فلور (فارسی) ایران شماره 87-100: تیره ‌های سرخس‌ها فلور (فارسی) ایران شماره 87-100: تیره ‌های سرخس‌ها

{"id":"3798542","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 87-100: تیره ‌های سرخس‌ها","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/416af6a023f2594d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/416af6a023f2594d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/416af6a023f2594d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/416af6a023f2594d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/416af6a023f2594d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-396-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">معرفی \"تیره&zwnj;های سرخس&zwnj;ها\" و گونه&zwnj;های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب این شماره از \"مجموع فلور ایران\" را تشکیل می&zwnj;دهد. مطالب کتاب با طرح&zwnj;هایی سیاه و سپید از تیره طوسک و گونه&zwnj;های مختلف آن همراه است.",""],"pages_count":"192","keywords":null,"token":"416af6a023f2594d","created_at":"2022-08-03 11:39:53","updated_at":"2022-08-06 14:23:40","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-03 11:44:23","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918287","title":"رحمان آزادی","firstname":"رحمان","lastname":"آزادی","token":"2e27c676b10463e5","created_at":"2020-08-03 13:48:39","updated_at":"2020-08-03 13:48:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918287","title":"رحمان آزادی","firstname":"رحمان","lastname":"آزادی","token":"2e27c676b10463e5","created_at":"2020-08-03 13:48:39","updated_at":"2020-08-03 13:48:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787117","file":"62ea1f4208a8c0.38164529.pdf","book_id":"3798542","toc":null,"created_at":"2022-08-03 11:39:54","updated_at":"2022-08-06 14:23:45","process_started_at":"2022-08-03 11:39:56","process_done_at":"2022-08-03 11:40:01","process_failed_at":null,"pages_count":"192","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a8d72a09f2c0eef60a3e20067a3ff0b935836ce480a6a677ba29e502c2e43b5b331875b8deb078f9bde2d901d3969f978359ffc56f3d6f14477cc64f446b668a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-87-100-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87--%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":"26000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-87-100-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87--%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۹۲","authorTitle":"رحمان آزادی","tocStr":"","url":"/preview/416af6a023f2594d/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-87-100-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87--%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D9%87%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19