آزمون های روانی: مبانی نظری و فنون کاربردی آزمون های روانی: مبانی نظری و فنون کاربردی

توضیحات

وجه مشخصه این کتاب تکیه بر فنون کاربردی آزمون های روانی به همراه مبانی نظری آنها است مقوله ای که در کتابهای مشابه، یا مورد غفلت واقع شده. یا به حد کافی به آن توجه نشده است. نویسنده در معرفی هر آزمون در آغاز ماهیت نظری آن را ارایه کرده است. سپس به توضیح اجرایی سوالات آن پرداخته و متعاقبا نمره گذاری پاسخها، مقوله پندی نتایج به دست آمده و تفسیر آنها را جدی گرفته است. به گونه ای که روانشناس پس از طی کردن مراحل فوق قادر خواهد بود آزمون مورد نظر را بر روی مراجع اجرا کند و به تشخیص نایل آید. معهذا4 فصل آغازین این کتاب مبانی نظری روانسنجی از جمله روایی آزمون، اعتبار آزمون، هنجارهای آزمون و نظریه های مربوط به هوش را معرفی می کنند. این مباحث به همراه اهداف رفتاری آورده شده در آغاز هر فصل و سوالات ارایه شده در پایان هر فصل دست یابی به اهداف فوق را به نحو مطلوب برای مدرسین و دانشجویان امکان پذیر می سازد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":488,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"418e1d1970c1c82e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/YrYCQoPFKLFfYIlZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/RpuuQLneWXrzSJzV.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/aItnhEHJtgKcaAAB.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0009621111518875725,0.00033457216405731113,0.9991035438401783,0.9995352133282324]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.23919308185577393},{"x":0.46569645404815674,"y":0.31700289249420166},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3155619502067566},{"x":0.4282744228839874,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":"%%","boundary":[0.46777546405792236,0.23919308185577393,0.4261954128742218,0.3155619502067566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.23919308185577393},{"x":0.46569645404815674,"y":0.31700289249420166},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3155619502067566},{"x":0.4282744228839874,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"ltr","boundary":[0.46277546405792236,0.23219308185577392,0.4311954128742218,0.3225619502067566],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/kRdLNSRFqxpWopZc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/zjUPEWohPjASfBur.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/ypiZSCrJrKAYrvHk.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00031377371036585055,0.000847407607592492,0.9986799633081639,0.9987337782066906]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5821205973625183,0.5951008796691895,0.6112266182899475,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5717255473136902,0.5951008796691895,0.5779625773429871,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6109510064125061},{"x":0.55509352684021,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.55509352684021,0.5951008796691895,0.5675675868988037,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.5280665159225464,0.5951008796691895,0.5488565564155579,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.5072765350341797,0.5951008796691895,0.5239084959030151,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6109510064125061},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.5951008796691895,0.4989604949951172,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6109510064125061},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.46569645404815674,0.5951008796691895,0.4927234947681427,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6109510064125061},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.44490644335746765,0.5951008796691895,0.4615384638309479,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.5951008796691895},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5951008796691895},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6109510064125061},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.4178794324398041,0.5951008796691895,0.43659043312072754,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6109510064125061},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40956342220306396,0.5951008796691895,0.4137214124202728,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6109510064125061},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.37837839126586914,0.5951008796691895,0.4054054021835327,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.5951008796691895},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5951008796691895},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.3451143503189087,0.5951008796691895,0.3742203712463379,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.5951008796691895},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5951008796691895},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3367983400821686,0.5951008796691895,0.34095633029937744,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.5951008796691895},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5951008796691895},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.3097712993621826,0.5951008796691895,0.33264032006263733,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.5951008796691895},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5951008796691895},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6109510064125061},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.2640332579612732,0.5951008796691895,0.30561330914497375,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.5951008796691895},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5951008796691895},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6109510064125061},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.25987526774406433,0.5951008796691895,0.2640332579612732,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5951008796691895},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5951008796691895},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6109510064125061},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.23076923191547394,0.5951008796691895,0.2557172477245331,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.5951008796691895},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5951008796691895},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6109510064125061},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هادی","boundary":[0.1995842009782791,0.5951008796691895,0.22661122679710388,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.5951008796691895},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5951008796691895},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6109510064125061},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.16424116492271423,0.5951008796691895,0.19542619585990906,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5951008796691895},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5951008796691895},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6109510064125061},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.15800416469573975,0.5951008796691895,0.1621621549129486,0.6109510064125061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6109510064125061},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15300416469573974,0.5881008796691894,0.6162266182899475,0.6179510064125061],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.6152737736701965},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6152737736701965},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.4760914742946625,0.6152737736701965,0.4906444847583771,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6152737736701965},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6152737736701965},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4573804438114166,0.6152737736701965,0.4719334840774536,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6138328313827515},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6138328313827515},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.4178794324398041,0.6138328313827515,0.45322245359420776,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.6138328313827515},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6138328313827515},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6282420754432678},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.3742203712463379,0.6138328313827515,0.4137214124202728,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.6123919486999512},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6138328313827515},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6268011331558228},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.33471933007240295,0.6123919486999512,0.37006238102912903,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5343035459518433,0.6311239004135132,0.5841996073722839,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5072765350341797,0.6311239004135132,0.5280665159225464,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.6311239004135132,0.5093554854393005,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6440922021865845},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.46569645404815674,0.6311239004135132,0.4906444847583771,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6440922021865845},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45945945382118225,0.6311239004135132,0.4636174738407135,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6311239004135132},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6311239004135132},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4178794324398041,0.6311239004135132,0.45322245359420776,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6440922021865845},{"x":0.382536381483078,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.382536381483078,0.6311239004135132,0.4116424024105072,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6440922021865845},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3367983400821686,0.6311239004135132,0.3762993812561035,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6311239004135132},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6311239004135132},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6440922021865845},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32848232984542847,0.6311239004135132,0.33264032006263733,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.6311239004135132},{"x":0.322245329618454,"y":0.6311239004135132},{"x":0.322245329618454,"y":0.6440922021865845},{"x":0.295218288898468,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.295218288898468,0.6311239004135132,0.322245329618454,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6311239004135132},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6311239004135132},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6440922021865845},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29106029868125916,0.6311239004135132,0.29106029868125916,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6469740867614746},{"x":0.602910578250885,"y":0.6469740867614746},{"x":0.602910578250885,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5509355664253235,0.6469740867614746,0.602910578250885,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.5155925154685974,0.6469740867614746,0.5446985363960266,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6613832712173462},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.6469740867614746,0.5072765350341797,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6469740867614746},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6469740867614746},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6613832712173462},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هفده","boundary":[0.46569645404815674,0.6469740867614746,0.4906444847583771,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6484149694442749},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6484149694442749},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6613832712173462},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4636174738407135,0.6484149694442749,0.46569645404815674,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6613832712173462},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۶۸","boundary":[0.43659043312072754,0.6484149694442749,0.4573804438114166,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.6484149694442749},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6484149694442749},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6628242135047913},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.4261954128742218,0.6484149694442749,0.43035343289375305,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6628242135047913},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.40748441219329834,0.6484149694442749,0.4137214124202728,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.3762993812561035,0.6484149694442749,0.4033263921737671,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6628242135047913},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37214136123657227,0.6484149694442749,0.3742203712463379,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6628242135047913},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.34303534030914307,0.6484149694442749,0.3659043610095978,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.64985591173172},{"x":0.3388773500919342,"y":0.64985591173172},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6628242135047913},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33471933007240295,0.64985591173172,0.3388773500919342,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.64985591173172},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6484149694442749},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.3014552891254425,0.64985591173172,0.32848232984542847,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.64985591173172},{"x":0.3014552891254425,"y":0.64985591173172},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6628242135047913},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29729729890823364,0.64985591173172,0.3014552891254425,0.6628242135047913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6123919486999512},{"x":0.602910578250885,"y":0.6123919486999512},{"x":0.602910578250885,"y":0.6628242135047913},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.28606029868125915,0.6053919486999512,0.607910578250885,0.6698242135047913],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5467775464057922,"y":0.680115282535553},{"x":0.5093554854393005,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.5093554854393005,0.6671469807624817,0.5467775464057922,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5114344954490662,"y":0.680115282535553},{"x":0.5072765350341797,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6671469807624817,0.5114344954490662,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4989604949951172,"y":0.680115282535553},{"x":0.4989604949951172,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.6671469807624817,0.4989604949951172,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4906444847583771,"y":0.680115282535553},{"x":0.4490644633769989,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4490644633769989,0.6657060384750366,0.4906444847583771,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6657060384750366},{"x":0.442827433347702,"y":0.6657060384750366},{"x":0.442827433347702,"y":0.6786743402481079},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40748441219329834,0.6657060384750366,0.442827433347702,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.6657060384750366},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6657060384750366},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6786743402481079},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.37214136123657227,0.6657060384750366,0.40124741196632385,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6786743402481079},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3243243098258972,0.6657060384750366,0.3659043610095978,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6657060384750366},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6657060384750366},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6786743402481079},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.31808730959892273,0.6657060384750366,0.32016631960868835,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.6657060384750366},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6657060384750366},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6786743402481079},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۸/۱۴","boundary":[0.2723492681980133,0.6657060384750366,0.31185030937194824,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6786743402481079},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26819127798080444,0.6657060384750366,0.2702702581882477,0.6786743402481079]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5467775464057922,"y":0.681556224822998},{"x":0.26819127798080444,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.26319127798080444,0.6587060384750366,0.5517775464057922,0.688556224822998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6945244669914246},{"x":0.517671525478363,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.517671525478363,0.6829971075057983,0.5405405163764954,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6945244669914246},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.6829971075057983,0.5072765350341797,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.6829971075057983},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6829971075057983},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6945244669914246},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۰۵۳-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.3596673607826233,0.6829971075057983,0.48856547474861145,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.6829971075057983},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6829971075057983},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6959654092788696},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3596673607826233,0.6829971075057983,0.3617463707923889,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.6829971075057983},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6829971075057983},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6959654092788696},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰۰۰","boundary":[0.31185030937194824,0.6829971075057983,0.3534303605556488,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6829971075057983},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6829971075057983},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6959654092788696},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.28274428844451904,0.6829971075057983,0.30561330914497375,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5925155878067017,0.7002881765365601,0.6299376487731934,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5488565564155579,0.7002881765365601,0.5862785577774048,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7002881765365601},{"x":0.542619526386261,"y":0.7002881765365601},{"x":0.542619526386261,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5135135054588318,0.7002881765365601,0.542619526386261,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.7002881765365601,0.5072765350341797,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.7002881765365601},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7002881765365601},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.4760914742946625,0.7002881765365601,0.4906444847583771,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5654885768890381,0.7175792455673218,0.5925155878067017,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5488565564155579,0.7175792455673218,0.5592515468597412,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7175792455673218},{"x":0.542619526386261,"y":0.7175792455673218},{"x":0.542619526386261,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انگیسی","boundary":[0.5093554854393005,0.7175792455673218,0.542619526386261,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7305475473403931},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.7175792455673218,0.5031185150146484,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.7161383032798767},{"x":0.20166319608688354,"y":0.7161383032798767},{"x":0.20166319608688354,"y":0.729106605052948},{"x":0.15592515468597412,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Mental","boundary":[0.15592515468597412,0.7161383032798767,0.20166319608688354,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.7161383032798767},{"x":0.2432432472705841,"y":0.7161383032798767},{"x":0.2432432472705841,"y":0.729106605052948},{"x":0.21205821633338928,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Tests","boundary":[0.21205821633338928,0.7161383032798767,0.2432432472705841,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7161383032798767},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7175792455673218},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7305475473403931},{"x":0.2515592575073242,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Theoretical","boundary":[0.2515592575073242,0.7161383032798767,0.32016631960868835,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7175792455673218},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7305475473403931},{"x":0.32640331983566284,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Foundation","boundary":[0.32640331983566284,0.7161383032798767,0.3970893919467926,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7305475473403931},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.4054054021835327,0.7175792455673218,0.4282744228839874,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7305475473403931},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Practical","boundary":[0.43659043312072754,0.7175792455673218,0.4906444847583771,0.7305475473403931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.681556224822998},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7305475473403931},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15092515468597412,0.674556224822998,0.6349376487731934,0.7375475473403931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7348703145980835},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7348703145980835},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7435158491134644},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Technics","boundary":[0.15800416469573975,0.7348703145980835,0.21205821633338928,0.7435158491134644]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7348703145980835},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7348703145980835},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7435158491134644},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15300416469573974,0.7278703145980835,0.2170582163333893,0.7505158491134644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.5135135054588318,0.7521613836288452,0.5509355664253235,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.7521613836288452,0.5072765350341797,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7665706276893616},{"x":0.469854474067688,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.469854474067688,0.7521613836288452,0.4906444847583771,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7651296854019165},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4469854533672333,0.7521613836288452,0.4636174738407135,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.7521613836288452},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7521613836288452},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7651296854019165},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44490644335746765,0.7521613836288452,0.44490644335746765,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7521613836288452},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7521613836288452},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7651296854019165},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۷","boundary":[0.40956342220306396,0.7521613836288452,0.43866944313049316,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.5135135054588318,0.7694524526596069,0.5509355664253235,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7694524526596069,0.5093554854393005,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7824207544326782},{"x":0.469854474067688,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.469854474067688,0.7694524526596069,0.4906444847583771,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهاردهم","boundary":[0.4199584126472473,0.7694524526596069,0.4636174738407135,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7824207544326782},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41580042243003845,0.7694524526596069,0.4199584126472473,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7694524526596069},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7694524526596069},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7824207544326782},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.37214136123657227,0.7694524526596069,0.40956342220306396,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7824207544326782},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.34927234053611755,0.7694524526596069,0.3659043610095978,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3451143503189087,0.7694524526596069,0.3471933603286743,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7824207544326782},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.31392931938171387,0.7694524526596069,0.3388773500919342,0.7824207544326782]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7838616967201233},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30892931938171386,0.7451613836288452,0.5559355664253235,0.7908616967201233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5093554854393005,0.7867435216903687,0.5488565564155579,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7982708811759949},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.49688148498535156,0.7867435216903687,0.5072765350341797,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.7881844639778137},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7867435216903687},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7997118234634399},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.47401246428489685,0.7881844639778137,0.4906444847583771,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.7881844639778137},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7881844639778137},{"x":0.47401246428489685,"y":0.801152765750885},{"x":0.46569645404815674,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.46569645404815674,0.7881844639778137,0.47401246428489685,0.801152765750885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7982708811759949},{"x":0.46569645404815674,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.46069645404815673,0.7811844639778137,0.5538565564155579,0.8052708811759949],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.7867435216903687},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7867435216903687},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7953890562057495},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵۴-۴۴۹","boundary":[0.4137214124202728,0.7867435216903687,0.46569645404815674,0.7953890562057495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.7867435216903687},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7867435216903687},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7953890562057495},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4087214124202728,0.7797435216903686,0.47069645404815674,0.8023890562057495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.8040345907211304,0.5446985363960266,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8170028924942017},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.8040345907211304,0.5093554854393005,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.8040345907211304},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8040345907211304},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8170028924942017},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4719334840774536,0.8040345907211304,0.4906444847583771,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.8040345907211304},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8040345907211304},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8170028924942017},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.43866944313049316,0.8040345907211304,0.46777546405792236,0.8170028924942017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8170028924942017},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43366944313049316,0.7970345907211304,0.5496985363960266,0.8240028924942017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8357348442077637},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.8213256597518921,0.5446985363960266,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8342939615249634},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.8213256597518921,0.5093554854393005,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.819884717464447},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8213256597518921},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8357348442077637},{"x":0.46569645404815674,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.46569645404815674,0.819884717464447,0.4906444847583771,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.819884717464447},{"x":0.45945945382118225,"y":0.819884717464447},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8342939615249634},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.44490644335746765,0.819884717464447,0.45945945382118225,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.819884717464447},{"x":0.4324324429035187,"y":0.819884717464447},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8342939615249634},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.4054054021835327,0.819884717464447,0.4324324429035187,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8400576114654541},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5717255473136902,0.8386167287826538,0.5862785577774048,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5509355664253235,0.8386167287826538,0.5696465969085693,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5093554854393005,0.8386167287826538,0.5384615659713745,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.8386167287826538,0.5093554854393005,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.8371757864952087},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8386167287826538},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8515850305557251},{"x":0.4636174738407135,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4636174738407135,0.8371757864952087,0.48856547474861145,0.8515850305557251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.819884717464447},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8530259132385254},{"x":0.4054054021835327,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4004054021835327,0.812884717464447,0.5933575677871704,0.8600259132385254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.8371757864952087},{"x":0.4573804438114166,"y":0.8371757864952087},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8515850305557251},{"x":0.43659043312072754,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"۹۱۴","boundary":[0.43659043312072754,0.8371757864952087,0.4553014636039734,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.8371757864952087},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8371757864952087},{"x":0.4324324429035187,"y":0.85014408826828},{"x":0.4282744228839874,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.4282744228839874,0.8371757864952087,0.4324324429035187,0.85014408826828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.8371757864952087},{"x":0.42411643266677856,"y":0.8371757864952087},{"x":0.42411643266677856,"y":0.85014408826828},{"x":0.4178794324398041,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4199584126472473,0.8371757864952087,0.42411643266677856,0.85014408826828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.8371757864952087},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8371757864952087},{"x":0.41580042243003845,"y":0.85014408826828},{"x":0.3970893919467926,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"BF","boundary":[0.3991684019565582,0.8371757864952087,0.41580042243003845,0.85014408826828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8587896227836609},{"x":0.590436577796936,"y":0.8587896227836609},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8703169822692871},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5758835673332214,0.8587896227836609,0.5883575677871704,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.8587896227836609},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8587896227836609},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8703169822692871},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5446985363960266,0.8587896227836609,0.5696465969085693,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.8573486804962158},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8573486804962158},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8703169822692871},{"x":0.5155925154685974,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.5155925154685974,0.8573486804962158,0.5384615659713745,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.8573486804962158},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8573486804962158},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8688760995864868},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.8573486804962158,0.5093554854393005,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8573486804962158},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8688760995864868},{"x":0.4282744228839874,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۵۰/۱۵۱۹۵","boundary":[0.4282744228839874,0.8559077978134155,0.4906444847583771,0.8688760995864868]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.8357348442077637},{"x":0.590436577796936,"y":0.8400576114654541},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8717579245567322},{"x":0.3970893919467926,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.3941684019565582,0.8287348442077637,0.5933575677871704,0.8787579245567322],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/mTPSBqrmYWbECnOS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/IaCVxgdSQqejLFwF.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/jsweNPKlBDNWxuRH.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0007114207075440215,0.00028889452243057383,0.9986324186285419,0.9987586932917494]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.20749279856681824},{"x":0.644490659236908,"y":0.20749279856681824},{"x":0.644490659236908,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2536022961139679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5405405163764954,0.20749279856681824,0.644490659236908,0.2536022961139679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.20749279856681824},{"x":0.5363825559616089,"y":0.20749279856681824},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2536022961139679},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2536022961139679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45945945382118225,0.20749279856681824,0.5363825559616089,0.2536022961139679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.20749279856681824},{"x":0.45322245359420776,"y":0.20749279856681824},{"x":0.45322245359420776,"y":0.2536022961139679},{"x":0.35550934076309204,"y":0.2536022961139679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.35550934076309204,0.20749279856681824,0.45322245359420776,0.2536022961139679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6528066396713257,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مبانی","boundary":[0.5945945978164673,0.27377521991729736,0.6528066396713257,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.27377521991729736},{"x":0.5862785577774048,"y":0.27377521991729736},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"نظری","boundary":[0.5218295454978943,0.27377521991729736,0.5862785577774048,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.27377521991729736},{"x":0.5155925154685974,"y":0.27377521991729736},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5051975250244141,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.27377521991729736,0.5155925154685974,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4989604949951172,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3025936484336853},{"x":0.44490644335746765,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"فنون","boundary":[0.44490644335746765,0.27377521991729736,0.4989604949951172,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4407484531402588,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3025936484336853},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"کاربردی","boundary":[0.3471933603286743,0.27377521991729736,0.4407484531402588,0.3025936484336853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"fa","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.20749279856681824},{"x":0.6528066396713257,"y":0.20749279856681824},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3025936484336853},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3421933603286743,0.20049279856681823,0.6578066396713257,0.3095936484336853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.41786742210388184},{"x":0.517671525478363,"y":0.41786742210388184},{"x":0.517671525478363,"y":0.4337175786495209},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.4927234947681427,0.41786742210388184,0.517671525478363,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4844074845314026,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4337175786495209},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4802494943141937,0.41786742210388184,0.4844074845314026,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5696465969085693,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5696465969085693,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5343035459518433,"y":0.45821326971054077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5343035459518433,0.44236311316490173,0.5696465969085693,0.45821326971054077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.44236311316490173},{"x":0.530145525932312,"y":0.44236311316490173},{"x":0.530145525932312,"y":0.45965418219566345},{"x":0.48856547474861145,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هادی","boundary":[0.48856547474861145,0.44236311316490173,0.530145525932312,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.44236311316490173},{"x":0.48232847452163696,"y":0.44236311316490173},{"x":0.48232847452163696,"y":0.45821326971054077},{"x":0.4261954128742218,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.4261954128742218,0.44236311316490173,0.48232847452163696,0.45821326971054077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4639769494533539},{"x":0.6112266182899475,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6112266182899475,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5862785577774048,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5862785577774048,0.4639769494533539,0.6112266182899475,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5821205973625183,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5821205973625183,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5530145764350891,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5530145764350891,0.4639769494533539,0.5821205973625183,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5488565564155579,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5197505354881287,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5197505354881287,0.4639769494533539,0.5488565564155579,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5155925154685974,"y":0.47838616371154785},{"x":0.4760914742946625,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4760914742946625,0.4639769494533539,0.5155925154685974,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4719334840774536,"y":0.47838616371154785},{"x":0.43866944313049316,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.43866944313049316,0.4639769494533539,0.4719334840774536,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4625360369682312},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4345114231109619,"y":0.47838616371154785},{"x":0.38669440150260925,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.4625360369682312,0.4345114231109619,0.47838616371154785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6133056282997131,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6112266182899475,"y":0.47982707619667053},{"x":0.38669440150260925,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38169440150260925,0.41086742210388183,0.6162266182899475,0.48682707619667054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6642651557922363},{"x":0.517671525478363,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.517671525478363,0.6469740867614746,0.5488565564155579,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهاردهم","boundary":[0.4469854533672333,0.6469740867614746,0.5135135054588318,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6829971075057983},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.4864864945411682,0.6671469807624817,0.5446985363960266,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6829971075057983},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.45322245359420776,0.6671469807624817,0.4802494943141937,0.6829971075057983]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6829971075057983},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44198545336723327,0.6399740867614746,0.5559355664253235,0.6899971075057983],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8515850305557251},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"/","boundary":[0.4906444847583771,0.8515850305557251,0.4760914742946625,0.8544668555259705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8515850305557251},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.48564448475837707,0.8445850305557251,0.4810914742946625,0.8614668555259705],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/NqPazWdOewELpppe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/CwODEubTHrKHBmjr.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/zBIxEptduCWdFrMj.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00048234143896558926,0.0006314768990453451,0.9984076616570756,0.9987441594635033]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5821205973625183,"y":0.469740629196167},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5218295454978943,0.4438040256500244,0.5821205973625183,0.469740629196167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4711815416812897},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4760914742946625,0.4452449679374695,0.5197505354881287,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4711815416812897},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.41580042243003845,0.4452449679374695,0.4719334840774536,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5987526178359985,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"مبانی","boundary":[0.5592515468597412,0.47982707619667053,0.5987526178359985,0.4985590875148773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.47982707619667053},{"x":0.55509352684021,"y":0.47982707619667053},{"x":0.55509352684021,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"نظری","boundary":[0.5135135054588318,0.47982707619667053,0.55509352684021,0.4985590875148773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5093554854393005,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.47982707619667053,0.5093554854393005,0.4985590875148773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.47982707619667053},{"x":0.4989604949951172,"y":0.47982707619667053},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"فنون","boundary":[0.4636174738407135,0.47982707619667053,0.4989604949951172,0.4985590875148773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.47982707619667053},{"x":0.45945945382118225,"y":0.47982707619667053},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4985590875148773},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"کاربردی","boundary":[0.40124741196632385,0.47982707619667053,0.45945945382118225,0.4985590875148773]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"fa","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4985590875148773},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39624741196632385,0.4382449679374695,0.6037526178359985,0.5055590875148773],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.4948025047779083,0.5172910690307617,0.5135135054588318,0.5288184285163879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5172910690307617},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5172910690307617},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4844074845314026,0.5172910690307617,0.48856547474861145,0.5288184285163879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5374639630317688},{"x":0.55509352684021,"y":0.5374639630317688},{"x":0.55509352684021,"y":0.5518732070922852},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5280665159225464,0.5374639630317688,0.55509352684021,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هادی","boundary":[0.4906444847583771,0.5374639630317688,0.5239084959030151,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5374639630317688},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5374639630317688},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.4407484531402588,0.5374639630317688,0.4864864945411682,0.5518732070922852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"ar","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5172910690307617},{"x":0.55509352684021,"y":0.5172910690307617},{"x":0.55509352684021,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4357484531402588,0.5102910690307617,0.56009352684021,0.5588732070922852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5778098106384277},{"x":0.602910578250885,"y":0.5778098106384277},{"x":0.602910578250885,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5841996073722839,0.5778098106384277,0.602910578250885,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5800415873527527,"y":0.579250693321228},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5571725368499756,0.5778098106384277,0.5800415873527527,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5072765350341797,0.5778098106384277,0.5509355664253235,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4469854533672333,0.5778098106384277,0.5010395050048828,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5778098106384277},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5951008796691895},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.395010381937027,0.5763688683509827,0.4407484531402588,0.5951008796691895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5763688683509827},{"x":0.602910578250885,"y":0.579250693321228},{"x":0.602910578250885,"y":0.5965417623519897},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.390010381937027,0.5693688683509827,0.607910578250885,0.6035417623519898],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6070685982704163,"y":0.621037483215332},{"x":0.5675675868988037,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5675675868988037,0.6066282391548157,0.6070685982704163,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5613305568695068,"y":0.621037483215332},{"x":0.5592515468597412,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5592515468597412,0.6066282391548157,0.5613305568695068,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6051872968673706},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5509355664253235,"y":0.621037483215332},{"x":0.38669440150260925,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۰۵۳-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.38669440150260925,0.6051872968673706,0.5509355664253235,0.621037483215332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6051872968673706},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6070685982704163,"y":0.621037483215332},{"x":0.38669440150260925,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38169440150260925,0.5981872968673706,0.6120685982704163,0.628037483215332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7505197525024414,"y":0.651296854019165},{"x":0.692307710647583,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.692307710647583,0.6340057849884033,0.7505197525024414,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6902287006378174,"y":0.651296854019165},{"x":0.6839916706085205,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.6340057849884033,0.6902287006378174,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6756756901741028,"y":0.651296854019165},{"x":0.6486486196517944,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6486486196517944,0.6340057849884033,0.6756756901741028,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6403326392173767,"y":0.651296854019165},{"x":0.6340956091880798,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.6340057849884033,0.6403326392173767,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6257796287536621,"y":0.651296854019165},{"x":0.5841996073722839,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5841996073722839,0.6340057849884033,0.6257796287536621,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5758835673332214,"y":0.64985591173172},{"x":0.5717255473136902,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5717255473136902,0.6325648427009583,0.5758835673332214,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5634095668792725,"y":0.64985591173172},{"x":0.5322245359420776,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5322245359420776,0.6325648427009583,0.5634095668792725,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5239084959030151,"y":0.64985591173172},{"x":0.4948025047779083,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4948025047779083,0.6325648427009583,0.5239084959030151,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6325648427009583},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6325648427009583},{"x":0.48856547474861145,"y":0.64985591173172},{"x":0.48232847452163696,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48232847452163696,0.6325648427009583,0.48856547474861145,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6325648427009583},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6325648427009583},{"x":0.47401246428489685,"y":0.64985591173172},{"x":0.4178794324398041,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4178794324398041,0.6325648427009583,0.47401246428489685,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6325648427009583},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6325648427009583},{"x":0.4116424024105072,"y":0.64985591173172},{"x":0.3617463707923889,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3617463707923889,0.6325648427009583,0.4116424024105072,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6325648427009583},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6325648427009583},{"x":0.3534303605556488,"y":0.64985591173172},{"x":0.3160083293914795,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3160083293914795,0.6325648427009583,0.3534303605556488,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6325648427009583},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6325648427009583},{"x":0.3076923191547394,"y":0.64985591173172},{"x":0.24740125238895416,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.24740125238895416,0.6325648427009583,0.3076923191547394,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7297297120094299,0.6613832712173462,0.7609147429466248,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7027027010917664,0.6613832712173462,0.7234927415847778,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.6613832712173462,0.7027027010917664,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6613832712173462},{"x":0.692307710647583,"y":0.6613832712173462},{"x":0.692307710647583,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسول","boundary":[0.6569646596908569,0.6613832712173462,0.692307710647583,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسروبیگی","boundary":[0.5800415873527527,0.6613832712173462,0.6507276296615601,0.6772334575653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6786743402481079},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24240125238895416,0.6241239004135132,0.7659147429466248,0.6856743402481079],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6585014462471008},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6570605039596558},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6757925152778625},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.32848232984542847,0.6585014462471008,0.37006238102912903,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6599423885345459},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6585014462471008},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6772334575653076},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.31392931938171387,0.6599423885345459,0.3305613398551941,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6599423885345459},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3097712993621826,0.6599423885345459,0.31808730959892273,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.6599423885345459},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6786743402481079},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.27442827820777893,0.6599423885345459,0.3076923191547394,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6613832712173462},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6613832712173462},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6786743402481079},{"x":0.23700623214244843,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندی","boundary":[0.23700623214244843,0.6613832712173462,0.2702702581882477,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7046109437942505},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7089397311210632,0.6902016997337341,0.7588357329368591,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6902016997337341},{"x":0.704781711101532,"y":0.6902016997337341},{"x":0.704781711101532,"y":0.7046109437942505},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7006236910820007,0.6902016997337341,0.704781711101532,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6902016997337341},{"x":0.692307710647583,"y":0.6902016997337341},{"x":0.692307710647583,"y":0.7046109437942505},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۵۰","boundary":[0.6694386601448059,0.6902016997337341,0.692307710647583,0.7046109437942505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6599423885345459},{"x":0.7588357329368591,"y":0.64985591173172},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7046109437942505},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23200623214244842,0.6529423885345459,0.7659147429466248,0.7116109437942505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6887608170509338},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6887608170509338},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7046109437942505},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.34303534030914307,0.6887608170509338,0.37006238102912903,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7046109437942505},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.32016631960868835,0.6887608170509338,0.3388773500919342,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7046109437942505},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3097712993621826,0.6887608170509338,0.3160083293914795,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6902016997337341},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6902016997337341},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7046109437942505},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.28274428844451904,0.6902016997337341,0.30561330914497375,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6902016997337341},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6887608170509338},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7046109437942505},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.23700623214244843,0.6902016997337341,0.27442827820777893,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7151767015457153,0.7161383032798767,0.7463617324829102,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6798336505889893,0.7161383032798767,0.7089397311210632,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.7161383032798767,0.6735966801643372,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6070685982704163,0.7161383032798767,0.6611226797103882,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5530145764350891,0.7161383032798767,0.6008316278457642,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5072765350341797,0.7161383032798767,0.5446985363960266,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7334293723106384},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.44490644335746765,0.7161383032798767,0.5010395050048828,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7334293723106384},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43659043312072754,0.7161383032798767,0.4407484531402588,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.7161383032798767},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7161383032798767},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3991684019565582,0.7161383032798767,0.43035343289375305,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7161383032798767},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7161383032798767},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3887733817100525,0.7161383032798767,0.39293140172958374,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7161383032798767},{"x":0.382536381483078,"y":0.7161383032798767},{"x":0.382536381483078,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3367983400821686,0.7161383032798767,0.382536381483078,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7334293723106384},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.29729729890823364,0.7161383032798767,0.3305613398551941,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.7161383032798767},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7161383032798767},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.2577962577342987,0.7161383032798767,0.29106029868125916,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7161383032798767},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7161383032798767},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2515592575073242,0.7161383032798767,0.25363826751708984,0.7334293723106384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7334293723106384},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23200623214244842,0.6832016997337341,0.7513617324829102,0.7404293723106384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5488565564155579,0.7348703145980835,0.5945945978164673,0.7521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5072765350341797,0.7363112568855286,0.5446985363960266,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7536023259162903},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4927234947681427,0.7363112568855286,0.4989604949951172,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7536023259162903},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4490644633769989,0.7363112568855286,0.4864864945411682,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7377521395683289},{"x":0.442827433347702,"y":0.7363112568855286},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7536023259162903},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.4033263921737671,0.7377521395683289,0.44490644335746765,0.7536023259162903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3983263921737671,0.7293112568855286,0.5995945978164673,0.7591613836288452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7665706276893616},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7680115103721619},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7824207544326782},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.38669440150260925,0.7665706276893616,0.43659043312072754,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.7665706276893616},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7665706276893616},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.3513513505458832,0.7665706276893616,0.37837839126586914,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.7665706276893616},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7665706276893616},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7809798121452332},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3388773500919342,0.7665706276893616,0.34303534030914307,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7636887431144714},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7665706276893616},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7809798121452332},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.23908524215221405,0.7636887431144714,0.3305613398551941,0.7809798121452332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7636887431144714},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7680115103721619},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7824207544326782},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23408524215221405,0.7566887431144714,0.44159043312072754,0.7894207544326782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7318087220191956,0.7651296854019165,0.7609147429466248,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7824207544326782},{"x":0.692307710647583,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.692307710647583,0.7651296854019165,0.7234927415847778,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6340956091880798,0.7636887431144714,0.6860706806182861,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7636887431144714},{"x":0.632016658782959,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7809798121452332},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6257796287536621,0.7636887431144714,0.6299376487731934,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.5405405163764954,0.7636887431144714,0.6153846383094788,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7318087220191956,0.7925072312355042,0.7609147429466248,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهاردهم","boundary":[0.6694386601448059,0.7925072312355042,0.7255717515945435,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.7925072312355042,0.6694386601448059,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.6091476082801819,0.7925072312355042,0.6590436697006226,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7910662889480591},{"x":0.602910578250885,"y":0.7910662889480591},{"x":0.602910578250885,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5821205973625183,0.7910662889480591,0.602910578250885,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7910662889480591},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7925072312355042},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.5405405163764954,0.7910662889480591,0.5758835673332214,0.8083573579788208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8097983002662659},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5355405163764954,0.7566887431144714,0.7659147429466248,0.8167983002662659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.7925072312355042},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7925072312355042},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8069164156913757},{"x":0.3451143503189087,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3451143503189087,0.7925072312355042,0.37837839126586914,0.8069164156913757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.7925072312355042},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7925072312355042},{"x":0.34303534030914307,"y":0.8083573579788208},{"x":0.3388773500919342,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3388773500919342,0.7925072312355042,0.34303534030914307,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7925072312355042},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7925072312355042},{"x":0.3305613398551941,"y":0.8083573579788208},{"x":0.2806652784347534,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰۰۰","boundary":[0.2806652784347534,0.7925072312355042,0.3305613398551941,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7939481139183044},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7925072312355042},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8083573579788208},{"x":0.23700623214244843,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.23700623214244843,0.7939481139183044,0.27442827820777893,0.8083573579788208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7939481139183044},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7925072312355042},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8083573579788208},{"x":0.23700623214244843,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23200623214244842,0.7869481139183044,0.38337839126586915,0.8153573579788208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.8544668555259705},{"x":0.517671525478363,"y":0.8544668555259705},{"x":0.517671525478363,"y":0.8645533323287964},{"x":0.4781704843044281,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۶۸/۱۶","boundary":[0.4781704843044281,0.8544668555259705,0.517671525478363,0.8645533323287964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.8544668555259705},{"x":0.517671525478363,"y":0.8544668555259705},{"x":0.517671525478363,"y":0.8645533323287964},{"x":0.4781704843044281,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.4731704843044281,0.8474668555259705,0.522671525478363,0.8715533323287964],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/SbkKEpPyuwLdNIJU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/iYbvPfplughJrpwH.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/EcdkCyZnPyxbaZEB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0003471346895371933,0.9986724807354582,0.9990466455444871]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.2992874085903168,0.5697479248046875,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4302521049976349,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4302521049976349,0.2992874085903168,0.4924369752407074,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4302521049976349,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4252521049976349,0.29228740859031677,0.5747479248046875,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6991596817970276,0.36104512214660645,0.7361344695091248,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6941596817970276,0.35404512214660644,0.7411344695091248,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.21344538033008575,0.36104512214660645,0.2554621994495392,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35404512214660644,0.2604621994495392,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.39904987812042236,0.24201680719852448,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.39204987812042236,0.24701680719852448,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21848739683628082,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4180522561073303,0.21848739683628082,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21848739683628082,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4110522561073303,0.22348739683628083,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4382422864437103,0.2201680690050125,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4312422864437103,0.22516806900501252,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45961993932724},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45961993932724},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.45961993932724,0.2201680690050125,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45961993932724},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45961993932724},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45261993932724,0.22516806900501252,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.47862231731414795,0.2201680690050125,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.47162231731414794,0.22516806900501252,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22689075767993927,"y":0.519002377986908},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5201900005340576,0.22689075767993927,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22689075767993927,"y":0.519002377986908},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5131900005340576,0.23189075767993927,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.21176470816135406,0.5391923785209656,0.23025210201740265,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5321923785209656,0.23525210201740265,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7428571581840515,0.39904987812042236,0.7815126180648804,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.41567695140838623,0.7848739624023438,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7243697643280029,0.41567695140838623,0.7462185025215149,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7126050591468811,0.41567695140838623,0.7176470756530762,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.41567695140838623},{"x":0.707563042640686,"y":0.41567695140838623},{"x":0.707563042640686,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سابقه","boundary":[0.6756302714347839,0.41567695140838623,0.707563042640686,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6689075827598572,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6218487620353699,0.41567695140838623,0.6689075827598572,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4346793293952942},{"x":0.610084056854248,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.41567695140838623,0.6168067455291748,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.5680672526359558,0.41567695140838623,0.6033613681793213,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5361344814300537,0.41567695140838623,0.5647059082984924,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.4941176474094391,0.41567695140838623,0.5310924649238586,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4346793293952942},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46722689270973206,0.41567695140838623,0.4907563030719757,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4605042040348053,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.4268907606601715,0.41567695140838623,0.4605042040348053,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7478991746902466,0.43586698174476624,0.7613445520401001,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.43586698174476624,0.7361344695091248,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سابقه","boundary":[0.6957983374595642,0.43586698174476624,0.7260504364967346,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6453781723976135,0.43586698174476624,0.6873949766159058,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6033613681793213,0.4370546340942383,0.6403361558914185,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5815126299858093,0.4370546340942383,0.6033613681793213,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.5378151535987854,0.4370546340942383,0.5697479248046875,0.4524940550327301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.4285714328289032,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4218907606601715,0.39442518281936645,0.7898739624023438,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.45605701208114624,0.7378151416778564,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.6974790096282959,0.45605701208114624,0.7277311086654663,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6554622054100037,0.45605701208114624,0.6924369931221008,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5966386795043945,0.45605701208114624,0.6487395167350769,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5663865804672241,0.45605701208114624,0.5899159908294678,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.5277311205863953,0.45605701208114624,0.5596638917922974,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7378151416778564,"y":0.490498811006546},{"x":0.7327731251716614,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.4774346649646759,0.7378151416778564,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.490498811006546},{"x":0.702521026134491,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.702521026134491,0.4774346649646759,0.7277311086654663,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546},{"x":0.6470588445663452,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.6470588445663452,0.4774346649646759,0.6957983374595642,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.4976246953010559,0.7378151416778564,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایش","boundary":[0.7008403539657593,0.4976246953010559,0.7277311086654663,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6739495992660522,0.4976246953010559,0.6840336322784424,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5130641460418701},{"x":0.63193279504776,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.63193279504776,0.4976246953010559,0.6672269105911255,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5865546464920044,0.49881234765052795,0.6252101063728333,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.5478991866111755,0.49881234765052795,0.5798319578170776,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.5166270732879639,0.7378151416778564,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6941176652908325,0.5166270732879639,0.7310924530029297,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.5178147554397583,0.6924369931221008,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.6184874176979065,0.5178147554397583,0.6621848940849304,0.5332541465759277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5227311205863953,0.44905701208114623,0.7428151416778564,0.5402541465759277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.5368170738220215,0.7361344695091248,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.6655462384223938,0.5368170738220215,0.7277311086654663,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5380047559738159},{"x":0.658823549747467,"y":0.5368170738220215},{"x":0.658823549747467,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شخصیت","boundary":[0.6033613681793213,0.5380047559738159,0.658823549747467,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7462185025215149,0.5581947565078735,0.7596638798713684,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.5581947565078735,0.7445378303527832,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7008403539657593,0.5581947565078735,0.7344537973403931,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.5581947565078735,0.6974790096282959,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.559382438659668},{"x":0.6655462384223938,"y":0.559382438659668},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6285714507102966,0.559382438659668,0.6655462384223938,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.559382438659668},{"x":0.6252101063728333,"y":0.559382438659668},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.559382438659668,0.6252101063728333,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.559382438659668},{"x":0.5932773351669312,"y":0.559382438659668},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5748218297958374},{"x":0.561344563961029,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.561344563961029,0.559382438659668,0.5932773351669312,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5736342072486877},{"x":0.561344563961029,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.556344563961029,0.5298170738220215,0.7646638798713684,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5795724391937256,0.7378151416778564,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7193277478218079,0.5795724391937256,0.7277311086654663,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6941176652908325,0.5795724391937256,0.7142857313156128,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6487395167350769,0.5795724391937256,0.6873949766159058,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6009501218795776,0.7361344695091248,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.599762499332428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.599762499332428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7193277478218079,0.599762499332428,0.7277311086654663,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.599762499332428},{"x":0.7142857313156128,"y":0.599762499332428},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6941176652908325,0.599762499332428,0.7142857313156128,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6873949766159058,"y":0.599762499332428},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6571428775787354,0.5985748171806335,0.6873949766159058,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.6199524998664856,0.7361344695091248,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7176470756530762,0.6199524998664856,0.7277311086654663,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6924369931221008,0.6199524998664856,0.7126050591468811,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6554622054100037,0.6199524998664856,0.6873949766159058,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.6285714507102966,0.6199524998664856,0.6504201889038086,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6401425004005432,0.7378151416778564,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7210084199905396,0.6401425004005432,0.7277311086654663,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6941176652908325,0.6401425004005432,0.7142857313156128,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوی","boundary":[0.6453781723976135,0.6401425004005432,0.6890756487846375,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6579572558403015,0.7378151416778564,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6924369931221008,0.6579572558403015,0.7277311086654663,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.6579572558403015,0.6890756487846375,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6579572558403015},{"x":0.658823549747467,"y":0.6579572558403015},{"x":0.658823549747467,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ملاک","boundary":[0.6268907785415649,0.6579572558403015,0.658823549747467,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6134454011917114,0.6579572558403015,0.6201680898666382,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6769596338272095},{"x":0.578151285648346,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.578151285648346,0.6579572558403015,0.610084056854248,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5596638917922974,0.6579572558403015,0.5714285969734192,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5126050710678101,0.6579572558403015,0.5529412031173706,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6769596338272095},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49915966391563416,0.6579572558403015,0.5058823823928833,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6579572558403015},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6579572558403015},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.4588235318660736,0.6579572558403015,0.49747899174690247,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6769596338272095},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43697479367256165,0.6579572558403015,0.4571428596973419,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.3983193337917328,0.6579572558403015,0.4268907606601715,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6769596338272095},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.38823530077934265,0.6579572558403015,0.3932773172855377,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.3512605130672455,0.6579572558403015,0.3831932842731476,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6781472563743591,0.7378151416778564,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6781472563743591},{"x":0.729411780834198,"y":0.6781472563743591},{"x":0.729411780834198,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.6672269105911255,0.6781472563743591,0.729411780834198,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.6151260733604431,0.6781472563743591,0.6605042219161987,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6781472563743591},{"x":0.610084056854248,"y":0.6781472563743591},{"x":0.610084056854248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.6781472563743591,0.610084056854248,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5495798587799072,0.6781472563743591,0.5899159908294678,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.6781472563743591,0.5428571701049805,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6781472563743591},{"x":0.534453809261322,"y":0.6781472563743591},{"x":0.534453809261322,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.4957983195781708,0.6781472563743591,0.534453809261322,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4722689092159271,0.6781472563743591,0.4941176474094391,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6781472563743591},{"x":0.462184876203537,"y":0.6781472563743591},{"x":0.462184876203537,"y":0.6971496343612671},{"x":0.413445383310318,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.413445383310318,0.6781472563743591,0.462184876203537,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7378151416778564,"y":0.716152012348175},{"x":0.7327731251716614,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6983373165130615,0.7378151416778564,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7277311086654663,"y":0.716152012348175},{"x":0.6924369931221008,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6924369931221008,0.6983373165130615,0.7277311086654663,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6890756487846375,"y":0.716152012348175},{"x":0.6672269105911255,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.6983373165130615,0.6890756487846375,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6983373165130615},{"x":0.658823549747467,"y":0.6983373165130615},{"x":0.658823549747467,"y":0.716152012348175},{"x":0.6218487620353699,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.6218487620353699,0.6983373165130615,0.658823549747467,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6151260733604431,"y":0.716152012348175},{"x":0.605042040348053,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.605042040348053,0.6983373165130615,0.6151260733604431,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5983193516731262,"y":0.716152012348175},{"x":0.5579832196235657,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5579832196235657,0.6983373165130615,0.5983193516731262,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5512605309486389,"y":0.716152012348175},{"x":0.5378151535987854,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5378151535987854,0.6983373165130615,0.5512605309486389,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5310924649238586,"y":0.716152012348175},{"x":0.4907563030719757,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.4907563030719757,0.6983373165130615,0.5310924649238586,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6983373165130615},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6983373165130615},{"x":0.48403361439704895,"y":0.716152012348175},{"x":0.4773109257221222,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4773109257221222,0.6983373165130615,0.48403361439704895,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4722689092159271,"y":0.716152012348175},{"x":0.4100840389728546,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.4100840389728546,0.6983373165130615,0.4722689092159271,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6983373165130615},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6983373165130615},{"x":0.40336135029792786,"y":0.716152012348175},{"x":0.35630252957344055,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناوابسته","boundary":[0.35630252957344055,0.6983373165130615,0.40336135029792786,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3478991687297821,"y":0.716152012348175},{"x":0.33949580788612366,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33949580788612366,0.6983373165130615,0.3478991687297821,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3327731192111969,"y":0.716152012348175},{"x":0.29243698716163635,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.29243698716163635,0.6983373165130615,0.3327731192111969,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.7185273170471191,0.7378151416778564,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6941176652908325,0.7185273170471191,0.7277311086654663,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.7185273170471191,0.6890756487846375,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7185273170471191},{"x":0.658823549747467,"y":0.7185273170471191},{"x":0.658823549747467,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6184874176979065,0.7185273170471191,0.658823549747467,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.7185273170471191,0.6117647290229797,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5529412031173706,0.7185273170471191,0.5932773351669312,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5394958257675171,0.7185273170471191,0.5462185144424438,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7363420724868774},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.49747899174690247,0.7185273170471191,0.534453809261322,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4773109257221222,0.7185273170471191,0.4941176474094391,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7185273170471191},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7185273170471191},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.4302521049976349,0.7185273170471191,0.46554622054100037,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.7375296950340271,0.7361344695091248,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6924369931221008,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6924369931221008,0.7375296950340271,0.7277311086654663,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.754156768321991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.7375296950340271,0.6890756487846375,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7375296950340271},{"x":0.658823549747467,"y":0.7375296950340271},{"x":0.658823549747467,"y":0.754156768321991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقعیتی","boundary":[0.6084033846855164,0.7375296950340271,0.658823549747467,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.7387173175811768,0.6016806960105896,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7553443908691406},{"x":0.561344563961029,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.561344563961029,0.7387173175811768,0.5848739743232727,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7387173175811768},{"x":0.556302547454834,"y":0.7387173175811768},{"x":0.556302547454834,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.4941176474094391,0.7387173175811768,0.556302547454834,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.4470588266849518,0.7387173175811768,0.48739495873451233,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7399049997329712},{"x":0.440336138010025,"y":0.7399049997329712},{"x":0.440336138010025,"y":0.7565320730209351},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.7399049997329712,0.440336138010025,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7553443908691406},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.3966386616230011,0.7399049997329712,0.4268907606601715,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.7600950002670288,0.7378151416778564,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسن","boundary":[0.6840336322784424,0.7600950002670288,0.7260504364967346,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.7600950002670288,0.6773109436035156,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.6252101063728333,0.7589073777198792,0.6638655662536621,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6184874176979065,"y":0.775534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.583193302154541,0.7589073777198792,0.6184874176979065,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.775534451007843},{"x":0.5579832196235657,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5579832196235657,0.7589073777198792,0.5798319578170776,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5529412031173706,"y":0.775534451007843},{"x":0.5109243988990784,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.5109243988990784,0.7589073777198792,0.5529412031173706,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7378151416778564,"y":0.794536828994751},{"x":0.7327731251716614,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.7790973782539368,0.7378151416778564,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7260504364967346,"y":0.794536828994751},{"x":0.6873949766159058,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6873949766159058,0.7790973782539368,0.7260504364967346,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.794536828994751},{"x":0.6453781723976135,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6453781723976135,0.7790973782539368,0.680672287940979,0.794536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7957244515419006},{"x":0.29243698716163635,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28743698716163635,0.5725724391937256,0.7428151416778564,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23025210201740265,"y":0.599762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6009501218795776,0.23025210201740265,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23025210201740265,"y":0.599762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5939501218795776,0.23525210201740265,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6211401224136353,0.23025210201740265,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6141401224136352,0.23525210201740265,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6413301825523376,0.23025210201740265,0.6484560370445251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6343301825523376,0.23525210201740265,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6615201830863953,0.22857142984867096,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6545201830863953,0.23357142984867096,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6817102432250977,0.22857142984867096,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6747102432250977,0.23357142984867096,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7019002437591553,0.22689075767993927,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6949002437591553,0.23189075767993927,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":"(","boundary":[0.23193277418613434,0.7636579275131226,0.21344538033008575,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7566579275131226,0.21844538033008576,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7826603055000305,0.23025210201740265,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7756603055000305,0.23525210201740265,0.7979738421440125],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/NDHlMpHVmaLhBJgi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/lUQJZaOobxoGiTyU.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/zFloAfyUYSMcYBwm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0001764631248709708,0.9986724807354582,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17339667677879333},{"x":0.756302535533905,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.756302535533905,0.15558195114135742,0.7831932902336121,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7310924530029297,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7310924530029297,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6957983374595642,0.15558195114135742,0.7310924530029297,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6924369931221008,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6924369931221008,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.15558195114135742,0.6924369931221008,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6621848940849304,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6302521228790283,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.6302521228790283,0.15558195114135742,0.6621848940849304,0.17339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6302521228790283,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6252521228790283,0.14858195114135742,0.7881932902336121,0.18039667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.2529691159725189,0.23025210201740265,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24596911597251891,0.23525210201740265,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.19121140241622925,0.7848739624023438,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7226890921592712,0.1900237500667572,0.7462185025215149,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.1900237500667572,0.7193277478218079,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6773109436035156,0.1900237500667572,0.7092437148094177,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6352941393852234,0.18883609771728516,0.6705882549285889,0.20783847570419312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6302941393852234,0.18183609771728515,0.7898739624023438,0.21602612805366517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.2125890702009201,0.7378151416778564,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6941176652908325,0.2125890702009201,0.7277311086654663,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوا","boundary":[0.6521008610725403,0.2125890702009201,0.6857143044471741,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.2327791005373001,0.7378151416778564,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6924369931221008,0.2327791005373001,0.7277311086654663,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صوری","boundary":[0.6453781723976135,0.23396675288677216,0.6857143044471741,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.2529691159725189,0.7378151416778564,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6941176652908325,0.2529691159725189,0.7277311086654663,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاکی","boundary":[0.6487395167350769,0.2529691159725189,0.6857143044471741,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.2731591463088989,0.7361344695091248,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6941176652908325,0.2731591463088989,0.7277311086654663,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6689075827598572,0.2731591463088989,0.6857143044471741,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6403361558914185,0.2731591463088989,0.6571428775787354,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.29334917664527893,0.7378151416778564,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6941176652908325,0.29334917664527893,0.7277311086654663,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6873949766159058,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.6420168280601501,0.29334917664527893,0.6873949766159058,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.31353920698165894,0.7378151416778564,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6941176652908325,0.31353920698165894,0.7277311086654663,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6605042219161987,0.31353920698165894,0.6857143044471741,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.33372920751571655,0.7378151416778564,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همسانی","boundary":[0.6789916157722473,0.33372920751571655,0.7277311086654663,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.6352941393852234,0.33372920751571655,0.6722689270973206,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6302941393852234,0.2055890702009201,0.7428151416778564,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.35391923785209656,0.7361344695091248,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6941176652908325,0.35391923785209656,0.7277311086654663,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6773109436035156,0.35391923785209656,0.6857143044471741,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6369748115539551,0.3527315855026245,0.6689075827598572,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.5865546464920044,0.3527315855026245,0.6285714507102966,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3527315855026245},{"x":0.578151285648346,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.5512605309486389,0.35154393315315247,0.578151285648346,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.3729216158390045,0.7848739624023438,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7176470756530762,0.3729216158390045,0.7462185025215149,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.3729216158390045,0.7193277478218079,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045},{"x":0.707563042640686,"y":0.3729216158390045},{"x":0.707563042640686,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتبار","boundary":[0.6705882549285889,0.3729216158390045,0.707563042640686,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6302521228790283,0.3729216158390045,0.6672269105911255,0.3895486891269684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5462605309486389,0.34454393315315246,0.7898739624023438,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.39073634147644043,0.7378151416778564,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازآزمایی","boundary":[0.6722689270973206,0.3919239938259125,0.7277311086654663,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.4144892990589142,0.7361344695091248,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.7109243869781494,0.4144892990589142,0.7277311086654663,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4144892990589142},{"x":0.707563042640686,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.4144892990589142,0.707563042640686,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.6403361558914185,0.4133016765117645,0.6773109436035156,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.43349167704582214,0.7378151416778564,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7142857313156128,0.43349167704582214,0.7277311086654663,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6840336322784424,0.43349167704582214,0.707563042640686,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6504201889038086,0.43349167704582214,0.6789916157722473,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6084033846855164,0.43349167704582214,0.6453781723976135,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.45605701208114624,0.7378151416778564,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6974790096282959,0.45605701208114624,0.7277311086654663,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودر","boundary":[0.6638655662536621,0.45605701208114624,0.6924369931221008,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6521008610725403,0.45605701208114624,0.6571428775787354,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47149643301963806},{"x":0.578151285648346,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریچاردسون","boundary":[0.578151285648346,0.45605701208114624,0.6487395167350769,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.489311158657074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.47387173771858215,0.7378151416778564,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.489311158657074},{"x":0.6873949766159058,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6873949766159058,0.47387173771858215,0.7277311086654663,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48812350630760193},{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.63193279504776,0.47387173771858215,0.6789916157722473,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.6016806960105896,0.47387173771858215,0.6268907785415649,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48812350630760193},{"x":0.561344563961029,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاران","boundary":[0.561344563961029,0.47387173771858215,0.5983193516731262,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.49643704295158386,0.7361344695091248,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6974790096282959,0.49643704295158386,0.7277311086654663,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.6705882549285889,0.4952494204044342,0.6941176652908325,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6453781723976135,0.4952494204044342,0.6672269105911255,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7378151416778564,"y":0.529691219329834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5142517685890198,0.7378151416778564,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7277311086654663,"y":0.529691219329834},{"x":0.6907563209533691,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطای","boundary":[0.6907563209533691,0.5142517685890198,0.7277311086654663,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6823529601097107,"y":0.529691219329834},{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.6521008610725403,0.5142517685890198,0.6823529601097107,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6470588445663452,"y":0.529691219329834},{"x":0.6184874176979065,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6184874176979065,0.5142517685890198,0.6470588445663452,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6151260733604431,"y":0.529691219329834},{"x":0.583193302154541,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.583193302154541,0.5142517685890198,0.6151260733604431,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5332541465759277,0.7378151416778564,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6991596817970276,0.5332541465759277,0.7260504364967346,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6571428775787354,0.5332541465759277,0.6941176652908325,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277},{"x":0.653781533241272,"y":0.5332541465759277},{"x":0.653781533241272,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.5332541465759277,0.653781533241272,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5498812198638916},{"x":0.578151285648346,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.578151285648346,0.5320665240287781,0.6235294342041016,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5327731370925903,0.5320665240287781,0.5731092691421509,0.5486935973167419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5277731370925903,0.3837363414764404,0.7411344695091248,0.5568812198638916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7142857313156128,"y":0.570071280002594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.6924369931221008,0.5546318292617798,0.7142857313156128,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6941176652908325,"y":0.570071280002594},{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رغبت","boundary":[0.6605042219161987,0.5546318292617798,0.6941176652908325,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6487395167350769,"y":0.570071280002594},{"x":0.610084056854248,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برانگیز","boundary":[0.610084056854248,0.5546318292617798,0.6487395167350769,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5546318292617798},{"x":0.605042040348053,"y":0.5546318292617798},{"x":0.605042040348053,"y":0.570071280002594},{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.578151285648346,0.5546318292617798,0.605042040348053,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7109243869781494,"y":0.589073657989502},{"x":0.7058823704719543,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7042016983032227,0.5748218297958374,0.7109243869781494,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6991596817970276,"y":0.589073657989502},{"x":0.6941176652908325,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6941176652908325,0.5748218297958374,0.6991596817970276,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6907563209533691,"y":0.589073657989502},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6386554837226868,0.5760095119476318,0.6907563209533691,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.605042040348053,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.605042040348053,0.5760095119476318,0.63193279504776,0.5902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5902612805366516},{"x":0.578151285648346,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5731512856483459,0.5476318292617798,0.7192857313156128,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.6941176652908325,0.5950118899345398,0.7109243869781494,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سهولت","boundary":[0.6436975002288818,0.5961995124816895,0.6890756487846375,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6033613681793213,0.5961995124816895,0.6369748115539551,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.5680672526359558,0.5973871946334839,0.5983193516731262,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.6152018904685974,0.7848739624023438,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6342042684555054},{"x":0.707563042640686,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.707563042640686,0.6152018904685974,0.7478991746902466,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6140142679214478},{"x":0.707563042640686,"y":0.6140142679214478},{"x":0.707563042640686,"y":0.6330166459083557},{"x":0.702521026134491,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6140142679214478,0.707563042640686,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنجارهای","boundary":[0.6302521228790283,0.6140142679214478,0.6957983374595642,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5882353186607361,0.6140142679214478,0.6252101063728333,0.6330166459083557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5630672526359558,0.5880118899345398,0.7898739624023438,0.6412042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6365795731544495,0.7378151416778564,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7159664034843445,0.6365795731544495,0.7277311086654663,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.6353919506072998,0.7142857313156128,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6521008610725403,0.6353919506072998,0.6840336322784424,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6168067455291748,0.6353919506072998,0.6487395167350769,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6567695736885071,0.7378151416778564,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6957983374595642,0.6555819511413574,0.7277311086654663,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6621848940849304,0.6555819511413574,0.6941176652908325,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6555819511413574},{"x":0.653781533241272,"y":0.6555819511413574},{"x":0.653781533241272,"y":0.6710214018821716},{"x":0.610084056854248,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.610084056854248,0.6555819511413574,0.653781533241272,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5747899413108826,0.6555819511413574,0.6016806960105896,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6769596338272095,0.7378151416778564,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6769596338272095},{"x":0.729411780834198,"y":0.6769596338272095},{"x":0.729411780834198,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6941176652908325,0.6769596338272095,0.729411780834198,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6672269105911255,0.6769596338272095,0.6890756487846375,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6134454011917114,0.6769596338272095,0.6554622054100037,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.5714285969734192,0.6769596338272095,0.5983193516731262,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6971496343612671,0.7378151416778564,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6957983374595642,0.6971496343612671,0.7277311086654663,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6621848940849304,0.6971496343612671,0.6941176652908325,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6971496343612671},{"x":0.653781533241272,"y":0.6971496343612671},{"x":0.653781533241272,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6285714507102966,0.6971496343612671,0.653781533241272,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6117647290229797,0.6971496343612671,0.6252101063728333,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.7173396944999695,0.7361344695091248,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6957983374595642,0.7173396944999695,0.7277311086654663,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6605042219161987,0.7173396944999695,0.6924369931221008,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7185273170471191},{"x":0.653781533241272,"y":0.7185273170471191},{"x":0.653781533241272,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.6184874176979065,0.7185273170471191,0.653781533241272,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6016806960105896,0.7185273170471191,0.6151260733604431,0.7315914630889893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5664285969734192,0.6283919506072998,0.7428151416778564,0.7397790856361389],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.7375296950340271,0.7361344695091248,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6957983374595642,0.7375296950340271,0.7277311086654663,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6605042219161987,0.7375296950340271,0.6924369931221008,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7375296950340271},{"x":0.653781533241272,"y":0.7375296950340271},{"x":0.653781533241272,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.6184874176979065,0.7375296950340271,0.653781533241272,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6016806960105896,0.7375296950340271,0.6151260733604431,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5714285969734192,0.7387173175811768,0.5949580073356628,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.534453809261322,0.7387173175811768,0.5680672526359558,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7387173175811768},{"x":0.529411792755127,"y":0.7387173175811768},{"x":0.529411792755127,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5159664154052734,0.7387173175811768,0.529411792755127,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7596638798713684,"y":0.775534451007843},{"x":0.7327731251716614,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7327731251716614,0.7577196955680847,0.7596638798713684,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7260504364967346,"y":0.775534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7092437148094177,0.7577196955680847,0.7260504364967346,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7058823704719543,"y":0.775534451007843},{"x":0.7042016983032227,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.7577196955680847,0.7058823704719543,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5176470875740051,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5109664154052734,0.7305296950340271,0.7663445520401001,0.7813467688560486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7394958138465881,"y":0.794536828994751},{"x":0.7344537973403931,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7344537973403931,0.7790973782539368,0.7394958138465881,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7790973782539368},{"x":0.729411780834198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.729411780834198,"y":0.794536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7126050591468811,0.7790973782539368,0.729411780834198,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7092437148094177,"y":0.794536828994751},{"x":0.6907563209533691,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6907563209533691,0.7790973782539368,0.7092437148094177,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.794536828994751},{"x":0.6605042219161987,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنی","boundary":[0.6605042219161987,0.7790973782539368,0.680672287940979,0.794536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6605042219161987,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6555042219161987,0.7720973782539368,0.7444958138465881,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.5581947565078735,0.21344538033008575,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.5391923785209656,0.21344538033008575,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.519002377986908,0.21344538033008575,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.49881234765052795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.49881234765052795,0.21344538033008575,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.47862231731414795,0.21344538033008575,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.45843231678009033,0.21344538033008575,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.4382422864437103,0.21344538033008575,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.4168646037578583,0.21344538033008575,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3978622257709503},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.3978622257709503,0.21344538033008575,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.3752969205379486,0.21344538033008575,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3574821949005127},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.3574821949005127,0.21344538033008575,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.3349168598651886,0.21344538033008575,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.31591448187828064,0.21344538033008575,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.29334917664527893,0.21344538033008575,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.275534451007843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"rtl","str":"7","boundary":[0.23193277418613434,0.275534451007843,0.21344538033008575,0.27909737825393677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.275534451007843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21344538033008575,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.5199999809265137,"boundary":[0.22693277418613433,0.268534451007843,0.21676470816135407,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23396675288677216},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.23193277418613434,0.23396675288677216,0.21344538033008575,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.23193277418613434,0.2125890702009201,0.21344538033008575,0.21615201234817505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.17000000178813934,"boundary":[0.22693277418613433,0.2055890702009201,0.21844538033008576,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.1947743445634842},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"7","boundary":[0.23193277418613434,0.1947743445634842,0.21344538033008575,0.19833728671073914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.1947743445634842},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.20999999344348907,"boundary":[0.22693277418613433,0.18777434456348419,0.21844538033008576,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21176470816135406,0.5771971344947815,0.22689075767993927,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5701971344947815,0.23189075767993927,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21176470816135406,0.5961995124816895,0.23193277418613434,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5891995124816894,0.23693277418613434,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6163895726203918,0.23025210201740265,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6093895726203918,0.23525210201740265,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6377671957015991},{"x":0.22689075767993927,"y":0.646080732345581},{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6377671957015991,0.22689075767993927,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6377671957015991},{"x":0.22689075767993927,"y":0.646080732345581},{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6307671957015991,0.23189075767993927,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6579572558403015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6579572558403015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6579572558403015,0.22857142984867096,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6579572558403015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6579572558403015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6509572558403015,0.23357142984867096,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6781472563743591,0.22857142984867096,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6711472563743591,0.23357142984867096,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6983373165130615,0.23025210201740265,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6913373165130615,0.23525210201740265,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7185273170471191,0.23025210201740265,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7115273170471191,0.23525210201740265,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7387173175811768,0.23025210201740265,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7317173175811768,0.23525210201740265,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7790973782539368,0.22857142984867096,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7720973782539368,0.23357142984867096,0.7944109148979187],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/wIFxQRupCFQuPTar-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/vlPxeDJTBPDACgdX.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/fOvVopAPTUJZlZDW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00017928413413199562,0.9986724807354582,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.15914489328861237},{"x":0.3193277418613434,"y":0.15914489328861237},{"x":0.3193277418613434,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.2722689211368561,0.15914489328861237,0.3193277418613434,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.15914489328861237},{"x":0.3193277418613434,"y":0.15914489328861237},{"x":0.3193277418613434,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2672689211368561,0.15214489328861236,0.3243277418613434,0.1792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24537815153598785,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24537815153598785,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.21680672466754913,0.15795724093914032,0.24537815153598785,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24537815153598785,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24537815153598785,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1509572409391403,0.25037815153598786,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.1923990547657013,0.23025210201740265,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1853990547657013,0.23525210201740265,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.2125890702009201,0.23025210201740265,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2055890702009201,0.23525210201740265,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.25415676832199097,0.22689075767993927,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24715676832199096,0.23189075767993927,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2731591463088989},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.2731591463088989,0.22857142984867096,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2731591463088989},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2661591463088989,0.23357142984867096,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.29334917664527893,0.23025210201740265,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2863491766452789,0.23525210201740265,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3147268295288086,0.23025210201740265,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3077268295288086,0.23525210201740265,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3349168598651886,0.23025210201740265,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3279168598651886,0.23525210201740265,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.3551068902015686,0.23025210201740265,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3481068902015686,0.23525210201740265,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37410926818847656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21176470816135406,0.3752969205379486,0.23025210201740265,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37410926818847656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3682969205379486,0.23525210201740265,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۰","boundary":[0.21344538033008575,0.3954869210720062,0.22857142984867096,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3884869210720062,0.23357142984867096,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4133016765117645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21176470816135406,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۹۱","boundary":[0.21176470816135406,0.4144892990589142,0.23025210201740265,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4133016765117645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21176470816135406,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4074892990589142,0.23525210201740265,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21344538033008575,0.43586698174476624,0.23025210201740265,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42886698174476623,0.23525210201740265,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۹۶","boundary":[0.21176470816135406,0.45605701208114624,0.23193277418613434,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.44905701208114623,0.23693277418613434,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.21344538033008575,0.47624704241752625,0.23025210201740265,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46924704241752624,0.23525210201740265,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.19121140241622925,0.7378151416778564,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7126050591468811,0.19121140241622925,0.7277311086654663,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.19121140241622925,0.7092437148094177,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.19121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.19121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاسی","boundary":[0.6403361558914185,0.19121140241622925,0.680672287940979,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.21377672255039215,0.7361344695091248,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2125890702009201},{"x":0.729411780834198,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7126050591468811,0.2125890702009201,0.7277311086654663,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.2125890702009201,0.7092437148094177,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22921615839004517},{"x":0.63193279504776,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درصدی","boundary":[0.63193279504776,0.2125890702009201,0.6789916157722473,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.23396675288677216,0.7361344695091248,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7126050591468811,0.2327791005373001,0.7277311086654663,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.2327791005373001,0.7092437148094177,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.23159144818782806},{"x":0.680672287940979,"y":0.2327791005373001},{"x":0.680672287940979,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراز","boundary":[0.6605042219161987,0.23159144818782806,0.680672287940979,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.63193279504776,0.23159144818782806,0.6605042219161987,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.2529691159725189,0.7361344695091248,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.7042016983032227,0.2529691159725189,0.7277311086654663,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2517814636230469},{"x":0.702521026134491,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.2517814636230469,0.7008403539657593,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Z","boundary":[0.6605042219161987,0.2517814636230469,0.6689075827598572,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.2731591463088989,0.7361344695091248,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.7042016983032227,0.2731591463088989,0.7277311086654663,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2719714939594269},{"x":0.702521026134491,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.2719714939594269,0.7008403539657593,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6689075827598572,"y":0.285035640001297},{"x":0.6605042219161987,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"T","boundary":[0.6621848940849304,0.2719714939594269,0.6689075827598572,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.294536828994751},{"x":0.7378151416778564,"y":0.294536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.294536828994751,0.7361344695091248,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.29334917664527893},{"x":0.729411780834198,"y":0.294536828994751},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3076009452342987},{"x":0.702521026134491,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.702521026134491,0.29334917664527893,0.7277311086654663,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.29334917664527893},{"x":0.702521026134491,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.29334917664527893,0.7008403539657593,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"AGCT","boundary":[0.6285714507102966,0.29097387194633484,0.6689075827598572,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.3147268295288086,0.7361344695091248,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32897862792015076},{"x":0.702521026134491,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.702521026134491,0.31353920698165894,0.7310924530029297,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.31353920698165894,0.7008403539657593,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6302521228790283,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"CEEB","boundary":[0.6302521228790283,0.31116390228271484,0.6705882549285889,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.33372920751571655,0.7361344695091248,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3479810059070587},{"x":0.702521026134491,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.702521026134491,0.33372920751571655,0.7277311086654663,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.33372920751571655},{"x":0.702521026134491,"y":0.33372920751571655},{"x":0.702521026134491,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.33372920751571655,0.702521026134491,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.6638655662536621,0.33372920751571655,0.6689075827598572,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.33372920751571655},{"x":0.658823549747467,"y":0.33372920751571655},{"x":0.658823549747467,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.6218487620353699,0.33372920751571655,0.658823549747467,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.3551068902015686,0.7378151416778564,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3551068902015686},{"x":0.729411780834198,"y":0.3551068902015686},{"x":0.729411780834198,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.7042016983032227,0.3551068902015686,0.729411780834198,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3681710362434387},{"x":0.63193279504776,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهرانحرافی","boundary":[0.63193279504776,0.3551068902015686,0.6890756487846375,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.3729216158390045,0.7361344695091248,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودارها","boundary":[0.6773109436035156,0.3729216158390045,0.7277311086654663,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.37410926818847656,0.6689075827598572,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.37410926818847656},{"x":0.658823549747467,"y":0.3729216158390045},{"x":0.658823549747467,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نیمرخ","boundary":[0.6235294342041016,0.37410926818847656,0.658823549747467,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6016806960105896,0.37410926818847656,0.6218487620353699,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5899159908294678,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.5579832196235657,0.37410926818847656,0.5899159908294678,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.3931116461753845,0.7361344695091248,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6941176652908325,0.3931116461753845,0.7260504364967346,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.3931116461753845,0.6857143044471741,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6369748115539551,0.3919239938259125,0.6722689270973206,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5764706134796143,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سئوالات","boundary":[0.578151285648346,0.3919239938259125,0.6302521228790283,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5361344814300537,0.3919239938259125,0.5714285969734192,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.4144892990589142,0.7378151416778564,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6823529601097107,0.4144892990589142,0.7260504364967346,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6352941393852234,0.4144892990589142,0.6756302714347839,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشواری","boundary":[0.5798319578170776,0.4144892990589142,0.6285714507102966,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سئوال","boundary":[0.5378151535987854,0.4144892990589142,0.5731092691421509,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.43349167704582214,0.7361344695091248,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45130640268325806},{"x":0.680672287940979,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.680672287940979,0.43349167704582214,0.7260504364967346,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6436975002288818,0.4346793293952942,0.6739495992660522,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.610084056854248,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمیز","boundary":[0.610084056854248,0.4346793293952942,0.6369748115539551,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4346793293952942},{"x":0.605042040348053,"y":0.4346793293952942},{"x":0.605042040348053,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سئوال","boundary":[0.5697479248046875,0.4346793293952942,0.605042040348053,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.45368170738220215,0.7378151416778564,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6823529601097107,0.45368170738220215,0.7260504364967346,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6352941393852234,0.45368170738220215,0.6756302714347839,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.5680672526359558,0.45368170738220215,0.6285714507102966,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7378151416778564,"y":0.489311158657074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.4726840853691101,0.7378151416778564,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7260504364967346,"y":0.489311158657074},{"x":0.6823529601097107,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6823529601097107,0.4726840853691101,0.7260504364967346,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6756302714347839,"y":0.489311158657074},{"x":0.6352941393852234,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6352941393852234,0.4726840853691101,0.6756302714347839,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6285714507102966,"y":0.489311158657074},{"x":0.5680672526359558,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.5680672526359558,0.4726840853691101,0.6285714507102966,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5630252361297607,"y":0.489311158657074},{"x":0.507563054561615,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گشتاوری","boundary":[0.507563054561615,0.4726840853691101,0.5630252361297607,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5008403658866882,"y":0.489311158657074},{"x":0.45546218752861023,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیرسون","boundary":[0.45546218752861023,0.4726840853691101,0.5008403658866882,0.489311158657074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.489311158657074},{"x":0.45546218752861023,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4504621875286102,0.18421140241622924,0.7428151416778564,0.496311158657074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7378151416778564,"y":0.510688841342926},{"x":0.7327731251716614,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.49406176805496216,0.7378151416778564,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7260504364967346,"y":0.510688841342926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6823529601097107,0.49406176805496216,0.7260504364967346,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6756302714347839,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6756302714347839,"y":0.510688841342926},{"x":0.6352941393852234,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6352941393852234,0.49406176805496216,0.6756302714347839,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.510688841342926},{"x":0.5680672526359558,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.5680672526359558,0.49406176805496216,0.6285714507102966,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.510688841342926},{"x":0.5462185144424438,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5462185144424438,0.49406176805496216,0.561344563961029,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5445378422737122,"y":0.510688841342926},{"x":0.5126050710678101,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5126050710678101,0.49406176805496216,0.5445378422737122,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5142857432365417,"y":0.510688841342926},{"x":0.5008403658866882,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5008403658866882,0.49406176805496216,0.5142857432365417,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4924369752407074,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4924369752407074,"y":0.510688841342926},{"x":0.4638655483722687,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.4638655483722687,0.49406176805496216,0.4924369752407074,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.49406176805496216},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49406176805496216},{"x":0.46554622054100037,"y":0.510688841342926},{"x":0.45210084319114685,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.45210084319114685,0.49406176805496216,0.46554622054100037,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5142517685890198,0.7848739624023438,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7126050591468811,0.5142517685890198,0.7445378303527832,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6991596817970276,0.5142517685890198,0.7058823704719543,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6638655662536621,0.5142517685890198,0.6957983374595642,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.5142517685890198,0.6571428775787354,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5332541465759277},{"x":0.610084056854248,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.610084056854248,0.5130641460418701,0.6470588445663452,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.5130641460418701,0.6067227125167847,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5130641460418701},{"x":0.578151285648346,"y":0.5130641460418701},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5411764979362488,0.5130641460418701,0.578151285648346,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5130641460418701},{"x":0.534453809261322,"y":0.5130641460418701},{"x":0.534453809261322,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5243697762489319,0.5130641460418701,0.534453809261322,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5058823823928833,0.5130641460418701,0.5193277597427368,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7394958138465881,0.5356294512748718,0.7613445520401001,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5486935973167419},{"x":0.702521026134491,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7008403539657593,0.5356294512748718,0.7378151416778564,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6689075827598572,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6689075827598572,0.5368170738220215,0.6924369931221008,0.5498812198638916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.45210084319114685,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44710084319114685,0.48706176805496215,0.7898739624023438,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7378151416778564,"y":0.570071280002594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5570071339607239,0.7378151416778564,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6957983374595642,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6957983374595642,0.5558194518089294,0.7277311086654663,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6890756487846375,"y":0.570071280002594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.570071280002594}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6789916157722473,0.5558194518089294,0.6890756487846375,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6722689270973206,"y":0.570071280002594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6386554837226868,0.5558194518089294,0.6722689270973206,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5558194518089294},{"x":0.63193279504776,"y":0.5558194518089294},{"x":0.63193279504776,"y":0.570071280002594},{"x":0.6084033846855164,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6084033846855164,0.5558194518089294,0.63193279504776,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6016806960105896,"y":0.570071280002594},{"x":0.5764706134796143,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.5764706134796143,0.5558194518089294,0.6016806960105896,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5714285969734192,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5411764979362488,0.5558194518089294,0.5714285969734192,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5760095119476318,0.7378151416778564,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6957983374595642,0.5760095119476318,0.7277311086654663,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6789916157722473,0.5760095119476318,0.6890756487846375,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6386554837226868,0.5748218297958374,0.6722689270973206,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5748218297958374},{"x":0.63193279504776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6084033846855164,0.5748218297958374,0.63193279504776,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.5495798587799072,0.5748218297958374,0.6016806960105896,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.5748218297958374,0.5428571701049805,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5748218297958374},{"x":0.529411792755127,"y":0.5748218297958374},{"x":0.529411792755127,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.48235294222831726,0.5748218297958374,0.529411792755127,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.4420168101787567,0.5748218297958374,0.4756302535533905,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5973871946334839,0.7361344695091248,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6957983374595642,0.5973871946334839,0.7277311086654663,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6789916157722473,0.5961995124816895,0.6873949766159058,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6386554837226868,0.5961995124816895,0.6722689270973206,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5961995124816895},{"x":0.63193279504776,"y":0.5961995124816895},{"x":0.63193279504776,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.5899159908294678,0.5961995124816895,0.63193279504776,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5950118899345398},{"x":0.583193302154541,"y":0.5961995124816895},{"x":0.583193302154541,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5378151535987854,0.5950118899345398,0.583193302154541,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6128265857696533},{"x":0.440336138010025,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4370168101787567,0.5464442067146301,0.7428151416778564,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6163895726203918,0.7378151416778564,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6957983374595642,0.6163895726203918,0.7277311086654663,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6789916157722473,0.6163895726203918,0.6890756487846375,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6386554837226868,0.6163895726203918,0.6722689270973206,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6163895726203918},{"x":0.63193279504776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.5966386795043945,0.6163895726203918,0.63193279504776,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.5630252361297607,0.6163895726203918,0.5882353186607361,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتزاعی","boundary":[0.5176470875740051,0.6163895726203918,0.5579832196235657,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7529411911964417,0.6365795731544495,0.7579832077026367,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7411764860153198,0.6365795731544495,0.7478991746902466,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7042016983032227,0.6365795731544495,0.7378151416778564,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6365795731544495},{"x":0.702521026134491,"y":0.6365795731544495},{"x":0.702521026134491,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.6365795731544495,0.702521026134491,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6508313417434692},{"x":0.63193279504776,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.63193279504776,0.6365795731544495,0.6705882549285889,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.5932773351669312,0.6377671957015991,0.6268907785415649,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7462185025215149,0.6555819511413574,0.7613445520401001,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.6567695736885071,0.7361344695091248,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6941176652908325,0.6567695736885071,0.7310924530029297,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.6567695736885071,0.6907563209533691,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6710214018821716},{"x":0.63193279504776,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عاملی","boundary":[0.63193279504776,0.6567695736885071,0.6621848940849304,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.6579572558403015,0.6252101063728333,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5109664154052734,0.6093895726203918,0.7646638798713684,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.675771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.675771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.675771951675415,0.7361344695091248,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.675771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.675771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نظرية","boundary":[0.6941176652908325,0.675771951675415,0.7277311086654663,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.675771951675415},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوعاملی","boundary":[0.6369748115539551,0.6769596338272095,0.6873949766159058,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسپیرمن","boundary":[0.5798319578170776,0.6769596338272095,0.6302521228790283,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.6971496343612671,0.7361344695091248,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"نظریه","boundary":[0.6957983374595642,0.6971496343612671,0.7277311086654663,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"چندعاملی","boundary":[0.6268907785415649,0.6971496343612671,0.6873949766159058,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ترستون","boundary":[0.5731092691421509,0.6971496343612671,0.6184874176979065,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.7173396944999695,0.7378151416778564,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6957983374595642,0.7173396944999695,0.7277311086654663,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6722689270973206,0.7173396944999695,0.6873949766159058,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6369748115539551,0.7173396944999695,0.6689075827598572,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیلفورد","boundary":[0.5882353186607361,0.7173396944999695,0.6336134672164917,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7378151416778564,"y":0.754156768321991},{"x":0.7327731251716614,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.7387173175811768,0.7378151416778564,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7277311086654663,"y":0.754156768321991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6957983374595642,0.7387173175811768,0.7277311086654663,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6907563209533691,"y":0.754156768321991},{"x":0.6689075827598572,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتل","boundary":[0.6689075827598572,0.7387173175811768,0.6907563209533691,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6621848940849304,"y":0.754156768321991},{"x":0.6285714507102966,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6285714507102966,0.7387173175811768,0.6621848940849304,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6218487620353699,"y":0.754156768321991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.5899159908294678,0.7387173175811768,0.6218487620353699,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5815126299858093,"y":0.754156768321991},{"x":0.5462185144424438,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متبلور","boundary":[0.5462185144424438,0.7387173175811768,0.5815126299858093,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5394958257675171,"y":0.754156768321991},{"x":0.5327731370925903,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.7387173175811768,0.5394958257675171,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5277311205863953,"y":0.754156768321991},{"x":0.4941176474094391,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.4941176474094391,0.7387173175811768,0.5277311205863953,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48739495873451233,"y":0.754156768321991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.4588235318660736,0.7387173175811768,0.48739495873451233,0.754156768321991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705},{"languageCode":"ps","confidence":0.2199999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7361344695091248,"y":0.675771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.754156768321991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4521428596973419,0.6711472563743591,0.7428151416778564,0.761156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.7577196955680847,0.7361344695091248,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6957983374595642,0.7577196955680847,0.7277311086654663,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6739495992660522,0.7589073777198792,0.6873949766159058,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6252101063728333,0.7589073777198792,0.6672269105911255,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنسن","boundary":[0.5798319578170776,0.7589073777198792,0.6184874176979065,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7462185025215149,0.7790973782539368,0.7613445520401001,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.7790973782539368,0.7445378303527832,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7042016983032227,0.7790973782539368,0.7361344695091248,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7790973782539368},{"x":0.702521026134491,"y":0.7790973782539368},{"x":0.702521026134491,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.7790973782539368,0.702521026134491,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6386554837226868,0.7790973782539368,0.6705882549285889,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7790973782539368},{"x":0.63193279504776,"y":0.7790973782539368},{"x":0.63193279504776,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مداری","boundary":[0.5949580073356628,0.7790973782539368,0.63193279504776,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.5546218752861023,0.7790973782539368,0.5882353186607361,0.7933491468429565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5496218752861023,0.7519073777198791,0.7663445520401001,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5368170738220215,0.24033613502979279,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5298170738220215,0.2453361350297928,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21176470816135406,0.5973871946334839,0.24033613502979279,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5903871946334839,0.2453361350297928,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6175771951675415,0.24033613502979279,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6105771951675415,0.2453361350297928,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6377671957015991,0.2386554628610611,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6307671957015991,0.2436554628610611,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6781472563743591,0.2386554628610611,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6711472563743591,0.2436554628610611,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6983373165130615,0.2386554628610611,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6913373165130615,0.2436554628610611,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21176470816135406,0.7185273170471191,0.2386554628610611,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7115273170471191,0.2436554628610611,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7387173175811768,0.24033613502979279,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7317173175811768,0.2453361350297928,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7589073777198792,0.2386554628610611,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7519073777198791,0.2436554628610611,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7790973782539368,0.2386554628610611,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7720973782539368,0.2436554628610611,0.7944109148979187],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/BZEDFFzRbqHahzfr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/PjnQUHgJtNehGhtw.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/hHeXZCLZyGvofwte.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00017787363835015377,0.9986724807354582,0.99905087704953]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.75126051902771,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.75126051902771,0.15795724093914032,0.7848739624023438,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.75126051902771,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.1509572409391403,0.7898739624023438,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7243697643280029,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7243697643280029,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6890756487846375,0.15439429879188538,0.7243697643280029,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6840336322784424,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6840336322784424,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.15558195114135742,0.6840336322784424,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6554622054100037,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6218487620353699,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.6201680898666382,0.15676960349082947,0.6554622054100037,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7243697643280029,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7243697643280029,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6218487620353699,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6151680898666382,0.14976960349082946,0.7293697643280029,0.17802137207984925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.1923990547657013,0.2386554628610611,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1853990547657013,0.2436554628610611,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21176470816135406,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21176470816135406,0.2125890702009201,0.2386554628610611,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21176470816135406,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2055890702009201,0.2436554628610611,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.2327791005373001,0.24033613502979279,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2257791005373001,0.2453361350297928,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.2529691159725189,0.7361344695091248,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.2529691159725189,0.7260504364967346,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6874369931221008,0.24596911597251891,0.7411344695091248,0.2694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.2386554628610611,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.2436554628610611,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2731591463088989,0.2386554628610611,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2661591463088989,0.2436554628610611,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.29334917664527893,0.2386554628610611,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2863491766452789,0.2436554628610611,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3147268295288086,0.24033613502979279,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3077268295288086,0.2453361350297928,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.19121140241622925,0.7378151416778564,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6957983374595642,0.19121140241622925,0.7277311086654663,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6403361558914185,0.19121140241622925,0.6873949766159058,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیاژه","boundary":[0.6084033846855164,0.19121140241622925,0.6336134672164917,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6016806960105896,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5697479248046875,0.19121140241622925,0.6016806960105896,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20665083825588226},{"x":0.529411792755127,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.529411792755127,0.19121140241622925,0.5630252361297607,0.20665083825588226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20665083825588226},{"x":0.529411792755127,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.524411792755127,0.18421140241622924,0.7428151416778564,0.21365083825588227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.2125890702009201,0.7361344695091248,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6941176652908325,0.2125890702009201,0.7277311086654663,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازنمایی","boundary":[0.6386554837226868,0.2125890702009201,0.6873949766159058,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برونر","boundary":[0.6000000238418579,0.2125890702009201,0.6302521228790283,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.22921615839004517,0.7848739624023438,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7126050591468811,0.22921615839004517,0.7462185025215149,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.22921615839004517},{"x":0.707563042640686,"y":0.22921615839004517},{"x":0.707563042640686,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6991596817970276,0.22921615839004517,0.707563042640686,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6605042219161987,0.22921615839004517,0.6974790096282959,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.22921615839004517},{"x":0.653781533241272,"y":0.22921615839004517},{"x":0.653781533241272,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استانفورد","boundary":[0.5966386795043945,0.22921615839004517,0.653781533241272,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5848739743232727,0.22921615839004517,0.5915966629981995,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بینه","boundary":[0.5596638917922974,0.22921615839004517,0.5798319578170776,0.24703088402748108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5546638917922974,0.2055890702009201,0.7898739624023438,0.2540308840274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.680672287940979,0.25415676832199097,0.6857143044471741,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.653781533241272,0.2529691159725189,0.6756302714347839,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6134454011917114,0.2529691159725189,0.6470588445663452,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.5647059082984924,0.2517814636230469,0.6067227125167847,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.2719714939594269,0.7361344695091248,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6941176652908325,0.27078384160995483,0.7277311086654663,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6521008610725403,0.27078384160995483,0.6873949766159058,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.294536828994751},{"x":0.7378151416778564,"y":0.294536828994751},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.294536828994751,0.7378151416778564,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6957983374595642,0.29334917664527893,0.7260504364967346,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.6689075827598572,0.29334917664527893,0.6890756487846375,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6420168280601501,0.29334917664527893,0.6621848940849304,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.3123515546321869,0.7378151416778564,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7260504364967346,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توقف","boundary":[0.6924369931221008,0.3123515546321869,0.7260504364967346,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6857143044471741,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6504201889038086,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6504201889038086,0.3123515546321869,0.6857143044471741,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6453781723976135,"y":0.32897862792015076},{"x":0.610084056854248,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.610084056854248,0.3123515546321869,0.6453781723976135,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.33135393261909485,0.7361344695091248,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.7092437148094177,0.33135393261909485,0.7277311086654663,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"L","boundary":[0.6941176652908325,0.33135393261909485,0.7008403539657593,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفترچه","boundary":[0.6487395167350769,0.33135393261909485,0.6907563209533691,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6084033846855164,0.33135393261909485,0.6420168280601501,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استانفورد","boundary":[0.5462185144424438,0.33135393261909485,0.6016806960105896,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5394958257675171,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34916865825653076},{"x":0.534453809261322,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.534453809261322,0.33135393261909485,0.5394958257675171,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.33135393261909485},{"x":0.529411792755127,"y":0.33135393261909485},{"x":0.529411792755127,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینه","boundary":[0.5109243988990784,0.33135393261909485,0.529411792755127,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.35391923785209656,0.7378151416778564,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6974790096282959,0.3527315855026245,0.7277311086654663,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.3527315855026245,0.6957983374595642,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6302521228790283,0.3527315855026245,0.6655462384223938,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سئوالات","boundary":[0.5714285969734192,0.35154393315315247,0.6235294342041016,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3681710362434387},{"x":0.529411792755127,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.529411792755127,0.35154393315315247,0.5647059082984924,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.37173396348953247,0.7378151416778564,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3895486891269684},{"x":0.680672287940979,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.680672287940979,0.37173396348953247,0.7277311086654663,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.6420168280601501,0.37173396348953247,0.6739495992660522,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6352941393852234,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6016806960105896,0.37173396348953247,0.6352941393852234,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمودنی","boundary":[0.5478991866111755,0.37173396348953247,0.5966386795043945,0.3895486891269684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5059243988990784,0.24478146362304687,0.7428151416778564,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.39073634147644043,0.7378151416778564,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7008403539657593,0.39073634147644043,0.7260504364967346,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقات","boundary":[0.6554622054100037,0.39073634147644043,0.6941176652908325,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5949580073356628,0.39073634147644043,0.6470588445663452,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40855106711387634},{"x":0.583193302154541,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.583193302154541,0.39073634147644043,0.5882353186607361,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.39073634147644043},{"x":0.578151285648346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.578151285648346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5277311205863953,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5277311205863953,0.39073634147644043,0.578151285648346,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.48067227005958557,0.39073634147644043,0.5210084319114685,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4638655483722687,0.39073634147644043,0.4756302535533905,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4571428596973419,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4571428596973419,"y":0.40855106711387634},{"x":0.40672269463539124,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهرهوش","boundary":[0.40672269463539124,0.39073634147644043,0.4571428596973419,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.39073634147644043},{"x":0.40168067812919617,"y":0.39073634147644043},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40855106711387634},{"x":0.35966387391090393,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.35966387391090393,0.39073634147644043,0.40168067812919617,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.4121140241622925,0.7848739624023438,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7159664034843445,0.41092637181282043,0.7462185025215149,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43111640214920044},{"x":0.702521026134491,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.702521026134491,0.41092637181282043,0.7092437148094177,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6638655662536621,0.41092637181282043,0.6991596817970276,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6218487620353699,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آدمک","boundary":[0.6218487620353699,0.41092637181282043,0.6571428775787354,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6151260733604431,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5647059082984924,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلورانس","boundary":[0.5647059082984924,0.41092637181282043,0.6151260733604431,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.41092637181282043},{"x":0.561344563961029,"y":0.41092637181282043},{"x":0.561344563961029,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گودايناف","boundary":[0.5025210380554199,0.41092637181282043,0.561344563961029,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.43349167704582214,0.7378151416778564,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7260504364967346,"y":0.450118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6890756487846375,0.4346793293952942,0.7260504364967346,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6823529601097107,"y":0.450118750333786},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6571428775787354,0.43586698174476624,0.6823529601097107,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.6134454011917114,0.4370546340942383,0.6504201889038086,0.45130640268325806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4524940550327301},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3546638739109039,0.3837363414764404,0.7898739624023438,0.4594940550327301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.43349167704582214},{"x":0.610084056854248,"y":0.4323040246963501},{"x":0.610084056854248,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"آدمک","boundary":[0.5815126299858093,0.43349167704582214,0.610084056854248,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.45368170738220215,0.7361344695091248,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6924369931221008,0.45368170738220215,0.7277311086654663,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6504201889038086,0.4524940550327301,0.6873949766159058,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4679335057735443},{"x":0.610084056854248,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آدمک","boundary":[0.610084056854248,0.4524940550327301,0.6420168280601501,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7378151416778564,"y":0.489311158657074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.4750593900680542,0.7378151416778564,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.489311158657074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.7042016983032227,0.47387173771858215,0.7277311086654663,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7008403539657593,"y":0.489311158657074},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6621848940849304,0.47387173771858215,0.7008403539657593,0.489311158657074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7378151416778564,"y":0.489311158657074},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5765126299858093,0.4253040246963501,0.7428151416778564,0.496311158657074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.3349168598651886,0.24033613502979279,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3279168598651886,0.2453361350297928,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21176470816135406,0.35391923785209656,0.2386554628610611,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.34691923785209655,0.2436554628610611,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.37410926818847656,0.24201680719852448,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.36710926818847656,0.24701680719852448,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۶","boundary":[0.21344538033008575,0.39429929852485657,0.2386554628610611,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38729929852485656,0.2436554628610611,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.24033613502979279,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.2453361350297928,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.45605701208114624,0.24033613502979279,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44905701208114623,0.2453361350297928,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.47624704241752625,0.2386554628610611,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46924704241752624,0.2436554628610611,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.2386554628610611,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4882494204044342,0.2436554628610611,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.729411780834198,0.4928741157054901,0.7378151416778564,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6957983374595642,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.6924369931221008,0.4952494204044342,0.7277311086654663,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6655462384223938,0.49881234765052795,0.6890756487846375,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6605462384223938,0.4906246953010559,0.7411344695091248,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5154394507408142,0.2386554628610611,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5084394507408142,0.2436554628610611,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5368170738220215,0.2386554628610611,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5298170738220215,0.2436554628610611,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5570071339607239,0.2386554628610611,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5500071339607239,0.2436554628610611,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5771971344947815,0.2386554628610611,0.5866983532905579]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5701971344947815,0.2436554628610611,0.5936983532905579],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5973871946334839,0.24033613502979279,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5903871946334839,0.2453361350297928,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6175771951675415,0.24201680719852448,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6105771951675415,0.24701680719852448,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5154394507408142,0.7361344695091248,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابتکارات","boundary":[0.6773109436035156,0.5154394507408142,0.7277311086654663,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6420168280601501,0.5142517685890198,0.6705882549285889,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5320665240287781},{"x":0.610084056854248,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6117647290229797,0.5142517685890198,0.6352941393852234,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5142517685890198},{"x":0.605042040348053,"y":0.5142517685890198},{"x":0.605042040348053,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.5142517685890198,0.605042040348053,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5596638917922974,0.5130641460418701,0.5865546464920044,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5176470875740051,0.5130641460418701,0.5529412031173706,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4756302535533905,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آدمک","boundary":[0.4773109257221222,0.5118764638900757,0.5109243988990784,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.729411780834198,0.5320665240287781,0.7327731251716614,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7176470756530762,0.5320665240287781,0.7243697643280029,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6773109436035156,0.5320665240287781,0.7142857313156128,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6722689270973206,"y":0.551068902015686},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آدمک","boundary":[0.6369748115539551,0.5332541465759277,0.6722689270973206,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گودایناف","boundary":[0.5764706134796143,0.5344418287277222,0.6352941393852234,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5647059082984924,0.5344418287277222,0.5714285969734192,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5356294512748718},{"x":0.561344563961029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.561344563961029,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هریس","boundary":[0.5226891040802002,0.5356294512748718,0.561344563961029,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7176470756530762,0.5534442067146301,0.7378151416778564,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5688835978507996},{"x":0.680672287940979,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6789916157722473,0.5534442067146301,0.7176470756530762,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6722689270973206,"y":0.570071280002594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آدمک","boundary":[0.6369748115539551,0.5546318292617798,0.6722689270973206,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5534442067146301},{"x":0.63193279504776,"y":0.570071280002594},{"x":0.5932773351669312,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژاکلین","boundary":[0.5932773351669312,0.5546318292617798,0.63193279504776,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5882353186607361,"y":0.570071280002594},{"x":0.561344563961029,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رویر","boundary":[0.5596638917922974,0.5546318292617798,0.5882353186607361,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7378151416778564,"y":0.570071280002594},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.5048764638900757,0.7428151416778564,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7176470756530762,0.5748218297958374,0.7361344695091248,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6789916157722473,0.5748218297958374,0.7159664034843445,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6689075827598572,0.5748218297958374,0.6722689270973206,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.6302521228790283,0.5748218297958374,0.6672269105911255,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.5848739743232727,0.5748218297958374,0.6235294342041016,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آدم","boundary":[0.5630252361297607,0.5748218297958374,0.5798319578170776,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5579832196235657,0.5748218297958374,0.5596638917922974,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مک","boundary":[0.5277311205863953,0.5748218297958374,0.5495798587799072,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اوور","boundary":[0.4941176474094391,0.5748218297958374,0.5210084319114685,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5950118899345398,0.7848739624023438,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7092437148094177,0.5950118899345398,0.7462185025215149,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6974790096282959,0.5950118899345398,0.7042016983032227,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.653781533241272,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.653781533241272,0.5950118899345398,0.6890756487846375,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6128265857696533},{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکعب","boundary":[0.610084056854248,0.5950118899345398,0.6470588445663452,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5950118899345398},{"x":0.605042040348053,"y":0.5950118899345398},{"x":0.605042040348053,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5815126299858093,0.5950118899345398,0.605042040348053,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.5394958257675171,0.5950118899345398,0.5747899413108826,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"گھس","boundary":[0.5042017102241516,0.5950118899345398,0.5361344814300537,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4891176474094391,0.5678218297958374,0.7898739624023438,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.6140142679214478,0.7378151416778564,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6294536590576172},{"x":0.702521026134491,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.702521026134491,0.6140142679214478,0.7260504364967346,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6605042219161987,0.6152018904685974,0.6974790096282959,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7344537973403931,0.6377671957015991,0.7378151416778564,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6377671957015991},{"x":0.729411780834198,"y":0.6377671957015991},{"x":0.729411780834198,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7058823704719543,0.6377671957015991,0.729411780834198,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.6672269105911255,0.6377671957015991,0.6941176652908325,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.6555819511413574,0.7361344695091248,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.6941176652908325,0.6567695736885071,0.7277311086654663,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6655462384223938,0.6567695736885071,0.6873949766159058,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.658823549747467,"y":0.6567695736885071},{"x":0.658823549747467,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6336134672164917,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حین","boundary":[0.63193279504776,0.6567695736885071,0.658823549747467,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6285714507102966,"y":0.673396646976471},{"x":0.6067227125167847,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.6067227125167847,0.6579572558403015,0.6285714507102966,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.675771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.675771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.675771951675415,0.7361344695091248,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.675771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.675771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6912114024162292},{"x":0.702521026134491,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.702521026134491,0.675771951675415,0.7277311086654663,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6991596817970276,"y":0.675771951675415},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6605042219161987,0.6769596338272095,0.6991596817970276,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.6971496343612671,0.7361344695091248,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6941176652908325,0.6971496343612671,0.7277311086654663,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6504201889038086,0.6959620118141174,0.6873949766159058,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6067227125167847,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.600042040348053,0.6070142679214477,0.7444958138465881,0.7195890851020813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.7173396944999695,0.7378151416778564,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتباس","boundary":[0.6974790096282959,0.7173396944999695,0.7310924530029297,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6705882549285889,0.7173396944999695,0.6857143044471741,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.7363420724868774,0.7848739624023438,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.7260504364967346,0.7363420724868774,0.7462185025215149,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7126050591468811,0.7363420724868774,0.7193277478218079,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6739495992660522,0.7363420724868774,0.7092437148094177,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.6218487620353699,0.7363420724868774,0.6672269105911255,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7529691457748413},{"x":0.610084056854248,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.610084056854248,0.7363420724868774,0.6168067455291748,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7363420724868774},{"x":0.605042040348053,"y":0.7363420724868774},{"x":0.605042040348053,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5630252361297607,0.7363420724868774,0.605042040348053,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7363420724868774},{"x":0.556302547454834,"y":0.7363420724868774},{"x":0.556302547454834,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5327731370925903,0.7363420724868774,0.556302547454834,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7363420724868774},{"x":0.529411792755127,"y":0.7363420724868774},{"x":0.529411792755127,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گشتالت","boundary":[0.4789915978908539,0.7363420724868774,0.529411792755127,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.7103396944999695,0.7898739624023438,0.7599691457748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7210084199905396,0.7553443908691406,0.7327731251716614,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6521008610725403,0.7553443908691406,0.7159664034843445,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.6016806960105896,0.7565320730209351,0.6453781723976135,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7719715237617493},{"x":0.561344563961029,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.561344563961029,0.7565320730209351,0.5983193516731262,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5310924649238586,0.7565320730209351,0.5546218752861023,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.775534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.775534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7210084199905396,0.775534451007843,0.7344537973403931,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.775534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6890756487846375,0.775534451007843,0.7176470756530762,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.775534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.775534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6571428775787354,0.775534451007843,0.6907563209533691,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.775534451007843},{"x":0.6470588445663452,"y":0.775534451007843},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7921615242958069},{"x":0.610084056854248,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.610084056854248,0.775534451007843,0.6470588445663452,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5310924649238586,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5260924649238586,0.749532073020935,0.7394537973403931,0.7991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6579572558403015,0.2386554628610611,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6509572558403015,0.2436554628610611,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6983373165130615,0.24033613502979279,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6913373165130615,0.2453361350297928,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۴","boundary":[0.21176470816135406,0.7185273170471191,0.2386554628610611,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7115273170471191,0.2436554628610611,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7387173175811768,0.2386554628610611,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7317173175811768,0.2436554628610611,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7589073777198792,0.2386554628610611,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7519073777198791,0.2436554628610611,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7790973782539368,0.2386554628610611,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7720973782539368,0.2436554628610611,0.7944109148979187],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/JDBJfpYJQDgXIDWx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/ZLYtwuHGsKJhSfSS.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/dYjzgAxsdunQkhds.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00018069464761117857,0.9986724807354582,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2974790036678314,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2974790036678314,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2537815272808075,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.2537815272808075,0.15914489328861237,0.2974790036678314,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2974790036678314,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2974790036678314,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2537815272808075,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2487815272808075,0.15214489328861236,0.3024790036678314,0.1792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2235294133424759,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2235294133424759,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.21512605249881744,0.15914489328861237,0.2235294133424759,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2235294133424759,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2235294133424759,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.15214489328861236,0.2285294133424759,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.7210084199905396,0.1900237500667572,0.7344537973403931,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6655462384223938,0.1900237500667572,0.7176470756530762,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.19121140241622925},{"x":0.658823549747467,"y":0.19121140241622925},{"x":0.658823549747467,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6285714507102966,0.19121140241622925,0.658823549747467,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.6000000238418579,0.19121140241622925,0.6235294342041016,0.20665083825588226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5950000238418579,0.18421140241622924,0.7394537973403931,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.1923990547657013,0.24033613502979279,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1853990547657013,0.2453361350297928,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.2125890702009201,0.24033613502979279,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2055890702009201,0.2453361350297928,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7210084199905396,0.21140141785144806,0.7361344695091248,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22446556389331818},{"x":0.680672287940979,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطای","boundary":[0.6789916157722473,0.21377672255039215,0.7176470756530762,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.6369748115539551,0.2149643748998642,0.6739495992660522,0.22684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6319748115539551,0.2079643748998642,0.7411344695091248,0.23027791154384614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2422802895307541},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2327791005373001,0.2386554628610611,0.2422802895307541]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2422802895307541},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2257791005373001,0.2436554628610611,0.2492802895307541],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.2529691159725189,0.23025210201740265,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":",","boundary":[0.23361344635486603,0.2517814636230469,0.2369747906923294,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24596911597251891,0.2419747906923294,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.2731591463088989,0.24033613502979279,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2661591463088989,0.2453361350297928,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.29334917664527893,0.24033613502979279,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2863491766452789,0.2453361350297928,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.31353920698165894,0.2386554628610611,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.30653920698165893,0.2436554628610611,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3349168598651886,0.2386554628610611,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3279168598651886,0.2436554628610611,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.37410926818847656,0.24201680719852448,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36710926818847656,0.24701680719852448,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۵۔","boundary":[0.7226890921592712,0.23040379583835602,0.7361344695091248,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملاک","boundary":[0.6907563209533691,0.23040379583835602,0.7193277478218079,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.23040379583835602,0.680672287940979,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.6252101063728333,0.23040379583835602,0.6554622054100037,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24584323167800903},{"x":0.583193302154541,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.583193302154541,0.23040379583835602,0.6168067455291748,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.23040379583835602},{"x":0.578151285648346,"y":0.23040379583835602},{"x":0.578151285648346,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5428571701049805,0.23040379583835602,0.578151285648346,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5126050710678101,0.23040379583835602,0.5361344814300537,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7226890921592712,0.2517814636230469,0.7344537973403931,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7159664034843445,"y":0.26603326201438904},{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.680672287940979,0.2517814636230469,0.7159664034843445,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6756302714347839,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمادین","boundary":[0.6352941393852234,0.2517814636230469,0.6756302714347839,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارت","boundary":[0.6000000238418579,0.2529691159725189,0.6285714507102966,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5764706134796143,0.2529691159725189,0.5949580073356628,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5394958257675171,0.2529691159725189,0.5647059082984924,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.7226890921592712,0.27078384160995483,0.7361344695091248,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملاكهای","boundary":[0.6638655662536621,0.27078384160995483,0.7176470756530762,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6033613681793213,0.27078384160995483,0.6554622054100037,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5865546464920044,0.27078384160995483,0.5983193516731262,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5445378422737122,0.27078384160995483,0.5815126299858093,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5142857432365417,0.27078384160995483,0.5378151535987854,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.27078384160995483},{"x":0.507563054561615,"y":0.27078384160995483},{"x":0.507563054561615,"y":0.2874109148979187},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.45042017102241516,0.27078384160995483,0.507563054561615,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"۸۔","boundary":[0.7226890921592712,0.2921615242958069,0.7344537973403931,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملاک","boundary":[0.6890756487846375,0.29334917664527893,0.7193277478218079,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.29334917664527893},{"x":0.680672287940979,"y":0.29334917664527893},{"x":0.680672287940979,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.29334917664527893,0.680672287940979,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5983193516731262,0.29334917664527893,0.6504201889038086,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضایعات","boundary":[0.5411764979362488,0.29334917664527893,0.5915966629981995,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5327731370925903,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مغزی","boundary":[0.5025210380554199,0.29334917664527893,0.5327731370925903,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۹-","boundary":[0.7226890921592712,0.31116390228271484,0.7344537973403931,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملاک","boundary":[0.6890756487846375,0.31116390228271484,0.7193277478218079,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.31116390228271484,0.6823529601097107,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5983193516731262,0.31116390228271484,0.6504201889038086,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسکیزوفرنی","boundary":[0.5210084319114685,0.31116390228271484,0.5932773351669312,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۔","boundary":[0.7126050591468811,0.3325415551662445,0.7327731251716614,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34916865825653076},{"x":0.680672287940979,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملاک","boundary":[0.680672287940979,0.3325415551662445,0.7109243869781494,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34916865825653076},{"x":0.653781533241272,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.653781533241272,0.3325415551662445,0.6739495992660522,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5899159908294678,0.3325415551662445,0.6403361558914185,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3325415551662445},{"x":0.583193302154541,"y":0.3325415551662445},{"x":0.583193302154541,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5579832196235657,0.3325415551662445,0.583193302154541,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نژندیها","boundary":[0.5025210380554199,0.3325415551662445,0.5512605309486389,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۱-","boundary":[0.7126050591468811,0.35154393315315247,0.7327731251716614,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.35154393315315247},{"x":0.707563042640686,"y":0.35154393315315247},{"x":0.707563042640686,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.6521008610725403,0.35154393315315247,0.707563042640686,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.35154393315315247,0.6470588445663452,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6336134672164917,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انحرافات","boundary":[0.5848739743232727,0.35154393315315247,0.6336134672164917,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.5411764979362488,0.35154393315315247,0.5731092691421509,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35154393315315247},{"x":0.534453809261322,"y":0.35154393315315247},{"x":0.534453809261322,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.35154393315315247,0.534453809261322,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افسردگی","boundary":[0.4739495813846588,0.35154393315315247,0.5243697762489319,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3693586587905884},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واکنشی","boundary":[0.42184874415397644,0.35154393315315247,0.46554622054100037,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.35154393315315247},{"x":0.41680672764778137,"y":0.35154393315315247},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3693586587905884},{"x":0.413445383310318,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.413445383310318,0.35154393315315247,0.41680672764778137,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.35154393315315247},{"x":0.40672269463539124,"y":0.35154393315315247},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3693586587905884},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.35966387391090393,0.35154393315315247,0.40672269463539124,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.35154393315315247},{"x":0.35462185740470886,"y":0.35154393315315247},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.35154393315315247,0.35462185740470886,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3462605130672455,0.223403795838356,0.7411344695091248,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیستری","boundary":[0.6705882549285889,0.37410926818847656,0.7142857313156128,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6621848940849304,"y":0.39073634147644043},{"x":0.658823549747467,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.37410926818847656,0.6621848940849304,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.37410926818847656},{"x":0.653781533241272,"y":0.37410926818847656},{"x":0.653781533241272,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتارهای","boundary":[0.6000000238418579,0.37410926818847656,0.653781533241272,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وسواسی","boundary":[0.5445378422737122,0.3729216158390045,0.5932773351669312,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3895486891269684},{"x":0.534453809261322,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.3729216158390045,0.5394958257675171,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سایکوپاتی","boundary":[0.4638655483722687,0.3729216158390045,0.5277311205863953,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.3729216158390045,0.4588235318660736,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3729216158390045},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3729216158390045},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الكوليسم","boundary":[0.3949579894542694,0.3729216158390045,0.45042017102241516,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲-","boundary":[0.7126050591468811,0.3919239938259125,0.7344537973403931,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3919239938259125},{"x":0.707563042640686,"y":0.3919239938259125},{"x":0.707563042640686,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6571428775787354,0.3919239938259125,0.707563042640686,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6252101063728333,0.3919239938259125,0.6521008610725403,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5815126299858093,0.3919239938259125,0.6184874176979065,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5512605309486389,0.3919239938259125,0.5747899413108826,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5411764979362488,0.3919239938259125,0.5478991866111755,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گشتالت","boundary":[0.4941176474094391,0.3919239938259125,0.5378151535987854,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4252100884914398,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.4252100884914398,0.3919239938259125,0.48403361439704895,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳-","boundary":[0.7126050591468811,0.4121140241622925,0.7361344695091248,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.6840336322784424,0.4121140241622925,0.7092437148094177,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.4121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6436975002288818,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6436975002288818,0.4121140241622925,0.680672287940979,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6016806960105896,0.4121140241622925,0.6386554837226868,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5714285969734192,0.4121140241622925,0.5949580073356628,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گشتالت","boundary":[0.5126050710678101,0.4121140241622925,0.5596638917922974,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4638655483722687,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.4638655483722687,0.4121140241622925,0.5058823823928833,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4571428596973419,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4470588266849518,0.4121140241622925,0.4571428596973419,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4121140241622925},{"x":0.440336138010025,"y":0.4121140241622925},{"x":0.440336138010025,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.4117647111415863,0.4121140241622925,0.440336138010025,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4084033668041229,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کو","boundary":[0.3949579894542694,0.4121140241622925,0.4084033668041229,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4121140241622925},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4121140241622925},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیتز","boundary":[0.37142857909202576,0.4121140241622925,0.38991597294807434,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"۱۴-","boundary":[0.7126050591468811,0.4323040246963501,0.7344537973403931,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4323040246963501},{"x":0.707563042640686,"y":0.4323040246963501},{"x":0.707563042640686,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ملاكهای","boundary":[0.6521008610725403,0.4323040246963501,0.707563042640686,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"نمره","boundary":[0.6218487620353699,0.43349167704582214,0.6487395167350769,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786},{"x":0.5882353186607361,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"گذاری","boundary":[0.5882353186607361,0.43349167704582214,0.6184874176979065,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5747899413108826,"y":0.450118750333786},{"x":0.5663865804672241,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"به","boundary":[0.5647059082984924,0.43349167704582214,0.5747899413108826,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5579832196235657,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5579832196235657,"y":0.450118750333786},{"x":0.529411792755127,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"سبك","boundary":[0.5277311205863953,0.4346793293952942,0.5579832196235657,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5260504484176636,"y":0.450118750333786},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"کوپیتز","boundary":[0.48571428656578064,0.4346793293952942,0.5260504484176636,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱۵-","boundary":[0.7126050591468811,0.45368170738220215,0.7361344695091248,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.45368170738220215},{"x":0.707563042640686,"y":0.45368170738220215},{"x":0.707563042640686,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.6605042219161987,0.45368170738220215,0.707563042640686,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6420168280601501,0.45368170738220215,0.6554622054100037,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6084033846855164,0.45368170738220215,0.6352941393852234,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.5747899413108826,0.45368170738220215,0.6067227125167847,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.5462185144424438,0.45368170738220215,0.5680672526359558,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4524940550327301},{"x":0.534453809261322,"y":0.4524940550327301},{"x":0.534453809261322,"y":0.470308780670166},{"x":0.5243697762489319,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5243697762489319,0.4524940550327301,0.534453809261322,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5193277597427368,"y":0.470308780670166},{"x":0.48571428656578064,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.48571428656578064,0.4524940550327301,0.5193277597427368,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4524940550327301},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4524940550327301},{"x":0.48067227005958557,"y":0.470308780670166},{"x":0.45546218752861023,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.45546218752861023,0.4524940550327301,0.48067227005958557,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۶-","boundary":[0.7126050591468811,0.47387173771858215,0.7344537973403931,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47387173771858215},{"x":0.707563042640686,"y":0.47387173771858215},{"x":0.707563042640686,"y":0.489311158657074},{"x":0.6521008610725403,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملاكهای","boundary":[0.6521008610725403,0.47387173771858215,0.707563042640686,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6453781723976135,"y":0.489311158657074},{"x":0.5932773351669312,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5932773351669312,0.47387173771858215,0.6453781723976135,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.489311158657074},{"x":0.5361344814300537,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضایعات","boundary":[0.5361344814300537,0.47387173771858215,0.5865546464920044,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.47387173771858215},{"x":0.529411792755127,"y":0.47387173771858215},{"x":0.529411792755127,"y":0.489311158657074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مغزی","boundary":[0.49747899174690247,0.47387173771858215,0.529411792755127,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.489311158657074},{"x":0.4773109257221222,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.47387173771858215,0.4907563030719757,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.489311158657074},{"x":0.4571428596973419,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزد","boundary":[0.4571428596973419,0.47387173771858215,0.4756302535533905,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.489311158657074},{"x":0.4117647111415863,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.4117647111415863,0.47387173771858215,0.45210084319114685,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷-","boundary":[0.7126050591468811,0.4928741157054901,0.7344537973403931,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ملاكها","boundary":[0.6655462384223938,0.49406176805496216,0.707563042640686,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.49406176805496216},{"x":0.658823549747467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.658823549747467,"y":0.510688841342926},{"x":0.6201680898666382,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باتوجه","boundary":[0.6201680898666382,0.49406176805496216,0.658823549747467,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.510688841342926},{"x":0.6033613681793213,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.49406176805496216,0.6117647290229797,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.510688841342926},{"x":0.5596638917922974,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5596638917922974,0.49406176805496216,0.5966386795043945,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5529412031173706,"y":0.510688841342926},{"x":0.5109243988990784,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5109243988990784,0.49406176805496216,0.5529412031173706,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5058823823928833,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5058823823928833,"y":0.510688841342926},{"x":0.45546218752861023,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارتها","boundary":[0.45546218752861023,0.49406176805496216,0.5058823823928833,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ckb","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.510688841342926},{"x":0.37310925126075745,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36642857909202575,0.3659216158390045,0.7411344695091248,0.517688841342926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7361344695091248,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۸-","boundary":[0.7126050591468811,0.5142517685890198,0.7361344695091248,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.529691219329834},{"x":0.653781533241272,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملاكهای","boundary":[0.653781533241272,0.5142517685890198,0.707563042640686,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6470588445663452,"y":0.529691219329834},{"x":0.5949580073356628,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5949580073356628,0.5142517685890198,0.6470588445663452,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5882353186607361,"y":0.529691219329834},{"x":0.5310924649238586,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلالات","boundary":[0.5310924649238586,0.5142517685890198,0.5882353186607361,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5243697762489319,"y":0.529691219329834},{"x":0.48571428656578064,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عاطفی","boundary":[0.48571428656578064,0.5142517685890198,0.5243697762489319,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4773109257221222,"y":0.529691219329834},{"x":0.47058823704719543,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.5142517685890198,0.4773109257221222,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5142517685890198},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5142517685890198},{"x":0.46554622054100037,"y":0.529691219329834},{"x":0.42184874415397644,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیجانی","boundary":[0.42184874415397644,0.5142517685890198,0.46554622054100037,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5344418287277222,0.7848739624023438,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.7193277478218079,0.5344418287277222,0.7462185025215149,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5534442067146301},{"x":0.707563042640686,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.707563042640686,0.5344418287277222,0.7142857313156128,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6571428775787354,0.5344418287277222,0.7042016983032227,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5534442067146301},{"x":0.610084056854248,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.610084056854248,0.5344418287277222,0.6504201889038086,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5344418287277222},{"x":0.605042040348053,"y":0.5344418287277222},{"x":0.605042040348053,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینایی","boundary":[0.5680672526359558,0.5344418287277222,0.605042040348053,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5344418287277222},{"x":0.561344563961029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.561344563961029,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5529412031173706,0.5344418287277222,0.561344563961029,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5159664154052734,0.5344418287277222,0.5495798587799072,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.4722689092159271,0.5344418287277222,0.5092437267303467,0.5534442067146301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41684874415397644,0.5072517685890198,0.7898739624023438,0.5604442067146301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.39429929852485657,0.2386554628610611,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38729929852485656,0.2436554628610611,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.41567695140838623,0.2386554628610611,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4086769514083862,0.2436554628610611,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.2386554628610611,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42886698174476623,0.2436554628610611,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۱","boundary":[0.21344538033008575,0.45605701208114624,0.2386554628610611,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44905701208114623,0.2436554628610611,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۳","boundary":[0.21344538033008575,0.47624704241752625,0.2386554628610611,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46924704241752624,0.2436554628610611,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۴","boundary":[0.21176470816135406,0.49643704295158386,0.24033613502979279,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.48943704295158386,0.2453361350297928,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۹۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5166270732879639,0.24033613502979279,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5096270732879639,0.2453361350297928,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5581947565078735,0.7361344695091248,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6941176652908325,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجوه","boundary":[0.6957983374595642,0.5570071339607239,0.7260504364967346,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6873949766159058,"y":0.570071280002594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.658823549747467,0.5546318292617798,0.6873949766159058,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.6151260733604431,0.5534442067146301,0.6504201889038086,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6101260733604431,0.5464442067146301,0.7411344695091248,0.5794465847015381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.5748218297958374,0.7378151416778564,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6840336322784424,0.5748218297958374,0.7277311086654663,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.6403361558914185,0.5748218297958374,0.6773109436035156,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5748218297958374},{"x":0.63193279504776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.63193279504776,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.5899159908294678,0.5748218297958374,0.63193279504776,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5747899413108826,0.5748218297958374,0.583193302154541,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5361344814300537,0.5748218297958374,0.5697479248046875,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5748218297958374},{"x":0.529411792755127,"y":0.5748218297958374},{"x":0.529411792755127,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.4941176474094391,0.5748218297958374,0.529411792755127,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5748218297958374},{"x":0.489075630903244,"y":0.5748218297958374},{"x":0.489075630903244,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.45210084319114685,0.5748218297958374,0.489075630903244,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5926365852355957},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.40168067812919617,0.5748218297958374,0.4453781545162201,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.3680672347545624,0.5748218297958374,0.3966386616230011,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آندره","boundary":[0.3327731192111969,0.5748218297958374,0.3613445460796356,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5748218297958374},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5926365852355957},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ری","boundary":[0.30924370884895325,0.5748218297958374,0.32605043053627014,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.5961995124816895,0.7361344695091248,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.7126050591468811,0.5961995124816895,0.7277311086654663,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6789916157722473,0.5961995124816895,0.707563042640686,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6386554837226868,0.5950118899345398,0.6722689270973206,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5950118899345398},{"x":0.63193279504776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.63193279504776,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5966386795043945,0.5950118899345398,0.63193279504776,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.6152018904685974,0.7361344695091248,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6857143044471741,0.6152018904685974,0.7260504364967346,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6318289637565613},{"x":0.658823549747467,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.658823549747467,0.6152018904685974,0.6823529601097107,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادراکی","boundary":[0.6134454011917114,0.6163895726203918,0.6521008610725403,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.6353919506072998,0.7378151416778564,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریختهای","boundary":[0.6621848940849304,0.6377671957015991,0.7277311086654663,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.6201680898666382,0.6389548778533936,0.6554622054100037,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.6567695736885071,0.7378151416778564,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.7042016983032227,0.6567695736885071,0.7277311086654663,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6621848940849304,0.6555819511413574,0.7008403539657593,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6555819511413574},{"x":0.658823549747467,"y":0.6555819511413574},{"x":0.658823549747467,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارت","boundary":[0.6252101063728333,0.6555819511413574,0.658823549747467,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"A","boundary":[0.6067227125167847,0.6555819511413574,0.6184874176979065,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.675771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.675771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.7310924530029297,0.675771951675415,0.7378151416778564,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.675771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.675771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6907563209533691,0.675771951675415,0.7260504364967346,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6605042219161987,0.6769596338272095,0.6907563209533691,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6781472563743591},{"x":0.653781533241272,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6923990249633789},{"x":0.63193279504776,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.63193279504776,0.6781472563743591,0.6554622054100037,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.6959620118141174,0.7378151416778564,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارت","boundary":[0.6974790096282959,0.6959620118141174,0.7310924530029297,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6840336322784424,0.6959620118141174,0.6873949766159058,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.6756302714347839,0.6959620118141174,0.6789916157722473,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6689075827598572,0.6959620118141174,0.6739495992660522,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6521008610725403,0.6959620118141174,0.6638655662536621,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.6016806960105896,0.6959620118141174,0.6453781723976135,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.5680672526359558,0.6959620118141174,0.5966386795043945,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آندره","boundary":[0.5327731370925903,0.6959620118141174,0.5630252361297607,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ری","boundary":[0.5092437267303467,0.6959620118141174,0.5260504484176636,0.7125890851020813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7125890851020813},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30424370884895324,0.5678218297958374,0.7428151416778564,0.7195890851020813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۶","boundary":[0.21176470816135406,0.6579572558403015,0.2386554628610611,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6509572558403015,0.2436554628610611,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۲۸","boundary":[0.21176470816135406,0.6781472563743591,0.2386554628610611,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6711472563743591,0.2436554628610611,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6971496343612671},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۳۴","boundary":[0.21176470816135406,0.6983373165130615,0.24033613502979279,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6971496343612671},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6913373165130615,0.2453361350297928,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴۱","boundary":[0.21176470816135406,0.7387173175811768,0.24033613502979279,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7317173175811768,0.2453361350297928,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.754156768321991},{"x":0.7529411911964417,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.7363420724868774,0.7848739624023438,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یازدهم","boundary":[0.6991596817970276,0.7363420724868774,0.7462185025215149,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6873949766159058,0.7363420724868774,0.6941176652908325,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6436975002288818,0.7363420724868774,0.680672287940979,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5983193516731262,0.7363420724868774,0.6369748115539551,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.5579832196235657,0.7363420724868774,0.5915966629981995,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وکسلر","boundary":[0.5142857432365417,0.7363420724868774,0.5512605309486389,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5142857432365417,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5092857432365417,0.7293420724868774,0.7898739624023438,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.7589073777198792,0.7361344695091248,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7743467688560486},{"x":0.653781533241272,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6554622054100037,0.7565320730209351,0.7277311086654663,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6134454011917114,0.7565320730209351,0.6487395167350769,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.7767220735549927,0.7361344695091248,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.7058823704719543,0.7767220735549927,0.7260504364967346,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.7767220735549927,0.6974790096282959,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.6621848940849304,0.7767220735549927,0.6873949766159058,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.775534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6268907785415649,0.775534451007843,0.6571428775787354,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.775534451007843},{"x":0.6151260733604431,"y":0.775534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5798319578170776,0.775534451007843,0.6134454011917114,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5748319578170776,0.749532073020935,0.7411344695091248,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7885985970497131},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7790973782539368,0.24033613502979279,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7885985970497131},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7720973782539368,0.2453361350297928,0.7955985970497131],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/rXzsyWGZINoOxCBW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/wiIdLbHaEVdfRqaC.jpg","blurred":"/storage/books/418e1d1970c1c82e/pages/HqHbNzJreSalSTgs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00017787363835015377,0.9986724807354582,0.9994571036219314]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7478991746902466,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7142857313156128,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7126050591468811,0.15558195114135742,0.7495798468589783,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.15676960349082947},{"x":0.707563042640686,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.15676960349082947,0.7092437148094177,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6789916157722473,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6789916157722473,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.6453781723976135,0.15676960349082947,0.6789916157722473,0.17102137207984924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7478991746902466,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6403781723976135,0.14976960349082946,0.7545798468589783,0.1768337346315384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.1923990547657013,0.2386554628610611,0.20190024375915527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1853990547657013,0.2436554628610611,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.2125890702009201,0.2386554628610611,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2055890702009201,0.2436554628610611,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.2529691159725189,0.24537815153598785,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24596911597251891,0.25037815153598786,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2731591463088989,0.2386554628610611,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2661591463088989,0.2436554628610611,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.19121140241622925,0.7378151416778564,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.19121140241622925},{"x":0.729411780834198,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.6823529601097107,0.19121140241622925,0.7310924530029297,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20546318590641022},{"x":0.658823549747467,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.1923990547657013,0.6789916157722473,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6218487620353699,0.1923990547657013,0.6504201889038086,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.19358669221401215,0.6151260733604431,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5697479248046875,0.19358669221401215,0.5966386795043945,0.20665083825588226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5647479248046875,0.18658669221401214,0.7428151416778564,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5697479248046875,0.18883609771728516,0.5966386795043945,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمودنی","boundary":[0.5159664154052734,0.18883609771728516,0.5647059082984924,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22684085369