کارگزار گمرکی (حق العمل کار گمرکی) شرایط صدور کارت حق العمل کاری، وظایف و مسیولیت‌ها، تخلفات کارگزار گمرکی (حق العمل کار گمرکی) شرایط صدور کارت حق العمل کاری، وظایف و مسیولیت‌ها، تخلفات

{"id":"3795580","title":"کارگزار گمرکی (حق العمل کار گمرکی) شرایط صدور کارت حق العمل کاری، وظایف و مسیولیت‌ها، تخلفات","price":"۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4ade1f8f494d96ae/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4ade1f8f494d96ae/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4ade1f8f494d96ae/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4ade1f8f494d96ae/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4ade1f8f494d96ae/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4ade1f8f494d96ae/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4ade1f8f494d96ae/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4ade1f8f494d96ae/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4ade1f8f494d96ae/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4ade1f8f494d96ae/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644683084","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["در بسیاری از کشورها عملیات مربوط به ترخیص کالا به وسیله اشخاص حقوقی یا حقیقی که از گمرک پروانه فعالیت در امور گمرکی راجع به واردات، یا صادرات را اخذ می کنند، انجام می گیرد که این امر با تنظیم وکالت نامه رسمی و ثبتی در ایران از سوی صاحبان کالا به این اشخاص محول می شود.\r","این کارگزاران گمرکی یا حق العمل کاران گمرکی که در قانون جدید گمرکی مصوب آبان 1390 به همین عنوان «کار گزار گمرکی خوانده شده اند، در آزمونی که گمرک برگزار می کند شرکت جسته و پس از کسب موفقیت، برای آنها کارت یا پروانه صادر می شود که در حقیقت احراز صلاحیت می شوند، علیهذا لازم است با شناخت موقعیت خود و وظایفی که قانون به موجب وکالت نامه به آن واگذار شده، از جزییات بیشتری راجع به کار خود در گمرک مطلع شوند تا از جانب آنها ضرر و زیانی که ناشی از اظهار خلاف می شود متوجه صاحبان کالا نشده و در عین حال کمکی باشند برای انجام سریع، آسان و صحیح تشریفات گمرکی تا ترخیص کالا از گمرک.این کتاب به تمام جزییات فوق اشاره دارد و راهنمای مفیدی برای حق‌العمل کاران و حتی صاحبان کالا یا کارفرمایانی است که امور مربوط به ترخیص کالا را به این اشخاص واگذار می‌کنند تا بهتر و آگاه‌تر از اموری که آم‌ها عهده دارند مطلع و تذکر لازم در هنگان عقد قرارداد، به طور کتبی و شفاهی به کارگزار خود بدهند."],"pages_count":"40","keywords":"null","token":"4ade1f8f494d96ae","created_at":"2019-09-30 16:46:21","updated_at":"2022-07-25 11:16:52","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-01 13:06:01","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917951","title":"رضا بنایی","firstname":"رضا","lastname":"بنایی","token":"d937e95fda4184c0","created_at":"2019-09-30 16:40:07","updated_at":"2019-09-30 16:40:07","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917951","title":"رضا بنایی","firstname":"رضا","lastname":"بنایی","token":"d937e95fda4184c0","created_at":"2019-09-30 16:40:07","updated_at":"2019-09-30 16:40:07","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784264","file":"5d920026384264.16936269.pdf","book_id":"3795580","toc":[{"page":8,"title":"فصل 1: کلیات"},{"page":20,"title":"فصل 2: کارگزار گمرکی و اقداماتی که باید انجام دهد"},{"page":36,"title":"فصل 3: مسئولیت‌های کارگزار گمرکی در مقابل گمرک"}],"created_at":"2019-09-30 16:46:22","updated_at":"2022-07-25 11:16:53","process_started_at":"2019-09-30 16:46:24","process_done_at":"2019-09-30 16:47:03","process_failed_at":null,"pages_count":"40","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"02a581c4b9f59d9ec6d4c505f4149e93024a89e481498700e13c95ae593d2b4db4a3c0156c9127c576e2d515893bcc4090990ee3b1ceea93060cc970af38ad08","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"2791","title":"اصول طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی","token":"449ce7d30026d13e","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2019-10-09 16:02:16","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"6889","title":"آشنایی با فنون و رویه‌های نوین تجاری گمرکی","token":"bb192d84913e3083","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:25:19","updated_at":"2019-10-09 16:02:16","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8809","title":"بررسی تحلیلی موافقت نامه‌های گمرکی بین المللی","token":"7e474ef152d7a79d","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:59","updated_at":"2020-04-11 15:40:26","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"13387","title":"تخلفات و قاچاق گمرکی","token":"ac31c2a073304ef5","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:28:09","updated_at":"2019-10-09 16:32:14","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16822","title":"حقوق بازرگانی و گمرکی","token":"9ba9c27b2e0242fa","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:30:20","updated_at":"2019-10-09 15:54:26","study_fields":[{"id":"1972","title":"حقوق مالی - اقتصادی","degree_id":"10","token":"6223e4e80004f175","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16825","title":"حقوق بازرگانی وگمرکی","token":"4bace4045f1f8609","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:30:21","updated_at":"2019-10-09 16:02:16","study_fields":[{"id":"1969","title":"حقوق اقتصادی","degree_id":"10","token":"2e5913ac50c8272f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"17545","title":"حقوق گمرکی و قواعد واردات و صادرات","token":"db1e3e0ecd590f01","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:31:10","updated_at":"2019-10-09 15:55:14","study_fields":[{"id":"1897","title":"حقوق تجارت الکترونیکی","degree_id":"10","token":"78de78f44476cf4f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"کارگزار-گمرکی-حق-العمل-کار-گمرکی-شرایط-صدور-کارت-حق-العمل-کاری،-وظایف-و-مسیولیت-ها،-تخلفات","urlify":"کارگزار-گمرکی-حق-العمل-کار-گمرکی-شرایط-صدور-کارت-حق-العمل-کاری،-وظایف-و-مسیولیت-ها،-تخلفات","pages_count_fa":"۴۰","authorTitle":"رضا بنایی","tocStr":"فصل 1: کلیات, فصل 2: کارگزار گمرکی و اقداماتی که باید انجام دهد, فصل 3: مسئولیت‌های کارگزار گمرکی در مقابل گمرک","url":"/preview/4ade1f8f494d96ae/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19