قابلیت اطمینان: نظریه و کاربرد قابلیت اطمینان: نظریه و کاربرد

{"id":"3798474","title":"قابلیت اطمینان: نظریه و کاربرد","price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3d802ff22889d644/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3d802ff22889d644/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3d802ff22889d644/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3d802ff22889d644/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3d802ff22889d644/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3d802ff22889d644/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3d802ff22889d644/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3d802ff22889d644/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3d802ff22889d644/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3d802ff22889d644/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642174492","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["قابلیت اطمینان یا احتمال عملکرد مطلوب در شرایط عملیاتی مشخص، یکی از مهم‌ترین ابعاد کیفیت محصولات و سیستم‌های عملیاتی و تولید شناخته میشود، بنابراین توجه هرچه بیشتر به این علم به خصوص برای سازمان‌ها و کسب‌و‌کار‌هایی که به دنبال کسب رقابت پذیری بالا در بازار جهانی هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این کتاب تلاش شده است تا به منظور از‌میان‌بردن خلا موجود منابع فارسی این رشته، روش های نوین علم قابلیت اطمینان و پایایی سیستم‌ها در قالب یک متن جامع به همراه نمونه‌ها و تمرینات متعدد بررسی و تحلیل شود. از این‌رو امید می‌رود کتاب حاضر برای پژوهشگران، دانشجویان و استادان محترم به‌ویژه در رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع به منزله یک منبع آموزشی و پژوهشی مناسب قابل استفاده باشد."],"pages_count":"444","keywords":null,"token":"3d802ff22889d644","created_at":"2022-05-25 10:14:53","updated_at":"2022-05-25 10:37:37","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-05-25 10:24:05","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921485","title":"دکتر مقصود امیری","firstname":"دکتر مقصود","lastname":"امیری","token":"d9e433ffd2f5a481","created_at":"2022-05-25 10:30:32","updated_at":"2022-05-25 10:30:32","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921485","title":"دکتر مقصود امیری","firstname":"دکتر مقصود","lastname":"امیری","token":"d9e433ffd2f5a481","created_at":"2022-05-25 10:30:32","updated_at":"2022-05-25 10:30:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787049","file":"628dc255ba0cc3.84311883.pdf","book_id":"3798474","toc":null,"created_at":"2022-05-25 10:14:54","updated_at":"2022-05-25 10:37:40","process_started_at":"2022-05-25 10:14:57","process_done_at":"2022-05-25 10:15:03","process_failed_at":null,"pages_count":"444","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bd31da5fd3da71d4880e66356ba88507b298d558207edc2b3ca1c7f71ee1ad0eece5d84560a80cd957d4d2c5c8884d957dfac4a9074fbb05c686fbb058ea6dae","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۴"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"29140","title":"قابلیت اطمینان","token":"d8e8d15874d535f1","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:43:05","updated_at":"2017-10-07 11:43:05","study_fields":[{"id":"940","title":"آمار گرایش آمار ریاضی","degree_id":"10","token":"5899fd0cbcfcf325","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"29143","title":"قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت","token":"212aa9882b394291","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:43:05","updated_at":"2017-10-07 11:43:05","study_fields":[{"id":"250","title":"مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت","degree_id":"10","token":"dff958fd18710101","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-25 19:05:22","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"29146","title":"قابلیت اطمینان سیستمهای انرژی الکتریکی","token":"562dd793d03f6f0e","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:43:05","updated_at":"2017-10-07 11:43:05","study_fields":[{"id":"1366","title":"مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی","degree_id":"10","token":"8ba4a718917230fb","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-02-04 21:07:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"29149","title":"قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک","token":"6abfdac21cc2b62a","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:43:06","updated_at":"2017-10-07 11:43:06","study_fields":[{"id":"1360","title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","degree_id":"10","token":"c853325f131f6a88","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"قابلیت-اطمینان-نظریه-و-کاربرد","urlify":"قابلیت-اطمینان-نظریه-و-کاربرد","pages_count_fa":"۴۴۴","authorTitle":"دکتر مقصود امیری","tocStr":"","url":"/preview/3d802ff22889d644/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19