درنگی در شبهات انقلاب اسلامی ایران (سیاست داخلی) درنگی در شبهات انقلاب اسلامی ایران (سیاست داخلی)

توضیحات

انقلاب اسلامی ایران منادی گفتمان جدید و متفاوتی بود که می توان تاثیرات آن را در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی به طور آشکار مشاهده نمود. حجم انبوه تخریب ها و شبهات علیه این انقلاب و نظام برآمده از آن، نشان از عظمت و تاثیرات شگرف در ابعاد و سطوح مختلف دارد. از آن جا که هر نظام سیاسی در راستای بقای و تداوم حیات خویش نیازمند پاسخگویی به افکار عمومی در زمینه شبهات و تردید افکنی های داخلی و خارجی می باشد، لذا انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ضروری است در مقابل هجمات و شبهات وارده با اتخاذ روشهای عاقلانه و عالمانه به اقناع عمومی دست یازد. در همین راستا کتاب حاضر در تلاش است تا با تاملی در شبهات انقلاب در بعد سیاست داخلی به نحو مبسوط و مستدل برای سوالات و ابهامات مزبور پاسخ ارایه نماید.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":243,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4c31506157b6308a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/aOIMmRSHSTnoywVL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/nudNGfkhQcsKMIFw.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/kjyzfrVVPQXOSsPP.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0008061535919413847,0.00045508112329425233,0.9991481374213899,0.9995081114263247]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.36742424964904785},{"x":0.516339898109436,"y":0.36742424964904785},{"x":0.516339898109436,"y":0.38257575035095215},{"x":0.49836599826812744,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"OS","boundary":[0.49836599826812744,0.36742424964904785,0.516339898109436,0.38257575035095215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.36742424964904785},{"x":0.516339898109436,"y":0.36742424964904785},{"x":0.516339898109436,"y":0.38257575035095215},{"x":0.49836599826812744,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.49336599826812744,0.36042424964904785,0.521339898109436,0.38957575035095215],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/vwUfhvGXNvgeLeCx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/KpvcNuXCsTlQGnDV.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/CKcRqMYefNtrQgSm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/CtNMfUzlrOMgEJgZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/GsddxhiFZgfukvzE.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/KfYUxMKSzEnximer.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003148895774791443,0.00023507804641819963,0.9987529902793224,0.9992211508847247]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.1931818127632141},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1931818127632141},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6307189464569092,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درنگی","boundary":[0.6307189464569092,0.1931818127632141,0.7058823704719543,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.1931818127632141},{"x":0.6192810535430908,"y":0.1931818127632141},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2222222238779068},{"x":0.593137264251709,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.593137264251709,0.1931818127632141,0.6192810535430908,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5816993713378906,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5816993713378906,"y":0.2222222238779068},{"x":0.49836599826812744,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.49836599826812744,0.1931818127632141,0.5816993713378906,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.1931818127632141},{"x":0.4869281053543091,"y":0.1931818127632141},{"x":0.4869281053543091,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4133986830711365,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.4133986830711365,0.1931818127632141,0.4869281053543091,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.1931818127632141},{"x":0.4019607901573181,"y":0.1931818127632141},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2222222238779068},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.31699347496032715,0.1931818127632141,0.4019607901573181,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.1931818127632141},{"x":0.30718955397605896,"y":0.1931818127632141},{"x":0.30718955397605896,"y":0.2222222238779068},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.24836601316928864,0.1931818127632141,0.30718955397605896,0.2222222238779068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.1931818127632141},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1931818127632141},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2222222238779068},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24336601316928863,0.1861818127632141,0.7108823704719544,0.2292222238779068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5702614188194275,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5702614188194275,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4771241843700409,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.4771241843700409,0.25883838534355164,0.5702614188194275,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.25883838534355164},{"x":0.46405228972435,"y":0.25883838534355164},{"x":0.46405228972435,"y":0.28787878155708313},{"x":0.3986928164958954,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.3986928164958954,0.25883838534355164,0.46405228972435,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.25883838534355164},{"x":0.38725489377975464,"y":0.25883838534355164},{"x":0.38725489377975464,"y":0.28787878155708313},{"x":0.379084974527359,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.379084974527359,0.25883838534355164,0.38725489377975464,0.28787878155708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5702614188194275,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5702614188194275,"y":0.28787878155708313},{"x":0.379084974527359,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.374084974527359,0.25183838534355163,0.5752614188194275,0.29487878155708314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.32449495792388916},{"x":0.758169949054718,"y":0.32449495792388916},{"x":0.758169949054718,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7075163125991821,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.7075163125991821,0.32449495792388916,0.758169949054718,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6993464231491089,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6993464231491089,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6879084706306458,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6879084706306458,0.32449495792388916,0.6993464231491089,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6797385811805725,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6797385811805725,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6323529481887817,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6323529481887817,0.32449495792388916,0.6797385811805725,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6307189464569092,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6307189464569092,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5947712659835815,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5947712659835815,0.32449495792388916,0.6307189464569092,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.32449495792388916},{"x":0.584967315196991,"y":0.32449495792388916},{"x":0.584967315196991,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5130718946456909,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفصیلی","boundary":[0.5130718946456909,0.32449495792388916,0.584967315196991,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5049019455909729,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5049019455909729,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4950980246067047,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4950980246067047,0.32449495792388916,0.5049019455909729,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4869281053543091,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4869281053543091,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4215686321258545,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.4215686321258545,0.32449495792388916,0.4869281053543091,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4133986830711365,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4133986830711365,"y":0.35101011395454407},{"x":0.37254902720451355,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.37254902720451355,0.32449495792388916,0.4133986830711365,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.32449495792388916},{"x":0.3660130798816681,"y":0.32449495792388916},{"x":0.3660130798816681,"y":0.35101011395454407},{"x":0.35947713255882263,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35947713255882263,0.32449495792388916,0.3660130798816681,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.32449495792388916},{"x":0.3513071835041046,"y":0.32449495792388916},{"x":0.3513071835041046,"y":0.35101011395454407},{"x":0.28594771027565,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.28594771027565,0.32449495792388916,0.3513071835041046,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.32449495792388916},{"x":0.27614378929138184,"y":0.32449495792388916},{"x":0.27614378929138184,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2696078419685364,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2696078419685364,0.32449495792388916,0.27614378929138184,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.32449495792388916},{"x":0.2598039209842682,"y":0.32449495792388916},{"x":0.2598039209842682,"y":0.35101011395454407},{"x":0.19771242141723633,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.19771242141723633,0.32449495792388916,0.2598039209842682,0.35101011395454407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.32449495792388916},{"x":0.758169949054718,"y":0.32449495792388916},{"x":0.758169949054718,"y":0.35101011395454407},{"x":0.19771242141723633,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19271242141723632,0.31749495792388915,0.763169949054718,0.3580101139545441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5032680034637451,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5032680034637451,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4673202633857727,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.4673202633857727,0.43813130259513855,0.5032680034637451,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.43813130259513855},{"x":0.4575163424015045,"y":0.43813130259513855},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4608585834503174},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45098039507865906,0.43813130259513855,0.4575163424015045,0.4608585834503174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5032680034637451,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5032680034637451,"y":0.46212121844291687},{"x":0.45098039507865906,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44598039507865905,0.43113130259513854,0.5082680034637451,0.4691212184429169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.47979798913002014},{"x":0.601307213306427,"y":0.48106059432029724},{"x":0.601307213306427,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5604575276374817,0.47979798913002014,0.601307213306427,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5539215803146362,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.5032680034637451,0.47979798913002014,0.5539215803146362,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.47979798913002014},{"x":0.49346405267715454,"y":0.47979798913002014},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقوی","boundary":[0.45098039507865906,0.47979798913002014,0.49346405267715454,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.47853535413742065},{"x":0.44281044602394104,"y":0.47979798913002014},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجانی","boundary":[0.3529411852359772,0.47853535413742065,0.44281044602394104,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.47853535413742065},{"x":0.601307213306427,"y":0.47979798913002014},{"x":0.601307213306427,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34794118523597717,0.47153535413742065,0.606307213306427,0.5082626051902771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5353535413742065},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.4722222089767456,0.5227272510528564,0.4803921580314636,0.5353535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5353535413742065},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4672222089767456,0.5157272510528564,0.4853921580314636,0.5423535413742065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5473856329917908,0.5530303120613098,0.5866013169288635,0.5732323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5732323527336121},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.49836599826812744,0.5530303120613098,0.5392156839370728,0.5732323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.5530303120613098},{"x":0.491830050945282,"y":0.5530303120613098},{"x":0.491830050945282,"y":0.5732323527336121},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اکبری","boundary":[0.4395424723625183,0.5530303120613098,0.491830050945282,0.5732323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5530303120613098},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5530303120613098},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5732323527336121},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پورکانی","boundary":[0.3660130798816681,0.5530303120613098,0.4313725531101227,0.5732323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.6421568393707275,0.5858585834503174,0.6993464231491089,0.6085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5898692607879639,0.5858585834503174,0.6356208920478821,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5343137383460999,0.5858585834503174,0.5816993713378906,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6098484992980957},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4575163424015045,0.5871211886405945,0.5261437892913818,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5871211886405945},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5871211886405945},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.4264705777168274,0.5871211886405945,0.45261436700820923,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5871211886405945},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5871211886405945},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6111111044883728},{"x":0.379084974527359,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.379084974527359,0.5871211886405945,0.41993463039398193,0.6111111044883728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6098484992980957},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3610130798816681,0.5460303120613098,0.7043464231491089,0.6168484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5808081030845642},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5808081030845642},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6060606241226196},{"x":0.3692810535430908,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3660130798816681,0.5808081030845642,0.3741829991340637,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.5820707082748413},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5808081030845642},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6060606241226196},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.3480392098426819,0.5820707082748413,0.3660130798816681,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5820707082748413},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6073232293128967},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3415032625198364,0.5820707082748413,0.34967321157455444,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.5896464586257935},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6085858345031738},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.25163400173187256,0.5896464586257935,0.3366013169288635,0.6085858345031738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.5896464586257935},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5808081030845642},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6060606241226196},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24663400173187255,0.5826464586257935,0.3791829991340637,0.6130606241226196],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/jbFfpnlUgLSlotME-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/WeLWScyuTewBCfUw.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/fXMEiaCRSWFynAzy.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00037095775304276957,0.00019681664338015546,0.9986461937544393,0.9989373788153283]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.16287878155708313},{"x":0.813725471496582,"y":0.1654040366411209},{"x":0.8120915293693542,"y":0.1792929321527481},{"x":0.766339898109436,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.766339898109436,0.16287878155708313,0.8120915293693542,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.16287878155708313},{"x":0.766339898109436,"y":0.16287878155708313},{"x":0.766339898109436,"y":0.17550505697727203},{"x":0.7630718946456909,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.16287878155708313,0.766339898109436,0.17550505697727203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.16287878155708313},{"x":0.813725471496582,"y":0.1654040366411209},{"x":0.8120915293693542,"y":0.1792929321527481},{"x":0.7630718946456909,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7597058963775635,0.15587878155708312,0.8170915293693543,0.18629293215274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6372548937797546,"y":0.1654040366411209},{"x":0.6372548937797546,"y":0.1792929321527481},{"x":0.6127451062202454,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقوی","boundary":[0.6127451062202454,0.16414141654968262,0.6372548937797546,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.1792929321527481},{"x":0.5620915293693542,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجانی","boundary":[0.5620915293693542,0.16414141654968262,0.6062091588973999,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5571895241737366,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5571895241737366,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5522875785827637,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5522875785827637,0.16414141654968262,0.5571895241737366,0.17676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5473856329917908,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5473856329917908,"y":0.17803029716014862},{"x":0.5196078419685364,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.5196078419685364,0.16414141654968262,0.5473856329917908,0.17803029716014862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.16414141654968262},{"x":0.516339898109436,"y":0.16414141654968262},{"x":0.516339898109436,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5147058963775635,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5147058963775635,0.16414141654968262,0.516339898109436,0.17676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.16287878155708313},{"x":0.508169949054718,"y":0.16414141654968262},{"x":0.508169949054718,"y":0.17676767706871033},{"x":0.47058823704719543,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۵","boundary":[0.47058823704719543,0.16287878155708313,0.508169949054718,0.17676767706871033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6372548937797546,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6372548937797546,"y":0.1792929321527481},{"x":0.47058823704719543,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46558823704719543,0.15587878155708312,0.6422548937797546,0.18629293215274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.1818181872367859},{"x":0.516339898109436,"y":0.1818181872367859},{"x":0.516339898109436,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4673202633857727,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Taghavi","boundary":[0.4673202633857727,0.1818181872367859,0.516339898109436,0.19696970283985138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1957070678472519},{"x":0.5228758454322815,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Rafsanjani","boundary":[0.5228758454322815,0.1818181872367859,0.5882353186607361,0.1957070678472519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5915032625198364,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5915032625198364,"y":0.1957070678472519},{"x":0.5866013169288635,"y":0.1957070678472519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5866013169288635,0.1818181872367859,0.5915032625198364,0.1957070678472519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6356208920478821,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6356208920478821,"y":0.1957070678472519},{"x":0.5964052081108093,"y":0.1957070678472519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Mehdi","boundary":[0.5964052081108093,0.1818181872367859,0.6356208920478821,0.1957070678472519]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6356208920478821,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6356208920478821,"y":0.1957070678472519},{"x":0.4673202633857727,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4623202633857727,0.17481818723678588,0.6406208920478821,0.2027070678472519],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.19949494302272797},{"x":0.813725471496582,"y":0.19949494302272797},{"x":0.813725471496582,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7859477400779724,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7859477400779724,0.19949494302272797,0.813725471496582,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7810457348823547,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7810457348823547,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7761437892913818,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7761437892913818,0.19949494302272797,0.7810457348823547,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7712418437004089,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7712418437004089,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7598039507865906,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7598039507865906,0.19949494302272797,0.7712418437004089,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7532680034637451,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7532680034637451,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7189542651176453,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7189542651176453,0.19823232293128967,0.7532680034637451,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7189542651176453,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7189542651176453,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7140522599220276,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.19823232293128967,0.7189542651176453,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.19949494302272797},{"x":0.6372548937797546,"y":0.19949494302272797},{"x":0.6372548937797546,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6062091588973999,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درنگی","boundary":[0.6062091588973999,0.19949494302272797,0.6372548937797546,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5980392098426819,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5980392098426819,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5866013169288635,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5866013169288635,0.19949494302272797,0.5980392098426819,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5800653696060181,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5800653696060181,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5441176295280457,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.5441176295280457,0.19949494302272797,0.5800653696060181,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5359477400779724,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5359477400779724,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5049019455909729,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5049019455909729,0.19949494302272797,0.5359477400779724,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.19949494302272797},{"x":0.49673202633857727,"y":0.19949494302272797},{"x":0.49673202633857727,"y":0.21338383853435516},{"x":0.46078431606292725,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.46078431606292725,0.19949494302272797,0.49673202633857727,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.19949494302272797},{"x":0.45261436700820923,"y":0.19949494302272797},{"x":0.45261436700820923,"y":0.21338383853435516},{"x":0.4297385513782501,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4297385513782501,0.19949494302272797,0.45261436700820923,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.19949494302272797},{"x":0.42320260405540466,"y":0.19949494302272797},{"x":0.42320260405540466,"y":0.21338383853435516},{"x":0.41830065846443176,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.41830065846443176,0.19949494302272797,0.42320260405540466,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.19949494302272797},{"x":0.4166666567325592,"y":0.19949494302272797},{"x":0.4166666567325592,"y":0.21338383853435516},{"x":0.379084974527359,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.379084974527359,0.19949494302272797,0.4166666567325592,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.19949494302272797},{"x":0.370915025472641,"y":0.19949494302272797},{"x":0.370915025472641,"y":0.21338383853435516},{"x":0.343137264251709,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.343137264251709,0.19949494302272797,0.370915025472641,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.19949494302272797},{"x":0.33986929059028625,"y":0.19949494302272797},{"x":0.33986929059028625,"y":0.21338383853435516},{"x":0.33496731519699097,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33496731519699097,0.19949494302272797,0.33986929059028625,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.19949494302272797},{"x":0.32679739594459534,"y":0.19949494302272797},{"x":0.32679739594459534,"y":0.21338383853435516},{"x":0.3006536066532135,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.3006536066532135,0.19949494302272797,0.32679739594459534,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.19949494302272797},{"x":0.2924836575984955,"y":0.19949494302272797},{"x":0.2924836575984955,"y":0.21338383853435516},{"x":0.2875817120075226,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2875817120075226,0.19949494302272797,0.2924836575984955,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.19949494302272797},{"x":0.27941176295280457,"y":0.19949494302272797},{"x":0.27941176295280457,"y":0.21338383853435516},{"x":0.232026144862175,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخهای","boundary":[0.232026144862175,0.19949494302272797,0.27941176295280457,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.21843434870243073},{"x":0.813725471496582,"y":0.21843434870243073},{"x":0.813725471496582,"y":0.2348484843969345},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفصیلی","boundary":[0.7761437892913818,0.21843434870243073,0.813725471496582,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7712418437004089,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7712418437004089,"y":0.2348484843969345},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7647058963775635,0.21843434870243073,0.7712418437004089,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7598039507865906,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2348484843969345},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7254902124404907,0.21843434870243073,0.7598039507865906,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.21843434870243073},{"x":0.720588207244873,"y":0.21843434870243073},{"x":0.720588207244873,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6993464231491089,0.21843434870243073,0.720588207244873,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6960784196853638,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6928104758262634,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6928104758262634,0.21843434870243073,0.6960784196853638,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6879084706306458,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6879084706306458,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6519607901573181,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6519607901573181,0.21843434870243073,0.6879084706306458,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6421568393707275,0.21843434870243073,0.6470588445663452,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6372548937797546,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.6062091588973999,0.21843434870243073,0.6372548937797546,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6029411554336548,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6029411554336548,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5980392098426819,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5980392098426819,0.21843434870243073,0.6029411554336548,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.21843434870243073},{"x":0.593137264251709,"y":0.21843434870243073},{"x":0.593137264251709,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5669934749603271,0.21843434870243073,0.593137264251709,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5604575276374817,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.5310457348823547,0.21843434870243073,0.5604575276374817,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5261437892913818,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقوی","boundary":[0.5032680034637451,0.21843434870243073,0.5261437892913818,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5,"y":0.2348484843969345},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجانی","boundary":[0.45098039507865906,0.21843434870243073,0.5,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.21843434870243073},{"x":0.4493463933467865,"y":0.21843434870243073},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2348484843969345},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44281044602394104,0.21843434870243073,0.4493463933467865,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.21843434870243073},{"x":0.4395424723625183,"y":0.21843434870243073},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2348484843969345},{"x":0.41503268480300903,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.41503268480300903,0.21843434870243073,0.4395424723625183,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.21843434870243073},{"x":0.41013070940971375,"y":0.21843434870243073},{"x":0.41013070940971375,"y":0.2348484843969345},{"x":0.3807189464569092,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکبری","boundary":[0.3807189464569092,0.21843434870243073,0.41013070940971375,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.21843434870243073},{"x":0.379084974527359,"y":0.21843434870243073},{"x":0.379084974527359,"y":0.2348484843969345},{"x":0.35457515716552734,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.35457515716552734,0.21843434870243073,0.379084974527359,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.21843434870243073},{"x":0.3611111044883728,"y":0.21843434870243073},{"x":0.3611111044883728,"y":0.2348484843969345},{"x":0.343137264251709,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کانی","boundary":[0.343137264251709,0.21843434870243073,0.3611111044883728,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.21843434870243073},{"x":0.343137264251709,"y":0.21843434870243073},{"x":0.343137264251709,"y":0.2348484843969345},{"x":0.3366013169288635,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3366013169288635,0.21843434870243073,0.343137264251709,0.2348484843969345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.1931818127632141},{"x":0.8153594732284546,"y":0.19949494302272797},{"x":0.813725471496582,"y":0.23989899456501007},{"x":0.232026144862175,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22702614486217498,0.1861818127632141,0.818725471496582,0.24689899456501008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6372548937797546,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6372548937797546,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5915032625198364,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.5915032625198364,0.23989899456501007,0.6372548937797546,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.23989899456501007},{"x":0.584967315196991,"y":0.23989899456501007},{"x":0.584967315196991,"y":0.25505051016807556},{"x":0.584967315196991,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.584967315196991,0.23989899456501007,0.584967315196991,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5800653696060181,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5800653696060181,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5424836874008179,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5424836874008179,0.23989899456501007,0.5800653696060181,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5359477400779724,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5359477400779724,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5228758454322815,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5228758454322815,0.23989899456501007,0.5359477400779724,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5179738402366638,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5179738402366638,"y":0.25505051016807556},{"x":0.49673202633857727,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.49673202633857727,0.23989899456501007,0.5179738402366638,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.23989899456501007},{"x":0.49673202633857727,"y":0.23989899456501007},{"x":0.49673202633857727,"y":0.25505051016807556},{"x":0.491830050945282,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.491830050945282,0.23989899456501007,0.49673202633857727,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.23989899456501007},{"x":0.491830050945282,"y":0.23989899456501007},{"x":0.491830050945282,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4771241843700409,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.4771241843700409,0.23989899456501007,0.491830050945282,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.23989899456501007},{"x":0.4771241843700409,"y":0.23989899456501007},{"x":0.4771241843700409,"y":0.25505051016807556},{"x":0.47058823704719543,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.47058823704719543,0.23989899456501007,0.4771241843700409,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.23989899456501007},{"x":0.46568626165390015,"y":0.23989899456501007},{"x":0.46568626165390015,"y":0.25505051016807556},{"x":0.42320260405540466,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.42320260405540466,0.23989899456501007,0.46568626165390015,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.23989899456501007},{"x":0.41993463039398193,"y":0.23989899456501007},{"x":0.41993463039398193,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4166666567325592,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4166666567325592,0.23989899456501007,0.41993463039398193,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.23989899456501007},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23989899456501007},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3741829991340637,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3741829991340637,0.23989899456501007,0.4117647111415863,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3692810535430908,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3692810535430908,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3660130798816681,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3660130798816681,0.23989899456501007,0.3692810535430908,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3562091588973999,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3562091588973999,"y":0.25505051016807556},{"x":0.33006536960601807,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.33006536960601807,0.23989899456501007,0.3562091588973999,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3284313678741455,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3284313678741455,"y":0.25505051016807556},{"x":0.32679739594459534,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32679739594459534,0.23989899456501007,0.3284313678741455,0.25505051016807556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6372548937797546,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6372548937797546,"y":0.25505051016807556},{"x":0.32679739594459534,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.32179739594459533,0.23289899456501006,0.6422548937797546,0.26205051016807557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7303921580314636,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7303921580314636,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7254902124404907,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"د","boundary":[0.7254902124404907,0.22474747896194458,0.7303921580314636,0.23106060922145844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7303921580314636,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7303921580314636,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7254902124404907,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7204902124404907,0.21774747896194457,0.7353921580314636,0.23806060922145844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8120915293693542,"y":0.23989899456501007},{"x":0.813725471496582,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7630718946456909,0.24116161465644836,0.813725471496582,0.2512626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.24242424964904785},{"x":0.758169949054718,"y":0.24242424964904785},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7385621070861816,0.24242424964904785,0.7598039507865906,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.24242424964904785},{"x":0.7401960492134094,"y":0.24242424964904785},{"x":0.741830050945282,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7369281053543091,0.24242424964904785,0.741830050945282,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.25883838534355164},{"x":0.8120915293693542,"y":0.25757575035095215},{"x":0.813725471496582,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7630718946456909,0.25883838534355164,0.813725471496582,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.2601010203361511},{"x":0.758169949054718,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7598039507865906,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7271241545677185,0.2601010203361511,0.7598039507865906,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7238562107086182,"y":0.2752525210380554},{"x":0.720588207244873,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7189542651176453,0.2613636255264282,0.7238562107086182,0.2752525210380554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.24368686974048615},{"x":0.8120915293693542,"y":0.23989899456501007},{"x":0.8153594732284546,"y":0.27272728085517883},{"x":0.720588207244873,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7139542651176453,0.23668686974048614,0.8203594732284546,0.27972728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6356208920478821,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6372548937797546,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6160130500793457,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۴۳","boundary":[0.6143791079521179,0.2613636255264282,0.6372548937797546,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6094771027565002,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6062091588973999,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6029411554336548,0.2638888955116272,0.6094771027565002,0.27272728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6356208920478821,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6372548937797546,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6062091588973999,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5979411554336548,0.2556262605190277,0.6422548937797546,0.27593940567970277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6356208920478821,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".۹۷۸-۶۲۲-۶۹۰۸-۱۳-۹","boundary":[0.5065359473228455,0.28156566619873047,0.6356208920478821,0.2916666567325592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6356208920478821,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5015359473228455,0.27456566619873046,0.6406208920478821,0.2986666567325592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.28156566619873047},{"x":0.813725471496582,"y":0.28156566619873047},{"x":0.813725471496582,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7859477400779724,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7859477400779724,0.28156566619873047,0.813725471496582,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.3017676770687103},{"x":0.813725471496582,"y":0.3017676770687103},{"x":0.813725471496582,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7761437892913818,0.3017676770687103,0.813725471496582,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3169191777706146},{"x":0.733660101890564,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.733660101890564,0.3030303120613098,0.7712418437004089,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7009803652763367,0.3030303120613098,0.7320261597633362,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.3232323229312897},{"x":0.813725471496582,"y":0.3232323229312897},{"x":0.813725471496582,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7728758454322815,0.3232323229312897,0.813725471496582,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.3232323229312897},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3232323229312897},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7679738402366638,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7679738402366638,0.3232323229312897,0.7712418437004089,0.3358585834503174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.28156566619873047},{"x":0.813725471496582,"y":0.28156566619873047},{"x":0.8153594732284546,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6959803652763367,0.27456566619873046,0.8203594732284546,0.3428585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6372548937797546,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6192810535430908,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فیپا","boundary":[0.6192810535430908,0.3017676770687103,0.6372548937797546,0.31439393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6372548937797546,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6192810535430908,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6142810535430908,0.2947676770687103,0.6422548937797546,0.32139393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱۹","boundary":[0.5441176295280457,0.3219696879386902,0.5669934749603271,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5326797366142273,0.3219696879386902,0.5392156839370728,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۲۹","boundary":[0.5049019455909729,0.3219696879386902,0.5277777910232544,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5032680034637451,0.3219696879386902,0.5049019455909729,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.3219696879386902},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3219696879386902},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4542483687400818,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.45261436700820923,0.3219696879386902,0.49673202633857727,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.3232323229312897},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3232323229312897},{"x":0.4493463933467865,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4395424723625183,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4395424723625183,0.3232323229312897,0.4493463933467865,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.3232323229312897},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3232323229312897},{"x":0.4346405267715454,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4019607901573181,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4019607901573181,0.3232323229312897,0.4346405267715454,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.32449495792388916},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3232323229312897},{"x":0.3970588147640228,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3513071835041046,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیرنویس","boundary":[0.3513071835041046,0.32449495792388916,0.3970588147640228,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6372548937797546,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6143791079521179,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6143791079521179,0.34343433380126953,0.6372548937797546,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6062091588973999,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6062091588973999,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5964052081108093,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5964052081108093,0.34343433380126953,0.6062091588973999,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5915032625198364,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5915032625198364,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5669934749603271,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.5669934749603271,0.34343433380126953,0.5915032625198364,0.35732322931289673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.3232323229312897},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3513071835041046,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3463071835041046,0.31623232293128967,0.6422548937797546,0.36432322931289673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3232323229312897},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5996732115745544,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5980392098426819,0.3232323229312897,0.6388888955116272,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3232323229312897},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3232323229312897},{"x":0.601307213306427,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5964052081108093,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5947712659835815,0.3232323229312897,0.601307213306427,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3232323229312897},{"x":0.5898692607879639,"y":0.33838382363319397},{"x":0.584967315196991,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5833333134651184,0.32449495792388916,0.5898692607879639,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.32575756311416626},{"x":0.576797366142273,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5784313678741455,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5686274766921997,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5669934749603271,0.32575756311416626,0.5784313678741455,0.33964645862579346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5686274766921997,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.5619934749603271,0.31875756311416625,0.6438888955116272,0.3415959484577179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.344696968793869},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5016340017318726,0.344696968793869,0.5457516312599182,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4950980246067047,"y":0.344696968793869},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3585858643054962},{"x":0.46405228972435,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.46405228972435,0.34343433380126953,0.4950980246067047,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.34343433380126953},{"x":0.46078431606292725,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4591503143310547,"y":0.35732322931289673},{"x":0.45588234066963196,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45588234066963196,0.34343433380126953,0.4591503143310547,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4493463933467865,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4493463933467865,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸","boundary":[0.4133986830711365,0.34217172861099243,0.4493463933467865,0.35732322931289673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3598484992980957},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40839868307113647,0.33390909361839294,0.5491176295280457,0.3668484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3775252401828766},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.37745097279548645,0.3636363744735718,0.3807189464569092,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.3636363744735718},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3636363744735718},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3775252401828766},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.38562092185020447,0.3636363744735718,0.41013070940971375,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.3636363744735718},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3636363744735718},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3775252401828766},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.41503268480300903,0.3636363744735718,0.42320260405540466,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.3636363744735718},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3636363744735718},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3775252401828766},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.42810457944869995,0.3636363744735718,0.47385621070861816,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.3636363744735718},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3636363744735718},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3775252401828766},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.47875815629959106,0.3636363744735718,0.48856207728385925,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3775252401828766},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.49346405267715454,0.3636363744735718,0.5375816822052002,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Republic","boundary":[0.5424836874008179,0.3636363744735718,0.5964052081108093,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5980392098426819,0.3636363744735718,0.6029411554336548,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1979","boundary":[0.6078431606292725,0.3636363744735718,0.6372548937797546,0.3775252401828766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3775252401828766},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.37245097279548645,0.35663637447357177,0.6422548937797546,0.3845252401828766],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6372548937797546,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6372548937797546,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6143791079521179,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6143791079521179,0.38383838534355164,0.6372548937797546,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6062091588973999,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6062091588973999,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5964052081108093,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5964052081108093,0.38383838534355164,0.6062091588973999,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.38383838534355164},{"x":0.593137264251709,"y":0.38383838534355164},{"x":0.593137264251709,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5686274766921997,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.5686274766921997,0.38383838534355164,0.593137264251709,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.38383838534355164},{"x":0.5604575276374817,"y":0.38383838534355164},{"x":0.5604575276374817,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5506535768508911,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5506535768508911,0.38383838534355164,0.5604575276374817,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.38383838534355164},{"x":0.5457516312599182,"y":0.38383838534355164},{"x":0.5457516312599182,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5147058963775635,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5147058963775635,0.38383838534355164,0.5457516312599182,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.38383838534355164},{"x":0.508169949054718,"y":0.38383838534355164},{"x":0.508169949054718,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4771241843700409,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4771241843700409,0.38383838534355164,0.508169949054718,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.38383838534355164},{"x":0.47385621070861816,"y":0.38383838534355164},{"x":0.47385621070861816,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4689542353153229,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4689542353153229,0.38383838534355164,0.47385621070861816,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.38383838534355164},{"x":0.46405228972435,"y":0.38383838534355164},{"x":0.46405228972435,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4346405267715454,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.4346405267715454,0.38383838534355164,0.46405228972435,0.39772728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6372548937797546,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6372548937797546,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4346405267715454,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4296405267715454,0.37557575035095214,0.6422548937797546,0.40598988604545594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.38257575035095215},{"x":0.41013070940971375,"y":0.38257575035095215},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39772728085517883},{"x":0.38562092185020447,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.3839869201183319,0.38257575035095215,0.4117647111415863,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.38383838534355164},{"x":0.379084974527359,"y":0.38383838534355164},{"x":0.3807189464569092,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3758170008659363,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3758170008659363,0.38383838534355164,0.3807189464569092,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.38383838534355164},{"x":0.3692810535430908,"y":0.38257575035095215},{"x":0.370915025472641,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3366013169288635,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدارک","boundary":[0.33496731519699097,0.38383838534355164,0.370915025472641,0.39772728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.38383838534355164},{"x":0.41013070940971375,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3366013169288635,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32996731519699096,0.37683838534355163,0.4167647111415863,0.40472728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.405303031206131},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sources","boundary":[0.5882353186607361,0.405303031206131,0.6356208920478821,0.4141414165496826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.405303031206131},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5832353186607361,0.398303031206131,0.6406208920478821,0.4211414165496826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4040403962135315},{"x":0.33006536960601807,"y":0.4040403962135315},{"x":0.33006536960601807,"y":0.4179292917251587},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.3055555522441864,0.4040403962135315,0.33006536960601807,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.4040403962135315},{"x":0.343137264251709,"y":0.4040403962135315},{"x":0.343137264251709,"y":0.4179292917251587},{"x":0.33496731519699097,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.33496731519699097,0.4040403962135315,0.343137264251709,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4179292917251587},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.3480392098426819,0.4040403962135315,0.3937908411026001,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4179292917251587},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3986928164958954,0.4040403962135315,0.4084967374801636,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4179292917251587},{"x":0.4133986830711365,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.4133986830711365,0.4040403962135315,0.4575163424015045,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4179292917251587},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Revolution","boundary":[0.4624182879924774,0.4040403962135315,0.5277777910232544,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5310457348823547,0.4040403962135315,0.5343137383460999,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1979","boundary":[0.5408496856689453,0.4040403962135315,0.5686274766921997,0.4179292917251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4179292917251587},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3005555522441864,0.3970403962135315,0.5736274766921997,0.4249292917251587],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6372548937797546,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6372548937797546,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6143791079521179,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6143791079521179,0.42550504207611084,0.6372548937797546,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6062091588973999,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6062091588973999,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5996732115745544,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5996732115745544,0.42550504207611084,0.6062091588973999,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5915032625198364,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5915032625198364,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5686274766921997,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.5686274766921997,0.42550504207611084,0.5915032625198364,0.43939393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6372548937797546,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6372548937797546,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5686274766921997,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5636274766921997,0.41850504207611083,0.6422548937797546,0.44639393758773804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.4267676770687103},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4267676770687103},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5016340017318726,0.4267676770687103,0.5441176295280457,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4267676770687103},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4406565725803375},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.46405228972435,0.42550504207611084,0.4950980246067047,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4591503143310547,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4406565725803375},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45588234066963196,0.42550504207611084,0.4591503143310547,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.42550504207611084},{"x":0.45098039507865906,"y":0.42550504207611084},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4406565725803375},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸-","boundary":[0.40522876381874084,0.42550504207611084,0.45098039507865906,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.42424243688583374},{"x":0.40032678842544556,"y":0.42424243688583374},{"x":0.40032678842544556,"y":0.43939393758773804},{"x":0.38562092185020447,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.38562092185020447,0.42424243688583374,0.40032678842544556,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.42424243688583374},{"x":0.3807189464569092,"y":0.42424243688583374},{"x":0.379084974527359,"y":0.43939393758773804},{"x":0.3758170008659363,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3758170008659363,0.42424243688583374,0.379084974527359,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.42424243688583374},{"x":0.370915025472641,"y":0.42424243688583374},{"x":0.3692810535430908,"y":0.43939393758773804},{"x":0.33986929059028625,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.3415032625198364,0.42424243688583374,0.3692810535430908,0.43939393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4267676770687103},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4419191777706146},{"x":0.33986929059028625,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3365032625198364,0.41724243688583373,0.5491176295280457,0.44891917777061463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.4469696879386902},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4469696879386902},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4595959484577179},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.2826797366142273,0.4469696879386902,0.3006536066532135,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4469696879386902},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4469696879386902},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3055555522441864,0.4469696879386902,0.31209149956703186,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.4469696879386902},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4469696879386902},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4595959484577179},{"x":0.31699347496032715,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.31699347496032715,0.4469696879386902,0.3529411852359772,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.4469696879386902},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4469696879386902},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3562091588973999,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3562091588973999,0.4469696879386902,0.36274510622024536,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4595959484577179},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.36764705181121826,0.4469696879386902,0.4019607901573181,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4595959484577179},{"x":0.406862735748291,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Republic","boundary":[0.406862735748291,0.4469696879386902,0.4493463933467865,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.4469696879386902},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4469696879386902},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4493463933467865,0.4469696879386902,0.45261436700820923,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1979","boundary":[0.4575163424015045,0.4469696879386902,0.4803921580314636,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.4469696879386902},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4469696879386902},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4595959484577179},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"---","boundary":[0.48366013169288635,0.4469696879386902,0.49836599826812744,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Criticism","boundary":[0.5032680034637451,0.4469696879386902,0.5441176295280457,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5522875785827637,0.4469696879386902,0.5686274766921997,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5718954205513,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"interpretation","boundary":[0.5718954205513,0.4469696879386902,0.6372548937797546,0.4595959484577179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4595959484577179},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2776797366142273,0.4399696879386902,0.6422548937797546,0.4665959484577179],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6372548937797546,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6372548937797546,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6062091588973999,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکبری","boundary":[0.6078431606292725,0.46717172861099243,0.6372548937797546,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6029411554336548,"y":0.46717172861099243},{"x":0.601307213306427,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5669934749603271,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پورکانی","boundary":[0.5669934749603271,0.46717172861099243,0.601307213306427,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5653594732284546,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5653594732284546,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5604575276374817,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5604575276374817,0.46717172861099243,0.5653594732284546,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5555555820465088,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5539215803146362,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5326797366142273,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5326797366142273,0.46590909361839294,0.5539215803146362,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5326797366142273,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5326797366142273,"y":0.48106059432029724},{"x":0.529411792755127,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.46590909361839294,0.5326797366142273,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5212418437004089,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5212418437004089,"y":0.48106059432029724},{"x":0.4852941036224365,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۹","boundary":[0.4852941036224365,0.46590909361839294,0.5212418437004089,0.48106059432029724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6372548937797546,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4852941036224365,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4802941036224365,0.45890909361839294,0.6422548937797546,0.48932322931289673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5245097875595093,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5245097875595093,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Akbari","boundary":[0.4820261299610138,0.4848484992980957,0.5245097875595093,0.4987373650074005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4861111044883728},{"x":0.584967315196991,"y":0.4861111044883728},{"x":0.584967315196991,"y":0.5},{"x":0.529411792755127,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Pourkani","boundary":[0.529411792755127,0.4861111044883728,0.584967315196991,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5},{"x":0.584967315196991,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.584967315196991,0.4861111044883728,0.5882353186607361,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5},{"x":0.593137264251709,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Asghar","boundary":[0.593137264251709,0.4861111044883728,0.6372548937797546,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4770261299610138,0.4778484992980957,0.6422548937797546,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.344696968793869},{"x":0.813725471496582,"y":0.344696968793869},{"x":0.813725471496582,"y":0.35732322931289673},{"x":0.779411792755127,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.779411792755127,0.344696968793869,0.813725471496582,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.344696968793869},{"x":0.779411792755127,"y":0.344696968793869},{"x":0.779411792755127,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7761437892913818,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7761437892913818,0.344696968793869,0.779411792755127,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.36616161465644836},{"x":0.813725471496582,"y":0.3648989796638489},{"x":0.813725471496582,"y":0.3775252401828766},{"x":0.7810457348823547,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7810457348823547,0.36616161465644836,0.813725471496582,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.36616161465644836},{"x":0.779411792755127,"y":0.36616161465644836},{"x":0.779411792755127,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7761437892913818,0.36616161465644836,0.779411792755127,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.3863636255264282},{"x":0.813725471496582,"y":0.3863636255264282},{"x":0.813725471496582,"y":0.39898988604545593},{"x":0.779411792755127,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.779411792755127,0.3863636255264282,0.813725471496582,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.3863636255264282},{"x":0.779411792755127,"y":0.3863636255264282},{"x":0.779411792755127,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7761437892913818,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7761437892913818,0.3863636255264282,0.779411792755127,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.40656566619873047},{"x":0.813725471496582,"y":0.40656566619873047},{"x":0.813725471496582,"y":0.4191919267177582},{"x":0.779411792755127,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.779411792755127,0.40656566619873047,0.813725471496582,0.4191919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.40656566619873047},{"x":0.779411792755127,"y":0.40656566619873047},{"x":0.779411792755127,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7761437892913818,0.40656566619873047,0.779411792755127,0.4191919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.4267676770687103},{"x":0.813725471496582,"y":0.4267676770687103},{"x":0.813725471496582,"y":0.43939393758773804},{"x":0.779411792755127,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.779411792755127,0.4267676770687103,0.813725471496582,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.4280303120613098},{"x":0.779411792755127,"y":0.4280303120613098},{"x":0.779411792755127,"y":0.43939393758773804},{"x":0.7761437892913818,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7761437892913818,0.4280303120613098,0.779411792755127,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.4482323229312897},{"x":0.813725471496582,"y":0.4482323229312897},{"x":0.813725471496582,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7810457348823547,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.779411792755127,0.4482323229312897,0.813725471496582,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.4482323229312897},{"x":0.779411792755127,"y":0.4482323229312897},{"x":0.779411792755127,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7761437892913818,0.4482323229312897,0.779411792755127,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8120915293693542,"y":0.46464645862579346},{"x":0.813725471496582,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7826797366142273,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7810457348823547,0.46590909361839294,0.813725471496582,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7745097875595093,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7761437892913818,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7483659982681274,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7467319965362549,0.46717172861099243,0.7761437892913818,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7467319965362549,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7483659982681274,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7450980544090271,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7434640526771545,0.46717172861099243,0.7483659982681274,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.4873737394809723},{"x":0.8120915293693542,"y":0.4861111044883728},{"x":0.813725471496582,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7810457348823547,0.4873737394809723,0.813725471496582,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7467319965362549,0.4873737394809723,0.7761437892913818,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7450980544090271,0.4886363744735718,0.7483659982681274,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8120915293693542,"y":0.506313145160675},{"x":0.813725471496582,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7810457348823547,0.5075757503509521,0.813725471496582,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7467319965362549,0.5088383555412292,0.7761437892913818,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7434640526771545,0.5088383555412292,0.7483659982681274,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5277777910232544},{"x":0.8120915293693542,"y":0.5265151262283325},{"x":0.813725471496582,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7810457348823547,0.5277777910232544,0.813725471496582,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7467319965362549,0.5290403962135315,0.7761437892913818,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7434640526771545,0.5290403962135315,0.7483659982681274,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5492424368858337},{"x":0.8120915293693542,"y":0.5479797720909119},{"x":0.813725471496582,"y":0.560606062412262},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7810457348823547,0.5492424368858337,0.813725471496582,0.560606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7467319965362549,0.5492424368858337,0.7761437892913818,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7450980544090271,0.5505050420761108,0.7483659982681274,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5681818127632141},{"x":0.8120915293693542,"y":0.566919207572937},{"x":0.813725471496582,"y":0.5808081030845642},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7810457348823547,0.5681818127632141,0.813725471496582,0.5808081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7467319965362549,0.5694444179534912,0.7761437892913818,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7434640526771545,0.5707070827484131,0.7483659982681274,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.5921717286109924},{"x":0.813725471496582,"y":0.5921717286109924},{"x":0.813725471496582,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7990196347236633,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7990196347236633,0.5921717286109924,0.813725471496582,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7712418437004089,0.5909090638160706,0.7973856329917908,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.5896464586257935},{"x":0.766339898109436,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6047979593276978},{"x":0.733660101890564,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.733660101890564,0.5896464586257935,0.7647058963775635,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.6136363744735718},{"x":0.813725471496582,"y":0.6136363744735718},{"x":0.813725471496582,"y":0.625},{"x":0.7973856329917908,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7973856329917908,0.6136363744735718,0.813725471496582,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7990196347236633,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7990196347236633,"y":0.625},{"x":0.7761437892913818,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7761437892913818,0.6136363744735718,0.7990196347236633,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7647058963775635,"y":0.625},{"x":0.7369281053543091,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیودی","boundary":[0.7369281053543091,0.6136363744735718,0.7647058963775635,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.6136363744735718},{"x":0.733660101890564,"y":0.6136363744735718},{"x":0.733660101890564,"y":0.625},{"x":0.7303921580314636,"y":0.625}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7303921580314636,0.6136363744735718,0.733660101890564,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.631313145160675},{"x":0.813725471496582,"y":0.631313145160675},{"x":0.813725471496582,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7843137383460999,0.631313145160675,0.813725471496582,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.631313145160675},{"x":0.779411792755127,"y":0.631313145160675},{"x":0.779411792755127,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7238562107086182,0.631313145160675,0.779411792755127,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.631313145160675},{"x":0.7173202633857727,"y":0.631313145160675},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7026143670082092,0.631313145160675,0.7173202633857727,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.631313145160675},{"x":0.7009803652763367,"y":0.631313145160675},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6960784196853638,0.631313145160675,0.7009803652763367,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.6527777910232544},{"x":0.813725471496582,"y":0.6527777910232544},{"x":0.813725471496582,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7761437892913818,0.6527777910232544,0.813725471496582,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6666666865348816},{"x":0.741830050945282,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.741830050945282,0.6527777910232544,0.7712418437004089,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7401960492134094,0.6527777910232544,0.7434640526771545,0.6666666865348816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3472222089767456},{"x":0.813725471496582,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.681274528503418,0.3402222089767456,0.8285294222831726,0.6736666865348816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.506313145160675},{"x":0.6372548937797546,"y":0.506313145160675},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5980392098426819,0.506313145160675,0.6372548937797546,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.506313145160675},{"x":0.593137264251709,"y":0.506313145160675},{"x":0.593137264251709,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5686274766921997,0.506313145160675,0.593137264251709,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.506313145160675},{"x":0.5669934749603271,"y":0.506313145160675},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5620915293693542,0.506313145160675,0.5669934749603271,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.506313145160675},{"x":0.5571895241737366,"y":0.506313145160675},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5343137383460999,0.506313145160675,0.5571895241737366,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.506313145160675},{"x":0.529411792755127,"y":0.506313145160675},{"x":0.529411792755127,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5098039507865906,0.506313145160675,0.529411792755127,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.506313145160675},{"x":0.508169949054718,"y":0.506313145160675},{"x":0.508169949054718,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.4950980246067047,0.506313145160675,0.508169949054718,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.506313145160675},{"x":0.4901960790157318,"y":0.506313145160675},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5227272510528564},{"x":0.46405228972435,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لطفی","boundary":[0.46405228972435,0.506313145160675,0.4901960790157318,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.506313145160675},{"x":0.4624182879924774,"y":0.506313145160675},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.4493463933467865,0.506313145160675,0.4624182879924774,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.506313145160675},{"x":0.44771242141723633,"y":0.506313145160675},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5227272510528564},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44607841968536377,0.506313145160675,0.44771242141723633,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5227272510528564},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.41830065846443176,0.5050504803657532,0.4395424723625183,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5214646458625793},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.38725489377975464,0.5050504803657532,0.4133986830711365,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5214646458625793},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.35457515716552734,0.5050504803657532,0.3807189464569092,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.5050504803657532},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5050504803657532},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5214646458625793},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.31209149956703186,0.5050504803657532,0.34967321157455444,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.5050504803657532},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5050504803657532},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5214646458625793},{"x":0.28921568393707275,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.28921568393707275,0.5050504803657532,0.30718955397605896,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.5050504803657532},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5050504803657532},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5214646458625793},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.2679738700389862,0.5050504803657532,0.28431373834609985,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5980392098426819,0.5290403962135315,0.6372548937797546,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5290403962135315},{"x":0.593137264251709,"y":0.5290403962135315},{"x":0.593137264251709,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.5751634240150452,0.5290403962135315,0.593137264251709,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5686274766921997,0.5290403962135315,0.5735294222831726,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.5290403962135315},{"x":0.563725471496582,"y":0.5290403962135315},{"x":0.563725471496582,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5245097875595093,0.5290403962135315,0.563725471496582,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاله","boundary":[0.5016340017318726,0.5277777910232544,0.5179738402366638,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.5277777910232544},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5277777910232544},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5416666865348816},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمعه","boundary":[0.4689542353153229,0.5277777910232544,0.49673202633857727,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5416666865348816},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یزدیان","boundary":[0.4362744987010956,0.5277777910232544,0.4673202633857727,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5416666865348816},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4313725531101227,0.5277777910232544,0.4362744987010956,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6094771027565002,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6078431606292725,0.5467171669006348,0.6388888955116272,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5631313323974609},{"x":0.5866013169288635,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.584967315196991,0.5479797720909119,0.6062091588973999,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5816993713378906,"y":0.564393937587738},{"x":0.576797366142273,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5751634240150452,0.5479797720909119,0.5816993713378906,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5718954205513,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5718954205513,"y":0.564393937587738},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5310457348823547,0.5492424368858337,0.5718954205513,0.564393937587738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5656565427780151},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2629738700389862,0.49805048036575317,0.6438888955116272,0.5726565427780151],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.5492424368858337},{"x":0.529411792755127,"y":0.5492424368858337},{"x":0.529411792755127,"y":0.560606062412262},{"x":0.5114378929138184,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الاله","boundary":[0.5114378929138184,0.5492424368858337,0.529411792755127,0.560606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5631313323974609},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5114378929138184,0.5492424368858337,0.5114378929138184,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5631313323974609},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمعه","boundary":[0.4771241843700409,0.5492424368858337,0.5049019455909729,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.5492424368858337},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5492424368858337},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5631313323974609},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یزدیان","boundary":[0.44607841968536377,0.5492424368858337,0.47549018263816833,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5631313323974609},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44117647409439087,0.5492424368858337,0.4444444477558136,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5457516312599182,0.5694444179534912,0.5490196347236633,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.5326797366142273,0.5694444179534912,0.5424836874008179,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5694444179534912},{"x":0.529411792755127,"y":0.5694444179534912},{"x":0.529411792755127,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5261437892913818,0.5694444179534912,0.529411792755127,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5845959782600403},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.4771241843700409,0.5694444179534912,0.5212418437004089,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5694444179534912},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5694444179534912},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5845959782600403},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722222089767456,0.5694444179534912,0.47549018263816833,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.5694444179534912},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5694444179534912},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5845959782600403},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.42810457944869995,0.5694444179534912,0.46568626165390015,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5845959782600403},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.5694444179534912,0.4248366057872772,0.5845959782600403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5845959782600403},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.41493463039398193,0.5422424368858337,0.5540196347236633,0.5915959782600403],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5808081030845642},{"x":0.601307213306427,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5996732115745544,0.5694444179534912,0.6372548937797546,0.5808081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5735294222831726,0.5707070827484131,0.5964052081108093,0.5833333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5685294222831726,0.5637070827484131,0.6422548937797546,0.5878081030845642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5744949579238892},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"عصر","boundary":[0.5539215803146362,0.5757575631141663,0.5751634240150452,0.5808081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5744949579238892},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5489215803146362,0.5687575631141663,0.5801634240150452,0.5878081030845642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"DSR۱۵۷۰","boundary":[0.5784313678741455,0.5896464586257935,0.6339869499206543,0.6010100841522217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5734313678741455,0.5826464586257935,0.6389869499206543,0.6080100841522217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5866013169288635,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۵۵/۰۸۴","boundary":[0.5866013169288635,0.6111111044883728,0.6356208920478821,0.6212121248245239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5866013169288635,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5816013169288635,0.6041111044883728,0.6406208920478821,0.6282121248245239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.631313145160675},{"x":0.6339869499206543,"y":0.631313145160675},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۵۱۰۳۶۰","boundary":[0.5816993713378906,0.631313145160675,0.6339869499206543,0.6414141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.631313145160675},{"x":0.6339869499206543,"y":0.631313145160675},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5766993713378906,0.624313145160675,0.6389869499206543,0.6484141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فیپا","boundary":[0.6209150552749634,0.6515151262283325,0.6372548937797546,0.6654040217399597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6159150552749634,0.6445151262283325,0.6422548937797546,0.6724040217399597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.7032828330993652},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7032828330993652},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7892156839370728,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"عقارات","boundary":[0.7892156839370728,0.7032828330993652,0.8104575276374817,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.7032828330993652},{"x":0.7875816822052002,"y":0.7032828330993652},{"x":0.7875816822052002,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7696078419685364,0.7032828330993652,0.7875816822052002,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7146464586257935},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.8039215803146362,0.7083333134651184,0.8104575276374817,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8006535768508911,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8006535768508911,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7908496856689453,0.7083333134651184,0.8006535768508911,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.7712418437004089,0.7083333134651184,0.7908496856689453,0.7146464586257935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.7032828330993652},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7032828330993652},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.7646078419685364,0.6962828330993652,0.8154575276374817,0.7216464586257935],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.7171717286109924},{"x":0.813725471496582,"y":0.7171717286109924},{"x":0.813725471496582,"y":0.7335858345031738},{"x":0.8022875785827637,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8022875785827637,0.7171717286109924,0.813725471496582,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7745097875595093,0.7171717286109924,0.7957516312599182,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7335858345031738},{"x":0.766339898109436,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.766339898109436,0.7171717286109924,0.7712418437004089,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درنگی","boundary":[0.7238562107086182,0.7171717286109924,0.7549019455909729,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7058823704719543,0.7171717286109924,0.7156862616539001,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7335858345031738},{"x":0.665032684803009,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.665032684803009,0.7171717286109924,0.6993464231491089,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6274510025978088,0.7171717286109924,0.6584967374801636,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7335858345031738},{"x":0.584967315196991,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.584967315196991,0.7171717286109924,0.6209150552749634,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5555555820465088,0.7171717286109924,0.5784313678741455,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5441176295280457,0.7171717286109924,0.5473856329917908,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5049019455909729,0.7171717286109924,0.5424836874008179,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.7171717286109924},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7171717286109924},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7335858345031738},{"x":0.47385621070861816,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.47385621070861816,0.7171717286109924,0.49836599826812744,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7335858345031738},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4624182879924774,0.7171717286109924,0.4673202633857727,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.7171717286109924},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7171717286109924},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7335858345031738},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.42810457944869995,0.7171717286109924,0.45588234066963196,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7335858345031738},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4166666567325592,0.7171717286109924,0.4215686321258545,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.7171717286109924},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7171717286109924},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7335858345031738},{"x":0.36437907814979553,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخهای","boundary":[0.36437907814979553,0.7171717286109924,0.41013070940971375,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7335858345031738},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفصیلی","boundary":[0.3186274468898773,0.7171717286109924,0.3562091588973999,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.7171717286109924},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7171717286109924},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7335858345031738},{"x":0.30718955397605896,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.30718955397605896,0.7171717286109924,0.31209149956703186,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7335858345031738},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.26633986830711365,0.7171717286109924,0.3006536066532135,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7171717286109924},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7171717286109924},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7335858345031738},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.23856209218502045,0.7171717286109924,0.2598039209842682,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7171717286109924},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7171717286109924},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7335858345031738},{"x":0.232026144862175,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.232026144862175,0.7171717286109924,0.23529411852359772,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.7386363744735718},{"x":0.813725471496582,"y":0.7386363744735718},{"x":0.813725471496582,"y":0.752525269985199},{"x":0.779411792755127,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.779411792755127,0.7386363744735718,0.813725471496582,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7728758454322815,"y":0.752525269985199},{"x":0.7696078419685364,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7696078419685364,0.7386363744735718,0.7728758454322815,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7630718946456909,"y":0.752525269985199},{"x":0.7287581562995911,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.7287581562995911,0.7386363744735718,0.7630718946456909,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.7588383555412292},{"x":0.813725471496582,"y":0.7588383555412292},{"x":0.813725471496582,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7924836874008179,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7924836874008179,0.7588383555412292,0.813725471496582,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7908496856689453,0.7588383555412292,0.7941176295280457,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7483659982681274,0.7588383555412292,0.7859477400779724,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7254902124404907,0.7588383555412292,0.7434640526771545,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7026143670082092,0.7588383555412292,0.7238562107086182,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7739899158477783},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6944444179534912,0.7588383555412292,0.6977124214172363,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7739899158477783},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.6797385811805725,0.7588383555412292,0.6928104758262634,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6781045794487,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6781045794487,"y":0.7739899158477783},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6748365759849548,0.7588383555412292,0.6781045794487,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7739899158477783},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.6225489974021912,0.7588383555412292,0.6683006286621094,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7803030014038086},{"x":0.813725471496582,"y":0.7803030014038086},{"x":0.813725471496582,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7908496856689453,0.7803030014038086,0.813725471496582,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7647058963775635,0.7803030014038086,0.7859477400779724,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7941918969154358},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7598039507865906,0.7803030014038086,0.7630718946456909,0.7941918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.7790403962135315},{"x":0.758169949054718,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7565359473228455,"y":0.7941918969154358},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7450980544090271,0.7790403962135315,0.7565359473228455,0.7941918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7790403962135315},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7790403962135315},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7929292917251587},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7320261597633362,0.7790403962135315,0.7369281053543091,0.7929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7790403962135315},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7790403962135315},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6960784196853638,0.7790403962135315,0.7238562107086182,0.7941918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.8005050420761108},{"x":0.813725471496582,"y":0.8005050420761108},{"x":0.813725471496582,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7924836874008179,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7924836874008179,0.8005050420761108,0.813725471496582,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7826797366142273,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7826797366142273,0.8005050420761108,0.7859477400779724,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7761437892913818,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7761437892913818,"y":0.8131313323974609},{"x":0.648692786693573,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹-۱۳-۶۹۰۸-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.648692786693573,0.8005050420761108,0.7761437892913818,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.8219696879386902},{"x":0.813725471496582,"y":0.8207070827484131},{"x":0.813725471496582,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7859477400779724,0.8219696879386902,0.813725471496582,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8345959782600403},{"x":0.7826797366142273,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7826797366142273,0.8219696879386902,0.7843137383460999,0.8345959782600403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7171717286109924},{"x":0.813725471496582,"y":0.7171717286109924},{"x":0.813725471496582,"y":0.8345959782600403},{"x":0.232026144862175,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22702614486217498,0.7101717286109924,0.818725471496582,0.8415959782600403],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/RZFRAbSMHeZIryUF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/zAgGTpKfamsssdwG.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/CZGVouzqKNHCAnBM.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00033090905621160866,0.00034986225553233216,0.9987690098067514,0.9995304305812326]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.28661617636680603},{"x":0.7483659982681274,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقديم","boundary":[0.6944444179534912,0.28661617636680603,0.7483659982681274,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6879084706306458,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6879084706306458,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6699346303939819,0.28661617636680603,0.6879084706306458,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6633986830711365,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6323529481887817,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.6323529481887817,0.28661617636680603,0.6633986830711365,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6258170008659363,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5947712659835815,0.28661617636680603,0.6258170008659363,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5898692607879639,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5800653696060181,0.28535354137420654,0.5898692607879639,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5735294222831726,"y":0.28661617636680603},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملکوتی","boundary":[0.5016340017318726,0.28535354137420654,0.5735294222831726,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.28535354137420654},{"x":0.4950980246067047,"y":0.28535354137420654},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.4575163424015045,0.28535354137420654,0.4950980246067047,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.28535354137420654},{"x":0.45098039507865906,"y":0.28535354137420654},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3080808222293854},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راحل","boundary":[0.41830065846443176,0.28535354137420654,0.45098039507865906,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.28535354137420654},{"x":0.4117647111415863,"y":0.28535354137420654},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3080808222293854},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40522876381874084,0.28535354137420654,0.4117647111415863,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.28535354137420654},{"x":0.40032678842544556,"y":0.28535354137420654},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهدای","boundary":[0.3333333432674408,0.28535354137420654,0.40032678842544556,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.28409090638160706},{"x":0.32679739594459534,"y":0.28535354137420654},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2728758156299591,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.2728758156299591,0.28409090638160706,0.32679739594459534,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.28409090638160706},{"x":0.26633986830711365,"y":0.28535354137420654},{"x":0.26633986830711365,"y":0.3068181872367859},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.20751634240150452,0.28409090638160706,0.26633986830711365,0.3068181872367859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7483659982681274,"y":0.28661617636680603},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3093434274196625},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2025163424015045,0.27709090638160705,0.7533659982681274,0.3163434274196625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7287581562995911,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3648989796638489},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7124183177947998,0.34090909361839294,0.7287581562995911,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7075163125991821,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6715686321258545,0.34090909361839294,0.7075163125991821,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.34090909361839294},{"x":0.665032684803009,"y":0.34090909361839294},{"x":0.665032684803009,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سردار","boundary":[0.6143791079521179,0.34090909361839294,0.665032684803009,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6078431606292725,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دلهاسپهبد","boundary":[0.4950980246067047,0.34090909361839294,0.6078431606292725,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.34090909361839294},{"x":0.48856207728385925,"y":0.34090909361839294},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهيد","boundary":[0.4362744987010956,0.34090909361839294,0.48856207728385925,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4313725531101227,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3648989796638489},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حاج","boundary":[0.40032678842544556,0.34090909361839294,0.4313725531101227,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3937908411026001,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3648989796638489},{"x":0.343137264251709,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.343137264251709,0.34090909361839294,0.3937908411026001,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3366013169288635,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3648989796638489},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"سليماني","boundary":[0.2647058963775635,0.34090909361839294,0.3366013169288635,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.34090909361839294},{"x":0.258169949054718,"y":0.34090909361839294},{"x":0.258169949054718,"y":0.3648989796638489},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.25163400173187256,0.34090909361839294,0.258169949054718,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.34090909361839294},{"x":0.25163400173187256,"y":0.34090909361839294},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3648989796638489},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ره","boundary":[0.23529411852359772,0.34090909361839294,0.25163400173187256,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.34090909361839294},{"x":0.23366013169288635,"y":0.34090909361839294},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3648989796638489},{"x":0.2271241843700409,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2271241843700409,0.34090909361839294,0.23366013169288635,0.3648989796638489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7287581562995911,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3648989796638489},{"x":0.2271241843700409,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.2221241843700409,0.33390909361839294,0.7337581562995911,0.3718989796638489],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/vSoBJpUQMPwDGxMO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/WlqhCqMYBoVnKStY.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/bnIleuZsRfGhsHki.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/mJWgQfzHDgDWhoGG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/FpqyvsHPCwUVtUtj.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/qZBRYUqHVmZKiKkc.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0002935302725025252,0.00023029537574209346,0.9987663398692811,0.998972451783792]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2070707082748413},{"x":0.47549018263816833,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.47549018263816833,0.18939393758773804,0.5326797366142273,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.18939393758773804},{"x":0.4673202633857727,"y":0.18939393758773804},{"x":0.4673202633857727,"y":0.20580808818340302},{"x":0.41993463039398193,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41993463039398193,0.18939393758773804,0.4673202633857727,0.20580808818340302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2070707082748413},{"x":0.41993463039398193,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41493463039398193,0.18239393758773803,0.5376797366142273,0.21407070827484131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7483659982681274,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7483659982681274,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6879084706306458,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6879084706306458,0.23106060922145844,0.7483659982681274,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.23106060922145844},{"x":0.6846405267715454,"y":0.23106060922145844},{"x":0.6846405267715454,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6830065250396729,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6830065250396729,0.23106060922145844,0.6846405267715454,0.24621212482452393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7483659982681274,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7483659982681274,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6830065250396729,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6780065250396728,0.22406060922145843,0.7533659982681274,0.25194948983192444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7091503143310547,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7091503143310547,0.25505051016807556,0.7483659982681274,0.2664141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7091503143310547,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7091503143310547,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7075163125991821,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.25505051016807556,0.7091503143310547,0.26767677068710327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7075163125991821,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.7008823704719543,0.24805051016807556,0.7533659982681274,0.2734141356945038],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.25505051016807556},{"x":0.1944444477558136,"y":0.25505051016807556},{"x":0.1944444477558136,"y":0.26767677068710327},{"x":0.18627451360225677,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.18627451360225677,0.25505051016807556,0.1944444477558136,0.26767677068710327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.25505051016807556},{"x":0.1993464082479477,"y":0.25505051016807556},{"x":0.1993464082479477,"y":0.26767677068710327},{"x":0.19771242141723633,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.19771242141723633,0.25505051016807556,0.1993464082479477,0.26767677068710327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.25505051016807556},{"x":0.1993464082479477,"y":0.25505051016807556},{"x":0.1993464082479477,"y":0.26767677068710327},{"x":0.18627451360225677,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.24805051016807556,0.2043464082479477,0.2746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.2790403962135315},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2790403962135315},{"x":0.1895424872636795,"y":0.28787878155708313},{"x":0.18790850043296814,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.18627451360225677,0.2790403962135315,0.1895424872636795,0.28787878155708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.2790403962135315},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2790403962135315},{"x":0.1895424872636795,"y":0.28787878155708313},{"x":0.18790850043296814,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.2720403962135315,0.1945424872636795,0.29487878155708314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3017676770687103},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3017676770687103},{"x":0.19281046092510223,"y":0.31060606241226196},{"x":0.18627451360225677,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.18627451360225677,0.3017676770687103,0.19281046092510223,0.31060606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3017676770687103},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3017676770687103},{"x":0.19281046092510223,"y":0.31060606241226196},{"x":0.18627451360225677,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.2947676770687103,0.19781046092510224,0.31760606241226197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.32449495792388916},{"x":0.19281046092510223,"y":0.32449495792388916},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3333333432674408},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.18627451360225677,0.32449495792388916,0.19281046092510223,0.3333333432674408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.32449495792388916},{"x":0.19281046092510223,"y":0.32449495792388916},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3333333432674408},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.31749495792388915,0.19781046092510224,0.3403333432674408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7303921580314636,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7303921580314636,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6977124214172363,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6977124214172363,0.2777777910232544,0.7303921580314636,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6552287340164185,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6552287340164185,0.2790403962135315,0.6944444179534912,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.6176470518112183,0.2790403962135315,0.6470588445663452,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6127451062202454,0.2790403962135315,0.6127451062202454,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7303921580314636,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7303921580314636,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6911764740943909,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6911764740943909,0.3017676770687103,0.7303921580314636,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6846405267715454,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6535947918891907,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.6535947918891907,0.3017676770687103,0.6846405267715454,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.6160130500793457,0.3017676770687103,0.6470588445663452,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6111111044883728,0.3017676770687103,0.6160130500793457,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.3232323229312897},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3232323229312897},{"x":0.7320261597633362,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6715686321258545,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.6715686321258545,0.3232323229312897,0.7320261597633362,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3232323229312897},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3232323229312897},{"x":0.6633986830711365,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6339869499206543,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.6339869499206543,0.3232323229312897,0.6633986830711365,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.3232323229312897},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3232323229312897},{"x":0.6290849447250366,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6290849447250366,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6290849447250366,0.3232323229312897,0.6290849447250366,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.3459596037864685},{"x":0.733660101890564,"y":0.3459596037864685},{"x":0.733660101890564,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملاک","boundary":[0.7075163125991821,0.3459596037864685,0.733660101890564,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6813725233078003,0.3459596037864685,0.6960784196853638,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6356208920478821,0.3459596037864685,0.6683006286621094,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6209150552749634,0.3472222089767456,0.6290849447250366,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.5784313678741455,0.3472222089767456,0.6160130500793457,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5702614188194275,0.3472222089767456,0.5751634240150452,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7320261597633362,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7320261597633362,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6977124214172363,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6977124214172363,0.36994948983192444,0.7320261597633362,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6911764740943909,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6911764740943909,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6617646813392639,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.6617646813392639,0.36994948983192444,0.6911764740943909,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6552287340164185,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6552287340164185,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6503267884254456,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6503267884254456,0.36994948983192444,0.6552287340164185,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6437908411026001,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6437908411026001,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6160130500793457,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.6160130500793457,0.36994948983192444,0.6437908411026001,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6111111044883728,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6111111044883728,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6094771027565002,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6094771027565002,0.36994948983192444,0.6111111044883728,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7303921580314636,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7303921580314636,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نکات","boundary":[0.7026143670082092,0.3901515007019043,0.7303921580314636,0.4015151560306549]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2777777910232544},{"x":0.733660101890564,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5718954205513,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5652614188194275,0.2720403962135315,0.738660101890564,0.4085151560306549],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6960784196853638,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6977124214172363,"y":0.405303031206131},{"x":0.6748365759849548,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مهم","boundary":[0.6748365759849548,0.39646464586257935,0.6977124214172363,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6683006286621094,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.6470588445663452,0.3914141356945038,0.6683006286621094,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6421568393707275,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6339869499206543,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6339869499206543,0.3914141356945038,0.6421568393707275,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6258170008659363,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5980392098426819,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5980392098426819,0.3914141356945038,0.6258170008659363,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5980392098426819,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5718954205513,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.5718954205513,0.3914141356945038,0.5980392098426819,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3914141356945038},{"x":0.563725471496582,"y":0.3914141356945038},{"x":0.563725471496582,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5539215803146362,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5539215803146362,0.3914141356945038,0.563725471496582,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5473856329917908,"y":0.40656566619873047},{"x":0.508169949054718,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.508169949054718,0.3914141356945038,0.5473856329917908,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5032680034637451,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5032680034637451,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5032680034637451,0.3914141356945038,0.5032680034637451,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7320261597633362,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.6993464231491089,0.41287878155708313,0.7320261597633362,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6977124214172363,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4292929172515869},{"x":0.673202633857727,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.673202633857727,0.41287878155708313,0.6977124214172363,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6683006286621094,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.6372548937797546,0.41287878155708313,0.6683006286621094,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6356208920478821,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4292929172515869},{"x":0.601307213306427,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افکتان","boundary":[0.601307213306427,0.41287878155708313,0.6356208920478821,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5996732115745544,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4292929172515869},{"x":0.593137264251709,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.593137264251709,0.41287878155708313,0.5996732115745544,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7320261597633362,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7320261597633362,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6895424723625183,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6895424723625183,0.43686869740486145,0.7320261597633362,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6830065250396729,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6830065250396729,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6552287340164185,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6552287340164185,0.43686869740486145,0.6830065250396729,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6388888955116272,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6388888955116272,0.43686869740486145,0.6470588445663452,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6323529481887817,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6323529481887817,"y":0.45075756311416626},{"x":0.593137264251709,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.593137264251709,0.43560606241226196,0.6323529481887817,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5866013169288635,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5866013169288635,0.43560606241226196,0.5882353186607361,0.44949495792388916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7303921580314636,"y":0.45202019810676575},{"x":0.5032680034637451,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4982680034637451,0.3844141356945038,0.7353921580314636,0.45902019810676575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.36994948983192444},{"x":0.19281046092510223,"y":0.36994948983192444},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3787878751754761},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۷","boundary":[0.18627451360225677,0.36994948983192444,0.19281046092510223,0.3787878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.36994948983192444},{"x":0.19281046092510223,"y":0.36994948983192444},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3787878751754761},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.36294948983192443,0.19781046092510224,0.3857878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.39267677068710327},{"x":0.19281046092510223,"y":0.39267677068710327},{"x":0.19281046092510223,"y":0.4015151560306549},{"x":0.1846405267715454,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۸","boundary":[0.1846405267715454,0.39267677068710327,0.19281046092510223,0.4015151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.39267677068710327},{"x":0.19281046092510223,"y":0.39267677068710327},{"x":0.19281046092510223,"y":0.4015151560306549},{"x":0.1846405267715454,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.38567677068710327,0.19781046092510224,0.4085151560306549],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.4141414165496826},{"x":0.19281046092510223,"y":0.4141414165496826},{"x":0.19281046092510223,"y":0.42297980189323425},{"x":0.1846405267715454,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.1846405267715454,0.4141414165496826,0.19281046092510223,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.4141414165496826},{"x":0.19771242141723633,"y":0.4141414165496826},{"x":0.19771242141723633,"y":0.42297980189323425},{"x":0.19771242141723633,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.800000011920929,"str":".","boundary":[0.19771242141723633,0.4141414165496826,0.19771242141723633,0.42297980189323425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.4141414165496826},{"x":0.19771242141723633,"y":0.4141414165496826},{"x":0.19771242141723633,"y":0.42297980189323425},{"x":0.1846405267715454,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.4071414165496826,0.20271242141723633,0.42997980189323426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.43686869740486145},{"x":0.19117647409439087,"y":0.43686869740486145},{"x":0.19117647409439087,"y":0.4444444477558136},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"۹","boundary":[0.18627451360225677,0.43686869740486145,0.19117647409439087,0.4444444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.43686869740486145},{"x":0.19117647409439087,"y":0.43686869740486145},{"x":0.19117647409439087,"y":0.4444444477558136},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.42986869740486144,0.19617647409439087,0.4514444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5147058963775635,0.4835858643054962,0.5441176295280457,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.4835858643054962},{"x":0.508169949054718,"y":0.4835858643054962},{"x":0.508169949054718,"y":0.5},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.48856207728385925,0.4835858643054962,0.508169949054718,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخابات","boundary":[0.4297385513782501,0.4835858643054962,0.4820261299610138,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4987373650074005},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.41013070940971375,0.4835858643054962,0.4215686321258545,0.4987373650074005]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40513070940971374,0.4765858643054962,0.5491176295280457,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.506313145160675},{"x":0.491830050945282,"y":0.506313145160675},{"x":0.491830050945282,"y":0.5214646458625793},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"was","boundary":[0.45588234066963196,0.506313145160675,0.491830050945282,0.5214646458625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.506313145160675},{"x":0.491830050945282,"y":0.506313145160675},{"x":0.491830050945282,"y":0.5214646458625793},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","boundary":[0.45088234066963195,0.49931314516067504,0.496830050945282,0.5284646458625794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.5909090638160706},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5909090638160706},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5997474789619446},{"x":0.18790850043296814,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.18790850043296814,0.5909090638160706,0.20261438190937042,0.5997474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.5909090638160706},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5909090638160706},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5997474789619446},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.699999988079071,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.5909090638160706,0.20751634240150452,0.5997474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.5909090638160706},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5909090638160706},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5997474789619446},{"x":0.18790850043296814,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.5839090638160706,0.21251634240150452,0.6067474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.6136363744735718},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6136363744735718},{"x":0.20261438190937042,"y":0.622474730014801},{"x":0.18790850043296814,"y":0.622474730014801}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.18790850043296814,0.6136363744735718,0.20261438190937042,0.622474730014801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.6136363744735718},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6136363744735718},{"x":0.20751634240150452,"y":0.622474730014801},{"x":0.20588235557079315,"y":0.622474730014801}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.6136363744735718,0.20751634240150452,0.622474730014801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.6136363744735718},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6136363744735718},{"x":0.20751634240150452,"y":0.622474730014801},{"x":0.18790850043296814,"y":0.622474730014801}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.6066363744735718,0.21251634240150452,0.629474730014801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6641414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6641414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"می","boundary":[0.4591503143310547,0.6641414165496826,0.47058823704719543,0.6717171669006348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6641414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6641414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4541503143310547,0.6571414165496826,0.47558823704719544,0.6787171669006348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.5454545617103577},{"x":0.75,"y":0.5454545617103577},{"x":0.75,"y":0.5618686676025391},{"x":0.720588207244873,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.720588207244873,0.5454545617103577,0.75,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7026143670082092,0.5454545617103577,0.7107843160629272,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.6813725233078003,0.5454545617103577,0.6960784196853638,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوادث","boundary":[0.6372548937797546,0.5454545617103577,0.6748365759849548,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6078431606292725,0.5454545617103577,0.6307189464569092,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5618686676025391},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.5669934749603271,0.5454545617103577,0.5996732115745544,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5618686676025391},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتنه","boundary":[0.5359477400779724,0.5454545617103577,0.5588235259056091,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5618686676025391},{"x":0.508169949054718,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.508169949054718,0.5454545617103577,0.5310457348823547,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5618686676025391},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.47875815629959106,0.5454545617103577,0.5016340017318726,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5454545617103577},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5454545617103577},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5618686676025391},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722222089767456,0.5454545617103577,0.47549018263816833,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.5454545617103577},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5454545617103577},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5618686676025391},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیدار","boundary":[0.43790850043296814,0.5454545617103577,0.46568626165390015,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5454545617103577},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5454545617103577},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5618686676025391},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.4019607901573181,0.5454545617103577,0.4313725531101227,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.5454545617103577},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5454545617103577},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5618686676025391},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38725489377975464,0.5454545617103577,0.39542484283447266,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5454545617103577},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5454545617103577},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5618686676025391},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علماء","boundary":[0.3529411852359772,0.5454545617103577,0.3807189464569092,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.5454545617103577},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5454545617103577},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5618686676025391},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3415032625198364,0.5454545617103577,0.3464052379131317,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.5454545617103577},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5454545617103577},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5618686676025391},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.30228757858276367,0.5454545617103577,0.3366013169288635,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.5454545617103577},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5454545617103577},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5618686676025391},{"x":0.26633986830711365,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقلید","boundary":[0.26633986830711365,0.5454545617103577,0.2957516312599182,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.5454545617103577},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5454545617103577},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5618686676025391},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2549019753932953,0.5454545617103577,0.2598039209842682,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.5454545617103577},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5454545617103577},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5618686676025391},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سران","boundary":[0.21895425021648407,0.5454545617103577,0.24836601316928864,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5454545617103577},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5454545617103577},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5618686676025391},{"x":0.19117647409439087,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتنه","boundary":[0.19117647409439087,0.5454545617103577,0.2124183028936386,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5454545617103577},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5454545617103577},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5618686676025391},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18627451360225677,0.5454545617103577,0.1895424872636795,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.7026143670082092,0.5656565427780151,0.7287581562995911,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5833333134651184},{"x":0.656862735748291,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معناست","boundary":[0.656862735748291,0.5656565427780151,0.6977124214172363,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6323529481887817,0.5656565427780151,0.6470588445663452,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اساسا","boundary":[0.5964052081108093,0.5656565427780151,0.6258170008659363,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فتنه","boundary":[0.5686274766921997,0.5656565427780151,0.5898692607879639,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5522875785827637,0.5656565427780151,0.5653594732284546,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5343137383460999,0.5656565427780151,0.5457516312599182,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5130718946456909,0.5656565427780151,0.5277777910232544,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5833333134651184},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوده","boundary":[0.47875815629959106,0.5656565427780151,0.5049019455909729,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.5656565427780151},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5656565427780151},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5833333134651184},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.44607841968536377,0.5656565427780151,0.47058823704719543,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4362744987010956,0.5656565427780151,0.4395424723625183,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5833333134651184},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41830065846443176,0.5656565427780151,0.4297385513782501,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3937908411026001,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3937908411026001,0.5656565427780151,0.4117647111415863,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5656565427780151},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5656565427780151},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.3529411852359772,0.5656565427780151,0.38725489377975464,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5833333134651184},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.33986929059028625,0.5656565427780151,0.3464052379131317,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.3055555522441864,0.5656565427780151,0.3333333432674408,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.5656565427780151},{"x":0.29901960492134094,"y":0.5656565427780151},{"x":0.29901960492134094,"y":0.5833333134651184},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.27124184370040894,0.5656565427780151,0.29901960492134094,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.5656565427780151},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5656565427780151},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5833333134651184},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.22875817120075226,0.5656565427780151,0.2647058963775635,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5656565427780151},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5656565427780151},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5833333134651184},{"x":0.19117647409439087,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.19117647409439087,0.5656565427780151,0.2222222238779068,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5656565427780151},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5656565427780151},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5833333134651184},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18627451360225677,0.5656565427780151,0.1895424872636795,0.5833333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5454545617103577},{"x":0.75,"y":0.5454545617103577},{"x":0.75,"y":0.5833333134651184},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18127451360225677,0.5384545617103577,0.755,0.5903333134651184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.7124183177947998,0.5896464586257935,0.7254902124404907,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6060606241226196},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصطلاح","boundary":[0.6633986830711365,0.5896464586257935,0.7075163125991821,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6060606241226196},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصیرت","boundary":[0.6209150552749634,0.5896464586257935,0.6584967374801636,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6060606241226196},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6143791079521179,0.5896464586257935,0.6176470518112183,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6060606241226196},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5964052081108093,0.5896464586257935,0.6078431606292725,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6060606241226196},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5735294222831726,0.5896464586257935,0.5915032625198364,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6060606241226196},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5310457348823547,0.5896464586257935,0.5669934749603271,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6060606241226196},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.47875815629959106,0.5896464586257935,0.5261437892913818,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5896464586257935},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5896464586257935},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6060606241226196},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.44281044602394104,0.5896464586257935,0.4722222089767456,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.5896464586257935},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5896464586257935},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6060606241226196},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4395424723625183,0.5896464586257935,0.4395424723625183,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.6111111044883728},{"x":0.75,"y":0.6111111044883728},{"x":0.75,"y":0.6287878751754761},{"x":0.720588207244873,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.720588207244873,0.6111111044883728,0.75,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7026143670082092,0.6111111044883728,0.7124183177947998,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقلب","boundary":[0.6699346303939819,0.6111111044883728,0.6977124214172363,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6519607901573181,0.6111111044883728,0.6633986830711365,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخابات","boundary":[0.5996732115745544,0.6111111044883728,0.6454248428344727,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.6111111044883728},{"x":0.593137264251709,"y":0.6111111044883728},{"x":0.593137264251709,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.5571895241737366,0.6111111044883728,0.593137264251709,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5,0.6111111044883728,0.5490196347236633,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6111111044883728},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6111111044883728},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6287878751754761},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.47058823704719543,0.6111111044883728,0.49346405267715454,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6111111044883728},{"x":0.46405228972435,"y":0.6111111044883728},{"x":0.46405228972435,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.4313725531101227,0.6111111044883728,0.46405228972435,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.6111111044883728},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6111111044883728},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4264705777168274,0.6111111044883728,0.42810457944869995,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6111111044883728},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6111111044883728},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.3921568691730499,0.6111111044883728,0.41993463039398193,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.6111111044883728},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6111111044883728},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6287878751754761},{"x":0.37745097279548645,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37745097279548645,0.6111111044883728,0.38562092185020447,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3692810535430908,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3692810535430908,"y":0.6287878751754761},{"x":0.343137264251709,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.343137264251709,0.6111111044883728,0.3692810535430908,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فتنه","boundary":[0.3137255012989044,0.6111111044883728,0.3366013169288635,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.6111111044883728},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6111111044883728},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6287878751754761},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.2777777910232544,0.6111111044883728,0.30718955397605896,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.6111111044883728},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6111111044883728},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6287878751754761},{"x":0.27124184370040894,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.6111111044883728,0.27450981736183167,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6111111044883728},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6111111044883728},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6287878751754761},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.6111111044883728,0.26633986830711365,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.6351010203361511},{"x":0.75,"y":0.6351010203361511},{"x":0.75,"y":0.6515151262283325},{"x":0.720588207244873,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.720588207244873,0.6351010203361511,0.75,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7026143670082092,0.6351010203361511,0.7124183177947998,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6748365759849548,0.6351010203361511,0.6960784196853638,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.6351010203361511},{"x":0.673202633857727,"y":0.6351010203361511},{"x":0.673202633857727,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6683006286621094,0.6351010203361511,0.673202633857727,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشتوانه","boundary":[0.6225489974021912,0.6351010203361511,0.6617646813392639,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردمی","boundary":[0.5784313678741455,0.6351010203361511,0.6160130500793457,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5718954205513,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5718954205513,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5490196347236633,0.6351010203361511,0.5718954205513,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5343137383460999,0.6351010203361511,0.5424836874008179,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.6351010203361511},{"x":0.529411792755127,"y":0.6351010203361511},{"x":0.529411792755127,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5212418437004089,0.6351010203361511,0.529411792755127,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.4852941036224365,0.6351010203361511,0.5147058963775635,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6351010203361511},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6351010203361511},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4575163424015045,0.6351010203361511,0.47875815629959106,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.6351010203361511},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6351010203361511},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4264705777168274,0.6351010203361511,0.45098039507865906,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4215686321258545,0.6351010203361511,0.4248366057872772,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.6351010203361511},{"x":0.41503268480300903,"y":0.6351010203361511},{"x":0.41503268480300903,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چراکه","boundary":[0.3807189464569092,0.6351010203361511,0.41503268480300903,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.6351010203361511},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6351010203361511},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3692810535430908,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3692810535430908,0.6351010203361511,0.3758170008659363,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.6351010203361511},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6351010203361511},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذشت","boundary":[0.3235294222831726,0.6351010203361511,0.36274510622024536,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6351010203361511},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6351010203361511},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.3006536066532135,0.6351010203361511,0.31699347496032715,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.6351010203361511},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6351010203361511},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6515151262283325},{"x":0.2810457646846771,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.2810457646846771,0.6351010203361511,0.29901960492134094,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.6351010203361511},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6351010203361511},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6515151262283325},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.26143792271614075,0.6351010203361511,0.2696078419685364,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.6351010203361511},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6351010203361511},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6515151262283325},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.22549019753932953,0.6351010203361511,0.25653594732284546,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173202633857727,"y":0.6351010203361511},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6351010203361511},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6515151262283325},{"x":0.2173202633857727,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2173202633857727,0.6351010203361511,0.22058823704719543,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6351010203361511},{"x":0.21078431606292725,"y":0.6351010203361511},{"x":0.21078431606292725,"y":0.6515151262283325},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.18627451360225677,0.6351010203361511,0.21078431606292725,0.6515151262283325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5896464586257935},{"x":0.75,"y":0.5896464586257935},{"x":0.75,"y":0.6515151262283325},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18127451360225677,0.5826464586257935,0.755,0.6585151262283325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6781045794487,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئولان","boundary":[0.6781045794487,0.6590909361839294,0.7254902124404907,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6617646813392639,0.6578282713890076,0.6715686321258545,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفراندوم","boundary":[0.6094771027565002,0.6578282713890076,0.6552287340164185,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6729797720909119},{"x":0.584967315196991,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.584967315196991,0.6578282713890076,0.6078431606292725,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5604575276374817,0.6578282713890076,0.5784313678741455,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5196078419685364,0.6578282713890076,0.5539215803146362,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6729797720909119},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استناد","boundary":[0.4771241843700409,0.6578282713890076,0.5130718946456909,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.6565656661987305},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6565656661987305},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4297385513782501,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.4297385513782501,0.6565656661987305,0.45098039507865906,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.6565656661987305},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6565656661987305},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6717171669006348},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.6565656661987305,0.4248366057872772,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6565656661987305},{"x":0.41503268480300903,"y":0.6565656661987305},{"x":0.41503268480300903,"y":0.6729797720909119},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.3921568691730499,0.6565656661987305,0.41503268480300903,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.6565656661987305},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6565656661987305},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6729797720909119},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.36764705181121826,0.6565656661987305,0.39052286744117737,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6729797720909119},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3562091588973999,0.6565656661987305,0.3611111044883728,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6729797720909119},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.32189542055130005,0.6565656661987305,0.3480392098426819,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6729797720909119},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3055555522441864,0.6565656661987305,0.3153594732284546,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.6565656661987305},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6565656661987305},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6729797720909119},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.27614378929138184,0.6565656661987305,0.29901960492134094,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6729797720909119},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.25163400173187256,0.6565656661987305,0.2696078419685364,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6729797720909119},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمدن","boundary":[0.21568627655506134,0.6565656661987305,0.2450980395078659,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.6565656661987305},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6565656661987305},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6729797720909119},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.1846405267715454,0.6565656661987305,0.20915032923221588,0.6729797720909119]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6742424368858337},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1796405267715454,0.6495656661987305,0.7304902124404907,0.6812424368858337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6977124214172363,0.6767676472663879,0.7254902124404907,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6928104758262634,0.6767676472663879,0.6944444179534912,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.6767676472663879},{"x":0.686274528503418,"y":0.6767676472663879},{"x":0.686274528503418,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6683006286621094,0.6767676472663879,0.686274528503418,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6519607901573181,0.6767676472663879,0.6617646813392639,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگزاری","boundary":[0.6029411554336548,0.6767676472663879,0.6454248428344727,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5751634240150452,0.6767676472663879,0.5964052081108093,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5718954205513,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5718954205513,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسی","boundary":[0.5441176295280457,0.6767676472663879,0.5718954205513,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.5016340017318726,0.6767676472663879,0.5326797366142273,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6767676472663879},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6767676472663879},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6957070827484131},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.4673202633857727,0.6767676472663879,0.49673202633857727,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6957070827484131},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.41993463039398193,0.6767676472663879,0.4624182879924774,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6957070827484131},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.40032678842544556,0.6767676472663879,0.4133986830711365,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6767676472663879},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6767676472663879},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6957070827484131},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.37254902720451355,0.6767676472663879,0.39542484283447266,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6957070827484131},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3611111044883728,0.6767676472663879,0.3660130798816681,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.6767676472663879},{"x":0.35457515716552734,"y":0.6767676472663879},{"x":0.35457515716552734,"y":0.6957070827484131},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.33169934153556824,0.6767676472663879,0.35457515716552734,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6957070827484131},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.31699347496032715,0.6767676472663879,0.3251633942127228,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3104575276374817,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3104575276374817,"y":0.6957070827484131},{"x":0.29738563299179077,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.29738563299179077,0.6767676472663879,0.3104575276374817,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6957070827484131},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امتناع","boundary":[0.2598039209842682,0.6767676472663879,0.2908496856689453,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6957070827484131},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24183006584644318,0.6767676472663879,0.2549019753932953,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.6767676472663879},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6767676472663879},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6957070827484131},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کند..۲۲","boundary":[0.1846405267715454,0.6767676472663879,0.23529411852359772,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شبهه","boundary":[0.7189542651176453,0.7045454382896423,0.7483659982681274,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7184343338012695},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7026143670082092,0.7007575631141663,0.7124183177947998,0.7184343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6748365759849548,0.7007575631141663,0.6960784196853638,0.7184343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تأثیرگا","boundary":[0.6388888955116272,0.7007575631141663,0.6715686321258545,0.7184343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.7020202279090881},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7020202279090881},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگذاری","boundary":[0.6111111044883728,0.7020202279090881,0.6535947918891907,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7020202279090881},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7020202279090881},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7196969985961914},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخابات","boundary":[0.5588235259056091,0.7020202279090881,0.6045751571655273,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7020202279090881},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7020202279090881},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7196969985961914},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5408496856689453,0.7020202279090881,0.5522875785827637,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.7020202279090881},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7020202279090881},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7196969985961914},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.5049019455909729,0.7020202279090881,0.5343137383460999,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.7020202279090881},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7020202279090881},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7196969985961914},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اوضاع","boundary":[0.4673202633857727,0.7020202279090881,0.49836599826812744,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.7020202279090881},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7020202279090881},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7196969985961914},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.42810457944869995,0.7020202279090881,0.46078431606292725,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7020202279090881},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7020202279090881},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7196969985961914},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4117647111415863,0.7020202279090881,0.4215686321258545,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.7020202279090881},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7020202279090881},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7196969985961914},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.3888888955116272,0.7020202279090881,0.41013070940971375,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.7020202279090881},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7020202279090881},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7196969985961914},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیشت","boundary":[0.33986929059028625,0.7020202279090881,0.38235294818878174,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.7020202279090881},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7020202279090881},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7196969985961914},{"x":0.30718955397605896,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.30718955397605896,0.7020202279090881,0.3333333432674408,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.7020202279090881},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7020202279090881},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7196969985961914},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30228757858276367,0.7020202279090881,0.3055555522441864,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.7020202279090881},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7020202279090881},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7196969985961914},{"x":0.2728758156299591,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملت","boundary":[0.2728758156299591,0.7020202279090881,0.2957516312599182,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7020202279090881},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7020202279090881},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7196969985961914},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2598039209842682,0.7020202279090881,0.26633986830711365,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.7020202279090881},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7020202279090881},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7196969985961914},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24346405267715454,0.7020202279090881,0.25163400173187256,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.7020202279090881},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7020202279090881},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7196969985961914},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.22385621070861816,0.7020202279090881,0.23692810535430908,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7020202279090881},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7020202279090881},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7196969985961914},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوتی","boundary":[0.18627451360225677,0.7020202279090881,0.22058823704719543,0.7196969985961914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7196969985961914},{"x":0.1846405267715454,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1796405267715454,0.6697676472663879,0.7533659982681274,0.7266969985961914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6846405267715454,0.7234848737716675,0.7254902124404907,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشانده","boundary":[0.6388888955116272,0.7234848737716675,0.6797385811805725,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6127451062202454,0.7247474789619446,0.6339869499206543,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6062091588973999,0.7247474789619446,0.6078431606292725,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.5588235259056091,0.7247474789619446,0.5996732115745544,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7398989796638489},{"x":0.508169949054718,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزاری","boundary":[0.508169949054718,0.7247474789619446,0.5522875785827637,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7398989796638489},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.4689542353153229,0.7247474789619446,0.5016340017318726,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.7247474789619446},{"x":0.46405228972435,"y":0.7247474789619446},{"x":0.46405228972435,"y":0.7411616444587708},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاباتی","boundary":[0.41503268480300903,0.7247474789619446,0.46405228972435,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.7247474789619446},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7247474789619446},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7411616444587708},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.38562092185020447,0.7247474789619446,0.4084967374801636,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7411616444587708},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سودی","boundary":[0.34477123618125916,0.7247474789619446,0.3807189464569092,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.7260100841522217},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7260100841522217},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7411616444587708},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3284313678741455,0.7260100841522217,0.3382352888584137,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7260100841522217},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7260100841522217},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7411616444587708},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.3006536066532135,0.7260100841522217,0.3235294222831726,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.7260100841522217},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7260100841522217},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7411616444587708},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.26633986830711365,0.7260100841522217,0.29411765933036804,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7260100841522217},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7260100841522217},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7411616444587708},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.23856209218502045,0.7260100841522217,0.26143792271614075,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7260100841522217},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7260100841522217},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7411616444587708},{"x":0.232026144862175,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.232026144862175,0.7260100841522217,0.23529411852359772,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.747474730014801},{"x":0.75,"y":0.747474730014801},{"x":0.75,"y":0.7638888955116272},{"x":0.720588207244873,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.720588207244873,0.747474730014801,0.75,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.747474730014801},{"x":0.7140522599220276,"y":0.747474730014801},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7638888955116272},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7042483687400818,0.747474730014801,0.7140522599220276,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.747474730014801},{"x":0.6993464231491089,"y":0.747474730014801},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7638888955116272},{"x":0.686274528503418,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.686274528503418,0.747474730014801,0.6993464231491089,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.747474730014801},{"x":0.6813725233078003,"y":0.747474730014801},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سالیان","boundary":[0.6454248428344727,0.747474730014801,0.6813725233078003,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.747474730014801},{"x":0.6388888955116272,"y":0.747474730014801},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7638888955116272},{"x":0.601307213306427,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.601307213306427,0.747474730014801,0.6388888955116272,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.747474730014801},{"x":0.5996732115745544,"y":0.747474730014801},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5964052081108093,0.747474730014801,0.5996732115745544,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.747474730014801},{"x":0.5915032625198364,"y":0.747474730014801},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.5555555820465088,0.747474730014801,0.5915032625198364,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.747474730014801},{"x":0.5506535768508911,"y":0.747474730014801},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5424836874008179,0.747474730014801,0.5506535768508911,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.747474730014801},{"x":0.5375816822052002,"y":0.747474730014801},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.5098039507865906,0.747474730014801,0.5375816822052002,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.747474730014801},{"x":0.5049019455909729,"y":0.747474730014801},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7638888955116272},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.4575163424015045,0.747474730014801,0.5049019455909729,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.747474730014801},{"x":0.45588234066963196,"y":0.747474730014801},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7638888955116272},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45261436700820923,0.747474730014801,0.45588234066963196,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.747474730014801},{"x":0.4493463933467865,"y":0.747474730014801},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7638888955116272},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43790850043296814,0.747474730014801,0.4493463933467865,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.747474730014801},{"x":0.4362744987010956,"y":0.747474730014801},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7638888955116272},{"x":0.406862735748291,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.406862735748291,0.747474730014801,0.4362744987010956,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.747474730014801},{"x":0.3986928164958954,"y":0.747474730014801},{"x":0.3986928164958954,"y":0.7638888955116272},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامزد","boundary":[0.37254902720451355,0.747474730014801,0.3986928164958954,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.747474730014801},{"x":0.3660130798816681,"y":0.747474730014801},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7638888955116272},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخابات","boundary":[0.32189542055130005,0.747474730014801,0.3660130798816681,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.747474730014801},{"x":0.3153594732284546,"y":0.747474730014801},{"x":0.3153594732284546,"y":0.7638888955116272},{"x":0.27124184370040894,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.27124184370040894,0.747474730014801,0.3153594732284546,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.747474730014801},{"x":0.2647058963775635,"y":0.747474730014801},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7638888955116272},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.22875817120075226,0.747474730014801,0.2647058963775635,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.747474730014801},{"x":0.22385621070861816,"y":0.747474730014801},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7638888955116272},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.20261438190937042,0.747474730014801,0.22385621070861816,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.747474730014801},{"x":0.20098039507865906,"y":0.747474730014801},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.1895424872636795,0.747474730014801,0.20098039507865906,0.7638888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.7234848737716675},{"x":0.75,"y":0.7209596037864685},{"x":0.75,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1845424872636795,0.7164848737716675,0.755,0.7708888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7124183177947998,0.7676767706871033,0.7254902124404907,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7840909361839294},{"x":0.673202633857727,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.673202633857727,0.7676767706871033,0.7058823704719543,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"رأي","boundary":[0.6454248428344727,0.7676767706871033,0.6666666865348816,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6209150552749634,0.7676767706871033,0.6388888955116272,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.5915032625198364,0.7676767706871033,0.6127451062202454,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5604575276374817,0.7676767706871033,0.5833333134651184,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5310457348823547,0.7689393758773804,0.5588235259056091,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7853535413742065},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوده","boundary":[0.49673202633857727,0.7689393758773804,0.5245097875595093,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7689393758773804},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7689393758773804},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7853535413742065},{"x":0.46405228972435,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.46405228972435,0.7689393758773804,0.4901960790157318,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.7689393758773804},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7689393758773804},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7853535413742065},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45261436700820923,0.7689393758773804,0.45588234066963196,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.7689393758773804},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7689393758773804},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7853535413742065},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.42810457944869995,0.7689393758773804,0.4444444477558136,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.7689393758773804},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7689393758773804},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7853535413742065},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیانگر","boundary":[0.39052286744117737,0.7689393758773804,0.41993463039398193,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7689393758773804},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7689393758773804},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3611111044883728,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.3611111044883728,0.7689393758773804,0.3807189464569092,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.7689393758773804},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7689393758773804},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتوانه","boundary":[0.3186274468898773,0.7689393758773804,0.35947713255882263,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.7689393758773804},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7689393758773804},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7866161465644836},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردمی","boundary":[0.27450981736183167,0.7689393758773804,0.31209149956703186,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.7702020406723022},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7702020406723022},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7866161465644836},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.24346405267715454,0.7702020406723022,0.26633986830711365,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7702020406723022},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7689393758773804},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7866161465644836},{"x":0.1846405267715454,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.1846405267715454,0.7702020406723022,0.23529411852359772,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7929292917251587},{"x":0.7254902124404907,"y":0.808080792427063},{"x":0.686274528503418,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.686274528503418,0.7916666865348816,0.7254902124404907,0.808080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.7916666865348816},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7929292917251587},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8068181872367859},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6552287340164185,0.7916666865348816,0.6797385811805725,0.8068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7916666865348816},{"x":0.648692786693573,"y":0.7916666865348816},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8068181872367859},{"x":0.6241829991340637,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6241829991340637,0.7916666865348816,0.6470588445663452,0.8068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.7916666865348816},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7916666865348816},{"x":0.6225489974021912,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6192810535430908,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6192810535430908,0.7916666865348816,0.6225489974021912,0.8055555820465088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7271241545677185,"y":0.8068181872367859},{"x":0.1846405267715454,"y":0.808080792427063}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1796405267715454,0.7606767706871033,0.7321241545677185,0.8138181872367859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7260100841522217},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7260100841522217},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7348484992980957},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.1846405267715454,0.7260100841522217,0.20098039507865906,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7260100841522217},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7260100841522217},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7348484992980957},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.7190100841522217,0.20598039507865906,0.7418484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7929292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7929292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.8030303120613098},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.18627451360225677,0.7929292917251587,0.20098039507865906,0.8030303120613098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7929292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7929292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.8030303120613098},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.7859292917251587,0.20598039507865906,0.8100303120613098],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/HNdQjkoJkIIALUBR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/bJifyZmfBAWUprnK.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/NImLvcEpFwHROSfP.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00037095775304276957,0.00020159933287085908,0.9985714361870212,0.998972451783792]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.1679292917251587},{"x":0.6160130500793457,"y":0.1679292917251587},{"x":0.6160130500793457,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5866013169288635,"y":0.18308080732822418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5866013169288635,0.1679292917251587,0.6160130500793457,0.18308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5816993713378906,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5816993713378906,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5571895241737366,"y":0.18308080732822418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5571895241737366,0.1679292917251587,0.5816993713378906,0.18308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5522875785827637,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5522875785827637,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5277777910232544,"y":0.18308080732822418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.5277777910232544,0.1679292917251587,0.5522875785827637,0.18308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5212418437004089,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5212418437004089,"y":0.18308080732822418},{"x":0.516339898109436,"y":0.18308080732822418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.516339898109436,0.1679292917251587,0.5212418437004089,0.18308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5098039507865906,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5098039507865906,"y":0.18308080732822418},{"x":0.46078431606292725,"y":0.18308080732822418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.46078431606292725,0.1666666716337204,0.5098039507865906,0.18308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.1666666716337204},{"x":0.45261436700820923,"y":0.1666666716337204},{"x":0.45261436700820923,"y":0.18308080732822418},{"x":0.4297385513782501,"y":0.18308080732822418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۳","boundary":[0.4297385513782501,0.1666666716337204,0.45261436700820923,0.18308080732822418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6160130500793457,"y":0.1679292917251587},{"x":0.6160130500793457,"y":0.18434342741966248},{"x":0.4297385513782501,"y":0.18308080732822418}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4247385513782501,0.1596666716337204,0.6210130500793457,0.19134342741966248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.2752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28409090638160706},{"x":0.232026144862175,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۵","boundary":[0.232026144862175,0.2752525210380554,0.24836601316928864,0.28409090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.2752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28409090638160706},{"x":0.232026144862175,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.2682525210380554,0.25336601316928864,0.29109090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.40909090638160706},{"x":0.24836601316928864,"y":0.40909090638160706},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4191919267177582},{"x":0.232026144862175,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.232026144862175,0.40909090638160706,0.24836601316928864,0.4191919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.40909090638160706},{"x":0.24836601316928864,"y":0.40909090638160706},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4191919267177582},{"x":0.232026144862175,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.40209090638160705,0.25336601316928864,0.4261919267177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4318181872367859},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4318181872367859},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4431818127632141},{"x":0.232026144862175,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.232026144862175,0.4318181872367859,0.24836601316928864,0.4431818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4318181872367859},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4318181872367859},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4431818127632141},{"x":0.232026144862175,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.4248181872367859,0.25336601316928864,0.4501818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.40909090638160706},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3775252401828766},{"x":0.8692810535430908,"y":0.3775252401828766},{"x":0.8692810535430908,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درنگی","boundary":[0.8496732115745544,0.40909090638160706,0.8692810535430908,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.42424243688583374},{"x":0.8496732115745544,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8692810535430908,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8692810535430908,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8496732115745544,0.42424243688583374,0.8692810535430908,0.41287878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.46464645862579346},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4292929172515869},{"x":0.8692810535430908,"y":0.4292929172515869},{"x":0.8692810535430908,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.8496732115745544,0.46464645862579346,0.8692810535430908,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5},{"x":0.8496732115745544,"y":0.469696968793869},{"x":0.8692810535430908,"y":0.469696968793869},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.8496732115745544,0.5,0.8692810535430908,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5404040217399597},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5050504803657532},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5050504803657532},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.8496732115745544,0.5404040217399597,0.8692810535430908,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5694444179534912},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5454545617103577},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5454545617103577},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.8496732115745544,0.5694444179534912,0.8692810535430908,0.5454545617103577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5694444179534912},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3775252401828766},{"x":0.8692810535430908,"y":0.3775252401828766},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8446732115745544,0.5624444179534912,0.8742810535430908,0.3845252401828766],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4987373650074005},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4987373650074005},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5088383555412292},{"x":0.232026144862175,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.232026144862175,0.4987373650074005,0.24836601316928864,0.5088383555412292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4987373650074005},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4987373650074005},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5088383555412292},{"x":0.232026144862175,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.4917373650074005,0.25336601316928864,0.5158383555412293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7957516312599182,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7957516312599182,"y":0.24494948983192444},{"x":0.766339898109436,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.766339898109436,0.22853535413742065,0.7957516312599182,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7565359473228455,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7565359473228455,"y":0.24494948983192444},{"x":0.75,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.75,0.22853535413742065,0.7565359473228455,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.22853535413742065},{"x":0.741830050945282,"y":0.22853535413742065},{"x":0.741830050945282,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7222222089767456,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7222222089767456,0.22853535413742065,0.741830050945282,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7189542651176453,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7189542651176453,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6993464231491089,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رغم","boundary":[0.6993464231491089,0.22853535413742065,0.7189542651176453,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6928104758262634,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6928104758262634,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6601307392120361,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادعای","boundary":[0.6601307392120361,0.22853535413742065,0.6928104758262634,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6552287340164185,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6552287340164185,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6160130500793457,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6160130500793457,0.22853535413742065,0.6552287340164185,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6111111044883728,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6111111044883728,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5866013169288635,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5866013169288635,0.22853535413742065,0.6111111044883728,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5784313678741455,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5784313678741455,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5555555820465088,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5555555820465088,0.22853535413742065,0.5784313678741455,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5473856329917908,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5473856329917908,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5424836874008179,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5424836874008179,0.22853535413742065,0.5473856329917908,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5375816822052002,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5375816822052002,"y":0.24494948983192444},{"x":0.508169949054718,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.508169949054718,0.22853535413742065,0.5375816822052002,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5032680034637451,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5032680034637451,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4771241843700409,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.4771241843700409,0.22853535413742065,0.5032680034637451,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4673202633857727,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4673202633857727,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4395424723625183,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.4395424723625183,0.22853535413742065,0.4673202633857727,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.22853535413742065},{"x":0.43300652503967285,"y":0.22853535413742065},{"x":0.43300652503967285,"y":0.24494948983192444},{"x":0.39542484283447266,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.39542484283447266,0.22853535413742065,0.43300652503967285,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3888888955116272,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3888888955116272,"y":0.24494948983192444},{"x":0.379084974527359,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.379084974527359,0.22853535413742065,0.3888888955116272,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3235294222831726,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستورات","boundary":[0.3235294222831726,0.22853535413742065,0.3741829991340637,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3153594732284546,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3153594732284546,"y":0.24494948983192444},{"x":0.28594771027565,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.28594771027565,0.22853535413742065,0.3153594732284546,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.22853535413742065},{"x":0.28594771027565,"y":0.22853535413742065},{"x":0.28594771027565,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2826797366142273,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2826797366142273,0.22853535413742065,0.28594771027565,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.22853535413742065},{"x":0.27614378929138184,"y":0.22853535413742065},{"x":0.27614378929138184,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2630718946456909,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2630718946456909,0.22853535413742065,0.27614378929138184,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.22853535413742065},{"x":0.258169949054718,"y":0.22853535413742065},{"x":0.258169949054718,"y":0.24494948983192444},{"x":0.232026144862175,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.232026144862175,0.22853535413742065,0.258169949054718,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7728758454322815,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7728758454322815,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7434640526771545,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.7434640526771545,0.2512626349925995,0.7728758454322815,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7369281053543091,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7369281053543091,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7026143670082092,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7026143670082092,0.2512626349925995,0.7369281053543091,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6960784196853638,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6797385811805725,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6797385811805725,0.2512626349925995,0.6960784196853638,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6715686321258545,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6715686321258545,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6388888955116272,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعالیم","boundary":[0.6388888955116272,0.2512626349925995,0.6715686321258545,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6323529481887817,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6323529481887817,"y":0.26767677068710327},{"x":0.593137264251709,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیستیم","boundary":[0.593137264251709,0.2512626349925995,0.6323529481887817,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.2512626349925995},{"x":0.584967315196991,"y":0.2512626349925995},{"x":0.584967315196991,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5816993713378906,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5816993713378906,0.2512626349925995,0.584967315196991,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5735294222831726,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5555555820465088,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بين","boundary":[0.5555555820465088,0.2512626349925995,0.5735294222831726,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5473856329917908,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5196078419685364,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.5196078419685364,0.2512626349925995,0.5473856329917908,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5130718946456909,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5065359473228455,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5065359473228455,0.2512626349925995,0.5130718946456909,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.2512626349925995},{"x":0.49836599826812744,"y":0.2512626349925995},{"x":0.49836599826812744,"y":0.26767677068710327},{"x":0.47875815629959106,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.47875815629959106,0.2512626349925995,0.49836599826812744,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2512626349925995},{"x":0.47385621070861816,"y":0.2512626349925995},{"x":0.47385621070861816,"y":0.26767677068710327},{"x":0.47058823704719543,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.2512626349925995,0.47385621070861816,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.2512626349925995},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2512626349925995},{"x":0.4624182879924774,"y":0.26767677068710327},{"x":0.4084967374801636,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرسنگها","boundary":[0.4084967374801636,0.2512626349925995,0.4624182879924774,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.2512626349925995},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2512626349925995},{"x":0.4019607901573181,"y":0.26767677068710327},{"x":0.370915025472641,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.370915025472641,0.2512626349925995,0.4019607901573181,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.2512626349925995},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2512626349925995},{"x":0.36274510622024536,"y":0.26767677068710327},{"x":0.33986929059028625,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33986929059028625,0.2512626349925995,0.36274510622024536,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3382352888584137,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3382352888584137,"y":0.26767677068710327},{"x":0.33496731519699097,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33496731519699097,0.2512626349925995,0.3382352888584137,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3284313678741455,"y":0.26767677068710327},{"x":0.30718955397605896,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.30718955397605896,0.2512626349925995,0.3284313678741455,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3006536066532135,"y":0.26767677068710327},{"x":0.26633986830711365,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.26633986830711365,0.2512626349925995,0.3006536066532135,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2598039209842682,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2598039209842682,"y":0.26767677068710327},{"x":0.232026144862175,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.232026144862175,0.2512626349925995,0.2598039209842682,0.26767677068710327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7957516312599182,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7957516312599182,"y":0.26767677068710327},{"x":0.232026144862175,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22702614486217498,0.22153535413742065,0.8007516312599182,0.2746767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7728758454322815,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7728758454322815,"y":0.2904040515422821},{"x":0.741830050945282,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.741830050945282,0.27398988604545593,0.7728758454322815,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7352941036224365,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2904040515422821},{"x":0.7107843160629272,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.7107843160629272,0.27398988604545593,0.7352941036224365,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2904040515422821},{"x":0.665032684803009,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.665032684803009,0.27398988604545593,0.7058823704719543,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6584967374801636,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6584967374801636,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.27398988604545593,0.6584967374801636,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6405228972434998,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6405228972434998,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6029411554336548,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.6029411554336548,0.27398988604545593,0.6405228972434998,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5964052081108093,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5669934749603271,0.27398988604545593,0.5964052081108093,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5604575276374817,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.5343137383460999,0.27398988604545593,0.5604575276374817,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5277777910232544,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5277777910232544,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5228758454322815,0.27398988604545593,0.5277777910232544,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.27398988604545593},{"x":0.516339898109436,"y":0.27398988604545593},{"x":0.516339898109436,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5,0.27398988604545593,0.516339898109436,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.27398988604545593},{"x":0.49346405267715454,"y":0.27398988604545593},{"x":0.49346405267715454,"y":0.2904040515422821},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعاری","boundary":[0.45588234066963196,0.27398988604545593,0.49346405267715454,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.27398988604545593},{"x":0.4493463933467865,"y":0.27398988604545593},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2904040515422821},{"x":0.406862735748291,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبنده","boundary":[0.406862735748291,0.27398988604545593,0.4493463933467865,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.27398988604545593},{"x":0.4019607901573181,"y":0.27398988604545593},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2904040515422821},{"x":0.379084974527359,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.379084974527359,0.27398988604545593,0.4019607901573181,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.27398988604545593},{"x":0.3758170008659363,"y":0.27398988604545593},{"x":0.3758170008659363,"y":0.2904040515422821},{"x":0.3660130798816681,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3660130798816681,0.27398988604545593,0.3758170008659363,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7957516312599182,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7957516312599182,"y":0.31186869740486145},{"x":0.766339898109436,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.766339898109436,0.29671716690063477,0.7957516312599182,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7565359473228455,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7565359473228455,"y":0.31186869740486145},{"x":0.7483659982681274,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7483659982681274,0.29671716690063477,0.7565359473228455,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7401960492134094,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7401960492134094,"y":0.31186869740486145},{"x":0.720588207244873,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.720588207244873,0.29671716690063477,0.7401960492134094,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7124183177947998,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7124183177947998,"y":0.31186869740486145},{"x":0.6715686321258545,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خمینی","boundary":[0.6715686321258545,0.29671716690063477,0.7124183177947998,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6633986830711365,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6633986830711365,"y":0.31186869740486145},{"x":0.6601307392120361,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6601307392120361,0.29671716690063477,0.6633986830711365,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6584967374801636,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6584967374801636,"y":0.31186869740486145},{"x":0.648692786693573,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ره","boundary":[0.648692786693573,0.29671716690063477,0.6584967374801636,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6470588445663452,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31186869740486145},{"x":0.6437908411026001,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6437908411026001,0.29671716690063477,0.6470588445663452,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6356208920478821,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6356208920478821,"y":0.31186869740486145},{"x":0.6078431606292725,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.6078431606292725,0.29671716690063477,0.6356208920478821,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5996732115745544,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5996732115745544,"y":0.31186869740486145},{"x":0.5751634240150452,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5751634240150452,0.29671716690063477,0.5996732115745544,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5669934749603271,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5669934749603271,"y":0.31186869740486145},{"x":0.5179738402366638,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5179738402366638,0.29671716690063477,0.5669934749603271,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5098039507865906,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5098039507865906,"y":0.31186869740486145},{"x":0.4689542353153229,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4689542353153229,0.29671716690063477,0.5098039507865906,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.29671716690063477},{"x":0.4624182879924774,"y":0.29671716690063477},{"x":0.4624182879924774,"y":0.31186869740486145},{"x":0.4362744987010956,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4362744987010956,0.29671716690063477,0.4624182879924774,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.29671716690063477},{"x":0.42810457944869995,"y":0.29671716690063477},{"x":0.42810457944869995,"y":0.31186869740486145},{"x":0.41993463039398193,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.41993463039398193,0.29671716690063477,0.42810457944869995,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.29671716690063477},{"x":0.4133986830711365,"y":0.29671716690063477},{"x":0.4133986830711365,"y":0.31186869740486145},{"x":0.40522876381874084,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40522876381874084,0.29671716690063477,0.4133986830711365,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.29671716690063477},{"x":0.3986928164958954,"y":0.29671716690063477},{"x":0.3986928164958954,"y":0.31186869740486145},{"x":0.3660130798816681,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوجب","boundary":[0.3660130798816681,0.29671716690063477,0.3986928164958954,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.29671716690063477},{"x":0.35947713255882263,"y":0.29671716690063477},{"x":0.35947713255882263,"y":0.31186869740486145},{"x":0.3186274468898773,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واجبات","boundary":[0.3186274468898773,0.29671716690063477,0.35947713255882263,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.29671716690063477},{"x":0.31209149956703186,"y":0.29671716690063477},{"x":0.31209149956703186,"y":0.31186869740486145},{"x":0.29901960492134094,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.29901960492134094,0.29671716690063477,0.31209149956703186,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.29671716690063477},{"x":0.2908496856689453,"y":0.29671716690063477},{"x":0.2908496856689453,"y":0.31186869740486145},{"x":0.27614378929138184,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داند","boundary":[0.27614378929138184,0.29671716690063477,0.2908496856689453,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.29671716690063477},{"x":0.27124184370040894,"y":0.29671716690063477},{"x":0.27124184370040894,"y":0.31186869740486145},{"x":0.26633986830711365,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26633986830711365,0.29671716690063477,0.27124184370040894,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.29671716690063477},{"x":0.26143792271614075,"y":0.29671716690063477},{"x":0.26143792271614075,"y":0.31186869740486145},{"x":0.232026144862175,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.232026144862175,0.29671716690063477,0.26143792271614075,0.31186869740486145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7957516312599182,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7957516312599182,"y":0.31186869740486145},{"x":0.232026144862175,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22702614486217498,0.2669898860454559,0.8007516312599182,0.31886869740486146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجاست","boundary":[0.7222222089767456,0.3169191777706146,0.7728758454322815,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7026143670082092,0.3169191777706146,0.7156862616539001,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صیانت","boundary":[0.6601307392120361,0.3169191777706146,0.6960784196853638,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.3169191777706146,0.6535947918891907,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6225489974021912,0.3169191777706146,0.6405228972434998,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5947712659835815,0.3169191777706146,0.6160130500793457,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.3169191777706146},{"x":0.593137264251709,"y":0.3169191777706146},{"x":0.593137264251709,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5898692607879639,0.3169191777706146,0.593137264251709,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.5571895241737366,0.3169191777706146,0.5816993713378906,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5196078419685364,0.3169191777706146,0.5506535768508911,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5016340017318726,0.3169191777706146,0.5147058963775635,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.3169191777706146},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3169191777706146},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4852941036224365,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4852941036224365,0.3169191777706146,0.49346405267715454,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3169191777706146},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3169191777706146},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3345959484577179},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیراهه","boundary":[0.44607841968536377,0.3169191777706146,0.47875815629959106,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.3169191777706146},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3169191777706146},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.4019607901573181,0.3169191777706146,0.4395424723625183,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3169191777706146},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3169191777706146},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3345959484577179},{"x":0.379084974527359,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.379084974527359,0.3169191777706146,0.39542484283447266,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.3169191777706146},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3169191777706146},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3345959484577179},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.35457515716552734,0.3169191777706146,0.37745097279548645,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.3169191777706146},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3169191777706146},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3345959484577179},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.33496731519699097,0.3169191777706146,0.3480392098426819,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3169191777706146},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3169191777706146},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3345959484577179},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واجب","boundary":[0.29738563299179077,0.3169191777706146,0.32679739594459534,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.3169191777706146},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3169191777706146},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3345959484577179},{"x":0.26633986830711365,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.26633986830711365,0.3169191777706146,0.2908496856689453,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.3169191777706146},{"x":0.2630718946456909,"y":0.3169191777706146},{"x":0.2630718946456909,"y":0.3345959484577179},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.2598039209842682,0.3169191777706146,0.2630718946456909,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.3169191777706146},{"x":0.258169949054718,"y":0.3169191777706146},{"x":0.258169949054718,"y":0.3345959484577179},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"!!","boundary":[0.25163400173187256,0.3169191777706146,0.258169949054718,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3169191777706146},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3169191777706146},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3345959484577179},{"x":0.232026144862175,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۷","boundary":[0.232026144862175,0.3169191777706146,0.24836601316928864,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7957516312599182,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7957516312599182,"y":0.35606059432029724},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.7647058963775635,0.34090909361839294,0.7957516312599182,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.34217172861099243},{"x":0.758169949054718,"y":0.34217172861099243},{"x":0.758169949054718,"y":0.35606059432029724},{"x":0.7483659982681274,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7483659982681274,0.34217172861099243,0.758169949054718,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7401960492134094,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7401960492134094,"y":0.35606059432029724},{"x":0.720588207244873,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.720588207244873,0.34217172861099243,0.7401960492134094,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7124183177947998,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7124183177947998,"y":0.35606059432029724},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7058823704719543,0.34217172861099243,0.7124183177947998,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6977124214172363,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6977124214172363,"y":0.35606059432029724},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6666666865348816,0.34217172861099243,0.6977124214172363,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6633986830711365,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6633986830711365,"y":0.35606059432029724},{"x":0.6584967374801636,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6584967374801636,0.34217172861099243,0.6633986830711365,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6519607901573181,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6519607901573181,"y":0.35606059432029724},{"x":0.6241829991340637,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.6241829991340637,0.34217172861099243,0.6519607901573181,0.35606059432029724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7957516312599182,"y":0.35606059432029724},{"x":0.232026144862175,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22702614486217498,0.3099191777706146,0.8007516312599182,0.36306059432029725],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6176470518112183,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6176470518112183,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6094771027565002,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6094771027565002,0.34217172861099243,0.6176470518112183,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.34217172861099243},{"x":0.601307213306427,"y":0.34217172861099243},{"x":0.601307213306427,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5588235259056091,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسلمان","boundary":[0.5588235259056091,0.34217172861099243,0.601307213306427,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5506535768508911,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5506535768508911,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5228758454322815,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.5228758454322815,0.34217172861099243,0.5506535768508911,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5147058963775635,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5147058963775635,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5098039507865906,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5098039507865906,0.34217172861099243,0.5147058963775635,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5032680034637451,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5032680034637451,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4950980246067047,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4950980246067047,0.34217172861099243,0.5032680034637451,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.34217172861099243},{"x":0.48856207728385925,"y":0.34217172861099243},{"x":0.48856207728385925,"y":0.35732322931289673},{"x":0.45588234066963196,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.45588234066963196,0.34217172861099243,0.48856207728385925,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.34217172861099243},{"x":0.44771242141723633,"y":0.34217172861099243},{"x":0.44771242141723633,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4264705777168274,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.4264705777168274,0.34217172861099243,0.44771242141723633,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.34217172861099243},{"x":0.41830065846443176,"y":0.34217172861099243},{"x":0.41830065846443176,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3888888955116272,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.3888888955116272,0.34217172861099243,0.41830065846443176,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3807189464569092,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3807189464569092,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3562091588973999,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.3562091588973999,0.34217172861099243,0.3807189464569092,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.34217172861099243},{"x":0.34967321157455444,"y":0.34217172861099243},{"x":0.34967321157455444,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3382352888584137,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3382352888584137,0.34217172861099243,0.34967321157455444,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.34217172861099243},{"x":0.32679739594459534,"y":0.34217172861099243},{"x":0.32679739594459534,"y":0.35732322931289673},{"x":0.30228757858276367,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.30228757858276367,0.34217172861099243,0.32679739594459534,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3006536066532135,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3006536066532135,"y":0.35732322931289673},{"x":0.2957516312599182,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2957516312599182,0.34217172861099243,0.3006536066532135,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.34217172861099243},{"x":0.2875817120075226,"y":0.34217172861099243},{"x":0.2875817120075226,"y":0.35732322931289673},{"x":0.2679738700389862,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.2679738700389862,0.34217172861099243,0.2875817120075226,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2598039209842682,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2598039209842682,"y":0.35353535413742065},{"x":0.232026144862175,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.232026144862175,0.34090909361839294,0.2598039209842682,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیانگذار","boundary":[0.7189542651176453,0.3636363744735718,0.7728758454322815,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6764705777168274,0.3636363744735718,0.7107843160629272,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6339869499206543,0.3636363744735718,0.6699346303939819,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6241829991340637,0.3636363744735718,0.6290849447250366,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5898692607879639,0.3636363744735718,0.6176470518112183,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5735294222831726,0.3636363744735718,0.5816993713378906,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5490196347236633,0.3636363744735718,0.5669934749603271,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5065359473228455,0.3636363744735718,0.5408496856689453,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.3636363744735718},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3636363744735718},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3787878751754761},{"x":0.491830050945282,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.491830050945282,0.3636363744735718,0.49836599826812744,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.3636363744735718},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3636363744735718},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3787878751754761},{"x":0.45588234066963196,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"احیاء","boundary":[0.45588234066963196,0.3636363744735718,0.48366013169288635,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4264705777168274,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.4264705777168274,0.3636363744735718,0.4493463933467865,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.3636363744735718},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3636363744735718},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3787878751754761},{"x":0.406862735748291,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.406862735748291,0.3636363744735718,0.41830065846443176,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.3660130798816681,0.3636363744735718,0.3986928164958954,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3578431308269501,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3578431308269501,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3464052379131317,0.3636363744735718,0.3578431308269501,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3636363744735718},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3636363744735718},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3787878751754761},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانستند","boundary":[0.29738563299179077,0.3636363744735718,0.33986929059028625,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2957516312599182,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2957516312599182,"y":0.3787878751754761},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2908496856689453,0.3636363744735718,0.2957516312599182,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.3636363744735718},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3636363744735718},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3787878751754761},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.2647058963775635,0.3636363744735718,0.28431373834609985,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3636363744735718},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3636363744735718},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3787878751754761},{"x":0.232026144862175,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.232026144862175,0.3636363744735718,0.25653594732284546,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7401960492134094,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.7401960492134094,0.3863636255264282,0.7728758454322815,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3863636255264282},{"x":0.733660101890564,"y":0.3863636255264282},{"x":0.733660101890564,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احساسات","boundary":[0.6797385811805725,0.3863636255264282,0.733660101890564,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6437908411026001,0.3863636255264282,0.6715686321258545,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.6094771027565002,0.3863636255264282,0.6372548937797546,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6029411554336548,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5980392098426819,0.3863636255264282,0.6029411554336548,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5588235259056091,0.3863636255264282,0.5915032625198364,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.5212418437004089,0.3863636255264282,0.5522875785827637,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4015151560306549},{"x":0.46568626165390015,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روحانیت","boundary":[0.46568626165390015,0.3863636255264282,0.5130718946456909,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4015151560306549},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.4362744987010956,0.3863636255264282,0.4575163424015045,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4297385513782501,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4015151560306549},{"x":0.406862735748291,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.406862735748291,0.3863636255264282,0.4297385513782501,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4015151560306549},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40032678842544556,0.3863636255264282,0.4035947620868683,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4015151560306549},{"x":0.3758170008659363,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3758170008659363,0.3863636255264282,0.3937908411026001,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.3863636255264282},{"x":0.36764705181121826,"y":0.3863636255264282},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4015151560306549},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.3415032625198364,0.3863636255264282,0.36764705181121826,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.3863636255264282},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3863636255264282},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4015151560306549},{"x":0.33496731519699097,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33496731519699097,0.3863636255264282,0.33986929059028625,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4015151560306549},{"x":0.28594771027565,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.28594771027565,0.3863636255264282,0.3284313678741455,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.3863636255264282},{"x":0.27941176295280457,"y":0.3863636255264282},{"x":0.27941176295280457,"y":0.4015151560306549},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزاری","boundary":[0.24673202633857727,0.3863636255264282,0.27941176295280457,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3863636255264282},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3863636255264282},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4015151560306549},{"x":0.232026144862175,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.232026144862175,0.3863636255264282,0.23856209218502045,0.4015151560306549]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7728758454322815,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4015151560306549},{"x":0.232026144862175,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22702614486217498,0.33390909361839294,0.7778758454322815,0.4085151560306549],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7728758454322815,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4267676770687103},{"x":0.75,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.7516340017318726,0.41035354137420654,0.7728758454322815,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7450980544090271,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7450980544090271,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7401960492134094,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7401960492134094,0.41035354137420654,0.7450980544090271,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.40909090638160706},{"x":0.733660101890564,"y":0.41035354137420654},{"x":0.733660101890564,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6993464231491089,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.6993464231491089,0.40909090638160706,0.733660101890564,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6944444179534912,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6928104758262634,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6339869499206543,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مارکسیسم","boundary":[0.6339869499206543,0.40909090638160706,0.6928104758262634,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6274510025978088,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6274510025978088,"y":0.42297980189323425},{"x":0.6029411554336548,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6029411554336548,0.40782827138900757,0.6274510025978088,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.40782827138900757},{"x":0.601307213306427,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5996732115745544,"y":0.42297980189323425},{"x":0.5947712659835815,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5947712659835815,0.40782827138900757,0.5996732115745544,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7630718946456909,0.4305555522441864,0.7957516312599182,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.7222222089767456,0.4305555522441864,0.7565359473228455,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6764705777168274,0.4305555522441864,0.7156862616539001,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4469696879386902},{"x":0.665032684803009,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.665032684803009,0.4305555522441864,0.6699346303939819,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رژیم","boundary":[0.6339869499206543,0.4305555522441864,0.6584967374801636,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پهلوی","boundary":[0.5947712659835815,0.4305555522441864,0.6290849447250366,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5751634240150452,0.4305555522441864,0.5882353186607361,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.5522875785827637,0.4305555522441864,0.5702614188194275,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5114378929138184,0.4305555522441864,0.5457516312599182,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5,0.4305555522441864,0.5049019455909729,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7957516312599182,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7957516312599182,"y":0.469696968793869},{"x":0.766339898109436,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.766339898109436,0.45328283309936523,0.7957516312599182,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.469696968793869},{"x":0.75,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.75,0.45328283309936523,0.7598039507865906,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7450980544090271,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7450980544090271,"y":0.469696968793869},{"x":0.7320261597633362,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7320261597633362,0.45328283309936523,0.7450980544090271,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7271241545677185,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7271241545677185,"y":0.469696968793869},{"x":0.6764705777168274,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.6764705777168274,0.45328283309936523,0.7271241545677185,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6715686321258545,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6715686321258545,"y":0.469696968793869},{"x":0.6307189464569092,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6307189464569092,0.45328283309936523,0.6715686321258545,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6258170008659363,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6258170008659363,"y":0.469696968793869},{"x":0.6029411554336548,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6029411554336548,0.45328283309936523,0.6258170008659363,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5996732115745544,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5996732115745544,"y":0.469696968793869},{"x":0.5947712659835815,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5947712659835815,0.45328283309936523,0.5996732115745544,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5898692607879639,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5898692607879639,"y":0.469696968793869},{"x":0.5571895241737366,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهادی","boundary":[0.5571895241737366,0.45328283309936523,0.5898692607879639,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5506535768508911,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5506535768508911,"y":0.469696968793869},{"x":0.5408496856689453,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5408496856689453,0.45328283309936523,0.5506535768508911,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5359477400779724,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5359477400779724,"y":0.469696968793869},{"x":0.5212418437004089,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5212418437004089,0.45328283309936523,0.5359477400779724,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5147058963775635,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5147058963775635,"y":0.469696968793869},{"x":0.5098039507865906,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5098039507865906,0.45328283309936523,0.5147058963775635,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5065359473228455,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5065359473228455,"y":0.469696968793869},{"x":0.47385621070861816,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجمع","boundary":[0.47385621070861816,0.45328283309936523,0.5065359473228455,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4689542353153229,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4689542353153229,"y":0.469696968793869},{"x":0.41993463039398193,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.41993463039398193,0.45328283309936523,0.4689542353153229,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.45328283309936523},{"x":0.41503268480300903,"y":0.45328283309936523},{"x":0.41503268480300903,"y":0.469696968793869},{"x":0.3692810535430908,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصلحت","boundary":[0.3692810535430908,0.45328283309936523,0.41503268480300903,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.45328283309936523},{"x":0.36274510622024536,"y":0.45328283309936523},{"x":0.36274510622024536,"y":0.469696968793869},{"x":0.3415032625198364,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.3415032625198364,0.45328283309936523,0.36274510622024536,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.45328283309936523},{"x":0.33496731519699097,"y":0.45328283309936523},{"x":0.33496731519699097,"y":0.469696968793869},{"x":0.33006536960601807,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.33006536960601807,0.45328283309936523,0.33496731519699097,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.45328283309936523},{"x":0.3251633942127228,"y":0.45328283309936523},{"x":0.3251633942127228,"y":0.469696968793869},{"x":0.29901960492134094,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داریم","boundary":[0.29901960492134094,0.45328283309936523,0.3251633942127228,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.45328283309936523},{"x":0.29901960492134094,"y":0.45328283309936523},{"x":0.29901960492134094,"y":0.469696968793869},{"x":0.29411765933036804,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.45328283309936523,0.29901960492134094,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.45328283309936523},{"x":0.28921568393707275,"y":0.45328283309936523},{"x":0.28921568393707275,"y":0.469696968793869},{"x":0.2777777910232544,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2777777910232544,0.45328283309936523,0.28921568393707275,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.45328283309936523},{"x":0.27124184370040894,"y":0.45328283309936523},{"x":0.27124184370040894,"y":0.469696968793869},{"x":0.25163400173187256,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.25163400173187256,0.45328283309936523,0.27124184370040894,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.45328283309936523},{"x":0.2450980395078659,"y":0.45328283309936523},{"x":0.2450980395078659,"y":0.469696968793869},{"x":0.232026144862175,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.232026144862175,0.45328283309936523,0.2450980395078659,0.469696968793869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7973856329917908,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7957516312599182,"y":0.47979798913002014},{"x":0.232026144862175,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22866013169288635,0.3945151560306549,0.8007516312599182,0.48679798913002015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7728758454322815,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7728758454322815,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7532680034637451,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.7532680034637451,0.47601011395454407,0.7728758454322815,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7467319965362549,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7467319965362549,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7254902124404907,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7254902124404907,0.47601011395454407,0.7467319965362549,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.47601011395454407},{"x":0.720588207244873,"y":0.47601011395454407},{"x":0.720588207244873,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7156862616539001,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7156862616539001,0.47601011395454407,0.720588207244873,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7156862616539001,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7156862616539001,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7075163125991821,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7075163125991821,0.47601011395454407,0.7156862616539001,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7026143670082092,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7026143670082092,0.47601011395454407,0.7058823704719543,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6944444179534912,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6944444179534912,"y":0.49242424964904785},{"x":0.673202633857727,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.673202633857727,0.47601011395454407,0.6944444179534912,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6715686321258545,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6715686321258545,"y":0.49242424964904785},{"x":0.656862735748291,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاه","boundary":[0.656862735748291,0.47601011395454407,0.6715686321258545,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6503267884254456,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6503267884254456,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6307189464569092,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6307189464569092,0.47601011395454407,0.6503267884254456,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6241829991340637,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6241829991340637,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6176470518112183,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6176470518112183,0.47601011395454407,0.6241829991340637,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6094771027565002,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6094771027565002,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5833333134651184,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فدای","boundary":[0.5833333134651184,0.47601011395454407,0.6094771027565002,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.47601011395454407},{"x":0.576797366142273,"y":0.47601011395454407},{"x":0.576797366142273,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5310457348823547,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصلحت","boundary":[0.5310457348823547,0.47601011395454407,0.576797366142273,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5261437892913818,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5261437892913818,"y":0.49242424964904785},{"x":0.4901960790157318,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ننموده","boundary":[0.4901960790157318,0.47601011395454407,0.5261437892913818,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.47601011395454407},{"x":0.4869281053543091,"y":0.47601011395454407},{"x":0.4869281053543091,"y":0.49242424964904785},{"x":0.47875815629959106,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.47875815629959106,0.47601011395454407,0.4869281053543091,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.47601011395454407},{"x":0.47385621070861816,"y":0.47601011395454407},{"x":0.47385621070861816,"y":0.49242424964904785},{"x":0.47058823704719543,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.47601011395454407,0.47385621070861816,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.47601011395454407},{"x":0.46568626165390015,"y":0.47601011395454407},{"x":0.46568626165390015,"y":0.49242424964904785},{"x":0.43790850043296814,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیکن","boundary":[0.43790850043296814,0.47601011395454407,0.46568626165390015,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.47601011395454407},{"x":0.4313725531101227,"y":0.47601011395454407},{"x":0.4313725531101227,"y":0.49242424964904785},{"x":0.42320260405540466,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42320260405540466,0.47601011395454407,0.4313725531101227,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.47601011395454407},{"x":0.4166666567325592,"y":0.47601011395454407},{"x":0.4166666567325592,"y":0.49242424964904785},{"x":0.3970588147640228,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.3970588147640228,0.47601011395454407,0.4166666567325592,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3921568691730499,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3921568691730499,"y":0.49242424964904785},{"x":0.3807189464569092,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3807189464569092,0.47601011395454407,0.3921568691730499,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3758170008659363,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3758170008659363,"y":0.49242424964904785},{"x":0.3513071835041046,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.3513071835041046,0.47601011395454407,0.3758170008659363,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.47601011395454407},{"x":0.343137264251709,"y":0.47601011395454407},{"x":0.343137264251709,"y":0.49242424964904785},{"x":0.33169934153556824,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33169934153556824,0.47601011395454407,0.343137264251709,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3251633942127228,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3251633942127228,"y":0.49242424964904785},{"x":0.30882352590560913,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.30882352590560913,0.47601011395454407,0.3251633942127228,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.47601011395454407},{"x":0.30228757858276367,"y":0.47601011395454407},{"x":0.30228757858276367,"y":0.49242424964904785},{"x":0.27941176295280457,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.27941176295280457,0.47601011395454407,0.30228757858276367,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.47601011395454407},{"x":0.2728758156299591,"y":0.47601011395454407},{"x":0.2728758156299591,"y":0.49242424964904785},{"x":0.232026144862175,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.232026144862175,0.47601011395454407,0.2728758156299591,0.49242424964904785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7728758454322815,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7728758454322815,"y":0.49242424964904785},{"x":0.232026144862175,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22702614486217498,0.46901011395454406,0.7778758454322815,0.49942424964904786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7614378929138184,0.4987373650074005,0.7728758454322815,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.7271241545677185,0.4987373650074005,0.7549019455909729,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.4987373650074005},{"x":0.720588207244873,"y":0.4987373650074005},{"x":0.720588207244873,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدیده","boundary":[0.6846405267715454,0.4987373650074005,0.720588207244873,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6764705777168274,0.4987373650074005,0.6879084706306458,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6421568393707275,0.4987373650074005,0.6666666865348816,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجیه","boundary":[0.6029411554336548,0.4987373650074005,0.6356208920478821,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5620915293693542,0.4987373650074005,0.5964052081108093,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.5147058963775635,0.4987373650074005,0.5555555820465088,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5065359473228455,0.4987373650074005,0.5098039507865906,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5,"y":0.5151515007019043},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصلحت","boundary":[0.4542483687400818,0.4987373650074005,0.5,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5151515007019043},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4395424723625183,0.4987373650074005,0.4493463933467865,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.4987373650074005},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4987373650074005},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5151515007019043},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.4133986830711365,0.4987373650074005,0.43300652503967285,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4987373650074005},{"x":0.406862735748291,"y":0.4987373650074005},{"x":0.406862735748291,"y":0.5151515007019043},{"x":0.379084974527359,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.379084974527359,0.4987373650074005,0.406862735748291,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.4987373650074005},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4987373650074005},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5151515007019043},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3562091588973999,0.4987373650074005,0.37254902720451355,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.4987373650074005},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4987373650074005},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5151515007019043},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3366013169288635,0.4987373650074005,0.35457515716552734,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4987373650074005},{"x":0.33006536960601807,"y":0.4987373650074005},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5151515007019043},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.32189542055130005,0.4987373650074005,0.33006536960601807,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7957516312599182,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7957516312599182,"y":0.5366161465644836},{"x":0.766339898109436,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.766339898109436,0.5214646458625793,0.7957516312599182,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5366161465644836},{"x":0.75,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.75,0.5214646458625793,0.7598039507865906,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7271241545677185,0.5214646458625793,0.7450980544090271,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5214646458625793},{"x":0.720588207244873,"y":0.5214646458625793},{"x":0.720588207244873,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.6895424723625183,0.5214646458625793,0.720588207244873,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحوم","boundary":[0.6470588445663452,0.5214646458625793,0.6846405267715454,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6111111044883728,0.5214646458625793,0.6421568393707275,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.5686274766921997,0.5214646458625793,0.6062091588973999,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.5214646458625793},{"x":0.563725471496582,"y":0.5214646458625793},{"x":0.563725471496582,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5490196347236633,0.5214646458625793,0.563725471496582,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5392156839370728,0.5214646458625793,0.5424836874008179,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5366161465644836},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.49346405267715454,0.5214646458625793,0.5359477400779724,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5214646458625793},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5214646458625793},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4771241843700409,0.5214646458625793,0.4869281053543091,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.5214646458625793},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5214646458625793},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.4493463933467865,0.5214646458625793,0.4722222089767456,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5214646458625793},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5214646458625793},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیانت","boundary":[0.4117647111415863,0.5214646458625793,0.44281044602394104,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5202020406723022},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5202020406723022},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5366161465644836},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماست","boundary":[0.37254902720451355,0.5202020406723022,0.40522876381874084,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.5202020406723022},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5202020406723022},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5353535413742065},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36274510622024536,0.5202020406723022,0.3660130798816681,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.5202020406723022},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5202020406723022},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5353535413742065},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیانت","boundary":[0.3251633942127228,0.5202020406723022,0.3562091588973999,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.5202020406723022},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5202020406723022},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5353535413742065},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.30882352590560913,0.5202020406723022,0.3186274468898773,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.5202020406723022},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5202020406723022},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5353535413742065},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.2810457646846771,0.5202020406723022,0.30392158031463623,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5202020406723022},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5202020406723022},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5353535413742065},{"x":0.232026144862175,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.232026144862175,0.5202020406723022,0.27450981736183167,0.5353535413742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7957516312599182,"y":0.5366161465644836},{"x":0.232026144862175,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22702614486217498,0.4917373650074005,0.8007516312599182,0.5436161465644836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5593434572219849},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ماست","boundary":[0.7434640526771545,0.5404040217399597,0.7728758454322815,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5593434572219849},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.7320261597633362,0.5404040217399597,0.7352941036224365,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"صرفا","boundary":[0.6977124214172363,0.5404040217399597,0.7238562107086182,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6699346303939819,0.5404040217399597,0.6895424723625183,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شعار","boundary":[0.6356208920478821,0.5404040217399597,0.6617646813392639,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبنده","boundary":[0.5866013169288635,0.5404040217399597,0.6290849447250366,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5522875785827637,0.5404040217399597,0.5784313678741455,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5408496856689453,0.5404040217399597,0.5441176295280457,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5228758454322815,0.5404040217399597,0.5310457348823547,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5593434572219849},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.49673202633857727,0.5404040217399597,0.5179738402366638,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5404040217399597},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5404040217399597},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5593434572219849},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.5404040217399597,0.49673202633857727,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.5404040217399597},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5404040217399597},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5593434572219849},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.4624182879924774,0.5404040217399597,0.48366013169288635,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5593434572219849},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44607841968536377,0.5404040217399597,0.4542483687400818,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5404040217399597},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5404040217399597},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5593434572219849},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.39542484283447266,0.5404040217399597,0.43790850043296814,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.5404040217399597},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5404040217399597},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5593434572219849},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جداست","boundary":[0.34477123618125916,0.5404040217399597,0.38725489377975464,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.5404040217399597},{"x":0.343137264251709,"y":0.5404040217399597},{"x":0.343137264251709,"y":0.5593434572219849},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.33986929059028625,0.5404040217399597,0.343137264251709,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5593434572219849},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.31209149956703186,0.5404040217399597,0.3284313678741455,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.5404040217399597},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5404040217399597},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5593434572219849},{"x":0.29901960492134094,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29901960492134094,0.5404040217399597,0.31209149956703186,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.5404040217399597},{"x":0.28921568393707275,"y":0.5404040217399597},{"x":0.28921568393707275,"y":0.5593434572219849},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.24836601316928864,0.5404040217399597,0.28921568393707275,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5404040217399597},{"x":0.2401960790157318,"y":0.5404040217399597},{"x":0.2401960790157318,"y":0.5593434572219849},{"x":0.232026144862175,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.232026144862175,0.5404040217399597,0.2401960790157318,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.564393937587738},{"x":0.7728758454322815,"y":0.564393937587738},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیمات","boundary":[0.7189542651176453,0.564393937587738,0.7728758454322815,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.564393937587738},{"x":0.7124183177947998,"y":0.564393937587738},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6715686321258545,0.564393937587738,0.7124183177947998,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.564393937587738},{"x":0.6666666865348816,"y":0.564393937587738},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6601307392120361,0.564393937587738,0.6666666865348816,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.564393937587738},{"x":0.6535947918891907,"y":0.564393937587738},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6323529481887817,0.564393937587738,0.6535947918891907,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.564393937587738},{"x":0.6258170008659363,"y":0.564393937587738},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5833333134651184},{"x":0.584967315196991,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مغایرت","boundary":[0.584967315196991,0.564393937587738,0.6258170008659363,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.564393937587738},{"x":0.5784313678741455,"y":0.564393937587738},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5571895241737366,0.564393937587738,0.5784313678741455,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.564393937587738},{"x":0.5555555820465088,"y":0.564393937587738},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5539215803146362,0.564393937587738,0.5555555820465088,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.564393937587738},{"x":0.5457516312599182,"y":0.564393937587738},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"آبه","boundary":[0.5326797366142273,0.564393937587738,0.5457516312599182,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.564393937587738},{"x":0.5261437892913818,"y":0.564393937587738},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5833333134651184},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تعبیر","boundary":[0.49673202633857727,0.564393937587738,0.5261437892913818,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.564393937587738},{"x":0.491830050945282,"y":0.564393937587738},{"x":0.491830050945282,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عامیانه","boundary":[0.4575163424015045,0.564393937587738,0.491830050945282,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.564393937587738},{"x":0.4542483687400818,"y":0.564393937587738},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5833333134651184},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45098039507865906,0.564393937587738,0.4542483687400818,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.564393937587738},{"x":0.4444444477558136,"y":0.564393937587738},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.4019607901573181,0.564393937587738,0.4444444477558136,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.564393937587738},{"x":0.39542484283447266,"y":0.564393937587738},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5833333134651184},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدر","boundary":[0.37745097279548645,0.564393937587738,0.39542484283447266,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.564393937587738},{"x":0.37254902720451355,"y":0.564393937587738},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5833333134651184},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36764705181121826,0.564393937587738,0.37254902720451355,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.564393937587738},{"x":0.3611111044883728,"y":0.564393937587738},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مادر","boundary":[0.3382352888584137,0.564393937587738,0.3611111044883728,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.564393937587738},{"x":0.3333333432674408,"y":0.564393937587738},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5833333134651184},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.30882352590560913,0.564393937587738,0.3333333432674408,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.564393937587738},{"x":0.30882352590560913,"y":0.564393937587738},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5833333134651184},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"...........................","boundary":[0.25163400173187256,0.564393937587738,0.30882352590560913,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.564393937587738},{"x":0.24673202633857727,"y":0.564393937587738},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5833333134651184},{"x":0.232026144862175,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.232026144862175,0.564393937587738,0.24673202633857727,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6035353541374207},{"x":0.758169949054718,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.758169949054718,0.5883838534355164,0.7761437892913818,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6035353541374207},{"x":0.75,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.75,0.5883838534355164,0.7565359473228455,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7107843160629272,0.5883838534355164,0.7450980544090271,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6683006286621094,0.5883838534355164,0.7091503143310547,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6388888955116272,0.5896464586257935,0.6617646813392639,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6290849447250366,0.5896464586257935,0.6323529481887817,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5784313678741455,0.5896464586257935,0.6209150552749634,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6262626051902771},{"x":0.758169949054718,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ب-","boundary":[0.758169949054718,0.6111111044883728,0.7777777910232544,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7287581562995911,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7287581562995911,0.6111111044883728,0.7516340017318726,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.6098484992980957},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7222222089767456,"y":0.625},{"x":0.6748365759849548,"y":0.625}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6748365759849548,0.6098484992980957,0.7222222089767456,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج-","boundary":[0.7614378929138184,0.6338383555412292,0.7777777910232544,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلمرو","boundary":[0.7254902124404907,0.6338383555412292,0.7565359473228455,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.6879084706306458,0.6338383555412292,0.7189542651176453,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6584967374801636,0.6338383555412292,0.6813725233078003,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.6338383555412292,0.6552287340164185,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7728758454322815,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7728758454322815,0.6565656661987305,0.7777777910232544,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7696078419685364,0.6565656661987305,0.7712418437004089,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7385621070861816,0.6565656661987305,0.7614378929138184,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6977124214172363,0.6565656661987305,0.7320261597633362,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6699346303939819,0.6565656661987305,0.6911764740943909,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6584967374801636,0.6565656661987305,0.6617646813392639,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6111111044883728,0.6565656661987305,0.6503267884254456,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.5980392098426819,0.6565656661987305,0.6078431606292725,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6944444179534912},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7712418437004089,0.6792929172515869,0.7777777910232544,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6944444179534912},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.7238562107086182,0.6780303120613098,0.7630718946456909,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدایی","boundary":[0.6797385811805725,0.6780303120613098,0.7156862616539001,0.6931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6780303120613098},{"x":0.673202633857727,"y":0.6780303120613098},{"x":0.673202633857727,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6503267884254456,0.6780303120613098,0.673202633857727,0.6931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6372548937797546,0.6780303120613098,0.6454248428344727,0.6931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5866013169288635,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5866013169288635,0.6780303120613098,0.6307189464569092,0.6931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5686274766921997,0.6780303120613098,0.5816993713378906,0.6931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.5359477400779724,0.6780303120613098,0.5620915293693542,0.6931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310457348823547,0.6780303120613098,0.5326797366142273,0.6931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7712418437004089,0.7007575631141663,0.7777777910232544,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.7238562107086182,0.7007575631141663,0.7630718946456909,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدایی","boundary":[0.6797385811805725,0.7007575631141663,0.7156862616539001,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.7007575631141663},{"x":0.673202633857727,"y":0.7007575631141663},{"x":0.673202633857727,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6503267884254456,0.7007575631141663,0.673202633857727,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6372548937797546,0.6994949579238892,0.6454248428344727,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5866013169288635,0.6994949579238892,0.6307189464569092,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6994949579238892},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6994949579238892},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5686274766921997,0.6994949579238892,0.5816993713378906,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.6994949579238892},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6994949579238892},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5359477400779724,0.6994949579238892,0.5620915293693542,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.6994949579238892},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6994949579238892},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310457348823547,0.6994949579238892,0.5326797366142273,0.7146464586257935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7171717286109924},{"x":0.232026144862175,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.22702614486217498,0.5334040217399597,0.7827777910232544,0.7241717286109924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ز","boundary":[0.7728758454322815,0.7234848737716675,0.7777777910232544,0.7386363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7712418437004089,0.7234848737716675,0.7712418437004089,0.7386363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7386363744735718},{"x":0.733660101890564,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.733660101890564,0.7234848737716675,0.7630718946456909,0.7386363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.7058823704719543,0.7234848737716675,0.7271241545677185,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6944444179534912,0.7234848737716675,0.6977124214172363,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6470588445663452,0.7234848737716675,0.6879084706306458,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6372548937797546,0.7234848737716675,0.6421568393707275,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7626262903213501},{"x":0.766339898109436,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.766339898109436,0.7462121248245239,0.7957516312599182,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7626262903213501},{"x":0.75,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.75,0.7462121248245239,0.7598039507865906,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7626262903213501},{"x":0.733660101890564,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.733660101890564,0.7462121248245239,0.7434640526771545,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7107843160629272,0.7462121248245239,0.7271241545677185,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکومت","boundary":[0.6601307392120361,0.7462121248245239,0.7026143670082092,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستقر","boundary":[0.6176470518112183,0.7462121248245239,0.6535947918891907,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5996732115745544,0.7462121248245239,0.6111111044883728,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.7462121248245239},{"x":0.593137264251709,"y":0.7462121248245239},{"x":0.593137264251709,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5669934749603271,0.7462121248245239,0.593137264251709,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5408496856689453,0.7462121248245239,0.5604575276374817,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5261437892913818,0.7462121248245239,0.5326797366142273,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7626262903213501},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیروزی","boundary":[0.47875815629959106,0.7462121248245239,0.5196078419685364,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.7462121248245239},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7462121248245239},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7626262903213501},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.43790850043296814,0.7462121248245239,0.4722222089767456,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.7462121248245239},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7462121248245239},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7626262903213501},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.3970588147640228,0.7462121248245239,0.4313725531101227,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.7462121248245239},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7462121248245239},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7626262903213501},{"x":0.3692810535430908,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.3692810535430908,0.7462121248245239,0.39052286744117737,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.7462121248245239},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7462121248245239},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7626262903213501},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33986929059028625,0.7462121248245239,0.36274510622024536,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.7462121248245239},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7462121248245239},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7626262903213501},{"x":0.33496731519699097,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.33496731519699097,0.7462121248245239,0.3382352888584137,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.7462121248245239},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7462121248245239},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7626262903213501},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چراکه","boundary":[0.2957516312599182,0.7462121248245239,0.3284313678741455,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7462121248245239},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7462121248245239},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7626262903213501},{"x":0.232026144862175,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمهوریت","boundary":[0.232026144862175,0.7462121248245239,0.2875817120075226,0.7626262903213501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7184343338012695},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7676767706871033},{"x":0.232026144862175,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22866013169288635,0.7114343338012695,0.8007516312599182,0.7746767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7647058963775635,0.7651515007019043,0.7745097875595093,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.7320261597633362,0.7651515007019043,0.7630718946456909,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.7651515007019043},{"x":0.720588207244873,"y":0.7651515007019043},{"x":0.720588207244873,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بهاء","boundary":[0.7026143670082092,0.7651515007019043,0.720588207244873,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.6748365759849548,0.7651515007019043,0.6993464231491089,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6584967374801636,0.7651515007019043,0.6683006286621094,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"رأی","boundary":[0.6307189464569092,0.7651515007019043,0.6519607901573181,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.5980392098426819,0.7651515007019043,0.6241829991340637,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5866013169288635,0.7651515007019043,0.5915032625198364,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسلامیت","boundary":[0.5326797366142273,0.7651515007019043,0.5800653696060181,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5179738402366638,0.7651515007019043,0.5261437892913818,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7840909361839294},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.4820261299610138,0.7651515007019043,0.5147058963775635,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.7651515007019043},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7651515007019043},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7840909361839294},{"x":0.4346405267715454,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.4346405267715454,0.7651515007019043,0.47549018263816833,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.7651515007019043},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7651515007019043},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7840909361839294},{"x":0.406862735748291,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"رأى","boundary":[0.406862735748291,0.7651515007019043,0.42810457944869995,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.7651515007019043},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7651515007019043},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7840909361839294},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.37254902720451355,0.7651515007019043,0.4019607901573181,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7651515007019043},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7651515007019043},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7840909361839294},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3529411852359772,0.7651515007019043,0.3660130798816681,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.7651515007019043},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7651515007019043},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7840909361839294},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3235294222831726,0.7651515007019043,0.34967321157455444,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.7651515007019043},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7651515007019043},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7840909361839294},{"x":0.3153594732284546,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3153594732284546,0.7651515007019043,0.3235294222831726,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7651515007019043},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7651515007019043},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7840909361839294},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.3006536066532135,0.7651515007019043,0.31209149956703186,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7840909361839294},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.27450981736183167,0.7651515007019043,0.2924836575984955,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7840909361839294},{"x":0.25,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.25,0.7651515007019043,0.2679738700389862,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7840909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.232026144862175,0.7651515007019043,0.2450980395078659,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7728758454322815,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7565359473228455,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاه","boundary":[0.7565359473228455,0.7891414165496826,0.7728758454322815,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.7904040217399597},{"x":0.75,"y":0.7891414165496826},{"x":0.75,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعارض","boundary":[0.7124183177947998,0.7904040217399597,0.75,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6781045794487,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6781045794487,0.7904040217399597,0.7058823704719543,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7904040217399597},{"x":0.673202633857727,"y":0.7904040217399597},{"x":0.673202633857727,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6356208920478821,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.6356208920478821,0.7904040217399597,0.673202633857727,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7904040217399597},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7904040217399597},{"x":0.6323529481887817,"y":0.8068181872367859},{"x":0.6290849447250366,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6290849447250366,0.7904040217399597,0.6323529481887817,0.8068181872367859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7745097875595093,"y":0.8068181872367859},{"x":0.232026144862175,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22702614486217498,0.7581515007019043,0.7795097875595093,0.8138181872367859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6123737096786499},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6123737096786499},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6212121248245239},{"x":0.232026144862175,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.232026144862175,0.6123737096786499,0.24673202633857727,0.6212121248245239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6123737096786499},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6123737096786499},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6212121248245239},{"x":0.232026144862175,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.6053737096786499,0.2517320263385773,0.6282121248245239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6338383555412292},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6338383555412292},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6426767706871033},{"x":0.232026144862175,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.232026144862175,0.6338383555412292,0.24836601316928864,0.6426767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.6338383555412292},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6338383555412292},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6426767706871033},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.6338383555412292,0.25326797366142273,0.6426767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6338383555412292},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6338383555412292},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6426767706871033},{"x":0.232026144862175,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.6268383555412292,0.25826797366142273,0.6496767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6565656661987305},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6565656661987305},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6654040217399597},{"x":0.232026144862175,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۳","boundary":[0.232026144862175,0.6565656661987305,0.24836601316928864,0.6654040217399597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6565656661987305},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6565656661987305},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6666666865348816},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.800000011920929,"str":".","boundary":[0.25,0.6565656661987305,0.25326797366142273,0.6666666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6565656661987305},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6565656661987305},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6666666865348816},{"x":0.232026144862175,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.6495656661987305,0.25826797366142273,0.6736666865348816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6792929172515869},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6780303120613098},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6881313323974609},{"x":0.232026144862175,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴","boundary":[0.232026144862175,0.6792929172515869,0.24836601316928864,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6792929172515869},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6792929172515869},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6881313323974609},{"x":0.25,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":".","boundary":[0.25,0.6792929172515869,0.25163400173187256,0.6881313323974609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6792929172515869},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6780303120613098},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6881313323974609},{"x":0.232026144862175,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.6722929172515869,0.25663400173187256,0.6951313323974609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7007575631141663},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7007575631141663},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7108585834503174},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۶","boundary":[0.23366013169288635,0.7007575631141663,0.24673202633857727,0.7108585834503174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7007575631141663},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7007575631141663},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7108585834503174},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.6937575631141663,0.2517320263385773,0.7178585834503174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545751571655273,"y":0.7171717286109924},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7171717286109924},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7297979593276978},{"x":0.8545751571655273,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ب","boundary":[0.8545751571655273,0.7171717286109924,0.8692810535430908,0.7297979593276978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545751571655273,"y":0.7171717286109924},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7171717286109924},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7297979593276978},{"x":0.8545751571655273,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.8495751571655273,0.7101717286109924,0.8742810535430908,0.7367979593276978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.6928104758262634,0.7285353541374207,0.6977124214172363,0.7373737096786499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6878104758262634,0.7215353541374206,0.7027124214172363,0.7443737096786499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7247474789619446},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7247474789619446},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7335858345031738},{"x":0.232026144862175,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.232026144862175,0.7247474789619446,0.24836601316928864,0.7335858345031738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7247474789619446},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7247474789619446},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7335858345031738},{"x":0.25,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.25,0.7247474789619446,0.25326797366142273,0.7335858345031738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7247474789619446},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7247474789619446},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7335858345031738},{"x":0.232026144862175,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.7177474789619446,0.25826797366142273,0.7405858345031738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7916666865348816},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7904040217399597},{"x":0.24673202633857727,"y":0.8005050420761108},{"x":0.232026144862175,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.232026144862175,0.7916666865348816,0.24673202633857727,0.8005050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7916666865348816},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7904040217399597},{"x":0.24673202633857727,"y":0.8005050420761108},{"x":0.232026144862175,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.7846666865348816,0.2517320263385773,0.8075050420761108],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/JqhqWRsIAwURZmJZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/wpnKcSkxIUkjDXDc.jpg","blurred":"/storage/books/4c31506157b6308a/pages/EgHVpdaUGLoxsZYR.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00018673373544527813,0.00019841087948192248,0.9987663398692811,0.9990043362800521]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.16414141654968262},{"x":0.75,"y":0.16414141654968262},{"x":0.75,"y":0.1805555522441864},{"x":0.720588207244873,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.720588207244873,0.16414141654968262,0.75,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7124183177947998,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7124183177947998,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7042483687400818,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7042483687400818,0.16414141654968262,0.7124183177947998,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6977124214172363,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6977124214172363,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6911764740943909,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6911764740943909,0.16414141654968262,0.6977124214172363,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6846405267715454,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6846405267715454,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6666666865348816,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.6666666865348816,0.16414141654968262,0.6846405267715454,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6601307392120361,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6601307392120361,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6323529481887817,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راحل","boundary":[0.6323529481887817,0.16414141654968262,0.6601307392120361,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6258170008659363,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6258170008659363,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6225489974021912,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6225489974021912,0.16414141654968262,0.6258170008659363,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6192810535430908,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6192810535430908,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6094771027565002,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ره","boundary":[0.6094771027565002,0.16414141654968262,0.6192810535430908,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6078431606292725,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6078431606292725,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6045751571655273,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6045751571655273,0.16414141654968262,0.6078431606292725,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5980392098426819,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5980392098426819,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5833333134651184,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5833333134651184,0.16414141654968262,0.5980392098426819,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5784313678741455,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5784313678741455,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5555555820465088,0.16414141654968262,0.5784313678741455,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5490196347236633,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5490196347236633,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5310457348823547,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5310457348823547,0.16414141654968262,0.5490196347236633,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5245097875595093,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5245097875595093,"y":0.1805555522441864},{"x":0.48366013169288635,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.48366013169288635,0.16414141654968262,0.5245097875595093,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.16414141654968262},{"x":0.47875815629959106,"y":0.16414141654968262},{"x":0.47875815629959106,"y":0.1805555522441864},{"x":0.46405228972435,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46405228972435,0.16414141654968262,0.47875815629959106,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4575163424015045,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4575163424015045,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4313725531101227,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.4313725531101227,0.16414141654968262,0.4575163424015045,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4248366057872772,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4248366057872772,"y":0.1805555522441864},{"x":0.3741829991340637,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.3741829991340637,0.16414141654968262,0.4248366057872772,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.16414141654968262},{"x":0.3692810535430908,"y":0.16414141654968262},{"x":0.3692810535430908,"y":0.1805555522441864},{"x":0.3284313678741455,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.3284313678741455,0.16414141654968262,0.3692810535430908,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.16414141654968262},{"x":0.3235294222831726,"y":0.16414141654968262},{"x":0.3235294222831726,"y":0.1805555522441864},{"x":0.3153594732284546,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3153594732284546,0.16414141654968262,0.3235294222831726,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.16414141654968262},{"x":0.3104575276374817,"y":0.16414141654968262},{"x":0.3104575276374817,"y":0.1805555522441864},{"x":0.2826797366142273,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.2826797366142273,0.16414141654968262,0.3104575276374817,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.16414141654968262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.16414141654968262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.1805555522441864},{"x":0.258169949054718,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.258169949054718,0.16414141654968262,0.27614378929138184,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.16414141654968262},{"x":0.25163400173187256,"y":0.16414141654968262},{"x":0.25163400173187256,"y":0.1805555522441864},{"x":0.23692810535430908,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفر","boundary":[0.23692810535430908,0.16414141654968262,0.25163400173187256,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.16414141654968262},{"x":0.23039215803146362,"y":0.16414141654968262},{"x":0.23039215803146362,"y":0.1805555522441864},{"x":0.22549019753932953,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22549019753932953,0.16414141654968262,0.23039215803146362,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.16414141654968262},{"x":0.22058823704719543,"y":0.16414141654968262},{"x":0.22058823704719543,"y":0.1805555522441864},{"x":0.21078431606292725,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لو","boundary":[0.21078431606292725,0.16414141654968262,0.22058823704719543,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.16414141654968262},{"x":0.20588235557079315,"y":0.16414141654968262},{"x":0.20588235557079315,"y":0.1805555522441864},{"x":0.18627451360225677,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.18627451360225677,0.16414141654968262,0.20588235557079315,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7254902124404907,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7254902124404907,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7026143670082092,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7026143670082092,0.18813131749629974,0.7254902124404907,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6960784196853638,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6960784196853638,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6911764740943909,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6911764740943909,0.18813131749629974,0.6960784196853638,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6895424723625183,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6895424723625183,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6764705777168274,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.6764705777168274,0.18813131749629974,0.6895424723625183,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.18813131749629974},{"x":0.673202633857727,"y":0.18813131749629974},{"x":0.673202633857727,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6699346303939819,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6699346303939819,0.18813131749629974,0.673202633857727,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6617646813392639,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6617646813392639,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6388888955116272,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6388888955116272,0.18813131749629974,0.6617646813392639,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6372548937797546,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6372548937797546,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6339869499206543,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6339869499206543,0.18813131749629974,0.6372548937797546,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6258170008659363,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6258170008659363,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5800653696060181,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیتش","boundary":[0.5800653696060181,0.18813131749629974,0.6258170008659363,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5718954205513,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5718954205513,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5408496856689453,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5408496856689453,0.18813131749629974,0.5718954205513,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5343137383460999,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5343137383460999,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5114378929138184,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5114378929138184,0.18813131749629974,0.5343137383460999,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5098039507865906,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5098039507865906,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5065359473228455,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5065359473228455,0.18813131749629974,0.5098039507865906,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4820261299610138,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4820261299610138,0.18813131749629974,0.5,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.18813131749629974},{"x":0.47549018263816833,"y":0.18813131749629974},{"x":0.47549018263816833,"y":0.20328283309936523},{"x":0.44607841968536377,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.44607841968536377,0.18813131749629974,0.47549018263816833,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4395424723625183,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4395424723625183,"y":0.20328283309936523},{"x":0.43300652503967285,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.43300652503967285,0.18813131749629974,0.4395424723625183,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4264705777168274,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4264705777168274,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3888888955116272,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایاتی","boundary":[0.3888888955116272,0.18813131749629974,0.4264705777168274,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.18813131749629974},{"x":0.38235294818878174,"y":0.18813131749629974},{"x":0.38235294818878174,"y":0.20328283309936523},{"x":0.36764705181121826,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.36764705181121826,0.18813131749629974,0.38235294818878174,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.18813131749629974},{"x":0.3611111044883728,"y":0.18813131749629974},{"x":0.3611111044883728,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3529411852359772,0.18813131749629974,0.3611111044883728,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.18813131749629974},{"x":0.3464052379131317,"y":0.18813131749629974},{"x":0.3464052379131317,"y":0.20328283309936523},{"x":0.30392158031463623,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.30392158031463623,0.18813131749629974,0.3464052379131317,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.18813131749629974},{"x":0.29738563299179077,"y":0.18813131749629974},{"x":0.29738563299179077,"y":0.20328283309936523},{"x":0.2679738700389862,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.2679738700389862,0.18813131749629974,0.29738563299179077,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.18813131749629974},{"x":0.26143792271614075,"y":0.18813131749629974},{"x":0.26143792271614075,"y":0.20328283309936523},{"x":0.22875817120075226,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حجت","boundary":[0.22875817120075226,0.18813131749629974,0.26143792271614075,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.18813131749629974},{"x":0.2222222238779068,"y":0.18813131749629974},{"x":0.2222222238779068,"y":0.20328283309936523},{"x":0.20098039507865906,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.20098039507865906,0.18813131749629974,0.2222222238779068,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.18813131749629974},{"x":0.1944444477558136,"y":0.18813131749629974},{"x":0.1944444477558136,"y":0.20328283309936523},{"x":0.18627451360225677,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.18627451360225677,0.18813131749629974,0.1944444477558136,0.20328283309936523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.16414141654968262},{"x":0.75,"y":0.16414141654968262},{"x":0.75,"y":0.20328283309936523},{"x":0.18627451360225677,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18127451360225677,0.1571414165496826,0.755,0.21028283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.2070707082748413},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2070707082748413},{"x":0.7254902124404907,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7026143670082092,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7026143670082092,0.2070707082748413,0.7254902124404907,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6977124214172363,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6977124214172363,"y":0.22474747896194458},{"x":0.6683006286621094,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6683006286621094,0.2070707082748413,0.6977124214172363,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6617646813392639,"y":0.22474747896194458},{"x":0.6323529481887817,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.6323529481887817,0.2070707082748413,0.6617646813392639,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6258170008659363,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6258170008659363,"y":0.22474747896194458},{"x":0.6127451062202454,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6127451062202454,0.2070707082748413,0.6258170008659363,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6078431606292725,"y":0.22474747896194458},{"x":0.584967315196991,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.584967315196991,0.2070707082748413,0.6078431606292725,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5751634240150452,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5751634240150452,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5277777910232544,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.5277777910232544,0.2070707082748413,0.5751634240150452,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5196078419685364,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5196078419685364,"y":0.22474747896194458},{"x":0.49346405267715454,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.49346405267715454,0.2070707082748413,0.5196078419685364,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.2070707082748413},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2070707082748413},{"x":0.48856207728385925,"y":0.22474747896194458},{"x":0.48366013169288635,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48366013169288635,0.2070707082748413,0.48856207728385925,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4771241843700409,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4771241843700409,"y":0.22474747896194458},{"x":0.4722222089767456,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4722222089767456,0.2070707082748413,0.4771241843700409,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4689542353153229,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4689542353153229,"y":0.22474747896194458},{"x":0.4493463933467865,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4493463933467865,0.2070707082748413,0.4689542353153229,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.2070707082748413},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2070707082748413},{"x":0.44281044602394104,"y":0.22474747896194458},{"x":0.41993463039398193,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.41993463039398193,0.2070707082748413,0.44281044602394104,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4133986830711365,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4133986830711365,"y":0.22474747896194458},{"x":0.3986928164958954,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3986928164958954,0.2070707082748413,0.4133986830711365,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3921568691730499,"y":0.22474747896194458},{"x":0.3513071835041046,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرفته","boundary":[0.3513071835041046,0.2070707082748413,0.3921568691730499,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.2070707082748413},{"x":0.34477123618125916,"y":0.2070707082748413},{"x":0.34477123618125916,"y":0.22474747896194458},{"x":0.3153594732284546,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.3153594732284546,0.2070707082748413,0.34477123618125916,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.2070707082748413},{"x":0.31209149956703186,"y":0.2070707082748413},{"x":0.31209149956703186,"y":0.22474747896194458},{"x":0.30228757858276367,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.30228757858276367,0.2070707082748413,0.31209149956703186,0.22474747896194458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.2070707082748413},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2070707082748413},{"x":0.7254902124404907,"y":0.22474747896194458},{"x":0.30228757858276367,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.29728757858276367,0.2000707082748413,0.7304902124404907,0.2317474789619446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1993464082479477,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1993464082479477,"y":0.21843434870243073},{"x":0.18627451360225677,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.18627451360225677,0.2095959633588791,0.1993464082479477,0.21843434870243073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1993464082479477,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1993464082479477,"y":0.21843434870243073},{"x":0.18627451360225677,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.20259596335887908,0.2043464082479477,0.22543434870243073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5653594732284546,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5653594732284546,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5359477400779724,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5359477400779724,0.25757575035095215,0.5653594732284546,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.25757575035095215},{"x":0.529411792755127,"y":0.25757575035095215},{"x":0.529411792755127,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5032680034637451,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5032680034637451,0.25757575035095215,0.529411792755127,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.25757575035095215},{"x":0.49673202633857727,"y":0.25757575035095215},{"x":0.49673202633857727,"y":0.27398988604545593},{"x":0.4673202633857727,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رژیم","boundary":[0.4673202633857727,0.25757575035095215,0.49673202633857727,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.25631314516067505},{"x":0.4624182879924774,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4624182879924774,"y":0.27398988604545593},{"x":0.4166666567325592,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طاغوت","boundary":[0.4166666567325592,0.25631314516067505,0.4624182879924774,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.25631314516067505},{"x":0.4084967374801636,"y":0.25631314516067505},{"x":0.4084967374801636,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3888888955116272,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۷","boundary":[0.3888888955116272,0.25631314516067505,0.4084967374801636,0.27272728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5653594732284546,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5653594732284546,"y":0.27398988604545593},{"x":0.3888888955116272,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3838888955116272,0.24931314516067504,0.5703594732284546,0.28098988604545594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5359477400779724,"y":0.35227271914482117},{"x":0.529411792755127,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"...","boundary":[0.529411792755127,0.3497474789619446,0.5359477400779724,0.35227271914482117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5359477400779724,"y":0.35227271914482117},{"x":0.529411792755127,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.3427474789619446,0.5409477400779724,0.3592727191448212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.3876262605190277},{"x":0.1993464082479477,"y":0.3876262605190277},{"x":0.1993464082479477,"y":0.39772728085517883},{"x":0.1846405267715454,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۹","boundary":[0.1846405267715454,0.3876262605190277,0.1993464082479477,0.39772728085517883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.3876262605190277},{"x":0.1993464082479477,"y":0.3876262605190277},{"x":0.1993464082479477,"y":0.39772728085517883},{"x":0.1846405267715454,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.3806262605190277,0.2043464082479477,0.40472728085517884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.3181818127632141},{"x":0.75,"y":0.3181818127632141},{"x":0.75,"y":0.3358585834503174},{"x":0.720588207244873,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.720588207244873,0.3181818127632141,0.75,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7026143670082092,0.3181818127632141,0.7107843160629272,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6895424723625183,0.3181818127632141,0.6960784196853638,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6552287340164185,0.3181818127632141,0.6830065250396729,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.3181818127632141},{"x":0.648692786693573,"y":0.3181818127632141},{"x":0.648692786693573,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رژیم","boundary":[0.6241829991340637,0.3181818127632141,0.648692786693573,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6127451062202454,0.3181818127632141,0.6176470518112183,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5784313678741455,0.3181818127632141,0.6062091588973999,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5457516312599182,0.3181818127632141,0.5751634240150452,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5065359473228455,0.3181818127632141,0.5375816822052002,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5,0.3181818127632141,0.5032680034637451,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.3181818127632141},{"x":0.491830050945282,"y":0.3181818127632141},{"x":0.491830050945282,"y":0.3358585834503174},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48366013169288635,0.3181818127632141,0.491830050945282,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3358585834503174},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.46078431606292725,0.3181818127632141,0.4803921580314636,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3358585834503174},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الفاظ","boundary":[0.42320260405540466,0.3181818127632141,0.4493463933467865,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3181818127632141},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3181818127632141},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3358585834503174},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"والاحضرت","boundary":[0.3529411852359772,0.3181818127632141,0.41503268480300903,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.3181818127632141},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3181818127632141},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3358585834503174},{"x":0.29901960492134094,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاهنشاه","boundary":[0.29901960492134094,0.3181818127632141,0.3464052379131317,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.3181818127632141},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3181818127632141},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3358585834503174},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آریامهر","boundary":[0.25163400173187256,0.3181818127632141,0.2908496856689453,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.3181818127632141},{"x":0.25326797366142273,"y":0.3181818127632141},{"x":0.25326797366142273,"y":0.3358585834503174},{"x":0.25,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25,0.3181818127632141,0.25326797366142273,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.3181818127632141},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3181818127632141},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3358585834503174},{"x":0.22058823704719543,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.22058823704719543,0.3181818127632141,0.24183006584644318,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1993464082479477,"y":0.3181818127632141},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3181818127632141},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3358585834503174},{"x":0.1993464082479477,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نثار","boundary":[0.1993464082479477,0.3181818127632141,0.2173202633857727,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3181818127632141},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3181818127632141},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3358585834503174},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.18627451360225677,0.3181818127632141,0.19281046092510223,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7254902124404907,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7254902124404907,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6977124214172363,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فدوی","boundary":[0.6977124214172363,0.34090909361839294,0.7254902124404907,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6944444179534912,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6944444179534912,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6911764740943909,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6911764740943909,0.34090909361839294,0.6944444179534912,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6846405267715454,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6846405267715454,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6584967374801636,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وارث","boundary":[0.6584967374801636,0.34090909361839294,0.6846405267715454,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6519607901573181,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6519607901573181,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6356208920478821,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.6356208920478821,0.34090909361839294,0.6519607901573181,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6339869499206543,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6339869499206543,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6307189464569092,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6307189464569092,0.34090909361839294,0.6339869499206543,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6290849447250366,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3585858643054962},{"x":0.601307213306427,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.601307213306427,0.34090909361839294,0.6290849447250366,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5964052081108093,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5964052081108093,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوروش","boundary":[0.5539215803146362,0.34217172861099243,0.5964052081108093,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5473856329917908,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5375816822052002,0.34217172861099243,0.5473856329917908,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5228758454322815,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5228758454322815,"y":0.35732322931289673},{"x":0.49673202633857727,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الفاظ","boundary":[0.49673202633857727,0.34090909361839294,0.5228758454322815,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4901960790157318,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4901960790157318,"y":0.35732322931289673},{"x":0.44607841968536377,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.44607841968536377,0.34090909361839294,0.4901960790157318,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.34090909361839294},{"x":0.44117647409439087,"y":0.34090909361839294},{"x":0.44117647409439087,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3986928164958954,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچون","boundary":[0.3986928164958954,0.34090909361839294,0.44117647409439087,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3921568691730499,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3921568691730499,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3529411852359772,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.3529411852359772,0.34090909361839294,0.3921568691730499,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3464052379131317,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3464052379131317,"y":0.35732322931289673},{"x":0.33496731519699097,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آقا","boundary":[0.33496731519699097,0.34090909361839294,0.3464052379131317,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3333333432674408,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3333333432674408,"y":0.35732322931289673},{"x":0.33006536960601807,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33006536960601807,0.34090909361839294,0.3333333432674408,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3251633942127228,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3251633942127228,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3006536066532135,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.3006536066532135,0.34090909361839294,0.3251633942127228,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2957516312599182,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2957516312599182,"y":0.35732322931289673},{"x":0.2647058963775635,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معظم","boundary":[0.2647058963775635,0.34090909361839294,0.2957516312599182,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.34090909361839294},{"x":0.258169949054718,"y":0.34090909361839294},{"x":0.258169949054718,"y":0.35732322931289673},{"x":0.22385621070861816,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.22385621070861816,0.34090909361839294,0.258169949054718,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.34090909361839294},{"x":0.22058823704719543,"y":0.34090909361839294},{"x":0.22058823704719543,"y":0.35732322931289673},{"x":0.21568627655506134,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21568627655506134,0.34090909361839294,0.22058823704719543,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.34090909361839294},{"x":0.21078431606292725,"y":0.34090909361839294},{"x":0.21078431606292725,"y":0.35732322931289673},{"x":0.1846405267715454,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانم","boundary":[0.1846405267715454,0.34090909361839294,0.21078431606292725,0.35732322931289673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.3181818127632141},{"x":0.75,"y":0.3181818127632141},{"x":0.75,"y":0.3585858643054962},{"x":0.1846405267715454,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1796405267715454,0.3111818127632141,0.755,0.3655858643054962],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7254902124404907,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6993464231491089,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فدای","boundary":[0.6993464231491089,0.3636363744735718,0.7254902124404907,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6895424723625183,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6666666865348816,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهبر","boundary":[0.6666666865348816,0.3636363744735718,0.6895424723625183,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6633986830711365,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6617646813392639,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6617646813392639,0.3636363744735718,0.6633986830711365,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6519607901573181,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6127451062202454,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.6127451062202454,0.3636363744735718,0.6519607901573181,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6029411554336548,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5833333134651184,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیت","boundary":[0.5833333134651184,0.3636363744735718,0.6029411554336548,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5800653696060181,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5686274766921997,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5686274766921997,0.3636363744735718,0.5800653696060181,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5653594732284546,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5620915293693542,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5620915293693542,0.3636363744735718,0.5653594732284546,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5539215803146362,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5343137383460999,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"أمام","boundary":[0.5343137383460999,0.3636363744735718,0.5539215803146362,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5261437892913818,"y":0.38005051016807556},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"المسلمين","boundary":[0.47058823704719543,0.3636363744735718,0.5261437892913818,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4575163424015045,0.3636363744735718,0.4624182879924774,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3787878751754761},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.44117647409439087,0.3636363744735718,0.4493463933467865,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.3623737394809723},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3623737394809723},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3787878751754761},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.38562092185020447,0.3623737394809723,0.43300652503967285,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3758170008659363,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3758170008659363,"y":0.3787878751754761},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.35947713255882263,0.3623737394809723,0.3758170008659363,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.3623737394809723},{"x":0.34967321157455444,"y":0.3623737394809723},{"x":0.34967321157455444,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3464052379131317,0.3623737394809723,0.34967321157455444,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.3006536066532135,0.3623737394809723,0.3366013169288635,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.3623737394809723},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3623737394809723},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3787878751754761},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استبدادی","boundary":[0.23692810535430908,0.3623737394809723,0.2908496856689453,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.3623737394809723},{"x":0.22875817120075226,"y":0.3623737394809723},{"x":0.22875817120075226,"y":0.3787878751754761},{"x":0.19117647409439087,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.19117647409439087,0.3623737394809723,0.22875817120075226,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3623737394809723},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3623737394809723},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3787878751754761},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18627451360225677,0.3623737394809723,0.1895424872636795,0.3787878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3648989796638489},{"x":0.7254902124404907,"y":0.38131314516067505},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.18127451360225677,0.3553737394809723,0.7304902124404907,0.38831314516067506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.6813725233078003,0.3876262605190277,0.7254902124404907,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3876262605190277},{"x":0.673202633857727,"y":0.4027777910232544},{"x":0.665032684803009,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.665032684803009,0.3876262605190277,0.673202633857727,0.4027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قوت","boundary":[0.6356208920478821,0.3863636255264282,0.6584967374801636,0.4027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6062091588973999,0.3863636255264282,0.6290849447250366,0.4027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4027777910232544},{"x":0.576797366142273,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باقی","boundary":[0.576797366142273,0.3863636255264282,0.5996732115745544,0.4027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5718954205513,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5490196347236633,0.3863636255264282,0.5702614188194275,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4015151560306549},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":".....................................","boundary":[0.49836599826812744,0.3851010203361511,0.5457516312599182,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.40909090638160706},{"x":0.75,"y":0.40909090638160706},{"x":0.75,"y":0.42424243688583374},{"x":0.720588207244873,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.720588207244873,0.40909090638160706,0.75,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7107843160629272,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7107843160629272,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7026143670082092,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7026143670082092,0.40909090638160706,0.7107843160629272,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6960784196853638,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6960784196853638,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6552287340164185,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهدای","boundary":[0.6552287340164185,0.40909090638160706,0.6960784196853638,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.40909090638160706},{"x":0.648692786693573,"y":0.40909090638160706},{"x":0.648692786693573,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6176470518112183,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.6176470518112183,0.40909090638160706,0.648692786693573,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6094771027565002,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6094771027565002,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5702614188194275,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحمیلی","boundary":[0.5702614188194275,0.40909090638160706,0.6094771027565002,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5669934749603271,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5669934749603271,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5620915293693542,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5620915293693542,0.40909090638160706,0.5669934749603271,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5555555820465088,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5555555820465088,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5016340017318726,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رزمندگان","boundary":[0.5016340017318726,0.40909090638160706,0.5555555820465088,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4950980246067047,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4950980246067047,"y":0.42424243688583374},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفاع","boundary":[0.47058823704719543,0.40909090638160706,0.4950980246067047,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.40909090638160706},{"x":0.46405228972435,"y":0.40909090638160706},{"x":0.46405228972435,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4264705777168274,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.4264705777168274,0.40909090638160706,0.46405228972435,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.40909090638160706},{"x":0.41993463039398193,"y":0.40909090638160706},{"x":0.41993463039398193,"y":0.42424243688583374},{"x":0.41503268480300903,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41503268480300903,0.40909090638160706,0.41993463039398193,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.40909090638160706},{"x":0.406862735748291,"y":0.40909090638160706},{"x":0.406862735748291,"y":0.42424243688583374},{"x":0.40032678842544556,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40032678842544556,0.40909090638160706,0.406862735748291,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3921568691730499,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3921568691730499,"y":0.42424243688583374},{"x":0.3758170008659363,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.3758170008659363,0.40909090638160706,0.3921568691730499,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.40909090638160706},{"x":0.37254902720451355,"y":0.40909090638160706},{"x":0.37254902720451355,"y":0.42424243688583374},{"x":0.35947713255882263,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.35947713255882263,0.40909090638160706,0.37254902720451355,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.40909090638160706},{"x":0.34477123618125916,"y":0.40909090638160706},{"x":0.34477123618125916,"y":0.42424243688583374},{"x":0.3104575276374817,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیروان","boundary":[0.3104575276374817,0.40909090638160706,0.34477123618125916,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.40909090638160706},{"x":0.30228757858276367,"y":0.40909090638160706},{"x":0.30228757858276367,"y":0.42424243688583374},{"x":0.2696078419685364,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صدیق","boundary":[0.2696078419685364,0.40909090638160706,0.30228757858276367,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.40909090638160706},{"x":0.26143792271614075,"y":0.40909090638160706},{"x":0.26143792271614075,"y":0.42424243688583374},{"x":0.22875817120075226,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.22875817120075226,0.40909090638160706,0.26143792271614075,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.40909090638160706},{"x":0.22549019753932953,"y":0.40909090638160706},{"x":0.22549019753932953,"y":0.42424243688583374},{"x":0.2222222238779068,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2222222238779068,0.40909090638160706,0.22549019753932953,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.40909090638160706},{"x":0.21568627655506134,"y":0.40909090638160706},{"x":0.21568627655506134,"y":0.42424243688583374},{"x":0.18627451360225677,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.18627451360225677,0.40909090638160706,0.21568627655506134,0.42424243688583374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.38131314516067505},{"x":0.75,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4305555522441864},{"x":0.18627451360225677,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.18127451360225677,0.37431314516067504,0.7533659982681274,0.4375555522441864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6977124214172363,0.4305555522441864,0.7254902124404907,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدگان","boundary":[0.6535947918891907,0.4305555522441864,0.6911764740943909,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رژیم","boundary":[0.6225489974021912,0.4305555522441864,0.6470588445663452,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طاغوت","boundary":[0.5784313678741455,0.4305555522441864,0.6176470518112183,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5718954205513,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5718954205513,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5359477400779724,0.4305555522441864,0.5718954205513,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310457348823547,0.4305555522441864,0.5326797366142273,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5245097875595093,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5245097875595093,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5049019455909729,0.4305555522441864,0.5245097875595093,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.4305555522441864},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4305555522441864},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4482323229312897},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.47875815629959106,0.4305555522441864,0.49836599826812744,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.4305555522441864},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4305555522441864},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4482323229312897},{"x":0.44771242141723633,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفت","boundary":[0.44771242141723633,0.4305555522441864,0.47385621070861816,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.4305555522441864},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4305555522441864},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4482323229312897},{"x":0.4166666567325592,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رژیم","boundary":[0.4166666567325592,0.4305555522441864,0.44117647409439087,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.4305555522441864},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4305555522441864},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4482323229312897},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.37254902720451355,0.4305555522441864,0.4117647111415863,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.4305555522441864},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4305555522441864},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3692810535430908,0.4305555522441864,0.37254902720451355,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.4305555522441864},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4305555522441864},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3513071835041046,0.4305555522441864,0.36437907814979553,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3464052379131317,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3464052379131317,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.3137255012989044,0.4305555522441864,0.3464052379131317,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4305555522441864},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4305555522441864},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4482323229312897},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانان","boundary":[0.27124184370040894,0.4305555522441864,0.30718955397605896,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4305555522441864},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4305555522441864},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4482323229312897},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.23529411852359772,0.4305555522441864,0.26633986830711365,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.4305555522441864},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4305555522441864},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4482323229312897},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22549019753932953,0.4305555522441864,0.23039215803146362,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4305555522441864},{"x":0.22058823704719543,"y":0.4305555522441864},{"x":0.22058823704719543,"y":0.4482323229312897},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعهد","boundary":[0.18627451360225677,0.4305555522441864,0.22058823704719543,0.4482323229312897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4482323229312897},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18127451360225677,0.4235555522441864,0.7304902124404907,0.4552323229312897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7254902124404907,"y":0.469696968793869},{"x":0.7173202633857727,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7173202633857727,0.4558080732822418,0.7254902124404907,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7107843160629272,"y":0.469696968793869},{"x":0.6830065250396729,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میهن","boundary":[0.6830065250396729,0.4545454680919647,0.7107843160629272,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6813725233078003,"y":0.469696968793869},{"x":0.6764705777168274,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6764705777168274,0.4545454680919647,0.6813725233078003,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6699346303939819,"y":0.469696968793869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.6470588445663452,0.4545454680919647,0.6699346303939819,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6421568393707275,"y":0.469696968793869},{"x":0.6307189464569092,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6307189464569092,0.4545454680919647,0.6421568393707275,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6241829991340637,"y":0.469696968793869},{"x":0.6176470518112183,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6176470518112183,0.4545454680919647,0.6241829991340637,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6111111044883728,"y":0.469696968793869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5882353186607361,0.4545454680919647,0.6111111044883728,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5816993713378906,"y":0.469696968793869},{"x":0.5424836874008179,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5424836874008179,0.45328283309936523,0.5816993713378906,0.469696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5343137383460999,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5343137383460999,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5098039507865906,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.5098039507865906,0.45328283309936523,0.5343137383460999,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5032680034637451,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5032680034637451,"y":0.46843433380126953},{"x":0.47385621070861816,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.47385621070861816,0.45328283309936523,0.5032680034637451,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4673202633857727,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4673202633857727,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4395424723625183,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4395424723625183,0.45328283309936523,0.4673202633857727,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4346405267715454,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4346405267715454,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4346405267715454,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4346405267715454,0.45328283309936523,0.4346405267715454,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4734848439693451},{"x":0.75,"y":0.4734848439693451},{"x":0.75,"y":0.49368685483932495},{"x":0.720588207244873,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.720588207244873,0.4734848439693451,0.75,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7124183177947998,"y":0.49368685483932495},{"x":0.7026143670082092,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7026143670082092,0.4734848439693451,0.7124183177947998,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.49368685483932495},{"x":0.6552287340164185,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیروزی","boundary":[0.6552287340164185,0.4734848439693451,0.6960784196853638,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.4734848439693451},{"x":0.648692786693573,"y":0.4734848439693451},{"x":0.648692786693573,"y":0.49368685483932495},{"x":0.6143791079521179,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6143791079521179,0.4734848439693451,0.648692786693573,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6078431606292725,"y":0.49368685483932495},{"x":0.5669934749603271,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5669934749603271,0.4734848439693451,0.6078431606292725,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5588235259056091,"y":0.49368685483932495},{"x":0.5375816822052002,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.5375816822052002,0.4734848439693451,0.5588235259056091,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5310457348823547,"y":0.49368685483932495},{"x":0.4901960790157318,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییری","boundary":[0.4901960790157318,0.4734848439693451,0.5310457348823547,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4734848439693451},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4734848439693451},{"x":0.48366013169288635,"y":0.49368685483932495},{"x":0.47058823704719543,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47058823704719543,0.4734848439693451,0.48366013169288635,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.4734848439693451},{"x":0.46405228972435,"y":0.4734848439693451},{"x":0.46405228972435,"y":0.49368685483932495},{"x":0.4248366057872772,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.4248366057872772,0.4734848439693451,0.46405228972435,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4734848439693451},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4734848439693451},{"x":0.41830065846443176,"y":0.49368685483932495},{"x":0.379084974527359,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.379084974527359,0.4734848439693451,0.41830065846443176,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.4734848439693451},{"x":0.370915025472641,"y":0.4734848439693451},{"x":0.370915025472641,"y":0.49368685483932495},{"x":0.32679739594459534,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حکومت","boundary":[0.32679739594459534,0.4734848439693451,0.370915025472641,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.4734848439693451},{"x":0.3202614486217499,"y":0.4734848439693451},{"x":0.3202614486217499,"y":0.49368685483932495},{"x":0.2924836575984955,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.2924836575984955,0.4734848439693451,0.3202614486217499,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.4734848439693451},{"x":0.28594771027565,"y":0.4734848439693451},{"x":0.28594771027565,"y":0.49368685483932495},{"x":0.26143792271614075,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکرد","boundary":[0.26143792271614075,0.4734848439693451,0.28594771027565,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.4734848439693451},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4734848439693451},{"x":0.2549019753932953,"y":0.49368685483932495},{"x":0.25,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25,0.4734848439693451,0.2549019753932953,0.49368685483932495]},{"property&quo