تمرینات موازی قدرتی و استقامتی: مبانی علمی و کاربردهای عملی تمرینات موازی قدرتی و استقامتی: مبانی علمی و کاربردهای عملی

توضیحات

نزدیک به چهار دهه پس از پدیدآمدن مطالعات اولیه درباره تمرین موازی هوازی و قدرتی، مطالعات علمی زیادی در این زمینه موجود است. با وجود این، افسانه‌ها و باورهای اشتباه شماری در کتب آمادگی جسمانی و سلامتی و همین‌طور در بین مربیان و ورزشکاران تراز بالا نیز وجود دارد که بخش اعظم آنها بدون شواهد علمی مستند گسترش یافته اند. , ,کتاب حاضر باعنوان «تمرین موازی قدرتی و استقامتی، مبانی علمی و کاربردهای عملی» با هدف تشریح مفاهیم تمرین موازی برای آمادگی جسمانی و اجرای ورزشی با مرور جامعی بر آخرین موضوع تحقیقات نوشته شده است. , ,این کتاب به 5 بخش و 27 فصل تقسیم شده است و رهنمودهای گسترده‌ای برای متخصصان حوزه ورزش و سلامت، دانشجویان، مربیان، ورزشکاران رشته های مختلف و کسانی که به مبحث تمرین موازی قدرتی و هوازی علاقه دارند، ارایه می‌دهد. , ,پس از بررسی اجمالی تاریخچه تحقیقات تمرین موازی در دهه های گذشته، در بخش 1 تفاوت های فیزیولوژیکی و عصبی عضلانی تمرین استقامتی و قدرتی بررسی می شود. پس از آن، بخش 2 تحلیل و روزآمدی در مورد توضیحات موجود از پدیده تداخل ارایه می کند و بخش 3 نیز مشکلات روش‌شناسی تمرین ترکیبی هوازی و قدرتی را شرح می‌دهد. در بخش های 4 و 5 به کاربرد ملاحظات نظری بررسی شده در بخش‌های قبلی برای جمعیت‌های خاص اعم از کودکان و سالمندان رشته‌های مختلف ورزشی پرداخته شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798515","title":"تمرینات موازی قدرتی و استقامتی: مبانی علمی و کاربردهای عملی","price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4385b93a7d2ba4c5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4385b93a7d2ba4c5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4385b93a7d2ba4c5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4385b93a7d2ba4c5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4385b93a7d2ba4c5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4385b93a7d2ba4c5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4385b93a7d2ba4c5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4385b93a7d2ba4c5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4385b93a7d2ba4c5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4385b93a7d2ba4c5/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642174850","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۱","nobat_chap":"1","description":["نزدیک به چهار دهه پس از پدیدآمدن مطالعات اولیه درباره تمرین موازی هوازی و قدرتی، مطالعات علمی زیادی در این زمینه موجود است. با وجود این، افسانه‌ها و باورهای اشتباه شماری در کتب آمادگی جسمانی و سلامتی و همین‌طور در بین مربیان و ورزشکاران تراز بالا نیز وجود دارد که بخش اعظم آنها بدون شواهد علمی مستند گسترش یافته اند. \r","\r","کتاب حاضر باعنوان «تمرین موازی قدرتی و استقامتی، مبانی علمی و کاربردهای عملی» با هدف تشریح مفاهیم تمرین موازی برای آمادگی جسمانی و اجرای ورزشی با مرور جامعی بر آخرین موضوع تحقیقات نوشته شده است. \r","\r","این کتاب به 5 بخش و 27 فصل تقسیم شده است و رهنمودهای گسترده‌ای برای متخصصان حوزه ورزش و سلامت، دانشجویان، مربیان، ورزشکاران رشته های مختلف و کسانی که به مبحث تمرین موازی قدرتی و هوازی علاقه دارند، ارایه می‌دهد. \r","\r","پس از بررسی اجمالی تاریخچه تحقیقات تمرین موازی در دهه های گذشته، در بخش 1 تفاوت های فیزیولوژیکی و عصبی عضلانی تمرین استقامتی و قدرتی بررسی می شود. پس از آن، بخش 2 تحلیل و روزآمدی در مورد توضیحات موجود از پدیده تداخل ارایه می کند و بخش 3 نیز مشکلات روش‌شناسی تمرین ترکیبی هوازی و قدرتی را شرح می‌دهد. در بخش های 4 و 5 به کاربرد ملاحظات نظری بررسی شده در بخش‌های قبلی برای جمعیت‌های خاص اعم از کودکان و سالمندان رشته‌های مختلف ورزشی پرداخته شده است."],"pages_count":"664","keywords":"null","token":"4385b93a7d2ba4c5","created_at":"2022-07-17 12:34:51","updated_at":"2022-07-17 13:02:15","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-07-17 13:01:11","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921538","title":"موریتز شومان","firstname":"موریتز","lastname":"شومان","token":"1ef0a7c56f1a934f","created_at":"2022-07-17 12:46:33","updated_at":"2022-07-17 12:46:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921539","title":"بنت ار. رونستاد","firstname":"بنت ار.","lastname":"رونستاد","token":"73cd9cc7ca2bc703","created_at":"2022-07-17 12:47:08","updated_at":"2022-07-17 12:47:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921540","title":"دکتر صادق امانی‌شلمزاری","firstname":"دکتر صادق","lastname":"امانی‌شلمزاری","token":"38c5ec0b10da9730","created_at":"2022-07-17 12:47:38","updated_at":"2022-07-17 12:47:38","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1921541","title":"دکتر رسول اسلامی","firstname":"دکتر رسول","lastname":"اسلامی","token":"501928dce60d0a2e","created_at":"2022-07-17 12:47:53","updated_at":"2022-07-17 12:47:53","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1921538","title":"موریتز شومان","firstname":"موریتز","lastname":"شومان","token":"1ef0a7c56f1a934f","created_at":"2022-07-17 12:46:33","updated_at":"2022-07-17 12:46:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921539","title":"بنت ار. رونستاد","firstname":"بنت ار.","lastname":"رونستاد","token":"73cd9cc7ca2bc703","created_at":"2022-07-17 12:47:08","updated_at":"2022-07-17 12:47:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1921540","title":"دکتر صادق امانی‌شلمزاری","firstname":"دکتر صادق","lastname":"امانی‌شلمزاری","token":"38c5ec0b10da9730","created_at":"2022-07-17 12:47:38","updated_at":"2022-07-17 12:47:38","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1921541","title":"دکتر رسول اسلامی","firstname":"دکتر رسول","lastname":"اسلامی","token":"501928dce60d0a2e","created_at":"2022-07-17 12:47:53","updated_at":"2022-07-17 12:47:53","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787090","file":"62d3c2a35f0796.01339379.pdf","book_id":"3798515","toc":null,"created_at":"2022-07-17 12:34:51","updated_at":"2022-07-17 13:02:19","process_started_at":"2022-07-17 12:34:54","process_done_at":"2022-07-17 12:35:05","process_failed_at":null,"pages_count":"664","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"69e31c26419dbc256ac631152768a248c137aa6a3c003e48b4ab3faeafcb5e5c9d463c0c2ad8ae8b35077868529cf839800c6eab021e3e85dafaf1283554695a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۶۴"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"2377","title":"اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی","token":"0b2ad17afd9168d9","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"931","title":"علوم ورزشی","degree_id":"7","token":"84603700e3bb0e69","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2932","title":"اصول فلسفه تربیت بدنی و ورزش ","token":"1a075ab521f6e9e4","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:22","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"1219","title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی","degree_id":"10","token":"2984b1025744cc01","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3280","title":"اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش","token":"ba45e5da7184603d","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:26","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"409","title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","degree_id":"10","token":"9b7c8358eeeb6bc5","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3379","title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","token":"8aa21c2019c3ca4d","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"433","title":"آموزش تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1312","title":"تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"5ae410e52af74c27","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3466","title":"اصول، فلسفه و تاریخ تربیت بدنی","token":"130335ae3542d119","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","study_fields":[{"id":"931","title":"علوم ورزشی","degree_id":"7","token":"84603700e3bb0e69","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3469","title":"اصول، مبانی و فلسفه تربیت بدنی ","token":"bea5d95cdf5575a3","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:29","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"469","title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش","degree_id":"10","token":"c062d2170e71b681","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11095","title":"پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی","token":"2265d0b4749a691a","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:03","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"1663","title":"آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی","degree_id":"10","token":"fe62251067ced081","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11800","title":"تاریخ تربیت بدنی","token":"54415406a5b6a3d8","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:21","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"433","title":"آموزش تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1312","title":"تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"5ae410e52af74c27","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12919","title":"تجزیه وتحلیل آماری وکاربرد آن در پژوهشهای تربیت بدنی","token":"0fa4a5977f3aa428","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:53","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"1663","title":"آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی","degree_id":"10","token":"fe62251067ced081","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"13474","title":"تربیت بدنی رشدی","token":"05ebdea8d2ee7aee","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:11","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":"409","title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","degree_id":"10","token":"9b7c8358eeeb6bc5","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","ebook_price_en":"100000","urlify":"%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۶۶۴","authorTitle":"موریتز شومان, بنت ار. رونستاد, دکتر صادق امانی‌شلمزاری, دکتر رسول اسلامی","tocStr":"","url":"/preview/4385b93a7d2ba4c5/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":664,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4385b93a7d2ba4c5","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/wMRyIjAquxRDCgIK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/rqYQjvQvmaAIkmGF.jpg","blurred":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/kxTGIzcIeQPkPYxi.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0007978656584408575,0.0003200383787539919,0.9988009863881212,0.9995767384413684]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5717255473136902,"y":0.26224783062934875},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.5400169491767883,"dir":"rtl","str":"السلام","boundary":[0.45945945382118225,0.22910663485527039,0.5717255473136902,0.26224783062934875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5717255473136902,"y":0.26224783062934875},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.5400169491767883,"dir":"ltr","boundary":[0.45445945382118225,0.22210663485527038,0.5767255473136902,0.26924783062934876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.2348703145980835},{"x":0.5051975250244141,"y":0.22334294021129608},{"x":0.517671525478363,"y":0.28674352169036865},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.42256706953048706,"str":"الج","boundary":[0.3887733817100525,0.2348703145980835,0.517671525478363,0.28674352169036865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.2348703145980835},{"x":0.5051975250244141,"y":0.22334294021129608},{"x":0.517671525478363,"y":0.28674352169036865},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.42256706953048706,"dir":"ltr","boundary":[0.3837733817100525,0.2278703145980835,0.522671525478363,0.29374352169036866],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/jsWHgSiPFLlhIXqi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/kamDaNafoTFoRZQW.jpg","blurred":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/izfdtwQvaqKQcsVi.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00048234143896558926,0.0006273243705546134,0.9982131604246192,0.9987337782066906]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7692307829856873,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4567723274230957},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9945343136787415,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7401247620582581,0.44236311316490173,0.7692307829856873,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7338877320289612,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4567723274230957},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9774198532104492,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7297297120094299,0.44236311316490173,0.7338877320289612,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7234927415847778,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4567723274230957},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9957735538482666,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7130976915359497,0.44236311316490173,0.7234927415847778,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7068607211112976,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9910240173339844,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.6860706806182861,0.44236311316490173,0.7068607211112976,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6798336505889893,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9868457317352295,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.6673596501350403,0.44236311316490173,0.6798336505889893,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6652806401252747,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9368690848350525,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.44236311316490173,0.6652806401252747,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6569646596908569,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.5910214781761169,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6569646596908569,0.44236311316490173,0.6569646596908569,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6486486196517944,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9793375134468079,"dir":"rtl","str":"تمرینات","boundary":[0.6112266182899475,0.44236311316490173,0.6486486196517944,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6049895882606506,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9900529384613037,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.5758835673332214,0.44236311316490173,0.6049895882606506,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5717255473136902,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4567723274230957},{"x":0.542619526386261,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9871786236763,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.542619526386261,0.44236311316490173,0.5717255473136902,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5363825559616089,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9895336627960205,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5322245359420776,0.44236311316490173,0.5363825559616089,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5259875059127808,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4567723274230957},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9897222518920898,"dir":"rtl","str":"استقامتی","boundary":[0.4844074845314026,0.44236311316490173,0.5259875059127808,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4781704843044281,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4567723274230957},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9906619787216187,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.45322245359420776,0.44236311316490173,0.4781704843044281,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4469854533672333,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4567723274230957},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9917750358581543,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4199584126472473,0.44236311316490173,0.4469854533672333,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4137214124202728,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4567723274230957},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9868276715278625,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40956342220306396,0.44236311316490173,0.4137214124202728,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4054054021835327,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4567723274230957},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9945053458213806,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.35550934076309204,0.44236311316490173,0.4054054021835327,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.44236311316490173},{"x":0.34927234053611755,"y":0.44236311316490173},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4567723274230957},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9702262878417969,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.32640331983566284,0.44236311316490173,0.34927234053611755,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.44236311316490173},{"x":0.322245329618454,"y":0.44236311316490173},{"x":0.322245329618454,"y":0.4567723274230957},{"x":0.31808730959892273,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.7452892065048218,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.31808730959892273,0.44236311316490173,0.322245329618454,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.44236311316490173},{"x":0.31185030937194824,"y":0.44236311316490173},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4567723274230957},{"x":0.2785862684249878,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.983017086982727,"dir":"rtl","str":"مولفان","boundary":[0.2785862684249878,0.44236311316490173,0.31185030937194824,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.44236311316490173},{"x":0.2723492681980133,"y":0.44236311316490173},{"x":0.2723492681980133,"y":0.4567723274230957},{"x":0.23908524215221405,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9690749645233154,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.23908524215221405,0.44236311316490173,0.2723492681980133,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.44236311316490173},{"x":0.23908524215221405,"y":0.44236311316490173},{"x":0.23908524215221405,"y":0.4567723274230957},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9237151741981506,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.23700623214244843,0.44236311316490173,0.23908524215221405,0.4567723274230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.4495677351951599},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4495677351951599},{"x":0.4137214124202728,"y":0.455331414937973},{"x":0.40956342220306396,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.8592395186424255,"str":"و","boundary":[0.40956342220306396,0.4495677351951599,0.4137214124202728,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6486486196517944,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9860792756080627,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.5966736078262329,0.46109509468078613,0.6486486196517944,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5945945978164673,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9743078947067261,"dir":"rtl","str":"موریتز","boundary":[0.5654885768890381,0.46109509468078613,0.5945945978164673,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5613305568695068,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9854159951210022,"dir":"rtl","str":"شومان","boundary":[0.5343035459518433,0.46109509468078613,0.5613305568695068,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5322245359420776,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9710271954536438,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5280665159225464,0.46109509468078613,0.5322245359420776,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5259875059127808,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9794068336486816,"dir":"rtl","str":"بنت","boundary":[0.5072765350341797,0.46109509468078613,0.5259875059127808,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5031185150146484,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4740633964538574},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9725961685180664,"dir":"rtl","str":"ار","boundary":[0.4989604949951172,0.46109509468078613,0.5031185150146484,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4740633964538574},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9592128992080688,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4948025047779083,0.46109509468078613,0.4989604949951172,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4927234947681427,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4740633964538574},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9725661277770996,"dir":"rtl","str":"رونستاد","boundary":[0.45945945382118225,0.46109509468078613,0.4927234947681427,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4573804438114166,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4740633964538574},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.8987663388252258,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45322245359420776,0.46109509468078613,0.4573804438114166,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.46109509468078613},{"x":0.45114344358444214,"y":0.46109509468078613},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4740633964538574},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.976973295211792,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.40956342220306396,0.46109509468078613,0.45114344358444214,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.46109509468078613},{"x":0.40748441219329834,"y":0.46109509468078613},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4740633964538574},{"x":0.37837839126586914,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9824012517929077,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.37837839126586914,0.46109509468078613,0.40748441219329834,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.46109509468078613},{"x":0.3762993812561035,"y":0.46109509468078613},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4740633964538574},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.961699903011322,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.35550934076309204,0.46109509468078613,0.3762993812561035,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.46109509468078613},{"x":0.3513513505458832,"y":0.46109509468078613},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4740633964538574},{"x":0.31392931938171387,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9843047857284546,"dir":"rtl","str":"شلمزاری","boundary":[0.31392931938171387,0.46109509468078613,0.3513513505458832,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.46109509468078613},{"x":0.31185030937194824,"y":0.46109509468078613},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4740633964538574},{"x":0.30561330914497375,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9814897179603577,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30561330914497375,0.46109509468078613,0.31185030937194824,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.46109509468078613},{"x":0.30353429913520813,"y":0.46109509468078613},{"x":0.30353429913520813,"y":0.4740633964538574},{"x":0.27650728821754456,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9909214377403259,"dir":"rtl","str":"رسول","boundary":[0.27650728821754456,0.46109509468078613,0.30353429913520813,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.46109509468078613},{"x":0.27442827820777893,"y":0.46109509468078613},{"x":0.27442827820777893,"y":0.4740633964538574},{"x":0.2432432472705841,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9833685159683228,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.2432432472705841,0.46109509468078613,0.27442827820777893,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.46109509468078613},{"x":0.23908524215221405,"y":0.46109509468078613},{"x":0.23908524215221405,"y":0.4740633964538574},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9353258609771729,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23700623214244843,0.46109509468078613,0.23908524215221405,0.4740633964538574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7692307829856873,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7692307829856873,"y":0.47262248396873474},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9767017960548401,"dir":"ltr","boundary":[0.23200623214244842,0.4353631131649017,0.7742307829856873,0.47962248396873475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7442827224731445,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7442827224731445,"y":0.48991355299949646},{"x":0.692307710647583,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9907293319702148,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.692307710647583,0.47694525122642517,0.7442827224731445,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6881496906280518,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6881496906280518,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6673596501350403,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9784685373306274,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6673596501350403,0.47694525122642517,0.6881496906280518,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6673596501350403,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6673596501350403,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6652806401252747,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.825985312461853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.47694525122642517,0.6673596501350403,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6590436697006226,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6590436697006226,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6548856496810913,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.6901031732559204,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.47694525122642517,0.6590436697006226,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6486486196517944,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6486486196517944,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6257796287536621,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9905182719230652,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6257796287536621,0.47694525122642517,0.6486486196517944,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6216216087341309,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6216216087341309,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6153846383094788,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9528074860572815,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6153846383094788,0.47694525122642517,0.6216216087341309,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6112266182899475,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6112266182899475,"y":0.48991355299949646},{"x":0.5738045573234558,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9940367341041565,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5738045573234558,0.47694525122642517,0.6112266182899475,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5675675868988037,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5675675868988037,"y":0.48991355299949646},{"x":0.5405405163764954,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9885214567184448,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5405405163764954,0.47694525122642517,0.5675675868988037,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5322245359420776,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5322245359420776,"y":0.48991355299949646},{"x":0.4927234947681427,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9770718812942505,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4927234947681427,0.47694525122642517,0.5322245359420776,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4906444847583771,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4906444847583771,"y":0.48991355299949646},{"x":0.4844074845314026,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9600734114646912,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4844074845314026,0.47694525122642517,0.4906444847583771,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4844074845314026,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4844074845314026,"y":0.48991355299949646},{"x":0.45114344358444214,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9676127433776855,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.45114344358444214,0.47694525122642517,0.4844074845314026,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.47694525122642517},{"x":0.45945945382118225,"y":0.47694525122642517},{"x":0.45945945382118225,"y":0.48991355299949646},{"x":0.43659043312072754,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9426847696304321,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43659043312072754,0.47694525122642517,0.45945945382118225,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7609147429466248,"y":0.49135446548461914},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5057637095451355},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9865053296089172,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7110186815261841,0.4927953779697418,0.7609147429466248,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5057637095451355},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.981147289276123,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6694386601448059,0.4927953779697418,0.7027027010917664,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5072045922279358},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.8897838592529297,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.4942363202571869,0.6673596501350403,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5072045922279358},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.706132173538208,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6528066396713257,0.4942363202571869,0.6569646596908569,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5072045922279358},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9323906898498535,"dir":"rtl","str":"۶۵۸","boundary":[0.6278586387634277,0.4942363202571869,0.6465696692466736,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.983015775680542,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6112266182899475,0.4942363202571869,0.6237006187438965,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9392840266227722,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5987526178359985,0.4942363202571869,0.6070685982704163,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9957149624824524,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5675675868988037,0.49567723274230957,0.5966736078262329,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5675675868988037,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9355047941207886,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5634095668792725,0.49567723274230957,0.5675675868988037,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5592515468597412,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5086455345153809},{"x":0.530145525932312,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9876148700714111,"dir":"rtl","str":"وزیری","boundary":[0.530145525932312,0.49567723274230957,0.5592515468597412,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5280665159225464,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9717566967010498,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5218295454978943,0.49567723274230957,0.5280665159225464,0.5100864768028259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5072045922279358},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.968487024307251,"dir":"ltr","boundary":[0.43159043312072753,0.46994525122642516,0.7659147429466248,0.5142045922279358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5129683017730713},{"x":0.704781711101532,"y":0.5129683017730713},{"x":0.704781711101532,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9859501719474792,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6694386601448059,0.5129683017730713,0.704781711101532,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9288432598114014,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.5129683017730713,0.6694386601448059,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.7303288578987122,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6528066396713257,0.5129683017730713,0.6590436697006226,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9892973303794861,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6112266182899475,0.5115273594856262,0.6486486196517944,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5115273594856262},{"x":0.602910578250885,"y":0.5129683017730713},{"x":0.602910578250885,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9941763877868652,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5654885768890381,0.5115273594856262,0.602910578250885,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9758620262145996,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5280665159225464,0.5115273594856262,0.5592515468597412,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5244956612586975},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9847390651702881,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.48232847452163696,0.5115273594856262,0.5239084959030151,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5115273594856262},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5115273594856262},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5244956612586975},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9090578556060791,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4719334840774536,0.5115273594856262,0.4802494943141937,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.5115273594856262},{"x":0.469854474067688,"y":0.5115273594856262},{"x":0.469854474067688,"y":0.5244956612586975},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9555292129516602,"dir":"rtl","str":"۶۳۹","boundary":[0.4490644633769989,0.5115273594856262,0.469854474067688,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5115273594856262},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5115273594856262},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5244956612586975},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.7587451338768005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43866944313049316,0.5115273594856262,0.45322245359420776,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5403458476066589},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9750154614448547,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6715176701545715,0.5259366035461426,0.6964656710624695,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5403458476066589},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9002535939216614,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.5259366035461426,0.6694386601448059,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5403458476066589},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.7674609422683716,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6528066396713257,0.5259366035461426,0.6590436697006226,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5403458476066589},{"x":0.517671525478363,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9520509243011475,"dir":"rtl","str":"۰-۴۸۵-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.517671525478363,0.5259366035461426,0.6486486196517944,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9141830205917358,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5114344954490662,0.5273775458335876,0.5259875059127808,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5403458476066589},{"x":0.469854474067688,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9802263975143433,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰۰","boundary":[0.469854474067688,0.5273775458335876,0.5114344954490662,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5273775458335876},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5273775458335876},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9885231256484985,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.4407484531402588,0.5273775458335876,0.4636174738407135,0.5417867302894592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5115273594856262},{"x":0.704781711101532,"y":0.5115273594856262},{"x":0.704781711101532,"y":0.5417867302894592},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9632659554481506,"dir":"ltr","boundary":[0.43366944313049316,0.5045273594856262,0.709781711101532,0.5487867302894592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7484407424926758,"y":0.560518741607666},{"x":0.7110186815261841,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9863117337226868,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7110186815261841,0.5475504398345947,0.7484407424926758,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5475504398345947},{"x":0.704781711101532,"y":0.559077799320221},{"x":0.6694386601448059,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9892661571502686,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6694386601448059,0.5461094975471497,0.704781711101532,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6673596501350403,"y":0.559077799320221},{"x":0.6632016897201538,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9468675851821899,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.5461094975471497,0.6673596501350403,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6569646596908569,"y":0.559077799320221},{"x":0.6548856496810913,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.6503156423568726,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6569646596908569,0.5461094975471497,0.6569646596908569,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6486486196517944,"y":0.559077799320221},{"x":0.6340956091880798,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.939236581325531,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6340956091880798,0.5461094975471497,0.6486486196517944,0.559077799320221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7484407424926758,"y":0.560518741607666},{"x":0.6340956091880798,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9520012140274048,"dir":"ltr","boundary":[0.6290956091880798,0.5391094975471497,0.7534407424926758,0.567518741607666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5619596838951111},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5619596838951111},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5763688683509827},{"x":0.704781711101532,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9758543968200684,"dir":"ltr","str":"عنوان","boundary":[0.704781711101532,0.5619596838951111,0.7255717515945435,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9152401685714722,"dir":"ltr","str":"اصلی","boundary":[0.6715176701545715,0.5619596838951111,0.6964656710624695,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.44258299469947815,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.5619596838951111,0.6673596501350403,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.7413572072982788,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6528066396713257,0.5619596838951111,0.6590436697006226,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.5619596838951111},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5619596838951111},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5763688683509827},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9902582168579102,"dir":"ltr","str":"Concurrent","boundary":[0.23908524215221405,0.5619596838951111,0.3097712993621826,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5619596838951111},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5619596838951111},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5763688683509827},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9941827058792114,"dir":"ltr","str":"Aerobic","boundary":[0.31185030937194824,0.5619596838951111,0.36382535099983215,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5619596838951111},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5619596838951111},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5763688683509827},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9976848363876343,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3679833710193634,0.5619596838951111,0.3908523917198181,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5619596838951111},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5619596838951111},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5763688683509827},{"x":0.395010381937027,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.998024582862854,"dir":"ltr","str":"Strength","boundary":[0.395010381937027,0.5619596838951111,0.4469854533672333,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9946579933166504,"dir":"ltr","str":"Training","boundary":[0.4553014636039734,0.5619596838951111,0.5072765350341797,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9518479704856873,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.5619596838951111,0.5135135054588318,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5763688683509827},{"x":0.517671525478363,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.989951491355896,"dir":"ltr","str":"Scientific","boundary":[0.517671525478363,0.5619596838951111,0.5758835673332214,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.99118971824646,"dir":"ltr","str":"Basics","boundary":[0.5821205973625183,0.5619596838951111,0.6237006187438965,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9849441051483154,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6257796287536621,0.5619596838951111,0.6486486196517944,0.5763688683509827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8544698357582092,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8544698357582092,"y":0.5763688683509827},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9742370843887329,"dir":"ltr","boundary":[0.23408524215221405,0.5549596838951111,0.8594698357582092,0.5833688683509827],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5922189950942993},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9898894429206848,"dir":"ltr","str":"Practical","boundary":[0.46569645404815674,0.5806916356086731,0.5218295454978943,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5922189950942993},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9886866807937622,"dir":"ltr","str":"Applications","boundary":[0.5259875059127808,0.5806916356086731,0.6070685982704163,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5922189950942993},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9503637552261353,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6091476082801819,0.5806916356086731,0.6112266182899475,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5922189950942993},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9851757287979126,"dir":"ltr","str":"2019","boundary":[0.6153846383094788,0.5806916356086731,0.6486486196517944,0.5922189950942993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5922189950942993},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9870889186859131,"dir":"ltr","boundary":[0.46069645404815673,0.5736916356086731,0.6536486196517944,0.5992189950942993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9864901900291443,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6694386601448059,0.5994236469268799,0.7027027010917664,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6109510064125061},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.923498809337616,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.5994236469268799,0.6673596501350403,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6109510064125061},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.6970134377479553,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6569646596908569,0.5979827046394348,0.6569646596908569,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6109510064125061},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9758198857307434,"dir":"rtl","str":"قلب","boundary":[0.6340956091880798,0.5979827046394348,0.6486486196517944,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9731331467628479,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5987526178359985,0.5979827046394348,0.6299376487731934,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9756515026092529,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6694386601448059,0.6152737736701965,0.7027027010917664,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8138237595558167,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.6152737736701965,0.6673596501350403,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8563377261161804,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.6152737736701965,0.6590436697006226,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6282420754432678},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9852892756462097,"dir":"rtl","str":"Cardiology","boundary":[0.5800415873527527,0.6138328313827515,0.6486486196517944,0.6282420754432678]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9608562588691711,"dir":"ltr","boundary":[0.5771205973625183,0.5895417623519897,0.7077027010917664,0.6366830177307129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9890611171722412,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6694386601448059,0.6340057849884033,0.7027027010917664,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.92290860414505,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.6340057849884033,0.6673596501350403,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.677731990814209,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.6340057849884033,0.6569646596908569,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9806816577911377,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6216216087341309,0.6325648427009583,0.6486486196517944,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.8601459264755249,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6008316278457642,0.6325648427009583,0.6153846383094788,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6455331444740295},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9853250980377197,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.5446985363960266,0.6325648427009583,0.5966736078262329,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.651296854019165},{"x":0.7027027010917664,"y":0.651296854019165},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9687591195106506,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6673596501350403,0.651296854019165,0.7027027010917664,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.64985591173172},{"x":0.6673596501350403,"y":0.64985591173172},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.6566029191017151,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.64985591173172,0.6673596501350403,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.64985591173172},{"x":0.6590436697006226,"y":0.64985591173172},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.8345084190368652,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.64985591173172,0.6590436697006226,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9839233756065369,"dir":"rtl","str":"Human","boundary":[0.5280665159225464,0.6484149694442749,0.5717255473136902,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6486486196517944,"y":0.64985591173172},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.990636944770813,"dir":"rtl","str":"Physiology","boundary":[0.5758835673332214,0.6484149694442749,0.6486486196517944,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7027027010917664,"y":0.680115282535553},{"x":0.6694386601448059,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9839852452278137,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6694386601448059,0.6685879230499268,0.7027027010917664,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6673596501350403,"y":0.680115282535553},{"x":0.6652806401252747,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.8751424551010132,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.6685879230499268,0.6673596501350403,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6569646596908569,"y":0.680115282535553},{"x":0.6548856496810913,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.6224081516265869,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.6685879230499268,0.6569646596908569,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6486486196517944,"y":0.680115282535553},{"x":0.6133056282997131,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9817880392074585,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6133056282997131,0.6685879230499268,0.6486486196517944,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6070685982704163,"y":0.680115282535553},{"x":0.5738045573234558,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9743531346321106,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5738045573234558,0.6685879230499268,0.6070685982704163,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6844380497932434},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6844380497932434},{"x":0.7027027010917664,"y":0.698847234249115},{"x":0.6673596501350403,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9448915719985962,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6673596501350403,0.6844380497932434,0.7027027010917664,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.7242335081100464,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.6844380497932434,0.6673596501350403,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.8805760145187378,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6528066396713257,0.6844380497932434,0.6590436697006226,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6974063515663147},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9767076969146729,"dir":"rtl","str":"Sports","boundary":[0.5488565564155579,0.6829971075057983,0.5862785577774048,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6974063515663147},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9901484847068787,"dir":"rtl","str":"Medicine","boundary":[0.5987526178359985,0.6844380497932434,0.6486486196517944,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9872092604637146,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6694386601448059,0.7031700015068054,0.7027027010917664,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.8763894438743591,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.7031700015068054,0.6673596501350403,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.6334080696105957,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6569646596908569,0.7017291188240051,0.6569646596908569,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9701864719390869,"dir":"rtl","str":"شومان","boundary":[0.6216216087341309,0.7017291188240051,0.6486486196517944,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9785043001174927,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6133056282997131,0.7017291188240051,0.6174635887145996,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9442270994186401,"dir":"rtl","str":"موریتس","boundary":[0.5821205973625183,0.7017291188240051,0.6112266182899475,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9731587171554565,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5696465969085693,0.7017291188240051,0.5779625773429871,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7146974205970764},{"x":0.530145525932312,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.973954439163208,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.530145525932312,0.7017291188240051,0.5675675868988037,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7204610705375671},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9515935182571411,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6673596501350403,0.7190201878547668,0.7027027010917664,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.6801472306251526,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.7190201878547668,0.6673596501350403,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.7566989660263062,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.7190201878547668,0.6590436697006226,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9866776466369629,"dir":"rtl","str":"Schumann","boundary":[0.5259875059127808,0.7175792455673218,0.5945945978164673,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9828710556030273,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5945945978164673,0.7190201878547668,0.5987526178359985,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9802635312080383,"dir":"rtl","str":"Moritz","boundary":[0.6112266182899475,0.7190201878547668,0.6486486196517944,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7348703145980835},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7348703145980835},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9875967502593994,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7027027010917664,0.7348703145980835,0.7318087220191956,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9858711361885071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6673596501350403,0.7348703145980835,0.6964656710624695,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.8980824947357178,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.7348703145980835,0.6652806401252747,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.7458220720291138,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.7348703145980835,0.6569646596908569,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9802854061126709,"dir":"rtl","str":"رونستاد","boundary":[0.6133056282997131,0.7348703145980835,0.6486486196517944,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9846974015235901,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6091476082801819,0.7348703145980835,0.6112266182899475,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7348703145980835},{"x":0.602910578250885,"y":0.7348703145980835},{"x":0.602910578250885,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9883838295936584,"dir":"rtl","str":"بنت","boundary":[0.5841996073722839,0.7348703145980835,0.602910578250885,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9589979648590088,"dir":"rtl","str":"آر","boundary":[0.5717255473136902,0.7363112568855286,0.5779625773429871,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9317282438278198,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5675675868988037,0.7363112568855286,0.5696465969085693,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9299954771995544,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5654885768890381,0.7363112568855286,0.5675675868988037,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9878585338592529,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5218295454978943,0.7363112568855286,0.5592515468597412,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9729323387145996,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7027027010917664,0.7536023259162903,0.7338877320289612,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9437661170959473,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6673596501350403,0.7536023259162903,0.6985446810722351,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.7941287755966187,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.7536023259162903,0.6673596501350403,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.5914801955223083,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6528066396713257,0.7536023259162903,0.6569646596908569,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9621456861495972,"dir":"rtl","str":".Ronnestad","boundary":[0.4989604949951172,0.7536023259162903,0.6964656710624695,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7665706276893616},{"x":0.590436577796936,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9797769784927368,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.590436577796936,0.7536023259162903,0.5945945978164673,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9906636476516724,"dir":"rtl","str":"Bent","boundary":[0.6008316278457642,0.7536023259162903,0.6299376487731934,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.941500186920166,"dir":"rtl","str":"R","boundary":[0.6382536292076111,0.7536023259162903,0.6424116492271423,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9862567782402039,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7027027010917664,0.7694524526596069,0.7318087220191956,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9837661385536194,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6673596501350403,0.7694524526596069,0.6964656710624695,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.8815820217132568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.7694524526596069,0.6673596501350403,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.770893394947052},{"x":0.6569646596908569,"y":0.770893394947052},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.7268118858337402,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6528066396713257,0.770893394947052,0.6569646596908569,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.770893394947052},{"x":0.6486486196517944,"y":0.770893394947052},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9433542490005493,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.6278586387634277,0.770893394947052,0.6486486196517944,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.770893394947052},{"x":0.6257796287536621,"y":0.770893394947052},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9726711511611938,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6174635887145996,0.770893394947052,0.6257796287536621,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.770893394947052},{"x":0.6133056282997131,"y":0.770893394947052},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9936445951461792,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.5883575677871704,0.770893394947052,0.6133056282997131,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.770893394947052},{"x":0.5862785577774048,"y":0.770893394947052},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9699593782424927,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5800415873527527,0.770893394947052,0.5862785577774048,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.770893394947052},{"x":0.5758835673332214,"y":0.770893394947052},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9821696281433105,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.5488565564155579,0.770893394947052,0.5758835673332214,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.770893394947052},{"x":0.5405405163764954,"y":0.770893394947052},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.5765218734741211,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.5363825559616089,0.770893394947052,0.5405405163764954,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.770893394947052},{"x":0.5322245359420776,"y":0.770893394947052},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9387163519859314,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5259875059127808,0.770893394947052,0.5322245359420776,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.770893394947052},{"x":0.5218295454978943,"y":0.770893394947052},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7838616967201233},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9932723045349121,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4927234947681427,0.770893394947052,0.5218295454978943,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7997118234634399},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9901491403579712,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7027027010917664,0.7867435216903687,0.7318087220191956,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9856051206588745,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6673596501350403,0.7867435216903687,0.6964656710624695,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9070009589195251,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.7867435216903687,0.6652806401252747,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.6371959447860718,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.7867435216903687,0.6590436697006226,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6153846383094788,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9843330979347229,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6153846383094788,0.7867435216903687,0.6507276296615601,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6112266182899475,"y":0.801152765750885},{"x":0.6049895882606506,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9805644154548645,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6049895882606506,0.7881844639778137,0.6112266182899475,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7881844639778137},{"x":0.602910578250885,"y":0.7867435216903687},{"x":0.602910578250885,"y":0.801152765750885},{"x":0.5779625773429871,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9918248653411865,"dir":"rtl","str":"رسول","boundary":[0.5779625773429871,0.7881844639778137,0.602910578250885,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5758835673332214,"y":0.801152765750885},{"x":0.5675675868988037,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.983573317527771,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5675675868988037,0.7881844639778137,0.5758835673332214,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5654885768890381,"y":0.801152765750885},{"x":0.5363825559616089,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9772388935089111,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.5363825559616089,0.7881844639778137,0.5654885768890381,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7881844639778137},{"x":0.530145525932312,"y":0.7881844639778137},{"x":0.530145525932312,"y":0.801152765750885},{"x":0.5239084959030151,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.6215471625328064,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.5239084959030151,0.7881844639778137,0.530145525932312,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5197505354881287,"y":0.801152765750885},{"x":0.5155925154685974,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9648823738098145,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5155925154685974,0.7881844639778137,0.5197505354881287,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5114344954490662,"y":0.801152765750885},{"x":0.4802494943141937,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9940384030342102,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4802494943141937,0.7881844639778137,0.5114344954490662,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8170028924942017},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9841567277908325,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7027027010917664,0.8040345907211304,0.7318087220191956,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9865806102752686,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6673596501350403,0.8040345907211304,0.6964656710624695,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6652806401252747,"y":0.818443775177002},{"x":0.6632016897201538,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9022833704948425,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.8054755330085754,0.6652806401252747,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6569646596908569,"y":0.818443775177002},{"x":0.6548856496810913,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.663293182849884,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.8054755330085754,0.6569646596908569,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6486486196517944,"y":0.818443775177002},{"x":0.6112266182899475,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.989154040813446,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6112266182899475,0.8054755330085754,0.6486486196517944,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6049895882606506,"y":0.818443775177002},{"x":0.5758835673332214,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9901930093765259,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5758835673332214,0.8054755330085754,0.6049895882606506,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5717255473136902,"y":0.818443775177002},{"x":0.5280665159225464,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9882972240447998,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.5280665159225464,0.8054755330085754,0.5717255473136902,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5280665159225464,"y":0.818443775177002},{"x":0.5239084959030151,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9605475068092346,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5239084959030151,0.8054755330085754,0.5280665159225464,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9788150191307068,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7297297120094299,0.8242074847221375,0.7442827224731445,0.8386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8371757864952087},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.983430027961731,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7068607211112976,0.8227665424346924,0.7276507019996643,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8227665424346924},{"x":0.692307710647583,"y":0.8227665424346924},{"x":0.692307710647583,"y":0.8371757864952087},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9746256470680237,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6694386601448059,0.8227665424346924,0.692307710647583,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.8916378021240234,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.8227665424346924,0.6673596501350403,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.686030924320221,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.8227665424346924,0.6590436697006226,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9092491865158081,"dir":"rtl","str":"۱۲۱۰","boundary":[0.6257796287536621,0.8213256597518921,0.6486486196517944,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.819884717464447},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.955997884273529,"dir":"rtl","str":"RC","boundary":[0.6008316278457642,0.819884717464447,0.6237006187438965,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9382994771003723,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7318087220191956,0.8429394960403442,0.7484407424926758,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8544668555259705},{"x":0.704781711101532,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9919188022613525,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7068607211112976,0.8414985537528992,0.7276507019996643,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8530259132385254},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8530259132385254}]},"confidence":0.9802978038787842,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.6715176701545715,0.8414985537528992,0.6943867206573486,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9493865966796875,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.8414985537528992,0.6673596501350403,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.743093729019165,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.8414985537528992,0.6590436697006226,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9304986596107483,"dir":"rtl","str":"۶۱۷/۱۰۲۷","boundary":[0.5925155878067017,0.8386167287826538,0.6507276296615601,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9915413856506348,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7505197525024414,0.8573486804962158,0.7817047834396362,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9883129596710205,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6943867206573486,0.8573486804962158,0.7442827224731445,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9773154854774475,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6715176701545715,0.8559077978134155,0.6860706806182861,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9255723357200623,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.8559077978134155,0.6694386601448059,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.7309411764144897,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6548856496810913,0.8559077978134155,0.6590436697006226,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8703169822692871},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9682621955871582,"dir":"rtl","str":"۸۷۸۵۲۰۳","boundary":[0.5966736078262329,0.8559077978134155,0.6507276296615601,0.8703169822692871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8717579245567322},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9591119289398193,"dir":"ltr","boundary":[0.4794074845314026,0.6255648427009582,0.7867047834396362,0.8787579245567322],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/btKqFctgiqnmoUJw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/QUIPCkpXqcAaxxtt.jpg","blurred":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/MYqLcTmnXAxLtdvE.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0005039527076693434,0.0002785132441465724,0.9984249505976878,0.9991095806824029]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.20172910392284393},{"x":0.752598762512207,"y":0.20172910392284393},{"x":0.752598762512207,"y":0.2348703145980835},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.9861250519752502,"dir":"rtl","str":"تمرینات","boundary":[0.6257796287536621,0.20172910392284393,0.752598762512207,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.20172910392284393},{"x":0.6153846383094788,"y":0.20172910392284393},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2348703145980835},{"x":0.5259875059127808,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.9867216348648071,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.5259875059127808,0.20172910392284393,0.6153846383094788,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.20028819143772125},{"x":0.5155925154685974,"y":0.20172910392284393},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2348703145980835},{"x":0.4178794324398041,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.9775883555412292,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.4178794324398041,0.20028819143772125,0.5155925154685974,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.20028819143772125},{"x":0.40956342220306396,"y":0.20028819143772125},{"x":0.40956342220306396,"y":0.23342940211296082},{"x":0.395010381937027,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9935876131057739,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.395010381937027,0.20028819143772125,0.40956342220306396,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.20028819143772125},{"x":0.38669440150260925,"y":0.20028819143772125},{"x":0.38669440150260925,"y":0.2348703145980835},{"x":0.24740125238895416,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9804160594940186,"dir":"rtl","str":"استقامتی","boundary":[0.24740125238895416,0.20028819143772125,0.38669440150260925,0.2348703145980835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.20028819143772125},{"x":0.752598762512207,"y":0.20172910392284393},{"x":0.752598762512207,"y":0.23631124198436737},{"x":0.24740125238895416,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.983128547668457,"dir":"ltr","boundary":[0.24240125238895416,0.19328819143772125,0.757598762512207,0.24331124198436738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7027027010917664,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2824207544326782},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.97847980260849,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6340956091880798,0.25648415088653564,0.7027027010917664,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.25648415088653564},{"x":0.6216216087341309,"y":0.25648415088653564},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2824207544326782},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9841751456260681,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5509355664253235,0.25648415088653564,0.6216216087341309,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.25648415088653564},{"x":0.5405405163764954,"y":0.25648415088653564},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2824207544326782},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9898268580436707,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5280665159225464,0.25648415088653564,0.5405405163764954,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.25648415088653564},{"x":0.5197505354881287,"y":0.25648415088653564},{"x":0.5197505354881287,"y":0.2824207544326782},{"x":0.37837839126586914,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9914003610610962,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.37837839126586914,0.25648415088653564,0.5197505354881287,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.25648415088653564},{"x":0.3679833710193634,"y":0.25648415088653564},{"x":0.3679833710193634,"y":0.2824207544326782},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9819694757461548,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.29729729890823364,0.25648415088653564,0.3679833710193634,0.2824207544326782]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7027027010917664,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2824207544326782},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9856263995170593,"dir":"ltr","boundary":[0.29229729890823364,0.24948415088653564,0.7077027010917664,0.28942075443267823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4207492768764496},{"x":0.4864864945411682,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":0.9814647436141968,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.4864864945411682,0.4077809751033783,0.5218295454978943,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4077809751033783},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4077809751033783},{"x":0.4802494943141937,"y":0.42219018936157227},{"x":0.4760914742946625,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":0.9110942482948303,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4760914742946625,0.4077809751033783,0.4802494943141937,0.42219018936157227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4308357238769531},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.9752116799354553,"dir":"rtl","str":"موریتز","boundary":[0.5051975250244141,0.4308357238769531,0.5571725368499756,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.42939481139183044},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4308357238769531},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4495677351951599},{"x":0.4407484531402588,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.9830994009971619,"dir":"rtl","str":"شومان","boundary":[0.442827433347702,0.42939481139183044,0.49688148498535156,0.4495677351951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5613305568695068,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.980724036693573,"dir":"rtl","str":"بنت","boundary":[0.5322245359420776,0.45821326971054077,0.5613305568695068,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5239084959030151,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.97251957654953,"dir":"rtl","str":"ار","boundary":[0.5114344954490662,0.45821326971054077,0.5239084959030151,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5093554854393005,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.8949607610702515,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5072765350341797,0.45821326971054077,0.5093554854393005,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.45821326971054077},{"x":0.4989604949951172,"y":0.45821326971054077},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4740633964538574},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9845976233482361,"dir":"rtl","str":"رونستاد","boundary":[0.43659043312072754,0.45821326971054077,0.4989604949951172,0.4740633964538574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4740633964538574},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9755163192749023,"dir":"ltr","boundary":[0.43159043312072753,0.4007809751033783,0.5663305568695068,0.48106339645385743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4884726107120514},{"x":0.530145525932312,"y":0.4884726107120514},{"x":0.530145525932312,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5028818249702454}]},"confidence":0.9873550534248352,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.4781704843044281,0.4884726107120514,0.530145525932312,0.5028818249702454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4884726107120514},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4884726107120514},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5028818249702454},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5028818249702454}]},"confidence":0.9347661733627319,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46777546405792236,0.4884726107120514,0.47401246428489685,0.5028818249702454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4884726107120514},{"x":0.530145525932312,"y":0.4884726107120514},{"x":0.530145525932312,"y":0.5028818249702454},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5028818249702454}]},"confidence":0.9807814359664917,"dir":"ltr","boundary":[0.46277546405792236,0.4814726107120514,0.535145525932312,0.5098818249702454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.991845965385437,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5717255473136902,0.5129683017730713,0.6070685982704163,0.5288184285163879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5288184285163879},{"x":0.517671525478363,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9901266694068909,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.517671525478363,0.5129683017730713,0.5634095668792725,0.5288184285163879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5288184285163879},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9712294936180115,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.46777546405792236,0.5129683017730713,0.5093554854393005,0.5288184285163879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.5129683017730713},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5129683017730713},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5288184285163879},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9823122620582581,"dir":"rtl","str":"شلمزاری","boundary":[0.39293140172958374,0.5129683017730713,0.46569645404815674,0.5288184285163879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5288184285163879},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9830111861228943,"dir":"ltr","boundary":[0.38793140172958374,0.5059683017730713,0.6120685982704163,0.535818428516388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5533141493797302},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9906651377677917,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5696465969085693,0.5417867302894592,0.5945945978164673,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5533141493797302},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9858715534210205,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5343035459518433,0.5417867302894592,0.5654885768890381,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5533141493797302},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9836288690567017,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49688148498535156,0.5417867302894592,0.5259875059127808,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5533141493797302},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9939577579498291,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45322245359420776,0.5417867302894592,0.4927234947681427,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5533141493797302},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.990607738494873,"dir":"rtl","str":"خوارزمی","boundary":[0.4033263921737671,0.5417867302894592,0.4490644633769989,0.5533141493797302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5533141493797302},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9896782040596008,"dir":"ltr","boundary":[0.3983263921737671,0.5347867302894592,0.5995945978164673,0.5603141493797302],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5835734605789185},{"x":0.542619526386261,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.9911662340164185,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.542619526386261,0.5691642761230469,0.5779625773429871,0.5835734605789185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5835734605789185},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.9938796758651733,"dir":"rtl","str":"رسول","boundary":[0.48856547474861145,0.5691642761230469,0.5343035459518433,0.5835734605789185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5691642761230469},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5691642761230469},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5835734605789185},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.9867168664932251,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.42203742265701294,0.5691642761230469,0.4802494943141937,0.5835734605789185]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5835734605789185},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.9900346398353577,"dir":"ltr","boundary":[0.41703742265701294,0.5621642761230469,0.5829625773429871,0.5905734605789185],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9917515516281128,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5883575677871704,0.5965417623519897,0.6112266182899475,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9936750531196594,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5530145764350891,0.5965417623519897,0.5821205973625183,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6109510064125061},{"x":0.517671525478363,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9869952201843262,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.517671525478363,0.5965417623519897,0.5488565564155579,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5155925154685974,"y":0.609510064125061},{"x":0.4760914742946625,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9936625957489014,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4760914742946625,0.5965417623519897,0.5155925154685974,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4719334840774536,"y":0.609510064125061},{"x":0.43866944313049316,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9860364198684692,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.43866944313049316,0.5965417623519897,0.4719334840774536,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4345114231109619,"y":0.609510064125061},{"x":0.38669440150260925,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9832355380058289,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.5951008796691895,0.4345114231109619,0.609510064125061]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6109510064125061},{"x":0.38669440150260925,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9886980652809143,"dir":"ltr","boundary":[0.38169440150260925,0.5881008796691894,0.6162266182899475,0.6179510064125061],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/OAohwqpNehBuFGpS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/ghALTUeLkuzRrgop.jpg","blurred":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/mwHXynHMqqimXsVW.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00048234143896558926,0.0004570713036342038,0.9984033393909431,0.9987503882347679]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3458213210105896},{"x":0.590436577796936,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9842224717140198,"dir":"rtl","str":"تمرینات","boundary":[0.590436577796936,0.32420748472213745,0.6798336505889893,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5841996073722839,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3458213210105896},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9903345704078674,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.5197505354881287,0.32420748472213745,0.5841996073722839,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5093554854393005,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3458213210105896},{"x":0.442827433347702,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9805148839950562,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.442827433347702,0.32420748472213745,0.5093554854393005,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.32420748472213745},{"x":0.4345114231109619,"y":0.32420748472213745},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3458213210105896},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.98568195104599,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42411643266677856,0.32420748472213745,0.4345114231109619,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.32420748472213745},{"x":0.41580042243003845,"y":0.32420748472213745},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3458213210105896},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9837043881416321,"dir":"rtl","str":"استقامتی","boundary":[0.31808730959892273,0.32420748472213745,0.41580042243003845,0.3458213210105896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3458213210105896},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9845815896987915,"dir":"ltr","boundary":[0.3130873095989227,0.31720748472213744,0.6848336505889893,0.3528213210105896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6403326392173767,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6403326392173767,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5925155878067017,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9824275970458984,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5925155878067017,0.36023053526878357,0.6403326392173767,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5841996073722839,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5841996073722839,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5363825559616089,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9811031818389893,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5363825559616089,0.36023053526878357,0.5841996073722839,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5280665159225464,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5280665159225464,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5197505354881287,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9918088316917419,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5197505354881287,0.36023053526878357,0.5280665159225464,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5135135054588318,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5135135054588318,"y":0.37896254658699036},{"x":0.4137214124202728,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9900376200675964,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.4137214124202728,0.36023053526878357,0.5135135054588318,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40748441219329834,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40748441219329834,"y":0.37896254658699036},{"x":0.35758835077285767,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.986150860786438,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.35758835077285767,0.36023053526878357,0.40748441219329834,0.37896254658699036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6403326392173767,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6403326392173767,"y":0.37896254658699036},{"x":0.35758835077285767,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9862304925918579,"dir":"ltr","boundary":[0.35258835077285766,0.35323053526878356,0.6453326392173767,0.38596254658699036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.4193083643913269},{"x":0.5155925154685974,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5155925154685974,"y":0.42939481139183044},{"x":0.48856547474861145,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9838399887084961,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.48856547474861145,0.4193083643913269,0.5155925154685974,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.4193083643913269},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4193083643913269},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4308357238769531},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4308357238769531}]},"confidence":0.9042568802833557,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48232847452163696,0.4193083643913269,0.4864864945411682,0.4308357238769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.4193083643913269},{"x":0.5155925154685974,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5155925154685974,"y":0.42939481139183044},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4308357238769531}]},"confidence":0.9724709987640381,"dir":"ltr","boundary":[0.47732847452163696,0.4123083643913269,0.5205925154685974,0.43639481139183045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.44092220067977905},{"x":0.5446985363960266,"y":0.44092220067977905},{"x":0.5446985363960266,"y":0.455331414937973},{"x":0.5031185150146484,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9808195233345032,"dir":"rtl","str":"موریتز","boundary":[0.5051975250244141,0.44092220067977905,0.5446985363960266,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.439481258392334},{"x":0.4989604949951172,"y":0.44092220067977905},{"x":0.49688148498535156,"y":0.455331414937973},{"x":0.45322245359420776,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.982147216796875,"dir":"rtl","str":"شومان","boundary":[0.4553014636039734,0.439481258392334,0.49688148498535156,0.455331414937973]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.439481258392334},{"x":0.5446985363960266,"y":0.44092220067977905},{"x":0.5446985363960266,"y":0.455331414937973},{"x":0.45322245359420776,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.981423020362854,"dir":"ltr","boundary":[0.4503014636039734,0.432481258392334,0.5496985363960266,0.46233141493797303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5488565564155579,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5259875059127808,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.984862744808197,"dir":"rtl","str":"بنت","boundary":[0.5259875059127808,0.4639769494533539,0.5488565564155579,0.47694525122642517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.4639769494533539},{"x":0.517671525478363,"y":0.4639769494533539},{"x":0.517671525478363,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5093554854393005,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.9841021299362183,"dir":"rtl","str":"ار","boundary":[0.5093554854393005,0.4639769494533539,0.517671525478363,0.47694525122642517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5072765350341797,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5051975250244141,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.9214057326316833,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5051975250244141,0.4639769494533539,0.5072765350341797,0.47694525122642517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4989604949951172,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4490644633769989,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.9856343269348145,"dir":"rtl","str":"رونستاد","boundary":[0.4490644633769989,0.4639769494533539,0.4989604949951172,0.47694525122642517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5488565564155579,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4490644633769989,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.9802798628807068,"dir":"ltr","boundary":[0.4440644633769989,0.4569769494533539,0.5538565564155579,0.4839452512264252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4985590875148773},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9870659112930298,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.48232847452163696,0.4884726107120514,0.5218295454978943,0.4985590875148773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4884726107120514},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4884726107120514},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9278760552406311,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4760914742946625,0.4884726107120514,0.4802494943141937,0.4985590875148773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9796671867370605,"dir":"ltr","boundary":[0.47109147429466247,0.4814726107120514,0.5268295454978943,0.5055590875148773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5230547785758972},{"x":0.55509352684021,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9927501678466797,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.55509352684021,0.5086455345153809,0.5841996073722839,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9893829226493835,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.5135135054588318,0.5086455345153809,0.5488565564155579,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5230547785758972},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9777463674545288,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.4802494943141937,0.5086455345153809,0.5072765350341797,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.5086455345153809},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5086455345153809},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5230547785758972},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9793784022331238,"dir":"rtl","str":"شلمزاری","boundary":[0.4199584126472473,0.5086455345153809,0.47401246428489685,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5317003130912781},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5317003130912781},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9951921105384827,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5343035459518433,0.5317003130912781,0.5613305568695068,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5317003130912781},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5317003130912781},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5461094975471497},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9949493408203125,"dir":"rtl","str":"رسول","boundary":[0.4906444847583771,0.5317003130912781,0.5280665159225464,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5317003130912781},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5317003130912781},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5461094975471497},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9878385663032532,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.43659043312072754,0.5317003130912781,0.4844074845314026,0.5461094975471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.5072045922279358},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5461094975471497},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9870738387107849,"dir":"ltr","boundary":[0.4149584126472473,0.5002045922279358,0.5891996073722839,0.5531094975471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5850144028663635},{"x":0.602910578250885,"y":0.5850144028663635},{"x":0.602910578250885,"y":0.6023054718971252},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9847516417503357,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5841996073722839,0.5850144028663635,0.602910578250885,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6023054718971252},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9952098727226257,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5571725368499756,0.5850144028663635,0.5779625773429871,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9911510348320007,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5072765350341797,0.5850144028663635,0.5509355664253235,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5835734605789185},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6008645296096802},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9869636297225952,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4469854533672333,0.5835734605789185,0.5010395050048828,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5835734605789185},{"x":0.442827433347702,"y":0.5835734605789185},{"x":0.442827433347702,"y":0.6008645296096802},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9901877045631409,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.395010381937027,0.5835734605789185,0.442827433347702,0.6008645296096802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5835734605789185},{"x":0.602910578250885,"y":0.5864553451538086},{"x":0.602910578250885,"y":0.6023054718971252},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9895954728126526,"dir":"ltr","boundary":[0.390010381937027,0.5765734605789185,0.607910578250885,0.6093054718971253],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.982947587966919,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5821205973625183,0.6123919486999512,0.6133056282997131,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9475669860839844,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5654885768890381,0.6123919486999512,0.5696465969085693,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6253602504730225},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9279506206512451,"dir":"rtl","str":"۰-۴۸۵-۲۱۷-۹۶۴-","boundary":[0.4116424024105072,0.6123919486999512,0.5592515468597412,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6253602504730225},{"x":0.382536381483078,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9647076725959778,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.382536381483078,0.6123919486999512,0.4116424024105072,0.6253602504730225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6253602504730225},{"x":0.382536381483078,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.943854033946991,"dir":"ltr","boundary":[0.377536381483078,0.6053919486999512,0.6183056282997131,0.6323602504730225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6426513195037842},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6426513195037842},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6570605039596558},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9842569231987,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.6943867206573486,0.6426513195037842,0.7505197525024414,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6570605039596558},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9868494272232056,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.6426513195037842,0.6902287006378174,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6570605039596558},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9878060221672058,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6465696692466736,0.6426513195037842,0.6756756901741028,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6570605039596558},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9709526300430298,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.6426513195037842,0.6403326392173767,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9913753867149353,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5821205973625183,0.6426513195037842,0.6257796287536621,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9693586826324463,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5717255473136902,0.6426513195037842,0.5758835673332214,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6570605039596558},{"x":0.530145525932312,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9924830794334412,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.530145525932312,0.6426513195037842,0.5634095668792725,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6570605039596558},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9946202039718628,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4948025047779083,0.6426513195037842,0.5239084959030151,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6412103772163391},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6412103772163391},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6570605039596558},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9952555298805237,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48232847452163696,0.6412103772163391,0.48856547474861145,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6412103772163391},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6412103772163391},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6570605039596558},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9961643218994141,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4178794324398041,0.6412103772163391,0.47401246428489685,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6570605039596558},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9952685832977295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3617463707923889,0.6412103772163391,0.4116424024105072,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6556196212768555},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.992884635925293,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3160083293914795,0.6412103772163391,0.3534303605556488,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6556196212768555},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9876577258110046,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.24740125238895416,0.6412103772163391,0.3076923191547394,0.6556196212768555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6426513195037842},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6599423885345459},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9902981519699097,"dir":"ltr","boundary":[0.24240125238895416,0.6342103772163391,0.7555197525024414,0.6669423885345459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7609147429466248,"y":0.681556224822998},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9799562096595764,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7110186815261841,0.6671469807624817,0.7609147429466248,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.972179114818573,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7068607211112976,0.6685879230499268,0.7110186815261841,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9961366057395935,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6735966801643372,0.6685879230499268,0.7027027010917664,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.992352306842804,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.6403326392173767,0.6685879230499268,0.6694386601448059,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9879384636878967,"dir":"rtl","str":"محمودی","boundary":[0.5758835673332214,0.6685879230499268,0.6361746191978455,0.6829971075057983]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9869070053100586,"dir":"ltr","boundary":[0.5708835673332214,0.6615879230499268,0.7659147429466248,0.6899971075057983],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.6685879230499268},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6685879230499268},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6844380497932434},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9902107119560242,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.40124741196632385,0.6685879230499268,0.46777546405792236,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6685879230499268},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6685879230499268},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6844380497932434},{"x":0.395010381937027,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9784063696861267,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.395010381937027,0.6685879230499268,0.3991684019565582,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6685879230499268},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6685879230499268},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6844380497932434},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.995756983757019,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3617463707923889,0.6685879230499268,0.3908523917198181,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6671469807624817},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6685879230499268},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6844380497932434},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9868216514587402,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.3243243098258972,0.6671469807624817,0.35758835077285767,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.6671469807624817},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6671469807624817},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6844380497932434},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.990527331829071,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.27650728821754456,0.6671469807624817,0.31808730959892273,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6829971075057983},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9804503917694092,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.23700623214244843,0.6671469807624817,0.2702702581882477,0.6829971075057983]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6671469807624817},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6685879230499268},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6844380497932434},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9884339570999146,"dir":"ltr","boundary":[0.23200623214244842,0.6601469807624817,0.47277546405792237,0.6914380497932434],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":0.98749840259552,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7193347215652466,0.6930835843086243,0.7609147429466248,0.7089337110519409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6930835843086243},{"x":0.717255711555481,"y":0.6930835843086243},{"x":0.717255711555481,"y":0.710374653339386},{"x":0.7068607211112976,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9626426100730896,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7068607211112976,0.6930835843086243,0.717255711555481,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6945244669914246},{"x":0.704781711101532,"y":0.6945244669914246},{"x":0.704781711101532,"y":0.710374653339386},{"x":0.7027027010917664,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9647664427757263,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7006236910820007,0.6945244669914246,0.704781711101532,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6930835843086243},{"x":0.6964656710624695,"y":0.710374653339386},{"x":0.6569646596908569,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9917132258415222,"dir":"rtl","str":"فردین","boundary":[0.6569646596908569,0.6945244669914246,0.6964656710624695,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6528066396713257,"y":0.710374653339386},{"x":0.6174635887145996,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9896376132965088,"dir":"rtl","str":"دارابی","boundary":[0.6153846383094788,0.6945244669914246,0.6528066396713257,0.710374653339386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6174635887145996,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9841620922088623,"dir":"ltr","boundary":[0.6103846383094788,0.6875244669914246,0.7659147429466248,0.7159337110519409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6945244669914246},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6945244669914246},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7089337110519409},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":0.9936308264732361,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.34303534030914307,0.6945244669914246,0.37006238102912903,0.7089337110519409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.6945244669914246},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6945244669914246},{"x":0.3388773500919342,"y":0.710374653339386},{"x":0.32016631960868835,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.988278865814209,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.32016631960868835,0.6945244669914246,0.3388773500919342,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6959654092788696},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6959654092788696},{"x":0.3160083293914795,"y":0.710374653339386},{"x":0.3097712993621826,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9629389047622681,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3097712993621826,0.6959654092788696,0.3160083293914795,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6959654092788696},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6959654092788696},{"x":0.30561330914497375,"y":0.710374653339386},{"x":0.28274428844451904,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9954225420951843,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.28274428844451904,0.6959654092788696,0.30561330914497375,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6959654092788696},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6959654092788696},{"x":0.27650728821754456,"y":0.710374653339386},{"x":0.23700623214244843,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9897633194923401,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.23700623214244843,0.6959654092788696,0.27650728821754456,0.710374653339386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6959654092788696},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6945244669914246},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7089337110519409},{"x":0.23700623214244843,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9898364543914795,"dir":"ltr","boundary":[0.23200623214244842,0.6889654092788696,0.37506238102912903,0.7159337110519409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9852125644683838,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7151767015457153,0.7233429551124573,0.7463617324829102,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9894630908966064,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6798336505889893,0.7233429551124573,0.7089397311210632,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9938511252403259,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.7233429551124573,0.6735966801643372,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9954507350921631,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6070685982704163,0.7233429551124573,0.6611226797103882,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9949465990066528,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5530145764350891,0.7233429551124573,0.6008316278457642,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7233429551124573},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7233429551124573},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9914079904556274,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5072765350341797,0.7233429551124573,0.5446985363960266,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.7233429551124573},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7233429551124573},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7377521395683289},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9777344465255737,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.44490644335746765,0.7233429551124573,0.5010395050048828,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7233429551124573},{"x":0.442827433347702,"y":0.7233429551124573},{"x":0.442827433347702,"y":0.7377521395683289},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9352298378944397,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43659043312072754,0.7233429551124573,0.442827433347702,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7233429551124573},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7233429551124573},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7377521395683289},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9910576343536377,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3970893919467926,0.7233429551124573,0.43035343289375305,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7233429551124573},{"x":0.395010381937027,"y":0.7233429551124573},{"x":0.395010381937027,"y":0.7377521395683289},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.988793134689331,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3887733817100525,0.7233429551124573,0.395010381937027,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7233429551124573},{"x":0.382536381483078,"y":0.7233429551124573},{"x":0.382536381483078,"y":0.7377521395683289},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9956234097480774,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3367983400821686,0.7233429551124573,0.382536381483078,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.7233429551124573},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7233429551124573},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7377521395683289},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9823802709579468,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.29729729890823364,0.7233429551124573,0.3305613398551941,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.7233429551124573},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7233429551124573},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7377521395683289},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9904357194900513,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.25987526774406433,0.7233429551124573,0.29106029868125916,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7233429551124573},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7233429551124573},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7377521395683289},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9332565069198608,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2515592575073242,0.7233429551124573,0.2577962577342987,0.7377521395683289]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7377521395683289},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9878103137016296,"dir":"ltr","boundary":[0.24655925750732421,0.7163429551124573,0.7513617324829102,0.7447521395683289],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5925155878067017,"y":0.740634024143219},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9851033687591553,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5509355664253235,0.7420749068260193,0.5945945978164673,0.7564841508865356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7579250931739807},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9910815358161926,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5051975250244141,0.7420749068260193,0.5446985363960266,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7435158491134644},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7435158491134644},{"x":0.5010395050048828,"y":0.759365975856781},{"x":0.4948025047779083,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9865939021110535,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4927234947681427,0.7435158491134644,0.5010395050048828,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7435158491134644},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7435158491134644},{"x":0.4864864945411682,"y":0.759365975856781},{"x":0.45114344358444214,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9955722689628601,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4490644633769989,0.7435158491134644,0.4864864945411682,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7449567914009094},{"x":0.442827433347702,"y":0.7435158491134644},{"x":0.44490644335746765,"y":0.759365975856781},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9919953346252441,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.4054054021835327,0.7449567914009094,0.44490644335746765,0.759365975856781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7449567914009094},{"x":0.5925155878067017,"y":0.740634024143219},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7564841508865356},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9906877279281616,"dir":"ltr","boundary":[0.4004054021835327,0.7379567914009094,0.5995945978164673,0.7634841508865357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.770893394947052},{"x":0.7629937529563904,"y":0.770893394947052},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.9903417229652405,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7380457520484924,0.770893394947052,0.7629937529563904,0.7881844639778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7234927415847778,"y":0.770893394947052},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.9288016557693481,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6964656710624695,0.7694524526596069,0.7234927415847778,0.7881844639778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9925475716590881,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6340956091880798,0.7694524526596069,0.6860706806182861,0.7881844639778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7694524526596069},{"x":0.632016658782959,"y":0.7694524526596069},{"x":0.632016658782959,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.921473503112793,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6237006187438965,0.7694524526596069,0.632016658782959,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7867435216903687},{"x":0.542619526386261,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9663714170455933,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.542619526386261,0.7680115103721619,0.6174635887145996,0.7867435216903687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7629937529563904,"y":0.770893394947052},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7881844639778137},{"x":0.542619526386261,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9707759618759155,"dir":"ltr","boundary":[0.537619526386261,0.7610115103721619,0.7679937529563904,0.7951844639778137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8155619502067566},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.986082911491394,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7359667420387268,0.7982708811759949,0.7588357329368591,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8155619502067566},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9926061034202576,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7110186815261841,0.7982708811759949,0.7276507019996643,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9838961958885193,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.7982708811759949,0.7068607211112976,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7968299984931946},{"x":0.692307710647583,"y":0.7982708811759949},{"x":0.692307710647583,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9197366237640381,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.6569646596908569,0.7968299984931946,0.692307710647583,0.8141210079193115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7968299984931946},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8155619502067566},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9635372161865234,"dir":"ltr","boundary":[0.6519646596908569,0.7898299984931946,0.7638357329368591,0.8225619502067566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7982708811759949},{"x":0.55509352684021,"y":0.7982708811759949},{"x":0.55509352684021,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.988444983959198,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5031185150146484,0.7982708811759949,0.55509352684021,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.7982708811759949},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7982708811759949},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8155619502067566},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9592804312705994,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48856547474861145,0.7982708811759949,0.4989604949951172,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7982708811759949},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7982708811759949},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8155619502067566},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.924504816532135,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.4636174738407135,0.7982708811759949,0.48856547474861145,0.8155619502067566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7982708811759949},{"x":0.55509352684021,"y":0.7982708811759949},{"x":0.55509352684021,"y":0.8155619502067566},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9683554172515869,"dir":"ltr","boundary":[0.4586174738407135,0.7912708811759949,0.56009352684021,0.8225619502067566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5114344954490662,"y":0.860230565071106},{"x":0.4906444847583771,"y":0.860230565071106}]},"confidence":0.5668955445289612,"str":"639","boundary":[0.4906444847583771,0.8530259132385254,0.5114344954490662,0.860230565071106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5114344954490662,"y":0.860230565071106},{"x":0.4906444847583771,"y":0.860230565071106}]},"confidence":0.5668955445289612,"dir":"ltr","boundary":[0.48564448475837707,0.8460259132385254,0.5164344954490662,0.867230565071106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.7723342776298523},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7737752199172974},{"x":0.43659043312072754,"y":0.789625346660614},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.9913046956062317,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.39293140172958374,0.7723342776298523,0.43659043312072754,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.7723342776298523},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7723342776298523},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7881844639778137},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9807347059249878,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.34927234053611755,0.7723342776298523,0.37837839126586914,0.7881844639778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.770893394947052},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7723342776298523},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7867435216903687},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9490272402763367,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33471933007240295,0.770893394947052,0.3451143503189087,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7694524526596069},{"x":0.33471933007240295,"y":0.770893394947052},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7867435216903687},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9692295789718628,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.23700623214244843,0.7694524526596069,0.33471933007240295,0.7867435216903687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7694524526596069},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7737752199172974},{"x":0.43659043312072754,"y":0.789625346660614},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9760392904281616,"dir":"ltr","boundary":[0.23200623214244842,0.7624524526596069,0.44159043312072754,0.796625346660614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.7982708811759949},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7968299984931946},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8141210079193115},{"x":0.3451143503189087,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9871241450309753,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3451143503189087,0.7982708811759949,0.37837839126586914,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7982708811759949},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7982708811759949},{"x":0.3451143503189087,"y":0.8141210079193115},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9758370518684387,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3367983400821686,0.7982708811759949,0.3451143503189087,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.7982708811759949},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7982708811759949},{"x":0.33471933007240295,"y":0.8141210079193115},{"x":0.2785862684249878,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.967647910118103,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰۰","boundary":[0.2785862684249878,0.7982708811759949,0.33471933007240295,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.7982708811759949},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7982708811759949},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8155619502067566},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9891888499259949,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.24532224237918854,0.7982708811759949,0.27442827820777893,0.8155619502067566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.7982708811759949},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7968299984931946},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8141210079193115},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9797603487968445,"dir":"ltr","boundary":[0.24032224237918853,0.7912708811759949,0.38337839126586915,0.8211210079193115],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/zzpWxAtywfhNmQgs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/AOrfHPhKKELkGnFO.jpg","blurred":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/HgILJrzRdaAnPUEE.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002835179713560489,0.0005193590162810399,0.9982131604246192,0.9987669983487308]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8523908257484436,"y":0.364553302526474},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3818443715572357},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9864091873168945,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8045738339424133,0.36599424481391907,0.8523908257484436,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7962577939033508,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7588357329368591,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9834773540496826,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7588357329368591,0.36743515729904175,0.7962577939033508,0.3832853138446808]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.36743515729904175},{"x":0.8523908257484436,"y":0.364553302526474},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7588357329368591,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9851061701774597,"dir":"ltr","boundary":[0.7538357329368591,0.36043515729904174,0.8573908257484436,0.3902853138446808],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8503118753433228,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7962577939033508,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.975248396396637,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7941787838935852,0.4077809751033783,0.8503118753433228,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.409221887588501},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7879418134689331,"y":0.42363113164901733},{"x":0.717255711555481,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9723957180976868,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.7151767015457153,0.409221887588501,0.7879418134689331,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7068607211112976,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6424116492271423,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9861956238746643,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6424116492271423,0.4020172953605652,0.7068607211112976,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6340956091880798,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6174635887145996,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9942597150802612,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6174635887145996,0.4020172953605652,0.6340956091880798,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6091476082801819,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5738045573234558,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.8578763008117676,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5738045573234558,0.4020172953605652,0.6091476082801819,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5654885768890381,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5654885768890381,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5155925154685974,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9714629650115967,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5155925154685974,0.40345820784568787,0.5654885768890381,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5072765350341797,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5072765350341797,"y":0.42363113164901733},{"x":0.46777546405792236,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9314570426940918,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.46777546405792236,0.40345820784568787,0.5072765350341797,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.40345820784568787},{"x":0.45945945382118225,"y":0.40345820784568787},{"x":0.45945945382118225,"y":0.42363113164901733},{"x":0.4469854533672333,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9954500794410706,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4469854533672333,0.40345820784568787,0.45945945382118225,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.40345820784568787},{"x":0.43866944313049316,"y":0.40345820784568787},{"x":0.43866944313049316,"y":0.42363113164901733},{"x":0.4033263921737671,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9889726638793945,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4033263921737671,0.40345820784568787,0.43866944313049316,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.40345820784568787},{"x":0.3991684019565582,"y":0.40345820784568787},{"x":0.3991684019565582,"y":0.42363113164901733},{"x":0.3617463707923889,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9141889214515686,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3617463707923889,0.40345820784568787,0.3991684019565582,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.40345820784568787},{"x":0.35550934076309204,"y":0.40345820784568787},{"x":0.35550934076309204,"y":0.42363113164901733},{"x":0.322245329618454,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.804402232170105,"dir":"rtl","str":"قبـل","boundary":[0.322245329618454,0.40345820784568787,0.35550934076309204,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.40345820784568787},{"x":0.31392931938171387,"y":0.40345820784568787},{"x":0.31392931938171387,"y":0.42363113164901733},{"x":0.24740125238895416,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.940220296382904,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.24740125238895416,0.40345820784568787,0.31392931938171387,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.40345820784568787},{"x":0.24116423726081848,"y":0.40345820784568787},{"x":0.24116423726081848,"y":0.42363113164901733},{"x":0.20997920632362366,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9045327305793762,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.20997920632362366,0.40345820784568787,0.24116423726081848,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.40345820784568787},{"x":0.20790021121501923,"y":0.40345820784568787},{"x":0.20790021121501923,"y":0.42363113164901733},{"x":0.17255717515945435,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9642660617828369,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.17255717515945435,0.40345820784568787,0.20790021121501923,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.40345820784568787},{"x":0.17463617026805878,"y":0.40345820784568787},{"x":0.17463617026805878,"y":0.42363113164901733},{"x":0.1683991700410843,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.8553692698478699,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1683991700410843,0.40345820784568787,0.17463617026805878,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.40345820784568787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.40345820784568787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.42507204413414},{"x":0.147609144449234,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9892621040344238,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.147609144449234,0.40345820784568787,0.15800416469573975,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4308357238769531},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4308357238769531},{"x":0.8503118753433228,"y":0.455331414937973},{"x":0.8212057948112488,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.813696563243866,"dir":"rtl","str":"بعـد","boundary":[0.8212057948112488,0.4308357238769531,0.8503118753433228,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.4308357238769531},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4308357238769531},{"x":0.8108108043670654,"y":0.455331414937973},{"x":0.7546777725219727,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.8769521713256836,"dir":"rtl","str":"تـاریخی","boundary":[0.7546777725219727,0.4308357238769531,0.8108108043670654,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7505197525024414,"y":0.455331414937973},{"x":0.7422037124633789,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.959033191204071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7422037124633789,0.4308357238769531,0.7505197525024414,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7318087220191956,"y":0.455331414937973},{"x":0.6902287006378174,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9862635731697083,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6902287006378174,0.4308357238769531,0.7318087220191956,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6839916706085205,"y":0.455331414937973},{"x":0.6694386601448059,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9971680641174316,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6694386601448059,0.4308357238769531,0.6839916706085205,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6632016897201538,"y":0.455331414937973},{"x":0.602910578250885,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9898384809494019,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.602910578250885,0.4308357238769531,0.6632016897201538,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.4308357238769531},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4308357238769531},{"x":0.5945945978164673,"y":0.455331414937973},{"x":0.5592515468597412,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9648964405059814,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.5592515468597412,0.4308357238769531,0.5945945978164673,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.4308357238769531},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4308357238769531},{"x":0.5509355664253235,"y":0.455331414937973},{"x":0.4844074845314026,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9865013957023621,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4844074845314026,0.4308357238769531,0.5509355664253235,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4308357238769531},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4308357238769531},{"x":0.48232847452163696,"y":0.455331414937973},{"x":0.4781704843044281,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9774399399757385,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4781704843044281,0.4308357238769531,0.48232847452163696,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.4308357238769531},{"x":0.469854474067688,"y":0.4308357238769531},{"x":0.469854474067688,"y":0.455331414937973},{"x":0.4178794324398041,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9785122871398926,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4178794324398041,0.4308357238769531,0.469854474067688,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.4308357238769531},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4308357238769531},{"x":0.40956342220306396,"y":0.455331414937973},{"x":0.395010381937027,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9584370851516724,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.395010381937027,0.4308357238769531,0.40956342220306396,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.4308357238769531},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4308357238769531},{"x":0.38461539149284363,"y":0.455331414937973},{"x":0.33471933007240295,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9612486362457275,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.33471933007240295,0.4308357238769531,0.38461539149284363,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.4308357238769531},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4308357238769531},{"x":0.32848232984542847,"y":0.455331414937973},{"x":0.25987526774406433,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9874353408813477,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.25987526774406433,0.4308357238769531,0.32848232984542847,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.4308357238769531},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4308357238769531},{"x":0.2515592575073242,"y":0.455331414937973},{"x":0.19542619585990906,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9513264894485474,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.19542619585990906,0.4308357238769531,0.2515592575073242,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.4308357238769531},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4308357238769531},{"x":0.18918919563293457,"y":0.455331414937973},{"x":0.14137214422225952,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.8267736434936523,"dir":"rtl","str":"آشـنا","boundary":[0.14137214422225952,0.4308357238769531,0.18918919563293457,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.4639769494533539},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4639769494533539},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4827089309692383},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9843876361846924,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.8149688243865967,0.4639769494533539,0.8503118753433228,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.4639769494533539},{"x":0.812889814376831,"y":0.4639769494533539},{"x":0.812889814376831,"y":0.4827089309692383},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9488421678543091,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8066527843475342,0.4639769494533539,0.812889814376831,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.4639769494533539},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4639769494533539},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9833859205245972,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7817047834396362,0.4639769494533539,0.8004158139228821,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7733888030052185,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7733888030052185,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9819800853729248,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7422037124633789,0.4625360369682312,0.7733888030052185,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9817348718643188,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7110186815261841,0.4625360369682312,0.7338877320289612,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4827089309692383},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9831422567367554,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6715176701545715,0.4625360369682312,0.7006236910820007,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.4625360369682312},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4625360369682312},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9874112606048584,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5987526178359985,0.4625360369682312,0.6632016897201538,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4625360369682312},{"x":0.590436577796936,"y":0.4625360369682312},{"x":0.590436577796936,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9418593049049377,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5467775464057922,0.4625360369682312,0.590436577796936,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.947219729423523,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5197505354881287,0.4625360369682312,0.5384615659713745,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4827089309692383},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9854550957679749,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.4261954128742218,0.4625360369682312,0.5114344954490662,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4178794324398041,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4812680184841156},{"x":0.382536381483078,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9815266132354736,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.382536381483078,0.46109509468078613,0.4178794324398041,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.46109509468078613},{"x":0.37214136123657227,"y":0.46109509468078613},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4812680184841156},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9905057549476624,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33264032006263733,0.46109509468078613,0.37214136123657227,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.46109509468078613},{"x":0.33264032006263733,"y":0.46109509468078613},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4812680184841156},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9624316096305847,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32640331983566284,0.46109509468078613,0.33264032006263733,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.46109509468078613},{"x":0.31808730959892273,"y":0.46109509468078613},{"x":0.31808730959892273,"y":0.4812680184841156},{"x":0.295218288898468,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.7949983477592468,"dir":"rtl","str":"امـا","boundary":[0.295218288898468,0.46109509468078613,0.31808730959892273,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.46109509468078613},{"x":0.2869022786617279,"y":0.46109509468078613},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4812680184841156},{"x":0.23908524215221405,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.8357537984848022,"dir":"rtl","str":"تحـول","boundary":[0.23908524215221405,0.46109509468078613,0.2869022786617279,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.46109509468078613},{"x":0.23076923191547394,"y":0.46109509468078613},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4812680184841156},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9655339121818542,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.1829521805047989,0.46109509468078613,0.23076923191547394,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.46109509468078613},{"x":0.17463617026805878,"y":0.46109509468078613},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4812680184841156},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9808374643325806,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.14968815445899963,0.46109509468078613,0.17463617026805878,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5086455345153809},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.8362045884132385,"dir":"rtl","str":"ظهـور","boundary":[0.8004158139228821,0.48991355299949646,0.8503118753433228,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7920997738838196,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9816054105758667,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7234927415847778,0.48991355299949646,0.7920997738838196,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.48991355299949646},{"x":0.717255711555481,"y":0.48991355299949646},{"x":0.717255711555481,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9908266663551331,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6985446810722351,0.48991355299949646,0.717255711555481,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6902287006378174,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5086455345153809},{"x":0.632016658782959,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.974636971950531,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.632016658782959,0.48991355299949646,0.6902287006378174,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6237006187438965,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9770146012306213,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6153846383094788,0.48991355299949646,0.6237006187438965,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6070685982704163,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9340934753417969,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5654885768890381,0.48991355299949646,0.6070685982704163,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.48991355299949646},{"x":0.5571725368499756,"y":0.48991355299949646},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5086455345153809},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9828068614006042,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48856547474861145,0.48991355299949646,0.5571725368499756,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.48991355299949646},{"x":0.4781704843044281,"y":0.48991355299949646},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5086455345153809},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.8957369923591614,"dir":"rtl","str":"ایجـاد","boundary":[0.43035343289375305,0.48991355299949646,0.4781704843044281,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.48991355299949646},{"x":0.42203742265701294,"y":0.48991355299949646},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5086455345153809},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.7992403507232666,"dir":"rtl","str":"کـرد","boundary":[0.3804573714733124,0.48991355299949646,0.42203742265701294,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.48991355299949646},{"x":0.37837839126586914,"y":0.48991355299949646},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5086455345153809},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9587394595146179,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3742203712463379,0.48991355299949646,0.37837839126586914,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.48991355299949646},{"x":0.36382535099983215,"y":0.48991355299949646},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5086455345153809},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.8417812585830688,"dir":"rtl","str":"ظهـور","boundary":[0.31392931938171387,0.48991355299949646,0.36382535099983215,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.48991355299949646},{"x":0.3076923191547394,"y":0.48991355299949646},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5086455345153809},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.8695153594017029,"dir":"rtl","str":"آمـوزش","boundary":[0.23700623214244843,0.48991355299949646,0.3076923191547394,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.48991355299949646},{"x":0.2286902219057083,"y":0.48991355299949646},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5086455345153809},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9323314428329468,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17879417538642883,0.48991355299949646,0.2286902219057083,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.48991355299949646},{"x":0.17047816514968872,"y":0.48991355299949646},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5086455345153809},{"x":0.147609144449234,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.919844388961792,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.147609144449234,0.48991355299949646,0.17047816514968872,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5172910690307617},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5172910690307617},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5360230803489685},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9842537045478821,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7837837934494019,0.5172910690307617,0.8503118753433228,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5360230803489685},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9885321259498596,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7442827224731445,0.5172910690307617,0.7733888030052185,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5360230803489685},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9117011427879333,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7380457520484924,0.5172910690307617,0.7422037124633789,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5360230803489685},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9716076254844666,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7089397311210632,0.5172910690307617,0.7297297120094299,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5360230803489685},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9795153141021729,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.6424116492271423,0.5172910690307617,0.7006236910820007,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5172910690307617},{"x":0.632016658782959,"y":0.5172910690307617},{"x":0.632016658782959,"y":0.5360230803489685},{"x":0.590436577796936,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.7743744254112244,"dir":"rtl","str":"دقیـق","boundary":[0.590436577796936,0.5172910690307617,0.632016658782959,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5360230803489685},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.6985535621643066,"dir":"rtl","str":"تـر","boundary":[0.5613305568695068,0.5172910690307617,0.5862785577774048,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5172910690307617},{"x":0.55509352684021,"y":0.5172910690307617},{"x":0.55509352684021,"y":0.5360230803489685},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9839746952056885,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.5114344954490662,0.5172910690307617,0.55509352684021,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5360230803489685},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9926317930221558,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4844074845314026,0.5172910690307617,0.5010395050048828,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5172910690307617},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5172910690307617},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5360230803489685},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9865992069244385,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40956342220306396,0.5172910690307617,0.4760914742946625,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.5172910690307617},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5172910690307617},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5360230803489685},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9823102951049805,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.3659043610095978,0.5172910690307617,0.40124741196632385,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.5172910690307617},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5172910690307617},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5360230803489685},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9860763549804688,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.28898128867149353,0.5172910690307617,0.3596673607826233,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5172910690307617},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5172910690307617},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5360230803489685},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9880715608596802,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2515592575073242,0.5172910690307617,0.2806652784347534,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.5172910690307617},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5172910690307617},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5360230803489685},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9377484917640686,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21205821633338928,0.5172910690307617,0.2432432472705841,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5172910690307617},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5172910690307617},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5360230803489685},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9627944231033325,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.17879417538642883,0.5172910690307617,0.20997920632362366,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5172910690307617},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5172910690307617},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5360230803489685},{"x":0.147609144449234,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9578765034675598,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.147609144449234,0.5172910690307617,0.1683991700410843,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5446686148643494},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5446686148643494},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9298806190490723,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.7692307829856873,0.5446686148643494,0.8503118753433228,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9379212856292725,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.6943867206573486,0.5446686148643494,0.7609147429466248,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9412088990211487,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6486486196517944,0.5446686148643494,0.6860706806182861,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9452046155929565,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5966736078262329,0.5446686148643494,0.6403326392173767,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9774656891822815,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5343035459518433,0.5446686148643494,0.5883575677871704,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5648415088653564},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9268620014190674,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48856547474861145,0.5446686148643494,0.5218295454978943,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5446686148643494},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5446686148643494},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5648415088653564},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.940645158290863,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.4261954128742218,0.5446686148643494,0.4719334840774536,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5446686148643494},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5446686148643494},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5648415088653564},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9667839407920837,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40956342220306396,0.5446686148643494,0.41580042243003845,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.5446686148643494},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5446686148643494},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5648415088653564},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9813544154167175,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.34303534030914307,0.5446686148643494,0.40124741196632385,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.5446686148643494},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5446686148643494},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5648415088653564},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9932899475097656,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3160083293914795,0.5446686148643494,0.33471933007240295,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.5446686148643494},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5446686148643494},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5648415088653564},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.978778600692749,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.26195424795150757,0.5446686148643494,0.3076923191547394,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.5446686148643494},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5446686148643494},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5648415088653564},{"x":0.22453223168849945,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9350489974021912,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22453223168849945,0.5446686148643494,0.2640332579612732,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5446686148643494},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5446686148643494},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5648415088653564},{"x":0.147609144449234,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.8423962593078613,"dir":"rtl","str":"مختلـف","boundary":[0.147609144449234,0.5446686148643494,0.21205821633338928,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.5734870433807373},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5734870433807373},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5936599373817444},{"x":0.790020763874054,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9716058373451233,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.790020763874054,0.5734870433807373,0.8503118753433228,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9550353288650513,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.7318087220191956,0.5734870433807373,0.7817047834396362,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9882230162620544,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7151767015457153,0.5734870433807373,0.7234927415847778,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9295926094055176,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6340956091880798,0.5734870433807373,0.7089397311210632,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9826609492301941,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5966736078262329,0.5734870433807373,0.6257796287536621,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5936599373817444},{"x":0.590436577796936,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9561750888824463,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.590436577796936,0.5734870433807373,0.5945945978164673,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9256683588027954,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.5384615659713745,0.5734870433807373,0.5800415873527527,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5936599373817444},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9525782465934753,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.49688148498535156,0.5734870433807373,0.5343035459518433,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5936599373817444},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9842490553855896,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.42203742265701294,0.5734870433807373,0.4906444847583771,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5734870433807373},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5734870433807373},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5936599373817444},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9764566421508789,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.36382535099983215,0.5734870433807373,0.41580042243003845,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.5734870433807373},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5734870433807373},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5936599373817444},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9398238658905029,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.31392931938171387,0.5734870433807373,0.3534303605556488,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.5734870433807373},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5734870433807373},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5936599373817444},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8895925879478455,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2640332579612732,0.5734870433807373,0.30561330914497375,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.5734870433807373},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5734870433807373},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5936599373817444},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8455690741539001,"dir":"rtl","str":"تأمـل","boundary":[0.21829521656036377,0.5734870433807373,0.2557172477245331,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.5734870433807373},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5734870433807373},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5936599373817444},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9691103100776672,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20790021121501923,0.5734870433807373,0.21621622145175934,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.5734870433807373},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5734870433807373},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5936599373817444},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8217045068740845,"dir":"rtl","str":"تفكـر","boundary":[0.15592515468597412,0.5734870433807373,0.1995842009782791,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5734870433807373},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5734870433807373},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5936599373817444},{"x":0.147609144449234,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8559256196022034,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.5734870433807373,0.1538461595773697,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9827776551246643,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7858628034591675,0.5994236469268799,0.8523908257484436,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5994236469268799},{"x":0.777546763420105,"y":0.5994236469268799},{"x":0.777546763420105,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9787716269493103,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7692307829856873,0.5994236469268799,0.777546763420105,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9693422913551331,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7110186815261841,0.5994236469268799,0.7609147429466248,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6224783658981323},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9628313183784485,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6735966801643372,0.5994236469268799,0.7068607211112976,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6224783658981323},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.962482213973999,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6257796287536621,0.5994236469268799,0.6632016897201538,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.969537615776062,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5530145764350891,0.5994236469268799,0.6195425987243652,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5994236469268799},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5994236469268799},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9425339698791504,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5280665159225464,0.5994236469268799,0.5488565564155579,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.5994236469268799},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5994236469268799},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6224783658981323},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9547867178916931,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.4636174738407135,0.5994236469268799,0.5218295454978943,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.5994236469268799},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5994236469268799},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6224783658981323},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9257800579071045,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4573804438114166,0.5994236469268799,0.4636174738407135,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5994236469268799},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5994236469268799},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6224783658981323},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.8949597477912903,"dir":"rtl","str":"البتـه","boundary":[0.4137214124202728,0.5994236469268799,0.4490644633769989,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5994236469268799},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5994236469268799},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6224783658981323},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.7055088877677917,"dir":"rtl","str":"شـیوه","boundary":[0.36382535099983215,0.5994236469268799,0.4054054021835327,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5994236469268799},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5994236469268799},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6224783658981323},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9086875915527344,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.31185030937194824,0.5994236469268799,0.35550934076309204,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.5994236469268799},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5994236469268799},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6224783658981323},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9712100028991699,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.25363826751708984,0.5994236469268799,0.30353429913520813,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5994236469268799},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5994236469268799},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6224783658981323},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9706692099571228,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.17879417538642883,0.5994236469268799,0.24532224237918854,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5994236469268799},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5994236469268799},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6224783658981323},{"x":0.147609144449234,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.6416566371917725,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.147609144449234,0.5994236469268799,0.1767151802778244,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6325648427009583},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6325648427009583},{"x":0.8503118753433228,"y":0.64985591173172},{"x":0.8108108043670654,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9918816089630127,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8108108043670654,0.6325648427009583,0.8503118753433228,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6325648427009583},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6325648427009583},{"x":0.8024948239326477,"y":0.64985591173172},{"x":0.752598762512207,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9833291172981262,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.752598762512207,0.6325648427009583,0.8024948239326477,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7422037124633789,"y":0.64985591173172},{"x":0.7276507019996643,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9736546277999878,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7276507019996643,0.6325648427009583,0.7422037124633789,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7193347215652466,"y":0.64985591173172},{"x":0.6756756901741028,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9789549112319946,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6756756901741028,0.6325648427009583,0.7193347215652466,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6673596501350403,"y":0.64985591173172},{"x":0.6174635887145996,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9589393138885498,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.6174635887145996,0.6325648427009583,0.6673596501350403,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6091476082801819,"y":0.64985591173172},{"x":0.5800415873527527,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9901148080825806,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5800415873527527,0.6325648427009583,0.6091476082801819,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5717255473136902,"y":0.64985591173172},{"x":0.5467775464057922,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9912537336349487,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5467775464057922,0.6325648427009583,0.5717255473136902,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5384615659713745,"y":0.64985591173172},{"x":0.5259875059127808,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9952877163887024,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5259875059127808,0.6325648427009583,0.5384615659713745,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6311239004135132},{"x":0.517671525478363,"y":0.6311239004135132},{"x":0.517671525478363,"y":0.64985591173172},{"x":0.46569645404815674,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9796024560928345,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.46569645404815674,0.6311239004135132,0.517671525478363,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6311239004135132},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6311239004135132},{"x":0.45945945382118225,"y":0.64985591173172},{"x":0.39293140172958374,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.985058069229126,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.39293140172958374,0.6311239004135132,0.45945945382118225,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.6311239004135132},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6311239004135132},{"x":0.38669440150260925,"y":0.64985591173172},{"x":0.3367983400821686,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9610113501548767,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.3367983400821686,0.6311239004135132,0.38669440150260925,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3305613398551941,"y":0.64985591173172},{"x":0.30353429913520813,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9654906988143921,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.30353429913520813,0.6311239004135132,0.3305613398551941,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6311239004135132},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6311239004135132},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6484149694442749},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9864330887794495,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2702702581882477,0.6311239004135132,0.29937630891799927,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.6311239004135132},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6311239004135132},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6484149694442749},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.8873694539070129,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2661122679710388,0.6311239004135132,0.2702702581882477,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6311239004135132},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6311239004135132},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6484149694442749},{"x":0.234927237033844,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9659405946731567,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.234927237033844,0.6311239004135132,0.2557172477245331,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6311239004135132},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6311239004135132},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6484149694442749},{"x":0.147609144449234,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9752404689788818,"dir":"rtl","str":"اكتشافات","boundary":[0.147609144449234,0.6311239004135132,0.22661122679710388,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6599423885345459},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6599423885345459},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9413334727287292,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.8024948239326477,0.6599423885345459,0.8503118753433228,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6599423885345459},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6599423885345459},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9542131423950195,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7463617324829102,0.6599423885345459,0.7941787838935852,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6599423885345459},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6599423885345459},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9681575894355774,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.7089397311210632,0.6599423885345459,0.7380457520484924,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6599423885345459},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6599423885345459},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9713929891586304,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6860706806182861,0.6599423885345459,0.7006236910820007,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6599423885345459},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6599423885345459},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9793661832809448,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.6195425987243652,0.6599423885345459,0.6777547001838684,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6599423885345459},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6599423885345459},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6786743402481079},{"x":0.602910578250885,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9670940637588501,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.602910578250885,0.6599423885345459,0.6112266182899475,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9480409622192383,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.5467775464057922,0.6599423885345459,0.5966736078262329,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.8095821142196655,"dir":"rtl","str":"دانـش","boundary":[0.5031185150146484,0.6599423885345459,0.5384615659713745,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6786743402481079},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.6934282183647156,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.45322245359420776,0.6599423885345459,0.4906444847583771,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6786743402481079},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9632313847541809,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.4033263921737671,0.6599423885345459,0.4407484531402588,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6599423885345459},{"x":0.395010381937027,"y":0.6599423885345459},{"x":0.395010381937027,"y":0.6786743402481079},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9835391640663147,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.3513513505458832,0.6599423885345459,0.395010381937027,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6786743402481079},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9836973547935486,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.3097712993621826,0.6599423885345459,0.3451143503189087,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6599423885345459},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6599423885345459},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6786743402481079},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9667369723320007,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.2702702581882477,0.6599423885345459,0.30561330914497375,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6599423885345459},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6599423885345459},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6786743402481079},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9663413166999817,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25363826751708984,0.6599423885345459,0.26195424795150757,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.6599423885345459},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6599423885345459},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6786743402481079},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9685196280479431,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.20997920632362366,0.6599423885345459,0.2515592575073242,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.6599423885345459},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6599423885345459},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9416725039482117,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.1538461595773697,0.6599423885345459,0.20166319608688354,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7074927687644958},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.988167941570282,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8191268444061279,0.6873198747634888,0.8523908257484436,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6873198747634888},{"x":0.812889814376831,"y":0.6873198747634888},{"x":0.812889814376831,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9734657406806946,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7817047834396362,0.6873198747634888,0.812889814376831,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6873198747634888},{"x":0.777546763420105,"y":0.6873198747634888},{"x":0.777546763420105,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9735977053642273,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7546777725219727,0.6873198747634888,0.777546763420105,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7074927687644958},{"x":0.717255711555481,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9710825085639954,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.717255711555481,0.6858789920806885,0.7567567825317383,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.8518994450569153,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6340956091880798,0.6858789920806885,0.7027027010917664,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9416400790214539,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5821205973625183,0.6858789920806885,0.6257796287536621,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9822301268577576,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5218295454978943,0.6858789920806885,0.5738045573234558,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9846363663673401,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5072765350341797,0.6858789920806885,0.5155925154685974,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.6858789920806885},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6858789920806885},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7074927687644958},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9878513216972351,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.43866944313049316,0.6858789920806885,0.4989604949951172,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.6858789920806885},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6858789920806885},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7074927687644958},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.8294776678085327,"dir":"rtl","str":"دانـش","boundary":[0.3804573714733124,0.6858789920806885,0.43035343289375305,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6858789920806885},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6858789920806885},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7074927687644958},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9790217876434326,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36382535099983215,0.6858789920806885,0.37006238102912903,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.6844380497932434},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6858789920806885},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7074927687644958},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9187319874763489,"dir":"rtl","str":"خصوصاً","boundary":[0.2806652784347534,0.6844380497932434,0.35550934076309204,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6844380497932434},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6844380497932434},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7060518860816956},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.969377875328064,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.22245322167873383,0.6844380497932434,0.27442827820777893,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6844380497932434},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6844380497932434},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7060518860816956},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.8229598999023438,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.1767151802778244,0.6844380497932434,0.21621622145175934,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6844380497932434},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6844380497932434},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7060518860816956},{"x":0.147609144449234,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.6899210214614868,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.147609144449234,0.6844380497932434,0.1683991700410843,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7319884896278381},{"x":0.812889814376831,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9564383029937744,"dir":"rtl","str":"شكل","boundary":[0.812889814376831,0.7118155360221863,0.8503118753433228,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9856002926826477,"dir":"rtl","str":"مكتوب","boundary":[0.7463617324829102,0.7118155360221863,0.8024948239326477,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9779419302940369,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7318087220191956,0.7118155360221863,0.7380457520484924,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9754418730735779,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6964656710624695,0.7118155360221863,0.7276507019996643,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7132564783096313},{"x":0.692307710647583,"y":0.7132564783096313},{"x":0.692307710647583,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9611085653305054,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6819126605987549,0.7132564783096313,0.692307710647583,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9886695146560669,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.6382536292076111,0.7132564783096313,0.6735966801643372,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9647223353385925,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6299376487731934,0.7132564783096313,0.6361746191978455,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7334293723106384},{"x":0.590436577796936,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9767813086509705,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.590436577796936,0.7132564783096313,0.6216216087341309,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9821612238883972,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5488565564155579,0.7132564783096313,0.5758835673332214,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7334293723106384},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9927336573600769,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.46777546405792236,0.7132564783096313,0.5363825559616089,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7132564783096313},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7132564783096313},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7334293723106384},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9921556115150452,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45114344358444214,0.7132564783096313,0.45945945382118225,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7334293723106384},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9377242922782898,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.43659043312072754,0.7132564783096313,0.4490644633769989,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7334293723106384},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9357654452323914,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4282744228839874,0.7132564783096313,0.4324324429035187,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7334293723106384},{"x":0.395010381937027,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9915146827697754,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.395010381937027,0.7132564783096313,0.4199584126472473,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7132564783096313},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7132564783096313},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7334293723106384},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9917541742324829,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.36382535099983215,0.7132564783096313,0.38669440150260925,0.7334293723106384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.4005763828754425},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4005763828754425},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7334293723106384},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9404350519180298,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.3935763828754425,0.8573908257484436,0.7404293723106384],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8503118753433228,"y":0.759365975856781},{"x":0.7879418134689331,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9425434470176697,"dir":"rtl","str":"تأسيس","boundary":[0.7879418134689331,0.7391930818557739,0.8503118753433228,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7796257734298706,"y":0.759365975856781},{"x":0.7442827224731445,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.8348113298416138,"dir":"rtl","str":"نهـاد","boundary":[0.7442827224731445,0.7391930818557739,0.7796257734298706,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7359667420387268,"y":0.759365975856781},{"x":0.6590436697006226,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9699865579605103,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6590436697006226,0.7391930818557739,0.7359667420387268,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6507276296615601,"y":0.759365975856781},{"x":0.5841996073722839,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9843196272850037,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5841996073722839,0.7391930818557739,0.6507276296615601,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7391930818557739},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7391930818557739},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9711740016937256,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5530145764350891,0.7391930818557739,0.5800415873527527,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.740634024143219},{"x":0.5530145764350891,"y":0.740634024143219},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9123363494873047,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5509355664253235,0.740634024143219,0.5530145764350891,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.740634024143219},{"x":0.542619526386261,"y":0.740634024143219},{"x":0.542619526386261,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9930416941642761,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5239084959030151,0.740634024143219,0.542619526386261,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.740634024143219},{"x":0.517671525478363,"y":0.740634024143219},{"x":0.517671525478363,"y":0.7608069181442261},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9778066873550415,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.4553014636039734,0.740634024143219,0.517671525478363,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.740634024143219},{"x":0.4469854533672333,"y":0.740634024143219},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.8001273274421692,"dir":"rtl","str":"بخـش","boundary":[0.3970893919467926,0.740634024143219,0.4469854533672333,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.740634024143219},{"x":0.3887733817100525,"y":0.740634024143219},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9767671227455139,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.3243243098258972,0.740634024143219,0.3887733817100525,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.740634024143219},{"x":0.322245329618454,"y":0.740634024143219},{"x":0.322245329618454,"y":0.7608069181442261},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9545808434486389,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.26819127798080444,0.740634024143219,0.322245329618454,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.740634024143219},{"x":0.26195424795150757,"y":0.740634024143219},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7608069181442261},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9628399610519409,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.2058212012052536,0.740634024143219,0.26195424795150757,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.740634024143219},{"x":0.1995842009782791,"y":0.740634024143219},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7608069181442261},{"x":0.147609144449234,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9507823586463928,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.147609144449234,0.740634024143219,0.1995842009782791,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7694524526596069},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7694524526596069},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.8855164051055908,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.7983368039131165,0.7694524526596069,0.8523908257484436,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.7694524526596069},{"x":0.790020763874054,"y":0.7694524526596069},{"x":0.790020763874054,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.8265129923820496,"dir":"rtl","str":"اهمیـت","boundary":[0.7297297120094299,0.7694524526596069,0.790020763874054,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.7998257279396057,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.6756756901741028,0.7694524526596069,0.7193347215652466,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9256559014320374,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6673596501350403,0.7694524526596069,0.6756756901741028,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9451651573181152,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6070685982704163,0.7694524526596069,0.6590436697006226,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7925072312355042},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9485941529273987,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5509355664253235,0.7694524526596069,0.6008316278457642,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7694524526596069},{"x":0.542619526386261,"y":0.7694524526596069},{"x":0.542619526386261,"y":0.7925072312355042},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9530888199806213,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5343035459518433,0.7694524526596069,0.542619526386261,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7925072312355042},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9766371846199036,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4490644633769989,0.7694524526596069,0.5280665159225464,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7925072312355042},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9850831627845764,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37006238102912903,0.7694524526596069,0.4407484531402588,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7925072312355042},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9772020578384399,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3097712993621826,0.7694524526596069,0.3617463707923889,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7925072312355042},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.913285493850708,"dir":"rtl","str":"طباطبایی","boundary":[0.22453223168849945,0.7694524526596069,0.3014552891254425,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.7694524526596069},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7694524526596069},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7925072312355042},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9901456832885742,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.7694524526596069,0.21621622145175934,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7694524526596069},{"x":0.191268190741539,"y":0.7694524526596069},{"x":0.191268190741539,"y":0.7925072312355042},{"x":0.147609144449234,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.8400374054908752,"dir":"rtl","str":"مقـام","boundary":[0.147609144449234,0.7694524526596069,0.191268190741539,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7953890562057495},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7953890562057495},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8155619502067566},{"x":0.790020763874054,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9701961278915405,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.790020763874054,0.7953890562057495,0.8503118753433228,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7953890562057495},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7953890562057495},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8170028924942017},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9728916883468628,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7380457520484924,0.7953890562057495,0.7837837934494019,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7953890562057495},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7953890562057495},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9794061183929443,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6611226797103882,0.7953890562057495,0.7297297120094299,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7953890562057495},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7953890562057495},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.8397089242935181,"dir":"rtl","str":"علـوم","boundary":[0.6070685982704163,0.7953890562057495,0.6528066396713257,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9624934196472168,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5405405163764954,0.7968299984931946,0.5987526178359985,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8170028924942017},{"x":0.4781704843044281,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.8773853182792664,"dir":"rtl","str":"کشـور","boundary":[0.4781704843044281,0.7968299984931946,0.5343035459518433,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7968299984931946},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7968299984931946},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8170028924942017},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.6643180847167969,"dir":"rtl","str":"نـیـز","boundary":[0.43866944313049316,0.7968299984931946,0.46777546405792236,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8170028924942017},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9834579229354858,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4199584126472473,0.7968299984931946,0.4324324429035187,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4116424024105072,"y":0.818443775177002},{"x":0.37837839126586914,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.7872177362442017,"dir":"rtl","str":"ایـن","boundary":[0.37837839126586914,0.7968299984931946,0.4116424024105072,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.7968299984931946},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7968299984931946},{"x":0.37006238102912903,"y":0.818443775177002},{"x":0.3160083293914795,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.8348023295402527,"dir":"rtl","str":"قاعـده","boundary":[0.3160083293914795,0.7968299984931946,0.37006238102912903,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.7968299984931946},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7968299984931946},{"x":0.3097712993621826,"y":0.818443775177002},{"x":0.24740125238895416,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9419787526130676,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.24740125238895416,0.7968299984931946,0.3097712993621826,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.7982708811759949},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7982708811759949},{"x":0.23700623214244843,"y":0.818443775177002},{"x":0.18503119051456451,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9448959827423096,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.18503119051456451,0.7982708811759949,0.23700623214244843,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.7982708811759949},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7982708811759949},{"x":0.18711018562316895,"y":0.818443775177002},{"x":0.17879417538642883,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.8525369763374329,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17879417538642883,0.7982708811759949,0.18711018562316895,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7982708811759949},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7982708811759949},{"x":0.17047816514968872,"y":0.818443775177002},{"x":0.147609144449234,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.7281520962715149,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.147609144449234,0.7982708811759949,0.17047816514968872,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8256484270095825},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8256484270095825},{"x":0.8482328653335571,"y":0.848703145980835},{"x":0.7962577939033508,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.8324583768844604,"dir":"rtl","str":"طـوری","boundary":[0.7962577939033508,0.8256484270095825,0.8482328653335571,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7837837934494019,"y":0.848703145980835},{"x":0.7609147429466248,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.7313064336776733,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.7609147429466248,0.8256484270095825,0.7837837934494019,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7505197525024414,"y":0.848703145980835},{"x":0.7214137315750122,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.765826940536499,"dir":"rtl","str":"هـم","boundary":[0.7214137315750122,0.8256484270095825,0.7505197525024414,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7110186815261841,"y":0.848703145980835},{"x":0.6798336505889893,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.703180730342865,"dir":"rtl","str":"مـی","boundary":[0.6798336505889893,0.8256484270095825,0.7110186815261841,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6777547001838684,"y":0.848703145980835},{"x":0.6299376487731934,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9684115052223206,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6299376487731934,0.8256484270095825,0.6777547001838684,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6237006187438965,"y":0.848703145980835},{"x":0.6049895882606506,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9862627387046814,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6049895882606506,0.8256484270095825,0.6237006187438965,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.8256484270095825},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8256484270095825},{"x":0.5987526178359985,"y":0.848703145980835},{"x":0.5446985363960266,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.976534366607666,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5446985363960266,0.8256484270095825,0.5987526178359985,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.8256484270095825},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8256484270095825},{"x":0.5384615659713745,"y":0.848703145980835},{"x":0.4864864945411682,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9217451214790344,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.4864864945411682,0.8256484270095825,0.5384615659713745,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.8256484270095825},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8256484270095825},{"x":0.4864864945411682,"y":0.848703145980835},{"x":0.48232847452163696,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9580833315849304,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48232847452163696,0.8256484270095825,0.4864864945411682,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.8256484270095825},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8256484270095825},{"x":0.47401246428489685,"y":0.848703145980835},{"x":0.41580042243003845,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.8941708207130432,"dir":"rtl","str":"اندیشـه","boundary":[0.41580042243003845,0.8256484270095825,0.47401246428489685,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.8256484270095825},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8256484270095825},{"x":0.4137214124202728,"y":0.848703145980835},{"x":0.38461539149284363,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.7376317977905273,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.38461539149284363,0.8256484270095825,0.4137214124202728,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.8256484270095825},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8256484270095825},{"x":0.38461539149284363,"y":0.848703145980835},{"x":0.3804573714733124,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9120426774024963,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3804573714733124,0.8256484270095825,0.38461539149284363,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.8256484270095825},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8256484270095825},{"x":0.37214136123657227,"y":0.848703145980835},{"x":0.30561330914497375,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9145663380622864,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.30561330914497375,0.8256484270095825,0.37214136123657227,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.8256484270095825},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8256484270095825},{"x":0.29729729890823364,"y":0.848703145980835},{"x":0.28898128867149353,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9730842113494873,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28898128867149353,0.8256484270095825,0.29729729890823364,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.8256484270095825},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8256484270095825},{"x":0.28274428844451904,"y":0.848703145980835},{"x":0.20997920632362366,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9573720693588257,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.20997920632362366,0.8256484270095825,0.28274428844451904,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8256484270095825},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8256484270095825},{"x":0.1995842009782791,"y":0.848703145980835},{"x":0.147609144449234,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9258512258529663,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.147609144449234,0.8256484270095825,0.1995842009782791,0.848703145980835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8544698357582092,"y":0.848703145980835},{"x":0.147609144449234,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9099990129470825,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7307521395683289,0.8594698357582092,0.855703145980835],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/ZEovWvvIYKcXlmoq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/FcwMlNZEZuAcOgqY.jpg","blurred":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/tvqrStPGypRfEFZM.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.00014770905832392337,0.9982174826907517,0.9990161491134325]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.13112391531467438},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13112391531467438},{"x":0.8523908257484436,"y":0.14985591173171997},{"x":0.790020763874054,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9735271334648132,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.790020763874054,0.13112391531467438,0.8523908257484436,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.13112391531467438},{"x":0.7879418134689331,"y":0.13112391531467438},{"x":0.7879418134689331,"y":0.14985591173171997},{"x":0.7817047834396362,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9746017456054688,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7817047834396362,0.13112391531467438,0.7879418134689331,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.13112391531467438},{"x":0.7733888030052185,"y":0.13112391531467438},{"x":0.7733888030052185,"y":0.14985591173171997},{"x":0.6839916706085205,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9639902114868164,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6839916706085205,0.13112391531467438,0.7733888030052185,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.13112391531467438},{"x":0.6756756901741028,"y":0.13112391531467438},{"x":0.6756756901741028,"y":0.14985591173171997},{"x":0.6673596501350403,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9809646606445312,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.13112391531467438,0.6756756901741028,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.13112391531467438},{"x":0.6611226797103882,"y":0.13112391531467438},{"x":0.6611226797103882,"y":0.14985591173171997},{"x":0.590436577796936,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9844760894775391,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.590436577796936,0.13112391531467438,0.6611226797103882,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.13112391531467438},{"x":0.5821205973625183,"y":0.13112391531467438},{"x":0.5821205973625183,"y":0.14985591173171997},{"x":0.5322245359420776,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9789302349090576,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5322245359420776,0.13112391531467438,0.5821205973625183,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.13112391531467438},{"x":0.5239084959030151,"y":0.13112391531467438},{"x":0.5239084959030151,"y":0.14985591173171997},{"x":0.47401246428489685,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9706054329872131,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.47401246428489685,0.13112391531467438,0.5239084959030151,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.13112391531467438},{"x":0.46777546405792236,"y":0.13112391531467438},{"x":0.46777546405792236,"y":0.14985591173171997},{"x":0.42411643266677856,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.8334627151489258,"dir":"rtl","str":"باشـد","boundary":[0.42411643266677856,0.13112391531467438,0.46777546405792236,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.13112391531467438},{"x":0.41580042243003845,"y":0.13112391531467438},{"x":0.41580042243003845,"y":0.14985591173171997},{"x":0.40748441219329834,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9619658589363098,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40748441219329834,0.13112391531467438,0.41580042243003845,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.13112391531467438},{"x":0.40124741196632385,"y":0.13112391531467438},{"x":0.40124741196632385,"y":0.14985591173171997},{"x":0.37006238102912903,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.7972013354301453,"dir":"rtl","str":"هـم","boundary":[0.37006238102912903,0.13112391531467438,0.40124741196632385,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.13112391531467438},{"x":0.3617463707923889,"y":0.13112391531467438},{"x":0.3617463707923889,"y":0.14985591173171997},{"x":0.34303534030914307,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.7223873138427734,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.34303534030914307,0.13112391531467438,0.3617463707923889,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.13112391531467438},{"x":0.33471933007240295,"y":0.13112391531467438},{"x":0.33471933007240295,"y":0.14985591173171997},{"x":0.26819127798080444,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9756505489349365,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.26819127798080444,0.13112391531467438,0.33471933007240295,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.13112391531467438},{"x":0.25987526774406433,"y":0.13112391531467438},{"x":0.25987526774406433,"y":0.14985591173171997},{"x":0.20997920632362366,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9471284747123718,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.20997920632362366,0.13112391531467438,0.25987526774406433,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13112391531467438},{"x":0.20166319608688354,"y":0.13112391531467438},{"x":0.20166319608688354,"y":0.14985591173171997},{"x":0.147609144449234,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.8596371412277222,"dir":"rtl","str":"جامعـه","boundary":[0.147609144449234,0.13112391531467438,0.20166319608688354,0.14985591173171997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15850144624710083},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18011526763439178},{"x":0.812889814376831,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9922898411750793,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.8149688243865967,0.15706051886081696,0.8503118753433228,0.18011526763439178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.15273775160312653},{"x":0.8066527843475342,"y":0.15561959147453308},{"x":0.8045738339424133,"y":0.17723342776298523},{"x":0.7692307829856873,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9900401830673218,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.7713097929954529,0.15273775160312653,0.8045738339424133,0.17723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.15273775160312653},{"x":0.7671517729759216,"y":0.1541786789894104},{"x":0.765072762966156,"y":0.17435158789157867},{"x":0.7609147429466248,"y":0.17435158789157867}]},"confidence":0.983674943447113,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7629937529563904,0.15273775160312653,0.765072762966156,0.17435158789157867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.10951008647680283},{"x":0.8544698357582092,"y":0.13112391531467438},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18011526763439178},{"x":0.147609144449234,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9354148507118225,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.10251008647680282,0.8553118753433228,0.1871152676343918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.945533812046051,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7920997738838196,0.18299712240695953,0.8503118753433228,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7879418134689331,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7879418134689331,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9336564540863037,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7318087220191956,0.18299712240695953,0.7879418134689331,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7276507019996643,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2046109437942505},{"x":0.6902287006378174,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9621641635894775,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6902287006378174,0.18299712240695953,0.7276507019996643,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6756756901741028,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2046109437942505},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9815672636032104,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.18299712240695953,0.6756756901741028,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6611226797103882,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2046109437942505},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9853046536445618,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5841996073722839,0.18299712240695953,0.6611226797103882,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.18299712240695953},{"x":0.5758835673332214,"y":0.18299712240695953},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2046109437942505},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9826499819755554,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5072765350341797,0.18299712240695953,0.5758835673332214,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.18299712240695953},{"x":0.4989604949951172,"y":0.18299712240695953},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2046109437942505},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9959024786949158,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48856547474861145,0.18299712240695953,0.4989604949951172,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.18299712240695953},{"x":0.4844074845314026,"y":0.18299712240695953},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2046109437942505},{"x":0.44490644335746765,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9844464063644409,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.44490644335746765,0.18299712240695953,0.4844074845314026,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.18299712240695953},{"x":0.4324324429035187,"y":0.18299712240695953},{"x":0.4324324429035187,"y":0.2046109437942505},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9809893369674683,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.3887733817100525,0.18299712240695953,0.4324324429035187,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.18299712240695953},{"x":0.38669440150260925,"y":0.18299712240695953},{"x":0.38669440150260925,"y":0.2046109437942505},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.97529536485672,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3596673607826233,0.18299712240695953,0.38669440150260925,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.18299712240695953},{"x":0.3596673607826233,"y":0.18299712240695953},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2046109437942505},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9221055507659912,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.3097712993621826,0.18299712240695953,0.3596673607826233,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.18299712240695953},{"x":0.29937630891799927,"y":0.18299712240695953},{"x":0.29937630891799927,"y":0.2046109437942505},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9674718976020813,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.23700623214244843,0.18299712240695953,0.29937630891799927,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.18299712240695953},{"x":0.22661122679710388,"y":0.18299712240695953},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2046109437942505},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.9802565574645996,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.15592515468597412,0.18299712240695953,0.22661122679710388,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.20749279856681824},{"x":0.8503118753433228,"y":0.20749279856681824},{"x":0.8503118753433228,"y":0.23198847472667694},{"x":0.7837837934494019,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9848606586456299,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7837837934494019,0.20749279856681824,0.8503118753433228,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.20893371105194092},{"x":0.7754677534103394,"y":0.20749279856681824},{"x":0.7754677534103394,"y":0.23198847472667694},{"x":0.7130976915359497,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9686385989189148,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7130976915359497,0.20893371105194092,0.7754677534103394,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.20893371105194092},{"x":0.704781711101532,"y":0.20893371105194092},{"x":0.704781711101532,"y":0.23198847472667694},{"x":0.692307710647583,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9944937229156494,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.692307710647583,0.20893371105194092,0.704781711101532,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.20893371105194092},{"x":0.6839916706085205,"y":0.20893371105194092},{"x":0.6839916706085205,"y":0.23198847472667694},{"x":0.6216216087341309,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9746854305267334,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6216216087341309,0.20893371105194092,0.6839916706085205,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.20893371105194092},{"x":0.6133056282997131,"y":0.20893371105194092},{"x":0.6133056282997131,"y":0.23198847472667694},{"x":0.5717255473136902,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.8298462629318237,"dir":"rtl","str":"فعـال","boundary":[0.5717255473136902,0.20893371105194092,0.6133056282997131,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5634095668792725,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5634095668792725,"y":0.23198847472667694},{"x":0.55509352684021,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9552505612373352,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.55509352684021,0.20893371105194092,0.5634095668792725,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5488565564155579,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5488565564155579,"y":0.23198847472667694},{"x":0.5363825559616089,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9708707332611084,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5363825559616089,0.20893371105194092,0.5488565564155579,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5343035459518433,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5343035459518433,"y":0.23198847472667694},{"x":0.4948025047779083,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9533483982086182,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4948025047779083,0.20893371105194092,0.5343035459518433,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.20893371105194092},{"x":0.48856547474861145,"y":0.20893371105194092},{"x":0.48856547474861145,"y":0.23342940211296082},{"x":0.469854474067688,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9866320490837097,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.469854474067688,0.20893371105194092,0.48856547474861145,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.2103746384382248},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2103746384382248},{"x":0.4636174738407135,"y":0.23342940211296082},{"x":0.40956342220306396,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9696087837219238,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.40956342220306396,0.2103746384382248,0.4636174738407135,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.2103746384382248},{"x":0.3991684019565582,"y":0.20893371105194092},{"x":0.3991684019565582,"y":0.23342940211296082},{"x":0.33264032006263733,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9799332618713379,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.33264032006263733,0.2103746384382248,0.3991684019565582,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.2103746384382248},{"x":0.3243243098258972,"y":0.2103746384382248},{"x":0.3243243098258972,"y":0.23342940211296082},{"x":0.31392931938171387,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9864917993545532,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31392931938171387,0.2103746384382248,0.3243243098258972,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.2103746384382248},{"x":0.3076923191547394,"y":0.2103746384382248},{"x":0.3076923191547394,"y":0.23342940211296082},{"x":0.2557172477245331,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.98085618019104,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.2557172477245331,0.2103746384382248,0.3076923191547394,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.2103746384382248},{"x":0.2494802474975586,"y":0.2103746384382248},{"x":0.2494802474975586,"y":0.23342940211296082},{"x":0.24116423726081848,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9805169105529785,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24116423726081848,0.2103746384382248,0.2494802474975586,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2103746384382248},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2103746384382248},{"x":0.23284822702407837,"y":0.23342940211296082},{"x":0.147609144449234,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.979645311832428,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.147609144449234,0.2103746384382248,0.23284822702407837,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2348703145980835},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2348703145980835},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2593660056591034},{"x":0.777546763420105,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9630232453346252,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.777546763420105,0.2348703145980835,0.8503118753433228,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7796257734298706,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9681997299194336,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7380457520484924,0.23631124198436737,0.7796257734298706,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7380457520484924,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9797172546386719,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.23631124198436737,0.7380457520484924,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7234927415847778,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2608069181442261},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9682983160018921,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6694386601448059,0.23631124198436737,0.7234927415847778,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.23631124198436737},{"x":0.6611226797103882,"y":0.23631124198436737},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2608069181442261},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9536929726600647,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5862785577774048,0.23631124198436737,0.6611226797103882,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.23631124198436737},{"x":0.5779625773429871,"y":0.23631124198436737},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2608069181442261},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9923264980316162,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5467775464057922,0.23631124198436737,0.5779625773429871,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.23631124198436737},{"x":0.5384615659713745,"y":0.23631124198436737},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2608069181442261},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.8957508206367493,"dir":"rtl","str":"مرحلـه","boundary":[0.48232847452163696,0.23631124198436737,0.5384615659713745,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.23775215446949005},{"x":0.47401246428489685,"y":0.23631124198436737},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2608069181442261},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.7084060311317444,"dir":"rtl","str":"جديـدی","boundary":[0.40124741196632385,0.23775215446949005,0.47401246428489685,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.23775215446949005},{"x":0.39293140172958374,"y":0.23775215446949005},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2608069181442261},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.7490348815917969,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.3596673607826233,0.23775215446949005,0.39293140172958374,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.23775215446949005},{"x":0.35758835077285767,"y":0.23775215446949005},{"x":0.35758835077285767,"y":0.2608069181442261},{"x":0.3534303605556488,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9500268697738647,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3534303605556488,0.23775215446949005,0.35758835077285767,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.23775215446949005},{"x":0.3451143503189087,"y":0.23775215446949005},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2608069181442261},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9921121597290039,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32848232984542847,0.23775215446949005,0.3451143503189087,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.23775215446949005},{"x":0.32016631960868835,"y":0.23775215446949005},{"x":0.32016631960868835,"y":0.2608069181442261},{"x":0.2869022786617279,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9861952066421509,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2869022786617279,0.23775215446949005,0.32016631960868835,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.23775215446949005},{"x":0.2785862684249878,"y":0.23775215446949005},{"x":0.2785862684249878,"y":0.26224783062934875},{"x":0.2432432472705841,"y":0.26224783062934875}]},"confidence":0.9942575097084045,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.2432432472705841,0.23775215446949005,0.2785862684249878,0.26224783062934875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.23775215446949005},{"x":0.234927237033844,"y":0.23775215446949005},{"x":0.234927237033844,"y":0.2608069181442261},{"x":0.17463617026805878,"y":0.26224783062934875}]},"confidence":0.967536449432373,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.17463617026805878,0.23775215446949005,0.234927237033844,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.23775215446949005},{"x":0.16632016003131866,"y":0.23775215446949005},{"x":0.16632016003131866,"y":0.26224783062934875},{"x":0.147609144449234,"y":0.26224783062934875}]},"confidence":0.9700328707695007,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.147609144449234,0.23775215446949005,0.16632016003131866,0.26224783062934875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2665705978870392},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2665705978870392},{"x":0.8523908257484436,"y":0.289625346660614},{"x":0.7983368039131165,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9854931831359863,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.7983368039131165,0.2665705978870392,0.8523908257484436,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.2665705978870392},{"x":0.790020763874054,"y":0.2665705978870392},{"x":0.790020763874054,"y":0.289625346660614},{"x":0.7318087220191956,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9839859008789062,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.7318087220191956,0.2665705978870392,0.790020763874054,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.2665705978870392},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2665705978870392},{"x":0.7234927415847778,"y":0.289625346660614},{"x":0.704781711101532,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9915639758110046,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.704781711101532,0.2665705978870392,0.7234927415847778,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6985446810722351,"y":0.289625346660614},{"x":0.6361746191978455,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.967109203338623,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6361746191978455,0.2665705978870392,0.6985446810722351,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6278586387634277,"y":0.289625346660614},{"x":0.6195425987243652,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9851138591766357,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6195425987243652,0.2665705978870392,0.6278586387634277,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6133056282997131,"y":0.289625346660614},{"x":0.5530145764350891,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9630439877510071,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.5530145764350891,0.2665705978870392,0.6133056282997131,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.2665705978870392},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2665705978870392},{"x":0.5467775464057922,"y":0.289625346660614},{"x":0.5051975250244141,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9756622314453125,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5051975250244141,0.2665705978870392,0.5467775464057922,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.2665705978870392},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2665705978870392},{"x":0.4989604949951172,"y":0.289625346660614},{"x":0.45945945382118225,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9915870428085327,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.45945945382118225,0.2665705978870392,0.4989604949951172,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.2665705978870392},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2665705978870392},{"x":0.45945945382118225,"y":0.289625346660614},{"x":0.4137214124202728,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.979232132434845,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4137214124202728,0.2665705978870392,0.45945945382118225,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.2665705978870392},{"x":0.4116424024105072,"y":0.2665705978870392},{"x":0.4116424024105072,"y":0.289625346660614},{"x":0.4054054021835327,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9635591506958008,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4054054021835327,0.2665705978870392,0.4116424024105072,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.2665705978870392},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2665705978870392},{"x":0.3991684019565582,"y":0.289625346660614},{"x":0.3305613398551941,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9573034644126892,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3305613398551941,0.2665705978870392,0.3991684019565582,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.2665705978870392},{"x":0.322245329618454,"y":0.2665705978870392},{"x":0.322245329618454,"y":0.289625346660614},{"x":0.2723492681980133,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9583662748336792,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.2723492681980133,0.2665705978870392,0.322245329618454,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.2665705978870392},{"x":0.2640332579612732,"y":0.2665705978870392},{"x":0.2640332579612732,"y":0.289625346660614},{"x":0.234927237033844,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.7543918490409851,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.234927237033844,0.2665705978870392,0.2640332579612732,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.2665705978870392},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2665705978870392},{"x":0.22661122679710388,"y":0.289625346660614},{"x":0.17879417538642883,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9372587203979492,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17879417538642883,0.2665705978870392,0.22661122679710388,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2665705978870392},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2665705978870392},{"x":0.17047816514968872,"y":0.289625346660614},{"x":0.147609144449234,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9635549783706665,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.147609144449234,0.2665705978870392,0.17047816514968872,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.2953890562057495},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2953890562057495},{"x":0.8503118753433228,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7879418134689331,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9293614625930786,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.7879418134689331,0.2953890562057495,0.8503118753433228,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.2953890562057495},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2953890562057495},{"x":0.7796257734298706,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7380457520484924,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.8345704078674316,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.7380457520484924,0.2953890562057495,0.7796257734298706,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2953890562057495},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2953890562057495},{"x":0.7318087220191956,"y":0.31700289249420166},{"x":0.6756756901741028,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9171315431594849,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.6756756901741028,0.2953890562057495,0.7318087220191956,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6735966801643372,"y":0.31700289249420166},{"x":0.6652806401252747,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9512704014778137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.2953890562057495,0.6735966801643372,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6569646596908569,"y":0.31700289249420166},{"x":0.6112266182899475,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9446349143981934,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6112266182899475,0.2953890562057495,0.6569646596908569,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.2953890562057495},{"x":0.602910578250885,"y":0.2953890562057495},{"x":0.602910578250885,"y":0.31700289249420166},{"x":0.5945945978164673,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9839709997177124,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5945945978164673,0.2953890562057495,0.602910578250885,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.2953890562057495},{"x":0.590436577796936,"y":0.2953890562057495},{"x":0.590436577796936,"y":0.31700289249420166},{"x":0.5800415873527527,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9910882711410522,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5800415873527527,0.2953890562057495,0.590436577796936,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.2953890562057495},{"x":0.5675675868988037,"y":0.2953890562057495},{"x":0.5675675868988037,"y":0.31700289249420166},{"x":0.517671525478363,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9846405386924744,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.517671525478363,0.2953890562057495,0.5675675868988037,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.2953890562057495},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2953890562057495},{"x":0.5135135054588318,"y":0.31700289249420166},{"x":0.5010395050048828,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9852273464202881,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5010395050048828,0.2953890562057495,0.5135135054588318,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.2953890562057495},{"x":0.4927234947681427,"y":0.2953890562057495},{"x":0.4927234947681427,"y":0.31700289249420166},{"x":0.43035343289375305,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9796547889709473,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.43035343289375305,0.2953890562057495,0.4927234947681427,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.2953890562057495},{"x":0.42203742265701294,"y":0.2953890562057495},{"x":0.42203742265701294,"y":0.31700289249420166},{"x":0.37006238102912903,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9386205673217773,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.37006238102912903,0.2953890562057495,0.42203742265701294,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.2953890562057495},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2953890562057495},{"x":0.3617463707923889,"y":0.31700289249420166},{"x":0.3534303605556488,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9826158881187439,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3534303605556488,0.2953890562057495,0.3617463707923889,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.2953890562057495},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2953890562057495},{"x":0.3451143503189087,"y":0.31700289249420166},{"x":0.295218288898468,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9523055553436279,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.295218288898468,0.2953890562057495,0.3451143503189087,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.2953890562057495},{"x":0.2869022786617279,"y":0.2953890562057495},{"x":0.2869022786617279,"y":0.31700289249420166},{"x":0.22453223168849945,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9845747351646423,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.22453223168849945,0.2953890562057495,0.2869022786617279,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.2953890562057495},{"x":0.21621622145175934,"y":0.2953890562057495},{"x":0.21621622145175934,"y":0.31700289249420166},{"x":0.1975051909685135,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9929963946342468,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.2953890562057495,0.21621622145175934,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2953890562057495},{"x":0.191268190741539,"y":0.2953890562057495},{"x":0.191268190741539,"y":0.31700289249420166},{"x":0.147609144449234,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9747388958930969,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.147609144449234,0.2953890562057495,0.191268190741539,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3458213210105896},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.8485066294670105,"dir":"rtl","str":"گرفتـه","boundary":[0.8004158139228821,0.32276657223701477,0.8523908257484436,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7941787838935852,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.7483283281326294,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.7629937529563904,0.32276657223701477,0.7941787838935852,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7629937529563904,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9039471745491028,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7588357329368591,0.32276657223701477,0.7629937529563904,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7505197525024414,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.8937524557113647,"dir":"rtl","str":"البتـه","boundary":[0.7151767015457153,0.32276657223701477,0.7505197525024414,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7089397311210632,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9875802993774414,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6902287006378174,0.32276657223701477,0.7089397311210632,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.32276657223701477},{"x":0.6839916706085205,"y":0.32276657223701477},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.813809335231781,"dir":"rtl","str":"ایـن","boundary":[0.6528066396713257,0.32276657223701477,0.6839916706085205,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.32276657223701477},{"x":0.644490659236908,"y":0.32276657223701477},{"x":0.644490659236908,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.7486146688461304,"dir":"rtl","str":"میـان","boundary":[0.6091476082801819,0.32276657223701477,0.644490659236908,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.32276657223701477},{"x":0.6049895882606506,"y":0.32276657223701477},{"x":0.6049895882606506,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.969684362411499,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.32276657223701477,0.6049895882606506,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.32276657223701477},{"x":0.5925155878067017,"y":0.32276657223701477},{"x":0.5925155878067017,"y":0.3458213210105896},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.866081178188324,"dir":"rtl","str":"ترجمـه","boundary":[0.5363825559616089,0.32276657223701477,0.5925155878067017,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.32276657223701477},{"x":0.530145525932312,"y":0.32276657223701477},{"x":0.530145525932312,"y":0.3458213210105896},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9149571657180786,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.4906444847583771,0.32276657223701477,0.530145525932312,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.32276657223701477},{"x":0.4781704843044281,"y":0.32276657223701477},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3458213210105896},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.642760157585144,"dir":"rtl","str":"کـم","boundary":[0.4553014636039734,0.32276657223701477,0.4781704843044281,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.32276657223701477},{"x":0.45322245359420776,"y":0.32276657223701477},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3458213210105896},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9200490713119507,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.4116424024105072,0.32276657223701477,0.45322245359420776,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.32276657223701477},{"x":0.40748441219329834,"y":0.32276657223701477},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3458213210105896},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9789147973060608,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.32276657223701477,0.40748441219329834,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.32276657223701477},{"x":0.39293140172958374,"y":0.32276657223701477},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3458213210105896},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.8930631875991821,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3679833710193634,0.32276657223701477,0.39293140172958374,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.32276657223701477},{"x":0.36382535099983215,"y":0.32276657223701477},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3458213210105896},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9133123159408569,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.3243243098258972,0.32276657223701477,0.36382535099983215,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.32276657223701477},{"x":0.3160083293914795,"y":0.32276657223701477},{"x":0.3160083293914795,"y":0.3458213210105896},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9851933121681213,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29937630891799927,0.32276657223701477,0.3160083293914795,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.32276657223701477},{"x":0.2931392788887024,"y":0.32276657223701477},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3458213210105896},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.8439870476722717,"dir":"rtl","str":"کشـور","boundary":[0.24116423726081848,0.32276657223701477,0.2931392788887024,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.32276657223701477},{"x":0.23284822702407837,"y":0.32276657223701477},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3458213210105896},{"x":0.2203742265701294,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.6943628787994385,"dir":"rtl","str":"بـا","boundary":[0.2203742265701294,0.32276657223701477,0.23284822702407837,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.32276657223701477},{"x":0.21205821633338928,"y":0.32276657223701477},{"x":0.21205821633338928,"y":0.3458213210105896},{"x":0.147609144449234,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9812261462211609,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.147609144449234,0.32276657223701477,0.21205821633338928,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3530259430408478},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3530259430408478},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9899454116821289,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8004158139228821,0.3530259430408478,0.8503118753433228,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9944756627082825,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7276507019996643,0.3530259430408478,0.7920997738838196,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.986461341381073,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6590436697006226,0.3530259430408478,0.7193347215652466,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.8300290107727051,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.6257796287536621,0.3530259430408478,0.6486486196517944,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3717579245567322},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.8454631567001343,"dir":"rtl","str":"مـورد","boundary":[0.5758835673332214,0.3530259430408478,0.6174635887145996,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3717579245567322},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.82379549741745,"dir":"rtl","str":"غفلـت","boundary":[0.5197505354881287,0.3530259430408478,0.5696465969085693,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3717579245567322},{"x":0.4760914742946625,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.8417982459068298,"dir":"rtl","str":"قـرار","boundary":[0.4760914742946625,0.3530259430408478,0.5114344954490662,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.3530259430408478},{"x":0.469854474067688,"y":0.3530259430408478},{"x":0.469854474067688,"y":0.3717579245567322},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9826878309249878,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.4178794324398041,0.3530259430408478,0.469854474067688,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.3530259430408478},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3530259430408478},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3717579245567322},{"x":0.37214136123657227,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9895336031913757,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37214136123657227,0.3530259430408478,0.40956342220306396,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.3530259430408478},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3530259430408478},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3717579245567322},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9764816761016846,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36382535099983215,0.3530259430408478,0.37006238102912903,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.3530259430408478},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3530259430408478},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3717579245567322},{"x":0.3367983400821686,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9708036184310913,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.3367983400821686,0.3530259430408478,0.35550934076309204,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.3530259430408478},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3530259430408478},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3717579245567322},{"x":0.3014552891254425,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.7668148875236511,"dir":"rtl","str":"چنـد","boundary":[0.3014552891254425,0.3530259430408478,0.33471933007240295,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.3530259430408478},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3530259430408478},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3717579245567322},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.6795799732208252,"dir":"rtl","str":"تـا","boundary":[0.2785862684249878,0.3530259430408478,0.29106029868125916,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.3530259430408478},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3530259430408478},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3717579245567322},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.6752835512161255,"dir":"rtl","str":"نیـل","boundary":[0.24116423726081848,0.3530259430408478,0.2702702581882477,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.3530259430408478},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3530259430408478},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3717579245567322},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.8843576908111572,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.21621622145175934,0.3530259430408478,0.23284822702407837,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3530259430408478},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3530259430408478},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3717579245567322},{"x":0.147609144449234,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.8585166335105896,"dir":"rtl","str":"مطلـوب","boundary":[0.147609144449234,0.3530259430408478,0.20790021121501923,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.37896254658699036},{"x":0.8503118753433228,"y":0.37896254658699036},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9429258704185486,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.8004158139228821,0.37896254658699036,0.8503118753433228,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7941787838935852,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.7925229072570801,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7380457520484924,0.37896254658699036,0.7941787838935852,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7318087220191956,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.986770510673523,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6798336505889893,0.37896254658699036,0.7318087220191956,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6715176701545715,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9925955533981323,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6424116492271423,0.37896254658699036,0.6715176701545715,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6340956091880798,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.986479640007019,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6257796287536621,0.37896254658699036,0.6340956091880798,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6195425987243652,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9329347014427185,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5446985363960266,0.37896254658699036,0.6195425987243652,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5384615659713745,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9371711015701294,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5010395050048828,0.37896254658699036,0.5384615659713745,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.37896254658699036},{"x":0.4927234947681427,"y":0.37896254658699036},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4020172953605652},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9641337990760803,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.4324324429035187,0.37896254658699036,0.4927234947681427,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.37896254658699036},{"x":0.42411643266677856,"y":0.37896254658699036},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4020172953605652},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9747571349143982,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41580042243003845,0.37896254658699036,0.42411643266677856,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.37896254658699036},{"x":0.40956342220306396,"y":0.37896254658699036},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4020172953605652},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9789319038391113,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.31185030937194824,0.37896254658699036,0.40956342220306396,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.37896254658699036},{"x":0.30561330914497375,"y":0.37896254658699036},{"x":0.30561330914497375,"y":0.4020172953605652},{"x":0.295218288898468,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9882335066795349,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.295218288898468,0.37896254658699036,0.30561330914497375,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.37896254658699036},{"x":0.29106029868125916,"y":0.37896254658699036},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4020172953605652},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.8791390657424927,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.25987526774406433,0.37896254658699036,0.29106029868125916,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.37896254658699036},{"x":0.2515592575073242,"y":0.37896254658699036},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4020172953605652},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.8002428412437439,"dir":"rtl","str":"طلبـد","boundary":[0.21205821633338928,0.37896254658699036,0.2515592575073242,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.37896254658699036},{"x":0.21205821633338928,"y":0.37896254658699036},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4020172953605652},{"x":0.2058212012052536,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.921464741230011,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2058212012052536,0.37896254658699036,0.21205821633338928,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.37896254658699036},{"x":0.1975051909685135,"y":0.37896254658699036},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4020172953605652},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.7935267686843872,"dir":"rtl","str":"امـا","boundary":[0.17255717515945435,0.37896254658699036,0.1975051909685135,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.37896254658699036},{"x":0.16632016003131866,"y":0.37896254658699036},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4020172953605652},{"x":0.147609144449234,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9657803773880005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.37896254658699036,0.16632016003131866,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4337175786495209},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.8952438831329346,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.8066527843475342,0.41066282987594604,0.8503118753433228,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8004158139228821,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4337175786495209},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9642541408538818,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7546777725219727,0.41066282987594604,0.8004158139228821,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7505197525024414,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4337175786495209},{"x":0.704781711101532,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.939768373966217,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.704781711101532,0.41066282987594604,0.7505197525024414,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4337175786495209},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.7713924646377563,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.6735966801643372,0.41066282987594604,0.6964656710624695,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6652806401252747,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4337175786495209},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9655696153640747,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.6174635887145996,0.41066282987594604,0.6652806401252747,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6091476082801819,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4337175786495209},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.970745325088501,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.5800415873527527,0.41066282987594604,0.6091476082801819,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.409221887588501},{"x":0.5717255473136902,"y":0.409221887588501},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9704495072364807,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5530145764350891,0.409221887588501,0.5717255473136902,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.409221887588501},{"x":0.5446985363960266,"y":0.409221887588501},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9290273785591125,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5093554854393005,0.409221887588501,0.5446985363960266,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.409221887588501},{"x":0.5072765350341797,"y":0.409221887588501},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4322766661643982},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.6758242845535278,"dir":"rtl","str":"صـد","boundary":[0.47401246428489685,0.409221887588501,0.5072765350341797,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.409221887588501},{"x":0.46569645404815674,"y":0.409221887588501},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4322766661643982},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.8640251159667969,"dir":"rtl","str":"عنـوان","boundary":[0.4178794324398041,0.409221887588501,0.46569645404815674,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.409221887588501},{"x":0.40956342220306396,"y":0.409221887588501},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4322766661643982},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9958300590515137,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3991684019565582,0.409221887588501,0.40956342220306396,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.409221887588501},{"x":0.3908523917198181,"y":0.409221887588501},{"x":0.3908523917198181,"y":0.4322766661643982},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9886751174926758,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.35758835077285767,0.409221887588501,0.3908523917198181,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.409221887588501},{"x":0.34927234053611755,"y":0.409221887588501},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4322766661643982},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9905876517295837,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.29106029868125916,0.409221887588501,0.34927234053611755,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.409221887588501},{"x":0.28274428844451904,"y":0.409221887588501},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4322766661643982},{"x":0.2203742265701294,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9889509081840515,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2203742265701294,0.409221887588501,0.28274428844451904,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.409221887588501},{"x":0.2141372114419937,"y":0.409221887588501},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4322766661643982},{"x":0.19542619585990906,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.7615792751312256,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.19542619585990906,0.409221887588501,0.2141372114419937,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.409221887588501},{"x":0.18918919563293457,"y":0.409221887588501},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4322766661643982},{"x":0.147609144449234,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.8172277808189392,"dir":"rtl","str":"زیـور","boundary":[0.147609144449234,0.409221887588501,0.18918919563293457,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4380403459072113},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4380403459072113},{"x":0.8503118753433228,"y":0.45965418219566345},{"x":0.8170478343963623,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.980875551700592,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.8170478343963623,0.4380403459072113,0.8503118753433228,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4380403459072113},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4380403459072113},{"x":0.8108108043670654,"y":0.45965418219566345},{"x":0.752598762512207,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9788042902946472,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.752598762512207,0.4380403459072113,0.8108108043670654,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4380403459072113},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4380403459072113},{"x":0.7463617324829102,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7068607211112976,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9139254093170166,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.7068607211112976,0.4380403459072113,0.7463617324829102,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.4380403459072113},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4380403459072113},{"x":0.6985446810722351,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6548856496810913,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.8024545907974243,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.6548856496810913,0.4380403459072113,0.6985446810722351,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4380403459072113},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4380403459072113},{"x":0.6465696692466736,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6382536292076111,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9654541611671448,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6382536292076111,0.4380403459072113,0.6465696692466736,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.4380403459072113},{"x":0.632016658782959,"y":0.4380403459072113},{"x":0.632016658782959,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5966736078262329,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9474944472312927,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5966736078262329,0.4380403459072113,0.632016658782959,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.4380403459072113},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4380403459072113},{"x":0.5883575677871704,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5592515468597412,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9331979751586914,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5592515468597412,0.4380403459072113,0.5883575677871704,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.4380403459072113},{"x":0.55509352684021,"y":0.4380403459072113},{"x":0.55509352684021,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5280665159225464,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9703161120414734,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5280665159225464,0.4380403459072113,0.55509352684021,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.4380403459072113},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4380403459072113},{"x":0.5218295454978943,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4906444847583771,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9791164994239807,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4906444847583771,0.4380403459072113,0.5218295454978943,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.4380403459072113},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4380403459072113},{"x":0.48232847452163696,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4407484531402588,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9764884114265442,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.4407484531402588,0.4380403459072113,0.48232847452163696,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4324324429035187,"y":0.45965418219566345},{"x":0.41580042243003845,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9691784381866455,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41580042243003845,0.4380403459072113,0.4324324429035187,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.4380403459072113},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4380403459072113},{"x":0.40748441219329834,"y":0.45965418219566345},{"x":0.34927234053611755,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9397050738334656,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.34927234053611755,0.4380403459072113,0.40748441219329834,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.4380403459072113},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4380403459072113},{"x":0.34095633029937744,"y":0.45965418219566345},{"x":0.295218288898468,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9822412729263306,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.295218288898468,0.4380403459072113,0.34095633029937744,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.4380403459072113},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4380403459072113},{"x":0.2869022786617279,"y":0.45965418219566345},{"x":0.22245322167873383,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9861361384391785,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.22245322167873383,0.4380403459072113,0.2869022786617279,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.4380403459072113},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4380403459072113},{"x":0.2141372114419937,"y":0.45965418219566345},{"x":0.1975051909685135,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9952541589736938,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.4380403459072113,0.2141372114419937,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4380403459072113},{"x":0.191268190741539,"y":0.4380403459072113},{"x":0.191268190741539,"y":0.45965418219566345},{"x":0.147609144449234,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.891804039478302,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.147609144449234,0.4380403459072113,0.191268190741539,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48414984345436096},{"x":0.8191268444061279,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9840091466903687,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.8191268444061279,0.4682997167110443,0.8503118753433228,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8108108043670654,"y":0.48414984345436096},{"x":0.8045738339424133,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9661261439323425,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8045738339424133,0.4682997167110443,0.8108108043670654,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7962577939033508,"y":0.48414984345436096},{"x":0.7609147429466248,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9686816930770874,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.7609147429466248,0.4682997167110443,0.7962577939033508,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7546777725219727,"y":0.48414984345436096},{"x":0.7297297120094299,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9458054304122925,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.7297297120094299,0.4682997167110443,0.7546777725219727,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7193347215652466,"y":0.48414984345436096},{"x":0.692307710647583,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9931830167770386,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.692307710647583,0.4682997167110443,0.7193347215652466,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6902287006378174,"y":0.48414984345436096},{"x":0.6860706806182861,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9138521552085876,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6860706806182861,0.4682997167110443,0.6902287006378174,0.48414984345436096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8523908257484436,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8523908257484436,"y":0.48414984345436096},{"x":0.147609144449234,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9284661412239075,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.17599712240695953,0.8573908257484436,0.49114984345436097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.7815810441970825,"dir":"rtl","str":"كـتـاب","boundary":[0.7941787838935852,0.48991355299949646,0.8503118753433228,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7858628034591675,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.8227047324180603,"dir":"rtl","str":"حاضـر","boundary":[0.7255717515945435,0.48991355299949646,0.7858628034591675,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7193347215652466,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9829140901565552,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7068607211112976,0.48991355299949646,0.7193347215652466,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6985446810722351,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.8353358507156372,"dir":"rtl","str":"جملـه","boundary":[0.6465696692466736,0.48991355299949646,0.6985446810722351,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6403326392173767,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.8190644979476929,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.5945945978164673,0.49135446548461914,0.6403326392173767,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5883575677871704,"y":0.48991355299949646},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5115273594856262},{"x":0.517671525478363,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9702770113945007,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.517671525478363,0.49135446548461914,0.5883575677871704,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5093554854393005,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5115273594856262},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.8431702256202698,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.45945945382118225,0.49135446548461914,0.5093554854393005,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.49135446548461914},{"x":0.45114344358444214,"y":0.49135446548461914},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5129683017730713},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.7152794599533081,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.4178794324398041,0.49135446548461914,0.45114344358444214,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.49135446548461914},{"x":0.40956342220306396,"y":0.49135446548461914},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5129683017730713},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.7143730521202087,"dir":"rtl","str":"پـس","boundary":[0.3679833710193634,0.49135446548461914,0.40956342220306396,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.4927953779697418},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4927953779697418},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5129683017730713},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9869505167007446,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3471933603286743,0.4927953779697418,0.3596673607826233,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.4927953779697418},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4927953779697418},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5129683017730713},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.8643312454223633,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.3014552891254425,0.4927953779697418,0.34095633029937744,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.4927953779697418},{"x":0.2931392788887024,"y":0.4927953779697418},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5129683017730713},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.966629147529602,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.23700623214244843,0.4927953779697418,0.2931392788887024,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4927953779697418},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4927953779697418},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5129683017730713},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9590874910354614,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.1621621549129486,0.4927953779697418,0.2286902219057083,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4927953779697418},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4927953779697418},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5144092440605164},{"x":0.147609144449234,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.958336591720581,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.4927953779697418,0.15592515468597412,0.5144092440605164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5417867302894592},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9819413423538208,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.8087317943572998,0.5201728940010071,0.8503118753433228,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9412384033203125,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7692307829856873,0.5201728940010071,0.8045738339424133,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9471533298492432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7027027010917664,0.5201728940010071,0.7505197525024414,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5417867302894592},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9920626878738403,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6860706806182861,0.5201728940010071,0.6943867206573486,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5417867302894592},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9874354600906372,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.6424116492271423,0.5201728940010071,0.6798336505889893,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5417867302894592},{"x":0.632016658782959,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.916337251663208,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.5201728940010071,0.6403326392173767,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9626877307891846,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.5738045573234558,0.5201728940010071,0.6237006187438965,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9935911893844604,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5488565564155579,0.5201728940010071,0.5675675868988037,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5417867302894592},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9423037767410278,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.48856547474861145,0.5201728940010071,0.5405405163764954,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5417867302894592},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9741664528846741,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.3908523917198181,0.5201728940010071,0.4802494943141937,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.5201728940010071},{"x":0.382536381483078,"y":0.5201728940010071},{"x":0.382536381483078,"y":0.5417867302894592},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.8771920800209045,"dir":"rtl","str":"محتـرم","boundary":[0.32848232984542847,0.5201728940010071,0.382536381483078,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.5201728940010071},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5201728940010071},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5417867302894592},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.8431028127670288,"dir":"rtl","str":"قـرار","boundary":[0.28274428844451904,0.5201728940010071,0.32016631960868835,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.5201728940010071},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5201728940010071},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5417867302894592},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9383761882781982,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2494802474975586,0.5201728940010071,0.2785862684249878,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.5201728940010071},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5201728940010071},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5417867302894592},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9734959602355957,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.1975051909685135,0.5201728940010071,0.23700623214244843,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.5201728940010071},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5201728940010071},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5417867302894592},{"x":0.191268190741539,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.95294189453125,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.191268190741539,0.5201728940010071,0.1975051909685135,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5201728940010071},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5201728940010071},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5417867302894592},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.7811597585678101,"dir":"rtl","str":"امیـد","boundary":[0.14968815445899963,0.5201728940010071,0.18503119051456451,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5706051588058472},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9737429618835449,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8232848048210144,0.5504322648048401,0.8503118753433228,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5706051588058472},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9792047739028931,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7920997738838196,0.5504322648048401,0.8191268444061279,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5706051588058472},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9743717908859253,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.7380457520484924,0.5504322648048401,0.7858628034591675,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5706051588058472},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8384782075881958,"dir":"rtl","str":"منـدان","boundary":[0.6881496906280518,0.5489913821220398,0.7359667420387268,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5691642761230469},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9857599139213562,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6715176701545715,0.5489913821220398,0.6798336505889893,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9842773675918579,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5758835673332214,0.5489913821220398,0.6632016897201538,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9433340430259705,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5384615659713745,0.5489913821220398,0.5675675868988037,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5489913821220398},{"x":0.530145525932312,"y":0.5489913821220398},{"x":0.530145525932312,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8198021054267883,"dir":"rtl","str":"اثـر","boundary":[0.5051975250244141,0.5489913821220398,0.530145525932312,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5489913821220398},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5489913821220398},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5677233338356018},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.6772426962852478,"dir":"rtl","str":"نـیـز","boundary":[0.47401246428489685,0.5489913821220398,0.4989604949951172,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5475504398345947},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5489913821220398},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5691642761230469},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.8752986192703247,"dir":"rtl","str":"ماننـد","boundary":[0.42411643266677856,0.5475504398345947,0.46569645404815674,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5475504398345947},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5489913821220398},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5677233338356018},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.806605875492096,"dir":"rtl","str":"سـایر","boundary":[0.37837839126586914,0.5475504398345947,0.41580042243003845,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.5475504398345947},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5475504398345947},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5677233338356018},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.9807311296463013,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.33471933007240295,0.5475504398345947,0.37006238102912903,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.5475504398345947},{"x":0.3243243098258972,"y":0.5475504398345947},{"x":0.3243243098258972,"y":0.5677233338356018},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.9902673959732056,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.26195424795150757,0.5475504398345947,0.3243243098258972,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.5475504398345947},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5475504398345947},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5662823915481567},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.98064786195755,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2557172477245331,0.5475504398345947,0.25987526774406433,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.5461094975471497},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5475504398345947},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5677233338356018},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9804181456565857,"dir":"rtl","str":"صاحبان","boundary":[0.18087318539619446,0.5461094975471497,0.24740125238895416,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5461094975471497},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5461094975471497},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5662823915481567},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9562045335769653,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.15176714956760406,0.5461094975471497,0.17255717515945435,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.579250693321228},{"x":0.8503118753433228,"y":0.579250693321228},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5936599373817444},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9891654253005981,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8399168252944946,0.579250693321228,0.8503118753433228,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.579250693321228},{"x":0.8316008448600769,"y":0.579250693321228},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5936599373817444},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9918937683105469,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8191268444061279,0.579250693321228,0.8316008448600769,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.579250693321228},{"x":0.8108108043670654,"y":0.579250693321228},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9922987222671509,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.7546777725219727,0.579250693321228,0.8108108043670654,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5951008796691895},{"x":0.692307710647583,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9947584867477417,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.692307710647583,0.5806916356086731,0.7463617324829102,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9949069619178772,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6507276296615601,0.5806916356086731,0.6839916706085205,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9898350238800049,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6133056282997131,0.5806916356086731,0.6424116492271423,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.985196053981781,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.5862785577774048,0.5806916356086731,0.6091476082801819,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9899511337280273,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.5405405163764954,0.5806916356086731,0.5779625773429871,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5951008796691895},{"x":0.530145525932312,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9708136320114136,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.530145525932312,0.5806916356086731,0.5363825559616089,0.5951008796691895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5951008796691895},{"x":0.147609144449234,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9194409251213074,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.48291355299949645,0.8553118753433228,0.6021008796691895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.6311239004135132},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6311239004135132},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9855444431304932,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3762993812561035,0.6311239004135132,0.41580042243003845,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6484149694442749},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9915646314620972,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.32640331983566284,0.6311239004135132,0.3679833710193634,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6469740867614746},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9881184101104736,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3076923191547394,0.6311239004135132,0.3160083293914795,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6311239004135132},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6311239004135132},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6469740867614746},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9934427738189697,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.22661122679710388,0.6311239004135132,0.29937630891799927,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.6570605039596558},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6556196212768555},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6729106903076172},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6743515729904175}]},"confidence":0.9915651082992554,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35758835077285767,0.6570605039596558,0.4178794324398041,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6585014462471008},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6743515729904175},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9928770661354065,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.30353429913520813,0.6599423885345459,0.3471933603286743,0.6743515729904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6613832712173462},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6599423885345459},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6757925152778625},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9835214018821716,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.6613832712173462,0.2931392788887024,0.6757925152778625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6757925152778625},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.989612340927124,"dir":"ltr","boundary":[0.21745322167873382,0.6241239004135132,0.4228794324398041,0.6827925152778626],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/jfEigFBRKktYqSkM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/oJhhvBXQMPRQjkJx.jpg","blurred":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/gRFPdtDucGtKUxZx.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.0004965201739962575,0.9982131604246192,0.9987296257211428]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.3515850007534027},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3515850007534027},{"x":0.8503118753433228,"y":0.37319883704185486},{"x":0.7733888030052185,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9885340929031372,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7754677534103394,0.3515850007534027,0.8503118753433228,0.37319883704185486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.3515850007534027},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3515850007534027},{"x":0.8503118753433228,"y":0.37319883704185486},{"x":0.7733888030052185,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9885340929031372,"dir":"ltr","boundary":[0.7704677534103394,0.3445850007534027,0.8553118753433228,0.38019883704185486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9908797740936279,"dir":"rtl","str":"استقامت","boundary":[0.7879418134689331,0.38616713881492615,0.8523908257484436,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.38616713881492615},{"x":0.777546763420105,"y":0.38616713881492615},{"x":0.777546763420105,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9936412572860718,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7692307829856873,0.38616713881492615,0.777546763420105,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7609147429466248,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9943166375160217,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7151767015457153,0.38616713881492615,0.7609147429466248,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.38616713881492615},{"x":0.704781711101532,"y":0.38616713881492615},{"x":0.704781711101532,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9784543514251709,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6798336505889893,0.38616713881492615,0.704781711101532,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6694386601448059,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9974395632743835,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6611226797103882,0.38616713881492615,0.6694386601448059,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6528066396713257,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9966405630111694,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6112266182899475,0.38616713881492615,0.6528066396713257,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6008316278457642,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4063400626182556},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9866815805435181,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5405405163764954,0.38616713881492615,0.6008316278457642,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5322245359420776,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4063400626182556},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9932233095169067,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.4760914742946625,0.38616713881492615,0.5322245359420776,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.38616713881492615},{"x":0.46569645404815674,"y":0.38616713881492615},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4063400626182556},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9952689409255981,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.45322245359420776,0.38616713881492615,0.46569645404815674,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.38616713881492615},{"x":0.44490644335746765,"y":0.38616713881492615},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4063400626182556},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9960262775421143,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.4054054021835327,0.38616713881492615,0.44490644335746765,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.38616713881492615},{"x":0.3970893919467926,"y":0.38616713881492615},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4063400626182556},{"x":0.3804573714733124,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9958385229110718,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3804573714733124,0.38616713881492615,0.3970893919467926,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.38616713881492615},{"x":0.3659043610095978,"y":0.38616713881492615},{"x":0.3659043610095978,"y":0.4063400626182556},{"x":0.3388773500919342,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9889037609100342,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.3388773500919342,0.38616713881492615,0.3659043610095978,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.38616713881492615},{"x":0.32848232984542847,"y":0.38616713881492615},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4063400626182556},{"x":0.32016631960868835,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9953165054321289,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32016631960868835,0.38616713881492615,0.32848232984542847,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.38616713881492615},{"x":0.3097712993621826,"y":0.38616713881492615},{"x":0.3097712993621826,"y":0.4063400626182556},{"x":0.3014552891254425,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9874584078788757,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3014552891254425,0.38616713881492615,0.3097712993621826,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.38616713881492615},{"x":0.29729729890823364,"y":0.38616713881492615},{"x":0.29729729890823364,"y":0.4063400626182556},{"x":0.2557172477245331,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9947085380554199,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.2557172477245331,0.38616713881492615,0.29729729890823364,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.38616713881492615},{"x":0.24532224237918854,"y":0.38616713881492615},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4063400626182556},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9937337636947632,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.1975051909685135,0.38616713881492615,0.24532224237918854,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.38616713881492615},{"x":0.18918919563293457,"y":0.38616713881492615},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4063400626182556},{"x":0.147609144449234,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9844827651977539,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.147609144449234,0.38616713881492615,0.18918919563293457,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8523908257484436,"y":0.43515849113464355},{"x":0.790020763874054,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9869319200515747,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.790020763874054,0.41642650961875916,0.8523908257484436,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7796257734298706,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7796257734298706,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7193347215652466,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9830530881881714,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.7193347215652466,0.41642650961875916,0.7796257734298706,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7068607211112976,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7068607211112976,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6985446810722351,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9886236190795898,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6985446810722351,0.41642650961875916,0.7068607211112976,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6881496906280518,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6881496906280518,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6340956091880798,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9895090460777283,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.6340956091880798,0.41642650961875916,0.6881496906280518,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6237006187438965,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6237006187438965,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6049895882606506,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9928501844406128,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6049895882606506,0.41642650961875916,0.6237006187438965,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5945945978164673,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5945945978164673,"y":0.43515849113464355},{"x":0.5696465969085693,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9968799352645874,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5696465969085693,0.41642650961875916,0.5945945978164673,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5613305568695068,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5613305568695068,"y":0.43515849113464355},{"x":0.517671525478363,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9969358444213867,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.517671525478363,0.41642650961875916,0.5613305568695068,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5072765350341797,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5072765350341797,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4864864945411682,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9840309619903564,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4864864945411682,0.41642650961875916,0.5072765350341797,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.41642650961875916},{"x":0.48232847452163696,"y":0.41642650961875916},{"x":0.48232847452163696,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4469854533672333,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9936521053314209,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.4469854533672333,0.41642650961875916,0.48232847452163696,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.41642650961875916},{"x":0.44490644335746765,"y":0.41642650961875916},{"x":0.44490644335746765,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4407484531402588,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9841073751449585,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4407484531402588,0.41642650961875916,0.44490644335746765,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4282744228839874,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4282744228839874,"y":0.43515849113464355},{"x":0.38669440150260925,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9932032227516174,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.38669440150260925,0.41642650961875916,0.4282744228839874,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3762993812561035,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3762993812561035,"y":0.43515849113464355},{"x":0.36382535099983215,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9890428781509399,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.36382535099983215,0.41642650961875916,0.3762993812561035,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3534303605556488,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3534303605556488,"y":0.43515849113464355},{"x":0.33471933007240295,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9902564287185669,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.33471933007240295,0.41642650961875916,0.3534303605556488,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.41642650961875916},{"x":0.33264032006263733,"y":0.41642650961875916},{"x":0.33264032006263733,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3243243098258972,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9851189851760864,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3243243098258972,0.41642650961875916,0.33264032006263733,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.41642650961875916},{"x":0.31392931938171387,"y":0.41642650961875916},{"x":0.31392931938171387,"y":0.43515849113464355},{"x":0.27650728821754456,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9937472343444824,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.27650728821754456,0.41642650961875916,0.31392931938171387,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.41642650961875916},{"x":0.2661122679710388,"y":0.41642650961875916},{"x":0.2661122679710388,"y":0.43515849113464355},{"x":0.18711018562316895,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9940510988235474,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.18711018562316895,0.41642650961875916,0.2661122679710388,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.41642650961875916},{"x":0.1767151802778244,"y":0.41642650961875916},{"x":0.1767151802778244,"y":0.43515849113464355},{"x":0.147609144449234,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.8926615715026855,"dir":"rtl","str":"قویاً","boundary":[0.147609144449234,0.41642650961875916,0.1767151802778244,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.44812679290771484},{"x":0.8503118753433228,"y":0.44812679290771484},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9860090613365173,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.8045738339424133,0.44812679290771484,0.8503118753433228,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7941787838935852,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9899259209632874,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7817047834396362,0.44812679290771484,0.7941787838935852,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7713097929954529,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9952316284179688,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.7338877320289612,0.44812679290771484,0.7713097929954529,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7234927415847778,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9836840629577637,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6777547001838684,0.44812679290771484,0.7234927415847778,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6652806401252747,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9893977046012878,"dir":"rtl","str":"هوازی","boundary":[0.6153846383094788,0.44812679290771484,0.6652806401252747,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6049895882606506,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9876682758331299,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966736078262329,0.44812679290771484,0.6049895882606506,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5862785577774048,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9872537851333618,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.5384615659713745,0.44812679290771484,0.5862785577774048,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5259875059127808,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9971740245819092,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5155925154685974,0.44812679290771484,0.5259875059127808,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5031185150146484,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4711815416812897},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9915000200271606,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4948025047779083,0.44812679290771484,0.5031185150146484,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4906444847583771,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4711815416812897},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9955963492393494,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.44490644335746765,0.44812679290771484,0.4906444847583771,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.44812679290771484},{"x":0.43659043312072754,"y":0.44812679290771484},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4711815416812897},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9890774488449097,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.3970893919467926,0.44812679290771484,0.43659043312072754,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.44812679290771484},{"x":0.38669440150260925,"y":0.44812679290771484},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4711815416812897},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9854289293289185,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.32640331983566284,0.44812679290771484,0.38669440150260925,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.44812679290771484},{"x":0.31392931938171387,"y":0.44812679290771484},{"x":0.31392931938171387,"y":0.4711815416812897},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9884139895439148,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.2515592575073242,0.44812679290771484,0.31392931938171387,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.44812679290771484},{"x":0.24116423726081848,"y":0.44812679290771484},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4711815416812897},{"x":0.23284822702407837,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9914048314094543,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23284822702407837,0.44812679290771484,0.24116423726081848,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.44812679290771484},{"x":0.22245322167873383,"y":0.44812679290771484},{"x":0.22245322167873383,"y":0.4711815416812897},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9820938110351562,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.16632016003131866,0.44812679290771484,0.22245322167873383,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.44812679290771484},{"x":0.15592515468597412,"y":0.44812679290771484},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4711815416812897},{"x":0.147609144449234,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9708155393600464,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.44812679290771484,0.15592515468597412,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8523908257484436,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5}]},"confidence":0.9944935441017151,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7920997738838196,0.47694525122642517,0.8523908257484436,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7817047834396362,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5}]},"confidence":0.9901500940322876,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.7130976915359497,0.47694525122642517,0.7817047834396362,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.47694525122642517},{"x":0.704781711101532,"y":0.47694525122642517},{"x":0.704781711101532,"y":0.5},{"x":0.692307710647583,"y":0.5}]},"confidence":0.996605634689331,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.692307710647583,0.47694525122642517,0.704781711101532,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6839916706085205,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5}]},"confidence":0.9927271008491516,"dir":"rtl","str":"بیماریهای","boundary":[0.5987526178359985,0.47694525122642517,0.6839916706085205,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5883575677871704,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5}]},"confidence":0.9926875829696655,"dir":"rtl","str":"مزمن","boundary":[0.5488565564155579,0.47694525122642517,0.5883575677871704,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5405405163764954,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5}]},"confidence":0.9898627996444702,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5218295454978943,0.47694525122642517,0.5405405163764954,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5135135054588318,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5}]},"confidence":0.9973403811454773,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.4802494943141937,0.47694525122642517,0.5135135054588318,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4719334840774536,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5}]},"confidence":0.9882827997207642,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.4178794324398041,0.47694525122642517,0.4719334840774536,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.47694525122642517},{"x":0.40748441219329834,"y":0.47694525122642517},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5}]},"confidence":0.9937772750854492,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.37214136123657227,0.47694525122642517,0.40748441219329834,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.47694525122642517},{"x":0.37006238102912903,"y":0.47694525122642517},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5}]},"confidence":0.977432131767273,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36382535099983215,0.47694525122642517,0.37006238102912903,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.47694525122642517},{"x":0.3596673607826233,"y":0.47694525122642517},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5}]},"confidence":0.9770193696022034,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3471933603286743,0.47694525122642517,0.3596673607826233,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.47694525122642517},{"x":0.3451143503189087,"y":0.47694525122642517},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5}]},"confidence":0.9875170588493347,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32640331983566284,0.47694525122642517,0.3451143503189087,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.47694525122642517},{"x":0.31808730959892273,"y":0.47694525122642517},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5}]},"confidence":0.9927133917808533,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.2931392788887024,0.47694525122642517,0.31808730959892273,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.47694525122642517},{"x":0.28898128867149353,"y":0.47694525122642517},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5}]},"confidence":0.9857091903686523,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2806652784347534,0.47694525122642517,0.28898128867149353,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.47694525122642517},{"x":0.2702702581882477,"y":0.47694525122642517},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5},{"x":0.22453223168849945,"y":0.5}]},"confidence":0.983318567276001,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.22453223168849945,0.47694525122642517,0.2702702581882477,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.47694525122642517},{"x":0.21621622145175934,"y":0.47694525122642517},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5}]},"confidence":0.9899029731750488,"dir":"rtl","str":"هوازی","boundary":[0.16632016003131866,0.47694525122642517,0.21621622145175934,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.47694525122642517},{"x":0.15592515468597412,"y":0.47694525122642517},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5},{"x":0.147609144449234,"y":0.5}]},"confidence":0.9751314520835876,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.47694525122642517,0.15592515468597412,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5086455345153809},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5086455345153809},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5317003130912781},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9834229350090027,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.8024948239326477,0.5086455345153809,0.8503118753433228,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5317003130912781},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9919291734695435,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.7546777725219727,0.5086455345153809,0.7941787838935852,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5317003130912781},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.991189181804657,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.7130976915359497,0.5086455345153809,0.7463617324829102,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5317003130912781},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9838695526123047,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6340956091880798,0.5086455345153809,0.7068607211112976,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5317003130912781},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9867732524871826,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5779625773429871,0.5086455345153809,0.6257796287536621,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5317003130912781},{"x":0.517671525478363,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9914094805717468,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.517671525478363,0.5086455345153809,0.5758835673332214,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5317003130912781},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9932922720909119,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.45114344358444214,0.5086455345153809,0.5093554854393005,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5086455345153809},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5086455345153809},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5317003130912781},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9874347448348999,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4261954128742218,0.5086455345153809,0.44490644335746765,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5086455345153809},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5086455345153809},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5317003130912781},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9916046857833862,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.38461539149284363,0.5086455345153809,0.4178794324398041,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5086455345153809},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5086455345153809},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5317003130912781},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9917588829994202,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3534303605556488,0.5086455345153809,0.37214136123657227,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.5086455345153809},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5086455345153809},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5317003130912781},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9883534908294678,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.29937630891799927,0.5086455345153809,0.3451143503189087,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.5086455345153809},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5086455345153809},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5317003130912781},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9972505569458008,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2557172477245331,0.5086455345153809,0.29106029868125916,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.5086455345153809},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5086455345153809},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5317003130912781},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9914172291755676,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.19334720075130463,0.5086455345153809,0.24740125238895416,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5086455345153809},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5086455345153809},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5317003130912781},{"x":0.147609144449234,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9839726090431213,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.147609144449234,0.5086455345153809,0.18503119051456451,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5417867302894592},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5417867302894592},{"x":0.8503118753433228,"y":0.560518741607666},{"x":0.8149688243865967,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9925685524940491,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.8149688243865967,0.5417867302894592,0.8503118753433228,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5417867302894592},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5417867302894592},{"x":0.8045738339424133,"y":0.560518741607666},{"x":0.7962577939033508,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9981393814086914,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7962577939033508,0.5417867302894592,0.8045738339424133,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7858628034591675,"y":0.560518741607666},{"x":0.7359667420387268,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.996399998664856,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.7359667420387268,0.5417867302894592,0.7858628034591675,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7255717515945435,"y":0.560518741607666},{"x":0.7068607211112976,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9939582347869873,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7068607211112976,0.5417867302894592,0.7255717515945435,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5417867302894592},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5417867302894592},{"x":0.6985446810722351,"y":0.560518741607666},{"x":0.5925155878067017,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9866814613342285,"dir":"rtl","str":"سازگاریهای","boundary":[0.5925155878067017,0.5417867302894592,0.6985446810722351,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5821205973625183,"y":0.560518741607666},{"x":0.530145525932312,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9837069511413574,"dir":"rtl","str":"تمرینی","boundary":[0.530145525932312,0.5417867302894592,0.5821205973625183,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5197505354881287,"y":0.560518741607666},{"x":0.4906444847583771,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9968515038490295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4906444847583771,0.5417867302894592,0.5197505354881287,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4906444847583771,"y":0.560518741607666},{"x":0.4844074845314026,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.985866904258728,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4844074845314026,0.5417867302894592,0.4906444847583771,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4760914742946625,"y":0.560518741607666},{"x":0.42411643266677856,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9872220754623413,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.42411643266677856,0.5417867302894592,0.4760914742946625,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5417867302894592},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5417867302894592},{"x":0.42203742265701294,"y":0.560518741607666},{"x":0.4137214124202728,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9859287738800049,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4137214124202728,0.5417867302894592,0.42203742265701294,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4054054021835327,"y":0.560518741607666},{"x":0.3513513505458832,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9936071038246155,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.3513513505458832,0.5417867302894592,0.4054054021835327,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.5417867302894592},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5417867302894592},{"x":0.34095633029937744,"y":0.560518741607666},{"x":0.3014552891254425,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9918159246444702,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3014552891254425,0.5417867302894592,0.34095633029937744,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.5417867302894592},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5417867302894592},{"x":0.29937630891799927,"y":0.560518741607666},{"x":0.26819127798080444,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9793325662612915,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.26819127798080444,0.5417867302894592,0.29937630891799927,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.5417867302894592},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5417867302894592},{"x":0.2577962577342987,"y":0.560518741607666},{"x":0.2058212012052536,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9858744144439697,"dir":"rtl","str":"تمرینی","boundary":[0.2058212012052536,0.5417867302894592,0.2577962577342987,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5417867302894592},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5417867302894592},{"x":0.1975051909685135,"y":0.560518741607666},{"x":0.147609144449234,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9886795282363892,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.147609144449234,0.5417867302894592,0.1975051909685135,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5763688683509827},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5763688683509827},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5922189950942993},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9835115075111389,"dir":"rtl","str":"هوازی","boundary":[0.8004158139228821,0.5763688683509827,0.8503118753433228,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5922189950942993},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9941778779029846,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7837837934494019,0.5763688683509827,0.7941787838935852,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5763688683509827},{"x":0.777546763420105,"y":0.5763688683509827},{"x":0.777546763420105,"y":0.5922189950942993},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9896870255470276,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.7297297120094299,0.5763688683509827,0.777546763420105,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5922189950942993},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9916224479675293,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6881496906280518,0.5763688683509827,0.7193347215652466,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5922189950942993},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9815433025360107,"dir":"rtl","str":"جمعیتهای","boundary":[0.5883575677871704,0.5763688683509827,0.6798336505889893,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5922189950942993},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9947640299797058,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5239084959030151,0.5763688683509827,0.5779625773429871,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5922189950942993},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9882105588912964,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.4906444847583771,0.5763688683509827,0.5155925154685974,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5922189950942993},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9956028461456299,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.47401246428489685,0.5763688683509827,0.4844074845314026,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5922189950942993},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9948939085006714,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4261954128742218,0.5763688683509827,0.4636174738407135,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5922189950942993},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9917279481887817,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.38669440150260925,0.5763688683509827,0.4178794324398041,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.5763688683509827},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5763688683509827},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5922189950942993},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9952544569969177,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.3471933603286743,0.5763688683509827,0.37837839126586914,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.5763688683509827},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5763688683509827},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5922189950942993},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.942797064781189,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34095633029937744,0.5763688683509827,0.3451143503189087,0.5922189950942993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5922189950942993},{"x":0.147609144449234,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9888307452201843,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.37916713881492614,0.8573908257484436,0.5992189950942993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6037464141845703},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6037464141845703},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9798979759216309,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7962577939033508,0.6037464141845703,0.8066527843475342,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9893941283226013,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.7629937529563904,0.6037464141845703,0.7941787838935852,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.986244797706604,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.7068607211112976,0.6037464141845703,0.7505197525024414,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6239193081855774},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9806170463562012,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6964656710624695,0.6037464141845703,0.7027027010917664,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6239193081855774},{"x":0.602910578250885,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9929748773574829,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.602910578250885,0.6037464141845703,0.6839916706085205,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9916175603866577,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.5405405163764954,0.6037464141845703,0.5925155878067017,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6037464141845703},{"x":0.530145525932312,"y":0.6037464141845703},{"x":0.530145525932312,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9866027235984802,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5218295454978943,0.6037464141845703,0.530145525932312,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6239193081855774},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9885320067405701,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.4553014636039734,0.6037464141845703,0.5093554854393005,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.6037464141845703},{"x":0.442827433347702,"y":0.6037464141845703},{"x":0.442827433347702,"y":0.6239193081855774},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9852219820022583,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4345114231109619,0.6037464141845703,0.442827433347702,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6037464141845703},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6037464141845703},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6239193081855774},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.99114590883255,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.36382535099983215,0.6037464141845703,0.42411643266677856,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6037464141845703},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6037464141845703},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6239193081855774},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9829257130622864,"dir":"rtl","str":"بدنسازان","boundary":[0.2785862684249878,0.6037464141845703,0.3534303605556488,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.6037464141845703},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6037464141845703},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6239193081855774},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9883053302764893,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.21205821633338928,0.6037464141845703,0.26819127798080444,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6037464141845703},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6037464141845703},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6239193081855774},{"x":0.147609144449234,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9881575703620911,"dir":"rtl","str":"نگرانی","boundary":[0.147609144449234,0.6037464141845703,0.1995842009782791,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6354466676712036},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6354466676712036},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9860218167304993,"dir":"rtl","str":"مشابهی","boundary":[0.7962577939033508,0.6354466676712036,0.8503118753433228,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6354466676712036},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6354466676712036},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9951435923576355,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7671517729759216,0.6354466676712036,0.7837837934494019,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6354466676712036},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6354466676712036},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9962299466133118,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7193347215652466,0.6354466676712036,0.7546777725219727,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6354466676712036},{"x":0.704781711101532,"y":0.6354466676712036},{"x":0.704781711101532,"y":0.6556196212768555},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9803788661956787,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6694386601448059,0.6354466676712036,0.704781711101532,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6354466676712036},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6354466676712036},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6556196212768555},{"x":0.602910578250885,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9905813932418823,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.602910578250885,0.6354466676712036,0.6569646596908569,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6354466676712036},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6354466676712036},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6556196212768555},{"x":0.542619526386261,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9606983065605164,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.542619526386261,0.6354466676712036,0.5883575677871704,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6354466676712036},{"x":0.530145525932312,"y":0.6354466676712036},{"x":0.530145525932312,"y":0.6556196212768555},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9818231463432312,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.48232847452163696,0.6354466676712036,0.530145525932312,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6354466676712036},{"x":0.469854474067688,"y":0.6354466676712036},{"x":0.469854474067688,"y":0.6556196212768555},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9907710552215576,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45114344358444214,0.6354466676712036,0.469854474067688,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6354466676712036},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6354466676712036},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6556196212768555},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9918789863586426,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.3991684019565582,0.6354466676712036,0.43866944313049316,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6354466676712036},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6354466676712036},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6556196212768555},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9924514889717102,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3513513505458832,0.6354466676712036,0.38461539149284363,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6354466676712036},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6354466676712036},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6556196212768555},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9689457416534424,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32848232984542847,0.6354466676712036,0.3388773500919342,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6354466676712036},{"x":0.322245329618454,"y":0.6354466676712036},{"x":0.322245329618454,"y":0.6556196212768555},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.982980489730835,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.2702702581882477,0.6354466676712036,0.322245329618454,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.6354466676712036},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6354466676712036},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6556196212768555},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9858699440956116,"dir":"rtl","str":"رساندن","boundary":[0.20997920632362366,0.6354466676712036,0.26819127798080444,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.6354466676712036},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6354466676712036},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6556196212768555},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9828023910522461,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.17879417538642883,0.6354466676712036,0.1975051909685135,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6354466676712036},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6354466676712036},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6556196212768555},{"x":0.147609144449234,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9699080586433411,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.147609144449234,0.6354466676712036,0.16632016003131866,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6657060384750366},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6657060384750366},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9884755611419678,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.7796257734298706,0.6657060384750366,0.8523908257484436,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9931038618087769,"dir":"rtl","str":"هوازی","boundary":[0.7193347215652466,0.6657060384750366,0.7692307829856873,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.994255542755127,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7027027010917664,0.6657060384750366,0.7110186815261841,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.6657060384750366},{"x":0.692307710647583,"y":0.6657060384750366},{"x":0.692307710647583,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9913973212242126,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.6299376487731934,0.6657060384750366,0.692307710647583,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.994758665561676,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5862785577774048,0.6657060384750366,0.6216216087341309,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9854013919830322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5779625773429871,0.6657060384750366,0.5821205973625183,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6873198747634888},{"x":0.530145525932312,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9956730604171753,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.530145525932312,0.6657060384750366,0.5675675868988037,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6873198747634888},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.995187520980835,"dir":"rtl","str":"اوقات","boundary":[0.4802494943141937,0.6657060384750366,0.5218295454978943,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6873198747634888},{"x":0.469854474067688,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9871151447296143,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.469854474067688,0.6657060384750366,0.4781704843044281,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6657060384750366},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6657060384750366},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6873198747634888},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9752488136291504,"dir":"rtl","str":"سؤالاتی","boundary":[0.3991684019565582,0.6657060384750366,0.45945945382118225,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6657060384750366},{"x":0.395010381937027,"y":0.6657060384750366},{"x":0.395010381937027,"y":0.6873198747634888},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9870206117630005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37837839126586914,0.6657060384750366,0.395010381937027,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6873198747634888},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9916212558746338,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.33471933007240295,0.6657060384750366,0.3742203712463379,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6657060384750366},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6657060384750366},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6873198747634888},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.989195704460144,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.29106029868125916,0.6657060384750366,0.32848232984542847,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.6657060384750366},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6657060384750366},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6873198747634888},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9682944416999817,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.26195424795150757,0.6657060384750366,0.28274428844451904,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6873198747634888},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9881899356842041,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.2058212012052536,0.6657060384750366,0.2515592575073242,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6657060384750366},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6657060384750366},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6873198747634888},{"x":0.147609144449234,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9891042113304138,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.147609144449234,0.6657060384750366,0.1975051909685135,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.698847234249115},{"x":0.8523908257484436,"y":0.698847234249115},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7190201878547668},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9902529716491699,"dir":"rtl","str":"هوازی","boundary":[0.8004158139228821,0.698847234249115,0.8523908257484436,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.698847234249115},{"x":0.7920997738838196,"y":0.698847234249115},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9921262264251709,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7837837934494019,0.698847234249115,0.7920997738838196,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.698847234249115},{"x":0.7754677534103394,"y":0.698847234249115},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9849569201469421,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.7276507019996643,0.698847234249115,0.7754677534103394,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.698847234249115},{"x":0.717255711555481,"y":0.698847234249115},{"x":0.717255711555481,"y":0.7190201878547668},{"x":0.692307710647583,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9914625883102417,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.692307710647583,0.698847234249115,0.717255711555481,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.698847234249115},{"x":0.6819126605987549,"y":0.698847234249115},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9920778274536133,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6652806401252747,0.698847234249115,0.6819126605987549,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.698847234249115},{"x":0.6548856496810913,"y":0.698847234249115},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9928518533706665,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6257796287536621,0.698847234249115,0.6548856496810913,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.698847234249115},{"x":0.6153846383094788,"y":0.698847234249115},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9988961815834045,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.5862785577774048,0.698847234249115,0.6153846383094788,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.698847234249115},{"x":0.5800415873527527,"y":0.698847234249115},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7190201878547668},{"x":0.542619526386261,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9971578121185303,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.542619526386261,0.698847234249115,0.5800415873527527,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.698847234249115},{"x":0.5322245359420776,"y":0.698847234249115},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7190201878547668},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9955033659934998,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.4948025047779083,0.698847234249115,0.5322245359420776,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.698847234249115},{"x":0.4844074845314026,"y":0.698847234249115},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7190201878547668},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9857186079025269,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4760914742946625,0.698847234249115,0.4844074845314026,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.698847234249115},{"x":0.46777546405792236,"y":0.698847234249115},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7190201878547668},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9942723512649536,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4490644633769989,0.698847234249115,0.46777546405792236,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.698847234249115},{"x":0.4407484531402588,"y":0.698847234249115},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7190201878547668},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9951409101486206,"dir":"rtl","str":"روزهای","boundary":[0.37837839126586914,0.698847234249115,0.4407484531402588,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.698847234249115},{"x":0.37006238102912903,"y":0.698847234249115},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7190201878547668},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.993538498878479,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.31392931938171387,0.698847234249115,0.37006238102912903,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.698847234249115},{"x":0.30353429913520813,"y":0.698847234249115},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7190201878547668},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9965009689331055,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29106029868125916,0.698847234249115,0.30353429913520813,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.698847234249115},{"x":0.28274428844451904,"y":0.698847234249115},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7190201878547668},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9945065975189209,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.26195424795150757,0.698847234249115,0.28274428844451904,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.698847234249115},{"x":0.25363826751708984,"y":0.698847234249115},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7190201878547668},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9691470265388489,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.22453223168849945,0.698847234249115,0.25363826751708984,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.698847234249115},{"x":0.21621622145175934,"y":0.698847234249115},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7190201878547668},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9908782839775085,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.18087318539619446,0.698847234249115,0.21621622145175934,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.698847234249115},{"x":0.1767151802778244,"y":0.698847234249115},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7190201878547668},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9643791913986206,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.16632016003131866,0.698847234249115,0.1767151802778244,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.698847234249115},{"x":0.15800416469573975,"y":0.698847234249115},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7190201878547668},{"x":0.147609144449234,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9625153541564941,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.147609144449234,0.698847234249115,0.15800416469573975,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.729106605052948},{"x":0.8523908257484436,"y":0.729106605052948},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9907266497612,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.8149688243865967,0.729106605052948,0.8523908257484436,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.729106605052948},{"x":0.8045738339424133,"y":0.729106605052948},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9905827641487122,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7588357329368591,0.729106605052948,0.8045738339424133,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.729106605052948},{"x":0.7505197525024414,"y":0.729106605052948},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9938152432441711,"dir":"rtl","str":"استقامتی","boundary":[0.6860706806182861,0.729106605052948,0.7505197525024414,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.729106605052948},{"x":0.6756756901741028,"y":0.729106605052948},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9979371428489685,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6569646596908569,0.729106605052948,0.6756756901741028,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.729106605052948},{"x":0.6465696692466736,"y":0.729106605052948},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9957229495048523,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6278586387634277,0.729106605052948,0.6465696692466736,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.729106605052948},{"x":0.6195425987243652,"y":0.729106605052948},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9899311065673828,"dir":"rtl","str":"ابتدای","boundary":[0.5738045573234558,0.729106605052948,0.6195425987243652,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.729106605052948},{"x":0.5634095668792725,"y":0.729106605052948},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9869850873947144,"dir":"rtl","str":"جلسه","boundary":[0.5239084959030151,0.729106605052948,0.5634095668792725,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.729106605052948},{"x":0.5135135054588318,"y":0.729106605052948},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7507204413414001},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9798324108123779,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.46777546405792236,0.729106605052948,0.5135135054588318,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.729106605052948},{"x":0.45945945382118225,"y":0.729106605052948},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7507204413414001},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9958436489105225,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.42203742265701294,0.729106605052948,0.45945945382118225,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.729106605052948},{"x":0.4116424024105072,"y":0.729106605052948},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7507204413414001},{"x":0.382536381483078,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9952288866043091,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.382536381483078,0.729106605052948,0.4116424024105072,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.729106605052948},{"x":0.37214136123657227,"y":0.729106605052948},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7507204413414001},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9876871109008789,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.32640331983566284,0.729106605052948,0.37214136123657227,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.729106605052948},{"x":0.3160083293914795,"y":0.729106605052948},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7507204413414001},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9976582527160645,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2806652784347534,0.729106605052948,0.3160083293914795,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.729106605052948},{"x":0.2702702581882477,"y":0.729106605052948},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7507204413414001},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9912697672843933,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.2577962577342987,0.729106605052948,0.2702702581882477,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.729106605052948},{"x":0.2494802474975586,"y":0.729106605052948},{"x":0.2494802474975586,"y":0.7507204413414001},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9870929718017578,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.1975051909685135,0.729106605052948,0.2494802474975586,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.729106605052948},{"x":0.18918919563293457,"y":0.729106605052948},{"x":0.18918919563293457,"y":0.7507204413414001},{"x":0.147609144449234,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9850813150405884,"dir":"rtl","str":"جلسه","boundary":[0.147609144449234,0.729106605052948,0.18918919563293457,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.7608069181442261},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7608069181442261},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7809798121452332},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9823923707008362,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.8066527843475342,0.7608069181442261,0.8503118753433228,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7809798121452332},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.98539799451828,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.7484407424926758,0.7608069181442261,0.7962577939033508,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7809798121452332},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9831292629241943,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.7006236910820007,0.7608069181442261,0.7401247620582581,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7608069181442261},{"x":0.692307710647583,"y":0.7608069181442261},{"x":0.692307710647583,"y":0.7809798121452332},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9958099126815796,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6735966801643372,0.7608069181442261,0.692307710647583,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9870367646217346,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.6299376487731934,0.7608069181442261,0.6652806401252747,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9899290204048157,"dir":"rtl","str":"بگذارد","boundary":[0.5675675868988037,0.7608069181442261,0.6216216087341309,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.759365975856781},{"x":0.5613305568695068,"y":0.759365975856781},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9869328141212463,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5509355664253235,0.759365975856781,0.5613305568695068,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.759365975856781},{"x":0.5446985363960266,"y":0.759365975856781},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9918659329414368,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5322245359420776,0.759365975856781,0.5446985363960266,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.759365975856781},{"x":0.530145525932312,"y":0.759365975856781},{"x":0.530145525932312,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9840562343597412,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5072765350341797,0.759365975856781,0.530145525932312,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.759365975856781},{"x":0.5031185150146484,"y":0.759365975856781},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9851052761077881,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.4864864945411682,0.759365975856781,0.5031185150146484,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.759365975856781},{"x":0.4844074845314026,"y":0.759365975856781},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9867044687271118,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4802494943141937,0.759365975856781,0.4844074845314026,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.759365975856781},{"x":0.469854474067688,"y":0.759365975856781},{"x":0.469854474067688,"y":0.7795389294624329},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9869329929351807,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.45945945382118225,0.759365975856781,0.469854474067688,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.759365975856781},{"x":0.45114344358444214,"y":0.759365975856781},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7795389294624329},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9874722361564636,"dir":"rtl","str":"سازگاریهای","boundary":[0.3451143503189087,0.759365975856781,0.45114344358444214,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.759365975856781},{"x":0.3367983400821686,"y":0.759365975856781},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7795389294624329},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.980821967124939,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.2702702581882477,0.759365975856781,0.3367983400821686,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.7579250931739807},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7579250931739807},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7795389294624329},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.986622154712677,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.23076923191547394,0.7579250931739807,0.25987526774406433,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.7579250931739807},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7579250931739807},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7780979871749878},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9656726121902466,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1995842009782791,0.7579250931739807,0.2203742265701294,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7579250931739807},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7579250931739807},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7780979871749878},{"x":0.147609144449234,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9865602850914001,"dir":"rtl","str":"گذارد","boundary":[0.147609144449234,0.7579250931739807,0.1975051909685135,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.789625346660614},{"x":0.8544698357582092,"y":0.789625346660614},{"x":0.8544698357582092,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.964130163192749,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8419958353042603,0.789625346660614,0.8544698357582092,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.789625346660614},{"x":0.8399168252944946,"y":0.789625346660614},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9774672389030457,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.8045738339424133,0.789625346660614,0.8399168252944946,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.789625346660614},{"x":0.7941787838935852,"y":0.789625346660614},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8126801252365112},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.977703332901001,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7546777725219727,0.789625346660614,0.7941787838935852,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.789625346660614},{"x":0.7505197525024414,"y":0.789625346660614},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8126801252365112},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9580671191215515,"dir":"rtl","str":"برانگیز","boundary":[0.7006236910820007,0.789625346660614,0.7505197525024414,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.789625346660614},{"x":0.6819126605987549,"y":0.789625346660614},{"x":0.6819126605987549,"y":0.8126801252365112},{"x":0.632016658782959,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9840590953826904,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.632016658782959,0.789625346660614,0.6819126605987549,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.789625346660614},{"x":0.6153846383094788,"y":0.789625346660614},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8126801252365112},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.99040687084198,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5841996073722839,0.789625346660614,0.6153846383094788,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.789625346660614},{"x":0.5675675868988037,"y":0.789625346660614},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8126801252365112},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.990094006061554,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5384615659713745,0.789625346660614,0.5675675868988037,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.789625346660614},{"x":0.5343035459518433,"y":0.789625346660614},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8126801252365112},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9620139598846436,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5280665159225464,0.789625346660614,0.5343035459518433,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.789625346660614},{"x":0.5093554854393005,"y":0.789625346660614},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8126801252365112},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9900911450386047,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.46777546405792236,0.789625346660614,0.5093554854393005,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.789625346660614},{"x":0.45322245359420776,"y":0.789625346660614},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8126801252365112},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.98173588514328,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4407484531402588,0.789625346660614,0.45322245359420776,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.789625346660614},{"x":0.42411643266677856,"y":0.789625346660614},{"x":0.42411643266677856,"y":0.8126801252365112},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9851519465446472,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4054054021835327,0.789625346660614,0.42411643266677856,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.789625346660614},{"x":0.40124741196632385,"y":0.789625346660614},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8126801252365112},{"x":0.395010381937027,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.978955864906311,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.395010381937027,0.789625346660614,0.40124741196632385,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.789625346660614},{"x":0.3762993812561035,"y":0.789625346660614},{"x":0.3762993812561035,"y":0.8126801252365112},{"x":0.32848232984542847,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9564051032066345,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.32848232984542847,0.789625346660614,0.3762993812561035,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.789625346660614},{"x":0.3097712993621826,"y":0.789625346660614},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8126801252365112},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9697349667549133,"dir":"rtl","str":"تمرینات","boundary":[0.24740125238895416,0.789625346660614,0.3097712993621826,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.789625346660614},{"x":0.23076923191547394,"y":0.789625346660614},{"x":0.23076923191547394,"y":0.8126801252365112},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.982340931892395,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.1829521805047989,0.789625346660614,0.23076923191547394,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.789625346660614},{"x":0.16632016003131866,"y":0.789625346660614},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8126801252365112},{"x":0.147609144449234,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9842437505722046,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.789625346660614,0.16632016003131866,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8443803787231445},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9893969893455505,"dir":"rtl","str":"عملکردهای","boundary":[0.7588357329368591,0.8213256597518921,0.8503118753433228,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8443803787231445},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.988578736782074,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6902287006378174,0.8213256597518921,0.7463617324829102,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8443803787231445},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9930863380432129,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6590436697006226,0.8213256597518921,0.6798336505889893,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8443803787231445},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.990674614906311,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6299376487731934,0.8213256597518921,0.6486486196517944,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9907295107841492,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.5821205973625183,0.8213256597518921,0.6237006187438965,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9833199977874756,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5405405163764954,0.8227665424346924,0.5675675868988037,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8458213210105896},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9675368070602417,"dir":"rtl","str":"تیمی","boundary":[0.48856547474861145,0.8227665424346924,0.5239084959030151,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.8227665424346924},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8227665424346924},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8458213210105896},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.982605516910553,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46777546405792236,0.8227665424346924,0.4760914742946625,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.8227665424346924},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8227665424346924},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8458213210105896},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9938481450080872,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.43866944313049316,0.8227665424346924,0.45945945382118225,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.8227665424346924},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8227665424346924},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8458213210105896},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9933181405067444,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40956342220306396,0.8227665424346924,0.4261954128742218,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.8227665424346924},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8227665424346924},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8458213210105896},{"x":0.35758835077285767,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.991582453250885,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.35758835077285767,0.8227665424346924,0.3991684019565582,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.8227665424346924},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8227665424346924},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8458213210105896},{"x":0.32016631960868835,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9585374593734741,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.32016631960868835,0.8227665424346924,0.3471933603286743,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.8227665424346924},{"x":0.30353429913520813,"y":0.8227665424346924},{"x":0.30353429913520813,"y":0.8458213210105896},{"x":0.2515592575073242,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9931970834732056,"dir":"rtl","str":"انفرادی","boundary":[0.2515592575073242,0.8227665424346924,0.30353429913520813,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.8227665424346924},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8227665424346924},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8458213210105896},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9843501448631287,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24116423726081848,0.8227665424346924,0.24740125238895416,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.8227665424346924},{"x":0.2286902219057083,"y":0.8227665424346924},{"x":0.2286902219057083,"y":0.8458213210105896},{"x":0.19542619585990906,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9951383471488953,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.19542619585990906,0.8227665424346924,0.2286902219057083,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8227665424346924},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8227665424346924},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8458213210105896},{"x":0.147609144449234,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9947319030761719,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.147609144449234,0.8227665424346924,0.1829521805047989,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.8544668555259705},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8544668555259705},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8746397495269775},{"x":0.790020763874054,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9883313179016113,"dir":"rtl","str":"مقبولیت","boundary":[0.790020763874054,0.8544668555259705,0.8503118753433228,0.8746397495269775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9882521629333496,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.7422037124633789,0.8544668555259705,0.7817047834396362,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.8530259132385254},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8731988668441772},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9870573282241821,"dir":"rtl","str":"مربیان","boundary":[0.6902287006378174,0.8530259132385254,0.7338877320289612,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.8530259132385254},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8530259132385254},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8731988668441772},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9945027232170105,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6735966801643372,0.8530259132385254,0.6798336505889893,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8530259132385254},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8530259132385254},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8731988668441772},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9924302697181702,"dir":"rtl","str":"ورزشکاران","boundary":[0.5758835673332214,0.8530259132385254,0.6652806401252747,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8717579245567322},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9973456859588623,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5405405163764954,0.8530259132385254,0.5696465969085693,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8731988668441772},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9946842193603516,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.4864864945411682,0.8515850305557251,0.5322245359420776,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.8515850305557251},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8515850305557251},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8717579245567322},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.995710551738739,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.44490644335746765,0.8515850305557251,0.4760914742946625,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.8515850305557251},{"x":0.442827433347702,"y":0.8515850305557251},{"x":0.442827433347702,"y":0.8717579245567322},{"x":0.43659043312072754,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9727531671524048,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43659043312072754,0.8515850305557251,0.442827433347702,0.8717579245567322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6037464141845703},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6037464141845703},{"x":0.8544698357582092,"y":0.8746397495269775},{"x":0.147609144449234,"y":0.8746397495269775}]},"confidence":0.9867505431175232,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5967464141845703,0.8594698357582092,0.8816397495269775],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/mgMsjFnGOvuyUnkw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/HvwUWfpGejYKEYIE.jpg","blurred":"/storage/books/4385b93a7d2ba4c5/pages/cflqqNNTvRQfMZSb.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002878402065090727,0.00012694649102021363,0.9982174826907517,0.9987296257211428]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.09510086476802826},{"x":0.22453223168849945,"y":0.09510086476802826},{"x":0.22453223168849945,"y":0.11239193379878998},{"x":0.16424116492271423,"y":0.11239193379878998}]},"confidence":0.9889779090881348,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.16424116492271423,0.09510086476802826,0.22453223168849945,0.11239193379878998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.09510086476802826},{"x":0.22453223168849945,"y":0.09510086476802826},{"x":0.22453223168849945,"y":0.11239193379878998},{"x":0.16424116492271423,"y":0.11239193379878998}]},"confidence":0.9889779090881348,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.08810086476802825,0.22953223168849946,0.11939193379878998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.13256484270095825},{"x":0.8087317943572998,"y":0.13256484270095825},{"x":0.8087317943572998,"y":0.1541786789894104},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9935532808303833,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7920997738838196,0.13256484270095825,0.8087317943572998,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7817047834396362,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7817047834396362,"y":0.1541786789894104},{"x":0.752598762512207,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9924716949462891,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.752598762512207,0.13256484270095825,0.7817047834396362,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7463617324829102,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7463617324829102,"y":0.1541786789894104},{"x":0.7276507019996643,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.987886369228363,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7276507019996643,0.13256484270095825,0.7463617324829102,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7151767015457153,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7151767015457153,"y":0.1541786789894104},{"x":0.6673596501350403,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.987526535987854,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6673596501350403,0.13256484270095825,0.7151767015457153,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.13112391531467438},{"x":0.6548856496810913,"y":0.13112391531467438},{"x":0.6548856496810913,"y":0.1541786789894104},{"x":0.6070685982704163,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9889722466468811,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.6070685982704163,0.13112391531467438,0.6548856496810913,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.13112391531467438},{"x":0.5945945978164673,"y":0.13112391531467438},{"x":0.5945945978164673,"y":0.1541786789894104},{"x":0.5446985363960266,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9912064075469971,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.5446985363960266,0.13112391531467438,0.5945945978164673,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.13112391531467438},{"x":0.530145525932312,"y":0.13112391531467438},{"x":0.530145525932312,"y":0.1541786789894104},{"x":0.5051975250244141,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9848308563232422,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.5051975250244141,0.13112391531467438,0.530145525932312,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.13112391531467438},{"x":0.4906444847583771,"y":0.13112391531467438},{"x":0.4906444847583771,"y":0.1541786789894104},{"x":0.4553014636039734,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9948329925537109,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4553014636039734,0.13112391531467438,0.4906444847583771,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.13112391531467438},{"x":0.442827433347702,"y":0.13112391531467438},{"x":0.442827433347702,"y":0.15273775160312653},{"x":0.42411643266677856,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9970598816871643,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.42411643266677856,0.13112391531467438,0.442827433347702,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.13112391531467438},{"x":0.40956342220306396,"y":0.13112391531467438},{"x":0.40956342220306396,"y":0.15273775160312653},{"x":0.39293140172958374,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9941667914390564,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39293140172958374,0.13112391531467438,0.40956342220306396,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.13112391531467438},{"x":0.3804573714733124,"y":0.13112391531467438},{"x":0.3804573714733124,"y":0.15273775160312653},{"x":0.31808730959892273,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.983839213848114,"dir":"rtl","str":"تمرینات","boundary":[0.31808730959892273,0.13112391531467438,0.3804573714733124,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.13112391531467438},{"x":0.30561330914497375,"y":0.13112391531467438},{"x":0.30561330914497375,"y":0.15273775160312653},{"x":0.2494802474975586,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9818115234375,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.2494802474975586,0.13112391531467438,0.30561330914497375,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.13112391531467438},{"x":0.23700623214244843,"y":0.13112391531467438},{"x":0.23700623214244843,"y":0.15273775160312653},{"x":0.22661122679710388,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9883597493171692,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22661122679710388,0.13112391531467438,0.23700623214244843,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13112391531467438},{"x":0.21621622145175934,"y":0.13112391531467438},{"x":0.21621622145175934,"y":0.15273775160312653},{"x":0.147609144449234,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9810640811920166,"dir":"rtl","str":"مربیگری","boundary":[0.147609144449234,0.13112391531467438,0.21621622145175934,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.16282421350479126},{"x":0.8523908257484436,"y":0.16282421350479126},{"x":0.8523908257484436,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7962577939033508,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9903396368026733,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.7962577939033508,0.16282421350479126,0.8523908257484436,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.16282421350479126},{"x":0.7858628034591675,"y":0.16282421350479126},{"x":0.7858628034591675,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7733888030052185,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.993700385093689,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7733888030052185,0.16282421350479126,0.7858628034591675,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.16282421350479126},{"x":0.765072762966156,"y":0.16282421350479126},{"x":0.765072762966156,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7463617324829102,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9917550683021545,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7463617324829102,0.16282421350479126,0.765072762966156,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.16282421350479126},{"x":0.7338877320289612,"y":0.16282421350479126},{"x":0.7338877320289612,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6985446810722351,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9945648312568665,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6985446810722351,0.16282421350479126,0.7338877320289612,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6881496906280518,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6881496906280518,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6652806401252747,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9778884649276733,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6652806401252747,0.16282421350479126,0.6881496906280518,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6632016897201538,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6632016897201538,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6361746191978455,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.995580792427063,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6361746191978455,0.16282421350479126,0.6632016897201538,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6340956091880798,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6340956091880798,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6257796287536621,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9913530945777893,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6257796287536621,0.16282421350479126,0.6340956091880798,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6133056282997131,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6133056282997131,"y":0.18299712240695953},{"x":0.5987526178359985,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9822193384170532,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.5987526178359985,0.16282421350479126,0.6133056282997131,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5862785577774048,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5862785577774048,"y":0.18299712240695953},{"x":0.5488565564155579,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9911087155342102,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5488565564155579,0.16282421350479126,0.5862785577774048,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5446985363960266,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5446985363960266,"y":0.18299712240695953},{"x":0.5114344954490662,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.987795352935791,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5114344954490662,0.16282421350479126,0.5446985363960266,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.16282421350479126},{"x":0.4989604949951172,"y":0.16282421350479126},{"x":0.4989604949951172,"y":0.18299712240695953},{"x":0.4636174738407135,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.990994930267334,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.4636174738407135,0.16282421350479126,0.4989604949951172,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.16282421350479126},{"x":0.45322245359420776,"y":0.16282421350479126},{"x":0.45322245359420776,"y":0.18299712240695953},{"x":0.3908523917198181,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9854480624198914,"dir":"rtl","str":"کوتاهی","boundary":[0.3908523917198181,0.16282421350479126,0.45322245359420776,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.16282421350479126},{"x":0.3804573714733124,"y":0.16282421350479126},{"x":0.3804573714733124,"y":0.18299712240695953},{"x":0.3451143503189087,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9964231252670288,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3451143503189087,0.16282421350479126,0.3804573714733124,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.16282421350479126},{"x":0.33471933007240295,"y":0.16282421350479126},{"x":0.33471933007240295,"y":0.18299712240695953},{"x":0.31392931938171387,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9923299551010132,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.31392931938171387,0.16282421350479126,0.33471933007240295,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.16282421350479126},{"x":0.3014552891254425,"y":0.16282421350479126},{"x":0.3014552891254425,"y":0.18299712240695953},{"x":0.28898128867149353,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9948196411132812,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.28898128867149353,0.16282421350479126,0.3014552891254425,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.16282421350479126},{"x":0.2785862684249878,"y":0.16282421350479126},{"x":0.2785862684249878,"y":0.18299712240695953},{"x":0.25363826751708984,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9955847263336182,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.25363826751708984,0.16282421350479126,0.2785862684249878,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.16282421350479126},{"x":0.2432432472705841,"y":0.16282421350479126},{"x":0.2432432472705841,"y":0.18299712240695953},{"x":0.20166319608688354,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9848969578742981,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.20166319608688354,0.16282421350479126,0.2432432472705841,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.16282421350479126},{"x":0.191268190741539,"y":0.16282421350479126},{"x":0.191268190741539,"y":0.18299712240695953},{"x":0.18087318539619446,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9819414019584656,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18087318539619446,0.16282421350479126,0.191268190741539,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.16282421350479126},{"x":0.17047816514968872,"y":0.16282421350479126},{"x":0.17047816514968872,"y":0.18299712240695953},{"x":0.147609144449234,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9861317873001099,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.147609144449234,0.16282421350479126,0.17047816514968872,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21325647830963135},{"x":0.8149688243865967,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9943585395812988,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.8149688243865967,0.19308356940746307,0.8503118753433228,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8066527843475342,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8066527843475342,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7713097929954529,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9936870336532593,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7713097929954529,0.19308356940746307,0.8066527843475342,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7713097929954529,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7713097929954529,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7359667420387268,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9954404830932617,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7359667420387268,0.19308356940746307,0.7713097929954529,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7338877320289612,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7338877320289612,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7193347215652466,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9871623516082764,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193347215652466,0.19308356940746307,0.7338877320289612,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.19308356940746307},{"x":0.717255711555481,"y":0.19308356940746307},{"x":0.717255711555481,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7027027010917664,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9979519844055176,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7027027010917664,0.19308356940746307,0.717255711555481,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.19308356940746307},{"x":0.692307710647583,"y":0.19308356940746307},{"x":0.692307710647583,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6465696692466736,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9892092347145081,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.6465696692466736,0.19308356940746307,0.692307710647583,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6340956091880798,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6340956091880798,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6153846383094788,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.991889476776123,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6153846383094788,0.19308356940746307,0.6340956091880798,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6049895882606506,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6049895882606506,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5841996073722839,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9969947338104248,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5841996073722839,0.19308356940746307,0.6049895882606506,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5696465969085693,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5696465969085693,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5259875059127808,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9749600887298584,"dir":"rtl","str":"۱۹۸۰","boundary":[0.5259875059127808,0.19308356940746307,0.5696465969085693,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5218295454978943,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5218295454978943,"y":0.21325647830963135},{"x":0.47401246428489685,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9878592491149902,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.47401246428489685,0.19308356940746307,0.5218295454978943,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.19308356940746307},{"x":0.4636174738407135,"y":0.19308356940746307},{"x":0.4636174738407135,"y":0.21325647830963135},{"x":0.4407484531402588,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9442664384841919,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.4407484531402588,0.19308356940746307,0.4636174738407135,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.19308356940746307},{"x":0.4282744228839874,"y":0.19308356940746307},{"x":0.4282744228839874,"y":0.21325647830963135},{"x":0.3659043610095978,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.952950656414032,"dir":"rtl","str":"هیکسون","boundary":[0.3659043610095978,0.19308356940746307,0.4282744228839874,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.19308356940746307},{"x":0.35550934076309204,"y":0.19308356940746307},{"x":0.35550934076309204,"y":0.21325647830963135},{"x":0.30561330914497375,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.993410050868988,"dir":"rtl","str":"متوجه","boundary":[0.30561330914497375,0.19308356940746307,0.35550934076309204,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.19308356940746307},{"x":0.3014552891254425,"y":0.19308356940746307},{"x":0.3014552891254425,"y":0.21325647830963135},{"x":0.2785862684249878,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9944933652877808,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2785862684249878,0.19308356940746307,0.3014552891254425,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.19308356940746307},{"x":0.2661122679710388,"y":0.19308356940746307},{"x":0.2661122679710388,"y":0.21325647830963135},{"x":0.2494802474975586,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9958894848823547,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2494802474975586,0.19308356940746307,0.2661122679710388,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.19308356940746307},{"x":0.2432432472705841,"y":0.19308356940746307},{"x":0.2432432472705841,"y":0.21325647830963135},{"x":0.21205821633338928,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9890938997268677,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.21205821633338928,0.19308356940746307,0.2432432472705841,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.19308356940746307},{"x":0.20166319608688354,"y":0.19308356940746307},{"x":0.20166319608688354,"y":0.21325647830963135},{"x":0.15176714956760406,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.990889310836792,"dir":"rtl","str":"دویدن","boundary":[0.15176714956760406,0.19308356940746307,0.20166319608688354,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24783861637115479},{"x":0.812889814376831,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9848638772964478,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.812889814376831,0.22910663485527039,0.8523908257484436,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8004158139228821,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8004158139228821,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7941787838935852,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9871039390563965,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7941787838935852,0.22910663485527039,0.8004158139228821,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.2276657074689865},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2276657074689865},{"x":0.7858628034591675,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7442827224731445,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9849561452865601,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7442827224731445,0.2276657074689865,0.7858628034591675,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.2276657074689865},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2276657074689865},{"x":0.7318087220191956,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6902287006378174,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9799463152885437,"dir":"rtl","str":"قدرتی","boundary":[0.6902287006378174,0.2276657074689865,0.7318087220191956,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.2276657074689865},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2276657074689865},{"x":0.6756756901741028,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6528066396713257,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9908591508865356,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6528066396713257,0.2276657074689865,0.6756756901741028,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.2276657074689865},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2276657074689865},{"x":0.6507276296615601,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6216216087341309,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9908950328826904,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6216216087341309,0.2276657074689865,0.6507276296615601,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.2276657074689865},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2276657074689865},{"x":0.6091476082801819,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5717255473136902,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9933452010154724,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5717255473136902,0.2276657074689865,0.6091476082801819,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.2276657074689865},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2276657074689865},{"x":0.5613305568695068,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5322245359420776,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9938715696334839,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5322245359420776,0.2276657074689865,0.5613305568695068,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.2276657074689865},{"x":0.530145525932312,"y":0.2276657074689865},{"x":0.530145525932312,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5218295454978943,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800471663475037,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5218295454978943,0.2276657074689865,0.530145525932312,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.2276657074689865},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2276657074689865},{"x":0.5135135054588318,"y":0.24783861637115479},{"x":0.469854474067688,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9859639406204224,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.469854474067688,0.2276657074689865,0.5135135054588318,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.2276657074689865},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2276657074689865},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2463976889848709},{"x":0.4199584126472473,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9932447671890259,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.4199584126472473,0.2276657074689865,0.4636174738407135,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.2276657074689865},{"x":0.40748441219329834,"y":0.2276657074689865},{"x":0.40748441219329834,"y":0.2463976889848709},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.994749903678894,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40124741196632385,0.2276657074689865,0.40748441219329834,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.2276657074689865},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2276657074689865},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2463976889848709},{"x":0.3804573714733124,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9816817045211792,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.3804573714733124,0.2276657074689865,0.3908523917198181,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.2276657074689865},{"x":0.37214136123657227,"y":0.2276657074689865},{"x":0.37214136123657227,"y":0.2463976889848709},{"x":0.31185030937194824,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.992513120174408,"dir":"rtl","str":"استقامت","boundary":[0.31185030937194824,0.2276657074689865,0.37214136123657227,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.22622478008270264},{"x":0.3014552891254425,"y":0.22622478008270264},{"x":0.3014552891254425,"y":0.2463976889848709},{"x":0.2869022786617279,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9940751194953918,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2869022786617279,0.22622478008270264,0.3014552891254425,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.22622478008270264},{"x":0.2785862684249878,"y":0.22622478008270264},{"x":0.2785862684249878,"y":0.2463976889848709},{"x":0.24532224237918854,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9923449158668518,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.24532224237918854,0.22622478008270264,0.2785862684249878,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.22622478008270264},{"x":0.23700623214244843,"y":0.22622478008270264},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2463976889848709},{"x":0.2203742265701294,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9896763563156128,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2203742265701294,0.22622478008270264,0.23700623214244843,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.22622478008270264},{"x":0.21205821633338928,"y":0.22622478008270264},{"x":0.21205821633338928,"y":0.2463976889848709},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9836039543151855,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.18711018562316895,0.22622478008270264,0.21205821633338928,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.22622478008270264},{"x":0.17879417538642883,"y":0.22622478008270264},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2463976889848709},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9542427659034729,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.17047816514968872,0.22622478008270264,0.17879417538642883,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.22622478008270264},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22622478008270264},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2463976889848709},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9158299565315247,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.16008315980434418,0.22622478008270264,0.16632016003131866,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.22622478008270264},{"x":0.15800416469573975,"y":0.22622478008270264},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2463976889848709},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9086055159568787,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.15176714956760406,0.22622478008270264,0.15800416469573975,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.22622478008270264},{"x":0.15176714956760406,"y":0.22622478008270264},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2463976889848709},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.777583122253418,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14553014934062958,0.22622478008270264,0.15176714956760406,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.2521613836288452},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2521613836288452},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2766570746898651},{"x":0.837837815284729,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9875985383987427,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.837837815284729,0.2521613836288452,0.8503118753433228,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.2521613836288452},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2521613836288452},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2766570746898651},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9953360557556152,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7941787838935852,0.2521613836288452,0.8295218348503113,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2766570746898651},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9855498671531677,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7380457520484924,0.2521613836288452,0.7837837934494019,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2536022961139679},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2536022961139679},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9844833016395569,"dir":"rtl","str":"پیشگام","boundary":[0.6756756901741028,0.2536022961139679,0.7276507019996643,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9879939556121826,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.6403326392173767,0.2536022961139679,0.6652806401252747,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9714639186859131,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6340956091880798,0.2536022961139679,0.6382536292076111,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6237006187438965,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6237006187438965,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9897451996803284,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6008316278457642,0.2536022961139679,0.6237006187438965,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.2536022961139679},{"x":0.590436577796936,"y":0.2536022961139679},{"x":0.590436577796936,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9872136116027832,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.5467775464057922,0.2536022961139679,0.590436577796936,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9773776531219482,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5280665159225464,0.2536022961139679,0.5405405163764954,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2766570746898651},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9959290027618408,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4844074845314026,0.2536022961139679,0.5218295454978943,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.2536022961139679},{"x":0.4719334840774536,"y":0.2536022961139679},{"x":0.4719334840774536,"y":0.2766570746898651},{"x":0.469854474067688,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9614834785461426,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.469854474067688,0.2536022961139679,0.4719334840774536,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.2536022961139679},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2536022961139679},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2780979871749878},{"x":0.4469854533672333,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9788509607315063,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.4469854533672333,0.2536022961139679,0.46777546405792236,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.2536022961139679},{"x":0.43659043312072754,"y":0.2536022961139679},{"x":0.43659043312072754,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9909412264823914,"dir":"rtl","str":"تداخل","boundary":[0.3887733817100525,0.2536022961139679,0.43659043312072754,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.2536022961139679},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2536022961139679},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3804573714733124,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9310139417648315,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.3804573714733124,0.2536022961139679,0.3887733817100525,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.2536022961139679},{"x":0.3679833710193634,"y":0.2536022961139679},{"x":0.3679833710193634,"y":0.2780979871749878},{"x":0.31808730959892273,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.993151068687439,"dir":"rtl","str":"شناخته","boundary":[0.31808730959892273,0.2536022961139679,0.3679833710193634,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.2536022961139679},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2536022961139679},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2780979871749878},{"x":0.2931392788887024,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9784507751464844,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2931392788887024,0.2536022961139679,0.3097712993621826,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.2536022961139679},{"x":0.28482329845428467,"y":0.2536022961139679},{"x":0.28482329845428467,"y":0.2780979871749878},{"x":0.2515592575073242,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9908626079559326,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2515592575073242,0.2536022961139679,0.28482329845428467,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.2536022961139679},{"x":0.2432432472705841,"y":0.2536022961139679},{"x":0.2432432472705841,"y":0.2780979871749878},{"x":0.234927237033844,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9849716424942017,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.234927237033844,0.2536022961139679,0.2432432472705841,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.2536022961139679},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2536022961139679},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2780979871749878},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9927394986152649,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.18918919563293457,0.2536022961139679,0.22453223168849945,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2536022961139679},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2536022961139679},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2780979871749878},{"x":0.147609144449234,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9796172380447388,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.147609144449234,0.2536022961139679,0.18503119051456451,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8523908257484436,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8523908257484436,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8108108043670654,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9885430335998535,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8108108043670654,0.28818443417549133,0.8523908257484436,0.30691641569137573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8024948239326477,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7442827224731445,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9894537329673767,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.7442827224731445,0.28818443417549133,0.8024948239326477,0.3083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7422037124633789,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7422037124633789,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7234927415847778,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9713984727859497,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7234927415847778,0.28818443417549133,0.7422037124633789,0.30691641569137573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7151767015457153,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7151767015457153,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6860706806182861,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9973579049110413,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6860706806182861,0.28818443417549133,0.7151767015457153,0.30691641569137573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6798336505889893,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6798336505889893,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6382536292076111,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9965376853942871,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6382536292076111,0.28818443417549133,0.6798336505889893,0.30691641569137573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6278586387634277,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5987526178359985,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9972047209739685,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5987526178359985,0.28818443417549133,0.6278586387634277,0.30691641569137573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5945945978164673,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5945945978164673,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5883575677871704,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9807102084159851,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5883575677871704,0.28818443417549133,0.5945945978164673,0.30691641569137573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.13112391531467438},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13112391531467438},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3083573579788208},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3083573579788208}]},"confidence":0.9866263270378113,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.12412391531467437,0.8573908257484436,0.3153573579788208],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.10374639928340912},{"x":0.15176714956760406,"y":0.10374639928340912},{"x":0.15176714956760406,"y":0.10806916654109955},{"x":0.147609144449234,"y":0.10806916654109955}]},"confidence":0.5158053040504456,"str":"ه","boundary":[0.147609144449234,0.10374639928340912,0.15176714956760406,0.10806916654109955]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.10374639928340912},{"x":0.15176714956760406,"y":0.10374639928340912},{"x":0.15176714956760406,"y":0.10806916654109955},{"x":0.147609144449234,"y":0.10806916654109955}]},"confidence":0.5158053040504456,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.09674639928340911,0.15676714956760407,0.11506916654109955],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.319884717464447},{"x":0.8066527843475342,"y":0.319884717464447},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3400576412677765},{"x":0.765072762966156,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9908963441848755,"dir":"rtl","str":"جالب","boundary":[0.765072762966156,0.319884717464447,0.8066527843475342,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.319884717464447},{"x":0.7546777725219727,"y":0.319884717464447},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3400576412677765},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9901878237724304,"dir":"rtl","str":"اینجاست","boundary":[0.6860706806182861,0.319884717464447,0.7546777725219727,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.319884717464447},{"x":0.6777547001838684,"y":0.319884717464447},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3400576412677765},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9888554811477661,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6569646596908569,0.319884717464447,0.6777547001838684,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.319884717464447},{"x":0.6486486196517944,"y":0.319884717464447},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3400576412677765},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9900804162025452,"dir":"rtl","str":"برخلاف","boundary":[0.5841996073722839,0.319884717464447,0.6486486196517944,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.319884717464447},{"x":0.5758835673332214,"y":0.319884717464447},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3400576412677765},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.988819420337677,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5509355664253235,0.319884717464447,0.5758835673332214,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.319884717464447},{"x":0.542619526386261,"y":0.319884717464447},{"x":0.542619526386261,"y":0.3400576412677765},{"x":0.469854474067688,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9875829815864563,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.469854474067688,0.319884717464447,0.542619526386261,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.319884717464447},{"x":0.4615384638309479,"y":0.319884717464447},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3400576412677765},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9848591685295105,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.43035343289375305,0.319884717464447,0.4615384638309479,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.319884717464447},{"x":0.4282744228839874,"y":0.319884717464447},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3400576412677765},{"x":0.42203742265701294,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9749042987823486,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42203742265701294,0.319884717464447,0.4282744228839874,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.319884717464447},{"x":0.4137214124202728,"y":0.319884717464447},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3400576412677765},{"x":0.34927234053611755,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.993449866771698,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.34927234053611755,0.319884717464447,0.4137214124202728,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.319884717464447},{"x":0.3388773500919342,"y":0.319884717464447},{"x":0.3388773500919342,"y":0.3400576412677765},{"x":0.2806652784347534,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9698842763900757,"dir":"rtl","str":"جدیدتر","boundary":[0.2806652784347534,0.319884717464447,0.3388773500919342,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.319884717464447},{"x":0.2702702581882477,"y":0.319884717464447},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3400576412677765},{"x":0.23700623214244843,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9932689666748047,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.23700623214244843,0.319884717464447,0.2702702581882477,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.319884717464447},{"x":0.2286902219057083,"y":0.319884717464447},{"x":0.2286902219057083,"y":0.3400576412677765},{"x":0.1995842009782791,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9935984015464783,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.1995842009782791,0.319884717464447,0.2286902219057083,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.319884717464447},{"x":0.19542619585990906,"y":0.319884717464447},{"x":0.19542619585990906,"y":0.3400576412677765},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9855774641036987,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.17879417538642883,0.319884717464447,0.19542619585990906,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.319884717464447},{"x":0.1683991700410843,"y":0.319884717464447},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3400576412677765},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9801044464111328,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.14968815445899963,0.319884717464447,0.1683991700410843,0.3400576412677765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.34870317578315735},{"x":0.8503118753433228,"y":0.34870317578315735},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36887606978416443},{"x":0.8066527843475342,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9685086011886597,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.8066527843475342,0.34870317578315735,0.8503118753433228,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7962577939033508,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7962577939033508,"y":0.36887606978416443},{"x":0.7505197525024414,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9403659105300903,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.7505197525024414,0.34870317578315735,0.7962577939033508,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7401247620582581,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7401247620582581,"y":0.36887606978416443},{"x":0.7027027010917664,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.8949969410896301,"dir":"rtl","str":"لزوماً","boundary":[0.7027027010917664,0.34870317578315735,0.7401247620582581,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.34870317578315735},{"x":0.6964656710624695,"y":0.34870317578315735},{"x":0.6964656710624695,"y":0.36887606978416443},{"x":0.5883575677871704,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9813524484634399,"dir":"rtl","str":"سازگاریهای","boundary":[0.5883575677871704,0.34870317578315735,0.6964656710624695,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5800415873527527,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5800415873527527,"y":0.36887606978416443},{"x":0.5343035459518433,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9783876538276672,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5343035459518433,0.34870317578315735,0.5800415873527527,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5239084959030151,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5239084959030151,"y":0.36887606978416443},{"x":0.5155925154685974,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.984447181224823,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5155925154685974,0.34870317578315735,0.5239084959030151,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5093554854393005,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5093554854393005,"y":0.36887606978416443},{"x":0.4469854533672333,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.992621898651123,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.4469854533672333,0.34870317578315735,0.5093554854393005,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.34870317578315735},{"x":0.43866944313049316,"y":0.34870317578315735},{"x":0.43866944313049316,"y":0.36887606978416443},{"x":0.4261954128742218,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9985214471817017,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4261954128742218,0.34870317578315735,0.43866944313049316,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.34870317578315735},{"x":0.4178794324398041,"y":0.34870317578315735},{"x":0.4178794324398041,"y":0.36887606978416443},{"x":0.40748441219329834,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9956831336021423,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40748441219329834,0.34870317578315735,0.4178794324398041,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.34870317578315735},{"x":0.4033263921737671,"y":0.34870317578315735},{"x":0.4033263921737671,"y":0.36887606978416443},{"x":0.36382535099983215,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9924702644348145,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.36382535099983215,0.34870317578315735,0.4033263921737671,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.34870317578315735},{"x":0.3596673607826233,"y":0.34870317578315735},{"x":0.3596673607826233,"y":0.36887606978416443},{"x":0.34095633029937744,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9465844631195068,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.34095633029937744,0.34870317578315735,0.3596673607826233,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.34870317578315735},{"x":0.33264032006263733,"y":0.34870317578315735},{"x":0.33264032006263733,"y":0.36887606978416443},{"x":0.31392931938171387,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9959725141525269,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.31392931938171387,0.34870317578315735,0.33264032006263733,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.34870317578315735},{"x":0.30353429913520813,"y":0.34870317578315735},{"x":0.30353429913520813,"y":0.36887606978416443},{"x":0.2869022786617279,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9969881772994995,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2869022786617279,0.34870317578315735,0.30353429913520813,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.34870317578315735},{"x":0.2785862684249878,"y":0.34870317578315735},{"x":0.2785862684249878,"y":0.36887606978416443},{"x":0.2494802474975586,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.994632363319397,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.2494802474975586,0.34870317578315735,0.2785862684249878,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.34870317578315735},{"x":0.24116423726081848,"y":0.34870317578315735},{"x":0.24116423726081848,"y":0.36887606978416443},{"x":0.18918919563293457,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9949036836624146,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.18918919563293457,0.34870317578315735,0.24116423726081848,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.34870317578315735},{"x":0.17879417538642883,"y":0.34870317578315735},{"x":0.17879417538642883,"y":0.36887606978416443},{"x":0.147609144449234,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9930654168128967,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.147609144449234,0.34870317578315735,0.17879417538642883,0.36887606978416443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9805940389633179,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8419958353042603,0.38040345907211304,0.8523908257484436,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8274428248405457,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9921533465385437,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.7941787838935852,0.38040345907211304,0.8274428248405457,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7837837934494019,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9934390783309937,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.7629937529563904,0.38040345907211304,0.7837837934494019,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7546777725219727,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9906591773033142,"dir":"rtl","str":"اندازد","boundary":[0.7068607211112976,0.38040345907211304,0.7546777725219727,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7068607211112976,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9817906618118286,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7027027010917664,0.38040345907211304,0.7068607211112976,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6902287006378174,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.989500105381012,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6715176701545715,0.38040345907211304,0.6902287006378174,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6611226797103882,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.993309736251831,"dir":"rtl","str":"عوض","boundary":[0.6299376487731934,0.38040345907211304,0.6611226797103882,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6216216087341309,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9849526882171631,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6091476082801819,0.38040345907211304,0.6216216087341309,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5966736078262329,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.994608998298645,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.5634095668792725,0.38040345907211304,0.5966736078262329,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5509355664253235,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9930940270423889,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5218295454978943,0.38040345907211304,0.5509355664253235,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5093554854393005,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4020172953605652},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9930660724639893,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4781704843044281,0.38040345907211304,0.5093554854393005,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.38040345907211304},{"x":0.46569645404815674,"y":0.38040345907211304},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4020172953605652},{"x":0.43035343289375305,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9954409599304199,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.43035343289375305,0.38040345907211304,0.46569645404815674,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.38040345907211304},{"x":0.4199584126472473,"y":0.38040345907211304},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4020172953605652},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.995084285736084,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3991684019565582,0.38040345907211304,0.4199584126472473,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.38040345907211304},{"x":0.38669440150260925,"y":0.38040345907211304},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4020172953605652},{"x":0.3451143503189087,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9944139719009399,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.3451143503189087,0.38040345907211304,0.38669440150260925,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.38040345907211304},{"x":0.33264032006263733,"y":0.38040345907211304},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4020172953605652},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9875264167785645,"dir":"rtl","str":"سازگاریهای","boundary":[0.2286902219057083,0.38040345907211304,0.33264032006263733,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.38040345907211304},{"x":0.21621622145175934,"y":0.38040345907211304},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4020172953605652},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9765938520431519,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.1683991700410843,0.38040345907211304,0.21621622145175934,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.38040345907211304},{"x":0.15592515468597412,"y":0.38040345907211304},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4020172953605652},{"x":0.147609144449234,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9750989079475403,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.38040345907211304,0.15592515468597412,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4322766661643982},{"x":0.790020763874054,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9880667328834534,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.790020763874054,0.41066282987594604,0.8503118753433228,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7796257734298706,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9879434704780579,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7505197525024414,0.41066282987594604,0.7796257734298706,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7401247620582581,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9905688166618347,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7110186815261841,0.41066282987594604,0.7401247620582581,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7006236910820007,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.990532398223877,"dir":"rtl","str":"بستگی","boundary":[0.6486486196517944,0.41066282987594604,0.7006236910820007,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6382536292076111,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9974705576896667,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6278586387634277,0.41066282987594604,0.6382536292076111,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6174635887145996,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9954349994659424,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5758835673332214,0.41066282987594604,0.6174635887145996,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5654885768890381,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4322766661643982},{"x":0.517671525478363,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9883097410202026,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.517671525478363,0.41066282987594604,0.5654885768890381,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5135135054588318,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4322766661643982},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9447134733200073,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4948025047779083,0.41066282987594604,0.5135135054588318,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4844074845314026,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4322766661643982},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9953343272209167,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4719334840774536,0.41066282987594604,0.4844074845314026,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4636174738407135,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4337175786495209},{"x":0.395010381937027,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9931712746620178,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.395010381937027,0.41066282987594604,0.4636174738407135,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.41066282987594604},{"x":0.38461539149284363,"y":0.41066282987594604},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4337175786495209},{"x":0.3451143503189087,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9965742230415344,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3451143503189087,0.41066282987594604,0.38461539149284363,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.41066282987594604},{"x":0.33471933007240295,"y":0.41066282987594604},{"x":0.33471933007240295,"y":0.4337175786495209},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9850634336471558,"dir":"rtl","str":"تمرینی","boundary":[0.28274428844451904,0.41066282987594604,0.33471933007240295,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.4121037423610687},{"x":0.2723492681980133,"y":0.4121037423610687},{"x":0.2723492681980133,"y":0.4337175786495209},{"x":0.2640332579612732,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9916201829910278,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2640332579612732,0.4121037423610687,0.2723492681980133,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.4121037423610687},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4121037423610687},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4337175786495209},{"x":0.2203742265701294,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9943759441375732,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.2203742265701294,0.4121037423610687,0.25363826751708984,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.4121037423610687},{"x":0.2203742265701294,"y":0.4121037423610687},{"x":0.2203742265701294,"y":0.4337175786495209},{"x":0.18503119051456451,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9896997809410095,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.18503119051456451,0.4121037423610687,0.2203742265701294,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.4121037423610687},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4121037423610687},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4337175786495209},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9746525883674622,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.1538461595773697,0.4121037423610687,0.17879417538642883,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9876907467842102,"dir":"rtl","str":"بیولوژیک","boundary":[0.7754677534103394,0.4438040256500244,0.8523908257484436,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.4438040256500244},{"x":0.765072762966156,"y":0.4438040256500244},{"x":0.765072762966156,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9956081509590149,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7338877320289612,0.4438040256500244,0.765072762966156,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9939212203025818,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7297297120094299,0.4438040256500244,0.7318087220191956,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4625360369682312},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9951784014701843,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6632016897201538,0.4438040256500244,0.7193347215652466,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4625360369682312},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.991627037525177,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6528066396713257,0.4438040256500244,0.6611226797103882,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.4438040256500244},{"x":0.644490659236908,"y":0.4438040256500244},{"x":0.644490659236908,"y":0.4625360369682312},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9919630289077759,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6216216087341309,0.4438040256500244,0.644490659236908,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9960066676139832,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.5675675868988037,0.4438040256500244,0.6133056282997131,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9938920140266418,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5405405163764954,0.4438040256500244,0.5592515468597412,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4625360369682312},{"x":0.469854474067688,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9953583478927612,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.469854474067688,0.4438040256500244,0.5343035459518433,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4625360369682312},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9922122359275818,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4199584126472473,0.4438040256500244,0.4615384638309479,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4116424024105072,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4116424024105072,"y":0.4625360369682312},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9870454668998718,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.37006238102912903,0.4438040256500244,0.4116424024105072,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak&quo