زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 2- بیولوژی مولکولی) زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 2- بیولوژی مولکولی)

توضیحات

این کتاب بخش 2 از کتاب زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک است که تلاشی در راستای علم زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین مهندسی ژنتیک است. پیشرفت‌های این علوم در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشم‌گیر بوده است که دانسته‌های گذشته ما در برابر آن ناچیز است. مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که مطالعه آن برای ما و دانشجویان این علوم کمک بسیاری به افزایش دانسته‌های ما می‌کند. مولفان این کتاب با توجه به این نکات اقدام به تدوین و تالیف مجموعه حاضر در سه بخش زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک نموده‌اند و آن را به دانشجویان علاقمند به این علوم و جامعه علمی کشور تقدیم می‌نمایند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-3232
-5454
-7474
-9090
-105105
-137137
{"id":"3795183","title":"زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 2- بیولوژی مولکولی)","price":"۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/51f700625a351135/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/51f700625a351135/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/51f700625a351135/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/51f700625a351135/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/51f700625a351135/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/51f700625a351135/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/51f700625a351135/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/51f700625a351135/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/51f700625a351135/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/51f700625a351135/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006926353-2","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["این کتاب بخش 2 از کتاب زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک است که تلاشی در راستای علم زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین مهندسی ژنتیک است. پیشرفت‌های این علوم در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشم‌گیر بوده است که دانسته‌های گذشته ما در برابر آن ناچیز است. مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که مطالعه آن برای ما و دانشجویان این علوم کمک بسیاری به افزایش دانسته‌های ما می‌کند. مولفان این کتاب با توجه به این نکات اقدام به تدوین و تالیف مجموعه حاضر در سه بخش زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک نموده‌اند و آن را به دانشجویان علاقمند به این علوم و جامعه علمی کشور تقدیم می‌نمایند."],"pages_count":"147","keywords":"null","token":"51f700625a351135","created_at":"2019-05-11 17:10:01","updated_at":"2022-01-01 17:37:35","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-11 17:19:38","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"۵‌,‌۰۰۰‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1916880","title":"دکتر مجید مهدوی","firstname":"دکتر","lastname":"مجید مهدوی","token":"8fd34b63cb32db74","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916880","title":"دکتر مجید مهدوی","firstname":"دکتر","lastname":"مجید مهدوی","token":"8fd34b63cb32db74","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783867","file":"5cd6c2a27244c2.76360063.pdf","book_id":"3795183","toc":[{"page":2,"title":"فصل 10: رونویسی"},{"page":32,"title":"فصل 11: ترجمه"},{"page":54,"title":"فصل 12: تنظیم بیان ژن"},{"page":74,"title":"فصل 13: پیام‌های سلولی"},{"page":90,"title":"فصل 7: ژنوم"},{"page":105,"title":"فصل 8: همانندسازی"},{"page":137,"title":"فصل 9: ژن"}],"created_at":"2019-05-11 17:10:02","updated_at":"2022-01-01 17:37:36","process_started_at":"2019-05-11 17:10:05","process_done_at":"2019-05-11 17:15:40","process_failed_at":null,"pages_count":"147","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1f33209b272b69a316b8cad4678dee595d2d72cf57b4308c7699d986e4c23933c8f68f3470e5583c03877098ee6c2985fe325b980b1de05b394da302e85764db","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۷"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","manager":"مصطفی پویان","shaba":"IR060190000000111900770008","bank_name":"نا معلوم","description":"انتشارات خانه زیست شناسی\nاطلاعات بررسی مجدد شود","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خانه زیست شناسی","email":"house-of-biology@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"5250cefe838dcf5d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"strkeh","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-04-19 18:15:01","updated_at":"2018-04-19 18:15:01","bazaar_credit":0,"description":"house-of-biology@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"3136","title":"اصول مهندسی ژنتیک","token":"de3a633ffba860ab","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2021-10-03 14:09:23","study_fields":[{"id":"1246","title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","degree_id":"22","token":"1d6c89b3421294ac","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22648","title":"زیست سلولی","token":"ba342f82a5fce94d","type":"","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22768","title":"زیست مولکولی","token":"92d7535b5122a580","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:36:10","updated_at":"2019-05-11 20:02:02","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"زیست-شناسی-سلولی،-مولکولی-و-مهندسی-ژنتیک-بخش-2--بیولوژی-مولکولی","urlify":"زیست-شناسی-سلولی،-مولکولی-و-مهندسی-ژنتیک-بخش-2--بیولوژی-مولکولی","pages_count_fa":"۱۴۷","authorTitle":"دکتر مجید مهدوی","tocStr":"فصل 10: رونویسی, فصل 11: ترجمه, فصل 12: تنظیم بیان ژن, فصل 13: پیام‌های سلولی, فصل 7: ژنوم, فصل 8: همانندسازی, فصل 9: ژن","url":"/preview/51f700625a351135/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-2--%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C"}
{"toc":[{"page":2,"title":"فصل 10: رونویسی"},{"page":32,"title":"فصل 11: ترجمه"},{"page":54,"title":"فصل 12: تنظیم بیان ژن"},{"page":74,"title":"فصل 13: پیام‌های سلولی"},{"page":90,"title":"فصل 7: ژنوم"},{"page":105,"title":"فصل 8: همانندسازی"},{"page":137,"title":"فصل 9: ژن"}],"pages_count":147,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"51f700625a351135","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/7ca896c9037372a8832db4087e76793f.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/213bb3b4dcd53685cf113daab71a9318.jpg"},"info":{"width":601.12,"height":839.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/f9440558452478a975943dbdd7835b3b.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/c14e2b9a9a493e4c56713f272147fb85.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":822.08,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/1dd2b364acb986066818c5e04c6eafc5.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/ce65ae78d37349c3f3804742d039d2e2.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/b9663cc76343b9ee905752b8241592b8.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/a5d9a2c78b9417970a8b47b76fdc4166.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/8182dc83bf1f07aa1b61d3b15b44d3e0.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/0e90a95eff8bf69c253f53cf5c5f5836.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/a24eacdacdd0b38597ff1147ae8bba88.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/9735280d5bcb83259a566b601f01a7ce.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/c292fac1ee685043ffd6985d173b276e.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/4f2a05d1dc1adde1c86d8898743a6389.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/796e04f8950deb2cf2e7e4dd935057b4.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/4417b5d3cd245d434d03175390da5642.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/79ba36008345caf875755c694a63141b.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/8a8723b6d32842790192ab2924a687bb.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/9a589b1de282cd90c5417bacb48abbd3.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/57ba6b5eee125ce920d595c44607de8f.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/0e33dadb44f2057324f63a9ef5a85eb1.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/f87ead9a5d03e2212b1e76ac4111a06e.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/d1ff29f260e80c1e134dbf5fbb7fd1fe.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/c9a477e18f22615c105d7b7b87e91382.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/75c3f108659f75e6af92fdecc5ae92b8.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/9471ef9229e21a6b6f115403fe48673e.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/9860dd3a709e66c09df3c3e26124e554.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/43654db95e837b678d6f240c8b3e2284.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/afa02adb9ca1a3b4ae69fbb4493fb910.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/9b3f45732941f753a2f62b539f0a805e.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/6a2a03bd0c6b7568d29cb0eb3e115443.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/a1e44da9ff8a2cfcf11a51efdd2ca949.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/71a7193ecd3017d145dc89085a4b9242.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/11d3d390fd411a5bdd6b16bb42dc0f98.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/4c6242194352b7da8dae2f291f023458.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/e0ab0eb3f1babfcd3db14ec989091d4d.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/d51d345d8a7f13ad5557961236bf6de4.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/e6d1446c006d97c26b80ddbb700577fa.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/cf7ed13c61f3ab14b90dc9c391e8255f.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/e27973f76b906bff20a16fd0dcd8404f.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":32,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/44045f92cd1a35bc020f451083548030.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/e94151181480bec1ebbe9d9ce8e6e924.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":54,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/8ed9aff2a3901f3141183830df95c0cc.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/d49c1a22a7afedbd5c69833eff7e9931.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":74,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/c0e46a158b7b19addb222ea05a67cc39.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/9a447cca14b700068c375dfc1a6dbd45.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":90,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/5561c89a09669210dd4198b4d197677e.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/b64875e76ea428f065f240c1a733c0e7.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":105,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/9548e3414c3d75a91393cd958c826d05.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/6e61c3c133f063bdcb01ab326c3536b4.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":137,"image":{"jpeg":"/storage/books/51f700625a351135/pages/c7d77a4155e816017de460cda061eb67.jpg","blurred":"/storage/books/51f700625a351135/pages/0b7d57d665d8e027047e2c99ab7fef0c.jpg"},"info":{"width":597.84,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19