0.33471933007240295,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.6066282391548157},{"x":0.322245329618454,"y":0.6066282391548157},{"x":0.322245329618454,"y":0.619596540927887},{"x":0.2869022786617279,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰۰۰۰","boundary":[0.2869022786617279,0.6066282391548157,0.322245329618454,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6066282391548157},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6066282391548157},{"x":0.28274428844451904,"y":0.619596540927887},{"x":0.2557172477245331,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2557172477245331,0.6066282391548157,0.28274428844451904,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6239193081855774},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6239193081855774},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5925155878067017,0.6239193081855774,0.6299376487731934,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5488565564155579,0.6239193081855774,0.5862785577774048,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5155925154685974,0.6239193081855774,0.5446985363960266,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5093554854393005,0.6239193081855774,0.5114344954490662,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.6239193081855774},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6239193081855774},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6383285522460938},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.4760914742946625,0.6239193081855774,0.4927234947681427,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6541786789894104},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.5114344954490662,0.6412103772163391,0.5530145764350891,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6541786789894104},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6412103772163391,0.5135135054588318,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6541786789894104},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.46777546405792236,0.6412103772163391,0.4927234947681427,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6412103772163391},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6412103772163391},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6541786789894104},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.43659043312072754,0.6412103772163391,0.45945945382118225,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6541786789894104},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4282744228839874,0.6412103772163391,0.4345114231109619,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.6412103772163391},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6412103772163391},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6541786789894104},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Energy","boundary":[0.11434511095285416,0.6412103772163391,0.15800416469573975,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.6412103772163391},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6412103772163391},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6541786789894104},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Economics","boundary":[0.16424116492271423,0.6412103772163391,0.23284822702407837,0.6541786789894104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6541786789894104},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.10934511095285415,0.6010691814422607,0.6349376487731934,0.6611786789894104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6412103772163391},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6412103772163391},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6541786789894104},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.23700623214244843,0.6412103772163391,0.2432432472705841,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6412103772163391},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6412103772163391},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6541786789894104},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Concepts","boundary":[0.24740125238895416,0.6412103772163391,0.30561330914497375,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6541786789894104},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.30561330914497375,0.6412103772163391,0.3097712993621826,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6541786789894104},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Issues","boundary":[0.31392931938171387,0.6412103772163391,0.3534303605556488,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6412103772163391},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6412103772163391},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6541786789894104},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3513513505458832,0.6412103772163391,0.35550934076309204,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6541786789894104},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Markets","boundary":[0.35758835077285767,0.6412103772163391,0.4116424024105072,0.6541786789894104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6541786789894104},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23200623214244842,0.6342103772163391,0.4166424024105072,0.6611786789894104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.6570605039596558},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6570605039596558},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6685879230499268},{"x":0.11226611584424973,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.11226611584424973,0.6570605039596558,0.1330561339855194,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6570605039596558},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6585014462471008},{"x":0.2141372114419937,"y":0.670028805732727},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Governance","boundary":[0.13721413910388947,0.6570605039596558,0.2141372114419937,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.6585014462471008},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6585014462471008},{"x":0.2203742265701294,"y":0.670028805732727},{"x":0.21829521656036377,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21829521656036377,0.6585014462471008,0.2203742265701294,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6585014462471008},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6585014462471008},{"x":0.2515592575073242,"y":0.670028805732727},{"x":0.22245322167873383,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2011","boundary":[0.22245322167873383,0.6585014462471008,0.2515592575073242,0.670028805732727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.6570605039596558},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6585014462471008},{"x":0.2515592575073242,"y":0.670028805732727},{"x":0.11226611584424973,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.10726611584424972,0.6500605039596558,0.2565592575073242,0.6770288057327271],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5135135054588318,0.6772334575653076,0.5467775464057922,0.6916426420211792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5010395050048828,0.6772334575653076,0.5093554854393005,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6757925152778625},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6902016997337341},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.46777546405792236,0.6757925152778625,0.4948025047779083,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.6757925152778625},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6757925152778625},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6887608170509338},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45945945382118225,0.6757925152778625,0.4636174738407135,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.6757925152778625},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6757925152778625},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6887608170509338},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4324324429035187,0.6757925152778625,0.45322245359420776,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5135135054588318,0.6945244669914246,0.5467775464057922,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6945244669914246,0.5114344954490662,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7046109437942505},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Power","boundary":[0.37837839126586914,0.6916426420211792,0.4199584126472473,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6945244669914246},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7074927687644958},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Resources","boundary":[0.4261954128742218,0.6916426420211792,0.4906444847583771,0.7074927687644958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6743515729904175},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7074927687644958},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37337839126586914,0.6673515729904175,0.5517775464057922,0.7144927687644959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.710374653339386},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.710374653339386,0.5467775464057922,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.710374653339386},{"x":0.5114344954490662,"y":0.710374653339386},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7247838377952576},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.710374653339386,0.5093554854393005,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.710374653339386},{"x":0.4927234947681427,"y":0.710374653339386},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7262247800827026},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.469854474067688,0.710374653339386,0.4927234947681427,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.710374653339386},{"x":0.46569645404815674,"y":0.710374653339386},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7247838377952576},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4636174738407135,0.710374653339386,0.46569645404815674,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.710374653339386},{"x":0.45945945382118225,"y":0.710374653339386},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7247838377952576},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.43659043312072754,0.710374653339386,0.4573804438114166,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.710374653339386},{"x":0.4324324429035187,"y":0.710374653339386},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7247838377952576},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4178794324398041,0.710374653339386,0.43035343289375305,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.710374653339386},{"x":0.4116424024105072,"y":0.710374653339386},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7247838377952576},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.39293140172958374,0.710374653339386,0.40956342220306396,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.7089337110519409},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7089337110519409},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7233429551124573},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3762993812561035,0.7089337110519409,0.3908523917198181,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7089337110519409},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7089337110519409},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7233429551124573},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.3243243098258972,0.7089337110519409,0.3659043610095978,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.729106605052948},{"x":0.5467775464057922,"y":0.729106605052948},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5135135054588318,0.729106605052948,0.5467775464057922,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.729106605052948},{"x":0.5135135054588318,"y":0.729106605052948},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.729106605052948,0.5114344954490662,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.7247838377952576},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7262247800827026},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7391930818557739},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Power","boundary":[0.23284822702407837,0.7247838377952576,0.27650728821754456,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.7262247800827026},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7262247800827026},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7391930818557739},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Rresources","boundary":[0.28274428844451904,0.7262247800827026,0.3534303605556488,0.7391930818557739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5488565564155579,"y":0.710374653339386},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7420749068260193},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22784822702407836,0.7004927687644958,0.5517775464057922,0.7490749068260193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7262247800827026},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7262247800827026},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7391930818557739},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3596673607826233,0.7262247800827026,0.3679833710193634,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7276657223701477},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7420749068260193},{"x":0.37214136123657227,"y":0.740634024143219}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"EconomicAspects","boundary":[0.37214136123657227,0.7262247800827026,0.4906444847583771,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5114344954490662,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.7463976740837097,0.5467775464057922,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7449567914009094},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5114344954490662,"y":0.759365975856781},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5010395050048828,0.7449567914009094,0.5114344954490662,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7449567914009094},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7449567914009094},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7579250931739807},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.4636174738407135,0.7449567914009094,0.4906444847583771,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.7449567914009094},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7449567914009094},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7579250931739807},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.4407484531402588,0.7449567914009094,0.4615384638309479,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7780979871749878},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.7622478604316711,0.5467775464057922,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7622478604316711,0.5135135054588318,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.759365975856781},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7608069181442261},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7737752199172974},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Energy","boundary":[0.3762993812561035,0.759365975856781,0.42203742265701294,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7608069181442261},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7622478604316711},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7766570448875427},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Industries","boundary":[0.43035343289375305,0.7608069181442261,0.4927234947681427,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5467775464057922,0.7795389294624329,0.5779625773429871,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5072765350341797,0.7795389294624329,0.5405405163764954,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5010395050048828,0.7795389294624329,0.5010395050048828,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7939481139183044},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فریدزاد","boundary":[0.45945945382118225,0.7795389294624329,0.4927234947681427,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.7795389294624329},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7795389294624329},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4573804438114166,0.7795389294624329,0.45945945382118225,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7795389294624329},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7795389294624329},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7939481139183044},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.43659043312072754,0.7795389294624329,0.45322245359420776,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7939481139183044},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43035343289375305,0.7795389294624329,0.4345114231109619,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7939481139183044},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.3991684019565582,0.7795389294624329,0.4261954128742218,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.7795389294624329},{"x":0.395010381937027,"y":0.7795389294624329},{"x":0.395010381937027,"y":0.7939481139183044},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3908523917198181,0.7795389294624329,0.395010381937027,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.7795389294624329},{"x":0.382536381483078,"y":0.7795389294624329},{"x":0.382536381483078,"y":0.7939481139183044},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.3534303605556488,0.7795389294624329,0.382536381483078,0.7939481139183044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5800415873527527,"y":0.729106605052948},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7982708811759949},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35050934076309204,0.7192247800827026,0.5808835673332214,0.8052708811759949],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8112391829490662},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5467775464057922,0.7968299984931946,0.5779625773429871,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8112391829490662},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5072765350341797,0.7968299984931946,0.5405405163764954,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8112391829490662},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5010395050048828,0.7968299984931946,0.5010395050048828,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8112391829490662},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4553014636039734,0.7968299984931946,0.4927234947681427,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4490644633769989,"y":0.8112391829490662},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4199584126472473,0.7968299984931946,0.4490644633769989,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8112391829490662},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3659043610095978,0.7968299984931946,0.4137214124202728,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5883575677871704,"y":0.829971194267273},{"x":0.5738045573234558,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5758835673332214,0.8155619502067566,0.5883575677871704,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5717255473136902,"y":0.829971194267273},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5509355664253235,0.8141210079193115,0.5717255473136902,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5135135054588318,0.8141210079193115,0.5405405163764954,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8270893096923828},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.8141210079193115,0.5114344954490662,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.8126801252365112},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8126801252365112},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8270893096923828},{"x":0.46569645404815674,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.46569645404815674,0.8126801252365112,0.4906444847583771,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.8126801252365112},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8126801252365112},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8270893096923828},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"وب","boundary":[0.4469854533672333,0.8126801252365112,0.45945945382118225,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.8112391829490662},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8126801252365112},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8256484270095825},{"x":0.3970893919467926,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۹۵۰۲/۱۲","boundary":[0.3991684019565582,0.8112391829490662,0.43866944313049316,0.8256484270095825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5883575677871704,"y":0.829971194267273},{"x":0.3659043610095978,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3609043610095978,0.7898299984931946,0.5933575677871704,0.836971194267273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.8112391829490662},{"x":0.3908523917198181,"y":0.8112391829490662},{"x":0.3908523917198181,"y":0.8256484270095825},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8242074847221375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"HD","boundary":[0.37214136123657227,0.8112391829490662,0.3908523917198181,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5738045573234558,0.8342939615249634,0.5883575677871704,0.8472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5488565564155579,0.8328530192375183,0.5717255473136902,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5155925154685974,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.5155925154685974,0.8328530192375183,0.5384615659713745,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8458213210105896},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.8328530192375183,0.5093554854393005,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.829971194267273},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8314120769500732},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8443803787231445},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8429394960403442}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۳۳/۷۹","boundary":[0.45322245359420776,0.829971194267273,0.4906444847583771,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.85014408826828},{"x":0.6112266182899475,"y":0.85014408826828},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8631123900413513},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5821205973625183,0.85014408826828,0.6091476082801819,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.848703145980835},{"x":0.5758835673332214,"y":0.848703145980835},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8631123900413513},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.5363825559616089,0.848703145980835,0.5758835673332214,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.848703145980835},{"x":0.530145525932312,"y":0.848703145980835},{"x":0.530145525932312,"y":0.8616714477539062},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5155925154685974,0.848703145980835,0.530145525932312,0.8616714477539062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.848703145980835},{"x":0.5093554854393005,"y":0.848703145980835},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8616714477539062},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.848703145980835,0.5093554854393005,0.8616714477539062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.8472622632980347},{"x":0.4927234947681427,"y":0.848703145980835},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8616714477539062},{"x":0.442827433347702,"y":0.860230565071106}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۴۲۷۸۳۸","boundary":[0.44490644335746765,0.8472622632980347,0.4927234947681427,0.8616714477539062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.8112391829490662},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8155619502067566},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8645533323287964},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36714136123657226,0.8042391829490662,0.6141476082801819,0.8715533323287964],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/efSwqLskTafBflqH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/xLUHjRJhRpglgjxb.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/qutzmXXMiyLwBUGD.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0005212416792609835,0.0002805894869205244,0.998442239662218,0.9987586932917494]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6133056282997131,"y":0.1916426569223404},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2276657074689865},{"x":0.4989604949951172,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4948025047779083,0.1974063366651535,0.6153846383094788,0.2276657074689865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.20172910392284393},{"x":0.48856547474861145,"y":0.1974063366651535},{"x":0.4906444847583771,"y":0.23342940211296082},{"x":0.38669440150260925,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.382536381483078,0.20172910392284393,0.4906444847583771,0.23342940211296082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.20172910392284393},{"x":0.6112266182899475,"y":0.1916426569223404},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2276657074689865},{"x":0.38669440150260925,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.377536381483078,0.19472910392284393,0.6203846383094788,0.23466570746898652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2536022961139679},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2536022961139679},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2853025794029236},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2853025794029236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6652806401252747,0.2536022961139679,0.7442827224731445,0.2853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6382536292076111,0.2536022961139679,0.6507276296615601,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2853025794029236},{"x":0.542619526386261,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.542619526386261,0.2536022961139679,0.6257796287536621,0.2853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2838616669178009},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5280665159225464,0.2536022961139679,0.5384615659713745,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2838616669178009},{"x":0.43035343289375305,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارها","boundary":[0.43035343289375305,0.2536022961139679,0.5155925154685974,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.2536022961139679},{"x":0.41580042243003845,"y":0.2536022961139679},{"x":0.41580042243003845,"y":0.2838616669178009},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4033263921737671,0.2536022961139679,0.41580042243003845,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.2521613836288452},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2536022961139679},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2838616669178009},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاستها","boundary":[0.2557172477245331,0.2521613836288452,0.3908523917198181,0.2838616669178009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2536022961139679},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2853025794029236},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2507172477245331,0.2451613836288452,0.7492827224731445,0.2923025794029236],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.319884717464447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.319884717464447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.33717578649520874},{"x":0.4989604949951172,"y":0.33717578649520874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.4989604949951172,0.319884717464447,0.5280665159225464,0.33717578649520874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.319884717464447},{"x":0.4948025047779083,"y":0.319884717464447},{"x":0.4948025047779083,"y":0.33717578649520874},{"x":0.469854474067688,"y":0.33717578649520874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.469854474067688,0.319884717464447,0.4948025047779083,0.33717578649520874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.319884717464447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.319884717464447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.33717578649520874},{"x":0.469854474067688,"y":0.33717578649520874}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.464854474067688,0.312884717464447,0.5330665159225464,0.34417578649520875],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.38616713881492615},{"x":0.517671525478363,"y":0.38616713881492615},{"x":0.517671525478363,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4948025047779083,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.4948025047779083,0.38616713881492615,0.517671525478363,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4864864945411682,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4864864945411682,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4802494943141937,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4802494943141937,0.38616713881492615,0.4864864945411682,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4149855971336365},{"x":0.590436577796936,"y":0.41642650961875916},{"x":0.590436577796936,"y":0.43515849113464355},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سوبسسی","boundary":[0.5051975250244141,0.4149855971336365,0.590436577796936,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4322766661643982},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4948025047779083,0.4149855971336365,0.4989604949951172,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4337175786495209},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بهاتاچاریا","boundary":[0.40956342220306396,0.4149855971336365,0.4864864945411682,0.4337175786495209]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"ar","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.38616713881492615},{"x":0.590436577796936,"y":0.3876080811023712},{"x":0.590436577796936,"y":0.43515849113464355},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.40456342220306396,0.37916713881492614,0.595436577796936,0.44215849113464356],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5197505354881287,"y":0.530259370803833},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4844074845314026,0.5129683017730713,0.5197505354881287,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5129683017730713},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5129683017730713},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5273775458335876},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4781704843044281,0.5129683017730713,0.48232847452163696,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5547550320625305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5322245359420776,0.5374639630317688,0.5675675868988037,0.5547550320625305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5533141493797302},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4948025047779083,0.5374639630317688,0.5259875059127808,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5374639630317688},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5374639630317688},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5533141493797302},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فریدزاد","boundary":[0.4324324429035187,0.5374639630317688,0.4906444847583771,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6112266182899475,"y":0.579250693321228},{"x":0.5862785577774048,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5862785577774048,0.5648415088653564,0.6112266182899475,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5821205973625183,"y":0.579250693321228},{"x":0.5530145764350891,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5530145764350891,0.5648415088653564,0.5821205973625183,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5488565564155579,"y":0.579250693321228},{"x":0.5197505354881287,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5197505354881287,0.5648415088653564,0.5488565564155579,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5155925154685974,"y":0.579250693321228},{"x":0.4760914742946625,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4760914742946625,0.5648415088653564,0.5155925154685974,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5648415088653564},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5648415088653564},{"x":0.4719334840774536,"y":0.579250693321228},{"x":0.4407484531402588,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4407484531402588,0.5648415088653564,0.4719334840774536,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5648415088653564},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5648415088653564},{"x":0.43659043312072754,"y":0.579250693321228},{"x":0.38669440150260925,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.5648415088653564,0.43659043312072754,0.579250693321228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5821325778961182},{"x":0.38669440150260925,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38169440150260925,0.5045273594856262,0.6162266182899475,0.5891325778961182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8515850305557251},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"/","boundary":[0.4906444847583771,0.8515850305557251,0.4760914742946625,0.8544668555259705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8515850305557251},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.48564448475837707,0.8445850305557251,0.4810914742946625,0.8614668555259705],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/LxRkezSsUnzqCSJK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/SPskFPOJXpqfSrDv.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/xeYySNjejJzFfxvg.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0004866637050981581,0.000438384989840153,0.9983990171248105,0.9987441594635033]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.3083573579788208},{"x":0.5738045573234558,"y":0.30547550320625305},{"x":0.5758835673332214,"y":0.32997119426727295},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.49688148498535156,0.3083573579788208,0.5758835673332214,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.31123918294906616},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3083573579788208},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3328530192375183},{"x":0.42411643266677856,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.42203742265701294,0.31123918294906616,0.4927234947681427,0.3328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.31123918294906616},{"x":0.5738045573234558,"y":0.30547550320625305},{"x":0.5758835673332214,"y":0.32997119426727295},{"x":0.42411643266677856,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41703742265701294,0.30423918294906616,0.5808835673332214,0.33697119426727296],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6611226797103882,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6611226797103882,"y":0.36599424481391907},{"x":0.6049895882606506,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6049895882606506,0.34293949604034424,0.6611226797103882,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5966736078262329,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5966736078262329,"y":0.36599424481391907},{"x":0.590436577796936,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.590436577796936,0.34293949604034424,0.5966736078262329,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5841996073722839,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5841996073722839,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5239084959030151,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5239084959030151,0.34293949604034424,0.5841996073722839,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5218295454978943,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5218295454978943,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5155925154685974,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5155925154685974,0.34293949604034424,0.5218295454978943,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5093554854393005,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5093554854393005,"y":0.36599424481391907},{"x":0.45322245359420776,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارها","boundary":[0.45322245359420776,0.34293949604034424,0.5093554854393005,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.34293949604034424},{"x":0.4469854533672333,"y":0.34293949604034424},{"x":0.4469854533672333,"y":0.36599424481391907},{"x":0.43659043312072754,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43659043312072754,0.34293949604034424,0.4469854533672333,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.34293949604034424},{"x":0.4324324429035187,"y":0.34293949604034424},{"x":0.4324324429035187,"y":0.36599424481391907},{"x":0.3367983400821686,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاستها","boundary":[0.3367983400821686,0.34293949604034424,0.4324324429035187,0.36599424481391907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6611226797103882,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6611226797103882,"y":0.36599424481391907},{"x":0.3367983400821686,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3317983400821686,0.33593949604034423,0.6661226797103882,0.3729942448139191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5135135054588318,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.4948025047779083,0.42363113164901733,0.5135135054588318,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.42363113164901733},{"x":0.4906444847583771,"y":0.42363113164901733},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4844074845314026,0.42363113164901733,0.4906444847583771,0.4380403459072113]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5135135054588318,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4794074845314026,0.41663113164901733,0.5185135054588318,0.4450403459072113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سوبسسی","boundary":[0.5031185150146484,0.44812679290771484,0.5717255473136902,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4989604949951172,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4625360369682312},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49688148498535156,0.44812679290771484,0.4989604949951172,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4906444847583771,"y":0.44812679290771484},{"x":0.48856547474861145,"y":0.4625360369682312},{"x":0.4261954128742218,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهاتاچاریا","boundary":[0.4261954128742218,0.44668588042259216,0.48856547474861145,0.4625360369682312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4261954128742218,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4211954128742218,0.43968588042259216,0.5767255473136902,0.4709769494533539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.48414984345436096},{"x":0.517671525478363,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4864864945411682,"y":0.49711814522743225}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4864864945411682,0.48414984345436096,0.5155925154685974,0.4985590875148773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.48414984345436096},{"x":0.4864864945411682,"y":0.48414984345436096},{"x":0.4864864945411682,"y":0.49711814522743225},{"x":0.48232847452163696,"y":0.49711814522743225}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48232847452163696,0.48414984345436096,0.4864864945411682,0.49711814522743225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.48414984345436096},{"x":0.517671525478363,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5},{"x":0.48232847452163696,"y":0.49711814522743225}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.47732847452163696,0.47714984345436096,0.5205925154685974,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5259875059127808,0.5057637095451355,0.5509355664253235,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5216138362884521},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.49688148498535156,0.5057637095451355,0.5197505354881287,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5057637095451355},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5057637095451355},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5201728940010071},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریدزاد","boundary":[0.44490644335746765,0.5057637095451355,0.4906444847583771,0.5201728940010071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5216138362884521},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43990644335746765,0.4973227672576904,0.5559355664253235,0.5286138362884522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5835734605789185},{"x":0.717255711555481,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":":","boundary":[0.717255711555481,0.5778098106384277,0.7193347215652466,0.5835734605789185]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5835734605789185},{"x":0.717255711555481,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.712255711555481,0.5708098106384277,0.7243347215652466,0.5905734605789185],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5432276725769043},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5432276725769043},{"x":0.6070685982704163,"y":0.560518741607666},{"x":0.5883575677871704,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5883575677871704,0.5432276725769043,0.6070685982704163,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5432276725769043},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5432276725769043},{"x":0.5821205973625183,"y":0.560518741607666},{"x":0.5592515468597412,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5613305568695068,0.5432276725769043,0.5821205973625183,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5417867302894592},{"x":0.55509352684021,"y":0.5432276725769043},{"x":0.55509352684021,"y":0.560518741607666},{"x":0.5093554854393005,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5093554854393005,0.5417867302894592,0.55509352684021,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5051975250244141,"y":0.559077799320221},{"x":0.4490644633769989,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.45114344358444214,0.5417867302894592,0.5051975250244141,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.5417867302894592},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5417867302894592},{"x":0.44490644335746765,"y":0.559077799320221},{"x":0.3970893919467926,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3970893919467926,0.5417867302894592,0.44490644335746765,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5706051588058472},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5706051588058472},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7234927415847778,0.5706051588058472,0.7629937529563904,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5706051588058472},{"x":0.717255711555481,"y":0.5706051588058472},{"x":0.717255711555481,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.5706051588058472,0.717255711555481,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5706051588058472},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5706051588058472},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۳۳۳-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5405405163764954,0.5706051588058472,0.7089397311210632,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5384615659713745,0.5720461010932922,0.5405405163764954,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5259875059127808,0.5720461010932922,0.5363825559616089,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".۱","boundary":[0.5155925154685974,0.5720461010932922,0.5259875059127808,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5072765350341797,0.5720461010932922,0.5114344954490662,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.5720461010932922},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5706051588058472},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5878962278366089},{"x":0.2702702581882477,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴-۲۱۷-۳۷۰-۹-","boundary":[0.2702702581882477,0.5720461010932922,0.45322245359420776,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3076923191547394,"y":0.589337170124054},{"x":0.28274428844451904,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.28274428844451904,0.5720461010932922,0.3076923191547394,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.5720461010932922},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5720461010932922},{"x":0.2806652784347534,"y":0.589337170124054},{"x":0.27442827820777893,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.27442827820777893,0.5720461010932922,0.2806652784347534,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5720461010932922},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5720461010932922},{"x":0.2723492681980133,"y":0.589337170124054},{"x":0.24532224237918854,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.24532224237918854,0.5720461010932922,0.2723492681980133,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.5720461010932922},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5720461010932922},{"x":0.24532224237918854,"y":0.589337170124054},{"x":0.23908524215221405,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23908524215221405,0.5720461010932922,0.24532224237918854,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6181555986404419},{"x":0.704781711101532,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.704781711101532,0.6008645296096802,0.7609147429466248,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6943867206573486,0.6008645296096802,0.6985446810722351,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6548856496810913,0.6008645296096802,0.6839916706085205,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403326392173767,0.6008645296096802,0.6465696692466736,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6008645296096802},{"x":0.632016658782959,"y":0.6008645296096802},{"x":0.632016658782959,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5862785577774048,0.6008645296096802,0.632016658782959,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5758835673332214,0.6008645296096802,0.5821205973625183,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5363825559616089,0.6008645296096802,0.5675675868988037,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6181555986404419},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4989604949951172,0.6008645296096802,0.5280665159225464,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.6008645296096802},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6008645296096802},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6181555986404419},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4844074845314026,0.6008645296096802,0.4906444847583771,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.5994236469268799},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5994236469268799},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6181555986404419},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4178794324398041,0.5994236469268799,0.47401246428489685,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.5994236469268799},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5994236469268799},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6181555986404419},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3596673607826233,0.5994236469268799,0.40956342220306396,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5994236469268799},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5994236469268799},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6167147159576416},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.31185030937194824,0.5994236469268799,0.3513513505458832,0.6167147159576416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.5994236469268799},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5994236469268799},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6181555986404419},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.2432432472705841,0.5994236469268799,0.30353429913520813,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7151767015457153,0.6282420754432678,0.7629937529563904,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7110186815261841,0.6282420754432678,0.7151767015457153,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6282420754432678},{"x":0.704781711101532,"y":0.6282420754432678},{"x":0.704781711101532,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.6777547001838684,0.6282420754432678,0.704781711101532,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمودی","boundary":[0.6133056282997131,0.6282420754432678,0.6735966801643372,0.6455331444740295]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6455331444740295},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23408524215221405,0.5347867302894592,0.7679937529563904,0.6525331444740295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6455331444740295},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.4033263921737671,0.6282420754432678,0.4719334840774536,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6455331444740295},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3991684019565582,0.6282420754432678,0.4033263921737671,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.6282420754432678},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6282420754432678},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6455331444740295},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3659043610095978,0.6282420754432678,0.39293140172958374,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6282420754432678},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6282420754432678},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6455331444740295},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.32640331983566284,0.6282420754432678,0.3596673607826233,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6268011331558228},{"x":0.322245329618454,"y":0.6282420754432678},{"x":0.322245329618454,"y":0.6440922021865845},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.2785862684249878,0.6268011331558228,0.322245329618454,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.6268011331558228},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6282420754432678},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6440922021865845},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.24116423726081848,0.6268011331558228,0.27442827820777893,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6556196212768555},{"x":0.765072762966156,"y":0.6556196212768555},{"x":0.765072762966156,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7359667420387268,0.6556196212768555,0.765072762966156,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.7110186815261841,0.6556196212768555,0.7297297120094299,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6541786789894104},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6541786789894104},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6714697480201721},{"x":0.704781711101532,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7068607211112976,0.6541786789894104,0.7110186815261841,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6541786789894104},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.6756756901741028,0.6541786789894104,0.7027027010917664,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6424116492271423,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لفطه","boundary":[0.6424116492271423,0.6541786789894104,0.6715176701545715,0.6714697480201721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.6268011331558228},{"x":0.765072762966156,"y":0.6311239004135132},{"x":0.765072762966156,"y":0.6714697480201721},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23616423726081848,0.6198011331558227,0.770072762966156,0.6784697480201721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6527377367019653},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6527377367019653},{"x":0.38461539149284363,"y":0.670028805732727},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.34303534030914307,0.6527377367019653,0.38461539149284363,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6541786789894104},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6527377367019653},{"x":0.34095633029937744,"y":0.670028805732727},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.32640331983566284,0.6541786789894104,0.34095633029937744,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.6541786789894104},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6541786789894104},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6714697480201721},{"x":0.322245329618454,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.322245329618454,0.6541786789894104,0.32848232984542847,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.6541786789894104},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6541786789894104},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6714697480201721},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فریده","boundary":[0.2806652784347534,0.6541786789894104,0.31392931938171387,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6541786789894104},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6541786789894104},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6714697480201721},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دیرباد","boundary":[0.23908524215221405,0.6541786789894104,0.27442827820777893,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7110186815261841,0.6829971075057983,0.7629937529563904,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7002881765365601},{"x":0.704781711101532,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.704781711101532,0.6829971075057983,0.7089397311210632,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6715176701545715,0.6829971075057983,0.6964656710624695,0.7002881765365601]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6541786789894104},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7002881765365601},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.23408524215221405,0.6471786789894104,0.7679937529563904,0.7072881765365601],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.6829971075057983},{"x":0.37214136123657227,"y":0.681556224822998},{"x":0.37214136123657227,"y":0.698847234249115},{"x":0.3471933603286743,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.3471933603286743,0.6829971075057983,0.37214136123657227,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6829971075057983},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6829971075057983},{"x":0.34095633029937744,"y":0.698847234249115},{"x":0.3243243098258972,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3243243098258972,0.6829971075057983,0.34095633029937744,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6829971075057983},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6829971075057983},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7002881765365601},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.31392931938171387,0.6829971075057983,0.31808730959892273,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6829971075057983},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6829971075057983},{"x":0.3076923191547394,"y":0.698847234249115},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.28482329845428467,0.6829971075057983,0.3076923191547394,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6829971075057983},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6829971075057983},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7002881765365601},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.23908524215221405,0.6829971075057983,0.2785862684249878,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7262247800827026},{"x":0.717255711555481,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.717255711555481,0.7089337110519409,0.7442827224731445,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6819126605987549,0.7089337110519409,0.7110186815261841,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.710374653339386},{"x":0.6756756901741028,"y":0.710374653339386},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6694386601448059,0.710374653339386,0.6756756901741028,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.710374653339386},{"x":0.6632016897201538,"y":0.710374653339386},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6091476082801819,0.710374653339386,0.6632016897201538,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.710374653339386},{"x":0.602910578250885,"y":0.710374653339386},{"x":0.602910578250885,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5530145764350891,0.710374653339386,0.602910578250885,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.710374653339386},{"x":0.5467775464057922,"y":0.710374653339386},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5093554854393005,0.710374653339386,0.5467775464057922,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.710374653339386},{"x":0.5031185150146484,"y":0.710374653339386},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4469854533672333,0.710374653339386,0.5031185150146484,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.710374653339386},{"x":0.44490644335746765,"y":0.710374653339386},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7262247800827026},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43866944313049316,0.710374653339386,0.44490644335746765,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.710374653339386},{"x":0.4324324429035187,"y":0.710374653339386},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7262247800827026},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3991684019565582,0.710374653339386,0.4324324429035187,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.710374653339386},{"x":0.395010381937027,"y":0.710374653339386},{"x":0.395010381937027,"y":0.7276657223701477},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3908523917198181,0.710374653339386,0.395010381937027,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.710374653339386},{"x":0.38461539149284363,"y":0.710374653339386},{"x":0.38461539149284363,"y":0.7276657223701477},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3388773500919342,0.710374653339386,0.38461539149284363,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.710374653339386},{"x":0.33264032006263733,"y":0.710374653339386},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7276657223701477},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.29937630891799927,0.710374653339386,0.33264032006263733,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.710374653339386},{"x":0.29106029868125916,"y":0.710374653339386},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7276657223701477},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.25987526774406433,0.710374653339386,0.29106029868125916,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.710374653339386},{"x":0.2557172477245331,"y":0.710374653339386},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7276657223701477},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25363826751708984,0.710374653339386,0.2557172477245331,0.7276657223701477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7442827224731445,"y":0.680115282535553},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7262247800827026},{"x":0.24116423726081848,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23408524215221405,0.6759971075057983,0.7492827224731445,0.7332247800827026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.729106605052948},{"x":0.5966736078262329,"y":0.729106605052948},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5530145764350891,0.729106605052948,0.5966736078262329,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5467775464057922,"y":0.729106605052948},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5114344954490662,0.7305475473403931,0.5488565564155579,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7478386163711548},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4948025047779083,0.7305475473403931,0.5010395050048828,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.7319884896278381},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7305475473403931},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7478386163711548},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.45322245359420776,0.7319884896278381,0.4906444847583771,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7319884896278381},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7319884896278381},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7492795586585999},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.4054054021835327,0.7319884896278381,0.4469854533672333,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.759365975856781},{"x":0.765072762966156,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7359667420387268,0.759365975856781,0.7629937529563904,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.759365975856781},{"x":0.7276507019996643,"y":0.759365975856781},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6964656710624695,0.759365975856781,0.7276507019996643,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.7579250931739807},{"x":0.6881496906280518,"y":0.759365975856781},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6361746191978455,0.7579250931739807,0.6881496906280518,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7579250931739807},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7579250931739807},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6278586387634277,0.7579250931739807,0.6340956091880798,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7579250931739807},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.542619526386261,0.7564841508865356,0.6174635887145996,0.7752161622047424]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.729106605052948},{"x":0.765072762966156,"y":0.729106605052948},{"x":0.765072762966156,"y":0.7766570448875427},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4004054021835327,0.722106605052948,0.770072762966156,0.7836570448875427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.7608069181442261},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7622478604316711},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7780979871749878},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.3908523917198181,0.7608069181442261,0.43866944313049316,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.7608069181442261},{"x":0.382536381483078,"y":0.7608069181442261},{"x":0.382536381483078,"y":0.7766570448875427},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.3534303605556488,0.7608069181442261,0.382536381483078,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7752161622047424},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34303534030914307,0.7608069181442261,0.3451143503189087,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.7579250931739807},{"x":0.33471933007240295,"y":0.759365975856781},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7752161622047424},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.24116423726081848,0.7579250931739807,0.33264032006263733,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7867435216903687},{"x":0.765072762966156,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7359667420387268,0.7867435216903687,0.7629937529563904,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7089397311210632,0.7867435216903687,0.7276507019996643,0.8040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.6673596501350403,0.7853025794029236,0.7006236910820007,0.8040345907211304]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.7564841508865356},{"x":0.765072762966156,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8054755330085754},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23616423726081848,0.7494841508865356,0.7679937529563904,0.8124755330085754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7853025794029236},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7853025794029236},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8025936484336853},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3367983400821686,0.7853025794029236,0.37214136123657227,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8025936484336853},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33264032006263733,0.7853025794029236,0.3367983400821686,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7853025794029236},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7853025794029236},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8025936484336853},{"x":0.2806652784347534,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۰۰۰۰","boundary":[0.2806652784347534,0.7853025794029236,0.32640331983566284,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.7867435216903687},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7853025794029236},{"x":0.2785862684249878,"y":0.8025936484336853},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2432432472705841,0.7867435216903687,0.2785862684249878,0.8025936484336853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.7867435216903687},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7853025794029236},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8025936484336853},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2382432472705841,0.7797435216903686,0.37714136123657227,0.8095936484336853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"مر","boundary":[0.7338877320289612,0.7175792455673218,0.7484407424926758,0.7247838377952576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7288877320289612,0.7105792455673218,0.7534407424926758,0.7317838377952576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8631123900413513},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۰۳","boundary":[0.4802494943141937,0.8515850305557251,0.5010395050048828,0.8631123900413513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8631123900413513},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"(","boundary":[0.5031185150146484,0.8515850305557251,0.5072765350341797,0.8631123900413513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8631123900413513},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.5072765350341797,0.8515850305557251,0.5114344954490662,0.8631123900413513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8515850305557251},{"x":0.517671525478363,"y":0.8515850305557251},{"x":0.517671525478363,"y":0.8645533323287964},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":")","boundary":[0.5135135054588318,0.8515850305557251,0.517671525478363,0.8645533323287964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.85014408826828},{"x":0.517671525478363,"y":0.8515850305557251},{"x":0.517671525478363,"y":0.8645533323287964},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4752494943141937,0.84314408826828,0.522671525478363,0.8715533323287964],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/KkbvDmyQsmMiPNmO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/JEzHJNkpSTIepbOa.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/sUJZYpFksjawUyDQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0004374072690474449,0.9986696560763512,0.999072034716323]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.75126051902771,0.37410926818847656,0.7815126180648804,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7109243869781494,0.3752969205379486,0.7428571581840515,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7815126180648804,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7059243869781494,0.3682969205379486,0.7865126180648804,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"رسمی","boundary":[0.35966387391090393,0.4382422864437103,0.3932773172855377,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.3546638739109039,0.4312422864437103,0.3982773172855377,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7445378303527832,0.4097387194633484,0.7848739624023438,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6857143044471741,0.41092637181282043,0.7361344695091248,0.4251781404018402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6807143044471741,0.40392637181282043,0.7898739624023438,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.40617576241493225,0.6773109436035156,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6252521228790283,0.39917576241493224,0.6823109436035156,0.42861521315574647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناه","boundary":[0.63193279504776,0.41092637181282043,0.6420168280601501,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6084033846855164,0.41092637181282043,0.6235294342041016,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.5647059082984924,0.41092637181282043,0.6016806960105896,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.41092637181282043},{"x":0.556302547454834,"y":0.41092637181282043},{"x":0.556302547454834,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5226891040802002,0.41092637181282043,0.556302547454834,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5126050710678101,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4251781404018402},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.48739495873451233,0.41092637181282043,0.5126050710678101,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4251781404018402},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46890756487846375,0.41092637181282043,0.4789915978908539,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.4252100884914398,0.41092637181282043,0.4638655483722687,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.41092637181282043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41092637181282043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4251781404018402},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40336135029792786,0.41092637181282043,0.42016807198524475,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.41092637181282043},{"x":0.38991597294807434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4251781404018402},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.36974790692329407,0.41092637181282043,0.38991597294807434,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.3142857253551483,0.41092637181282043,0.3613445460796356,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.41092637181282043},{"x":0.30588236451148987,"y":0.41092637181282043},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4251781404018402},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.29579833149909973,0.41092637181282043,0.30588236451148987,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4251781404018402},{"x":0.267226904630661,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.267226904630661,0.41092637181282043,0.2857142984867096,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2655462324619293,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.26050421595573425,0.41092637181282043,0.2655462324619293,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2521008551120758,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4251781404018402},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24201680719852448,0.41092637181282043,0.2521008551120758,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.23361344635486603,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.7445378303527832,0.4299287497997284,0.7848739624023438,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7344537973403931,0.4299287497997284,0.7378151416778564,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6991596817970276,0.4299287497997284,0.7260504364967346,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.4299287497997284,0.6941176652908325,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6352941393852234,0.4299287497997284,0.6773109436035156,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.6067227125167847,0.4299287497997284,0.6285714507102966,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.4299287497997284,0.6000000238418579,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5478991866111755,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.4299287497997284,0.5512605309486389,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5058823823928833,0.4299287497997284,0.5411764979362488,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4299287497997284},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4299287497997284},{"x":0.49915966391563416,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4924369752407074,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4924369752407074,0.4299287497997284,0.49915966391563416,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.44893112778663635},{"x":0.45210084319114685,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.45210084319114685,0.4299287497997284,0.48571428656578064,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3983193337917328,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3983193337917328,0.4299287497997284,0.4453781545162201,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4299287497997284},{"x":0.39159664511680603,"y":0.44893112778663635},{"x":0.38991597294807434,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.4299287497997284,0.39159664511680603,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3462184965610504,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.3210084140300751,0.43111640214920044,0.3478991687297821,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3142857253551483,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4477434754371643},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.29075631499290466,0.4323040246963501,0.3142857253551483,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2840336263179779,0.4323040246963501,0.2873949706554413,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4323040246963501},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4323040246963501},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.2369747906923294,0.4323040246963501,0.27899160981178284,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.43349167704582214,0.23193277418613434,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7663865685462952,0.45368170738220215,0.7848739624023438,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7126050591468811,0.45368170738220215,0.7596638798713684,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6739495992660522,0.45368170738220215,0.7042016983032227,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6571428775787354,0.45368170738220215,0.6672269105911255,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.5865546464920044,0.45368170738220215,0.6504201889038086,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5546218752861023,0.45368170738220215,0.5798319578170776,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5210084319114685,0.45368170738220215,0.5478991866111755,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5142857432365417,0.45368170738220215,0.5176470875740051,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5058823823928833,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.4941176474094391,0.45368170738220215,0.5058823823928833,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4726840853691101},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.45210084319114685,0.45368170738220215,0.48571428656578064,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.4117647111415863,0.45368170738220215,0.4453781545162201,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.40504202246665955,"y":0.45368170738220215},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4726840853691101},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38823530077934265,0.45368170738220215,0.40504202246665955,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.3478991687297821,0.45368170738220215,0.3815126121044159,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.45368170738220215},{"x":0.34117648005485535,"y":0.45368170738220215},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4726840853691101},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29579833149909973,0.45368170738220215,0.34117648005485535,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.45368170738220215},{"x":0.289075642824173,"y":0.45368170738220215},{"x":0.289075642824173,"y":0.4726840853691101},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27394959330558777,0.45368170738220215,0.289075642824173,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.267226904630661,"y":0.45368170738220215},{"x":0.267226904630661,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.22857142984867096,0.45368170738220215,0.267226904630661,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2218487411737442,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.45368170738220215,0.2218487411737442,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.7596638798713684,0.4774346649646759,0.7848739624023438,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4774346649646759},{"x":0.75126051902771,"y":0.4774346649646759},{"x":0.75126051902771,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7042016983032227,0.4774346649646759,0.75126051902771,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6638655662536621,0.4774346649646759,0.6957983374595642,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4952494204044342},{"x":0.63193279504776,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.63193279504776,0.4774346649646759,0.6571428775787354,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.4774346649646759,0.6302521228790283,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.5848739743232727,0.4774346649646759,0.6168067455291748,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4774346649646759},{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.578151285648346,"y":0.4952494204044342},{"x":0.529411792755127,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.529411792755127,0.4774346649646759,0.578151285648346,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.4907563030719757,0.4774346649646759,0.5210084319114685,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4722689092159271,0.4774346649646759,0.48235294222831726,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4774346649646759},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4774346649646759},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4952494204044342},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.41848739981651306,0.4774346649646759,0.46554622054100037,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4952494204044342},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.39159664511680603,0.4774346649646759,0.4100840389728546,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4774346649646759},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4952494204044342},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.4774346649646759,0.39159664511680603,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4952494204044342},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37142857909202576,0.4774346649646759,0.3798319399356842,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4952494204044342},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.32268908619880676,0.4774346649646759,0.3630252182483673,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.2873949706554413,0.4774346649646759,0.3142857253551483,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4952494204044342},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.27394959330558777,0.4774346649646759,0.2840336263179779,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4774346649646759},{"x":0.267226904630661,"y":0.4774346649646759},{"x":0.267226904630661,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.2369747906923294,0.4774346649646759,0.267226904630661,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.4774346649646759,0.22857142984867096,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7378151416778564,0.49881234765052795,0.7831932902336121,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5178147554397583},{"x":0.707563042640686,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.707563042640686,0.5,0.7277311086654663,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6504201889038086,0.5,0.6991596817970276,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6184874176979065,0.5,0.6420168280601501,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5},{"x":0.610084056854248,"y":0.5},{"x":0.610084056854248,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5966386795043945,0.5,0.610084056854248,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5714285969734192,0.5,0.5915966629981995,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5},{"x":0.561344563961029,"y":0.5},{"x":0.561344563961029,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.5529412031173706,0.5,0.561344563961029,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48403361439704895,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.48403361439704895,0.5,0.5445378422737122,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5},{"x":0.4739495813846588,"y":0.519002377986908},{"x":0.4268907606601715,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.4268907606601715,0.5011876225471497,0.4739495813846588,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5011876225471497},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5011876225471497},{"x":0.41848739981651306,"y":0.519002377986908},{"x":0.3932773172855377,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.3932773172855377,0.5011876225471497,0.41848739981651306,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3848739564418793,"y":0.519002377986908},{"x":0.3529411852359772,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.3529411852359772,0.5011876225471497,0.3848739564418793,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3495798408985138,"y":0.519002377986908},{"x":0.30756303668022156,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.30756303668022156,0.5011876225471497,0.3495798408985138,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5011876225471497},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5011876225471497},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5201900005340576},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.27899160981178284,0.5011876225471497,0.29579833149909973,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5023753046989441},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5023753046989441},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.23025210201740265,0.5023753046989441,0.26218488812446594,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.5023753046989441,0.2201680690050125,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.7445378303527832,0.5225653052330017,0.7848739624023438,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7226890921592712,0.5225653052330017,0.7361344695091248,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5427553653717041},{"x":0.680672287940979,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.680672287940979,0.5225653052330017,0.7126050591468811,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5427553653717041},{"x":0.658823549747467,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.5225653052330017,0.6789916157722473,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6033613681793213,0.5225653052330017,0.6470588445663452,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5512605309486389,0.5225653052330017,0.5949580073356628,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5109243988990784,0.5225653052330017,0.5445378422737122,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5427553653717041},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.5225653052330017,0.5042017102241516,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5427553653717041},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.43865546584129333,0.5225653052330017,0.4907563030719757,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5427553653717041},{"x":0.413445383310318,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.413445383310318,0.5225653052330017,0.4302521049976349,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5427553653717041},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40672269463539124,0.5225653052330017,0.4100840389728546,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5225653052330017},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5225653052330017},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5427553653717041},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.37478992342948914,0.5225653052330017,0.40168067812919617,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5225653052330017},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5225653052330017},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.3462184965610504,0.5225653052330017,0.36974790692329407,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5225653052330017},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5225653052330017},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5427553653717041},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29243698716163635,0.5225653052330017,0.33781513571739197,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5427553653717041},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.24873949587345123,0.5225653052330017,0.2840336263179779,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5225653052330017},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.21512605249881744,0.5225653052330017,0.24033613502979279,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7579832077026367,0.5463182926177979,0.7848739624023438,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.7243697643280029,0.5463182926177979,0.7478991746902466,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7159664034843445,0.5463182926177979,0.7210084199905396,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.6773109436035156,0.5463182926177979,0.7042016983032227,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6705882549285889,0.5463182926177979,0.6756302714347839,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6134454011917114,0.5463182926177979,0.6605042219161987,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.5463182926177979,0.6016806960105896,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5529412031173706,0.5463182926177979,0.5865546464920044,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5641329884529114},{"x":0.529411792755127,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.529411792755127,0.5463182926177979,0.5478991866111755,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4957983195781708,0.5463182926177979,0.5176470875740051,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4470588266849518,0.5463182926177979,0.48403361439704895,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5463182926177979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5463182926177979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5641329884529114},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.42016807198524475,0.5463182926177979,0.43529412150382996,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5463182926177979},{"x":0.413445383310318,"y":0.5463182926177979},{"x":0.413445383310318,"y":0.5641329884529114},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.37310925126075745,0.5463182926177979,0.413445383310318,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5463182926177979},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5463182926177979},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.5463182926177979,0.37310925126075745,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5463182926177979},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5463182926177979},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5641329884529114},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.33781513571739197,0.5463182926177979,0.35798320174217224,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5463182926177979},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5463182926177979},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.2991596758365631,0.5463182926177979,0.32605043053627014,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5463182926177979},{"x":0.289075642824173,"y":0.5463182926177979},{"x":0.289075642824173,"y":0.5641329884529114},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.25882354378700256,0.5463182926177979,0.289075642824173,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.21512605249881744,0.5463182926177979,0.24873949587345123,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7378151416778564,0.5712589025497437,0.7848739624023438,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7226890921592712,0.5712589025497437,0.7344537973403931,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.5712589025497437,0.7210084199905396,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6789916157722473,0.5712589025497437,0.7126050591468811,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5878859758377075},{"x":0.63193279504776,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.63193279504776,0.5712589025497437,0.6739495992660522,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6201680898666382,0.5712589025497437,0.6268907785415649,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.570071280002594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.570071280002594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5878859758377075},{"x":0.583193302154541,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.583193302154541,0.570071280002594,0.6134454011917114,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.570071280002594},{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594},{"x":0.578151285648346,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.5428571701049805,0.570071280002594,0.578151285648346,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.570071280002594},{"x":0.5361344814300537,"y":0.570071280002594},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5193277597427368,0.570071280002594,0.5361344814300537,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.570071280002594},{"x":0.5126050710678101,"y":0.570071280002594},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5878859758377075},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.49747899174690247,0.570071280002594,0.5126050710678101,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.570071280002594},{"x":0.4907563030719757,"y":0.570071280002594},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48067227005958557,0.570071280002594,0.4907563030719757,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.570071280002594},{"x":0.4756302535533905,"y":0.570071280002594},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.440336138010025,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.440336138010025,0.570071280002594,0.4756302535533905,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.570071280002594},{"x":0.43529412150382996,"y":0.570071280002594},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5866983532905579},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.38655462861061096,0.570071280002594,0.43529412150382996,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.570071280002594},{"x":0.3815126121044159,"y":0.570071280002594},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.3478991687297821,0.570071280002594,0.3815126121044159,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.570071280002594},{"x":0.34117648005485535,"y":0.570071280002594},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3294117748737335,0.570071280002594,0.34117648005485535,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.570071280002594},{"x":0.3210084140300751,"y":0.570071280002594},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5866983532905579},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.30756303668022156,0.570071280002594,0.3210084140300751,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.570071280002594},{"x":0.3042016923427582,"y":0.570071280002594},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2974790036678314,0.570071280002594,0.3042016923427582,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.570071280002594},{"x":0.29243698716163635,"y":0.570071280002594},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.2806722819805145,0.570071280002594,0.29243698716163635,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.27394959330558777,"y":0.570071280002594},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتشافات","boundary":[0.21512605249881744,0.570071280002594,0.27394959330558777,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7495798468589783,0.5950118899345398,0.7848739624023438,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6116389632225037},{"x":0.707563042640686,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.707563042640686,0.5950118899345398,0.7411764860153198,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6116389632225037},{"x":0.680672287940979,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.680672287940979,0.5950118899345398,0.6991596817970276,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6672269105911255,0.5950118899345398,0.6722689270973206,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.6168067455291748,0.5950118899345398,0.6571428775787354,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.5950118899345398,0.6067227125167847,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.5579832196235657,0.5950118899345398,0.5915966629981995,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5159664154052734,0.5950118899345398,0.5495798587799072,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6116389632225037},{"x":0.489075630903244,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.489075630903244,0.5950118899345398,0.5126050710678101,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6116389632225037},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.45546218752861023,0.5950118899345398,0.4789915978908539,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.4151260554790497,0.5950118899345398,0.4453781545162201,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5950118899345398},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5950118899345398},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.3831932842731476,0.5950118899345398,0.40672269463539124,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6116389632225037},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.35966387391090393,0.5950118899345398,0.3798319399356842,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6116389632225037},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.5950118899345398,0.3495798408985138,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6116389632225037},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.30756303668022156,0.5950118899345398,0.3344537913799286,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6116389632225037},{"x":0.267226904630661,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.267226904630661,0.5950118899345398,0.3042016923427582,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5950118899345398},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5950118899345398},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6116389632225037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.24033613502979279,0.5950118899345398,0.25882354378700256,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.23193277418613434,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7714285850524902,0.6163895726203918,0.7865546345710754,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7495798468589783,0.6163895726203918,0.7680672407150269,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6873949766159058,0.6163895726203918,0.7344537973403931,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6521008610725403,0.6163895726203918,0.6789916157722473,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6134454011917114,0.6163895726203918,0.6470588445663452,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.6163895726203918,0.6067227125167847,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.5529412031173706,0.6163895726203918,0.5949580073356628,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5142857432365417,0.6163895726203918,0.5462185144424438,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.6163895726203918,0.507563054561615,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.4420168101787567,0.6152018904685974,0.4941176474094391,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6342042684555054},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.40336135029792786,0.6152018904685974,0.43697479367256165,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6342042684555054},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.37310925126075745,0.6152018904685974,0.3983193337917328,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6342042684555054},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35966387391090393,0.6152018904685974,0.3680672347545624,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.3210084140300751,0.6152018904685974,0.3529411852359772,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مکتوب","boundary":[0.2689075767993927,0.6152018904685974,0.3142857253551483,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6152018904685974},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6152018904685974},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2571428716182709,0.6152018904685974,0.26218488812446594,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6330166459083557},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.22689075767993927,0.6152018904685974,0.2537815272808075,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.6152018904685974,0.2201680690050125,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6567695736885071},{"x":0.756302535533905,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.756302535533905,0.6401425004005432,0.7848739624023438,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6567695736885071},{"x":0.75126051902771,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.75126051902771,0.6401425004005432,0.7546218633651733,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.7159664034843445,0.6401425004005432,0.7411764860153198,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6401425004005432},{"x":0.702521026134491,"y":0.6401425004005432},{"x":0.702521026134491,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.6401425004005432,0.702521026134491,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6184874176979065,0.6401425004005432,0.6739495992660522,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6567695736885071},{"x":0.605042040348053,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.6401425004005432,0.6117647290229797,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5932773351669312,0.6401425004005432,0.6033613681793213,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5865546464920044,0.6401425004005432,0.5899159908294678,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.5596638917922974,0.6401425004005432,0.5798319578170776,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5361344814300537,0.6401425004005432,0.5529412031173706,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.6401425004005432,0.5327731370925903,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.7411764860153198,0.6603325605392456,0.7831932902336121,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.7126050591468811,0.6603325605392456,0.7344537973403931,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6504201889038086,0.6603325605392456,0.7058823704719543,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5983193516731262,0.6615201830863953,0.6453781723976135,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5848739743232727,0.6615201830863953,0.5966386795043945,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6615201830863953},{"x":0.583193302154541,"y":0.6615201830863953},{"x":0.583193302154541,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.6615201830863953,0.583193302154541,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5596638917922974,0.6615201830863953,0.5731092691421509,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.6615201830863953,0.5529412031173706,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6793349385261536},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.47058823704719543,0.6615201830863953,0.5042017102241516,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6805225610733032},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.42016807198524475,0.6615201830863953,0.4638655483722687,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6627078652381897},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6627078652381897},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.3831932842731476,0.6627078652381897,0.41848739981651306,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6805225610733032},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.34117648005485535,0.6627078652381897,0.3781512677669525,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3008403480052948,0.6627078652381897,0.3344537913799286,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6627078652381897},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6627078652381897},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6805225610733032},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.26218488812446594,0.6627078652381897,0.29411765933036804,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.2554621994495392,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.756302535533905,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.756302535533905,0.6852731704711914,0.7848739624023438,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.6852731704711914,0.7546218633651733,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7109243869781494,0.6852731704711914,0.7428571581840515,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6739495992660522,0.6852731704711914,0.7042016983032227,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.6852731704711914,0.6638655662536621,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5966386795043945,0.6852731704711914,0.6504201889038086,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5428571701049805,0.6852731704711914,0.5882353186607361,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5008403658866882,0.6852731704711914,0.5327731370925903,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7066508531570435},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.43865546584129333,0.6852731704711914,0.4924369752407074,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7066508531570435},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41680672764778137,0.6852731704711914,0.4302521049976349,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.3848739564418793,0.6852731704711914,0.4084033668041229,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7066508531570435},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگترین","boundary":[0.30756303668022156,0.6852731704711914,0.3764705955982208,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2521008551120758,0.6852731704711914,0.2991596758365631,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.21512605249881744,0.6852731704711914,0.24369747936725616,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7478991746902466,0.7078384757041931,0.7831932902336121,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7280284762382507},{"x":0.702521026134491,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.702521026134491,0.7078384757041931,0.7378151416778564,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6789916157722473,0.7078384757041931,0.6941176652908325,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6605042219161987,0.7078384757041931,0.6705882549285889,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6336134672164917,0.7078384757041931,0.6521008610725403,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5915966629981995,0.7078384757041931,0.6252101063728333,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.5411764979362488,0.7078384757041931,0.5815126299858093,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5025210380554199,0.7078384757041931,0.5310924649238586,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.7078384757041931,0.49747899174690247,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7078384757041931},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7078384757041931},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4756302535533905,0.7078384757041931,0.48403361439704895,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.4319327771663666,0.7078384757041931,0.4638655483722687,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7078384757041931},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7078384757041931},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4100840389728546,0.7078384757041931,0.42016807198524475,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3848739564418793,0.7078384757041931,0.4000000059604645,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7078384757041931},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7078384757041931},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35798320174217224,0.7078384757041931,0.37478992342948914,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7078384757041931},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7078384757041931},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7280284762382507},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.32605043053627014,0.7078384757041931,0.35462185740470886,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3025210201740265,0.7078384757041931,0.3176470696926117,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7078384757041931},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7078384757041931},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7280284762382507},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.26050421595573425,0.7078384757041931,0.29411765933036804,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.2218487411737442,0.7078384757041931,0.2521008551120758,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.7078384757041931,0.2201680690050125,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.7445378303527832,0.7327790856361389,0.7865546345710754,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7310924530029297,0.7327790856361389,0.7428571581840515,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277311086654663,0.7327790856361389,0.7344537973403931,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.6739495992660522,0.7327790856361389,0.7193277478218079,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.7327790856361389,0.6672269105911255,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7327790856361389},{"x":0.653781533241272,"y":0.7327790856361389},{"x":0.653781533241272,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.6033613681793213,0.7327790856361389,0.653781533241272,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5630252361297607,0.7327790856361389,0.5966386795043945,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7327790856361389},{"x":0.556302547454834,"y":0.7327790856361389},{"x":0.556302547454834,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5159664154052734,0.7327790856361389,0.556302547454834,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7505938410758972},{"x":0.507563054561615,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.7327790856361389,0.5109243988990784,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.43529412150382996,0.7327790856361389,0.5008403658866882,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7505938410758972},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42184874415397644,0.7327790856361389,0.4285714328289032,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.3663865625858307,0.7327790856361389,0.4151260554790497,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7327790856361389},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7327790856361389},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7505938410758972},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.32605043053627014,0.7327790856361389,0.35798320174217224,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.2857142984867096,0.7327790856361389,0.3193277418613434,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7327790856361389},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7327790856361389},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.2521008551120758,0.7327790856361389,0.27899160981178284,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7327790856361389},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.7327790856361389,0.24537815153598785,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.23193277418613434,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7764706015586853,0.7553443908691406,0.7848739624023438,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.7243697643280029,0.7553443908691406,0.7697479128837585,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.754156768321991},{"x":0.7159664034843445,"y":0.754156768321991},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6840336322784424,0.754156768321991,0.7159664034843445,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.754156768321991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.754156768321991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6420168280601501,0.754156768321991,0.6773109436035156,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.754156768321991},{"x":0.6352941393852234,"y":0.754156768321991},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6033613681793213,0.754156768321991,0.6352941393852234,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.754156768321991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.754156768321991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.5680672526359558,0.754156768321991,0.5983193516731262,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.754156768321991},{"x":0.5663865804672241,"y":0.754156768321991},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7743467688560486},{"x":0.561344563961029,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.754156768321991,0.5663865804672241,0.7743467688560486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.40392637181282043,0.7915546345710754,0.7813467688560486],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/wmpegFPAvesjlAUU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/loVRgdmofPgrHbDx.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/weWltGDumMYrNwHR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00020326279248874147,0.998666831417244,0.9993513154649395]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7445378303527832,0.17933492362499237,0.7848739624023438,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7042016983032227,0.17933492362499237,0.7361344695091248,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6957983374595642,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6655462384223938,0.17933492362499237,0.6957983374595642,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.17933492362499237,0.6571428775787354,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6420168280601501,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5899159908294678,0.17933492362499237,0.6420168280601501,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5798319578170776,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5798319578170776,"y":0.19596199691295624},{"x":0.534453809261322,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.534453809261322,0.17933492362499237,0.5798319578170776,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5159664154052734,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5159664154052734,0.17933492362499237,0.5260504484176636,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.17814727127552032},{"x":0.507563054561615,"y":0.17814727127552032},{"x":0.507563054561615,"y":0.19596199691295624},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.48403361439704895,0.17814727127552032,0.507563054561615,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.17814727127552032},{"x":0.4739495813846588,"y":0.17814727127552032},{"x":0.4739495813846588,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4436974823474884,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.4436974823474884,0.17814727127552032,0.4739495813846588,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.17814727127552032},{"x":0.43361344933509827,"y":0.17814727127552032},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4285714328289032,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4285714328289032,0.17814727127552032,0.43361344933509827,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.17814727127552032},{"x":0.42016807198524475,"y":0.17814727127552032},{"x":0.42016807198524475,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3831932842731476,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.3831932842731476,0.17814727127552032,0.42016807198524475,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.17814727127552032},{"x":0.37478992342948914,"y":0.17814727127552032},{"x":0.37478992342948914,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3327731192111969,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.3327731192111969,0.17814727127552032,0.37478992342948914,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.17814727127552032},{"x":0.32436975836753845,"y":0.17814727127552032},{"x":0.32436975836753845,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2705882489681244,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2705882489681244,0.17814727127552032,0.32436975836753845,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032},{"x":0.26218488812446594,"y":0.17814727127552032},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.21512605249881744,0.17814727127552032,0.26218488812446594,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7411764860153198,0.20190024375915527,0.7848739624023438,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7243697643280029,0.20190024375915527,0.7344537973403931,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6756302714347839,0.20190024375915527,0.7176470756530762,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.6420168280601501,0.20190024375915527,0.6689075827598572,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.20190024375915527,0.6369748115539551,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.6117647290229797,0.20190024375915527,0.6252101063728333,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5915966629981995,0.20190024375915527,0.6067227125167847,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5680672526359558,0.20190024375915527,0.5815126299858093,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20190024375915527},{"x":0.561344563961029,"y":0.20190024375915527},{"x":0.561344563961029,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5260504484176636,0.20190024375915527,0.561344563961029,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4722689092159271,0.20190024375915527,0.5193277597427368,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.20190024375915527},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20190024375915527},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.20190024375915527,0.46554622054100037,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.20190024375915527},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20190024375915527},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22090260684490204},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.41848739981651306,0.20190024375915527,0.45210084319114685,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22090260684490204},{"x":0.40504202246665955,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.20190024375915527,0.4117647111415863,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4000000059604645,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4000000059604645,"y":0.22090260684490204},{"x":0.33781513571739197,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.33781513571739197,0.20190024375915527,0.4000000059604645,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3310924470424652,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3310924470424652,"y":0.22090260684490204},{"x":0.27563026547431946,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوراهای","boundary":[0.27563026547431946,0.20190024375915527,0.3310924470424652,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2689075767993927,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2689075767993927,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.2689075767993927,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7882353067398071,"y":0.244655579328537},{"x":0.7310924530029297,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7310924530029297,0.22446556389331818,0.7882353067398071,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537},{"x":0.7159664034843445,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7159664034843445,0.22446556389331818,0.7327731251716614,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7126050591468811,"y":0.244655579328537},{"x":0.7058823704719543,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.22446556389331818,0.7126050591468811,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.244655579328537},{"x":0.6638655662536621,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6638655662536621,0.22446556389331818,0.6991596817970276,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6571428775787354,"y":0.244655579328537},{"x":0.6067227125167847,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6067227125167847,0.22446556389331818,0.6571428775787354,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5983193516731262,"y":0.244655579328537},{"x":0.5731092691421509,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5731092691421509,0.22446556389331818,0.5983193516731262,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5647059082984924,"y":0.244655579328537},{"x":0.529411792755127,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.529411792755127,0.22446556389331818,0.5647059082984924,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.244655579328537},{"x":0.4739495813846588,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.4739495813846588,0.22446556389331818,0.5226891040802002,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.22446556389331818},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22446556389331818},{"x":0.46722689270973206,"y":0.244655579328537},{"x":0.45210084319114685,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.45210084319114685,0.22446556389331818,0.46722689270973206,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4470588266849518,"y":0.244655579328537},{"x":0.4453781545162201,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.22446556389331818,0.4470588266849518,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.22446556389331818},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22446556389331818},{"x":0.43697479367256165,"y":0.244655579328537},{"x":0.42352941632270813,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.22446556389331818,0.43697479367256165,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.22446556389331818},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22446556389331818},{"x":0.41680672764778137,"y":0.244655579328537},{"x":0.3983193337917328,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3983193337917328,0.22446556389331818,0.41680672764778137,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.22446556389331818},{"x":0.39159664511680603,"y":0.22446556389331818},{"x":0.39159664511680603,"y":0.244655579328537},{"x":0.3630252182483673,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.3630252182483673,0.22446556389331818,0.39159664511680603,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35630252957344055,"y":0.24584323167800903},{"x":0.31596639752388,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.31596639752388,0.22565320134162903,0.35630252957344055,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.22565320134162903},{"x":0.30924370884895325,"y":0.22565320134162903},{"x":0.30924370884895325,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3025210201740265,0.22565320134162903,0.30924370884895325,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.22565320134162903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22565320134162903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.24584323167800903},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.26218488812446594,0.22565320134162903,0.29579833149909973,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2554621994495392,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.21512605249881744,0.22565320134162903,0.2554621994495392,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7831932902336121,"y":0.264845609664917},{"x":0.7697479128837585,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7697479128837585,0.24703088402748108,0.7831932902336121,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7647058963775635,"y":0.264845609664917},{"x":0.7226890921592712,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7226890921592712,0.24703088402748108,0.7647058963775635,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7159664034843445,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.24703088402748108,0.7159664034843445,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.6655462384223938,0.24703088402748108,0.7042016983032227,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.24703088402748108},{"x":0.658823549747467,"y":0.24703088402748108},{"x":0.658823549747467,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6336134672164917,0.24703088402748108,0.658823549747467,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.5949580073356628,0.24703088402748108,0.6268907785415649,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5663865804672241,0.24821852147579193,0.5966386795043945,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26603326201438904},{"x":0.561344563961029,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.24821852147579193,0.5697479248046875,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.5109243988990784,0.24821852147579193,0.5579832196235657,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.26603326201438904},{"x":0.47058823704719543,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.47058823704719543,0.24821852147579193,0.5042017102241516,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26603326201438904},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.44873949885368347,0.24821852147579193,0.4638655483722687,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4436974823474884,"y":0.26603326201438904},{"x":0.413445383310318,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.413445383310318,0.24821852147579193,0.4436974823474884,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.24821852147579193},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24821852147579193},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3966386616230011,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3966386616230011,0.24821852147579193,0.40672269463539124,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.24821852147579193},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24821852147579193},{"x":0.38991597294807434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3462184965610504,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.3462184965610504,0.24821852147579193,0.38991597294807434,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.24821852147579193},{"x":0.33949580788612366,"y":0.24821852147579193},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2672209143638611},{"x":0.31596639752388,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.31596639752388,0.24821852147579193,0.33949580788612366,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.24821852147579193},{"x":0.30924370884895325,"y":0.24821852147579193},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.2705882489681244,0.24821852147579193,0.30924370884895325,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.24821852147579193},{"x":0.267226904630661,"y":0.24821852147579193},{"x":0.267226904630661,"y":0.2672209143638611},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26386556029319763,0.24821852147579193,0.267226904630661,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.22689075767993927,0.24821852147579193,0.2571428716182709,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2201680690050125,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.24821852147579193,0.2201680690050125,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.7378151416778564,0.27078384160995483,0.7848739624023438,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7226890921592712,0.27078384160995483,0.7327731251716614,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.6705882549285889,0.27078384160995483,0.7159664034843445,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6302521228790283,0.27078384160995483,0.6638655662536621,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.27078384160995483,0.6235294342041016,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2897862195968628},{"x":0.578151285648346,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.578151285648346,0.27078384160995483,0.6117647290229797,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5277311205863953,0.27078384160995483,0.5714285969734192,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.27078384160995483,0.5210084319114685,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5008403658866882,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.4739495813846588,0.27078384160995483,0.5008403658866882,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.27078384160995483},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27078384160995483},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4319327771663666,0.27078384160995483,0.46722689270973206,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4252100884914398,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.4100840389728546,0.27078384160995483,0.4252100884914398,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.27078384160995483},{"x":0.40672269463539124,"y":0.27078384160995483},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2897862195968628},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.27078384160995483,0.40672269463539124,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2897862195968628},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.37310925126075745,0.27078384160995483,0.3966386616230011,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3529411852359772,0.27078384160995483,0.3680672347545624,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3462184965610504,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2897862195968628},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32773110270500183,0.27078384160995483,0.3462184965610504,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3210084140300751,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.2974790036678314,0.27078384160995483,0.3210084140300751,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.27078384160995483},{"x":0.29579833149909973,"y":0.27078384160995483},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2897862195968628},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29243698716163635,0.27078384160995483,0.29579833149909973,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2840336263179779,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2897862195968628},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.24537815153598785,0.27078384160995483,0.2840336263179779,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.21512605249881744,0.27078384160995483,0.2386554628610611,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7663865685462952,0.294536828994751,0.7848739624023438,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.294536828994751},{"x":0.7647058963775635,"y":0.294536828994751},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.7411764860153198,0.294536828994751,0.7647058963775635,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.294536828994751},{"x":0.7344537973403931,"y":0.294536828994751},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.294536828994751,0.7344537973403931,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.294536828994751},{"x":0.7210084199905396,"y":0.294536828994751},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7058823704719543,0.294536828994751,0.7210084199905396,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.294536828994751},{"x":0.7042016983032227,"y":0.294536828994751},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6773109436035156,0.294536828994751,0.7042016983032227,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.294536828994751},{"x":0.6705882549285889,"y":0.294536828994751},{"x":0.6705882549285889,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.294536828994751,0.6705882549285889,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.294536828994751},{"x":0.6504201889038086,"y":0.294536828994751},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6134454011917114,0.294536828994751,0.6504201889038086,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.294536828994751},{"x":0.6067227125167847,"y":0.294536828994751},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6016806960105896,0.294536828994751,0.6067227125167847,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.5495798587799072,0.29334917664527893,0.5932773351669312,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5411764979362488,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5008403658866882,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.5008403658866882,0.29334917664527893,0.5411764979362488,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31353920698165894},{"x":0.440336138010025,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.440336138010025,0.29334917664527893,0.4924369752407074,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.29334917664527893},{"x":0.43361344933509827,"y":0.29334917664527893},{"x":0.43361344933509827,"y":0.31353920698165894},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38823530077934265,0.29334917664527893,0.43361344933509827,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3798319399356842,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3798319399356842,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3663865625858307,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3663865625858307,0.29334917664527893,0.3798319399356842,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.29334917664527893},{"x":0.35966387391090393,"y":0.29334917664527893},{"x":0.35966387391090393,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3310924470424652,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3310924470424652,0.29334917664527893,0.35966387391090393,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.29334917664527893},{"x":0.32436975836753845,"y":0.29334917664527893},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3123515546321869},{"x":0.289075642824173,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.289075642824173,0.29334917664527893,0.32436975836753845,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2823529541492462,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3123515546321869},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.26050421595573425,0.29334917664527893,0.2823529541492462,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2521008551120758,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.21512605249881744,0.29334917664527893,0.2521008551120758,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7579832077026367,0.31828978657722473,0.7848739624023438,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.31828978657722473,0.7546218633651733,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7327731251716614,0.31828978657722473,0.7478991746902466,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7109243869781494,0.31828978657722473,0.7260504364967346,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6941176652908325,0.31828978657722473,0.7008403539657593,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیل","boundary":[0.6689075827598572,0.31828978657722473,0.6873949766159058,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6554622054100037,0.31828978657722473,0.6638655662536621,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3372921645641327},{"x":0.605042040348053,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.605042040348053,0.31828978657722473,0.6487395167350769,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.5647059082984924,0.31828978657722473,0.5983193516731262,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.5226891040802002,0.31828978657722473,0.5596638917922974,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.48235294222831726,0.31828978657722473,0.5159664154052734,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3372921645641327},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.45210084319114685,0.31828978657722473,0.4756302535533905,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4453781545162201,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3372921645641327},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43865546584129333,0.31828978657722473,0.4453781545162201,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.31828978657722473},{"x":0.43361344933509827,"y":0.31828978657722473},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.3798319399356842,0.31828978657722473,0.43361344933509827,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37478992342948914,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.3529411852359772,0.31828978657722473,0.37478992342948914,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3462184965610504,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.3042016923427582,0.31828978657722473,0.3462184965610504,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2974790036678314,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3372921645641327},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29075631499290466,0.31828978657722473,0.2974790036678314,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2857142984867096,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.21512605249881744,0.31828978657722473,0.2857142984867096,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7764706015586853,0.34323039650917053,0.7848739624023438,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7529411911964417,0.3420427441596985,0.7697479128837585,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3622327744960785},{"x":0.729411780834198,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.729411780834198,0.3420427441596985,0.7495798468589783,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7193277478218079,0.3420427441596985,0.7243697643280029,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.6991596817970276,0.3420427441596985,0.7126050591468811,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3622327744960785},{"x":0.680672287940979,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.3420427441596985,0.6941176652908325,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.6420168280601501,0.3420427441596985,0.6739495992660522,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6084033846855164,0.3420427441596985,0.6403361558914185,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5714285969734192,0.3420427441596985,0.6016806960105896,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5495798587799072,0.3420427441596985,0.5647059082984924,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.5109243988990784,0.3420427441596985,0.5445378422737122,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.48403361439704895,0.3420427441596985,0.5042017102241516,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.36104512214660645},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.46890756487846375,0.34085512161254883,0.4789915978908539,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.34085512161254883},{"x":0.462184876203537,"y":0.3420427441596985},{"x":0.462184876203537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4151260554790497,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکصد","boundary":[0.4151260554790497,0.34085512161254883,0.462184876203537,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4084033668041229,"y":0.36104512214660645},{"x":0.37478992342948914,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.37478992342948914,0.34085512161254883,0.4084033668041229,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3680672347545624,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35966387391090393,0.34085512161254883,0.3680672347545624,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3529411852359772,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3529411852359772,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3310924470424652,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3310924470424652,0.34085512161254883,0.3529411852359772,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.34085512161254883},{"x":0.32436975836753845,"y":0.34085512161254883},{"x":0.32436975836753845,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2823529541492462,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.2823529541492462,0.34085512161254883,0.32436975836753845,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.34085512161254883},{"x":0.27563026547431946,"y":0.34085512161254883},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3598574697971344},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.23025210201740265,0.34085512161254883,0.27563026547431946,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.34085512161254883,0.2235294133424759,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.756302535533905,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.756302535533905,0.3646080791950226,0.7831932902336121,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38361045718193054},{"x":0.729411780834198,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.729411780834198,0.3646080791950226,0.7495798468589783,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.6823529601097107,0.3646080791950226,0.7226890921592712,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6521008610725403,0.3646080791950226,0.6756302714347839,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6168067455291748,0.3646080791950226,0.6453781723976135,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.3646080791950226,0.6084033846855164,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5731092691421509,0.3646080791950226,0.5966386795043945,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5546218752861023,0.36579573154449463,0.5697479248046875,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5260504484176636,0.36579573154449463,0.5495798587799072,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5008403658866882,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5008403658866882,0.36579573154449463,0.5193277597427368,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38361045718193054},{"x":0.46554622054100037,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.46554622054100037,0.36579573154449463,0.4941176474094391,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4588235318660736,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4588235318660736,"y":0.38361045718193054},{"x":0.45378151535987854,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45378151535987854,0.36579573154449463,0.4588235318660736,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3847981095314026},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.40504202246665955,0.36579573154449463,0.4470588266849518,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3983193337917328,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.3680672347545624,0.36579573154449463,0.3983193337917328,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3613445460796356,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3847981095314026},{"x":0.31596639752388,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.31596639752388,0.36579573154449463,0.3613445460796356,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.36579573154449463},{"x":0.30924370884895325,"y":0.36579573154449463},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3847981095314026},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29411765933036804,0.36579573154449463,0.30924370884895325,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2873949706554413,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3847981095314026},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.26050421595573425,0.36579573154449463,0.2873949706554413,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.22857142984867096,0.36579573154449463,0.2537815272808075,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2201680690050125,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.36579573154449463,0.2201680690050125,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4049881100654602},{"x":0.756302535533905,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.756302535533905,0.39073634147644043,0.7831932902336121,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7226890921592712,0.39073634147644043,0.7495798468589783,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.6941176652908325,0.39073634147644043,0.7159664034843445,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.39073634147644043,0.6924369931221008,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7495798468589783,0.40855106711387634,0.7831932902336121,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7058823704719543,0.40855106711387634,0.7428571581840515,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6890756487846375,0.40855106711387634,0.6991596817970276,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4275534451007843},{"x":0.653781533241272,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.653781533241272,0.40855106711387634,0.6840336322784424,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6235294342041016,0.40855106711387634,0.6470588445663452,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.40855106711387634,0.6168067455291748,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42874109745025635},{"x":0.534453809261322,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.534453809261322,0.4097387194633484,0.5647059082984924,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.4097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5142857432365417,0.4097387194633484,0.529411792755127,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48403361439704895,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.48403361439704895,0.4097387194633484,0.5058823823928833,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46722689270973206,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46722689270973206,0.4097387194633484,0.4773109257221222,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4097387194633484},{"x":0.462184876203537,"y":0.4097387194633484},{"x":0.462184876203537,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4420168101787567,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.4420168101787567,0.4097387194633484,0.462184876203537,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4097387194633484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4097387194633484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4000000059604645,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.4000000059604645,0.4097387194633484,0.43529412150382996,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3529411852359772,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.3529411852359772,0.4097387194633484,0.3949579894542694,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42874109745025635},{"x":0.33949580788612366,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33949580788612366,0.4097387194633484,0.3462184965610504,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3361344635486603,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2991596758365631,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.2991596758365631,0.4097387194633484,0.3361344635486603,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4097387194633484},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4097387194633484},{"x":0.29243698716163635,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2722689211368561,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2722689211368561,0.4097387194633484,0.29243698716163635,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4097387194633484},{"x":0.26050421595573425,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.22689075767993927,0.4097387194633484,0.26050421595573425,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.4097387194633484,0.2201680690050125,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.7647058963775635,0.43349167704582214,0.7848739624023438,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7579832077026367,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7579832077026367,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7529411911964417,0.43349167704582214,0.7579832077026367,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7462185025215149,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.7142857313156128,0.43349167704582214,0.7462185025215149,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6941176652908325,0.43349167704582214,0.707563042640686,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.6521008610725403,0.43349167704582214,0.6873949766159058,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5815126299858093,0.43349167704582214,0.6470588445663452,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5747899413108826,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5378151535987854,0.43349167704582214,0.5747899413108826,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5092437267303467,0.43349167704582214,0.5310924649238586,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4907563030719757,0.43349167704582214,0.5042017102241516,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.43349167704582214},{"x":0.48067227005958557,"y":0.43349167704582214},{"x":0.48067227005958557,"y":0.45368170738220215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.45378151535987854,0.43349167704582214,0.48067227005958557,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.43349167704582214},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43349167704582214},{"x":0.45546218752861023,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4470588266849518,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.43349167704582214,0.45546218752861023,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4436974823474884,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4436974823474884,"y":0.45368170738220215},{"x":0.42184874415397644,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.42184874415397644,0.43349167704582214,0.4436974823474884,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.43349167704582214},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43349167704582214},{"x":0.41680672764778137,"y":0.45368170738220215},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.40168067812919617,0.43349167704582214,0.41680672764778137,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3966386616230011,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3764705955982208,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.3764705955982208,0.43349167704582214,0.3966386616230011,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3680672347545624,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3361344635486603,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.3361344635486603,0.43349167704582214,0.3680672347545624,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3327731192111969,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3327731192111969,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3008403480052948,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.3008403480052948,0.43349167704582214,0.3327731192111969,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.43349167704582214},{"x":0.29411765933036804,"y":0.43349167704582214},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2873949706554413,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2873949706554413,0.43349167704582214,0.29411765933036804,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2823529541492462,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2823529541492462,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.21512605249881744,0.43349167704582214,0.2823529541492462,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7663865685462952,0.45605701208114624,0.7848739624023438,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7445378303527832,0.45605701208114624,0.7596638798713684,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7243697643280029,0.45605701208114624,0.7378151416778564,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6907563209533691,0.45605701208114624,0.7176470756530762,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6571428775787354,0.45605701208114624,0.6840336322784424,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6268907785415649,0.45605701208114624,0.6521008610725403,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.45605701208114624,0.6218487620353699,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.45605701208114624,0.5731092691421509,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاحبان","boundary":[0.5159664154052734,0.45605701208114624,0.5630252361297607,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.45605701208114624},{"x":0.507563054561615,"y":0.45605701208114624},{"x":0.507563054561615,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.4941176474094391,0.45605701208114624,0.507563054561615,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.45605701208114624},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45605701208114624},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4789915978908539,0.45605701208114624,0.48739495873451233,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.47624704241752625},{"x":0.462184876203537,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.462184876203537,0.45605701208114624,0.4722689092159271,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.45605701208114624},{"x":0.45546218752861023,"y":0.45605701208114624},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4100840389728546,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.4100840389728546,0.45605701208114624,0.45546218752861023,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.45605701208114624},{"x":0.40336135029792786,"y":0.45605701208114624},{"x":0.40336135029792786,"y":0.47624704241752625},{"x":0.35798320174217224,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.35798320174217224,0.45605701208114624,0.40336135029792786,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3512605130672455,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3512605130672455,"y":0.47624704241752625},{"x":0.32605043053627014,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.32605043053627014,0.45605701208114624,0.3512605130672455,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3193277418613434,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.29579833149909973,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.29579833149909973,0.45605701208114624,0.3193277418613434,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.45605701208114624},{"x":0.29243698716163635,"y":0.45605701208114624},{"x":0.29243698716163635,"y":0.47624704241752625},{"x":0.27394959330558777,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.27394959330558777,0.45605701208114624,0.29243698716163635,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.45605701208114624},{"x":0.267226904630661,"y":0.45605701208114624},{"x":0.267226904630661,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.23529411852359772,0.45605701208114624,0.267226904630661,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.45605701208114624,0.23193277418613434,0.47624704241752625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7882353067398071,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.17114727127552032,0.7932353067398071,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5178147554397583},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.45210084319114685,0.5011876225471497,0.48235294222831726,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4100840389728546,0.5011876225471497,0.4436974823474884,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5011876225471497},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5011876225471497},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.5011876225471497,0.40168067812919617,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5011876225471497},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5166270732879639},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3294117748737335,0.5,0.38655462861061096,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5225653052330017},{"x":0.48067227005958557,"y":0.521377682685852},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4302521049976349,0.5225653052330017,0.48067227005958557,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5237529873847961},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5225653052330017},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5380047559738159},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.38823530077934265,0.5237529873847961,0.42352941632270813,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5391923785209656},{"x":0.32268908619880676,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.32268908619880676,0.5249406099319458,0.3798319399356842,0.5391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5391923785209656},{"x":0.32268908619880676,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31768908619880676,0.493,0.48903361439704895,0.5461923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/gkanwQYyLmFsdwcw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/WncuoTmdpJjykwwW.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/YQOSTmrcHuXwJfnB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004378928276671081,0.00042856093876143553,0.9987882917588499,0.9993497817530502]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3674197494983673},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3650416135787964},{"x":0.35798320174217224,"y":0.38644471764564514},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.29411765933036804,0.3674197494983673,0.35798320174217224,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3888228237628937},{"x":0.267226904630661,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2655462324619293,0.3686088025569916,0.2857142984867096,0.3888228237628937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3674197494983673},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3650416135787964},{"x":0.35798320174217224,"y":0.38644471764564514},{"x":0.267226904630661,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2605462324619293,0.3604197494983673,0.36298320174217225,0.39344471764564515],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.6689075827598572,0.4114149808883667,0.7159664034843445,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4114149808883667},{"x":0.658823549747467,"y":0.4114149808883667},{"x":0.658823549747467,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5697479248046875,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جاویدان","boundary":[0.5697479248046875,0.4114149808883667,0.658823549747467,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرمهرو","boundary":[0.4773109257221222,0.41260403394699097,0.5596638917922974,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بركت","boundary":[0.3983193337917328,0.41260403394699097,0.4722689092159271,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4137931168079376},{"x":0.38823530077934265,"y":0.41260403394699097},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدر","boundary":[0.3512605130672455,0.4137931168079376,0.38823530077934265,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3327731192111969,0.4137931168079376,0.3445378243923187,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4137931168079376},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4137931168079376},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4375743269920349},{"x":0.267226904630661,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مادرم","boundary":[0.267226904630661,0.4137931168079376,0.32605043053627014,0.4375743269920349]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43638524413108826},{"x":0.267226904630661,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.262226904630661,0.4067931168079376,0.7209664034843445,0.44338524413108826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3176470696926117,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3176470696926117,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3025210201740265,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.3025210201740265,0.46967896819114685,0.3176470696926117,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3176470696926117,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3176470696926117,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3025210201740265,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2975210201740265,0.46267896819114684,0.3226470696926117,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.512485146522522},{"x":0.529411792755127,"y":0.512485146522522},{"x":0.529411792755127,"y":0.5398335456848145},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همسرفداكار","boundary":[0.36974790692329407,0.512485146522522,0.529411792755127,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.512485146522522},{"x":0.364705890417099,"y":0.512485146522522},{"x":0.364705890417099,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.512485146522522,0.364705890417099,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3462184965610504,"y":0.512485146522522},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهربانم","boundary":[0.2689075767993927,0.5112960934638977,0.3462184965610504,0.5374554395675659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5112960934638977},{"x":0.529411792755127,"y":0.512485146522522},{"x":0.529411792755127,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2639075767993927,0.5042960934638977,0.534411792755127,0.5468335456848145],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/XdOPXpjvpEzxUIWM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/bGCMoUjrjOARNULg.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/bcmlMAHFyHHrsFye.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/BkhsizfpKlCVOTnV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/hugRBKQThzsqvpUH.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/eBmLkkzuArDravIb.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00043987185918193365,0.9986724807354582,0.9990274204856292]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.5025210380554199,0.37574315071105957,0.5697479248046875,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3947681188583374},{"x":0.4285714328289032,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.4285714328289032,0.3781212866306305,0.4941176474094391,0.3947681188583374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4285714328289032,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4235714328289032,0.3699322335720062,0.5747479248046875,0.40057906579971314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7613445520401001,0.4137931168079376,0.7848739624023438,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.7159664034843445,0.4137931168079376,0.7546218633651733,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6857143044471741,0.4137931168079376,0.7109243869781494,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6605042219161987,0.4137931168079376,0.6789916157722473,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4137931168079376},{"x":0.653781533241272,"y":0.4137931168079376},{"x":0.653781533241272,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6252101063728333,0.4137931168079376,0.653781533241272,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.4137931168079376,0.6184874176979065,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4316290020942688},{"x":0.578151285648346,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.578151285648346,0.4137931168079376,0.6084033846855164,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5478991866111755,0.4137931168079376,0.5714285969734192,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5142857432365417,0.4137931168079376,0.5411764979362488,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4137931168079376},{"x":0.507563054561615,"y":0.4137931168079376},{"x":0.507563054561615,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4941176474094391,0.4137931168079376,0.507563054561615,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4137931168079376},{"x":0.489075630903244,"y":0.4137931168079376},{"x":0.489075630903244,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارگاهی","boundary":[0.4302521049976349,0.4137931168079376,0.489075630903244,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4084033668041229,0.4137931168079376,0.4252100884914398,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4137931168079376},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4137931168079376},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4316290020942688},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.37478992342948914,0.4137931168079376,0.40168067812919617,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4137931168079376},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4137931168079376},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4316290020942688},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3210084140300751,0.4137931168079376,0.36974790692329407,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4316290020942688},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.27731093764305115,0.4137931168079376,0.3142857253551483,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.23529411852359772,0.4137931168079376,0.2705882489681244,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4137931168079376},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4316290020942688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.4137931168079376,0.22857142984867096,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آکسفورد","boundary":[0.7243697643280029,0.4375743269920349,0.7831932902336121,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلستان","boundary":[0.6655462384223938,0.4375743269920349,0.7159664034843445,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزار","boundary":[0.6168067455291748,0.4375743269920349,0.6571428775787354,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4375743269920349},{"x":0.610084056854248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.610084056854248,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5949580073356628,0.4375743269920349,0.610084056854248,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.4375743269920349,0.5882353186607361,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4375743269920349},{"x":0.578151285648346,"y":0.4375743269920349},{"x":0.578151285648346,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5697479248046875,0.4375743269920349,0.578151285648346,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4375743269920349},{"x":0.561344563961029,"y":0.4375743269920349},{"x":0.561344563961029,"y":0.457788348197937},{"x":0.5327731370925903,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذهنم","boundary":[0.5327731370925903,0.4375743269920349,0.561344563961029,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5243697762489319,"y":0.457788348197937},{"x":0.48739495873451233,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطور","boundary":[0.48739495873451233,0.4387633800506592,0.5243697762489319,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4387633800506592},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4387633800506592},{"x":0.48235294222831726,"y":0.457788348197937},{"x":0.4571428596973419,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.4571428596973419,0.4387633800506592,0.48235294222831726,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4571428596973419,"y":0.457788348197937},{"x":0.45210084319114685,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.4387633800506592,0.4571428596973419,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4453781545162201,"y":0.457788348197937},{"x":0.4100840389728546,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4100840389728546,0.4387633800506592,0.4453781545162201,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4387633800506592},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4387633800506592},{"x":0.40168067812919617,"y":0.457788348197937},{"x":0.3663865625858307,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.3663865625858307,0.4387633800506592,0.40168067812919617,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4387633800506592},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4387633800506592},{"x":0.35966387391090393,"y":0.457788348197937},{"x":0.3529411852359772,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3529411852359772,0.4387633800506592,0.35966387391090393,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3462184965610504,"y":0.457788348197937},{"x":0.3008403480052948,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.3008403480052948,0.4387633800506592,0.3462184965610504,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4387633800506592},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4387633800506592},{"x":0.29243698716163635,"y":0.457788348197937},{"x":0.2537815272808075,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.2537815272808075,0.4387633800506592,0.29243698716163635,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4387633800506592},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4387633800506592},{"x":0.24537815153598785,"y":0.457788348197937},{"x":0.21344538033008575,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.21344538033008575,0.4387633800506592,0.24537815153598785,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48038050532341003},{"x":0.729411780834198,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.729411780834198,0.46254459023475647,0.7831932902336121,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6873949766159058,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6873949766159058,0.46254459023475647,0.7226890921592712,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6285714507102966,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلستان","boundary":[0.6285714507102966,0.46254459023475647,0.6789916157722473,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6168067455291748,0.46254459023475647,0.6201680898666382,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"UKERC","boundary":[0.5529412031173706,0.46254459023475647,0.6134454011917114,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5478991866111755,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5478991866111755,0.46254459023475647,0.5512605309486389,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5176470875740051,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.5176470875740051,0.46254459023475647,0.5394958257675171,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5042017102241516,0.46254459023475647,0.5109243988990784,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.46254459023475647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46254459023475647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4588235318660736,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4588235318660736,0.46254459023475647,0.49747899174690247,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.46254459023475647},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46254459023475647},{"x":0.45210084319114685,"y":0.48038050532341003},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.43361344933509827,0.46254459023475647,0.45210084319114685,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4319327771663666,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4319327771663666,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4285714328289032,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.46254459023475647,0.4319327771663666,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.46254459023475647},{"x":0.42184874415397644,"y":0.46254459023475647},{"x":0.42184874415397644,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4084033668041229,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4084033668041229,0.46254459023475647,0.42184874415397644,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.46254459023475647},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46254459023475647},{"x":0.40168067812919617,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3848739564418793,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3848739564418793,0.46254459023475647,0.40168067812919617,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3781512677669525,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.3512605130672455,0.46373364329338074,0.3781512677669525,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.46373364329338074},{"x":0.34285715222358704,"y":0.46373364329338074},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3142857253551483,0.46373364329338074,0.34285715222358704,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30756303668022156,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4815695583820343},{"x":0.289075642824173,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.289075642824173,0.46373364329338074,0.30756303668022156,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.46373364329338074},{"x":0.27563026547431946,"y":0.46373364329338074},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4815695583820343},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.2504201829433441,0.46373364329338074,0.27563026547431946,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4815695583820343},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.21512605249881744,0.46373364329338074,0.24201680719852448,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.7428571581840515,0.487514853477478,0.7848739624023438,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.487514853477478},{"x":0.7428571581840515,"y":0.487514853477478},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7310924530029297,0.487514853477478,0.7428571581840515,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7109243869781494,0.487514853477478,0.7193277478218079,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.487514853477478},{"x":0.7042016983032227,"y":0.487514853477478},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.6756302714347839,0.487514853477478,0.7042016983032227,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.487514853477478},{"x":0.6689075827598572,"y":0.487514853477478},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6521008610725403,0.487514853477478,0.6689075827598572,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.487514853477478},{"x":0.6487395167350769,"y":0.487514853477478},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.6218487620353699,0.487514853477478,0.6487395167350769,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.487514853477478},{"x":0.6168067455291748,"y":0.487514853477478},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.487514853477478,0.6168067455291748,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.487514853477478},{"x":0.6084033846855164,"y":0.487514853477478},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگرانی","boundary":[0.5663865804672241,0.487514853477478,0.6084033846855164,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.487514853477478},{"x":0.5596638917922974,"y":0.487514853477478},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5495798587799072,0.487514853477478,0.5596638917922974,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.487514853477478},{"x":0.5428571701049805,"y":0.487514853477478},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5058823823928833,0.487514853477478,0.5428571701049805,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.487514853477478},{"x":0.5008403658866882,"y":0.487514853477478},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5089179277420044},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.46554622054100037,0.487514853477478,0.5008403658866882,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.487514853477478},{"x":0.4588235318660736,"y":0.487514853477478},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5089179277420044},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.42352941632270813,0.487514853477478,0.4588235318660736,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.487514853477478},{"x":0.41848739981651306,"y":0.487514853477478},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.3831932842731476,0.487514853477478,0.41848739981651306,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.487514853477478},{"x":0.3764705955982208,"y":0.487514853477478},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3680672347545624,0.487514853477478,0.3764705955982208,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.487514853477478},{"x":0.3613445460796356,"y":0.487514853477478},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5089179277420044},{"x":0.31596639752388,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.31596639752388,0.487514853477478,0.3613445460796356,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.487514853477478},{"x":0.30924370884895325,"y":0.487514853477478},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.2857142984867096,0.487514853477478,0.30924370884895325,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.487514853477478},{"x":0.2806722819805145,"y":0.487514853477478},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5089179277420044},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.24537815153598785,0.487514853477478,0.2806722819805145,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.487514853477478},{"x":0.24033613502979279,"y":0.487514853477478},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5089179277420044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21512605249881744,0.487514853477478,0.24033613502979279,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7663865685462952,0.5148632526397705,0.7831932902336121,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.5148632526397705,0.7647058963775635,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.7058823704719543,0.5148632526397705,0.7529411911964417,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودم","boundary":[0.6638655662536621,0.5148632526397705,0.6974790096282959,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6470588445663452,0.5148632526397705,0.6571428775787354,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6117647290229797,0.5148632526397705,0.6470588445663452,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5338882207870483},{"x":0.583193302154541,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.583193302154541,0.5148632526397705,0.6084033846855164,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.5411764979362488,0.5148632526397705,0.5731092691421509,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.4941176474094391,0.5148632526397705,0.5327731370925903,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5148632526397705},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5148632526397705},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4773109257221222,0.5148632526397705,0.48571428656578064,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5148632526397705},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5148632526397705},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5338882207870483},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.43361344933509827,0.5148632526397705,0.46890756487846375,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5338882207870483},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.38991597294807434,0.5148632526397705,0.4252100884914398,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5338882207870483},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.34117648005485535,0.5148632526397705,0.3815126121044159,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.2974790036678314,0.5148632526397705,0.3327731192111969,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5148632526397705},{"x":0.289075642824173,"y":0.5148632526397705},{"x":0.289075642824173,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.2554621994495392,0.5148632526397705,0.289075642824173,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5148632526397705},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5148632526397705},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.2218487411737442,0.5148632526397705,0.24537815153598785,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5338882207870483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5148632526397705,0.21848739683628082,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7848739624023438,"y":0.557669460773468},{"x":0.7411764860153198,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.7411764860153198,0.5374554395675659,0.7848739624023438,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7344537973403931,"y":0.557669460773468},{"x":0.680672287940979,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحیحی","boundary":[0.680672287940979,0.5374554395675659,0.7344537973403931,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6739495992660522,"y":0.557669460773468},{"x":0.6638655662536621,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6638655662536621,0.5374554395675659,0.6739495992660522,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6571428775787354,"y":0.557669460773468},{"x":0.6386554837226868,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6386554837226868,0.5374554395675659,0.6571428775787354,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5374554395675659},{"x":0.63193279504776,"y":0.5374554395675659},{"x":0.63193279504776,"y":0.557669460773468},{"x":0.5932773351669312,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.5932773351669312,0.5374554395675659,0.63193279504776,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5915966629981995,"y":0.557669460773468},{"x":0.5798319578170776,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5798319578170776,0.5374554395675659,0.5915966629981995,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5731092691421509,"y":0.557669460773468},{"x":0.5663865804672241,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.5374554395675659,0.5731092691421509,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5596638917922974,"y":0.557669460773468},{"x":0.5042017102241516,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.5042017102241516,0.5374554395675659,0.5596638917922974,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4957983195781708,"y":0.557669460773468},{"x":0.4605042040348053,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.4605042040348053,0.5374554395675659,0.4957983195781708,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5374554395675659},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5374554395675659},{"x":0.45378151535987854,"y":0.557669460773468},{"x":0.43697479367256165,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.43697479367256165,0.5374554395675659,0.45378151535987854,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4302521049976349,"y":0.557669460773468},{"x":0.42352941632270813,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42352941632270813,0.5374554395675659,0.4302521049976349,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5374554395675659},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5374554395675659},{"x":0.41680672764778137,"y":0.557669460773468},{"x":0.3848739564418793,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.3848739564418793,0.5374554395675659,0.41680672764778137,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3798319399356842,"y":0.557669460773468},{"x":0.3126050531864166,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.3126050531864166,0.5374554395675659,0.3798319399356842,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5374554395675659},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5374554395675659},{"x":0.30588236451148987,"y":0.557669460773468},{"x":0.26050421595573425,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.26050421595573425,0.5374554395675659,0.30588236451148987,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2537815272808075,"y":0.557669460773468},{"x":0.21512605249881744,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.21512605249881744,0.5374554395675659,0.2537815272808075,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7596638798713684,0.5624256730079651,0.7848739624023438,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5826396942138672},{"x":0.75126051902771,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.5624256730079651,0.7546218633651733,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7327731251716614,0.5624256730079651,0.7445378303527832,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.7008403539657593,0.5624256730079651,0.7226890921592712,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5826396942138672},{"x":0.680672287940979,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.680672287940979,0.5624256730079651,0.6907563209533691,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.6403361558914185,0.5624256730079651,0.6722689270973206,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مندی","boundary":[0.6084033846855164,0.5624256730079651,0.6386554837226868,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.5624256730079651,0.5983193516731262,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5826396942138672},{"x":0.529411792755127,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.529411792755127,0.5624256730079651,0.5815126299858093,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5826396942138672},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.48739495873451233,0.5624256730079651,0.5226891040802002,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5624256730079651},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5624256730079651},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5826396942138672},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46554622054100037,0.5624256730079651,0.48067227005958557,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5826396942138672},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.43865546584129333,0.5624256730079651,0.4588235318660736,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.4100840389728546,0.5624256730079651,0.4319327771663666,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5624256730079651},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5624256730079651},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.3613445460796356,0.5624256730079651,0.40336135029792786,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5624256730079651},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5624256730079651},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.3294117748737335,0.5624256730079651,0.35462185740470886,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشمگیری","boundary":[0.2537815272808075,0.5624256730079651,0.3210084140300751,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5624256730079651},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5624256730079651},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5826396942138672},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.21512605249881744,0.5624256730079651,0.24705882370471954,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6099880933761597},{"x":0.756302535533905,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.756302535533905,0.5885850191116333,0.7831932902336121,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7495798468589783,0.5885850191116333,0.7529411911964417,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.6991596817970276,0.5885850191116333,0.7428571581840515,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.6705882549285889,0.5885850191116333,0.6941176652908325,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاحظه","boundary":[0.6201680898666382,0.5885850191116333,0.6689075827598572,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6016806960105896,0.5885850191116333,0.6168067455291748,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.5885850191116333,0.5949580073356628,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6099880933761597},{"x":0.561344563961029,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.561344563961029,0.5885850191116333,0.5714285969734192,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.5428571701049805,0.5885850191116333,0.5546218752861023,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5885850191116333},{"x":0.529411792755127,"y":0.5885850191116333},{"x":0.529411792755127,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5008403658866882,0.5885850191116333,0.529411792755127,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6099880933761597},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48235294222831726,0.5885850191116333,0.4924369752407074,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6099880933761597},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.43865546584129333,0.5885850191116333,0.4739495813846588,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.3966386616230011,0.5885850191116333,0.4319327771663666,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5885850191116333},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5885850191116333},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.3529411852359772,0.5885850191116333,0.38823530077934265,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.3210084140300751,0.5885850191116333,0.3462184965610504,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5885850191116333,0.3176470696926117,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5885850191116333},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5885850191116333},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.2655462324619293,0.5885850191116333,0.30924370884895325,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5885850191116333},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5885850191116333},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادشده","boundary":[0.21512605249881744,0.5885850191116333,0.2571428716182709,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6337693333625793},{"x":0.756302535533905,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.756302535533905,0.6135553121566772,0.7848739624023438,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6135553121566772},{"x":0.75126051902771,"y":0.6135553121566772},{"x":0.75126051902771,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.7344537973403931,0.6135553121566772,0.75126051902771,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7126050591468811,0.6135553121566772,0.7277311086654663,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.6336134672164917,0.6135553121566772,0.7058823704719543,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6218487620353699,0.6135553121566772,0.6268907785415649,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5966386795043945,0.6135553121566772,0.6184874176979065,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6337693333625793},{"x":0.556302547454834,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.556302547454834,0.6135553121566772,0.5899159908294678,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6337693333625793},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.49915966391563416,0.6135553121566772,0.5512605309486389,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4756302535533905,0.6135553121566772,0.4924369752407074,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6337693333625793},{"x":0.440336138010025,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.440336138010025,0.6135553121566772,0.4722689092159271,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6135553121566772},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6135553121566772},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4319327771663666,0.6135553121566772,0.43865546584129333,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6337693333625793},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.6135553121566772,0.4268907606601715,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6337693333625793},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.37478992342948914,0.6135553121566772,0.4151260554790497,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6135553121566772},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6135553121566772},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6337693333625793},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.3176470696926117,0.6135553121566772,0.36974790692329407,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6135553121566772},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6135553121566772},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6337693333625793},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.27394959330558777,0.6135553121566772,0.31092438101768494,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6135553121566772},{"x":0.267226904630661,"y":0.6135553121566772},{"x":0.267226904630661,"y":0.6337693333625793},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.26218488812446594,0.6135553121566772,0.267226904630661,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6135553121566772},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6135553121566772},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6337693333625793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.21512605249881744,0.6135553121566772,0.2554621994495392,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7478991746902466,0.6385255455970764,0.7831932902336121,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7327731251716614,0.6397145986557007,0.7411764860153198,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7159664034843445,0.6397145986557007,0.7260504364967346,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.6756302714347839,0.6397145986557007,0.7092437148094177,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.6336134672164917,0.6397145986557007,0.6689075827598572,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکرده","boundary":[0.5915966629981995,0.6397145986557007,0.6268907785415649,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5764706134796143,0.6397145986557007,0.5882353186607361,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.6397145986557007,0.5714285969734192,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.5361344814300537,0.6397145986557007,0.5630252361297607,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6397145986557007},{"x":0.529411792755127,"y":0.6397145986557007},{"x":0.529411792755127,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.4957983195781708,0.6397145986557007,0.529411792755127,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6397145986557007},{"x":0.489075630903244,"y":0.6397145986557007},{"x":0.489075630903244,"y":0.6587395668029785},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.47058823704719543,0.6397145986557007,0.489075630903244,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6587395668029785},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.41680672764778137,0.6397145986557007,0.4638655483722687,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6409037113189697},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6409037113189697},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.6409037113189697,0.41680672764778137,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6409037113189697},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6409037113189697},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6587395668029785},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقدان","boundary":[0.37142857909202576,0.6409037113189697,0.40504202246665955,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6409037113189697},{"x":0.364705890417099,"y":0.6409037113189697},{"x":0.364705890417099,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.3310924470424652,0.6409037113189697,0.364705890417099,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6409037113189697},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6409037113189697},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6599286794662476},{"x":0.289075642824173,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.289075642824173,0.6409037113189697,0.32268908619880676,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6599286794662476},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27563026547431946,0.6409037113189697,0.2823529541492462,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6599286794662476},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.23529411852359772,0.6409037113189697,0.2689075767993927,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6409037113189697},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6409037113189697},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6599286794662476},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21344538033008575,0.6409037113189697,0.22857142984867096,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7546218633651733,0.6658739447593689,0.7848739624023438,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.7109243869781494,0.6658739447593689,0.7478991746902466,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6689075827598572,0.6658739447593689,0.7042016983032227,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6336134672164917,0.6658739447593689,0.6621848940849304,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6825208067893982},{"x":0.610084056854248,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.610084056854248,0.6658739447593689,0.6268907785415649,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.5731092691421509,0.6658739447593689,0.6067227125167847,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.5378151535987854,0.6658739447593689,0.5714285969734192,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6658739447593689},{"x":0.529411792755127,"y":0.6658739447593689},{"x":0.529411792755127,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5210084319114685,0.6658739447593689,0.529411792755127,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6825208067893982},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.49747899174690247,0.6658739447593689,0.5142857432365417,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6825208067893982},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.44873949885368347,0.6658739447593689,0.4924369752407074,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6825208067893982},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.4117647111415863,0.6658739447593689,0.4436974823474884,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6825208067893982},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.6658739447593689,0.4084033668041229,0.6825208067893982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6825208067893982},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.4067931168079376,0.7898739624023438,0.6895208067893982],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشبختانه","boundary":[0.7042016983032227,0.6908442378044128,0.7697479128837585,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6908442378044128},{"x":0.702521026134491,"y":0.6908442378044128},{"x":0.702521026134491,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.6908442378044128,0.702521026134491,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6722689270973206,0.6908442378044128,0.6907563209533691,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6218487620353699,0.6908442378044128,0.6655462384223938,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5747899413108826,0.6908442378044128,0.6151260733604431,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.5327731370925903,0.6908442378044128,0.5663865804672241,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.5025210380554199,0.6908442378044128,0.5260504484176636,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7086801528930664},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.48739495873451233,0.6908442378044128,0.4957983195781708,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6908442378044128},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6908442378044128},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7086801528930664},{"x":0.462184876203537,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.462184876203537,0.6908442378044128,0.48067227005958557,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6908442378044128},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6908442378044128},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7086801528930664},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.42016807198524475,0.6908442378044128,0.45546218752861023,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7086801528930664},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40336135029792786,0.6908442378044128,0.4117647111415863,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7086801528930664},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38655462861061096,0.6908442378044128,0.3949579894542694,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.3462184965610504,0.6908442378044128,0.3815126121044159,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6908442378044128},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6908442378044128},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7086801528930664},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.31092438101768494,0.6908442378044128,0.34285715222358704,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7086801528930664},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.27899160981178284,0.6908442378044128,0.3042016923427582,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6908442378044128},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6908442378044128},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایم","boundary":[0.24201680719852448,0.6908442378044128,0.2722689211368561,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6908442378044128},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6908442378044128},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.6908442378044128,0.24201680719852448,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6908442378044128},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6908442378044128},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7086801528930664},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.6908442378044128,0.22857142984867096,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7613445520401001,0.7158145308494568,0.7831932902336121,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7158145308494568},{"x":0.75126051902771,"y":0.7158145308494568},{"x":0.75126051902771,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۰","boundary":[0.7193277478218079,0.7158145308494568,0.75126051902771,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.7158145308494568,0.7176470756530762,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۵","boundary":[0.6924369931221008,0.7158145308494568,0.707563042640686,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6638655662536621,0.7158145308494568,0.6857143044471741,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.7158145308494568,0.6554622054100037,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6000000238418579,0.7158145308494568,0.6403361558914185,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.717003583908081},{"x":0.5932773351669312,"y":0.717003583908081},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7336504459381104},{"x":0.556302547454834,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.556302547454834,0.717003583908081,0.5932773351669312,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.717003583908081},{"x":0.5512605309486389,"y":0.717003583908081},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7336504459381104},{"x":0.534453809261322,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.534453809261322,0.717003583908081,0.5512605309486389,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.717003583908081},{"x":0.5260504484176636,"y":0.717003583908081},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7336504459381104},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانب","boundary":[0.49747899174690247,0.717003583908081,0.5260504484176636,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.717003583908081},{"x":0.48739495873451233,"y":0.717003583908081},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.717003583908081,0.48739495873451233,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.717003583908081},{"x":0.46722689270973206,"y":0.717003583908081},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7336504459381104},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.43865546584129333,0.717003583908081,0.46722689270973206,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.717003583908081},{"x":0.4302521049976349,"y":0.717003583908081},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.3798319399356842,0.717003583908081,0.4302521049976349,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.717003583908081},{"x":0.37310925126075745,"y":0.717003583908081},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7336504459381104},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.33781513571739197,0.717003583908081,0.37310925126075745,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپری","boundary":[0.2974790036678314,0.7181926369667053,0.3310924470424652,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7181926369667053},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7181926369667053},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7336504459381104},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.27394959330558777,0.7181926369667053,0.29075631499290466,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7181926369667053},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7181926369667053},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.7181926369667053,0.2705882489681244,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7181926369667053},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7181926369667053},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7336504459381104},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24705882370471954,0.7181926369667053,0.26218488812446594,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.21512605249881744,0.7181926369667053,0.24201680719852448,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.740784764289856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.740784764289856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7647058963775635,0.740784764289856,0.7848739624023438,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.740784764289856},{"x":0.7579832077026367,"y":0.740784764289856},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7277311086654663,0.740784764289856,0.7579832077026367,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.740784764289856},{"x":0.7243697643280029,"y":0.740784764289856},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.740784764289856,0.7243697643280029,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.740784764289856},{"x":0.7159664034843445,"y":0.740784764289856},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6773109436035156,0.740784764289856,0.7159664034843445,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6352941393852234,0.7419738173484802,0.6705882549285889,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6184874176979065,0.7419738173484802,0.6285714507102966,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.7419738173484802,0.6134454011917114,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.740784764289856},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5327731370925903,0.7419738173484802,0.5966386795043945,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5193277597427368,0.7419738173484802,0.5260504484176636,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7609987854957581},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.48571428656578064,0.7419738173484802,0.5159664154052734,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7419738173484802},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7419738173484802},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7609987854957581},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46554622054100037,0.7419738173484802,0.48403361439704895,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7419738173484802},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7419738173484802},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعاتی","boundary":[0.3966386616230011,0.7419738173484802,0.45042017102241516,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7419738173484802},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.3445378243923187,0.7419738173484802,0.38991597294807434,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7419738173484802},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7419738173484802},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7609987854957581},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.29243698716163635,0.7419738173484802,0.33781513571739197,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7609987854957581},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودم","boundary":[0.2521008551120758,0.7431629300117493,0.2857142984867096,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7609987854957581},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7431629300117493,0.2521008551120758,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.21512605249881744,0.7431629300117493,0.2386554628610611,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.7378151416778564,0.7657550573348999,0.7848739624023438,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7210084199905396,0.7657550573348999,0.7310924530029297,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6773109436035156,0.7657550573348999,0.7159664034843445,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.7657550573348999,0.6689075827598572,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6168067455291748,0.7657550573348999,0.6571428775787354,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5915966629981995,0.7657550573348999,0.6084033846855164,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7657550573348999},{"x":0.578151285648346,"y":0.7657550573348999},{"x":0.578151285648346,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5428571701049805,0.7657550573348999,0.578151285648346,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7657550573348999},{"x":0.534453809261322,"y":0.7657550573348999},{"x":0.534453809261322,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5260504484176636,0.7657550573348999,0.534453809261322,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.4722689092159271,0.7657550573348999,0.5193277597427368,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7657550573348999},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7657550573348999},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7871581315994263},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردم","boundary":[0.43361344933509827,0.7657550573348999,0.46554622054100037,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7871581315994263},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.7657550573348999,0.4268907606601715,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7657550573348999},{"x":0.413445383310318,"y":0.7657550573348999},{"x":0.413445383310318,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.3848739564418793,0.7657550573348999,0.413445383310318,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.3529411852359772,0.7657550573348999,0.3815126121044159,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3193277418613434,0.7657550573348999,0.3462184965610504,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7871581315994263},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.26386556029319763,0.7657550573348999,0.3126050531864166,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7871581315994263},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.21512605249881744,0.7657550573348999,0.2571428716182709,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7848739624023438,"y":0.810939371585846},{"x":0.7546218633651733,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.7546218633651733,0.7919144034385681,0.7848739624023438,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7462185025215149,"y":0.810939371585846},{"x":0.7310924530029297,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7310924530029297,0.7919144034385681,0.7462185025215149,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7226890921592712,"y":0.810939371585846},{"x":0.6890756487846375,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.6890756487846375,0.7919144034385681,0.7226890921592712,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7919144034385681},{"x":0.680672287940979,"y":0.7919144034385681},{"x":0.680672287940979,"y":0.810939371585846},{"x":0.6655462384223938,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6655462384223938,0.7919144034385681,0.680672287940979,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6605042219161987,"y":0.810939371585846},{"x":0.6571428775787354,"y":0.810939371585846}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.7919144034385681,0.6605042219161987,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6487395167350769,"y":0.810939371585846},{"x":0.6033613681793213,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6033613681793213,0.7919144034385681,0.6487395167350769,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6000000238418579,"y":0.810939371585846},{"x":0.5949580073356628,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.7919144034385681,0.6000000238418579,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5865546464920044,"y":0.810939371585846},{"x":0.5798319578170776,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5798319578170776,0.7919144034385681,0.5865546464920044,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5714285969734192,"y":0.810939371585846},{"x":0.5495798587799072,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5495798587799072,0.7919144034385681,0.5714285969734192,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5411764979362488,"y":0.810939371585846},{"x":0.5260504484176636,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.7919144034385681,0.5411764979362488,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5193277597427368,"y":0.810939371585846},{"x":0.4789915978908539,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.4789915978908539,0.7919144034385681,0.5193277597427368,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7919144034385681},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7919144034385681},{"x":0.46890756487846375,"y":0.810939371585846},{"x":0.45546218752861023,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45546218752861023,0.7919144034385681,0.46890756487846375,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4470588266849518,"y":0.810939371585846},{"x":0.40672269463539124,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.40672269463539124,0.7919144034385681,0.4470588266849518,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3983193337917328,"y":0.810939371585846},{"x":0.3680672347545624,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.3680672347545624,0.7919144034385681,0.3983193337917328,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3613445460796356,"y":0.810939371585846},{"x":0.3142857253551483,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.3142857253551483,0.7919144034385681,0.3613445460796356,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7919144034385681},{"x":0.31596639752388,"y":0.7919144034385681},{"x":0.31596639752388,"y":0.810939371585846},{"x":0.30588236451148987,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.30588236451148987,0.7919144034385681,0.31596639752388,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3008403480052948,"y":0.810939371585846},{"x":0.29243698716163635,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29243698716163635,0.7919144034385681,0.3008403480052948,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2840336263179779,"y":0.810939371585846},{"x":0.24033613502979279,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافتم","boundary":[0.24033613502979279,0.7919144034385681,0.2840336263179779,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23193277418613434,"y":0.810939371585846},{"x":0.21512605249881744,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.7919144034385681,0.23193277418613434,0.810939371585846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7848739624023438,"y":0.810939371585846},{"x":0.21512605249881744,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.6838442378044128,0.7898739624023438,0.817939371585846],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/SqBoecbjcWPiHdVM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/vtTfMgUbDDKeIXoz.jpg","blurred":"/storage/books/398c8f0847132cc9/pages/YGzTKxwRisqmOoRE.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00020799795512495368,0.998666831417244,0.9990344898374697]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.214030921459198},{"x":0.3478991687297821,"y":0.214030921459198},{"x":0.3478991687297821,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3462184965610504,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"(","boundary":[0.3462184965610504,0.214030921459198,0.3478991687297821,0.21997621655464172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.214030921459198},{"x":0.3478991687297821,"y":0.214030921459198},{"x":0.3478991687297821,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3462184965610504,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.3412184965610504,0.207030921459198,0.3528991687297821,0.22697621655464173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بالارفتن","boundary":[0.7344537973403931,0.3103448152542114,0.7848739624023438,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3103448152542114},{"x":0.729411780834198,"y":0.328180730342865},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.6941176652908325,0.31272295117378235,0.729411780834198,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6891176652908325,0.30572295117378234,0.7881932902336121,0.33280262422561646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکردی","boundary":[0.7226890921592712,0.1807372123003006,0.7831932902336121,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعادل","boundary":[0.6739495992660522,0.18192628026008606,0.7126050591468811,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6638655662536621,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6487395167350769,0.18192628026008606,0.6638655662536621,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6201680898666382,0.18192628026008606,0.6386554837226868,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6117647290229797,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5764706134796143,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5764706134796143,0.18192628026008606,0.6117647290229797,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5663865804672241,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5663865804672241,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5411764979362488,0.18192628026008606,0.5663865804672241,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5310924649238586,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.4789915978908539,0.18192628026008606,0.5310924649238586,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4436974823474884,0.18192628026008606,0.46890756487846375,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.18192628026008606},{"x":0.43865546584129333,"y":0.18192628026008606},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2009512484073639},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.18192628026008606,0.43865546584129333,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2009512484073639},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.38991597294807434,0.18192628026008606,0.4268907606601715,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.18311533331871033},{"x":0.39159664511680603,"y":0.18311533331871033},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3815126121044159,0.18311533331871033,0.39159664511680603,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3630252182483673,0.18311533331871033,0.3798319399356842,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.18311533331871033},{"x":0.35966387391090393,"y":0.18311533331871033},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.18311533331871033,0.35966387391090393,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.18311533331871033},{"x":0.34285715222358704,"y":0.18311533331871033},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2009512484073639},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.29579833149909973,0.18311533331871033,0.34285715222358704,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.18311533331871033},{"x":0.2857142984867096,"y":0.18311533331871033},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2009512484073639},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.26050421595573425,0.18311533331871033,0.2857142984867096,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.18311533331871033},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18311533331871033},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2009512484073639},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.23361344635486603,0.18311533331871033,0.2504201829433441,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18311533331871033},{"x":0.2235294133424759,"y":0.18311533331871033},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2009512484073639},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21344538033008575,0.18311533331871033,0.2235294133424759,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوریت","boundary":[0.7277311086654663,0.20808561146259308,0.7831932902336121,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6840336322784424,0.20808561146259308,0.7210084199905396,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.6436975002288818,0.20808561146259308,0.6773109436035156,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.20808561146259308,0.6369748115539551,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5680672526359558,0.20808561146259308,0.6235294342041016,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.20808561146259308},{"x":0.561344563961029,"y":0.20808561146259308},{"x":0.561344563961029,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5327731370925903,0.20808561146259308,0.561344563961029,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5092437267303467,0.20808561146259308,0.5243697762489319,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2271105796098709},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.20808561146259308,0.5008403658866882,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20808561146259308},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20808561146259308},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4638655483722687,0.20808561146259308,0.48067227005958557,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2271105796098709},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.42016807198524475,0.20808561146259308,0.4571428596973419,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.20808561146259308},{"x":0.413445383310318,"y":0.20808561146259308},{"x":0.413445383310318,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4084033668041229,0.20808561146259308,0.413445383310318,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4000000059604645,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.3529411852359772,0.20808561146259308,0.4000000059604645,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.20808561146259308,0.3495798408985138,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.20808561146259308},{"x":0.33781513571739197,"y":0.20808561146259308},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.3008403480052948,0.20808561146259308,0.33781513571739197,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2991596758365631,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2271105796098709},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.20808561146259308,0.2991596758365631,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2857142984867096,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2271105796098709},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.26386556029319763,0.20808561146259308,0.2857142984867096,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.20808561146259308},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20808561146259308},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2554621994495392,0.20808561146259308,0.26050421595573425,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20808561146259308},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2271105796098709},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.21512605249881744,0.20808561146259308,0.24705882370471954,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.7361344695091248,0.23186682164669037,0.7848739624023438,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7210084199905396,0.23186682164669037,0.7277311086654663,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6789916157722473,0.23186682164669037,0.7142857313156128,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6403361558914185,0.23186682164669037,0.6773109436035156,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6201680898666382,0.23186682164669037,0.6268907785415649,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5865546464920044,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.5865546464920044,0.23186682164669037,0.6117647290229797,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.23186682164669037},{"x":0.578151285648346,"y":0.23186682164669037},{"x":0.578151285648346,"y":0.25208085775375366},{"x":0.534453809261322,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.534453809261322,0.23186682164669037,0.578151285648346,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5226891040802002,0.23186682164669037,0.5327731370925903,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5058823823928833,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.23186682164669037,0.5126050710678101,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.23186682164669037},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23186682164669037},{"x":0.49747899174690247,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4924369752407074,0.23186682164669037,0.49747899174690247,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.23186682164669037},{"x":0.48739495873451233,"y":0.23186682164669037},{"x":0.48739495873451233,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.45378151535987854,0.23186682164669037,0.48739495873451233,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.23186682164669037},{"x":0.44873949885368347,"y":0.23186682164669037},{"x":0.44873949885368347,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4285714328289032,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4285714328289032,0.23186682164669037,0.44873949885368347,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3680672347545624,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3680672347545624,0.23186682164669037,0.4117647111415863,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.23186682164669037},{"x":0.35798320174217224,"y":0.23186682164669037},{"x":0.35798320174217224,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3495798408985138,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3495798408985138,0.23186682164669037,0.35798320174217224,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.23186682164669037},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23186682164669037},{"x":0.34117648005485535,"y":0.25208085775375366},{"x":0.31092438101768494,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.31092438101768494,0.23186682164669037,0.34117648005485535,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3008403480052948,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3008403480052948,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2840336263179779,0.23186682164669037,0.3008403480052948,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2806722819805145,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2806722819805145,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2504201829433441,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورد","boundary":[0.2504201829433441,0.23186682164669037,0.2806722819805145,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.23186682164669037,0.24705882370471954,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.23186682164669037,0.23361344635486603,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7445378303527832,0.2568370997905731,0.7865546345710754,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7243697643280029,0.2568370997905731,0.7411764860153198,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7058823704719543,0.2568370997905731,0.7210084199905396,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.6655462384223938,0.2568370997905731,0.7008403539657593,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2568370997905731},{"x":0.658823549747467,"y":0.2568370997905731},{"x":0.658823549747467,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6201680898666382,0.2568370997905731,0.658823549747467,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5949580073356628,0.2580261528491974,0.6134454011917114,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5546218752861023,0.2580261528491974,0.5882353186607361,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5176470875740051,0.2580261528491974,0.5462185144424438,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2782402038574219},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.48571428656578064,0.2580261528491974,0.5109243988990784,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2580261528491974},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2580261528491974},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2782402038574219},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.44873949885368347,0.2580261528491974,0.4789915978908539,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2580261528491974},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2580261528491974},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.2580261528491974,0.4470588266849518,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اشتیاق","boundary":[0.7310924530029297,0.2841854989528656,0.7697479128837585,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30321046710014343},{"x":0.707563042640686,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.707563042640686,0.2841854989528656,0.7243697643280029,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6739495992660522,0.2841854989528656,0.7008403539657593,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6420168280601501,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6420168280601501,0.2841854989528656,0.6672269105911255,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30321046710014343},{"x":0.583193302154541,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.583193302154541,0.2841854989528656,0.6352941393852234,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5445378422737122,0.2841854989528656,0.5747899413108826,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30321046710014343},{"x":0.529411792755127,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.529411792755127,0.2841854989528656,0.5394958257675171,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30321046710014343},{"x":0.49747899174690247,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.49747899174690247,0.2841854989528656,0.5226891040802002,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.30321046710014343},{"x":0.4453781545162201,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4453781545162201,0.2841854989528656,0.4907563030719757,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2841854989528656},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2841854989528656},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30321046710014343},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.40168067812919617,0.2841854989528656,0.43865546584129333,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30321046710014343},{"x":0.35966387391090393,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.35966387391090393,0.2841854989528656,0.3949579894542694,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3529411852359772,"y":0.30321046710014343},{"x":0.33949580788612366,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33949580788612366,0.2841854989528656,0.3529411852359772,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3327731192111969,"y":0.30321046710014343},{"x":0.3142857253551483,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3142857253551483,0.2841854989528656,0.3327731192111969,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.30321046710014343},{"x":0.2722689211368561,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2722689211368561,0.2841854989528656,0.30756303668022156,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30321046710014343},{"x":0.2571428716182709,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2571428716182709,0.2841854989528656,0.2655462324619293,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2504201829433441,"y":0.30321046710014343},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.21512605249881744,0.2841854989528656,0.2504201829433441,0.30321046710014343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7865546345710754,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7865546345710754,"y":0.30321046710014343},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.17492628026008605,0.7915546345710754,0.31021046710014344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6521008610725403,0.3067776560783386,0.6873949766159058,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6268907785415649,0.3067776560783386,0.6436975002288818,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.3067776560783386,0.6252101063728333,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6117647290229797,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازخورد","boundary":[0.5630252361297607,0.3067776560783386,0.6117647290229797,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32580262422561646},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.48739495873451233,0.3067776560783386,0.5529412031173706,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4789915978908539,"y":0.32580262422561646},{"x":0.46890756487846375,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.46890756487846375,0.3067776560783386,0.4789915978908539,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3067776560783386},{"x":0.462184876203537,"y":0.3067776560783386},{"x":0.462184876203537,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4252100884914398,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رئوس","boundary":[0.4252100884914398,0.3067776560783386,0.462184876203537,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4151260554790497,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4084033668041229,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4084033668041229,0.3067776560783386,0.4151260554790497,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4000000059604645,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.3529411852359772,0.3067776560783386,0.4000000059604645,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3067776560783386},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3067776560783386},{"x":0.3445378243923187,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3042016923427582,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.3042016923427582,0.3067776560783386,0.3445378243923187,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2974790036678314,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.2823529541492462,0.3067776560783386,0.2974790036678314,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3067776560783386},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3067776560783386},{"x":0.27731093764305115,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2504201829433441,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.2504201829433441,0.3067776560783386,0.27731093764305115,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.21512605249881744,0.3067776560783386,0.24033613502979279,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3483947813510895},{"x":0.756302535533905,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7546218633651733,0.3341260552406311,0.7848739624023438,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34958383440971375},{"x":0.75126051902771,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.3341260552406311,0.7546218633651733,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7310924530029297,0.3341260552406311,0.7462185025215149,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.7042016983032227,0.33531510829925537,0.7243697643280029,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34958383440971375},{"x":0.680672287940979,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.680672287940979,0.33531510829925537,0.6924369931221008,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6084033846855164,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6067227125167847,0.33531510829925537,0.6722689270973206,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5865546464920044,0.33650416135787964,0.6016806960105896,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.5647059082984924,0.33650416135787964,0.5798319578170776,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5226891040802002,0.3341260552406311,0.5596638917922974,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.4789915978908539,0.3341260552406311,0.5159664154052734,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4571428596973419,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4571428596973419,0.3341260552406311,0.4722689092159271,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3341260552406311},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3341260552406311},{"x":0.45546218752861023,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.3341260552406311,0.45546218752861023,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35315102338790894},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.40168067812919617,0.3341260552406311,0.4420168101787567,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3966386616230011,"y":0.35315102338790894},{"x":0.35462185740470886,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.35462185740470886,0.3341260552406311,0.3966386616230011,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3478991687297821,"y":0.35315102338790894},{"x":0.31596639752388,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.31596639752388,0.3341260552406311,0.3478991687297821,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3341260552406311},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3341260552406311},{"x":0.30924370884895325,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3008403480052948,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3008403480052948,0.3341260552406311,0.30924370884895325,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3341260552406311},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3341260552406311},{"x":0.29411765933036804,"y":0.35315102338790894},{"x":0.25882354378700256,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتوانند","boundary":[0.25882354378700256,0.3341260552406311,0.29411765933036804,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2521008551120758,"y":0.35315102338790894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.21512605249881744,0.3341260552406311,0.2521008551120758,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7747899293899536,0.36028537154197693,0.7848739624023438,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7680672407150269,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7680672407150269,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7630252242088318,0.36028537154197693,0.7680672407150269,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.36028537154197693},{"x":0.756302535533905,"y":0.36028537154197693},{"x":0.756302535533905,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7142857313156128,0.36028537154197693,0.756302535533905,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.36028537154197693},{"x":0.707563042640686,"y":0.36028537154197693},{"x":0.707563042640686,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6974790096282959,0.36028537154197693,0.707563042640686,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.6605042219161987,0.36028537154197693,0.6907563209533691,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.36028537154197693},{"x":0.653781533241272,"y":0.36028537154197693},{"x":0.653781533241272,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6016806960105896,0.36028537154197693,0.653781533241272,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5949580073356628,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5680672526359558,0.36028537154197693,0.5949580073356628,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.36028537154197693},{"x":0.561344563961029,"y":0.36028537154197693},{"x":0.561344563961029,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5243697762489319,0.36028537154197693,0.561344563961029,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37574315071105957},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.48571428656578064,0.36028537154197693,0.5193277597427368,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.36028537154197693},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36028537154197693},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.36028537154197693,0.48235294222831726,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37574315071105957},{"x":0.43865546584129333,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.43865546584129333,0.36028537154197693,0.4722689092159271,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.36028537154197693},{"x":0.43361344933509827,"y":0.36028537154197693},{"x":0.43361344933509827,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3949579894542694,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.3949579894542694,0.36028537154197693,0.43361344933509827,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.36028537154197693},{"x":0.38823530077934265,"y":0.36028537154197693},{"x":0.38823530077934265,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3798319399356842,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3798319399356842,0.36028537154197693,0.38823530077934265,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.36028537154197693},{"x":0.37310925126075745,"y":0.36028537154197693},{"x":0.37310925126075745,"y":0.37574315071105957},{"x":0.33781513571739197,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.33781513571739197,0.36028537154197693,0.37310925126075745,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3310924470424652,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3310924470424652,"y":0.37574315071105957},{"x":0.30756303668022156,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.30756303668022156,0.36028537154197693,0.3310924470424652,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3008403480052948,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3008403480052948,"y":0.37574315071105957},{"x":0.26386556029319763,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.26386556029319763,0.36028537154197693,0.3008403480052948,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.36028537154197693},{"x":0.26218488812446594,"y":0.36028537154197693},{"x":0.26218488812446594,"y":0.37574315071105957},{"x":0.2218487411737442,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.2218487411737442,0.36028537154197693,0.26218488812446594,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.7478991746902466,0.38287752866744995,0.7848739624023438,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7361344695091248,0.38287752866744995,0.7411764860153198,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.38287752866744995},{"x":0.729411780834198,"y":0.38287752866744995},{"x":0.729411780834198,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6840336322784424,0.38287752866744995,0.729411780834198,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6420168280601501,0.38287752866744995,0.6773109436035156,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.38287752866744995,0.6369748115539551,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.5915966629981995,0.38287752866744995,0.6235294342041016,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5848739743232727,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.5378151535987854,0.38287752866744995,0.5848739743232727,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5243697762489319,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.38287752866744995,0.5310924649238586,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4605042040348053,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکمرانی","boundary":[0.4605042040348053,0.38287752866744995,0.5193277597427368,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.38287752866744995},{"x":0.45378151535987854,"y":0.38287752866744995},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40309154987335205},{"x":0.43865546584129333,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43865546584129333,0.38287752866744995,0.45378151535987854,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.38287752866744995},{"x":0.43361344933509827,"y":0.38287752866744995},{"x":0.43361344933509827,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3932773172855377,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.3932773172855377,0.38287752866744995,0.43361344933509827,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.38287752866744995},{"x":0.38823530077934265,"y":0.38287752866744995},{"x":0.38823530077934265,"y":0.40309154987335205},{"x":0.35966387391090393,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.35966387391090393,0.38287752866744995,0.38823530077934265,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3529411852359772,"y":0.40309154987335205},{"x":0.32436975836753845,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.32436975836753845,0.38287752866744995,0.3529411852359772,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.38287752866744995},{"x":0.32268908619880676,"y":0.38287752866744995},{"x":0.32268908619880676,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3193277418613434,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.38287752866744995,0.32268908619880676,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3126050531864166,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3126050531864166,"y":0.40309154987335205},{"x":0.30588236451148987,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.30588236451148987,0.38287752866744995,0.3126050531864166,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2991596758365631,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2991596758365631,"y":0.40309154987335205},{"x":0.2689075767993927,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.2689075767993927,0.38287752866744995,0.2991596758365631,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.38287752866744995},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38287752866744995},{"x":0.26218488812446594,"y":0.40309154987335205},{"x":0.2537815272808075,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2537815272808075,0.38287752866744995,0.26218488812446594,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40309154987335205},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.21512605249881744,0.38287752866744995,0.24705882370471954,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7546218633651733,0.40665873885154724,0.7848739624023438,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7310924530029297,0.40665873885154724,0.7478991746902466,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7092437148094177,0.4078477919101715,0.7243697643280029,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.6773109436035156,0.4078477919101715,0.7042016983032227,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.6487395167350769,0.4078477919101715,0.6705882549285889,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6420168280601501,"y":0.428061842918396},{"x":0.6369748115539551,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.4078477919101715,0.6420168280601501,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6302521228790283,"y":0.428061842918396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.6084033846855164,0.4078477919101715,0.6302521228790283,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6033613681793213,"y":0.428061842918396},{"x":0.5747899413108826,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5747899413108826,0.4078477919101715,0.6033613681793213,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5680672526359558,"y":0.428061842918396},{"x":0.561344563961029,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.561344563961029,0.4078477919101715,0.5680672526359558,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5546218752861023,"y":0.428061842918396},{"x":0.5210084319114685,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5210084319114685,0.4078477919101715,0.5546218752861023,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5142857432365417,"y":0.428061842918396},{"x":0.4789915978908539,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.4789915978908539,0.4078477919101715,0.5142857432365417,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4739495813846588,"y":0.428061842918396},{"x":0.440336138010025,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.440336138010025,0.4078477919101715,0.4739495813846588,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4078477919101715},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4078477919101715},{"x":0.43529412150382996,"y":0.428061842918396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4268907606601715,0.4078477919101715,0.43529412150382996,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.40903687477111816},{"x":0.42016807198524475,"y":0.40903687477111816},{"x":0.42016807198524475,"y":0.428061842918396},{"x":0.4000000059604645,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.4000000059604645,0.40903687477111816,0.42016807198524475,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3949579894542694,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3949579894542694,"y":0.428061842918396},{"x":0.3478991687297821,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.3478991687297821,0.40903687477111816,0.3949579894542694,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3445378243923187,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3445378243923187,"y":0.428061842918396},{"x":0.3327731192111969,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.3327731192111969,0.40903687477111816,0.3445378243923187,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3294117748737335,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3294117748737335,"y":0.428061842918396},{"x":0.32268908619880676,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.40903687477111816,0.3294117748737335,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3176470696926117,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3176470696926117,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2873949706554413,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.2873949706554413,0.40903687477111816,0.3176470696926117,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816},{"x":0.2806722819805145,"y":0.40903687477111816},{"x":0.2806722819805145,"y":0.428061842918396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.21512605249881744,0.40903687477111816,0.2806722819805145,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7495798468589783,0.435196191072464,0.7848739624023438,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7428571581840515,"y":0.435196191072464},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6756302714347839,0.4340071380138397,0.7428571581840515,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.6302521228790283,0.4340071380138397,0.6705882549285889,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.5966386795043945,0.4340071380138397,0.6235294342041016,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.4340071380138397,0.5932773351669312,0.45065397024154663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45303210616111755},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.2997776560783386,0.7898739624023438,0.46003210616111756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7361344695091248,0.4589774012565613,0.7697479128837585,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.6974790096282959,0.4589774012565613,0.7310924530029297,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6873949766159058,0.4589774012565613,0.6974790096282959,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45897740