استقرار استاندارد ISO 10015:1999 در سازمان ها و صنایع استقرار استاندارد ISO 10015:1999 در سازمان ها و صنایع

توضیحات

<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">کتاب استقرار استاندارد </span><span dir="LTR" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">ISO 10015:1999</span><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';"> در سازمان ها و صنایع نوشته فیروز نوری، مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی، در سال 1390 توسط انتشارات سیمای دانش به چاپ و نشر رسید. صاحبان کسب&zwnj;وکارها و مدیران صنایع مختلف می&zwnj;توانند برای آشنایی با این استاندارد و نحوه پیاده&zwnj;سازی آن در کسب&zwnj;وکار خود، این کتاب ارزشمند را در همین صفحه از وبسایت مای بوکت تهیه و مطالعه کنند.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">ISO 10015</span><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">؛ استانداردی قدرتمند برای مدیران سازمان&zwnj;ها و صنایع</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">استاندارد ایزو 10015 ، یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 است که در 4 مرحله نیازسنجی آموزشی، برنامه&zwnj;ریزی، اجرا و بررسی اثربخشی آموزش به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی در شرکت&zwnj;ها می&zwnj;پردازد.</span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">در حال حاضر استاندارد 10015:1999</span><span dir="LTR" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">ISO</span><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';"> به&zwnj;عنوان یکی از مهم&zwnj;ترین و جامع&zwnj;ترین استانداردهای حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمان&zwnj;ها شناخته می&zwnj;شود.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">آنچه در کتاب استقرار استاندارد </span><span dir="LTR" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">ISO 10015:1999</span><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';"> در سازمان ها و صنایع می&zwnj;خوانیم</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">آنچه در این کتاب می&zwnj;خوانیم، متشکل از 9 فصل اساسی برای مدیران صنایع و سازمان&zwnj;ها است. فیروز نوری، نویسنده کتاب درباره آن می&zwnj;گوید: &laquo;پس از ترجمه استاندارد 10015:1999</span><span dir="LTR" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">ISO</span><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';"> توسط متخصصان آموزش و بهسازی سازمانی، همیشه نگرانی&zwnj;هایی درخصوص کیفیت و دقت نظر در پیاده&zwnj;سازی&zwnj;ها برای متخصصین در سطح سازمان&zwnj;ها و صنایع وجود داشته است. از این رو انشای ا.. تالیف این کتاب با جنبه&zwnj;های کاملاً کاربردی، این توانمندی را در متخصصین عرصه آموزش سازمانی ایجاد خواهد نمود که در استقرار استاندارد 10015:1999</span><span dir="LTR" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">ISO</span><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';"> موفقیت&zwnj;های چشمگیری داشته باشند.&raquo;</span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">در ادامه برشی از سرفصل&zwnj;های این کتاب را برای شما آورده&zwnj;ایم تا پیش از تهیه کتاب، تصویر کاملاً روشنی از محتوای آن در دست داشته باشید.</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">فصل اول؛ ضرورت&zwnj;های استقرار استاندارد </span><span dir="LTR" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">ISO 10015:1999</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">فصل دوم؛ دامنه کاربرد استاندارد </span><span dir="LTR" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">ISO 10015:1999</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">فصل سوم؛ تامین خدمات آموزشی و مشارکت کارکنان</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">فصل چهارم؛ نیازسنجی آموزشی</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">فصل پنجم؛ طراحی و برنامه&zwnj;ریزی آموزش</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">فصل ششم؛ اجرای دوره آموزشی</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">فصل هفتم؛ ارزشیابی نتایج آموزش</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">فصل هشتم؛ نظارت و بهبود فرآیند آموزش</span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">شما می&zwnj;توانید فهرست کامل این کتاب را از طریق &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; در همین صفحه مشاهده کنید.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">مطالعه این کتاب به چه کسانی پیشنهاد می&zwnj;شود؟</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">مای بوکت، مطالعه این کتاب را به تمامی دانشجویان رشته&zwnj;های فنی و مهندسی و مدیران فعلی سازمان&zwnj;ها پیشنهاد می&zwnj;کند. شما می&zwnj;توانید این راهنمای مکتوب ارزشمند را در همین صفحه خریداری کنید یا با پرداخت هزینه کمتر، از کرایه کتاب بهره&zwnj;مند شوید.</span>,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"1091","title":"استقرار استاندارد ISO 10015:1999 در سازمان ها و صنایع","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/50dbda6db0ef84b5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/50dbda6db0ef84b5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/50dbda6db0ef84b5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/50dbda6db0ef84b5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/50dbda6db0ef84b5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-7901-76-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"3","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب استقرار استاندارد </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ISO 10015:1999</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> در سازمان ها و صنایع نوشته فیروز نوری، مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی، در سال 1390 توسط انتشارات سیمای دانش به چاپ و نشر رسید. صاحبان کسب&zwnj;وکارها و مدیران صنایع مختلف می&zwnj;توانند برای آشنایی با این استاندارد و نحوه پیاده&zwnj;سازی آن در کسب&zwnj;وکار خود، این کتاب ارزشمند را در همین صفحه از وبسایت مای بوکت تهیه و مطالعه کنند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ISO 10015</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">؛ استانداردی قدرتمند برای مدیران سازمان&zwnj;ها و صنایع</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">استاندارد ایزو 10015 ، یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 است که در 4 مرحله نیازسنجی آموزشی، برنامه&zwnj;ریزی، اجرا و بررسی اثربخشی آموزش به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی در شرکت&zwnj;ها می&zwnj;پردازد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در حال حاضر استاندارد 10015:1999</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ISO</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> به&zwnj;عنوان یکی از مهم&zwnj;ترین و جامع&zwnj;ترین استانداردهای حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمان&zwnj;ها شناخته می&zwnj;شود.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در کتاب استقرار استاندارد </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ISO 10015:1999</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> در سازمان ها و صنایع می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در این کتاب می&zwnj;خوانیم، متشکل از 9 فصل اساسی برای مدیران صنایع و سازمان&zwnj;ها است. فیروز نوری، نویسنده کتاب درباره آن می&zwnj;گوید: &laquo;پس از ترجمه استاندارد 10015:1999</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ISO</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> توسط متخصصان آموزش و بهسازی سازمانی، همیشه نگرانی&zwnj;هایی درخصوص کیفیت و دقت نظر در پیاده&zwnj;سازی&zwnj;ها برای متخصصین در سطح سازمان&zwnj;ها و صنایع وجود داشته است. از این رو انشای ا.. تالیف این کتاب با جنبه&zwnj;های کاملاً کاربردی، این توانمندی را در متخصصین عرصه آموزش سازمانی ایجاد خواهد نمود که در استقرار استاندارد 10015:1999</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ISO</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> موفقیت&zwnj;های چشمگیری داشته باشند.&raquo;</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در ادامه برشی از سرفصل&zwnj;های این کتاب را برای شما آورده&zwnj;ایم تا پیش از تهیه کتاب، تصویر کاملاً روشنی از محتوای آن در دست داشته باشید.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل اول؛ ضرورت&zwnj;های استقرار استاندارد </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ISO 10015:1999</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل دوم؛ دامنه کاربرد استاندارد </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ISO 10015:1999</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل سوم؛ تامین خدمات آموزشی و مشارکت کارکنان</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل چهارم؛ نیازسنجی آموزشی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل پنجم؛ طراحی و برنامه&zwnj;ریزی آموزش</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل ششم؛ اجرای دوره آموزشی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل هفتم؛ ارزشیابی نتایج آموزش</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل هشتم؛ نظارت و بهبود فرآیند آموزش</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما می&zwnj;توانید فهرست کامل این کتاب را از طریق &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; در همین صفحه مشاهده کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مطالعه این کتاب به چه کسانی پیشنهاد می&zwnj;شود؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مای بوکت، مطالعه این کتاب را به تمامی دانشجویان رشته&zwnj;های فنی و مهندسی و مدیران فعلی سازمان&zwnj;ها پیشنهاد می&zwnj;کند. شما می&zwnj;توانید این راهنمای مکتوب ارزشمند را در همین صفحه خریداری کنید یا با پرداخت هزینه کمتر، از کرایه کتاب بهره&zwnj;مند شوید.</span>",""],"pages_count":"194","keywords":null,"token":"50dbda6db0ef84b5","created_at":"2018-02-18 16:21:41","updated_at":"2022-08-09 16:01:26","publisher_id":"138","deleted_at":null,"published_at":"2018-03-04 12:28:30","available_for_web":"1","publisher_title":"سیمای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"نسخه دیجیتال کتاب استقرار استاندارد ISO 10015:1999 در سازمان ها و صنایع یا نسخه فیزیکی؟ مای بوکت برای خرید و کرایه بهترین عناوین کتب دانشگاهی با شماست.","meta_title":"خرید کتاب استقرار استاندارد ISO 10015:1999 در سازمان ها و صنایع-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1916681","title":"فیروز نوری","firstname":"فیروز","lastname":"نوری","token":"f5f5fc2f07287e97","created_at":"2018-03-03 17:48:52","updated_at":"2018-03-03 17:48:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916681","title":"فیروز نوری","firstname":"فیروز","lastname":"نوری","token":"f5f5fc2f07287e97","created_at":"2018-03-03 17:48:52","updated_at":"2018-03-03 17:48:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"1041","file":"5a8976dd566286.85660405.pdf","book_id":"1091","toc":[{"title":"فصل اول","page":"15"},{"title":"فصل دوم","page":"21"},{"title":"فصل سوم","page":"27"},{"title":"فصل چهارم","page":"43"},{"title":"فصل پنجم","page":"69"},{"title":"فصل ششم","page":"107"},{"title":"فصل هفتم","page":"133"},{"title":"فصل هشتم","page":"161"},{"title":"فصل نهم","page":"189"}],"created_at":"2018-02-18 16:21:41","updated_at":"2022-08-09 16:01:28","process_started_at":"2018-02-18 16:21:42","process_done_at":"2018-02-18 16:26:13","process_failed_at":null,"pages_count":"194","version":"6.15.5","dir":"rtl","password":"f1c50e4c7c1d0f2b3be2daefd5ef4dccb7a662d217ffab885b8d50bb07cd4d9505ff7c5cb8806168d03bb7d028a90729a56d2f9f0b5e1cf0f9ce175084844f45","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۴"},"publisher":{"id":138,"title":"سیمای دانش","description":null,"token":"e42ed3a242486442","slug":"سیمای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"121","title":" استانداردها  و کدگذاری داده های بهداشت و درمان","token":"52963e47997a3b75","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-08-09 05:38:55","study_fields":[{"id":"7","title":"بیوانفورماتیک","degree_id":"10","token":"22210bff065ba20c","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-02 14:55:07","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"استقرار-استاندارد-ISO-100151999-در-سازمان-ها-و-صنایع","urlify":"استقرار-استاندارد-ISO-100151999-در-سازمان-ها-و-صنایع","pages_count_fa":"۱۹۴","authorTitle":"فیروز نوری","tocStr":"فصل اول, فصل دوم, فصل سوم, فصل چهارم, فصل پنجم, فصل ششم, فصل هفتم, فصل هشتم, فصل نهم","url":"/preview/50dbda6db0ef84b5/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-ISO-100151999-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9"}
{"toc":[{"title":"فصل اول","page":"15"},{"title":"فصل دوم","page":"21"},{"title":"فصل سوم","page":"27"},{"title":"فصل چهارم","page":"43"},{"title":"فصل پنجم","page":"69"},{"title":"فصل ششم","page":"107"},{"title":"فصل هفتم","page":"133"},{"title":"فصل هشتم","page":"161"},{"title":"فصل نهم","page":"189"}],"pages_count":194,"version":"6.15.5","dir":"rtl","state":"converting","token":"50dbda6db0ef84b5","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/9bb104bedda8c7bf0c0e4d0e90372ba2.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/1375cea01516a1a232c5bd5a35a56ae6.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.20161,0.1966,0.20104,0.19408]},"elements":[{"words":[{"str":"استقرار","boundary":[0.6765344537217971,0.20536502039237683,0.7989551837667137,0.23857482654973147],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.5087971511120069,0.20536502039237683,0.6661916846032236,0.23857482654973147],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.20160585903379694,0.19659879706871544,0.27697191426459716,0.22752810151569378],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.2870724988241618,0.19659879706871544,0.49829866290398434,0.22752810151569378],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6393538937042262,0.2713570386363906,0.6770678626620976,0.30456684479374524],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.4659174897534099,0.2713570386363906,0.629021299469193,0.30456684479374524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.435107572398038,0.2713570386363906,0.4555848955183766,0.30456684479374524],"dir":"rtl"},{"str":"صنايع","boundary":[0.32370342000940666,0.2713570386363906,0.42480242197239393,0.30456684479374524],"dir":"rtl"},{"str":"(استاندارد","boundary":[0.6364476248068265,0.3316495424891914,0.7367802190418599,0.34946596210150604],"dir":"rtl"},{"str":"مديزيت","boundary":[0.5567257945306726,0.3316495424891914,0.6305516360948733,0.34946596210150604],"dir":"rtl"},{"str":"آمورش","boundary":[0.48300073909830016,0.3316495424891914,0.5509246553573509,0.34946596210150604],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46629543774776594,0.3316495424891914,0.4771803399852181,0.34946596210150604],"dir":"rtl"},{"str":"بهساسي","boundary":[0.39196566552442386,0.3316495424891914,0.4603994490358127,0.34946596210150604],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3404135590942686,0.3316495424891914,0.3861452664113418,0.34946596210150604],"dir":"rtl"},{"str":"انساني)","boundary":[0.26348854397634885,0.3316495424891914,0.3345931599811866,0.34946596210150604],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20161,0.1966,0.79896,0.34947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تألیف8","boundary":[0.47372841497010004,0.560716107787854,0.526741920311765,0.5785325274001687],"dir":"rtl"},{"str":"فیروز","boundary":[0.5023768729422831,0.5924838278874477,0.5471511120069877,0.6103002474997625],"dir":"rtl"},{"str":"نوری","boundary":[0.45362158167036215,0.5924838278874477,0.49673284955990055,0.6103002474997625],"dir":"rtl"},{"str":"هكبٍض","boundary":[0.5858933010817711,0.6218792499584284,0.6281428475441778,0.6361323856482801],"dir":"rtl"},{"str":"آهَظ","boundary":[0.5325169656655244,0.6218792499584284,0.5814788685076933,0.6361323856482801],"dir":"rtl"},{"str":"ثْؿبظی","boundary":[0.46220856010212985,0.6218792499584284,0.5161200673007342,0.6361323856482801],"dir":"rtl"},{"str":"هٌبثغ","boundary":[0.4223375663508701,0.6218792499584284,0.4577941275280521,0.6361323856482801],"dir":"rtl"},{"str":"اًؿبًی","boundary":[0.37258953168044073,0.6218792499584284,0.41810454881408315,0.6361323856482801],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37259,0.56072,0.62814,0.63613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اًتكبضات","boundary":[0.5163186639645496,0.7668692727634455,0.5776288382718537,0.7811224084532973],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیوبی","boundary":[0.46466774171873954,0.7668692727634455,0.5119796304443633,0.7811224084532973],"dir":"rtl"},{"str":"زاًف","boundary":[0.4231841698582275,0.7668692727634455,0.4601928374655648,0.7811224084532973],"dir":"rtl"},{"str":"تْطاى","boundary":[0.5032083585298662,0.7916697288637876,0.5428979372438352,0.8059228645536394],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.45785459920714905,0.7916697288637876,0.49306927366794323,0.8059228645536394],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49292817308338366,0.7916697288637876,0.5029060001343815,0.8059228645536394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42318,0.76687,0.57763,0.80592],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/918ed56a425ebbd6e162e8a146994120.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/fce6d965061192ee4a19238a056def8e.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19055,0.18744,0.20231,0.17223]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7063270723429992,0.1874448856888361,0.7526104969591076,0.20048526573634204],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7232384664493801,0.20383680967933496,0.7526798158664023,0.2168771897268409],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7132404825106683,0.20383680967933496,0.7189959342764021,0.2168771897268409],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6953882598030979,0.20383680967933496,0.7090205638251402,0.2168771897268409],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6551543966936595,0.20383680967933496,0.691218205033433,0.2168771897268409],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7056130506367393,0.2363730329572446,0.752580222438762,0.24827327048693582],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.684553610429757,0.2363730329572446,0.7017580726454083,0.24827327048693582],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7056130506367393,0.25127208283847985,0.752580222438762,0.26317232036817106],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.6678203017371728,0.25127208283847985,0.7018083733745506,0.26317232036817106],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7246866704747824,0.26617113271971493,0.7526312959913981,0.27807137024940615],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7175901347400961,0.28112956502375297,0.7525882530828938,0.2930298025534442],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6782567790060817,0.28112956502375297,0.7137683377574677,0.2930298025534442],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.64412654144686,0.28112956502375297,0.6743942743859414,0.2930298025534442],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7192080239239272,0.29602861490498805,0.7526405698733241,0.3079288524346793],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7192080239239272,0.31092766478622336,0.7526405698733241,0.3228279023159145],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7191912234131917,0.32582671466745844,0.7526237693625886,0.33772695219714965],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.7137562581902489,0.3407257645486936,0.7525397332078896,0.35262600207838474],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.6820049729511777,0.3407257645486936,0.7099832666913073,0.35262600207838474],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.7138066597224556,0.35559512321852743,0.7525733342293606,0.3674953607482186],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.6823409831658882,0.35559512321852743,0.7099994287826349,0.3674953607482186],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7253687712106448,0.3704941730997625,0.7526063640334666,0.38239441062945373],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.6721397130472766,0.3704941730997625,0.721530996942307,0.38239441062945373],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6504737744027418,0.3704941730997625,0.6683347669769161,0.38239441062945373],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64413,0.18744,0.75268,0.38239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6250687476899297,0.1874448856888361,0.628204731023823,0.20048526573634204],"dir":"ltr"},{"str":"نوري","boundary":[0.5947414401397803,0.1874448856888361,0.6208807835758207,0.20048526573634204],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5913292564093948,0.1874448856888361,0.5947788380766775,0.20048526573634204],"dir":"ltr"},{"str":"فيروز","boundary":[0.561093377238668,0.1874448856888361,0.5870574745472262,0.20048526573634204],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5160461678035012,0.1874448856888361,0.523867679177447,0.20048526573634204],"dir":"ltr"},{"str":"1358","boundary":[0.5240163300964349,0.1874448856888361,0.5534576795134571,0.20048526573634204],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5576811935082826,0.1874448856888361,0.5611307751755653,0.20048526573634204],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6251594704479015,0.20383680967933496,0.628295453781795,0.2168771897268409],"dir":"ltr"},{"str":"استقرار","boundary":[0.5811464668525923,0.20383680967933496,0.6208885991734149,0.2168771897268409],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.529014482040254,0.20383680967933496,0.5768825005880178,0.2168771897268409],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.4234736735996774,0.2029703087885985,0.4477873727361311,0.21365914489311158],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.45240415308625376,0.2029703087885985,0.5246497093511642,0.21365914489311158],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.40855818016867707,0.20383443438242277,0.41942344007257815,0.21687481442992868],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.3460233191089009,0.20383443438242277,0.4043414737408017,0.21687481442992868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33602365511911564,0.20383443438242277,0.3417791068848493,0.21687481442992868],"dir":"rtl"},{"str":"صنايع","boundary":[0.2958469137461779,0.20383443438242277,0.3317815933604381,0.21687481442992868],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2875088202681361,0.20383443438242277,0.2916409394845603,0.21687481442992868],"dir":"ltr"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.23963912502940088,0.20383443438242277,0.2875071435771647,0.21687481442992868],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.19055139276233998,0.20383443438242277,0.23545498471153523,0.21687481442992868],"dir":"rtl"},{"str":"آمورش","boundary":[0.5923994489432478,0.2202263583729216,0.6282787876751453,0.23326673842042753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.582401465004536,0.2202263583729216,0.5881569167702698,0.23326673842042753],"dir":"rtl"},{"str":"بهسازي","boundary":[0.5380363563052316,0.2202263583729216,0.5781400490574913,0.23326673842042753],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5092789220792312,0.2202263583729216,0.5338133799267497,0.23326673842042753],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.4727898928127415,0.2202263583729216,0.5050351802694801,0.23326673842042753],"dir":"rtl"},{"str":"/(","boundary":[0.4640274520345418,0.2202263583729216,0.47277235307953364,0.23326673842042753],"dir":"ltr"},{"str":"فيروز","boundary":[0.4337925472934377,0.2202263583729216,0.45975664460199583,0.23326673842042753],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.40344746480293,0.2202263583729216,0.42958680823897044,0.23326673842042753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4003309700614898,0.2202263583729216,0.403430059473808,0.23326673842042753],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6253814387957394,0.2363730329572446,0.6282095695709149,0.24827327048693582],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.5917139881052383,0.2363730329572446,0.6215608682503948,0.24827327048693582],"dir":"rtl"},{"str":"آذر","boundary":[0.5708561540270825,0.2363730329572446,0.5840709317563254,0.24827327048693582],"dir":"rtl"},{"str":"سيماي","boundary":[0.5320368939215752,0.2363730329572446,0.5641900473774402,0.24827327048693582],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5030140116259534,0.2363730329572446,0.5282315110379355,0.24827327048693582],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.47316790430429084,0.2363730329572446,0.5001698195625147,0.24827327048693582],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5001864856691643,0.2363730329572446,0.5030146164443399,0.24827327048693582],"dir":"ltr"},{"str":"192","boundary":[0.601291959275562,0.25127208283847985,0.6215433957192299,0.26317232036817106],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6253814387957394,0.25127208283847985,0.6282095695709149,0.26317232036817106],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5854675582137697,0.25127208283847985,0.6012579550418332,0.26317232036817106],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.5798117334766977,0.25127208283847985,0.5854679950270488,0.26317232036817106],"dir":"ltr"},{"str":"مصور،","boundary":[0.5471707939921373,0.25127208283847985,0.576041295655388,0.26317232036817106],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.5160108867309565,0.25127208283847985,0.5433494842243203,0.26317232036817106],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.5034105036793118,0.2660451306413302,0.5264087228251739,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":"‐","boundary":[0.5264087228251739,0.2660451306413302,0.5310507039413997,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.5310439837371056,0.2660451306413302,0.5540422028829677,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":"‐","boundary":[0.5540422028829676,0.2660451306413302,0.5586841839991935,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":"8972","boundary":[0.5586791438459728,0.2660451306413302,0.5893434360404556,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":"‐","boundary":[0.5893434360404556,0.2660451306413302,0.5939854171566815,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":"76","boundary":[0.5939854171566815,0.2660451306413302,0.6093175632539228,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":"‐","boundary":[0.6093175632539228,0.2660451306413302,0.6139444239104869,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6139444239104869,0.2660451306413302,0.6216104969591075,0.2767339667458432],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6253814387957394,0.26617113271971493,0.6282095695709149,0.27807137024940615],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6253579180807096,0.28112956502375297,0.6281860488558852,0.2930298025534442],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6060145828433184,0.28112956502375297,0.6215693021067841,0.2930298025534442],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6253579180807096,0.29602861490498805,0.6281860488558852,0.3079288524346793],"dir":"ltr"},{"str":"استاندار","boundary":[0.5878515506871409,0.29602861490498805,0.6215361714996136,0.3079288524346793],"dir":"rtl"},{"str":"ايز","boundary":[0.5671953227378111,0.29602861490498805,0.578793992137361,0.3079288524346793],"dir":"rtl"},{"str":"10015","boundary":[0.5243523403111454,0.29602861490498805,0.5581047343839253,0.3079288524346793],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6253579180807096,0.31092766478622336,0.6281860488558852,0.3228279023159145],"dir":"ltr"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.5859312523100701,0.31092766478622336,0.6214849971439131,0.3228279023159145],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.546135882530829,0.31092766478622336,0.5821105473606397,0.3228279023159145],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5317092839622324,0.31092766478622336,0.5389639461039616,0.3228279023159145],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشيابي","boundary":[0.4887654984711535,0.31092766478622336,0.5279721447532005,0.3228279023159145],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48593797251436444,0.31092766478622336,0.48876610328954,0.3228279023159145],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.625341117569974,0.32582671466745844,0.6281692483451496,0.33772695219714965],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5886462148449313,0.32582671466745844,0.6214727327710762,0.33772695219714965],"dir":"rtl"},{"str":"حين","boundary":[0.5644652397432882,0.32582671466745844,0.584834514969255,0.33772695219714965],"dir":"rtl"},{"str":"خدمت","boundary":[0.5308003763314404,0.32582671466745844,0.5606295487382815,0.33772695219714965],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5235442357447666,0.32582671466745844,0.5236452404153086,0.33772695219714965],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.4769648197305198,0.32582671466745844,0.5127036389906253,0.33772695219714965],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5839286314303954,0.3407257645486936,0.5906622761331943,0.35262600207838474],"dir":"ltr"},{"str":"1390","boundary":[0.5945179933469977,0.3407257645486936,0.6215199086052217,0.35262600207838474],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6253579180807096,0.3407257645486936,0.6281860488558852,0.35262600207838474],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.5674977319310507,0.3407257645486936,0.5839783273411511,0.35262600207838474],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5607472867175162,0.3407257645486936,0.5674809314203151,0.35262600207838474],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.5518766170491582,0.3407257645486936,0.5607313598333389,0.35262600207838474],"dir":"rtl"},{"str":"TS156","boundary":[0.513087597862975,0.3405819477434679,0.5476177883807667,0.35262600207838474],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.547634488088438,0.3407257645486936,0.5519103524747152,0.35262600207838474],"dir":"ltr"},{"str":"658","boundary":[0.5767917744699438,0.35559512321852743,0.5970432109136117,0.3674953607482186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5970599106212828,0.35559512321852743,0.6013357750075602,0.3674953607482186],"dir":"ltr"},{"str":"562","boundary":[0.6013020395820032,0.35559512321852743,0.6215534760256711,0.3674953607482186],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6253915191021807,0.35559512321852743,0.6282196498773562,0.3674953607482186],"dir":"ltr"},{"str":"7527542","boundary":[0.5742817781660562,0.3704941730997625,0.621535129867948,0.38239441062945373],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6253747185914452,0.3704941730997625,0.6282028493666207,0.38239441062945373],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19055,0.18744,0.6283,0.38239],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.23788851181075904,0.45934907818067094,0.2792485131547999,0.46882651286000593],"dir":"rtl"},{"str":"آذر","boundary":[0.21662578542387687,0.45934907818067094,0.23535509559490606,0.46882651286000593],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.6429337051846375,0.4794520927664786,0.6902386008534659,0.49249247281398456],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.5778048452672961,0.4794520927664786,0.6393402170625987,0.49249247281398456],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.4493800611538591,0.47627142978610726,0.4811641745909076,0.4893118098336132],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.4847619367628776,0.47627142978610726,0.5741005678572628,0.4893118098336132],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4290027216827391,0.4794520927664786,0.4457710090386747,0.49249247281398456],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.3635781727764524,0.4794520927664786,0.4253317563253923,0.49249247281398456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3519757400624979,0.4794520927664786,0.3599448271227445,0.49249247281398456],"dir":"rtl"},{"str":"صنايع","boundary":[0.3100635059305803,0.4794520927664786,0.34830405564329153,0.49249247281398456],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6520950236887201,0.4934376623738123,0.6580206310271832,0.5053378999035035],"dir":"ltr"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.5911394106380834,0.4934376623738123,0.6521714828130776,0.5053378999035035],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.5380094754880548,0.4934376623738123,0.5872997547125431,0.5053378999035035],"dir":"rtl"},{"str":"آمورش","boundary":[0.4887201370921676,0.4934376623738123,0.5341385706125465,0.5053378999035035],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4775259567890864,0.4934376623738123,0.48488246362689424,0.5053378999035035],"dir":"rtl"},{"str":"بهسازي","boundary":[0.42801653170256376,0.4934376623738123,0.47362014045226974,0.5053378999035035],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3935402036221901,0.4934376623738123,0.42416145290816837,0.5053378999035035],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.34807130136756154,0.4934376623738123,0.3897020597426162,0.5053378999035035],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3422633648062901,0.4934376623738123,0.3481889721447532,0.5053378999035035],"dir":"ltr"},{"str":"فيروز","boundary":[0.49868452000940827,0.5156193981034739,0.5332541245253856,0.5286597781509799],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.46278686872080904,0.5156193981034739,0.49479234568730884,0.5286597781509799],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4860706965491751,0.5359994456094122,0.5406183595981319,0.5490398256569181],"dir":"rtl"},{"str":"آذر","boundary":[0.45945196733980714,0.5359994456094122,0.48219706999092776,0.5490398256569181],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.5698195625147005,0.5564460014288894,0.5978958368334397,0.5694863814763954],"dir":"rtl"},{"str":"همكار","boundary":[0.5282954201807735,0.5564460014288894,0.5658349853835556,0.5694863814763954],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4655942340647155,0.5564460014288894,0.5202525788783978,0.5694863814763954],"dir":"rtl"},{"str":"سيماي","boundary":[0.4212476059272202,0.5564460014288894,0.4616833439736568,0.5694863814763954],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.38263835220590703,0.5564460014288894,0.41728174456503475,0.5694863814763954],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.526284399045731,0.5768284242317399,0.5556150666980275,0.5898688042792458],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4957360303753234,0.5768284242317399,0.5222812069486913,0.5898688042792458],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.444528073653439,0.5768284242317399,0.48481623601357476,0.5898688042792458],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.48878186216860986,0.5768284242317399,0.49581015422868846,0.5898688042792458],"dir":"ltr"},{"str":"تيراژ","boundary":[0.5279997311918282,0.5972108470345903,0.5586954739424078,0.6102512270820962],"dir":"rtl"},{"str":"1650","boundary":[0.47981586640233864,0.5972108470345903,0.5201040287624744,0.6102512270820962],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.4415207822317799,0.5972108470345903,0.47594281106145625,0.6102512270820962],"dir":"rtl"},{"str":"حروفچيني","boundary":[0.5115822721010719,0.6175932698374407,0.575604294210544,0.6306336498849466],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.4628826316320016,0.6175932698374407,0.5076165115419509,0.6306336498849466],"dir":"rtl"},{"str":"مهراد","boundary":[0.4244749840395148,0.6175932698374407,0.4591368233594301,0.6306336498849466],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافي","boundary":[0.5269076979940189,0.637974504991835,0.5867680857498068,0.6510148850393409],"dir":"rtl"},{"str":"باختر","boundary":[0.4902204227008501,0.637974504991835,0.522926884177279,0.6510148850393409],"dir":"rtl"},{"str":"66954143","boundary":[0.40573401431403516,0.637974504991835,0.4863103390343066,0.6510148850393409],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5572242196162763,0.6583569277946854,0.5865548872685729,0.6713973078421913],"dir":"rtl"},{"str":"وصحافي","boundary":[0.5021084640973086,0.6583569277946854,0.5532987802829206,0.6713973078421913],"dir":"rtl"},{"str":"فرشيوه،","boundary":[0.4487886831759685,0.6583569277946854,0.4980789624004569,0.6713973078421913],"dir":"rtl"},{"str":"يكتافر","boundary":[0.4057524948758442,0.6583569277946854,0.4448418735929572,0.6713973078421913],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.4178354221968348,0.6787393505975357,0.4480515439669365,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4479772185074426,0.6787393505975357,0.456425926548167,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.4565555592890023,0.6787393505975357,0.4867716810591041,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4865864722287557,0.6787393505975357,0.4950351802694801,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"7901","boundary":[0.49516481301031556,0.6787393505975357,0.5354529753704513,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.535286112697826,0.6787393505975357,0.5437348207385504,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"76","boundary":[0.5438644534793857,0.6787393505975357,0.5640085346594537,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.563804979671382,0.6787393505975357,0.5722536877121065,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5723833204529418,0.6787393505975357,0.5824184671214004,0.6917797306450416],"dir":"ltr"},{"str":"978-964-7901-76-5","boundary":[0.42770404220288294,0.6938501425178147,0.5725680252679681,0.7068905225653207],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.5241809751016431,0.7126574028540679,0.5579573603037532,0.7256977829015738],"dir":"rtl"},{"str":"10000","boundary":[0.46916098249386784,0.7126796643037411,0.5190584993783811,0.7257437973203682],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5202525788783978,0.7126574028540679,0.5241817815261584,0.7256977829015738],"dir":"ltr"},{"str":"ريال","boundary":[0.4422398440912604,0.7126942199562055,0.4692406605960821,0.7257346000037115],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7377944289506401,0.7334724219677851,0.7959950035281073,0.7453726594974762],"dir":"rtl"},{"str":"سيماي","boundary":[0.6927287389536642,0.7334724219677851,0.7345278384462888,0.7453726594974762],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.653909478848157,0.7334724219677851,0.6892947817613656,0.7453726594974762],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6493985417156681,0.7334724219677851,0.6538932495547864,0.7453726594974762],"dir":"ltr"},{"str":"خيابان","boundary":[0.6040438829340411,0.7342510507905285,0.6456376062632303,0.7461512883202197],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.562096367729579,0.7342510507905285,0.6001212593662847,0.7461512883202197],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.553544907765196,0.7309170783847981,0.5619619636436948,0.7428173159144893],"dir":"ltr"},{"str":"ابتداي","boundary":[0.5092033197809214,0.7342510507905285,0.5498408655623132,0.7461512883202197],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.4638352205907059,0.7342510507905285,0.5055669836363026,0.7461512883202197],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.4470011088337086,0.7342510507905285,0.46011488189240957,0.7461512883202197],"dir":"ltr"},{"str":"فروردين","boundary":[0.39075467894223986,0.7342510507905285,0.44317610295352977,0.7461512883202197],"dir":"rtl"},{"str":"پلاك","boundary":[0.35466550183125567,0.7342510507905285,0.3870374987399617,0.7461512883202197],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.3154598299788313,0.7309170783847981,0.32387688585733004,0.7428173159144893],"dir":"ltr"},{"str":"318","boundary":[0.32402809045394976,0.7342510507905285,0.3511983468297436,0.7461512883202197],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.28138671415611033,0.7342510507905285,0.3119574611068176,0.7461512883202197],"dir":"rtl"},{"str":"66464779","boundary":[0.20416988676455763,0.7342510507905285,0.2745533080205638,0.7461512883202197],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.2782558045764591,0.7342510507905285,0.2813701152515036,0.7461512883202197],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5253838916703067,0.7568532767035333,0.5815364403077853,0.7698936567510393],"dir":"rtl"},{"str":"آذر","boundary":[0.5002772084271361,0.7568532767035333,0.5214727663720976,0.7698936567510393],"dir":"rtl"},{"str":"66465830","boundary":[0.4185393635966533,0.7568532767035333,0.49254857027653637,0.7698936567510393],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4965504183327173,0.7568532767035333,0.5002029165686637,0.7698936567510393],"dir":"ltr"},{"str":"كتابفروشي","boundary":[0.7070310137428177,0.7754482885800178,0.7755540942844662,0.7884886686275238],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.6739743288195961,0.7754482885800178,0.7032127616679547,0.7884886686275238],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6361765397668089,0.7754482885800178,0.6700636067336447,0.7884886686275238],"dir":"rtl"},{"str":"66493701","boundary":[0.5584405765935284,0.7754482885800178,0.6285390275864385,0.7884886686275238],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6324312691105809,0.7754482885800178,0.6360837673465272,0.7884886686275238],"dir":"ltr"},{"str":"كتابفروشي","boundary":[0.34411646114041866,0.7754482885800178,0.4126395416820671,0.7884886686275238],"dir":"rtl"},{"str":"پرهام","boundary":[0.3048133463257283,0.7754482885800178,0.34019461711636034,0.7884886686275238],"dir":"rtl"},{"str":"66468235","boundary":[0.22477235307953358,0.7754482885800178,0.30105053593629244,0.7884886686275238],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3010869930445885,0.7754482885800178,0.3047763852021101,0.7884886686275238],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7774150734182319,0.8005446249628859,0.797689996975908,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"اثر،","boundary":[0.7548318268875374,0.8005446249628859,0.7736892577534357,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"مشمول","boundary":[0.7105708813547932,0.8005446249628859,0.7511207284701454,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.6758979872988139,0.8005446249628859,0.7069872652128624,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"حمايت","boundary":[0.6307281341352777,0.8005446249628859,0.672249521185444,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.5897012869191224,0.8005446249628859,0.6270020496623098,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.579221128322301,0.8005446249628859,0.5860696885185309,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"مصنفان","boundary":[0.5347686569671718,0.8005446249628859,0.5755255535768288,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.524290178421424,0.8005446249628859,0.5311387386176539,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"هنرمندان","boundary":[0.4668257115016296,0.8005446249628859,0.5207063606733644,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"مصوب","boundary":[0.42559053795235374,0.8005446249628859,0.46311427707402303,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"1348","boundary":[0.3913477369712039,0.8005446249628859,0.4219910621282887,0.8118035323263064],"dir":"ltr"},{"str":"است،","boundary":[0.356831087665065,0.8005446249628859,0.38771331608480897,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"هركس","boundary":[0.3131699203655791,0.8005446249628859,0.3531623265347267,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.2853465945364739,0.8005446249628859,0.3095076778334061,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.2732418265515272,0.8005446249628859,0.28174678270219417,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتي","boundary":[0.23279627700682098,0.8005446249628859,0.26961923322469006,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21857296461812437,0.8005446249628859,0.22913248882766032,0.8118035323263064],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7436460468398238,0.816506620212292,0.7639209703975001,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7247874735391956,0.816506620212292,0.7399498672759652,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7105658412015725,0.816506620212292,0.721157219179463,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6765935284432646,0.816506620212292,0.706934242800981,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.6411091697187594,0.816506620212292,0.6728992305366083,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر،","boundary":[0.6114680286280703,0.816506620212292,0.6374766304895669,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5901767413729377,0.816506620212292,0.6078715096938947,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5780736534390646,0.816506620212292,0.5865786095897315,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.5431924330499647,0.816506620212292,0.5743135647323679,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5310893451160915,0.816506620212292,0.5395943012667584,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.4964164510601122,0.816506620212292,0.527457948321629,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.4703118174792514,0.816506620212292,0.4927687241692148,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4385538120358859,0.816506620212292,0.46664883572460597,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"پيگرد","boundary":[0.4040875642619535,0.816506620212292,0.4349697926816975,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني","boundary":[0.364875172205235,0.816506620212292,0.40050361210980817,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.33869493632606434,0.816506620212292,0.36124740432109137,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.29545378179496656,0.816506620212292,0.33501616209132756,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.2559389805450086,0.816506620212292,0.2919178119014818,0.8277655275757125],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2522596686939283,0.816506620212292,0.25593877893887973,0.8277655275757125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20417,0.45935,0.79769,0.82777],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/70236f9e598a359474ee2be56382bd0c.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/55a41703970e348a0ae7c85452b28fa0.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.22156,0.19009,0.19002,0.17898]},"elements":[{"words":[{"str":"فْطؾت","boundary":[0.47377880803601424,0.19009238184744393,0.5269938856413358,0.20434551753729568],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.7555768326278304,0.21915485957691944,0.8094974131559496,0.2334079952667712],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.703389773567157,0.21915485957691944,0.7507390983000739,0.2334079952667712],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹض","boundary":[0.655476046496002,0.21915485957691944,0.6985117247866692,0.2334079952667712],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6441879997312369,0.21915485957691944,0.6506098213889302,0.2334079952667712],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽؿبظڀ","boundary":[0.5922428273869514,0.21915485957691944,0.6393005696001135,0.2334079952667712],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.5563469127597506,0.21915485957691944,0.5873525690864936,0.2334079952667712],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.5128838271853792,0.21915485957691944,0.5514511453759949,0.2334079952667712],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.23103540952764895,0.21915485957691944,0.24306927366794323,0.2334079952667712],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.21915485957691944,0.5097191426459724,0.2334079952667712],"dir":"ltr"},{"str":"دڃك٫ٟشبض","boundary":[0.7548041389504804,0.23853912411511777,0.8099845461264529,0.2527922598049695],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.2215615131357925,0.23853912411511777,0.24317005979977155,0.2527922598049695],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.23853912411511777,0.7516394544110738,0.2527922598049695],"dir":"ltr"},{"str":"فهل","boundary":[0.7767553584626755,0.2587924958725295,0.8098535241550762,0.27304563156238126],"dir":"rtl"},{"str":"اٍل","boundary":[0.7489585433044412,0.2587924958725295,0.7725223409258885,0.27304563156238126],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.2215615131357925,0.25877857679470734,0.24317005979977155,0.27303171248455915],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.25877857679470734,0.7484142981925694,0.27303171248455915],"dir":"ltr"},{"str":"يطيٴضرټبڀ","boundary":[0.7389000873479808,0.2788754981173983,0.8097325807968823,0.29312863380725007],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.6905285740878775,0.2788754981173983,0.7339817241147618,0.29312863380725007],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6316434858563461,0.2788754981173983,0.6855814148169933,0.29312863380725007],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.2215615131357925,0.2788754981173983,0.24317005979977155,0.29312863380725007],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2788754981173983,0.490368205334946,0.29312863380725007],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.49292817308338366,0.2755226149752945,0.5254014647584492,0.2897757506651463],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5304407713498622,0.2755226149752945,0.6267519989249478,0.2897757506651463],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7944735604380837,0.29829539549482137,0.7977591883356849,0.31254853118467313],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.29829539549482137,0.8098232883155277,0.31254853118467313],"dir":"ltr"},{"str":"يطيٴضرټبڀ","boundary":[0.7186017603977692,0.29829539549482137,0.7895753544312302,0.31254853118467313],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.6703713477222255,0.29829539549482137,0.7136833971645501,0.31254853118467313],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.611486259490694,0.29829539549482137,0.6654241884513412,0.31254853118467313],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.22236780219041857,0.29829539549482137,0.24327084593159976,0.31254853118467313],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.29829539549482137,0.4677921118054154,0.31254853118467313],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.4679332123899751,0.29494251235271757,0.5004065040650406,0.3091956480425694],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5054458106564536,0.29494251235271757,0.6017570382315393,0.3091956480425694],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7970939998656185,0.31782219138991824,0.8003796277632198,0.33207532707977],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.31782219138991824,0.809863602768259,0.33207532707977],"dir":"ltr"},{"str":"ٲڃعاٴ","boundary":[0.7579265372213495,0.31782219138991824,0.7922037415651606,0.33207532707977],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃب٬ؾبظڀ","boundary":[0.6864509843445542,0.31782219138991824,0.7530003825216224,0.33207532707977],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٟطيٴيٻټبڀ","boundary":[0.6089531680440771,0.31782219138991824,0.6815597943888667,0.33207532707977],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.5499529664718135,0.31782219138991824,0.6039341733380554,0.33207532707977],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5310096953799652,0.31782219138991824,0.5450462168471734,0.33207532707977],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.46974736276288376,0.31782219138991824,0.5261029457553251,0.33207532707977],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.2215615131357925,0.31782219138991824,0.24317005979977155,0.33207532707977],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.31782219138991824,0.4677921118054154,0.33207532707977],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7971847073842638,0.33720645592811666,0.8004703352818652,0.35145959161796847],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.33720645592811666,0.809863602768259,0.35145959161796847],"dir":"ltr"},{"str":"دڃف","boundary":[0.7623227843848687,0.33720645592811666,0.792195793858765,0.35145959161796847],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.7111637438688436,0.33720645592811666,0.7574388153001336,0.35145959161796847],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.6629333311932998,0.33720645592811666,0.7062453806356245,0.35145959161796847],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6042296579990593,0.33720645592811666,0.6579861719224155,0.35145959161796847],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.22176308539944903,0.33720645592811666,0.2432305314788685,0.35145959161796847],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.33720645592811666,0.4645669555869111,0.35145959161796847],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.46551434522609686,0.3338535727860129,0.4979876369011623,0.34810670847586467],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5030269434925754,0.3338535727860129,0.5993381710676611,0.34810670847586467],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7791943828529194,0.3567332518232135,0.7824800107505206,0.3709863875130653],"dir":"ltr"},{"str":"1.1","boundary":[0.7824195390714237,0.3567332518232135,0.8097728952496136,0.3709863875130653],"dir":"ltr"},{"str":"زاقشاٴ","boundary":[0.7343311160384329,0.3567332518232135,0.7740408519787676,0.3709863875130653],"dir":"rtl"},{"str":"وٴ٫ط","boundary":[0.6926258146878987,0.3567332518232135,0.7294933817106766,0.3709863875130653],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6736981791305515,0.3567332518232135,0.68775459231634,0.3709863875130653],"dir":"rtl"},{"str":"ذهٹل","boundary":[0.6203218437143048,0.3567332518232135,0.6687798158973325,0.3709863875130653],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.572226701605859,0.3567332518232135,0.6154034804810858,0.3709863875130653],"dir":"rtl"},{"str":"٦بٲ٭","boundary":[0.5367461481135811,0.3567332518232135,0.5673889672781024,0.3709863875130653],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.47774978163004767,0.3567332518232135,0.5318427570667645,0.3709863875130653],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.43003762682254915,0.3567332518232135,0.47287173284955986,0.3709863875130653],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.22176308539944903,0.3567332518232135,0.2432305314788685,0.3709863875130653],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3567332518232135,0.4290398441174487,0.3709863875130653],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7816938789222603,0.376117516361412,0.7849795068198615,0.39037065205126376],"dir":"ltr"},{"str":"1.2","boundary":[0.7850903715648726,0.376117516361412,0.809863602768259,0.39037065205126376],"dir":"ltr"},{"str":"زاضا","boundary":[0.7567190754552173,0.376117516361412,0.7767946037740342,0.39037065205126376],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹزٴ","boundary":[0.7222905328226836,0.376117516361412,0.7518813411274609,0.39037065205126376],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓبٰ","boundary":[0.6908452596922663,0.376117516361412,0.7174036975589081,0.39037065205126376],"dir":"rtl"},{"str":"ڂ٧ذبضچٻ","boundary":[0.636682792447759,0.376117516361412,0.6859598319271267,0.39037065205126376],"dir":"rtl"},{"str":"سهٳڃٱ٪ڃطڀ","boundary":[0.5558187193442181,0.376117516361412,0.6317784416454039,0.39037065205126376],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.22176308539944903,0.376117516361412,0.2432305314788685,0.39037065205126376],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.376117516361412,0.5548713297050334,0.39037065205126376],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7815191829604247,0.3956443122565089,0.7848048108580259,0.4098974479463607],"dir":"ltr"},{"str":"1.3","boundary":[0.7850903715648726,0.3956443122565089,0.809863602768259,0.4098974479463607],"dir":"ltr"},{"str":"اوٴدبٰ","boundary":[0.7466471813478465,0.3956443122565089,0.7766008197272056,0.4098974479463607],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټبڀ","boundary":[0.678193240610092,0.3956443122565089,0.73670966874958,0.4098974479463607],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظؾۇٴدځ","boundary":[0.6125613115635289,0.3956443122565089,0.6732473620580857,0.4098974479463607],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5594067056373043,0.3956443122565089,0.6076832627830411,0.4098974479463607],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5404634345454561,0.3956443122565089,0.5544999560126642,0.4098974479463607],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.4921218840287577,0.3956443122565089,0.5355566849208161,0.4098974479463607],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.22176308539944903,0.3956443122565089,0.2432305314788685,0.4098974479463607],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3956443122565089,0.490368205334946,0.4098974479463607],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7816938789222603,0.41502857679470734,0.7849795068198615,0.4292817124845591],"dir":"ltr"},{"str":"1.4","boundary":[0.7850903715648726,0.41502857679470734,0.809863602768259,0.4292817124845591],"dir":"ltr"},{"str":"خبضڀ","boundary":[0.7424074447356043,0.41502857679470734,0.7767755156890411,0.4292817124845591],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹزٴ","boundary":[0.7079789021030706,0.41502857679470734,0.7375697104078478,0.4292817124845591],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.6652606792523243,0.41502857679470734,0.6980413895048041,0.4292817124845591],"dir":"rtl"},{"str":"طحضڂعڀ","boundary":[0.6008029295168984,0.41502857679470734,0.6504703352818652,0.4292817124845591],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.5435228112611704,0.41502857679470734,0.5960256668682388,0.4292817124845591],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4901061613921924,0.41502857679470734,0.5383827185379291,0.4292817124845591],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.22176308539944903,0.41502857679470734,0.2432305314788685,0.4292817124845591],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.41502857679470734,0.4871430491164417,0.4292817124845591],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7815393401867903,0.4345553726898042,0.7848249680843916,0.448808508379656],"dir":"ltr"},{"str":"1.5","boundary":[0.7850903715648726,0.4345553726898042,0.809863602768259,0.448808508379656],"dir":"ltr"},{"str":"ٲكرم","boundary":[0.7281630047705435,0.4345553726898042,0.7767016058590338,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹزٴ","boundary":[0.6937344621380098,0.4345553726898042,0.7233252704427872,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.6510414566955587,0.4345553726898042,0.6837969495397433,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.6091748975340993,0.4345553726898042,0.6461029362359739,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5775280521400256,0.4345553726898042,0.6043371632063428,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.524373446213801,0.4345553726898042,0.5726500033595376,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.22176308539944903,0.4345553726898042,0.2432305314788685,0.448808508379656],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4345553726898042,0.52261976751999,0.448808508379656],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7825001679768864,0.4539396372280026,0.7857857958744877,0.4681927729178544],"dir":"ltr"},{"str":"1.6","boundary":[0.7858966606194987,0.4539396372280026,0.8099643889000873,0.4681927729178544],"dir":"ltr"},{"str":"يٴخٹز","boundary":[0.7456326009541087,0.4539396372280026,0.7775955559922223,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.7095552712896168,0.4539396372280026,0.7407948666263522,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.6662736007525364,0.4539396372280026,0.7046595039058613,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشرهم","boundary":[0.6062453806356244,0.4539396372280026,0.6613833424520785,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5872909203700658,0.4539396372280026,0.6013357327536751,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"حٹظٺ","boundary":[0.5516260162601626,0.4539396372280026,0.5823812724881164,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5037122891890076,0.4539396372280026,0.5467479674796748,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4924242424242423,0.4539396372280026,0.49884606408193566,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽؿبظڀ","boundary":[0.4406806423436135,0.4539396372280026,0.48753681229311907,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.4047847277164126,0.4539396372280026,0.4357903840431557,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.3615030571793321,0.4539396372280026,0.39988896033265703,0.4681927729178544],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.22176308539944903,0.4539396372280026,0.2432305314788685,0.4681927729178544],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4539396372280026,0.36131156352885774,0.4681927729178544],"dir":"ltr"},{"str":"فهل","boundary":[0.7767755156890411,0.47405047762851577,0.8098736813814419,0.4883036133183675],"dir":"rtl"},{"str":"زٍم","boundary":[0.7463381038769065,0.47405047762851577,0.7725021836995228,0.4883036133183675],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.2215615131357925,0.47403655855069365,0.24308943089430893,0.4882896942405454],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.47403655855069365,0.7451891419740652,0.4882896942405454],"dir":"ltr"},{"str":"زاٲۇٴٻ","boundary":[0.777884163139152,0.4941572350995344,0.8097124235705165,0.5084103707893861],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضثطز","boundary":[0.7359870161037897,0.4941572350995344,0.7730464288113954,0.5084103707893861],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6771786602163541,0.4941572350995344,0.7310877409555637,0.5084103707893861],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.2215615131357925,0.4941572350995344,0.24308943089430893,0.5084103707893861],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4941572350995344,0.5355203923940074,0.5084103707893861],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.5382819324061009,0.4908043519574306,0.5705948632341975,0.5050574876472824],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5756484397067351,0.4908043519574306,0.6720452865685681,0.5050574876472824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.5136840309946313,0.7976886380434052,0.5279371666844831],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.5136840309946313,0.8098232883155277,0.5279371666844831],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ٣سٲٻ","boundary":[0.7525868440502586,0.5136840309946313,0.790280857354028,0.5279371666844831],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2241819525633273,0.5136840309946313,0.24312974534704024,0.5279371666844831],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5136840309946313,0.7516394544110738,0.5279371666844831],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5330682955328298,0.8003090774709399,0.5473214312226815],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5330682955328298,0.809863602768259,0.5473214312226815],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴس","boundary":[0.7739535039978498,0.5330682955328298,0.7929214540079284,0.5473214312226815],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7491601155680978,0.5330682955328298,0.7567190754552173,0.5473214312226815],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7568198615870456,0.5330682955328298,0.7688537257273399,0.5473214312226815],"dir":"ltr"},{"str":"زاٲۇٴٻ","boundary":[0.7126352213935362,0.5330682955328298,0.7444634818249009,0.5473214312226815],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضثطز","boundary":[0.6707283477793455,0.5330682955328298,0.7077974870657797,0.5473214312226815],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2241819525633273,0.5330682955328298,0.24312974534704024,0.5473214312226815],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5330682955328298,0.5290700799569986,0.5473214312226815],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.5316300477054356,0.529715412390726,0.5641549999393511,0.5439685480805777],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5692121945359061,0.529715412390726,0.6655949741315594,0.5439685480805777],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.5525950914279266,0.7807061748303432,0.5668482271177784],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.5525950914279266,0.7928408251024658,0.5668482271177784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5525950914279266,0.8003090774709399,0.5668482271177784],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5525950914279266,0.809863602768259,0.5668482271177784],"dir":"ltr"},{"str":"ٲٹاضز","boundary":[0.7420043002082913,0.5525950914279266,0.7732681583014176,0.5668482271177784],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضثطز","boundary":[0.700107153172929,0.5525950914279266,0.7371665658805349,0.5668482271177784],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6411173822482026,0.5525950914279266,0.6952078780247031,0.5668482271177784],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2241819525633273,0.5525950914279266,0.24312974534704024,0.5668482271177784],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5525950914279266,0.638725391386146,0.5668482271177784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.571979355966125,0.7831250419942215,0.5862324916559768],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.571979355966125,0.7928811395551971,0.5862324916559768],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.571979355966125,0.8003090774709399,0.5862324916559768],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.571979355966125,0.809863602768259,0.5862324916559768],"dir":"ltr"},{"str":"سٟبيٴر","boundary":[0.7397265336289726,0.571979355966125,0.775566082107102,0.5862324916559768],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7207988980716252,0.571979355966125,0.7348553112574137,0.5862324916559768],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹاضز","boundary":[0.6847577773298393,0.571979355966125,0.7159611637438686,0.5862324916559768],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضثطز","boundary":[0.642860630294477,0.571979355966125,0.6799200430020829,0.5862324916559768],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.5838708593697506,0.571979355966125,0.6379613551462511,0.5862324916559768],"dir":"rtl"},{"str":"IWA2:2004","boundary":[0.4826479876369011,0.5686264728240212,0.5787778001746959,0.582879608513873],"dir":"ltr"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4711583686084794,0.571979355966125,0.4776489954982194,0.5862324916559768],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.2241819525633273,0.571979355966125,0.24312974534704024,0.5862324916559768],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.24514546798360543,0.571979355966125,0.3290600013438145,0.5862324916559768],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.3375159578042061,0.5686264728240212,0.36963776551080846,0.582879608513873],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.3746949601073635,0.5686264728240212,0.47107773970301686,0.582879608513873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5915061518612219,0.7831250419942215,0.6057592875510737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.5915061518612219,0.7928811395551971,0.6057592875510737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5915061518612219,0.8003090774709399,0.6057592875510737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5915061518612219,0.809863602768259,0.6057592875510737],"dir":"ltr"},{"str":"اضسجبٌ","boundary":[0.7379930121615265,0.5915061518612219,0.7755862393334676,0.6057592875510737],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴ٣ُځ","boundary":[0.6904234473888117,0.5915061518612219,0.7331027538610687,0.6057592875510737],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضزټبڀ","boundary":[0.6058422361083114,0.5915061518612219,0.6855293125459041,0.6057592875510737],"dir":"rtl"},{"str":"IWA2:2004","boundary":[0.509658670966875,0.5881532687191182,0.6055869112410133,0.60240640440897],"dir":"ltr"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4931297453470402,0.5915061518612219,0.49962037223678013,0.6057592875510737],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.2241819525633273,0.5915061518612219,0.24312974534704024,0.6057592875510737],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5915061518612219,0.35163609487334474,0.6057592875510737],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.3594873345427669,0.5881532687191182,0.39158682345954354,0.60240640440897],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.39663628994327793,0.5881532687191182,0.49304911644157756,0.60240640440897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6108904163994203,0.8003090774709399,0.6251435520892721],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.6108904163994203,0.809863602768259,0.6251435520892721],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴس","boundary":[0.7739535039978498,0.6108904163994203,0.7929214540079284,0.6251435520892721],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.751578982731976,0.6108904163994203,0.7591379426190955,0.6251435520892721],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7594403010145804,0.6108904163994203,0.7688940401800711,0.6251435520892721],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطاخٕ","boundary":[0.7090270778740845,0.6108904163994203,0.746942820667876,0.6251435520892721],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲځ","boundary":[0.6685312101054894,0.6108904163994203,0.7041490290935967,0.6251435520892721],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.2241819525633273,0.6108904163994203,0.24312974534704024,0.6251435520892721],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6108904163994203,0.6677853927299612,0.6251435520892721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6304172122945172,0.8003090774709399,0.644670347984369],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.6304172122945172,0.809863602768259,0.644670347984369],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴس","boundary":[0.7739535039978498,0.6304172122945172,0.7929214540079284,0.644670347984369],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.751578982731976,0.6304172122945172,0.7591379426190955,0.644670347984369],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7594403010145804,0.6304172122945172,0.7688940401800711,0.644670347984369],"dir":"ltr"},{"str":"انُلاحبر","boundary":[0.6818148222804542,0.6304172122945172,0.7468218773096822,0.644670347984369],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6705267755156891,0.6304172122945172,0.6769485971733824,0.644670347984369],"dir":"rtl"},{"str":"سٗبضڂ","boundary":[0.6388799301216153,0.6304172122945172,0.6656890411879325,0.644670347984369],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.2241819525633273,0.6304172122945172,0.24312974534704024,0.644670347984369],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6304172122945172,0.6225996102936244,0.644670347984369],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.6498014768327156,0.7807061748303432,0.6640546125225674],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.6498014768327156,0.7928408251024658,0.6640546125225674],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6498014768327156,0.8003090774709399,0.6640546125225674],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.6498014768327156,0.809863602768259,0.6640546125225674],"dir":"ltr"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.7148928307464891,0.6498014768327156,0.7732681583014175,0.6640546125225674],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.2241819525633273,0.6498014768327156,0.24312974534704024,0.6640546125225674],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6498014768327156,0.7129375797890218,0.6640546125225674],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6693282727278126,0.7831250419942215,0.6835814084176643],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.6693282727278126,0.7928811395551971,0.6835814084176643],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6693282727278126,0.8003090774709399,0.6835814084176643],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.6693282727278126,0.809863602768259,0.6835814084176643],"dir":"ltr"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.7501679768863804,0.6693282727278126,0.7756668682389302,0.6835814084176643],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.2241819525633273,0.6693282727278126,0.24312974534704024,0.6835814084176643],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6693282727278126,0.7322885171000478,0.6835814084176643],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.688712537266011,0.8003090774709399,0.7029656729558628],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.688712537266011,0.809863602768259,0.7029656729558628],"dir":"ltr"},{"str":"٢ًبيٴر","boundary":[0.7509137942619095,0.688712537266011,0.7928609823288315,0.7029656729558628],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7317845864409057,0.688712537266011,0.7460425718903506,0.7029656729558628],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.6987468924276019,0.688712537266011,0.7269468521131491,0.7029656729558628],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.2241819525633273,0.688712537266011,0.24312974534704024,0.7029656729558628],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.688712537266011,0.5580964859235377,0.7029656729558628],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.5598837599946247,0.6853596541239072,0.5921848211750579,0.699612789813759],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5972342876587923,0.6853596541239072,0.6936471141570919,0.699612789813759],"dir":"ltr"},{"str":"فهل","boundary":[0.7767755156890411,0.7090015418626473,0.8098736813814419,0.7232546775524991],"dir":"rtl"},{"str":"ؾَم","boundary":[0.741903514076463,0.7090015418626473,0.7725424981522542,0.7232546775524991],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.2241819525633273,0.7089876227848252,0.24312974534704024,0.723240758474677],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7089876227848252,0.7387388295370565,0.723240758474677],"dir":"ltr"},{"str":"سإٲڃاٴ","boundary":[0.7750264526034133,0.7289420127506175,0.8096586709668749,0.7431951484404693],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٲبر","boundary":[0.7254417792111805,0.7289420127506175,0.7701022237014605,0.7431951484404693],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6722871732849559,0.7289420127506175,0.7205637304306927,0.7431951484404693],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6609991265201908,0.7289420127506175,0.667420948177884,0.7431951484404693],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.604377477659074,0.7289420127506175,0.6560737495782613,0.7431951484404693],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.5513841295437747,0.7289420127506175,0.5995397433313175,0.7431951484404693],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.2241819525633273,0.7289420127506175,0.24312974534704024,0.7431951484404693],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7289420127506175,0.5484210172680247,0.7431951484404693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.7484688086457145,0.7976886380434052,0.7627219443355664],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.7484688086457145,0.8098232883155277,0.7627219443355664],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ٣سٲٻ","boundary":[0.7525868440502586,0.7484688086457145,0.790280857354028,0.7627219443355664],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.2241819525633273,0.7484688086457145,0.24312974534704024,0.7627219443355664],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7484688086457145,0.7516394544110738,0.7627219443355664],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7678530731839129,0.8003090774709399,0.7821062088737647],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.7678530731839129,0.809863602768259,0.7821062088737647],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴس","boundary":[0.7739535039978498,0.7678530731839129,0.7929214540079284,0.7821062088737647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.751578982731976,0.7678530731839129,0.7591379426190955,0.7821062088737647],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7594403010145804,0.7678530731839129,0.7688940401800711,0.7821062088737647],"dir":"ltr"},{"str":"ضاټۇٴٳبڂځټبڂځ","boundary":[0.6629879728549352,0.7678530731839129,0.7467815628569509,0.7821062088737647],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.6311798696499361,0.7678530731839129,0.6581502385271787,0.7821062088737647],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5834677148424376,0.7678530731839129,0.6263018208694483,0.7821062088737647],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.2241819525633273,0.7678530731839129,0.24312974534704024,0.7821062088737647],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7678530731839129,0.580672579453068,0.7821062088737647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.7873798690790099,0.7807061748303432,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.7873798690790099,0.7928408251024658,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7873798690790099,0.8003090774709399,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.7873798690790099,0.809863602768259,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.730091379426191,0.7873798690790099,0.7731270577168581,0.8016330047688617],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7220284888799301,0.7873798690790099,0.7252536450984345,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"طآڂۇٴسڀ","boundary":[0.6662534435261708,0.7873798690790099,0.7120909762816636,0.8016330047688617],"dir":"rtl"},{"str":"چٽبض","boundary":[0.63222804542095,0.7873798690790099,0.6613350802929516,0.8016330047688617],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطحٯٻاڀ","boundary":[0.5737922461869246,0.7873798690790099,0.6273903110931935,0.8016330047688617],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5443291003157965,0.7873798690790099,0.5689612309346234,0.8016330047688617],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.2241819525633273,0.7873798690790099,0.24312974534704024,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7873798690790099,0.49681851777195485,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.4995800577840489,0.7873798690790099,0.5052442383927972,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5054256534300879,0.7873798690790099,0.5148793925955788,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5195357118860444,0.7873798690790099,0.527094671773164,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5271954579049922,0.7873798690790099,0.5392293220452865,0.8016330047688617],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7580292951689847,0.8067641336172082,0.761314923066586,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.761254451387489,0.8067641336172082,0.7732883155277833,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.8067641336172082,0.7807061748303432,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.8067641336172082,0.7928408251024658,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.8067641336172082,0.8003090774709399,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.8067641336172082,0.809863602768259,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"٦ٯڃبر","boundary":[0.7162836793657192,0.8067641336172082,0.7532318752939595,0.82101726930706],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6866727138345763,0.8067641336172082,0.7113949448266762,0.82101726930706],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.2241819525633273,0.8067641336172082,0.24312974534704024,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.8067641336172082,0.6258247665121287,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6274104683195592,0.8067641336172082,0.6330746489283074,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6330544917019417,0.8067641336172082,0.6425082308674326,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6423268158301417,0.8067641336172082,0.6498857757172612,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.650188134112746,0.8067641336172082,0.6622219982530403,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6618793254048242,0.8067641336172082,0.6694382852919437,0.82101726930706],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6697406436874285,0.8067641336172082,0.6817745078277228,0.82101726930706],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22156,0.19009,0.80998,0.82102],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/5b41e61f9ce4ff65f643ab43cd849acf.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/ccca4c9346a5697684e2f2599fdf7e1a.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.22156,0.18865,0.19004,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.18865314920063656,0.8003090774709399,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.18865314920063656,0.809863602768259,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"سإٲڃاٴ","boundary":[0.7581481350599074,0.18865314920063656,0.7927803534233689,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٲبر","boundary":[0.7085634616676745,0.18865314920063656,0.7532239061579545,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6554088557414499,0.18865314920063656,0.7036854128871867,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6257978902103071,0.18865314920063656,0.6505373340628329,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.2241819525633273,0.18865314920063656,0.24312974534704024,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.18865314920063656,0.5677719545790507,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5691560841228246,0.18865314920063656,0.5748202647315729,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5748001075052073,0.18865314920063656,0.584253846670698,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5840724316334072,0.18865314920063656,0.5916313915205267,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.591732177652355,0.18865314920063656,0.6037660417926493,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6036249412080897,0.18865314920063656,0.6111839010952093,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6112846872270375,0.18865314920063656,0.6207384263925284,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.20803741373883503,0.7807061748303432,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.20803741373883503,0.7928408251024658,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.20803741373883503,0.8003090774709399,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.20803741373883503,0.809863602768259,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"ٲحهٹلار","boundary":[0.7126150641671705,0.20803741373883503,0.7732883155277832,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6596620305046025,0.20803741373883503,0.7077370153866827,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.22176308539944903,0.20803741373883503,0.2432305314788685,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20803741373883503,0.6580763286971721,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.2275642096339319,0.7831250419942215,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.2275642096339319,0.7928811395551971,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2275642096339319,0.8003090774709399,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.2275642096339319,0.809863602768259,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"ذسٲبر","boundary":[0.7311597124235705,0.2275642096339319,0.775626553786199,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6780051064973459,0.2275642096339319,0.7262816636430826,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.22176308539944903,0.2275642096339319,0.2432305314788685,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2275642096339319,0.6774608613854741,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.24694847417213034,0.8003090774709399,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.24694847417213034,0.809863602768259,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.7412383256063965,0.24694847417213034,0.7928609823288315,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.6882651347174629,0.24694847417213034,0.736340119599543,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6586541691863199,0.24694847417213034,0.6833764001784197,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.2215615131357925,0.24694847417213034,0.24308943089430893,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.24694847417213034,0.600023516764094,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6020123630988375,0.24694847417213034,0.6076765437075858,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6076563864812201,0.24694847417213034,0.617110125646711,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6169287106094201,0.24694847417213034,0.6244876704965396,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6245884566283678,0.24694847417213034,0.6366223207686621,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6364812201841027,0.24694847417213034,0.6440401800712222,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6441409662030505,0.24694847417213034,0.6535947053685413,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.2663327387103287,0.7807061748303432,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.2663327387103287,0.7928408251024658,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2663327387103287,0.8003090774709399,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.2663327387103287,0.809863602768259,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"اوٴٹأ","boundary":[0.7473258079688234,0.2663327387103287,0.7732278438486864,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.6908855741449976,0.2663327387103287,0.7424162118714924,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.6378922260296983,0.2663327387103287,0.686047839817241,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.2215615131357925,0.2663327387103287,0.24308943089430893,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2663327387103287,0.6355002351676418,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7579889807162534,0.2858595346054257,0.7612746086138548,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.761254451387489,0.2858595346054257,0.7732883155277833,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.2858595346054257,0.7807061748303432,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.2858595346054257,0.7928408251024658,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2858595346054257,0.8003090774709399,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.2858595346054257,0.809863602768259,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.7015487468924275,0.2858595346054257,0.7530793846189224,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6825260403352172,0.2858595346054257,0.696621421627078,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"قۇٴبؾبڂځ","boundary":[0.6243868843647115,0.2858595346054257,0.6775987150698676,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.5731875293959551,0.2858595346054257,0.6195491500369549,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5199388564133575,0.2858595346054257,0.5682154135590942,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.47135994087213595,0.2858595346054257,0.5150204931801384,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.2241819525633273,0.2858595346054257,0.24312974534704024,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2858595346054257,0.4710172680239198,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7605086340119599,0.30527943198284874,0.7637942619095611,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7638748908150238,0.30527943198284874,0.7733286299805145,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.30527943198284874,0.7807061748303432,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.30527943198284874,0.7928408251024658,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.30527943198284874,0.8003090774709399,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.30527943198284874,0.809863602768259,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.7039272996035744,0.30527943198284874,0.7556708996842033,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6849819262918935,0.30527943198284874,0.6990200054549013,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.6560525212725582,0.30527943198284874,0.6800746321432202,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٲبر","boundary":[0.6064267956729154,0.30527943198284874,0.6511215035884818,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"سسضڂؽ","boundary":[0.557975542565343,0.30527943198284874,0.601562480387314,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5465060807632869,0.30527943198284874,0.5530311102690503,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكبيٴضٺ","boundary":[0.4995397433313176,0.30527943198284874,0.5416683464355304,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٯٳځ","boundary":[0.4614828999529665,0.30527943198284874,0.4946415373244641,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4499932809245448,0.30527943198284874,0.4564839078142848,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ٞۇٴځ","boundary":[0.42116844722166225,0.30527943198284874,0.4451115308171313,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.2241819525633273,0.30527943198284874,0.24312974534704024,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.30527943198284874,0.4193643754619357,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7606295773701539,0.32480622787794555,0.7639152052677551,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7638748908150238,0.32480622787794555,0.7733286299805145,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.32480622787794555,0.7807061748303432,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.32480622787794555,0.7928408251024658,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.32480622787794555,0.8003090774709399,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.32480622787794555,0.809863602768259,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٲبٴزټځ","boundary":[0.683790230464288,0.32480622787794555,0.7557112141369348,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.6273499966404622,0.32480622787794555,0.678880634366957,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.5741953907142376,0.32480622787794555,0.6223308472754149,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.2241819525633273,0.32480622787794555,0.24312974534704024,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32480622787794555,0.570997110797555,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.344190492416144,0.7831250419942215,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.344190492416144,0.7928811395551971,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.344190492416144,0.8003090774709399,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.344190492416144,0.809863602768259,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7394241752334878,0.344190492416144,0.7756870254652959,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"يٴْبڂ","boundary":[0.7091883356850097,0.344190492416144,0.7345291217786253,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؾڃاٴ","boundary":[0.6382953705570114,0.344190492416144,0.6896559833366929,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.5808472754149029,0.344190492416144,0.6335181079083517,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5275381307532083,0.344190492416144,0.5758146878989451,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5085948596613601,0.344190492416144,0.5226313811285682,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.44737284149700995,0.344190492416144,0.5036881100367201,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.2241819525633273,0.344190492416144,0.24312974534704024,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.344190492416144,0.4452160182758847,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7602869045219378,0.3637172883112409,0.763572532419539,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.3637172883112409,0.7757071826916615,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.3637172883112409,0.7831250419942215,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.3637172883112409,0.7928811395551971,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.3637172883112409,0.8003090774709399,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.3637172883112409,0.809863602768259,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"يٴْبڂ","boundary":[0.7300510649734596,0.3637172883112409,0.7553918510670752,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.6704461466102264,0.3637172883112409,0.7103977692669489,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6515185110528791,0.3637172883112409,0.6655749242386675,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.6134415104481623,0.3637172883112409,0.6466807767251226,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.5651246388496942,0.3637172883112409,0.5984848484848485,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.5078445205939662,0.3637172883112409,0.5603137808237586,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.45462944298864466,0.3637172883112409,0.5029060001343814,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.2241819525633273,0.3637172883112409,0.24312974534704024,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3637172883112409,0.4516663307128935,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7628535913458309,0.38310155284943936,0.7661392192434322,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.38310155284943936,0.7757474971443928,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.38310155284943936,0.7831250419942215,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.38310155284943936,0.7928811395551971,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.38310155284943936,0.8003090774709399,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.38310155284943936,0.809863602768259,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"يٴْبڂ","boundary":[0.7326177517973527,0.38310155284943936,0.7579585378909682,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.6730128334341194,0.38310155284943936,0.7129644560908419,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6540851978767722,0.38310155284943936,0.6681416110625605,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.6160081972720554,0.38310155284943936,0.6492474635490156,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.5739400658469395,0.38310155284943936,0.6108681045488141,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5425149499428878,0.38310155284943936,0.5691023315191829,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.48929987233756633,0.38310155284943936,0.537576429483303,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.22498824161795336,0.38310155284943936,0.2432305314788685,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38310155284943936,0.4871430491164417,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.4026283487445363,0.766354229657999,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.4026283487445363,0.7757474971443928,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4026283487445363,0.7831250419942215,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.4026283487445363,0.7928811395551971,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4026283487445363,0.8003090774709399,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.4026283487445363,0.809863602768259,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"يٴْبڂ","boundary":[0.7325975945709869,0.4026283487445363,0.7580158570180743,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.6729926762077538,0.4026283487445363,0.7129442988644762,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6540650406504065,0.4026283487445363,0.6681214538361949,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.6159880400456897,0.4026283487445363,0.64922730632265,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"اضظقڃبثځ","boundary":[0.5582174292817308,0.4026283487445363,0.6109084190015454,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.5235469999328092,0.4026283487445363,0.5533334601969958,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.49171873950144457,0.4026283487445363,0.5185883222468588,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.43850366189612305,0.4026283487445363,0.48678021904185975,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.2241819525633273,0.4026283487445363,0.24312974534704024,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4026283487445363,0.43549015655445744,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.42201261328273465,0.7831250419942215,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.42201261328273465,0.7928811395551971,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.42201261328273465,0.8003090774709399,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.42201261328273465,0.809863602768259,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.7323489887791439,0.42201261328273465,0.7657091984142981,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"چ٥","boundary":[0.7001175838204662,0.42201261328273465,0.7274104683195591,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"ٮؿڃز","boundary":[0.6594201437882147,0.42201261328273465,0.6952479172529226,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڂځ","boundary":[0.6138849694282066,0.42201261328273465,0.6544816233286299,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.5691560841228246,0.42201261328273465,0.6090472351004501,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.2241819525633273,0.42201261328273465,0.24312974534704024,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.42201261328273465,0.5677719545790507,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4415394091778316,0.7831250419942215,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.4415394091778316,0.7928811395551971,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4415394091778316,0.8003090774709399,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.4415394091778316,0.809863602768259,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7395277017737344,0.4415394091778316,0.7757676543707586,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټبڀ","boundary":[0.6507323792246187,0.4415394091778316,0.7346019089888035,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؾڃاٴ","boundary":[0.5943526170798897,0.4415394091778316,0.6457132298595712,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.2241819525633273,0.4415394091778316,0.24312974534704024,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4415394091778316,0.5935732043270854,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.46092367371603,0.7831250419942215,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.46092367371603,0.7928811395551971,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.46092367371603,0.8003090774709399,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.46092367371603,0.809863602768259,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"ا٢ساٲبر","boundary":[0.7303865500674754,0.46092367371603,0.7756668682389303,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.6691628031982799,0.46092367371603,0.7254770594077379,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.63717328495599,0.46092367371603,0.6641436538332326,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"سطثڃز","boundary":[0.5960928576227911,0.46092367371603,0.6323089696703887,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؾڃاٴ","boundary":[0.5398945105153531,0.46092367371603,0.5912551232950346,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.22176308539944903,0.46092367371603,0.2432305314788685,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.46092367371603,0.5387455486125118,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.7424679164147012,0.4804504696111269,0.7940905731371363,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7235364900953807,0.4804504696111269,0.7375642348627753,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.6753846670698112,0.4804504696111269,0.7087448767049653,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.6179365719277027,0.4804504696111269,0.6706074044211516,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5647214943223812,0.4804504696111269,0.6129980514681178,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2215615131357925,0.4804504696111269,0.24308943089430893,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.24695961835651414,0.4770975864690231,0.5644863266814486,0.49135072215887493],"dir":"ltr"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.7424679164147012,0.4998584893754751,0.7940905731371363,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7235364900953807,0.4998584893754751,0.7375642348627753,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.6753846670698112,0.4998584893754751,0.7087448767049653,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.6394443324598535,0.4998584893754751,0.6705066182893235,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5862897265336289,0.4998584893754751,0.6345662836793656,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2215615131357925,0.4998584893754751,0.24308943089430893,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24695961835651414,0.4965056062333713,0.5846435530471007,0.5107587419232231],"dir":"ltr"},{"str":"سٽڃٻ","boundary":[0.7672613048444533,0.5192427539136735,0.7940502586844048,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7559732580796882,0.5192427539136735,0.7623950797373814,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"سسيٴڂاٴ","boundary":[0.7140462272391318,0.5192427539136735,0.7511089427940868,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿشٻټبڀ","boundary":[0.6540180071222199,0.5192427539136735,0.7092084929113753,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6008029295168984,0.5192427539136735,0.6490794866626352,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2215615131357925,0.5192427539136735,0.24308943089430893,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24695961835651414,0.5158898707715698,0.5997614728213397,0.5301430064614215],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.760387690653766,0.5387695498087705,0.7636733185513673,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.5387695498087705,0.7757071826916615,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5387695498087705,0.7831250419942215,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.5387695498087705,0.7928811395551971,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5387695498087705,0.8003090774709399,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.5387695498087705,0.809863602768259,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7193253170796614,0.5387695498087705,0.7554869876116896,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"حٹظٺټبڀ","boundary":[0.6582779009608277,0.5387695498087705,0.7144010881777085,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"زاوٴكځ","boundary":[0.6151817509910636,0.5387695498087705,0.6533786258126018,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹخٹز","boundary":[0.570493180138413,0.5387695498087705,0.6102230733051132,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5515265648173466,0.5387695498087705,0.5655803838132111,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.5144792482666439,0.5387695498087705,0.5466137684921447,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.46611906201706643,0.5387695498087705,0.509566451941442,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2215615131357925,0.5387695498087705,0.24308943089430893,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5387695498087705,0.4645669555869111,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603978,0.5581538143469689,0.766354229657999,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.5581538143469689,0.7757474971443928,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5581538143469689,0.7831250419942215,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.5581538143469689,0.7928811395551971,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5581538143469689,0.8003090774709399,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.5581538143469689,0.809863602768259,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7218873882953706,0.5581538143469689,0.7581868516529843,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٹٔ","boundary":[0.6971141570919841,0.5581538143469689,0.717049653967614,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳ٧بضڀ","boundary":[0.6425283880937982,0.5581538143469689,0.6922764227642276,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.6106463750587919,0.5581538143469689,0.6376772156151314,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكبض٦ز","boundary":[0.554206141234966,0.5581538143469689,0.6057367789614608,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2215615131357925,0.5581538143469689,0.24308943089430893,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5581538143469689,0.5516461734865291,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7628334341194651,0.5776806102420657,0.7661190620170664,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.5776806102420657,0.7757474971443928,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5776806102420657,0.7831250419942215,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.5776806102420657,0.7928811395551971,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5776806102420657,0.8003090774709399,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.5776806102420657,0.809863602768259,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"وٴڃبظؾۇٴدځ","boundary":[0.6973829201101928,0.5776806102420657,0.75794946503473,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"يٴيٗڃز","boundary":[0.6466068668951152,0.5776806102420657,0.6924812292947133,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ٲُٯٹة","boundary":[0.5986729825975945,0.5776806102420657,0.6417691325673587,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5873849358328294,0.5776806102420657,0.5938067574905227,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹخٹز","boundary":[0.5428777800174696,0.5776806102420657,0.5825472015050728,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؾڃاٴ","boundary":[0.4866794329100316,0.5776806102420657,0.5380400456897131,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.2241819525633273,0.5776806102420657,0.24312974534704024,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5776806102420657,0.4839178928979373,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630282873076665,0.5970648747802642,0.7663139152052678,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7662937579789021,0.5970648747802642,0.7757474971443928,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5970648747802642,0.7831250419942215,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.5970648747802642,0.7928811395551971,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5970648747802642,0.8003090774709399,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.5970648747802642,0.809863602768259,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"ثطوٴبٲٻضڂعڀ","boundary":[0.6927669152724585,0.5970648747802642,0.75819055297991,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6814788685076933,0.5970648747802642,0.6879006901653867,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.6396123093462339,0.5970648747802642,0.6765403480481086,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.6079654639521602,0.5970648747802642,0.6347745750184774,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5548108580259357,0.5970648747802642,0.6030874151716723,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.2241819525633273,0.5970648747802642,0.24312974534704024,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5970648747802642,0.5516461734865291,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"فهل","boundary":[0.7767755156890411,0.6173182465376758,0.8098736813814419,0.6315713822275275],"dir":"rtl"},{"str":"چْبضم","boundary":[0.7294060337297588,0.6173182465376758,0.772441712020426,0.6315713822275275],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.2241819525633273,0.6173043274598536,0.24312974534704024,0.6315574631497054],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6173043274598536,0.7290633608815436,0.6315574631497054],"dir":"ltr"},{"str":"وٴڃبظؾۇٴدځ","boundary":[0.7490996438890009,0.6374012487825447,0.8097325807968823,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6961466102264328,0.6374012487825447,0.7442215951085129,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.2241819525633273,0.6374012487825447,0.24312974534704024,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6374012487825447,0.6935866424779958,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.656785513320743,0.7976886380434052,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.656785513320743,0.8098232883155277,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ٣سٲٻ","boundary":[0.7525868440502586,0.656785513320743,0.790280857354028,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.2241819525633273,0.656785513320743,0.24312974534704024,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.656785513320743,0.7516394544110738,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.67631230921584,0.8003090774709399,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.67631230921584,0.809863602768259,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.7530571793321239,0.67631230921584,0.7925855002351676,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.7113921924343211,0.67631230921584,0.7481186588725391,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظؾۇٴدځ","boundary":[0.6459416784250487,0.67631230921584,0.706508223349586,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5929886447624807,0.67631230921584,0.6410636296445608,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ٲجشۇٴځ","boundary":[0.5504770543573204,0.67631230921584,0.5880983864620228,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5348152836803294,0.67631230921584,0.545639320029564,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.47577437344621376,0.67631230921584,0.5298840955103874,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴاٮٳٯٯځ","boundary":[0.4118759658670967,0.67631230921584,0.47093663911845735,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.2241819525633273,0.67631230921584,0.24312974534704024,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.24514546798360543,0.67631230921584,0.27100718941073687,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.27296244036820533,0.6729594260737363,0.3054357320432708,0.687212561763588],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.31047503863468384,0.6729594260737363,0.4067862662097695,0.687212561763588],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.695732206593263,0.8003090774709399,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.695732206593263,0.809863602768259,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"٦ٯڃبر","boundary":[0.7561949875697104,0.695732206593263,0.7929214540079285,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.7265840220385674,0.695732206593263,0.7512161526573943,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.2241819525633273,0.695732206593263,0.24312974534704024,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.695732206593263,0.6677853927299612,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6697406436874285,0.695732206593263,0.6754048242961768,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6753846670698112,0.695732206593263,0.6848384062353019,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.684656991198011,0.695732206593263,0.6922159510851306,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6925183094806153,0.695732206593263,0.7019720486461062,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7017906336088154,0.695732206593263,0.709349593495935,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7094503796277633,0.695732206593263,0.7214842437680574,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7152590024883599,0.8003090774709399,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.7152590024883599,0.809863602768259,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7564973459651951,0.7152590024883599,0.7927601961970032,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.7055398777128267,0.7152590024883599,0.75161337688046,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.657021433850702,0.7152590024883599,0.700480413895048,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6274104683195592,0.7152590024883599,0.652042598938386,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.2241819525633273,0.7152590024883599,0.24312974534704024,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7152590024883599,0.5774474232345638,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5782268359873681,0.7152590024883599,0.5838910165961164,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5838708593697506,0.7152590024883599,0.5933245985352414,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5931431834979507,0.7152590024883599,0.6007021433850702,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6008029295168984,0.7152590024883599,0.6102566686823893,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6100752536450984,0.7152590024883599,0.6176342135322179,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6177349996640462,0.7152590024883599,0.627188738829537,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.7346432670265584,0.7807061748303432,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.7346432670265584,0.7928408251024658,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7346432670265584,0.8003090774709399,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.7346432670265584,0.809863602768259,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"ذٍ","boundary":[0.7491399583417321,0.7346432670265584,0.7732278438486864,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكځ","boundary":[0.7136833971645501,0.7346432670265584,0.7443022240139755,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"٦ڃ","boundary":[0.6951387489081502,0.7346432670265584,0.7089262917422562,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"ڃز","boundary":[0.6671000470335282,0.7346432670265584,0.6882449774910971,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.6185412887186723,0.7346432670265584,0.6621816838003091,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.22498824161795336,0.7346432670265584,0.2432305314788685,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7346432670265584,0.6161492978566158,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7540275315647567,0.7831250419942215,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.7540275315647567,0.7928811395551971,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7540275315647567,0.8003090774709399,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.7540275315647567,0.809863602768259,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"ذٍ","boundary":[0.751578982731976,0.7540275315647567,0.7757474971443928,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكځ","boundary":[0.7161022643284284,0.7540275315647567,0.7468823489887791,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6628871867231069,0.7540275315647567,0.7111637438688435,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.6145098434455418,0.7540275315647567,0.6579889807162533,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.22498824161795336,0.7540275315647567,0.2432305314788685,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7540275315647567,0.6129241416381115,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7735543274598536,0.8003090774709399,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.7735543274598536,0.809863602768259,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"٦ٯڃبر","boundary":[0.756154673116979,0.7735543274598536,0.7928811395551971,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7151173006449297,0.7735543274598536,0.7512729230095655,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټب","boundary":[0.6389000873479809,0.7735543274598536,0.7101915078599987,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.22498824161795336,0.7735543274598536,0.2432305314788685,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7735543274598536,0.638725391386146,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7929385919980521,0.8009137942619096,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7929385919980521,0.8099643889000874,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ،","boundary":[0.7529563932002957,0.7929385919980521,0.7932506887052342,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"سدعڂٻ","boundary":[0.7122791103944097,0.7929385919980521,0.7480920779146943,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7009910636296446,0.7929385919980521,0.7074128852873379,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.6578747564335147,0.7929385919980521,0.6961267483440433,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.6113720352079555,0.7929385919980521,0.652996707653027,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.5684774575018477,0.7929385919980521,0.6065343008801988,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5519503247738118,0.7929385919980521,0.5635715932857397,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.4888765705838876,0.7929385919980521,0.5470444605577037,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.4592656050527447,0.7929385919980521,0.48389773567157157,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.2241819525633273,0.7929385919980521,0.24312974534704024,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7929385919980521,0.4096889068064227,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.41008197272055363,0.7929385919980521,0.41574615332930187,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4157259961029362,0.7929385919980521,0.425179735268427,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.42499832023113615,0.7929385919980521,0.43255728011825567,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.43265806625008396,0.7929385919980521,0.44211180541557477,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44193039037828385,0.7929385919980521,0.4494893502654034,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.44959013639723167,0.7929385919980521,0.45904387556272247,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7781865215346367,0.812465387893149,0.7814721494322381,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7814116777531411,0.812465387893149,0.7934455418934354,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.812465387893149,0.8009137942619096,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.812465387893149,0.8099643889000874,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.7384431902170261,0.812465387893149,0.7779715111200698,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"سدعڂٻ","boundary":[0.6977659074111402,0.812465387893149,0.7335788749314248,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.686477860646375,0.812465387893149,0.6928996823040683,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.6433615534502453,0.812465387893149,0.6816135453607737,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.5970604044883424,0.812465387893149,0.6384835046697575,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.5541658267822347,0.812465387893149,0.5922226701605858,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5376386940541987,0.812465387893149,0.5492599625661266,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.4743835248269838,0.812465387893149,0.5327328298380907,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.2241819525633273,0.812465387893149,0.24312974534704024,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.812465387893149,0.47424242424242413,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22156,0.18865,0.80996,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/e9276940329974d51e1e6962a77d8ba9.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/ae9d96dac800052206da947355423027.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.22156,0.18865,0.19004,0.17471]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7586340119599543,0.18865314920063656,0.7619196398575555,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7618591681784586,0.18865314920063656,0.7738930323187528,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.18865314920063656,0.7813108916213128,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.18865314920063656,0.7936471141570919,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.18865314920063656,0.8009137942619096,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.18865314920063656,0.8099643889000874,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.7212251488728912,0.18865314920063656,0.7586541691863199,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ايٴ٬","boundary":[0.6961466102264328,0.18865314920063656,0.7162988783032843,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6882852919438285,0.18865314920063656,0.695844251830948,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.647345965195189,0.18865314920063656,0.6836491298797285,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ذطيٴخځټبڀ","boundary":[0.5699623731774507,0.18865314920063656,0.6424276019619699,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.5366186091965801,0.18865314920063656,0.5648693139823959,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴشٓبض","boundary":[0.4975643351474836,0.18865314920063656,0.5317193340483541,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.2241819525633273,0.18865314920063656,0.24312974534704024,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.18865314920063656,0.49681851777195485,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.761254451387489,0.20803741373883503,0.7645400792850904,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7644796076059934,0.20803741373883503,0.7739333467714842,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.20803741373883503,0.7813108916213128,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.20803741373883503,0.7936471141570919,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.20803741373883503,0.8009137942619096,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.20803741373883503,0.8099643889000874,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.718904118793254,0.20803741373883503,0.7564167170597326,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴ","boundary":[0.699956326009541,0.20803741373883503,0.7140663844654975,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6840522744070415,0.20803741373883503,0.691611234294161,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"ٰ","boundary":[0.6917120204259893,0.20803741373883503,0.6997749109722502,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.647930524759793,0.20803741373883503,0.6842538466706981,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"اٮ٫ٹڀ","boundary":[0.6078579587448767,0.20803741373883503,0.6430524759793051,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبؾت","boundary":[0.5602936235973929,0.20803741373883503,0.6028253712289189,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯڃبسځ","boundary":[0.5070839701184389,0.20803741373883503,0.5485419606262177,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.46924343210374253,0.20803741373883503,0.5021834918424316,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.45694752402069466,0.20803741373883503,0.46440569777598595,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"طزآيٴضڀ","boundary":[0.41064637505879187,0.20803741373883503,0.4569072095679634,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.3558590337969495,0.20803741373883503,0.4055667540146476,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.2241819525633273,0.20803741373883503,0.24312974534704024,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20803741373883503,0.3548612510918491,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.761254451387489,0.2275642096339319,0.7645400792850904,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7644796076059934,0.2275642096339319,0.7739333467714842,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.2275642096339319,0.7813108916213128,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.2275642096339319,0.7936471141570919,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.2275642096339319,0.8009137942619096,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.2275642096339319,0.8099643889000874,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.7189762615593227,0.2275642096339319,0.7564167170597326,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٹٰ","boundary":[0.6880837196801719,0.2275642096339319,0.7140475710542229,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6804239736612242,0.2275642096339319,0.6879829335483437,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.6441678425048712,0.2275642096339319,0.6804306927366794,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاحسټبڀ","boundary":[0.5845427669152724,0.2275642096339319,0.6393016173977994,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضڀ","boundary":[0.5479612466934818,0.2275642096339319,0.5796042464556876,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.5100215010414567,0.2275642096339319,0.5430285358428962,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.46898412856940735,0.2275642096339319,0.5051397509340432,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټب","boundary":[0.39294833030974935,0.2275642096339319,0.4640583357844764,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.22176308539944903,0.2275642096339319,0.2432305314788685,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2275642096339319,0.39033796949539673,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.761254451387489,0.24694847417213034,0.7645400792850904,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7644796076059934,0.24694847417213034,0.7739333467714842,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.24694847417213034,0.7813108916213128,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.24694847417213034,0.7936471141570919,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.24694847417213034,0.8009137942619096,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.24694847417213034,0.8099643889000874,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.7237620103473762,0.24694847417213034,0.7612746086138547,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"چٽبضٰ","boundary":[0.6818349795068198,0.24694847417213034,0.7188033326614257,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6739736612242155,0.24694847417213034,0.6815326211113351,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.6378720688033326,0.24694847417213034,0.6741349190351408,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"سٗساز،","boundary":[0.5975576160720284,0.24694847417213034,0.632990318695919,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"سط٦ڃت","boundary":[0.5521299469193038,0.24694847417213034,0.5926933007864271,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5406604851172478,0.24694847417213034,0.5471511120069877,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"سٹظڂ","boundary":[0.5130853994490358,0.24694847417213034,0.5357961698316465,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاحس","boundary":[0.46826580662500833,0.24694847417213034,0.4974451368495228,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.4255728011825572,0.24694847417213034,0.45832829402674186,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"سدعڂٻ","boundary":[0.3846939461130148,0.24694847417213034,0.42070848589695586,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.3734058993482496,0.24694847417213034,0.3798277210059428,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.33028959215211984,0.24694847417213034,0.36854158406264825,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.28378687092656046,0.24694847417213034,0.325411543371632,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.24089229322045283,0.24694847417213034,0.278949136598804,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.22438352482698376,0.24694847417213034,0.23605455889269628,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټب","boundary":[0.7388799301216152,0.2663327387103287,0.8097728952496136,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.2215615131357925,0.2663327387103287,0.24308943089430893,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2663327387103287,0.7387388295370565,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.761254451387489,0.2858595346054257,0.7645400792850904,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7644796076059934,0.2858595346054257,0.7739333467714842,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.2858595346054257,0.7813108916213128,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.2858595346054257,0.7936471141570919,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.2858595346054257,0.8009137942619096,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.2858595346054257,0.8099643889000874,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.7189041187932539,0.2858595346054257,0.7564167170597325,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"دۇٴدٱ","boundary":[0.6822381240341328,0.2858595346054257,0.7140300651387125,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6743768057515286,0.2858595346054257,0.6819357656386481,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.6382752133306456,0.2858595346054257,0.674578378015185,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.602213935362494,0.2858595346054257,0.6333849550301878,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظؾۇٴدځ","boundary":[0.5366088826177517,0.2858595346054257,0.5973762010347375,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4834542766915272,0.2858595346054257,0.5317308338372638,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.2858595346054257,0.24312974534704024,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2858595346054257,0.48069273667943296,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7458744876704965,0.30527943198284874,0.7491601155680978,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"5.1","boundary":[0.7491601155680978,0.30527943198284874,0.7739333467714842,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.30527943198284874,0.7813108916213128,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.30527943198284874,0.7936471141570919,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.30527943198284874,0.8009137942619096,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.30527943198284874,0.8099643889000874,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"ٲكشطڂبٴ","boundary":[0.6888900087347981,0.30527943198284874,0.74103675334274,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.30527943198284874,0.24312974534704024,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.30527943198284874,0.6871363300409871,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7443223812403413,0.32480622787794555,0.7476080091379426,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7475475374588455,0.32480622787794555,0.7570012766243364,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7568198615870456,0.32480622787794555,0.7643788214741651,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7644796076059934,0.32480622787794555,0.7739333467714842,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.32480622787794555,0.7813108916213128,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.32480622787794555,0.7936471141570919,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.32480622787794555,0.8009137942619096,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.32480622787794555,0.8099643889000874,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.6977351275618473,0.32480622787794555,0.7393637035543908,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"اسحبزڂٻټبڀ","boundary":[0.6235805953100854,0.32480622787794555,0.6928265165359644,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"حطٞٻاڀ","boundary":[0.5713733790230463,0.32480622787794555,0.6186420748505006,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.32480622787794555,0.24312974534704024,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32480622787794555,0.570997110797555,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7443223812403413,0.344190492416144,0.7476080091379426,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7475475374588455,0.344190492416144,0.7570012766243364,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7568198615870456,0.344190492416144,0.7643788214741651,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7644796076059934,0.344190492416144,0.7739333467714842,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.344190492416144,0.7813108916213128,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.344190492416144,0.7936471141570919,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.344190492416144,0.8009137942619096,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.344190492416144,0.8099643889000874,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"ثطوٴبٲٻټبڀ","boundary":[0.680020829133911,0.344190492416144,0.7394846469125848,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"سٹؾٗٻ","boundary":[0.6373748572196465,0.344190492416144,0.6750487132970502,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.6012037862993036,0.344190492416144,0.6324845989191885,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.5578344419807834,0.344190492416144,0.5962533068882557,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.344190492416144,0.24312974534704024,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.344190492416144,0.5548713297050334,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7443223812403413,0.3637172883112409,0.7476080091379426,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7475475374588455,0.3637172883112409,0.7570012766243364,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7568198615870456,0.3637172883112409,0.7643788214741651,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7644796076059934,0.3637172883112409,0.7739333467714842,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.3637172883112409,0.7813108916213128,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.3637172883112409,0.7936471141570919,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.3637172883112409,0.8009137942619096,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.3637172883112409,0.8099643889000874,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6852482698380702,0.3637172883112409,0.7391688503661895,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯ٧طز","boundary":[0.6357018074312974,0.3637172883112409,0.6733151918296042,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"$","boundary":[0.6252200497211583,0.3637172883112409,0.6308302857526804,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.5775078949136598,0.3637172883112409,0.6250991063629644,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯ٧طز","boundary":[0.5281428475441778,0.3637172883112409,0.5657562319424846,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبث","boundary":[0.5027447423234562,0.3637172883112409,0.52325258924372,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.44896526237989653,0.3637172883112409,0.4872159610639556,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.3637172883112409,0.24312974534704024,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3637172883112409,0.44199086205738036,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.44313982396022306,0.3637172883112409,0.4488040045689713,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7443223812403413,0.38310155284943936,0.7476080091379426,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7475475374588455,0.38310155284943936,0.7570012766243364,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7568198615870456,0.38310155284943936,0.7643788214741651,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7644796076059934,0.38310155284943936,0.7739333467714842,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.38310155284943936,0.7813108916213128,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.38310155284943936,0.7936471141570919,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.38310155284943936,0.8009137942619096,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.38310155284943936,0.8099643889000874,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"قطح","boundary":[0.7109823288315527,0.38310155284943936,0.7393435463280251,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"يٴْبڂ","boundary":[0.6807464892830746,0.38310155284943936,0.7060872753766901,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكبٚ٭","boundary":[0.6191460055096418,0.38310155284943936,0.6610327218974668,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.38310155284943936,0.24312974534704024,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38310155284943936,0.6161492978566158,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7449270980313109,0.4026283487445363,0.7482127259289122,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7481522542498151,0.4026283487445363,0.757605993415306,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7574245783780151,0.4026283487445363,0.7649835382651347,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7652858966606194,0.4026283487445363,0.7740341329033125,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.4026283487445363,0.7813108916213128,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.4026283487445363,0.7936471141570919,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.4026283487445363,0.8009137942619096,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.4026283487445363,0.8099643889000874,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"ٲۇٴكٹض","boundary":[0.7015285896660619,0.4026283487445363,0.7399885775717261,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"اذلا٢ځ","boundary":[0.6543550546979618,0.4026283487445363,0.6966102264328428,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.6058422361083114,0.4026283487445363,0.6494581378160504,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.4026283487445363,0.24312974534704024,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4026283487445363,0.6032486729825983,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7443223812403413,0.42201261328273465,0.7476080091379426,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7475475374588455,0.42201261328273465,0.7570012766243364,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7568198615870456,0.42201261328273465,0.7643788214741651,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7644796076059934,0.42201261328273465,0.7739333467714842,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.42201261328273465,0.7813108916213128,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.42201261328273465,0.7936471141570919,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.42201261328273465,0.8009137942619096,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.42201261328273465,0.8099643889000874,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشبوٴساضزټبڀ","boundary":[0.6596568097133633,0.42201261328273465,0.7393233891016596,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"حطٞٻاڀ","boundary":[0.6072532419539071,0.42201261328273465,0.6547335936303827,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"قٛ٭","boundary":[0.57287173284956,0.42201261328273465,0.6022811261170463,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5539284617577117,0.42201261328273465,0.5679649832249197,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبڂط","boundary":[0.5220956796344823,0.42201261328273465,0.5490217121330716,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.46067661089834033,0.42201261328273465,0.5170362158167036,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.42201261328273465,0.24312974534704024,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.42201261328273465,0.45811664314990225,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7443223812403413,0.4415394091778316,0.7476080091379426,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7475475374588455,0.4415394091778316,0.7570012766243364,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7568198615870456,0.4415394091778316,0.7643788214741651,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7644796076059934,0.4415394091778316,0.7739333467714842,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.4415394091778316,0.7813108916213128,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.4415394091778316,0.7936471141570919,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.4415394091778316,0.8009137942619096,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.4415394091778316,0.8099643889000874,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.6976987166565881,0.4415394091778316,0.7393233891016596,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٽبضسځ","boundary":[0.6505509641873278,0.4415394091778316,0.692797550497611,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱټبڀ","boundary":[0.5756063965598334,0.4415394091778316,0.6456527581804743,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.5231035409527648,0.4415394091778316,0.5705133373647786,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"٦ڃٟڃز","boundary":[0.476399247463549,0.4415394091778316,0.5180843915877175,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.4415394091778316,0.24312974534704024,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4415394091778316,0.47424242424242413,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7443223812403413,0.46092367371603,0.7476080091379426,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7475475374588455,0.46092367371603,0.7570012766243364,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7568198615870456,0.46092367371603,0.7643788214741651,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7644796076059934,0.46092367371603,0.7739333467714842,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.46092367371603,0.7813108916213128,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.46092367371603,0.7936471141570919,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.46092367371603,0.8009137942619096,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.46092367371603,0.8099643889000874,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.6928878586306524,0.46092367371603,0.7392091648189208,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.639707470205588,0.46092367371603,0.6880098098501646,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبڂط","boundary":[0.6077034200094067,0.46092367371603,0.6348105533236765,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاحسټبڀ","boundary":[0.5480783444198079,0.46092367371603,0.6028371949023349,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.4945407511926359,0.46092367371603,0.5430188806020292,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.46092367371603,0.24312974534704024,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.46092367371603,0.4935933615534505,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7298091782570718,0.4804504696111269,0.7330948061546732,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7330343344755761,0.4804504696111269,0.7424880736410668,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7423066586037761,0.4804504696111269,0.7498656184908956,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7499664046227239,0.4804504696111269,0.7740946045824094,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.4804504696111269,0.7813108916213128,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.4804504696111269,0.7936471141570919,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.4804504696111269,0.8009137942619096,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.4804504696111269,0.8099643889000874,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"ذُبټبڀ","boundary":[0.6783276221191964,0.4804504696111269,0.7296076059934152,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشسايٴ٬","boundary":[0.6309782973862796,0.4804504696111269,0.6734373638187385,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6195088355842235,0.4804504696111269,0.6260338650899868,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"ټعڂۇٴٻؾبظ","boundary":[0.5586407310354095,0.4804504696111269,0.6145904723510044,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.4804504696111269,0.24312974534704024,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4804504696111269,0.5580964859235377,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7296076059934152,0.4998584893754751,0.7328932338910166,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7328327622119195,0.4998584893754751,0.7422865013774104,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7421050863401196,0.4998584893754751,0.7496640462272391,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7499664046227239,0.4998584893754751,0.7741550762615064,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.4998584893754751,0.7813108916213128,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.4998584893754751,0.7936471141570919,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.4998584893754751,0.8009137942619096,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.4998584893754751,0.8099643889000874,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"ٲشاٴ","boundary":[0.6994725525767653,0.4998584893754751,0.7247093999865617,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6881845058120002,0.4998584893754751,0.6946063274696935,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴكإ","boundary":[0.6534794455959432,0.4998584893754751,0.6832436586325721,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ق٧بڂبر","boundary":[0.6020123630988375,0.4998584893754751,0.6485848754122282,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.4998584893754751,0.24312974534704024,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4998584893754751,0.600023516764094,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7362998051468117,0.5192427539136735,0.739585433044413,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7396862191762413,0.5192427539136735,0.7491399583417321,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7491601155680978,0.5192427539136735,0.7524457434656991,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7523852717866022,0.5192427539136735,0.7739938184505811,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.5192427539136735,0.7813108916213128,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.5192427539136735,0.7936471141570919,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5192427539136735,0.8009137942619096,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5192427539136735,0.8099643889000874,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.6897728332273786,0.5192427539136735,0.7314217563663239,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"اخشٳبٖځ","boundary":[0.6323691460055095,0.5192427539136735,0.6848696034194925,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"$","boundary":[0.6218873882953706,0.5192427539136735,0.6274976243268927,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"زٞبسط","boundary":[0.5923167372169589,0.5192427539136735,0.621746287710811,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴاٮٳٯٯځ،","boundary":[0.5243331317610697,0.5192427539136735,0.5874790028892025,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴ٣ُٻاڀ","boundary":[0.4647080561714707,0.5192427539136735,0.5194428734606118,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.45339985218033996,0.5192427539136735,0.4598904790700799,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٯځ","boundary":[0.4249781630047705,0.5192427539136735,0.4485621178525835,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2241819525633273,0.5192427539136735,0.24312974534704024,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5192427539136735,0.4161392192434314,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.41915272458509706,0.5192427539136735,0.4248169051938453,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7322280454209501,0.5387695498087705,0.7355136733185513,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7354532016394543,0.5387695498087705,0.7449069408049451,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447255257676544,0.5387695498087705,0.7522844856547739,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7525868440502586,0.5387695498087705,0.7741953907142376,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.5387695498087705,0.7813108916213128,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.5387695498087705,0.7936471141570919,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5387695498087705,0.8009137942619096,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5387695498087705,0.8099643889000874,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"سٛڃڃطار","boundary":[0.6792635518124279,0.5387695498087705,0.7273903110931935,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.6262010347376201,0.5387695498087705,0.6743358262126482,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ڂب","boundary":[0.6118490895652758,0.5387695498087705,0.6212020425989383,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ٞۇٴبيٴضڀ","boundary":[0.5649230665860377,0.5387695498087705,0.6069124197691539,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.5387695498087705,0.24312974534704024,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5387695498087705,0.5645467983605464,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7322280454209501,0.5581538143469689,0.7355136733185513,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7354532016394543,0.5581538143469689,0.7449069408049451,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447255257676544,0.5581538143469689,0.7522844856547739,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7525868440502586,0.5581538143469689,0.7741953907142376,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.5581538143469689,0.7813108916213128,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.5581538143469689,0.7936471141570919,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5581538143469689,0.8009137942619096,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5581538143469689,0.8099643889000874,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"ؾٹاث١","boundary":[0.6907080864776757,0.5581538143469689,0.7272693677349996,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"حبن٭","boundary":[0.6475141191968508,0.5581538143469689,0.6857753490703703,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.633215749512867,0.5581538143469689,0.6426040313925153,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټبڀ","boundary":[0.5649230665860377,0.5581538143469689,0.6232782369146005,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5169152724585097,0.5581538143469689,0.5599509507491768,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"٢جٯځ","boundary":[0.4834542766915272,0.5581538143469689,0.5120775381307532,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ڂب","boundary":[0.46934421823557076,0.5581538143469689,0.478656856816502,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"خبضڀ","boundary":[0.43003762682254915,0.5581538143469689,0.46442585500235156,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.5581538143469689,0.24312974534704024,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5581538143469689,0.4290398441174487,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7322280454209501,0.5776806102420657,0.7355136733185513,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7354532016394543,0.5776806102420657,0.7449069408049451,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447255257676544,0.5776806102420657,0.7522844856547739,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7525868440502586,0.5776806102420657,0.7741953907142376,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.5776806102420657,0.7813108916213128,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.5776806102420657,0.7936471141570919,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5776806102420657,0.8009137942619096,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5776806102420657,0.8099643889000874,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.6866727138345763,0.5776806102420657,0.7274104683195592,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.6380534838406234,0.5776806102420657,0.6816938789222603,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6238522284518836,0.5776806102420657,0.6331351206074045,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.5604884767855943,0.5776806102420657,0.6189176730763328,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.5074212188402876,0.5776806102420657,0.5556171470805618,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.4755929584089229,0.5776806102420657,0.5025834845125311,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴدبٰ","boundary":[0.4406806423436135,0.5776806102420657,0.4706342807229726,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضټبڀ","boundary":[0.39133575220049716,0.5776806102420657,0.4357421218840287,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ذبل","boundary":[0.3530370221057582,0.5776806102420657,0.3864375461936437,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.5776806102420657,0.24312974534704024,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5776806102420657,0.35163609487334474,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"٪","boundary":[0.7206779547134313,0.5970648747802642,0.7282167573741852,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7330343344755761,0.5970648747802642,0.7363199623731774,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7362594906940805,0.5970648747802642,0.7457132298595712,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7455318148222804,0.5970648747802642,0.7530907747093999,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7531915608412282,0.5970648747802642,0.7740946045824094,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.5970648747802642,0.7813108916213128,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.5970648747802642,0.7936471141570919,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5970648747802642,0.8009137942619096,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5970648747802642,0.8099643889000874,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"طز","boundary":[0.6878418329637841,0.5970648747802642,0.7205973258079688,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"دطؾۇٴٯځ","boundary":[0.6370859369750721,0.5970648747802642,0.6828226835987368,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6257575757575756,0.5970648747802642,0.6322482026473155,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6165054088557413,0.5970648747802642,0.6207959741662623,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڃطار","boundary":[0.5723476449640529,0.5970648747802642,0.6092689645904723,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"ٞهٯځ","boundary":[0.5332426258146878,0.5970648747802642,0.5675099106362963,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5141940468991466,0.5970648747802642,0.5283242625814687,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.48115635288584285,0.5970648747802642,0.50935631257139,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.42836457703420006,0.5970648747802642,0.47631861855808627,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹ٢شځ","boundary":[0.38528858429080154,0.5970648747802642,0.42334542766915273,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.5970648747802642,0.24312974534704024,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5970648747802642,0.38388765705838807,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7322280454209501,0.6165916706753611,0.7355136733185513,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7354532016394543,0.6165916706753611,0.7449069408049451,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447255257676544,0.6165916706753611,0.7522844856547739,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7525868440502586,0.6165916706753611,0.7741953907142376,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.6165916706753611,0.7813108916213128,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.6165916706753611,0.7936471141570919,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.6165916706753611,0.8009137942619096,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.6165916706753611,0.8099643889000874,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"نسيٴض","boundary":[0.6985453201639454,0.6165916706753611,0.7321474165154873,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.6862494120808976,0.6165916706753611,0.6937075858361889,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"ٹاټڃۇٴبٲٻټبڀ","boundary":[0.6100752536450984,0.6165916706753611,0.6861083114963381,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"زضيٴٴ","boundary":[0.5733891016596117,0.6165916706753611,0.6050157898273198,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ڂب","boundary":[0.5594268628636699,0.6165916706753611,0.5685916817845863,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ثطيٴٴ","boundary":[0.5261875965867097,0.6165916706753611,0.5545307546677053,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.47277094671773157,0.6165916706753611,0.5212692333534905,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.6165916706753611,0.24312974534704024,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6165916706753611,0.4710172680239198,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7322280454209501,0.6359759352135594,0.7355136733185513,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7354532016394543,0.6359759352135594,0.7449069408049451,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447255257676544,0.6359759352135594,0.7522844856547739,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.7525868440502586,0.6359759352135594,0.7741953907142376,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.6359759352135594,0.7813108916213128,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.6359759352135594,0.7936471141570919,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.6359759352135594,0.8009137942619096,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.6359759352135594,0.8099643889000874,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"زضذٹاؾزټبڀ","boundary":[0.6417220990391721,0.6359759352135594,0.7273701538668278,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"زضڂبٞشځ","boundary":[0.5895148827521333,0.6359759352135594,0.6370053080696095,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5751494994288786,0.6359759352135594,0.5845427669152724,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.5221561513135793,0.6359759352135594,0.5703117651011221,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.6359759352135594,0.24312974534704024,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6359759352135594,0.5193946113014855,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7322280454209501,0.6555027311086564,0.7355136733185513,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7354532016394543,0.6555027311086564,0.7449069408049451,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447255257676544,0.6555027311086564,0.7522844856547739,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7525868440502586,0.6555027311086564,0.7741953907142376,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.6555027311086564,0.7813108916213128,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.6555027311086564,0.7936471141570919,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.6555027311086564,0.8009137942619096,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.6555027311086564,0.8099643889000874,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.702334878720688,0.6555027311086564,0.7322482026473156,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظوٴ٫طڀټبڀ","boundary":[0.6249916011556809,0.6555027311086564,0.6973762010347376,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.5819827991668346,0.6555027311086564,0.6148122018410266,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5706817477398981,0.6555027311086564,0.5771450648390782,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢ساٲبر","boundary":[0.5203177502467968,0.6555027311086564,0.5657840788821343,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"انلاحځ","boundary":[0.466723778808036,0.6555027311086564,0.5154145204389107,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.6555027311086564,0.24312974534704024,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6555027311086564,0.4645669555869111,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7322280454209501,0.6748869956468547,0.7355136733185513,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7354532016394543,0.6748869956468547,0.7449069408049451,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447255257676544,0.6748869956468547,0.7522844856547739,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.7525868440502586,0.6748869956468547,0.774054290129678,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.6748869956468547,0.7813108916213128,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.6748869956468547,0.7936471141570919,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.6748869956468547,0.8009137942619096,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.6748869956468547,0.8099643889000874,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"٢ٹاوٴڃاٴ،","boundary":[0.6902674192031175,0.6748869956468547,0.7322885171000469,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"ٲ٣طضار،","boundary":[0.6372683118802851,0.6748869956468547,0.6853762292474301,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضزټب","boundary":[0.5659981186588725,0.6748869956468547,0.6323912794305385,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5545286568568164,0.6748869956468547,0.5610192837465563,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"زؾشٹضاٮٗٳ٭ټب","boundary":[0.4645064839078142,0.6748869956468547,0.5496574344852575,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.6748869956468547,0.24312974534704024,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6748869956468547,0.4613417993684066,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7321877309682187,0.6944494243811763,0.73547335886582,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7354532016394543,0.6944494243811763,0.7449069408049451,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447255257676544,0.6944494243811763,0.7522844856547739,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7525868440502586,0.6944494243811763,0.7741147618087749,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.6944494243811763,0.7813108916213128,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.6944494243811763,0.7936471141570919,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.6944494243811763,0.8009137942619096,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.6944494243811763,0.8099643889000874,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.6973358865820062,0.6944494243811763,0.7273037618834837,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"سح٣ڃ١","boundary":[0.6515386682792447,0.6944494243811763,0.6924715712964049,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6326110327218974,0.6944494243811763,0.6466674459076858,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.6040280857354027,0.6944494243811763,0.6277732983941409,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.2241819525633273,0.6944494243811763,0.24312974534704024,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6944494243811763,0.6032486729825983,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7620607404421151,0.7138336889193747,0.7653463683397165,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7652858966606194,0.7138336889193747,0.7740341329033125,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.7138336889193747,0.7813108916213128,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.7138336889193747,0.7936471141570919,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7138336889193747,0.8009137942619096,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7138336889193747,0.8099643889000874,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.7246202849417054,0.7138336889193747,0.762060740442115,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"قكٱ","boundary":[0.6876805751528589,0.7138336889193747,0.7196915944366054,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6798192568702546,0.7138336889193747,0.6873782167573741,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.6437378216757373,0.7138336889193747,0.6800208291339112,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ٞۇٴٹٴ","boundary":[0.6085399449035812,0.7138336889193747,0.6385742121884029,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.59644560908419,0.7138336889193747,0.6039037828394813,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"طزآيٴضڀ","boundary":[0.5501444601222871,0.7138336889193747,0.5964052946314587,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.49572676592050663,0.7138336889193747,0.5452664113417993,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.4814486326681448,0.7138336889193747,0.4908293064775926,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.44556876973728404,0.7138336889193747,0.4765583743676869,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظؾۇٴدځ","boundary":[0.3799368406907209,0.7138336889193747,0.44062289118527775,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.32678223476449636,0.7138336889193747,0.3750587919102331,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.2241819525633273,0.7138336889193747,0.24312974534704024,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.24514546798360543,0.7138336889193747,0.3258348451253102,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.761254451387489,0.7333604848144717,0.7645400792850904,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7644796076059934,0.7333604848144717,0.7739333467714842,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.7333604848144717,0.7813108916213128,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.7333604848144717,0.7936471141570919,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7333604848144717,0.8009137942619096,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7333604848144717,0.8099643889000874,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.7237418531210105,0.7333604848144717,0.7612544513874889,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"ټٟشٱ","boundary":[0.6878821474165154,0.7333604848144717,0.718904118793254,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.680020829133911,0.7333604848144717,0.6875797890210307,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"سٽڃٻ","boundary":[0.6533729758785191,0.7333604848144717,0.6802828730766646,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6420849291137539,0.7333604848144717,0.6485067507714473,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.6003997849895854,0.7333604848144717,0.6371464086541692,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"اثعاضټبڀ","boundary":[0.5465463952160182,0.7333604848144717,0.5954276691527246,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.5174998320231137,0.7333604848144717,0.5417086608882618,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.48567157159174895,0.7333604848144717,0.5126620976953571,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.4426862863669958,0.7333604848144717,0.4754417792111805,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"سدعڂٻ","boundary":[0.4020090035611099,0.7333604848144717,0.43782197108139453,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.3907209567963448,0.7333604848144717,0.397142778454038,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.3476046496002149,0.7333604848144717,0.3858566415107435,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.30110192837465566,0.7333604848144717,0.34272660081972717,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.258207350668548,0.7333604848144717,0.29626419404689913,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.24169858227507893,0.7333604848144717,0.25336961634079147,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټب","boundary":[0.7388799301216152,0.75274474935267,0.8097728952496136,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.22498824161795336,0.75274474935267,0.2432305314788685,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.75274474935267,0.7387388295370565,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7611738224820264,0.7721290138908684,0.7644594503796277,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7644796076059934,0.7721290138908684,0.7739333467714842,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.7721290138908684,0.7813108916213128,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.7721290138908684,0.7936471141570919,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7721290138908684,0.8009137942619096,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7721290138908684,0.8099643889000874,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.7188839615668884,0.7721290138908684,0.7563360881542699,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"ټكشٱ","boundary":[0.6781865215346368,0.7721290138908684,0.7140462272391318,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6655076261506416,0.7721290138908684,0.6730665860377611,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"سدٳڃٕ","boundary":[0.619384532688302,0.7721290138908684,0.660464960021501,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.5650003359537727,0.7721290138908684,0.6145064839078143,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.5221259154740308,0.7721290138908684,0.5548814083182153,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"سدعڂٻ","boundary":[0.4814486326681448,0.7721290138908684,0.5172616001884295,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.47016058590337967,0.7721290138908684,0.47658240756107295,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.42704427870724987,0.7721290138908684,0.46529627061777834,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.3805415574816905,0.7721290138908684,0.42216622992676206,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.3376469797755829,0.7721290138908684,0.375703823153934,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.32111984704754687,0.7721290138908684,0.3327411155594749,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټب","boundary":[0.24514546798360543,0.7721290138908684,0.31621398283143887,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.22498824161795336,0.7721290138908684,0.2432305314788685,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7611939797083921,0.7916558097859654,0.7644796076059934,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7644796076059934,0.7916558097859654,0.7739333467714842,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.7916558097859654,0.7813108916213128,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.7916558097859654,0.7936471141570919,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7916558097859654,0.8009137942619096,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7916558097859654,0.8099643889000874,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.718904118793254,0.7916558097859654,0.7563562453806355,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٽٱ","boundary":[0.6927198817442719,0.7916558097859654,0.7140166886621306,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6850601357253241,0.7916558097859654,0.6926190956124436,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"دبلاڂف","boundary":[0.6428173083383726,0.7916558097859654,0.685362494120809,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.5882516965665524,0.7916558097859654,0.6379392595578848,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5769636498017873,0.7916558097859654,0.5833854714594805,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٽبڂځ","boundary":[0.539088221460727,0.7916558097859654,0.5721259154740308,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"٦طزٴ","boundary":[0.5003863468386749,0.7916558097859654,0.5342706443593361,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.44293825169656653,0.7916558097859654,0.4956090841900154,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاحسټبڀ","boundary":[0.382829402674192,0.7916558097859654,0.4380198884633474,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضڀ","boundary":[0.3461835651414365,0.7916558097859654,0.3779916683464355,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.22498824161795336,0.7916558097859654,0.2432305314788685,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.24514546798360543,0.7916558097859654,0.3451857824363361,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.8110400743241638,0.8003090774709399,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.8110400743241638,0.809863602768259,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظوٴ٫طڀ","boundary":[0.7462110054670561,0.8110400743241638,0.7929214540079285,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.6828428408251024,0.8110400743241638,0.7412815585983819,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6534132903312504,0.8110400743241638,0.6780454209500772,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.2241819525633273,0.8110400743241638,0.24312974534704024,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.8110400743241638,0.6032486729825983,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6040280857354027,0.8110400743241638,0.609692266344151,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6096721091177854,0.8110400743241638,0.6191258482832761,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6189444332459854,0.8110400743241638,0.6265033931331049,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6266041792649331,0.8110400743241638,0.6360579184304238,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6358765033931331,0.8110400743241638,0.6434354632802526,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6437378216757373,0.8110400743241638,0.6531915608412282,0.8252932100140156],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22156,0.18865,0.80996,0.82529],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/7020b07d4f1e4aadaf52937c6fa1af62.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/19d9dba5ffc5a1f593b246b0db1c224f.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.22156,0.18865,0.18991,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.18865314920063656,0.8003090774709399,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.18865314920063656,0.809863602768259,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7565981320970234,0.18865314920063656,0.7928609823288314,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبنٯٻټبڀ","boundary":[0.6917993684069073,0.18865314920063656,0.751760397769267,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.6489047907007995,0.18865314920063656,0.6869616340791507,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6323776579727636,0.18865314920063656,0.6439989264846915,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.5691224887455486,0.18865314920063656,0.6274717937566555,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5396929382516965,0.18865314920063656,0.5642337542065056,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.2241819525633273,0.18865314920063656,0.24312974534704024,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.18865314920063656,0.4839178928979373,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.48546999932809237,0.18865314920063656,0.49113417993684066,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.491114022710475,0.18865314920063656,0.5005677618759659,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5003863468386749,0.18865314920063656,0.5079453067257944,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5080460928576227,0.18865314920063656,0.5174998320231136,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5173184169858227,0.18865314920063656,0.5248773768729423,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.525179735268427,0.18865314920063656,0.5346334744339177,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.20803741373883503,0.7807061748303432,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.20803741373883503,0.7928408251024658,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.20803741373883503,0.8003090774709399,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.20803741373883503,0.809863602768259,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"ٲٹ٢ٗڃز","boundary":[0.7258247665121279,0.20803741373883503,0.7733891016596115,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.6927870724988241,0.20803741373883503,0.7209870321843713,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓط","boundary":[0.6664488444650886,0.20803741373883503,0.6879493381710676,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.6285258348451253,0.20803741373883503,0.6615215711535484,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.5872438352482698,0.20803741373883503,0.6236440847377118,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبنٯٻټبڀ","boundary":[0.5226600819727205,0.20803741373883503,0.5824061009205134,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.47958408922932194,0.20803741373883503,0.5176409326076731,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.463056956501286,0.20803741373883503,0.4746782250132139,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.39980178727407106,0.20803741373883503,0.4581510922851779,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.2241819525633273,0.20803741373883503,0.24312974534704024,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20803741373883503,0.3967882819324054,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.2275642096339319,0.7831250419942215,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.2275642096339319,0.7928811395551971,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2275642096339319,0.8003090774709399,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.2275642096339319,0.809863602768259,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"ضيٴټب","boundary":[0.7327588523819122,0.2275642096339319,0.7757273399180272,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7212893905798562,0.2275642096339319,0.7278144200856195,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.6769838070281529,0.2275642096339319,0.7164516562520996,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ٲرشٯ","boundary":[0.6437445407511926,0.2275642096339319,0.6721460727003964,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.5877679231337767,0.2275642096339319,0.6241681726232187,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبنٯٻ","boundary":[0.5488846334744338,0.2275642096339319,0.5829301888060202,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.5059900557683262,0.2275642096339319,0.5440468991466773,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.48946292304029027,0.2275642096339319,0.5010841915522182,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.42620775381307524,0.2275642096339319,0.4845570588241822,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.2241819525633273,0.2275642096339319,0.24312974534704024,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2275642096339319,0.42581468789894444,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7604481623328629,0.24694847417213034,0.7637337902304642,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.24694847417213034,0.7757071826916615,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.24694847417213034,0.7831250419942215,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.24694847417213034,0.7928811395551971,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.24694847417213034,0.8003090774709399,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.24694847417213034,0.809863602768259,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"قۇٴبؾبڂځ","boundary":[0.7025566082107102,0.24694847417213034,0.7555297990996439,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٯڃٻ","boundary":[0.6708299265343123,0.24694847417213034,0.6975374588456629,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"قبٚٯڃاٴ","boundary":[0.6205570113552374,0.24694847417213034,0.6658982253669014,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.22236780219041857,0.24694847417213034,0.2429281730833837,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.24694847417213034,0.61937445407512,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.2663327387103287,0.7662736007525364,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.2663327387103287,0.7757474971443928,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.2663327387103287,0.7831250419942215,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.2663327387103287,0.7928811395551971,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2663327387103287,0.8003090774709399,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.2663327387103287,0.809863602768259,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7251544715447154,0.267080471570933,0.758293757978902,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"ضيٴټبڀ","boundary":[0.6689343546328025,0.267080471570933,0.7206780583791669,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"ٲرهٹل","boundary":[0.6130789491365988,0.267080471570933,0.6642621783242626,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.5737642948330309,0.267080471570933,0.6086467782033191,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.5309447020090035,0.267080471570933,0.5692579453067258,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹ","boundary":[0.5037767923133776,0.267080471570933,0.5264754417792111,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.4765796275214021,0.267080471570933,0.4872349205044225,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټب","boundary":[0.40689914667741717,0.267080471570933,0.47207024283844146,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"قبٚٯڃاٴ","boundary":[0.36057461533293017,0.267080471570933,0.4023261153307858,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"$","boundary":[0.3510983000739098,0.267080471570933,0.3561424443996506,0.2801933564055966],"dir":"ltr"},{"str":"يٴيٗڃز","boundary":[0.309001948531882,0.267080471570933,0.3510426661291406,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹخٹز#","boundary":[0.2630853994490358,0.267080471570933,0.3045326883020896,0.2801933564055966],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.22236780219041857,0.2663327387103287,0.2429281730833837,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.24514546798360543,0.2663327387103287,0.26133172075522393,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7477491097225021,0.2858595346054257,0.7510347376201034,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"2.1","boundary":[0.7509742659410065,0.2858595346054257,0.7757474971443928,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.2858595346054257,0.7831250419942215,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.2858595346054257,0.7928811395551971,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2858595346054257,0.8003090774709399,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.2858595346054257,0.809863602768259,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.702153463683397,0.2858595346054257,0.7427904320365517,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٳٯ٧طز","boundary":[0.6526070012766243,0.2858595346054257,0.6973157293556406,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.22236780219041857,0.2858595346054257,0.2429281730833837,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2858595346054257,0.6516260162601634,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7503090774709399,0.30527943198284874,0.7535947053685412,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"2.2","boundary":[0.7535947053685412,0.30527943198284874,0.7757878115971242,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.30527943198284874,0.7831250419942215,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.30527943198284874,0.7928811395551971,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.30527943198284874,0.8003090774709399,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.30527943198284874,0.809863602768259,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7213028287307665,0.30527943198284874,0.7453907142377207,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"دطؾكۇٴبٲٻ","boundary":[0.6568400188134111,0.30527943198284874,0.71646509440301,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.22236780219041857,0.30527943198284874,0.24306927366794323,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.30527943198284874,0.6548511724786678,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7503493919236713,0.32480622787794555,0.7536350198212726,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"2.3","boundary":[0.7535947053685412,0.32480622787794555,0.7757878115971242,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.32480622787794555,0.7831250419942215,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.32480622787794555,0.7928811395551971,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.32480622787794555,0.8003090774709399,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.32480622787794555,0.809863602768259,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"ؾۇٴبضڂٹ","boundary":[0.7057817644292145,0.32480622787794555,0.7454310286904521,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٹڂؿځ","boundary":[0.6614761808775113,0.32480622787794555,0.7009440301014581,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.22236780219041857,0.32480622787794555,0.24298864476248067,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32480622787794555,0.6613014849156764,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.75030907747094,0.344190492416144,0.7535947053685413,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"2.4","boundary":[0.7535947053685412,0.344190492416144,0.7757878115971242,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.344190492416144,0.7831250419942215,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.344190492416144,0.7928811395551971,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.344190492416144,0.8003090774709399,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.344190492416144,0.809863602768259,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"آظٲٹٴ","boundary":[0.7090472351004501,0.344190492416144,0.7454310286904522,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.22236780219041857,0.344190492416144,0.24298864476248067,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.344190492416144,0.7064872673520132,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.3637172883112409,0.7831250419942215,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.3637172883112409,0.7928811395551971,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.3637172883112409,0.8003090774709399,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8004098636027682,0.3637172883112409,0.809863602768259,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"اوٴساظٺ","boundary":[0.7443223812403413,0.3637172883112409,0.775687025465296,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.73686420748505,0.3637172883112409,0.7444030101458039,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"ڃطڀ","boundary":[0.7098535241550762,0.3637172883112409,0.7368238930323188,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ق٧بٜ","boundary":[0.6679264933145198,0.3637172883112409,0.7049754753745884,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴ","boundary":[0.6411173822482025,0.3637172883112409,0.6630887589867633,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"يٴيٗڃز","boundary":[0.5900053752603641,0.3637172883112409,0.6362156914327232,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹخٹز","boundary":[0.5454982194450043,0.3637172883112409,0.5851676409326076,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5342101726802392,0.3637172883112409,0.5406319943379324,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲُٯٹة","boundary":[0.4862762883827185,0.3637172883112409,0.5293724383524827,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.22498824161795336,0.3637172883112409,0.24302895921521198,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3637172883112409,0.4839178928979373,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.38310155284943936,0.8003090774709399,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8004098636027682,0.38310155284943936,0.809863602768259,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"قۇٴبؾبڂځ","boundary":[0.7396660619498757,0.38310155284943936,0.7928206678761003,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٺح٭ټبڀ","boundary":[0.6709769535711885,0.38310155284943936,0.7347678559430222,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ضٕٞ","boundary":[0.6441878264102879,0.38310155284943936,0.666078747564335,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"اذشلاٜ","boundary":[0.594822952361755,0.38310155284943936,0.6392821502705337,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.5519283746556473,0.38310155284943936,0.5899852180339984,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5354012419276114,0.38310155284943936,0.5470225104395393,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځ","boundary":[0.4721460727003963,0.38310155284943936,0.5304953777115033,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.4425351071692534,0.38310155284943936,0.4672573381613533,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.22498824161795336,0.38310155284943936,0.24302895921521198,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38310155284943936,0.39356312571390106,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.39395619162803197,0.38310155284943936,0.3996203722367802,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3996002150104145,0.38310155284943936,0.4090539541759053,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4088725391386145,0.38310155284943936,0.416431499025734,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4167338574212188,0.38310155284943936,0.4261875965867097,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.42600618154941877,0.38310155284943936,0.4335651414365383,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4336659275683666,0.38310155284943936,0.44241416381105964,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7779849492709802,0.4026283487445363,0.7855439091580998,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7858966606194987,0.4026283487445363,0.8100248605791842,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7418631996237316,0.4026283487445363,0.7781260498555398,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكرهٻټبڀ","boundary":[0.6617247866693542,0.4026283487445363,0.7370254652959751,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.6105657461533293,0.4026283487445363,0.6568408175846192,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5574312974534704,0.4026283487445363,0.6055062823355505,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.22498824161795336,0.4026283487445363,0.24302895921521198,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4026283487445363,0.5548713297050334,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7779849492709802,0.42201261328273465,0.7855439091580998,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7858966606194987,0.42201261328273465,0.8100853322582812,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.7363602768259087,0.42201261328273465,0.7779849492709803,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"سرههځ","boundary":[0.679557212927501,0.42201261328273465,0.7314959615403074,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"سدعڂٻ","boundary":[0.6388799301216151,0.42201261328273465,0.6746928976418998,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.62759188335685,0.42201261328273465,0.6340137050145433,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.5845283306907819,0.42201261328273465,0.6227275680712487,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټب","boundary":[0.5084492373849357,0.42201261328273465,0.5796059310494928,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.22498824161795336,0.42201261328273465,0.24302895921521198,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.42201261328273465,0.506493986427468,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.780605388698515,0.4415394091778316,0.7881643485856346,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.788315527783377,0.4415394091778316,0.8099240744473559,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7565779748706577,0.4415394091778316,0.780665860377612,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7442820667876099,0.4415394091778316,0.7517402405429011,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"عاضټبڀ","boundary":[0.6844554189343546,0.4415394091778316,0.744221595108513,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٽبڂځ","boundary":[0.6464657663105556,0.4415394091778316,0.6796579990593294,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.6035711886044479,0.4415394091778316,0.641628031982799,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.587062420210979,0.4415394091778316,0.5987334542766914,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴس","boundary":[0.5632768930995095,0.4415394091778316,0.5821784511262439,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5316300477054356,0.4415394091778316,0.5410837868709265,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5409023718336357,0.4415394091778316,0.5484613317207552,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5487636901162399,0.4415394091778316,0.5582174292817308,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"$سٗڃڃاٴ","boundary":[0.48476449640529456,0.4415394091778316,0.526691527245851,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.43380702815292616,0.4415394091778316,0.4798805273205595,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ#","boundary":[0.37500839884431897,0.4415394091778316,0.4289289793724383,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.22559295840892293,0.4415394091778316,0.2429281730833837,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4415394091778316,0.37421218840287507,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.780605388698515,0.46092367371603,0.7881643485856346,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.788315527783377,0.46092367371603,0.8099240744473559,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7444836390512665,0.46092367371603,0.7807464892830746,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكرهٻټبڀ","boundary":[0.6643250688705233,0.46092367371603,0.7396459047235099,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.613186185580864,0.46092367371603,0.6594410997857884,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5598501646173486,0.46092367371603,0.6081267217630854,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5304206141234965,0.46092367371603,0.5549614300783055,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.22498824161795336,0.46092367371603,0.24302895921521198,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.46092367371603,0.48069273667943296,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.4812369817913055,0.46092367371603,0.48690116240005377,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4868810051736881,0.46092367371603,0.4963347443391789,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49615332930188805,0.46092367371603,0.5037122891890076,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5038130753208359,0.46092367371603,0.5132668144863266,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5130853994490358,0.46092367371603,0.5206443593361553,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.52094671773164,0.46092367371603,0.5304004568971309,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"فهل","boundary":[0.7767755156890411,0.48117704547344164,0.8098736813814419,0.4954301811632934],"dir":"rtl"},{"str":"پٌجن","boundary":[0.7366626352213935,0.48117704547344164,0.7725424981522542,0.4954301811632934],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.726382449774911,0.48117704547344164,0.7363602768259087,0.4954301811632934],"dir":"ltr"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.6783679365719276,0.48116312639561953,0.7117281462070819,0.4954162620854713],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6670798898071625,0.48116312639561953,0.6735017114648558,0.4954162620854713],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻضڂعڀ","boundary":[0.5968789894510514,0.48116312639561953,0.662242155479406,0.4954162620854713],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.549166834643553,0.48116312639561953,0.5920009406705636,0.4954162620854713],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.22498824161795336,0.48116312639561953,0.24302895921521198,0.4954162620854713],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.48116312639561953,0.5484210172680247,0.4954162620854713],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ٣سٲٻ","boundary":[0.7721393536249411,0.5011412715875617,0.8098333669287106,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.22176308539944903,0.5011412715875617,0.2432305314788685,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5011412715875617,0.7709903917220998,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.5206680674826587,0.7976886380434052,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.5206680674826587,0.8098232883155277,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.7469025062151446,0.5206680674826587,0.7802627158502989,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7356144594503795,0.5206680674826587,0.7420362811080728,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻضڂعڀ","boundary":[0.6654471544715447,0.5206680674826587,0.730776725122623,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6175334274003896,0.5206680674826587,0.6605691056910569,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5881038769065376,0.5206680674826587,0.6126446928613466,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.2215615131357925,0.5206680674826587,0.24308943089430893,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5206680674826587,0.5484210172680247,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5509809850164616,0.5206680674826587,0.5566451656252099,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5566250083988443,0.5206680674826587,0.5660787475643351,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5659309279043203,0.5206680674826587,0.57348988779144,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5737922461869246,0.5206680674826587,0.5832459853524153,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.540052332020857,0.8003090774709399,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.540052332020857,0.809863602768259,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"٦ٯڃبر","boundary":[0.756138880837442,0.540052332020857,0.7928609823288314,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.7079789021030706,0.540052332020857,0.7413391117382248,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6966908553383054,0.540052332020857,0.7031126769959987,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻضڂعڀ","boundary":[0.6263085399449035,0.540052332020857,0.691671705973258,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5783948128737485,0.540052332020857,0.6214304911644157,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5489652623798965,0.540052332020857,0.5735060783347055,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.2215615131357925,0.540052332020857,0.24308943089430893,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.540052332020857,0.490368205334946,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.4923234562924141,0.540052332020857,0.4979876369011623,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4979674796747967,0.540052332020857,0.5074212188402875,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5072398038029967,0.540052332020857,0.5147987636901162,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.515101122085601,0.540052332020857,0.5245548612510917,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.524373446213801,0.540052332020857,0.5319324061009205,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5320331922327488,0.540052332020857,0.544067056373043,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.559579127915954,0.7807061748303432,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.559579127915954,0.7928408251024658,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.559579127915954,0.8003090774709399,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.559579127915954,0.809863602768259,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"يٴضيٴز","boundary":[0.7460223073305113,0.559579127915954,0.7730531478868508,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.6948632668144864,0.559579127915954,0.7411383382457762,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6417086608882617,0.559579127915954,0.6899852180339985,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6227810253309144,0.559579127915954,0.6368374385167028,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"ٮڃؿز","boundary":[0.5817005979977155,0.559579127915954,0.6179113587633708,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكٳٹٮڃاٴ","boundary":[0.5201001142242827,0.559579127915954,0.5768628636699589,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"$ٲكرهٻټبڀ","boundary":[0.4344822952361755,0.559579127915954,0.5152285925456657,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.3833434119465161,0.559579127915954,0.42964456090841896,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.33018880602029155,0.559579127915954,0.3784653631660283,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.2215615131357925,0.559579127915954,0.24308943089430893,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.24514546798360543,0.559579127915954,0.3226096889068059,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.3243633676006181,0.559579127915954,0.33002754820936636,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5789633924541524,0.7831250419942215,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.5789633924541524,0.7928811395551971,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5789633924541524,0.8003090774709399,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5789633924541524,0.809863602768259,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"خٳٕآيٴضڀ","boundary":[0.7150944030101457,0.5789633924541524,0.7756870254652959,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٯڃٻ","boundary":[0.6834677148424376,0.5789633924541524,0.7103171403614862,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"ٮڃؿزټبڀ","boundary":[0.617049653967614,0.5789633924541524,0.6785493516092185,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكٳٹٮڃاٴ","boundary":[0.5554155748169051,0.5789633924541524,0.6120909762816635,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.49816905193845323,0.5789633924541524,0.5506383121682455,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4447524020694752,0.5789633924541524,0.49323053147886836,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.2241819525633273,0.5789633924541524,0.24312974534704024,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5789633924541524,0.44199086205738036,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5984901883492493,0.7831250419942215,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.5984901883492493,0.7928811395551971,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5984901883492493,0.8003090774709399,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5984901883492493,0.809863602768259,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"سدٳڃ","boundary":[0.7451286702949673,0.5984901883492493,0.7757474971443928,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.6801619297184707,0.5984901883492493,0.7296680776725123,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكٳٹٮڃاٴ","boundary":[0.6185412887186723,0.5984901883492493,0.6753241953907141,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.5614963381038768,0.5984901883492493,0.6139655983336691,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5082476651212793,0.5984901883492493,0.5565242222670159,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.2241819525633273,0.5984901883492493,0.24312974534704024,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5984901883492493,0.506493986427468,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6178744528874477,0.7831250419942215,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.6178744528874477,0.7928811395551971,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6178744528874477,0.8003090774709399,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.6178744528874477,0.809863602768259,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"ايٴٮٹڂزثۇٴسڀ","boundary":[0.7042095007726936,0.6178744528874477,0.7757273399180272,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6929012967815629,0.6178744528874477,0.6993919236713028,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.6515991399583417,0.6178744528874477,0.6879224618692468,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.6003997849895854,0.6178744528874477,0.6467614056305853,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5473526842706443,0.6178744528874477,0.5954276691527245,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.2241819525633273,0.6178744528874477,0.24312974534704024,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6178744528874477,0.5451958610495203,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7604280051064972,0.6374012487825447,0.7637136330040986,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.6374012487825447,0.7757071826916615,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6374012487825447,0.7831250419942215,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.6374012487825447,0.7928811395551971,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6374012487825447,0.8003090774709399,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.6374012487825447,0.809863602768259,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"قبذم","boundary":[0.7110682412185915,0.6374012487825447,0.7555141812025197,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴشٟبٔ","boundary":[0.6731472149432237,0.6374012487825447,0.7061544173146139,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٹٲځ","boundary":[0.6255963179466505,0.6374012487825447,0.6614157091984142,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.2241819525633273,0.6374012487825447,0.24312974534704024,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6374012487825447,0.6225996102936244,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.656785513320743,0.766354229657999,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.656785513320743,0.7757474971443928,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.656785513320743,0.7831250419942215,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.656785513320743,0.7928811395551971,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.656785513320743,0.8003090774709399,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.656785513320743,0.809863602768259,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"قبذم","boundary":[0.7136961366184977,0.656785513320743,0.7581502385271786,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"اٞعاڂف","boundary":[0.6667170597325807,0.656785513320743,0.7087698234447077,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"٦ڃ","boundary":[0.6481724114761809,0.656785513320743,0.6618793254048242,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"ڃز","boundary":[0.6200194853188201,0.656785513320743,0.6412786400591278,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحهٹلار","boundary":[0.5543875562722569,0.656785513320743,0.6150608076328697,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5430773421942471,0.656785513320743,0.5495498219445004,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٲبر","boundary":[0.49353288987435323,0.656785513320743,0.5381727302095831,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.2241819525633273,0.656785513320743,0.24312974534704024,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.656785513320743,0.490368205334946,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630887589867633,0.67631230921584,0.7663743868843647,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.67631230921584,0.7757474971443928,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.67631230921584,0.7831250419942215,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.67631230921584,0.7928811395551971,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.67631230921584,0.8003090774709399,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.67631230921584,0.809863602768259,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"قبذم","boundary":[0.7136833971645501,0.67631230921584,0.7581703957535442,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"سإٲڃاٴ","boundary":[0.6740946045824094,0.67631230921584,0.7088190818789487,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ضاټجطزټب","boundary":[0.6175334274003896,0.67631230921584,0.669135926896459,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.2241819525633273,0.67631230921584,0.24312974534704024,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.67631230921584,0.6161492978566158,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.695732206593263,0.766354229657999,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7662937579789021,0.695732206593263,0.7757474971443928,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.695732206593263,0.7831250419942215,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.695732206593263,0.7928811395551971,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.695732206593263,0.8003090774709399,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.695732206593263,0.809863602768259,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"قبذم","boundary":[0.7136632399381845,0.695732206593263,0.7581502385271786,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"ټعڂۇٴٻ","boundary":[0.6741789398805274,0.695732206593263,0.708825505610428,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"اثطثركځ","boundary":[0.6159208492911376,0.695732206593263,0.6692509043498978,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"ضٕٞ","boundary":[0.5891117382248203,0.695732206593263,0.6110428005106497,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټب","boundary":[0.5507794127528052,0.695732206593263,0.5842740038970637,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.2241819525633273,0.695732206593263,0.24312974534704024,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.695732206593263,0.5484210172680247,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7152590024883599,0.7831250419942215,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.7152590024883599,0.7928811395551971,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7152590024883599,0.8003090774709399,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.7152590024883599,0.809863602768259,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"سٽڃٻ","boundary":[0.7489383860780756,0.7152590024883599,0.7758281260498554,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"س٣ٹڂٱ","boundary":[0.7108009137942618,0.7152590024883599,0.7440386295153478,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6578478801316938,0.7152590024883599,0.705922865013774,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.22498824161795336,0.7152590024883599,0.2432305314788685,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7152590024883599,0.6548511724786678,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7346432670265584,0.8003090774709399,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7346432670265584,0.809863602768259,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7565981320970234,0.7346432670265584,0.7929012967815628,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحسيٴزڂزټب","boundary":[0.678408251024659,0.7346432670265584,0.7517603977692668,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6487771282671504,0.7346432670265584,0.6734092588859772,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.2241819525633273,0.7346432670265584,0.24312974534704024,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7346432670265584,0.5935732043270854,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5945541893435463,0.7346432670265584,0.6002183699522945,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6001982127259289,0.7346432670265584,0.6096519518914196,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6094705368541288,0.7346432670265584,0.6170294967412483,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6173318551367332,0.7346432670265584,0.6267855943022239,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6266041792649331,0.7346432670265584,0.6341631391520526,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6342639252838809,0.7346432670265584,0.6437176644493716,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.7540275315647567,0.7807061748303432,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.7540275315647567,0.7928408251024658,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7540275315647567,0.8003090774709399,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7540275315647567,0.809863602768259,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"ٲحسيٴزڂزټبڀ","boundary":[0.687035543909158,0.7540275315647567,0.7733891016596115,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.6509742659410064,0.7540275315647567,0.6820946967297299,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبٮځ","boundary":[0.6189444332459854,0.7540275315647567,0.645955116575959,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6074346569911979,0.7540275315647567,0.6139252838809379,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٺح٭ټبڀ","boundary":[0.5388463347443392,0.7540275315647567,0.6025364509843445,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"آٴ","boundary":[0.5179231337767922,0.7540275315647567,0.5339682859638514,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.2241819525633273,0.7540275315647567,0.24312974534704024,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7540275315647567,0.5161694550829811,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7580494523953503,0.7735543274598536,0.7613350802929516,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.761254451387489,0.7735543274598536,0.7732883155277833,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.7735543274598536,0.7807061748303432,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.7735543274598536,0.7928408251024658,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7735543274598536,0.8003090774709399,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7735543274598536,0.809863602768259,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.7098535241550762,0.7735543274598536,0.7432137337902304,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6985050057112141,0.7735543274598536,0.704995632600954,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٪عاضڀ","boundary":[0.645148827521333,0.7735543274598536,0.6936672713834576,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.5877007323792246,0.7735543274598536,0.6403715648726734,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5343714304911644,0.7735543274598536,0.5826479876369011,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5154437949338171,0.7735543274598536,0.5295002081196055,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"زاذ٭","boundary":[0.4776313503887986,0.7735543274598536,0.5105725725622582,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.4290297655042666,0.7735543274598536,0.47270563167716495,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.2241819525633273,0.7735543274598536,0.24312974534704024,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7735543274598536,0.42581468789894444,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7605086340119599,0.7929385919980521,0.7637942619095611,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7638748908150238,0.7929385919980521,0.7733286299805145,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.7929385919980521,0.7807061748303432,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.7929385919980521,0.7928408251024658,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7929385919980521,0.8003090774709399,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7929385919980521,0.809863602768259,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشٟبزٺ","boundary":[0.7107359754570497,0.7929385919980521,0.7555902707787407,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6964691258482831,0.7929385919980521,0.705845557469474,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.6604078478801316,0.7929385919980521,0.6915282786688551,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6070516696902506,0.7929385919980521,0.6555297990996437,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټبڀ","boundary":[0.5328394812873748,0.7929385919980521,0.6020997110797554,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ټٱ","boundary":[0.5098199287778001,0.7929385919980521,0.5278606463750587,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"نۇٴ","boundary":[0.48746556473829195,0.7929385919980521,0.5049217227709466,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.2241819525633273,0.7929385919980521,0.24312974534704024,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7929385919980521,0.4710172680239198,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7606900490492507,0.812465387893149,0.7639756769468521,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7638748908150238,0.812465387893149,0.7733286299805145,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.812465387893149,0.7807061748303432,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.812465387893149,0.7928408251024658,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.812465387893149,0.8003090774709399,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.812465387893149,0.809863602768259,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ؾڃبؾز","boundary":[0.7094302224013975,0.812465387893149,0.7557716858160316,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.656960962171605,0.812465387893149,0.7044715447154472,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6090472351004501,0.812465387893149,0.6520829133911173,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"سط٦ڃجځ","boundary":[0.5598837599946247,0.812465387893149,0.6041829198148488,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.2241819525633273,0.812465387893149,0.24312974534704024,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.812465387893149,0.5580964859235377,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22156,0.18865,0.81009,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/a4522b52f66adc8958f3309252190fc1.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/86005b411e6024d39c3b58a047ffa513.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.20705,0.18865,0.19014,0.17471]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7606900490492507,0.18865314920063656,0.7639756769468521,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7638748908150238,0.18865314920063656,0.7733286299805145,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.18865314920063656,0.7807061748303432,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.18865314920063656,0.7928408251024658,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.18865314920063656,0.8003090774709399,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.18865314920063656,0.809863602768259,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"ؾڃبؾز","boundary":[0.7093899079486662,0.18865314920063656,0.7557716858160316,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.6970939998656185,0.18865314920063656,0.7045521736209097,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"ؿشط","boundary":[0.6540559661919306,0.18865314920063656,0.6969932137337902,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ذطڂس","boundary":[0.6172579453067257,0.18865314920063656,0.649125270051908,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6057884835046697,0.18865314920063656,0.6122791103944097,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"طيٴ","boundary":[0.5643245205521896,0.18865314920063656,0.5958509709064032,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٲبر","boundary":[0.514637505879191,0.18865314920063656,0.5593997863821399,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4614828999529665,0.18865314920063656,0.5097594570987031,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.22176308539944903,0.18865314920063656,0.2432305314788685,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.18865314920063656,0.4613417993684066,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7605287912383256,0.20803741373883503,0.763814419135927,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7638748908150238,0.20803741373883503,0.7733286299805145,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.20803741373883503,0.7807061748303432,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.20803741373883503,0.7928408251024658,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.20803741373883503,0.8003090774709399,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.20803741373883503,0.809863602768259,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"ضاټجطزټب","boundary":[0.7041490290935967,0.20803741373883503,0.7555701135523751,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6928479776666601,0.20803741373883503,0.6993112947658402,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشطاسػڀټب","boundary":[0.620355439091581,0.20803741373883503,0.6879503088088963,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.22176308539944903,0.20803741373883503,0.2432305314788685,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20803741373883503,0.61937445407512,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7611738224820264,0.2275642096339319,0.7644594503796277,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7646811798696499,0.2275642096339319,0.773429416112343,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.2275642096339319,0.7807061748303432,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.2275642096339319,0.7928408251024658,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2275642096339319,0.8003090774709399,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.2275642096339319,0.809863602768259,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"ٲجبحث","boundary":[0.7138244977491097,0.2275642096339319,0.7562835641815686,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"خبؾٹؾځ","boundary":[0.6533729758785191,0.2275642096339319,0.708916017362307,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"نۇٴٗشځ","boundary":[0.6050359470536854,0.2275642096339319,0.6484546126453,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.2215615131357925,0.2275642096339319,0.24308943089430893,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2275642096339319,0.6032486729825983,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7606497345965194,0.24694847417213034,0.7639353624941208,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7638748908150238,0.24694847417213034,0.7733286299805145,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.24694847417213034,0.7807061748303432,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.24694847417213034,0.7928408251024658,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.24694847417213034,0.8003090774709399,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.24694847417213034,0.809863602768259,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"وٴٓبٲۇٴبٲٻ","boundary":[0.7045723308472753,0.24694847417213034,0.7557716858160316,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6932842840825102,0.24694847417213034,0.6997061057402035,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.6467743751027507,0.24694847417213034,0.6884062353020224,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱټبڀ","boundary":[0.5717765235503594,0.24694847417213034,0.641864884443013,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلازؾشځ","boundary":[0.5122791103944098,0.24694847417213034,0.5667237788080359,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.2215615131357925,0.24694847417213034,0.24308943089430893,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.24694847417213034,0.5097191426459724,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7606295773701538,0.2663327387103287,0.7639152052677551,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7638748908150238,0.2663327387103287,0.7733286299805145,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.2663327387103287,0.7807061748303432,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.2663327387103287,0.7928408251024658,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2663327387103287,0.8003090774709399,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.2663327387103287,0.809863602768259,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"دڃ٥","boundary":[0.727773298394141,0.2663327387103287,0.7556104280051064,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضڀ","boundary":[0.6911073036350198,0.2663327387103287,0.7229355640663844,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.2241819525633273,0.2663327387103287,0.24312974534704024,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2663327387103287,0.6903614862594915,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7606094201437881,0.2858595346054257,0.7638950480413894,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7638748908150238,0.2858595346054257,0.7733286299805145,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.2858595346054257,0.7807061748303432,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.2858595346054257,0.7928408251024658,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2858595346054257,0.8003090774709399,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.2858595346054257,0.809863602768259,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"ٲؿئٹٮڃزټبڀ","boundary":[0.673772088960559,0.2858595346054257,0.7557716858160316,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"قٛٯځ","boundary":[0.6342639252838809,0.2858595346054257,0.6688738829537054,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6229355640663844,0.2858595346054257,0.6294261909561244,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"سهٳڃٱ","boundary":[0.5762111133508029,0.2858595346054257,0.6178962574749713,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.5687529395955115,0.2858595346054257,0.5762917422562654,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"ڃطڀ","boundary":[0.5417086608882618,0.2858595346054257,0.5687126251427803,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"طا٪ڃطاٴ","boundary":[0.486074716119062,0.2858595346054257,0.5316905193845327,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.2241819525633273,0.2858595346054257,0.24312974534704024,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2858595346054257,0.4839178928979373,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.746076059934153,0.30527943198284874,0.7493616878317543,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7493616878317543,0.30527943198284874,0.7734898877914398,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.30527943198284874,0.7807061748303432,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.30527943198284874,0.7928408251024658,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.30527943198284874,0.8003090774709399,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.30527943198284874,0.809863602768259,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"ٖس","boundary":[0.7247295572129275,0.30527943198284874,0.7410569105691057,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ٰ","boundary":[0.7164852516293757,0.30527943198284874,0.7245481421756366,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"يٴخٹز","boundary":[0.6796176846065981,0.30527943198284874,0.7115806396447119,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"سإٲڃاٴ٦ۇٴۇٴس٪بٴ","boundary":[0.5872975878519116,0.30527943198284874,0.6747533693209967,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.2241819525633273,0.30527943198284874,0.24312974534704024,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.30527943198284874,0.5871228918900767,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.32480622787794555,0.7831250419942215,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.32480622787794555,0.7928811395551971,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.32480622787794555,0.8003090774709399,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.32480622787794555,0.809863602768259,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"ضيٴټبڀ","boundary":[0.719737284149701,0.32480622787794555,0.7757273399180272,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6718235570785459,0.32480622787794555,0.7148592353692131,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6605355103137808,0.32480622787794555,0.6669573319714741,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٗڃبضټبڀ","boundary":[0.5990149962594061,0.32480622787794555,0.6555566754014647,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴشربة","boundary":[0.5521904185984008,0.32480622787794555,0.5940797023438008,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5227608681045487,0.32480622787794555,0.5473016840593578,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.2241819525633273,0.32480622787794555,0.24312974534704024,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32480622787794555,0.4677921118054154,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.46853792918094467,0.32480622787794555,0.47420210978969296,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4741819525633273,0.32480622787794555,0.4836356917288181,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4834542766915272,0.32480622787794555,0.49101323657864676,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4913155949741315,0.32480622787794555,0.5007693341396223,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5005879191023315,0.32480622787794555,0.508146878989451,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5082476651212793,0.32480622787794555,0.51770140428677,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.344190492416144,0.7831250419942215,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.344190492416144,0.7928811395551971,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.344190492416144,0.8003090774709399,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.344190492416144,0.809863602768259,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"ٲكرهٻټبڀ","boundary":[0.7004602566686823,0.344190492416144,0.7757878115971242,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.6620002687630181,0.344190492416144,0.6956225223409258,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6088456628367935,0.344190492416144,0.6571222199825303,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5792346973056507,0.344190492416144,0.6039124852564864,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.2241819525633273,0.344190492416144,0.24312974534704024,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.344190492416144,0.52261976751999,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5249781630047704,0.344190492416144,0.5306423436135187,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5306221863871531,0.344190492416144,0.5400759255526438,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5398945105153531,0.344190492416144,0.5474534704024726,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5477558287979574,0.344190492416144,0.5572095679634481,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5570281529261574,0.344190492416144,0.5645871128132769,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5647214943223812,0.344190492416144,0.574175233487872,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7603473762010347,0.3637172883112409,0.763633004098636,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.3637172883112409,0.7757071826916615,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.3637172883112409,0.7831250419942215,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.3637172883112409,0.7928811395551971,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.3637172883112409,0.8003090774709399,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.3637172883112409,0.809863602768259,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"ٖۇٴبنط","boundary":[0.718843647114157,0.3637172883112409,0.7555096418732783,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.6803836592084929,0.3637172883112409,0.7140059127864006,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"زضؾځ","boundary":[0.6384969428206678,0.3637172883112409,0.6754417255444436,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.2241819525633273,0.3637172883112409,0.24312974534704024,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3637172883112409,0.6355002351676418,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.38310155284943936,0.7831250419942215,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.38310155284943936,0.7928811395551971,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.38310155284943936,0.8003090774709399,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.38310155284943936,0.809863602768259,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.7362594906940805,0.38310155284943936,0.7757878115971242,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٳٯڃبسځ","boundary":[0.6832459853524154,0.38310155284943936,0.7314217563663239,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"سسيٴڂاٴ","boundary":[0.6410770677954712,0.38310155284943936,0.678408251024659,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكرهٻټبڀ","boundary":[0.5608916213129074,0.38310155284943936,0.6362393334677148,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.5220956796344823,0.38310155284943936,0.555778404891487,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4689410737082577,0.38310155284943936,0.5172176308539944,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.2215615131357925,0.38310155284943936,0.24308943089430893,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38310155284943936,0.4677921118054154,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7604481623328629,0.4026283487445363,0.7637337902304643,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.4026283487445363,0.7757071826916615,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4026283487445363,0.7831250419942215,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.4026283487445363,0.7928811395551971,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4026283487445363,0.8003090774709399,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.4026283487445363,0.809863602768259,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7192871060942014,0.4026283487445363,0.7555664122254495,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.6876402607001276,0.4026283487445363,0.714449371766445,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڂځ","boundary":[0.6419236713028287,0.4026283487445363,0.6827017402405429,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.6087717530067862,0.4026283487445363,0.6370321843714304,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓط","boundary":[0.5824434371654176,0.4026283487445363,0.6039340186790298,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"$اظ","boundary":[0.5624504468185177,0.4026283487445363,0.577518836312372,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"س٣ٹڂٱ","boundary":[0.524312974534704,0.4026283487445363,0.5575506902557901,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4711583686084794,0.4026283487445363,0.5194349257542161,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.2241819525633273,0.4026283487445363,0.24312974534704024,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4026283487445363,0.4645669555869111,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.46551434522609686,0.4026283487445363,0.4711785258348451,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7629879728549351,0.42201261328273465,0.7662736007525365,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.42201261328273465,0.7757474971443928,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.42201261328273465,0.7831250419942215,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.42201261328273465,0.7928811395551971,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.42201261328273465,0.8003090774709399,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.42201261328273465,0.809863602768259,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"يٴضيٴز","boundary":[0.7311597124235705,0.42201261328273465,0.7581217477478632,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكرهٻټبڀ","boundary":[0.6507592555264395,0.42201261328273465,0.726321978095814,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.5994389571994893,0.42201261328273465,0.6458752864417044,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5462843512732648,0.42201261328273465,0.5945609084190016,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5297755828797958,0.42201261328273465,0.5414466169455083,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.4870825774373446,0.42201261328273465,0.5198380702815293,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.2241819525633273,0.42201261328273465,0.24312974534704024,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.42201261328273465,0.4839178928979373,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7629678156285695,0.4415394091778316,0.7662534435261709,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.4415394091778316,0.7757474971443928,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4415394091778316,0.7831250419942215,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.4415394091778316,0.7928811395551971,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4415394091778316,0.8003090774709399,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.4415394091778316,0.809863602768259,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"ٲلاحٓٻ","boundary":[0.7108009137942618,0.4415394091778316,0.758130081300813,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.6761170080635596,0.4415394091778316,0.7059169447095267,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"اضظقڃبثځ","boundary":[0.6185412887186723,0.4415394091778316,0.6712196335781352,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.5610931935765637,0.4415394091778316,0.6135624538063561,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"٢جٯځ","boundary":[0.5273970301686488,0.4415394091778316,0.5560606060606061,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.2241819525633273,0.4415394091778316,0.24312974534704024,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4415394091778316,0.5258449237384943,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7628132768930993,0.46092367371603,0.7660989047907006,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7662937579789021,0.46092367371603,0.7757474971443928,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.46092367371603,0.7831250419942215,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.46092367371603,0.7928811395551971,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.46092367371603,0.8003090774709399,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.46092367371603,0.809863602768259,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"س٧ٳڃ٭","boundary":[0.7176812470604045,0.46092367371603,0.7579227010227799,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ٖۇٴبنط","boundary":[0.6761775179735268,0.46092367371603,0.7128435127326479,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكرهبر","boundary":[0.6117348652825371,0.46092367371603,0.6713397836457703,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.573093462339582,0.46092367371603,0.6067761875965867,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5199388564133575,0.46092367371603,0.5682154135590941,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.2241819525633273,0.46092367371603,0.24312974534704024,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.46092367371603,0.5193946113014855,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7477289524961366,0.4804504696111269,0.7510145803937378,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"4.1","boundary":[0.7509742659410065,0.4804504696111269,0.7757474971443928,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4804504696111269,0.7831250419942215,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.4804504696111269,0.7928811395551971,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4804504696111269,0.8003090774709399,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.4804504696111269,0.809863602768259,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7064536719747362,0.4804504696111269,0.742847202388723,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"اټساٜ","boundary":[0.6647080561714708,0.4804504696111269,0.701535308741517,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٯځ","boundary":[0.634915675603037,0.4804504696111269,0.6596889068064233,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.5962742726600819,0.4804504696111269,0.6300779412752805,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5433212389975138,0.4804504696111269,0.591396223879594,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.2241819525633273,0.4804504696111269,0.24312974534704024,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4804504696111269,0.5419707048310161,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7504098636027683,0.4998584893754751,0.7536954915003696,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"4.2","boundary":[0.7535947053685412,0.4998584893754751,0.7757878115971242,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4998584893754751,0.7831250419942215,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.4998584893754751,0.7928811395551971,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4998584893754751,0.8003090774709399,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.4998584893754751,0.809863602768259,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"قۇٴبؾبڂځ","boundary":[0.6923167372169589,0.4998584893754751,0.7454915003695491,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6810085332258281,0.4998584893754751,0.687499160115568,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.6396862191762414,0.4998584893754751,0.676071863429706,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبث","boundary":[0.6142881139555197,0.4998584893754751,0.6347959608757835,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"سسيٴڂاٴ","boundary":[0.5614425855002351,0.4998584893754751,0.5987606259224885,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"اټسا","boundary":[0.5332023113619565,0.4998584893754751,0.556524222267016,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞشبضڀ","boundary":[0.47277094671773157,0.4998584893754751,0.5146769444190217,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4614627427266008,0.4998584893754751,0.46795336961634076,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٞه٭ټب","boundary":[0.39677820331922325,0.4998584893754751,0.45656453671974734,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.2241819525633273,0.4998584893754751,0.24312974534704024,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4998584893754751,0.39356312571390106,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.750369549150037,0.5192427539136735,0.7536551770476383,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"4.3","boundary":[0.7535947053685412,0.5192427539136735,0.7757878115971242,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5192427539136735,0.7831250419942215,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.5192427539136735,0.7928811395551971,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5192427539136735,0.8003090774709399,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.5192427539136735,0.809863602768259,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7092286501377411,0.5192427539136735,0.7454877990426234,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"اټسا","boundary":[0.6809883759994624,0.5192427539136735,0.7043102869045219,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞشبضڀ","boundary":[0.6205570113552374,0.5192427539136735,0.6624630090565276,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.2241819525633273,0.5192427539136735,0.24312974534704024,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5192427539136735,0.61937445407512,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.750369549150037,0.5387695498087705,0.7536551770476383,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"4.4","boundary":[0.7535947053685412,0.5387695498087705,0.7757878115971242,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5387695498087705,0.7831250419942215,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.5387695498087705,0.7928811395551971,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5387695498087705,0.8003090774709399,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.5387695498087705,0.809863602768259,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٲبٴزټځ","boundary":[0.6736929495053204,0.5387695498087705,0.7454511859168178,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"اټساٜ","boundary":[0.6317820597690771,0.5387695498087705,0.6687988146624128,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞشبضڀ","boundary":[0.5850802929516898,0.5387695498087705,0.6268773967119952,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.2241819525633273,0.5387695498087705,0.24312974534704024,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5387695498087705,0.5838977356715724,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.750369549150037,0.5581538143469689,0.7536551770476383,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"4.5","boundary":[0.7535947053685412,0.5581538143469689,0.7757878115971242,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5581538143469689,0.7831250419942215,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.5581538143469689,0.7928811395551971,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5581538143469689,0.8003090774709399,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.5581538143469689,0.809863602768259,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7091480212322783,0.5581538143469689,0.7454877990426234,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٞه٭","boundary":[0.6571625344352616,0.5581538143469689,0.7042498152254248,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.6255156890411879,0.5581538143469689,0.6523248001075052,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.572381240341329,0.5581538143469689,0.6206376402607001,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.22498824161795336,0.5581538143469689,0.2432305314788685,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5581538143469689,0.570997110797555,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7511758382046629,0.5776806102420657,0.7544614661022643,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7544009944231673,0.5776806102420657,0.7638547335886582,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7638748908150238,0.5776806102420657,0.7671605187126251,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7671000470335282,0.5776806102420657,0.7758482832762212,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5776806102420657,0.7831250419942215,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.5776806102420657,0.7928811395551971,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5776806102420657,0.8003090774709399,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.5776806102420657,0.809863602768259,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7100752536450984,0.5776806102420657,0.7462940880972494,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"حڃ","boundary":[0.6886884364711415,0.5776806102420657,0.7051568904118792,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ","boundary":[0.669539071423772,0.5776806102420657,0.6779043203655176,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ڂبز٪ڃطڀ","boundary":[0.6135019821272593,0.5776806102420657,0.6647416515487468,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ټس","boundary":[0.5911073036350198,0.5776806102420657,0.6085433044413089,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.2241819525633273,0.5776806102420657,0.24312974534704024,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5776806102420657,0.5742222670160594,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.750369549150037,0.5970648747802642,0.7536551770476383,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"4.7","boundary":[0.7535947053685412,0.5970648747802642,0.7757878115971242,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5970648747802642,0.7831250419942215,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.5970648747802642,0.7928811395551971,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5970648747802642,0.8003090774709399,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.5970648747802642,0.809863602768259,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.709228650137741,0.5970648747802642,0.7454877990426234,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6721595108513068,0.5970648747802642,0.7043304441308875,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"ڂبز٪ڃطڀ","boundary":[0.6159208492911376,0.5970648747802642,0.6673620909762816,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.2241819525633273,0.5970648747802642,0.24312974534704024,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5970648747802642,0.6129241416381115,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.750369549150037,0.6165916706753611,0.7536551770476383,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"4.8","boundary":[0.7535947053685412,0.6165916706753611,0.7757878115971242,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6165916706753611,0.7831250419942215,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.6165916706753611,0.7928811395551971,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6165916706753611,0.8003090774709399,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.6165916706753611,0.809863602768259,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7089531680440772,0.6165916706753611,0.7454877990426234,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ظٲبٴ","boundary":[0.6755324867298259,0.6165916706753611,0.7040549620372237,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.6424947927165222,0.6165916706753611,0.6706947524020694,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظ","boundary":[0.6171168447221663,0.6165916706753611,0.6376108236317871,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.5849459114425855,0.6165916706753611,0.611976751998925,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"سإٲڃاٴ","boundary":[0.5454900310500874,0.6165916706753611,0.5800815961569841,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"اټساٜ","boundary":[0.5037324464153733,0.6165916706753611,0.5405641987762713,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞشبضڀ","boundary":[0.4568467378888665,0.6165916706753611,0.49883424040851976,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.2241819525633273,0.6165916706753611,0.24312974534704024,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6165916706753611,0.45489148693139786,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.750369549150037,0.6359759352135594,0.7536551770476383,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"4.9","boundary":[0.7535947053685412,0.6359759352135594,0.7757878115971242,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6359759352135594,0.7831250419942215,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.6359759352135594,0.7928811395551971,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6359759352135594,0.8003090774709399,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.6359759352135594,0.809863602768259,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7089128535913458,0.6359759352135594,0.7454877990426234,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.6624029446115862,0.6359759352135594,0.704034804810858,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.6140529463145871,0.6359759352135594,0.6574934539518487,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5995800577840489,0.6359759352135594,0.6089733252704427,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٪عاضڀ","boundary":[0.5462440368205335,0.6359759352135594,0.5947423234562924,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.5077840489148693,0.6359759352135594,0.541406302492777,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.45483101525230124,0.6359759352135594,0.5029060001343814,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2241819525633273,0.6359759352135594,0.24312974534704024,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6359759352135594,0.4516663307128935,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7358563461667674,0.6555027311086564,0.7391419740643688,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"4.10","boundary":[0.7390815023852717,0.6555027311086564,0.7758281260498554,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6555027311086564,0.7831250419942215,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.6555027311086564,0.7928811395551971,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6555027311086564,0.8003090774709399,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.6555027311086564,0.809863602768259,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.6945810656453671,0.6555027311086564,0.7309745960593539,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"٪طيٴٺ","boundary":[0.6617449438957199,0.6555027311086564,0.6896851265606277,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6138312168245649,0.6555027311086564,0.6568668951152321,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"٪ڃطوٴس٪بٴ","boundary":[0.5515857018074313,0.6555027311086564,0.6089447220356216,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2241819525633273,0.6555027311086564,0.24312974534704024,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6555027311086564,0.5484210172680247,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.735654773903111,0.6748869956468547,0.7389404018007123,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"4.11","boundary":[0.7388799301216152,0.6748869956468547,0.7756870254652959,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6748869956468547,0.7831250419942215,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.6748869956468547,0.7928811395551971,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6748869956468547,0.8003090774709399,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.6748869956468547,0.809863602768259,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.694298864476248,0.6748869956468547,0.7307730237956974,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.6477961432506887,0.6748869956468547,0.6894208156957603,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبٮځ","boundary":[0.616149297856615,0.6748869956468547,0.6429584089229322,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.577326479876369,0.6748869956468547,0.6110092051333736,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5241718739501444,0.6748869956468547,0.5724484310958811,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2241819525633273,0.6748869956468547,0.24312974534704024,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6748869956468547,0.52261976751999,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.738194584425183,0.6944494243811763,0.7414802123227844,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"4.12","boundary":[0.74150036954915,0.6944494243811763,0.7757273399180272,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6944494243811763,0.7831250419942215,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.6944494243811763,0.7928811395551971,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6944494243811763,0.8003090774709399,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.6944494243811763,0.809863602768259,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"ثجز","boundary":[0.708010028676004,0.6944494243811763,0.7333302691395818,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"اټساٜ","boundary":[0.6662534435261708,0.6944494243811763,0.7030848201216531,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6183397164550157,0.6944494243811763,0.6613753947456829,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.207048310152523,0.6944494243811763,0.24302895921521198,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6944494243811763,0.6161492978566158,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7382953705570113,0.7138336889193747,0.7415809984546126,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"4.13","boundary":[0.74150036954915,0.7138336889193747,0.7757273399180272,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7138336889193747,0.7831250419942215,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.7138336889193747,0.7928811395551971,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7138336889193747,0.8003090774709399,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7138336889193747,0.809863602768259,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"قبذمټبڀ","boundary":[0.6630954780622186,0.7138336889193747,0.7333770073237922,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.620200900356111,0.7138336889193747,0.6582577437344621,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6034905596989855,0.7138336889193747,0.6153631660283545,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٗڃبضټبڀ","boundary":[0.5420809468422784,0.7138336889193747,0.5985962667589141,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"اضظقڃبثځ","boundary":[0.48446213800980986,0.7138336889193747,0.5371566827533505,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.4495296647181348,0.7138336889193747,0.4795639320029564,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.4016159376469797,0.7138336889193747,0.4446516159376469,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.207048310152523,0.7138336889193747,0.24302895921521198,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7138336889193747,0.40001343815090973,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7333604848144717,0.7831250419942215,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.7333604848144717,0.7928811395551971,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7333604848144717,0.8003090774709399,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7333604848144717,0.809863602768259,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"اوٴشربة","boundary":[0.7338003090774708,0.7333604848144717,0.7756467110125645,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"دڃٳبٴ٦بض","boundary":[0.6749008936370354,0.7333604848144717,0.7289262554229294,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6217462877108109,0.7333604848144717,0.6700228448565476,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"$","boundary":[0.6112645300006719,0.7333604848144717,0.616874766032194,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴس","boundary":[0.592135322179668,0.7333604848144717,0.6111032721897466,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.207048310152523,0.7333604848144717,0.24308943089430893,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7333604848144717,0.5355203923940074,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5380803601424443,0.7333604848144717,0.5437445407511926,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5437243835248269,0.7333604848144717,0.5531781226903177,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5529967076530269,0.7333604848144717,0.5605556675401464,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5606900490492508,0.7333604848144717,0.5701437882147417,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5699623731774507,0.7333604848144717,0.5775213330645703,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5778236914600551,0.7333604848144717,0.5872774306255458,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7604481623328629,0.75274474935267,0.7637337902304643,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.75274474935267,0.7757071826916615,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.75274474935267,0.7831250419942215,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.75274474935267,0.7928811395551971,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.75274474935267,0.8003090774709399,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.75274474935267,0.809863602768259,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7192871060942014,0.75274474935267,0.7555664122254495,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټبڀ","boundary":[0.6509944231673721,0.75274474935267,0.709349593495935,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"٢بث٭","boundary":[0.6207585836188939,0.75274474935267,0.646015588255056,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"دڃٳبٴؾذبضڀ","boundary":[0.5396929382516965,0.75274474935267,0.6159208492911374,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.207048310152523,0.75274474935267,0.24308943089430893,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.75274474935267,0.5387455486125118,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603978,0.7721290138908684,0.766354229657999,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.7721290138908684,0.7757474971443928,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7721290138908684,0.7831250419942215,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.7721290138908684,0.7928811395551971,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7721290138908684,0.8003090774709399,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7721290138908684,0.809863602768259,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7219478599744675,0.7721290138908684,0.7581868516529843,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"قبذمټبڀ","boundary":[0.6469629778942416,0.7721290138908684,0.7170496539676139,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.6012060740442116,0.7721290138908684,0.6421454007928509,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.5632567358731437,0.7721290138908684,0.5962339582073506,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"ثطيٴٴؾذبضڀ","boundary":[0.48929987233756633,0.7721290138908684,0.5583606276771791,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.20966874958005777,0.7721290138908684,0.24312974534704024,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7721290138908684,0.4871430491164417,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.7916558097859654,0.7662736007525364,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.7916558097859654,0.7757474971443928,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7916558097859654,0.7831250419942215,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.7916558097859654,0.7928811395551971,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7916558097859654,0.8003090774709399,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7916558097859654,0.809863602768259,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"ثطيٴٴؾذبضڀ","boundary":[0.6892931532621112,0.7916558097859654,0.7582308674326412,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.20966874958005777,0.7916558097859654,0.24312974534704024,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7916558097859654,0.6871363300409871,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7477491097225021,0.8110400743241638,0.7509541087146407,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"3.1","boundary":[0.7509742659410065,0.8110400743241638,0.7757474971443928,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.8110400743241638,0.7831250419942215,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.8110400743241638,0.7928811395551971,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.8110400743241638,0.8003090774709399,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.8110400743241638,0.809863602768259,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"قبذمټبڀ","boundary":[0.6727642276422764,0.8110400743241638,0.7428509037156487,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"ثطيٴٴؾذبضڀ","boundary":[0.5987872068803333,0.8110400743241638,0.6679264933145198,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.20966874958005777,0.8110400743241638,0.24312974534704024,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.8110400743241638,0.5967983605455898,0.8252932100140156],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20705,0.18865,0.80986,0.82529],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/4b6a30abedade3038ac2c49beae3694b.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/30fbadc4d8e4fae366ddfd753515985b.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.19415,0.18937,0.19013,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"فهل","boundary":[0.7767755156890411,0.1893797250629513,0.8098736813814419,0.20363286075280307],"dir":"rtl"},{"str":"قكن","boundary":[0.7346469125848283,0.1893797250629513,0.7725223409258886,0.20363286075280307],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.20966874958005777,0.18936580598512917,0.24312974534704024,0.20361894167498096],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.18936580598512917,0.7322885171000478,0.20361894167498096],"dir":"ltr"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.7728851710004703,0.20946272730782012,0.8096116374386884,0.2237158629976719],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.7412383256063965,0.20946272730782012,0.7680474366727137,0.2237158629976719],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6880837196801719,0.20946272730782012,0.7363602768259087,0.2237158629976719],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.20966874958005777,0.20946272730782012,0.24312974534704024,0.2237158629976719],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20946272730782012,0.6871363300409871,0.2237158629976719],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ٣سٲٻ","boundary":[0.7721393536249411,0.2288469918460186,0.8098333669287106,0.24310012753587035],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.20966874958005777,0.2288469918460186,0.24312974534704024,0.24310012753587035],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2288469918460186,0.7709903917220998,0.24310012753587035],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.24823125638421706,0.7976886380434052,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.24823125638421706,0.8098232883155277,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.7531512463884968,0.24823125638421706,0.7900792850903715,0.2624843920740688],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.7054189343546328,0.24823125638421706,0.7482731976080091,0.2624843920740688],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6759893838607807,0.24823125638421706,0.7005301998155897,0.2624843920740688],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.20966874958005777,0.24823125638421706,0.24312974534704024,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................#","boundary":[0.24514546798360543,0.24823125638421706,0.6445642679567292,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6445441107303634,0.24823125638421706,0.6539978498958542,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6538164348585634,0.24823125638421706,0.661375394745683,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6616777531411677,0.24823125638421706,0.6711314923066586,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.26775805227931393,0.8003090774709399,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.26775805227931393,0.809863602768259,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"٦ٯڃبر","boundary":[0.7561949875697104,0.26775805227931393,0.7929214540079285,0.2820111879691657],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.7265840220385674,0.26775805227931393,0.7512161526573943,0.2820111879691657],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.20966874958005777,0.26775805227931393,0.24312974534704024,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.26775805227931393,0.6677853927299612,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6697406436874285,0.26775805227931393,0.6754048242961768,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6753846670698112,0.26775805227931393,0.6848384062353019,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.684656991198011,0.26775805227931393,0.6922159510851306,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6925183094806153,0.26775805227931393,0.7019720486461062,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7017906336088154,0.26775805227931393,0.709349593495935,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7094503796277633,0.26775805227931393,0.7214842437680574,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2871423168175124,0.8003090774709399,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.2871423168175124,0.809863602768259,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"دكشڃجبوٴځ","boundary":[0.7375495531814821,0.2871423168175124,0.7928408251024658,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"٢ج٭","boundary":[0.7091529534576608,0.2871423168175124,0.7325304038164347,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.694856547739031,0.2871423168175124,0.7042440912480732,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.646942820667876,0.2871423168175124,0.6899784989585432,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.617513270174024,0.2871423168175124,0.642054086128833,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.20966874958005777,0.2871423168175124,0.24312974534704024,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2871423168175124,0.5419707048310161,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5437243835248269,0.2871423168175124,0.5493885641335752,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5493684069072096,0.2871423168175124,0.5588221460727003,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5586407310354095,0.2871423168175124,0.566199690922529,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5665356446952898,0.2871423168175124,0.5759893838607807,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5758079688234898,0.2871423168175124,0.5833669287106094,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5834677148424376,0.2871423168175124,0.5929214540079285,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5927400389706377,0.2871423168175124,0.6002989988577572,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6003997849895854,0.2871423168175124,0.6124336491298796,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.3067047455518338,0.7807061748303432,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.3067047455518338,0.7928408251024658,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.3067047455518338,0.8003090774709399,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.3067047455518338,0.809863602768259,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"سٽڃٻ","boundary":[0.7463246657259961,0.3067047455518338,0.7731136195659476,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"ڂ٥","boundary":[0.7199186991869918,0.3067047455518338,0.741417540184856,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"چ٥","boundary":[0.6877484488724864,0.3067047455518338,0.7150204931801384,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"ٮڃؿز","boundary":[0.646788281932406,0.3067047455518338,0.6828229437759084,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯڃبسځ","boundary":[0.5936135187798158,0.3067047455518338,0.6350366189612309,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.564002553248673,0.3067047455518338,0.5887247842407728,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"دڃكۇٴٽبزڀ","boundary":[0.4973426056574615,0.3067047455518338,0.5591284995941316,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.207048310152523,0.3067047455518338,0.2432708459315998,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3067047455518338,0.490368205334946,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.49151716723778804,0.3067047455518338,0.49718134784653634,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.32608901009003227,0.7831250419942215,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.32608901009003227,0.7928811395551971,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.32608901009003227,0.8003090774709399,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.32608901009003227,0.809863602768259,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"٦ۇٴشط٬","boundary":[0.7367399045891285,0.32608901009003227,0.7752805214002553,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7254518578243634,0.32608901009003227,0.7318736794820566,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"ثجز","boundary":[0.6952361486617364,0.32608901009003227,0.7205400436766745,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٹاث١","boundary":[0.6537324464153732,0.32608901009003227,0.6903243345140475,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"س٣بيبڀ","boundary":[0.6041658267822347,0.32608901009003227,0.6488295985235838,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5510112208560102,0.32608901009003227,0.5992877780017468,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"طا٪ڃطاٴ","boundary":[0.49503460323859433,0.32608901009003227,0.541053551031378,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.476106967681247,0.32608901009003227,0.4901633808670354,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"ٲؿشۇٴسار","boundary":[0.41448632668144864,0.32608901009003227,0.47126923335349047,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظؾۇٴدځ","boundary":[0.34923738493583284,0.32608901009003227,0.4096485923536921,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.2960827790096083,0.32608901009003227,0.344359336155345,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.26665322851575624,0.32608901009003227,0.2911940444705652,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"دڃكۇٴٽبزڀ#","boundary":[0.19414768527850565,0.32608901009003227,0.26177917486121477,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.20966874958005777,0.34561580598512914,0.24337163206342802,0.3598689416749809],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.34561580598512914,0.8096922663441518,0.3598689416749809],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.3650000705233276,0.7831250419942215,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.3650000705233276,0.7928811395551971,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.3650000705233276,0.8003090774709399,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.3650000705233276,0.809863602768259,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"سك٧ڃ٭","boundary":[0.7328327622119196,0.3650000705233276,0.7757676543707585,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"٦لاؼټب/٪طيٴٺټبڀ","boundary":[0.6195491500369549,0.3650000705233276,0.7279287521787974,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5663340724316334,0.3650000705233276,0.61461062957737,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5367902976550426,0.3650000705233276,0.5614224282738695,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"دڃكۇٴٽبزڀ","boundary":[0.47013035006383125,0.3650000705233276,0.5319162440005012,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.20966874958005777,0.3650000705233276,0.24337163206342802,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3650000705233276,0.4613417993684066,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.46430491164415777,0.3650000705233276,0.469969092252906,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.38452686641842454,0.7831250419942215,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.38452686641842454,0.7928811395551971,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.38452686641842454,0.8003090774709399,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.38452686641842454,0.809863602768259,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"ثطوٴبٲٻضڂعڀ","boundary":[0.710223073305113,0.38452686641842454,0.7757878115971243,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"ظٲبوٴځ","boundary":[0.6721460727003964,0.38452686641842454,0.7053248672982597,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.630279513538937,0.38452686641842454,0.6672075522408116,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5986326681448633,0.38452686641842454,0.6254417792111805,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5454780622186387,0.38452686641842454,0.5937546193643753,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5160485117247866,0.38452686641842454,0.5405893276795956,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"دڃكۇٴٽبزڀ#","boundary":[0.4435429684875361,0.38452686641842454,0.5111174886119454,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.20966874958005777,0.38452686641842454,0.24337163206342802,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38452686641842454,0.44199086205738036,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7601928374655647,0.4039111309566229,0.763478465363166,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.4039111309566229,0.7757071826916615,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4039111309566229,0.7831250419942215,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.4039111309566229,0.7928811395551971,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4039111309566229,0.8003090774709399,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.4039111309566229,0.809863602768259,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشرطاج","boundary":[0.7037929180944701,0.4039111309566229,0.7552744742323455,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.692504871329705,0.4039111309566229,0.6989266929873983,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"سهطڂح","boundary":[0.6479775582879795,0.4039111309566229,0.6876005205273498,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"ٖۇٴٹاٴ","boundary":[0.6083081368003763,0.4039111309566229,0.6431398239602231,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5766568247481874,0.4039111309566229,0.6034704024726197,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5623899751394208,0.4039111309566229,0.5717664067606115,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"س٣ٹڂٱ","boundary":[0.524312974534704,0.4039111309566229,0.5574902185766931,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4711583686084794,0.4039111309566229,0.5194349257542161,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.20966874958005777,0.4039111309566229,0.24337163206342802,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4039111309566229,0.4710172680239198,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7627931196667338,0.4234379268517198,0.7660787475643351,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.4234379268517198,0.7757474971443928,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4234379268517198,0.7831250419942215,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.4234379268517198,0.7928811395551971,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4234379268517198,0.8003090774709399,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.4234379268517198,0.809863602768259,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7216925351071692,0.4234379268517198,0.7578924166246573,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"سبضڂد","boundary":[0.6858328294026742,0.4234379268517198,0.7168282198215679,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6744775137545725,0.4234379268517198,0.6808943089430894,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"ضيٴظټبڀ","boundary":[0.6246153329301888,0.4234379268517198,0.6695387254248699,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٪عاضڀ","boundary":[0.5710777397030168,0.4234379268517198,0.6197775986024323,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5394308943089431,0.4234379268517198,0.5662400053752603,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.48647786064637505,0.4234379268517198,0.5345528455284552,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.20966874958005777,0.4234379268517198,0.24337163206342802,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4234379268517198,0.4839178928979373,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630081300813009,0.44282219138991824,0.7662937579789021,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.44282219138991824,0.7757474971443928,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.44282219138991824,0.7831250419942215,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.44282219138991824,0.7928811395551971,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.44282219138991824,0.8003090774709399,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.44282219138991824,0.809863602768259,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7219075455217362,0.44282219138991824,0.7581074270392243,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"سبضڂد","boundary":[0.686047839817241,0.44282219138991824,0.7170432302361348,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"اَلأضؾبوٴځ","boundary":[0.6104783981724115,0.44282219138991824,0.6811496338103876,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.20966874958005777,0.44282219138991824,0.24337163206342802,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.44282219138991824,0.6096989854196071,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7628535913458308,0.46234898728501517,0.7661392192434321,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7662937579789021,0.46234898728501517,0.7757474971443928,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.46234898728501517,0.7831250419942215,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.46234898728501517,0.7928811395551971,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.46234898728501517,0.8003090774709399,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.46234898728501517,0.809863602768259,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7217530067862661,0.46234898728501517,0.7579528883037543,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"ٲح٭","boundary":[0.6873043069273668,0.46234898728501517,0.7169152724585096,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٪عاضڀ","boundary":[0.6339682859638514,0.46234898728501517,0.6824665725996102,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.6023214405697775,0.46234898728501517,0.6291305516360948,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.549166834643553,0.46234898728501517,0.5974433917892896,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.20966874958005777,0.46234898728501517,0.24337163206342802,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.46234898728501517,0.5484210172680247,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7627729624403682,0.4817332518232135,0.7660585903379694,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7662937579789021,0.4817332518232135,0.7757474971443928,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4817332518232135,0.7831250419942215,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.4817332518232135,0.7928811395551971,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4817332518232135,0.8003090774709399,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.4817332518232135,0.809863602768259,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7216723778808035,0.4817332518232135,0.7578722593982917,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"ٲساض٤","boundary":[0.6755324867298259,0.4817332518232135,0.7168346435530472,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.6424947927165222,0.4817332518232135,0.6706947524020693,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظ","boundary":[0.6171168447221662,0.4817332518232135,0.6376108236317871,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.5790600013438151,0.4817332518232135,0.6121460888047051,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.5347544177921117,0.4817332518232135,0.5742222670160585,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"ٲرشٯٝ","boundary":[0.48685020366665255,0.4817332518232135,0.5299166834643552,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"اخطا","boundary":[0.4582174292817308,0.4817332518232135,0.48192590396604273,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4469121663805679,0.4817332518232135,0.4533796949539743,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"نسيٴض","boundary":[0.4084492373849358,0.4817332518232135,0.44201130621935314,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.396153329301888,0.4817332518232135,0.4036115030571793,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"ٹاټڃۇٴبٲٻ","boundary":[0.3455788483504669,0.4817332518232135,0.39601222871732844,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.20966874958005777,0.4817332518232135,0.24337163206342802,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.24514546798360543,0.4817332518232135,0.3451857824363361,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7636934757777329,0.5011412715875617,0.7669791036753343,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7671000470335282,0.5011412715875617,0.7758482832762212,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5011412715875617,0.7831250419942215,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.5011412715875617,0.7928811395551971,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5011412715875617,0.8003090774709399,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.5011412715875617,0.809863602768259,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"ثجز","boundary":[0.7334777934556205,0.5011412715875617,0.7588291604921316,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"وٴبٰ","boundary":[0.7125344352617079,0.5011412715875617,0.72851911576967,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"طا٪ڃطاٴ","boundary":[0.656557817644292,0.5011412715875617,0.7025767654370758,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.6249109722502183,0.5011412715875617,0.6517200833165355,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5717765235503594,0.5011412715875617,0.6200329234697305,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.20966874958005777,0.5011412715875617,0.24337163206342802,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5011412715875617,0.570997110797555,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7629678156285694,0.5206680674826587,0.7662534435261708,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7662937579789021,0.5206680674826587,0.7757474971443928,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5206680674826587,0.7831250419942215,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.5206680674826587,0.7928811395551971,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5206680674826587,0.8003090774709399,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.5206680674826587,0.809863602768259,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"اذص","boundary":[0.7353725727339917,0.5206680674826587,0.7580292951689847,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"سٗٽسار","boundary":[0.6852012363098837,0.5206680674826587,0.7304677587107815,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6320466303836592,0.5206680674826587,0.6803231875293958,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.20966874958005777,0.5206680674826587,0.24337163206342802,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5206680674826587,0.6290499227306331,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630484445340321,0.540052332020857,0.7663340724316334,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7662937579789021,0.540052332020857,0.7757474971443928,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.540052332020857,0.7831250419942215,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.540052332020857,0.7928811395551971,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.540052332020857,0.8003090774709399,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.540052332020857,0.809863602768259,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"اَلأضؾبوٴځ","boundary":[0.6875058791910232,0.540052332020857,0.7581502385271787,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٪عاضڀ","boundary":[0.6341698582275078,0.540052332020857,0.6826681448632668,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.6025230128334341,0.540052332020857,0.6293321238997514,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5493684069072096,0.540052332020857,0.5976449640529462,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.21027346637102734,0.540052332020857,0.2432708459315998,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.540052332020857,0.5484210172680247,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7628737485721964,0.559579127915954,0.7661593764697977,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7662937579789021,0.559579127915954,0.7757474971443928,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.559579127915954,0.7831250419942215,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.559579127915954,0.7928811395551971,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.559579127915954,0.8003090774709399,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.559579127915954,0.809863602768259,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"نسيٴض","boundary":[0.7243532889874352,0.559579127915954,0.7579553853389772,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖڃٻ","boundary":[0.6735973929987232,0.559579127915954,0.7194752402069474,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٪عاضڀ","boundary":[0.6202613720352078,0.559579127915954,0.6687596586709669,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5886145266411341,0.559579127915954,0.6154236377074513,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5354599207149096,0.559579127915954,0.5837364778606462,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.21027346637102734,0.559579127915954,0.2432708459315998,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.559579127915954,0.532295236175503,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5789633924541524,0.8003090774709399,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.5789633924541524,0.809863602768259,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.7531915608412282,0.5789633924541524,0.7927198817442719,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯڃبسځ","boundary":[0.7001982127259289,0.5789633924541524,0.741439897870053,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"دكشڃجبوٴځ","boundary":[0.6399885775717261,0.5789633924541524,0.6951790633608814,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"٢ج٭","boundary":[0.6115870456225222,0.5789633924541524,0.6350597199646096,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5971141570919841,0.5789633924541524,0.6065074245783779,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5667372169589464,0.5789633924541524,0.5922361083114962,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5197372841497009,0.5789633924541524,0.5442781001045098,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.20966874958005777,0.5789633924541524,0.24337163206342802,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5789633924541524,0.4452160182758847,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.44616340791507086,0.5789633924541524,0.45182758852381916,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4518074312974535,0.5789633924541524,0.4612611704629443,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4610797554256534,0.5789633924541524,0.46863871531277296,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4687395014446012,0.5789633924541524,0.478193240610092,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47801182557280114,0.5789633924541524,0.48557078545992066,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4858731438554055,0.5789633924541524,0.4953268830208963,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49514546798360537,0.5789633924541524,0.5027044278707249,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5028052140025532,0.5789633924541524,0.5148390781428475,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.5984901883492493,0.7807061748303432,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.5984901883492493,0.7928408251024658,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5984901883492493,0.8003090774709399,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.5984901883492493,0.809863602768259,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"سطؾڃٱ","boundary":[0.7346922776177675,0.5984901883492493,0.7731875293959549,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"اټٳڃز","boundary":[0.6887892226029697,0.5984901883492493,0.7297959204840259,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.657142377208896,0.5984901883492493,0.6839514882752132,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.6254040028826833,0.5984901883492493,0.6523046428811394,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.5768158301417724,0.5984901883492493,0.6204760956069676,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.20966874958005777,0.5984901883492493,0.24337163206342802,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5984901883492493,0.5742222670160594,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7578545992071489,0.6178744528874477,0.7611402271047503,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.761254451387489,0.6178744528874477,0.7732883155277833,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.6178744528874477,0.7807061748303432,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.6178744528874477,0.7928408251024658,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6178744528874477,0.8003090774709399,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.6178744528874477,0.809863602768259,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.7096328884680351,0.6178744528874477,0.7430188806020291,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٹالار","boundary":[0.660515353087415,0.6178744528874477,0.7047359715861237,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6492143016604786,0.6178744528874477,0.6556776187596587,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"اثعاض","boundary":[0.6210475038634683,0.6178744528874477,0.6443166328027148,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"ؾۇٴدف","boundary":[0.5696868910837868,0.6178744528874477,0.6161492978566149,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"آٚبظڂاٴ","boundary":[0.5249781630047704,0.6178744528874477,0.564808842303299,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.20966874958005777,0.6178744528874477,0.24337163206342802,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6178744528874477,0.52261976751999,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7606497345965194,0.6374012487825447,0.7639353624941208,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7638748908150238,0.6374012487825447,0.7733286299805145,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.6374012487825447,0.7807061748303432,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.6374012487825447,0.7928408251024658,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6374012487825447,0.8003090774709399,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.6374012487825447,0.809863602768259,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"سٽڃٻ","boundary":[0.728922260296983,0.6374012487825447,0.7557488744353047,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴجٕ","boundary":[0.6946751327017402,0.6374012487825447,0.7240320019965252,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6415205267755156,0.6374012487825447,0.6897970839212524,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.20966874958005777,0.6374012487825447,0.24337163206342802,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6374012487825447,0.638725391386146,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7605489484646911,0.656785513320743,0.7638345763622925,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7638748908150238,0.656785513320743,0.7733286299805145,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.656785513320743,0.7807061748303432,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.656785513320743,0.7928408251024658,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.656785513320743,0.8003090774709399,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.656785513320743,0.809863602768259,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"سٹخڃٻ","boundary":[0.7188839615668884,0.656785513320743,0.7556846331790898,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"طا٪ڃطاٴ","boundary":[0.6630887589867633,0.656785513320743,0.7089262917422561,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6554290129678155,0.656785513320743,0.662987972854935,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"اٮعاٰ","boundary":[0.6304609285762279,0.656785513320743,0.6553551031378082,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴٰ","boundary":[0.603450245246254,0.656785513320743,0.6256231942484713,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"دكشڃجبوٴځ","boundary":[0.5434220251293421,0.656785513320743,0.5986125109184975,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"٢ج٭","boundary":[0.5150254254055209,0.656785513320743,0.5384028757642948,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.500729019686891,0.656785513320743,0.5101165631959331,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.452815292615736,0.656785513320743,0.4958509709064031,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.42338574212188396,0.656785513320743,0.4479265580766929,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.20966874958005777,0.656785513320743,0.2431902170261372,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24514546798360543,0.656785513320743,0.3484109386548404,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.34961029362359736,0.656785513320743,0.3552744742323456,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.35525431700598,0.656785513320743,0.3647080561714708,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3645266411341799,0.656785513320743,0.37208560102129945,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3723879594167842,0.656785513320743,0.381841698582275,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3816602835449842,0.656785513320743,0.38921924343210373,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.38932002956393197,0.656785513320743,0.39877376872942283,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3985923536921319,0.656785513320743,0.40615131357925144,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.40645367197473625,0.656785513320743,0.41848753611503053,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7451353893704226,0.67631230921584,0.7484210172680239,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"3.1","boundary":[0.7485553987771282,0.67631230921584,0.7733286299805145,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.67631230921584,0.7807061748303432,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.67631230921584,0.7928408251024658,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.67631230921584,0.8003090774709399,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.67631230921584,0.809863602768259,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7161291406302492,0.67631230921584,0.7402170261372034,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿشٻ","boundary":[0.6817005979977154,0.67631230921584,0.7112914063024928,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخڃٽځ","boundary":[0.6281226903178122,0.67631230921584,0.6768362827121142,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6116139219243432,0.67631230921584,0.6232849559900557,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"طا٪ڃطاٴ","boundary":[0.5558187193442181,0.67631230921584,0.601656252099711,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.20966874958005777,0.67631230921584,0.2431902170261372,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.67631230921584,0.5548713297050334,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7638748908150238,0.695732206593263,0.7733286299805145,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.695732206593263,0.7807061748303432,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.695732206593263,0.7928408251024658,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.695732206593263,0.8003090774709399,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.695732206593263,0.809863602768259,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":".اڂدبز","boundary":[0.7295941678425047,0.695732206593263,0.7636800376268225,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"اضسجبٌ","boundary":[0.6870825774373446,0.695732206593263,0.7246758046092857,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴ","boundary":[0.660293623597393,0.695732206593263,0.6822448431095881,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.61538332325472,0.695732206593263,0.6552744742323456,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.603913861452664,0.695732206593263,0.610404488342404,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5560001343815091,0.695732206593263,0.5990358126721762,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"٪ڃطوٴسٺ","boundary":[0.510868104548814,0.695732206593263,0.5511136395925655,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5030067862662098,0.695732206593263,0.5105657461533293,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"اٮعاٰ","boundary":[0.47324052585289633,0.695732206593263,0.4980783444198078,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٹٰ","boundary":[0.4423436135187798,0.695732206593263,0.4683104172746426,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"دكشڃجبوٴځ","boundary":[0.3825169656655244,0.695732206593263,0.4375058791910233,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"٢ج٭","boundary":[0.354199215366573,0.695732206593263,0.3776352155581109,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.33982396022307326,0.695732206593263,0.3492411478892916,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.2919102331519183,0.695732206593263,0.3349459114425855,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.26248068265806623,0.695732206593263,0.2870214986128752,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.20382315393401867,0.695732206593263,0.2113821138211382,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.21148289995296646,0.695732206593263,0.22093663911845732,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.22075522408116638,0.695732206593263,0.22831418396828593,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2284149701001142,0.695732206593263,0.23786870926560505,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.23768729422831417,0.695732206593263,0.2452462541154337,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2455486125109185,0.695732206593263,0.25758247665121276,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"122","boundary":[0.21228918900759253,0.7152590024883599,0.24329100315796545,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7152590024883599,0.7935664852516301,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.7947658402203855,0.7152590024883599,0.8004300208291338,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.7152590024883599,0.809863602768259,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7346432670265584,0.8003090774709399,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.7346432670265584,0.809863602768259,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"دكشڃجبوٴځ","boundary":[0.7376704965396761,0.7346432670265584,0.7929819256870253,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7187428609823288,0.7346432670265584,0.7328126049855539,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"حڃاٴ","boundary":[0.684777934556205,0.7346432670265584,0.7138244977491097,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.63686420748505,0.7346432670265584,0.6798998857757171,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6072532419539071,0.7346432670265584,0.6319754729460069,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.21228918900759253,0.7346432670265584,0.24329100315796545,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7346432670265584,0.5355203923940074,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5362662097695357,0.7346432670265584,0.5419303903782839,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5419102331519182,0.7346432670265584,0.5513639723174091,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5511825572801182,0.7346432670265584,0.5587415171672377,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.558842303299066,0.7346432670265584,0.5682960424645568,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.568148222804542,0.7346432670265584,0.5757071826916617,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5758079688234898,0.7346432670265584,0.5852617079889807,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5850802929516898,0.7346432670265584,0.5926392528388094,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5929416112342941,0.7346432670265584,0.602395350399785,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.7540275315647567,0.7807061748303432,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.7540275315647567,0.7928408251024658,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7540275315647567,0.8003090774709399,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.7540275315647567,0.809863602768259,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"طاټٱ","boundary":[0.7395451185916817,0.7540275315647567,0.7680272794463482,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"٦طزٴ","boundary":[0.7006819861587045,0.7540275315647567,0.7346160321828089,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"طنز","boundary":[0.6569811193979709,0.7540275315647567,0.690744473560438,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.6251730161929718,0.7540275315647567,0.6521433850702143,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ٦بض٪ڃطڀ","boundary":[0.5556714637080021,0.7540275315647567,0.6203352818652154,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂؿش٫ځټبڀ","boundary":[0.46666330712893905,0.7540275315647567,0.5507420168393279,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"٦ؿت","boundary":[0.4278423429110404,0.7540275315647567,0.4618255728011826,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"قسٺ","boundary":[0.3967580460928576,0.7540275315647567,0.42291683781446227,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.3814587112813277,0.7506730338096256,0.3915373244641537,0.7649261694994773],"dir":"ltr"},{"str":"ثرف","boundary":[0.34341194651615936,0.7540275315647567,0.37671168447221653,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴ","boundary":[0.32446415373244636,0.7540275315647567,0.33857421218840283,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ٰ","boundary":[0.3162198481488947,0.7540275315647567,0.32428273869515556,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"دكشڃجبوٴځ","boundary":[0.25619162803198275,0.7540275315647567,0.3113821138211382,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.23713622685376728,0.7540275315647567,0.2512558340962242,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"حڃاٴ","boundary":[0.20321843714304907,0.7540275315647567,0.23220043291800868,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.766696902506215,0.7735543274598536,0.8097325807968822,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.7372673520123629,0.7735543274598536,0.761808167967172,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.21228918900759253,0.7735543274598536,0.24329100315796545,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7735543274598536,0.6645602365114568,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6663139152052677,0.7735543274598536,0.671978095814016,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6719579385876502,0.7735543274598536,0.681411677753141,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6812302627158503,0.7735543274598536,0.6887892226029698,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6888900087347981,0.7735543274598536,0.6983437479002889,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.698162332862998,0.7735543274598536,0.7057212927501175,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7060236511456023,0.7735543274598536,0.7154773903110931,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7150944030101457,0.7735543274598536,0.7226533628972652,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.72295572129275,0.7735543274598536,0.7324094604582408,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7929385919980521,0.7831250419942215,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.7929385919980521,0.7928811395551971,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7929385919980521,0.8003090774709399,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.7929385919980521,0.809863602768259,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7515857018074312,0.7929385919980521,0.7754720150507289,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظذٹضز","boundary":[0.7004266612914063,0.7929385919980521,0.7467479674796748,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6839178928979371,0.7929385919980521,0.6955889269636497,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.6391890075925551,0.7929385919980521,0.6790801585701808,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"زضثبضٺ","boundary":[0.5997010011422428,0.7929385919980521,0.6343177852209964,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯ٧طز","boundary":[0.5503359537727609,0.7929385919980521,0.5879493381710676,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضڀ","boundary":[0.5136901162400054,0.7929385919980521,0.5453168044077135,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5034099307935228,0.7895840942429209,0.5134885439763488,0.8038372299327726],"dir":"ltr"},{"str":"ثرف","boundary":[0.4652982942467471,0.7929385919980521,0.4986024323053148,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٹٰ","boundary":[0.4344822952361755,0.7929385919980521,0.4603944394596436,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"دكشڃجبوٴځ","boundary":[0.3742726600819727,0.7929385919980521,0.4294631458711281,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.35531819981641405,0.7929385919980521,0.3693630122000233,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"حڃاٴ","boundary":[0.3214808842303299,0.7929385919980521,0.3504085519344647,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.2735671571591749,0.7929385919980521,0.3166028354498421,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.24413760666532283,0.7929385919980521,0.2686784226201318,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.20483101525230127,0.7929385919980521,0.2123899751394208,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21249076127124905,0.7929385919980521,0.22194450043673986,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.22176308539944903,0.7929385919980521,0.22932204528656858,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2296244036820533,0.7929385919980521,0.2390781428475441,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"124","boundary":[0.21228918900759253,0.812465387893149,0.24329100315796545,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.812465387893149,0.7774407041591085,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.7777833770073237,0.812465387893149,0.783447557616072,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.812465387893149,0.7928811395551971,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.812465387893149,0.8003090774709399,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.812465387893149,0.809863602768259,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19415,0.18937,0.80987,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/adbc8bf38f653621c7b889b9be088508.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/8fcd99e079744c850c630e1ba4d27447.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.20967,0.18865,0.19004,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7600215010414566,0.18865314920063656,0.7633071289390578,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.18865314920063656,0.7757071826916615,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.18865314920063656,0.7831250419942215,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.18865314920063656,0.7928811395551971,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.18865314920063656,0.8003090774709399,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.18865314920063656,0.809863602768259,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"سٽڃٻ","boundary":[0.7284644628432625,0.18865314920063656,0.7551571857558553,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"اثعاض","boundary":[0.7002351676409325,0.18865314920063656,0.7235277930471407,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓطؾۇٴدځ","boundary":[0.6339582073506685,0.18865314920063656,0.695348332377157,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6150305717933212,0.18865314920063656,0.6290869849791095,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.5819928777800174,0.18865314920063656,0.6101928374655646,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯ٧طز","boundary":[0.5326278304105355,0.18865314920063656,0.5702412148088423,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.48797682571158113,0.18865314920063656,0.5277900960827789,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"$حڃاٴ","boundary":[0.448410938654841,0.18865314920063656,0.4830495805583021,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.4065443794933817,0.18865314920063656,0.4434724181952563,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.37509910636296445,0.18865314920063656,0.40190821742928173,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ#","boundary":[0.3163004770543573,0.18865314920063656,0.37022105758247664,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.21228918900759253,0.18865314920063656,0.24329100315796545,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24514546798360543,0.18865314920063656,0.31615937646979725,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7628132768930994,0.20803741373883503,0.7660989047907008,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.20803741373883503,0.7757474971443928,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.20803741373883503,0.7831250419942215,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.20803741373883503,0.7928811395551971,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.20803741373883503,0.8003090774709399,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.20803741373883503,0.809863602768259,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.7209934790947449,0.20803741373883503,0.7578747564335147,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"اثعاض","boundary":[0.6929483303097493,0.20803741373883503,0.7160585137915402,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓطؾۇٴدځ","boundary":[0.6266713700194853,0.20803741373883503,0.6880614950459739,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.607743734462138,0.20803741373883503,0.6218001476479263,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.5747060404488342,0.20803741373883503,0.6029060001343814,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯ٧طز","boundary":[0.5253409930793522,0.20803741373883503,0.562954377477659,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.4804306927366794,0.20803741373883503,0.5203823153934017,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.2128939057985621,0.20803741373883503,0.24319021702613716,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20803741373883503,0.4774675804609286,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7629476584022038,0.2275642096339319,0.766233286299805,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.2275642096339319,0.7757474971443928,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.2275642096339319,0.7831250419942215,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.2275642096339319,0.7928811395551971,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2275642096339319,0.8003090774709399,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.2275642096339319,0.809863602768259,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.719831351206074,0.2275642096339319,0.7580833431166025,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.6851609218571524,0.2275642096339319,0.7149473821213389,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6737779410585361,0.2275642096339319,0.680202244171202,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴدبٰ","boundary":[0.6388213266732546,0.2275642096339319,0.6688181890744064,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢ساٲبر","boundary":[0.5883054491701941,0.2275642096339319,0.6339269554558072,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.2128939057985621,0.2275642096339319,0.24319021702613716,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2275642096339319,0.5871228918900767,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.24694847417213034,0.7831250419942215,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.24694847417213034,0.7928811395551971,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.24694847417213034,0.8003090774709399,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.24694847417213034,0.809863602768259,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.75169992609017,0.24694847417213034,0.7755862393334677,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظذٹضز","boundary":[0.700540885574145,0.24694847417213034,0.7468621917624134,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6840321171806759,0.24694847417213034,0.6957031512463885,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"طا٪ڃطاٴ","boundary":[0.6281226903178122,0.24694847417213034,0.6740341329033125,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"زضثبضٺ","boundary":[0.5886346838674997,0.24694847417213034,0.6232514679462533,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯ٧طز","boundary":[0.5392696364980177,0.24694847417213034,0.5768830208963245,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5096586709668749,0.24694847417213034,0.5342908015857016,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.2128939057985621,0.24694847417213034,0.24319021702613716,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.24694847417213034,0.43549015655445744,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.43850366189612305,0.24694847417213034,0.44416784250487135,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4441476852785057,0.24694847417213034,0.4536014244439965,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4534200094067056,0.24694847417213034,0.46097896929382515,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4610797554256534,0.24694847417213034,0.4705334945911442,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47035207955385333,0.24694847417213034,0.47791103944097285,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.47821339783645767,0.24694847417213034,0.48766713700194847,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48728414970100103,0.24694847417213034,0.4948431095881206,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.49514546798360537,0.24694847417213034,0.5045992071490962,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.2663327387103287,0.7831250419942215,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.2663327387103287,0.7928811395551971,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2663327387103287,0.8003090774709399,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.2663327387103287,0.809863602768259,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7516514855506191,0.2663327387103287,0.7754720150507289,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ٮڃؿز","boundary":[0.7106866895115231,0.2663327387103287,0.7467243940774122,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"طا٪ڃطاٴ","boundary":[0.6549116441577638,0.2663327387103287,0.7007290196868909,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6384028757642948,0.2663327387103287,0.6500739098300073,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.5936739904589128,0.2663327387103287,0.6335651414365383,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"$دڃكۇٴٽبزڀ#","boundary":[0.5157058388765705,0.2663327387103287,0.5888362561311564,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.21228918900759253,0.2663327387103287,0.24329100315796545,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2663327387103287,0.5129442988644768,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.2858595346054257,0.8009137942619096,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.2858595346054257,0.8099643889000874,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"دكشڃجبوٴځ","boundary":[0.7382752133306456,0.2858595346054257,0.7935866424779949,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"دؽ","boundary":[0.7098629076914877,0.2858595346054257,0.7334777934556205,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6955217362090975,0.2858595346054257,0.7049261098134666,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"دبڂبٴ","boundary":[0.6612141369347576,0.2858595346054257,0.690684001881341,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6133004098636027,0.2858595346054257,0.6563360881542698,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5838708593697506,0.2858595346054257,0.6084116753245596,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.21228918900759253,0.2858595346054257,0.24329100315796545,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2858595346054257,0.5097191426459724,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5126822549217227,0.2858595346054257,0.518346435530471,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5183262783041053,0.2858595346054257,0.5277800174695961,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5275986024323053,0.2858595346054257,0.5351575623194248,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.535258348451253,0.2858595346054257,0.5447120876167438,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5445306725794531,0.2858595346054257,0.5520896324665726,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5523919908620574,0.2858595346054257,0.5618457300275482,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5616979103675334,0.2858595346054257,0.5692568702546529,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5693576563864812,0.2858595346054257,0.5788113955519719,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.30527943198284874,0.7813108916213128,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.30527943198284874,0.7936471141570919,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.30527943198284874,0.8009137942619096,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.30527943198284874,0.8099643889000874,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"زضڂبٞز","boundary":[0.7305617147080561,0.30527943198284874,0.7740744473560437,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.6759961029362359,0.30527943198284874,0.7256836659275683,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظذٹضزڀ","boundary":[0.6115736074716118,0.30527943198284874,0.6710374252502855,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5974837062420211,0.30527943198284874,0.6067358731438555,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5497715514345226,0.30527943198284874,0.5926056574615332,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.5423133776792314,0.30527943198284874,0.5498521803399852,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"ڃطوٴسٺ","boundary":[0.5092555264395618,0.30527943198284874,0.5422730632265,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.21228918900759253,0.30527943198284874,0.24329100315796545,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.30527943198284874,0.506493986427468,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.32480622787794555,0.7839313310488476,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7840825102465899,0.32480622787794555,0.7935362494120808,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.32480622787794555,0.8009137942619096,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.32480622787794555,0.8099643889000874,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"زضڂبٞز","boundary":[0.7333165356446952,0.32480622787794555,0.7766948867835786,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.6787509238728751,0.32480622787794555,0.7284384868642074,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظذٹضزڀ","boundary":[0.6143082711818852,0.32480622787794555,0.6737922461869247,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6001444601222871,0.32480622787794555,0.609537727608681,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.5554155748169051,0.32480622787794555,0.5953067257945306,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.20966874958005777,0.32480622787794555,0.2432506887052341,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32480622787794555,0.5548713297050334,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.344190492416144,0.7839313310488476,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7840825102465899,0.344190492416144,0.7935362494120808,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.344190492416144,0.8009137942619096,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.344190492416144,0.8099643889000874,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7523046428811394,0.344190492416144,0.7763925283880937,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.6979204461466102,0.344190492416144,0.7474265941006516,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظذٹضزڀ","boundary":[0.6336592084929114,0.344190492416144,0.6930827118188536,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6167237788080359,0.344190492416144,0.6284552845528454,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطاٴ","boundary":[0.5697977558287979,0.344190492416144,0.6118860444802794,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5585097090640326,0.344190492416144,0.564931530721726,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.5057179332123899,0.344190492416144,0.5536719747362762,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"زض٪ڃط","boundary":[0.46524222267016047,0.344190492416144,0.5007844272352261,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.44631458711281324,0.344190492416144,0.4603710002986017,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.40344016663307125,0.344190492416144,0.43637707451454677,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.3555264395619162,0.344190492416144,0.39856211785258344,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.3260968890680642,0.344190492416144,0.35063770502287317,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"دڃكۇٴٽبزڀ","boundary":[0.2594369414768527,0.344190492416144,0.3212228354135227,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.20966874958005777,0.344190492416144,0.2432506887052341,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.24514546798360543,0.344190492416144,0.25165625209971104,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.2536115030571793,0.344190492416144,0.25927568366592757,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.3637172883112409,0.7839313310488476,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7840825102465899,0.3637172883112409,0.7935362494120808,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.3637172883112409,0.8009137942619096,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.3637172883112409,0.8099643889000874,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7523651145602365,0.3637172883112409,0.7764530000671906,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7400692064771888,0.3637172883112409,0.74752738023248,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"ٹاټځ","boundary":[0.7090472351004501,0.3637172883112409,0.7399281058926291,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"سسضڂؽ","boundary":[0.6605153530874152,0.3637172883112409,0.7042095007726936,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6440065846939461,0.3637172883112409,0.6556776187596587,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؼ","boundary":[0.5988947120876168,0.3637172883112409,0.6389874353288988,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5694651615937647,0.3637172883112409,0.5940059775485736,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"دڃكۇٴٽبزڀ#","boundary":[0.49695961835651414,0.3637172883112409,0.5645341384809234,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.21228918900759253,0.3637172883112409,0.24329100315796545,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3637172883112409,0.49681851777195485,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.38310155284943936,0.7839313310488476,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.38310155284943936,0.7935362494120808,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.38310155284943936,0.8009137942619096,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.38310155284943936,0.8099643889000874,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7523651145602365,0.38310155284943936,0.7764530000671906,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7400692064771888,0.38310155284943936,0.74752738023248,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"ٹاټځ","boundary":[0.7090472351004501,0.38310155284943936,0.7399281058926291,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"دبڂبٴ","boundary":[0.6745246254115433,0.38310155284943936,0.7040146475844923,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.6428777800174694,0.38310155284943936,0.6696868910837868,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.589723174091245,0.38310155284943936,0.6379997312369817,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.5579150708862459,0.38310155284943936,0.5848854397634885,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"طا٪ڃطاٴ","boundary":[0.5019384532688301,0.38310155284943936,0.5479574010616138,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.4725089027749781,0.38310155284943936,0.49704971872978704,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"دڃكۇٴٽبزڀ#","boundary":[0.4000033595377276,0.38310155284943936,0.4676348491204366,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.21228918900759253,0.38310155284943936,0.24329100315796545,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38310155284943936,0.3967882819324054,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"فهل","boundary":[0.7767755156890411,0.40335492460685096,0.8098736813814419,0.4176080602967027],"dir":"rtl"},{"str":"ّفتن","boundary":[0.7376704965396761,0.40335492460685096,0.7725021836995228,0.4176080602967027],"dir":"rtl"},{"str":"اضظقڃبثځ","boundary":[0.6799402002284485,0.40334100552902885,0.732631189948263,0.4175941412188806],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.645088355842236,0.40334100552902885,0.6750562311437135,0.4175941412188806],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5919337499160114,0.40334100552902885,0.6402103070617482,0.4175941412188806],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.21228918900759253,0.40334100552902885,0.24329100315796545,0.4175941412188806],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.40334100552902885,0.5903480481085811,0.4175941412188806],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ٣سٲٻ","boundary":[0.7721393536249411,0.4234379268517198,0.8098333669287106,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.21228918900759253,0.4234379268517198,0.24329100315796545,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4234379268517198,0.7709903917220998,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.44282219138991824,0.7976886380434052,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.44282219138991824,0.8098232883155277,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"اضظقڃبثځ","boundary":[0.737388295370557,0.44282219138991824,0.7900792850903715,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.7027178660216353,0.44282219138991824,0.7325043262858218,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6495632600954108,0.44282219138991824,0.6978398172411475,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.6199522945642679,0.44282219138991824,0.6446745255563677,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.21228918900759253,0.44282219138991824,0.24329100315796545,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.44282219138991824,0.580672579453068,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5828629980514681,0.44282219138991824,0.5885271786602163,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5885070214338507,0.44282219138991824,0.5979607605993414,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5977793455620506,0.44282219138991824,0.6053383054491701,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6054390915809984,0.44282219138991824,0.6148928307464893,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.46234898728501517,0.8003090774709399,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.46234898728501517,0.809863602768259,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"٦ٯڃبر","boundary":[0.7561949875697104,0.46234898728501517,0.7929214540079285,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.7265840220385674,0.46234898728501517,0.7512161526573943,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.21228918900759253,0.46234898728501517,0.24329100315796545,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.46234898728501517,0.6677853927299612,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6697406436874285,0.46234898728501517,0.6754048242961768,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6753846670698112,0.46234898728501517,0.6848384062353019,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.684656991198011,0.46234898728501517,0.6922159510851306,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6925183094806153,0.46234898728501517,0.7019720486461062,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7017906336088154,0.46234898728501517,0.709349593495935,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7094503796277633,0.46234898728501517,0.7214842437680574,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4817332518232135,0.8003090774709399,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.4817332518232135,0.809863602768259,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"سٗبضڂٝ","boundary":[0.7512909023718336,0.4817332518232135,0.7928005106497346,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"اضظقڃبثځ","boundary":[0.6936672713834576,0.4817332518232135,0.7463636290602934,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6405126654572331,0.4817332518232135,0.6887892226029697,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.21228918900759253,0.4817332518232135,0.24329100315796545,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4817332518232135,0.638725391386146,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5011412715875617,0.8003090774709399,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.5011412715875617,0.809863602768259,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"اٮعاٲبر","boundary":[0.7508398844319021,0.5011412715875617,0.7924645568769737,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.7081468789894511,0.5011412715875617,0.7409023718336356,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"ؾۇٴدف","boundary":[0.6567873099496461,0.5011412715875617,0.7032486729825974,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"اثطثركځ","boundary":[0.5985923536921319,0.5011412715875617,0.6518848637495441,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5454190799897658,0.5011412715875617,0.5937143049116441,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.53114627427266,0.5011412715875617,0.540524945146858,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"زڂس٪بٺ","boundary":[0.48611053528125436,0.5011412715875617,0.5263085399449036,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.4272156151313579,0.5011412715875617,0.48115724049098113,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.2128939057985621,0.5011412715875617,0.24321037425250286,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5011412715875617,0.42581468789894444,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"ة#","boundary":[0.7904622723913188,0.5206680674826587,0.8097728952496135,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"سإ٦ڃس","boundary":[0.7527884163139151,0.5206680674826587,0.7855979571057174,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.7369448363905127,0.5206680674826587,0.7478700530806961,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"يطيٴضر","boundary":[0.6866860250822067,0.5206680674826587,0.7320466303836591,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴش٣ب٬","boundary":[0.6468823489887792,0.5206680674826587,0.6817610266203424,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹذشٻټب","boundary":[0.5853288987435328,0.5206680674826587,0.6420043002082912,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5688201303500637,0.5206680674826587,0.5804911644157764,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحڃٍ","boundary":[0.5263286971712692,0.5206680674826587,0.5639823960223073,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"يٴا٢ٗځ","boundary":[0.48724383524826986,0.5206680674826587,0.5214310283135055,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض","boundary":[0.4634986225895317,0.5206680674826587,0.48222468588322237,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.2128939057985621,0.5206680674826587,0.24319021702613716,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5206680674826587,0.4613417993684066,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"ج#","boundary":[0.7935060135725324,0.540052332020857,0.8096116374386884,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"سإ٦ڃس","boundary":[0.7558321574951286,0.540052332020857,0.7886416982869311,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.7401296781562857,0.540052332020857,0.7509944231673722,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُٹح","boundary":[0.6962272391318954,0.540052332020857,0.7352516293757979,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"ٲرشٯٝ","boundary":[0.6483230250064361,0.540052332020857,0.691389504804139,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"اضظقڃبثځ","boundary":[0.5905227440704158,0.540052332020857,0.6433987253058263,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.2128939057985621,0.540052332020857,0.24319021702613716,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.540052332020857,0.5903480481085811,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.559579127915954,0.8003090774709399,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.559579127915954,0.809863602768259,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"ؾُٹح","boundary":[0.7536858681516452,0.559579127915954,0.792659410065175,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"اضظقڃبثځ","boundary":[0.6962272391318954,0.559579127915954,0.7487483524136238,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6430726332056709,0.559579127915954,0.6913491903514075,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6241272598939898,0.559579127915954,0.6381653390569976,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.5653060538869851,0.559579127915954,0.6192199657453166,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.21228918900759253,0.559579127915954,0.24329100315796545,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.559579127915954,0.42581468789894444,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.4264093260767318,0.5562262447738502,0.4586810454881407,0.570479380463702],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.4637203520795538,0.5562262447738502,0.5600517368810052,0.570479380463702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.5789633924541524,0.7807061748303432,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.5789633924541524,0.7928408251024658,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5789633924541524,0.8003090774709399,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.5789633924541524,0.809863602768259,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.7410165961163743,0.5789633924541524,0.773187529395955,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"اثٗبز","boundary":[0.7103776120405831,0.5789633924541524,0.7360982328831552,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٹسبٺ","boundary":[0.6751427803534233,0.5789633924541524,0.7055398777128267,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسر","boundary":[0.6405126654572331,0.5789633924541524,0.670184102667473,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.21228918900759253,0.5789633924541524,0.24329100315796545,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5789633924541524,0.638725391386146,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5984901883492493,0.7831250419942215,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.5984901883492493,0.7928811395551971,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5984901883492493,0.8003090774709399,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.5984901883492493,0.809863602768259,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.7434757777329839,0.5984901883492493,0.7756467110125645,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"اثٗبز","boundary":[0.7130182086944835,0.5984901883492493,0.7385574144997648,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"ثٯۇٴس","boundary":[0.6844151044816232,0.5984901883492493,0.7081310401540755,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسر","boundary":[0.649784989585433,0.5984901883492493,0.6794564267956729,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.21228918900759253,0.5984901883492493,0.24329100315796545,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5984901883492493,0.648400860041659,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.6178744528874477,0.8009137942619096,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.6178744528874477,0.8099643889000874,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7572230061143587,0.6178744528874477,0.7934858563461668,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"اٮ٫ٹ","boundary":[0.7302123227843847,0.6178744528874477,0.7523248001075051,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.21228918900759253,0.6178744528874477,0.24329100315796545,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6178744528874477,0.7290633608815436,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.6374012487825447,0.7813108916213128,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.6374012487825447,0.7936471141570919,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.6374012487825447,0.8009137942619096,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.6374012487825447,0.8099643889000874,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.7331955922865013,0.6374012487825447,0.7738325606396559,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6961264530000671,0.6374012487825447,0.7282973862796478,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"يٴا٦ۇٴف","boundary":[0.648978700530807,0.6374012487825447,0.6912257183089026,0.6516543844723964],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.21228918900759253,0.6374012487825447,0.24329100315796545,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6374012487825447,0.648400860041659,0.6516543844723964],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.758533225828126,0.656785513320743,0.7618188537257273,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7618591681784586,0.656785513320743,0.7738930323187528,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.656785513320743,0.7813108916213128,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.656785513320743,0.7936471141570919,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.656785513320743,0.8009137942619096,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.656785513320743,0.8099643889000874,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"ٲٹاضز","boundary":[0.7224816744388028,0.656785513320743,0.7536954915003695,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.676956930726332,0.656785513320743,0.7175823992905768,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6398877914398978,0.656785513320743,0.6720587247194785,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"يٴا٦ۇٴف","boundary":[0.5927400389706377,0.656785513320743,0.634990122582134,0.6710386490105947],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.21228918900759253,0.656785513320743,0.24329100315796545,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.656785513320743,0.5903480481085811,0.6710386490105947],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7433145199220587,0.67631230921584,0.74660014781966,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"1.1","boundary":[0.746539676140563,0.67631230921584,0.7738930323187528,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.67631230921584,0.7813108916213128,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.67631230921584,0.7936471141570919,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.67631230921584,0.8009137942619096,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.67631230921584,0.8099643889000874,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"اثعاضټب","boundary":[0.7025767654370758,0.67631230921584,0.7383558422361083,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6912725778765243,0.67631230921584,0.6977390311093192,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"قڃٹٺټبڀ","boundary":[0.6301413064290677,0.67631230921584,0.6863725325696859,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.6010515353087416,0.67631230921584,0.6251708218128376,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظذٹضز","boundary":[0.5498924947927165,0.67631230921584,0.5962138009809851,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5309648592353692,0.67631230921584,0.5450212724211576,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.4979271652220655,0.67631230921584,0.5261271249076127,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسضؾڃاٴ","boundary":[0.44172881811462744,0.67631230921584,0.493089430894309,0.6905654449056917],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.21228918900759253,0.67631230921584,0.24329100315796545,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.67631230921584,0.43871531277296183,0.6905654449056917],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7458946448968622,0.695732206593263,0.7491802727944635,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"1.2","boundary":[0.7491601155680978,0.695732206593263,0.7739333467714842,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.695732206593263,0.7813108916213128,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.695732206593263,0.7936471141570919,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.695732206593263,0.8009137942619096,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.695732206593263,0.8099643889000874,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"اثعاضټب","boundary":[0.7051972048646107,0.695732206593263,0.7409762816636432,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6938930173040592,0.695732206593263,0.7003594705368541,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"قڃٹٺټبڀ","boundary":[0.6326580662500839,0.695732206593263,0.6889929719972206,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.6036518175099106,0.695732206593263,0.6277397030168649,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظذٹضز","boundary":[0.5524927769938855,0.695732206593263,0.5988140831821541,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5335651414365383,0.695732206593263,0.5476215546223266,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"قڃٹٺ","boundary":[0.49829945878320375,0.695732206593263,0.5286669354296847,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴزټځ","boundary":[0.42173284955990054,0.695732206593263,0.49340418645718287,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحشٹا","boundary":[0.38246657259961025,0.695732206593263,0.416895115232144,0.7099853422831147],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.21228918900759253,0.695732206593263,0.24329100315796545,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.24514546798360543,0.695732206593263,0.38066250083988373,0.7099853422831147],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7458946448968622,0.7152590024883599,0.7491802727944635,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"1.3","boundary":[0.7491601155680978,0.7152590024883599,0.7739333467714842,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.7152590024883599,0.7813108916213128,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.7152590024883599,0.7936471141570919,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7152590024883599,0.8009137942619096,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7152590024883599,0.8099643889000874,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"اثعاضټب","boundary":[0.7051972048646107,0.7152590024883599,0.7409762816636432,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6938930173040592,0.7152590024883599,0.7003594705368541,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"قڃٹٺټبڀ","boundary":[0.6325572801182556,0.7152590024883599,0.6889929719972206,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.6035510313780823,0.7152590024883599,0.6276389168850365,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظذٹضز","boundary":[0.5523919908620574,0.7152590024883599,0.5987132970503258,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.53346435530471,0.7152590024883599,0.5475207684904985,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹضز","boundary":[0.5004336647721718,0.7152590024883599,0.5286266209769536,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"قڃٹٺ","boundary":[0.4651918296042464,0.7152590024883599,0.4955326502628793,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.42332527044278706,0.7152590024883599,0.4602533091446616,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.3918799973123698,0.7152590024883599,0.41848753611503053,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.33872539138614527,0.7152590024883599,0.387001948531882,0.7295121381782117],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.21228918900759253,0.7152590024883599,0.24329100315796545,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.24514546798360543,0.7152590024883599,0.33551031378082313,0.7295121381782117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.7346432670265584,0.7839313310488476,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7840825102465899,0.7346432670265584,0.7935362494120808,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7346432670265584,0.8009137942619096,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7346432670265584,0.8099643889000874,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.7358361889404017,0.7346432670265584,0.7764731572935564,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6987670496539675,0.7346432670265584,0.7309379829335483,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"ڂبز٪ڃطڀ","boundary":[0.6425283880937982,0.7346432670265584,0.6939696297789424,0.7488964027164101],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.21228918900759253,0.7346432670265584,0.24329100315796545,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7346432670265584,0.6419505476046504,0.7488964027164101],"dir":"ltr"},{"str":"ضيٴټبڀ","boundary":[0.7537156487267351,0.7540275315647567,0.8097325807968823,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.7081603171403614,0.7540275315647567,0.748797285493516,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6710911778539272,0.7540275315647567,0.703262111133508,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ڂبز٪ڃطڀ","boundary":[0.6147114157091983,0.7540275315647567,0.6661123429416111,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.21228918900759253,0.7540275315647567,0.24329100315796545,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7540275315647567,0.6129241416381115,0.7682806672546084],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7611335080292951,0.7735543274598536,0.7644191359268964,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7644796076059934,0.7735543274598536,0.7765134717462876,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.7735543274598536,0.7839313310488476,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7840825102465899,0.7735543274598536,0.7935362494120808,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7735543274598536,0.8009137942619096,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7735543274598536,0.8099643889000874,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":"سٽڃٻ","boundary":[0.7295269770879527,0.7735543274598536,0.7562691927436939,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"دڃف","boundary":[0.6950581200026876,0.7735543274598536,0.7246529234334113,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"آظٲٹٴ","boundary":[0.6536148625949069,0.7735543274598536,0.6901800712221997,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6420446146610226,0.7735543274598536,0.6485352415507625,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"دؽ","boundary":[0.6136430827118189,0.7735543274598536,0.6372068803332661,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"آظٲٹٴ","boundary":[0.572381240341329,0.7735543274598536,0.6087650339313311,0.7878074631497055],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.21228918900759253,0.7735543274598536,0.24329100315796545,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7735543274598536,0.570997110797555,0.7878074631497055],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7637741046831955,0.7929385919980521,0.7670597325807968,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7671000470335282,0.7929385919980521,0.7765537861990189,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.7929385919980521,0.7839313310488476,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7840825102465899,0.7929385919980521,0.7935362494120808,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.7929385919980521,0.8009137942619096,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.7929385919980521,0.8099643889000874,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7347678559430222,0.7929385919980521,0.7588557414499765,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"دڃف","boundary":[0.7002989988577571,0.7929385919980521,0.7298938022884808,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"آظٲٹٴ","boundary":[0.6588557414499765,0.7929385919980521,0.6954209500772693,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6473056507424577,0.7929385919980521,0.6537962776321977,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"دؽ","boundary":[0.6190855338305449,0.7929385919980521,0.6424679164147014,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"آظٲٹٴ","boundary":[0.5776221191963985,0.7929385919980521,0.6140059127864006,0.8071917276879038],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.2128939057985621,0.7929385919980521,0.24319021702613716,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7929385919980521,0.5774474232345638,0.8071917276879038],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7637539474568298,0.812465387893149,0.7670395753544311,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7671000470335282,0.812465387893149,0.7765537861990189,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.812465387893149,0.7839313310488476,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7840825102465899,0.812465387893149,0.7935362494120808,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.812465387893149,0.8009137942619096,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.812465387893149,0.8099643889000874,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"سحٯڃ٭","boundary":[0.7206376402607001,0.812465387893149,0.7588896321712285,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.6857857958744876,0.812465387893149,0.715753671175965,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.64289121816838,0.812465387893149,0.680948061546731,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6263824497749109,0.812465387893149,0.6380534838406234,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"زازٺټب","boundary":[0.5840724316334072,0.812465387893149,0.621511227403352,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.21228918900759253,0.812465387893149,0.24329100315796545,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.812465387893149,0.5838977356715724,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20967,0.18865,0.80996,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/ce666109ff1712546f339465b1dd42a5.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/35928c9f6f9a36388ba8c1a9fa309e9f.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.20967,0.18865,0.19004,0.1777]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.18865314920063656,0.7839313310488476,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7840825102465899,0.18865314920063656,0.7935362494120808,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.18865314920063656,0.8009137942619096,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.18865314920063656,0.8099643889000874,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.7357322583539646,0.18865314920063656,0.776432842840825,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6986931277066014,0.18865314920063656,0.7308205475507273,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴش٣ب٬","boundary":[0.658996842034536,0.18865314920063656,0.6937814169033641,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"$","boundary":[0.648515084324397,0.18865314920063656,0.6541253203559191,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"٦بضثطز","boundary":[0.6112645300006719,0.18865314920063656,0.6484142981925687,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.21228918900759253,0.18865314920063656,0.24329100315796545,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.18865314920063656,0.6032486729825983,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6054390915809984,0.18865314920063656,0.6111032721897467,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7611738224820264,0.20803741373883503,0.7644594503796277,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7644796076059934,0.20803741373883503,0.7765134717462876,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.20803741373883503,0.7839313310488476,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7840825102465899,0.20803741373883503,0.7935362494120808,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.20803741373883503,0.8009137942619096,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.20803741373883503,0.8099643889000874,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشٟبزٺ","boundary":[0.711425787811597,0.20803741373883503,0.7562554592488073,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6972245324228571,0.20803741373883503,0.706507424578378,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"قبذمټبڀ","boundary":[0.6218739501444601,0.20803741373883503,0.6922899770473063,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽجٹز","boundary":[0.584220251293422,0.20803741373883503,0.6170362158167036,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯ٧طز","boundary":[0.53485520392394,0.20803741373883503,0.5724685883222469,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.21228918900759253,0.20803741373883503,0.24329100315796545,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20803741373883503,0.532295236175503,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.763478465363166,0.2275642096339319,0.7667640932607673,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7671000470335282,0.2275642096339319,0.7765537861990189,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.2275642096339319,0.7839313310488476,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7840825102465899,0.2275642096339319,0.7935362494120808,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.2275642096339319,0.8009137942619096,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.2275642096339319,0.8099643889000874,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشٟبزٺ","boundary":[0.7137304306927366,0.2275642096339319,0.7585601021299468,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6995291753039966,0.2275642096339319,0.7088120674595174,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٹالار","boundary":[0.6502956393200294,0.2275642096339319,0.694594619928446,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظ","boundary":[0.6311664314990256,0.2275642096339319,0.645457904992273,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6196969696969696,0.2275642096339319,0.6261875965867096,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿشٻ","boundary":[0.585087012027145,0.2275642096339319,0.6147382920110193,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5737989652623798,0.2275642096339319,0.5802207869200732,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"زضڂبٞز","boundary":[0.5258247665121278,0.2275642096339319,0.5688975036210275,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.4712591547403077,0.2275642096339319,0.52094671773164,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.4548172679245416,0.2275642096339319,0.46642142041255125,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"نٹضر","boundary":[0.410868104548814,0.2275642096339319,0.44989082192512164,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"ٲهبحجٻاڀ","boundary":[0.34195054760464955,0.2275642096339319,0.4059708501706731,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.21228918900759253,0.2275642096339319,0.24329100315796545,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.24514546798360543,0.2275642096339319,0.33873546999932747,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7635389370422628,0.24694847417213034,0.7668245649398642,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7671000470335282,0.24694847417213034,0.7765537861990189,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.24694847417213034,0.7839313310488476,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7840825102465899,0.24694847417213034,0.7935362494120808,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.24694847417213034,0.8009137942619096,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.24694847417213034,0.8099643889000874,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"ٲڃعاٴ","boundary":[0.7242726600819727,0.24694847417213034,0.758648678741805,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃ٭","boundary":[0.6978666935429684,0.24694847417213034,0.7193729978496403,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6814074178926477,0.24694847417213034,0.6930289592152119,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضزټب","boundary":[0.6098602432305315,0.24694847417213034,0.6764707480965259,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5983777767663041,0.24694847417213034,0.6048410938654841,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴشٓبضار","boundary":[0.5426849050342246,0.24694847417213034,0.5934801079085402,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطدطؾشبٴ","boundary":[0.47557280118255724,0.24694847417213034,0.5377571794344449,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.46287374857219643,0.24694847417213034,0.47073506685480077,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ضيٴ","boundary":[0.4276187596586709,0.24694847417213034,0.4579553853389773,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"دطؾكۇٴبٲٻاڀ","boundary":[0.3467882819324061,0.24694847417213034,0.42280118255728005,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.21228918900759253,0.24694847417213034,0.24329100315796545,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.24514546798360543,0.24694847417213034,0.3451857824363361,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7635187798158973,0.2663327387103287,0.7668044077134986,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7671000470335282,0.2663327387103287,0.7765537861990189,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.2663327387103287,0.7839313310488476,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7840825102465899,0.2663327387103287,0.7935362494120808,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.2663327387103287,0.8009137942619096,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.2663327387103287,0.8099643889000874,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"ٲڃعاٴ","boundary":[0.7242525028556069,0.2663327387103287,0.7586285215154392,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃ٭","boundary":[0.6978465363166028,0.2663327387103287,0.7193528406232746,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6813872606662821,0.2663327387103287,0.6930088019888463,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"اټسا","boundary":[0.6531176510112208,0.2663327387103287,0.6764505908701602,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞشبضڀ","boundary":[0.592504871329705,0.2663327387103287,0.6345922840682859,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5608580259356312,0.2663327387103287,0.5876671370019484,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5419303903782839,0.2663327387103287,0.5559868035640723,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحڃٍ","boundary":[0.49943895719948933,0.2663327387103287,0.5370926560505274,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض","boundary":[0.47591929087439694,0.2663327387103287,0.49452059396627013,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.4615836860847946,0.2663327387103287,0.47098596684046845,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"َطڂ١","boundary":[0.4223174091245044,0.2663327387103287,0.45670563730430686,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكبټسٺ","boundary":[0.370775381307532,0.2663327387103287,0.41735873143855406,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.21228918900759253,0.2663327387103287,0.24329100315796545,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2663327387103287,0.3677618759658664,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.2858595346054257,0.7839313310488476,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7840825102465899,0.2858595346054257,0.7935362494120808,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.2858595346054257,0.8009137942619096,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.2858595346054257,0.8099643889000874,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.7358563461667674,0.2858595346054257,0.7765941006517503,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6987468924276019,0.2858595346054257,0.7309178257071827,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.6638950480413894,0.2858595346054257,0.6938629233428668,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"٦ؿت","boundary":[0.6198179130551635,0.2858595346054257,0.6539440972922125,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6083484512531075,0.2858595346054257,0.6148390781428476,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض","boundary":[0.5849862258953168,0.2858595346054257,0.603510716925351,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5370724988241617,0.2858595346054257,0.5801081771148289,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.21228918900759253,0.2858595346054257,0.24329100315796545,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2858595346054257,0.5355203923940074,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.30527943198284874,0.7839313310488476,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.30527943198284874,0.7935362494120808,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.30527943198284874,0.8009137942619096,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.30527943198284874,0.8099643889000874,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.7358563461667674,0.30527943198284874,0.7765941006517503,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6986461062957736,0.30527943198284874,0.7308170395753544,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظ٪كز","boundary":[0.6455336685846277,0.30527943198284874,0.6938083719680171,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٲبڂٻ","boundary":[0.5983840623530202,0.30527943198284874,0.6406081634880496,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.21228918900759253,0.30527943198284874,0.24329100315796545,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.30527943198284874,0.5967983605455898,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7611133508029294,0.32480622787794555,0.7643989787005308,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7644796076059934,0.32480622787794555,0.7765134717462876,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.32480622787794555,0.7839313310488476,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.32480622787794555,0.7935362494120808,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.32480622787794555,0.8009137942619096,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.32480622787794555,0.8099643889000874,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"زلاڂ٭","boundary":[0.7222300611435867,0.32480622787794555,0.7562421284313706,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخٻ","boundary":[0.6867936571927703,0.32480622787794555,0.7173657458579854,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6702848887993011,0.32480622787794555,0.6819559228650137,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحبؾجٻ","boundary":[0.6183397164550157,0.32480622787794555,0.6654471544715447,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.21228918900759253,0.32480622787794555,0.24329100315796545,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32480622787794555,0.5774474232345638,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"ROI","boundary":[0.5788315527783376,0.3214533447358418,0.6137237116172813,0.33570648042569357],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7637741046831956,0.344190492416144,0.767059732580797,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7671000470335282,0.344190492416144,0.7765537861990189,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.344190492416144,0.7839313310488476,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.344190492416144,0.7935362494120808,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.344190492416144,0.8009137942619096,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.344190492416144,0.8099643889000874,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"ٲشسيٴٮٹغڀ","boundary":[0.6999361687831754,0.344190492416144,0.7588838463827378,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6886481220184102,0.344190492416144,0.6950699436761035,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ٲ٧بوٴڃعٰټبڀ","boundary":[0.6126419404689913,0.344190492416144,0.6836289726533629,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڂځ","boundary":[0.5669253510716925,0.344190492416144,0.6077034200094067,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحبؾجٻ","boundary":[0.514980178727407,0.344190492416144,0.562087616743936,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"وٴطخ","boundary":[0.48879594167842505,0.344190492416144,0.5101424443996506,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظ٪كز","boundary":[0.43568350396727906,0.344190492416144,0.4839582073506685,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٲبڂٻ","boundary":[0.3887153127729624,0.344190492416144,0.43075799887070093,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.21228918900759253,0.344190492416144,0.24329100315796545,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.24514546798360543,0.344190492416144,0.33551031378082313,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.33771753006786265,0.344190492416144,0.3433817106766109,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"ROI","boundary":[0.34356312571390174,0.3408376092740403,0.37845528455284555,0.35509074496389204],"dir":"ltr"},{"str":"$","boundary":[0.3782335550628233,0.344190492416144,0.38384379109434535,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7484949270980312,0.3637172883112409,0.7517805549956326,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"2.1","boundary":[0.7517805549956326,0.3637172883112409,0.7765537861990189,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.3637172883112409,0.7839313310488476,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.3637172883112409,0.7935362494120808,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.3637172883112409,0.8009137942619096,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.3637172883112409,0.8099643889000874,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"ثطوٴبٲٻضڂعڀ","boundary":[0.6781058926291742,0.3637172883112409,0.7436571927702748,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحبؾجٻ","boundary":[0.6261607202848888,0.3637172883112409,0.6732681583014176,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"وٴطخ","boundary":[0.5999764832359067,0.3637172883112409,0.6213229859571323,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.21228918900759253,0.3637172883112409,0.24329100315796545,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3637172883112409,0.5548713297050334,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"ROI","boundary":[0.5554155748169051,0.36036440516913715,0.5903077336558489,0.3746175408589889],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7511556809782973,0.38310155284943936,0.7544413088758987,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"2.2","boundary":[0.7544009944231673,0.38310155284943936,0.7765941006517503,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.38310155284943936,0.7839313310488476,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.38310155284943936,0.7935362494120808,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.38310155284943936,0.8009137942619096,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.38310155284943936,0.8099643889000874,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7100550964187327,0.38310155284943936,0.7462549779362209,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.6526070012766243,0.38310155284943936,0.7052778337700731,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5992428090622004,0.38310155284943936,0.6475542565343009,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.561402271047504,0.38310155284943936,0.5943423307861929,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحبؾجٻ","boundary":[0.5094570987032184,0.38310155284943936,0.5565645367197474,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.20966874958005777,0.38310155284943936,0.2431902170261372,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38310155284943936,0.4677921118054154,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"ROI","boundary":[0.46974736276288376,0.37974866970733556,0.5046395216018275,0.3940018053971874],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7511355237519317,0.4026283487445363,0.7544211516495329,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"2.3","boundary":[0.7544009944231673,0.4026283487445363,0.7765941006517503,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.4026283487445363,0.7839313310488476,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.4026283487445363,0.7935362494120808,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.4026283487445363,0.8009137942619096,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.4026283487445363,0.8099643889000874,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7100981512798823,0.4026283487445363,0.7462537736445183,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"قبذمټبڀ","boundary":[0.6348081703957534,0.4026283487445363,0.7051723584949514,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"٢بث٭","boundary":[0.6046964269502592,0.4026283487445363,0.6298696499361688,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴساظٺ٪ڃطڀ","boundary":[0.5336860847947322,0.4026283487445363,0.5997383594729777,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5020392394006584,0.4026283487445363,0.5288483504669758,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4488497431480701,0.4026283487445363,0.49716119062017056,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.41100920513337363,0.4026283487445363,0.4439492648720627,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحبؾجٻ","boundary":[0.3588826177517973,0.4026283487445363,0.4060505274474232,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.20966874958005777,0.4026283487445363,0.2431902170261372,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24514546798360543,0.4026283487445363,0.31615937646979725,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"ROI","boundary":[0.3193240610092051,0.3992754656024325,0.3542162198481489,0.41352860129228425],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7510952092992005,0.42201261328273465,0.7543808371968018,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"2.4","boundary":[0.7544009944231673,0.42201261328273465,0.7765941006517503,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.42201261328273465,0.7839313310488476,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.42201261328273465,0.7935362494120808,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.42201261328273465,0.8009137942619096,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.42201261328273465,0.8099643889000874,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7099946247396358,0.42201261328273465,0.7461945062571239,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاحسټبڀ","boundary":[0.6501975899921809,0.42201261328273465,0.7051283996325639,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴساظٺ٪ڃطڀ","boundary":[0.5792011019283745,0.42201261328273465,0.6452733259032531,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"قبذمټب","boundary":[0.5173184169858227,0.42201261328273465,0.5742926215415718,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.21228918900759253,0.42201261328273465,0.24329100315796545,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.42201261328273465,0.5161694550829811,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7509809850164616,0.4415394091778316,0.7542666129140629,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"2.5","boundary":[0.7544009944231673,0.4415394091778316,0.7765941006517503,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.4415394091778316,0.7839313310488476,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.4415394091778316,0.7935362494120808,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.4415394091778316,0.8009137942619096,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.4415394091778316,0.8099643889000874,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7099125265147114,0.4415394091778316,0.7460802819743853,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"اضظ","boundary":[0.6716219848148894,0.4415394091778316,0.7049866942408951,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبٮځ","boundary":[0.6397937243835248,0.4415394091778316,0.6667842504871329,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ټط","boundary":[0.6194550829805818,0.4415394091778316,0.6349559900557683,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاحس","boundary":[0.585207955385339,0.4415394091778316,0.6145888578735099,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5710066999965989,0.4415394091778316,0.5802895921521198,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"قبذمټب","boundary":[0.5088523819122488,0.4415394091778316,0.5660721446210483,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.21228918900759253,0.4415394091778316,0.24329100315796545,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4415394091778316,0.506493986427468,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.751982127259289,0.46092367371603,0.7552677551568904,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"2.6","boundary":[0.7552072834777933,0.46092367371603,0.7766948867835785,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.46092367371603,0.7839313310488476,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.46092367371603,0.7935362494120808,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.46092367371603,0.8009137942619096,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.46092367371603,0.8099643889000874,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7104448027951353,0.46092367371603,0.7467076530269435,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"يٴيٗڃز","boundary":[0.6596687495800577,0.46092367371603,0.705543111979656,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٳٯ٧طزڀ","boundary":[0.5970402472619767,0.46092367371603,0.6548310152523011,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"٢ج٭","boundary":[0.5688250625754462,0.46092367371603,0.5922025129342201,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5545286568568165,0.46092367371603,0.5639162003658585,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5066149297856615,0.46092367371603,0.5496506080763286,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.48767165869381335,0.46092367371603,0.5017081801610214,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"قبذمټبڀ","boundary":[0.4126419404689915,0.46092367371603,0.4827649090691732,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.3714231529596513,0.46092367371603,0.4077052706728696,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"قسٺ","boundary":[0.3403379694953974,0.46092367371603,0.3664973601747203,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.21228918900759253,0.46092367371603,0.24329100315796545,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.24514546798360543,0.46092367371603,0.33873546999932747,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.751115366525566,0.4804504696111269,0.7544009944231673,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"2.7","boundary":[0.7544009944231673,0.4804504696111269,0.7765941006517503,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.4804504696111269,0.7839313310488476,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.4804504696111269,0.7935362494120808,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.4804504696111269,0.8009137942619096,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.4804504696111269,0.8099643889000874,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7100147819660014,0.4804504696111269,0.7462146634834895,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"ټعڂۇٴٻ","boundary":[0.6705469327420547,0.4804504696111269,0.7051770476382448,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٪عاضڀ","boundary":[0.6170362158167035,0.4804504696111269,0.6655949741315595,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺ","boundary":[0.5853893704226298,0.4804504696111269,0.6121984814889471,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5322347644964053,0.4804504696111269,0.5805113216421419,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.21228918900759253,0.4804504696111269,0.24329100315796545,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4804504696111269,0.5290700799569986,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.751115366525566,0.4998584893754751,0.7544009944231673,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"2.8","boundary":[0.7544009944231673,0.4998584893754751,0.7765941006517503,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.4998584893754751,0.7839313310488476,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.4998584893754751,0.7935362494120808,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.4998584893754751,0.8009137942619096,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.4998584893754751,0.8099643889000874,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7100147819660014,0.4998584893754751,0.7462146634834895,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"طنزټب","boundary":[0.6534401666330711,0.4998584893754751,0.700077269367735,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6419707048310151,0.4998584893754751,0.6484613317207552,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ظٲبٴ","boundary":[0.608550023516764,0.4998584893754751,0.6370724988241616,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴش٣ب٬","boundary":[0.5686588725391386,0.4998584893754751,0.6036142015905264,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹذشٻټب","boundary":[0.5073204327084593,0.4998584893754751,0.5637808237586507,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.49081166431499024,0.4998584893754751,0.5024826983807028,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحڃٍ","boundary":[0.44813881609890477,0.4998584893754751,0.48579251494994286,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"يٴا٢ٗځ","boundary":[0.40923536921319625,0.4998584893754751,0.44324114724114105,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض","boundary":[0.38569172881811464,0.4998584893754751,0.40421621984814887,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.21228918900759253,0.4998584893754751,0.24329100315796545,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4998584893754751,0.38388765705838807,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7510145803937377,0.5192427539136735,0.754300208291339,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"2.9","boundary":[0.7544009944231673,0.5192427539136735,0.7765941006517503,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.5192427539136735,0.7839313310488476,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.5192427539136735,0.7935362494120808,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5192427539136735,0.8009137942619096,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5192427539136735,0.8099643889000874,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.7091480212322783,0.5192427539136735,0.746076059934153,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.6706880333266142,0.5192427539136735,0.7043102869045219,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6175334274003896,0.5192427539136735,0.6658099845461263,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.21228918900759253,0.5192427539136735,0.24329100315796545,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5192427539136735,0.6161492978566158,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7366626352213935,0.5387695498087705,0.7399482631189949,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"2.10","boundary":[0.7398877914398978,0.5387695498087705,0.7766344151044816,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.5387695498087705,0.7839313310488476,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.5387695498087705,0.7935362494120808,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5387695498087705,0.8009137942619096,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5387695498087705,0.8099643889000874,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.7075959148021232,0.5387695498087705,0.7316838003090774,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"طنزټبڀ","boundary":[0.6381811462742727,0.5387695498087705,0.6976584022038568,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴش٣ب٬","boundary":[0.5982899952966472,0.5387695498087705,0.6332627830410535,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹذشٻټب","boundary":[0.5369717126923336,0.5387695498087705,0.5934119465161592,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5204629442988645,0.5387695498087705,0.532133978364577,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحڃٍ","boundary":[0.47779009608277906,0.5387695498087705,0.5154437949338171,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض","boundary":[0.4542262984613317,0.5387695498087705,0.4729523617550225,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.2128939057985621,0.5387695498087705,0.24319021702613716,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5387695498087705,0.4516663307128935,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7362662097695356,0.5581538143469689,0.739551837667137,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"2.11","boundary":[0.7396862191762413,0.5581538143469689,0.776493314519922,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.5581538143469689,0.7839313310488476,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.5581538143469689,0.7935362494120808,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5581538143469689,0.8009137942619096,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5581538143469689,0.8099643889000874,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.695165625209971,0.5581538143469689,0.7313655067274593,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"يٴيٗڃز","boundary":[0.6443895719948934,0.5581538143469689,0.6902639343944916,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٳٯ٧طزڀ","boundary":[0.5817409124504468,0.5581538143469689,0.639551837667137,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ثٗس","boundary":[0.5571236958488153,0.5581538143469689,0.5769031781226903,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5428576227911038,0.5581538143469689,0.5522337624608749,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.49494389571994885,0.5581538143469689,0.5379795740106159,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.2128939057985621,0.5581538143469689,0.24319021702613716,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5581538143469689,0.4935933615534505,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7390815023852717,0.5776806102420657,0.742367130282873,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"2.12","boundary":[0.7423066586037761,0.5776806102420657,0.7765336289726533,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.5776806102420657,0.7839313310488476,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.5776806102420657,0.7935362494120808,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5776806102420657,0.8009137942619096,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5776806102420657,0.8099643889000874,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"قۇٴبؾبڂځ","boundary":[0.6808302801063985,0.5776806102420657,0.7340086004165827,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"آثبض","boundary":[0.6556776187596586,0.5776806102420657,0.6759341719104338,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"ٲؿش٣ڃٱ","boundary":[0.6033293018880601,0.5776806102420657,0.6506584693946111,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5554155748169051,0.5776806102420657,0.5984512531075722,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.2128939057985621,0.5776806102420657,0.24319021702613716,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5776806102420657,0.5548713297050334,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7390815023852717,0.5970648747802642,0.7422865013774105,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"2.13","boundary":[0.7423066586037761,0.5970648747802642,0.7765336289726533,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.5970648747802642,0.7839313310488476,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.5970648747802642,0.7935362494120808,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.5970648747802642,0.8009137942619096,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.5970648747802642,0.8099643889000874,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7007475643351473,0.5978126076408685,0.734072297251898,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"اذشلاٜ","boundary":[0.6552575421621983,0.5978126076408685,0.6962412148088422,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"يٴيٗڃز","boundary":[0.608729019686891,0.5978126076408685,0.6507697372841496,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"٢ج٭","boundary":[0.5831374050930591,0.5978126076408685,0.6045008398844318,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5726782234764495,0.5978126076408685,0.5786496002150103,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"ثٗس","boundary":[0.5499239400658469,0.5978126076408685,0.5682089176824109,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5368499630450849,0.5978126076408685,0.5454361351877981,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5278001746959617,0.5978126076408685,0.5323807028152925,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹظ","boundary":[0.4924077134986225,0.5978126076408685,0.5274014647584491,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.481948531882013,0.5978126076408685,0.4879199086205738,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"اٖٳب٬","boundary":[0.4459348249680843,0.5978126076408685,0.47759053954175895,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"سإثڃط","boundary":[0.4163190217026137,0.5978126076408685,0.44150265403480476,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"ٲؿش٣ڃٱ","boundary":[0.36838110595981993,0.5978126076408685,0.4118497614728213,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.32430047705435733,0.5978126076408685,0.36391184573002755,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.30981710676610896,0.5978126076408685,0.3198311712603186,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٳٯ٧طز","boundary":[0.264697977558288,0.5978126076408685,0.30530531556695634,0.6109254924755321],"dir":"rtl"},{"str":"158","boundary":[0.21228918900759253,0.5970648747802642,0.24329100315796545,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.24514546798360543,0.5970648747802642,0.26455687697372826,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7636800376268225,0.6165916706753611,0.7669656655244238,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7671000470335282,0.6165916706753611,0.7765537861990189,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.6165916706753611,0.7839313310488476,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7840825102465899,0.6165916706753611,0.7935362494120808,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.6165916706753611,0.8009137942619096,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.6165916706753611,0.8099643889000874,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"سجسڂ٭","boundary":[0.722176308539945,0.6165916706753611,0.7587810126500906,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6851071692535108,0.6165916706753611,0.7172781025330914,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"سإٲڃاٴ","boundary":[0.6454779732635356,0.6165916706753611,0.6802428539679094,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"قسٺ","boundary":[0.6143956191628033,0.6165916706753611,0.6405530985167684,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5977054357320433,0.6165916706753611,0.6094369414768528,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاحس","boundary":[0.5636598804004569,0.6165916706753611,0.5928392106249714,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبٮځ","boundary":[0.5318316199690922,0.6165916706753611,0.5588221460727003,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.21228918900759253,0.6165916706753611,0.24329100315796545,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6165916706753611,0.5290700799569986,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"فهل","boundary":[0.7767755156890411,0.651810834907117,0.8098736813814419,0.6660639705969688],"dir":"rtl"},{"str":"ّكتن","boundary":[0.7310186118390108,0.651810834907117,0.7724820264731572,0.6660639705969688],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.21027346637102734,0.6517969158292949,0.24308943089430893,0.6660500515191466],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6517969158292949,0.7290633608815436,0.6660500515191466],"dir":"ltr"},{"str":"وٴٓبضر","boundary":[0.7709903917220989,0.6718938371519859,0.809692266344151,0.6861469728418377],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7597023449573338,0.6718938371519859,0.766124166615027,0.6861469728418377],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽجٹز","boundary":[0.7222502183699522,0.6718938371519859,0.7548646106295773,0.6861469728418377],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.679557212927501,0.6718938371519859,0.7123127057716857,0.6861469728418377],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6316434858563461,0.6718938371519859,0.6746791641470132,0.6861469728418377],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.21027346637102734,0.6718938371519859,0.24308943089430893,0.6861469728418377],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6718938371519859,0.6290499227306331,0.6861469728418377],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ٣سٲٻ","boundary":[0.7721393536249411,0.6914562658863075,0.8098333669287106,0.7057094015761592],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.2128939057985621,0.6914562658863075,0.24312974534704024,0.7057094015761592],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6914562658863075,0.7709903917220998,0.7057094015761592],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.7108405304245058,0.7976886380434052,0.7250936661143575],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.7108405304245058,0.8098232883155277,0.7250936661143575],"dir":"ltr"},{"str":"وٴٓبضر","boundary":[0.7514177249210509,0.7108405304245058,0.7901195995431028,0.7250936661143575],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7401296781562857,0.7108405304245058,0.746551499813979,0.7250936661143575],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽجٹز","boundary":[0.702677551568904,0.7108405304245058,0.7352919438285292,0.7250936661143575],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.659803131089162,0.7108405304245058,0.6927400389706375,0.7250936661143575],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6118894040180071,0.7108405304245058,0.6549250823086743,0.7250936661143575],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5824598535241551,0.7108405304245058,0.607000669478964,0.7250936661143575],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.2128939057985621,0.7108405304245058,0.24312974534704024,0.7250936661143575],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7108405304245058,0.561321642142042,0.7250936661143575],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.562302627158503,0.7108405304245058,0.5679668077672512,0.7250936661143575],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.568148222804542,0.7108405304245058,0.5776019619700329,0.7250936661143575],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7302247949627043,0.8003090774709399,0.7444779306525561],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.7302247949627043,0.809863602768259,0.7444779306525561],"dir":"ltr"},{"str":"ٲٟٽٹٰ","boundary":[0.7557918430423973,0.7302247949627043,0.7926997245179063,0.7444779306525561],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓبضر","boundary":[0.7122925485453202,0.7302247949627043,0.750905007778622,0.7444779306525561],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.701004501780555,0.7302247949627043,0.7074263234382482,0.7444779306525561],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽجٹز","boundary":[0.6635523751931733,0.7302247949627043,0.6961667674527986,0.7444779306525561],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.6206779547134313,0.7302247949627043,0.653433447557616,0.7444779306525561],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.572784384868642,0.7302247949627043,0.6157999059329436,0.7444779306525561],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.2128939057985621,0.7302247949627043,0.24312974534704024,0.7444779306525561],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7302247949627043,0.570997110797555,0.7444779306525561],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7497515908578012,0.8003090774709399,0.764004726547653],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8004098636027682,0.7497515908578012,0.809863602768259,0.764004726547653],"dir":"ltr"},{"str":"٦ٯڃبر","boundary":[0.7561949875697104,0.7497515908578012,0.7929214540079285,0.764004726547653],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.7265840220385674,0.7497515908578012,0.7512161526573943,0.764004726547653],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.2128939057985621,0.7497515908578012,0.24312974534704024,0.764004726547653],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7497515908578012,0.6839111738224829,0.764004726547653],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.6868742860982329,0.7497515908578012,0.6925384667069812,0.764004726547653],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6925183094806153,0.7497515908578012,0.7019720486461062,0.764004726547653],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7017906336088154,0.7497515908578012,0.709349593495935,0.764004726547653],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7094503796277633,0.7497515908578012,0.7214842437680574,0.764004726547653],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7691358553959996,0.8003090774709399,0.7833889910858514],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8004098636027682,0.7691358553959996,0.809863602768259,0.7833889910858514],"dir":"ltr"},{"str":"اٖشجبض","boundary":[0.7592992004300207,0.7691358553959996,0.792659410065175,0.7833889910858514],"dir":"rtl"},{"str":"ثركځ","boundary":[0.7160014781966001,0.7691358553959996,0.7544614661022643,0.7833889910858514],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.673308472754149,0.7691358553959996,0.7060639655983336,0.7833889910858514],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6429315326211112,0.7691358553959996,0.668430423973661,0.7833889910858514],"dir":"rtl"},{"str":"$ثۇٴس","boundary":[0.5957636229254855,0.7691358553959996,0.6205030667780114,0.7833889910858514],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.2128939057985621,0.7691358553959996,0.24312974534704024,0.7833889910858514],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7691358553959996,0.5580964859235377,0.7833889910858514],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5586407310354095,0.7691358553959996,0.5643049116441577,0.7833889910858514],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5643183497950681,0.7691358553959996,0.573772088960559,0.7833889910858514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5735906739232681,0.7691358553959996,0.5811496338103876,0.7833889910858514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5812504199422158,0.7691358553959996,0.5907041591077067,0.7833889910858514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7886626512910965,0.8003090774709399,0.8029157869809482],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.7886626512910965,0.809863602768259,0.8029157869809482],"dir":"ltr"},{"str":"سطٲڃۇٴٹٮٹغڀ","boundary":[0.7240442115164953,0.7886626512910965,0.7926997245179063,0.8029157869809482],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.6813258056385082,0.7886626512910965,0.7141066989182289,0.8029157869809482],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشجبض","boundary":[0.6430927904320365,0.7886626512910965,0.6764358722505678,0.8029157869809482],"dir":"rtl"},{"str":"ثركځ","boundary":[0.5997950681986158,0.7886626512910965,0.63825505610428,0.8029157869809482],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.2128939057985621,0.7886626512910965,0.24312974534704024,0.8029157869809482],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7886626512910965,0.5967983605455898,0.8029157869809482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.8080469158292949,0.7807061748303432,0.8223000515191466],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.8080469158292949,0.7928408251024658,0.8223000515191466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.8080469158292949,0.8003090774709399,0.8223000515191466],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.8080469158292949,0.809863602768259,0.8223000515191466],"dir":"ltr"},{"str":"ٲٳڃعڀ","boundary":[0.7308170395753544,0.8080469158292949,0.7733487872068803,0.8223000515191466],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.2128939057985621,0.8080469158292949,0.24312974534704024,0.8223000515191466],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.8080469158292949,0.7290633608815436,0.8223000515191466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20967,0.18865,0.80996,0.8223],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/764682ee8289d1a5bd6eb09db541f590.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/ac56f2aecebbec885b7dd640bdd6a160.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.20967,0.18865,0.19004,0.17471]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.18865314920063656,0.7831250419942215,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.18865314920063656,0.7928811395551971,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.18865314920063656,0.8003090774709399,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.18865314920063656,0.809863602768259,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"ثٽجٹز","boundary":[0.7430726332056709,0.18865314920063656,0.7757474971443928,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ٲؿشٳط","boundary":[0.6973560438083719,0.18865314920063656,0.7382348988779143,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.2128939057985621,0.18865314920063656,0.24312974534704024,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.18865314920063656,0.6968117986965002,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.20803741373883503,0.7831250419942215,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.20803741373883503,0.7928811395551971,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.20803741373883503,0.8003090774709399,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.20803741373883503,0.809863602768259,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"ا٢ساٰ","boundary":[0.747116008265834,0.20803741373883503,0.775687025465296,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"انلاحځ","boundary":[0.6937277430625546,0.20803741373883503,0.7422153582255316,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.2128939057985621,0.20803741373883503,0.24312974534704024,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20803741373883503,0.6935866424779958,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.2275642096339319,0.7831250419942215,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.2275642096339319,0.7928811395551971,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.2275642096339319,0.8003090774709399,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8004098636027682,0.2275642096339319,0.809863602768259,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"ا٢ساٰ","boundary":[0.7471040784788012,0.2275642096339319,0.7756467110125645,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"دڃك٫ڃطاوٴٻ","boundary":[0.683044413088759,0.2275642096339319,0.7422300248242598,0.24181734532378366],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.2128939057985621,0.2275642096339319,0.24312974534704024,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2275642096339319,0.6806860176039785,0.24181734532378366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.24694847417213034,0.8009137942619096,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.24694847417213034,0.8099643889000874,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"ٲس٬","boundary":[0.7666969025062151,0.24694847417213034,0.7936067997043605,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٳٹٲځ","boundary":[0.7188705234159779,0.24694847417213034,0.7620204259893838,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7075824766512129,0.24694847417213034,0.7140042983089061,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.671505146986721,0.24694847417213034,0.7026416294717848,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشجبض","boundary":[0.6332627830410535,0.24694847417213034,0.6666093796029654,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"ثركځ","boundary":[0.5897836457703419,0.24694847417213034,0.6282436336760062,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.5470906403278909,0.24694847417213034,0.5798461331720755,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.49917691325673585,0.24694847417213034,0.542212591547403,0.2612016098619821],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.2128939057985621,0.24694847417213034,0.24312974534704024,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.24694847417213034,0.49681851777195485,0.2612016098619821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.2663327387103287,0.7813108916213128,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7816132500167976,0.2663327387103287,0.7936471141570919,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.2663327387103287,0.8009137942619096,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.2663327387103287,0.8099643889000874,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"ٲس٬","boundary":[0.7469831351206073,0.2663327387103287,0.7738930323187528,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٹٲځ","boundary":[0.6995237698051369,0.2663327387103287,0.7352516293757978,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشجبض","boundary":[0.6612141369347577,0.2663327387103287,0.6945860238596685,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"ثركځ","boundary":[0.6177349996640462,0.2663327387103287,0.6563764026070013,0.28058587440018046],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.21370019485318817,0.2663327387103287,0.2432305314788685,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2663327387103287,0.6161492978566158,0.28058587440018046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.2858595346054257,0.7839313310488476,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7840825102465899,0.2858595346054257,0.7935362494120808,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7933548343747899,0.2858595346054257,0.8009137942619096,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012161526573943,0.2858595346054257,0.8099643889000874,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.745260438258642,0.2858595346054257,0.776338775784452,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشجبض","boundary":[0.7070180743129745,0.2858595346054257,0.7403646708748863,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"ثركځ","boundary":[0.6635389370422629,0.2858595346054257,0.7019989249479271,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱ","boundary":[0.6141940468991466,0.2858595346054257,0.6586407310354094,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.5837767923133776,0.2858595346054257,0.6093563125713901,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5306221863871531,0.2858595346054257,0.5788987435328897,0.30011267029527744],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.21370019485318817,0.2858595346054257,0.2432305314788685,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2858595346054257,0.5290700799569986,0.30011267029527744],"dir":"ltr"},{"str":"٪","boundary":[0.7851877981589732,0.30527943198284874,0.7927266008197271,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.30527943198284874,0.8003090774709399,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.30527943198284874,0.809863602768259,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"طزآيٴضڀ","boundary":[0.7388866491970705,0.30527943198284874,0.785147483706242,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.6844689549952898,0.30527943198284874,0.7340086004165826,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشجبض","boundary":[0.6462238795941678,0.30527943198284874,0.6795714955523758,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"ثركځ","boundary":[0.6027245850970906,0.30527943198284874,0.6413861452664114,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.549569979170866,0.30527943198284874,0.5978465363166028,0.3195325676727005],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.21370019485318817,0.30527943198284874,0.2432305314788685,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.30527943198284874,0.5484210172680247,0.3195325676727005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.32480622787794555,0.7807061748303432,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.32480622787794555,0.7928408251024658,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.32480622787794555,0.8003090774709399,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.32480622787794555,0.809863602768259,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.7434623013512032,0.32480622787794555,0.7733286299805145,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"اضظڂبثځ","boundary":[0.697759188335685,0.32480622787794555,0.7385649268657787,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.6403110931935765,0.32480622787794555,0.6929819256870254,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5868944433245985,0.32480622787794555,0.6353725727339916,0.33905936356779737],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.21370019485318817,0.32480622787794555,0.2432305314788685,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32480622787794555,0.5838977356715724,0.33905936356779737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.344190492416144,0.7831250419942215,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.344190492416144,0.7928811395551971,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.344190492416144,0.8003090774709399,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.344190492416144,0.809863602768259,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.7459349593495934,0.344190492416144,0.7757878115971242,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٳڃعڀ","boundary":[0.6984848484848485,0.344190492416144,0.7410165961163743,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"زاذٯځ","boundary":[0.6555514457762335,0.344190492416144,0.6936136261132895,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.5967513270174023,0.344190492416144,0.6506573109333259,0.3584436281059958],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.2128939057985621,0.344190492416144,0.24312974534704024,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.344190492416144,0.45489148693139786,0.3584436281059958],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.45785459920714905,0.3408376092740403,0.490126318618558,0.35509074496389204],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.49516562520997104,0.3408376092740403,0.5914768527850567,0.35509074496389204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.3637172883112409,0.7831250419942215,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.3637172883112409,0.7928811395551971,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.3637172883112409,0.8003090774709399,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.3637172883112409,0.809863602768259,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"اٮ٫ٹڀ","boundary":[0.7401901498353827,0.3637172883112409,0.7755660821071021,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبوٴڃشٹضڂۇٴ٩","boundary":[0.6666767452798494,0.3637172883112409,0.7353524155076261,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6139051266545723,0.3637172883112409,0.6617986964993616,0.37797042400109265],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.2128939057985621,0.3637172883112409,0.24312974534704024,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3637172883112409,0.6129241416381115,0.37797042400109265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.38310155284943936,0.7831250419942215,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.38310155284943936,0.7928811395551971,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.38310155284943936,0.8003090774709399,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.38310155284943936,0.809863602768259,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"سكطڂح","boundary":[0.73624605254317,0.38310155284943936,0.7755324867298259,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"اٮ٫ٹڀ","boundary":[0.6959920714909629,0.38310155284943936,0.7313680037626822,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبوٴڃشٹضڂۇٴ٩","boundary":[0.6224786669354296,0.38310155284943936,0.6911543371632063,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"چٽبض","boundary":[0.5886346838674997,0.38310155284943936,0.6176409326076732,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُحځ$","boundary":[0.5336457703420009,0.38310155284943936,0.5837566350870119,0.3973546885392911],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.2128939057985621,0.38310155284943936,0.24312974534704024,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38310155284943936,0.4710172680239198,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.4729725189813881,0.38310155284943936,0.4786366995901364,0.3973546885392911],"dir":"ltr"},{"str":"MOFP","boundary":[0.4786165423637707,0.37974866970733556,0.5333635691728817,0.3940018053971874],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4026283487445363,0.7831250419942215,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.4026283487445363,0.7928811395551971,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4026283487445363,0.8003090774709399,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.4026283487445363,0.809863602768259,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"سكطڂح","boundary":[0.7363199623731774,0.4026283487445363,0.7756063965598333,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"اخٳبٮځ","boundary":[0.6887892226029698,0.4026283487445363,0.7313814419135927,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"اٮ٫ٹڀ","boundary":[0.6485352415507626,0.4026283487445363,0.683911173822482,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"آؾڃتقۇٴبؾځ","boundary":[0.5634234178104365,0.4026283487445363,0.6436571927702748,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"خبٲٕ","boundary":[0.5267721561513136,0.4026283487445363,0.5585229395344291,0.41688148443438805],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.20966874958005777,0.4026283487445363,0.2431902170261372,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4026283487445363,0.4645669555869111,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.46551434522609686,0.4026283487445363,0.4711785258348451,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":"FPSS","boundary":[0.4711583686084794,0.3992754656024325,0.5159880400456898,0.41352860129228425],"dir":"ltr"},{"str":"$","boundary":[0.5161089834038836,0.4026283487445363,0.5217731640126319,0.41688148443438805],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7604481623328629,0.42201261328273465,0.7637337902304642,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.42201261328273465,0.7757071826916615,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.42201261328273465,0.7831250419942215,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.42201261328273465,0.7928811395551971,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.42201261328273465,0.8003090774709399,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.42201261328273465,0.809863602768259,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"طاحځ","boundary":[0.7122320768662231,0.42201261328273465,0.7455922865013773,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبسطڂؽ","boundary":[0.6610327218974669,0.42201261328273465,0.7073943425384667,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"اٮ٫ٹ","boundary":[0.6336592084929114,0.42201261328273465,0.6561546731169791,0.43626574897258646],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.20966874958005777,0.42201261328273465,0.2432506887052341,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.42201261328273465,0.6322750789491374,0.43626574897258646],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.4415394091778316,0.766354229657999,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.4415394091778316,0.7757474971443928,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4415394091778316,0.7831250419942215,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.4415394091778316,0.7928811395551971,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4415394091778316,0.8003090774709399,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.4415394091778316,0.809863602768259,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"سكطڂح","boundary":[0.7188234898877914,0.4415394091778316,0.7581099240744472,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6817543506013573,0.4415394091778316,0.7139252838809379,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"طا","boundary":[0.6613020066321227,0.4415394091778316,0.6717966807767252,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.6078579587448767,0.4415394091778316,0.6563682132397405,0.45579254486768334],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.20966874958005777,0.4415394091778316,0.2432506887052341,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4415394091778316,0.6064738292011027,0.45579254486768334],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.46092367371603,0.766354229657999,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.46092367371603,0.7757474971443928,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.46092367371603,0.7831250419942215,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.46092367371603,0.7928811395551971,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.46092367371603,0.8003090774709399,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.46092367371603,0.809863602768259,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"سكطڂح","boundary":[0.7188778062324216,0.46092367371603,0.7581703957535442,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6818214975315215,0.46092367371603,0.7139638174699109,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.6286199019014983,0.46092367371603,0.676907508769011,0.47517680940588175],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.21228918900759253,0.46092367371603,0.24329100315796545,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.46092367371603,0.6258247665121287,0.47517680940588175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7638748908150238,0.4804504696111269,0.7671605187126251,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7671000470335282,0.4804504696111269,0.7765537861990189,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.4804504696111269,0.7839313310488476,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7840825102465899,0.4804504696111269,0.792830746489283,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4804504696111269,0.8003090774709399,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.4804504696111269,0.809863602768259,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"سكطڂح","boundary":[0.7243936034401666,0.4804504696111269,0.7636800376268225,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.6873244641537324,0.4804504696111269,0.7194953974333131,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦طزڀ","boundary":[0.6280823758650809,0.4804504696111269,0.6824867298259759,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"$","boundary":[0.6176006181549418,0.4804504696111269,0.6232108541864639,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"ثرف","boundary":[0.5841799368406907,0.4804504696111269,0.6174796747967479,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ#","boundary":[0.5308237586508096,0.4804504696111269,0.5793018880602028,0.4947036053009787],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.21228918900759253,0.4804504696111269,0.24329100315796545,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4804504696111269,0.5290700799569986,0.4947036053009787],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7638748908150238,0.4998584893754751,0.7671605187126251,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7671000470335282,0.4998584893754751,0.7765537861990189,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.4998584893754751,0.7839313310488476,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7840825102465899,0.4998584893754751,0.792830746489283,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4998584893754751,0.8003090774709399,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.4998584893754751,0.809863602768259,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"سكطڂح","boundary":[0.7196499361687831,0.4998584893754751,0.758936370355439,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ؾُح","boundary":[0.682580796882349,0.4998584893754751,0.7147517301619297,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻاڀ","boundary":[0.6278136128468722,0.4998584893754751,0.6777430625545925,0.5141116250653269],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.21228918900759253,0.4998584893754751,0.24329100315796545,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4998584893754751,0.6258247665121287,0.5141116250653269],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7646811798696499,0.5192427539136735,0.7679668077672512,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7679063360881542,0.5192427539136735,0.7766545723308472,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.5192427539136735,0.7839313310488476,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7840825102465899,0.5192427539136735,0.792830746489283,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5192427539136735,0.8003090774709399,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.5192427539136735,0.809863602768259,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"يٴظٴ","boundary":[0.7358160317140361,0.5192427539136735,0.759803131089162,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴسڀ","boundary":[0.6988861618478207,0.5192427539136735,0.7309320626293011,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"حڃُٻټبڀ","boundary":[0.63253712289189,0.5192427539136735,0.6939290990469582,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبوٴڃشٹضڂۇٴ٩","boundary":[0.558842303299066,0.5192427539136735,0.6276993885641334,0.5334958896035252],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.21228918900759253,0.5192427539136735,0.24329100315796545,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5192427539136735,0.5000436739904592,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5026036417388966,0.5192427539136735,0.5082678223476449,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":"AHP","boundary":[0.5082476651212793,0.5158898707715698,0.5484411744943896,0.5301430064614215],"dir":"ltr"},{"str":"$","boundary":[0.5485621178525835,0.5192427539136735,0.5540045689713095,0.5334958896035252],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7638748908150238,0.5387695498087705,0.7671605187126251,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7671000470335282,0.5387695498087705,0.7765537861990189,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.5387695498087705,0.7839313310488476,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7840825102465899,0.5387695498087705,0.792830746489283,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5387695498087705,0.8003090774709399,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.5387695498087705,0.809863602768259,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.7243062554592486,0.5387695498087705,0.7638345763622924,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبوٴڃشٹضڂۇٴ٩","boundary":[0.6507928509037156,0.5387695498087705,0.7194685211314922,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6395048041389504,0.5387695498087705,0.6459266257966437,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"خٳٕ","boundary":[0.6048142175636632,0.5387695498087705,0.6345662836793657,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴسڀ","boundary":[0.567745078277229,0.5387695498087705,0.5999302484789282,0.5530226854986222],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.21228918900759253,0.5387695498087705,0.24329100315796545,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5387695498087705,0.5645467983605464,0.5530226854986222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.5581538143469689,0.7839313310488476,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7840825102465899,0.5581538143469689,0.792830746489283,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5581538143469689,0.8003090774709399,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.5581538143469689,0.809863602768259,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشرطاج","boundary":[0.7247788240701715,0.5581538143469689,0.7762178324262581,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢ساٲبر","boundary":[0.6745406891704009,0.5581538143469689,0.7198464882141308,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"انلاحځ","boundary":[0.6211482899952967,0.5581538143469689,0.6696374593625147,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"وٴبقځ","boundary":[0.5852900737410256,0.5581538143469689,0.6161896123093462,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5710172680239198,0.5581538143469689,0.5803959388981179,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبوٴڃشٹضڂۇٴ٩","boundary":[0.49750386346838676,0.5581538143469689,0.5661795336961634,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٳبسڃ٥","boundary":[0.41713700194853187,0.5581538143469689,0.49260565746153323,0.5724069500368206],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.21228918900759253,0.5581538143469689,0.24329100315796545,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5581538143469689,0.4161392192434314,0.5724069500368206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5776806102420657,0.7831250419942215,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.5776806102420657,0.7928811395551971,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5776806102420657,0.8003090774709399,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.5776806102420657,0.809863602768259,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"وٴشبڂح","boundary":[0.7458543304441309,0.5776806102420657,0.7757071826916615,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.7031613250016797,0.5776806102420657,0.7359168178458644,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"آؾڃتقۇٴبؾځ","boundary":[0.6178761002486057,0.5776806102420657,0.6982429617684606,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5645199220587247,0.5776806102420657,0.6127964792044613,0.5919337459319175],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.21228918900759253,0.5776806102420657,0.24329100315796545,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5776806102420657,0.561321642142042,0.5919337459319175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7603070617483033,0.5970648747802642,0.7635926896459047,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7636733185513672,0.5970648747802642,0.7757071826916615,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5970648747802642,0.7831250419942215,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.5970648747802642,0.7928811395551971,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5970648747802642,0.8003090774709399,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.5970648747802642,0.809863602768259,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"يطيٴضر","boundary":[0.7099744675132701,0.5970648747802642,0.7554088557414499,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"دطزاذشاٴ","boundary":[0.6533729758785191,0.5970648747802642,0.7051367331855136,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.63686420748505,0.5970648747802642,0.6485352415507626,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"ٖبضيٻڂبثځ","boundary":[0.5694651615937647,0.5970648747802642,0.6320264731572934,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5163105556675401,0.5970648747802642,0.5645871128132768,0.6113180104701159],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.2128939057985621,0.5970648747802642,0.24319021702613716,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5970648747802642,0.5161694550829811,0.6113180104701159],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.6165916706753611,0.766354229657999,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7662937579789021,0.6165916706753611,0.7757474971443928,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6165916706753611,0.7831250419942215,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.6165916706753611,0.7928811395551971,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6165916706753611,0.8003090774709399,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.6165916706753611,0.809863602768259,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7217731640126318,0.6165916706753611,0.7580360142444398,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦طزټبڀ","boundary":[0.6498521803399852,0.6165916706753611,0.7169354296848752,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5966717919149208,0.6165916706753611,0.6449741315594972,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.5481589733252704,0.6165916706753611,0.5917748750330094,0.6308448063652129],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.21228918900759253,0.6165916706753611,0.24329100315796545,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6165916706753611,0.5451958610495203,0.6308448063652129],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.747534099307935,0.6359759352135594,0.7508197272055364,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"2.1","boundary":[0.7509742659410065,0.6359759352135594,0.7757474971443928,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6359759352135594,0.7831250419942215,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.6359759352135594,0.7928811395551971,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6359759352135594,0.8003090774709399,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.6359759352135594,0.809863602768259,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7064335147483706,0.6359759352135594,0.7426333962658587,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.6705536518175098,0.6359759352135594,0.7015432564479126,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"قۇٴبؾبڂځ","boundary":[0.6123597392998722,0.6359759352135594,0.6656554458106564,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦طزټبڀ","boundary":[0.5402371833635691,0.6359759352135594,0.607340589934825,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.4925250285560706,0.6359759352135594,0.5353591345830812,0.6502290709034112],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.21228918900759253,0.6359759352135594,0.24329100315796545,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6359759352135594,0.490368205334946,0.6502290709034112],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7502284485654773,0.6555027311086564,0.7535140764630786,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"2.2","boundary":[0.7535947053685412,0.6555027311086564,0.7757878115971242,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6555027311086564,0.7831250419942215,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.6555027311086564,0.7928811395551971,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6555027311086564,0.8003090774709399,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.6555027311086564,0.809863602768259,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":"سدٳڃٕ","boundary":[0.7043304441308875,0.6555027311086564,0.745364133279876,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦طزټبڀ","boundary":[0.6323893032318753,0.6555027311086564,0.699492709803131,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5792346973056507,0.6555027311086564,0.6275112544513873,0.6697558667985082],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.20966874958005777,0.6555027311086564,0.2432506887052341,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6555027311086564,0.5774474232345638,0.6697558667985082],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7501746959618356,0.6748869956468547,0.7534603238594368,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"2.3","boundary":[0.7535947053685412,0.6748869956468547,0.7757878115971242,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6748869956468547,0.7831250419942215,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.6748869956468547,0.7928811395551971,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6748869956468547,0.8003090774709399,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.6748869956468547,0.809863602768259,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.709074111402271,0.6748869956468547,0.7452739929197592,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٽبڂځ","boundary":[0.6714002553248672,0.6748869956468547,0.7041866812711476,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦طزټبڀ","boundary":[0.5992978566149297,0.6748869956468547,0.6665020493180137,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5463448229523618,0.6748869956468547,0.5944198078344418,0.6891401313367065],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.21228918900759253,0.6748869956468547,0.24329100315796545,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6748869956468547,0.5451958610495203,0.6891401313367065],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.6944494243811763,0.766354229657999,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7662937579789021,0.6944494243811763,0.7757474971443928,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.6944494243811763,0.7831250419942215,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.6944494243811763,0.7928811395551971,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.6944494243811763,0.8003090774709399,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.6944494243811763,0.809863602768259,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7265907411140226,0.6944494243811763,0.7628535913458308,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټبڀ","boundary":[0.658318215413559,0.6944494243811763,0.7166532285157561,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6051378269884947,0.6944494243811763,0.6534401666330711,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.5566250083988443,0.6944494243811763,0.6002409101065833,0.7087025600710282],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.21228918900759253,0.6944494243811763,0.24329100315796545,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6944494243811763,0.5548713297050334,0.7087025600710282],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7477491097225021,0.7138336889193747,0.7510347376201034,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"3.1","boundary":[0.7509742659410065,0.7138336889193747,0.7757474971443928,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7138336889193747,0.7831250419942215,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.7138336889193747,0.7928811395551971,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7138336889193747,0.8003090774709399,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.7138336889193747,0.809863602768259,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7112510918497614,0.7138336889193747,0.7475139420815696,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټبڀ","boundary":[0.6429785661492978,0.7138336889193747,0.701313579251495,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشۇٴبؾت","boundary":[0.589199086205738,0.7138336889193747,0.6381408318215412,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5765000335953773,0.7138336889193747,0.5843613518779815,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ضيٴڂ٧طز","boundary":[0.5303671459251652,0.7138336889193747,0.5716018275885238,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃبؾز٪صاضڀ","boundary":[0.4395267204702021,0.7138336889193747,0.5254661314158727,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.3909326076731841,0.7138336889193747,0.4345968858358559,0.7280868246092265],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.21228918900759253,0.7138336889193747,0.24329100315796545,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7138336889193747,0.39033796949539673,0.7280868246092265],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7503695491500368,0.7333604848144717,0.7536551770476382,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"3.2","boundary":[0.7535947053685412,0.7333604848144717,0.7757878115971242,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7333604848144717,0.7831250419942215,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.7333604848144717,0.7928811395551971,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7333604848144717,0.8003090774709399,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.7333604848144717,0.809863602768259,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7090337969495396,0.7333604848144717,0.7452966471813478,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټبڀ","boundary":[0.6405798562117853,0.7333604848144717,0.6990962843512731,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"سرههځ","boundary":[0.5837767923133776,0.7333604848144717,0.6357155409261839,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5360646375058792,0.7333604848144717,0.5788987435328898,0.7476136205043235],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.21228918900759253,0.7333604848144717,0.24329100315796545,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7333604848144717,0.5355203923940074,0.7476136205043235],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.75274474935267,0.766354229657999,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7662937579789021,0.75274474935267,0.7757474971443928,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.75274474935267,0.7831250419942215,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.75274474935267,0.7928811395551971,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.75274474935267,0.8003090774709399,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.75274474935267,0.809863602768259,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"ثط٢طاضڀ","boundary":[0.712070819055298,0.75274474935267,0.7582308674326412,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"اضسجبٌ","boundary":[0.669324061009205,0.75274474935267,0.7069172881811462,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټب","boundary":[0.6141335752200496,0.75274474935267,0.6593865484109386,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5950245246254116,0.75274474935267,0.6091916415560005,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿشط","boundary":[0.5614022710475038,0.75274474935267,0.5901867902976551,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٳځ","boundary":[0.5007894913659879,0.75274474935267,0.5565040650406503,0.7669978850425218],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.21228918900759253,0.75274474935267,0.24329100315796545,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.75274474935267,0.5000436739904592,0.7669978850425218],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.7721290138908684,0.766354229657999,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7662937579789021,0.7721290138908684,0.7757474971443928,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7721290138908684,0.7831250419942215,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.7721290138908684,0.7928811395551971,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7721290138908684,0.8003090774709399,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.7721290138908684,0.809863602768259,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"قۇٴبؾبڂځ","boundary":[0.7050157898273197,0.7721290138908684,0.7581703957535442,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"يٴيٗڃز","boundary":[0.6541053551031377,0.7721290138908684,0.7000638312168245,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"ٲُٯٹة","boundary":[0.6062336408762925,0.7721290138908684,0.6492676207753812,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبذشبضڀ","boundary":[0.5457401061613921,0.7721290138908684,0.6013016458159303,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.21228918900759253,0.7721290138908684,0.24329100315796545,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7721290138908684,0.5451958610495203,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7636598804004568,0.7916558097859654,0.7669455082980582,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7671000470335282,0.7916558097859654,0.7758482832762212,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.7916558097859654,0.7831250419942215,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.7916558097859654,0.7928811395551971,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.7916558097859654,0.8003090774709399,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.7916558097859654,0.809863602768259,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7225592958408922,0.7916558097859654,0.7587591773583804,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"يٴيٗڃز","boundary":[0.6717832426258146,0.7916558097859654,0.7176576050254129,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹخٹز","boundary":[0.6272760868104549,0.7916558097859654,0.6669455082980581,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5792525940058555,0.7916558097859654,0.6223980380299671,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.5310253309144661,0.7916558097859654,0.574324063613498,0.8059089454758173],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.2128939057985621,0.7916558097859654,0.24319021702613716,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7916558097859654,0.5290700799569986,0.8059089454758173],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.763048444534032,0.8110400743241638,0.7663340724316333,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7662937579789021,0.8110400743241638,0.7757474971443928,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.8110400743241638,0.7831250419942215,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.8110400743241638,0.7928811395551971,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.8110400743241638,0.8003090774709399,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.8110400743241638,0.809863602768259,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":"ايٴٮٹڂزثۇٴسڀ","boundary":[0.6864308271181885,0.8110400743241638,0.7581469828926797,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"ٖبضيٻټبڀ","boundary":[0.6182456493986427,0.8110400743241638,0.681593092790432,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"احهبء","boundary":[0.5769337872442085,0.8110400743241638,0.6131660283544984,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"قسٺ","boundary":[0.5459416784250487,0.8110400743241638,0.5720381942111431,0.8252932100140156],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.2128939057985621,0.8110400743241638,0.24319021702613716,0.8252932100140156],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.8110400743241638,0.5451958610495203,0.8252932100140156],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20967,0.18865,0.80996,0.82529],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/2a3634b1191ade23c2194b6cd01c850c.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/eff58fab594b779b95fb36a39957800e.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.20967,0.18865,0.19013,0.36787]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7630686017603977,0.18865314920063656,0.766354229657999,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7662937579789021,0.18865314920063656,0.7757474971443928,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.18865314920063656,0.7831250419942215,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.18865314920063656,0.7928811395551971,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.18865314920063656,0.8003090774709399,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.18865314920063656,0.809863602768259,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.734022038567493,0.18865314920063656,0.7581099240744472,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7217261304844452,0.18865314920063656,0.7291843042397365,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"عاضټبڀ","boundary":[0.6618793254048242,0.18865314920063656,0.7216051871262514,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"ٲُبٮٗٻ","boundary":[0.6162836793657193,0.18865314920063656,0.6568198615870455,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"آؾڃتقۇٴبؾځ","boundary":[0.5309648592353692,0.18865314920063656,0.611204058321575,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4778102533091446,0.18865314920063656,0.5260868104548813,0.20290628489048834],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.2128939057985621,0.18865314920063656,0.24319021702613716,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.18865314920063656,0.4774675804609286,0.20290628489048834],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7628737485721964,0.20803741373883503,0.7661593764697977,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7662937579789021,0.20803741373883503,0.7757474971443928,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.20803741373883503,0.7831250419942215,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.20803741373883503,0.7928811395551971,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.20803741373883503,0.8003090774709399,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8004098636027682,0.20803741373883503,0.809863602768259,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشرطاج","boundary":[0.7064492053166211,0.20803741373883503,0.7579553853389773,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢ساٲبر","boundary":[0.65627824208312,0.20803741373883503,0.7015587873290453,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"انلاحځ","boundary":[0.6028858429080157,0.20803741373883503,0.6513750122752339,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"وٴبقځ","boundary":[0.5672090416910357,0.20803741373883503,0.5980481085802593,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5529362359739299,0.20803741373883503,0.5623149068481279,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"ٲس٬","boundary":[0.5211079755425653,0.20803741373883503,0.5480178727407108,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"آؾڃتقۇٴبؾځ","boundary":[0.4358832224685883,0.20803741373883503,0.5161896123093462,0.2222905494286868],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.21228918900759253,0.20803741373883503,0.24329100315796545,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.20803741373883503,0.43549015655445744,0.2222905494286868],"dir":"ltr"},{"str":"فهل","boundary":[0.7767755156890411,0.22829078549624662,0.8098736813814419,0.24254392118609838],"dir":"rtl"},{"str":"ْن","boundary":[0.7483538265134717,0.22829078549624662,0.7688335685009742,0.24254392118609838],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.21228918900759253,0.2282768664184245,0.24329100315796545,0.24253000210827627],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2282768664184245,0.7451891419740652,0.24253000210827627],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.7702234245759273,0.24823125638421706,0.8097124235705166,0.2624843920740688],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.7221351050292201,0.24823125638421706,0.7652931017968523,0.2624843920740688],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6634314318349794,0.24823125638421706,0.7171879457583358,0.2624843920740688],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6444881607431313,0.24823125638421706,0.6585246822103394,0.2624843920740688],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.5834677148424376,0.24823125638421706,0.6395814111184913,0.2624843920740688],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.21228918900759253,0.24823125638421706,0.24329100315796545,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.24823125638421706,0.580672579453068,0.2624843920740688],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ٣سٲٻ","boundary":[0.7721393536249411,0.26775805227931393,0.8098333669287106,0.2820111879691657],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.20966874958005777,0.26775805227931393,0.2431902170261372,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.26775805227931393,0.7709903917220998,0.2820111879691657],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.2871423168175124,0.7976886380434052,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.2871423168175124,0.8098232883155277,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"قطاڂٍ","boundary":[0.7508533225828126,0.2871423168175124,0.7900792850903715,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٯځ","boundary":[0.7214237720889605,0.2871423168175124,0.746015588255056,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.6731933594134168,0.2871423168175124,0.7165054088557414,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6143082711818852,0.2871423168175124,0.6682462001425324,0.30139545250736416],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.20966874958005777,0.2871423168175124,0.2431902170261372,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2871423168175124,0.47424242424242413,0.30139545250736416],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.4755929584089229,0.2837894336754086,0.5078646778203318,0.29804256936526036],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5129039844117449,0.2837894336754086,0.6092152119868306,0.29804256936526036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7705267755156889,0.3067047455518338,0.7780857354028085,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7781865215346367,0.3067047455518338,0.790220385674931,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.3067047455518338,0.7976886380434052,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.3067047455518338,0.8098232883155277,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.7273332382906734,0.3067047455518338,0.7705469327420547,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6685312101054894,0.3067047455518338,0.7224379118875865,0.3209578812416856],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.20966874958005777,0.3067047455518338,0.2431902170261372,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3067047455518338,0.5387455486125118,0.3209578812416856],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.5398945105153531,0.30335186240973006,0.572217890485612,0.3176049980995818],"dir":"ltr"},{"str":"9001:2008","boundary":[0.5772750850821669,0.30335186240973006,0.6635792514949943,0.3176049980995818],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.32608901009003227,0.7807061748303432,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7808069609621715,0.32608901009003227,0.7902607001276624,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.32608901009003227,0.7976886380434052,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.32608901009003227,0.8098232883155277,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"س٣بيبڀ","boundary":[0.7284586440905731,0.32608901009003227,0.7732076866223208,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطاٴ","boundary":[0.6814077169697317,0.32608901009003227,0.7234394947255258,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"اضقس","boundary":[0.6472717813408972,0.32608901009003227,0.6764666675592376,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.5862897265336289,0.32608901009003227,0.6423774884008261,0.34034214577988403],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.20966874958005777,0.32608901009003227,0.2431902170261372,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32608901009003227,0.5838977356715724,0.34034214577988403],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.34561580598512914,0.7807061748303432,0.3598689416749809],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7808069609621715,0.34561580598512914,0.7902607001276624,0.3598689416749809],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.34561580598512914,0.7976886380434052,0.3598689416749809],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.34561580598512914,0.8098232883155277,0.3598689416749809],"dir":"ltr"},{"str":"زضذٹاؾز","boundary":[0.7129039844117449,0.34561580598512914,0.7731539340186789,0.3598689416749809],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطاٴ","boundary":[0.6659779614325069,0.34561580598512914,0.7080662500839884,0.3598689416749809],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6546899146677416,0.34561580598512914,0.661111736325435,0.3598689416749809],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضقۇٴبؾبٴ","boundary":[0.5841799368406907,0.34561580598512914,0.6498521803399852,0.3598689416749809],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5364677820331922,0.34561580598512914,0.5793018880602029,0.3598689416749809],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.20966874958005777,0.34561580598512914,0.2431902170261372,0.3598689416749809],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.34561580598512914,0.5355203923940074,0.3598689416749809],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.3650000705233276,0.7807061748303432,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7808069609621715,0.3650000705233276,0.7902607001276624,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.3650000705233276,0.7976886380434052,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.3650000705233276,0.8098232883155277,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"زاضا","boundary":[0.7531109319357655,0.3650000705233276,0.7732278438486864,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹزٴ","boundary":[0.7186823893032318,0.3650000705233276,0.748273197608009,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱټبڀ","boundary":[0.6437445407511927,0.3650000705233276,0.7137841832963783,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.5911946516159375,0.3650000705233276,0.6387253913861453,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.5368104548814083,0.3650000705233276,0.5863166028354498,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.4888967278102533,0.3650000705233276,0.5319324061009204,0.3792532062131794],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.20966874958005777,0.3650000705233276,0.2431902170261372,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3650000705233276,0.4871430491164417,0.3792532062131794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.38452686641842454,0.7807061748303432,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7808069609621715,0.38452686641842454,0.7902607001276624,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.38452686641842454,0.7976886380434052,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.38452686641842454,0.8098232883155277,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"زاضا","boundary":[0.7529563932002956,0.38452686641842454,0.7730733051132164,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹزٴ","boundary":[0.7185278505677618,0.38452686641842454,0.748118658872539,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"ًٞبڂځ","boundary":[0.6748068265806625,0.38452686641842454,0.71363641268071,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبؾت","boundary":[0.6274575018477457,0.38452686641842454,0.6699165682802046,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.5954679836054558,0.38452686641842454,0.6226197675199893,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.5536014244439964,0.38452686641842454,0.5905294631458712,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"زيٴضٺټبڀ","boundary":[0.4965564738292011,0.38452686641842454,0.5488241617953369,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.4485822750789491,0.38452686641842454,0.4916179533696162,0.3987800021082763],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.38452686641842454,0.2432506887052341,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.38452686641842454,0.44844117449438914,0.3987800021082763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7737519317341933,0.4039111309566229,0.7813108916213128,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7816132500167976,0.4039111309566229,0.7903614862594907,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901296781562857,0.4039111309566229,0.7976886380434052,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977894241752335,0.4039111309566229,0.8098232883155277,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"زاضا","boundary":[0.7535812672176307,0.4039111309566229,0.7736981791305516,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹزٴ","boundary":[0.7191527245850969,0.4039111309566229,0.7487435328898743,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشرههڃاٴ","boundary":[0.6478364577034199,0.4039111309566229,0.7142624662846391,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6365484109386548,0.4039111309566229,0.6429702325963481,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضقۇٴبؾبٴ","boundary":[0.5658368608479473,0.4039111309566229,0.6317106766108983,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5181247060404488,0.4039111309566229,0.5609588120674593,0.41816426664647466],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.4039111309566229,0.2432506887052341,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4039111309566229,0.5161694550829811,0.41816426664647466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4234379268517198,0.8003090774709399,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.4234379268517198,0.809863602768259,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"ٲطاح٭","boundary":[0.7534324550133391,0.4234379268517198,0.7929214540079284,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.7052433493348037,0.4234379268517198,0.748502132234264,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6463582611032722,0.4234379268517198,0.7002961900639194,0.4376910625415716],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.4234379268517198,0.2432506887052341,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4234379268517198,0.506493986427468,0.4376910625415716],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.5076429483303097,0.4200850437096161,0.5400194770236652,0.43433817939946784],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5450950749176913,0.4200850437096161,0.6414063024927769,0.43433817939946784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731472149432237,0.44282219138991824,0.7807061748303432,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7808069609621715,0.44282219138991824,0.7928408251024658,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.44282219138991824,0.8003090774709399,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.44282219138991824,0.809863602768259,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشٟبزٺ","boundary":[0.7282772290532822,0.44282219138991824,0.7731069004904925,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7140682607147392,0.44282219138991824,0.7233387085936974,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٲبر","boundary":[0.6644191359268964,0.44282219138991824,0.7091296406313008,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكبيٴضڂاٴ","boundary":[0.6068097829738627,0.44282219138991824,0.6595814015991399,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃطيٴوٴځ","boundary":[0.5625041994221595,0.44282219138991824,0.6019720486461063,0.45707532707977],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.44282219138991824,0.2432506887052341,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.44282219138991824,0.561321642142042,0.45707532707977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.46234898728501517,0.7831250419942215,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7834274003897063,0.46234898728501517,0.7928811395551971,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.46234898728501517,0.8003090774709399,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.46234898728501517,0.809863602768259,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"آٲبزٺؾبظڀ","boundary":[0.7112040583215749,0.46234898728501517,0.7757071826916615,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"ضيٴ","boundary":[0.6759490694080494,0.46234898728501517,0.7062856950883558,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڂځ","boundary":[0.6302324800107505,0.46234898728501517,0.6710105489484647,0.4766021229748669],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.46234898728501517,0.2432506887052341,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.46234898728501517,0.6290499227306331,0.4766021229748669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.4817332518232135,0.7831250419942215,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834274003897063,0.4817332518232135,0.7928811395551971,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.4817332518232135,0.8003090774709399,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.4817332518232135,0.809863602768259,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"اوٴدبٰ","boundary":[0.7456930726332056,0.4817332518232135,0.7756467110125647,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٳڃعڀټبڀ","boundary":[0.6729053282268359,0.4817332518232135,0.7408553383054491,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٲٻ","boundary":[0.6368843647114156,0.4817332518232135,0.6679666411786035,0.49598638751306534],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.4817332518232135,0.2432506887052341,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4817332518232135,0.6355002351676418,0.49598638751306534],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5011412715875617,0.7831250419942215,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7834274003897063,0.5011412715875617,0.7928811395551971,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5011412715875617,0.8003090774709399,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5011412715875617,0.809863602768259,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"اڂدبز","boundary":[0.7446613425164753,0.5011412715875617,0.7754720150507289,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"اؾۇٴبز","boundary":[0.7080057784048914,0.5011412715875617,0.7397620673682493,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6967177316401262,0.5011412715875617,0.7031395532978195,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿشط","boundary":[0.6630954780622186,0.5011412715875617,0.6918799973123698,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.6340892293220453,0.5011412715875617,0.6582177624590262,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.6020997110797554,0.5011412715875617,0.6292514949942888,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽجٹز","boundary":[0.5646475844923738,0.5011412715875617,0.5972619767519989,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"ٲؿشٳط","boundary":[0.5189309950950749,0.5011412715875617,0.5598098501646173,0.5153944072774135],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.5011412715875617,0.2432506887052341,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5011412715875617,0.5161694550829811,0.5153944072774135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5206680674826587,0.7831250419942215,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7834274003897063,0.5206680674826587,0.7928811395551971,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5206680674826587,0.8003090774709399,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5206680674826587,0.809863602768259,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"زٖٹر","boundary":[0.7399004054214697,0.5206680674826587,0.7757474971443928,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7255560034939191,0.5206680674826587,0.7349615916134762,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"ڂ٥","boundary":[0.6991500369549148,0.5206680674826587,0.720648877952779,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"ٲؤؾؿٻ","boundary":[0.6496597863667458,0.5206680674826587,0.6943123026271584,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"اضائٻ","boundary":[0.6208056171470806,0.5206680674826587,0.644723116570624,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"زټۇٴسٺ","boundary":[0.5784754417792112,0.5206680674826587,0.6159343947755217,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"سإڂڃسڂٻ","boundary":[0.5308127797148611,0.5206680674826587,0.5734764496405295,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.4719445004367399,0.5206680674826587,0.5258761099187392,0.5349212031725105],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.5206680674826587,0.2432506887052341,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.24514546798360543,0.5206680674826587,0.33228515756231886,0.5349212031725105],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.3330309749378485,0.5173151843405549,0.3653543549081074,0.5315683200304067],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.3704115495046623,0.5173151843405549,0.46679432910031576,0.5315683200304067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763723711617281,0.540052332020857,0.7839313310488476,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7840825102465899,0.540052332020857,0.792830746489283,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.540052332020857,0.8003090774709399,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.540052332020857,0.809863602768259,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"دڃف","boundary":[0.7468823489887791,0.540052332020857,0.7765739434253847,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٳڃعڀ","boundary":[0.6995733387085937,0.540052332020857,0.7420446146610226,0.5543054677107089],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.540052332020857,0.2432506887052341,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.540052332020857,0.6968117986965002,0.5543054677107089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.559579127915954,0.7831250419942215,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7834274003897063,0.559579127915954,0.7928811395551971,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.559579127915954,0.8003090774709399,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.559579127915954,0.809863602768259,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"ٲٳڃعڀ","boundary":[0.7332359067392326,0.559579127915954,0.7757676543707585,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٽبڂځ","boundary":[0.6957434656991197,0.559579127915954,0.7283484766081092,0.5738322636058057],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.559579127915954,0.2432506887052341,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.559579127915954,0.6935866424779958,0.5738322636058057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5789633924541524,0.7831250419942215,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7834274003897063,0.5789633924541524,0.7928811395551971,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5789633924541524,0.8003090774709399,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5789633924541524,0.809863602768259,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"نسيٴض","boundary":[0.7420446146610226,0.5789633924541524,0.7756467110125645,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7297487065779749,0.5789633924541524,0.7372068803332661,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"ٹاټڃۇٴبٲٻ","boundary":[0.6792145400792851,0.5789633924541524,0.7296076059934152,0.5932165281440042],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.5789633924541524,0.2432506887052341,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5789633924541524,0.6774608613854741,0.5932165281440042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775566082107102,0.5984901883492493,0.7831250419942215,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7834274003897063,0.5984901883492493,0.7928811395551971,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927501175838204,0.5984901883492493,0.8003090774709399,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004098636027682,0.5984901883492493,0.809863602768259,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7653262111133508,0.5984901883492493,0.7755459248807364,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.732288517100047,0.5984901883492493,0.7397466908553383,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"ّٟ","boundary":[0.7445844251830948,0.5984901883492493,0.7652657394342538,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"ٹاټڃۇٴبٲٻ","boundary":[0.6817543506013573,0.5984901883492493,0.7321474165154874,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.670466303836592,0.5984901883492493,0.6768881254942853,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"سٹؾٗٻ","boundary":[0.6279748706577974,0.5984901883492493,0.6656019885509907,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5804441308875898,0.5984901883492493,0.6230968218773097,0.6127433240391011],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.20966874958005777,0.5984901883492493,0.2432506887052341,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5984901883492493,0.5774474232345638,0.6127433240391011],"dir":"ltr"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.7787710810992406,0.6178744528874477,0.8098333669287106,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7673016192971847,0.6178744528874477,0.7737922461869247,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"ٲأذص","boundary":[0.7300107505207283,0.6178744528874477,0.7624638849694281,0.6321275885772994],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.21228918900759253,0.6178744528874477,0.24329100315796545,0.6321275885772994],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6178744528874477,0.7290633608815436,0.6321275885772994],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20967,0.18865,0.80987,0.63213],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/a83e7deb7245bb33215cf8a740ec994f.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/7ee9958097615ff8e8cba196bcdee33e.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.18346,0.31041,0.19013,0.21269]},"elements":[{"words":[{"str":"پیكگفتبض","boundary":[0.7338406235302022,0.3104057587493467,0.809847544177921,0.3270819275064733],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.7320264731572935,0.3467560568403173,0.7859470536854128,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.6118894040180071,0.34556209616115535,0.6416071041734605,0.3573921987837323],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.646320768662232,0.34556209616115535,0.7269115769670093,0.3573921987837323],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5952664113417994,0.3467560568403173,0.6069979170866089,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"ٖۇٴٹاٴ","boundary":[0.555596989854196,0.3467560568403173,0.5904286770140429,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"ڂ٧ځ","boundary":[0.5251409102659198,0.3467560568403173,0.5507115620890566,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.510868104548814,0.3467560568403173,0.5202467754230121,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٽٱسطڂاٴ","boundary":[0.452815292615736,0.3467560568403173,0.505975491908439,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.44150507853772625,0.3467560568403173,0.4479775582879795,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"خبٲٕسطڂاٴ","boundary":[0.37587488989517526,0.3467560568403173,0.4366004665530622,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضزټبڀ","boundary":[0.2913943394225659,0.3467560568403173,0.37095040548805047,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"حٹظٺ","boundary":[0.25596989854196056,0.3467560568403173,0.28649296116351175,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"آٲوٹظ","boundary":[0.20200900356110996,0.3467560568403173,0.2510918497614728,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.3467560568403173,0.19714277845403805,0.3610091925301691],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽؿبظڀ","boundary":[0.7627460861385472,0.3742646087217312,0.8096721091177853,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.7266848081703957,0.3742646087217312,0.7578052389591192,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.6833870859369751,0.3742646087217312,0.7216658134643741,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.6220755224081165,0.3742646087217312,0.6784229400672764,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ٲُطح","boundary":[0.5818013841295436,0.3742646087217312,0.6171436965018138,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځ","boundary":[0.5578344419807834,0.3742646087217312,0.5767822347644963,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5380770006047165,0.3742646087217312,0.543395148827521,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5286266209769533,0.3742646087217312,0.5332594235033257,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5171840354767181,0.3742646087217312,0.5187529395955115,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"اٴ","boundary":[0.4922831418396827,0.3742646087217312,0.4998185849627089,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.47401061613921897,0.3742646087217312,0.47932876436202354,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4679869649936167,0.3742646087217312,0.46915272458509694,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4617617415843579,0.3742646087217312,0.46304844453403204,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.44449707720217685,0.3742646087217312,0.4491298797285492,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.43507021433850684,0.3742646087217312,0.43651817509910623,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4274339850836523,0.3742646087217312,0.4302123227843847,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41319290465631914,0.3742646087217312,0.4143586642477993,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ","boundary":[0.4047503863468385,0.3742646087217312,0.4081939125176374,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.38567157159174886,0.3742646087217312,0.3917556944164482,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3796479204461465,0.3742646087217312,0.38081368003762667,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.35071558153598054,0.3742646087217312,0.35216354229657987,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.34428878586306516,0.3742646087217312,0.3458576899818584,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.33123362225357783,0.3742646087217312,0.3349795068198615,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3252099711079755,0.3742646087217312,0.3263757306994557,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.317573741853121,0.3742646087217312,0.3202311361956594,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.30993751259826646,0.3742646087217312,0.31271585029899884,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.29748706577974865,0.3742646087217312,0.30026540348048103,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.2910602701068333,0.3742646087217312,0.2925082308674326,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ","boundary":[0.2768191896795001,0.3742646087217312,0.2781058926291742,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2707955385338977,0.3742646087217312,0.2719612981253779,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"٭","boundary":[0.2587247194785997,0.3742646087217312,0.2658973325270443,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24468521131492305,0.3742646087217312,0.24585097090640323,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ","boundary":[0.2362426930054424,0.3742646087217312,0.23968621917624133,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ٲ","boundary":[0.2220016125781092,0.3742646087217312,0.2235906739232681,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21597796143250686,0.3742646087217312,0.21714372102398705,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ٹ","boundary":[0.20834173217765234,0.3742646087217312,0.21097896929382515,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.2019149365047369,0.3742646087217312,0.20336289726533624,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1906739232681583,0.3742646087217312,0.19224282738695153,0.388517744411583],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.7761707988980715,0.4016306292462466,0.8098535241550762,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.7496707653026945,0.4016306292462466,0.7753510716925353,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٳځ","boundary":[0.6884734260565747,0.4016306292462466,0.7443895719948935,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6693643754619365,0.4016306292462466,0.6835314923925255,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.6264899549821945,0.4016306292462466,0.6592454478263791,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ،","boundary":[0.5743633676006182,0.4016306292462466,0.6214304911644158,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشٹٮڃبٴ","boundary":[0.5238292011019283,0.4016306292462466,0.5694225204211901,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.4757340589934825,0.4016306292462466,0.5187697372841497,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.4143250688705234,0.4016306292462466,0.4707699131237839,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.3998521803399852,0.4016306292462466,0.40918497614728216,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"ثوٻ","boundary":[0.37711482899952964,0.4016306292462466,0.3948330309749378,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاؾوُٻ","boundary":[0.3271853792918094,0.4016306292462466,0.3721703967032369,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"خوصاثڃزټوبڀ","boundary":[0.23704226298461328,0.4016306292462466,0.3221259154740307,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"ٞۇٴوځ","boundary":[0.20219041859840084,0.4016306292462466,0.2320231136195659,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.4016306292462466,0.19724598630210813,0.4158837649360984],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴ٣ُځ","boundary":[0.7667036215816705,0.4291391811276606,0.8094369414768527,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"آٴ،","boundary":[0.7413659880400457,0.4291391811276606,0.7614425855002351,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.7244742323456291,0.4291391811276606,0.7361452664113418,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.6757945306725794,0.4291391811276606,0.7191728818114628,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6165927568366593,0.4291391811276606,0.6706497466255548,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"سكٹڂ١","boundary":[0.5709164818920915,0.4291391811276606,0.6115230593501103,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځ","boundary":[0.5467479674796748,0.4291391811276606,0.5656957602633876,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳبڂس","boundary":[0.5153228515756232,0.4291391811276606,0.5462037223678022,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5036518175099106,0.4291391811276606,0.5102915224024185,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳچۇٴڃاٴ","boundary":[0.44547806221863867,0.4291391811276606,0.4984310958812067,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"يطيٴضرټبڀ","boundary":[0.3687697372841497,0.4291391811276606,0.4401968689108378,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"اڂدبز","boundary":[0.33293018880602027,0.4291391811276606,0.3638032334646348,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳۇٴٹاڂځ","boundary":[0.2771551434522609,0.4291391811276606,0.3279110394409729,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴاٮٳٯٯځ","boundary":[0.2128535913458308,0.4291391811276606,0.27213599408721356,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃع","boundary":[0.1907209567963448,0.4291391811276606,0.20790771279382442,0.44339231681751234],"dir":"rtl"},{"str":"ڂ٧ځ","boundary":[0.7838775784452059,0.4566477330090745,0.8095175703823154,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"زڂ٫ط","boundary":[0.7506584693946113,0.4566477330090745,0.7788584290801587,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.736185580864073,0.4566477330090745,0.7456394746885897,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"ٹاٲ٭","boundary":[0.695286568568165,0.4566477330090745,0.7243532889874352,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخٻ","boundary":[0.6598501646173486,0.4566477330090745,0.6904222532825637,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6433413962238795,0.4566477330090745,0.6550124302895922,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.5951477205657365,0.4566477330090745,0.6384230329906605,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.5702865709850987,0.4566477330090745,0.5902199216236768,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.5114325068870523,0.4566477330090745,0.5653587720430389,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.49248923579520415,0.4566477330090745,0.5065257572624122,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.43149902573405896,0.4566477330090745,0.4875824861705641,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4202109789692938,0.4566477330090745,0.42663280062698705,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"نۇٴبڂٕ","boundary":[0.3783041053551031,0.4566477330090745,0.4153127729624404,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹاټس","boundary":[0.33500638312168246,0.4566477330090745,0.373333349437642,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹز.","boundary":[0.3084190015453873,0.4566477330090745,0.3301686487939259,0.4709008686989263],"dir":"rtl"},{"str":"دؽ","boundary":[0.7625410384910346,0.48401375353358983,0.7860276825908754,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7482530403816434,0.48401375353358983,0.7576374229736572,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"سطخٳٻ","boundary":[0.7038155345357977,0.48401375353358983,0.7433887250960421,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6449472552576765,0.48401375353358983,0.6988788647396758,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.5245750184774575,0.4828197928544279,0.5544606367713542,0.49464989547700483],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5592071490962843,0.4828197928544279,0.6397979574010616,0.49464989547700483],"dir":"ltr"},{"str":"سٹؾٍ","boundary":[0.48344419807834443,0.48401375353358983,0.519505476046496,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشرههبٴ","boundary":[0.41497010011422425,0.48401375353358983,0.4785539397778865,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.3670563730430692,0.48401375353358983,0.41009205133373644,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.35576832627830407,0.48401375353358983,0.3621901479359973,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽؿبظڀ","boundary":[0.3039239400658469,0.48401375353358983,0.35088089614718065,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوبظٲبوٴځ","boundary":[0.24488342404085195,0.48401375353358983,0.2990242423477444,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳڃكوٻ","boundary":[0.1907209567963448,0.48401375353358983,0.24004568971309545,0.49826688922344164],"dir":"rtl"},{"str":"وٴ٫طاوٴځټبڂځ","boundary":[0.7418900759255527,0.5115460606411535,0.8098736813814419,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7227810253309144,0.5115460606411535,0.7369481422615034,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"ذهٹل","boundary":[0.6692232748773768,0.5115460606411535,0.7176812470604045,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"٦ڃٟڃز","boundary":[0.6227003964254518,0.5115460606411535,0.6643855405496203,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6114123496606866,0.5115460606411535,0.6178341713183799,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"ز٢ز","boundary":[0.5789592152119869,0.5115460606411535,0.6065746153329302,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓط","boundary":[0.5525734058993482,0.5115460606411535,0.5740723799482114,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5336457703420009,0.5115460606411535,0.5477021835277893,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"دڃبزٺؾبظڀټب","boundary":[0.4524423839279715,0.5115460606411535,0.5287717166874595,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"ثوطاڀ","boundary":[0.41458711281327687,0.5115460606411535,0.4476046496002149,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشرههوڃاٴ","boundary":[0.3370221057582477,0.5115460606411535,0.409696854512819,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3180586264170517,0.5115460606411535,0.33211012172507165,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوُح","boundary":[0.27493784855203923,0.5115460606411535,0.3131466423838757,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوبظٲبٴټوب","boundary":[0.20200900356110996,0.5115460606411535,0.2700381508339367,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.5115460606411535,0.19714277845403805,0.5257991963310052],"dir":"rtl"},{"str":"نۇٴبڂٕ","boundary":[0.7723274877376873,0.5390546125225675,0.8093361553450245,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"يٴخٹز","boundary":[0.7352785056776188,0.5390546125225675,0.7673816220073579,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"زاقشٻ","boundary":[0.6946213800980985,0.5390546125225675,0.7303219662744135,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.6614022710475038,0.5390546125225675,0.689602385392077,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6469293825169656,0.5390546125225675,0.6563832763414823,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.6219747362762883,0.5390546125225675,0.641869918699187,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"ضيٴ","boundary":[0.604062114601418,0.5390546125225675,0.6168951152321441,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴكبء","boundary":[0.5704107187578262,0.5390546125225675,0.5991644457436541,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"...ا","boundary":[0.5528959215211986,0.5390546125225675,0.5655186569322713,0.5533077482124192],"dir":"ltr"},{"str":"سإٮڃ","boundary":[0.5291103944097292,0.5390546125225675,0.5480581871934421,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.48964254518578243,0.5390546125225675,0.509537727608681,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"٦شبة","boundary":[0.4527749781630047,0.5390546125225675,0.484756050396839,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.4400192397485497,0.5390546125225675,0.44793724383524824,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"خۇٴجٻټبڀ","boundary":[0.3783041053551031,0.5390546125225675,0.43512584282615907,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"٦بٲلاً","boundary":[0.343432103742525,0.5390546125225675,0.3734663710273466,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضثطزڀ","boundary":[0.288501591311852,0.5390546125225675,0.3385943694147685,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"اڂواٴ","boundary":[0.25758247665121276,0.5390546125225675,0.28358034931759496,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاوٴٳۇٴوسڀ","boundary":[0.1907209567963448,0.5390546125225675,0.2527181613656115,0.5533077482124192],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.799983202311362,0.5664206330470828,0.8093159981186588,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7810555667540147,0.5664206330470828,0.7951119799398031,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشرههڃاٴ","boundary":[0.7095578848350467,0.5664206330470828,0.7761653084535567,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"طنٻ","boundary":[0.670493180138413,0.5664206330470828,0.6977659074111403,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6226511023711043,0.5664206330470828,0.6656151313579252,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.5695861049519586,0.5664206330470828,0.6177225719787469,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"اڂدبز","boundary":[0.5339080455680224,0.5664206330470828,0.5646918120118873,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹاټس","boundary":[0.49081166431499024,0.5664206330470828,0.5290027053618992,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳٹز","boundary":[0.45839884431902167,0.5664206330470828,0.4859739299872337,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٻ","boundary":[0.4376570583887657,0.5664206330470828,0.4535611099912652,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4187294228314184,0.5664206330470828,0.43278583601720677,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.37034783095813223,0.5664206330470828,0.4138110595981993,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.3114627427266008,0.5664206330470828,0.36540067168724794,0.5806737687369345],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.19072095679634482,0.5652266723679209,0.22094241136712778,0.5770567749904978],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.22575461936437546,0.5652266723679209,0.3063454276691526,0.5770567749904978],"dir":"ltr"},{"str":"ٲؤ٣ٞڃزټبڀ","boundary":[0.736924679164147,0.5939291849284968,0.8098535241550762,0.6081823206183485],"dir":"rtl"},{"str":"چكٳ٫ڃطڀ","boundary":[0.6654471544715447,0.5939291849284968,0.7319539232466858,0.6081823206183485],"dir":"rtl"},{"str":"زاقشٻ","boundary":[0.6249714439293153,0.5939291849284968,0.6605478793233186,0.6081823206183485],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقۇٴس.","boundary":[0.5830645703151246,0.5939291849284968,0.6201337096015588,0.6081823206183485],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.776056574615333,0.6214377368099107,0.7854498421017269,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹاوٴۇٴس٪بٴ","boundary":[0.7079856211785259,0.6214377368099107,0.7710858186978717,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.6830309749378486,0.6214377368099107,0.7029261573607473,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"اثط","boundary":[0.6631156352885844,0.6214377368099107,0.6780554214344758,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹاټف","boundary":[0.6103440166633071,0.6214377368099107,0.6581448793711232,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"زاضٰ","boundary":[0.5801484915675603,0.6214377368099107,0.6053874772601019,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.5662601626016259,0.6214377368099107,0.5751868899762469,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5533796949539743,0.6214377368099107,0.5612410132365786,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴز","boundary":[0.5207653026943492,0.6214377368099107,0.5483605455889269,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"٪صاضزٴ","boundary":[0.4706342807229725,0.6214377368099107,0.5157461533293018,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.4547503863468386,0.6214377368099107,0.4656151313579251,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٹڂؿۇٴسٺ","boundary":[0.40078949136598796,0.6214377368099107,0.44973123698179124,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"زڂس٪بٺټبڀ","boundary":[0.32978566149297855,0.6214377368099107,0.39577034200094063,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹز","boundary":[0.29918699186991865,0.6214377368099107,0.3248149055755174,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.28471410333938046,0.6214377368099107,0.29404689914667737,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ضاخٕ","boundary":[0.24949942887858625,0.6214377368099107,0.27957401061613923,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.23280924544782636,0.6214377368099107,0.2444802795135389,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"ٲوٹاضز","boundary":[0.1907209567963448,0.6214377368099107,0.22797151112006983,0.6356908724997624],"dir":"rtl"},{"str":"٦شبة،","boundary":[0.7733958207350667,0.648803757334426,0.8094974131559496,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7589229322045284,0.648803757334426,0.7683768260290451,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴسٺ","boundary":[0.7288886649197069,0.648803757334426,0.7540389631197935,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"زضڂٙ","boundary":[0.6948632668144862,0.648803757334426,0.7239467312556577,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"وٴۇٴٳبڂۇٴس","boundary":[0.6467076530269434,0.648803757334426,0.6899792977297512,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.6328193240610092,0.648803757334426,0.6417460514356301,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"ثشٹاوٴٱ","boundary":[0.5943442295091873,0.648803757334426,0.6278734455090028,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"انلاحبر","boundary":[0.5351374050930591,0.648803757334426,0.5894478723754456,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.5061311563528859,0.648803757334426,0.5302596894898667,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.49165826782234756,0.648803757334426,0.5009910636296444,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.45990951427607824,0.648803757334426,0.48682053349459115,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"چبحټبڀ","boundary":[0.4007189410737082,0.648803757334426,0.4549784174163654,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"آسځ","boundary":[0.37407108781831616,0.648803757334426,0.39580057784048917,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.3575623194248471,0.648803757334426,0.36923335349055963,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴدبٰ","boundary":[0.32252906000134374,0.648803757334426,0.35254332471882555,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"ثطؾبوٴٱ.","boundary":[0.27538130753208356,0.648803757334426,0.31769132567358727,0.6630568930242777],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.3979674796747967,0.6888689877007316,0.4072599610293623,0.7031221233905833],"dir":"rtl"},{"str":"تكنط","boundary":[0.3542464556876973,0.6888689877007316,0.3936513443962108,0.7031221233905833],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3439662702412148,0.6888689877007316,0.3539440972922126,0.7031221233905833],"dir":"ltr"},{"str":"فیطٍظ","boundary":[0.30215010414566956,0.6888689877007316,0.33982396022307326,0.7031221233905833],"dir":"rtl"},{"str":"ًَ","boundary":[0.28521803399852175,0.6888689877007316,0.29784194428574434,0.7031221233905833],"dir":"ltr"},{"str":"ضی","boundary":[0.26389168850366185,0.6888689877007316,0.2851374050930592,0.7031221233905833],"dir":"rtl"},{"str":"هسيط","boundary":[0.4551837667137002,0.7115671062868205,0.48771753006786256,0.7258202419766724],"dir":"rtl"},{"str":"هكبٍض","boundary":[0.39658670966874954,0.7115671062868205,0.4388765705838876,0.7258202419766724],"dir":"rtl"},{"str":"آهَظ","boundary":[0.34321037425250284,0.7115671062868205,0.39225290600013435,0.7258202419766724],"dir":"rtl"},{"str":"ثْؿبظی","boundary":[0.2729019686891084,0.7115671062868205,0.32696995215708957,0.7258202419766724],"dir":"rtl"},{"str":"هٌبثغ","boundary":[0.23321238997513943,0.7115671062868205,0.2686689511523214,0.7258202419766724],"dir":"rtl"},{"str":"اًؿبًی","boundary":[0.18346435530471006,0.7115671062868205,0.22893905798562117,0.7258202419766724],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظهبىّبی","boundary":[0.35812672176308535,0.7363675623871626,0.4364073103540953,0.7506206980770144],"dir":"rtl"},{"str":"نٌؼتی","boundary":[0.3055365181750991,0.7363675623871626,0.3538039082981944,0.7506206980770144],"dir":"rtl"},{"str":"ذسهبتی","boundary":[0.23486528253712285,0.7363675623871626,0.28937042262984614,0.7506206980770144],"dir":"rtl"},{"str":"Firouz_k@yahoo.com","boundary":[0.24534704024726195,0.7560908399847966,0.4254518578243633,0.7703439756746484],"dir":"ltr"},{"str":"Fnouritraining@gmail.com","boundary":[0.22518981388160988,0.7730520714557202,0.44579049922730635,0.7873052071455721],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18346,0.31041,0.80987,0.78731],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/4b0e40f223dd9045672a55729bc221ec.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/9fe9a17d0af51d6c6dd5ae0b658cfaf4.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/a990e598f2d8691921c38e74cebb6b67.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/371b96bf53590836c911cae1f22d7be3.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.22559,0.31638,0.19017,0.41175]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4978864476248067,0.3163808012860485,0.5583085399449035,0.3424640395984772],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4423335349055969,0.3163808012860485,0.4906527023779832,0.3424640395984772],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44233,0.31638,0.55831,0.34246],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ضشيستَای","boundary":[0.6364196062621783,0.4075085862151392,0.7752465900692064,0.43131132281719164],"dir":"rtl"},{"str":"استقشاس","boundary":[0.5470441996214814,0.4075085862151392,0.6293168044077135,0.43131132281719164],"dir":"rtl"},{"str":"استاوذاسد","boundary":[0.43851736881005177,0.4075085862151392,0.5399511076806931,0.43131132281719164],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.22559295840892293,0.4030454199923983,0.2775381307532084,0.42442512352717593],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.28539944903581266,0.4030454199923983,0.4315292615736075,0.42442512352717593],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22559,0.40305,0.77525,0.43131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اَذاف","boundary":[0.7666364308271182,0.5121585000653268,0.8098333669287106,0.5264116357551786],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7306510719040314,0.5121585000653268,0.7623066989182288,0.5264116357551786],"dir":"rtl"},{"str":"اًتظار","boundary":[0.7795773701538667,0.5340902342265298,0.809752738023248,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"هيرٍد","boundary":[0.7390680642343613,0.5340902342265298,0.774993337580377,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"خَا","boundary":[0.7165121279311967,0.5340902342265298,0.734475958816587,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"ًٌُذ","boundary":[0.6949458458698593,0.5340902342265298,0.7164718134784654,0.5483433699163816],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.6687596586709669,0.5340902342265298,0.6903662892487894,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6557189447297952,0.5340902342265298,0.6641701360901203,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"هطالؼِ","boundary":[0.6151615937646979,0.5340902342265298,0.6511294221489488,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"ايي","boundary":[0.5921800855251822,0.5340902342265298,0.6105774089049703,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"فػل","boundary":[0.5591446616945508,0.5340902342265298,0.5875959006654545,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"تِ","boundary":[0.5434623395820736,0.5340902342265298,0.554387556272257,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"تَاًاييّاي","boundary":[0.4773063226500034,0.5340902342265298,0.538745548612511,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"ريل","boundary":[0.45092051333736477,0.5340902342265298,0.47269031781226895,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"ًائل","boundary":[0.4241517167237788,0.5340902342265298,0.446314062008597,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":"آيذ","boundary":[0.4038130753208359,0.5340902342265298,0.4195357118860445,0.5483433699163816],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.39577034200094063,0.5340902342265298,0.39919104883066825,0.5483433699163816],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7606497345965194,0.5508084385986792,0.7656890411879325,0.565061574288531],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7656890411879325,0.5508084385986792,0.7762917422562655,0.565061574288531],"dir":"ltr"},{"str":"ضرٍرت","boundary":[0.7096519518914197,0.5540446241923223,0.7528287307666465,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.6670395753544313,0.5540446241923223,0.7048545320163946,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":"استاًذارد","boundary":[0.6159006920647718,0.5540446241923223,0.6624137404172639,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.49917691325673585,0.5529689756746483,0.5262537391257329,0.5647990782972253],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5304508006633198,0.5529689756746483,0.6109868306121078,0.5647990782972253],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4826076731841698,0.5540446241923223,0.49456090841900147,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":"سازهاىّا","boundary":[0.42623798965262377,0.5540446241923223,0.47801627227423976,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":"غٌايغ","boundary":[0.37769938856413354,0.5540446241923223,0.41075723980380296,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3646173486528253,0.5540446241923223,0.3730953218046498,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":"تطريح","boundary":[0.32434321037425246,0.5540446241923223,0.3599610293623597,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":"ًوايذ.","boundary":[0.2892897937243835,0.5540446241923223,0.31974390352274623,0.568297759882174],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7606497345965194,0.5707628285644717,0.7656890411879325,0.5850159642543235],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7656890411879325,0.5707628285644717,0.7762917422562655,0.5850159642543235],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7452697708795268,0.5739990141581147,0.7526876301820868,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"پيص","boundary":[0.7144493717664449,0.5739990141581147,0.7406940804945239,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"ًيازّاي","boundary":[0.6673822482026472,0.5739990141581147,0.7097527380232479,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.6249109722502183,0.5739990141581147,0.6627564132654798,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"استاًذارد","boundary":[0.573772088960559,0.5739990141581147,0.6202851373130509,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.45704831015252295,0.5729233656404409,0.48412513602152,0.5847534682630178],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.4883221975591069,0.5729233656404409,0.5688582275078948,0.5847534682630178],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.44047907007995696,0.5739990141581147,0.4524323053147886,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"سازهاىّا","boundary":[0.3841295437747766,0.5739990141581147,0.4358876691700269,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"غٌايغ","boundary":[0.33554817266782644,0.5739990141581147,0.36864879392595573,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"آضٌا","boundary":[0.30920513337364774,0.5739990141581147,0.3309847331272277,0.5882521498479666],"dir":"rtl"},{"str":"ضَد.","boundary":[0.2788080360142444,0.5739990141581147,0.30450849963045085,0.5882521498479666],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27881,0.51216,0.80983,0.58825],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/479526e3eac909db7ab0d1fdc6172089.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/68a9523665085f03f5c02e8ee62d0c77.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.19068,0.15469,0.19011,0.18953]},"elements":[{"words":[{"str":"34","boundary":[0.7846872270375596,0.1583957882355211,0.8028288651481554,0.17022589085809808],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78469,0.1584,0.80283,0.17023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"استقشاس","boundary":[0.4714198254004408,0.15697047466653602,0.5122520997110797,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"استاوذاسد","boundary":[0.41732325472015047,0.15697047466653602,0.46789818850555426,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.3106564536719747,0.15469400948872813,0.3366592756836659,0.16538386125611695],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.3404689914667741,0.15469400948872813,0.4136094873345427,0.16538386125611695],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.29309447020090035,0.15697047466653602,0.3069138614526641,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"ساصمانَا","boundary":[0.23717577101390844,0.15697047466653602,0.28954029726287867,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.22691997581132836,0.15697047466653602,0.23349506147954038,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"صىایع","boundary":[0.19068171739568632,0.15697047466653602,0.22330618826849422,0.168800577289113],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19068,0.15469,0.51225,0.1688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7923469730565074,0.32579914529438664,0.7970873479809177,0.34247531405151327],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7971847073842638,0.32579914529438664,0.8052975878519115,0.34247531405151327],"dir":"ltr"},{"str":"ضطٍضتّبی","boundary":[0.6891386145266412,0.3273857113799411,0.7694584425183093,0.34163884706979286],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتقطاض","boundary":[0.6335449842101727,0.3273857113799411,0.6849055969898541,0.34163884706979286],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتبًساضز","boundary":[0.5652724585097091,0.3273857113799411,0.629230356663985,0.34163884706979286],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.4423335349055969,0.32617783162295705,0.4711099912652018,0.338007934245534],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.47535953772760864,0.32617783162295705,0.556569374454075,0.338007934245534],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.774759793052476,0.3525998424731565,0.7860075253645099,0.36685297816300827],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.7605892629174225,0.3525998424731565,0.7747194785997447,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢شهبز","boundary":[0.7166868238930323,0.3525998424731565,0.7554444788703979,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"زاوٴفٲساض،","boundary":[0.648736813814419,0.3525998424731565,0.71166665753985,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"زاضاڂځټبڀ","boundary":[0.5807532083585298,0.3525998424731565,0.6437166474612368,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"انٯځ","boundary":[0.5441073708257743,0.3525998424731565,0.575472015050729,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴ٫بٺ","boundary":[0.5100618154941879,0.3525998424731565,0.5390927039767999,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.48374655647382914,0.3525998424731565,0.5094268628636699,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢شهبزڀ","boundary":[0.4267620775381307,0.3525998424731565,0.4786017724268046,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٹڂاٴ،","boundary":[0.38971309547806215,0.3525998424731565,0.42154135590942676,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٻ","boundary":[0.3728213397836457,0.3525998424731565,0.38449237384935825,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.35371228918900754,0.3525998424731565,0.3678794061195965,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبذشٳبٴټب،","boundary":[0.27574413760666533,0.3525998424731565,0.348748143319309,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبقڃاٴآلار","boundary":[0.20219041859840084,0.3525998424731565,0.27072498824161795,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.3525998424731565,0.19724598630210813,0.36685297816300827],"dir":"rtl"},{"str":"ٲؿشٛلار،","boundary":[0.7488846334744339,0.37369448329413724,0.8095780420614123,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"ثٯ٧ٻ","boundary":[0.7186891083786869,0.37369448329413724,0.7436639118457299,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6993784855203923,0.37369448329413724,0.7136686066118707,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"ټٹ،","boundary":[0.6570886246052543,0.37369448329413724,0.6941577638916884,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"زاوٴف،","boundary":[0.6149801787274071,0.37369448329413724,0.652068458252072,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"ٞٽٱ،","boundary":[0.5827487737687294,0.37369448329413724,0.6099896498937005,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٽبضر","boundary":[0.5384633474433917,0.37369448329413724,0.5777583088755468,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5265907411140227,0.37369448329413724,0.5330813680037626,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"سدطثٻ","boundary":[0.4869616340791507,0.37369448329413724,0.5216291395227093,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴوبٴ","boundary":[0.427961432506887,0.37369448329413724,0.48194248471410334,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"آٴټوب","boundary":[0.38781831619969087,0.37369448329413724,0.42290196868910834,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٽٟشوٻ","boundary":[0.34413760666532284,0.37369448329413724,0.38279916683464354,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوز.","boundary":[0.3016461734865282,0.37369448329413724,0.33903782839481283,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"ثوٻ","boundary":[0.27890882214607265,0.37369448329413724,0.29662702412148084,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"ٖجوبضر","boundary":[0.22998723375663507,0.37369448329413724,0.2738896727810253,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"زڂ٫وط","boundary":[0.1907209567963448,0.37369448329413724,0.2249680843915877,0.387947618983989],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځ","boundary":[0.7909359672109118,0.3947891241151178,0.8098636027682591,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاٴ","boundary":[0.7642578781159712,0.3947891241151178,0.7902405429012967,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃبٴ","boundary":[0.7338607807565678,0.3947891241151178,0.7592432112669968,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳٹز","boundary":[0.7010649734596519,0.3947891241151178,0.7286400591278639,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٻ","boundary":[0.6799402002284485,0.3947891241151178,0.695844251830948,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"ڂ٧ځ","boundary":[0.6491198011153664,0.3947891241151178,0.6749504768143902,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6344453403211717,0.3947891241151178,0.6439750170683418,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"چبٮفټبڀ","boundary":[0.5661325001679768,0.3947891241151178,0.629409093548408,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"انٯځ","boundary":[0.5293119666733858,0.3947891241151178,0.5606766108983404,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.4769434925754216,0.3947891241151178,0.5242928173083383,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب،","boundary":[0.41178525834845126,0.3947891241151178,0.4719793467057231,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"اضس٣وبء","boundary":[0.36929382516965664,0.3947891241151178,0.4067662636424297,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"٢بثٯڃوزټوب","boundary":[0.30088019888463347,0.3947891241151178,0.36427467580460926,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.2894107370825774,0.3947891241151178,0.29593576658834075,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"سٗٽوس","boundary":[0.24972115836860845,0.3947891241151178,0.2844825108214842,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴوبٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.3947891241151178,0.24470200900356107,0.40904225980496955],"dir":"rtl"},{"str":"طټڃرشٻ","boundary":[0.7569970167638431,0.4160262962929969,0.8043976348854397,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.723909830007391,0.4160262962929969,0.7520603469677213,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٻ","boundary":[0.703168044077135,0.4160262962929969,0.7190720956796345,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشإؾٟبوٴٻ","boundary":[0.6469696969696969,0.4160262962929969,0.6982777857766771,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"ټۇٴٹظ","boundary":[0.6139521601827588,0.4160262962929969,0.6421319626419404,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿڃبضڀ","boundary":[0.563821138211382,0.4160262962929969,0.6091144258550023,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5496198828226421,0.4160262962929969,0.558902774978163,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.48852381912248866,0.4160262962929969,0.5446853274470914,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.47405093059195047,0.4160262962929969,0.48350482441646714,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٽسٺ","boundary":[0.43877578445205934,0.4160262962929969,0.469213196264194,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.41382113821138206,0.4160262962929969,0.43371632063428067,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٽٱ","boundary":[0.3845931599811866,0.4160262962929969,0.40892852557100706,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴڃبٲسٺاوٴس.","boundary":[0.31347846536316604,0.4160262962929969,0.37957401061613916,0.4302794319828487],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاوٴٳۇٴسؾبظڀ","boundary":[0.7083686084794731,0.4371209371139776,0.7857118860444802,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.689259557884835,0.4371209371139776,0.703426674815424,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"وٴ٫ط","boundary":[0.64737284149701,0.4371209371139776,0.6842404085197876,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"اٞطاز","boundary":[0.615967882819324,0.4371209371139776,0.6423538467909884,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.604498421017268,0.4371209371139776,0.6110234505230313,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"٢ًبيٴر","boundary":[0.5575723980380299,0.4371209371139776,0.5995665951109652,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"آٴټب","boundary":[0.523909830007391,0.4371209371139776,0.5525129342202513,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"سإثڃط","boundary":[0.4912954377477658,0.4371209371139776,0.5189482284160775,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځ٪صاضز","boundary":[0.4331821541355909,0.4371209371139776,0.4862762883827184,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.42171269233353487,0.4371209371139776,0.4282377218392982,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"آٴټب","boundary":[0.3875965867096688,0.4371209371139776,0.4166532285157562,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.3731236981791306,0.4371209371139776,0.3824564939864275,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.3602432305314789,0.4371209371139776,0.3681045488140832,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"نوبحجبٴ","boundary":[0.3010414566955587,0.4371209371139776,0.3553025921024571,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"٢وسضر","boundary":[0.2553450245246254,0.4371209371139776,0.2960223073305113,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.24387556272256936,0.4371209371139776,0.2504005922283327,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"ٲوسڂطاٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.4371209371139776,0.23885641335752197,0.45137407280382935],"dir":"rtl"},{"str":"اضقس","boundary":[0.780544917019418,0.4582155779349582,0.809692266344151,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"وٴعزڂ٥","boundary":[0.7352314721494322,0.4582155779349582,0.7753241953907142,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځ","boundary":[0.7110629577370153,0.4582155779349582,0.7300107505207283,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"٦ۇٴس","boundary":[0.6871228918900758,0.4582155779349582,0.710344016663307,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6756534300880198,0.4582155779349582,0.6821784595937832,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.6506987838473426,0.4582155779349582,0.6705939662702411,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"احؿوبؼ","boundary":[0.592504871329705,0.4582155779349582,0.645578848350467,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5733958207350669,0.4582155779349582,0.5875629376656558,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"آوٴوبٴ","boundary":[0.5383827185379291,0.4582155779349582,0.5683363569172881,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاوٴ٫ڃرشٻ","boundary":[0.47577437344621376,0.4582155779349582,0.5333635691728819,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځقٹز","boundary":[0.42569374454075115,0.4582155779349582,0.4707552240811664,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"٦وٻ","boundary":[0.3987233756635087,0.4582155779349582,0.4206745951757038,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3796143250688705,0.4582155779349582,0.39378144199945947,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"اټساٜ","boundary":[0.33770745145467984,0.4582155779349582,0.374595330362849,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكشط٤","boundary":[0.2847544177921118,0.4582155779349582,0.33268830208963246,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲوبٴ","boundary":[0.2301888060202916,0.4582155779349582,0.27979027192241324,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٽڃٱ","boundary":[0.1907209567963448,0.4582155779349582,0.22522466015059306,0.47246871362480997],"dir":"rtl"},{"str":"ټؿشۇٴس","boundary":[0.7682691661627359,0.47931021875593877,0.8098535241550762,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7565981320970233,0.47931021875593877,0.7632378369895312,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځ","boundary":[0.7324296176846065,0.47931021875593877,0.7513774104683194,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاوٴۇٴس","boundary":[0.6974333131761069,0.47931021875593877,0.7312974534704023,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6781226903178122,0.47931021875593877,0.6924128114092907,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"٦ؿت","boundary":[0.6388564133575219,0.47931021875593877,0.6729019686891083,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6271853792918094,0.47931021875593877,0.6338250841843172,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض","boundary":[0.6034401666330712,0.47931021875593877,0.6219646576631055,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5917691325673587,0.47931021875593877,0.5984088374598666,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"سدبضر","boundary":[0.5466975744137607,0.47931021875593877,0.5868075309760453,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.4981791305516361,0.47931021875593877,0.541733428544062,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4867096687495801,0.47931021875593877,0.4932346982553434,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټبڀ","boundary":[0.41825572801182553,0.47931021875593877,0.47659074111402266,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض","boundary":[0.3947120876167439,0.47931021875593877,0.4132365786467782,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"سإثڃط","boundary":[0.3620976953571189,0.47931021875593877,0.38975048602543055,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"ٲثجز","boundary":[0.3232345629241416,0.47931021875593877,0.3571568481776908,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"ث٫صاضوٴوس","boundary":[0.26885036618961233,0.47931021875593877,0.3182154135590943,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"اڂواٴ","boundary":[0.23782839481287374,0.47931021875593877,0.26391275300244715,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"اٲوط","boundary":[0.2096485923536921,0.47931021875593877,0.2328094001068522,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"ثوب","boundary":[0.1907209567963448,0.47931021875593877,0.20462944298864474,0.4935633544457906],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڀ","boundary":[0.7726231270577167,0.5004286148030691,0.8095511657595913,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.7341631391520526,0.5004286148030691,0.7677853927299603,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.681008533225828,0.5004286148030691,0.7292850903715647,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.6687126251427802,0.5004286148030691,0.6761707988980715,0.5146817504929209],"dir":"ltr"},{"str":"ؿشطزٺ","boundary":[0.6290499227306322,0.5004286148030691,0.6686521534636832,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6177618759658671,0.5004286148030691,0.6241836976235604,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6050628233555062,0.5004286148030691,0.6129241416381106,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"سإ٦ڃس","boundary":[0.5673889672781025,0.5004286148030691,0.6001012217641929,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.551344209300164,0.5004286148030691,0.5621682456493986,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشطاسػڀټبڀ","boundary":[0.4655848955183767,0.5004286148030691,0.546413021130222,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"قط٦ز","boundary":[0.42045286568568163,0.5004286148030691,0.46068668951152325,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.37935228112611696,0.5004286148030691,0.41555216264360506,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.3680642343613518,0.5004286148030691,0.37448605601904505,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"اخطا","boundary":[0.33927971511120064,0.5004286148030691,0.36312571390176707,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځقٹز.","boundary":[0.2866693542968487,0.5004286148030691,0.33444198078344417,0.5146817504929209],"dir":"rtl"},{"str":"قط٦زټبڀ","boundary":[0.7196364980178728,0.5216657869809482,0.7859672109117785,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿڃبضڀ","boundary":[0.669324061009205,0.5216657869809482,0.7146173486528253,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.650215010414567,0.5216657869809482,0.6643821273451559,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"طنٻ","boundary":[0.6109688906806423,0.5216657869809482,0.6382416179533696,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ض٢بثز","boundary":[0.571702613720352,0.5216657869809482,0.6058892696364979,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴ","boundary":[0.5447322448431096,0.5216657869809482,0.5666834643553048,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"اٮٳٯٯځ","boundary":[0.5071434710118771,0.5216657869809482,0.5441779211180541,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظ","boundary":[0.4809850164617347,0.5216657869809482,0.5022465541299656,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.46969696969696956,0.5216657869809482,0.47611879135466284,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضټوبڀ","boundary":[0.4147080561714707,0.5216657869809482,0.4648592353692131,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبؾوجځ","boundary":[0.35746153329301883,0.5216657869809482,0.4098703218437142,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.34317005979977144,0.5216657869809482,0.3525028556070684,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ثوطاڀ","boundary":[0.3053147886850769,0.5216657869809482,0.33833232547201497,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"يٴضيٴز","boundary":[0.2734865282537122,0.5216657869809482,0.3004485635780049,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ثوٻ","boundary":[0.25093059195054757,0.5216657869809482,0.26864879392595575,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاضټوبڀ","boundary":[0.1907209567963448,0.5216657869809482,0.24609285762279107,0.5359189226708],"dir":"rtl"},{"str":"خٽبوٴځ","boundary":[0.7712524356648525,0.5427604278019289,0.8096519518914197,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"آٲبزٺ","boundary":[0.7360176039776926,0.5427604278019289,0.7659913995834172,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"٦طزٺ","boundary":[0.7017906336088154,0.5427604278019289,0.7307968823489887,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴس","boundary":[0.6850366189612309,0.5427604278019289,0.7006987838473426,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6733655848955185,0.5427604278019289,0.6800052897880262,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6602835449842102,0.5427604278019289,0.6681448632668145,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخٻ","boundary":[0.6244641537324463,0.5427604278019289,0.6552138474976612,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.6075723980380299,0.5427604278019289,0.6192434321037424,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٯڃٻ","boundary":[0.5755627225693745,0.5427604278019289,0.6023516764093261,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"اثٗبز","boundary":[0.5449438957199488,0.5427604278019289,0.5705437278633528,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"زضيٴٴ","boundary":[0.5082980581871934,0.5427604278019289,0.5400060769359655,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.45512329503460325,0.5427604278019289,0.5033339123174948,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.44365383323254715,0.5427604278019289,0.4501788627383104,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"ثطيٴٴ","boundary":[0.41023315191829607,0.5427604278019289,0.43871766596952455,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوبظٲبوٴځ","boundary":[0.35101122085601016,0.5427604278019289,0.40529145679118117,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوٗځ","boundary":[0.3101122085601021,0.5427604278019289,0.3460470749863116,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.29100315796546394,0.5427604278019289,0.30517027489605286,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"سٹؾوٗٻ","boundary":[0.24228314183968283,0.5427604278019289,0.2860415563741506,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٳوځ","boundary":[0.20219041859840084,0.5427604278019289,0.23735758275681745,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.5427604278019289,0.19724598630210813,0.5570135634917807],"dir":"rtl"},{"str":"٦ڃٟځ","boundary":[0.7766747295572128,0.5638550686229096,0.8097930524759792,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٲبر","boundary":[0.7269266948867835,0.5638550686229096,0.7716384827844494,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7152556608210711,0.5638550686229096,0.7218953657135789,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"ٞٗبٮڃزټبڀ","boundary":[0.6430390378283948,0.5638550686229096,0.7100349391923672,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹز","boundary":[0.6122387959416784,0.5638550686229096,0.6380027910556312,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"زاضوٴس.","boundary":[0.5739803802996707,0.5638550686229096,0.6072186295884962,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"سٗسازڀ","boundary":[0.5242323456292414,0.5638550686229096,0.5689826886272061,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5095578848350467,0.5638550686229096,0.5190875615822167,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.4844016663307129,0.5638550686229096,0.5042968487536115,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.4229422831418396,0.5638550686229096,0.47937211669461516,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.41006181549418796,0.5638550686229096,0.4179231337767923,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽطٺ٪ڃطڀ","boundary":[0.3452462541154337,0.5638550686229096,0.4051268809562747,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.3307733655848955,0.5638550686229096,0.3402272594094122,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"قوج٧ٻټوبڀ","boundary":[0.25437747765907404,0.5638550686229096,0.3258357899952966,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖوبسځ","boundary":[0.1907209567963448,0.5638550686229096,0.24931801384129537,0.5781082043127613],"dir":"rtl"},{"str":"خٽبوٴځ،","boundary":[0.767281462070819,0.5849497094438901,0.8097124235705166,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽطٺ","boundary":[0.737267352012363,0.5849497094438901,0.7623465275329058,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"٪ڃطڀ","boundary":[0.7022609688906807,0.5849497094438901,0.7367298259759458,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6877880803601424,0.5849497094438901,0.697241974184659,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"٦ؿت","boundary":[0.6487233756635086,0.5849497094438901,0.6827689309950951,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6372539138614526,0.5849497094438901,0.6437789433672159,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض","boundary":[0.6137102734663711,0.5849497094438901,0.6322347644964053,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"اڂۇٴشطوٴشځ،","boundary":[0.5551132164214204,0.5849497094438901,0.6087437696468561,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"ًٞبټبڀ","boundary":[0.5029261573607471,0.5849497094438901,0.5502217785343685,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشٟبيٴسځ","boundary":[0.45073909830007386,0.5849497094438901,0.4980884230329906,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.43653784291133385,0.5849497094438901,0.44582073506685477,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.3754619364375461,0.5849497094438901,0.43160328753578314,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.36117046294429883,0.5849497094438901,0.3705032587515958,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"سطؾڃٱ","boundary":[0.3178727407108781,0.5849497094438901,0.3563061476586975,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳٹزٺاوٴوس","boundary":[0.2574212188402875,0.5849497094438901,0.31303500638312165,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.24613317207552238,0.5849497094438901,0.2525549937332156,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"سٗوسازڀ","boundary":[0.1907209567963448,0.5849497094438901,0.24126885678992105,0.5992028451337419],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.7980010750520727,0.6060443502648707,0.8097325807968823,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"نٹضر","boundary":[0.7537358059531007,0.6060443502648707,0.7929784572366034,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټبڀ","boundary":[0.678871867231069,0.6060443502648707,0.748706256317003,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"ٲدبظڀ","boundary":[0.6321877309682187,0.6060443502648707,0.6738527178660215,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"ٞٗبٮڃز","boundary":[0.5860679970436067,0.6060443502648707,0.6271685816031713,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځوٴٳبڂۇٴس.","boundary":[0.5214909628435127,0.6060443502648707,0.5810488476785594,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"سٳبٲځ","boundary":[0.4796042464556877,0.6060443502648707,0.5165293612521994,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"سلاټبڀ","boundary":[0.4154639521601827,0.6060443502648707,0.4746702941155487,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټبڀ","boundary":[0.3409326076731841,0.6060443502648707,0.41049980629048416,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"دڃكطيٴ","boundary":[0.2994490358126721,0.6060443502648707,0.33600158456034285,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.280339985218034,0.6060443502648707,0.2945071021486229,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"اٲط","boundary":[0.258207350668548,0.6060443502648707,0.2753209905120125,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوشٟبزٺ","boundary":[0.20219041859840084,0.6060443502648707,0.2532562256485964,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.6060443502648707,0.19724598630210813,0.6202974859547224],"dir":"rtl"},{"str":"ث٧بض٪ڃطڀ","boundary":[0.751656252099711,0.6272815224427499,0.8091648189209164,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاٖبر","boundary":[0.6968890680642342,0.6272815224427499,0.7463952160182759,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6852180339985217,0.6272815224427499,0.6918577388910295,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"زاوٴف","boundary":[0.6471410333938049,0.6272815224427499,0.6801978676453395,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6354699993280923,0.6272815224427499,0.6421097042206002,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاوٴٳۇٴسؾبظڀ","boundary":[0.5529261573607471,0.6272815224427499,0.6304003018415435,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"٦بض٦ۇٴبٴ","boundary":[0.499751394208157,0.6272815224427499,0.5477054357320432,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4880803601424445,0.6272815224427499,0.49472006503495236,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطاٴ","boundary":[0.4409729221259155,0.6272815224427499,0.483061210777397,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.40291607874756435,0.6272815224427499,0.4360021662084544,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.3505476046496002,0.6272815224427499,0.397896929382517,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضآٲس","boundary":[0.30606060606060603,0.6272815224427499,0.3455284552845528,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.2575421621984815,0.6272815224427499,0.3010964601909075,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.24607270039642543,0.6272815224427499,0.25259772990218876,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"ضاټجوطڀ","boundary":[0.1907209567963448,0.6272815224427499,0.24093260767318414,0.6415346581326017],"dir":"rtl"},{"str":"اټساٜ","boundary":[0.7727440704159106,0.6483761632637306,0.809571322985957,0.6626292989535824],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7612746086138547,0.6483761632637306,0.7677996381196179,0.6626292989535824],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخٻ","boundary":[0.7256567896257474,0.6483761632637306,0.7563130070225413,0.6626292989535824],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.7091480212322783,0.6483761632637306,0.720819055297991,0.6626292989535824],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.6581905529799099,0.6483761632637306,0.7042640521475433,0.6626292989535824],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكشطڀ","boundary":[0.6082611032721897,0.6483761632637306,0.6533528186521533,0.6626292989535824],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځثبقس.","boundary":[0.5536014244439964,0.6483761632637306,0.6034233689444332,0.6626292989535824],"dir":"rtl"},{"str":"وٴبسٹاوٴځ","boundary":[0.7474265941006516,0.6694708040847112,0.7859672109117785,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7357555600349391,0.6694708040847112,0.742395264927447,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٳجٹز","boundary":[0.6924779950278841,0.6694708040847112,0.7305348384062352,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاوٴبڂځ","boundary":[0.6475676946852112,0.6694708040847112,0.6874082975413351,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.621420412551233,0.6694708040847112,0.6471007189410738,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.5920311765101123,0.6694708040847112,0.6164139794529563,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.5598400860041659,0.6694708040847112,0.5868104548814084,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴدبٰ","boundary":[0.524605254317006,0.6694708040847112,0.5546953019571412,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"يٴْبڂ","boundary":[0.4939864274675805,0.6694708040847112,0.5196216237043888,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"قٛٯځ","boundary":[0.4396022307330512,0.6694708040847112,0.47431814227939456,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.4249277699388564,0.6694708040847112,0.43445744668602654,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"ٲك٧لاسځ","boundary":[0.3646778203319223,0.6694708040847112,0.4199801680282424,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوز","boundary":[0.3252099711079755,0.6694708040847112,0.3593764697977558,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"٦وٻ","boundary":[0.2980380299670765,0.6694708040847112,0.31998924947927165,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.2787274071087818,0.6694708040847112,0.2930175282002602,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"خٽوز","boundary":[0.2344218235570785,0.6694708040847112,0.2734260565746153,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽجوٹز","boundary":[0.1907209567963448,0.6694708040847112,0.2294894578662559,0.6837239397745629],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯ٧طز","boundary":[0.765023852717866,0.6906010777449164,0.8026372371161727,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"اٞطاز","boundary":[0.7334173217765235,0.6906010777449164,0.7598790686708414,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"ثبڂس","boundary":[0.7064267956729154,0.6906010777449164,0.7281966001478197,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6903413290331251,0.6906010777449164,0.7012060740442115,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"آٴ","boundary":[0.6690351407646308,0.6906010777449164,0.6850802929516898,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبئ١","boundary":[0.6384364711415709,0.6906010777449164,0.6638144191359269,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.6136632399381845,0.6906010777449164,0.6334723252718724,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"ٮصا","boundary":[0.5929214540079285,0.6906010777449164,0.6087256830923479,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"لايٴٺ","boundary":[0.5567459517570382,0.6906010777449164,0.5809547806221863,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5408620573809043,0.6906010777449164,0.5517268023919908,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاوٴبڂځ","boundary":[0.49615332930188805,0.6906010777449164,0.535900455789591,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.4701001142242827,0.6906010777449164,0.4957804206141235,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطسجٍ","boundary":[0.4266008197272054,0.6906010777449164,0.46516044092506176,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"ثوب","boundary":[0.40767318416985815,0.6906010777449164,0.4215816703621581,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"يٴْوبڂ","boundary":[0.3712087616743936,0.6906010777449164,0.4026540348048108,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"قوٛٯځ","boundary":[0.3109789692938251,0.6906010777449164,0.35154999778413465,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"زڂ٫وط","boundary":[0.2717126923335349,0.6906010777449164,0.3059598199287778,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاوٴوبڂځټوب","boundary":[0.20219041859840084,0.6906010777449164,0.26675109074222153,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.6906010777449164,0.19724598630210813,0.7048542134347682],"dir":"rtl"},{"str":"يٴڂػ٪ځ","boundary":[0.771333064570315,0.711695718565897,0.8098938386078075,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.7449539743331318,0.711695718565897,0.7706342807229726,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"ٞطزڀ","boundary":[0.706292414163811,0.711695718565897,0.7399847044740911,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"ٲبوٴۇٴس","boundary":[0.6710374252502855,0.711695718565897,0.7010716925351071,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"ذلا٢ڃز،","boundary":[0.613831216824565,0.711695718565897,0.6660558152886513,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٹآيٴضڀ،","boundary":[0.5627124907612713,0.711695718565897,0.6086104951958611,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشٳبز","boundary":[0.5202210575824766,0.711695718565897,0.5576934960552496,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5035308741517167,0.711695718565897,0.5152019082174293,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٟؽ","boundary":[0.46948531882013034,0.711695718565897,0.49858610359912464,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4580158570180743,0.711695718565897,0.46454088652383757,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"ٲثجزاوٴسڂكځ،","boundary":[0.3705234159779614,0.711695718565897,0.4530750098386462,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.3560505274474232,0.711695718565897,0.3655044212719399,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"اټٳڃوز","boundary":[0.3038836256131156,0.711695718565897,0.35103153274140164,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"ذبنوځ","boundary":[0.2541154337163206,0.711695718565897,0.2989128696956545,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"ثطذوٹضزاض","boundary":[0.1907209567963448,0.711695718565897,0.2490962843512732,0.7259488542557487],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.781317610696768,0.7329328907437761,0.8094570987032184,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"زؾشڃبثځ","boundary":[0.7257038231539339,0.7329328907437761,0.7764165961874755,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.7090136397231741,0.7329328907437761,0.7206846737888866,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"چۇٴڃاٴ","boundary":[0.6689731997660721,0.7329328907437761,0.7040952764899548,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"اټساٞځ","boundary":[0.6231841698582276,0.7329328907437761,0.6640473674922558,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظٲۇٴس","boundary":[0.5754317005979978,0.7329328907437761,0.6182580244047027,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"اثعاض","boundary":[0.5470704831015252,0.7329328907437761,0.5704127058919761,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبؾت","boundary":[0.49972115836860836,0.7329328907437761,0.5421802248010673,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4884331116038433,0.7329328907437761,0.49485493326153657,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٯٳځ","boundary":[0.450557683262783,0.7329328907437761,0.4835953772760867,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.42137001948531877,0.7329328907437761,0.4456189962145506,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځثبقس.","boundary":[0.36674393603440164,0.7329328907437761,0.4165322851575623,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3582779009608278,0.7329328907437761,0.3672075522408117,0.7471860264336279],"dir":"ltr"},{"str":"$نبئٳڃبٴ،","boundary":[0.29282167640531864,0.7329328907437761,0.35268427064435925,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"نسڂ٣ٻ،","boundary":[0.2435127326479876,0.7329328907437761,0.2879326473464527,0.7471860264336279],"dir":"rtl"},{"str":"#","boundary":[0.19313982396022306,0.7329328907437761,0.1988040045689713,0.7471860264336279],"dir":"ltr"},{"str":"1386","boundary":[0.19878384734260565,0.7329328907437761,0.23853389773567157,0.7471860264336279],"dir":"ltr"},{"str":"ظٲبوٴځ٦ٻ","boundary":[0.7365820063159308,0.7540275315647567,0.7859672109117785,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.6880635624538063,0.7540275315647567,0.7316178604462323,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6686387153127731,0.7540275315647567,0.6831216287897571,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"حب٬","boundary":[0.6378183161996909,0.7540275315647567,0.6637009757306377,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ق٧٭","boundary":[0.6017570382315394,0.7540275315647567,0.6328806327966444,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"زازٴ","boundary":[0.5673284955990056,0.7540275315647567,0.5968216417057376,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5506383121682457,0.7540275315647567,0.5623093462339583,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبذشبض","boundary":[0.5031277296244037,0.7540275315647567,0.545674166298547,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.4497917086608883,0.7540275315647567,0.49806826580662494,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځثبقس","boundary":[0.3982597594570986,0.7540275315647567,0.4449539743331317,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"وٴجبڂؿشځ","boundary":[0.3444601222871732,0.7540275315647567,0.39337579037236353,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.3302716875078852,0.7540275315647567,0.3395417590539541,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.30541053792724737,0.7540275315647567,0.3253438885658254,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"اٲط","boundary":[0.2834240408519787,0.7540275315647567,0.30048273898518757,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ٚبٞ٭","boundary":[0.24996304508499628,0.7540275315647567,0.2785863065242222,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس","boundary":[0.21750991063629643,0.7540275315647567,0.24512531075723978,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"٦وٻ","boundary":[0.1907209567963448,0.7540275315647567,0.21267217630853993,0.7682806672546084],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7956225223409259,0.7751221723857373,0.809752738023248,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"چٻ","boundary":[0.7718773096821877,0.7751221723857373,0.7906517664234648,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطحٯٻ","boundary":[0.7294060337297588,0.7751221723857373,0.7668581603171403,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"اڀ","boundary":[0.7126117046294429,0.7751221723857373,0.7286568568165019,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6981388160989047,0.7751221723857373,0.7075927099234213,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"سك٧ڃ٭","boundary":[0.650204931801384,0.7751221723857373,0.6931772145075913,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.5970301686487939,0.7751221723857373,0.6452407859316855,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"٢طاض","boundary":[0.5698783847342606,0.7751221723857373,0.5920110192837466,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.5400860041658267,0.7751221723857373,0.5649364510702113,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5286165423637708,0.7751221723857373,0.535141571869534,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.49942887858630647,0.7751221723857373,0.5236778553155382,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.4662097695357118,0.7751221723857373,0.4944098838802849,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.45332930188806014,0.7751221723857373,0.4611906201706644,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.434220251293422,0.7751221723857373,0.44838736822401093,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓوط","boundary":[0.4016058590337969,0.7751221723857373,0.42920110192837463,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"٪وطٞشاٴ","boundary":[0.35167640932607674,0.7751221723857373,0.3965867096687495,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳوڃاٴ","boundary":[0.30500617894797777,0.7751221723857373,0.34665725996102936,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"ضيٴڂ٧وطز","boundary":[0.25275446890228476,0.7751221723857373,0.30008396873530363,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢وساٰ","boundary":[0.21327689309950948,0.7751221723857373,0.24785519375405868,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"ثوٻ","boundary":[0.1907209567963448,0.7751221723857373,0.20843915877175298,0.7893753080755891],"dir":"rtl"},{"str":"طحضڂعڀ","boundary":[0.7500671907545521,0.796216813206718,0.7998353826513471,0.8104699488965699],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱ","boundary":[0.7007223006114358,0.796216813206718,0.7451689847476987,0.8104699488965699],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6475676946852112,0.796216813206718,0.6958442518309479,0.8104699488965699],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳبڂس.","boundary":[0.6086642477995028,0.796216813206718,0.6427702748101861,0.8104699488965699],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19072,0.3258,0.80989,0.81047],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/28c54c26cf4aa059686e9e248ef8c73a.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/5f0b82e55986631741b2189cc9f2df84.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.1883,0.15172,0.19014,0.19694]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7743474251834549,0.15171957215353002,0.8061863199623731,0.16354967477610696],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7471443929315326,0.15171957215353002,0.7704165154874689,0.16354967477610696],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7348484848484849,0.15325032273701775,0.7432137337902305,0.16508042535959472],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.6869971410835362,0.1557746170954485,0.731209903917221,0.16760471971802546],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.6414651866522635,0.1557746170954485,0.6831097225021836,0.16760471971802546],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.5862736007525364,0.1557746170954485,0.6375693072633206,0.16760471971802546],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.4755929584089229,0.15426762637780309,0.5015957804206141,0.1649574781451919],"dir":"ltr"},{"str":"10015","boundary":[0.5054054962037223,0.15426762637780309,0.5431700597997715,0.1649574781451919],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5433212389975138,0.15426762637780309,0.5483555062823355,0.1649574781451919],"dir":"ltr"},{"str":"1999","boundary":[0.5483605455889269,0.15426762637780309,0.5784754417792111,0.1649574781451919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47559,0.15172,0.80619,0.1676],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"35","boundary":[0.18830208963246656,0.15497503566995668,0.20644372774306255,0.16680513829253368],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1883,0.15498,0.20644,0.16681],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.7297352684270644,0.19364174669208475,0.7859672109117785,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"حشٳبً","boundary":[0.6945205939662702,0.19364174669208475,0.7246354901565544,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6830511321642142,0.19364174669208475,0.6895761616699775,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ثبڂؿشځ","boundary":[0.6355002351676409,0.19364174669208475,0.6782133978364576,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.62280118255728,0.19364174669208475,0.6306625008398843,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخٻ","boundary":[0.5873647786064636,0.19364174669208475,0.6179368672716787,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5708560102129946,0.19364174669208475,0.5825270442787073,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحشٹاڀ","boundary":[0.5185076933413961,0.19364174669208475,0.5660182758852381,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ٞٗبٮڃزټب","boundary":[0.4600315796546395,0.19364174669208475,0.5136699590136397,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.44874353288987434,0.19364174669208475,0.4551653545475676,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"زضخٻ","boundary":[0.4110898340388362,0.19364174669208475,0.44387231051831544,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ثبٮۇٴس٪ځ","boundary":[0.35930126501866066,0.19364174669208475,0.40625209971107973,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹز","boundary":[0.32890847011171825,0.19364174669208475,0.35440078674265324,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢ساٰ","boundary":[0.2954780622186387,0.19364174669208475,0.3240091949634923,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ثوٻ","boundary":[0.272922125915474,0.19364174669208475,0.2906403278908822,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲوٻضڂوعڀ","boundary":[0.1907209567963448,0.19364174669208475,0.26808439158771746,0.2078948823819365],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7949741315594974,0.21473638751306534,0.8091043472418195,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"حٹظٺ","boundary":[0.7591345830813679,0.21473638751306534,0.7899378847867338,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.7108378687092656,0.21473638751306534,0.7538735469999328,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳبڂۇٴس","boundary":[0.6685480077941275,0.21473638751306534,0.7056171470805617,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6540751192635893,0.21473638751306534,0.6635290130881059,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.6291204730229121,0.21473638751306534,0.6490156554458106,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"ضيٴ","boundary":[0.6112006987838473,0.21473638751306534,0.6241630751608578,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"چۇٴسڂاٴ","boundary":[0.5632668144863268,0.21473638751306534,0.6061009205133374,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"ٲس٬","boundary":[0.5314385540549621,0.21473638751306534,0.5582476651212793,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"ثوطاڀ","boundary":[0.49340186790297647,0.21473638751306534,0.5264194046899147,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"قۇٴبؾوبڂځ","boundary":[0.4293422025129342,0.21473638751306534,0.48832224685883213,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.41787274071087815,0.21473638751306534,0.4243977702166415,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"سكورڃم","boundary":[0.35423637707451455,0.21473638751306534,0.41293223930856726,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"اڂواٴ","boundary":[0.32321440569777593,0.21473638751306534,0.3492987638873494,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"يٴيوٗڃز","boundary":[0.26620976953571185,0.21473638751306534,0.3182741636245514,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.2547403077336558,0.21473638751306534,0.26126533723941914,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳچۇٴوڃاٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.21473638751306534,0.24972115836860845,0.22898952320291713],"dir":"rtl"},{"str":"وٴڃبظټبڀ","boundary":[0.7635523751931733,0.23583102833404596,0.8096922663441509,0.2500841640238977],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.7102163542296579,0.23583102833404596,0.7584929113753947,0.2500841640238977],"dir":"rtl"},{"str":"يٴخٹز","boundary":[0.6733487872068803,0.23583102833404596,0.7053117422449939,0.2500841640238977],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز.","boundary":[0.6405126654572331,0.23583102833404596,0.6684775648353214,0.2500841640238977],"dir":"rtl"},{"str":"دؽ","boundary":[0.7623093462339583,0.2570682005119251,0.7857925149499431,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7476348854397635,0.2570682005119251,0.7571645621869336,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"سٗڃڃاٴ","boundary":[0.7061513135792514,0.2570682005119251,0.7426502964897596,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطحٯوٻ","boundary":[0.6574312974534704,0.2570682005119251,0.7009305919505476,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"سٹؾٗٻ","boundary":[0.6145568769737284,0.2570682005119251,0.6523615999669214,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوبظٲوبٴ","boundary":[0.553742525028556,0.2570682005119251,0.6095685180588221,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5420714909628435,0.2570682005119251,0.5487111958553513,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"ظٲبوٴځ","boundary":[0.5036115030571793,0.2570682005119251,0.5367902976550426,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"٦وٻ","boundary":[0.4809245447826378,0.2570682005119251,0.502996707653027,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبذشووبض","boundary":[0.42111805415574816,0.2570682005119251,0.4758949951465402,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوبظٲبوٴځ","boundary":[0.3616945508298058,0.2570682005119251,0.41612969524084187,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"قو٧٭","boundary":[0.3193845326883021,0.2570682005119251,0.3567407867095913,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"انوٯځ","boundary":[0.27669152724585094,0.2570682005119251,0.31408318215413555,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"ذوٹز","boundary":[0.23984411744943893,0.2570682005119251,0.2716984310480245,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.22516965665524422,0.2570682005119251,0.23450245246254114,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"دڃوسا","boundary":[0.1907209567963448,0.2570682005119251,0.21994893502654034,0.27132133620177684],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳوبڂس،","boundary":[0.7686723106900489,0.2781628413329057,0.8096317946650541,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"يٴاحسټبڀ","boundary":[0.7088658200631591,0.2781628413329057,0.7637278783937562,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"آٲوٹظقځ","boundary":[0.6494826311899482,0.2781628413329057,0.7038063562453806,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.63037358059531,0.2781628413329057,0.6445406975258989,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.5691560841228246,0.2781628413329057,0.6254094347256115,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢وساٰ","boundary":[0.5293724383524827,0.2781628413329057,0.5639622387959418,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"ثوٻ","boundary":[0.5066479211542947,0.2781628413329057,0.5243532889874353,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"طحضڂعڀ","boundary":[0.4420916481892091,0.2781628413329057,0.4917993684069072,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻټبڀ","boundary":[0.37792111805415574,0.2781628413329057,0.4372539138614526,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.3247665121279312,0.2781628413329057,0.3730430692736679,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"ٲوځوٴٳبڂۇٴوس","boundary":[0.25179735268427056,0.2781628413329057,0.3199287778001747,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.24050930591950548,0.2781628413329057,0.2469311275771987,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.22155955849566006,0.2781628413329057,0.23560087877362615,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"اڂواٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.2781628413329057,0.21665113134978078,0.29241597702275746],"dir":"rtl"},{"str":"ٲؿڃط","boundary":[0.7777833770073238,0.2992931149931109,0.8098535241550762,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځسٹاوٴس","boundary":[0.7262816636430827,0.2992931149931109,0.7729456426795672,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7118750768091032,0.2992931149931109,0.7211617281462072,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6529899885775716,0.2992931149931109,0.7069279175382188,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴاٮٳٯٯځ","boundary":[0.5891117382248202,0.2992931149931109,0.6481522542498153,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.472166229926762,0.29809915431394896,0.4992430557957591,0.30992925693652595],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.5034401173333459,0.29809915431394896,0.5839761472821339,0.30992925693652595],"dir":"ltr"},{"str":"وٴڃع","boundary":[0.4500839884431901,0.2992931149931109,0.46721763085399437,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشٟبزٺ","boundary":[0.40030510280658615,0.2992931149931109,0.4451656252099711,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"قبڂبوٴځ","boundary":[0.35578848350466974,0.2992931149931109,0.39540983048056527,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳبڂۇٴس.","boundary":[0.3106564536719747,0.2992931149931109,0.3509507491769132,0.31354625068296266],"dir":"rtl"},{"str":"يطيٴضر","boundary":[0.7403312504199421,0.3203877558140916,0.7857656386481219,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"اؾش٣طاض","boundary":[0.6920345360478397,0.3203877558140916,0.7354128871867232,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"ثطذځ","boundary":[0.6535357231396683,0.3203877558140916,0.6871968017200834,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6392629174225627,0.3203877558140916,0.6486415882967607,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱټب","boundary":[0.5773869515554658,0.3203877558140916,0.6343647114157092,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"ثًٗبً","boundary":[0.5455385338977355,0.3203877558140916,0.5724903509914203,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"ٚڃط","boundary":[0.5197675199892494,0.3203877558140916,0.5405697775986024,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"ٞۇٴځ","boundary":[0.4911442585500234,0.3203877558140916,0.5148857698818359,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹزٺ","boundary":[0.46150866913439975,0.3203877558140916,0.48630652422226694,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"اٲوب","boundary":[0.43653833232547196,0.3203877558140916,0.456618251146824,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4176106967681247,0.3203877558140916,0.4316671099539131,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"ظٲڃۇٴوٻ","boundary":[0.3729019686891083,0.3203877558140916,0.41273264798763687,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوشبوٴساضز","boundary":[0.30803601424443994,0.3203877558140916,0.36798360545588926,0.3346408915039434],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.19072095679634482,0.3191937951349297,0.2180738098353897,0.3310238977575066],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.22232486729825976,0.3191937951349297,0.30291567560303695,0.3310238977575066],"dir":"ltr"},{"str":"ٲځ","boundary":[0.7909359672109118,0.34148239663507224,0.8098636027682591,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"سٹاٴ","boundary":[0.7642981925687025,0.34148239663507224,0.7902808573540281,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"ٲجبحث","boundary":[0.7165658805348384,0.34148239663507224,0.7593011355237519,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6575656789625747,0.34148239663507224,0.7115468858288168,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"ٲعثٹض","boundary":[0.6211617281462071,0.34148239663507224,0.6525465295975273,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.6064939864274675,0.34148239663507224,0.6158267822347644,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"زاضاڀ","boundary":[0.5682557280118256,0.34148239663507224,0.6015374470242624,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"خۇٴجٻټبڀ","boundary":[0.5061513135792515,0.34148239663507224,0.5632849720943645,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿڃبض","boundary":[0.4689209164818921,0.34148239663507224,0.501132164214204,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"ٞۇٴځ","boundary":[0.4401162400053752,0.34148239663507224,0.4639842466857701,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"سطڀ","boundary":[0.41460727003964254,0.34148239663507224,0.43958207350668543,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"وٴؿجز","boundary":[0.3735469999328092,0.34148239663507224,0.40958812067459516,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.3568568165020493,0.34148239663507224,0.3685278505677618,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبڂط","boundary":[0.3248471410333938,0.34148239663507224,0.3518926706323508,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوشبوٴساضزټب","boundary":[0.24730229120473018,0.34148239663507224,0.3197473627628838,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"ثطقوٳطز","boundary":[0.1907209567963448,0.34148239663507224,0.24228314183968283,0.355735532324924],"dir":"rtl"},{"str":"زلاڂ٭","boundary":[0.7758694458505352,0.36257703745605285,0.8098132097023449,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"ظڂبزڀ","boundary":[0.73473779024888,0.36257703745605285,0.7709633478622867,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"خٽز","boundary":[0.6968722703755963,0.36257703745605285,0.7298291953636912,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"سجٗڃز","boundary":[0.6533528186521534,0.36257703745605285,0.6919715673335198,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6391276468554649,0.36257703745605285,0.6484142981925688,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.5802425586239333,0.36257703745605285,0.6341804875845805,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.46007189410737076,0.3613830767768909,0.48978959426282415,0.37321317939946785],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.49450325875159573,0.3613830767768909,0.575094067056373,0.37321317939946785],"dir":"ltr"},{"str":"يٴخٹز","boundary":[0.4229725189813881,0.36257703745605285,0.4549821944500437,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.3933615534502452,0.36257703745605285,0.4181012966098293,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٻ","boundary":[0.3726692602631377,0.36257703745605285,0.3885238191224887,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.3583282940267419,0.36257703745605285,0.3677325904670158,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"خٳٯٻ","boundary":[0.32107773970301684,0.36257703745605285,0.35340993079352284,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"يطيٴضرټبڀ","boundary":[0.24510515353087411,0.36257703745605285,0.3161795336961634,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوش٣طاض","boundary":[0.1907209567963448,0.36257703745605285,0.24018679029765502,0.3768301731459046],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.7898373983739837,0.3838142096339319,0.8097325807968823,0.3980673453237837],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱ","boundary":[0.7404925082308674,0.3838142096339319,0.7849391923671302,0.3980673453237837],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځسٹاٴ","boundary":[0.690529463145871,0.3838142096339319,0.7356547739031108,0.3980673453237837],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.674020694752402,0.3838142096339319,0.6856917288181146,0.3980673453237837],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹاضز","boundary":[0.6379657202467909,0.3838142096339319,0.6691829604246455,0.3980673453237837],"dir":"rtl"},{"str":"ظڂط","boundary":[0.6146173486528254,0.3838142096339319,0.6330642586054385,0.3980673453237837],"dir":"rtl"},{"str":"اقبضٺ","boundary":[0.5791607874756433,0.3838142096339319,0.6096989854196062,0.3980673453237837],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳٹز","boundary":[0.5467479674796748,0.3838142096339319,0.5743230531478868,0.3980673453237837],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5386850769334139,0.3838142096339319,0.5419102331519182,0.3980673453237837],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7719377813612847,0.4023618679996318,0.7796338103876905,0.41419197062220875],"dir":"ltr"},{"str":"يطيٴضر","boundary":[0.7034502452462541,0.4049088504549126,0.7488846334744339,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.6607572398038029,0.4049088504549126,0.6935127326479876,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"ٲحٹض","boundary":[0.6243331317610696,0.4049088504549126,0.6559195054760464,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹزٴ","boundary":[0.5899278520432614,0.4049088504549126,0.6194953974333133,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"اٲٹض","boundary":[0.5615030571793321,0.4049088504549126,0.5849949717993184,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.5093159981186589,0.4049088504549126,0.5566653228515756,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.46140227104750386,0.4049088504549126,0.504437949338171,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4501142242827386,0.4049088504549126,0.45653604594043196,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽؿبظڀ","boundary":[0.3983706242021098,0.4049088504549126,0.4452267941516153,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.3624907612712491,0.4049088504549126,0.39348036590165186,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.31910233151918294,0.4049088504549126,0.3574717665652275,0.41916198614476435],"dir":"rtl"},{"str":"ثطذځ","boundary":[0.7522038567493112,0.4260034912758932,0.7859067392326816,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7375293959551166,0.4260034912758932,0.7470590727022867,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹا٢ٕ","boundary":[0.6996741248404219,0.4260034912758932,0.7323086743264126,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6803635019821271,0.4260034912758932,0.6946536230736057,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱ","boundary":[0.6306356245380635,0.4260034912758932,0.6750823086743263,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.6043976348854398,0.4260034912758932,0.6300779412752806,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.551021299469193,0.4260034912758932,0.599368085249342,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٹٖځ","boundary":[0.5155848955183766,0.4260034912758932,0.5458005778404892,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"وٴ٫بٺ","boundary":[0.4877880803601425,0.4260034912758932,0.5103641738896728,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4763186185580864,0.4260034912758932,0.48284364806384966,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"وٴ٫ط","boundary":[0.4344319021702614,0.4260034912758932,0.471299469193039,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"خعڂطٺ","boundary":[0.3931499025734059,0.4260034912758932,0.42946114625280024,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"اڀ","boundary":[0.37648995498219445,0.4260034912758932,0.3925351071692535,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"وٴؿجز","boundary":[0.3354296848753611,0.4260034912758932,0.37147080561714707,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.3187395014446012,0.4260034912758932,0.33041053551031374,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسټبڀ","boundary":[0.2502855607068467,0.4260034912758932,0.30862057380904384,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.20219041859840084,0.4260034912758932,0.24522609688906805,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.4260034912758932,0.19724598630210813,0.44025662696574497],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽؿبظڀ","boundary":[0.7628468722703755,0.44709813209687377,0.8097728952496136,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.7261271249076127,0.44709813209687377,0.7571894107370826,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.6826278304105355,0.44709813209687377,0.7209823408605881,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"يٴخٹز","boundary":[0.6453772760868104,0.44709813209687377,0.6776361271850223,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.6153833232547201,0.44709813209687377,0.6403567743199942,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٻ","boundary":[0.5942585500235167,0.44709813209687377,0.6101626016260162,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.564869313982396,0.44709813209687377,0.5892521169252399,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.5314486326681448,0.44709813209687377,0.5597245299353714,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5183665927568366,0.44709813209687377,0.5262279110394409,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخٻ","boundary":[0.4827487737687294,0.44709813209687377,0.5134049911655233,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.4660585903379695,0.44709813209687377,0.477729624403682,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"طٞڃزټب","boundary":[0.4045790499227306,0.44709813209687377,0.4511019283746556,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.3931095881206746,0.44709813209687377,0.3996346176264379,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"دشبوٴؿڃ٭ټبڀ","boundary":[0.3135187798158973,0.44709813209687377,0.3881785650078332,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٹخٹز","boundary":[0.2688302089632466,0.44709813209687377,0.30849963045084994,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.24972115836860845,0.44709813209687377,0.26388827529919734,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.1907209567963448,0.44709813209687377,0.24470216366258693,0.4613512677867256],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.6957434656991197,0.46699881223869244,0.7244536570239138,0.4788289148612694],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.7289702344957333,0.46699881223869244,0.8095610428005106,0.4788289148612694],"dir":"ltr"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.6707451454679836,0.4681927729178544,0.6906403278908821,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"ذلأټب","boundary":[0.6315998118658871,0.4681927729178544,0.6658267822347643,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"دٹقف","boundary":[0.5854599207149095,0.4681927729178544,0.6267620775381306,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"زازٺ","boundary":[0.5559995192548828,0.4681927729178544,0.5805628490974185,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"قٹز","boundary":[0.5256131156352885,0.4681927729178544,0.551104246928862,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"٦وٻ","boundary":[0.4988241617953369,0.4681927729178544,0.520775381307532,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"ڂ٧وځ","boundary":[0.46232091429736505,0.4681927729178544,0.49398642746758037,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.4480481085802593,0.4681927729178544,0.45742677945445737,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"وٴشوبڂح","boundary":[0.40728512117743426,0.4681927729178544,0.44321037425250276,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوش٣طاض","boundary":[0.35296647181347846,0.4681927729178544,0.40238007481217514,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوشبوٴساضز،","boundary":[0.28400860041658266,0.4681927729178544,0.3480481085802593,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"سوإٲڃاٴ","boundary":[0.23847342605657457,0.4681927729178544,0.27917086608882613,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"وٴ٫وط","boundary":[0.1907209567963448,0.4681927729178544,0.2336356917288181,0.48244590860770614],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴسڀ","boundary":[0.7587549553181482,0.48945370032188323,0.804592488073641,0.503706836011735],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7398273197608009,0.48945370032188323,0.7538837329465893,0.503706836011735],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱټبڀ","boundary":[0.6645669555869111,0.48945370032188323,0.7347476987166565,0.503706836011735],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.6113774593343229,0.48945370032188323,0.6596889068064233,0.503706836011735],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹاټس","boundary":[0.5682960424645568,0.48945370032188323,0.6064769810583154,0.503706836011735],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹز.","boundary":[0.5417086608882618,0.48945370032188323,0.5634583081368004,0.503706836011735],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7719377813612847,0.5238223393033186,0.7796338103876905,0.5356524419258956],"dir":"ltr"},{"str":"سسيٴڂاٴ","boundary":[0.712131290734395,0.5263693217585994,0.7492407444735604,0.5406224574484512],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبذشبض","boundary":[0.6646557856712288,0.5263693217585994,0.7071671448646963,0.5406224574484512],"dir":"rtl"},{"str":"نحڃح","boundary":[0.619891822885171,0.5263693217585994,0.6597328831087683,0.5406224574484512],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.5667372169589464,0.5263693217585994,0.615013774104683,0.5406224574484512],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7718974669085533,0.54746396257958,0.7860276825908755,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"نٹضسځ","boundary":[0.7247698716656588,0.54746396257958,0.7669361753179371,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٻ","boundary":[0.7080360142444397,0.54746396257958,0.7240206947524019,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.6548612510918497,0.54746396257958,0.7030718683747411,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹز","boundary":[0.6242625814687898,0.54746396257958,0.6498904951743885,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.6097896929382516,0.54746396257958,0.6191224887455485,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"ٲشٗٽس","boundary":[0.5676812470604045,0.54746396257958,0.6048560931398739,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5509910636296445,0.54746396257958,0.562662097695357,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.5028959215211987,0.54746396257958,0.5459315998118658,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"اثطثرف","boundary":[0.4497413155949741,0.54746396257958,0.4979203680178259,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4382718537929181,0.54746396257958,0.4447968832986814,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"٦بضا","boundary":[0.41170462944298863,0.54746396257958,0.4332527044278707,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"ثساوٴس","boundary":[0.3782637909023718,0.54746396257958,0.40668548007794125,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.3492919387300437,0.54746396257958,0.3733860752991793,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.3162198481488947,0.54746396257958,0.3443646895650573,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاؾبؼ","boundary":[0.26506080763286965,0.54746396257958,0.3113821138211382,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴوسټبڀ","boundary":[0.1907209567963448,0.54746396257958,0.25510313780823757,0.5617170982694317],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴجٗث","boundary":[0.7688537257273399,0.5685586034005606,0.8097728952496136,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7546285539306513,0.5685586034005606,0.7639152052677551,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6957434656991197,0.5685586034005606,0.7496813946597669,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.5758079688234898,0.5673646427213986,0.6053577508405,0.5791947453439756],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.6100385674931129,0.5673646427213986,0.6906293757978902,0.5791947453439756],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.5614828999529662,0.5685586034005606,0.5616811126788951,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.552032520325203,0.5685586034005606,0.5566653228515753,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ٰ","boundary":[0.5409930793522808,0.5685586034005606,0.544134247127595,0.5828117390904124],"dir":"ltr"},{"str":"ٻ","boundary":[0.5245347040247259,0.5685586034005606,0.5279782301955248,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5012463884969426,0.5685586034005606,0.5073305113216419,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.48899751394208124,0.5685586034005606,0.4917758516428136,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.4739266276960288,0.5685586034005606,0.4792447759188333,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46790297655042645,0.5685586034005606,0.4690687361419067,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.4530336625680304,0.5685586034005606,0.45833165356446925,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.44680843915877155,0.5685586034005606,0.44809514210844575,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.43576899818584947,0.5685586034005606,0.4372169589464488,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.42593899079486647,0.5685586034005606,0.4259961029362358,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ٲ","boundary":[0.4195121951219511,0.5685586034005606,0.42110125646711,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ٹ","boundary":[0.41187596586709657,0.5685586034005606,0.4145132029832694,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.4054491701941812,0.5685586034005606,0.40689713095478053,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.39519250151179186,0.5685586034005606,0.40051064973459644,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3891688503661895,0.5685586034005606,0.39033460995766966,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ځ","boundary":[0.3766948867835785,0.5685586034005606,0.3843512732647987,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.36162400053752597,0.5685586034005606,0.3669219915339649,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3556003493919236,0.5685586034005606,0.3567661089834038,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ٹ","boundary":[0.34796412013706907,0.5685586034005606,0.3506013572532419,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.34032789088221455,0.5685586034005606,0.3431062285829469,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ٳ","boundary":[0.3232647987636901,0.5685586034005606,0.32735335617818984,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3082174292817308,0.5685586034005606,0.309383188873211,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2987670496539676,0.5685586034005606,0.30339985218034,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2837196801720083,0.5685586034005606,0.2848854397634885,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26506752670832495,0.5685586034005606,0.26623328629980514,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2556171470805617,0.5685586034005606,0.2602499496069341,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"اٴ","boundary":[0.23873211046160048,0.5685586034005606,0.24626755358462674,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.22207216287038903,0.5685586034005606,0.22472955721292748,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ","boundary":[0.21163743868843646,0.5685586034005606,0.2129241416381106,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"وت","boundary":[0.1907209567963448,0.5685586034005606,0.2067795471343143,0.5828117390904124],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبذشبضڀ","boundary":[0.753923940065847,0.5897957755784398,0.8094570987032184,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبؾت","boundary":[0.7065746153329302,0.5897957755784398,0.749033681765389,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6876469797755829,0.5897957755784398,0.7017033929613712,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"ضاؾشبڀ","boundary":[0.6389612264251768,0.5897957755784398,0.6825673587314384,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"اٞعاڂف","boundary":[0.5919818271840745,0.5897957755784398,0.6340340607521667,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"اثطثركځ","boundary":[0.5337868709265604,0.5897957755784398,0.5870793809839727,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظټب","boundary":[0.47333534905596986,0.5897957755784398,0.5289088221460726,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"زاقشٻ","boundary":[0.4328596385137405,0.5897957755784398,0.4684360739077438,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس.","boundary":[0.39718134784653625,0.5897957755784398,0.42802190418598396,0.6040489112682915],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7719377813612847,0.623309226418484,0.7796338103876905,0.635139329041061],"dir":"ltr"},{"str":"يطيٴضرټبڀ","boundary":[0.6781865215346368,0.6258562088737647,0.7492407444735604,0.6401093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴاٮٳٯٯځ","boundary":[0.6143082711818852,0.6258562088737647,0.6733487872068804,0.6401093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7718168380030908,0.6469508496947454,0.7859470536854128,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ٲجبحث","boundary":[0.7240845259692266,0.6469508496947454,0.7668197809581401,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳ٧بضڀټبڀ","boundary":[0.6430927904320365,0.6469508496947454,0.7188638043405227,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴ","boundary":[0.6159208492911376,0.6469508496947454,0.6378720688033327,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"اٮٳٯٯځ","boundary":[0.578193240610092,0.6469508496947454,0.6152019082174293,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ثركځ","boundary":[0.5345125310757239,0.6469508496947454,0.5729725189813881,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5198380702815293,0.6469508496947454,0.5293677470286993,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"سٗٽسار","boundary":[0.4692837465564738,0.6469508496947454,0.5148817692602853,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.40755224081166425,0.6469508496947454,0.4642541969203761,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ٲطثٹٌ","boundary":[0.3644762480682658,0.6469508496947454,0.4025330914466169,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.34778606463750583,0.6469508496947454,0.3594570987032184,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"اڂدوبز","boundary":[0.30589934824968085,0.6469508496947454,0.34272660081972717,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳۇٴوٹاڂځ","boundary":[0.24407713498622588,0.6469508496947454,0.30088019888463347,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.23260767318416983,0.6469508496947454,0.2391327026899332,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"اڂدوبز","boundary":[0.1907209567963448,0.6469508496947454,0.22754820936639117,0.6612039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ظثبٴ","boundary":[0.7843344755761607,0.6681880218726245,0.8096317946650541,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكشط٤","boundary":[0.7313814419135927,0.6681880218726245,0.7793153262111132,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ٞۇٴځ","boundary":[0.7027581804743667,0.6681880218726245,0.7264996918061791,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6900072015405081,0.6681880218726245,0.6979204461466102,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبڂط","boundary":[0.6582127462897468,0.6681880218726245,0.6851187674953207,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.5972052909479046,0.6681880218726245,0.6533068031657026,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹاټس","boundary":[0.5541456695558691,0.6681880218726245,0.5923118940255141,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ثٹز","boundary":[0.5307834441980783,0.6681880218726245,0.5493079352281127,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱټبڀ","boundary":[0.4557784048914869,0.6681880218726245,0.5258852381912248,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"٦ڃٟڃز","boundary":[0.40925552643956187,0.6681880218726245,0.4509406705637304,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ثوڃاٴاٮٳٯٯوځ","boundary":[0.3331524229275787,0.6681880218726245,0.4044177921118054,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"اڂواٴ","boundary":[0.30235167640932603,0.6681880218726245,0.32825002100295136,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"دشبوٴؿوڃ٭","boundary":[0.24290801585701807,0.6681880218726245,0.29747762275478457,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.22861654236377071,0.6681880218726245,0.23794933817106764,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ثوطاڀ","boundary":[0.1907209567963448,0.6681880218726245,0.2238392797151112,0.6824411575624763],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴټب","boundary":[0.7532587515957803,0.6893182955328298,0.809752738023248,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"اڂدبز","boundary":[0.717419203117651,0.6893182955328298,0.7482922477762654,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳٹزٺ","boundary":[0.6785762279110393,0.6893182955328298,0.7124000537526036,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.6453571188604447,0.6893182955328298,0.6735572332050177,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.6314687898945105,0.6893182955328298,0.6403955172691315,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6123597392998722,0.6893182955328298,0.6265268562304612,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"اضسجبَبر","boundary":[0.5545689713095477,0.6893182955328298,0.6072599610293623,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴ","boundary":[0.5275986024323053,0.6893182955328298,0.5495498219445004,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"اٮٳٯٯځ،","boundary":[0.48608479473224475,0.6893182955328298,0.5271249076127125,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"ظثبوٴځ","boundary":[0.4510515353087414,0.6893182955328298,0.4810051736881004,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"ٲكشط٤","boundary":[0.39809850164617344,0.6893182955328298,0.4460323859436941,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.38362561311563526,0.6893182955328298,0.39295840892293216,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"ثسڂاٴ","boundary":[0.34897534099307936,0.6893182955328298,0.3786064637505879,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴٓٹض","boundary":[0.30652422226701603,0.6893182955328298,0.3439561916280319,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"اڂدوبز","boundary":[0.264637505879191,0.6893182955328298,0.30146475844923737,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳبڂوس","boundary":[0.22293220452865686,0.6893182955328298,0.25979977155143447,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.21164415776389167,0.6893182955328298,0.21806597942158493,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"آٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.6893182955328298,0.20676610898340386,0.7035714312226815],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.8003191560841229,0.7104129363538104,0.8096519518914197,0.7246660720436622],"dir":"rtl"},{"str":"سٹؾٗٻ","boundary":[0.7578277229053282,0.7104129363538104,0.7954548407985216,0.7246660720436622],"dir":"rtl"},{"str":"زټس.","boundary":[0.7247698716656588,0.7104129363538104,0.7529565005337693,0.7246660720436622],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7719377813612847,0.7440689185507531,0.7796338103876905,0.7558990211733301],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7388060202916078,0.7466159010060338,0.7490257340589934,0.7608690366958856],"dir":"rtl"},{"str":"ّٟ","boundary":[0.7180642343613519,0.7466159010060338,0.738745548612511,0.7608690366958856],"dir":"ltr"},{"str":"سٳبٲڃز","boundary":[0.667711482899953,0.7466159010060338,0.7131999190757505,0.7608690366958856],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٟٽٹٲځ","boundary":[0.6151414365383323,0.7466159010060338,0.6628737485721964,0.7608690366958856],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.6036719747362763,0.7466159010060338,0.6101970042420396,0.7608690366958856],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯڃبسځ","boundary":[0.550678626620977,0.7466159010060338,0.5919203117651012,0.7608690366958856],"dir":"rtl"},{"str":"حٹظٺ","boundary":[0.5148390781428476,0.7466159010060338,0.5456423798482133,0.7608690366958856],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.46692535107169253,0.7466159010060338,0.5099610293623597,0.7608690366958856],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.7271887388295369,0.7677105418270145,0.7811093193576563,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.6098736813814418,0.7665165811478526,0.6372265344204867,0.7783466837704296],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.6414775918833567,0.7665165811478526,0.722068400188134,0.7783466837704296],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.5930591950547603,0.7677105418270145,0.6047100718941072,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"ٮحبِ","boundary":[0.5561109991265201,0.7677105418270145,0.5881408318215412,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٟٽٹٲځ","boundary":[0.5035409527648994,0.7677105418270145,0.5512732647987635,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4922529060001343,0.7677105418270145,0.4986747276578276,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳچۇٴڃاٴ","boundary":[0.4344621380098098,0.7677105418270145,0.48741517167237774,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٯڃبسځ","boundary":[0.3814687898945105,0.7677105418270145,0.4227104750386346,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"٦ٯڃٻ","boundary":[0.34989159446995083,0.7677105418270145,0.37663105556675397,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"اٲ٧بوٴوبر","boundary":[0.29463145871128127,0.7677105418270145,0.3449549246738289,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"اخطاڂوځ","boundary":[0.24286770140428676,0.7677105418270145,0.2896929382516965,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.2285762279110394,0.7677105418270145,0.23790902371833633,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"ثوطاڀ","boundary":[0.1907209567963448,0.7677105418270145,0.2237384935832829,0.7819636775168662],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.7623832560639655,0.7888051826479952,0.8097930524759792,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽڃۇٴٻ","boundary":[0.7253544312302627,0.7888051826479952,0.7574401463490699,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿشٱټبڀ","boundary":[0.6496405294631458,0.7888051826479952,0.720390285360564,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6015453873546999,0.7888051826479952,0.6445810656453671,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.5483706242021098,0.7888051826479952,0.5965812414850014,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"آٲبزٺ","boundary":[0.5133373647786065,0.7888051826479952,0.5433111603843311,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳٹزٺ","boundary":[0.47465118072480494,0.7888051826479952,0.50849963045085,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.44163811059598196,0.7888051826479952,0.46976076273722916,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4303500638312168,0.7888051826479952,0.4367718854889101,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.40134381509104344,0.7888051826479952,0.4254723482280243,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوز","boundary":[0.362258953168044,0.7888051826479952,0.39642545185782435,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"ثوب","boundary":[0.3435127326479876,0.7888051826479952,0.35742121884028755,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"سإ٦ڃوس","boundary":[0.29997312369817913,0.7888051826479952,0.33864841736238627,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"ثوط","boundary":[0.27820331922327485,0.7888051826479952,0.2951555465967882,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"خعئڃوبر","boundary":[0.22157141030094746,0.7888051826479952,0.27328495599005576,0.8030583183378469],"dir":"rtl"},{"str":"اڂواٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.7888051826479952,0.21666109676205442,0.8030583183378469],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19072,0.19364,0.80986,0.80306],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/48615223e86be3fa4afa4686c7705ffe.jpg","blurred":"/storage/books/50dbda6db0ef84b5/pages/6f18d5ad20c28026d9f329ebd924fa97.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.19067,0.15469,0.19004,0.18397]},"elements":[{"words":[{"str":"36","boundary":[0.7846872270375596,0.1583957882355211,0.8028288651481554,0.17022589085809808],"dir":"ltr"},{"str":"استقشاس","boundary":[0.4714198254004408,0.15697047466653602,0.5122520997110797,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"استاوذاسد","boundary":[0.41732325472015047,0.15697047466653602,0.46789818850555426,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.3106564536719747,0.15469400948872813,0.3366592756836659,0.16538386125611695],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.3404689914667741,0.15469400948872813,0.4136094873345427,0.16538386125611695],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.29309447020090035,0.15697047466653602,0.3069138614526641,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"ساصمانَا","boundary":[0.23717577101390844,0.15697047466653602,0.28954029726287867,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.22691997581132836,0.15697047466653602,0.23349506147954038,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"صىایع","boundary":[0.19068171739568632,0.15697047466653602,0.22330618826849422,0.168800577289113],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.7556708996842033,0.19321415262138916,0.8095914802123227,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.7442014378821473,0.19321415262138916,0.7507264673879107,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7313209702344957,0.19321415262138916,0.7391822885171,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٽبڂز","boundary":[0.6912282469932137,0.19321415262138916,0.7263778605196001,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ز٢ز","boundary":[0.658593697507223,0.19321415262138916,0.6862090976281663,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.641903514076463,0.19321415262138916,0.6535745481421756,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"دڃبزٺ","boundary":[0.6076563864812201,0.19321415262138916,0.6369724909636217,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظڀ","boundary":[0.5728112611704629,0.19321415262138916,0.6071994893502654,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"آٴ","boundary":[0.5517066451656252,0.19321415262138916,0.5677517973526842,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ثذطزاظڂٱ","boundary":[0.4981287374857219,0.19321415262138916,0.5468689108378687,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"لاظٰ","boundary":[0.4691224887455486,0.19321415262138916,0.49325102188252945,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.4526137203520795,0.19321415262138916,0.4642847544177921,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ش٦ط","boundary":[0.42499832023113615,0.19321415262138916,0.44779614325068867,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوز","boundary":[0.38584290801585697,0.19321415262138916,0.42000940670563724,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ثوب","boundary":[0.36709668749580054,0.19321415262138916,0.3810051736881005,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"دڃوبزٺؾوبظڀ","boundary":[0.28652507991823395,0.19321415262138916,0.362258953168044,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"اڂواٴ","boundary":[0.25558691124101324,0.19321415262138916,0.28160080519074415,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوشبوٴساضز","boundary":[0.1907209567963448,0.19321415262138916,0.25066854800779415,0.20746728831124095],"dir":"rtl"},{"str":"ټڃچ٦ساٰ","boundary":[0.7560404488342404,0.2144513247992683,0.8099643889000873,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7416500654584063,0.2144513247992683,0.7509205133373646,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"خعئڃبر","boundary":[0.6910132365786468,0.2144513247992683,0.736711445374968,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.6483202311361955,0.2144513247992683,0.6810757239803803,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.6004065040650406,0.2144513247992683,0.6434421823557077,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"زچبض","boundary":[0.5665625209971108,0.2144513247992683,0.5955011638589175,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"طاٲٹقځ","boundary":[0.5091289578088938,0.2144513247992683,0.5565645367197474,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبوٴځ","boundary":[0.4561613921924343,0.2144513247992683,0.5042320409269824,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"وٴرٹاټس","boundary":[0.4088523819122488,0.2144513247992683,0.4511422428273869,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"قس.","boundary":[0.38085399449035806,0.2144513247992683,0.4038882360425503,0.22870446048912008],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7719377813612847,0.2479647756393125,0.7796338103876905,0.25979487826188946],"dir":"ltr"},{"str":"دطټڃع","boundary":[0.7154777845202137,0.2505117580945933,0.7493616878317542,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7011456023651145,0.2505117580945933,0.7105465963502717,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٯڃ٣ٻظز٪ځ","boundary":[0.6257777329839413,0.2505117580945933,0.6962422493960863,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.606850097426594,0.2505117580945933,0.6209065106123824,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"حٹظٺ","boundary":[0.5711785258348451,0.2505117580945933,0.6017368810051736,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.52326479876369,0.2505117580945933,0.5663004770543573,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5119767519989249,0.2505117580945933,0.5183985736566181,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"ثٽؿبظڀ","boundary":[0.460233151918296,0.2505117580945933,0.5070893218678015,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"ٲۇٴبثٕ","boundary":[0.4243372372910951,0.2505117580945933,0.4553428936178382,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"اوٴؿبوٴځ","boundary":[0.3812369817913055,0.2505117580945933,0.41944146990733955,0.26476489378444507],"dir":"rtl"},{"str":"حٹظٺ","boundary":[0.750369549150037,0.2716063989155739,0.7809279043203654,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.6977995027884162,0.2716063989155739,0.7451488275213329,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6784888799301215,0.2716063989155739,0.6927790010216,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"سٳبٲځ","boundary":[0.63640059127864,0.2716063989155739,0.6734191824435726,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"ظٲڃۇٴٻټب","boundary":[0.5845427669152724,0.2716063989155739,0.6311193979708392,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"زچبض","boundary":[0.5505173688100518,0.2716063989155739,0.5795983576278615,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٯڃ٣ٻ","boundary":[0.5090539541759054,0.2716063989155739,0.5455689850484507,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"ظز٪ځ","boundary":[0.47441376066653224,0.2716063989155739,0.5084391587717529,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"ٲجشۇٴځ","boundary":[0.43172075522408115,0.2716063989155739,0.4694729134871041,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.4158368608479473,0.2716063989155739,0.4267016058590338,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓطار","boundary":[0.37255929584089226,0.2716063989155739,0.41090273363000634,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"اٞوطاز","boundary":[0.3351071692535107,0.2716063989155739,0.36754030113487074,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"قوسٺ","boundary":[0.2980380299670765,0.2716063989155739,0.33016547412639585,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوز","boundary":[0.2587717530067863,0.2716063989155739,0.29293825169656657,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.24730229120473018,0.2716063989155739,0.2538273207104935,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"يوطيٴضر","boundary":[0.1907209567963448,0.2716063989155739,0.24236482223198136,0.2858595346054257],"dir":"rtl"},{"str":"اڂدبز","boundary":[0.7789726533628972,0.29287920393267763,0.8097728952496136,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٓبٰ","boundary":[0.7471443929315326,0.29287920393267763,0.7739859795292168,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.7204730229120471,0.29287920393267763,0.7461533293018879,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.6612712490761271,0.29287920393267763,0.7153282388650225,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.608902774978163,0.29287920393267763,0.6562520997110798,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"٦ڃٟڃز","boundary":[0.5621984814889471,0.29287920393267763,0.6038836256131157,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"ز٢ڃ٣بً","boundary":[0.5267620775381308,0.29287920393267763,0.557256547824898,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5122891890075925,0.29287920393267763,0.5217430828321091,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳڃاٴ","boundary":[0.47163206342807235,0.29287920393267763,0.5072700396425451,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"ٲًٗلار","boundary":[0.4158368608479473,0.29287920393267763,0.46661291406302485,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"وٴكإر","boundary":[0.37699388564133574,0.29287920393267763,0.4108177114828999,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"٪طٞشٻ","boundary":[0.33712289189007594,0.29287920393267763,0.3720660397026541,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوز","boundary":[0.2978566149297856,0.29287920393267763,0.33202311361956593,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.2863871531277296,0.29287920393267763,0.292912182633493,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"قوبڂس","boundary":[0.24649600215010412,0.29287920393267763,0.28144545800061477,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.22738695155546593,0.29287920393267763,0.24155406848605487,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"اثٗوبز","boundary":[0.1907209567963448,0.29287920393267763,0.22236795684944438,0.3071323396225294],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.7610595981992878,0.31397384475365825,0.8093361553450246,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.7361049519586106,0.31397384475365825,0.7560001343815091,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ٲجحث","boundary":[0.6924040851978768,0.31397384475365825,0.7311641047791825,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿڃبض","boundary":[0.6551736881005173,0.31397384475365825,0.6873849358328294,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"حبزسط","boundary":[0.6157058388765706,0.31397384475365825,0.6502029321830562,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس","boundary":[0.5830712893905798,0.31397384475365825,0.6106866895115232,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ظڂطا","boundary":[0.5565040650406503,0.31397384475365825,0.5781088998880096,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿڃبضڀ","boundary":[0.5061916280319828,0.31397384475365825,0.5514849156756031,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.49171873950144457,0.31397384475365825,0.5011726333259612,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"اٞطاز","boundary":[0.46009205133373643,0.31397384475365825,0.4864173889672781,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹز","boundary":[0.4294933817106766,0.31397384475365825,0.4551212954162753,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.41502049318013834,0.31397384475365825,0.4243532889874353,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"وٴبثٛٻ","boundary":[0.38341396223879587,0.31397384475365825,0.41000134381509107,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ثطوٴبٲٻ","boundary":[0.3447725592958409,0.31397384475365825,0.37839481287374854,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ضڂعڀ","boundary":[0.31273264798763684,0.31397384475365825,0.344298864476248,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقوځ","boundary":[0.25334945911442586,0.31397384475365825,0.3076731841698582,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"زاوٴؿوشٻ","boundary":[0.20200900356110996,0.31397384475365825,0.24839291971122052,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.31397384475365825,0.19714277845403805,0.32822698044351],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.797725592958409,0.3350684855746388,0.8094570987032184,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"نٹضر","boundary":[0.7534603238594368,0.3350684855746388,0.7927029751429395,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"َجڃٗځ","boundary":[0.7063327286165424,0.3350684855746388,0.7481791305516361,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"چٽطٺ","boundary":[0.6690821742928172,0.3350684855746388,0.7010112208560101,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٯٳځ","boundary":[0.6310253309144661,0.3350684855746388,0.6640630249277698,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"اڂاٴ","boundary":[0.6060706846737888,0.3350684855746388,0.6259658670966874,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"طآڂۇٴس","boundary":[0.5631962641940468,0.3350684855746388,0.5959517570382314,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.5487233756635086,0.3350684855746388,0.5580561714708056,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"ذسقٻزاض","boundary":[0.487868709265605,0.3350684855746388,0.5437879840521018,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځ","boundary":[0.4639017671168447,0.3350684855746388,0.4828495599005576,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"وٴٳبڂۇٴس","boundary":[0.4261976751998925,0.3350684855746388,0.4633272861654236,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.41472821339783644,0.3350684855746388,0.4212532429035998,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخٽبر","boundary":[0.361392192434321,0.3350684855746388,0.4097666118065231,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴڃبزڂاٴ","boundary":[0.3114425855002352,0.3350684855746388,0.35637304306927364,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.29997312369817913,0.3350684855746388,0.30649815320394247,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"اثوطثرف","boundary":[0.24077134986225895,0.3350684855746388,0.29495412899215756,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.22629846133172074,0.3350684855746388,0.23563125713901767,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.21182557280118253,0.3350684855746388,0.2212794666256992,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"آٴ","boundary":[0.1907209567963448,0.3350684855746388,0.20676610898340386,0.3493216212644906],"dir":"rtl"},{"str":"زضڂٙ","boundary":[0.7808069609621716,0.3561631263956194,0.8098535241550762,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځ٦ۇٴۇٴس","boundary":[0.7273313152803815,0.3561631263956194,0.775969226634415,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"اٲب","boundary":[0.7084089229322045,0.3561631263956194,0.7224413818924411,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.689464366400431,0.3561631263956194,0.7035018403486029,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"نٹضر","boundary":[0.645578848350467,0.3561631263956194,0.6845572838168293,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"سجٗڃز","boundary":[0.6020593966270241,0.3561631263956194,0.6406781453083904,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"ټٹقٳۇٴساوٴٻ","boundary":[0.5320222132968002,0.3561631263956194,0.5972216622992675,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5176812470604044,0.3561631263956194,0.5270855435006783,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"اؾوشبوٴساضز","boundary":[0.452815292615736,0.3561631263956194,0.5127628838271853,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.33141839682859636,0.3549691657164575,0.362143605814709,0.3667992683390344],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.3670543573204327,0.3549691657164575,0.44764516562520995,0.3667992683390344],"dir":"ltr"},{"str":"ضيٴح","boundary":[0.30311765101122085,0.3561631263956194,0.32641940468991465,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"ؾڃؿوشٳبسڃ٧ځ","boundary":[0.2124706040448834,0.3561631263956194,0.29821944500436737,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"ثوط","boundary":[0.1907209567963448,0.3561631263956194,0.20763286971712688,0.3704162620854712],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.7623429416112342,0.3772577672166002,0.809752738023248,0.39151090290645196],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.7142477995027884,0.3772577672166002,0.7572834777934555,0.39151090290645196],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6953045284109401,0.3772577672166002,0.7093410498781483,0.39151090290645196],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٲبٴ","boundary":[0.6469303175339383,0.3772577672166002,0.6903977787863,0.39151090290645196],"dir":"rtl"},{"str":"حب٦ٱ","boundary":[0.6096519518914196,0.3772577672166002,0.6420225656561307,0.39151090290645196],"dir":"rtl"},{"str":"ذٹاټس","boundary":[0.5662464504264311,0.3772577672166002,0.6046811959739585,0.39151090290645196],"dir":"rtl"},{"str":"قس.","boundary":[0.5384633474433917,0.3772577672166002,0.5613521574863598,0.39151090290645196],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7719377813612847,0.4109137494135428,0.7796338103876905,0.42274385203611975],"dir":"ltr"},{"str":"اڂدبز","boundary":[0.718440502586844,0.41346073186882365,0.7492407444735604,0.4277138675586754],"dir":"rtl"},{"str":"ٲٟبټٳٻ","boundary":[0.6701236309883759,0.41346073186882365,0.7135004007315996,0.4277138675586754],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃاٴاٮٳٯٯځ","boundary":[0.6060706846737889,0.41346073186882365,0.6652858966606195,0.4277138675586754],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5869616340791507,0.41346073186882365,0.6011287510097397,0.4277138675586754],"dir":"rtl"},{"str":"ٲسڂطڂز","boundary":[0.5347745750184775,0.41346073186882365,0.5821238997513942,0.4277138675586754],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظ","boundary":[0.4866794329100316,0.41346073186882365,0.5297151112006988,0.4277138675586754],"dir":"rtl"},{"str":"ڂ٧ځ","boundary":[0.760387690653766,0.4345553726898042,0.7860276825908755,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7457132298595713,0.4345553726898042,0.7552429066067414,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ٲلا٤ټبڀ","boundary":[0.6805449170194181,0.4345553726898042,0.7404925082308674,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳ٧بضڀ","boundary":[0.6255963179466505,0.4345553726898042,0.6753241953907142,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ټبڀ","boundary":[0.5990055768326278,0.4345553726898042,0.6246858832224685,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"آٲٹظقځ","boundary":[0.545467983605456,0.4345553726898042,0.5937445407511927,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5261573607471612,0.4345553726898042,0.5404474818386397,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ٖهط","boundary":[0.49434925754216225,0.4345553726898042,0.5209366391184573,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"٦ۇٴٹوٴځ","boundary":[0.4520593966270241,0.4345553726898042,0.48936184601301236,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.4403883625613116,0.4345553726898042,0.4470280674538194,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.42107773970301693,0.4345553726898042,0.43536786079449524,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.3826177517973527,0.4345553726898042,0.41585701807431297,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"آٲوٹظ","boundary":[0.3284754417792112,0.4345553726898042,0.377558287979574,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"سٹخوٻ","boundary":[0.28681045488140827,0.4345553726898042,0.32351384018789786,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوبظٲبٴټوب","boundary":[0.21345830813680033,0.4345553726898042,0.28186875975429343,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ثوٻ","boundary":[0.1907209567963448,0.4345553726898042,0.20843915877175298,0.448808508379656],"dir":"rtl"},{"str":"ټٳسڂ٫ط","boundary":[0.762705771685816,0.4556500135107848,0.8097325807968823,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.746197003292347,0.4556500135107848,0.7578680373580595,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"ٖۇٴٹاٴ","boundary":[0.7066098567674458,0.4556500135107848,0.7413592689645905,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"قط٦بڀ","boundary":[0.658593697507223,0.4556500135107848,0.7016778786879063,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"ضاټجطزڀ","boundary":[0.6018107908351811,0.4556500135107848,0.6536350198212726,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"ٲځثبقس","boundary":[0.5503105533372249,0.4556500135107848,0.5969730565074245,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشبوٴساضز","boundary":[0.49151716723778804,0.4556500135107848,0.5454206199492846,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"ISO","boundary":[0.37138009809850164,0.4544560528316229,0.40109779825395503,0.4662861554541998],"dir":"ltr"},{"str":"10015:1999","boundary":[0.40581146274272656,0.4544560528316229,0.48640227104750383,0.4662861554541998],"dir":"ltr"},{"str":"چبٮف","boundary":[0.3293825169656655,0.4556500135107848,0.3664113417993684,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"قوبذمټوبڀ","boundary":[0.24228326990338273,0.4556500135107848,0.32448281924756295,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"اضظڂوبثځ","boundary":[0.1907209567963448,0.4556500135107848,0.23737740568727472,0.4699031492006366],"dir":"rtl"},{"str":"سإٲڃاٴ٦ۇٴۇٴس٪بٴ","boundary":[0.7221561513135791,0.47688718568866395,0.8098333669287107,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.707683262783041,0.47688718568866395,0.7170160585903379,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.6937949338171068,0.47688718568866395,0.7027216611917277,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"حسيٴز","boundary":[0.6549116441577638,0.47688718568866395,0.6888241778996457,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"ظڂبزڀ","boundary":[0.6136296445609083,0.47688718568866395,0.6499492546551937,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"٦بټف","boundary":[0.5697070483101525,0.47688718568866395,0.6086104951958611,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"زازٺ","boundary":[0.5399952966471813,0.47688718568866395,0.5647716517843507,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"يٴ","boundary":[0.5285258348451253,0.47688718568866395,0.5350508643508886,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"ظٲڃۇٴٻټبڂځ","boundary":[0.4599307935228112,0.47688718568866395,0.5234462138009809,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.445457904992273,0.47688718568866395,0.4547907007995699,0.4911403213785157],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاڀ","boundary":[0.413649801787274,0.47688718568866395,0.44062017066451653,0.4911403213785157],"dir":"rt