بیماری‌های گیاهان زراعی ایران (ویرایش دوم) بیماری‌های گیاهان زراعی ایران (ویرایش دوم)

توضیحات

ویرایش دوم کتاب بیماری های گیاهان زراعی ایران حاوی مطالب به روز شده و اطلاعات تکمیلی در زمینه بیماری های غلات (گندم، جو، برنج و ذرت)، گیاهان صنعتی (نیشکر و چغندر قند)، گیاهان علوفه ای (یونجه، شبدر و اسپرس) گیاهان لیفی (پنبه و کتان)، گیاهان دانه روغنی آفتابگردان، سویا، گلرنگ، کنجد و کلزا) و حبوب (نخود، لوبیا و عدس) در شش فصل می باشد امید است این کتاب مورد استفاده متخصصین گیاهپزشکی و دانشجویان تمامی مقاطع گیاهپزشکی قرار گیرد، سعی شده است از بروزترین منابع در کنار تجربیات مولف در پدید آمدن کتاب استفاده گردد. در پایان هر بخش از فصول مختلف کتاب نیز چکیده مطالب مهم برای جمع بندی آورده شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2525
-188188
-246246
-285285
-326326
-396396
-437437
-446446
-471471

{"toc":[{"page":0,"title":"شناسنامه"},{"page":6,"title":"پیشگفتار"},{"page":12,"title":"فهرست مطالب"},{"page":25,"title":"فصل 1 - بیماری‌های غلات","children":[{"page":27,"title":"بیماری های گندم و جو"},{"page":110,"title":"بیماری های برنج"},{"page":139,"title":"بیماری‌های ذرت"},{"page":159,"title":"بیماری های ذرت خوشه ای یا سورگوم"}]},{"page":188,"title":"فصل 2 - بیماری های گیاهان صنعتی","children":[{"page":191,"title":"بیماری های نیشکر"},{"page":199,"title":"بیماری‌های چغندر قند"}]},{"page":246,"title":"فصل 3 - بیماری های گیاهان علوفه ای","children":[{"page":248,"title":"بیماری های یونجه و شبدر"},{"page":271,"title":"بیماری های اسپرس"}]},{"page":285,"title":"فصل 4 - بیماری های گیاهان لیفی","children":[{"page":287,"title":"بیماری های پنبه"},{"page":315,"title":"بیماری های بزرک و کتان"},{"page":320,"title":"بیماری های کنف"}]},{"page":326,"title":"فصل 5 - بیماری های گیاهان دانه روغنی","children":[{"page":328,"title":"بیماری های آفتابگردان"},{"page":345,"title":"بیماری های سویا"},{"page":361,"title":"بیماری های گلرنگ"},{"page":370,"title":"بیماری های کنجد"},{"page":376,"title":"بیماری های کلزا"}]},{"page":396,"title":"فصل 6 - بیماری های حبوب"},{"page":437,"title":"واژه یاب"},{"page":446,"title":"واژه نامه"},{"page":471,"title":"منابع"}],"pages_count":511,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"529c9c32aa03b534","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/d6bfcf1c5a0c5dc496882f8752173ef4.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/ee83969ff05d32635d7ba8234d063e69.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.27209,0.30105,0.27161,0.27262]},"elements":[{"words":[{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.5682433660130718,0.30105062786063763,0.7283877189542484,0.33264153695154675],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.46182660130718955,0.30105062786063763,0.5602958366013072,0.33264153695154675],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.3579036601307189,0.30105062786063763,0.4538749836601307,0.33264153695154675],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.2720916013071895,0.30105062786063763,0.3498907189542483,0.33264153695154675],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.4863803921568628,0.3873781457149621,0.5529833333333334,0.406317539654356],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4470911764705882,0.3873781457149621,0.4816279411764706,0.406317539654356],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27209,0.30105,0.72839,0.40632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پدیدآورنده","boundary":[0.45383153594771236,0.6060834329624368,0.5463891830065358,0.6275228269018308],"dir":"rtl"},{"str":"بهرام","boundary":[0.5268005555555554,0.6465795346038511,0.5651229084967319,0.6668068073311237],"dir":"rtl"},{"str":"شریف","boundary":[0.4678511437908496,0.6465795346038511,0.5202564379084967,0.6668068073311237],"dir":"rtl"},{"str":"نبی","boundary":[0.4351305555555555,0.6465795346038511,0.46130702614379077,0.6668068073311237],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.5392808823529411,0.6806342273826357,0.5683789215686275,0.6957857425341508],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5052220588235294,0.6806342273826357,0.5343004901960784,0.6957857425341508],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهپزشکی","boundary":[0.4320848039215686,0.6806342273826357,0.5003200980392157,0.6957857425341508],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5245371470588234,0.7122251364735447,0.5690861666666666,0.7273766516250598],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.47932146078431365,0.7122251364735447,0.5196351862745098,0.7273766516250598],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.43120381372549016,0.7122251364735447,0.47441949999999994,0.7273766516250598],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4312,0.60608,0.56909,0.72738],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/b2f0838734e040212e1a8124c3cdb43c.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/039ccff14d99b30df09c78c055993a5b.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22223,0.23203,0.22186,0.15548]},"elements":[{"words":[{"str":"شماره","boundary":[0.7173199346405229,0.23203033459595956,0.7550748366013071,0.2471818497474747],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6784571895424837,0.23203033459595956,0.71215522875817,0.2471818497474747],"dir":"rtl"},{"str":"۶۰","boundary":[0.6556532679738561,0.23203033459595956,0.6732885620915032,0.2471818497474747],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.35107091503267973,0.23203033459595956,0.38097287581699346,0.2471818497474747],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.28479640522875815,0.23203033459595956,0.3458434640522876,0.2471818497474747],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶","boundary":[0.257090522875817,0.23203033459595956,0.2745297385620915,0.2471818497474747],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.6870991241830064,0.2572685566603535,0.7780937712418301,0.27749582938762624],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.6262388300653594,0.2572685566603535,0.6801990065359476,0.27749582938762624],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5663470653594771,0.2572685566603535,0.6194722124183006,0.27749582938762624],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5199885359477124,0.2572685566603535,0.5593972124183006,0.27749582938762624],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5066403594771243,0.25998488005050496,0.5130913398692811,0.27513639520202016],"dir":"ltr"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.45920898692810463,0.25998488005050496,0.5066638888888889,0.27513639520202016],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.43091486928104583,0.25998488005050496,0.4540285947712419,0.27513639520202016],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.42444428104575177,0.25998488005050496,0.43089526143790857,0.27513639520202016],"dir":"ltr"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.7273526143790849,0.28515093266650876,0.7575383986928105,0.2984085084240845],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5521261437908496,0.28515093266650876,0.5552315359477124,0.2984085084240845],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5560464869281045,0.28515093266650876,0.7248459967320261,0.2984085084240845],"dir":"ltr"},{"str":"بهرام","boundary":[0.4986730392156863,0.28515093266650876,0.5237821078431373,0.2984085084240845],"dir":"rtl"},{"str":"شريفنبي","boundary":[0.4427776960784314,0.28515093266650876,0.49439754901960786,0.2984085084240845],"dir":"rtl"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.7142190359477124,0.30181703115135733,0.7575727124183006,0.3150746069089331],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5521256535947712,0.3018175993331755,0.555231045751634,0.3150751750907513],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5560459967320261,0.3018175993331755,0.7119040849673203,0.3150751750907513],"dir":"ltr"},{"str":"ضياءالدين","boundary":[0.47109869281045746,0.3018175993331755,0.5237170751633986,0.3150751750907513],"dir":"rtl"},{"str":"بنيهاشمي","boundary":[0.41248398692810456,0.3018175993331755,0.46679403594771235,0.3150751750907513],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرايي","boundary":[0.69725727124183,0.31840812963620574,0.7574984477124181,0.3316657053937815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6860486928104574,0.31840812963620574,0.6929629084967319,0.3316657053937815],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.6545315359477123,0.31840812963620574,0.6816822712418299,0.3316657053937815],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.6284016339869279,0.31840812963620574,0.6503486928104574,0.3316657053937815],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5521273692810457,0.31840812963620574,0.5552327614379085,0.3316657053937815],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.5560477124183005,0.31840812963620574,0.6276124183006535,0.3316657053937815],"dir":"ltr"},{"str":"مرضيه","boundary":[0.4905325163398693,0.3184085084240846,0.5237910947712417,0.3316660841816603],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.447091339869281,0.3184085084240846,0.4862535947712418,0.3316660841816603],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافي،","boundary":[0.7048759803921568,0.3350746069089331,0.7574446078431373,0.3483321826665089],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.673753431372549,0.3350746069089331,0.7005558823529411,0.3483321826665089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6626014705882353,0.3350746069089331,0.6695156862745097,0.3483321826665089],"dir":"rtl"},{"str":"صحافي","boundary":[0.6185941176470587,0.3350746069089331,0.6582350490196077,0.3483321826665089],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5521243464052288,0.3350751750907513,0.5552297385620916,0.34833275084832704],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.5560446895424836,0.3350751750907513,0.6178505718954248,0.34833275084832704],"dir":"ltr"},{"str":"چاپخانه","boundary":[0.4832026960784314,0.3350746069089331,0.5238490196078431,0.3483321826665089],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4398764705882353,0.3350746069089331,0.4787350490196079,0.3483321826665089],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.40020980392156863,0.3350746069089331,0.43539852941176477,0.3483321826665089],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3580725490196079,0.3350746069089331,0.39588627450980396,0.3483321826665089],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7348035947712418,0.35174184175741796,0.7576599673202614,0.3649994175149937],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5521256535947712,0.35174184175741796,0.555231045751634,0.3649994175149937],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.5560459967320261,0.35174184175741796,0.7345511437908496,0.3649994175149937],"dir":"ltr"},{"str":"مركز","boundary":[0.4989736928104575,0.35174184175741796,0.5237207516339869,0.3649994175149937],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.4751599673202614,0.35174184175741796,0.494778839869281,0.3649994175149937],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.43202761437908493,0.35174184175741796,0.47087246732026145,0.3649994175149937],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.3924638888888889,0.35174184175741796,0.4276526143790849,0.3649994175149937],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3503266339869281,0.35174184175741796,0.38814035947712416,0.3649994175149937],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7307611928104575,0.3684079402422664,0.7575636437908496,0.38166551599984216],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7071584967320261,0.3684079402422664,0.7264393790849673,0.38166551599984216],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5521273692810458,0.3684079402422664,0.5552327614379086,0.38166551599984216],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.5560477124183006,0.3684079402422664,0.7054359477124184,0.38166551599984216],"dir":"ltr"},{"str":"بهار","boundary":[0.5040601307189543,0.3684083821614584,0.5238076797385621,0.3816659579190341],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.47035915032679737,0.3684083821614584,0.49975915032679735,0.3816659579190341],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.711866339869281,0.3850740387271149,0.7577026143790849,0.3983316144846906],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.4929084150326798,0.38507448064630684,0.5236981209150328,0.3983320564038826],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5521290849673203,0.3850740387271149,0.5552344771241831,0.3983316144846906],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5560494281045751,0.3850740387271149,0.7119075163398694,0.3983316144846906],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.4668299836601308,0.38507448064630684,0.48864321895424845,0.3983320564038826],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7268683006535949,0.40174013721196333,0.7575962418300654,0.41499771296953913],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.39650416666666677,0.40174171549479165,0.4185541666666667,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41846495098039227,0.40174171549479165,0.42601397058823537,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰۰","boundary":[0.4261117647058824,0.40174171549479165,0.4490916666666667,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44905220588235306,0.40174171549479165,0.45660122549019616,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":"۸۲۵۷","boundary":[0.4566990196078432,0.40174171549479165,0.4860990196078432,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4860458333333334,0.40174171549479165,0.4935948529411765,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":"۰۳","boundary":[0.49369264705882354,0.40174171549479165,0.5089485294117647,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5087906862745099,0.40174171549479165,0.516339705882353,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.5164375816993464,0.40174171549479165,0.5238150326797385,0.41499929125236745],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5521308006535949,0.40174013721196333,0.5552361928104577,0.41499771296953913],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5560511437908497,0.40174013721196333,0.7248506535947713,0.41499771296953913],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7280388888888889,0.4184083821614583,0.7574834967320262,0.43166595791903406],"dir":"rtl"},{"str":"۲۹۰۰۰۰","boundary":[0.477712091503268,0.4184083821614583,0.523743954248366,0.43166595791903406],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5521227124183008,0.4184083821614583,0.5552521241830067,0.43166595791903406],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.5560447712418302,0.4184083821614583,0.7280800653594772,0.43166595791903406],"dir":"ltr"},{"str":"ريال","boundary":[0.45052361111111117,0.4184083821614583,0.47331821895424847,0.43166595791903406],"dir":"rtl"},{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7156859477124183,0.4469689882220644,0.7628930555555555,0.4602265639796401],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169274836601308,0.4447960606060606,0.6207531307189543,0.4555536363636363],"dir":"ltr"},{"str":"شريفنبي،","boundary":[0.5581066993464052,0.4469689882220644,0.6134169934640523,0.4602265639796401],"dir":"rtl"},{"str":"بهرام،","boundary":[0.5249424836601307,0.4469689882220644,0.5538071895424838,0.4602265639796401],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4791834150326798,0.4469689882220644,0.48673243464052296,0.4602265639796401],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۳۹","boundary":[0.4912412581699347,0.4469689882220644,0.5206412581699347,0.4602265639796401],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.733772385620915,0.4647725867069129,0.7627503267973856,0.47803016246448865],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.722568954248366,0.4647725867069129,0.7294831699346405,0.47803016246448865],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7048459150326798,0.4647725867069129,0.7183157679738562,0.47803016246448865],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6593802287581699,0.4647725867069129,0.7005103758169935,0.47803016246448865],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.46259909090909096,0.6207534248366013,0.47335666666666665],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.5549412581699347,0.4647720185250947,0.6126843954248367,0.4780295942826705],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5166299836601307,0.4647720185250947,0.5505799836601307,0.4780295942826705],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.47977704248366015,0.4647720185250947,0.5122807189542484,0.4780295942826705],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4510736111111111,0.4647720185250947,0.4754964052287582,0.4780295942826705],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4466471405228758,0.4647720185250947,0.4510221405228758,0.4780295942826705],"dir":"ltr"},{"str":"پديدآورنده","boundary":[0.38510547385620914,0.4647720185250947,0.44234076797385624,0.4780295942826705],"dir":"rtl"},{"str":"بهرام","boundary":[0.3556986111111111,0.4647720185250947,0.3808076797385621,0.4780295942826705],"dir":"rtl"},{"str":"شريفنبي","boundary":[0.2998358660130719,0.4647720185250947,0.35142312091503275,0.4780295942826705],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29630702614379084,0.46259909090909096,0.2997874183006536,0.47335666666666665],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7208272875816993,0.4824992912523674,0.7628530228758169,0.49575686700994315],"dir":"rtl"},{"str":"ويراست","boundary":[0.6735944444444445,0.4824992912523674,0.7165106209150327,0.49575686700994315],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.4803263636363636,0.6207534248366013,0.49108393939393935],"dir":"ltr"},{"str":"ويراست","boundary":[0.5740650326797385,0.4824992912523674,0.6169812091503267,0.49575686700994315],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5587906862745098,0.4803263636363636,0.5622710784313725,0.49108393939393935],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.5623194444444444,0.4824992912523674,0.5696968954248365,0.49575686700994315],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7090625816993463,0.5003780791311553,0.7627807189542483,0.5136356548887311],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6851630718954248,0.5003780791311553,0.7047819444444444,0.5136356548887311],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.49820515151515155,0.6207534248366013,0.5089627272727273],"dir":"ltr"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.5746424836601307,0.5003780791311553,0.612507679738562,0.5136356548887311],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5715370915032679,0.5003780791311553,0.5746424836601307,0.5136356548887311],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5284047385620915,0.5003780791311553,0.567263316993464,0.5136356548887311],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.4888238562091503,0.5003780791311553,0.5240554738562091,0.5136356548887311],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان،","boundary":[0.44292924836601305,0.5003780791311553,0.4845243464052288,0.5136356548887311],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.4139684640522876,0.5003780791311553,0.4386606209150327,0.5136356548887311],"dir":"rtl"},{"str":"نشر،","boundary":[0.38638022875816996,0.5003780791311553,0.409648366013072,0.5136356548887311],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34944321895424835,0.5003780791311553,0.35270302287581695,0.5136356548887311],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.3526790032679738,0.5003780791311553,0.3820790032679738,0.5136356548887311],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7090748366013072,0.5182821195351958,0.7627929738562091,0.5315396952927715],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.668104248366013,0.5182821195351958,0.7046912581699346,0.5315396952927715],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169274836601308,0.5161091919191919,0.6207531307189543,0.5268667676767677],"dir":"ltr"},{"str":"نوزده،","boundary":[0.5819277777777777,0.5182821195351958,0.6133934640522876,0.5315396952927715],"dir":"rtl"},{"str":"۴۹۷","boundary":[0.5555559640522876,0.5182821195351958,0.5776059640522876,0.5315396952927715],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5330410130718954,0.5182821195351958,0.5512101307189542,0.5315396952927715],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.5266415032679739,0.5182821195351958,0.5330478758169934,0.5315396952927715],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.4917787581699346,0.5182821195351958,0.5223522875816994,0.5315396952927715],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4822566993464052,0.5182821195351958,0.4874415032679738,0.5315396952927715],"dir":"ltr"},{"str":"رنگي","boundary":[0.4541537581699346,0.5182821195351958,0.4822566993464052,0.5315396952927715],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4452150326797385,0.5182821195351958,0.448972385620915,0.5315396952927715],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.44895522875816996,0.5182821195351958,0.4541537581699346,0.5315396952927715],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،","boundary":[0.4043302287581699,0.5182821195351958,0.44096870915032677,0.5315396952927715],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.36711699346405224,0.5182821195351958,0.4001199346405228,0.5315396952927715],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3638571895424836,0.5182821195351958,0.36711699346405224,0.5315396952927715],"dir":"ltr"},{"str":"فروست","boundary":[0.7221565359477123,0.5361609074139836,0.7627668300653594,0.5494184831715593],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169274836601308,0.5339879797979797,0.6207531307189543,0.5447455555555555],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.574511274509804,0.5361609074139836,0.6133561274509804,0.5494184831715593],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.5349475490196078,0.5361609074139836,0.570136274509804,0.5494184831715593],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.49281029411764704,0.5361609074139836,0.5306240196078431,0.5494184831715593],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4889963235294118,0.5361609074139836,0.4927536764705883,0.5494184831715593],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.45998406862745106,0.5361609074139836,0.48473112745098046,0.5494184831715593],"dir":"rtl"},{"str":"نشر؛","boundary":[0.43236151960784314,0.5361609074139836,0.4558046568627451,0.5494184831715593],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40964068627450984,0.5361609074139836,0.4129004901960785,0.5494184831715593],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰","boundary":[0.41287647058823534,0.5361609074139836,0.42800539215686273,0.5494184831715593],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.37988210784313725,0.5361609074139836,0.4053463235294118,0.5494184831715593],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي؛","boundary":[0.32148014705882355,0.5361609074139836,0.375465931372549,0.5494184831715593],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29924828431372547,0.5361609074139836,0.3025080882352941,0.5494184831715593],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶","boundary":[0.302484068627451,0.5361609074139836,0.31718406862745097,0.5494184831715593],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.7322545751633986,0.5539639377170139,0.7628933006535947,0.5672215134745896],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-8257-03-5","boundary":[0.5044774052287582,0.5517910101010101,0.613392797385621,0.5625485858585858],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6169274836601308,0.5517910101010101,0.6207531307189543,0.5625485858585858],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7208321895424837,0.5716910841816604,0.7628579248366013,0.5849486599392361],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6763101307189543,0.5716910841816604,0.7163971405228758,0.5849486599392361],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6378101307189543,0.5716910841816604,0.6720981209150326,0.5849486599392361],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.5695181565656565,0.6207534248366013,0.5802757323232323],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.5963390522875817,0.5716910841816604,0.6125454248366012,0.5849486599392361],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7210781045751634,0.5895699983230744,0.7628156045751635,0.6028275740806502],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6179081699346406,0.5873970707070707,0.6212437777777777,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5875155228758169,0.5895699983230744,0.6140657679738561,0.6028275740806502],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5752603758169934,0.5895699983230744,0.5837324346405229,0.6028275740806502],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.5326118464052289,0.5895699983230744,0.5714361111111111,0.6028275740806502],"dir":"rtl"},{"str":"Bahram","boundary":[0.2686599673202615,0.5873970707070707,0.3097703594771242,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":"Sharifnabi.","boundary":[0.31280943790849675,0.5873970707070707,0.3688507124183007,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.3718897908496733,0.5873970707070707,0.4166476339869281,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.41954888888888886,0.5873970707070707,0.4301571241830065,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":"field","boundary":[0.4332031633986928,0.5873970707070707,0.45625032026143786,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":"crops","boundary":[0.4592963594771242,0.5873970707070707,0.48697939869281054,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.4900254379084968,0.5873970707070707,0.49986798692810464,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":"Iran.","boundary":[0.5029140261437909,0.5873970707070707,0.5263370653594771,0.5981546464646464],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5299662581699347,0.5895699983230744,0.5326066993464053,0.6028275740806502],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7176467320261437,0.6073730286261049,0.7628190359477124,0.6206306043836806],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169274836601308,0.605200101010101,0.6207531307189543,0.6159576767676768],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.5925307189542482,0.6073730286261049,0.6134449346405229,0.6206306043836806],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.5695748366013071,0.6073730286261049,0.5881660130718953,0.6206306043836806],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.566045588235294,0.605200101010101,0.5695259803921568,0.6159576767676768],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7176467320261437,0.6251003013533775,0.7628190359477124,0.6383578771109533],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.6229273737373737,0.6207534248366013,0.6336849494949495],"dir":"ltr"},{"str":"کتابنامه","boundary":[0.576339297385621,0.6251003013533775,0.6125437091503269,0.6383578771109533],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5728101307189543,0.6229273737373737,0.576290522875817,0.6336849494949495],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7176467320261437,0.6429032053937817,0.7628190359477124,0.6561607811513573],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.6407302777777778,0.6207534248366013,0.6514878535353535],"dir":"ltr"},{"str":"نمايه","boundary":[0.5878103758169935,0.6429032053937817,0.6126792483660131,0.6561607811513573],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5842807189542484,0.6407302777777778,0.5877611111111111,0.6514878535353535],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7240192810457516,0.6606306043836805,0.7628452614379085,0.6738881801412563],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.6584576767676767,0.6207534248366013,0.6692152525252525],"dir":"ltr"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5829720588235293,0.6606306043836805,0.6169220588235294,0.6738881801412563],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5461191176470588,0.6606306043836805,0.578622794117647,0.6738881801412563],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5266340686274509,0.6606306043836805,0.5417355392156862,0.6738881801412563],"dir":"ltr"},{"str":"ايران","boundary":[0.4979821078431371,0.6606306043836805,0.522447794117647,0.6738881801412563],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.4784970588235293,0.6606306043836805,0.4935985294117646,0.6738881801412563],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريها","boundary":[0.4276784313725489,0.6606306043836805,0.4743193627450979,0.6738881801412563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4164749999999999,0.6606306043836805,0.4233892156862744,0.6738881801412563],"dir":"rtl"},{"str":"آفتها","boundary":[0.3786612745098038,0.6606306043836805,0.41219093137254886,0.6738881801412563],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7240192810457516,0.6784335084240846,0.7628452614379085,0.6916910841816604],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.6762605808080808,0.6207534248366013,0.6870181565656566],"dir":"ltr"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5829720588235293,0.6784335084240846,0.6169220588235294,0.6916910841816604],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5461191176470588,0.6784335084240846,0.578622794117647,0.6916910841816604],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5266340686274509,0.6784335084240846,0.5417355392156862,0.6916910841816604],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريها","boundary":[0.4758154411764705,0.6784335084240846,0.5224889705882352,0.6916910841816604],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4646120098039215,0.6784335084240846,0.47152622549019596,0.6916910841816604],"dir":"rtl"},{"str":"آفتها","boundary":[0.4267982843137254,0.6784335084240846,0.4603279411764704,0.6916910841816604],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7311663398692811,0.6961607811513573,0.7628464869281046,0.7094183569089331],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6949996732026145,0.6961607811513573,0.726767320261438,0.7094183569089331],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.6939878535353535,0.6207534248366013,0.7047454292929293],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5736851307189542,0.6961607811513573,0.6125299836601307,0.7094183569089331],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.5340870915032679,0.6961607811513573,0.5693272875816993,0.7094183569089331],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.4919841503267973,0.6961607811513573,0.5297978758169934,0.7094183569089331],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4887243464052287,0.6961607811513573,0.4919841503267973,0.7094183569089331],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.45971209150326797,0.6961607811513573,0.48445915032679737,0.7094183569089331],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.43591552287581703,0.6961607811513573,0.4555292483660131,0.7094183569089331],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7455380718954249,0.7140395690301451,0.7627343954248366,0.7272971447877209],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7153248366013072,0.7140395690301451,0.7412351307189542,0.7272971447877209],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6810454248366014,0.7140395690301451,0.711009885620915,0.7272971447877209],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.5714373366013071,0.7140395690301451,0.5788147875816992,0.7272971447877209],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.5831040032679737,0.7140395690301451,0.6125040032679737,0.7272971447877209],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.616829248366013,0.7140395690301451,0.6199586601307189,0.7272971447877209],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.5561437091503267,0.7140395690301451,0.5714476307189542,0.7272971447877209],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.5487902777777778,0.7140395690301451,0.5561677287581699,0.7272971447877209],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.5282020424836601,0.7140395690301451,0.5488640522875816,0.7272971447877209],"dir":"rtl"},{"str":"SB۶۰۵","boundary":[0.48418284313725496,0.7118666414141414,0.5237927287581698,0.7272971447877209],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5237910130718954,0.7140395690301451,0.5281660130718954,0.7272971447877209],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7455380718954249,0.7319183569089331,0.7627343954248366,0.7451759326665088],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7153248366013072,0.7319183569089331,0.7412351307189542,0.7451759326665088],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.6796728758169934,0.7319183569089331,0.7110356209150327,0.7451759326665088],"dir":"rtl"},{"str":"۶۳۲","boundary":[0.5532022875816993,0.7319183569089331,0.5752522875816993,0.7451759326665088],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5752608660130718,0.7319183569089331,0.5796358660130718,0.7451759326665088],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰۹۵۵","boundary":[0.5796718954248365,0.7319183569089331,0.6169108660130719,0.7451759326665088],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6169277777777777,0.7297454292929293,0.6207534248366013,0.740503005050505],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7313861111111112,0.749797144787721,0.7627660130718955,0.7630547205452967],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسي","boundary":[0.6737733660130719,0.749797144787721,0.7270145424836602,0.7630547205452967],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6497709150326798,0.749797144787721,0.6693880718954248,0.7630547205452967],"dir":"rtl"},{"str":"۴۲۰۹۱۴۵","boundary":[0.564868954248366,0.749797144787721,0.6168079248366013,0.7630547205452967],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6211412581699347,0.749797144787721,0.6242706699346406,0.7630547205452967],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.6457499673202615,0.7757417100694445,0.664935320261438,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6148058496732025,0.7757417100694445,0.6415094771241829,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5872508496732025,0.7757417100694445,0.61048677124183,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"مركز","boundary":[0.5578621241830064,0.7757417100694445,0.5829661535947711,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5347768300653594,0.7757417100694445,0.5535905261437907,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.49147143790849657,0.7757417100694445,0.530449565359477,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.45219369281045746,0.7757417100694445,0.48724568300653587,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.4099688888888888,0.7757417100694445,0.4479728496732026,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.36813702614379085,0.7757417100694445,0.40567600653594765,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3386664379084967,0.7757417100694445,0.36381139869281043,0.7883932252209596],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3354246732026144,0.7757417100694445,0.3387974183006536,0.7883932252209596],"dir":"ltr"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.7497611111111111,0.7950226789378156,0.7781405228758169,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7478052287581699,0.7950226789378156,0.7500258169934639,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.716040522875817,0.7950226789378156,0.7446566993464052,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.686040522875817,0.7950226789378156,0.7127934640522875,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.6545699346405228,0.7950226789378156,0.6829493464052288,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.64555522875817,0.7950226789378156,0.652025816993464,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"مركز","boundary":[0.6240787581699345,0.7950226789378156,0.6425905228758169,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6062405228758169,0.7950226789378156,0.6210214052287581,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6003581699346404,0.7950226789378156,0.6068287581699345,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"كدپس","boundary":[0.5768272875816992,0.7950226789378156,0.5973802287581698,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"تي","boundary":[0.5613331699346403,0.7950226789378156,0.5761743464052287,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"،۸۴۱۵۶","boundary":[0.49300522875816966,0.7950226789378156,0.5239728758169931,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5238875816993462,0.7950226789378156,0.5303581699346402,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"۸۳۱۱۱","boundary":[0.5297699346405227,0.7950226789378156,0.5581890522875815,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"تلف","boundary":[0.48057140522875785,0.7950226789378156,0.48990522875816966,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4677008169934637,0.7950226789378156,0.47985081699346377,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.37148758169934604,0.7950226789378156,0.37539934640522843,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"۰۳۱","boundary":[0.375227287581699,0.7950226789378156,0.3925493464052284,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3925802287581696,0.7950226789378156,0.3970214052287578,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"۳۳۹۱۲۵۰۹","boundary":[0.3993449346405225,0.7950226789378156,0.4451008169934637,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44503169934640485,0.7950226789378156,0.4515022875816989,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.45091405228758136,0.7950226789378156,0.4626493464052284,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"دورنگ","boundary":[0.3457037581699343,0.7950226789378156,0.36834346405228724,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.3333552287581696,0.7950226789378156,0.34498611111111077,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"۳۳۹۱۲۵۵۲","boundary":[0.282777287581699,0.7950226789378156,0.3282478758169931,0.806386315301452],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.254852287581699,0.7950226789378156,0.279727287581699,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.22223464052287548,0.7950226789378156,0.2510728758169931,0.806386315301452],"dir":"rtl"},{"str":"اينترنتي","boundary":[0.7453714052287578,0.8141385880287249,0.778112581699346,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"کليه","boundary":[0.7237096405228755,0.8141385880287249,0.7413155228758167,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.6774022875816991,0.8141385880287249,0.7197419934640519,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"منتشره","boundary":[0.6442993464052285,0.8141385880287249,0.6733640522875813,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.6191228758169931,0.8141385880287249,0.6402875816993461,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5983581699346402,0.8141385880287249,0.6151743464052284,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.556362581699346,0.8141385880287249,0.5943905228758166,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5443184640522872,0.8141385880287249,0.5523714052287578,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"وبگاه","boundary":[0.5169066993464049,0.8141385880287249,0.5403772875816989,0.8255022243923612],"dir":"rtl"},{"str":"http://publication.iut.ac.ir","boundary":[0.37964035947712416,0.8115145454545455,0.5129037516339869,0.821590303030303],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.3440957516339869,0.8141388405539772,0.3755751633986928,0.8255024769176137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33421339869281047,0.8141388405539772,0.3401398692810458,0.8255024769176137],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.32334575163398693,0.8141388405539772,0.3301722222222222,0.8255024769176137],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيما","boundary":[0.28713692810457514,0.8141388405539772,0.31930163398692807,0.8255024769176137],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27597516339869277,0.8141388405539772,0.2832957516339869,0.8255024769176137],"dir":"rtl"},{"str":"کتابفروشي","boundary":[0.2222545751633987,0.8141388405539772,0.2722089869281046,0.8255024769176137],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.7576781045751634,0.83315361328125,0.7781369281045751,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7378692810457516,0.83315361328125,0.7540854575163398,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.7158839869281044,0.83315361328125,0.7342633986928103,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7020898692810457,0.83315361328125,0.7121751633986927,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.6654133986928104,0.83315361328125,0.6984795751633985,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.6318839869281045,0.83315361328125,0.6615310457516339,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5962957516339868,0.83315361328125,0.6283045751633987,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.563266339869281,0.83315361328125,0.5924501633986927,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.5283545751633986,0.83315361328125,0.5596633986928103,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5204281045751633,0.83315361328125,0.5246501633986926,0.8445172496448864],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.5009281045751632,0.83315361328125,0.5204339869281044,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.44355898692810447,0.83315361328125,0.4478678104575162,0.8445172496448864],"dir":"ltr"},{"str":"۳۳۹۱۳۹۵۲","boundary":[0.44777957516339856,0.83315361328125,0.4971678104575162,0.8445172496448864],"dir":"ltr"},{"str":"خريداري","boundary":[0.4000295751633986,0.83315361328125,0.44003839869281036,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":"فرمائيد","boundary":[0.36719133986928093,0.83315361328125,0.39635751633986915,0.8445172496448864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3645442810457515,0.83315361328125,0.3673383986928103,0.8445172496448864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22223,0.23203,0.77814,0.84452],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/fd44d6ca2913393876bfa85d8fd02e01.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/3ff4998ff9409760a1c922cdabd2136a.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/404ca0b8a510a46347909a79ff932fd5.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/72f93c897b78c5b1bae70b7b4c922ab5.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/be30e85c26c2ea077f29486b5c2d5564.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/89ff260e1ee0ea9ed14439c50e8322e2.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/8281d950a57e93b0769a972966eb31c9.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/5586e9a484f535bf7eba722f7f29170f.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/ede66a612f5cea7d0301bc85e184bedd.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/ce30c4130521dc60a8f6637d1aef5296.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22212,0.13834,0.22187,0.16211]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.4939212418300654,0.13834297269570708,0.49441673202614383,0.14841873027146466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49392,0.13834,0.49442,0.14842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.49940944771241835,0.13834297269570708,0.4999049379084968,0.14841873027146466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49941,0.13834,0.4999,0.14842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DZȁơ","boundary":[0.41078257516339867,0.18137975463591136,0.43860535947712415,0.20281914857530528],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJơǂȇȁ","boundary":[0.4451920457516339,0.18137975463591136,0.5103486339869281,0.20281914857530528],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƢƬǨĵnjȈĢ","boundary":[0.5169602908496732,0.18137975463591136,0.589344477124183,0.20281914857530528],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41078,0.18138,0.58934,0.20282],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ǹơǂȇơ","boundary":[0.2221424967320261,0.2485638342379015,0.2551988300653594,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.2636150261437908,0.2485638342379015,0.30257503594771235,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.31116355555555547,0.2485638342379015,0.35213187908496724,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.3605736045751633,0.2485638342379015,0.4288754183006536,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ƣƢƬİ","boundary":[0.4372469379084967,0.2485638342379015,0.46845664379084967,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"DZȁơ","boundary":[0.4769515555555555,0.2485638342379015,0.4976282516339869,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ĠƢĪ","boundary":[0.506265702614379,0.2485638342379015,0.5377221928104574,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.5462639084967319,0.2485638342379015,0.5571181633986927,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"DZƢLJ","boundary":[0.565772633986928,0.2485638342379015,0.5909573986928104,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǼĢ","boundary":[0.5995948496732025,0.2485638342379015,0.620505565359477,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.6291047222222221,0.2485638342379015,0.6399589771241829,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"NJȈƥ","boundary":[0.6486113202614379,0.2485638342379015,0.6759405555555557,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ƪNjǀĴ","boundary":[0.6843120751633986,0.2485638342379015,0.7262143496732025,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.734700751633987,0.2485638342379015,0.7455592614379085,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"džĢ","boundary":[0.7542094771241831,0.2485638342379015,0.7779177908496732,0.26500322817729544],"dir":"ltr"},{"str":"ǵƾǼĴ","boundary":[0.2221424967320261,0.2785640842379014,0.2545329379084967,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.25459250653594767,0.2785720176767677,0.2598983692810457,0.2950114116161616],"dir":"ltr"},{"str":"ƩȐǣ","boundary":[0.2668466241830065,0.2785640842379014,0.30216656535947706,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ǦǴƬű","boundary":[0.3092977810457516,0.2785640842379014,0.34549848692810453,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.3526360849673203,0.2785640842379014,0.4209293888888888,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ǹȂǷơŚĢ","boundary":[0.427732977124183,0.2785640842379014,0.4736348594771241,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǴȈǸıƫ","boundary":[0.4803810065359476,0.2785640842379014,0.5245596535947712,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5314547222222221,0.2785640842379014,0.5393901143790849,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾNj","boundary":[0.5461639183006535,0.2785640842379014,0.5706381143790848,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ǃȁǂƥ","boundary":[0.5776353006535947,0.2785640842379014,0.6044326732026143,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ƤdzƢǘǷ","boundary":[0.61146177124183,0.2785640842379014,0.6502983888888888,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ȅȁƢƷ","boundary":[0.6572423888888888,0.2785640842379014,0.6945195849673201,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"DZȁơ","boundary":[0.701555065359477,0.2785640842379014,0.7222317614379083,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJơǂȇȁ","boundary":[0.7293012810457515,0.2785640842379014,0.77811777124183,0.2950034781772954],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.22215933986928116,0.30856383423790146,0.23009473202614392,0.32500322817729543],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƾƦNj","boundary":[0.2369642712418302,0.30856383423790146,0.26808036928104584,0.32500322817729543],"dir":"ltr"},{"str":"ǾųȂȇ","boundary":[0.27510095751634,0.30856383423790146,0.3113931437908498,0.32500322817729543],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3111782712418302,0.30857176767676775,0.3166883692810459,0.32501116161616167],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǾǧȂǴǟ","boundary":[0.323432388888889,0.30856383423790146,0.37453376143790856,0.32500322817729543],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.38147137908496737,0.30856383423790146,0.4225375653594772,0.32500322817729543],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.42931562418300656,0.30856383423790146,0.4390254869281048,0.3250116616161616],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼǫǁƾǼǤĪ","boundary":[0.43882320261437907,0.30856383423790146,0.4960729084967321,0.32500322817729543],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5030403104575163,0.30856383423790146,0.5109757026143791,0.32500322817729543],"dir":"ltr"},{"str":"ǂınjȈǻ","boundary":[0.5177473790849674,0.30856383423790146,0.5551417614379087,0.3250037281772953],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5549843300653596,0.3085722676767676,0.5604944281045753,0.3250116616161616],"dir":"ltr"},{"str":"ŗǠǼǏ","boundary":[0.5672405751633988,0.30856433423790136,0.6054325751633988,0.3250037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.6123382810457517,0.30856433423790136,0.6533066045751635,0.3250037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6600825359477125,0.30856433423790136,0.6698092418300654,0.3250116616161616],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃǁƿ","boundary":[0.6695922418300654,0.30856433423790136,0.6991850849673202,0.3250037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.7061609967320263,0.30856433423790136,0.714096388888889,0.3250037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǻǂƥ","boundary":[0.7208680653594772,0.30856433423790136,0.7471931437908498,0.3250037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȂƳ","boundary":[0.7542030947712419,0.30856433423790136,0.7779177908496733,0.3250037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.2221487026143793,0.33856408423790135,0.23008409477124206,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2362537026143793,0.33857201767676764,0.2429615555555558,0.35501141161616157],"dir":"ltr"},{"str":"ơDŽǴİ","boundary":[0.24156169281045775,0.33856408423790135,0.26419138888888916,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.27028866339869306,0.33856408423790135,0.2782240555555558,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴǼİ","boundary":[0.28430856535947735,0.33856408423790135,0.31480557516339885,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƢȇȂLJ","boundary":[0.3211709084967323,0.33856408423790135,0.35384855555555583,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǹơƽǂĵƥƢƬǧƕ","boundary":[0.36009687908496757,0.33856408423790135,0.4267350261437911,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.42676268300653625,0.33857201767676764,0.43227278104575195,0.35501141161616157],"dir":"ltr"},{"str":"řǣȁǁ","boundary":[0.43833176143790875,0.33856408423790135,0.476736506535948,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿǻơƽ","boundary":[0.48303801633986954,0.33856408423790135,0.5043125261437911,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.5105863790849676,0.33856408423790135,0.5515547026143792,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5576455947712421,0.33856408423790135,0.567372300653595,0.35501141161616157],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢƬİ","boundary":[0.567155300653595,0.33856408423790135,0.5931548790849674,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5993117222222224,0.33856408423790135,0.6072471143790852,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǾƦǼĢ","boundary":[0.6133316241830068,0.33856408423790135,0.6348018594771244,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6347039967320264,0.33857201767676764,0.640214094771242,0.35501141161616157],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǨȈdz","boundary":[0.6462730751633988,0.33856408423790135,0.6714833692810458,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.677548732026144,0.33856408423790135,0.718617045751634,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7248036732026144,0.33856408423790135,0.7345303790849673,0.35501141161616157],"dir":"ltr"},{"str":"DžǂģLJơ","boundary":[0.7343133790849673,0.33856408423790135,0.7779814379084968,0.3550034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȆȇơȂȈNj","boundary":[0.22215287581699347,0.3685638342379014,0.2652975816993464,0.3850032281772953],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣƥ","boundary":[0.2724500718954248,0.3685638342379014,0.28112156209150324,0.3850032281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƤdzƢǘǷ","boundary":[0.2885272189542484,0.3685638342379014,0.32748084640522873,0.3850032281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJơ","boundary":[0.33489714052287584,0.3685638342379014,0.36333690522875817,0.3850032281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾNj","boundary":[0.3706808660130719,0.3685638342379014,0.39515506209150325,0.3850032281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǠLJ","boundary":[0.40253952614379096,0.36856433423790136,0.43078994771241846,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJơǂȇȁ","boundary":[0.438225388888889,0.36856433423790136,0.48704187908496743,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"Ǻȇơ","boundary":[0.49430286928104583,0.36856433423790136,0.513632888888889,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.5208726045751635,0.36856433423790136,0.5355349967320263,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.542917251633987,0.36857226767676765,0.5494272516339871,0.38501166161616157],"dir":"ltr"},{"str":"ƾNjƢƥȆǷ","boundary":[0.5469508986928105,0.36856433423790136,0.5929229869281047,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6001882320261441,0.36857226767676765,0.6056983300653598,0.38501166161616157],"dir":"ltr"},{"str":"Džƾǟ","boundary":[0.6054813300653598,0.36856433423790136,0.6404544967320264,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.6479324869281048,0.36856433423790136,0.6558678790849676,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƢȈƥȂdz","boundary":[0.6630310065359479,0.36856433423790136,0.6877647516339872,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂŵ","boundary":[0.6951895555555558,0.36856433423790136,0.7261567320261441,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.726167369281046,0.36857226767676765,0.731473232026144,0.38501166161616157],"dir":"ltr"},{"str":"ƣȂƦƷ","boundary":[0.7388150653594774,0.36856433423790136,0.7781112124183008,0.3850037281772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿƽȂǸǼǿǁ","boundary":[0.22213798366013052,0.3985640842379014,0.29202262091503245,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣƥ","boundary":[0.3027279542483658,0.3985640842379014,0.31139944444444423,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋȇơǁ","boundary":[0.3221388169934638,0.3985640842379014,0.34931913071895404,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƢƷȐǘǏơ","boundary":[0.3599861699346403,0.3985640842379014,0.428681562091503,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǪȈƦǘƫ","boundary":[0.43929966993464026,0.3985640842379014,0.4741515718954247,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.48479095424836577,0.3985640842379014,0.49272634640522855,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȆLJǁƢǧ","boundary":[0.5033231797385619,0.3985640842379014,0.5435958267973856,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢƥǃ","boundary":[0.554405405228758,0.3985640842379014,0.5805347581699346,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢĴĬơȁ","boundary":[0.591267748366013,0.3985640842379014,0.6328509052287581,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ŕNjơƽ","boundary":[0.6434222091503267,0.3985640842379014,0.6784230326797385,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"DžƢĢ","boundary":[0.6892070816993462,0.3985640842379014,0.7168724542483659,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.7275394934640521,0.3985640842379014,0.7354748856209149,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ǂƬnjȈƥ","boundary":[0.7459759836601306,0.3985640842379014,0.778094111111111,0.4150034781772953],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJơ","boundary":[0.222152875816993,0.4284887130257802,0.25059264052287533,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ǺıŲ","boundary":[0.2574472875816989,0.4284887130257802,0.2876251797385616,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿİ","boundary":[0.2946053464052283,0.4284887130257802,0.3082508169934636,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂŶ","boundary":[0.31509695424836554,0.4284887130257802,0.3370182091503263,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǟƿơ","boundary":[0.34382179738562046,0.4284887130257802,0.3777014542483656,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȇƢƥ","boundary":[0.3845092973856205,0.4284887130257802,0.40660713071895377,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȁ","boundary":[0.413519218954248,0.4284887130257802,0.43494265032679696,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƽǂĴ","boundary":[0.4417547483660127,0.4284887130257802,0.4756769542483656,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ǾƟơǁơ","boundary":[0.48254011111111067,0.4284887130257802,0.5084205522875812,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǠȈƦǗ","boundary":[0.5151858464052284,0.4284887130257802,0.5521779640522871,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ǞƥƢǼǷ","boundary":[0.559007081699346,0.4284887130257802,0.5873000522875813,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5943036209150322,0.4284887130257802,0.602239013071895,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǃǁȁƢnjİ","boundary":[0.6090064346405225,0.4284887130257802,0.6678730032679736,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ǵȂǴǟ","boundary":[0.6747872189542481,0.4284887130257802,0.7039843562091501,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢƬLjĵǼǿǂǧ","boundary":[0.7109666503267971,0.4284887130257802,0.7779558267973853,0.4449281069651741],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.22216011437908495,0.45848795039951756,0.2411837810457516,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.2461790359477124,0.45848795039951756,0.2570332908496732,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ƆƢ","boundary":[0.26215832026143787,0.45848795039951756,0.26422194771241825,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀ","boundary":[0.2680790163398693,0.45848795039951756,0.2688448986928104,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ȇǂǬƫ","boundary":[0.2727466437908497,0.45848795039951756,0.2948636241830065,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ňƢLjǻơ","boundary":[0.2999056830065359,0.45848795039951756,0.33716798692810457,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǠǷƢƳ","boundary":[0.342258977124183,0.45848795039951756,0.378606477124183,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǀǣ","boundary":[0.38363364379084963,0.45848795039951756,0.4172558790849673,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.427648477124183,0.45849588383838386,0.4365199477124183,0.4749352777777777],"dir":"ltr"},{"str":"íê","boundary":[0.4362752908496732,0.45848795039951756,0.4553202320261438,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȁƾƷ","boundary":[0.46558731045751633,0.45848795039951756,0.5004094281045751,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5054761601307186,0.4584985404040404,0.5096331993464049,0.47493793434343434],"dir":"ltr"},{"str":"ƾNjƢƥ","boundary":[0.5095098071895422,0.45849060696517413,0.5371858169934638,0.47493000090456805],"dir":"ltr"},{"str":"ǾƬNjơƽ","boundary":[0.5422534052287579,0.45849060696517413,0.5749416895424834,0.47493000090456805],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂƳȁ","boundary":[0.5799016339869282,0.45848795039951756,0.6144280359477124,0.4749273443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǼȈǷǃ","boundary":[0.6193126633986928,0.45848795039951756,0.650227924836601,0.47493000090456805],"dir":"ltr"},{"str":"Ǻȇơ","boundary":[0.6551955228758166,0.45849060696517413,0.6745255424836598,0.47493000090456805],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.6793144346405225,0.45849060696517413,0.6941768071895422,0.47493000090456805],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǐǫơȂǻ","boundary":[0.6992167385620912,0.45849060696517413,0.7442591307189539,0.47493000090456805],"dir":"ltr"},{"str":"ǃȂǼǿ","boundary":[0.7493139542483657,0.45849060696517413,0.7778856209150323,0.47493000090456805],"dir":"ltr"},{"str":"ǥƢȈdzơ","boundary":[0.22215798692810462,0.48848820039951757,0.25722263398692813,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼǻƢǷ","boundary":[0.2641198300653595,0.48848820039951757,0.2925319379084968,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ǂĵȇƽ","boundary":[0.29931637908496733,0.48848820039951757,0.3290943104575163,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǿƢȈĴ","boundary":[0.3356851535947712,0.48848820039951757,0.37351548692810455,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿǽƽǁȁƕǂǧ","boundary":[0.3800999477124183,0.48848820039951757,0.45363103594771237,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.460394202614379,0.4884961338383838,0.4646278300653594,0.5049355277777777],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂNjȆǷ","boundary":[0.46441295751633976,0.48848820039951757,0.508421408496732,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"śǷƘƫ","boundary":[0.5150016143790849,0.48848820039951757,0.5466644673202614,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǻǂƥ","boundary":[0.5534318888888888,0.48848820039951757,0.5797569673202614,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5865690653594771,0.48848820039951757,0.5945044575163398,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ǵƾǼĴ","boundary":[0.60117827124183,0.48848820039951757,0.629426565359477,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼǻƢǷ","boundary":[0.6361790947712418,0.48848820039951757,0.664591202614379,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.6713756437908497,0.48848820039951757,0.7104356437908497,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾǸǟ","boundary":[0.7172583790849673,0.48848820039951757,0.7479106928104574,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƢȈĴ","boundary":[0.7547100261437908,0.48848820039951757,0.7781268790849672,0.5049275943389114],"dir":"ltr"},{"str":"Ǻȇơ","boundary":[0.2221562124183007,0.5184879503995176,0.24143942810457522,0.5349273443389114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȈdzȂƫ","boundary":[0.24764520261437908,0.5184879503995176,0.2770061535947712,0.5349273443389114],"dir":"ltr"},{"str":"ǾĪ","boundary":[0.28323320261437906,0.5184879503995176,0.30187818300653596,0.5349273443389114],"dir":"ltr"},{"str":"ǂĴơ","boundary":[0.3081371437908497,0.5184879503995176,0.3269863594771242,0.5349273443389114],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3331240555555556,0.5184958838383839,0.33845757516339875,0.5349352777777777],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼȇƕȆǷ","boundary":[0.3371577026143791,0.5184879503995176,0.379393633986928,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJƽǾƥ","boundary":[0.3853802810457515,0.5184884503995175,0.4286164673202613,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.4347945849673201,0.5184884503995175,0.47375459477124177,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.47989229084967305,0.5184884503995175,0.521062722222222,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.5270536241830064,0.5184884503995175,0.5379078790849672,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"DŽȈǻ","boundary":[0.5442072614379084,0.5184884503995175,0.560252496732026,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"řǣȁǁ","boundary":[0.5662710555555553,0.5184884503995175,0.6048034477124182,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.6109773104575161,0.5184884503995175,0.6189127026143789,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"řȈƠƫȁǂĢ","boundary":[0.6248993496732025,0.5184884503995175,0.6736030849673201,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ƽơȂǷ","boundary":[0.6797046143790849,0.5184884503995175,0.7048489575163398,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7108802810457516,0.5184884503995175,0.7152415555555556,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƾǼǫ","boundary":[0.7150990163398692,0.5184884503995175,0.7467703790849672,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ƽơȂǷ","boundary":[0.7530399771241829,0.5184884503995175,0.777973702614379,0.5349278443389115],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿljȁǁ","boundary":[0.22214557516339845,0.5484882003995175,0.2816844183006534,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.2902835751633985,0.5484882003995175,0.3013335555555553,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǹơǃǁȁƢnjİ","boundary":[0.30999228104575144,0.5484882003995175,0.3690545751633985,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.3776430947712417,0.5484882003995175,0.3855784869281045,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJơ","boundary":[0.3941138202614378,0.5484882003995175,0.4226429379084966,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƽǂǯ","boundary":[0.4312697516339868,0.5484882003995175,0.458016065359477,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ơƾȈĢ","boundary":[0.4666620261437907,0.5484882003995175,0.4879195163398692,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƽƢȇǃ","boundary":[0.49675907516339846,0.5484882003995175,0.5344255947712416,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ƩơŚȈǤƫ","boundary":[0.5431311241830062,0.5484882003995175,0.5905690261437906,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"Śƻơ","boundary":[0.599012879084967,0.5484882003995175,0.6271952222222219,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿDZƢLJ","boundary":[0.635777359477124,0.5484882003995175,0.6873403888888888,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.696075702614379,0.5484882003995175,0.7109380751633987,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"ƩȏȂǐŰ","boundary":[0.7195074477124181,0.5484882003995175,0.777874065359477,0.5649275943389115],"dir":"ltr"},{"str":"NJdzƢĪ","boundary":[0.2221328104575161,0.5784144731267903,0.2609077320261436,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǿƢȈĴ","boundary":[0.26624976143790824,0.5784144731267903,0.30395883006535923,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.3091923594771239,0.5784144731267903,0.37725164379084947,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ǂƯơ","boundary":[0.38262771241830046,0.5784144731267903,0.3984942418300652,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ǂƥ","boundary":[0.40380223202614357,0.5784144731267903,0.4150266633986926,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƽǁơȁ","boundary":[0.4203708202614377,0.5784144731267903,0.45164434967320244,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢȇǃ","boundary":[0.45703743790849655,0.5784144731267903,0.48434965359477106,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȁ","boundary":[0.4895853104575161,0.5784144731267903,0.5112044673202613,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼǼǯȆǷ","boundary":[0.5163486437908494,0.5784144731267903,0.5629908790849671,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƽƢǨƬLJơ","boundary":[0.5682222810457515,0.5784144731267903,0.6099862712418299,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȈdzȂƫ","boundary":[0.6151793790849671,0.5784144731267903,0.6447083986928103,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"NJȇơDŽǧơ","boundary":[0.6499823496732025,0.5784144731267903,0.6935099967320261,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǂƥ","boundary":[0.6988073496732025,0.5784144731267903,0.7262940163398691,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƾȇƾƳ","boundary":[0.7316488104575162,0.5784144731267903,0.7778442810457514,0.5948538670661841],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƢǸȈǸǐƫ","boundary":[0.2221243006535948,0.6084147231267902,0.2799548006535948,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȇƢƥ","boundary":[0.28506493790849674,0.6084147231267902,0.30731382026143794,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣćƕ","boundary":[0.31231971241830064,0.6084147231267902,0.3342303300653595,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.33918303594771243,0.6084147231267902,0.3500372908496732,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"Ǯȇ","boundary":[0.35516232026143785,0.6084147231267902,0.3735690261437908,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ǂǿ","boundary":[0.37849620261437905,0.6084147231267902,0.3943584771241829,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"DZǂƬǼǯ","boundary":[0.39947712418300646,0.6084147231267902,0.4326228104575163,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǂƥ","boundary":[0.437639339869281,0.6084147231267902,0.46513877124183,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿǯ","boundary":[0.4701937908496732,0.60841219282376,0.48383926143790845,0.6248515867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂNjȆǷ","boundary":[0.48891961437908504,0.60841219282376,0.5326853398692808,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ƣȂLjŰ","boundary":[0.5376231535947711,0.6084147231267902,0.5835335457516337,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.5887011241830064,0.6084147231267902,0.6278355849673202,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.6327202124183006,0.6084147231267902,0.6736906633986927,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȈdzȂƫ","boundary":[0.6786008202614378,0.6084147231267902,0.7082574869281044,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǂƥ","boundary":[0.713305928104575,0.6084147231267902,0.7407032418300653,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǸȀǷ","boundary":[0.7457538104575163,0.6084147231267902,0.7779208692810456,0.6248541170661842],"dir":"ltr"},{"str":"DzȈdzƽĺ","boundary":[0.22215640849673207,0.63841244282376,0.2624503300653596,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ǩƢǨƫơ","boundary":[0.26931348692810464,0.63841244282376,0.2997041241830066,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣȇ","boundary":[0.30666727124183013,0.63841244282376,0.316572683006536,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.32362731045751636,0.63841244282376,0.3315627026143791,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾȈīȈĢ","boundary":[0.3384322418300654,0.63841244282376,0.37768796732026144,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǸǠǷ","boundary":[0.3848021633986928,0.63841244282376,0.42334093790849675,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"Ǯȇ","boundary":[0.43039131045751633,0.63841244282376,0.44879801633986927,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǿƢȈĴ","boundary":[0.45578456535947715,0.63841244282376,0.49336598692810457,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.5003929575163399,0.63841244282376,0.5683416143790849,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ǝȂǫȁ","boundary":[0.5754877222222222,0.63841244282376,0.6068420947712418,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6139073594771243,0.6384203762626263,0.6201237712418302,0.6548597702020202],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂŶ","boundary":[0.6179388790849674,0.63841244282376,0.6398601339869282,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ƿƢţơ","boundary":[0.6468594477124183,0.63841244282376,0.6738482908496732,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ļȁƢǨƬǷ","boundary":[0.6808816437908498,0.63841244282376,0.7242816437908498,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ŗȇǂȇƾǷ","boundary":[0.7313724379084968,0.63841244282376,0.7778827712418301,0.654851836763154],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǿȅǂƬǯƢƥ","boundary":[0.22214789869281054,0.66841269282376,0.2802124183006537,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǿĨǁƢǫ","boundary":[0.29018803594771253,0.66841269282376,0.3380471732026145,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼǻƢǷ","boundary":[0.34803342810457527,0.66841269282376,0.37654978104575176,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ǂĴǁƢǸȈƥ","boundary":[0.38646370261437923,0.66841269282376,0.4309359379084968,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"DzǷơȂǟ","boundary":[0.4409753790849674,0.66841269282376,0.47874827124183017,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿǯ","boundary":[0.48862177124183015,0.66841269282376,0.5024629673202615,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬǧơȆǷ","boundary":[0.5122492418300655,0.66841269282376,0.5525112516339871,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ǩƢǨƫơ","boundary":[0.5623507124183007,0.66841269282376,0.5927413496732027,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ŗǫȁ","boundary":[0.6026446339869281,0.66841269282376,0.6300440751633988,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǿƢȈĴ","boundary":[0.6400941535947713,0.66841269282376,0.6776755751633988,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.687642683006536,0.66841269282376,0.7293109379084968,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7393929281045752,0.6684206262626263,0.748451614379085,0.6848600202020202],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLjȈǻ","boundary":[0.7434265751633987,0.66841269282376,0.7779593594771242,0.6848520867631539],"dir":"ltr"},{"str":"ƩǁƢLjƻ","boundary":[0.2221415163398693,0.698414586763154,0.2729578104575164,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.2790040261437909,0.698414586763154,0.2869394183006536,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼǼǯȆǷ","boundary":[0.29282820261437914,0.698414586763154,0.3353410555555556,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǴŧ","boundary":[0.34135748692810464,0.698414586763154,0.3673251535947713,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"DžƢLjƷ","boundary":[0.37341604575163406,0.698414586763154,0.41894349673202624,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢƥDŽȈǷ","boundary":[0.42518118300653596,0.698414586763154,0.46252858496732047,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿƥ","boundary":[0.46842162418300676,0.698414586763154,0.47930140849673225,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǸȈǴǫơ","boundary":[0.48538166339869304,0.698414586763154,0.5233992124183009,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǟƢLjǷ","boundary":[0.5295943496732027,0.698414586763154,0.5699393300653597,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ǖȇơǂNj","boundary":[0.5760642614379086,0.698414586763154,0.6150817124183007,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŢ","boundary":[0.6211619673202615,0.698414586763154,0.6474827908496732,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǿƽȂƫƢŶ","boundary":[0.6536183594771243,0.698414586763154,0.6989522124183009,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.7050877810457518,0.698414586763154,0.7130231732026145,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǿDžȁǂȇȁ","boundary":[0.71891195751634,0.698414586763154,0.7779338300653595,0.7148539807025479],"dir":"ltr"},{"str":"DzǷƢǟ","boundary":[0.222158820261438,0.7284120665611339,0.2539450653594772,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"ǪȈǫƽ","boundary":[0.2605912222222223,0.7284120665611339,0.289260751633987,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"ǎȈƼnjƫ","boundary":[0.29598349673202623,0.7284120665611339,0.34830815359477135,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"ǙƢū","boundary":[0.354903251633987,0.7284120665611339,0.39004023202614385,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"Ǻȇơ","boundary":[0.3968650947712419,0.7284120665611339,0.4160015163398693,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿƥ","boundary":[0.42264980065359486,0.7284120665611339,0.43352958496732036,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.44018425163398706,0.7284200000000002,0.44600921241830077,0.744859393939394],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼȇƢŶȆǷ","boundary":[0.44421577124183015,0.7284120665611339,0.4923001339869281,0.7448542307025479],"dir":"ltr"},{"str":"DzȈǸŢ","boundary":[0.4989058692810458,0.728414836763154,0.5340130653594772,0.7448542307025479],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂƻ","boundary":[0.5406719869281046,0.728414836763154,0.567294908496732,0.7448542307025479],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢƥDŽȈǷ","boundary":[0.5739070261437909,0.728414836763154,0.6111033790849673,0.7448542307025479],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿƥ","boundary":[0.6179410065359476,0.728414836763154,0.6288207908496732,0.7448542307025479],"dir":"ltr"},{"str":"ơǁ","boundary":[0.6354906339869282,0.7284120665611339,0.6463916928104575,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"ļȁƢǨƬǷ","boundary":[0.6530378496732027,0.7284120665611339,0.6962463790849673,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǨȈǯ","boundary":[0.7029414673202615,0.7284120665611339,0.7310536045751636,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.7377465653594772,0.7284120665611339,0.74568195751634,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǸǯ","boundary":[0.7521600457516341,0.7284120665611339,0.7779873006535949,0.7448514605005278],"dir":"ltr"},{"str":"ŗȇǂȇƾǷ","boundary":[0.22215882026143846,0.7583366953490126,0.26874574183006594,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ljȁǁ","boundary":[0.2757854771241831,0.7583366953490126,0.30909497712418316,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"Ǯȇ","boundary":[0.31598153594771256,0.7583366953490126,0.3345839673202616,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ƿƢţơ","boundary":[0.3413747908496733,0.7583366953490126,0.3685593594771243,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǂƥ","boundary":[0.3753948594771243,0.7583366953490126,0.40288152614379097,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƕ","boundary":[0.40990424183006546,0.7583366953490126,0.42546867320261456,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ȆĴƾǻǃ","boundary":[0.432453094771242,0.7583366953490126,0.47202368300653613,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ǾƻǂĪ","boundary":[0.47892300653594794,0.7583366953490126,0.5166512222222225,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5236292614379088,0.7583366953490126,0.5315646535947716,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƢnjƬǻơ","boundary":[0.5384341928104578,0.7583366953490126,0.5742477026143794,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ǽȂŴ","boundary":[0.5811789379084971,0.7583366953490126,0.6066104869281048,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.6135310849673207,0.7583366953490126,0.6245810653594774,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJǁƽ","boundary":[0.6315697418300658,0.7583366953490126,0.6714296633986933,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƻƢǼNj","boundary":[0.6784332320261443,0.7583366953490126,0.724994624183007,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.7319620261437914,0.7583366953490126,0.7778809281045758,0.7747760892884065],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.2221566928104579,0.7883369453490126,0.29054998692810496,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.29646855555555596,0.7883369453490126,0.30732281045751675,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǾǟȂǸů","boundary":[0.31353071241830105,0.7883369453490126,0.37321634967320316,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ǂǓƢƷ","boundary":[0.37921788888888947,0.7883369453490126,0.4165503986928111,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ƣƢƬİ","boundary":[0.4225519379084973,0.7883369453490126,0.45376164379085027,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4597929673202619,0.7883448787878788,0.46502862418300706,0.8047842727272727],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJơ","boundary":[0.46382661437908546,0.7883369453490126,0.49226637908496784,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǁȁǂǓ","boundary":[0.49843385947712465,0.7883369453490126,0.547418418300654,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ǁơƾȇƢĢ","boundary":[0.5536305751633992,0.7883369453490126,0.587861261437909,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǃǁȁƢnjǯ","boundary":[0.5940223594771246,0.7883369453490126,0.6530123202614383,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣƥ","boundary":[0.6591202320261442,0.7883369453490126,0.6677917222222227,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƢĴǃƢLJ","boundary":[0.6739230359477127,0.7883369453490126,0.7180378594771245,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.7240202516339873,0.7883369453490126,0.7319556437908501,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǷƕǁƢǯ","boundary":[0.7378444281045755,0.7883369453490126,0.7779107124183012,0.8047763392884064],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.485587908496732,0.8227408025568183,0.5071722222222222,0.8378923177083334],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22212,0.24856,0.77813,0.83789],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/7ea6373579e4fa3361338b4a84e4669a.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/35cee417219455daa0330dcab69ab18f.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22214,0.1294,0.22199,0.16203]},"elements":[{"words":[{"str":"ȁ","boundary":[0.22215834967320264,0.12939729383386106,0.23009374183006537,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȇƢŶȆǷ","boundary":[0.23588466339869285,0.12939729383386106,0.2793718888888889,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"L·ǂǠǷ","boundary":[0.2850947320261439,0.12939729383386106,0.31793193790849683,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ơǁ","boundary":[0.32372498692810464,0.12939729383386106,0.33462604575163407,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ǶȀǷ","boundary":[0.3404914281045752,0.12939729383386106,0.3617872124183007,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.3676440849673203,0.12939729383386106,0.4066040947712418,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.41254606535947713,0.12939729383386106,0.45351438888888884,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ȆȇƢũȐĢȂƬȇƢǧ","boundary":[0.4592138300653595,0.12939729383386106,0.5382082124183006,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5441140163398692,0.12939729383386106,0.552049408496732,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƽȂƫƢŶ","boundary":[0.5576446045751634,0.12939729383386106,0.602550839869281,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6083311241830066,0.12939729383386106,0.6126923986928106,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ȆLJȁǂȇȁ","boundary":[0.6125456045751634,0.12939729383386106,0.6627364281045751,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6683316241830065,0.12939729383386106,0.6726928986928105,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ȆȇƢȇǂƬİƢƥ","boundary":[0.6725461045751634,0.12939729383386106,0.7265110261437908,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7324487418300654,0.12939729383386106,0.7368100163398693,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"ȆĪǁƢǫ","boundary":[0.7366653496732025,0.12939729383386106,0.7779059869281045,0.14583668777325498],"dir":"ltr"},{"str":"NJǼǯơǂĢ","boundary":[0.22214771241830022,0.15932192262173978,0.2681538398692806,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.27430430065359435,0.15932192262173978,0.28223969281045713,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ʼnȐǟ","boundary":[0.2881284771241826,0.15932192262173978,0.3199445065359473,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣćƕ","boundary":[0.32606943790849635,0.15932192262173978,0.3520711437908493,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ȆLJƢǼNjƪLjȇǃ","boundary":[0.3581279967320258,0.15932192262173978,0.4391243104575159,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.4452939183006535,0.15932192262173978,0.4532293104575163,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.45911809477124177,0.15932192262173978,0.5008884673202614,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"DzǷơȂǟ","boundary":[0.5069580849673201,0.15932192262173978,0.5448586241830063,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.5508793104575161,0.15932192262173978,0.5617335653594769,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ǵơƾǯ","boundary":[0.5679372124183004,0.15932192262173978,0.5930538986928102,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ǂǿ","boundary":[0.5992107418300651,0.15932192262173978,0.615073016339869,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ƽǁȂǷ","boundary":[0.6211681633986924,0.15932192262173978,0.6504972026143787,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.6565710751633987,0.15932192262173978,0.6712334673202615,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"œLJƢǼǷ","boundary":[0.6773541437908497,0.15932192262173978,0.7183713986928104,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƢǟȐǗơ","boundary":[0.7244133594771242,0.15932192262173978,0.7780081045751633,0.17576131656113372],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƾǼsǃǁơ","boundary":[0.22215645424836608,0.18932140999547714,0.2798444150326798,0.2057608039348711],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿƣƢƬİ","boundary":[0.28480350326797393,0.18932140999547714,0.3423465653594771,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ǹȂǼİƢƫ","boundary":[0.34743330065359473,0.18932381656113367,0.38625077124183005,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ǾĪ","boundary":[0.39135452614379085,0.18932381656113367,0.40999950653594774,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ǂĴơ","boundary":[0.41507985947712417,0.18932381656113367,0.4339290751633987,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4389881535947713,0.18933174999999994,0.44324305555555554,0.20577114393939389],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǿƽȆǷ","boundary":[0.4430390522875817,0.18932140999547714,0.48505172222222204,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ǾƟơǁơ","boundary":[0.4900873986928103,0.18932381656113367,0.5157231830065357,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣćƕ","boundary":[0.5207737516339868,0.18932381656113367,0.5425375751633985,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"DZǂƬǼǯ","boundary":[0.5475370849673201,0.18932381656113367,0.58068277124183,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ƶȈƸǏ","boundary":[0.585771633986928,0.18932381656113367,0.6259081241830065,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ǽȂŴ","boundary":[0.6308672124183006,0.18932381656113367,0.6561519673202614,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"śǼīŷ","boundary":[0.6611599869281045,0.18932381656113367,0.7049727124183006,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.7099828594771241,0.18932381656113367,0.7179182516339869,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.7227348006535945,0.18932381656113367,0.7778485457516336,0.20576321050052762],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.22215432679738573,0.21932165999547706,0.23320430718954258,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"džĢ","boundary":[0.24009512091503274,0.21932165999547706,0.26380343464052297,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǷơ","boundary":[0.27087933660130725,0.21932165999547706,0.2856927777777778,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ƪLJơ","boundary":[0.2926474150326798,0.21932165999547706,0.32558886601307196,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾǷƕ","boundary":[0.33245202287581704,0.21932165999547706,0.35887496405228764,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.36588278758169945,0.21932165999547706,0.3805451797385622,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ǂȇǂŢ","boundary":[0.38754874836601316,0.21932165999547706,0.4192754248366014,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ǾƬNjǁ","boundary":[0.42627048366013076,0.21932165999547706,0.45622073856209155,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿƥ","boundary":[0.46313282679738565,0.21932165999547706,0.47401261111111115,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ǹơǂȇơ","boundary":[0.48097575816993476,0.21932165999547706,0.5100112091503268,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.5167637385620916,0.21932165999547706,0.5559194738562093,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.5627443366013073,0.21932165999547706,0.6038126503267975,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.6105907091503269,0.21932165999547706,0.6788840130718955,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"L·ǂǠǷ","boundary":[0.6857854640522876,0.21932165999547706,0.7186226699346404,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǼȈǷǃ","boundary":[0.7255900718954248,0.21932165999547706,0.7564040718954248,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.763235316993464,0.21932165999547706,0.7778977091503267,0.23576105393487104],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿǯ","boundary":[0.22214794444444486,0.24932190999547701,0.2357934150326802,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ƾNj","boundary":[0.2421481111111115,0.24932190999547701,0.26120581699346446,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾȇƽ","boundary":[0.26763710130718993,0.24932190999547701,0.2936047679738566,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ǵǃȏ","boundary":[0.3000871111111115,0.24932190999547701,0.3259718071895429,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.33234139542483704,0.24932190999547701,0.39168025816993474,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ƽǁȂǷ","boundary":[0.3982328071895425,0.24932190999547701,0.4277575718954249,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.4340165326797386,0.24932190999547701,0.4486789248366014,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ǂƬnjȈƥ","boundary":[0.45519317973856216,0.24932190999547701,0.48710494444444447,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƢǟȐǗơ","boundary":[0.4936234542483661,0.24932190999547701,0.5474096699346407,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿƥ","boundary":[0.5536218267973858,0.24932190999547701,0.5645016111111113,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ĺƢȈƬLJƽ","boundary":[0.5708754542483663,0.24932190999547701,0.6168581797385624,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.6231299052287584,0.24932190999547701,0.6310652973856212,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ňƢǷǃ","boundary":[0.6373455326797389,0.24932190999547701,0.6704933464052292,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ǽǁȁƽ","boundary":[0.6768544248366016,0.24932190999547701,0.7051367581699349,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"Ǯȇ","boundary":[0.7114616699346409,0.24932190999547701,0.7298683758169938,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ƪNjǀĴ","boundary":[0.7361677581699351,0.24932190999547701,0.7779679150326801,0.26576130393487096],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.22215933986928113,0.2793214099954771,0.23009473202614386,0.2957608039348711],"dir":"ltr"},{"str":"ȆLJƢǼNjƪLjȇǃ","boundary":[0.23931723202614386,0.2793214099954771,0.32031567320261445,0.2957608039348711],"dir":"ltr"},{"str":"ȆLJƢǼNjƤƦLJ","boundary":[0.3296126339869282,0.2793214099954771,0.40601289542483704,0.29576319787426486],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƢȈƟDŽƳ","boundary":[0.41528219934640564,0.2793238039348709,0.46318388562091545,0.29576319787426486],"dir":"ltr"},{"str":"ǂƥ","boundary":[0.47253828758169975,0.2793238039348709,0.48376271895424877,0.29576319787426486],"dir":"ltr"},{"str":"ǂƬnjȈƥ","boundary":[0.49312775816993504,0.2793238039348709,0.5250395228758173,0.29576319787426486],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȈǯƘƫ","boundary":[0.5344045620915037,0.2793238039348709,0.5648909346405233,0.29576319787426486],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5742091699346409,0.2793238039348709,0.5821445620915037,0.29576319787426486],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȇƾƳ","boundary":[0.5912691993464056,0.2793238039348709,0.6244361601307193,0.29576319787426486],"dir":"ltr"},{"str":"ljǂĵǻ","boundary":[0.6338182189542487,0.2793238039348709,0.672814395424837,0.29576319787426486],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣƥ","boundary":[0.6821567908496732,0.2793214099954771,0.6910240065359478,0.2957608039348711],"dir":"ltr"},{"str":"ǂǓƢƷ","boundary":[0.7002933104575163,0.2793214099954771,0.7375322124183006,0.2957608039348711],"dir":"ltr"},{"str":"ƣƢƬǯ","boundary":[0.746865339869281,0.2793214099954771,0.7778793202614379,0.2957608039348711],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22214657516339867,0.3093295934343433,0.22630361437908494,0.3257689873737373],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƽǂĴ","boundary":[0.22627808496732027,0.30932165999547706,0.2559985751633987,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǓǂǟ","boundary":[0.26157249673202615,0.30932165999547706,0.2982837908496732,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ǹơǂȇơ","boundary":[0.3039257908496732,0.30932165999547706,0.3325931928104575,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǃǁȁƢnjǯ","boundary":[0.33823944771241826,0.30932165999547706,0.39711027124183,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.40275227124183005,0.30932165999547706,0.4106876633986928,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǿƢĵnjǻơƽ","boundary":[0.4160871339869281,0.30932165999547706,0.47641738888888885,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǠǷƢƳ","boundary":[0.4819700359477123,0.30932165999547706,0.5184451830065359,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿƥ","boundary":[0.5240297418300652,0.30932165999547706,0.5349095261437907,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.5405004673202612,0.30932165999547706,0.5794966437908495,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.5851088594771241,0.30932165999547706,0.6259771928104574,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.6314830359477123,0.30932165999547706,0.6995274281045752,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ȅĬȂdzȂȈǷƾȈĢơ","boundary":[0.7052970751633987,0.30932165999547706,0.7780005849673203,0.325761053934871],"dir":"ltr"},{"str":"ƽǁȂǷ","boundary":[0.2221742320261439,0.33924793272274967,0.2515032712418302,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.25923442810457525,0.33924793272274967,0.273896820261438,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ȅŚĴǶȈǸǐƫ","boundary":[0.28168541830065363,0.33924793272274967,0.35460805555555575,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.3624689869281047,0.33924793272274967,0.37040437908496743,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.37795683006535963,0.33924793272274967,0.4330705751633987,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƻƢǼNj","boundary":[0.44099745751633995,0.33924793272274967,0.487375888888889,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǂƥ","boundary":[0.49521129084967336,0.33924793272274967,0.5226979575163401,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƣƢƬǯ","boundary":[0.5305057026143792,0.33924793272274967,0.5617154084967322,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"Ǻȇơ","boundary":[0.5694274183006538,0.33924793272274967,0.5885638398692813,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.5963886045751636,0.33924793272274967,0.6112658692810455,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂƳȂǷ","boundary":[0.6188395947712417,0.33924793272274967,0.6600164084967319,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƢǟȐǗơ","boundary":[0.6677624575163398,0.33924793272274967,0.7216507908496732,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ǵǁơȁƾȈǷơ","boundary":[0.7292330261437908,0.33924793272274967,0.7779601633986928,0.3556873266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ǹơǂĵnjǿȁĭĢ","boundary":[0.22216784967320252,0.3692481827227497,0.29688392810457503,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢȇȂƴnjǻơƽ","boundary":[0.30226637908496723,0.3692481827227497,0.3705575555555554,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.375991065359477,0.3692481827227497,0.3803523398692809,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȈƫƢLJơ","boundary":[0.3802076732026143,0.3692481827227497,0.41720617320261427,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƽƢǨƬLJơ","boundary":[0.42236524183006524,0.3692481827227497,0.46412923202614365,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƽǁȂǷ","boundary":[0.4693244673202613,0.3692481827227497,0.49865350653594753,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.504129565359477,0.3692481827227497,0.5120649575163398,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƾNjƢƥ","boundary":[0.5171687124183005,0.3692481827227497,0.5448447222222221,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ƾȈǨǷ","boundary":[0.5502122810457516,0.3692481827227497,0.5754183202614379,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.5807007810457516,0.3692481827227497,0.6199522516339869,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢǿƢȈĴ","boundary":[0.6251113202614378,0.3692481827227497,0.666179633986928,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.6712897712418301,0.3692481827227497,0.7394447908496732,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":"DZǂƬǼǯ","boundary":[0.7449187222222222,0.3692481827227497,0.7779367614379086,0.3856875766621436],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.445373859477124,0.3992534595959596,0.4494330359477122,0.41569285353535346],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚĴ","boundary":[0.4494075065359475,0.3992455261570933,0.4777749379084965,0.4156849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǁơǂǫ","boundary":[0.4826468006535948,0.3992455261570933,0.5068657026143791,0.4156849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"Ȇǟơǁǃ","boundary":[0.5117630947712418,0.3992455261570933,0.5508975555555555,0.4156849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ƩȏȂǐŰ","boundary":[0.5556843202614378,0.3992455261570933,0.6141679477124182,0.4156849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢĴƾǼǼǯƾȈdzȂƫ","boundary":[0.61911427124183,0.3992455261570933,0.6956809967320261,0.4156878266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.7006975261437908,0.3992484327227497,0.7086329183006536,0.4156878266621436],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢLJƢǼNjǁƢǯ","boundary":[0.7133326928104574,0.3992455261570933,0.7780008202614378,0.4156849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ƣƢƬİ","boundary":[0.2221468104575164,0.4292457761570933,0.25335651633986933,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"Ǻȇơ","boundary":[0.2629300457516341,0.4292457761570933,0.28226644771241843,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǾdzƢLJ","boundary":[0.2917612614379086,0.4292457761570933,0.31772892810457526,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǺȇƾǼĪ","boundary":[0.32744499673202626,0.4292457761570933,0.36790698692810464,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ljǁƢĵǻ","boundary":[0.37754221241830077,0.4292457761570933,0.42165278104575166,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"DZȂǗ","boundary":[0.43126885947712423,0.4292457761570933,0.4588853006535948,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.4685226535947713,0.4292457761570933,0.48318504575163407,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǁƢƥƽǂƥ","boundary":[0.4928372908496733,0.4292457761570933,0.5405815457516339,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5501912418300653,0.4292457761570933,0.5581266339869281,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ŐǏ","boundary":[0.5675448594771242,0.4292457761570933,0.5939635457516339,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǂǗƢƻ","boundary":[0.6036221732026144,0.4292457761570933,0.6375507614379085,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿƥ","boundary":[0.6471519477124182,0.4292457761570933,0.6580317320261437,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǵDŽȇDŽǟ","boundary":[0.6676414281045752,0.4292457761570933,0.7036251339869279,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƽơȂǻƢƻ","boundary":[0.713232702614379,0.4292457761570933,0.7574070947712417,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.7670550849673201,0.4292457761570933,0.7779135947712417,0.4456851700964872],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼǷƽǂƻ","boundary":[0.22214255555555565,0.4592460261570933,0.26803592810457527,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ǾȈǓǂǷ","boundary":[0.2741034183006537,0.4592460261570933,0.31340807516339886,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ņƢƻ","boundary":[0.31920325163398705,0.4592460261570933,0.3471005163398694,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƢǯǂLJ","boundary":[0.35312545751634,0.4592460261570933,0.39039839869281057,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.39636164379084976,0.4592460261570933,0.40741162418300664,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.41340678104575174,0.45925395959595955,0.4185445751633988,0.47569335353535347],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼnjƼƦƥ","boundary":[0.41744042810457527,0.4592460261570933,0.4613765457516341,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ʼnƢǿǁȂǐǫ","boundary":[0.4675376437908498,0.4592460261570933,0.5266595065359478,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǷƢŤ","boundary":[0.5326355163398694,0.4592460261570933,0.5627049084967322,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ǂǗƢƻǾƥ","boundary":[0.5686149673202615,0.4592460261570933,0.6136084281045752,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ơǂǷ","boundary":[0.6195950751633987,0.4592460261570933,0.6370848496732027,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ǵǁơȁƾȈǷơ","boundary":[0.643026820261438,0.4592460261570933,0.6919688300653595,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.6978342124183007,0.4592460261570933,0.7057696045751635,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ǵǁơDŽĵLJƢģLJ","boundary":[0.7116562614379085,0.4592460261570933,0.7779838006535947,0.47568542009648723],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƢĵnjǻơƽ","boundary":[0.2221509575163399,0.4892455261570933,0.268399614379085,0.5056849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǻƢƼĢƢĪ","boundary":[0.27568187908496733,0.4892455261570933,0.32428136928104573,0.5056849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.33146577124183,0.4892455261570933,0.33940116339869275,0.5056849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǂnjǻ","boundary":[0.34655376143790867,0.48924792009648727,0.36913239869281067,0.5056873140358812],"dir":"ltr"},{"str":"DŽǯǂǷ","boundary":[0.37655082026143805,0.48924792009648727,0.4048586830065361,0.5056873140358812],"dir":"ltr"},{"str":"ǵǂƬŰ","boundary":[0.41213882026143805,0.48924792009648727,0.44296133006535965,0.5056873140358812],"dir":"ltr"},{"str":"DzǼLJǂĢ","boundary":[0.4503733692810459,0.48924792009648727,0.489135526143791,0.5056873140358812],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.49654969281045763,0.48924792009648727,0.5074039477124185,0.5056873140358812],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.5147840751633989,0.48924792009648727,0.5227194673202616,0.5056873140358812],"dir":"ltr"},{"str":"ŕǷ","boundary":[0.5299016339869281,0.4892455261570933,0.5506400261437908,0.5056849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ǪȈǫƽ","boundary":[0.5581371633986928,0.4892455261570933,0.5868066928104575,0.5056849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"řȈƥǃƢƥ","boundary":[0.5943123398692811,0.4892455261570933,0.6331447026143792,0.5056849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.6405865261437909,0.4892455261570933,0.6485219183006536,0.5056849200964872],"dir":"ltr"},{"str":"ȆȇơǁƕǾƸǨǏ","boundary":[0.6556829183006536,0.4892455261570933,0.7259165653594772,0.5056873140358812],"dir":"ltr"},{"str":"ǂǗƢƻǾƥ","boundary":[0.7331222418300655,0.48924792009648727,0.7779242320261439,0.5056873140358812],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǠdzƢǘǷ","boundary":[0.2221488300653595,0.5191701549449721,0.2599004477124183,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ơǁ","boundary":[0.2679358300653594,0.5191701549449721,0.27883688888888886,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ǾǟȂǸů","boundary":[0.28695311437908494,0.5191701549449721,0.3303637516339869,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"Ǻȇơ","boundary":[0.3384246633986928,0.5191701549449721,0.35756108496732025,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿǯ","boundary":[0.3656794379084967,0.5191701549449721,0.37932490849673206,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ňơDŽȇDŽǟ","boundary":[0.3874453888888889,0.5191701549449721,0.43354725163398694,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǷƢŤ","boundary":[0.4416613496732026,0.5191701549449721,0.47159033006535944,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ǃơ","boundary":[0.47970017320261427,0.5191701549449721,0.49055442810457506,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ƢȀƬǻơ","boundary":[0.49871958496732016,0.5191701549449721,0.5216492516339868,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.5297973888888887,0.5191701549449721,0.5444597810457515,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5526419575163399,0.5191780883838384,0.5568755849673203,0.5356174823232324],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂNjȆǷ","boundary":[0.5566607124183006,0.5191701549449721,0.600447908496732,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǁơDŽĵLJƢģLJ","boundary":[0.6085237124183007,0.5191701549449721,0.6807251437908497,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢȀǨǏơ","boundary":[0.6888179673202615,0.5191701549449721,0.7318180065359478,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ŗǠǼǏ","boundary":[0.7398959379084967,0.5191701549449721,0.7778922124183006,0.5356095488843661],"dir":"ltr"},{"str":"ȅơǂƥ","boundary":[0.22215095751633965,0.5491720488843661,0.24974399673202594,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ơǁ","boundary":[0.25587531045751616,0.5491720488843661,0.26677636928104553,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂƻ","boundary":[0.272833222222222,0.5491720488843661,0.29945614379084945,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾǻǃǁơ","boundary":[0.3054789575163397,0.5491720488843661,0.3420072908496731,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿƽƢȀǼnjȈĢ","boundary":[0.3480279771241829,0.5491720488843661,0.41842533006535937,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.42459706535947694,0.5491720488843661,0.43253245751633973,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ƩȏƢǰNjơ","boundary":[0.43841911437908476,0.5491720488843661,0.49315417320261423,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.4993003790849671,0.5491720488843661,0.5072357712418298,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ǾƬNjơǀĴ","boundary":[0.5131245555555554,0.5491720488843661,0.555367222222222,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǼǷ","boundary":[0.5613581241830062,0.5491720488843661,0.5871896339869278,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾǼƥ","boundary":[0.5934166830065356,0.5491720488843661,0.6158612908496729,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ǂƥ","boundary":[0.6219458006535944,0.5491720488843661,0.6331702320261434,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿǯ","boundary":[0.6392972908496728,0.5491720488843661,0.6529427614379081,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ǵƾǼǷƢǓƢǬƫ","boundary":[0.6590038692810454,0.5491720488843661,0.7195979281045747,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼȇƢŶȆǷ","boundary":[0.7256675457516335,0.5491720488843661,0.7779964575163397,0.56561144282376],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5076250947712415,0.5791802323232323,0.5118587222222218,0.5956196262626263],"dir":"ltr"},{"str":"ƾǼȇƢŶ","boundary":[0.5117438398692806,0.579172298884366,0.5417196241830062,0.59561169282376],"dir":"ltr"},{"str":"DZƢLJǁơ","boundary":[0.546644673202614,0.579172298884366,0.5828645261437905,0.59561169282376],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƾǠƥ","boundary":[0.5878214869281042,0.579172298884366,0.6190865065359474,0.59561169282376],"dir":"ltr"},{"str":"ȅƢǿĠƢĪ","boundary":[0.6240945261437904,0.579172298884366,0.6817803594771238,0.59561169282376],"dir":"ltr"},{"str":"ǁƽ","boundary":[0.6868436928104572,0.579172298884366,0.7015060849673199,0.59561169282376],"dir":"ltr"},{"str":"ƪȈǨȈǯ","boundary":[0.7064481535947709,0.579172298884366,0.7423871830065356,0.59561169282376],"dir":"ltr"},{"str":"ƽȂƦĄ","boundary":[0.7473292516339866,0.579172298884366,0.7778624281045748,0.59561169282376],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.7226467320261437,0.6036479482323233,0.7389133986928104,0.6187994633838384],"dir":"ltr"},{"str":"œǻ","boundary":[0.3203904836601308,0.6368604308005428,0.33575530718954255,0.6507240671641791],"dir":"ltr"},{"str":"ǦȇǂNj","boundary":[0.34009527777777787,0.6368604308005428,0.3726836307189542,0.6507240671641791],"dir":"ltr"},{"str":"ǵơǂĄ","boundary":[0.37695901307189544,0.6368604308005428,0.4019062189542484,0.6507240671641791],"dir":"ltr"},{"str":"ȆǿƢȈĴ","boundary":[0.25185877777777754,0.6622392035278154,0.2844220130718953,0.6761028398914518],"dir":"ltr"},{"str":"ȆLJƢǼNjȅǁƢǸȈƥ","boundary":[0.2887225130718953,0.6622392035278154,0.36154754248366006,0.6761028398914518],"dir":"ltr"},{"str":"ȁ","boundary":[0.3658803366013071,0.6622392035278154,0.3725723954248365,0.6761028398914518],"dir":"ltr"},{"str":"ȆLJƢǼNjĨǁƢǫ","boundary":[0.37686033660130713,0.6622392035278154,0.4395593660130719,0.6761028398914518],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƢƬLJơ","boundary":[0.44391907189542495,0.6622392035278154,0.4704756013071895,0.6761028398914518],"dir":"ltr"},{"str":"ǹƢȀǨǏơ","boundary":[0.2504844836601306,0.6876179762550881,0.28762810130718947,0.7014816126187244],"dir":"ltr"},{"str":"ŗǠǼǏ","boundary":[0.29195371895424826,0.6876179762550881,0.32481118954248356,0.7014816126187244],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƢĵnjǻơƽ","boundary":[0.3291098954248365,0.6876179762550881,0.3692407189542483,0.7014816126187244],"dir":"ltr"},{"str":"ȅǃǁȁƢnjİ","boundary":[0.37351968954248366,0.6876179762550881,0.4244762189542482,0.7014816126187244],"dir":"ltr"},{"str":"ǽƾınjǻơƽ","boundary":[0.4288161895424835,0.6876179762550881,0.47173327777777774,0.7014816126187244],"dir":"ltr"},{"str":"sharifna@cc.iut.ac.ir","boundary":[0.2900978758169934,0.7069075062144887,0.4323474934640523,0.7195590213660038],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22214,0.1294,0.77801,0.71956],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƹŵ","boundary":[0.4916663398692811,0.8228165601325758,0.5063094771241831,0.8379680752840909],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49167,0.82282,0.50631,0.83797],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/5d54e7a33f65d1000214f91f9e08c2bd.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/a607607dd0f0ff821ffbd23a6c7c39ea.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.24591,0.18672,0.24251,0.10227]},"elements":[{"words":[{"str":"نگاهی","boundary":[0.6690638071895427,0.18672493378610328,0.7240720016339871,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"اجمالی","boundary":[0.5991926470588237,0.18672493378610328,0.6644237336601309,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5771707107843138,0.18672493378610328,0.5935263562091504,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.5097546160130719,0.18672493378610328,0.5716541789215686,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.4214459150326797,0.18672493378610328,0.5046579003267974,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.3574816421568629,0.18672493378610328,0.41635410947712437,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33057412581699364,0.18672493378610328,0.3534307843137257,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.27909140522875836,0.18672493378610328,0.3259831535947715,0.20569589338206287],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27909,0.18672,0.72407,0.2057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جديدترين","boundary":[0.6939109068627451,0.29479411436138725,0.7560577573529411,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"آما","boundary":[0.6753880841503268,0.29479411436138725,0.6896667892156862,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.660708545751634,0.29479411436138725,0.6749754616013073,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6558395996732026,0.29479411436138725,0.6598656168300654,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6350080555555556,0.29479411436138725,0.6550064950980392,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6214784313725491,0.29479411436138725,0.6320926552287582,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.5810092034313725,0.29479411436138725,0.6190824754901961,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.556462091503268,0.29479411436138725,0.5802055718954248,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5147138888888889,0.29479411436138725,0.552767512254902,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.4557503676470589,0.29479411436138725,0.5126117197712419,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.41776944444444447,0.29479411436138725,0.4513844281045752,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39933807189542486,0.29479411436138725,0.41364625000000005,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3711191176470588,0.29479411436138725,0.39553065359477124,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.3305940767973856,0.29479411436138725,0.3686477001633987,0.3099771951694681],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹۱","boundary":[0.24959037581699348,0.29479411436138725,0.2838891339869281,0.3099771951694681],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.28276915849673206,0.29479411436138725,0.29141458333333337,0.3099771951694681],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۲","boundary":[0.29257385620915033,0.29479411436138725,0.326872614379085,0.3099771951694681],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7527596405228758,0.3185062355735086,0.7556362091503268,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7441869158496732,0.3185062355735086,0.7519363602941176,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.740534223856209,0.3185062355735086,0.7433714950980391,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ساس","boundary":[0.7086679738562092,0.3185062355735086,0.7401137418300653,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7012193545751635,0.3185062355735086,0.7042118504901961,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.6840562214052288,0.3185062355735086,0.7008067320261439,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"نهگ","boundary":[0.6656100285947713,0.3185062355735086,0.6833940604575164,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6607410825163399,0.3185062355735086,0.6647670996732026,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6399095383986928,0.3185062355735086,0.6599079779411764,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6214784313725491,0.3185062355735086,0.6351303431372549,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6128256331699347,0.3185062355735086,0.618038431372549,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.604252908496732,0.3185062355735086,0.6120200367647058,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"حله","boundary":[0.5810045751633987,0.3185062355735086,0.603437487745098,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5650242933006536,0.3185062355735086,0.5800987704248366,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5466419934640523,0.3185062355735086,0.5609501715686274,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.5024589869281046,0.3185062355735086,0.5439393423202615,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.496332524509804,0.3185062355735086,0.5019324019607844,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"۳۲","boundary":[0.47422381535947716,0.3185062355735086,0.49137319444444455,0.33368931638158933],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4287988562091503,0.3185062355735086,0.4706564665032679,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"جهاد","boundary":[0.39445245098039217,0.3185062355735086,0.42494918709150326,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.3343053921568627,0.3185062355735086,0.3911863929738562,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.2937988562091503,0.3185062355735086,0.3301430433006536,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.28261430964052286,0.3185062355735086,0.2898705718954248,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"رف","boundary":[0.26917263888888887,0.3185062355735086,0.2818087132352941,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.2508168300653595,0.3185062355735086,0.26835721813725494,0.33368931638158933],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7270503267973856,0.3412587608260338,0.7557452777777778,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7233583374183007,0.3412587608260338,0.7270817647058824,0.3564418416341146],"dir":"ltr"},{"str":"نتايج","boundary":[0.6853346405228758,0.3412587608260338,0.7146799632352941,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6620176470588236,0.3412587608260338,0.6813775040849673,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"آما","boundary":[0.6434761070261439,0.3412587608260338,0.6577548120915033,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.628796568627451,0.3412587608260338,0.6430634844771242,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6239276225490196,0.3412587608260338,0.6279536397058824,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6030960784313726,0.3412587608260338,0.6230945179738562,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5957138848039215,0.3412587608260338,0.5986867320261438,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.587141160130719,0.3412587608260338,0.5949868831699346,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.5491091503267974,0.3412587608260338,0.5864239828431372,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"۳۰","boundary":[0.5282265196078432,0.3412587608260338,0.5458671160130719,0.3564418416341146],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.48647859477124183,0.3412587608260338,0.5193547875816993,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47667467320261436,0.3412587608260338,0.48459309640522874,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4570341503267974,0.3412587608260338,0.47068606209150327,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.44834949346405223,0.3412587608260338,0.4535622916666666,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4434805473856208,0.3412587608260338,0.4475340727124182,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"طقه","boundary":[0.42022042483660127,0.3412587608260338,0.4427221078431372,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4091582107843137,0.3412587608260338,0.4150921160130719,0.3564418416341146],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.36744207107843135,0.3412587608260338,0.409299681372549,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"جهاد","boundary":[0.33309624183006536,0.3412587608260338,0.36359297794117645,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.27291650326797384,0.3412587608260338,0.32979750408496733,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.26678807598039217,0.3412587608260338,0.27274162990196077,0.3564418416341146],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.24714035947712418,0.3412587608260338,0.26144853758169934,0.3564418416341146],"dir":"rtl"},{"str":"آما","boundary":[0.7416872140522875,0.36401115981593274,0.7559934272875816,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.734360216503268,0.36401115981593274,0.7413020996732026,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.7135699346405229,0.36401115981593274,0.7336980555555556,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.6521736642156862,0.36401115981593274,0.7090350163398692,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.612915575980392,0.36401115981593274,0.6472143341503267,0.3791942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"آمده","boundary":[0.5822282475490195,0.36401115981593274,0.6083904820261435,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5491091503267974,0.36401115981593274,0.5778041013071895,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5454328799019608,0.36401115981593274,0.5491661315359476,0.3791942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"سي","boundary":[0.5147240277777778,0.36401115981593274,0.5368523856209151,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.4766743341503269,0.36401115981593274,0.5095505269607844,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4423282679738562,0.36401115981593274,0.47238683823529415,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"محدودههايي","boundary":[0.35760581290849675,0.36401115981593274,0.43961356209150326,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3183413398692811,0.36401115981593274,0.35316864787581703,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2950080065359477,0.36401115981593274,0.31476869689542486,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.28634166666666666,0.36401115981593274,0.29055041666666664,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.28144717728758173,0.36401115981593274,0.2858524142156863,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2728744526143791,0.36401115981593274,0.2807771568627451,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.2508168300653595,0.36401115981593274,0.2656791013071895,0.3791942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7527332107843138,0.38673843254320545,0.7562542565359477,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7466499754901961,0.38673843254320545,0.7522930800653594,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7355779370915033,0.38673843254320545,0.7460742687908497,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.730708991013072,0.38673843254320545,0.7345051184640524,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"مات","boundary":[0.7024915032679738,0.38673843254320545,0.7300389705882353,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"سياسي","boundary":[0.6570993464052287,0.38673843254320545,0.6988017320261437,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"كشوري","boundary":[0.6080143790849674,0.38673843254320545,0.6535089624183007,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5883578267973857,0.38673843254320545,0.6034047957516341,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5761026143790849,0.38673843254320545,0.5841232107843137,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"حوزة","boundary":[0.5380317075163399,0.38673843254320545,0.5706446078431373,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5073609477124184,0.38673843254320545,0.5340497671568627,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4619361111111111,0.38673843254320545,0.5037937214052287,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"جهاد","boundary":[0.4275733660130719,0.38673843254320545,0.4580701021241829,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.3662171568627451,0.38673843254320545,0.4230981576797386,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.32937075163398694,0.38673843254320545,0.36224694444444444,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.32186736928104576,0.38673843254320545,0.3246555187908497,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3182127124183007,0.38673843254320545,0.32113840277777783,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.3084296282679739,0.38673843254320545,0.31738746732026146,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"باق","boundary":[0.28765506535947716,0.38673843254320545,0.30754740196078434,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.2508168300653595,0.38673843254320545,0.28390326388888887,0.40192151335128623],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7307267973856209,0.409503584058357,0.756370306372549,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7270505269607843,0.409503584058357,0.7295478758169934,0.4246866648664378],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.703717704248366,0.409503584058357,0.7230775612745097,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"استانها","boundary":[0.6546640972222222,0.409503584058357,0.6997794607843136,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.6092398692810458,0.409503584058357,0.652413941993464,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5944631535947712,0.409503584058357,0.6050302205882352,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5908084967320261,0.409503584058357,0.594364910130719,0.4246866648664378],"dir":"ltr"},{"str":"آذربايجان","boundary":[0.5306777777777778,0.409503584058357,0.5884822671568628,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"شرقي،","boundary":[0.485251964869281,0.409503584058357,0.5260446160130718,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"آذربايجان","boundary":[0.425122385620915,0.409503584058357,0.482926875,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"غربي،","boundary":[0.38459950980392155,0.409503584058357,0.4220440236928104,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"اردبيل،","boundary":[0.3379829861111111,0.409503584058357,0.38073264705882354,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان،","boundary":[0.2852204248366013,0.409503584058357,0.33420461601307194,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"البرز،","boundary":[0.24959133986928103,0.409503584058357,0.2814084681372549,0.4246866648664378],"dir":"rtl"},{"str":"ايلام","boundary":[0.729466327614379,0.4322687355735085,0.7558918545751634,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7245993464052287,0.4322687355735085,0.7289024101307189,0.44745181638158926],"dir":"ltr"},{"str":"بوشهر،","boundary":[0.6779326797385621,0.4322687355735085,0.7208061274509804,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.6362333333333333,0.4322687355735085,0.675084693627451,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"چهارمحال","boundary":[0.5711679738562091,0.4322687355735085,0.6318568913398692,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5601385620915033,0.4322687355735085,0.5680569852941176,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"بختياري،","boundary":[0.5024589869281046,0.4322687355735085,0.5563121241830066,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"خراسان","boundary":[0.44968120915032683,0.4322687355735085,0.49724479983660136,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبي،","boundary":[0.4005635620915033,0.4322687355735085,0.44581843137254906,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"خراسان","boundary":[0.3490112745098039,0.4322687355735085,0.39657486519607843,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"شمالي،","boundary":[0.30236094771241834,0.4322687355735085,0.3456254044117647,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"خراسان","boundary":[0.2508168300653595,0.4322687355735085,0.29838042075163396,0.44745181638158926],"dir":"rtl"},{"str":"رضوي،","boundary":[0.711102614379085,0.4550212608260338,0.7568879983660131,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"خوزستان،","boundary":[0.6448118545751633,0.4550212608260338,0.7059723406862745,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"زنجان،","boundary":[0.5994196078431373,0.4550212608260338,0.6414560212418301,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"سمنان،","boundary":[0.5527856209150327,0.4550212608260338,0.5960147099673203,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"سيستان","boundary":[0.5036844771241831,0.4550212608260338,0.5492714093137255,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49138055555555554,0.4550212608260338,0.4992989787581699,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"بلوچستان،","boundary":[0.42389689542483655,0.4550212608260338,0.48760581699346406,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"فارس،","boundary":[0.38092303921568627,0.4550212608260338,0.4205406985294117,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"قزوين،","boundary":[0.3343053921568627,0.4550212608260338,0.37632215686274506,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"قم،","boundary":[0.3109883986928105,0.4550212608260338,0.330937716503268,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"كردستان،","boundary":[0.2508168300653595,0.4550212608260338,0.3080161397058824,0.47020434163411456],"dir":"rtl"},{"str":"كرمانشاه،","boundary":[0.7012660130718954,0.477773786078559,0.7573080147058824,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.69131039624183,0.477773786078559,0.6975842238562091,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"هگ","boundary":[0.6741963848039215,0.477773786078559,0.6908309681372549,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"يلويه","boundary":[0.6448117647058823,0.477773786078559,0.6733809640522875,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6337823529411765,0.477773786078559,0.6417007761437908,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"بويراحمد،","boundary":[0.5662498366013071,0.477773786078559,0.6287248202614378,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"گلستان،","boundary":[0.5134872017973855,0.477773786078559,0.5619683864379084,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5023289828431373,0.477773786078559,0.5098937295751633,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"يلان","boundary":[0.47541420343137253,0.477773786078559,0.5018613439542483,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.47054722222222223,0.477773786078559,0.4748502859477124,0.4929568668866398],"dir":"ltr"},{"str":"لرستان،","boundary":[0.4214459150326797,0.477773786078559,0.4676576756535947,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"مازندران،","boundary":[0.36008970588235295,0.477773786078559,0.4174128022875817,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"مركزي،","boundary":[0.3109883986928105,0.477773786078559,0.3574300490196079,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"هرمزگان،","boundary":[0.2508168300653595,0.477773786078559,0.30790807189542485,0.4929568668866398],"dir":"rtl"},{"str":"همدان","boundary":[0.7172464052287582,0.5014480285028015,0.7571214624183006,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7062169934640522,0.5014480285028015,0.7141354166666666,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"يزد","boundary":[0.682883660130719,0.5014480285028015,0.7034735253267974,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6754816993464052,0.503053977519334,0.6779271650326797,0.51536458357994],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6264294117647059,0.5014480285028015,0.6761641830065359,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6080143790849674,0.5014480285028015,0.6216662908496732,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5625733660130718,0.5014480285028015,0.6044309763071894,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"جهاد","boundary":[0.5270013071895425,0.5014480285028015,0.5574980433006536,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.4668707516339869,0.5014480285028015,0.5237517524509804,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4558105024509804,0.5014480285028015,0.46174440767973857,0.5166311093108822],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.4226729820261438,0.5014480285028015,0.4555491748366013,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.38459950980392155,0.5014480285028015,0.4197136887254902,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3723446200980392,0.5014480285028015,0.38026304330065364,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3563647140522876,0.5014480285028015,0.3662912336601308,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"نوب","boundary":[0.3281452614379085,0.5014480285028015,0.35529189542483663,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.29133153594771244,0.5014480285028015,0.32420772875816994,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.2520831699346405,0.5014480285028015,0.2871973488562092,0.5166311093108822],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.24591544526143788,0.5014480285028015,0.2518591748366013,0.5166311093108822],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7417895057189542,0.5242135398664378,0.7560976838235294,0.5393966206745185],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.6975895424836601,0.524213180017953,0.739067933006536,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.6914611151960784,0.524213180017953,0.6970609926470588,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6840240604575163,0.524213180017953,0.6875451062091503,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6779408251633987,0.524213180017953,0.6835839297385621,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6668687867647058,0.524213180017953,0.6773651184640522,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6619998406862745,0.524213180017953,0.6657959681372548,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"مات","boundary":[0.6337823529411765,0.524213180017953,0.6613298202614379,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"كشوري","boundary":[0.5834555555555555,0.524213180017953,0.6289501388888888,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.5454326797385621,0.524213180017953,0.5783088725490196,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.5073609477124184,0.524213180017953,0.5424751266339869,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"قر","boundary":[0.49010534313725485,0.524213180017953,0.5035293300653595,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.4791256535947712,0.524213180017953,0.48969272058823526,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.44355375816993464,0.524213180017953,0.4750702614379085,0.5393962608260338],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4411027777777778,0.5258191290344855,0.44412973856209154,0.5381297350950915],"dir":"ltr"},{"str":"محصولات","boundary":[0.6902374918300653,0.5473282936789773,0.7562728186274509,0.562511374487058],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.6484882352941176,0.5473289723405934,0.6864848774509804,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6214784313725491,0.5473289723405934,0.6442944934640523,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6030960784313726,0.5473289723405934,0.6174671323529413,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":"قا","boundary":[0.5895241013071896,0.5473289723405934,0.5989515441176471,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5858773039215686,0.5473289723405934,0.5887185049019606,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5613478758169934,0.5473289723405934,0.5848123447712418,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.550220355392157,0.5473289723405934,0.5583490196078432,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":"روهه","boundary":[0.5109661968954249,0.5473289723405934,0.5413509354575163,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4852539174836602,0.5473289723405934,0.5098815890522876,0.5625120531486743],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.48157393790849673,0.5488661951546717,0.4843555555555556,0.5611768012152778],"dir":"ltr"},{"str":"غ","boundary":[0.4705305269607843,0.5469657052704783,0.47750974264705875,0.562148786078559],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.4373772875816993,0.5469657052704783,0.4638715849673203,0.562148786078559],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.42757375408496734,0.5469657052704783,0.4334978349673203,0.562148786078559],"dir":"ltr"},{"str":"گندم،","boundary":[0.38214794117647055,0.5469657052704783,0.423221568627451,0.562148786078559],"dir":"rtl"},{"str":"جو،","boundary":[0.3478021241830065,0.5469657052704783,0.3784481903594771,0.562148786078559],"dir":"rtl"},{"str":"شلتوك","boundary":[0.2950080065359477,0.5469657052704783,0.3442161928104575,0.562148786078559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2839785947712419,0.5469657052704783,0.29189701797385625,0.562148786078559],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.2729039256535948,0.5469657052704783,0.27919543709150324,0.562148786078559],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.2508168300653595,0.5469657052704783,0.2722614133986928,0.562148786078559],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7490978553921569,0.570677122568458,0.7556467647058824,0.5858602033765389],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7454451633986929,0.570677122568458,0.7483001184640524,0.5858602033765389],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.7344360008169936,0.570677122568458,0.7447830024509804,0.5858602033765389],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7184557189542485,0.570677122568458,0.7335301960784315,0.5858602033765389],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7074269076797387,0.570677122568458,0.7117299714052288,0.5858602033765389],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7123449754901962,0.570677122568458,0.7182985294117649,0.5858602033765389],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.6938659803921567,0.5706778264825995,0.7037924999999999,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6889970343137255,0.5706778264825995,0.6927931617647058,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6804066258169934,0.5706778264825995,0.6885844117647058,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"بات","boundary":[0.6570993464052287,0.5706778264825995,0.6793809640522877,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6484882352941176,0.5706778264825995,0.6544221405228758,0.5858609072906802],"dir":"ltr"},{"str":"نخود،","boundary":[0.6129162418300653,0.5706778264825995,0.6485491462418301,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"لوبيا،","boundary":[0.5797790849673202,0.5706778264825995,0.6100793341503268,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.5429385620915034,0.5706778264825995,0.5771154983660132,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5306777777777778,0.5706778264825995,0.5385962009803922,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.4987825163398693,0.5706778264825995,0.5261000939542484,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.483996862745098,0.5706778264825995,0.4939233823529412,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4791279166666667,0.5706778264825995,0.4829240441176471,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4705375081699346,0.5706778264825995,0.478715294117647,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"بات","boundary":[0.4472302287581699,0.5706778264825995,0.46951184640522886,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4361503308823529,0.5706778264825995,0.44045339460784305,0.5858609072906802],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4411018014705882,0.5706778264825995,0.44705535539215685,0.5858609072906802],"dir":"ltr"},{"str":"محصو","boundary":[0.3956662295751634,0.5706778264825995,0.43373950163398695,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.3711191176470588,0.5706778264825995,0.3948625980392157,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.3232433006535948,0.5706778264825995,0.3652050490196079,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3171148733660131,0.5706778264825995,0.3218128758169935,0.5858609072906802],"dir":"ltr"},{"str":"پنبه،","boundary":[0.28765362336601313,0.5706778264825995,0.3140477124183007,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"كتان","boundary":[0.2594361111111111,0.5706778264825995,0.28595005718954253,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2483658496732026,0.5706778264825995,0.256284272875817,0.5858609072906802],"dir":"rtl"},{"str":"كنف،","boundary":[0.7233738562091503,0.5943899476947206,0.7574211111111111,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"توتون","boundary":[0.6853346405228758,0.5943899476947206,0.7204547140522877,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6730470588235294,0.5943899476947206,0.6809654820261438,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"تنباكو،","boundary":[0.6301058823529412,0.5943899476947206,0.6689493831699346,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند،","boundary":[0.5613478758169934,0.5943899476947206,0.62605102124183,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5551102614379085,0.5943899476947206,0.5577785539215686,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5502609640522875,0.5943899476947206,0.5539902859477124,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5391889256535947,0.5943899476947206,0.5496184517973856,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.529407806372549,0.5943899476947206,0.5384029779411764,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"ر،","boundary":[0.517164705882353,0.5943899476947206,0.5282780065359477,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"سويا،","boundary":[0.48157663398692807,0.5943899476947206,0.5138456821895424,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"كلزا","boundary":[0.45580866013071897,0.5943899476947206,0.48000406045751637,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44469836601307194,0.5943899476947206,0.4526167892156863,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.4128674836601307,0.5943899476947206,0.4401850612745098,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4005182802287582,0.5943899476947206,0.40706718954248367,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3968655882352941,0.5943899476947206,0.3997205433006536,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"نههاي","boundary":[0.3613132434640523,0.5943899476947206,0.39620342728758173,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"روغني","boundary":[0.3183413398692811,0.5943899476947206,0.3576465849673203,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3073105637254902,0.5943899476947206,0.3116136274509804,0.6095730285028015],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.31221291258169936,0.5943899476947206,0.318166466503268,0.6095730285028015],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.2937083496732026,0.5943899476947206,0.302829272875817,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2888394035947712,0.5943899476947206,0.29263553104575163,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":"زيجات","boundary":[0.24591486928104575,0.5943899476947206,0.2877764093137255,0.6095730285028015],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7503675490196079,0.6171175013563368,0.756301454248366,0.6323005821644176],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7405471323529412,0.6171175013563368,0.7500040482026143,0.6323005821644176],"dir":"rtl"},{"str":"يبزميني،","boundary":[0.6804339215686275,0.6171175013563368,0.7398103063725491,0.6323005821644176],"dir":"rtl"},{"str":"پياز،","boundary":[0.6509392156862746,0.6171172204219934,0.6773411642156862,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.6312701838235294,0.6171172204219934,0.6471168545751634,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"جهفرنگي،","boundary":[0.5687008864379085,0.6171172204219934,0.6304547630718954,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5539289379084968,0.6171172204219934,0.5630498611111111,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5490599918300654,0.6171172204219934,0.5528561192810458,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"زيجات","boundary":[0.5061354575163399,0.6171172204219934,0.5479969975490196,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"گلخا","boundary":[0.47417076388888896,0.6171172204219934,0.5022369566993464,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.46316160130718953,0.6171172204219934,0.47350860294117647,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.44723044117647065,0.6171172204219934,0.4623049183006536,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43492630718954245,0.6171172204219934,0.4428447303921568,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.40424003267973857,0.6171172204219934,0.4315576102941177,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3894720751633987,0.6171172204219934,0.3985929983660131,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3784707720588235,0.6171172204219934,0.3822668995098039,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"زيجات","boundary":[0.33554623774509806,0.6171172204219934,0.3774077777777778,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32440149918300654,0.6171172204219934,0.32870456290849676,0.6323003012300742],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.32937065359477125,0.6171172204219934,0.33532420751633985,0.6323003012300742],"dir":"ltr"},{"str":"محص","boundary":[0.29008702205882353,0.6171172204219934,0.319569885620915,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2753642565359477,0.6171172204219934,0.2835420424836601,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.2508171446078431,0.6171172204219934,0.274560625,0.6323003012300742],"dir":"rtl"},{"str":"جال","boundary":[0.7380449346405229,0.6398697456745187,0.7555420955882354,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7331759885620914,0.6398697456745187,0.7372020057189542,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"زي","boundary":[0.7123444444444444,0.6398697456745187,0.732342883986928,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7012665114379084,0.6398697456745187,0.7072004166666667,0.6550528264825994],"dir":"ltr"},{"str":"خربزه،","boundary":[0.658341977124183,0.6398697456745187,0.7011250408496732,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"هندوانه،","boundary":[0.6055633986928105,0.6398697456745187,0.655272626633987,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"خيار،","boundary":[0.568700816993464,0.6398697456745187,0.6017047263071895,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"خيار","boundary":[0.5355797385620915,0.6398697456745187,0.5632293790849674,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"گلخا","boundary":[0.5036642279411765,0.6398697456745187,0.5317304207516341,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.4926550653594772,0.6398697456745187,0.5030020669934641,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4766747834967321,0.6398697456745187,0.49174926062091506,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46564526143790846,0.6398697456745187,0.47356368464052284,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4508191217320261,0.6398697456745187,0.4599459395424837,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4423289215686274,0.6398697456745187,0.4503455882352941,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"رمحص","boundary":[0.4042674387254902,0.6398697456745187,0.44127182189542485,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3895446732026144,0.6398697456745187,0.39772835375816995,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.36499166666666666,0.6398697456745187,0.3887469362745098,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3501619975490196,0.6398697456745187,0.36031840686274513,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.3366888888888889,0.6398697456745187,0.34378010212418303,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.33181994281045757,0.6398697456745187,0.3358459599673203,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"زي","boundary":[0.3109883986928105,0.6398697456745187,0.3309868382352941,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2999261846405229,0.6398697456745187,0.3042292483660131,0.6550528264825994],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.30482853349673206,0.6398697456745187,0.31078208741830066,0.6550528264825994],"dir":"ltr"},{"str":"گياهان","boundary":[0.2508168300653595,0.6398697456745187,0.29668473856209154,0.6550528264825994],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.7233738562091503,0.662622270927044,0.756299170751634,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7074269771241829,0.662622270927044,0.7225014542483659,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6975895424836601,0.662622270927044,0.7035234477124184,0.6778053517351247],"dir":"ltr"},{"str":"يونجه،","boundary":[0.6581506862745098,0.662622270927044,0.6983813848039216,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"شبدر،","boundary":[0.6165937009803921,0.662622270927044,0.6536845383986928,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6055426511437909,0.662622270927044,0.6118341625816994,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5834555555555555,0.662622270927044,0.6049001388888888,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.5466419934640523,0.662622270927044,0.579567308006536,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5306774305555555,0.662622270927044,0.5457519076797385,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.519648366013072,0.662622270927044,0.5275667892156863,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.48157663398692807,0.662622270927044,0.515026568627451,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.4324753267973856,0.662622270927044,0.47834323529411754,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.3895341503267974,0.662622270927044,0.4285918218954249,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3735695874183007,0.662622270927044,0.3886440645424837,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.367441160130719,0.662622270927044,0.37339471405228764,0.6778053517351247],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3563642156862745,0.662622270927044,0.3642826388888889,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.3195668300653595,0.662622270927044,0.3530167647058824,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.2851753104575163,0.662622270927044,0.31463852532679737,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2704525449346405,0.662622270927044,0.2786106821895425,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.2459250816993464,0.662622270927044,0.26962926470588233,0.6778053517351247],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.7478312908496731,0.6853877822906802,0.7561289338235293,0.7005708630987609],"dir":"rtl"},{"str":"بقه","boundary":[0.7294853063725489,0.6853877822906802,0.7470158700980392,0.7005708630987609],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7255987949346405,0.6853877822906802,0.7284458905228758,0.7005708630987609],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7207298488562092,0.6853877822906802,0.7247362173202615,0.7005708630987609],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.6987134885620915,0.6853877822906802,0.7201266339869281,0.7005708630987609],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6681401225490196,0.6853877822906802,0.6942178676470588,0.7005708630987609],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.633839399509804,0.6853877822906802,0.6624164583333333,0.7005708630987609],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6301061478758171,0.6853877822906802,0.633839399509804,0.7005708630987609],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7184564950980392,0.7081153359522963,0.7327646732026144,0.7232984167603771],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6902366013071896,0.7081145689068419,0.714648137254902,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.6472627450980392,0.7081145689068419,0.6853163684640523,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹۱","boundary":[0.5650231413398692,0.7081145689068419,0.5993218995098039,0.7232976497149227],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5982097834967319,0.7081145689068419,0.6068552083333333,0.7232976497149227],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۲","boundary":[0.6080144812091502,0.7081145689068419,0.6423132393790849,0.7232976497149227],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.5282250694444444,0.7081145689068419,0.5603506821895424,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5000056168300653,0.7081145689068419,0.5233109313725489,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.46561775326797383,0.7081145689068419,0.49510061683006534,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.450894987745098,0.7081145689068419,0.45907277369281035,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.4263478758169934,0.7081145689068419,0.45009135620915025,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.377246568627451,0.7081145689068419,0.42143647875817,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.33309595588235297,0.7081145689068419,0.37287669934640527,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.28644591503267974,0.7081145689068419,0.32799897058823535,0.7232976497149227],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲","boundary":[0.25081497549019605,0.7081145689068419,0.2679643545751634,0.7232976497149227],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2680134763071895,0.7081145689068419,0.2730238929738562,0.7232976497149227],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.2729158251633987,0.7081145689068419,0.2813647630718954,0.7232976497149227],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.7184555555555555,0.7308797204219933,0.7574916135620915,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.6804326797385621,0.7308797204219933,0.7150143790849673,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6509392156862746,0.7308797204219933,0.6766790032679738,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6337823529411765,0.7308797204219933,0.647422475490196,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6178019607843137,0.7308797204219933,0.6284161846405228,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5944849673202615,0.7308797204219933,0.6138448243464052,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.5588968954248366,0.7308797204219933,0.5913742197712418,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"۵۱","boundary":[0.5233229370915032,0.7308797204219933,0.5404723161764705,0.7460628012300742],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5404801756535946,0.7308797204219933,0.5454905923202613,0.7460628012300742],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.5454316462418299,0.7308797204219933,0.5538805841503267,0.7460628012300742],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4828021241830065,0.7308797204219933,0.5192759926470588,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.45090669934640526,0.7308797204219933,0.4777173406862745,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.40791650326797385,0.7308797204219933,0.4467953717320262,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3956616013071896,0.7308797204219933,0.4036821977124183,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.3588642156862745,0.7308797204219933,0.3922689583333333,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.33309624183006536,0.7308797204219933,0.3540731862745098,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3220178104575164,0.7308797204219933,0.32993623366013075,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"۴۸","boundary":[0.2913304820261438,0.7308797204219933,0.30847986111111114,0.7460628012300742],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.30853684232026146,0.7308797204219933,0.31354725898692815,0.7460628012300742],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.3134391911764706,0.7308797204219933,0.32188812908496733,0.7460628012300742],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2508168300653595,0.7308797204219933,0.2872906985294118,0.7460628012300742],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.7294849673202615,0.7536322456745186,0.7562956086601307,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.6865601307189543,0.7536322456745186,0.7254389991830066,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6742562091503268,0.7536322456745186,0.6822768055555556,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.6374588235294117,0.7536322456745186,0.6708635661764706,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.6129163398692811,0.7536322456745186,0.6332507720588236,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5834555555555555,0.7536322456745186,0.6091953431372549,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5503184640522876,0.7536322456745186,0.5790134150326797,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5478674836601307,0.7552381946910511,0.5508944444444445,0.7675488007516572],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5282275980392157,0.7536322456745186,0.5425357761437909,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5036844771241831,0.7536322456745186,0.5230443341503268,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.47544918300653594,0.7536322456745186,0.4998607189542484,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.433700816993464,0.7536322456745186,0.47175444035947706,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.396887091503268,0.7536322456745186,0.4297632843137255,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"خوزستان","boundary":[0.33677271241830065,0.7536322456745186,0.39289527369281046,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3244687908496732,0.7536322456745186,0.33248938725490196,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.29868379901960784,0.7536322456745186,0.3071327369281046,0.7688153264825994],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.30731154003267974,0.7536322456745186,0.3123219566993464,0.7688153264825994],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.3122138888888889,0.7536322456745186,0.3206628267973856,0.7688153264825994],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.25081761846405226,0.7536322456745186,0.29342384395424836,0.7688153264825994],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.7294849673202615,0.7773443668866398,0.7562956086601307,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.711102614379085,0.7773443668866398,0.72541079248366,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6754816993464052,0.7773443668866398,0.7076073120915032,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6680340767973857,0.7773443668866398,0.6710069240196079,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.659461352124183,0.7773443668866398,0.6673070751633987,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6521343545751634,0.7773443668866398,0.6587618586601307,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.6227202614379085,0.7773443668866398,0.6514152124183007,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.5810092034313725,0.7773443668866398,0.6190824754901961,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.556462091503268,0.7773443668866398,0.5802055718954248,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي،","boundary":[0.5098119281045752,0.7773443668866398,0.553050841503268,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.4570341503267974,0.7773443668866398,0.5057963112745099,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4214459150326797,0.7773443668866398,0.4535715277777777,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4138883251633987,0.7773443668866398,0.41684152369281047,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40531560049019605,0.7773443668866398,0.4131416748366013,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3979886029411765,0.7773443668866398,0.40459645833333335,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.368594158496732,0.7773443668866398,0.3972498120915033,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3318707516339869,0.7773443668866398,0.3641201511437908,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3171158496732026,0.7773443668866398,0.3285513888888889,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"نس","boundary":[0.2986725980392157,0.7773443668866398,0.312815727124183,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"بت","boundary":[0.2716910130718954,0.7773443668866398,0.2918034150326797,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2508168300653595,0.7773443668866398,0.2671979452614379,0.7925274476947206],"dir":"rtl"},{"str":"استانهاي","boundary":[0.6988149550653594,0.8000716396139125,0.7562500490196078,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6656941176470589,0.8000716396139125,0.6950885620915033,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6509392156862746,0.8000716396139125,0.6611997630718954,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6190437908496732,0.8000716396139125,0.6459232026143791,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6115668504901961,0.8000716396139125,0.6147676225490195,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"ختصاص","boundary":[0.556462091503268,0.8000716396139125,0.6110874223856209,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.528226797385621,0.8000716396139125,0.5526737009803921,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49388831699346397,0.8000716396139125,0.5224653758169934,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4901550653594771,0.8000716396139125,0.49388831699346397,0.8152547204219933],"dir":"ltr"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.4361506331699346,0.8000716396139125,0.484912794117647,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4005635620915033,0.8000716396139125,0.4326891748366013,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.39311593954248364,0.8000716396139125,0.3960887867647058,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.384543214869281,0.8000716396139125,0.3923889379084967,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3772162173202614,0.8000716396139125,0.3838437214052287,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.3478021241830065,0.8000716396139125,0.37649707516339864,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3171158496732026,0.8000716396139125,0.34323289215686276,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.27536394199346403,0.8000716396139125,0.3134372140522875,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.2508168300653595,0.8000716396139125,0.27456031045751633,0.8152547204219933],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.7184555555555555,0.8228241648664377,0.7565091789215685,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.6939130718954248,0.8228241648664377,0.7148900163398693,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6852107312091502,0.8228241648664377,0.6902800939542483,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.680341785130719,0.8228241648664377,0.684251875,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.6570993464052287,0.8228241648664377,0.6797562540849672,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6422402369281046,0.8228241648664377,0.6524889950980393,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.6043379084967321,0.8228241648664377,0.6372141013071896,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"خوزستان","boundary":[0.5441581699346406,0.8228241648664377,0.6002807312091503,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.49510538398692816,0.8228241648664377,0.5413584068627452,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"بهطوريكه","boundary":[0.43002298202614375,0.8228241648664377,0.4906116911764705,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.3870987459150326,0.8228241648664377,0.40424812499999996,0.8380072456745186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4042402655228758,0.8228241648664377,0.40925068218954247,0.8380072456745186],"dir":"ltr"},{"str":"۲۹","boundary":[0.40915833333333335,0.8228241648664377,0.4263077124183007,0.8380072456745186],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.3502515522875817,0.8228241648664377,0.386725420751634,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3355472222222222,0.8228241648664377,0.34616144607843136,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2999263071895425,0.8228241648664377,0.33205191993464056,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.2508168300653595,0.8228241648664377,0.2958280555555556,0.8380072456745186],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.7233738562091503,0.8455830032502762,0.756778598856209,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.6988150326797385,0.8455830032502762,0.7197919771241831,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.6620176470588236,0.8455830032502762,0.6956326307189542,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6435862745098039,0.8455830032502762,0.6578944526143791,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6202692810457516,0.8455830032502762,0.6396291380718955,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.5834555555555555,0.8455830032502762,0.616331748366013,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5759964991830065,0.8455830032502762,0.5789693464052288,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.567423774509804,0.8455830032502762,0.5752694975490196,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5600967769607844,0.8455830032502762,0.5667242810457518,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.5245503267973857,0.8455830032502762,0.5593776348039216,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.48770408496732026,0.8455830032502762,0.5199534844771242,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4484557189542484,0.8455830032502762,0.4832830269607843,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44600522875816995,0.8471889522668088,0.4487263071895425,0.8594995583274148],"dir":"ltr"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.38709950980392155,0.8455830032502762,0.44199402777777785,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3453348039215686,0.8455830032502762,0.3835927736928105,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3378920874183007,0.8455830032502762,0.34086493464052287,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.32931936274509804,0.8455830032502762,0.33716508578431376,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.32199236519607843,0.8455830032502762,0.32861986928104575,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.28644591503267974,0.8455830032502762,0.3212732230392157,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2508168300653595,0.8455830032502762,0.2830662295751634,0.860766084058357],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.5122629084967321,0.8825463870886601,0.5290075245098039,0.8977294678967408],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24591,0.29479,0.75749,0.89773],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/c8fcc608788ed93fce49128730700ebb.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/844af5ea0a68a5ac0deea47b4b86270e.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.24591,0.18484,0.24251,0.10227]},"elements":[{"words":[{"str":"محصو","boundary":[0.7184601838235294,0.1848446194118924,0.756533455882353,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6939130718954248,0.1848446194118924,0.7176565522875816,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.652197385620915,0.1848446194118924,0.690251008986928,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.6276549019607843,0.1848446194118924,0.6479893341503268,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6176943913398693,0.1848446194118924,0.6227637540849672,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6128254452614379,0.1848446194118924,0.6167355351307189,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.5895830065359476,0.1848446194118924,0.6122399142156862,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5747075571895426,0.1848446194118924,0.5849563153594772,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.5368052287581699,0.1848446194118924,0.5696814215686274,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"كردستان","boundary":[0.48157663398692807,0.1848446194118924,0.5338126838235294,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4680962418300653,0.1848446194118924,0.47611683823529416,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.4373772875816993,0.1848446194118924,0.4641879289215686,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4286878349673202,0.1848446194118924,0.43166068218954246,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4201151102941177,0.1848446194118924,0.42796083333333335,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4127881127450981,0.1848446194118924,0.4194156168300654,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.3833740196078431,0.1848446194118924,0.4120689705882353,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱","boundary":[0.34044966094771245,0.1848446194118924,0.3575990400326798,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3576068995098039,0.1848446194118924,0.3626173161764706,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"۶۳","boundary":[0.3625406862745098,0.1848446194118924,0.37969006535947714,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2937988562091503,0.1848446194118924,0.3364050816993464,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2778184640522876,0.1848446194118924,0.28843268790849674,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.2508168300653595,0.1848446194118924,0.2741221446078431,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.7172464052287582,0.20757189213916513,0.7561252736928105,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7049915032679738,0.20757189213916513,0.7130120996732026,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.6681287581699346,0.20757189213916513,0.7015335008169934,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.6435862745098039,0.20757189213916513,0.6639207066993464,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.6067725490196079,0.20757189213916513,0.6403875326797386,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5576713643790849,0.20757189213916513,0.6039401062091503,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5552204248366013,0.20917784115569762,0.558247385620915,0.2214884472163037],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5355799795751633,0.20757189213916513,0.5498881576797385,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.5147138888888889,0.20757189213916513,0.5314585049019608,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.4779001633986928,0.20757189213916513,0.5107763562091503,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"هرمزگان،","boundary":[0.41776944444444447,0.20757189213916513,0.4748606862745099,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.40786817810457515,0.20757189213916513,0.4135643341503268,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"برز","boundary":[0.38709950980392155,0.20757189213916513,0.4074378717320261,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37602107843137256,0.20757189213916513,0.38393950163398693,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.36131569444444445,0.20757189213916513,0.3712422140522876,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"نوب","boundary":[0.33309624183006536,0.20757189213916513,0.36024287581699344,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.29612671568627447,0.20757189213916513,0.3289636111111111,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.2508168300653595,0.20757189213916513,0.2920633660130719,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"هيچ","boundary":[0.7319849673202614,0.23033704365431662,0.7571117156862746,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6804326797385621,0.23033704365431662,0.7289020751633987,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.6374588235294117,0.23033704365431662,0.6755124468954248,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"بهصو","boundary":[0.60186710375817,0.23033704365431662,0.6329808088235294,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5797800081699347,0.23033704365431662,0.601224591503268,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.5539949346405229,0.23033704365431662,0.5743293668300654,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"كاش","boundary":[0.5293881576797386,0.23033704365431662,0.5503277696078431,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.517164705882353,0.23033704365431662,0.5285727369281046,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.48157663398692807,0.23033704365431662,0.5123798897058823,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4484557189542484,0.23033704365431662,0.4771506699346405,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44477944852941176,0.23033704365431662,0.4485127001633986,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.40424003267973857,0.23033704365431662,0.4396587663398693,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"۳۲","boundary":[0.3613144321895425,0.23033704365431662,0.37846381127450984,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.37847167075163396,0.23033704365431662,0.38348208741830064,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷","boundary":[0.3833740196078431,0.23033704365431662,0.40052339869281045,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.31956488970588237,0.23033704365431662,0.35603875816993463,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3085341135620915,0.23033704365431662,0.3144680187908497,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"ق","boundary":[0.298589910130719,0.23033704365431662,0.3000026511437909,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.29001718545751637,0.23033704365431662,0.2932965522875817,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"اﹰ","boundary":[0.2765892687908497,0.23033704365431662,0.27676217728758173,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.2508121486928105,0.23033704365431662,0.272048455882353,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7307267973856209,0.2530895689068418,0.7564823039215686,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7245983700980392,0.2530895689068418,0.7305519240196078,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7098934640522876,0.2530895689068418,0.7205076879084967,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6890111111111111,0.2530895689068418,0.7061958578431373,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.6534228758169934,0.2530895689068418,0.6862676307189542,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6202692810457516,0.2530895689068418,0.6502964133986928,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.5785420465686274,0.2530895689068418,0.616615318627451,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.5539949346405229,0.2530895689068418,0.5777384150326796,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5122629084967321,0.2530895689068418,0.5503165318627451,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.502400306372549,0.2530895689068418,0.5078017320261438,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.49382758169934643,0.2530895689068418,0.5017833374183007,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.4693217320261438,0.2530895689068418,0.49324794526143784,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45458316993464054,0.2530895689068418,0.4648437173202614,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"استانهاي","boundary":[0.39321054330065364,0.2530895689068418,0.45064563725490203,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"خوزستان","boundary":[0.33309624183006536,0.2530895689068418,0.3892188031045752,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.32079232026143795,0.2530895689068418,0.3288129166666667,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.290122385620915,0.2530895689068418,0.3169330269607843,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.2508168300653595,0.2530895689068418,0.28697631944444446,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷","boundary":[0.7172468831699346,0.2758547204219933,0.734396262254902,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7344355596405229,0.2758547204219933,0.7394459763071896,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"۲۹","boundary":[0.7393379084967321,0.2758547204219933,0.7564872875816994,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.6754816217320261,0.2758547204219933,0.7171427450980391,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"فارس","boundary":[0.6374588235294117,0.2758547204219933,0.6713194158496733,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6252039215686275,0.2758547204219933,0.6332245179738563,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.5895847712418302,0.2758547204219933,0.5980337091503268,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.598212512254902,0.2758547204219933,0.6032229289215687,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"۵۶","boundary":[0.6030971772875817,0.2758547204219933,0.6202465563725491,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5478686315359478,0.2758547204219933,0.5843464297385621,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5368052287581699,0.2758547204219933,0.5447236519607843,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"خراسان","boundary":[0.4852531045751634,0.2758547204219933,0.5328166952614379,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"رضوي","boundary":[0.4398764133986927,0.2758547204219933,0.4798949060457516,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4275733660130719,0.2758547204219933,0.4355939624183007,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.39321200980392157,0.2758547204219933,0.4016609477124183,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.40180634803921567,0.2758547204219933,0.40681676470588235,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.4066910130718954,0.2758547204219933,0.4238403921568628,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.3526877450980392,0.2758547204219933,0.3891616135620915,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3036021772875817,0.2758547204219933,0.3499043218954248,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3011517973856209,0.2774606694385258,0.3041787581699346,0.2897712754991319],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7221332557189541,0.29858227408360943,0.7327474795751633,0.3137653548916902],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.682883660130719,0.29858199314926603,0.7183023937908497,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲","boundary":[0.6484887132352941,0.29858199314926603,0.6656380923202615,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6656950735294117,0.29858199314926603,0.6707054901960784,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.6705797385620914,0.29858199314926603,0.6790286764705882,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.6055641789215686,0.29858199314926603,0.6446002369281044,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.5662498366013071,0.29858199314926603,0.6008315359477123,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5306777777777778,0.29858199314926603,0.5628033905228759,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5232139787581699,0.29858199314926603,0.5261868259803921,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5146412540849673,0.29858199314926603,0.522486977124183,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5073142565359476,0.29858199314926603,0.513941760620915,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.4779001633986928,0.29858199314926603,0.5065951143790849,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.4349145955882353,0.29858199314926603,0.4729878676470589,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.4103674836601307,0.29858199314926603,0.43411096405228755,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي،","boundary":[0.36376617647058823,0.29858199314926603,0.407005089869281,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.3244687908496732,0.29858199314926603,0.35988752450980394,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.2888976633986928,0.29858199314926603,0.29734660130718954,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2974762826797386,0.29858199314926603,0.3024866993464052,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"۸۹","boundary":[0.30236094771241834,0.29858199314926603,0.3195103267973856,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.245916147875817,0.29858199314926603,0.284952205882353,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.7221336560457516,0.32134750451290245,0.7567153553921568,0.33653058532098323],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.6841091503267974,0.32134714466441766,0.719007193627451,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"۷۳","boundary":[0.6497142034313724,0.32134714466441766,0.6668635825163398,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6669028799019607,0.32134714466441766,0.6719132965686273,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.67180522875817,0.32134714466441766,0.6802541666666666,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6080137826797384,0.32134714466441766,0.6444876511437907,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5711679738562091,0.32134714466441766,0.6032935866013072,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5637366911764706,0.32134714466441766,0.5667095383986929,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.555163966503268,0.32134714466441766,0.5630096895424836,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5478369689542484,0.32134714466441766,0.5544644730392158,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.5184228758169935,0.32134714466441766,0.5471178267973856,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"غلات،","boundary":[0.47544918300653594,0.32134714466441766,0.5154853594771241,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.43492630718954245,0.32134714466441766,0.47034504084967316,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.4005648488562092,0.32134714466441766,0.4095050040849673,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4091591870915033,0.32134714466441766,0.41416960375816997,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"۷۷","boundary":[0.4140929738562092,0.32134714466441766,0.43124235294117647,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.3576069117647059,0.32134714466441766,0.3966429697712418,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.31343937908496733,0.32134714466441766,0.35419469771241835,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.26801454248366013,0.32134714466441766,0.30908620506535944,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.24591369281045755,0.32134714466441766,0.25436263071895426,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2545335743464052,0.32134714466441766,0.2595439910130719,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.2594359232026144,0.32134714466441766,0.2678848611111111,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.7196967279411766,0.3440989912553268,0.7561705964052288,0.35928207206340756],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6841091503267974,0.3440996699169429,0.7162347630718954,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6766451879084967,0.3440996699169429,0.679618035130719,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6680724632352941,0.3440996699169429,0.6759181862745097,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6607454656862745,0.3440996699169429,0.6673729697712418,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.6313313725490196,0.3440996699169429,0.6600263235294117,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات،","boundary":[0.5747323120915033,0.3440996699169429,0.6274222467320263,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5343542483660131,0.3440996699169429,0.5697729820261438,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.49878194035947715,0.3440996699169429,0.5077220955882353,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5073605596405228,0.3440996699169429,0.5123709763071895,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"۵۶","boundary":[0.5122629084967321,0.3440996699169429,0.5294122875816994,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.45580828431372544,0.3440996699169429,0.49484434232026137,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.4116419934640523,0.3440996699169429,0.4523973120915032,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.3674426470588235,0.3440996699169429,0.4085143096405228,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.34044730800653594,0.3440996699169429,0.34889624591503265,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.34901020833333335,0.3440996699169429,0.354020625,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.35392827614379085,0.3440996699169429,0.36237721405228757,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.29257130310457513,0.3440996699169429,0.3351775285947712,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2508168300653595,0.3440996699169429,0.28907479983660134,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7527399591503268,0.3677990386038115,0.755712806372549,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7441672344771242,0.3677990386038115,0.7520129575163398,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7368402369281045,0.3677990386038115,0.7434677410130719,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.7074261437908497,0.3677990386038115,0.7361210947712418,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.66690789624183,0.3677990386038115,0.7049811683006536,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6423607843137255,0.3677990386038115,0.6661042647058824,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي،","boundary":[0.5908084967320261,0.3677990386038115,0.6379201674836601,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5527856209150327,0.3677990386038115,0.5882043545751634,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.5184222998366014,0.3677990386038115,0.5273624550653595,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.527000919117647,0.3677990386038115,0.5320113357843137,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"۵۱","boundary":[0.5319032679738562,0.3677990386038115,0.5490526470588236,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.4754486437908497,0.3677990386038115,0.5144847017973856,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.43865179738562093,0.3677990386038115,0.47323349673202614,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.4005635620915033,0.3677990386038115,0.43546160539215695,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.3735694199346405,0.3677990386038115,0.38201835784313726,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.38214803921568624,0.3677990386038115,0.3871584558823529,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.38709950980392155,0.3677990386038115,0.3955484477124183,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.33186899918300655,0.3677990386038115,0.3683428676470588,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.29747532679738564,0.3677990386038115,0.32960093954248365,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2900570343137255,0.3677990386038115,0.29302988153594767,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.28148430964052285,0.3677990386038115,0.28933003267973856,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.24714035947712418,0.3677990386038115,0.28078481617647055,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"سبزيجات،","boundary":[0.6939130718954248,0.3905641901189631,0.7567987132352941,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6546647058823529,0.3905641901189631,0.6900834395424837,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.6202679820261437,0.3905641901189631,0.629208137254902,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6288800040849672,0.3905641901189631,0.6338904207516339,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"۳۵","boundary":[0.6337823529411765,0.3905641901189631,0.6509317320261438,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.5773257638888888,0.3905641901189631,0.6163618218954248,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.5392562091503268,0.3905641901189631,0.573837908496732,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.4938805555555556,0.3905641901189631,0.534952218137255,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.4717718464052288,0.3905641901189631,0.4802207843137255,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.48035046568627454,0.3905641901189631,0.48536088235294117,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.4852528145424837,0.3905641901189631,0.49370175245098047,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.423895841503268,0.3905641901189631,0.46650206699346414,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3821485294117647,0.3905641901189631,0.4204064991830065,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.37468947303921574,0.3905641901189631,0.3776623202614379,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3661167483660131,0.3905641901189631,0.37396247140522876,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3587897508169935,0.3905641901189631,0.36541725490196075,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.3232433006535948,0.3905641901189631,0.35807060866013074,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.29008670751633986,0.3905641901189631,0.31956957107843137,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27536394199346403,0.3905641901189631,0.28354172794117644,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.2508168300653595,0.3905641901189631,0.27456031045751633,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"جاليزي،","boundary":[0.7074261437908497,0.4132914628462358,0.7563887214052287,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6681389705882352,0.4132914628462358,0.7035577042483661,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.6411338071895425,0.4132914628462358,0.6500739624183007,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6497124264705882,0.4132914628462358,0.6547228431372549,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.6546638970588236,0.4132914628462358,0.6631128349673203,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.5982092728758169,0.4132914628462358,0.6372453308823529,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.5601385620915033,0.4132914628462358,0.5947202614379085,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.5208738562091504,0.4132914628462358,0.555771899509804,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.4938804820261438,0.4132914628462358,0.5023294199346405,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5024591013071895,0.4132914628462358,0.5074695179738562,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.5073614501633987,0.4132914628462358,0.5158103880718955,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4521309395424837,0.4132914628462358,0.48860480800653594,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.41654395424836604,0.4132914628462358,0.44866956699346405,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.40785450163398695,0.4132914628462358,0.41082734885620914,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3992817769607843,0.4132914628462358,0.4071275,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3919547794117647,0.4132914628462358,0.3985822834967321,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.3625406862745098,0.4132914628462358,0.39123563725490196,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3550904901960784,0.4132914628462358,0.35782558823529415,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.35022154411764705,0.4132914628462358,0.35401767156862746,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.34166257352941176,0.4132914628462358,0.349742116013072,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.3220178104575164,0.4132914628462358,0.34118314542483663,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.2778184640522876,0.4132914628462358,0.31687613562091504,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.26188730392156867,0.4132914628462358,0.2769617810457517,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2508168300653595,0.4132914628462358,0.25873525326797386,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7209228758169934,0.43604398809876105,0.7563416094771241,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.6865595547385621,0.43604398809876105,0.6954997099673202,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6951381740196078,0.43604398809876105,0.7001485906862744,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.700040522875817,0.43604398809876105,0.7171899019607844,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.6435858986928104,0.43604398809876105,0.6826219566993463,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.6055633986928105,0.43604398809876105,0.6401450980392157,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.5674915032679738,0.43604398809876105,0.6023895465686275,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.540480445261438,0.43604398809876105,0.5489293831699347,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5491081862745099,0.43604398809876105,0.5541186029411764,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.5539948161764706,0.43604398809876105,0.5624437540849673,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4987800245098039,0.43604398809876105,0.5352578227124183,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4617932189542484,0.43604398809876105,0.49388935866013073,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.453230318627451,0.43604398809876105,0.45620316584967324,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.44465759395424836,0.43604398809876105,0.452503316993464,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.43733059640522876,0.43604398809876105,0.4439581004901961,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.40791650326797385,0.43604398809876105,0.436611454248366,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.3711191176470588,0.43604398809876105,0.4045690522875817,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.33795435457516343,0.43604398809876105,0.3674372181372549,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3232315890522876,0.43604398809876105,0.331409375,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.298684477124183,0.43604398809876105,0.3224279575163399,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.2508168300653595,0.43604398809876105,0.29500281045751636,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.7111027369281047,0.45880913961391256,0.7573714787581699,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7086679738562092,0.4604150886304451,0.7116949346405229,0.47272569469105113],"dir":"ltr"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.654664031862745,0.45880913961391256,0.7034261928104575,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6189010620915033,0.45880913961391256,0.6509972017973856,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6103381617647059,0.45880913961391256,0.6133110089869281,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6017654370915032,0.45880913961391256,0.6096111601307189,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5944384395424837,0.45880913961391256,0.6010659436274509,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.5650243464052287,0.45880913961391256,0.5937192973856209,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5563381821895425,0.45880913961391256,0.5614075449346405,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5514692361111112,0.45880913961391256,0.5553793259803922,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.528226797385621,0.45880913961391256,0.5508837050653594,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5122629084967321,0.45880913961391256,0.5225234558823529,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.4791256535947712,0.45880913961391256,0.5092490645424836,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.4681629575163399,0.45880913961391256,0.47514217320261437,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.4411027777777778,0.45880913961391256,0.4675970751633987,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"۷۳","boundary":[0.3993355514705882,0.45880913961391256,0.4164849305555555,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.41654191176470584,0.45880913961391256,0.4215523284313726,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.421444260620915,0.45880913961391256,0.4298931985294117,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.43002287990196075,0.45880913961391256,0.4359567851307189,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.3514772303921568,0.45880913961391256,0.3940834558823529,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3453330841503267,0.45880913961391256,0.35128663807189536,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.33309624183006536,0.45880913961391256,0.34101466503267974,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.290122385620915,0.45880913961391256,0.32922131944444444,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.2508168300653595,0.45880913961391256,0.28707259803921564,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7527700653594771,0.4815616648664378,0.7555051633986928,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7479011192810457,0.4815616648664378,0.7516972467320262,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.7393421486928105,0.4815616648664378,0.7474216911764706,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.719697385620915,0.4815616648664378,0.7388627205882353,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.682883660130719,0.4815616648664378,0.7158089746732027,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6669033782679739,0.4815616648664378,0.6819778553921568,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.6337815767973857,0.4815616648664378,0.6422305147058823,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6423601960784313,0.4815616648664378,0.647370612745098,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.6472625449346405,0.4815616648664378,0.6557114828431373,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.655874566993464,0.4815616648664378,0.6618084722222223,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5920320343137254,0.4815616648664378,0.6285059027777777,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5859055718954248,0.4815616648664378,0.5918591258169934,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5748771241830065,0.4815616648664378,0.5827955473856209,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.5491091503267974,0.4815616648664378,0.5714143464052287,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5331287581699347,0.4815616648664378,0.5437429820261438,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5147138888888889,0.4815616648664378,0.5297608578431373,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.48157663398692807,0.4815616648664378,0.5117000449346405,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4667909803921568,0.4815616648664378,0.47671749999999996,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.46192203431372547,0.4815616648664378,0.46571816176470593,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45333162581699343,0.4815616648664378,0.4615094117647058,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"بات","boundary":[0.43002434640522874,0.4815616648664378,0.4523059640522876,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.396886825980392,0.4815616648664378,0.40533576388888876,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.40548116421568614,0.4815616648664378,0.41049158088235277,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.4103658292483659,0.4815616648664378,0.41881476715686267,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4189935702614378,0.4815616648664378,0.424927475490196,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.3551549673202613,0.4815616648664378,0.3916288357843136,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.34901082107843123,0.4815616648664378,0.35496437499999983,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.29868459967320266,0.4815616648664378,0.34495334150326795,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29500832924836606,0.4815616648664378,0.298741580882353,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.2716910130718954,0.4815616648664378,0.2910508700980392,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.2508168300653595,0.4815616648664378,0.26756144607843135,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7270503267973856,0.5042889375937105,0.757173737745098,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6754816993464052,0.5042889375937105,0.7239510947712418,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6362333333333333,0.5042889375937105,0.671652066993464,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"۸۶","boundary":[0.6006626388888888,0.5042889375937105,0.6178120179738562,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.617802193627451,0.5042889375937105,0.6228126102941176,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.6227202614379085,0.5042889375937105,0.6311691993464053,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5588973774509803,0.5042889375937105,0.5953751756535948,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5441581699346406,0.5042889375937105,0.5547723937908497,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5233248366013072,0.5042889375937105,0.5405095833333334,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.48647859477124183,0.5042889375937105,0.5186042075163398,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.47901463235294117,0.5042889375937105,0.4819874795751634,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.47044190767973854,0.5042889375937105,0.4782876307189542,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.46311491013071887,0.5042889375937105,0.46974241421568624,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.433700816993464,0.5042889375937105,0.4623957679738562,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.39076426879084963,0.5042889375937105,0.42883754084967324,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.3662171568627451,0.5042889375937105,0.389960637254902,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.3244687908496732,0.5042889375937105,0.36252241421568626,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30976290849673205,0.5042889375937105,0.3211984477124183,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28765506535947716,0.5042889375937105,0.3040361805555556,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2508168300653595,0.5042889375937105,0.28382859885620915,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7526279616013071,0.5270540891088621,0.7557874714052287,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"ختصاص","boundary":[0.6974642565359477,0.5270540891088621,0.7521072712418301,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6681287581699346,0.5270540891088621,0.6925756617647059,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.6509950980392156,0.5270540891088621,0.6677239950980391,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6472618464052287,0.5270540891088621,0.6509950980392156,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7221329003267973,0.5507533599421954,0.7327471241830065,0.5659364407502762],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.6767235294117647,0.5507535840583571,0.7186872426470589,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"۶۸","boundary":[0.6337828308823529,0.5507535840583571,0.6509322099673203,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6509400694444444,0.5507535840583571,0.6559504861111111,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"۰۷","boundary":[0.6558738562091503,0.5507535840583571,0.6725398774509804,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.5920339869281045,0.5507535840583571,0.6310700449346405,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.5724261437908497,0.5507535840583571,0.589060727124183,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.5319032679738562,0.5507535840583571,0.5680627573529412,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.4987550081699347,0.5507535840583571,0.5282378717320262,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48403224264705885,0.5507535840583571,0.4922100285947712,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.45948513071895425,0.5507535840583571,0.4832286111111111,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي،","boundary":[0.4066910130718954,0.5507535840583571,0.45602298611111114,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.3613151960784314,0.5507535840583571,0.40286628676470587,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶","boundary":[0.3220179003267974,0.5507535840583571,0.33916727941176467,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.34412660947712415,0.5507535840583571,0.3491272017973856,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.3490112745098039,0.5507535840583571,0.3574602124183006,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.272915816993464,0.5507535840583571,0.31797026960784314,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.24591486928104575,0.5507535840583571,0.2686543014705882,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.7221323774509805,0.5735190954219934,0.7570304207516341,0.5887021762300741],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴","boundary":[0.6865584191176471,0.5735190954219934,0.7037077982026144,0.5887021762300741],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7037156576797386,0.5735190954219934,0.7087260743464052,0.5887021762300741],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.708667128267974,0.5735190954219934,0.7171160661764706,0.5887021762300741],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.644808876633987,0.5735190954219934,0.6812866748366013,0.5887021762300741],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.6092398692810458,0.5735187355735085,0.6420846241830066,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.5748771241830065,0.5735187355735085,0.6049042565359477,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"غلات،","boundary":[0.5319032679738562,0.5735187355735085,0.5719394444444444,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.49138055555555554,0.5735187355735085,0.5268012540849673,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.4656446854575163,0.5735187355735085,0.4745848406862745,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.47422330473856206,0.5735187355735085,0.4792337214052287,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.4791256535947712,0.5735187355735085,0.48757459150326793,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.4226710294117647,0.5735187355735085,0.46170708741830063,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.40180539215686273,0.5735187355735085,0.41843997549019607,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.36376617647058823,0.5735187355735085,0.3986642197712418,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.33677213643790843,0.5735187355735085,0.3457122916666666,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.34533503676470584,0.5735187355735085,0.3503454534313725,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.3502531045751634,0.5735187355735085,0.3587020424836601,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2888961315359477,0.5735187355735085,0.33150628676470584,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.24591486928104575,0.5735187355735085,0.2848919812091503,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.7270504452614379,0.5962842469371449,0.7570775776143791,0.6114673277452256],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات،","boundary":[0.6705797385620914,0.5962838870886601,0.7232736029411765,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6313313725490196,0.5962838870886601,0.6667501062091503,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰","boundary":[0.5969370465686274,0.5962838870886601,0.6145776429738562,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6141257230392156,0.5962838870886601,0.6191361397058823,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.6190437908496732,0.5962838870886601,0.62749272875817,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.5539948284313725,0.5962838870886601,0.5930308864379085,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.5280727124183007,0.5962838870886601,0.5507728472222222,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.4828021241830065,0.5962838870886601,0.523873786764706,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.44845619689542476,0.5962838870886601,0.4656055759803921,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.465644873366013,0.5962838870886601,0.4706552900326797,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.47054722222222223,0.5962838870886601,0.47899616013071894,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4005644730392156,0.5962838870886601,0.44317462826797377,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.3588642156862745,0.5962838870886601,0.39784132761437907,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.3195668300653595,0.5962838870886601,0.3557263194444445,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.28518474673202615,0.5962838870886601,0.3146676102941176,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2704619812091503,0.5962838870886601,0.2786397671568627,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.24591486928104575,0.5962838870886601,0.2696583496732026,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي،","boundary":[0.7098932066993464,0.6190114407502763,0.7570029125816993,0.634194521558357],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6705797385620914,0.6190111598159328,0.7059984722222222,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.6276541380718954,0.6190111598159328,0.6448035171568628,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6448113766339869,0.6190111598159328,0.6498217933006535,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"۶۲","boundary":[0.649713725490196,0.6190111598159328,0.6668631045751634,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.5859065359477124,0.6190111598159328,0.6249425939542483,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.5662498366013071,0.6190111598159328,0.5828844199346405,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.5270013071895425,0.6190111598159328,0.5618993504901962,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲","boundary":[0.49265430147058825,0.6190111598159328,0.5098036805555556,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5098115400326797,0.6190111598159328,0.5148219566993464,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.5147138888888889,0.6190111598159328,0.5231628267973857,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4509047589869281,0.6190111598159328,0.4873786274509804,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.4153184640522876,0.6190111598159328,0.4481632189542484,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.3821485294117647,0.6190111598159328,0.4121756617647059,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"سبزيجات،","boundary":[0.3145229983660131,0.6190111598159328,0.37740863970588234,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.26801454248366013,0.6190111598159328,0.3095656331699347,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.24591369281045755,0.6190111598159328,0.25436263071895426,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2545335743464052,0.6190111598159328,0.2595439910130719,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.2594359232026144,0.6190111598159328,0.2678848611111111,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.7184549305555555,0.6417630064068418,0.7574909885620914,0.6569460872149226],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.6988150326797385,0.641763685068458,0.7154496160130719,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.660775816993464,0.641763685068458,0.6956738602941177,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳","boundary":[0.6386843137254902,0.641763685068458,0.6558336928104576,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5982104575163398,0.641763685068458,0.6346843259803921,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.5625733660130718,0.641763685068458,0.5954181209150327,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.528226797385621,0.641763685068458,0.5582578594771243,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.4864832230392157,0.641763685068458,0.5245564950980393,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.4619361111111111,0.641763685068458,0.48567959150326795,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"جاليزي،","boundary":[0.40301454248366014,0.641763685068458,0.458109477124183,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.3563642156862745,0.641763685068458,0.3979172712418301,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.3220169444444444,0.641763685068458,0.33916632352941173,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.33922330473856205,0.641763685068458,0.34423372140522873,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.3441256535947712,0.641763685068458,0.352574591503268,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.2729148611111111,0.641763685068458,0.3179693137254902,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.24591486928104575,0.641763685068458,0.2686543014705882,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.7221323774509805,0.664515531659367,0.7570304207516341,0.6796986124674479],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲","boundary":[0.6877847549019608,0.664516084058357,0.7049341339869281,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7049911151960784,0.664516084058357,0.7100015318627451,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7098934640522876,0.664516084058357,0.7183424019607842,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6459232148692811,0.664516084058357,0.6823577859477123,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.6092391053921568,0.664516084058357,0.6420838602941175,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.5761026143790849,0.664516084058357,0.6061297467320261,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5686524183006536,0.664516084058357,0.5713875163398693,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5637834722222224,0.664516084058357,0.5675795996732027,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.5552245016339871,0.664516084058357,0.5633040441176471,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.5355797385620915,0.664516084058357,0.5547450735294118,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.4987825163398693,0.664516084058357,0.5317078308823531,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4828022344771243,0.664516084058357,0.49787671160130725,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47177271241830065,0.664516084058357,0.479691135620915,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.4263478758169934,0.664516084058357,0.467900931372549,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.39198517565359475,0.664516084058357,0.40092533088235294,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4005637949346405,0.664516084058357,0.40557421160130713,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"۴۲","boundary":[0.405481862745098,0.664516084058357,0.4226312418300654,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.34290077614379083,0.664516084058357,0.3879552287581699,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.3171158496732026,0.664516084058357,0.3398552818627451,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.27291650326797384,0.664516084058357,0.3139881658496732,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.2459138807189543,0.664516084058357,0.25485403594771244,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.254533762254902,0.664516084058357,0.2595441789215686,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.2594361111111111,0.664516084058357,0.26788504901960786,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.7196969158496733,0.6872815954219934,0.7561707843137256,0.7024646762300741],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.6841091503267974,0.6872812355735085,0.7169539052287581,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6509392156862746,0.6872812355735085,0.6809663480392156,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6373665032679738,0.6872812355735085,0.6464874264705881,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6288055678104575,0.6872812355735085,0.6368870751633986,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"رمحصو","boundary":[0.5822185171568627,0.6872812355735085,0.6277425735294118,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.5576714052287581,0.6872812355735085,0.5814148856209149,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5147138888888889,0.6872812355735085,0.552767512254902,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.4656453839869282,0.6872812355735085,0.5119141258169935,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46316160130718953,0.6888871845900411,0.46618856209150333,0.7011977906506471],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7221323488562091,0.7100087892351247,0.7327465727124183,0.7251918700432054],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.682883660130719,0.7100085083007813,0.7183023937908497,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲","boundary":[0.6484887132352941,0.7100085083007813,0.6656380923202615,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6656950735294117,0.7100085083007813,0.6707054901960784,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.6705797385620914,0.7100085083007813,0.6790286764705882,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.6055641789215686,0.7100085083007813,0.6446002369281044,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.5662498366013071,0.7100085083007813,0.6008315359477123,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5306777777777778,0.7100085083007813,0.5628033905228759,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5232139787581699,0.7100085083007813,0.5261868259803921,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5146412540849673,0.7100085083007813,0.522486977124183,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5073142565359476,0.7100085083007813,0.513941760620915,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.4779001633986928,0.7100085083007813,0.5065951143790849,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.4349145955882353,0.7100085083007813,0.4729878676470589,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.4103674836601307,0.7100085083007813,0.43411096405228755,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.36866813725490194,0.7100085083007813,0.40672569035947714,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.3220178104575164,0.7100085083007813,0.36356890114379087,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.29500871732026146,0.7100085083007813,0.3034576552287582,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3036030555555556,0.7100085083007813,0.30861347222222224,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.30853684232026146,0.7100085083007813,0.31698578022875823,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.24591645833333337,0.7100085083007813,0.29097091094771244,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.722133966503268,0.733719925598761,0.7567156658496732,0.7489030064068418],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.6841091503267974,0.7337206295129025,0.719007193627451,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"۷۳","boundary":[0.6497142034313724,0.7337206295129025,0.6668635825163398,0.7489037103209832],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6669028799019607,0.7337206295129025,0.6719132965686273,0.7489037103209832],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.67180522875817,0.7337206295129025,0.6802541666666666,0.7489037103209832],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6092407475490197,0.7337206295129025,0.6455417075163399,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5944849673202615,0.7337206295129025,0.6047455147058823,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5835222712418301,0.7337206295129025,0.5905014869281046,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.556462091503268,0.7337206295129025,0.5829563888888889,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5489853145424837,0.7337206295129025,0.5521860866013072,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"ختصاص","boundary":[0.4938805555555556,0.7337206295129025,0.5485058864379085,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4826914133986928,0.7337206295129025,0.4892403227124183,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.469257602124183,0.7337206295129025,0.48189367647058823,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.4570341503267974,0.7337206295129025,0.46844218137254906,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.433700816993464,0.7337206295129025,0.45346150735294116,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41899493464052284,0.7337206295129025,0.429609158496732,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3895341503267974,0.7337206295129025,0.41502636437908497,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.3478021241830065,0.7337206295129025,0.38641180555555554,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"۴۴","boundary":[0.3134385130718954,0.7337206295129025,0.33058789215686274,0.7489037103209832],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3305957516339869,0.7337206295129025,0.33560616830065354,0.7489037103209832],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.3355472222222222,0.7337206295129025,0.34399616013071893,0.7489037103209832],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2655625081699346,0.7337206295129025,0.3081687336601307,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.24591486928104575,0.7337206295129025,0.2609618382352941,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.751534681372549,0.7564724761038116,0.7569361070261438,0.7716555569118924],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7429619566993464,0.7564724761038116,0.7509177124183006,0.7716555569118924],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.7184561070261438,0.7564724761038116,0.7423823202614379,0.7716555569118924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7036026960784314,0.7564731547654276,0.713851454248366,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.6595503267973856,0.7564731547654276,0.6984291952614379,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6472627450980392,0.7564731547654276,0.655283341503268,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.6092398692810458,0.7564731547654276,0.6426446119281045,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.5846810457516339,0.7564731547654276,0.6056579901960785,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5736516339869281,0.7564731547654276,0.5815700571895425,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"۵۵","boundary":[0.5380318178104575,0.7564731547654276,0.5551811968954249,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5552204942810457,0.7564731547654276,0.5602309109477124,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.5601385620915033,0.7564731547654276,0.5685875,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.49633139705882345,0.7564731547654276,0.5328052655228757,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"بق","boundary":[0.4827706740196078,0.7564731547654276,0.49178745915032673,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"يه","boundary":[0.47054722222222223,0.7564731547654276,0.48195525326797384,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"بهصو","boundary":[0.4349555024509804,0.7564731547654276,0.46606920751633985,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.4128684068627451,0.7564731547654276,0.43431299019607844,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.37479558823529413,0.7564731547654276,0.4082003308823529,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.3502531045751634,0.7564731547654276,0.37058753676470585,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.32079232026143795,0.7564731547654276,0.34653210784313726,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28644591503267974,0.7564731547654276,0.3151408660130719,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.282720522875817,0.7564731547654276,0.2864439501633987,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.24591459150326797,0.7564731547654276,0.278040204248366,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7527388684640524,0.7792386661290641,0.7557117156862746,0.7944217469371448],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7441661437908497,0.7792386661290641,0.7520118668300654,0.7944217469371448],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7368391462418301,0.7792386661290641,0.7434666503267974,0.7944217469371448],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.7074250531045752,0.7792386661290641,0.7361200040849674,0.7944217469371448],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.6742562091503268,0.7792383062805792,0.7039925408496731,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"۷۲","boundary":[0.6521985866013071,0.7792383062805792,0.6693479656862745,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.6055663439542484,0.7792383062805792,0.6472235375816994,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5699263071895424,0.7792383062805792,0.6020519199346405,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5466419934640523,0.7792383062805792,0.5655558251633986,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸","boundary":[0.5122632230392157,0.7792383062805792,0.5294126021241831,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5294518995098039,0.7792383062805792,0.5344623161764706,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.5343542483660131,0.7792383062805792,0.5428031862745099,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.4656447344771241,0.7792383062805792,0.5073019281045751,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4287988562091503,0.7792383062805792,0.46092446895424827,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"شلتوك","boundary":[0.3821485294117647,0.7792383062805792,0.4252243586601307,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.34780082516339866,0.7792383062805792,0.3562497630718954,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.35636372549019607,0.7792383062805792,0.3613741421568627,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"۳۵","boundary":[0.3613151960784314,0.7792383062805792,0.37846457516339865,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.29992482026143785,0.7792383062805792,0.3425310457516339,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2888968954248366,0.7792383062805792,0.29681531862745103,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.24591486928104575,0.7792383062805792,0.2841728390522876,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.7491375408496732,0.8019901528714883,0.7554290522875817,0.8171732336795691],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.7270504452614379,0.8019901528714883,0.7484950285947712,0.8171732336795691],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7159278676470588,0.8019908315331044,0.7224767769607843,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7122751756535948,0.8019908315331044,0.7151301307189543,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.7012660130718954,0.8019908315331044,0.7116130147058823,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6853348529411765,0.8019908315331044,0.7004093300653594,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.6632261437908497,0.8019908315331044,0.6716750816993464,0.8171739123411852],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6718047630718954,0.8019908315331044,0.6768151797385621,0.8171739123411852],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.676722830882353,0.8019908315331044,0.6851717687908497,0.8171739123411852],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6214785661764706,0.8019908315331044,0.6579524346405228,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6067725490196079,0.8019908315331044,0.617386772875817,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5859065359477124,0.8019908315331044,0.6030912826797385,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5503184640522876,0.8019908315331044,0.5824440767973855,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.542870841503268,0.8019908315331044,0.5458436887254903,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5342981168300653,0.8019908315331044,0.542143839869281,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5269711192810458,0.8019908315331044,0.533598623366013,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.4975570261437909,0.8019908315331044,0.526251977124183,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.48654531045751637,0.8019908315331044,0.4935245261437909,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.45948513071895425,0.8019908315331044,0.48597942810457523,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.4103675040849673,0.8019908315331044,0.4566853676470588,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40791650326797385,0.8035967805496369,0.4109434640522876,0.815907386610243],"dir":"ltr"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.3478017156862745,0.8019908315331044,0.40269623366013074,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.30608643790849677,0.8019908315331044,0.3443444076797386,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.29736104166666666,0.8019908315331044,0.3003338888888889,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2887883169934641,0.8019908315331044,0.29663404003267974,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2814613194444444,0.8019908315331044,0.2880888235294118,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.24591486928104575,0.8019908315331044,0.2807421772875817,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.7491925571895425,0.8247183851947206,0.756171772875817,0.8399014660028015],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.7221323774509805,0.8247183851947206,0.7486266748366014,0.8399014660028015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7037169934640523,0.8247181042603772,0.7180251715686274,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.6669032679738561,0.8247181042603772,0.7005182516339868,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6582172671568627,0.8247181042603772,0.6632866299019607,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6533483210784314,0.8247181042603772,0.6572584109477124,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.6301058823529412,0.8247181042603772,0.6527627900326797,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6153673202614379,0.8247181042603772,0.6256278676470588,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"استانهاي","boundary":[0.5539946936274509,0.8247181042603772,0.6114297875816993,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"خوزستان","boundary":[0.4926550653594772,0.8247181042603772,0.5487776266339869,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.48035114379084964,0.8247181042603772,0.48837174019607843,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.44968120915032683,0.8247181042603772,0.4764918504901961,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.41531788807189535,0.8247181042603772,0.4237668259803921,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4238965073529411,0.8247181042603772,0.4289069240196078,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"۶۱","boundary":[0.4287988562091503,0.8247181042603772,0.44594823529411765,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.36253953431372543,0.8247181042603772,0.41033104983660124,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"كردستان","boundary":[0.3011517973856209,0.8247181042603772,0.35948090686274514,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28154395424836604,0.8247181042603772,0.2956890482026144,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.2459130147058824,0.8247181042603772,0.2543619526143791,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.25453289624183006,0.8247181042603772,0.25954331290849675,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.2594352450980392,0.8247181042603772,0.27658462418300656,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.7147779820261438,0.8474775423916903,0.7564351756535947,0.8626606231997711],"dir":"rtl"},{"str":"كرمانشاه","boundary":[0.660775816993464,0.8474769426442156,0.7119174346405228,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6484882352941176,0.8474769426442156,0.6565088316993465,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.6141267769607843,0.8474769426442156,0.6225757148692811,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6227211151960784,0.8474769426442156,0.6277315318627451,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"۶۹","boundary":[0.6276549019607843,0.8474769426442156,0.6448042810457517,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5736516339869281,0.8474769426442156,0.6101255024509803,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5625733660130718,0.8474769426442156,0.5704917892156862,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"فارس","boundary":[0.5245503267973857,0.8474769426442156,0.5584109191176472,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5122629084967321,0.8474769426442156,0.5202835049019608,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.47789958741830063,0.8474769426442156,0.48634852532679734,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4864782066993463,0.8474769426442156,0.491488623366013,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"۳۸","boundary":[0.49138055555555554,0.8474769426442156,0.5085299346405229,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.43615004493464044,0.8474769426442156,0.4726239133986927,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3870990114379085,0.8474769426442156,0.43335203431372554,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38337361928104574,0.8474769426442156,0.38710687091503265,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"چهار","boundary":[0.4852531045751634,0.8825463870886601,0.5154040236928105,0.8977294678967408],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24591,0.18484,0.75749,0.89773],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/9697c2837c428dc8c2391ebe3c03bdda.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/37218e61159f6eca93a60d41ce7e7968.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.24591,0.18484,0.24251,0.10227]},"elements":[{"words":[{"str":"از","boundary":[0.7454653594771242,0.1848446194118924,0.7560795833333334,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"مجم","boundary":[0.7160145098039216,0.1848446194118924,0.7407934763071896,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"وع","boundary":[0.6926875816993464,0.1848446194118924,0.7096994199346406,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"۶۸","boundary":[0.6484887132352941,0.1848446194118924,0.6656380923202615,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6656950735294117,0.1848446194118924,0.6707054901960784,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"۰۷","boundary":[0.6705797385620914,0.1848446194118924,0.6872457598039216,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.5994200326797385,0.1848446194118924,0.6444744852941177,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.5724261437908497,0.1848446194118924,0.5951655759803921,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.5319032679738562,0.1848446194118924,0.5680627573529412,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.4975295179738562,0.1848446194118924,0.5270123815359478,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48280675245098037,0.1848446194118924,0.49098453839869277,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.4582596405228758,0.1848446194118924,0.48200312091503267,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.40915833333333335,0.1848446194118924,0.45334431372549017,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3895341503267974,0.1848446194118924,0.4038423284313726,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3539295751633987,0.1848446194118924,0.38447346813725486,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.3048282679738562,0.1848446194118924,0.3490142483660131,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2520821160130719,0.1848446194118924,0.2563851797385621,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"۹۱","boundary":[0.25698446486928106,0.1848446194118924,0.2741338439542484,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.272915625,0.1848446194118924,0.2815610498366013,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"۹۲","boundary":[0.28276944444444446,0.1848446194118924,0.29991882352941174,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"مقدار","boundary":[0.7245993464052287,0.20757189213916513,0.757076670751634,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶","boundary":[0.6939139828431372,0.20757189213916513,0.7110633619281046,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7111026593137254,0.20757189213916513,0.7161130759803921,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.716020727124183,0.20757189213916513,0.7244696650326797,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.652197385620915,0.20757189213916513,0.6912334436274509,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.632556862745098,0.20757189213916513,0.6491914460784314,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.5944849673202615,0.20757189213916513,0.6293830106209151,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴","boundary":[0.5601390400326797,0.20757189213916513,0.5772884191176471,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5773277165032679,0.20757189213916513,0.5823381331699345,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.5822300653594771,0.20757189213916513,0.5906790032679738,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5184229003267973,0.20757189213916513,0.5548967687908495,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.48770408496732026,0.20757189213916513,0.5145147263071895,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.4767413888888889,0.20757189213916513,0.4837206045751634,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.44968120915032683,0.20757189213916513,0.47617550653594776,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.42022042483660127,0.20757189213916513,0.4459602124183006,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.40301454248366014,0.20757189213916513,0.4166546650326798,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"۷۷","boundary":[0.3686692361111111,0.20757189213916513,0.3858186151960784,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3858579125816993,0.20757189213916513,0.390868329248366,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.3907759803921569,0.20757189213916513,0.3992249183006536,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.32691969362745094,0.20757189213916513,0.36339356209150325,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3085374183006536,0.20757189213916513,0.32358438725490196,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2937988562091503,0.20757189213916513,0.3044130800653595,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.2508168300653595,0.20757189213916513,0.2896956985294118,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7479163398692811,0.23033704365431662,0.7559369362745099,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.711102614379085,0.23033704365431662,0.7445073570261437,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.6865601307189543,0.23033704365431662,0.7075370751633987,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6754816993464052,0.23033704365431662,0.6834001225490195,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲","boundary":[0.6411357720588235,0.23033704365431662,0.6582851511437908,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6583421323529411,0.23033704365431662,0.6633525490196078,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.6632267973856208,0.23033704365431662,0.6716757352941176,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5994196323529412,0.23033704365431662,0.6358935008169934,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"بق","boundary":[0.5846495955882353,0.23033704365431662,0.5936663807189542,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"يه","boundary":[0.5724261437908497,0.23033704365431662,0.5838341748366013,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5576714052287581,0.23033704365431662,0.5682856290849673,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.5134873897058824,0.23033704365431662,0.5523662581699346,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5012334967320262,0.23033704365431662,0.509254093137255,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.464387091503268,0.23033704365431662,0.49779183415032674,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.43987728758169936,0.23033704365431662,0.46021171977124187,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.3956616013071896,0.23033704365431662,0.43389402777777775,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3662171568627451,0.23033704365431662,0.39233419934640523,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.33309624183006536,0.23033704365431662,0.36179119281045746,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33059624183006536,0.2319429926708491,0.3336232026143791,0.2442535987314552],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.3146654697712419,0.23033704365431662,0.325279693627451,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.28154395424836604,0.23033704365431662,0.3115710866013072,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶","boundary":[0.2459136928104575,0.23033704365431662,0.2630630718954248,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.263112193627451,0.23033704365431662,0.26812261029411766,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.26801454248366013,0.23033704365431662,0.27646348039215685,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.7184549305555555,0.2530904085533065,0.7574909885620914,0.26827348936138734],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.6988150326797385,0.2530895689068418,0.7154496160130719,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6878359967320261,0.2530895689068418,0.6948152124183006,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.660775816993464,0.2530895689068418,0.6872701143790849,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6423607843137255,0.2530895689068418,0.6566689624183006,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6141254901960784,0.2530895689068418,0.6385370261437909,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"ياد","boundary":[0.5944849673202615,0.2530895689068418,0.6113317565359476,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.5601385620915033,0.2530895689068418,0.5911383047385621,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.5245503267973857,0.2530895689068418,0.5573950816993464,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.49138055555555554,0.2530895689068418,0.5214076879084967,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.4582596405228758,0.2530895689068418,0.4879959722222222,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"۵۶","boundary":[0.42389602941176474,0.2530895689068418,0.44104540849673207,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.44110238970588234,0.2530895689068418,0.44611280637254896,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.4460047385620915,0.2530895689068418,0.45445367647058826,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.3735708864379085,0.2530895689068418,0.41523004493464055,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.337981862745098,0.2530895689068418,0.3708266176470588,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.3048282679738562,0.2530895689068418,0.3348554003267974,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.28154395424836604,0.2530895689068418,0.30045778594771244,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷","boundary":[0.2459136928104575,0.2530895689068418,0.2630630718954248,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.263112193627451,0.2530895689068418,0.26812261029411766,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.26801454248366013,0.2530895689068418,0.27646348039215685,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.714778660130719,0.2758550802704783,0.7564358537581699,0.29103816107855907],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.677933431372549,0.2758550802704783,0.7107781862745097,0.29103816107855907],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6448117647058823,0.2758547204219933,0.6748428267973856,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"شلتوك","boundary":[0.5982104575163398,0.2758547204219933,0.6412862867647058,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.563815510620915,0.2758547204219933,0.5809648897058823,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5810041870915031,0.2758547204219933,0.5860146037581698,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.5859065359477124,0.2758547204219933,0.5943554738562091,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5233248366013072,0.2758547204219933,0.5597987050653594,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5122629084967321,0.2758547204219933,0.5201813316993464,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.47667467320261436,0.2758547204219933,0.5095194281045752,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.4423282679738562,0.2758547204219933,0.47235540032679735,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.4312454289215687,0.2758547204219933,0.4375369403594772,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.40915833333333335,0.2758547204219933,0.4306029166666666,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3980358741830065,0.2758547204219933,0.404584783496732,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3943831821895425,0.2758547204219933,0.3972381372549019,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.3833740196078431,0.2758547204219933,0.39372102124183006,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3674428594771242,0.2758547204219933,0.3825173366013072,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱","boundary":[0.3330954779411765,0.2758547204219933,0.3502448570261438,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.35025271650326795,0.2758547204219933,0.35526313316993463,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.3551550653594771,0.2758547204219933,0.3636040032679738,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2925733660130719,0.2758547204219933,0.3290472344771242,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2778184640522876,0.2758547204219933,0.28843268790849674,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.2508168300653595,0.2758547204219933,0.2741221446078431,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7245993464052287,0.29858199314926603,0.7574441013071894,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.691462091503268,0.29858199314926603,0.7214892238562092,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6804830555555555,0.29858199314926603,0.68746227124183,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6534228758169934,0.29858199314926603,0.6799171732026144,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.5994193423202614,0.29858199314926603,0.650590433006536,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5957096691176471,0.29858199314926603,0.5994330964052287,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.5552196078431373,0.29858199314926603,0.590638341503268,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"۳۶","boundary":[0.5196456495098039,0.29858199314926603,0.5367950285947712,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5368028880718954,0.29858199314926603,0.541813304738562,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.5417052369281046,0.29858199314926603,0.5501541748366012,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4778980718954248,0.29858199314926603,0.5143758700980392,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4619361111111111,0.29858199314926603,0.47255033496732024,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.4287988562091503,0.29858199314926603,0.45882598856209145,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.41783616013071895,0.29858199314926603,0.42481537581699347,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.3907759803921569,0.29858199314926603,0.41727027777777775,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.3539295751633987,0.29858199314926603,0.3875445588235294,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3343053921568627,0.29858199314926603,0.3486135702614379,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.2937988562091503,0.29858199314926603,0.33003497549019606,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.2508168300653595,0.29858199314926603,0.2898253799019608,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"خوزستان،","boundary":[0.6951385620915033,0.32134714466441766,0.7562990482026144,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"فارس،","boundary":[0.652197385620915,0.32134714466441766,0.6918189746732026,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"مازندران","boundary":[0.5969359477124183,0.32134714466441766,0.6492171895424836,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5859065359477124,0.32134714466441766,0.5938249591503267,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"كرمانشاه","boundary":[0.5319032679738562,0.32134714466441766,0.583044885620915,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.4987825163398693,0.32134714466441766,0.5288135784313726,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4693217320261438,0.32134714466441766,0.4954387745098039,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4361517973856209,0.32134714466441766,0.46484674836601303,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4337013071895424,0.32295309368095015,0.43642238562091495,0.33526369974155623],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.6975895424836601,0.3440996699169429,0.7330082761437908,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"۷۷۰","boundary":[0.6681287581699346,0.3440996699169429,0.6943440441176469,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"هزار","boundary":[0.6374588235294117,0.3440996699169429,0.6647312091503268,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.5994196078431373,0.3440996699169429,0.6340013071895425,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.5601385620915033,0.3440996699169429,0.595036605392157,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.5343550776143791,0.3440996699169429,0.5428040155228758,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5429336968954248,0.3440996699169429,0.5479441135620915,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.5478674836601307,0.3440996699169429,0.5563164215686274,0.3592827507250237],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4938805555555556,0.3440996699169429,0.5303544240196079,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4521321895424837,0.3440996699169429,0.49039015931372554,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4434313031045751,0.3440996699169429,0.4464041503267974,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.43485857843137254,0.3440996699169429,0.4427043014705882,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.427531580882353,0.3440996699169429,0.4341590849673203,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.39198513071895424,0.3440996699169429,0.4268124387254902,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.3588367075163399,0.3440996699169429,0.3883195710784314,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34411394199346407,0.3440996699169429,0.35229172794117647,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.3195668300653595,0.3440996699169429,0.34331031045751637,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.2716910130718954,0.3440996699169429,0.31588092320261435,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2508168300653595,0.3440996699169429,0.2671979452614379,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7454346078431372,0.3677990386038115,0.7553611274509804,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7405656617647058,0.3677990386038115,0.7443617892156863,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7319752532679737,0.3677990386038115,0.7401530392156862,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"بات","boundary":[0.7086679738562092,0.3677990386038115,0.730949591503268,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7011420138888889,0.3677990386038115,0.7043427859477124,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ختصاص","boundary":[0.6460372549019607,0.3677990386038115,0.7006625857843137,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6348943586601308,0.3677990386038115,0.6436360620915034,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6300254125816994,0.3677990386038115,0.6344915604575163,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.6178019607843137,0.3677990386038115,0.6292099918300654,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5847378267973855,0.3677990386038115,0.613314885620915,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5810045751633987,0.3677990386038115,0.5847378267973855,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5662498366013071,0.3677990386038115,0.5768640604575163,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5429326797385622,0.3677990386038115,0.5622925367647059,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.5073609477124184,0.3677990386038115,0.5398382720588236,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.47667467320261436,0.3677990386038115,0.5034853145424837,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.4423282679738562,0.3677990386038115,0.4730470343137255,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"۶۱","boundary":[0.4079156372549019,0.3677990386038115,0.4250650163398692,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4251219975490195,0.3677990386038115,0.4301324142156862,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.43002434640522874,0.3677990386038115,0.43847328431372545,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.3613148325163398,0.3677990386038115,0.4029720261437908,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.3244687908496732,0.3677990386038115,0.358645727124183,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰","boundary":[0.28889737336601307,0.3677990386038115,0.3065379697712418,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3060860498366013,0.3677990386038115,0.311096466503268,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.3109883986928105,0.3677990386038115,0.3194373366013072,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2471419362745098,0.3677990386038115,0.2836197344771242,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7491418300653595,0.3905641901189631,0.7570602532679739,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"لو","boundary":[0.7331124264705883,0.3905641901189631,0.7445047385620915,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7294499101307189,0.3905641901189631,0.7325661928104575,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7196962990196079,0.3905641901189631,0.7288565196078431,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.6853351184640523,0.3905641901189631,0.7024844975490196,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7024923570261438,0.3905641901189631,0.7075027736928104,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7074261437908497,0.3905641901189631,0.7158750816993463,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6435855759803921,0.3905641901189631,0.6800594444444444,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5822292116013071,0.3905641901189631,0.6407272998366014,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5797790849673202,0.3921701391354956,0.582806045751634,0.40448074519610167],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5638149101307189,0.3905641901189631,0.5744291339869281,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5368052287581699,0.3905641901189631,0.5601105433006537,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.495106045751634,0.3905641901189631,0.5333640155228758,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.48759796977124176,0.3905641901189631,0.490570816993464,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4790252450980391,0.3905641901189631,0.48687096813725483,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4716982475490196,0.3905641901189631,0.47832575163398694,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.4361517973856209,0.3905641901189631,0.47097910539215676,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4213710498366013,0.3905641901189631,0.4312975694444445,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.41650210375817,0.3905641901189631,0.4202982312091504,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4079116952614379,0.3905641901189631,0.4160894812091503,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.40424917892156864,0.3905641901189631,0.406886033496732,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.3784720588235294,0.3905641901189631,0.39763739379084967,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.33309624183006536,0.3905641901189631,0.37464733251633986,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰","boundary":[0.29868361111111114,0.3905641901189631,0.3163242075163399,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3158899714052288,0.3905641901189631,0.3209003880718954,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.32079232026143795,0.3905641901189631,0.32924125816993466,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.25081743055555555,0.3905641901189631,0.29342365604575166,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"بهصو","boundary":[0.7245787990196079,0.4132914628462358,0.7557259068627451,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.7024917034313726,0.4132914628462358,0.7239362867647059,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.6656941176470589,0.4132914628462358,0.6990988602941176,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.641135294117647,0.4132914628462358,0.6621122385620916,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6301058823529412,0.4132914628462358,0.6380243055555556,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"۷۹","boundary":[0.5957109354575164,0.4132914628462358,0.6128603145424838,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.612917295751634,0.4132914628462358,0.6179277124183007,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.6178019607843137,0.4132914628462358,0.6262508986928105,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.553994795751634,0.4132914628462358,0.5904686642156863,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"بهصو","boundary":[0.5184187704248368,0.4132914628462358,0.5495167565359478,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.49633167483660134,0.4132914628462358,0.5177762581699347,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.4521321895424837,0.4132914628462358,0.49101105800653594,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43987728758169936,0.4132914628462358,0.44789788398692815,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.40301454248366014,0.4132914628462358,0.4364192851307189,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.37724724673202614,0.4132914628462358,0.39758167892156865,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.3478021241830065,0.4132914628462358,0.37354191176470586,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31458933823529417,0.4132914628462358,0.3432842892156863,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3109150326797386,0.4132914628462358,0.3146482843137255,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.2508175408496732,0.4132914628462358,0.3060539460784314,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7245993464052287,0.43604398809876105,0.7567249591503267,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.717119044117647,0.43604398809876105,0.7200918913398693,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7085463194444444,0.43604398809876105,0.7163920424836601,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7012193218954248,0.43604398809876105,0.7078468259803921,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.67180522875817,0.43604398809876105,0.700500179738562,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6570359150326798,0.43604398809876105,0.6669624346405228,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6521669689542484,0.43604398809876105,0.6559630964052289,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6435765604575163,0.43604398809876105,0.6517543464052287,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"بات","boundary":[0.6202692810457516,0.43604398809876105,0.6425508986928106,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"دركشور","boundary":[0.5674915032679738,0.43604398809876105,0.6148153799019608,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5587891625816994,0.43604398809876105,0.5638585253267974,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5539202165032681,0.43604398809876105,0.557830306372549,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.5306777777777778,0.43604398809876105,0.5533346854575163,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5147138888888889,0.43604398809876105,0.5249744362745098,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"استانهاي","boundary":[0.45335698120915036,0.43604398809876105,0.5107763562091503,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"لرستان","boundary":[0.40301454248366014,0.43604398809876105,0.45032073529411765,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3833740196078431,0.43604398809876105,0.3975191135620915,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.34657663398692806,0.43604398809876105,0.37949212418300654,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.3023600816993464,0.43604398809876105,0.31950946078431375,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31956644199346407,0.43604398809876105,0.32457685866013075,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"۲۸","boundary":[0.3244687908496732,0.43604398809876105,0.34161816993464056,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.2508168300653595,0.43604398809876105,0.29860638071895423,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"كردستان","boundary":[0.7049915032679738,0.45880913961391256,0.7572275531045752,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6926977941176471,0.45880913961391256,0.7006987418300653,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲","boundary":[0.6484882352941177,0.45880913961391256,0.6656376143790851,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6656945955882353,0.45880913961391256,0.670705012254902,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"۶۵","boundary":[0.6705792606209151,0.45880913961391256,0.6877286397058825,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.6030960784313726,0.45880913961391256,0.6447532720588235,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"آذربايجان","boundary":[0.5417071895424838,0.45880913961391256,0.5995116789215686,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"شرقي","boundary":[0.5024589869281046,0.45880913961391256,0.5380683129084968,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4901550653594771,0.45880913961391256,0.4981756617647059,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲","boundary":[0.44723070669934645,0.45880913961391256,0.4643800857843138,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4643879452614379,0.45880913961391256,0.4693983619281046,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"۴۱","boundary":[0.4693217320261438,0.45880913961391256,0.48647111111111113,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4066910130718954,0.45880913961391256,0.4431648815359477,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3576067892156863,0.45880913961391256,0.40389125,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3539305187908497,0.45880913961391256,0.3576637704248366,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.31711672794117646,0.45880913961391256,0.3499614828431372,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.2778184640522876,0.45880913961391256,0.31398188316993464,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.2508168300653595,0.45880913961391256,0.2741221446078431,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7453803921568627,0.4815616648664378,0.7557529370915033,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.7318876348039216,0.4815616648664378,0.7447535988562092,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7233738562091503,0.4815616648664378,0.7313079983660131,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7049915032679738,0.4815616648664378,0.7203174836601307,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6656941176470589,0.4815616648664378,0.7011128513071896,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"۵۰۵","boundary":[0.6362333333333333,0.4815616648664378,0.6619436478758169,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"هزار","boundary":[0.6043379084967321,0.4815616648664378,0.631610294117647,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.5846810457516339,0.4815616648664378,0.6013156290849673,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5355798611111111,0.4815616648664378,0.5818486029411765,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5184005718954249,0.4815616648664378,0.5320289052287582,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"۴۸","boundary":[0.482801070261438,0.4815616648664378,0.4999504493464053,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5000074305555555,0.4815616648664378,0.5050178472222222,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.5049097794117647,0.4815616648664378,0.5133587173202615,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.44110064950980393,0.4815616648664378,0.4775745179738562,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.425122385620915,0.4815616648664378,0.4357366094771241,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4066910130718954,0.4815616648664378,0.4217379820261438,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3980702410130719,0.4815616648664378,0.4034716666666667,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3894975163398693,0.4815616648664378,0.3974532720588235,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.36499166666666666,0.4815616648664378,0.3889178799019608,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3502531045751634,0.4815616648664378,0.36051365196078433,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.30608643790849677,0.4815616648664378,0.3449653063725491,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2937988562091503,0.4815616648664378,0.3018194526143791,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.2508168300653595,0.4815616648664378,0.2903539297385621,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.7356614379084968,0.5042889375937105,0.7566383823529412,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7245993464052287,0.5042889375937105,0.7325177696078431,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"۵۱","boundary":[0.6902377001633986,0.5042889375937105,0.707387079248366,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7074263766339869,0.5042889375937105,0.7124367933006536,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7123444444444444,0.5042889375937105,0.7207933823529411,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.649713725490196,0.5042889375937105,0.6861875939542483,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6313313725490196,0.5042889375937105,0.646378341503268,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6214360906862745,0.5042889375937105,0.6268375163398693,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6128633660130719,0.5042889375937105,0.6208191217320261,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.5883575163398692,0.5042889375937105,0.6122837295751634,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5736516339869281,0.5042889375937105,0.583912181372549,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.5306777777777778,0.5042889375937105,0.5695566462418301,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5184228758169935,0.5042889375937105,0.5264434722222223,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.48157663398692807,0.5042889375937105,0.5149813766339869,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.45580866013071897,0.5042889375937105,0.4761430923202615,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.406691135620915,0.5042889375937105,0.4529598774509803,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40424003267973857,0.5058948866102431,0.40726699346405226,0.5182054926708491],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.3883092606209151,0.5042889375937105,0.3989234844771242,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.3674426470588235,0.5042889375937105,0.38462739379084965,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.3318707516339869,0.5042889375937105,0.3647155065359477,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.298684477124183,0.5042889375937105,0.32871160947712424,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.28268150326797387,0.5042889375937105,0.292608022875817,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2778125571895425,0.5042889375937105,0.28160868464052285,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26922214869281047,0.5042889375937105,0.2773999346405229,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"بات","boundary":[0.24591486928104575,0.5042889375937105,0.26819648692810455,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7417889297385621,0.5270544489573469,0.7560971078431372,0.5422375297654277],"dir":"rtl"},{"str":"كشور،","boundary":[0.700040522875817,0.5270540891088621,0.7390431781045751,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.6693705882352942,0.5270540891088621,0.6961812295751635,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6178019607843137,0.5270540891088621,0.6662713562091503,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.5773281045751634,0.5270540891088621,0.6141792279411764,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"۳۸","boundary":[0.5429313562091503,0.5270540891088621,0.5600807352941177,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5601377165032679,0.5270540891088621,0.5651481331699346,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.5650243464052287,0.5270540891088621,0.5734732843137255,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.4901550653594771,0.5270540891088621,0.5379446160130719,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.4324753267973856,0.5270540891088621,0.4870869035947712,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"لو","boundary":[0.41759684640522876,0.5270540891088621,0.4290048774509803,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.41393433006535946,0.5270540891088621,0.41702506944444445,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.39812892156862745,0.5270540891088621,0.41331539624183006,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"۳۷","boundary":[0.36376665441176476,0.5270540891088621,0.3809160334967321,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3809238929738562,0.5270540891088621,0.3859343096405229,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.3858576797385621,0.5270540891088621,0.3943066176470588,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.31589064950980394,0.5270540891088621,0.358496875,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3048282679738562,0.5270540891088621,0.31274669117647064,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.2459250816993464,0.5270540891088621,0.3004973611111111,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.7221327655228758,0.5507533599421954,0.7563097017973857,0.5659364407502762],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.6865592647058824,0.5507535840583571,0.7037086437908496,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7037165032679737,0.5507535840583571,0.7087269199346404,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7086679738562092,0.5507535840583571,0.7171169117647058,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6497120710784313,0.5507535840583571,0.6861859395424836,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6165928104575163,0.5507535840583571,0.6466199428104575,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5674910049019607,0.5507535840583571,0.6137440277777777,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5650243464052287,0.5523595330748895,0.5680513071895424,0.5646701391354956],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7012654289215686,0.5735190954219934,0.7333910416666666,0.5887021762300741],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6950275408496732,0.5735187355735085,0.6980003880718955,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6864548161764705,0.5735187355735085,0.6943005392156862,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.679127818627451,0.5735187355735085,0.6857553227124182,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.649713725490196,0.5735187355735085,0.6784086764705882,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6301058823529412,0.5735187355735085,0.6472906290849673,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.5895714583333332,0.5735187355735085,0.6276447303921568,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.5650243464052287,0.5735187355735085,0.5887678267973856,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.5183881944444445,0.5735187355735085,0.5603538725490196,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5085874264705883,0.5735187355735085,0.5145213316993464,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"پنبه،","boundary":[0.48280244689542484,0.5735187355735085,0.5091965359477124,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"توتون","boundary":[0.4460047385620915,0.5735187355735085,0.4811248120915033,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4361517973856209,0.5735187355735085,0.44407022058823525,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"تنباكو،","boundary":[0.39445245098039217,0.5735187355735085,0.4332959517973856,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند،","boundary":[0.3281452614379085,0.5735187355735085,0.39164787173202614,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3219457965686275,0.5735187355735085,0.3245688970588235,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.31709649918300653,0.5735187355735085,0.32078062908496735,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3060244607843137,0.5735187355735085,0.3164087949346405,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"كر،","boundary":[0.2852204248366013,0.5735187355735085,0.3051933210784314,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"سويا،","boundary":[0.24959133986928103,0.5735187355735085,0.28186038807189545,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"كلزا","boundary":[0.7332104575163398,0.5962838870886601,0.7574058578431373,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7233738562091503,0.5962838870886601,0.7312922794117647,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.691462091503268,0.5962838870886601,0.7187796691176471,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6803566503267974,0.5962838870886601,0.6869055596405228,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6767039583333334,0.5962838870886601,0.6795589133986928,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"نههاي","boundary":[0.6411358946078431,0.5962838870886601,0.6760417973856209,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"روغني","boundary":[0.5982113602941175,0.5962838870886601,0.6375166053921568,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5920357761437908,0.5962838870886601,0.5979893300653594,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5748771241830065,0.5962838870886601,0.5891853022875816,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5478674836601307,0.5962838870886601,0.5722790196078431,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5061354575163399,0.5962838870886601,0.544189080882353,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4558069852941176,0.5962838870886601,0.4601100490196078,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"۹۱","boundary":[0.46070933415032683,0.5962838870886601,0.47785871323529416,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4766738970588235,0.5962838870886601,0.4853193218954248,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"۹۲","boundary":[0.48647859477124183,0.5962838870886601,0.5036279738562092,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.41776944444444447,0.5962838870886601,0.45319014297385624,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"۵۶۵","boundary":[0.3895341503267974,0.5962838870886601,0.4152582189542484,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"هزار","boundary":[0.36008970588235295,0.5962838870886601,0.387362091503268,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار،","boundary":[0.3183413398692811,0.5962838870886601,0.35827730800653595,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.28154395424836604,0.5962838870886601,0.3164419975490196,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.24836486111111114,0.5962838870886601,0.2568137990196079,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.25698474264705884,0.5962838870886601,0.26199515931372547,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"۶۲","boundary":[0.261887091503268,0.5962838870886601,0.2790364705882353,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.719697385620915,0.6190111598159328,0.7561712540849672,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7062169934640522,0.6190111598159328,0.7168312173202613,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6865601307189543,0.6190111598159328,0.7037448774509804,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.649713725490196,0.6190111598159328,0.6818393382352941,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.643524272875817,0.6190111598159328,0.6464971200980393,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6349515482026143,0.6190111598159328,0.6427972712418301,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6276245506535948,0.6190111598159328,0.634252054738562,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.5982104575163398,0.6190111598159328,0.626905408496732,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.5564503799019608,0.6190111598159328,0.5945236519607844,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.5319032679738562,0.6190111598159328,0.5556467483660131,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.4901550653594771,0.6190111598159328,0.5282086887254902,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.4533576797385621,0.6190111598159328,0.4869726633986928,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43865179738562093,0.6190111598159328,0.45008733660130723,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42389689542483655,0.6190111598159328,0.4341574428104575,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.39321062091503267,0.6190111598159328,0.42009003267973855,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3857010008169935,0.6190111598159328,0.388901772875817,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ختصاص","boundary":[0.33059624183006536,0.6190111598159328,0.3852215727124183,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.30236094771241834,0.6190111598159328,0.32680785130718953,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26924003267973856,0.6190111598159328,0.2979349836601307,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26556376225490197,0.6190111598159328,0.26928718954248365,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.24959133986928103,0.6190111598159328,0.2602055637254902,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7368869281045752,0.641763685068458,0.756246785130719,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.7012658129084967,0.641763685068458,0.7337431372549019,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"۸۳","boundary":[0.6669024019607843,0.641763685068458,0.6840517810457517,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6841087622549019,0.641763685068458,0.6891191789215686,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.6890111111111111,0.641763685068458,0.6974600490196079,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6276549019607843,0.641763685068458,0.6641287704248365,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"بهصو","boundary":[0.5932546486928105,0.641763685068458,0.6243860375816993,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5711675531045752,0.641763685068458,0.5926121364379086,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.5343542483660131,0.641763685068458,0.5677589910130719,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.5098119281045752,0.641763685068458,0.5307888725490196,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5000080065359478,0.641763685068458,0.5079264297385621,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶","boundary":[0.46438756944444437,0.641763685068458,0.4815369485294117,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4815762459150326,0.641763685068458,0.4865866625816993,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.48647859477124183,0.641763685068458,0.49492753267973855,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4275737785947712,0.641763685068458,0.46404764705882345,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"بهصو","boundary":[0.39320641339869283,0.641763685068458,0.4243535212418301,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.37111931781045754,0.641763685068458,0.39256390114379086,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.3355472222222222,0.641763685068458,0.368951964869281,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.3109883986928105,0.641763685068458,0.331322830882353,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.28154395424836604,0.641763685068458,0.30728374183006535,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2483658496732026,0.641763685068458,0.27706080065359473,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24591486928104575,0.6433696340849906,0.24894183006535947,0.6556802401455967],"dir":"ltr"},{"str":"محصولهاي","boundary":[0.6841086151960784,0.664515531659367,0.7571369117647059,0.6796986124674479],"dir":"rtl"},{"str":"كلزا","boundary":[0.6570993464052287,0.664516084058357,0.6812947467320262,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6448117647058823,0.664516084058357,0.6528323611111111,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.6141254901960784,0.664516084058357,0.6409361315359478,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶","boundary":[0.5797782189542484,0.664516084058357,0.5969275980392158,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5969354575163399,0.664516084058357,0.6019458741830065,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.6018869281045752,0.664516084058357,0.6103358660130719,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.5343542483660131,0.664516084058357,0.5760114419934641,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"نيشكر","boundary":[0.4926550653594772,0.664516084058357,0.5307283374183007,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.48035114379084964,0.664516084058357,0.48837174019607843,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.44968120915032683,0.664516084058357,0.4764918504901961,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.41531770016339864,0.664516084058357,0.43246707924836597,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.43247493872549014,0.664516084058357,0.43748535539215677,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.4373772875816993,0.664516084058357,0.445826225490196,0.6796991648664379],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.36989362745098037,0.664516084058357,0.4115508210784314,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند","boundary":[0.30608643790849677,0.664516084058357,0.36563966094771244,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28765506535947716,0.664516084058357,0.3018001593137255,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.2508168300653595,0.664516084058357,0.2837323202614379,0.6796991648664379],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7258076307189543,0.6872812355735085,0.7429570098039217,0.7024643163815893],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7430139910130719,0.6872812355735085,0.7480244076797385,0.7024643163815893],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7479163398692811,0.6872812355735085,0.7563652777777778,0.7024643163815893],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6865601307189543,0.6872812355735085,0.7230339991830065,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6767235294117647,0.6872812355735085,0.6846419526143791,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6509392156862746,0.6872812355735085,0.6724289910130719,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6399098039215686,0.6872812355735085,0.6479304003267974,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.6092401593137254,0.6872812355735085,0.6360508006535948,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.5748763602941176,0.6872812355735085,0.592025739379085,0.7024643163815893],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5920335988562091,0.6872812355735085,0.5970440155228758,0.7024643163815893],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.5969359477124183,0.6872812355735085,0.605384885620915,0.7024643163815893],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.53435289624183,0.6872812355735085,0.5708267647058822,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.519648366013072,0.6872812355735085,0.5302625898692811,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4840276143790849,0.6872812355735085,0.516153227124183,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.47656365196078426,0.6872812355735085,0.47953649918300656,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4679909272875817,0.6872812355735085,0.47583665032679734,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.460663929738562,0.6872812355735085,0.4672914338235294,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.43124983660130717,0.6872812355735085,0.4599447875816993,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.3895387785947712,0.6872812355735085,0.42761205065359476,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.36499166666666666,0.6872812355735085,0.38873514705882356,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.3195668300653595,0.6872812355735085,0.36152857843137254,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3011517973856209,0.6872812355735085,0.3154599754901961,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.2863654452614379,0.6872812355735085,0.2969816339869281,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"بههاي","boundary":[0.2495909517973856,0.6872812355735085,0.28555002450980393,0.7024643163815893],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7356614379084968,0.7100085083007813,0.7560174836601308,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7233738562091503,0.7100085083007813,0.7322786437908496,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6816581699346406,0.7100085083007813,0.719128227124183,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6595503267973856,0.7100085083007813,0.6789101838235294,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6276549019607843,0.7100085083007813,0.6577783129084966,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6129163398692811,0.7100085083007813,0.6243518790849674,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5994196078431373,0.7100085083007813,0.6096801552287582,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.568700816993464,0.7100085083007813,0.5955802287581698,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5624657066993464,0.7100085083007813,0.5656664787581699,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"ختصاص","boundary":[0.5073609477124184,0.7100085083007813,0.5619862785947712,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"دادها","boundary":[0.4778793382352941,0.7100085083007813,0.5047980473856208,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.4656460620915033,0.7100085083007813,0.47657466503267976,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.463162091503268,0.7116144573173138,0.4658831699346405,0.7239250633779198],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.4324753267973856,0.7100085083007813,0.45979290441176474,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.42257835784313724,0.7100085083007813,0.4291272671568627,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4189256658496733,0.7100085083007813,0.4217806209150327,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"نههاي","boundary":[0.38337332107843136,0.7100085083007813,0.4182635049019608,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"روغني","boundary":[0.34165833333333334,0.7100085083007813,0.3809635784313726,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵","boundary":[0.30608437499999996,0.7100085083007813,0.3232337540849673,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.32324161356209147,0.7100085083007813,0.3282520302287581,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.3281439624183006,0.7100085083007813,0.33659290032679734,0.7251915891088621],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2643367973856209,0.7100085083007813,0.3008106658496732,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24959133986928103,0.7100085083007813,0.2602055637254902,0.7251915891088621],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.7294849673202615,0.7337206295129025,0.7562956086601307,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6939130718954248,0.7337206295129025,0.7260386846405228,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6864491094771242,0.7337206295129025,0.6894219566993465,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6778763848039215,0.7337206295129025,0.6857221078431373,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6705493872549019,0.7337206295129025,0.6771768913398692,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.641135294117647,0.7337206295129025,0.6698302450980392,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.5994242361111111,0.7337206295129025,0.6374975081699347,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.5748771241830065,0.7337206295129025,0.5986206045751633,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.5294522875816994,0.7337206295129025,0.5714140359477125,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5147138888888889,0.7337206295129025,0.5261494281045752,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5000080065359478,0.7337206295129025,0.5102685539215687,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4693217320261438,0.7337206295129025,0.4962011437908497,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.46179577205882355,0.7337206295129025,0.464996544117647,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"ختصاص","boundary":[0.4066910130718954,0.7337206295129025,0.46131634395424836,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3784720588235294,0.7337206295129025,0.4029189624183006,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3453348039215686,0.7337206295129025,0.3740297549019608,0.7489037103209832],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3429001633986928,0.735326578529435,0.3459271241830065,0.747637184590041],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7221327001633987,0.7564724761038116,0.7327469240196078,0.7716555569118924],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.7012660130718954,0.7564731547654276,0.7184507598039216,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.6656941176470589,0.7564731547654276,0.6985388725490196,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6313313725490196,0.7564731547654276,0.6613585049019608,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.5895714583333332,0.7564731547654276,0.6276447303921568,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.5650243464052287,0.7564731547654276,0.5887678267973856,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5220993464052288,0.7564731547654276,0.5601529697712418,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5171655596405229,0.7564731547654276,0.5214686233660131,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.4779001633986928,0.7564731547654276,0.5133188970588235,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰","boundary":[0.4423275040849673,0.7564731547654276,0.45996810049019604,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4594847426470588,0.7564731547654276,0.4644951593137254,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.464387091503268,0.7564731547654276,0.4728360294117647,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.3993361642156863,0.7564731547654276,0.4383722222222222,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.3735700980392157,0.7564731547654276,0.39630953022875814,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.3281452614379085,0.7564731547654276,0.3692169240196078,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.29379933415032683,0.7564731547654276,0.3109487132352941,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3109880106209151,0.7564731547654276,0.3159984272875817,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.3158903594771242,0.7564731547654276,0.32433929738562095,0.7716562355735085],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.24591486928104575,0.7564731547654276,0.2885210947712418,0.7716562355735085],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7514855596405229,0.7792386661290641,0.7565549223856208,0.7944217469371448],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7466166135620915,0.7792386661290641,0.7505267034313725,0.7944217469371448],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.7233741748366013,0.7792386661290641,0.7460310825163399,0.7944217469371448],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7086679738562092,0.7792383062805792,0.71892852124183,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6754816993464052,0.7792383062805792,0.7056051102941175,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.6337869812091503,0.7792383062805792,0.6718602532679739,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6092398692810458,0.7792383062805792,0.6329833496732026,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.5638150326797385,0.7792383062805792,0.6057767810457516,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5306777777777778,0.7792383062805792,0.55937272875817,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5134883986928105,0.7792383062805792,0.5271285212418301,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"۸۹","boundary":[0.4778992973856209,0.7792383062805792,0.4950486764705883,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4951056576797386,0.7792383062805792,0.5001160743464053,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.5000080065359478,0.7792383062805792,0.5084569444444444,0.79442138708866],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4373772875816993,0.7792383062805792,0.4738550857843137,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.41899493464052284,0.7792383062805792,0.43404190359477124,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.38830866013071896,0.7792383062805792,0.41511930147058823,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.3453348039215686,0.7792383062805792,0.38421367238562093,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.33309624183006536,0.7792383062805792,0.3411168382352941,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.2900218545751634,0.7792383062805792,0.32951965686274504,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.25821062091503266,0.7792383062805792,0.2853199223856209,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24591486928104575,0.7792383062805792,0.25383329248366016,0.79442138708866],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰","boundary":[0.725806683006536,0.8019901528714883,0.7434472794117647,0.8171732336795691],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7430130433006535,0.8019901528714883,0.7480234599673202,0.8171732336795691],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7479153921568628,0.8019901528714883,0.7563643300653595,0.8171732336795691],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6890086111111111,0.8019901528714883,0.7254824795751634,0.8171732336795691],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.6460372549019607,0.8019908315331044,0.684916123366013,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6337823529411765,0.8019908315331044,0.6418029493464052,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.5969359477124183,0.8019908315331044,0.630340690359477,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.5711679738562091,0.8019908315331044,0.5915024060457517,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5220990114379085,0.8019908315331044,0.5683520343137255,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.519648366013072,0.8035967805496369,0.5226753267973857,0.815907386610243],"dir":"ltr"},{"str":"محصول","boundary":[0.4668712867647059,0.8019908315331044,0.5153406821895425,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"نيشكر","boundary":[0.425122385620915,0.8019908315331044,0.4631956576797385,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4066910130718954,0.8019908315331044,0.42083610702614377,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.36866813725490194,0.8019908315331044,0.4015836274509804,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"۶۹","boundary":[0.3478021241830065,0.8019908315331044,0.3649515032679738,0.8171739123411852],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.3011517973856209,0.8019908315331044,0.34375802287581697,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28644591503267974,0.8019908315331044,0.2970601388888889,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.24591486928104575,0.8019908315331044,0.28207435866013075,0.8171739123411852],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.7184600367647058,0.8247183851947206,0.7565333088235294,0.8399014660028015],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6939129248366013,0.8247183851947206,0.7176564052287582,0.8399014660028015],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.6484882352941176,0.8247181042603772,0.6904499836601307,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6301058823529412,0.8247181042603772,0.6444140604575163,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"جايگاه","boundary":[0.5859065359477124,0.8247181042603772,0.6262885294117646,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.5404816993464052,0.8247181042603772,0.5816162377450981,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"قر","boundary":[0.5232425980392157,0.8247181042603772,0.5366665849673202,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.5122629084967321,0.8247181042603772,0.522829975490196,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5011143055555556,0.8247181042603772,0.5083705678104575,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"رف","boundary":[0.48767263480392153,0.8247181042603772,0.5003087091503269,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.47544918300653594,0.8247181042603772,0.4868572140522876,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.464387091503268,0.8247181042603772,0.47230551470588233,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.4128674836601307,0.8247181042603772,0.4613368790849673,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند","boundary":[0.34896049836601306,0.8247181042603772,0.40844691584967324,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.32937075163398694,0.8247181042603772,0.34351584558823534,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"۳۲","boundary":[0.29379933415032683,0.8247181042603772,0.3109487132352941,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3109880106209151,0.8247181042603772,0.3159984272875817,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.3158903594771242,0.8247181042603772,0.32433929738562095,0.8399011850684579],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.24591546977124185,0.8247181042603772,0.2885216952614379,0.8399011850684579],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.727051045751634,0.8474775423916903,0.7570781781045751,0.8626606231997711],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7086679738562092,0.8474769426442156,0.7229761519607842,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"جايگاه","boundary":[0.6644522875816993,0.8474769426442156,0.7048342810457515,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.657015943627451,0.8474769426442156,0.6598826879084967,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"عدي","boundary":[0.6276549019607843,0.8474769426442156,0.656546339869281,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5773282271241831,0.8474769426442156,0.6235969689542483,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5723944403594772,0.8474769426442156,0.5766975040849673,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5564632802287582,0.8474769426442156,0.5667238276143791,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.545329105392157,0.8474769426442156,0.552288672385621,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5404601593137255,0.8474769426442156,0.5442562867647059,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5355754942810458,0.8474769426442156,0.5399807312091505,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5134883986928105,0.8474769426442156,0.5349329820261438,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.48035114379084964,0.8474769426442156,0.509745588235294,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.43987728758169936,0.8474769426442156,0.47529602124183007,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"۹۳","boundary":[0.40915852124183005,0.8474769426442156,0.4263079003267974,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4263471977124183,0.8474769426442156,0.431357614379085,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.4312495465686275,0.8474769426442156,0.43969848447712423,0.8626600234522964],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.36744238153594766,0.8474769426442156,0.40391625,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3526877450980392,0.8474769426442156,0.3633019689542483,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.3195668300653595,0.8474769426442156,0.3495939624183007,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"محص","boundary":[0.28518474673202615,0.8474769426442156,0.3146676102941176,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2704619812091503,0.8474769426442156,0.2786397671568627,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.24591486928104575,0.8474769426442156,0.2696583496732026,0.8626600234522964],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.4901550653594771,0.8825463870886601,0.5115289133986928,0.8977294678967408],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24591,0.18484,0.75749,0.89773],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/fe558f5800ea764eb61e37f05c0b50a2.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/d66bd0e710abf00d1b86dadd01f0c8f0.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.24591,0.18484,0.24256,0.10227]},"elements":[{"words":[{"str":"صنعتي","boundary":[0.7147790849673202,0.1848446194118924,0.7567408333333333,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.700040522875817,0.1848446194118924,0.7103010702614379,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6815781862745098,0.1848446194118924,0.6952222385620915,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6288803921568628,0.1848446194118924,0.6773497875816994,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"نيشكر","boundary":[0.5871320261437908,0.1848446194118924,0.6252052982026143,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5761026143790849,0.1848446194118924,0.5840210375816993,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند","boundary":[0.5122629084967321,0.1848446194118924,0.5718161315359478,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5048190727124183,0.1848446194118924,0.508454080882353,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.48157663398692807,0.1848446194118924,0.5042335416666666,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4521321895424837,0.1848446194118924,0.47777569852941176,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44968120915032683,0.18645056842842492,0.4527081699346406,0.19876117448903097],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.40915813316993466,0.1848446194118924,0.4445768668300654,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"۸۱","boundary":[0.3747960661764706,0.1848446194118924,0.3919454452614379,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.39198474264705885,0.1848446194118924,0.3969951593137255,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.396887091503268,0.1848446194118924,0.4053360294117647,0.2000277002199732],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.3330956454248366,0.1848446194118924,0.3695695138888889,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3183413398692811,0.1848446194118924,0.32895556372549023,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.28276944444444446,0.1848446194118924,0.3156141993464052,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.24959133986928103,0.1848446194118924,0.27961847222222225,0.2000277002199732],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.7184601838235294,0.20757189213916513,0.756533455882353,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6939130718954248,0.20757189213916513,0.7176565522875816,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.6472627450980392,0.20757189213916513,0.6892244934640522,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6288803921568628,0.20757189213916513,0.6431885702614378,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.6092398692810458,0.20757189213916513,0.6259844852941177,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.5711679738562091,0.20757189213916513,0.6040441666666666,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"خوزستان","boundary":[0.5122629084967321,0.20757189213916513,0.5683854697712418,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5012334967320262,0.20757189213916513,0.509254093137255,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.47054722222222223,0.20757189213916513,0.4973578635620915,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"۶۱","boundary":[0.436150931372549,0.20757189213916513,0.4533003104575164,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.45335729166666666,0.20757189213916513,0.4583677083333333,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.4582596405228758,0.20757189213916513,0.46670857843137253,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.38953244281045746,0.20757189213916513,0.4311896364379084,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"آذربايجان","boundary":[0.32814403186274504,0.20757189213916513,0.38594852124183004,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"غربي","boundary":[0.2925720383986928,0.20757189213916513,0.324833227124183,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28030212418300654,0.20757189213916513,0.2883227205882353,0.22275497294724594],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲","boundary":[0.2459136928104575,0.20757189213916513,0.2630630718954248,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.263112193627451,0.20757189213916513,0.26812261029411766,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.26801454248366013,0.20757189213916513,0.27646348039215685,0.22275497294724594],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.7196967279411766,0.23033740350280155,0.7561705964052288,0.24552048431088236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7086679738562092,0.23033704365431662,0.7165863970588234,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"خراسان","boundary":[0.6570993464052287,0.23033704365431662,0.7046629370915033,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"رضوي","boundary":[0.6129163398692811,0.23033704365431662,0.65293483251634,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6006614379084968,0.23033704365431662,0.6086820343137256,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.5736503799019608,0.23033704365431662,0.5820993178104575,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5822289991830065,0.23033704365431662,0.5872394158496732,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.5871313480392157,0.23033704365431662,0.5955802859477124,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5319008374183006,0.23033704365431662,0.5683747058823528,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.517164705882353,0.23033704365431662,0.5274252532679738,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.4840271854575163,0.23033704365431662,0.5164160906862745,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.45458316993464054,0.23033704365431662,0.48074343954248366,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4214459150326797,0.23033704365431662,0.45014086601307185,0.24552012446239743],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4177696446078431,0.23033704365431662,0.42150289624183,0.24552012446239743],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7012649142156863,0.2530904085533065,0.7333905269607842,0.26827348936138734],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6938020506535948,0.2530895689068418,0.696774897875817,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6852293259803921,0.2530895689068418,0.6930750490196078,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6779023284313725,0.2530895689068418,0.6845298325163398,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.6484882352941176,0.2530895689068418,0.6771831862745098,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6276549019607843,0.2530895689068418,0.6448396486928104,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5834555555555555,0.2530895689068418,0.6231911070261438,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"علوفهاي،","boundary":[0.5257750816993464,0.2530895689068418,0.579567308006536,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.48525161764705876,0.2530895689068418,0.5206703513071895,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"۹۰۱","boundary":[0.45458316993464054,0.2530895689068418,0.4802934844771242,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"هزار","boundary":[0.42389689542483655,0.2530895689068418,0.4511692810457516,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"هكتار","boundary":[0.38459950980392155,0.2530895689068418,0.4191812091503268,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.3404491830065359,0.2530895689068418,0.38152084558823524,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.313438125,0.2530895689068418,0.3218870629084967,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3220167442810457,0.2530895689068418,0.3270271609477124,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.32691909313725487,0.2530895689068418,0.3353680310457516,0.26827264971492265],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2655635620915033,0.2530895689068418,0.30816978758169933,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2508168300653595,0.2530895689068418,0.2614310539215686,0.26827264971492265],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.7184601838235294,0.2758547204219933,0.756533455882353,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6939130718954248,0.2758547204219933,0.7176565522875816,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.652197385620915,0.2758547204219933,0.690251008986928,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.6153673202614379,0.2758547204219933,0.6489823039215686,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5859065359477124,0.2758547204219933,0.6116463235294117,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5674915032679738,0.2758547204219933,0.5811316258169935,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5527856209150327,0.2758547204219933,0.5633998447712418,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5294522875816994,0.2758547204219933,0.5488121446078432,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.4926550653594772,0.2758547204219933,0.5251323897058824,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.4619361111111111,0.2758547204219933,0.4887467524509804,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.41899493464052284,0.2758547204219933,0.4578738031045752,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.39445245098039217,0.2758547204219933,0.41542939542483664,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"۸۵","boundary":[0.35886345179738566,0.2758547204219933,0.37601283088235293,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3760206903594771,0.2758547204219933,0.3810311070261438,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.38092303921568627,0.2758547204219933,0.389371977124183,0.2910378012300741],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.3109894117647059,0.2758547204219933,0.35359563725490195,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2999263071895425,0.2758547204219933,0.3078447303921569,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.2508168300653595,0.2758547204219933,0.2958280555555556,0.2910378012300741],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.7356614379084968,0.29858199314926603,0.7559958700980393,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7000403227124185,0.29858199314926603,0.7171897017973858,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.717246683006536,0.29858199314926603,0.7222570996732027,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7221333129084968,0.29858199314926603,0.7305822508169936,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6583399019607844,0.29858199314926603,0.6948137704248367,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6252039215686275,0.29858199314926603,0.6538988725490196,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6227202614379085,0.3001879421657986,0.6257472222222222,0.3124985482264046],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6067731495098039,0.29858199314926603,0.617387373366013,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5859065359477124,0.29858199314926603,0.6030912826797385,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5503184640522876,0.29858199314926603,0.5824440767973855,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.542870841503268,0.29858199314926603,0.5458436887254903,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5342981168300653,0.29858199314926603,0.542143839869281,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5269711192810458,0.29858199314926603,0.533598623366013,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.4975570261437909,0.29858199314926603,0.526251977124183,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.4533576797385621,0.29858199314926603,0.49309323120915033,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.41654395424836604,0.29858199314926603,0.4494692687908497,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4005636723856209,0.29858199314926603,0.41563814950980393,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.36989362745098037,0.29858199314926603,0.39670426879084963,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.35390872549019603,0.29858199314926603,0.3663463480392157,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.3318707516339869,0.29858199314926603,0.3532367401960784,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"۶۷","boundary":[0.2974758047385621,0.29858199314926603,0.3146251838235294,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31466448120915036,0.29858199314926603,0.319674897875817,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.3195668300653595,0.29858199314926603,0.32801576797385623,0.3137650739573469],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.25081605392156864,0.29858199314926603,0.2924732475490196,0.3137650739573469],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.749137422385621,0.32134714466441766,0.7554289338235295,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.7270503267973856,0.32134714466441766,0.7484949101307189,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.6902366013071896,0.32134714466441766,0.7231619158496733,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6742563194444445,0.32134714466441766,0.6893307965686275,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.6399109027777777,0.32134714466441766,0.6570602818627451,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.657099579248366,0.32134714466441766,0.6621099959150327,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.6620176470588236,0.32134714466441766,0.6704665849673203,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5982104575163398,0.32134714466441766,0.6346843259803921,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5895830065359476,0.32134714466441766,0.5938860702614378,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"شبدر","boundary":[0.5539949346405229,0.32134714466441766,0.5857315032679739,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.5269995955882353,0.32134714466441766,0.535448533496732,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.535578214869281,0.32134714466441766,0.5405886315359477,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.5404805637254902,0.32134714466441766,0.5489295016339869,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.48525005310457514,0.32134714466441766,0.5217239215686275,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4729982026143791,0.32134714466441766,0.4809166258169934,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.44110247957516335,0.32134714466441766,0.46842005718954244,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.39198513071895424,0.32134714466441766,0.43785303921568625,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.3490112745098039,0.32134714466441766,0.3880689460784314,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3330958333333333,0.32134714466441766,0.34817031045751634,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰","boundary":[0.2974758047385621,0.32134714466441766,0.31511640114379086,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31466448120915036,0.32134714466441766,0.319674897875817,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.3195668300653595,0.32134714466441766,0.32801576797385623,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2508168300653595,0.32134714466441766,0.29342305555555553,0.33653022547249845],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7307267973856209,0.3440996699169429,0.7564665849673202,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6988150326797385,0.3440996699169429,0.7275099836601308,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6963640522875817,0.3457056189334754,0.6993910130718954,0.3580162249940815],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6804332802287582,0.3440996699169429,0.6910475040849673,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6558738562091503,0.3440996699169429,0.6764656862745099,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"استانهاي","boundary":[0.5957103799019607,0.3440996699169429,0.6531454738562091,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.5588968954248366,0.3440996699169429,0.5925118790849673,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.5049099673202615,0.3440996699169429,0.5536721282679739,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.47054722222222223,0.3440996699169429,0.5026728349673202,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.46430875,0.3440996699169429,0.46728159722222223,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.45573602532679736,0.3440996699169429,0.463581748366013,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4484090277777777,0.3440996699169429,0.45503653186274506,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.41899493464052284,0.3440996699169429,0.447689885620915,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.377246568627451,0.3440996699169429,0.41698212009803926,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.3404491830065359,0.3440996699169429,0.3733744975490196,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.32446890114379084,0.3440996699169429,0.33954337826797387,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.298684477124183,0.3440996699169429,0.3196614215686275,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2899977900326798,0.3440996699169429,0.29506715277777784,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.28512884395424837,0.3440996699169429,0.2890389338235294,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.26188640522875817,0.3440996699169429,0.28454331290849677,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24714035947712418,0.3440996699169429,0.25740090686274514,0.3592827507250237],"dir":"rtl"},{"str":"استانهاي","boundary":[0.6988149550653594,0.3677990386038115,0.7562500490196078,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"آذربايجان","boundary":[0.6374588235294117,0.3677990386038115,0.6952633129084967,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"شرقی","boundary":[0.5982098488562092,0.3677990386038115,0.6336718096405228,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5859065359477124,0.3677990386038115,0.5939271323529411,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5552204248366013,0.3677990386038115,0.5820310661764706,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰","boundary":[0.5196464665032678,0.3677990386038115,0.5372870629084966,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5368037050653593,0.3677990386038115,0.541814121732026,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.5417060539215686,0.3677990386038115,0.5501549918300653,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.4729982026143791,0.3677990386038115,0.51465539624183,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"آذربايجان","boundary":[0.4116419934640523,0.3677990386038115,0.4694464828431372,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"غربي","boundary":[0.3747947998366013,0.3677990386038115,0.4070599183006536,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3625406862745098,0.3677990386038115,0.37056128267973854,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.3318707516339869,0.3677990386038115,0.35868139297385615,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.3097620424836601,0.3677990386038115,0.31821098039215684,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3183406617647059,0.3677990386038115,0.3233510784313725,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.323243010620915,0.3677990386038115,0.33169194852941175,0.3829821194118923],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2618880024509804,0.3677990386038115,0.30449815767973853,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2508168300653595,0.3677990386038115,0.25873525326797386,0.3829821194118923],"dir":"rtl"},{"str":"همدان","boundary":[0.7172464052287582,0.3905641901189631,0.7571214624183006,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7062169934640522,0.3905641901189631,0.7142375898692811,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.6754816993464052,0.3905641901189631,0.7022923406862744,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.6497143913398693,0.3905641901189631,0.658163329248366,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6583421323529411,0.3905641901189631,0.6633525490196078,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.6632267973856208,0.3905641901189631,0.6716757352941176,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6079399918300653,0.3905641901189631,0.6444177900326796,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5588968545751632,0.3905641901189631,0.605134158496732,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5552205841503266,0.3905641901189631,0.5589538357843136,0.4057472709270439],"dir":"ltr"},{"str":"كمترين","boundary":[0.5073609477124184,0.3905641901189631,0.5521540727124183,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.47177271241830065,0.3905641901189631,0.5038983251633986,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4655342401960784,0.3905641901189631,0.46850708741830066,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4569615155228758,0.3905641901189631,0.46480723856209144,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4496345179738562,0.3905641901189631,0.4562620220588235,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.42022042483660127,0.3905641901189631,0.4489153758169934,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.3784720588235294,0.3905641901189631,0.4182076102941177,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.34165833333333334,0.3905641901189631,0.374583647875817,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3256937704248366,0.3905641901189631,0.34076824754901963,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.2999263071895425,0.3905641901189631,0.320903251633987,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2924494566993464,0.3905641901189631,0.29751881944444447,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.287580510620915,0.3905641901189631,0.2914906004901961,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.26433807189542485,0.3905641901189631,0.2869949795751634,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2483658496732026,0.3905641901189631,0.25862639705882357,0.4057472709270439],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.7233738562091503,0.4132914628462358,0.7562500490196078,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"گيلان","boundary":[0.6865601307189543,0.4132914628462358,0.7214699632352941,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6742562091503268,0.4132914628462358,0.6822768055555556,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴","boundary":[0.6534228758169934,0.4132914628462358,0.6705722549019608,0.4284745436543166],"dir":"ltr"},{"str":"هكتار","boundary":[0.6153673202614379,0.4132914628462358,0.6499490196078431,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5662497957516339,0.4132914628462358,0.6125185375816993,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5638150326797385,0.4148974118627683,0.5668419934640523,0.4272080179233744],"dir":"ltr"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.5098124959150326,0.4132914628462358,0.5585746568627451,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4742236928104575,0.4132914628462358,0.5063493055555555,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.46675973039215685,0.4132914628462358,0.4697325776143791,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4581870057189542,0.4132914628462358,0.46603272875816987,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4508600081699346,0.4132914628462358,0.4574875122549019,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.4214459150326797,0.4132914628462358,0.45014086601307185,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.3784720588235294,0.4132914628462358,0.4182076102941177,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.34165833333333334,0.4132914628462358,0.374583647875817,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3256937704248366,0.4132914628462358,0.34076824754901963,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.3011517973856209,0.4132914628462358,0.3214862295751634,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2924494566993464,0.4132914628462358,0.29751881944444447,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.287580510620915,0.4132914628462358,0.2914906004901961,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.26433807189542485,0.4132914628462358,0.2869949795751634,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24959133986928103,0.4132914628462358,0.259851887254902,0.4284745436543166],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7393379084967321,0.43604398809876105,0.756082524509804,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.7022718137254902,0.43604398809876105,0.7351087091503268,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"مازندران","boundary":[0.6460372549019607,0.43604398809876105,0.6983184967320262,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6337823529411765,0.43604398809876105,0.6418029493464052,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.6018869281045752,0.43604398809876105,0.6286975694444444,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"۴۳","boundary":[0.5674919812091502,0.43604398809876105,0.5846413602941176,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5846806576797385,0.43604398809876105,0.5896910743464051,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.5895830065359476,0.43604398809876105,0.5980319444444444,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.5257758415032678,0.43604398809876105,0.5674349999999999,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"آذربايجان","boundary":[0.464387091503268,0.43604398809876105,0.522191580882353,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"شرقي","boundary":[0.4238970302287582,0.43604398809876105,0.45950635620915037,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4103674836601307,0.43604398809876105,0.41838808006535955,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.37602217728758164,0.43604398809876105,0.39317155637254897,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.39321085375816994,0.43604398809876105,0.39822127042483657,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.39812892156862745,0.43604398809876105,0.40657785947712416,0.45122706890684183],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.32937075163398694,0.43604398809876105,0.37197697712418304,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3171158496732026,0.43604398809876105,0.32503427287581704,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3095807638888889,0.43604398809876105,0.31231193218954245,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3022537663398693,0.43604398809876105,0.30907186274509807,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.29492676879084967,0.43604398809876105,0.3013518913398693,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2912642524509804,0.43604398809876105,0.2940347181372549,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"يل","boundary":[0.26924003267973856,0.43604398809876105,0.29032504493464056,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2508168300653595,0.43604398809876105,0.26496192401960783,0.45122706890684183],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7258076307189543,0.45880913961391256,0.7429570098039217,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7430139910130719,0.45880913961391256,0.7480244076797385,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7479163398692811,0.45880913961391256,0.7563652777777778,0.47399222042199335],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6853346405228758,0.45880913961391256,0.721808508986928,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6362328349673202,0.45880913961391256,0.6824858578431372,0.47399222042199335],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6337823529411765,0.4604150886304451,0.6368093137254902,0.47272569469105113],"dir":"ltr"},{"str":"كل","boundary":[0.7160209681372549,0.48156098620482163,0.7332057148692811,0.4967440670129024],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.6792071895424837,0.4815616648664378,0.7120519444444444,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6472627450980392,0.4815616648664378,0.6772898774509803,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.6030960784313726,0.4815616648664378,0.6428316299019607,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"علوفهاي،","boundary":[0.5454320465686274,0.4815616648664378,0.5991751511437908,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5061354575163399,0.4815616648664378,0.5415541911764706,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.46316207924836594,0.4815616648664378,0.4803114583333333,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4803507557189542,0.4815616648664378,0.4853611723856208,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"۵۳","boundary":[0.4852531045751634,0.4815616648664378,0.5024024836601307,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.4226714052287581,0.4815616648664378,0.46170746323529405,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.40301454248366014,0.4815616648664378,0.4196491258169935,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.36376617647058823,0.4815616648664378,0.3986642197712418,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲","boundary":[0.3244698897058823,0.4815616648664378,0.3416192687908496,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.34165856617647056,0.4815616648664378,0.3466689828431372,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.34657663398692806,0.4815616648664378,0.35502557189542483,0.4967447456745186],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2827694689542483,0.4815616648664378,0.3192472671568627,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26924003267973856,0.4815616648664378,0.2798542565359477,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.2483658496732026,0.4815616648664378,0.26555059640522877,0.4967447456745186],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7245993464052287,0.5042889375937105,0.7574441013071894,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.691462091503268,0.5042889375937105,0.7214892238562092,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"محصو","boundary":[0.649751033496732,0.5042889375937105,0.6878243055555556,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6252039215686275,0.5042889375937105,0.6489474019607843,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5834555555555555,0.5042889375937105,0.6215091789215685,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5638150326797385,0.5042889375937105,0.5781232107843137,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5355797385620915,0.5042889375937105,0.559991274509804,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"مزبور","boundary":[0.4987825163398693,0.5042889375937105,0.5325330759803922,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.4484552205882353,0.5042889375937105,0.49470824346405223,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44477895016339863,0.5042889375937105,0.4485122017973855,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.43002434640522874,0.5042889375937105,0.4406385702614379,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4066910130718954,0.5042889375937105,0.4260508700980392,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.3711191176470588,0.5042889375937105,0.4039638725490196,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.33677271241830065,0.5042889375937105,0.36680377450980395,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.2999263071895425,0.5042889375937105,0.3328417973856209,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.2508168300653595,0.5042889375937105,0.2958280555555556,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.7356614379084968,0.5270540891088621,0.7566383823529412,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"۹۱","boundary":[0.7012671119281045,0.5270540891088621,0.7184164910130718,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7184557883986927,0.5270540891088621,0.7234662050653594,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7233738562091503,0.5270540891088621,0.7318227941176471,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.660775816993464,0.5270540891088621,0.6972496854575163,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6484882352941176,0.5270540891088621,0.656406658496732,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"اراضي","boundary":[0.6043376225490195,0.5270540891088621,0.6432164910130719,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"ديم","boundary":[0.5797790849673202,0.5270540891088621,0.6001135171568628,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.5576703758169934,0.5270540891088621,0.5661193137254902,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5662489950980392,0.5270540891088621,0.5712594117647058,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.5711670629084967,0.5270540891088621,0.5796160008169935,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5159365522875817,0.5270540891088621,0.5524104207516339,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48157663398692807,0.5270540891088621,0.5102715849673203,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4779003635620914,0.5270540891088621,0.48163361519607834,0.5422371699169428],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.46316160130718953,0.5270540891088621,0.4737758251633987,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.4423282679738562,0.5270540891088621,0.45951301470588235,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.405481862745098,0.5270540891088621,0.43832661764705877,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.39803499591503266,0.5270540891088621,0.40155604166666664,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.3869885008169935,0.5270540891088621,0.397622373366013,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3821195547385621,0.5270540891088621,0.3859156821895425,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.37234236519607844,0.5270540891088621,0.38130609885620914,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.3539295751633987,0.5270540891088621,0.37128723039215683,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.30976290849673205,0.5270540891088621,0.3494984599673203,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.2667890522875817,0.5270540891088621,0.3058467238562092,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.2508166299019608,0.5270540891088621,0.26589110702614377,0.5422371699169428],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.7294849673202615,0.5507535840583571,0.7562956086601307,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.7184511478758171,0.5507535840583571,0.7247426593137256,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6963640522875817,0.5507535840583571,0.717808635620915,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.6595503267973856,0.5507535840583571,0.6924756413398693,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6435857638888889,0.5507535840583571,0.6586602410130719,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"۴۸","boundary":[0.6092403472222222,0.5507535840583571,0.6263897263071895,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6264290236928104,0.5507535840583571,0.6314394403594771,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.6313313725490196,0.5507535840583571,0.6397803104575164,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.5638150326797385,0.5507535840583571,0.6054722263071896,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5331287581699347,0.5507535840583571,0.559939399509804,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.5171440196078432,0.5507535840583571,0.5295816421568628,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.495106045751634,0.5507535840583571,0.5164720343137256,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"۳۳","boundary":[0.4607110988562091,0.5507535840583571,0.4778604779411764,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.47789977532679734,0.5507535840583571,0.48291019199346397,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.4828021241830065,0.5507535840583571,0.49125106209150327,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"درصد،","boundary":[0.41409261029411754,0.5507535840583571,0.45575176879084955,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.377246568627451,0.5507535840583571,0.4101620588235294,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"شبدر","boundary":[0.3355472222222222,0.5507535840583571,0.373416147875817,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.3097623325163399,0.5507535840583571,0.31821127042483666,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31834095179738564,0.5507535840583571,0.3233513684640523,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.3232433006535948,0.5507535840583571,0.3316922385620915,0.5659366648664378],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2618882924836602,0.5507535840583571,0.30449844771241835,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2508168300653595,0.5507535840583571,0.25873525326797386,0.5659366648664378],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.7294849673202615,0.5735187355735085,0.7562956086601307,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.6988150326797385,0.5735187355735085,0.7261326102941177,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.6546644199346404,0.5735187355735085,0.6943999714052287,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.6178019607843137,0.5735187355735085,0.6507272753267975,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6018865196078431,0.5735187355735085,0.6172891299019607,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.5761020383986928,0.5735187355735085,0.5845509763071894,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5846806576797385,0.5735187355735085,0.5896910743464051,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.5895830065359476,0.5735187355735085,0.5980319444444444,0.5887018163815892],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5343544607843137,0.5735187355735085,0.5708283292483659,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.48525322712418306,0.5735187355735085,0.5315219689542484,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4828021241830065,0.575124684590041,0.4858290849673203,0.587435290650647],"dir":"ltr"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.42879808006535947,0.5735187355735085,0.4775602410130719,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.39198513071895424,0.5735187355735085,0.424829885620915,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.3588642156862745,0.5735187355735085,0.3888913480392157,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.30976290849673205,0.5735187355735085,0.35563081699346405,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.2667890522875817,0.5735187355735085,0.3058467238562092,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.2508166299019608,0.5735187355735085,0.26589110702614377,0.5887018163815892],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.7356614379084968,0.5962838870886601,0.7566383823529412,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7269264174836602,0.5962838870886601,0.7319957802287581,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7220574714052288,0.5962838870886601,0.7259675612745098,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.6988150326797385,0.5962838870886601,0.721471940359477,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6841091503267974,0.5962838870886601,0.6943696977124183,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"استانهاي","boundary":[0.6226213194444444,0.5962838870886601,0.6801389379084967,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"قزوين","boundary":[0.5810053880718954,0.5962838870886601,0.6179017034313725,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.568700816993464,0.5962838870886601,0.5767214133986929,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5380307189542484,0.5962838870886601,0.5648413602941177,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰","boundary":[0.5036847916666667,0.5962838870886601,0.5213253880718954,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5208734681372549,0.5962838870886601,0.5258838848039216,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.5257758169934641,0.5962838870886601,0.5342247549019609,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4619352491830065,0.5962838870886601,0.49840911764705875,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"توليد،","boundary":[0.4226714052287581,0.5962838870886601,0.4578563194444444,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"فارس","boundary":[0.38459950980392155,0.5962838870886601,0.418460102124183,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3723446078431373,0.5962838870886601,0.380365204248366,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.3355472222222222,0.5962838870886601,0.36846271241830064,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.3097623325163399,0.5962838870886601,0.31821127042483666,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31834095179738564,0.5962838870886601,0.3233513684640523,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.3232433006535948,0.5962838870886601,0.3316922385620915,0.6114669678967408],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2618882924836602,0.5962838870886601,0.30449844771241835,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2508168300653595,0.5962838870886601,0.25873525326797386,0.6114669678967408],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.7233738562091503,0.6190111598159328,0.7572383782679739,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.711102614379085,0.6190111598159328,0.7191232107843137,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.6804326797385621,0.6190111598159328,0.7072433210784314,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.6534235866013072,0.6190111598159328,0.6618725245098039,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6620179248366013,0.6190111598159328,0.667028341503268,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.6669025898692811,0.6190111598159328,0.6753515277777777,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6116917279411765,0.6190111598159328,0.6481695261437909,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5625733251633986,0.6190111598159328,0.608842066993464,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.558897054738562,0.6190111598159328,0.562630306372549,0.6341942406240135],"dir":"ltr"},{"str":"كمترين","boundary":[0.5110374183006536,0.6190111598159328,0.5558305433006536,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.47544918300653594,0.6190111598159328,0.5082939379084968,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.4411032679738562,0.6190111598159328,0.4711304003267973,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.39812892156862745,0.6190111598159328,0.43786447303921566,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.3613151960784314,0.6190111598159328,0.39424051062091503,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3453349142156863,0.6190111598159328,0.36040939133986927,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.31466486928104576,0.6190111598159328,0.341774170751634,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.30593475490196076,0.6190111598159328,0.3110041176470588,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3010658088235294,0.6190111598159328,0.30497589869281044,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"علق","boundary":[0.2716910130718954,0.6190111598159328,0.30048027777777775,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2508168300653595,0.6190111598159328,0.2671979452614379,0.6341942406240135],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.7233738562091503,0.641763685068458,0.7562500490196078,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"گيلان","boundary":[0.6853346405228758,0.641763685068458,0.7202444730392157,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6730470588235294,0.641763685068458,0.6810676552287582,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"۷۶","boundary":[0.652197385620915,0.641763685068458,0.6693467647058824,0.6569467658765389],"dir":"ltr"},{"str":"تن","boundary":[0.632556862745098,0.641763685068458,0.6491914460784314,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.5994196078431373,0.641763685068458,0.6294467401960785,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5686811928104575,0.641763685068458,0.5943915073529412,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5343549264705882,0.641763685068458,0.5630498774509803,0.6569467658765389],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5319032679738562,0.6433696340849906,0.53493022875817,0.6556802401455967],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24591,0.18484,0.75744,0.65695],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شش","boundary":[0.48647859477124183,0.8825463870886601,0.5145801552287581,0.8977294678967408],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48648,0.88255,0.51458,0.89773],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/518fdae40f8c3d8444ae33f44dbf8125.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/beda5cb7bfef4712bc420ba906ab7b3f.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22381,0.18672,0.21916,0.09754]},"elements":[{"words":[{"str":"ف","boundary":[0.5550264746732025,0.18672493378610328,0.5628679534313725,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"هرست","boundary":[0.5011107843137255,0.18672493378610328,0.5542261233660131,0.20569589338206287],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4373772875816993,0.18672493378610328,0.49560652777777775,0.20569589338206287],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43738,0.18672,0.56287,0.2057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7417959558823529,0.3059855360243056,0.7801168668300654,0.32400952592329546],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7209036070261439,0.3059855360243056,0.7257202532679738,0.32400952592329546],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.725808888888889,0.3059855360243056,0.7361885866013071,0.32400952592329546],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7110207352941177,0.3059855360243056,0.7133205964052288,0.32400952592329546],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.706124783496732,0.3059855360243056,0.7097308537581699,0.32400952592329546],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6963375449346406,0.3059855360243056,0.7049585253267975,0.32400952592329546],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6901983619281046,0.3059855360243056,0.6951106413398693,0.32400952592329546],"dir":"rtl"},{"str":"ريهاي","boundary":[0.6374368423202614,0.3059855360243056,0.6879964665032681,0.32400952592329546],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.5883606985294118,0.3059855360243056,0.6306702124183007,0.32400952592329546],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.22381871732026148,0.30555429798473016,0.2338485375816994,0.32357828788372006],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.23366193627450985,0.30555429798473016,0.4293647222222222,0.32357828788372006],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4300271568627451,0.30555429798473016,0.5864736928104576,0.32357828788372006],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.744243341503268,0.338274342053346,0.7794956617647059,0.35440439255839645],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7244754901960785,0.338274342053346,0.7282077941176471,0.35440439255839645],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7294852941176471,0.338274342053346,0.7387743055555555,0.35440439255839645],"dir":"ltr"},{"str":"بيماریهای","boundary":[0.644554505718954,0.338274342053346,0.7194260253267973,0.35440439255839645],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.6066469893790848,0.338274342053346,0.6400060212418299,0.35440439255839645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5931622671568627,0.338274342053346,0.6018668014705881,0.35440439255839645],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5650238684640523,0.338274342053346,0.5887828635620914,0.35440439255839645],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.22381614787581694,0.33841785173512473,0.23226508578431368,0.3536009325432055],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.2312099509803921,0.33841785173512473,0.563992001633987,0.3536009325432055],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7760603431372548,0.36343996034564396,0.7788622467320261,0.37862304115372475],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7711894321895424,0.36343996034564396,0.7750916625816993,0.37862304115372475],"dir":"rtl"},{"str":"ماريه","boundary":[0.730713125,0.36343996034564396,0.770737512254902,0.37862304115372475],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7123455269607842,0.36343996034564396,0.729601008986928,0.37862304115372475],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6999550612745097,0.36343996034564396,0.7076711029411764,0.37862304115372475],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.67793477124183,0.36343996034564396,0.6992830759803921,0.37862304115372475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6644557679738561,0.36343996034564396,0.6726492728758169,0.37862304115372475],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.638686507352941,0.36343996034564396,0.6599503227124182,0.37862304115372475],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.22382007761437892,0.36343996034564396,0.2325637459150325,0.37862304115372475],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.23121388071895405,0.36343996034564396,0.6381422385620913,0.37862304115372475],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123474918300653,0.3880866554214015,0.7801158333333332,0.4032697362294823],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7024347263071894,0.3880866554214015,0.707056098856209,0.4032697362294823],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6889675122549018,0.3880866554214015,0.7014326429738561,0.4032697362294823],"dir":"rtl"},{"str":"چي","boundary":[0.665697565359477,0.3880866554214015,0.6883210702614379,0.4032697362294823],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.652128178104575,0.3880866554214015,0.6598442197712417,0.4032697362294823],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.6301078880718953,0.3880866554214015,0.6514561928104574,0.4032697362294823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6165935171568626,0.3880866554214015,0.6247870220588234,0.4032697362294823],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5908085375816992,0.3880866554214015,0.6120723529411762,0.4032697362294823],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.2238181127450978,0.3880866554214015,0.2325617810457514,0.4032697362294823],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.23121191584967296,0.3880866554214015,0.5902642687908495,0.4032697362294823],"dir":"ltr"},{"str":"زنگهاي","boundary":[0.7258107761437906,0.4127075392597853,0.7808447998366012,0.4278906200678661],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.6841123202614378,0.4127075392597853,0.7228968749999999,0.4278906200678661],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.22382007761437878,0.4127075392597853,0.23256374591503237,0.4278906200678661],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2312138807189539,0.4123442721896701,0.6817898447712416,0.4275273529977509],"dir":"ltr"},{"str":"زنگ","boundary":[0.7172498406862743,0.4360435430230034,0.7453474714052285,0.4512266238310842],"dir":"rtl"},{"str":"سياه","boundary":[0.6865625122549016,0.4360435430230034,0.712644187091503,0.4512266238310842],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6730481413398689,0.4360435430230034,0.6820315236928102,0.4512266238310842],"dir":"rtl"},{"str":"زنگ","boundary":[0.6399106209150323,0.4360435430230034,0.6680082516339866,0.4512266238310842],"dir":"rtl"},{"str":"ساقه","boundary":[0.6092409763071891,0.4360435430230034,0.6345091952614375,0.4512266238310842],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.22381811274509766,0.4360435430230034,0.2322670506535944,0.4512266238310842],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.23121191584967282,0.4360435430230034,0.6081426143790847,0.4512266238310842],"dir":"ltr"},{"str":"زنگ","boundary":[0.717247875816993,0.45880905438663977,0.7453455065359473,0.47399213519472055],"dir":"rtl"},{"str":"زرد","boundary":[0.6902368178104571,0.45880905438663977,0.712610784313725,0.47399213519472055],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6767244117647053,0.45880905438663977,0.6857077941176466,0.47399213519472055],"dir":"rtl"},{"str":"زنگ","boundary":[0.6435868913398687,0.45880905438663977,0.671684522058823,0.47399213519472055],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6275771364379079,0.45880905438663977,0.6378946650326791,0.47399213519472055],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6043386274509798,0.45880905438663977,0.6267518913398686,0.47399213519472055],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱","boundary":[0.2238181127450974,0.45880905438663977,0.24096749183006472,0.47399213519472055],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24224072712418238,0.45880905438663977,0.6044663439542478,0.47399213519472055],"dir":"ltr"},{"str":"زنگ","boundary":[0.7172478758169929,0.48156090097754883,0.7453455065359472,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7073724428104569,0.48156090097754883,0.7114652655228751,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7000493749999993,0.48156090097754883,0.706519689542483,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"وه","boundary":[0.6865605473856202,0.48156090097754883,0.699520825163398,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6705802655228752,0.48156090097754883,0.6856547426470582,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6571012622549014,0.48156090097754883,0.6660846446078426,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"زنگ","boundary":[0.6239480228758164,0.48156090097754883,0.6520456535947707,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6153517197712411,0.48156090097754883,0.6169432638888881,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.5932606944444437,0.48156090097754883,0.613243415032679,0.4967439817856296],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.22381811274509736,0.48156090097754883,0.24096749183006466,0.4967439817856296],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24224072712418232,0.48156090097754883,0.593437532679738,0.4967439817856296],"dir":"ltr"},{"str":"زنگ","boundary":[0.7172478758169928,0.504288454639165,0.7453455065359471,0.5194715354472458],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7073724428104567,0.504288454639165,0.711465265522875,0.5194715354472458],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7000493749999992,0.504288454639165,0.7065196895424829,0.5194715354472458],"dir":"rtl"},{"str":"وه","boundary":[0.6865605473856201,0.504288454639165,0.699520825163398,0.5194715354472458],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.670580265522875,0.504288454639165,0.685654742647058,0.5194715354472458],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.6472636437908497,0.5042889375937105,0.663725318627451,0.5194720184017914],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷","boundary":[0.22381859477124183,0.5042889375937105,0.24096797385620913,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2422412091503268,0.5042889375937105,0.6449902900326798,0.5194720184017914],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7405006209150328,0.5280003548916904,0.7457920138888889,0.5431834356997711],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.7270471609477125,0.5280003548916904,0.7400231576797386,0.5431834356997711],"dir":"rtl"},{"str":"ريت","boundary":[0.6988178839869281,0.5280003548916904,0.7263201593137255,0.5431834356997711],"dir":"rtl"},{"str":"زنگهاي","boundary":[0.6411371813725489,0.5280003548916904,0.6937937132352942,0.5431834356997711],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.5994210416666667,0.5280003548916904,0.6370561478758169,0.5431834356997711],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷","boundary":[0.22381859477124175,0.5280003548916904,0.24096797385620905,0.5431834356997711],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2422412091503267,0.5280003548916904,0.597114285130719,0.5431834356997711],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7049934681372548,0.5507522014825994,0.7453558129084966,0.5659352822906802],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6963303594771241,0.5507522014825994,0.6990654575163397,0.5659352822906802],"dir":"rtl"},{"str":"كات","boundary":[0.6669044771241829,0.5507522014825994,0.6956112173202613,0.5659352822906802],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6399130678104573,0.5507522014825994,0.6625581862745097,0.5659352822906802],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲","boundary":[0.22382055964052264,0.5507522014825994,0.24096993872548997,0.5659352822906802],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24224317401960763,0.5507522014825994,0.6376397140522875,0.5659352822906802],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7699618709150323,0.573880979916351,0.7793716299019605,0.5890640607244317],"dir":"rtl"},{"str":"ياهكه","boundary":[0.7282673447712416,0.573880979916351,0.7689204901960781,0.5890640607244317],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7098997467320258,0.573880979916351,0.7271552287581696,0.5890640607244317],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6962812377450978,0.573880979916351,0.7039972794117645,0.5890640607244317],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.674260947712418,0.573880979916351,0.6956092524509802,0.5890640607244317],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6607819444444442,0.573880979916351,0.668975449346405,0.5890640607244317],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.635012683823529,0.573880979916351,0.6562764991830062,0.5890640607244317],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳","boundary":[0.22382055964052247,0.573880979916351,0.24096600898692772,0.5890640607244317],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24224317401960743,0.573880979916351,0.6344350122549016,0.5890640607244317],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355746936274506,0.5972291301442156,0.7451514665032677,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012700408496729,0.5972291301442156,0.7349577246732023,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"پنهان","boundary":[0.6656980473856206,0.5972291301442156,0.6968431903594767,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"معمولي","boundary":[0.6165979289215683,0.5972291301442156,0.6615443137254898,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6030992769607839,0.5972291301442156,0.6120826593137251,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.584682557189542,0.5972291301442156,0.5975092238562087,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.5724296323529408,0.5972291301442156,0.5840695179738558,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5600607802287577,0.5972291301442156,0.5666273733660127,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.54048675245098,0.5972291301442156,0.5585556903594767,0.6124122109522964],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴","boundary":[0.22382252450980347,0.5972291301442156,0.24097190359477078,0.6124122109522964],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.24224513888888843,0.5972291301442156,0.53821339869281,0.6124122109522964],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355766584967316,0.6208904432755287,0.7451534313725486,0.6360735240836095],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012720057189539,0.6208904432755287,0.7349596895424834,0.6360735240836095],"dir":"rtl"},{"str":"پاكوتاه","boundary":[0.6583474714052283,0.6208904432755287,0.6970573611111106,0.6360735240836095],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷","boundary":[0.22382448937908456,0.6208904432755287,0.2409738684640519,0.6360735240836095],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.24224710375816955,0.6208904432755287,0.6560249959150323,0.6360735240836095],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355786233660127,0.6436559546391651,0.7451553962418297,0.6588390354472459],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012739705882349,0.6436559546391651,0.7349616544117643,0.6588390354472459],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6889306617647054,0.6436559546391651,0.6962380106209146,0.6588390354472459],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.684061715686274,0.6436559546391651,0.6880877328431368,0.6588390354472459],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.662025706699346,0.6436559546391651,0.6834781495098035,0.6588390354472459],"dir":"rtl"},{"str":"۲۹","boundary":[0.22382645424836559,0.6436559546391651,0.2409758333333329,0.6588390354472459],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24224906862745055,0.6436559546391651,0.65970323120915,0.6588390354472459],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355805882352936,0.6664214660028014,0.7451573611111106,0.6816045468108822],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012759354575159,0.6664214660028014,0.7349636192810454,0.6816045468108822],"dir":"rtl"},{"str":"آشكار","boundary":[0.6595597957516336,0.6664214660028014,0.6962439052287577,0.6816045468108822],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.6252138807189538,0.6664214660028014,0.6549502124183002,0.6816045468108822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6129275531045747,0.6664214660028014,0.6208459763071891,0.6816045468108822],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5895927655228754,0.6664214660028014,0.6060544403594768,0.6816045468108822],"dir":"rtl"},{"str":"۳۱","boundary":[0.2238166217320261,0.666422775977549,0.24096600081699343,0.6816058567856297],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.2422392361111111,0.666422775977549,0.5897597712418301,0.6816058567856297],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355707557189541,0.6891746225684581,0.7451475285947712,0.7043577033765389],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012661029411764,0.6891746225684581,0.7349537867647059,0.7043577033765389],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6926363970588235,0.6891746225684581,0.6948704534313724,0.7043577033765389],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6840636723856208,0.6891746225684581,0.6911706045751633,0.7043577033765389],"dir":"rtl"},{"str":"گي","boundary":[0.6656941094771242,0.6891746225684581,0.6833071977124182,0.7043577033765389],"dir":"rtl"},{"str":"۳۴","boundary":[0.22381858660130716,0.6891746225684581,0.24096796568627446,0.7043577033765389],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24224120098039215,0.6891746225684581,0.6633716339869281,0.7043577033765389],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355727205882353,0.7119401339320943,0.7451494934640523,0.7271232147401752],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012680678104576,0.7119401339320943,0.734955751633987,0.7271232147401752],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.6595519281045752,0.7119401339320943,0.6959688153594771,0.7271232147401752],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6460395220588235,0.7119401339320943,0.6550229044117648,0.7271232147401752],"dir":"rtl"},{"str":"پوشيده","boundary":[0.5982126388888889,0.7119401339320943,0.641762001633987,0.7271232147401752],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5748778513071895,0.7119401339320943,0.5913395261437908,0.7271232147401752],"dir":"rtl"},{"str":"۳۶","boundary":[0.2238146568627451,0.7119401339320943,0.2409640359477124,0.7271232147401752],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24223727124183006,0.7119401339320943,0.575021286764706,0.7271232147401752],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7404966830065359,0.7346676875937106,0.7457880759803922,0.7498507684017914],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.7270432230392156,0.7346676875937106,0.7400192197712417,0.7498507684017914],"dir":"rtl"},{"str":"ريت","boundary":[0.6988139460784314,0.7346676875937106,0.7263162214052287,0.7498507684017914],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6840165155228758,0.7346676875937106,0.6935932883986928,0.7498507684017914],"dir":"rtl"},{"str":"ياهكهاي","boundary":[0.6252020833333333,0.7346676875937106,0.6833995465686274,0.7498507684017914],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.5834545057189543,0.7346676875937106,0.6210896119281045,0.7498507684017914],"dir":"rtl"},{"str":"۳۷","boundary":[0.2238126919934641,0.7346676875937106,0.2409620710784314,0.7498507684017914],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.24223530637254906,0.7346676875937106,0.5823718627450981,0.7498507684017914],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7037143300653596,0.7577828012547349,0.7452516666666666,0.7729658820628157],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6644483823529411,0.7577828012547349,0.6986213888888889,0.7729658820628157],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.636228929738562,0.7577828012547349,0.6590449918300654,0.7729658820628157],"dir":"rtl"},{"str":"۴۰","boundary":[0.2238107271241829,0.7577828012547349,0.24115266339869273,0.7729658820628157],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24223334150326786,0.7577828012547349,0.634425179738562,0.7729658820628157],"dir":"ltr"},{"str":"سپتوريوز","boundary":[0.6902313970588235,0.7820783757250237,0.7452575612745097,0.7972614565331045],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6779961560457517,0.7820783757250237,0.6849753717320262,0.7972614565331045],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6509359763071896,0.7820783757250237,0.6774302736928105,0.7972614565331045],"dir":"rtl"},{"str":"۴۲","boundary":[0.2238126919934641,0.7820783757250237,0.2409620710784314,0.7972614565331045],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.24223530637254906,0.7820783757250237,0.6486606576797387,0.7972614565331045],"dir":"ltr"},{"str":"سفيدك","boundary":[0.7000380596405229,0.8048302223159328,0.7455169240196079,0.8200133031240137],"dir":"rtl"},{"str":"كركي","boundary":[0.6620139093137255,0.8048302223159328,0.6957841176470588,0.8200133031240137],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6484838194444444,0.8048302223159328,0.6574672017973856,0.8200133031240137],"dir":"rtl"},{"str":"سرگنايي","boundary":[0.5920291952614379,0.8048302223159328,0.6435539624183007,0.8200133031240137],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.579709464869281,0.8048302223159328,0.5862289011437908,0.8200133031240137],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5760390890522875,0.8048302223159328,0.5793557883986927,0.8200133031240137],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.5601334722222222,0.8048302223159328,0.5747442401960784,0.8200133031240137],"dir":"rtl"},{"str":"۴۶","boundary":[0.22381072712418296,0.8048302223159328,0.24096010620915026,0.8200133031240137],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24223334150326792,0.8048302223159328,0.5603103104575163,0.8200133031240137],"dir":"ltr"},{"str":"سفيدك","boundary":[0.7000360947712417,0.827557775977549,0.7455149591503268,0.8427408567856297],"dir":"rtl"},{"str":"پو","boundary":[0.682782577614379,0.827557775977549,0.6949274346405228,0.8427408567856297],"dir":"rtl"},{"str":"دري","boundary":[0.6558697630718953,0.827557775977549,0.6819769812091502,0.8427408567856297],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6436502410130718,0.827557775977549,0.6506294566993464,0.8427408567856297],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6165900612745097,0.827557775977549,0.6430843586601307,0.8427408567856297],"dir":"rtl"},{"str":"۴۸","boundary":[0.22381465686274496,0.827557775977549,0.24096403594771226,0.8427408567856297],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24223727124182992,0.827557775977549,0.6155408210784313,0.8427408567856297],"dir":"ltr"},{"str":"خالسياه","boundary":[0.6939115972222221,0.8503172141088621,0.7449137091503266,0.8655002949169429],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6804306290849671,0.8503172141088621,0.6894140114379084,0.8655002949169429],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6716600285947711,0.8503178517351248,0.6745798243464052,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6667910825163399,0.8503178517351248,0.6701824468954248,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"چي","boundary":[0.6520899305555555,0.8503178517351248,0.6661466053921569,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6423127410130719,0.8503178517351248,0.6508717116013072,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"گيوسياه","boundary":[0.5908076225490195,0.8503178517351248,0.6415543014705882,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5564597426470587,0.8503178517351248,0.5861017606209149,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5491052369281044,0.8503178517351248,0.5519346486928103,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.5257743790849672,0.8503178517351248,0.5482328349673201,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.513486086601307,0.8503178517351248,0.5214045098039214,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"خوشه","boundary":[0.4717699468954247,0.8503178517351248,0.5076798978758168,0.8655009325432055],"dir":"rtl"},{"str":"۴۹","boundary":[0.223813267973856,0.8503178517351248,0.2409626470588233,0.8655009325432055],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.24223588235294097,0.8503178517351248,0.47189766339869266,0.8655009325432055],"dir":"ltr"},{"str":"هفت","boundary":[0.4852531045751634,0.8872812355735086,0.5147791952614379,0.9024643163815893],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22381,0.30555,0.78084,0.90246],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/7972bc567610c3dd2a76a01f172901ed.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/54be76fda5a69f76710f5fa890c94ec4.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22381,0.18484,0.21989,0.10322]},"elements":[{"words":[{"str":"ا","boundary":[0.7417473406862745,0.1848449571644176,0.7443448978758169,0.2000280379724984],"dir":"rtl"},{"str":"رگوت","boundary":[0.703717295751634,0.1848449571644176,0.7411048284313725,0.2000280379724984],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.690236327614379,0.1848449571644176,0.6992197099673203,0.2000280379724984],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.676661045751634,0.1848449571644176,0.6847130800653594,0.2000280379724984],"dir":"rtl"},{"str":"خنك","boundary":[0.6435864011437908,0.1848449571644176,0.6760106740196078,0.2000280379724984],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6313983169934639,0.1848449571644176,0.6383775326797385,0.2000280379724984],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6043381372549018,0.1848449571644176,0.6308324346405229,0.2000280379724984],"dir":"rtl"},{"str":"۵۱","boundary":[0.22381762254901946,0.1848449571644176,0.24096700163398677,0.2000280379724984],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24224023692810442,0.1848449571644176,0.6044658537581699,0.2000280379724984],"dir":"ltr"},{"str":"پاخوره","boundary":[0.7037192606209149,0.20757251082603367,0.7460739828431372,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6902382924836601,0.20757251082603367,0.6992216748366012,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"پاسوزه","boundary":[0.6448124795751633,0.20757251082603367,0.6859391584967319,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6313315114379083,0.20757251082603367,0.6403148937908495,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"سياه","boundary":[0.6006618668300652,0.20757251082603367,0.6267435416666665,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5674909436274507,0.20757251082603367,0.595934391339869,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.5331293096405226,0.20757251082603367,0.5621347099673201,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.52078010620915,0.20757251082603367,0.5272995424836598,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5159111601307186,0.20757251082603367,0.5192278594771238,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.5000075081699343,0.20757251082603367,0.5146182761437906,0.2227555916341145],"dir":"rtl"},{"str":"۵۳","boundary":[0.2238176225490192,0.20757251082603367,0.24096700163398654,0.2227555916341145],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.2422402369281042,0.20757251082603367,0.4976850326797383,0.2227555916341145],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429459109477121,0.23033802218967012,0.7455257843137252,0.24552110299775093],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.725810285947712,0.23033802218967012,0.7424841666666663,0.24552110299775093],"dir":"rtl"},{"str":"قهوه","boundary":[0.6939145629084964,0.23033802218967012,0.7212557189542481,0.24552110299775093],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6779342810457514,0.23033802218967012,0.6930087581699343,0.24552110299775093],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6655870424836599,0.23033802218967012,0.6721064787581696,0.24552110299775093],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6607180964052284,0.23033802218967012,0.6640347957516336,0.24552110299775093],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.6448144444444441,0.23033802218967012,0.6594252124183004,0.24552110299775093],"dir":"rtl"},{"str":"۵۵","boundary":[0.22381958741830038,0.23033802218967012,0.24096896650326768,0.24552110299775093],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.24224220179738534,0.23033802218967012,0.6449912826797384,0.24552110299775093],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429478758169932,0.25309138708866,0.7455277491830062,0.2682744678967408],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258122508169932,0.25309138708866,0.7424861315359473,0.2682744678967408],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.7085764174836598,0.25309138708866,0.72013181372549,0.2682744678967408],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6853379084967318,0.25309138708866,0.7077511723856206,0.2682744678967408],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.6607790073529409,0.25309138708866,0.6796928390522873,0.2682744678967408],"dir":"rtl"},{"str":"۵۷","boundary":[0.22382155228758138,0.25309138708866,0.24097093137254869,0.2682744678967408],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24224416666666634,0.25309138708866,0.6596983292483658,0.2682744678967408],"dir":"ltr"},{"str":"بلايت","boundary":[0.7098987745098037,0.27585689845229644,0.7448282557189541,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6963686846405226,0.27585689845229644,0.7053520669934639,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6876996813725488,0.27585689845229644,0.6902972385620912,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.677918562091503,0.27585689845229644,0.6870394852941174,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"كاب","boundary":[0.6484926797385618,0.27585689845229644,0.6771994199346403,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6350117116013069,0.27585689845229644,0.6439950939542481,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"فوزاريوز","boundary":[0.5785570874183004,0.27585689845229644,0.6298991217320258,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"خوشه","boundary":[0.5368095098039213,0.27585689845229644,0.5727194607843135,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.5024616299019604,0.27585689845229644,0.5321979616013068,0.2910399792603773],"dir":"rtl"},{"str":"۶۰","boundary":[0.22381958741830027,0.27585689845229644,0.24146018382352902,0.2910399792603773],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24224220179738526,0.27585689845229644,0.5013632679738559,0.2910399792603773],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429478758169932,0.29858445211391255,0.7455277491830062,0.3137675329219934],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258122508169932,0.29858445211391255,0.7424861315359473,0.3137675329219934],"dir":"rtl"},{"str":"چشمي","boundary":[0.6779362459150323,0.29858445211391255,0.7205542606209147,0.3137675329219934],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6655890073529409,0.29858445211391255,0.6721084436274506,0.3137675329219934],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6607200612745094,0.29858445211391255,0.6640367606209147,0.3137675329219934],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.6448164093137252,0.29858445211391255,0.6594271772875814,0.3137675329219934],"dir":"rtl"},{"str":"۶۳","boundary":[0.22382155228758138,0.29858445211391255,0.24097093137254869,0.3137675329219934],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.24224416666666634,0.29858445211391255,0.6449932475490194,0.3137675329219934],"dir":"ltr"},{"str":"پاخشکي","boundary":[0.6926924142156858,0.32134996347754896,0.7457438848039212,0.33653304428562975],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6804866462418296,0.32134996347754896,0.6874658619281041,0.33653304428562975],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6534264665032675,0.32134996347754896,0.6799207638888884,0.33653304428562975],"dir":"rtl"},{"str":"۶۴","boundary":[0.22381630718954248,0.32134714466441766,0.24096568627450982,0.33653022547249845],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24223892156862747,0.32134714466441766,0.6523457883986924,0.33653304428562975],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.703717945261438,0.344462258325442,0.7452552818627451,0.35964533913352276],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6644519975490196,0.344462258325442,0.6986250040849674,0.35964533913352276],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6362325449346405,0.344462258325442,0.6590486070261439,0.35964533913352276],"dir":"rtl"},{"str":"۶۷","boundary":[0.2238143423202614,0.344462258325442,0.24095979166666665,0.35964533913352276],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24223695669934636,0.344462258325442,0.6344287949346405,0.35964533913352276],"dir":"ltr"},{"str":"نماتودهاي","boundary":[0.7160199918300653,0.36912109986584607,0.7800943790849673,0.38430418067392685],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7036786478758169,0.36912109986584607,0.7113946895424836,0.38430418067392685],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.6816583578431371,0.36912109986584607,0.7030066625816993,0.38430418067392685],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6681302328431372,0.36912109986584607,0.676323737745098,0.38430418067392685],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.6423609722222221,0.36912109986584607,0.6636247875816993,0.38430418067392685],"dir":"rtl"},{"str":"۶۹","boundary":[0.22381827205882338,0.36912109986584607,0.24096372140522862,0.38430418067392685],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.24224088643790834,0.36912109986584607,0.6418167034313725,0.38430418067392685],"dir":"ltr"},{"str":"نماتود","boundary":[0.7086713807189542,0.3934045278714884,0.7454910661764705,0.40858760867956917],"dir":"rtl"},{"str":"گال","boundary":[0.6816622875816992,0.3934045278714884,0.7039517647058823,0.40858760867956917],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.669330767973856,0.3934045278714884,0.6758796772875816,0.40858760867956917],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6656780759803921,0.3934045278714884,0.6685330310457516,0.40858760867956917],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.6546689133986927,0.3934045278714884,0.6650159150326796,0.40858760867956917],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6422980964052286,0.3934045278714884,0.6488175326797384,0.40858760867956917],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6386277205882351,0.3934045278714884,0.6419444199346404,0.40858760867956917],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.6227240686274509,0.3934045278714884,0.6373348366013071,0.40858760867956917],"dir":"rtl"},{"str":"۶۹","boundary":[0.2238182720588234,0.3934045278714884,0.24096765114379073,0.40858760867956917],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2422408864379084,0.3934045278714884,0.6229009068627451,0.40858760867956917],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123456862745098,0.4164953486032198,0.7801140277777777,0.4316784294113006],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6497154779411765,0.4164953486032198,0.7073765318627452,0.4316784294113006],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6373878880718954,0.4164953486032198,0.6451039297385621,0.4316784294113006],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.6153675980392157,0.4164953486032198,0.6367159027777778,0.4316784294113006],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6018866299019607,0.4164953486032198,0.6100801348039215,0.4316784294113006],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5761016503267973,0.4164953486032198,0.5973654656862745,0.4316784294113006],"dir":"rtl"},{"str":"۷۱","boundary":[0.22381434232026132,0.4164953486032198,0.24095979166666656,0.4316784294113006],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24223695669934628,0.4164953486032198,0.5755239787581697,0.4316784294113006],"dir":"ltr"},{"str":"خوشه","boundary":[0.7086674509803922,0.43984349883108437,0.7445774019607843,0.45502657963916515],"dir":"rtl"},{"str":"صمغي","boundary":[0.6632259191176471,0.43984349883108437,0.7040225,0.45502657963916515],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريايي","boundary":[0.6055629003267973,0.43984349883108437,0.657946315359477,0.45502657963916515],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5931999428104574,0.43984349883108437,0.5997193790849672,0.45502657963916515],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.588330996732026,0.43984349883108437,0.5916476960784312,0.45502657963916515],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.5724273447712417,0.43984349883108437,0.587038112745098,0.45502657963916515],"dir":"rtl"},{"str":"۷۱","boundary":[0.22381434232026134,0.43984349883108437,0.24096372140522868,0.45502657963916515],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.24223695669934633,0.43984349883108437,0.5713447017973856,0.45502657963916515],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7416281331699346,0.46259534542199343,0.7444948774509804,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367591870915032,0.46259534542199343,0.740785204248366,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037159803921569,0.46259534542199343,0.736319056372549,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6472613562091503,0.46259534542199343,0.698446200980392,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6300098039215686,0.46259534542199343,0.6415652001633986,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6067712949346404,0.46259534542199343,0.6291845588235293,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.5724253799019607,0.46259534542199343,0.602161711601307,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5601390522875817,0.46259534542199343,0.568057475490196,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5368042647058823,0.46259534542199343,0.5532659395424836,0.4777784262300742],"dir":"rtl"},{"str":"۷۲","boundary":[0.22381630718954246,0.46259534542199343,0.24096568627450976,0.4777784262300742],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.24223892156862742,0.46259534542199343,0.5345309109477124,0.4777784262300742],"dir":"ltr"},{"str":"بلايت","boundary":[0.7098935294117646,0.4853471920129025,0.744823010620915,0.5005302728209833],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6521971078431372,0.4853471920129025,0.7045746282679738,0.5005302728209833],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6398164665032678,0.4853471920129025,0.6463359027777776,0.5005302728209833],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6349475204248365,0.4853471920129025,0.6382642197712417,0.5005302728209833],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.6190438684640522,0.4853471920129025,0.6336546364379084,0.5005302728209833],"dir":"rtl"},{"str":"۷۴","boundary":[0.22381812091503267,0.4853495436543166,0.24096749999999997,0.5005326244623974],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.24224073529411763,0.4853495436543166,0.6192205555555557,0.5005326244623974],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7037197589869281,0.5094242280224116,0.7452570955882353,0.5246073088304924],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6644538112745098,0.5094242280224116,0.6986268178104574,0.5246073088304924],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6362343586601307,0.5094242280224116,0.6590504207516339,0.5246073088304924],"dir":"rtl"},{"str":"۷۵","boundary":[0.22381615604575147,0.5094242280224116,0.24096160539215672,0.5246073088304924],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24223877042483644,0.5094242280224116,0.6344306086601306,0.5246073088304924],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.771193370098039,0.533099205926452,0.7785753839869279,0.5482822867345328],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7663126348039214,0.533099205926452,0.7699220996732025,0.5482822867345328],"dir":"rtl"},{"str":"روسهاي","boundary":[0.7086672998366013,0.533099205926452,0.765004031862745,0.5482822867345328],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6950959477124181,0.533099205926452,0.7025958537581698,0.5482822867345328],"dir":"rtl"},{"str":"نهزاد","boundary":[0.6632257679738561,0.533099205926452,0.6940702859477123,0.5482822867345328],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6509001429738561,0.533099205926452,0.6586161846405227,0.5482822867345328],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.6288798529411763,0.533099205926452,0.6502281576797385,0.5482822867345328],"dir":"rtl"},{"str":"وجو","boundary":[0.5944848161764704,0.533099205926452,0.6241405882352941,0.5482822867345328],"dir":"rtl"},{"str":"۷۶","boundary":[0.22381615604575153,0.533099205926452,0.24096160539215677,0.5482822867345328],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2422387704248365,0.533099205926452,0.5939385825163398,0.5482822867345328],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343913684640522,0.5573947803967408,0.7456598937908496,0.5725778612048217],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012656372549019,0.5573947803967408,0.7335680882352941,0.5725778612048217],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.6742074223856208,0.5573947803967408,0.6955124999999999,0.5725778612048217],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6668784599673202,0.5573947803967408,0.6735845588235293,0.5725778612048217],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.6448129779411764,0.5573947803967408,0.6662379125816992,0.5725778612048217],"dir":"rtl"},{"str":"مخطط","boundary":[0.6006643300653594,0.5573947803967408,0.6409559395424835,0.5725778612048217],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.566251609477124,0.5573947803967408,0.5959879411764704,0.5725778612048217],"dir":"rtl"},{"str":"۷۶","boundary":[0.22381615604575147,0.5573947803967408,0.24096553513071878,0.5725778612048217],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.24223877042483644,0.5573947803967408,0.5639920098039215,0.5725778612048217],"dir":"ltr"},{"str":"موز","boundary":[0.7245336192810455,0.58014662698765,0.7458386968954246,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7172046568627448,0.58014662698765,0.723910755718954,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.695139174836601,0.58014662698765,0.7165641094771239,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"نق","boundary":[0.680365322712418,0.58014662698765,0.6894803513071892,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"طه","boundary":[0.663227732843137,0.58014662698765,0.6796068831699345,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6472631699346403,0.58014662698765,0.6623376470588233,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6348982475490194,0.58014662698765,0.6414176838235292,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6300293014705879,0.58014662698765,0.6333460008169931,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.6141256495098036,0.58014662698765,0.6287364174836599,0.5953297077957307],"dir":"rtl"},{"str":"۷۷","boundary":[0.22381812091503228,0.58014662698765,0.2409674999999996,0.5953297077957307],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.24224073529411727,0.58014662698765,0.6118680147058821,0.5953297077957307],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7711953349673198,0.6032754054214015,0.7785773488562088,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7663145996732023,0.6032754054214015,0.7699240645424833,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"روسهاي","boundary":[0.708669264705882,0.6032754054214015,0.7650059967320257,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6926457557189539,0.6032754054214015,0.7020712336601304,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"تهزاد","boundary":[0.6620173733660127,0.6032754054214015,0.6916200939542481,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6484499509803918,0.6032754054214015,0.6561659926470585,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.626429660947712,0.6032754054214015,0.6477779656862742,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6129152900326793,0.6032754054214015,0.6211087949346401,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.587130310457516,0.6032754054214015,0.608394125816993,0.6184584862294823],"dir":"rtl"},{"str":"۷۸","boundary":[0.2238161560457512,0.6032754054214015,0.24096160539215644,0.6184584862294823],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24223877042483616,0.6032754054214015,0.5865860416666663,0.6184584862294823],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.734391368464052,0.6275588334270439,0.7456598937908493,0.6427419142351246],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012656372549017,0.6275588334270439,0.7335680882352937,0.6427419142351246],"dir":"rtl"},{"str":"كوتولگي","boundary":[0.6435849346405225,0.6275588334270439,0.6957541789215682,0.6427419142351246],"dir":"rtl"},{"str":"زرد","boundary":[0.6165915604575158,0.6275588334270439,0.6389655269607838,0.6427419142351246],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.592032659313725,0.6275588334270439,0.6109464910130714,0.6427419142351246],"dir":"rtl"},{"str":"۷۸","boundary":[0.2238161560457511,0.6275588334270439,0.24096553513071842,0.6427419142351246],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24223877042483608,0.6275588334270439,0.5897593055555551,0.6427419142351246],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343913684640517,0.65028638708866,0.7456598937908492,0.6654694678967408],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012656372549014,0.65028638708866,0.7335680882352935,0.6654694678967408],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.6742074223856204,0.65028638708866,0.6955124999999995,0.6654694678967408],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6668784599673198,0.65028638708866,0.673584558823529,0.6654694678967408],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.644812977941176,0.65028638708866,0.6662379125816988,0.6654694678967408],"dir":"rtl"},{"str":"اقليد","boundary":[0.6116931413398689,0.65028638708866,0.6395137254901957,0.6654694678967408],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.599354183006536,0.6502864123411853,0.6059207761437908,0.6654694931492662],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.5797801552287581,0.6502864123411853,0.5978490931372549,0.6654694931492662],"dir":"rtl"},{"str":"۸۰","boundary":[0.2238146119281045,0.6502864123411853,0.24145520833333325,0.6654694931492662],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24223722630718947,0.6502864123411853,0.5786975122549021,0.6654694931492662],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.771191825980392,0.6734015260022096,0.7785738398692809,0.6885846068102904],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7663110906862743,0.6734015260022096,0.7699205555555554,0.6885846068102904],"dir":"rtl"},{"str":"روسهاي","boundary":[0.7086657557189542,0.6734015260022096,0.7650024877450979,0.6885846068102904],"dir":"rtl"},{"str":"زنجرک","boundary":[0.6558697181372548,0.6734015260022096,0.7031562622549019,0.6885846068102904],"dir":"rtl"},{"str":"زاد","boundary":[0.6313285008169933,0.6734015260022096,0.652525510620915,0.6885846068102904],"dir":"rtl"},{"str":"۸۱","boundary":[0.2238106821895424,0.6734015260022096,0.24095613153594764,0.6885846068102904],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24223329656862738,0.6734015260022096,0.6307488643790848,0.6885846068102904],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.734385894607843,0.6967496762300741,0.7456544199346404,0.7119327570381548],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012601633986927,0.6967496762300741,0.7335626143790849,0.7119327570381548],"dir":"rtl"},{"str":"نوارک","boundary":[0.6583356290849671,0.6967496762300741,0.6962418872549019,0.7119327570381548],"dir":"rtl"},{"str":"ايراني","boundary":[0.6177964460784312,0.6967496762300741,0.6530010089869279,0.7119327570381548],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6054747508169933,0.6967496762300741,0.6119941870915031,0.7119327570381548],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6018043749999998,0.6967496762300741,0.605121074346405,0.7119327570381548],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.5859007230392156,0.6967496762300741,0.6005114910130718,0.7119327570381548],"dir":"rtl"},{"str":"۸۱","boundary":[0.2238106821895424,0.6967496762300741,0.2409600612745097,0.7119327570381548],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24223329656862738,0.6967496762300741,0.5860775612745098,0.7119327570381548],"dir":"ltr"},{"str":"۸۱","boundary":[0.22381812091503267,0.7204630537553267,0.24096749999999997,0.7356461345634074],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24224073529411763,0.7204630537553267,0.5013618014705883,0.7356461345634074],"dir":"ltr"},{"str":"American","boundary":[0.5036844771241831,0.7179814968532986,0.5670005310457517,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"wheat","boundary":[0.5712142306100807,0.7179814968532986,0.61139170751634,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"st","boundary":[0.6153673202614379,0.7179814968532986,0.6258597222222223,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"ri","boundary":[0.6263918300653595,0.7179814968532986,0.6368842320261439,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.6374163398692811,0.7179814968532986,0.6453151143790851,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6459714869281047,0.7179814968532986,0.6503334967320262,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.6508656045751634,0.7179814968532986,0.6578722222222222,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"mo","boundary":[0.6617924534534163,0.7179814968532986,0.6808133986928104,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"sa","boundary":[0.6814697712418301,0.7179814968532986,0.6954989379084967,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6961553104575163,0.7179814968532986,0.700517320261438,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.7010494281045752,0.7179814968532986,0.7080560457516341,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"virus","boundary":[0.7123444444444444,0.7179814968532986,0.745742973856209,0.7302921029139047],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343933333333333,0.7432149003462358,0.7456618586601307,0.7583979811543167],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.701267602124183,0.7432149003462358,0.7335700531045751,0.7583979811543167],"dir":"rtl"},{"str":"۸۲","boundary":[0.22381642156862747,0.743215579007852,0.24096580065359477,0.7583986598159327],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.24223903594771243,0.743215579007852,0.46822454656862744,0.7583986598159327],"dir":"ltr"},{"str":"Ba","boundary":[0.47054722222222223,0.7407340221058238,0.48823104575163395,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"rl","boundary":[0.4888874183006536,0.7407340221058238,0.4993798202614379,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"ey","boundary":[0.4999119281045752,0.7407340221058238,0.514264501633987,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"yel","boundary":[0.518402984876121,0.7407340221058238,0.5373410947712418,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.5378732026143791,0.7407340221058238,0.5422352124183007,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.5427673202614379,0.7407340221058238,0.5506660947712418,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5513224673202615,0.7407340221058238,0.5618817810457517,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"st","boundary":[0.5661493637994016,0.7407340221058238,0.5765035947712418,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"ria","boundary":[0.5770357026143791,0.7407340221058238,0.5947482026143791,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5954045751633987,0.7407340221058238,0.5997665849673203,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.6002986928104574,0.7407340221058238,0.6073053104575163,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"mo","boundary":[0.6117167075163399,0.7407340221058238,0.6306368055555556,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"sa","boundary":[0.6312931781045752,0.7407340221058238,0.6453223447712418,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6459787173202615,0.7407340221058238,0.650340727124183,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.6508728349673202,0.7407340221058238,0.657879452614379,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"virus","boundary":[0.6620176470588236,0.7407340221058238,0.6954161764705882,0.7530446281664299],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.771193635620915,0.7663063997395835,0.7785756495098038,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7663129003267974,0.7663063997395835,0.7699223651960785,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"روسهاي","boundary":[0.7086675653594772,0.7663063997395835,0.7650042973856209,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"خا","boundary":[0.6864979452614379,0.7663063997395835,0.7020990073529412,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"كزاد","boundary":[0.6583394035947713,0.7663063997395835,0.6859576062091504,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6459646568627452,0.7663063997395835,0.6536806985294119,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.6239443668300655,0.7663063997395835,0.6452926715686276,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6104476797385622,0.7663063997395835,0.618641184640523,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5846803839869281,0.7663063997395835,0.6059441993464053,0.7814894805476642],"dir":"rtl"},{"str":"۸۲","boundary":[0.22381445669934644,0.7663063997395835,0.2409599060457517,0.7814894805476642],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.24223707107843143,0.7663063997395835,0.5828766339869281,0.7814894805476642],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343896691176471,0.7896560682755287,0.7456581944444445,0.8048391490836094],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012639379084967,0.7896560682755287,0.7335663888888889,0.8048391490836094],"dir":"rtl"},{"str":"خاكزاد","boundary":[0.6546611683006536,0.7896560682755287,0.6962240482026144,0.8048391490836094],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.6202661315359477,0.7896560682755287,0.6500024632352941,0.8048391490836094],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6079306821895424,0.7896560682755287,0.6144579779411764,0.8048391490836094],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5895788031045751,0.7896560682755287,0.6060326184640522,0.8048391490836094],"dir":"rtl"},{"str":"۸۲","boundary":[0.22381249183006524,0.7896560682755287,0.24096187091503257,0.8048391490836094],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24223510620915023,0.7896560682755287,0.5897556413398692,0.8048391490836094],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343877042483659,0.8124079148664378,0.7456562295751633,0.8275909956745187],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012619730392156,0.8124079148664378,0.7335644240196078,0.8275909956745187],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.6742037581699346,0.8124079148664378,0.6955088357843137,0.8275909956745187],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6668747957516339,0.8124079148664378,0.6735808946078431,0.8275909956745187],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.6448093137254901,0.8124079148664378,0.666234248366013,0.8275909956745187],"dir":"rtl"},{"str":"زرد","boundary":[0.6178002205882352,0.8124079148664378,0.6401741870915032,0.8275909956745187],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.5944831168300654,0.8124079148664378,0.6109447916666667,0.8275909956745187],"dir":"rtl"},{"str":"۸۲","boundary":[0.2238164215686274,0.8124079148664378,0.24096580065359471,0.8275909956745187],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24223903594771237,0.8124079148664378,0.593435841503268,0.8275909956745187],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343916339869281,0.8361132589320944,0.7456601593137255,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012659027777778,0.8361132589320944,0.7335683537581699,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.6742076879084968,0.8361132589320944,0.6955127655228759,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6668787254901961,0.8361132589320944,0.6735848243464053,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.6448132434640523,0.8361132589320944,0.6662381781045752,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"زرد","boundary":[0.6178041503267975,0.8361132589320944,0.6401781168300654,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.605456911764706,0.8361132589320944,0.6119763480392157,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6005879656862746,0.8361132589320944,0.6039046650326797,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.5846843137254902,0.8361132589320944,0.5992950816993465,0.8512963397401753],"dir":"rtl"},{"str":"۸۲","boundary":[0.22381642156862755,0.8361132589320944,0.24096580065359485,0.8512963397401753],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.2422390359477125,0.8361132589320944,0.5823755923202616,0.8512963397401753],"dir":"ltr"},{"str":"هشت","boundary":[0.4828021241830065,0.8815994173916903,0.51726789624183,0.8967824981997712],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22381,0.18484,0.78011,0.89678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/ad0e355fc290357cba776ef992b1483b.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/8714f88df2d8a86518ddcc7c957fb75a.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22381,0.18521,0.21989,0.08993]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.7711928717320261,0.1852082242345328,0.778574885620915,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7663121364379085,0.1852082242345328,0.7699216013071896,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"روسهاي","boundary":[0.7086668014705882,0.1852082242345328,0.765003533496732,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7000095874183007,0.1852082242345328,0.7029175939542484,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"ذرزاد","boundary":[0.6632252696078431,0.1852082242345328,0.6985143218954248,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6496755310457517,0.1852082242345328,0.6573915727124184,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"ندم","boundary":[0.6276552410130719,0.1852082242345328,0.6490035457516341,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.614127116013072,0.1852082242345328,0.6223206209150328,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.588359820261438,0.1852082242345328,0.6096236356209151,0.2003913050426136],"dir":"rtl"},{"str":"۸۳","boundary":[0.22381958741830074,0.1852082242345328,0.240965036764706,0.2003913050426136],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24224220179738573,0.1852082242345328,0.5865894730392157,0.2003913050426136],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343947998366014,0.20851993506845792,0.7456633251633988,0.22370301587653874],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012690686274511,0.20851993506845792,0.7335715196078432,0.22370301587653874],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6927022385620916,0.20851993506845792,0.6955316503267974,0.22370301587653874],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.6693733455882354,0.20851993506845792,0.6918318014705883,0.22370301587653874],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6521217933006537,0.20851993506845792,0.6636771895424838,0.22370301587653874],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6288832843137255,0.20851993506845792,0.6512965482026144,0.22370301587653874],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.604342066993464,0.20851993506845792,0.6232558986928105,0.22370301587653874],"dir":"rtl"},{"str":"۸۳","boundary":[0.22382155228758166,0.20851993506845792,0.24097093137254896,0.22370301587653874],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24224416666666662,0.20851993506845792,0.6044697834967321,0.22370301587653874],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343967647058824,0.23128544643209437,0.7456652900326798,0.24646852724017518],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.701271033496732,0.23128544643209437,0.7335734844771242,0.24646852724017518],"dir":"rtl"},{"str":"کوتولگي","boundary":[0.643590330882353,0.23128544643209437,0.6957595751633986,0.24646852724017518],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.6092444158496731,0.23128544643209437,0.6389807475490196,0.24646852724017518],"dir":"rtl"},{"str":"۸۳","boundary":[0.22382155228758172,0.23128544643209437,0.24097093137254902,0.24646852724017518],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24224416666666668,0.23128544643209437,0.6081460539215687,0.24646852724017518],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7037231903594772,0.25440207840119944,0.7452605269607844,0.2695851592092803],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6644572426470589,0.25440207840119944,0.6986302491830065,0.2695851592092803],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6362377900326797,0.25440207840119944,0.659053852124183,0.2695851592092803],"dir":"rtl"},{"str":"۸۵","boundary":[0.22381958741830055,0.25440207840119944,0.24104756127450971,0.2695851592092803],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24224220179738554,0.25440207840119944,0.6344340400326797,0.2695851592092803],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.744243341503268,0.28991575619476,0.7794956617647059,0.3060458066998105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7246007352941176,0.28991575619476,0.7289216911764705,0.3060458066998105],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7294852941176471,0.28991575619476,0.7387743055555555,0.3060458066998105],"dir":"ltr"},{"str":"بيماري","boundary":[0.6693718218954249,0.28991575619476,0.714541466503268,0.3060458066998105],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6410706045751633,0.28991575619476,0.6686558374183006,0.3060458066998105],"dir":"rtl"},{"str":"برنج","boundary":[0.6055636192810457,0.28991575619476,0.6375887908496732,0.3060458066998105],"dir":"rtl"},{"str":"۸۷","boundary":[0.22381447303921564,0.28991575619476,0.2434111560457516,0.3060458066998105],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24223802696078428,0.28991575619476,0.6057556617647057,0.3060458066998105],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7736421732026144,0.3160285935527147,0.7787842361111111,0.33121167436079546],"dir":"rtl"},{"str":"قد","boundary":[0.7577031535947713,0.3160285935527147,0.7731234477124183,0.33121167436079546],"dir":"rtl"},{"str":"مه","boundary":[0.7442398692810458,0.3160285935527147,0.7567246486928105,0.33121167436079546],"dir":"rtl"},{"str":"۸۷","boundary":[0.2238147671568628,0.3160285935527147,0.24096021650326804,0.33121167436079546],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.24223738153594776,0.3160285935527147,0.7449197140522877,0.33121167436079546],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7760589624183007,0.3397278643860481,0.778860866013072,0.35491094519412886],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7711880514705883,0.3397278643860481,0.7750902818627452,0.35491094519412886],"dir":"rtl"},{"str":"ماريه","boundary":[0.7307117442810458,0.3397278643860481,0.7707361315359478,0.35491094519412886],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7123441462418302,0.3397278643860481,0.729599628267974,0.35491094519412886],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7036888970588236,0.3397278643860481,0.7068739501633988,0.35491094519412886],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.6792066258169935,0.3397278643860481,0.7030562091503268,0.35491094519412886],"dir":"rtl"},{"str":"۸۸","boundary":[0.2238147671568627,0.3397278643860481,0.24096021650326796,0.35491094519412886],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24223738153594768,0.3397278643860481,0.6786112704248366,0.35491094519412886],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.712342181372549,0.3643745594618056,0.780110522875817,0.37955764026988636],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7024294158496732,0.3643745594618056,0.7070507883986928,0.37955764026988636],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6889622017973855,0.3643745594618056,0.7014273325163398,0.37955764026988636],"dir":"rtl"},{"str":"چي","boundary":[0.6656922549019608,0.3643745594618056,0.6883157598039216,0.37955764026988636],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6570370057189543,0.3643745594618056,0.6602220588235295,0.37955764026988636],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.6325547344771242,0.3643745594618056,0.6564043178104575,0.37955764026988636],"dir":"rtl"},{"str":"۸۸","boundary":[0.22381280228758166,0.3643745594618056,0.2409582516339869,0.37955764026988636],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24223541666666662,0.3643745594618056,0.6307509844771242,0.37955764026988636],"dir":"ltr"},{"str":"بلاست","boundary":[0.7037144403594772,0.3877227096896702,0.7447487704248367,0.402905790497751],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6950984885620916,0.3877227096896702,0.6974563316993464,0.402905790497751],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.673044795751634,0.3877227096896702,0.6937545179738562,0.402905790497751],"dir":"rtl"},{"str":"۸۸","boundary":[0.2238147671568627,0.3877227096896702,0.24096414624183002,0.402905790497751],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24223738153594768,0.3877227096896702,0.6707537581699347,0.402905790497751],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890093586601307,0.41139768759371065,0.74575085375817,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.6546614787581698,0.41139768759371065,0.6837729820261437,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"برنج،","boundary":[0.6177985661764704,0.41139768759371065,0.6497021486928103,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"قدكشيدگي","boundary":[0.5478629738562091,0.41139768759371065,0.6140594199346404,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5343505678104574,0.41139768759371065,0.5433339501633987,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.525612794117647,0.41139768759371065,0.5284795383986929,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5207438480392156,0.41139768759371065,0.5247698651960784,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.48770064133986923,0.41139768759371065,0.5203037173202614,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"آدمكي","boundary":[0.4447761070261437,0.41139768759371065,0.48404794934640505,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.42876635212418285,0.41139768759371065,0.438480665849673,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.41408877859477106,0.41139768759371065,0.42756778186274497,0.42658076840179143],"dir":"rtl"},{"str":"۹۳","boundary":[0.2238108374183005,0.41139768759371065,0.24096021650326782,0.42658076840179143],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.24223345179738548,0.41139768759371065,0.4130061356209149,0.42658076840179143],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890054289215685,0.434163198957347,0.7457469240196077,0.4493462797654278],"dir":"rtl"},{"str":"فوز","boundary":[0.6630927328431371,0.434163198957347,0.6838614011437906,0.4493462797654278],"dir":"rtl"},{"str":"اريومي","boundary":[0.622714669117647,0.434163198957347,0.6626801102941176,0.4493462797654278],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.5834506862745096,0.434163198957347,0.6175097303921566,0.4493462797654278],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5748681372549018,0.434163198957347,0.5776975490196077,0.4493462797654278],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.5515392442810455,0.434163198957347,0.5739977001633985,0.4493462797654278],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5429213276143788,0.434163198957347,0.5452791707516337,0.4493462797654278],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.5208695996732023,0.434163198957347,0.5415793218954246,0.4493462797654278],"dir":"rtl"},{"str":"۹۵","boundary":[0.22381083741830035,0.434163198957347,0.24096021650326768,0.4493462797654278],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.24223345179738534,0.434163198957347,0.5197712377450978,0.4493462797654278],"dir":"ltr"},{"str":"سوختگي","boundary":[0.6890054289215684,0.45691504554825607,0.7454325449346404,0.47209812635633686],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.6497080433006533,0.45691504554825607,0.6837670874183004,0.47209812635633686],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6362270751633984,0.45691504554825607,0.6452104575163397,0.47209812635633686],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6215043096405226,0.45691504554825607,0.6309612254901957,0.47209812635633686],"dir":"rtl"},{"str":"يت","boundary":[0.6006550816993461,0.45691504554825607,0.6207674836601305,0.47209812635633686],"dir":"rtl"},{"str":"بلايت","boundary":[0.5601316176470585,0.45691504554825607,0.5950610988562088,0.47209812635633686],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5514979820261434,0.45691504554825607,0.5538558251633984,0.47209812635633686],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.529446254084967,0.45691504554825607,0.5501559763071893,0.47209812635633686],"dir":"rtl"},{"str":"۹۶","boundary":[0.22381083741830027,0.45691504554825607,0.24096021650326757,0.47209812635633686],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.24223345179738523,0.45691504554825607,0.5271237785947709,0.47209812635633686],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429441217320262,0.4796677254724984,0.7455239950980392,0.4948508062805792],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7258084967320261,0.4796677254724984,0.7424823774509803,0.4948508062805792],"dir":"rtl"},{"str":"موجي","boundary":[0.6841080759803921,0.4796677254724984,0.7216999550653596,0.4948508062805792],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.6435846119281046,0.4796677254724984,0.6800407965686275,0.4948508062805792],"dir":"rtl"},{"str":"۹۹","boundary":[0.2238158333333333,0.4796677254724984,0.2409652124183006,0.4948508062805792],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.24223844771241826,0.4796677254724984,0.6413112581699347,0.4948508062805792],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429441217320262,0.5023952791341146,0.7455239950980392,0.5175783599421954],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7258084967320261,0.5023952791341146,0.7424823774509803,0.5175783599421954],"dir":"rtl"},{"str":"موجي","boundary":[0.6841080759803921,0.5023952791341146,0.7216999550653596,0.5175783599421954],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.637458149509804,0.5023952791341146,0.6801999509803922,0.5175783599421954],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.598209885620915,0.5023952791341146,0.6322689297385621,0.5175783599421954],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۰","boundary":[0.22381386846405227,0.5023952791341146,0.25001540032679737,0.5175783599421954],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.2495909885620915,0.5023952791341146,0.5971115236928105,0.5175783599421954],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890084599673203,0.525160790497751,0.7457499550653595,0.5403438713058317],"dir":"rtl"},{"str":"ساقه","boundary":[0.6570970179738562,0.525160790497751,0.6835834558823529,0.5403438713058317],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6411049468954247,0.525160790497751,0.6508172957516339,0.5403438713058317],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.626427373366013,0.525160790497751,0.6399063766339869,0.5403438713058317],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۱","boundary":[0.22381190359477118,0.525160790497751,0.24952221813725484,0.5403438713058317],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2495890236928104,0.525160790497751,0.6265708088235294,0.5403438713058317],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890064950980391,0.54791263708866,0.7457479901960784,0.5630957178967407],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.657095053104575,0.54791263708866,0.6842377573529412,0.5630957178967407],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.6165873080065358,0.54791263708866,0.6516366462418299,0.5630957178967407],"dir":"rtl"},{"str":"په","boundary":[0.6006129207516337,0.54791263708866,0.6116928186274507,0.5630957178967407],"dir":"rtl"},{"str":"نک","boundary":[0.57854743872549,0.54791263708866,0.5999723733660128,0.5630957178967407],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5625671568627448,0.54791263708866,0.5728277042483657,0.5630957178967407],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.5220928145424834,0.54791263708866,0.5585489991830063,0.5630957178967407],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۳","boundary":[0.2238079738562088,0.54791263708866,0.24951828839869244,0.5630957178967407],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.24958509395424802,0.54791263708866,0.5197703390522873,0.5630957178967407],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890025653594768,0.5706781484522964,0.7457440604575161,0.5858612292603771],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.6497051797385618,0.5706781484522964,0.6837642238562088,0.5858612292603771],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۳","boundary":[0.2238079738562088,0.5706781484522964,0.24951828839869244,0.5858612292603771],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.24958509395424802,0.5706781484522964,0.6486579044117644,0.5858612292603771],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429362622549016,0.5943895657502761,0.7455161356209148,0.609572646558357],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258006372549016,0.5943895657502761,0.7424745179738559,0.609572646558357],"dir":"rtl"},{"str":"قهوه","boundary":[0.693904914215686,0.5943895657502761,0.7212460702614376,0.609572646558357],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.677924632352941,0.5943895657502761,0.692999109477124,0.609572646558357],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6693067156862742,0.5943895657502761,0.671664558823529,0.609572646558357],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.6472549877450977,0.5943895657502761,0.6679647099673199,0.609572646558357],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۴","boundary":[0.2238079738562088,0.5943895657502761,0.24951828839869244,0.609572646558357],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24958509395424802,0.5943895657502761,0.6449816339869279,0.609572646558357],"dir":"ltr"},{"str":"نماتودهاي","boundary":[0.7160136233660127,0.6174803864820075,0.7800880106209146,0.6326634672900884],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7073583741830062,0.6174803864820075,0.7105434272875814,0.6326634672900884],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.6828761029411761,0.6174803864820075,0.7067256862745094,0.6326634672900884],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۶","boundary":[0.2238060089869276,0.6174803864820075,0.2495516911764701,0.6326634672900884],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.24958312908496683,0.6174803864820075,0.6822807475490192,0.6326634672900884],"dir":"ltr"},{"str":"نماتود","boundary":[0.7086591176470584,0.6408163902452256,0.7454788031045747,0.6559994710533065],"dir":"rtl"},{"str":"نوک","boundary":[0.6767162377450976,0.6408163902452256,0.7036428063725486,0.6559994710533065],"dir":"rtl"},{"str":"سف","boundary":[0.6557785906862741,0.6408163902452256,0.6712617606209146,0.6559994710533065],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6509096446078427,0.6408163902452256,0.6549356617647055,0.6559994710533065],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.6288736356209146,0.6408163902452256,0.6503260784313721,0.6559994710533065],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6215348488562087,0.6408163902452256,0.6243642606209145,0.6559994710533065],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.5982039910130714,0.6408163902452256,0.6206624468954244,0.6559994710533065],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5907442565359478,0.6408167153714884,0.5931020996732026,0.6559997961795692],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.582169566993464,0.6408167153714884,0.5894002859477123,0.6559997961795692],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.5674919934640522,0.6408167153714884,0.5809709967320261,0.6559997961795692],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۶","boundary":[0.2238147426470588,0.6408167153714884,0.24952505718954246,0.6559997961795692],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.249591862745098,0.6408167153714884,0.5676688316993465,0.6559997961795692],"dir":"ltr"},{"str":"نماتود","boundary":[0.7086678513071897,0.6635822267351247,0.745487536764706,0.6787653075432054],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.6742570955882354,0.6635822267351247,0.7032624959150329,0.6787653075432054],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6656136356209151,0.6635822267351247,0.66797147875817,0.6787653075432054],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6570409109477126,0.6635822267351247,0.6642716299019609,0.6787653075432054],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.6423633374183008,0.6635822267351247,0.6558423406862747,0.6787653075432054],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۸","boundary":[0.22381670751633997,0.6635822267351247,0.24952702205882366,0.6787653075432054],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2495938276143792,0.6635822267351247,0.6413140972222224,0.6787653075432054],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123441217320263,0.686697340396149,0.7801124632352943,0.7018804212042299],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.649713913398693,0.686697340396149,0.7073749673202616,0.7018804212042299],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6410468750000001,0.686697340396149,0.6429940604575165,0.7018804212042299],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6324741503267975,0.686697340396149,0.6391763194444445,0.7018804212042299],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.6178024714052289,0.686697340396149,0.6307941870915035,0.7018804212042299],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۹","boundary":[0.2238167075163399,0.686697340396149,0.24956238970588238,0.7018804212042299],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24959382761437912,0.686697340396149,0.616047843137255,0.7018804212042299],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7416304983660131,0.7109549571644176,0.744497242647059,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367615522875818,0.7109549571644176,0.7407875694444445,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037183455882353,0.7109549571644176,0.7363214215686275,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6472637214052288,0.7109549571644176,0.6984485661764706,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6300121691176471,0.7109549571644176,0.6415675653594771,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.606773660130719,0.7109549571644176,0.6291869240196079,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5969159109477123,0.7109549571644176,0.6010087336601307,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5895928431372548,0.7109549571644176,0.5960631576797385,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"وه","boundary":[0.5761040155228758,0.7109549571644176,0.5890642933006536,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.560139452614379,0.7109549571644176,0.575213929738562,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.551505816993464,0.7109549571644176,0.5538636601307189,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.5294540890522875,0.7109549571644176,0.5501638112745098,0.7261380379724984],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۹","boundary":[0.22381670751633975,0.7109549571644176,0.2495270220588234,0.7261380379724984],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.24959382761437898,0.7109549571644176,0.5271316135620915,0.7261380379724984],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.741630498366013,0.7337204685280541,0.7444972426470589,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367615522875817,0.7337204685280541,0.7407875694444445,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037183455882352,0.7337204685280541,0.7363214215686273,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6472637214052287,0.7337204685280541,0.6984485661764704,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"سوختگي","boundary":[0.585906748366013,0.7337204685280541,0.6423377941176469,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5785502777777777,0.7337204685280541,0.5813796895424835,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.5552213848039215,0.7337204685280541,0.5776798406862744,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5478020383986926,0.7337204685280541,0.5501598815359475,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.53922931372549,0.7337204685280541,0.5464600326797384,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.5245517401960782,0.7337204685280541,0.5380307434640521,0.7489035493361348],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۰","boundary":[0.2238147426470586,0.7337204685280541,0.250030028594771,0.7489035493361348],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24959186274509781,0.7337204685280541,0.5234533782679737,0.7489035493361348],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890093341503265,0.7564723151189631,0.7457508292483658,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.67915158496732,0.7564723151189631,0.6832444076797383,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6718285171568624,0.7564723151189631,0.6782988316993461,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"وه","boundary":[0.6583396895424833,0.7564723151189631,0.6712999673202611,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6423594076797383,0.7564723151189631,0.6574338848039213,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.6030934599673199,0.7564723151189631,0.637152504084967,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5944165972222218,0.7564723151189631,0.5967744403594767,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5858438725490193,0.7564723151189631,0.5930745915032677,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.5711662990196075,0.7564723151189631,0.5846453022875814,0.7716553959270438],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۱","boundary":[0.22381277777777747,0.7564723151189631,0.24953684640522844,0.7716553959270438],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.24958989787581667,0.7564723151189631,0.5713431372549017,0.7716553959270438],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890073692810454,0.7792378264825994,0.7457488643790847,0.7944209072906803],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريايي","boundary":[0.6313266666666664,0.7792378264825994,0.6837061519607841,0.7944209072906803],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.5920312459150324,0.7792378264825994,0.6260902900326795,0.7944209072906803],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5833976102941173,0.7792378264825994,0.5857554534313723,0.7944209072906803],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.5613439174836597,0.7792378264825994,0.582053639705882,0.7944209072906803],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۱","boundary":[0.22381081290849636,0.7792378264825994,0.24953488153594736,0.7944209072906803],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2495879330065356,0.7792378264825994,0.5603103962418298,0.7944209072906803],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123382271241827,0.8033003643860479,0.7801065686274506,0.8184834451941287],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.698739366830065,0.8033003643860479,0.7065300735294114,0.8184834451941287],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6938586315359473,0.8033003643860479,0.6978767892156859,0.8184834451941287],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6852859068627447,0.8033003643860479,0.6929587214052284,0.8184834451941287],"dir":"rtl"},{"str":"وسي","boundary":[0.6546594893790846,0.8033003643860479,0.6845196078431369,0.8184834451941287],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6459610130718951,0.8033003643860479,0.6479081985294115,0.8184834451941287],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6373882883986924,0.8033003643860479,0.6440904575163395,0.8184834451941287],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.6227166094771238,0.8033003643860479,0.6357083251633984,0.8184834451941287],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۲","boundary":[0.2238143913398693,0.8033010683001893,0.24953256535947713,0.8184841491082702],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24959151143790853,0.8033010683001893,0.6234000326797386,0.8184841491082702],"dir":"ltr"},{"str":"كوتولگي","boundary":[0.6939113316993464,0.8266127791341146,0.74607664624183,0.8417958599421954],"dir":"rtl"},{"str":"گال","boundary":[0.6669002736928104,0.8266127791341146,0.6891897508169934,0.8417958599421954],"dir":"rtl"},{"str":"سياه","boundary":[0.6362306290849672,0.8266127791341146,0.6623123039215685,0.8417958599421954],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6275852042483657,0.8266127791341146,0.6299430473856207,0.8417958599421954],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6190124795751631,0.8266127791341146,0.6262431985294116,0.8417958599421954],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.6043349060457515,0.8266127791341146,0.6178139093137253,0.8417958599421954],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۲","boundary":[0.22381242647058797,0.8266127791341146,0.24953649509803896,0.8417958599421954],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2495895465686272,0.8266127791341146,0.6044626225490194,0.8417958599421954],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7381091013071893,0.849735484335543,0.7796464379084964,0.8649185651436238],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6988117156862742,0.849735484335543,0.732984722222222,0.8649185651436238],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6705765441176468,0.849735484335543,0.69339260620915,0.8649185651436238],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۴","boundary":[0.2238124264705879,0.849735484335543,0.24953060049019576,0.8649185651436238],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24958954656862714,0.849735484335543,0.6712563888888886,0.8649185651436238],"dir":"ltr"},{"str":"نه","boundary":[0.4938805555555556,0.8948884325432055,0.5042393464052288,0.9100715133512863],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22381,0.18521,0.78011,0.91007],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/e2356ccea03178719208d273dd32f10d.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/b0299a618a4386f2a437aaada01b77ba.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22381,0.18849,0.21989,0.10416]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.7442398692810458,0.18848898851799245,0.7794921895424837,0.20461903902304296],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7245743014705883,0.18848898851799245,0.7283024305555555,0.20461903902304296],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7294859967320261,0.18848898851799245,0.7387750081699346,0.20461903902304296],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7110123447712418,0.18848898851799245,0.7145317320261437,0.20461903902304296],"dir":"rtl"},{"str":"يماري","boundary":[0.668130510620915,0.18848898851799245,0.7095866380718954,0.20461903902304296],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.639910702614379,0.18848898851799245,0.6674938480392156,0.20461903902304296],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.5994210498366013,0.18848898851799245,0.6359425204248365,0.20461903902304296],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۷","boundary":[0.22381519607843137,0.18848898851799245,0.2532102205882353,0.20461903902304296],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.25331037173202614,0.18863249819977118,0.5971133741830066,0.203815579007852],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7736433782679738,0.2136546068102904,0.7787854411764706,0.2288376876183712],"dir":"rtl"},{"str":"قد","boundary":[0.7577043586601306,0.2136546068102904,0.7731246527777776,0.2288376876183712],"dir":"rtl"},{"str":"مه","boundary":[0.7442410743464052,0.2136546068102904,0.7567258537581699,0.2288376876183712],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۷","boundary":[0.2238159722222222,0.2136546068102904,0.24953414624183004,0.2288376876183712],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.24959309232026142,0.2136546068102904,0.744920919117647,0.2288376876183712],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7760601674836601,0.23827549064867418,0.7788620710784314,0.253458571456755],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7711892565359477,0.23827549064867418,0.7750914869281046,0.253458571456755],"dir":"rtl"},{"str":"ماريه","boundary":[0.7307129493464052,0.23827549064867418,0.7707373366013073,0.253458571456755],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7123453513071896,0.23827549064867418,0.7296008333333334,0.253458571456755],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.6754824387254902,0.23827549064867418,0.7088380596405228,0.253458571456755],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.2238159722222222,0.23827549064867418,0.24953414624183004,0.253458571456755],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24959309232026142,0.23827549064867418,0.6749362050653595,0.253458571456755],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123433864379085,0.26197476148200755,0.7801117279411764,0.2771578422900884],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7024306209150327,0.26197476148200755,0.7070519934640523,0.2771578422900884],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.688963406862745,0.26197476148200755,0.7014285375816993,0.2771578422900884],"dir":"rtl"},{"str":"چي","boundary":[0.6656934599673203,0.26197476148200755,0.6883169648692811,0.2771578422900884],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.6288796691176471,0.26197476148200755,0.6622352900326798,0.2771578422900884],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.22381400735294119,0.26197476148200755,0.249532181372549,0.2771578422900884],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.24959112745098042,0.26197476148200755,0.627075919117647,0.2771578422900884],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355681413398694,0.28627033595229634,0.7451449142156864,0.3014534167603772],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012634885620915,0.28627033595229634,0.734951172385621,0.3014534167603772],"dir":"rtl"},{"str":"معمولي","boundary":[0.652194808006536,0.28627033595229634,0.6971411928104575,0.3014534167603772],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6398868668300655,0.28627033595229634,0.646178378267974,0.3014534167603772],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6177997712418302,0.28627033595229634,0.6392443545751635,0.3014534167603772],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.22381400735294116,0.28627033595229634,0.24953807598039213,0.3014534167603772],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24959112745098036,0.28627033595229634,0.6155421364379086,0.3014534167603772],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429422957516341,0.30903584731593275,0.7455221691176471,0.32421892812401354],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258066707516341,0.30903584731593275,0.7424805514705882,0.32421892812401354],"dir":"rtl"},{"str":"قهوه","boundary":[0.6939109477124183,0.30903584731593275,0.7212521037581701,0.32421892812401354],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6779306658496732,0.30903584731593275,0.6930051429738562,0.32421892812401354],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6656718464052287,0.30903584731593275,0.6719633578431373,0.32421892812401354],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6435847508169935,0.30903584731593275,0.6650293341503268,0.32421892812401354],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۱","boundary":[0.22381400735294116,0.30903584731593275,0.24953807598039213,0.32421892812401354],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24959112745098036,0.30903584731593275,0.6413113970588236,0.32421892812401354],"dir":"ltr"},{"str":"سوختگي","boundary":[0.6890085988562091,0.3317876939068419,0.7454357148692811,0.34697077471492266],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6816678472222222,0.3317876939068419,0.684497258986928,0.34697077471492266],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.6583389542483659,0.3317876939068419,0.6807974101307188,0.34697077471492266],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6460506617647057,0.3317876939068419,0.6511043055555554,0.34697077471492266],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6252014338235292,0.3317876939068419,0.644170281862745,0.34697077471492266],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۴","boundary":[0.22381204248365996,0.3317876939068419,0.24953611111111093,0.34697077471492266],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24958916258169916,0.3317876939068419,0.6228946772875816,0.34697077471492266],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890066339869279,0.3545152475684581,0.7457481290849671,0.3696983283765389],"dir":"rtl"},{"str":"فوز","boundary":[0.6630939379084966,0.3545152475684581,0.6838626062091501,0.3696983283765389],"dir":"rtl"},{"str":"اريومي","boundary":[0.6227158741830063,0.3545152475684581,0.6626813153594769,0.3696983283765389],"dir":"rtl"},{"str":"بلال","boundary":[0.5920305106209147,0.3545152475684581,0.6173478513071893,0.3696983283765389],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5797422181372546,0.3545152475684581,0.5847958619281043,0.3696983283765389],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5588929901960782,0.3545152475684581,0.5778618382352939,0.3696983283765389],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۵","boundary":[0.22381204248365982,0.3545152475684581,0.2495361111111108,0.3696983283765389],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.24958916258169903,0.3545152475684581,0.5565862336601305,0.3696983283765389],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890066339869279,0.3782145184017914,0.745748129084967,0.39339759920987216],"dir":"rtl"},{"str":"بلال","boundary":[0.6583369893790846,0.3782145184017914,0.6836543300653591,0.39339759920987216],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6472865645424833,0.3782145184017914,0.6535780759803919,0.39339759920987216],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6251994689542479,0.3782145184017914,0.6466440522875813,0.39339759920987216],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۸","boundary":[0.22381519607843137,0.3782157052704782,0.24953926470588236,0.393398786078559],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24958719771241789,0.3782145184017914,0.6228927124183004,0.39339759920987216],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123426102941177,0.40134448370422976,0.7801109517973857,0.41652756451231054],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6497124019607844,0.40134448370422976,0.707373455882353,0.41652756451231054],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.6141227246732026,0.40134448370422976,0.6450419076797387,0.41652756451231054],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۹","boundary":[0.2238132312091503,0.40134448370422976,0.24953140522875814,0.41652756451231054],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2495903513071895,0.40134448370422976,0.6123680964052287,0.41652756451231054],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890078227124183,0.42468048746744785,0.7457493178104576,0.43986356827552864],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6313271200980392,0.42468048746744785,0.6837066053921569,0.43986356827552864],"dir":"rtl"},{"str":"ساقه","boundary":[0.5994176429738561,0.42468048746744785,0.6259040808823529,0.43986356827552864],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5870979125816993,0.42468048746744785,0.592151556372549,0.43986356827552864],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5662486846405229,0.42468048746744785,0.5852175326797386,0.43986356827552864],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۹","boundary":[0.22381323120915025,0.42468048746744785,0.24953729983660125,0.43986356827552864],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.24959035130718948,0.42468048746744785,0.5639910498366013,0.43986356827552864],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7416270220588236,0.4474459988310842,0.7444937663398693,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367580759803921,0.4474459988310842,0.7407840931372549,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037148692810458,0.4474459988310842,0.7363179452614379,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.696340714869281,0.4474459988310842,0.6989205882352941,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.679205089869281,0.4474459988310842,0.6958789705882352,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"برگي","boundary":[0.64235789624183,0.4474459988310842,0.6739687132352941,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.5859032720588234,0.4474459988310842,0.6382866870915032,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5736287336601308,0.4474459988310842,0.5799202450980393,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5515416380718954,0.4474459988310842,0.5729862214052287,0.462629079639165],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۰","boundary":[0.22381126633986925,0.4474459988310842,0.2500265522875817,0.462629079639165],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.24958838643790848,0.4474459988310842,0.5492329166666667,0.462629079639165],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123386805555556,0.47053681956281557,0.7801070220588235,0.48571990037089635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6987398202614379,0.47053681956281557,0.7065305269607843,0.48571990037089635],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6938590849673202,0.47053681956281557,0.6978772426470587,0.48571990037089635],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6852863602941176,0.47053681956281557,0.6929591748366013,0.48571990037089635],"dir":"rtl"},{"str":"وسي","boundary":[0.6546599428104575,0.47053681956281557,0.6845200612745098,0.48571990037089635],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۰","boundary":[0.2238112663398693,0.47053681956281557,0.2497259272875817,0.48571990037089635],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2495883864379085,0.47053681956281557,0.6528404738562091,0.48571990037089635],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.73438647875817,0.49482024756845794,0.7456550040849673,0.5100033283765387],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012607475490197,0.49482024756845794,0.7335631985294118,0.5100033283765387],"dir":"rtl"},{"str":"كوتولگي","boundary":[0.6435800449346405,0.49482024756845794,0.6957492892156861,0.5100033283765387],"dir":"rtl"},{"str":"زبر","boundary":[0.619036862745098,0.49482024756845794,0.6390038643790849,0.5100033283765387],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6067623243464051,0.49482024756845794,0.6130538357843136,0.5100033283765387],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5846752287581698,0.49482024756845794,0.6061198120915031,0.5100033283765387],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۰","boundary":[0.22380733660130706,0.49482024756845794,0.25002262254901947,0.5100033283765387],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24958445669934626,0.49482024756845794,0.5823684722222222,0.5100033283765387],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343825490196078,0.5175857589320942,0.7456510743464051,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012568178104575,0.5175857589320942,0.7335592687908495,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.6741986029411764,0.5175857589320942,0.6955036805555554,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6668696405228758,0.5175857589320942,0.6735757393790849,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.644804158496732,0.5175857589320942,0.6662290931372549,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"كوت","boundary":[0.621394705882353,0.5175857589320942,0.6404893055555556,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"ولگي","boundary":[0.587125420751634,0.5175857589320942,0.6205969689542483,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5748646364379085,0.5175857589320942,0.581156147875817,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5527775408496731,0.5175857589320942,0.5742221241830064,0.5327688397401751],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۱","boundary":[0.22380733660130708,0.5175857589320942,0.24953140522875808,0.5327688397401751],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2495844566993463,0.5175857589320942,0.5529052573529412,0.5327688397401751],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.7379645057189542,0.5403512702957306,0.7446489910130719,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7343118137254903,0.5403512702957306,0.7369093709150327,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7306492973856209,0.5403512702957306,0.7332861519607844,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"دووي","boundary":[0.7024887908496732,0.5403512702957306,0.729833876633987,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.6693630596405229,0.5403512702957306,0.7014257965686275,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.643513239379085,0.5403512702957306,0.664818316993464,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6361842769607844,0.5403512702957306,0.6428903758169935,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.6141187949346406,0.5403512702957306,0.6355437295751634,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"ايراني","boundary":[0.5736464174836602,0.5403512702957306,0.6088470506535949,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5613247222222222,0.5403512702957306,0.5663783660130719,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5404754942810458,0.5403512702957306,0.5594443423202614,0.5555343511038114],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۲","boundary":[0.22380930147058825,0.5403512702957306,0.24953337009803925,0.5555343511038114],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.24958642156862745,0.5403512702957306,0.5382021405228758,0.5555343511038114],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7381059763071895,0.563442091027462,0.7796433129084968,0.5786251718355427],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6988150326797385,0.5634399571890784,0.7329880392156863,0.5786230379971591],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.670579861111111,0.5634399571890784,0.6933959232026143,0.5786230379971591],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۵","boundary":[0.22381574346405222,0.5634399571890784,0.24953391748366008,0.5786230379971591],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24959286356209145,0.5634399571890784,0.6712597058823528,0.5786230379971591],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7442398692810458,0.5989812864977904,0.7794921895424837,0.6151113370028409],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7245951756535947,0.5989812864977904,0.728323304738562,0.6151113370028409],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7294859967320261,0.5989812864977904,0.7387750081699346,0.6151113370028409],"dir":"ltr"},{"str":"بيماریهای","boundary":[0.6448140482026142,0.5989812864977904,0.7195498856209149,0.6151113370028409],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.6055664093137253,0.5989812864977904,0.6420878799019606,0.6151113370028409],"dir":"rtl"},{"str":"خوشهای","boundary":[0.5417101960784312,0.5989812864977904,0.6010220996732024,0.6151113370028409],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5257811070261436,0.5989812864977904,0.5366043709150324,0.6151113370028409],"dir":"rtl"},{"str":"سورگوم","boundary":[0.4631669076797384,0.5989812864977904,0.5220174918300651,0.6151113370028409],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۷","boundary":[0.22381519607843137,0.5989812864977904,0.2532102205882353,0.6151113370028409],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.25330746732026144,0.5991247961795692,0.4608703635620916,0.6143078769876499],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7760601674836601,0.6250821825678662,0.7788620710784314,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7711892565359477,0.6250821825678662,0.7750914869281046,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"ماريه","boundary":[0.7307129493464052,0.6250821825678662,0.7707373366013073,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7123453513071896,0.6250821825678662,0.7296008333333334,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.6767242361111111,0.6250821825678662,0.7076434191176472,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6607125163398692,0.6250821825678662,0.6708846446078431,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"وشه","boundary":[0.6337839828431372,0.6250821825678662,0.6594667892156862,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6165854820261438,0.6250821825678662,0.632052933006536,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6018882598039216,0.6250821825678662,0.6106004901960784,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"سورگوم","boundary":[0.5441584354575164,0.6250821825678662,0.5968031781045753,0.6402652633759469],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸","boundary":[0.22381597222222224,0.6250821825678662,0.24953414624183007,0.6402652633759469],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.24959309232026147,0.6250821825678662,0.542388088235294,0.6402652633759469],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123433864379086,0.6487571604719067,0.7801117279411766,0.6639402412799875],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7024306209150327,0.6487571604719067,0.7070519934640523,0.6639402412799875],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6889634068627452,0.6487571604719067,0.7014285375816994,0.6639402412799875],"dir":"rtl"},{"str":"چي","boundary":[0.6656934599673204,0.6487571604719067,0.6883169648692812,0.6639402412799875],"dir":"rtl"},{"str":"سورگوم","boundary":[0.6080147222222223,0.6487571604719067,0.6606594648692812,0.6639402412799875],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸","boundary":[0.22381597222222238,0.6487571604719067,0.2495341462418302,0.6639402412799875],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.2495930923202616,0.6487571604719067,0.6086454452614382,0.6639402412799875],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355701062091505,0.6730405884775489,0.7451468790849676,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012654534313728,0.6730405884775489,0.7349531372549022,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"پنهان","boundary":[0.6656934599673204,0.6730405884775489,0.6968386029411766,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6534189215686277,0.6730405884775489,0.6597104330065362,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6313318259803924,0.6730405884775489,0.6527764093137257,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6153161764705884,0.6730405884775489,0.6242818750000002,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6067257679738564,0.6730405884775489,0.6139427328431375,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.5908083619281048,0.6730405884775489,0.6051047508169937,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5748772017973859,0.6730405884775489,0.5899516789215689,0.6882236692856297],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸","boundary":[0.22381400735294144,0.6730405884775489,0.2495380759803924,0.6882236692856297],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24959112745098064,0.6730405884775489,0.5750206372549023,0.6882236692856297],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355681413398695,0.6958060998411854,0.7451449142156865,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012634885620918,0.6958060998411854,0.7349511723856212,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"شاخي","boundary":[0.6583389542483662,0.6958060998411854,0.6964043668300655,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6460310130718957,0.6958060998411854,0.6523225245098042,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6239439174836603,0.6958060998411854,0.6453885008169936,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6079616707516342,0.6958060998411854,0.616927369281046,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5993712622549021,0.6958060998411854,0.6065882271241831,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.5834538562091505,0.6958060998411854,0.5977502450980394,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5674892933006538,0.6958060998411854,0.5825637704248368,0.7109891806492661],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹","boundary":[0.22381204248366032,0.6958060998411854,0.24953611111111132,0.7109891806492661],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24958916258169955,0.6958060998411854,0.567666131535948,0.7109891806492661],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355661764705885,0.7185716112048216,0.7451429493464056,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012615236928107,0.7185716112048216,0.7349492075163402,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"خوشه","boundary":[0.6595453839869284,0.7185716112048216,0.6954553349673205,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6472865645424839,0.7185716112048216,0.6535780759803924,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6251994689542486,0.7185716112048216,0.6466440522875819,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6091857843137258,0.7185716112048216,0.6181514828431376,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6005953758169937,0.7185716112048216,0.6078123406862748,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.5846779697712421,0.7185716112048216,0.598974358660131,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.568697687908497,0.7185716112048216,0.5837721650326799,0.7337546920129023],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۰","boundary":[0.22381204248366032,0.7185716112048216,0.25002732843137276,0.7337546920129023],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24958916258169955,0.7185716112048216,0.567666131535948,0.7337546920129023],"dir":"ltr"},{"str":"سفيدک","boundary":[0.7000374101307192,0.7413234577957307,0.7455162745098042,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"کرکي","boundary":[0.6620132598039218,0.7413234577957307,0.6957834681372552,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.649738721405229,0.7413234577957307,0.6560302328431376,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6276516258169937,0.7413234577957307,0.6490962091503271,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"جارويي","boundary":[0.5760993504901964,0.7413234577957307,0.6223130759803925,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5625692606209154,0.7413234577957307,0.5715526429738566,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5477266380718957,0.7413234577957307,0.5564427982026147,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5391539133986931,0.7413234577957307,0.5462588807189545,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5318013725490199,0.7413234577957307,0.5383954738562094,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5269324264705885,0.7413234577957307,0.5303237908496734,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5220477614379088,0.7413234577957307,0.5260482352941179,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"يي","boundary":[0.5073564338235297,0.7413234577957307,0.5215663684640526,0.7565065386038116],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۰","boundary":[0.22381007761437932,0.7413234577957307,0.25002536356209176,0.7565065386038116],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.24958719771241852,0.7413234577957307,0.5050653962418303,0.7565065386038116],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429383660130722,0.764051011457347,0.7455182393790853,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7258027410130722,0.764051011457347,0.7424766217320264,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"برگي","boundary":[0.6890046691176474,0.764051011457347,0.7206154861111114,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"خاکس","boundary":[0.650897994281046,0.764051011457347,0.6831022017973859,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6460290482026145,0.764051011457347,0.6500550653594773,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6251975040849675,0.764051011457347,0.6451959436274511,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6104079330065362,0.764051011457347,0.6190494281045753,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6018175245098042,0.764051011457347,0.6095158823529414,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5944905269607845,0.764051011457347,0.6006955841503271,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5871379861111113,0.764051011457347,0.5936574223856211,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.5724211151960786,0.764051011457347,0.5862459354575165,0.7792340922654277],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۱","boundary":[0.22381437908496732,0.7640489123411852,0.24953844771241832,0.7792319931492661],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.24959149918300655,0.7640489123411852,0.5713447385620916,0.7792319931492661],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429426674836602,0.7877618479472459,0.7455225408496733,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7258070424836601,0.7877618479472459,0.7424809232026144,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"قهوه","boundary":[0.6939113194444445,0.7877618479472459,0.7212524754901962,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6779310375816995,0.7877618479472459,0.6930055147058825,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"برگي","boundary":[0.6411349305555556,0.7877618479472459,0.6727437826797386,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6263433946078432,0.7877618479472459,0.6349848897058823,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6177529861111112,0.7877618479472459,0.6254513439542484,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6104259885620915,0.7877618479472459,0.6166310457516341,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6030734477124183,0.7877618479472459,0.6095928839869281,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.5883565767973856,0.7877618479472459,0.6021813970588235,0.8029449287553267],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۲","boundary":[0.22381437908496732,0.7877618479472459,0.24953844771241832,0.8029449287553267],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24959149918300655,0.7877618479472459,0.5860832230392158,0.8029449287553267],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123417933006536,0.8108769616082702,0.7801101348039217,0.826060042416351],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6497115849673204,0.8108769616082702,0.707372638888889,0.826060042416351],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.6140590318627451,0.8108769616082702,0.6449782148692812,0.826060042416351],"dir":"rtl"},{"str":"خوشهای","boundary":[0.5539910130718955,0.8108769616082702,0.6083491217320263,0.826060042416351],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۴","boundary":[0.22381241421568626,0.8108769616082702,0.24953058823529412,0.826060042416351],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2495895343137255,0.8108769616082702,0.553413341503268,0.826060042416351],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7416262050653595,0.8342190386038115,0.7444929493464053,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367572589869281,0.8342190386038115,0.7407832761437909,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037140522875817,0.8342190386038115,0.7363171282679738,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6864625,0.8342190386038115,0.6980178962418301,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6632239910130718,0.8342190386038115,0.6856372549019607,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريايي","boundary":[0.6067693668300652,0.8342190386038115,0.659150816993464,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5945105473856208,0.8342190386038115,0.6008020588235293,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5724234517973855,0.8342190386038115,0.5938680351307188,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5564097671568626,0.8342190386038115,0.5653754656862745,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5478193586601307,0.8342190386038115,0.5550363235294117,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.531901952614379,0.8342190386038115,0.546198341503268,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5159354248366012,0.8342190386038115,0.5310099019607841,0.8494021194118924],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۴","boundary":[0.22381044934640512,0.8342190386038115,0.24953451797385612,0.8494021194118924],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.24958756944444435,0.8342190386038115,0.5160965441176469,0.8494021194118924],"dir":"ltr"},{"str":"ده","boundary":[0.4926550653594772,0.8806524476947206,0.5062008741830065,0.8958355285028015],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22381,0.18849,0.78011,0.89584],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/dc8197e329507dcf6d4939860e9df8b7.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/ed6a0aa1c1a97a4b1c1a4e048793fc2f.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22259,0.18521,0.21957,0.10322]},"elements":[{"words":[{"str":"چكيده","boundary":[0.7381124183006537,0.1852078864820076,0.7796497549019608,0.2003909672900884],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6988150326797385,0.1852078864820076,0.7329880392156863,0.2003909672900884],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.670579861111111,0.1852078864820076,0.6933959232026143,0.2003909672900884],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۵","boundary":[0.22381574346405222,0.1852078864820076,0.24953391748366008,0.2003909672900884],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24959286356209145,0.1852078864820076,0.6712597058823528,0.2003909672900884],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.7748397549019609,0.21077619456281566,0.7793707434640524,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7674321977124183,0.21077619456281566,0.7743406781045752,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"رست","boundary":[0.7330941421568629,0.21077619456281566,0.7664360089869282,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"قا","boundary":[0.718418533496732,0.21077619456281566,0.728209477124183,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"رچ","boundary":[0.697588954248366,0.21077619456281566,0.717477361111111,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.689898455882353,0.21077619456281566,0.6968855310457517,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6715288929738563,0.21077619456281566,0.6887843750000001,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6212871854575164,0.21077619456281566,0.6676698897058825,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5906745220588235,0.21077619456281566,0.6167778104575163,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5771974836601308,0.21077619456281566,0.5844399918300653,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.5563875531045752,0.21077619456281566,0.5763152573529412,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.5147126756535948,0.21077619456281566,0.5510607924836601,0.22595927537089647],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۶","boundary":[0.22258970588235294,0.2107760683001894,0.24830787990196077,0.22595914910827022],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24958937091503267,0.21128284505208336,0.5076781740196079,0.22551895616319448],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7417888888888889,0.24719765723642673,0.7801097998366013,0.2652216471354166],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7209012050653595,0.24719765723642673,0.7257178513071895,0.2652216471354166],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7258088194444444,0.24719765723642673,0.7361885171568627,0.2652216471354166],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7110183333333333,0.24719765723642673,0.7133181944444444,0.2652216471354166],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7061223815359476,0.24719765723642673,0.7097284517973855,0.2652216471354166],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6963351429738562,0.24719765723642673,0.7049561233660131,0.2652216471354166],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6901959599673202,0.24719765723642673,0.695108239379085,0.2652216471354166],"dir":"rtl"},{"str":"ريهاي","boundary":[0.6374600980392157,0.24719765723642673,0.6879940645424837,0.2652216471354166],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5846822508169933,0.24719765723642673,0.6305255269607842,0.2652216471354166],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.5282283578431372,0.24719765723642673,0.5792218300653594,0.2652216471354166],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۷","boundary":[0.22381631535947707,0.24719765723642673,0.25320602124183,0.2652216471354166],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.2533086519607842,0.2467664191968513,0.36575459967320256,0.26479040909584123],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3662164379084966,0.2467664191968513,0.5226629738562091,0.26479040909584123],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7442398692810458,0.27855211983112366,0.7794921895424837,0.29468217033617417],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7245951756535947,0.27855211983112366,0.728323304738562,0.29468217033617417],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7294859967320261,0.27855211983112366,0.7387750081699346,0.29468217033617417],"dir":"ltr"},{"str":"بيماریهای","boundary":[0.6448140482026142,0.27855211983112366,0.7195498856209149,0.29468217033617417],"dir":"rtl"},{"str":"ني","boundary":[0.631335588235294,0.27855211983112366,0.6397854575163396,0.29468217033617417],"dir":"rtl"},{"str":"شکر","boundary":[0.5994231372549018,0.27855211983112366,0.6307594607843137,0.29468217033617417],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۹","boundary":[0.22381519607843137,0.27855211983112366,0.2532102205882353,0.29468217033617417],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.25331037173202614,0.2786956295129024,0.5971133741830066,0.2938787103209832],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123433864379085,0.30559892183554277,0.7801117279411764,0.3207820026436236],"dir":"rtl"},{"str":"نيشك","boundary":[0.6779424550653594,0.30559892183554277,0.7069930473856209,0.3207820026436236],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6693697303921569,0.30559892183554277,0.6774453431372549,0.3207820026436236],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۰","boundary":[0.2238140073529411,0.30559892183554277,0.2497286683006535,0.3207820026436236],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24959112745098033,0.30559892183554277,0.6675816993464051,0.3207820026436236],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123414215686275,0.3330985177951387,0.7801097630718954,0.3482815986032195],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7024286560457516,0.3330985177951387,0.7070500285947712,0.3482815986032195],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.688961441993464,0.3330985177951387,0.7014265727124183,0.3482815986032195],"dir":"rtl"},{"str":"چي","boundary":[0.6656914950980392,0.3330985177951387,0.688315,0.3482815986032195],"dir":"rtl"},{"str":"نيشك","boundary":[0.6312925285947711,0.3330985177951387,0.6603431209150326,0.3482815986032195],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6227178390522875,0.3330985177951387,0.6307934517973856,0.3482815986032195],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۰","boundary":[0.22381204248366005,0.3330985177951387,0.24972670343137246,0.3482815986032195],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24958916258169928,0.3330985177951387,0.6233976838235294,0.3482815986032195],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7355661764705881,0.3583293700432053,0.7451429493464051,0.3735124508512861],"dir":"rtl"},{"str":"ياهك","boundary":[0.7012615236928104,0.3583293700432053,0.7349492075163399,0.3735124508512861],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6926023447712417,0.3583293700432053,0.6951822181372549,0.3735124508512861],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6877530473856208,0.3583293700432053,0.6913939501633986,0.3735124508512861],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6766810089869281,0.3583293700432053,0.6870221160130718,0.3735124508512861],"dir":"rtl"},{"str":"كر","boundary":[0.659545383986928,0.3583293700432053,0.6758066421568626,0.3735124508512861],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۰","boundary":[0.22381007761437904,0.3583293700432053,0.2500253635620915,0.3735124508512861],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24958719771241825,0.3583293700432053,0.6596888194444445,0.3735124508512861],"dir":"ltr"},{"str":"سوختگي","boundary":[0.6890046691176471,0.3838976781240134,0.7454317851307191,0.39908075893209416],"dir":"rtl"},{"str":"ريزوکتونيايي","boundary":[0.6092329411764705,0.3838976781240134,0.6840433741830065,0.39908075893209416],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.5699198366013072,0.3838976781240134,0.6039788807189542,0.39908075893209416],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5612763766339869,0.3838976781240134,0.56385625,0.39908075893209416],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5564270792483659,0.3838976781240134,0.5600679820261436,0.39908075893209416],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5453550408496731,0.3838976781240134,0.5556961478758169,0.39908075893209416],"dir":"rtl"},{"str":"كر","boundary":[0.5282194158496731,0.3838976781240134,0.5444806740196078,0.39908075893209416],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۲","boundary":[0.22380614787581687,0.3838976781240134,0.24953021650326787,0.39908075893209416],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.2495832679738561,0.3838976781240134,0.5271210539215686,0.39908075893209416],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890007393790849,0.4095039439068417,0.7457422344771241,0.4246870247149224],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوسپورايي","boundary":[0.6067611356209149,0.4095039439068417,0.6839726388888888,0.4246870247149224],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.5674814338235293,0.4095039439068417,0.6015404779411764,0.4246870247149224],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5588497630718954,0.4095039439068417,0.5614296364379084,0.4246870247149224],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5540004656862744,0.4095039439068417,0.5576413684640521,0.4246870247149224],"dir":"rtl"},{"str":"شكر","boundary":[0.5269913725490195,0.4095039439068417,0.5532695343137254,0.4246870247149224],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۲","boundary":[0.22380221813725473,0.4095039439068417,0.24952628676470573,0.4246870247149224],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.24957933823529393,0.4095039439068417,0.5271171241830065,0.4246870247149224],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6889968096405227,0.43511020968966996,0.745738304738562,0.45029329049775074],"dir":"rtl"},{"str":"فوز","boundary":[0.6630841135620913,0.43511020968966996,0.6838527818627449,0.45029329049775074],"dir":"rtl"},{"str":"اريومي","boundary":[0.622706049836601,0.43511020968966996,0.6626714910130718,0.45029329049775074],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6140743790849671,0.43511020968966996,0.6166542524509802,0.45029329049775074],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6092250816993462,0.43511020968966996,0.6128659844771239,0.45029329049775074],"dir":"rtl"},{"str":"شکر","boundary":[0.5822159885620912,0.43511020968966996,0.6084941503267972,0.45029329049775074],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۳","boundary":[0.22379828839869256,0.43511020968966996,0.24952235702614356,0.45029329049775074],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.2495754084967318,0.43511020968966996,0.5823594240196077,0.45029329049775074],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7416120792483659,0.4597569047654275,0.7444788235294116,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367431331699344,0.4597569047654275,0.7407691503267972,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7036999264705881,0.4597569047654275,0.7363030024509802,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6937517933006534,0.4597569047654275,0.6984989174836599,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.6852124714052286,0.4597569047654275,0.6933116625816992,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"ناسي","boundary":[0.6558573243464051,0.4597569047654275,0.6847723406862744,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6471706372549019,0.4597569047654275,0.6497505106209149,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"يش","boundary":[0.6324871691176469,0.4597569047654275,0.6459425939542481,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.6153515441176469,0.4597569047654275,0.6316128022875815,0.4749399855735083],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۴","boundary":[0.22379828839869254,0.4597569047654275,0.24952235702614353,0.4749399855735083],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24957540849673174,0.4597569047654275,0.61552641748366,0.4749399855735083],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123257026143788,0.48666019708806796,0.7800940441176468,0.5018432778961488],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6496954942810456,0.48666019708806796,0.7073565482026142,0.5018432778961488],"dir":"rtl"},{"str":"نيشكر","boundary":[0.6079950735294115,0.48666019708806796,0.6444001715686272,0.5018432778961488],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۴","boundary":[0.22379632352941156,0.48666019708806796,0.2495144975490194,0.5018432778961488],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.2495734436274508,0.48666019708806796,0.6086257965686273,0.5018432778961488],"dir":"ltr"},{"str":"کوتولگي","boundary":[0.6938932638888886,0.5128506200432054,0.7460585784313724,0.5280337008512861],"dir":"rtl"},{"str":"راتون","boundary":[0.6558738562091503,0.5128495436543167,0.6892196527777777,0.5280326244623974],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.647183239379085,0.5128495436543167,0.6497631127450981,0.5280326244623974],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.642333941993464,0.5128495436543167,0.6459748447712418,0.5280326244623974],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6312619035947713,0.5128495436543167,0.6416030106209151,0.5280326244623974],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.6141262785947712,0.5128495436543167,0.6303875367647058,0.5280326244623974],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۴","boundary":[0.22381678513071887,0.5128495436543167,0.24954085375816987,0.5280326244623974],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2495939052287581,0.5128495436543167,0.6118686437908497,0.5280326244623974],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7416305759803922,0.5384436629724985,0.7444973202614379,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367616299019607,0.5384436629724985,0.7407876470588235,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037184232026144,0.5384436629724985,0.7363214991830065,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6864629411764704,0.5384436629724985,0.6984309599673201,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6754832516339868,0.5384436629724985,0.6860503186274508,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.6448136070261435,0.5384436629724985,0.6721272549019606,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6373962254901958,0.5384436629724985,0.639976098856209,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6325469281045749,0.5384436629724985,0.6361878308823526,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6214748897058822,0.5384436629724985,0.6318159967320259,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"كر","boundary":[0.6043392647058821,0.5384436629724985,0.6206005228758167,0.5536267437805792],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۵","boundary":[0.22381678513071873,0.5384436629724985,0.24954085375816973,0.5536267437805792],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24959390522875796,0.5384436629724985,0.6044669812091502,0.5536267437805792],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.712344199346405,0.5643752381234217,0.7801125408496731,0.5795583189315024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6987453390522873,0.5643752381234217,0.7065360457516338,0.5795583189315024],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6938646037581697,0.5643752381234217,0.6978827614379083,0.5795583189315024],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6852918790849671,0.5643752381234217,0.6929646936274507,0.5795583189315024],"dir":"rtl"},{"str":"وسي","boundary":[0.654665461601307,0.5643752381234217,0.6845255800653594,0.5795583189315024],"dir":"rtl"},{"str":"نيشكر","boundary":[0.6129178839869279,0.5643752381234217,0.6493249468954246,0.5795583189315024],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۵","boundary":[0.2238167851307188,0.5643752381234217,0.2495349591503266,0.5795583189315024],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24959390522875802,0.5643752381234217,0.6123716503267973,0.5795583189315024],"dir":"ltr"},{"str":"موز","boundary":[0.7245342483660129,0.590565661078559,0.7458393259803919,0.6057487418866399],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7172052859477123,0.590565661078559,0.7239113848039214,0.6057487418866399],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.6951398039215685,0.590565661078559,0.7165647385620914,0.6057487418866399],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6864806249999998,0.590565661078559,0.6890604983660129,0.6057487418866399],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6816313276143788,0.590565661078559,0.6852722303921567,0.6057487418866399],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6705592892156861,0.590565661078559,0.68090039624183,0.6057487418866399],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.6534236642156861,0.590565661078559,0.6696849223856207,0.6057487418866399],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۵","boundary":[0.2238167851307188,0.590565661078559,0.24954085375816978,0.6057487418866399],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.24959390522875802,0.590565661078559,0.652342986111111,0.6057487418866399],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.7515944281045751,0.6174826181739268,0.7804288848039215,0.6326656989820075],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.6792086437908497,0.6174826181739268,0.7469435825163399,0.6326656989820075],"dir":"rtl"},{"str":"نيشك","boundary":[0.6448077124183006,0.6174826181739268,0.673858304738562,0.6326656989820075],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6362349877450979,0.6174826181739268,0.644310600490196,0.6326656989820075],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۶","boundary":[0.22381482026143773,0.6174826181739268,0.24953299428104556,0.6326656989820075],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.24959194035947696,0.6174826181739268,0.634431237745098,0.6326656989820075],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7417838357843136,0.6427134704219933,0.7446132475490195,0.6578965512300742],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.7184549428104574,0.6427134704219933,0.7409133986928103,0.6578965512300742],"dir":"rtl"},{"str":"سفيد","boundary":[0.682882949346405,0.6427134704219933,0.7135958210784312,0.6578965512300742],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6754439542483659,0.6427134704219933,0.678023827614379,0.6578965512300742],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6705946568627449,0.6427134704219933,0.6742355596405227,0.6578965512300742],"dir":"rtl"},{"str":"شكر","boundary":[0.64358556372549,0.6427134704219933,0.6698637254901959,0.6578965512300742],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۶","boundary":[0.22381482026143767,0.6427134704219933,0.24953888888888867,0.6578965512300742],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2495919403594769,0.6427134704219933,0.6413122099673202,0.6578965512300742],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7381114950980391,0.6696304275173611,0.7796488316993462,0.6848135083254419],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.698814109477124,0.6696304275173611,0.7329871160130718,0.6848135083254419],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6705789379084964,0.6696304275173611,0.6933949999999998,0.6848135083254419],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۷","boundary":[0.22381482026143767,0.6696304275173611,0.2495329942810455,0.6848135083254419],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2495919403594769,0.6696304275173611,0.6712587826797384,0.6848135083254419],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7442398692810458,0.7051301501341541,0.7794921895424837,0.7212602006392046],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7245951756535947,0.7051301501341541,0.728323304738562,0.7212602006392046],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7294859967320261,0.7051301501341541,0.7387750081699346,0.7212602006392046],"dir":"ltr"},{"str":"بيماریهای","boundary":[0.6448140482026142,0.7051301501341541,0.7195498856209149,0.7212602006392046],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند","boundary":[0.5748813602941175,0.7051301501341541,0.639265690359477,0.7212602006392046],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۹","boundary":[0.22381519607843137,0.7051301501341541,0.2532102205882353,0.7212602006392046],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.25330726715686275,0.7052736598159328,0.575021209150327,0.7204567406240135],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123433864379085,0.733136522845644,0.7801117279411764,0.7483196036537247],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.6889280392156862,0.733136522845644,0.7066197222222222,0.7483196036537247],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.6619385947712417,0.733136522845644,0.6880654616013072,0.7483196036537247],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.64726102124183,0.733136522845644,0.6613727124183006,0.7483196036537247],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۰","boundary":[0.2238140073529411,0.7327732557755288,0.25002929330065354,0.7479563365836095],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24959112745098033,0.7327732557755288,0.6449876674836602,0.7479563365836095],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123414215686275,0.7596765480981692,0.7801097630718954,0.7748596289062499],"dir":"rtl"},{"str":"قارچي","boundary":[0.6644496977124184,0.7596765480981692,0.7082918259803922,0.7748596289062499],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۰","boundary":[0.2238140073529413,0.7596765480981692,0.24972866830065368,0.7748596289062499],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2495911274509805,0.7596765480981692,0.663872026143791,0.7748596289062499],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.7379986846405231,0.7858669710533065,0.7452608415032681,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"ياهچه","boundary":[0.7024895669934642,0.7858669710533065,0.7371891584967322,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6926003799019609,0.7858669710533065,0.6977856699346406,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6877314338235295,0.7858669710533065,0.6917574509803923,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6668998897058824,0.7858669710533065,0.6868983292483661,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6534208864379086,0.7858669710533065,0.6624042687908499,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6374582883986929,0.7858669710533065,0.648072512254902,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.6239439174836602,0.7858669710533065,0.632652218137255,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"افتادگي","boundary":[0.5736491584967321,0.7858669710533065,0.6185955433006538,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.5513498570261439,0.7858669710533065,0.5670177246732027,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5464809109477125,0.7858669710533065,0.5498919240196078,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5367037214052288,0.7858669710533065,0.5452823406862746,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.5257063480392158,0.7858669710533065,0.5356760947712419,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5122587826797386,0.7858669710533065,0.5242484150326797,0.8010500518613873],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۰","boundary":[0.22381007761437913,0.7858669710533065,0.25002536356209154,0.8010500518613873],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.24958719771241836,0.7858669710533065,0.5124199019607844,0.8010500518613873],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.737994754901961,0.8114610903714884,0.745256911764706,0.8266441711795692],"dir":"rtl"},{"str":"ياهچه","boundary":[0.7024856372549021,0.8114610903714884,0.73718522875817,0.8266441711795692],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6925964501633988,0.8114610903714884,0.6977817401960786,0.8266441711795692],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6877275040849674,0.8114610903714884,0.6917535212418302,0.8266441711795692],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6668959599673204,0.8114610903714884,0.686894399509804,0.8266441711795692],"dir":"rtl"},{"str":"پيتيومي","boundary":[0.6104433006535949,0.8114610903714884,0.6624337418300654,0.8266441711795692],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۲","boundary":[0.22381007761437918,0.8114610903714884,0.24953414624183018,0.8266441711795692],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24958719771241838,0.8114610903714884,0.6081365441176472,0.8266441711795692],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.737994754901961,0.8361138586795691,0.745256911764706,0.85129693948765],"dir":"rtl"},{"str":"ياهچه","boundary":[0.7024856372549021,0.8361138586795691,0.73718522875817,0.85129693948765],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6925964501633988,0.8361138586795691,0.6977817401960786,0.85129693948765],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6877275040849674,0.8361138586795691,0.6917535212418302,0.85129693948765],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6668959599673204,0.8361138586795691,0.686894399509804,0.85129693948765],"dir":"rtl"},{"str":"ريزوكتونيايي","boundary":[0.5859001184640524,0.8361138586795691,0.6619130514705883,0.85129693948765],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۴","boundary":[0.22380811274509818,0.8361138586795691,0.24953218137254915,0.85129693948765],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24958523284313738,0.8361138586795691,0.5860769566993466,0.85129693948765],"dir":"ltr"},{"str":"يازده","boundary":[0.4852531045751634,0.8815994173916903,0.5155769321895425,0.8967824981997712],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22259,0.18521,0.78043,0.89678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/660e6b26e45d0ea7486dcf4621095a6e.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/1b35ac9024a547649b44004dd9bc6057.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.2238,0.1871,0.2194,0.10322]},"elements":[{"words":[{"str":"روشهاي","boundary":[0.7209216911764705,0.1871015544113005,0.7805987009803922,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"مد","boundary":[0.6999938684640522,0.1871015544113005,0.7150192238562091,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6951131331699346,0.1871015544113005,0.6990350122549019,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6865404084967319,0.1871015544113005,0.6941169444444444,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"يت","boundary":[0.6656931454248365,0.1871015544113005,0.6855815522875816,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"گياهچه","boundary":[0.6165910620915032,0.1871015544113005,0.6618734395424835,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6054757965686273,0.1871015544113005,0.6106748406862743,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6006048856209149,0.1871015544113005,0.6045071160130717,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.5797772712418299,0.1871015544113005,0.5995870833333331,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.556377642973856,0.1871015544113005,0.574069325980392,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.5293881985294115,0.1871015544113005,0.5555150653594769,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5147106249999998,0.1871015544113005,0.5288223161764702,0.2022846352193813],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۵","boundary":[0.2238097630718951,0.1871015544113005,0.24952793709150292,0.2022846352193813],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.24958688316993433,0.1871015544113005,0.5129225939542481,0.2022846352193813],"dir":"ltr"},{"str":"پژمردگي","boundary":[0.6926806249999996,0.21234455312401354,0.745775322712418,0.22752763393209435],"dir":"rtl"},{"str":"ورتيسليومي","boundary":[0.6177935620915028,0.21234455312401354,0.6883657720588232,0.22752763393209435],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۶","boundary":[0.22380779820261387,0.21234455312401354,0.24953186683006487,0.22752763393209435],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24958491830065307,0.21234455312401354,0.6155359272875813,0.22752763393209435],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890023897058818,0.23791286120482158,0.7457438848039211,0.2530959420129024],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.6546545098039209,0.23791286120482158,0.6836599101307184,0.2530959420129024],"dir":"rtl"},{"str":"فومايي","boundary":[0.6092286968954242,0.23791286120482158,0.651050939542483,0.2530959420129024],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۷","boundary":[0.22380386846405181,0.23791286120482158,0.24952793709150278,0.2530959420129024],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24958098856209102,0.23791286120482158,0.6081303349673198,0.2530959420129024],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6889984599673198,0.2635069805230034,0.7457399550653591,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"خشك","boundary":[0.6447987254901956,0.2635069805230034,0.683426090686274,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6313177573529406,0.2635069805230034,0.6403011397058819,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.621460008169934,0.2635069805230034,0.6255528308823524,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6141369403594765,0.2635069805230034,0.6206072549019601,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"وه","boundary":[0.6006481127450974,0.2635069805230034,0.6136083905228752,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5846678308823524,0.2635069805230034,0.5997423080065354,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.5503042320261432,0.2635069805230034,0.5793096323529405,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.534107814542483,0.2635069805230034,0.5436492197712411,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5267827818627445,0.2635069805230034,0.5330232066993458,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.521913835784313,0.2635069805230034,0.5253248488562084,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5121366462418294,0.2635069805230034,0.5207152655228752,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.5011392728758164,0.2635069805230034,0.5111090196078426,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.4876917075163392,0.2635069805230034,0.49968133986928037,0.27869006133108426],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۹","boundary":[0.22380386846405162,0.2635069805230034,0.24952793709150262,0.27869006133108426],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24958098856209085,0.2635069805230034,0.4866444321895419,0.27869006133108426],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6889984599673196,0.2881658220634074,0.7457399550653588,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6803353513071888,0.2881658220634074,0.6834889665032672,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"نفش","boundary":[0.650925187908496,0.2881658220634074,0.6797792933006528,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.6165773080065352,0.2881658220634074,0.6455827083333325,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.5942956903594764,0.2881658220634074,0.6099635580065351,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5894267442810449,0.2881658220634074,0.5928377573529403,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5796495547385613,0.2881658220634074,0.588228174019607,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.5686521813725482,0.2881658220634074,0.5786219281045745,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5552046160130711,0.2881658220634074,0.5671942483660123,0.30334890287148825],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۰","boundary":[0.22379993872548937,0.2881658220634074,0.2500152246732018,0.30334890287148825],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2495770588235286,0.2881658220634074,0.5528978594771234,0.30334890287148825],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6889945302287575,0.3137584230735085,0.7457360253267966,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"پيتيومي","boundary":[0.6349900980392149,0.3137584230735085,0.6833042687908489,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.600642218137254,0.3137584230735085,0.6296476184640514,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.587114093137254,0.3137584230735085,0.5950325163398684,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.5527662132352933,0.3137584230735085,0.5818777165032671,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.5365265686274501,0.3137584230735085,0.5460679738562082,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5292015359477115,0.3137584230735085,0.5354419607843127,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5243325898692801,0.3137584230735085,0.5277436029411755,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5145534354575154,0.3137584230735085,0.5231320547385612,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5072264379084958,0.3137584230735085,0.5135258088235284,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5023574918300645,0.3137584230735085,0.5061811274509794,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.4889099264705873,0.3137584230735085,0.5008995588235284,0.32894150388158927],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۱","boundary":[0.22379600898692711,0.3137584230735085,0.2495200776143781,0.32894150388158927],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24957312908496634,0.3137584230735085,0.48663657271241745,0.32894150388158927],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6889906004901951,0.33936468885633675,0.7457320955882344,0.35454776966441753],"dir":"rtl"},{"str":"فيتوفتورايي","boundary":[0.6165714133986918,0.33936468885633675,0.6839408864379075,0.35454776966441753],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6042811560457506,0.33936468885633675,0.6100048202614369,0.35454776966441753],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.600644183006535,0.33936468885633675,0.6032830024509794,0.35454776966441753],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.5834358578431362,0.33936468885633675,0.5991076552287572,0.35454776966441753],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۲","boundary":[0.22381421977124183,0.3393648214320944,0.24953828839869283,0.3545479022401752],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24959133986928103,0.33936468885633675,0.5823551797385611,0.3545479022401752],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890088112745097,0.3649574224421954,0.745750306372549,0.3801405032502762],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6803908946078431,0.3649574224421954,0.6826465645424835,0.3801405032502762],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.6656917075163398,0.3649574224421954,0.6788484722222221,0.3801405032502762],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۵","boundary":[0.22381421977124177,0.3649574224421954,0.24953828839869277,0.3801405032502762],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.249591339869281,0.3649574224421954,0.6633692320261437,0.3801405032502762],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890088112745097,0.39056368822502374,0.745750306372549,0.4057467690331045],"dir":"rtl"},{"str":"اسكلروتيومي","boundary":[0.6067692075163398,0.39056368822502374,0.683568088235294,0.4057467690331045],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.5905727900326796,0.39056368822502374,0.6001141952614378,0.4057467690331045],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5832477573529411,0.39056368822502374,0.5894881821895425,0.4057467690331045],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5783788112745097,0.39056368822502374,0.5817898243464051,0.4057467690331045],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5686016217320261,0.39056368822502374,0.5771802410130717,0.4057467690331045],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.557604248366013,0.39056368822502374,0.5675739950980392,0.4057467690331045],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5441566830065359,0.39056368822502374,0.556146315359477,0.4057467690331045],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۶","boundary":[0.22381421977124172,0.39056368822502374,0.24953828839869271,0.4057467690331045],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.24959133986928095,0.39056368822502374,0.541883329248366,0.4057467690331045],"dir":"ltr"},{"str":"سفيدك","boundary":[0.7000395874183005,0.41518457206340753,0.7455184517973855,0.4303676528714883],"dir":"rtl"},{"str":"پو","boundary":[0.6827860702614377,0.41518457206340753,0.6949309272875815,0.4303676528714883],"dir":"rtl"},{"str":"دري","boundary":[0.655873255718954,0.41518457206340753,0.681980473856209,0.4303676528714883],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.6335778839869279,0.41518457206340753,0.6492457516339867,0.4303676528714883],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6287089379084965,0.41518457206340753,0.6321199509803919,0.4303676528714883],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6189297834967319,0.41518457206340753,0.6275084027777776,0.4303676528714883],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.6079324101307187,0.41518457206340753,0.617902156862745,0.4303676528714883],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5944848447712416,0.41518457206340753,0.6064744771241828,0.4303676528714883],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۷","boundary":[0.2238161846405227,0.41518457206340753,0.2495402532679737,0.4303676528714883],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24959330473856192,0.41518457206340753,0.5934375694444444,0.4303676528714883],"dir":"ltr"},{"str":"سفيدك","boundary":[0.7000415522875815,0.44079083784623585,0.7455204166666666,0.45597391865431663],"dir":"rtl"},{"str":"كركي","boundary":[0.6620174019607842,0.44079083784623585,0.6957876102941175,0.45597391865431663],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.6397534681372548,0.44079083784623585,0.6554213357843136,0.45597391865431663],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6348845220588234,0.44079083784623585,0.6382955351307188,0.45597391865431663],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6251073325163398,0.44079083784623585,0.6336859517973855,0.45597391865431663],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.6141099591503266,0.44079083784623585,0.6240797058823528,0.45597391865431663],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.6006623937908495,0.44079083784623585,0.6126520261437907,0.45597391865431663],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹","boundary":[0.22381618464052278,0.44079083784623585,0.24954025326797377,0.45597391865431663],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.249593304738562,0.44079083784623585,0.6007901102941176,0.45597391865431663],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429444730392156,0.46638495716441764,0.7455243464052288,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258088480392156,0.46638495716441764,0.7424827287581698,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"سفيد","boundary":[0.6902368545751634,0.46638495716441764,0.7209497263071896,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6767224836601307,0.46638495716441764,0.6857058660130718,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6693326102941175,0.46638495716441764,0.6719124836601307,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6521969852941175,0.46638495716441764,0.6688708660130718,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"برگي","boundary":[0.615367475490196,0.46638495716441764,0.646976327614379,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"سرکوسپورايي","boundary":[0.5270014093137254,0.46638495716441764,0.6103727777777777,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.5120605433006534,0.46638495716441764,0.5216019485294116,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5047355106209149,0.46638495716441764,0.5109759354575162,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.49986656454248346,0.46638495716441764,0.5032775776143789,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4900893749999999,0.46638495716441764,0.4986679942810456,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.4790920016339868,0.46638495716441764,0.48906174836601296,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.46564443627450963,0.46638495716441764,0.4776340686274508,0.4815680379724984],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰","boundary":[0.22381225490196058,0.46638495716441764,0.25001378676470565,0.4815680379724984],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.2495893749999998,0.46638495716441764,0.4645460743464051,0.4815680379724984],"dir":"ltr"},{"str":"گال","boundary":[0.7233704452614378,0.4919790764825994,0.7456599223856207,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"زگيلي","boundary":[0.6816543055555554,0.4919790764825994,0.7185014991830064,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6730403186274508,0.4919790764825994,0.6758697303921568,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.6497114256535946,0.4919790764825994,0.6721698815359476,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6374565359477122,0.4919790764825994,0.6453749591503266,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.603092937091503,0.4919790764825994,0.6322044403594769,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.5868965196078428,0.4919790764825994,0.5964379248366011,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5795714869281043,0.4919790764825994,0.5858119117647057,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5661239215686272,0.4919790764825994,0.5781135539215684,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5587969240196076,0.4919790764825994,0.5650962949346402,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5539279779411763,0.4919790764825994,0.5577516135620912,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5404804125816991,0.4919790764825994,0.5524700449346402,0.5071621572906801],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۲","boundary":[0.22381421977124158,0.4919790764825994,0.24952453431372526,0.5071621572906801],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2495913398692808,0.4919790764825994,0.5382070588235293,0.5071621572906801],"dir":"ltr"},{"str":"زنگ","boundary":[0.7172439828431371,0.5175853422654277,0.7453416135620913,0.5327684230735085],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.7010888276143789,0.5175853422654277,0.710630232843137,0.5327684230735085],"dir":"rtl"},{"str":"غن","boundary":[0.6900934191176468,0.5175853422654277,0.7000042197712415,0.5327684230735085],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6803162295751631,0.5175853422654277,0.6888948488562089,0.5327684230735085],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6729892320261436,0.5175853422654277,0.6792886029411762,0.5327684230735085],"dir":"rtl"},{"str":"قند","boundary":[0.655871290849673,0.5175853422654277,0.6719439215686271,0.5327684230735085],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۴","boundary":[0.22381225490196058,0.5175853422654277,0.24952256944444423,0.5327684230735085],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2495893749999998,0.5175853422654277,0.6560147263071894,0.5327684230735085],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.703713892973856,0.5435548751183712,0.7452512295751632,0.558737955926452],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6644479452614377,0.5435548751183712,0.6986209517973854,0.558737955926452],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6362330065359477,0.5435537198153408,0.6590490686274509,0.5587368006234217],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۶","boundary":[0.2238128390522875,0.5435537198153408,0.24955852124182998,0.5587368006234217],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2495899591503267,0.5435537198153408,0.6344292565359477,0.5587368006234217],"dir":"ltr"},{"str":"نما","boundary":[0.7625996446078431,0.5710411693102904,0.7793364011437908,0.5862242501183712],"dir":"rtl"},{"str":"تود","boundary":[0.7417857843137254,0.5710411693102904,0.762076989379085,0.5862242501183712],"dir":"rtl"},{"str":"مولد","boundary":[0.7086639828431371,0.5710411693102904,0.7363077287581699,0.5862242501183712],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6938940604575162,0.5710411693102904,0.7033961683006535,0.5862242501183712],"dir":"rtl"},{"str":"يست","boundary":[0.662014056372549,0.5710411693102904,0.6929646772875816,0.5862242501183712],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند","boundary":[0.595707577614379,0.5710411693102904,0.6576913439542483,0.5862242501183712],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۸","boundary":[0.22381087418300646,0.5710411693102904,0.24955655637254898,0.5862242501183712],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2495879942810457,0.5710411693102904,0.5939352655228757,0.5862242501183712],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123382883986928,0.5975948593355429,0.7801066299019608,0.6127779401436237],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6497080800653595,0.5975948593355429,0.7073691339869281,0.6127779401436237],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.626275049019608,0.5975948593355429,0.6442575326797387,0.6127779401436237],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.5993465155228759,0.5975948593355429,0.6257032720588236,0.6127779401436237],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5846748366013073,0.5975948593355429,0.5987747385620915,0.6127779401436237],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۰","boundary":[0.22380694444444446,0.5975948593355429,0.24972160539215685,0.6127779401436237],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.2495840645424837,0.5975948593355429,0.5828710866013073,0.6127779401436237],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890015359477124,0.623771617517953,0.7457430310457517,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6767132434640523,0.623771617517953,0.6846316666666666,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"نكروز","boundary":[0.6349971037581699,0.623771617517953,0.6714080964052287,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"آو","boundary":[0.6177141135620914,0.623771617517953,0.6295642401960784,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6140594566993464,0.623771617517953,0.6170244444444444,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.5920234477124182,0.623771617517953,0.6134758905228758,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5832817442810457,0.623771617517953,0.5855158006535947,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5783970792483659,0.623771617517953,0.5823995179738561,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5722666870915032,0.623771617517953,0.5778803186274509,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5673977410130717,0.623771617517953,0.5707910702614377,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5588230514705882,0.623771617517953,0.5659299836601306,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5551467810457515,0.623771617517953,0.558343623366013,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5502621160130718,0.623771617517953,0.5542645547385621,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"يي","boundary":[0.5355688235294117,0.623771617517953,0.5497826879084967,0.6389546983260338],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۰","boundary":[0.2238030147058823,0.623771617517953,0.2500183006535947,0.6389546983260338],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.24958013480392152,0.623771617517953,0.5345195833333334,0.6389546983260338],"dir":"ltr"},{"str":"سرطان","boundary":[0.7037046527777778,0.6483925013563367,0.7456035253267975,0.6635755821644175],"dir":"rtl"},{"str":"گال","boundary":[0.6767112785947713,0.6483925013563367,0.6990007557189543,0.6635755821644175],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.6423496446078432,0.6483925013563367,0.671461147875817,0.6635755821644175],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6262102083333334,0.6483925013563367,0.6357516135620915,0.6635755821644175],"dir":"rtl"},{"str":"غن","boundary":[0.6152147998366013,0.6483925013563367,0.625125600490196,0.6635755821644175],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6054376102941177,0.6483925013563367,0.6140162295751634,0.6635755821644175],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.598110612745098,0.6483925013563367,0.6044099836601308,0.6635755821644175],"dir":"rtl"},{"str":"قند","boundary":[0.5809926715686274,0.6483925013563367,0.5970653022875817,0.6635755821644175],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۱","boundary":[0.2238010498366013,0.6483925013563367,0.2495251184640523,0.6635755821644175],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.24957816993464052,0.6483925013563367,0.5786859150326799,0.6635755821644175],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123284640522876,0.6753094584517046,0.7800968055555555,0.6904925392597854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6987296037581698,0.6753094584517046,0.7065203104575163,0.6904925392597854],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6938488684640522,0.6753094584517046,0.6978670261437908,0.6904925392597854],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6852761437908496,0.6753094584517046,0.6929489583333333,0.6904925392597854],"dir":"rtl"},{"str":"وسي","boundary":[0.6546497263071895,0.6753094584517046,0.6845098447712419,0.6904925392597854],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.6311695383986929,0.6753094584517046,0.6491520220588236,0.6904925392597854],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.6042410049019609,0.6753094584517046,0.6305977614379086,0.6904925392597854],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5895693259803922,0.6753094584517046,0.6036692279411765,0.6904925392597854],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۲","boundary":[0.22380104983660135,0.6753094584517046,0.24951922385620917,0.6904925392597854],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.24957816993464058,0.6753094584517046,0.5902491707516341,0.6904925392597854],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.734376262254902,0.7014862166341145,0.7456447875816994,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012505310457517,0.7014862166341145,0.7335529820261438,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.6741923161764707,0.7014862166341145,0.6954973937908497,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6668633537581701,0.7014862166341145,0.6735694526143792,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.6447978717320263,0.7014862166341145,0.6662228063725492,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6286328921568629,0.7014862166341145,0.638174297385621,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6213078594771244,0.7014862166341145,0.6275482843137257,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.616438913398693,0.7014862166341145,0.6198499264705883,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6066617238562093,0.7014862166341145,0.6152403431372551,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.5956643504901963,0.7014862166341145,0.6056340972222225,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5822167851307191,0.7014862166341145,0.5942064174836602,0.7166692974421953],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۲","boundary":[0.22379908496732043,0.7014862166341145,0.24952315359477142,0.7166692974421953],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24957620506535966,0.7014862166341145,0.5823602205882356,0.7166692974421953],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343742973856211,0.7261450581745185,0.7456428227124186,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012485661764708,0.7261450581745185,0.7335510171568629,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"زر","boundary":[0.681586119281046,0.7261450581745185,0.6958274918300655,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.6620003022875819,0.7261450581745185,0.6807805228758171,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6458078145424838,0.7261450581745185,0.6553492197712419,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6384827818627453,0.7261450581745185,0.6447232066993466,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6336138357843139,0.7261450581745185,0.6370248488562092,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6238366462418302,0.7261450581745185,0.632415265522876,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6165096486928107,0.7261450581745185,0.6228090196078433,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6116407026143793,0.7261450581745185,0.6154643382352943,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5981931372549022,0.7261450581745185,0.6101827696078433,0.7413281389825993],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۳","boundary":[0.22379908496732043,0.7261450581745185,0.24952315359477142,0.7413281389825993],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24957620506535966,0.7261450581745185,0.5970967401960787,0.7413281389825993],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343917442810457,0.7517383062805792,0.7456602696078432,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012660130718954,0.7517383062805792,0.7335684640522876,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"زر","boundary":[0.6816035661764706,0.7517383062805792,0.6958449387254901,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.6620177491830065,0.7517383062805792,0.6807979697712417,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"خف","boundary":[0.6398618831699346,0.7517383062805792,0.6561899468954248,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"يف","boundary":[0.6178022957516339,0.7517383062805792,0.6390582516339869,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6016353513071895,0.7517383062805792,0.6111767565359477,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.594310318627451,0.7517383062805792,0.6005507434640524,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5894413725490196,0.7517383062805792,0.592852385620915,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.579664183006536,0.7517383062805792,0.5882428022875817,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.5686668096405229,0.7517383062805792,0.5786365563725491,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5552192442810457,0.7517383062805792,0.5672088766339869,0.76692138708866],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۴","boundary":[0.223814566993464,0.7517383062805792,0.249538635620915,0.76692138708866],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24959168709150323,0.7517383062805792,0.552912487745098,0.76692138708866],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343897794117648,0.7773445720634075,0.7456583047385621,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012640482026145,0.7773445720634075,0.7335664991830065,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدگي","boundary":[0.6423592320261438,0.7773445720634075,0.6966289215686274,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"بوته","boundary":[0.6141240604575162,0.7773445720634075,0.6366375326797384,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.5979296078431372,0.7773445720634075,0.6074710130718953,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5906045751633987,0.7773445720634075,0.596845,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5857356290849672,0.7773445720634075,0.5891466421568626,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5759584395424836,0.7773445720634075,0.5845370588235294,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.568631441993464,0.7773445720634075,0.5749308129084967,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5637624959150327,0.7773445720634075,0.5675861315359477,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5503149305555556,0.7773445720634075,0.5623045629084967,0.7925276528714882],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۴","boundary":[0.22381260212418294,0.7773445720634075,0.24953667075163394,0.7925276528714882],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.24958972222222217,0.7773445720634075,0.5492342524509805,0.7925276528714882],"dir":"ltr"},{"str":"ري","boundary":[0.7342502736928104,0.8029386913815894,0.7450904575163397,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"زوما","boundary":[0.7085438888888888,0.8029386913815894,0.7336667075163397,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7048892320261436,0.8029386913815894,0.7081037581699345,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6951356209150326,0.8029386913815894,0.704295841503268,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6841068096405227,0.8029386913815894,0.690040714869281,0.8181217721896701],"dir":"ltr"},{"str":"ريشه","boundary":[0.6546612785947711,0.8029386913815894,0.6836666789215685,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"گنايي","boundary":[0.6165880065359476,0.8029386913815894,0.650063484477124,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6030893545751632,0.8029386913815894,0.6120727369281045,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.5686943178104573,0.8029386913815894,0.5976997181372548,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"ريشي","boundary":[0.528219975490196,0.8029386913815894,0.5626641339869279,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5220601102941176,0.8029386913815894,0.528003839869281,0.8181217721896701],"dir":"ltr"},{"str":"چ","boundary":[0.5058951307189541,0.8029386913815894,0.5154365359477122,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.49857009803921554,0.8029386913815894,0.5048105228758168,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4937011519607841,0.8029386913815894,0.4971121650326795,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4839239624183005,0.8029386913815894,0.49250258169934624,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4765969648692809,0.8029386913815894,0.4828963357843135,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"قند","boundary":[0.4594790236928103,0.8029386913815894,0.47555165441176445,0.8181217721896701],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۷","boundary":[0.2238086723856207,0.8029386913815894,0.24953274101307168,0.8181217721896701],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.24958579248365992,0.8029386913815894,0.457187986111111,0.8181217721896701],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7416224632352939,0.8285069994623975,0.7444892075163397,0.8436900802704783],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367535171568625,0.8285069994623975,0.7407795343137253,0.8436900802704783],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037103104575161,0.8285069994623975,0.7363133864379082,0.8436900802704783],"dir":"rtl"},{"str":"فيتوپلاسمايي","boundary":[0.6214707066993461,0.8285069994623975,0.6987018586601305,0.8436900802704783],"dir":"rtl"},{"str":"جاروك","boundary":[0.5711621936274507,0.8285069994623975,0.6162539787581697,0.8436900802704783],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند","boundary":[0.5085811070261436,0.8285069994623975,0.5657430841503266,0.8436900802704783],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.22380867238562052,0.8285069994623975,0.24953274101307152,0.8436900802704783],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24958579248365972,0.8285069994623975,0.4976780473856206,0.8436900802704783],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2238,0.1871,0.7806,0.84369],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دوازده","boundary":[0.48035114379084964,0.8815994173916903,0.519487410130719,0.8967824981997712],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48035,0.8816,0.51949,0.89678],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/10ecc6075098195d9a8b9d009ee23ac1.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/8d93f90a87fd75254fe6cd3d18508333.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22259,0.1871,0.21958,0.10322]},"elements":[{"words":[{"str":"چكيده","boundary":[0.7037169934640523,0.18710182587594698,0.7452543300653595,0.20228490668402782],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6644510457516339,0.18710182587594698,0.6986240522875816,0.20228490668402782],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6362315931372549,0.18710182587594698,0.6590476552287581,0.20228490668402782],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۰","boundary":[0.2238114256535946,0.18710182587594698,0.24972608660130702,0.20228490668402782],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.24958854575163383,0.18710182587594698,0.6344278431372548,0.20228490668402782],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.7749513643790849,0.21365551590119947,0.7794823529411763,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7675438071895423,0.21365551590119947,0.7744522875816992,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"رست","boundary":[0.7332057516339867,0.21365551590119947,0.7665476184640521,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"قا","boundary":[0.7184142156862743,0.21365551590119947,0.7282071241830064,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"رچه","boundary":[0.6901672549019605,0.21365551590119947,0.7174730433006533,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6717996568627448,0.21365551590119947,0.6890551388888886,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6214714950980389,0.21365551590119947,0.6678541993464049,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5908018504901957,0.21365551590119947,0.6169051388888885,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5772658660130716,0.21365551590119947,0.5845083741830062,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.556455935457516,0.21365551590119947,0.576383639705882,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"نيشک","boundary":[0.522055004084967,0.21365551590119947,0.5511055964052284,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5134822794117643,0.21365551590119947,0.5215578921568623,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5000013112745094,0.21365551590119947,0.5081948161764702,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.4765191584967316,0.21365551590119947,0.49450164215686226,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.44959062499999947,0.21365551590119947,0.4759473815359472,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.4349189460784309,0.21365551590119947,0.4490188480392152,0.22883859670928028],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۲","boundary":[0.22258970588235294,0.21365485617897725,0.24830787990196077,0.22883793698705807],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.24959014297385615,0.2141616329308712,0.4266813357843138,0.22839774404198232],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7417888888888889,0.24909159663036612,0.7801097998366013,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7209012050653595,0.24909159663036612,0.7257178513071895,0.267115586529356],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7258088194444444,0.24909159663036612,0.7361885171568627,0.267115586529356],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7110183333333333,0.24909159663036612,0.7133181944444444,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7061223815359476,0.24909159663036612,0.7097284517973855,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6963351429738562,0.24909159663036612,0.7049561233660131,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6901959599673202,0.24909159663036612,0.695108239379085,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":"ريهاي","boundary":[0.6374600980392157,0.24909159663036612,0.6879940645424837,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5846822508169933,0.24909159663036612,0.6305255269607842,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.5355804493464051,0.24909159663036612,0.5784404370915032,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5171652328431372,0.24909159663036612,0.5334741870915033,0.267115586529356],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۷","boundary":[0.2238163153594771,0.24909159663036612,0.25320602124183006,0.267115586529356],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.2533086519607843,0.2486603585907907,0.35597669117647057,0.2666843484897806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35636388888888887,0.2486603585907907,0.5128104248366012,0.2666843484897806],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7442398692810458,0.2813930289220328,0.7794921895424837,0.2975230794270833],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7245951756535947,0.2813930289220328,0.728323304738562,0.2975230794270833],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7294859967320261,0.2813930289220328,0.7387750081699346,0.2975230794270833],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.6448119607843137,0.2813930289220328,0.7194267279411765,0.2975230794270833],"dir":"rtl"},{"str":"يونجه","boundary":[0.6006609763071895,0.2813930289220328,0.6397165727124182,0.2975230794270833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5859050163398691,0.2813930289220328,0.5946095506535947,0.2975230794270833],"dir":"rtl"},{"str":"شبدر","boundary":[0.5454320629084967,0.2813930289220328,0.580813803104575,0.2975230794270833],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۹","boundary":[0.22381519607843137,0.2813930289220328,0.2532102205882353,0.2975230794270833],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.2533096977124183,0.2815365386038115,0.5455604248366014,0.2967196194118923],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7760601674836601,0.3065586472143307,0.7788620710784314,0.3217417280224115],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7711892565359477,0.3065586472143307,0.7750914869281046,0.3217417280224115],"dir":"rtl"},{"str":"ماريه","boundary":[0.7307129493464052,0.3065586472143307,0.7707373366013073,0.3217417280224115],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7123453513071896,0.3065586472143307,0.7296008333333334,0.3217417280224115],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.6669038194444444,0.3065586472143307,0.7080167442810458,0.3217417280224115],"dir":"rtl"},{"str":"علو","boundary":[0.6399104452614378,0.3065586472143307,0.6607518137254902,0.3217417280224115],"dir":"rtl"},{"str":"فهاي","boundary":[0.6092408006535948,0.3065586472143307,0.6382756740196078,0.3217417280224115],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۱","boundary":[0.2238159722222223,0.3065586472143307,0.24953414624183012,0.3217417280224115],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.2495930923202615,0.3061953801442155,0.6081424387254903,0.32137846095229633],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123433864379086,0.3312053422900883,0.7801117279411766,0.3463884230981691],"dir":"rtl"},{"str":"قارچي","boundary":[0.6644516625816995,0.3312053422900883,0.7082937908496734,0.3463884230981691],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۱","boundary":[0.22381597222222246,0.3312053422900883,0.24953414624183032,0.3463884230981691],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2495930923202617,0.3312053422900883,0.6638739910130722,0.3463884230981691],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429442606209153,0.3545155348159327,0.7455241339869284,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258086356209154,0.3545155348159327,0.7424825163398695,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7159390972222226,0.3545155348159327,0.7204366830065363,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7049397589869284,0.3545155348159327,0.7150961683006539,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6841082148692814,0.3545155348159327,0.704106654411765,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6755256658496736,0.3545155348159327,0.6783550776143794,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.6521967728758173,0.3545155348159327,0.6746552287581702,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6349550449346408,0.3545155348159327,0.6473926674836604,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6129170710784316,0.3545155348159327,0.6342830596405232,0.36969861562401346],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۱","boundary":[0.22381597222222252,0.3545155348159327,0.24954004084967352,0.36969861562401346],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24959309232026175,0.3545155348159327,0.6118678308823533,0.36969861562401346],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429442606209155,0.37821480564926596,0.7455241339869285,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258086356209154,0.37821480564926596,0.7424825163398696,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"قهوه","boundary":[0.6939129125816997,0.37821480564926596,0.7212540686274515,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6779326307189546,0.37821480564926596,0.6930071078431376,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6693677655228762,0.37821480564926596,0.6721971772875821,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.6460388725490199,0.37821480564926596,0.6684973284313729,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6288108986928107,0.37821480564926596,0.6412485212418304,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6067729248366016,0.37821480564926596,0.6281389133986931,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5944865972222225,0.37821480564926596,0.6024050204248369,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"شبدر","boundary":[0.5576728063725492,0.37821480564926596,0.5894093750000002,0.39339788645734675],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۲","boundary":[0.22381793709150344,0.37821480564926596,0.24954200571895443,0.39339788645734675],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24959505718954267,0.37821480564926596,0.5529158578431376,0.39339788645734675],"dir":"ltr"},{"str":"نق","boundary":[0.7355956495098042,0.4009803170129023,0.7447106781045754,0.4161633978209831],"dir":"rtl"},{"str":"طه","boundary":[0.7184580596405231,0.4009803170129023,0.7348372099673205,0.4161633978209831],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7085983455882355,0.4009803170129023,0.7126911683006538,0.4161633978209831],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.701275277777778,0.4009803170129023,0.7077455923202617,0.4161633978209831],"dir":"rtl"},{"str":"وه","boundary":[0.6877864501633989,0.4009803170129023,0.7007467279411768,0.4161633978209831],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6718061683006539,0.4009803170129023,0.6868806454248368,0.4161633978209831],"dir":"rtl"},{"str":"يونجه","boundary":[0.6313318259803924,0.4009803170129023,0.6682556495098041,0.4161633978209831],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۴","boundary":[0.22381400735294138,0.4009803170129023,0.24953807598039238,0.4161633978209831],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2495911274509806,0.4009803170129023,0.6302511478758173,0.4161633978209831],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890085988562094,0.4237458283765387,0.7457500939542486,0.43892890918461946],"dir":"rtl"},{"str":"ريزوکتونيايي","boundary":[0.6080107924836603,0.4237458283765387,0.6840237254901962,0.43892890918461946],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.5736471936274511,0.4237458283765387,0.6026525939542485,0.43892890918461946],"dir":"rtl"},{"str":"يونجه","boundary":[0.5331237295751635,0.4237458283765387,0.5700514828431373,0.43892890918461946],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۵","boundary":[0.22380811274509818,0.4237458283765387,0.24953218137254915,0.43892890918461946],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24958523284313738,0.4237458283765387,0.5308484109477126,0.43892890918461946],"dir":"ltr"},{"str":"زنگ","boundary":[0.7172378758169936,0.44649767496744774,0.7453355065359479,0.46168075577552853],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6999607802287582,0.44649767496744774,0.7123984027777779,0.46168075577552853],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6779228063725491,0.44649767496744774,0.6992887949346406,0.46168075577552853],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۶","boundary":[0.22380614787581707,0.44649767496744774,0.24953021650326807,0.46168075577552853],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2495832679738563,0.44649767496744774,0.6780996446078433,0.46168075577552853],"dir":"ltr"},{"str":"پژمردگي","boundary":[0.6926875816993464,0.46922580628057925,0.7457822794117648,0.48440888708866003],"dir":"rtl"},{"str":"فوز","boundary":[0.6668043586601307,0.46922580628057925,0.6875730269607843,0.48440888708866003],"dir":"rtl"},{"str":"اريومي","boundary":[0.6264282598039215,0.46922580628057925,0.666391736111111,0.48440888708866003],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۷","boundary":[0.22381279003267968,0.46922580628057925,0.24953685866013067,0.48440888708866003],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.24958991013071888,0.46922580628057925,0.626571695261438,0.48440888708866003],"dir":"ltr"},{"str":"آنتراکنوز","boundary":[0.6939097303921568,0.4919776528714883,0.7456938602941175,0.507160733679569],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6766994403594769,0.4919776528714883,0.6891370629084966,0.507160733679569],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6546614665032678,0.4919776528714883,0.6760274550653593,0.507160733679569],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۸","boundary":[0.22381279003267962,0.4919776528714883,0.24953685866013062,0.507160733679569],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.24958991013071885,0.4919776528714883,0.6523389910130718,0.507160733679569],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.741626580882353,0.5147431642351247,0.7444933251633987,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367576348039215,0.5147431642351247,0.7407836519607843,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037144281045752,0.5147431642351247,0.7363175040849673,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"ساق","boundary":[0.6730447834967319,0.5147431642351247,0.6982619158496731,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"سياه","boundary":[0.6423594199346404,0.5147431642351247,0.6684410947712418,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"بهاره","boundary":[0.6092395833333333,0.5147431642351247,0.6386300980392156,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6005823692810456,0.5147431642351247,0.6032231535947711,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5919919607843136,0.5147431642351247,0.5992108905228757,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5883373039215686,0.5147431642351247,0.5901135457516339,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.5711682761437907,0.5147431642351247,0.5871387336601306,0.5299262450432054],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۰","boundary":[0.22381279003267968,0.5147431642351247,0.2500280759803921,0.5299262450432054],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.24958991013071888,0.5147431642351247,0.5713431495098039,0.5299262450432054],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429410784313726,0.537508675598761,0.7455209517973856,0.5526917564068418],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258054534313725,0.537508675598761,0.7424793341503267,0.5526917564068418],"dir":"rtl"},{"str":"سياه","boundary":[0.6951338439542483,0.537508675598761,0.7212155187908497,0.5526917564068418],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6803187295751633,0.537508675598761,0.6888835947712417,0.5526917564068418],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6754497834967319,0.537508675598761,0.6786898529411763,0.5526917564068418],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6595441666666666,0.537508675598761,0.6740802696078431,0.5526917564068418],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۰","boundary":[0.22380886029411762,0.537508675598761,0.25002414624183006,0.5526917564068418],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24958598039215682,0.537508675598761,0.659687602124183,0.5526917564068418],"dir":"ltr"},{"str":"سفيدك","boundary":[0.7000342279411764,0.5611699887300742,0.7453421486928103,0.5763530695381549],"dir":"rtl"},{"str":"كركي","boundary":[0.662010077614379,0.5611699887300742,0.6957802859477124,0.5763530695381549],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6447506658496731,0.5611699887300742,0.6571882883986927,0.5763530695381549],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6227126919934639,0.5611699887300742,0.6440786805555555,0.5763530695381549],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6104420833333333,0.5611699887300742,0.6183605065359475,0.5763530695381549],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5956446527777777,0.5611699887300742,0.604209517973856,0.5763530695381549],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5907757066993463,0.5611699887300742,0.5940157761437908,0.5763530695381549],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5748700898692809,0.5611699887300742,0.5894061928104574,0.5763530695381549],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۱","boundary":[0.2238068954248365,0.5611699887300742,0.2495309640522875,0.5763530695381549],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24958401552287574,0.5611699887300742,0.5750135253267974,0.5763530695381549],"dir":"ltr"},{"str":"سوختگي","boundary":[0.6890014869281046,0.5839355000937105,0.7454286029411765,0.5991185809017913],"dir":"rtl"},{"str":"آسکوکيتايي","boundary":[0.6153581862745098,0.5839355000937105,0.6843152736928104,0.5991185809017913],"dir":"rtl"},{"str":"شبدر","boundary":[0.5797704738562092,0.5839355000937105,0.6103084722222222,0.5991185809017913],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5710621732026143,0.5839355000937105,0.5731036723856209,0.5991185809017913],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5637076674836601,0.5839355000937105,0.5706220424836601,0.5991185809017913],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5539265482026143,0.5839355000937105,0.5624521160130719,0.5991185809017913],"dir":"rtl"},{"str":"يم","boundary":[0.540473088235294,0.5839355000937105,0.5522583741830065,0.5991185809017913],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۳","boundary":[0.22380493055555553,0.5839355000937105,0.24952899918300653,0.5991185809017913],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.24958205065359476,0.5839355000937105,0.5381977696078432,0.5991185809017913],"dir":"ltr"},{"str":"نماتودهاي","boundary":[0.7160105800653594,0.6070506137547348,0.7800849673202614,0.6222336945628155],"dir":"rtl"},{"str":"گيا","boundary":[0.6938055923202613,0.6070506137547348,0.7116819730392157,0.6222336945628155],"dir":"rtl"},{"str":"هان","boundary":[0.6705690482026143,0.6070506137547348,0.6929214011437907,0.6222336945628155],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.6288705923202613,0.6070506137547348,0.6656038235294117,0.6222336945628155],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6129060294117646,0.6070506137547348,0.6283616911764706,0.6222336945628155],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۳","boundary":[0.2238049305555555,0.6070506137547348,0.24952310457516333,0.6222336945628155],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24958205065359473,0.6070506137547348,0.6123597957516339,0.6222336945628155],"dir":"ltr"},{"str":"نماتود","boundary":[0.7086580392156863,0.6303987639825994,0.7454777246732026,0.6455818447906801],"dir":"rtl"},{"str":"ساقه","boundary":[0.6767151593137255,0.6303987639825994,0.7032015972222222,0.6455818447906801],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6644445506535948,0.6303987639825994,0.6723629738562091,0.6455818447906801],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6557558986928104,0.6303987639825994,0.6597229697712417,0.6455818447906801],"dir":"rtl"},{"str":"ياز","boundary":[0.6386752900326796,0.6303987639825994,0.6553255923202613,0.6455818447906801],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۳","boundary":[0.22381374591503267,0.6304000487048217,0.24953781454248364,0.6455831295129024],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24959086601307187,0.6303987639825994,0.6376260498366013,0.6455831295129024],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.712341160130719,0.6544625866082702,0.780109501633987,0.669645667416351],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.6497109517973857,0.6544625866082702,0.7073720057189544,0.669645667416351],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.6055603390522876,0.6544625866082702,0.6454550449346406,0.669645667416351],"dir":"rtl"},{"str":"علوفهاي","boundary":[0.5478619526143791,0.6544625866082702,0.6005440277777778,0.669645667416351],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۵","boundary":[0.22380981617647058,0.6544625866082702,0.24952799019607844,0.669645667416351],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.2495869362745098,0.6544625866082702,0.5460582026143791,0.669645667416351],"dir":"ltr"},{"str":"سوختگي","boundary":[0.6890044076797386,0.6777864439068418,0.7454315236928105,0.6929695247149226],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريايي","boundary":[0.6325497834967321,0.6777864439068418,0.6849331985294118,0.6929695247149226],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6152923366013072,0.6777864439068418,0.6277299591503268,0.6929695247149226],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.5932543627450981,0.6777864439068418,0.6146203513071896,0.6929695247149226],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۵","boundary":[0.22380785130718958,0.6777864439068418,0.24953191993464058,0.6929695247149226],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2495849714052288,0.6777864439068418,0.5934292361111112,0.6929695247149226],"dir":"ltr"},{"str":"پژمردگي","boundary":[0.6926787132352942,0.700538290497751,0.7457734109477124,0.7157213713058317],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريايي","boundary":[0.6362240890522876,0.700538290497751,0.6874030392156862,0.7157213713058317],"dir":"rtl"},{"str":"يونجه","boundary":[0.595700625,0.700538290497751,0.6326283782679738,0.7157213713058317],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۵","boundary":[0.2238058864379085,0.700538290497751,0.2495299550653595,0.7157213713058317],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2495830065359477,0.700538290497751,0.5934272712418301,0.7157213713058317],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123333006535948,0.7236670689315025,0.7801016421568627,0.7388501497395833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6987344403594771,0.7236670689315025,0.7065251470588235,0.7388501497395833],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6938537050653595,0.7236670689315025,0.697871862745098,0.7388501497395833],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6852809803921568,0.7236670689315025,0.6929537949346405,0.7388501497395833],"dir":"rtl"},{"str":"وسي","boundary":[0.6546545629084968,0.7236670689315025,0.6845146813725491,0.7388501497395833],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.6104410743464053,0.7236670689315025,0.6503357802287582,0.7388501497395833],"dir":"rtl"},{"str":"علوفهاي","boundary":[0.5527780555555555,0.7236670689315025,0.6054208333333333,0.7388501497395833],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۶","boundary":[0.22380785130718944,0.7236670689315025,0.24952602532679727,0.7388501497395833],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24958497140522867,0.7236670689315025,0.5534087785947712,0.7388501497395833],"dir":"ltr"},{"str":"وي","boundary":[0.7343830637254901,0.7479504969371449,0.7456515890522875,0.7631335777452256],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.7012573325163398,0.7479504969371449,0.7335597834967319,0.7631335777452256],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.6741991176470588,0.7479504969371449,0.6955041952614378,0.7631335777452256],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6668701552287581,0.7479504969371449,0.6735762540849672,0.7631335777452256],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6448046732026144,0.7479504969371449,0.6662296078431372,0.7631335777452256],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6275963480392156,0.7479504969371449,0.6400339705882353,0.7631335777452256],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6055583741830065,0.7479504969371449,0.626924362745098,0.7631335777452256],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۶","boundary":[0.2238098161764705,0.7479504969371449,0.2495338848039215,0.7631335777452256],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24958693627450973,0.7479504969371449,0.604460012254902,0.7631335777452256],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.7515874591503268,0.7710656105981692,0.7804219158496731,0.78624869140625],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.6792016748366013,0.7710656105981692,0.7469366135620915,0.78624869140625],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.6337758619281046,0.7710656105981692,0.6748887867647059,0.78624869140625],"dir":"rtl"},{"str":"علوفهاي","boundary":[0.5760971241830066,0.7710656105981692,0.628761515522876,0.78624869140625],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۷","boundary":[0.22380981617647064,0.7710656105981692,0.24952799019607846,0.78624869140625],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24958693627450987,0.7710656105981692,0.5755194526143792,0.78624869140625],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7416236070261439,0.795336892139165,0.7444903513071897,0.8105199729472459],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7367546609477125,0.795336892139165,0.7407806781045753,0.8105199729472459],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7037114542483661,0.795336892139165,0.7363145302287583,0.8105199729472459],"dir":"rtl"},{"str":"فيتوپلاسمايي","boundary":[0.6214718504901962,0.795336892139165,0.6987030024509804,0.8105199729472459],"dir":"rtl"},{"str":"جاروک","boundary":[0.5711633374183006,0.795336892139165,0.6162551225490196,0.8105199729472459],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.5539373284313726,0.795336892139165,0.5663749509803921,0.8105199729472459],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.5318993545751634,0.795336892139165,0.5532653431372548,0.8105199729472459],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۷","boundary":[0.22380981617647058,0.795336892139165,0.24953388480392158,0.8105199729472459],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.2495869362745098,0.795336892139165,0.530850114379085,0.8105199729472459],"dir":"ltr"},{"str":"سس","boundary":[0.7172464052287582,0.8180893163815892,0.7453479656862745,0.83327239718967],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۸","boundary":[0.22381664215686262,0.8180893163815892,0.2495407107843136,0.83327239718967],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.24959376225490182,0.8180893163815892,0.714923929738562,0.83327239718967],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7381133169934639,0.8412120215830177,0.779650653594771,0.8563951023910985],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6988159313725489,0.8412120215830177,0.7329889379084966,0.8563951023910985],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6705807598039214,0.8412120215830177,0.6933968218954246,0.8563951023910985],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۰","boundary":[0.22381664215686256,0.8412120215830177,0.24973130310457498,0.8563951023910985],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2495937622549018,0.8412120215830177,0.6712606045751633,0.8563951023910985],"dir":"ltr"},{"str":"سيزده","boundary":[0.48035114379084964,0.8815994173916903,0.517428227124183,0.8967824981997712],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22259,0.1871,0.78042,0.89678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/7b047f84be6fd8b2b34c3e778ba43b38.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/9d930f935a8e4f7db6a2d492e4c9f8ad.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22259,0.18849,0.21989,0.10322]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.7442398692810458,0.18848898851799245,0.7794921895424837,0.20461903902304296],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7245951756535947,0.18848898851799245,0.728323304738562,0.20461903902304296],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7294859967320261,0.18848898851799245,0.7387750081699346,0.20461903902304296],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.6448119607843137,0.18848898851799245,0.7194267279411765,0.20461903902304296],"dir":"rtl"},{"str":"اسپرس","boundary":[0.5908083619281045,0.18848898851799245,0.6418624387254901,0.20461903902304296],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۳","boundary":[0.22381519607843137,0.18848898851799245,0.2532102205882353,0.20461903902304296],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.2533099714052287,0.18863249819977118,0.589760433006536,0.203815579007852],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7760601674836601,0.2136546068102904,0.7788620710784314,0.2288376876183712],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7711892565359477,0.2136546068102904,0.7750914869281046,0.2288376876183712],"dir":"rtl"},{"str":"ماريه","boundary":[0.7307129493464052,0.2136546068102904,0.7707373366013073,0.2288376876183712],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7123453513071896,0.2136546068102904,0.7296008333333334,0.2288376876183712],"dir":"rtl"},{"str":"اسپرس","boundary":[0.6620191544117646,0.2136546068102904,0.7078536601307189,0.2288376876183712],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۳","boundary":[0.22259382352941176,0.2136546068102904,0.2483119975490196,0.2288376876183712],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24959505718954247,0.2136546068102904,0.6601996854575164,0.2288376876183712],"dir":"ltr"},{"str":"سفيدك","boundary":[0.7000433047385621,0.23791222357855898,0.7455221691176471,0.2530953043866398],"dir":"rtl"},{"str":"پو","boundary":[0.6827897875816993,0.23791222357855898,0.6949346446078432,0.2530953043866398],"dir":"rtl"},{"str":"دري","boundary":[0.6558769730392157,0.23791222357855898,0.6819841911764706,0.2530953043866398],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.647262986111111,0.23791222357855898,0.6488820383986927,0.2530953043866398],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6386804370915032,0.23791222357855898,0.6468228553921568,0.2530953043866398],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6337977369281046,0.23791222357855898,0.6367136029411765,0.2530953043866398],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.6092427655228758,0.23791222357855898,0.631756237745098,0.2530953043866398],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۳","boundary":[0.2238179370915033,0.23791222357855898,0.2495420057189543,0.2530953043866398],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24959505718954253,0.23791222357855898,0.6081444035947713,0.2530953043866398],"dir":"ltr"},{"str":"زنگ","boundary":[0.7172477001633988,0.26066407016946813,0.745345330882353,0.2758471509775489],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7086081699346406,0.26066407016946813,0.7114454411764706,0.2758471509775489],"dir":"rtl"},{"str":"سپ","boundary":[0.695144885620915,0.26066407016946813,0.7081876879084967,0.2758471509775489],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.6693716952614379,0.26066407016946813,0.6943216053921568,0.2758471509775489],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۶","boundary":[0.2238159722222222,0.26066407016946813,0.24954004084967318,0.2758471509775489],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24959309232026142,0.26066407016946813,0.6670806576797387,0.2758471509775489],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890105637254902,0.28342958153310455,0.7457520588235295,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"ريزوکتونيايي","boundary":[0.6080127573529411,0.28342958153310455,0.684025690359477,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.5736491584967319,0.28342958153310455,0.6026545588235294,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5613451470588234,0.28342958153310455,0.5692635702614378,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.5269972671568627,0.28342958153310455,0.5561087704248365,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5183400531045751,0.28342958153310455,0.5199591053921567,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5085589338235293,0.28342958153310455,0.5167013521241829,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5036762336601307,0.28342958153310455,0.5065920996732026,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.47912126225490187,0.28342958153310455,0.5016347344771241,0.29861266234118533],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۷","boundary":[0.223810077614379,0.28342958153310455,0.24953414624182998,0.29861266234118533],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.24958719771241822,0.28342958153310455,0.4792981004901961,0.29861266234118533],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.689004669117647,0.30619509289674096,0.7457461642156862,0.3213781737048218],"dir":"rtl"},{"str":"فيتوفتورايي","boundary":[0.6165854820261436,0.30619509289674096,0.6839549550653593,0.3213781737048218],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.5822238480392156,0.30619509289674096,0.611229248366013,0.3213781737048218],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5735921772875816,0.30619509289674096,0.5752112295751632,0.3213781737048218],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5650096282679737,0.30619509289674096,0.5731520465686273,0.3213781737048218],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5601288929738562,0.30619509289674096,0.563044758986928,0.3213781737048218],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.5355739215686274,0.30619509289674096,0.5580873937908496,0.3213781737048218],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۸","boundary":[0.22380811274509793,0.30619509289674096,0.24953218137254893,0.3213781737048218],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.24958523284313716,0.30619509289674096,0.5345246813725489,0.3213781737048218],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429364011437909,0.3289469394876501,0.745516274509804,0.34413002029573087],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7258007761437908,0.3289469394876501,0.742474656862745,0.34413002029573087],"dir":"rtl"},{"str":"شکلاتي","boundary":[0.6730381413398693,0.3289469394876501,0.7206744321895424,0.34413002029573087],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6644555923202614,0.3289469394876501,0.6672850040849673,0.34413002029573087],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.6411266993464052,0.3289469394876501,0.6635851552287582,0.34413002029573087],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.632487169117647,0.3289469394876501,0.635324440359477,0.34413002029573087],"dir":"rtl"},{"str":"سپ","boundary":[0.6190238848039215,0.3289469394876501,0.6320666870915032,0.34413002029573087],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.5932506944444443,0.3289469394876501,0.6182006045751633,0.34413002029573087],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۰","boundary":[0.22380614787581699,0.3289469394876501,0.2500214338235294,0.34413002029573087],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2495832679738562,0.3289469394876501,0.5934275326797386,0.34413002029573087],"dir":"ltr"},{"str":"بلايت","boundary":[0.7098833700980393,0.35262039908360965,0.7448128513071895,0.36780347989169043],"dir":"rtl"},{"str":"آسکوکيتايي","boundary":[0.6349963071895425,0.35262039908360965,0.7051539297385621,0.36780347989169043],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6263587418300653,0.35262039908360965,0.6291960130718954,0.36780347989169043],"dir":"rtl"},{"str":"سپ","boundary":[0.6128954575163399,0.35262039908360965,0.6259382598039216,0.36780347989169043],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.5871222671568628,0.35262039908360965,0.6120721772875817,0.36780347989169043],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۰","boundary":[0.22380418300653596,0.35262039908360965,0.25001946895424837,0.36780347989169043],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.2495813031045752,0.35262039908360965,0.5860730269607844,0.36780347989169043],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7381008578431373,0.3757355127446339,0.7796381944444445,0.3909185935527147],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.6988034722222223,0.3757355127446339,0.73297647875817,0.3909185935527147],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6705683006535947,0.3757355127446339,0.6933843627450981,0.3909185935527147],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۲","boundary":[0.22381480800653594,0.3757380632496843,0.24953298202614377,0.39092114405776507],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24958130310457513,0.3757355127446339,0.6712481454248366,0.3909185935527147],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.7748388194444445,0.3994494805476641,0.7793698080065361,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7674312622549021,0.3994494805476641,0.7743397426470588,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"رست","boundary":[0.7330932066993465,0.3994494805476641,0.7664350735294119,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"قا","boundary":[0.7184175980392158,0.3994494805476641,0.7282085416666667,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"رچه","boundary":[0.6901627777777779,0.3994494805476641,0.7174764256535948,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6717951797385623,0.3994494805476641,0.6890506617647061,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6210740441176474,0.3994494805476641,0.6674567483660134,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5904613807189546,0.3994494805476641,0.6165646691176474,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5769843423202617,0.3994494805476641,0.5842268504901963,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.5561744117647062,0.3994494805476641,0.5761021160130722,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5109234722222225,0.3994494805476641,0.5508181781045755,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"عل","boundary":[0.492569628267974,0.3994494805476641,0.5048225531045754,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"وفهاي","boundary":[0.4521286887254905,0.3994494805476641,0.49132390114379104,0.4146325613557449],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.24959198529411764,0.3999569612136995,0.4487412785947713,0.41419307232481056],"dir":"ltr"},{"str":"٢٦٣","boundary":[0.22258970588235294,0.3994501844618055,0.24830787990196077,0.4146332652698863],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7417888888888889,0.4348869249131944,0.7801097998366013,0.45291091481218426],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7209012050653595,0.4348869249131944,0.7257178513071895,0.45291091481218426],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7258088194444444,0.4348869249131944,0.7361885171568627,0.45291091481218426],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7110183333333333,0.4348869249131944,0.7133181944444444,0.45291091481218426],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7061223815359476,0.4348869249131944,0.7097284517973855,0.45291091481218426],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6963351429738562,0.4348869249131944,0.7049561233660131,0.45291091481218426],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6901959599673202,0.4348869249131944,0.695108239379085,0.45291091481218426],"dir":"rtl"},{"str":"ريهاي","boundary":[0.6374600980392157,0.4348869249131944,0.6879940645424837,0.45291091481218426],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5846822508169933,0.4348869249131944,0.6305255269607842,0.45291091481218426],"dir":"rtl"},{"str":"ليفي","boundary":[0.5466435743464051,0.4348869249131944,0.5797419812091502,0.45291091481218426],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۷","boundary":[0.2238186478758169,0.4348869249131944,0.25320835375816986,0.45291091481218426],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.2533109844771241,0.43445568687361896,0.3853127491830064,0.45247967677260886],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3858608905228757,0.43445568687361896,0.542307426470588,0.45247967677260886],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7442398692810458,0.4662413875078914,0.7794921895424837,0.4823714380129419],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7245951756535947,0.4662413875078914,0.728323304738562,0.4823714380129419],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7294859967320261,0.4662413875078914,0.7387750081699346,0.4823714380129419],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.6448119607843137,0.4662413875078914,0.7194267279411765,0.4823714380129419],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6165942401960783,0.4662413875078914,0.6397979820261438,0.4823714380129419],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۹","boundary":[0.22381519607843137,0.4662413875078914,0.2532102205882353,0.4823714380129419],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2533106495098039,0.46638489718967013,0.6155441258169936,0.4815679779977509],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7760601674836601,0.49234228357796717,0.7788620710784314,0.5075253643860479],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7711892565359477,0.49234228357796717,0.7750914869281046,0.5075253643860479],"dir":"rtl"},{"str":"ماريه","boundary":[0.7307129493464052,0.49234228357796717,0.7707373366013073,0.5075253643860479],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7123453513071896,0.49234228357796717,0.7296008333333334,0.5075253643860479],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6853362581699346,0.49234228357796717,0.7072917075163399,0.5075253643860479],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۰","boundary":[0.22381597222222216,0.49234228357796717,0.24973063316993455,0.5075253643860479],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24959309232026136,0.491979016507852,0.6854639746732026,0.5071620973159328],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123433864379084,0.5160537008759469,0.7801117279411764,0.5312367816840278],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7024306209150326,0.5160537008759469,0.7070519934640522,0.5312367816840278],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.688963406862745,0.5160537008759469,0.7014285375816993,0.5312367816840278],"dir":"rtl"},{"str":"چي","boundary":[0.6656934599673202,0.5160537008759469,0.6883169648692811,0.5312367816840278],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6386843668300654,0.5160537008759469,0.6606398161764705,0.5312367816840278],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۰","boundary":[0.2238140073529411,0.5160537008759469,0.2497286683006535,0.5312367816840278],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24959112745098033,0.5160537008759469,0.6381381331699347,0.5312367816840278],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.7416219035947712,0.5403492753462358,0.7445436642156862,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7330314950980392,0.5403492753462358,0.7408064828431372,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7232503758169934,0.5403492753462358,0.7319685008169934,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7183814297385621,0.5403492753462358,0.721774758986928,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7086042401960784,0.5403492753462358,0.7171651756535946,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"گيهاي","boundary":[0.6656914950980392,0.5403492753462358,0.7078477655228758,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"بذر","boundary":[0.6399065155228757,0.5403492753462358,0.6602998937908496,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6141215359477123,0.5403492753462358,0.6356113112745098,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6018823651960784,0.5403492753462358,0.6098007883986927,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5918497426470587,0.5403492753462358,0.5974476552287581,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"يکوفلور","boundary":[0.5429284272875816,0.5403492753462358,0.5914194362745098,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.523320996732026,0.5403492753462358,0.5383679656862744,0.5555323561543166],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۰","boundary":[0.22381007761437893,0.5403492753462358,0.2500253635620914,0.5555323561543166],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24958719771241816,0.5403492753462358,0.5234487132352941,0.5555323561543166],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.7379947549019608,0.5630768290078519,0.7452569117647059,0.5782599098159328],"dir":"rtl"},{"str":"ياهچه","boundary":[0.7024856372549019,0.5630768290078519,0.7371852287581699,0.5782599098159328],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6925964501633987,0.5630768290078519,0.6977817401960784,0.5782599098159328],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6877275040849672,0.5630768290078519,0.69175352124183,0.5782599098159328],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6668959599673202,0.5630768290078519,0.6868943995098038,0.5782599098159328],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6411286642156862,0.5630768290078519,0.6626184395424836,0.5782599098159328],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۰","boundary":[0.22380811274509793,0.5630768290078519,0.2500233986928104,0.5782599098159328],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24958523284313716,0.5630768290078519,0.6413055024509804,0.5782599098159328],"dir":"ltr"},{"str":"پژمردگي","boundary":[0.6926789746732025,0.5858286755987611,0.7457736723856209,0.6010117564068418],"dir":"rtl"},{"str":"ورتيسليومي","boundary":[0.6177919117647057,0.5858286755987611,0.688364121732026,0.6010117564068418],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۲","boundary":[0.22380614787581674,0.5858286755987611,0.24953021650326773,0.6010117564068418],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24958326797385597,0.5858286755987611,0.6155342769607842,0.6010117564068418],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890007393790847,0.6085941869623974,0.745742234477124,0.6237772677704781],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.6546528594771238,0.6085941869623974,0.6837643627450977,0.6237772677704781],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6300939583333329,0.6085941869623974,0.6503655147058819,0.6237772677704781],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۸","boundary":[0.22380025326797348,0.6085941869623974,0.24952432189542448,0.6237772677704781],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2495773733660127,0.6085941869623974,0.6302373937908494,0.6237772677704781],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6889948447712415,0.6313460335533064,0.7457363398692807,0.6465291143613873],"dir":"rtl"},{"str":"زغالي","boundary":[0.6496974591503264,0.6313460335533064,0.6841219689542479,0.6465291143613873],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6251876797385617,0.6313460335533064,0.6454592361111107,0.6465291143613873],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۸","boundary":[0.22379828839869234,0.6313460335533064,0.24952235702614334,0.6465291143613873],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24957540849673157,0.6313460335533064,0.622880923202614,0.6465291143613873],"dir":"ltr"},{"str":"پژمردگي","boundary":[0.6926691503267969,0.6540978801442154,0.7457638480392152,0.6692809609522963],"dir":"rtl"},{"str":"فوز","boundary":[0.6667859272875811,0.6540978801442154,0.6875545955882347,0.6692809609522963],"dir":"rtl"},{"str":"اريومي","boundary":[0.626409828431372,0.6540978801442154,0.6663733047385616,0.6692809609522963],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۹","boundary":[0.2237943586601302,0.6540978801442154,0.24951842728758117,0.6692809609522963],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2495714787581694,0.6540978801442154,0.6265532638888884,0.6692809609522963],"dir":"ltr"},{"str":"پوسيدگي","boundary":[0.6890105637254902,0.6777866680230034,0.7457520588235295,0.6929697488310841],"dir":"rtl"},{"str":"غوزه","boundary":[0.6546626838235293,0.6777866680230034,0.6847782352941176,0.6929697488310841],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.642360637254902,0.6777866680230034,0.6502790604575163,0.6929697488310841],"dir":"rtl"},{"str":"تار","boundary":[0.6214780065359476,0.6777866680230034,0.6378532271241829,0.6929697488310841],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.5969367892156862,0.6777866680230034,0.6172083455882351,0.6929697488310841],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۱","boundary":[0.2238159722222221,0.6777866680230034,0.2495400408496731,0.6929697488310841],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24959309232026133,0.6777866680230034,0.5971136274509804,0.6929697488310841],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.742944260620915,0.7005385146139125,0.7455241339869281,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258086356209149,0.7005385146139125,0.7424825163398692,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"برگي","boundary":[0.6890105637254901,0.7005385146139125,0.7206213807189542,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.678962222222222,0.7005385146139125,0.682827120098039,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6765061356209148,0.7005385146139125,0.6784258129084966,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6716371895424835,0.7005385146139125,0.6750305187908495,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6630644648692808,0.7005385146139125,0.6701713970588233,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6594098080065358,0.7005385146139125,0.6617421078431371,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.654525142973856,0.7005385146139125,0.6585275816993462,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6471981454248364,0.7005385146139125,0.6534798325163397,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6435218749999998,0.7005385146139125,0.6467187173202612,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6386372099673201,0.7005385146139125,0.6426396486928103,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"يي","boundary":[0.62394391748366,0.7005385146139125,0.638157781862745,0.7157215954219933],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۳","boundary":[0.22381400735294096,0.7005385146139125,0.24953807598039196,0.7157215954219933],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2495911274509802,0.7005385146139125,0.6228966421568626,0.7157215954219933],"dir":"ltr"},{"str":"سفيدك","boundary":[0.7000393749999998,0.723304025977549,0.7455182393790849,0.7384871067856297],"dir":"rtl"},{"str":"پو","boundary":[0.6827858578431371,0.723304025977549,0.6949307148692808,0.7384871067856297],"dir":"rtl"},{"str":"دري","boundary":[0.6558730433006533,0.723304025977549,0.6819802614379082,0.7384871067856297],"dir":"rtl"},{"str":"پن","boundary":[0.6435552777777775,0.723304025977549,0.6508076102941174,0.7384871067856297],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.631331825980392,0.723304025977549,0.6427398570261436,0.7384871067856297],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۴","boundary":[0.2238140073529409,0.723304025977549,0.2495380759803919,0.7384871067856297],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24959112745098014,0.723304025977549,0.6302511478758168,0.7384871067856297],"dir":"ltr"},{"str":"نماتودهاي","boundary":[0.7160196568627448,0.7464191396385733,0.7800940441176468,0.761602220446654],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.68901056372549,0.7464191396385733,0.7109660130718951,0.761602220446654],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۵","boundary":[0.22381400735294082,0.7464191396385733,0.24953218137254865,0.761602220446654],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.24959112745098003,0.7464191396385733,0.6896412867647056,0.761602220446654],"dir":"ltr"},{"str":"نماتود","boundary":[0.7086671160130716,0.7707025676442155,0.745486801470588,0.7858856484522962],"dir":"rtl"},{"str":"مولد","boundary":[0.6779326307189539,0.7707025676442155,0.7045291013071893,0.7858856484522962],"dir":"rtl"},{"str":"گره","boundary":[0.6509392565359474,0.7707025676442155,0.6737101266339866,0.7858856484522962],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.6165933415032677,0.7707025676442155,0.645598741830065,0.7858856484522962],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۵","boundary":[0.22381597222222188,0.7707025676442155,0.24954004084967288,0.7858856484522962],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24959309232026108,0.7707025676442155,0.6155441013071894,0.7858856484522962],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123433864379083,0.7938055348405934,0.7801117279411762,0.8089886156486742],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.649713178104575,0.7938055348405934,0.7073742320261436,0.8089886156486742],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6239439174836598,0.7938055348405934,0.6446811478758168,0.8089886156486742],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۷","boundary":[0.22381204248365985,0.7938055348405934,0.24953021650326768,0.8089886156486742],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24958916258169908,0.7938055348405934,0.6233976838235292,0.8089886156486742],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7429403308823527,0.8171415386038116,0.7455202042483657,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7258047058823527,0.8171415386038116,0.7424785866013068,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.71349283496732,0.8171415386038116,0.7204347181372546,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"اويه","boundary":[0.6914568259803919,0.8171415386038116,0.7126950980392154,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6754765441176468,0.8171415386038116,0.6905510212418298,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6620112949346402,0.8171415386038116,0.6709946772875813,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6472236887254897,0.8171415386038116,0.6565352042483655,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"اق","boundary":[0.6300998529411761,0.8171415386038116,0.6457166339869278,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"سياه","boundary":[0.5994125245098034,0.8171415386038116,0.6254941993464048,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.5736452287581695,0.8171415386038116,0.5951350040849669,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5601308578431368,0.8171415386038116,0.5691142401960779,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"بلايت","boundary":[0.5196407965686269,0.8171415386038116,0.5545702777777772,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريايي","boundary":[0.46192669117646995,0.8171415386038116,0.5143061764705876,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"غوزه","boundary":[0.42756505718954185,0.8171415386038116,0.45768060866013016,0.8323246194118923],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.40301566993464055,0.8171423466846196,0.42328722630718957,0.8323254274927003],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۷","boundary":[0.22381369689542485,0.8171423466846196,0.24953776552287585,0.8323254274927003],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.24959081699346405,0.8171423466846196,0.40198214869281057,0.8323254274927003],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.7123411111111111,0.8402650518860479,0.7801094526143791,0.8554481326941288],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6987422508169934,0.8402650518860479,0.7065329575163398,0.8554481326941288],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6938615155228758,0.8402650518860479,0.6978796732026143,0.8554481326941288],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6852887908496732,0.8402650518860479,0.6929616053921568,0.8554481326941288],"dir":"rtl"},{"str":"وسي","boundary":[0.6546623733660131,0.8402650518860479,0.6845224918300654,0.8554481326941288],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6288793586601307,0.8402650518860479,0.6496165890522876,0.8554481326941288],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۹","boundary":[0.2238136968954248,0.8402650518860479,0.24953187091503262,0.8554481326941288],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.24959081699346403,0.8402650518860479,0.6270756086601308,0.8554481326941288],"dir":"ltr"},{"str":"چهارده","boundary":[0.4779001633986928,0.8815994173916903,0.5218739379084967,0.8967824981997712],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22259,0.18849,0.78011,0.89678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":25,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/1e1ca2c104f7f4dce68c87162a53c10a.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/0870d019b9520d3451cf7e07c1fc67a5.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22382,0.15455,0.21838,0.17489]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6288068218954248,0.15454525121823712,0.7103845506535947,0.19245560475359064],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5982078145424836,0.15454525121823712,0.6187150857843138,0.19245560475359064],"dir":"ltr"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.513455510620915,0.26364007519038035,0.6453987173202614,0.2892398226651278],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.4496820220588235,0.26364007519038035,0.5093342524509804,0.2892398226651278],"dir":"rtl"},{"str":"Cereals","boundary":[0.22381519607843137,0.26122427398989895,0.3194949591503268,0.28398311237373736],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.326647523565207,0.26122427398989895,0.4318802450980392,0.28398311237373736],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22382,0.15455,0.71038,0.28924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اين","boundary":[0.7597901960784313,0.591874426886048,0.7807199836601306,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.721809272875817,0.591874426886048,0.7540508129084966,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.7010268504901961,0.591874426886048,0.7155629534313726,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"تصاص","boundary":[0.6556521241830066,0.591874426886048,0.7003745138888889,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6385381127450981,0.591874426886048,0.648625751633987,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6287805718954249,0.591874426886048,0.6316925081699347,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.5907917892156863,0.591874426886048,0.6278747671568627,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5613462581699347,0.591874426886048,0.5841623202614379,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5551274468954248,0.591874426886048,0.5596250326797386,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"رين","boundary":[0.5208719158496732,0.591874426886048,0.5461440645424837,0.6070575076941287],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7772834272875817,0.6155736977193812,0.7800853308823529,0.630756778527462],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7724125163398693,0.6155736977193812,0.7763147467320262,0.630756778527462],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7393359068627451,0.6155736977193812,0.7719605964052287,0.630756778527462],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7141945261437909,0.6155739218355429,0.7383309803921568,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.6713014297385622,0.6155739218355429,0.7076456168300654,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6504934640522876,0.6155739218355429,0.6648566584967321,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6407103799019608,0.6155739218355429,0.6446145751633987,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"يران","boundary":[0.6138093545751634,0.6155739218355429,0.6404215441176471,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5966835539215686,0.6155739218355429,0.607181850490196,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5930367565359476,0.6155739218355429,0.5962611070261437,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5881658455882351,0.6155739218355429,0.5924708741830065,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5697962826797385,0.6155739218355429,0.5874840359477124,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5563369281045751,0.6155739218355429,0.5642848243464051,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5514660171568627,0.6155739218355429,0.5558967973856208,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"دم،","boundary":[0.5208317401960784,0.6155739218355429,0.5509099591503267,0.6307570026436237],"dir":"rtl"},{"str":"جو،","boundary":[0.7450921977124184,0.6402330127446338,0.7809235539215686,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7365469812091503,0.6402330127446338,0.7398774346405228,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7243137050653595,0.6402330127446338,0.7359909232026144,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"رنج،","boundary":[0.6949290849673203,0.6402330127446338,0.7238264174836602,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.6593845996732025,0.6402330127446338,0.6903037826797386,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6459252450980392,0.6402330127446338,0.65411875,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.6103807598039215,0.6402330127446338,0.6412999428104574,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.5760380841503268,0.6402330127446338,0.6052328022875817,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.556462091503268,0.6402330127446338,0.5748964950980392,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5404208986928104,0.6402330127446338,0.5558883496732026,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5208311519607842,0.6402330127446338,0.5351943464052287,0.6554160935527147],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.7501505718954249,0.6648793511284724,0.7801580555555555,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7109317810457516,0.6648793511284724,0.7435093137254901,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6803191176470588,0.6648793511284724,0.7061257107843137,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6766408823529412,0.6648793511284724,0.680409501633987,0.6800624319365531],"dir":"ltr"},{"str":"مهم","boundary":[0.6484882352941176,0.6648793511284724,0.6713042973856209,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.643325751633987,0.6648793511284724,0.6478233374183007,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"رين","boundary":[0.6090702205882353,0.6648793511284724,0.6343423692810458,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6005053553921569,0.6648793511284724,0.603307258986928,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5956344444444445,0.6648793511284724,0.5995366748366013,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5870558251633987,0.6648793511284724,0.5951825245098039,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"اريه","boundary":[0.5465441503267975,0.6648793511284724,0.5859712173202615,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5208318709150328,0.6648793511284724,0.5454595424836604,0.6800624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.7452738562091503,0.6885914723405935,0.7816219730392157,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.734266658496732,0.6885914723405935,0.7382848161764706,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7269298366013072,0.6885914723405935,0.7338560008169934,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ني","boundary":[0.709788316993464,0.6885914723405935,0.7260770833333333,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6963152083333333,0.6885914723405935,0.7035203839869281,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"نگ","boundary":[0.6754816993464052,0.6885914723405935,0.6954526307189542,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6631010212418301,0.6885914723405935,0.6748784477124183,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6484234477124183,0.6885914723405935,0.6566169526143791,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.633718366013072,0.6885914723405935,0.6431300898692811,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ياهک","boundary":[0.5994196078431373,0.6885914723405935,0.6326789501633988,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.58704289624183,0.6885914723405935,0.5988203227124183,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"مفصلتر","boundary":[0.5208307312091504,0.6885914723405935,0.5819931821895424,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7772501388888889,0.7132505632496844,0.7801620751633987,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.7392613562091503,0.7132505632496844,0.7763443341503269,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.6826735294117648,0.7132505632496844,0.7323646650326797,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6679959558823529,0.7132505632496844,0.6761894607843137,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6582168014705883,0.7132505632496844,0.6610187050653595,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6533458905228758,0.7132505632496844,0.6572481209150327,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.6202692810457516,0.7132505632496844,0.6528939705882354,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5955158578431373,0.7132505632496844,0.6196523120915033,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.5550984967320262,0.7132505632496844,0.588670253267974,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.5208311764705883,0.7132505632496844,0.5501372017973857,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"بلاست،","boundary":[0.7342434681372548,0.7369248056739268,0.7805082802287582,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"پوس","boundary":[0.704870637254902,0.7369248056739268,0.7272760416666666,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"يدگي","boundary":[0.6705797385620914,0.7369248056739268,0.7040178839869281,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6456991830065358,0.7369248056739268,0.6698376021241829,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.6113925653594771,0.7369248056739268,0.6405276470588235,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5979332107843137,0.7369248056739268,0.6061267156862745,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5856940400326797,0.7369248056739268,0.5928795669934639,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5808329534313724,0.7369248056739268,0.584678202614379,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.5624280228758168,0.7369248056739268,0.580257246732026,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5538769117647058,0.7369248056739268,0.557061964869281,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.5208317401960784,0.7369248056739268,0.5446813235294118,0.7521078864820077],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7512982434640523,0.7615712703203914,0.7802270138888889,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7415407026143791,0.7615712703203914,0.7444526388888889,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.7035519199346405,0.7615712703203914,0.740634897875817,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6925486519607843,0.7615712703203914,0.6971660947712418,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"رار","boundary":[0.6729589052287581,0.7615712703203914,0.6916958986928105,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6607433129084967,0.7615712703203914,0.6660582843137255,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"يگ","boundary":[0.6322142851307191,0.7615712703203914,0.6597746323529412,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6273433741830067,0.7615712703203914,0.6316484027777779,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.618770649509804,0.7615712703203914,0.6267303349673203,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6151238521241831,0.7615712703203914,0.6183482026143791,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5967542892156863,0.7615712703203914,0.6144420424836602,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5930760539215687,0.7615712703203914,0.5980628921568628,0.7767543511284722],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5722720179738562,0.7615712703203914,0.5866352124183006,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.5355093137254902,0.7615712703203914,0.5664284967320262,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5208317401960784,0.7615712703203914,0.5290252450980392,0.7767543511284722],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.7502799428104575,0.7852833915325126,0.7811951960784315,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"خوشه","boundary":[0.7074261437908497,0.7852833915325126,0.7433518137254902,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6913573529411765,0.7852833915325126,0.7068248039215687,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6754301225490196,0.7852833915325126,0.6848398815359477,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"ياهک","boundary":[0.641135294117647,0.7852833915325126,0.6743887418300654,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6162639787581701,0.7852833915325126,0.640400433006536,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"مه","boundary":[0.5966820915032681,0.7852833915325126,0.6097013153594772,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5783223529411766,0.7852833915325126,0.5960101062091505,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5636447794117648,0.7852833915325126,0.5718382843137256,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.5208302777777779,0.7852833915325126,0.5582256699346406,0.8004664723405934],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7772854289215687,0.8099298561789773,0.7800873325163399,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7724145179738562,0.8099298561789773,0.7763167483660132,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7393379084967321,0.8099298561789773,0.7719625980392157,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7144004493464052,0.8099298561789773,0.7385369035947712,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6997248406862745,0.8099298561789773,0.7069103676470588,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6948637540849674,0.8099298561789773,0.6987090032679739,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.6764588235294118,0.8099298561789773,0.6942880473856209,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6629994689542483,0.8099298561789773,0.6711929738562091,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"برگ","boundary":[0.6299307189542483,0.8099298561789773,0.6579281413398692,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6213913970588236,0.8099298561789773,0.6243033333333334,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.583402614379085,0.8099298561789773,0.6204855923202616,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.5282271200980393,0.8099298561789773,0.5777241421568627,0.825112936987058],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5245508496732026,0.8099298561789773,0.5285984803921568,0.825112936987058],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52083,0.59187,0.78162,0.82511],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":188,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/5171af968d249944c07ee8c3f5e0b879.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/7f7cd9e2f03cb8949887d5b3f0fbaf29.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.23856,0.15739,0.2326,0.12085]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6729898284313724,0.1573861603091462,0.7545675571895424,0.19529651384449973],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6362337336601306,0.1573861603091462,0.6626773202614378,0.19529651384449973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63623,0.15739,0.75457,0.1953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.41387917892156867,0.23424613579644096,0.5456468014705883,0.25984588327118846],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3942468831699347,0.23424613579644096,0.4073163071895426,0.25984588327118846],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3746510294117648,0.23424613579644096,0.39325963643790857,0.25984588327118846],"dir":"rtl"},{"str":"هان","boundary":[0.3280417197712419,0.23424613579644096,0.373633966503268,0.25984588327118846],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.24346316584967326,0.23424613579644096,0.32222093954248365,0.25984588327118846],"dir":"rtl"},{"str":"Industrial","boundary":[0.23856192810457516,0.2782697285353535,0.36322011846405233,0.3010285669191919],"dir":"ltr"},{"str":"Crop","boundary":[0.3720387434285308,0.2782697285353535,0.4372315931372549,0.3010285669191919],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.4445947467320261,0.2782697285353535,0.5492133782679738,0.3010285669191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23856,0.23425,0.54921,0.30103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.7525724673202614,0.626975436987058,0.7669356617647058,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7268719771241829,0.626975436987058,0.7478017647058822,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6913274918300654,0.626975436987058,0.723569031862745,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6839847753267974,0.626975436987058,0.6867866789215686,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6791138643790849,0.626975436987058,0.6830160947712418,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.6460372549019607,0.626975436987058,0.6786619444444445,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6212032720588234,0.626975436987058,0.6453397263071894,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.5991613684640523,0.626975436987058,0.6171438521241831,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.5722328349673202,0.626975436987058,0.598589591503268,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5575611560457516,0.626975436987058,0.5716610580065359,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5453200204248365,0.626975436987058,0.5535135253267973,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"نيشکر","boundary":[0.5073587459150326,0.626975436987058,0.5418245179738561,0.6421585177951389],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7525174509803921,0.6487555664062501,0.7668806454248366,0.6639386472143308],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7304912663398693,0.6487555664062501,0.74683897875817,0.6639386472143308],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.691272475490196,0.6487555664062501,0.7238500081699346,0.6639386472143308],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6815149346405228,0.6487555664062501,0.6844268709150326,0.6639386472143308],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.6435261519607842,0.6487555664062501,0.6806091299019608,0.6639386472143308],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.587039705882353,0.6487555664062501,0.6366294607843136,0.663938820825442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5833614705882353,0.6487557400173612,0.5871300898692811,0.663938820825442],"dir":"ltr"},{"str":"مه","boundary":[0.5650017320261438,0.6487557400173612,0.5780209558823529,0.663938820825442],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5466419934640523,0.6487557400173612,0.5643297467320261,0.663938820825442],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5416079983660131,0.6487557400173612,0.5461055841503268,0.663938820825442],"dir":"rtl"},{"str":"رين","boundary":[0.5073524673202615,0.6487557400173612,0.532624616013072,0.663938820825442],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7634194975490195,0.6705611693102905,0.7662214011437907,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.758548586601307,0.6705611693102905,0.762450816993464,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7254719771241829,0.6705611693102905,0.7580966666666665,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"نيشک","boundary":[0.6924385947712417,0.6705611693102905,0.7214990114379083,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"ر،","boundary":[0.6789635212418299,0.6705611693102905,0.6919513071895423,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6654727287581698,0.6705611693102905,0.674882487745098,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"ياهک","boundary":[0.6311779003267972,0.6705611693102905,0.6644313480392156,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"نيشکر","boundary":[0.5907801879084966,0.6705611693102905,0.6271852859477124,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5514628267973857,0.6705611693102905,0.5861902532679738,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"مفصل","boundary":[0.5073515114379086,0.6705611693102905,0.5464131127450982,0.6857442501183714],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7378825163398693,0.6923793511284723,0.7668112867647059,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7011198120915033,0.6923793511284723,0.7309386683006537,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.690116544117647,0.6923793511284723,0.6947339869281045,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"رار","boundary":[0.6705267973856209,0.6923793511284723,0.6892637908496732,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"ميگ","boundary":[0.6396777900326798,0.6923793511284723,0.6648483251633988,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6348068790849674,0.6923793511284723,0.6391512050653595,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6188835784313725,0.6923793511284723,0.634233137254902,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.615205343137255,0.6923793511284723,0.6189739624183007,0.7075624319365531],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6066483374183006,0.6923793511284723,0.6094502410130719,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6017774264705882,0.6923793511284723,0.605679656862745,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"ماريهاي","boundary":[0.5440751102941178,0.6923793511284723,0.6013255065359477,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"مه","boundary":[0.5257114419934641,0.6923793511284723,0.5387306658496733,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5073517034313726,0.6923793511284723,0.5250394566993465,0.7075624319365531],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.7483663071895427,0.7132505632496844,0.7663487908496734,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.7214377736928106,0.7132505632496844,0.7477945302287583,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.706766094771242,0.7132505632496844,0.7208659967320263,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6896324346405229,0.7132505632496844,0.7003016748366014,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6786291666666667,0.7132505632496844,0.6837712295751635,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.670056441993464,0.7132505632496844,0.6775563480392157,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"حله","boundary":[0.646817933006536,0.7132505632496844,0.6692429861111111,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.63457483251634,0.7132505632496844,0.6419371977124184,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6248074673202615,0.7132505632496844,0.633549170751634,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"هچه","boundary":[0.5990912581699347,0.7132505632496844,0.6243948447712419,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5844333333333335,0.7132505632496844,0.5931259150326799,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.5526220996732027,0.7132505632496844,0.5794857924836603,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.5073515114379086,0.7132505632496844,0.5474721772875817,0.7284336440577652],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7637256903594773,0.7350306926688764,0.7666376266339872,0.7502137734769572],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.7257369076797388,0.7350306926688764,0.7628198856209153,0.7502137734769572],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7135213153594774,0.7350306926688764,0.7188362867647061,0.7502137734769572],"dir":"rtl"},{"str":"يش","boundary":[0.6826238970588235,0.7350306926688764,0.7125526348039218,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.658121977124183,0.7350308662799875,0.6819813848039216,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6544437418300654,0.7350308662799875,0.6593716339869281,0.7502139470880682],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.6103953022875817,0.7350308662799875,0.6486748856209149,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5969359477124183,0.7350308662799875,0.604874019607843,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.586875816993464,0.7350308662799875,0.5956155555555556,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"هچ","boundary":[0.5685023243464052,0.7350308662799875,0.5864376511437909,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5526222508169935,0.7350308662799875,0.567335191993464,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.541611123366013,0.7350308662799875,0.5468101674836601,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5367402124183006,0.7350308662799875,0.5406424428104575,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.5073516625816993,0.7350308662799875,0.5271614746732026,0.7502139470880682],"dir":"rtl"},{"str":"چغندرقند،","boundary":[0.7023460784313725,0.756836421835543,0.7674029003267974,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"پوس","boundary":[0.6729752124183007,0.756836421835543,0.6953806168300654,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"يدگي","boundary":[0.6386843137254902,0.756836421835543,0.6721224591503269,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.631017181372549,0.756836421835543,0.6380042565359477,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6053049019607843,0.756836421835543,0.6299325735294119,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.583217806372549,0.756836421835543,0.5984416135620916,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5783468954248366,0.756836421835543,0.5824023856209151,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"يس","boundary":[0.5624334191176471,0.756836421835543,0.5775511233660131,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"يل","boundary":[0.5441581699346406,0.756836421835543,0.5530550980392158,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"يومي،","boundary":[0.5073502736928106,0.756836421835543,0.5436767769607844,0.7720195026436237],"dir":"rtl"},{"str":"فوز","boundary":[0.7461569852941178,0.777707633956755,0.7666800449346406,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.7350987009803922,0.777707633956755,0.7457365032679739,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.7216295220588236,0.777707633956755,0.7342105800653596,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7032638888888889,0.777707633956755,0.7207983823529412,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6885863153594771,0.777707633956755,0.6967798202614379,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"فيتوفترايي","boundary":[0.6201106209150327,0.777707633956755,0.6830787867647059,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6115712990196079,0.777707633956755,0.6144832352941177,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.5735825163398693,0.777707633956755,0.6106654942810459,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"ميگ","boundary":[0.5428625939542484,0.777707633956755,0.567904044117647,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":"ردد","boundary":[0.5110258169934642,0.777707633956755,0.5337259517973857,0.7928907147648359],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5073475816993465,0.777707633956755,0.5111162009803922,0.7928907147648359],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7637560171568627,0.7994879369870581,0.766557920751634,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7588851062091503,0.7994879369870581,0.7627873366013072,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7258084967320261,0.7994879369870581,0.7584331862745098,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7007142973856211,0.7994879369870581,0.724850751633987,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6897405024509805,0.7994879369870581,0.6926583333333335,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"رگي","boundary":[0.6615544526143792,0.7994879369870581,0.6888405923202615,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.6370761111111113,0.7994879369870581,0.6550585947712421,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.6101475776143792,0.7994879369870581,0.6365043341503269,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5954758986928106,0.7994879369870581,0.609575800653595,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5783540277777779,0.7994879369870581,0.5888523243464053,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.574707230392157,0.7994879369870581,0.5779315808823531,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5600296568627452,0.7994879369870581,0.5741413480392158,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"سفيدک","boundary":[0.5073515114379086,0.7994879369870581,0.5544356740196079,0.8146710177951388],"dir":"rtl"},{"str":"پو","boundary":[0.7534560334967321,0.8212934925426136,0.7659467075163399,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"دري","boundary":[0.7265039215686275,0.8212934925426136,0.7530139379084968,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7118263480392156,0.8212934925426136,0.7200198529411764,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"کرکي،","boundary":[0.6628618055555555,0.8212934925426136,0.7057529370915032,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"گال","boundary":[0.6347052287581699,0.8212934925426136,0.6571558251633987,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"زگ","boundary":[0.6139031576797386,0.8212934925426136,0.6286475367647059,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"يلي","boundary":[0.5918710784313725,0.8212934925426136,0.6130936315359478,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5784117238562092,0.8212934925426136,0.58660522875817,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5698507883986929,0.8212934925426136,0.5726526919934641,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5649798774509804,0.8212934925426136,0.5688821078431373,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"ماريهاي","boundary":[0.5073515114379086,0.8212934925426136,0.56452795751634,0.8364765733506944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7582338807189544,0.8431053612294824,0.7660245874183008,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7533531454248367,0.8431053612294824,0.7573713031045752,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7447804207516341,0.8431053612294824,0.7524532352941177,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"وسي","boundary":[0.714154003267974,0.8431053612294824,0.7440141217320263,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6982582107843138,0.8431053612294824,0.7064517156862746,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريايي","boundary":[0.6334764705882354,0.8431053612294824,0.691135559640523,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6187988970588236,0.8431053612294824,0.6269924019607844,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6017025694444444,0.8431053612294824,0.6118727328431373,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"صو","boundary":[0.5784169035947713,0.8431053612294824,0.6006828022875818,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"صا","boundary":[0.5599707107843138,0.8431053612294824,0.5775798692810459,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"نم","boundary":[0.5416207965686275,0.8431053612294824,0.5534630637254903,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5281614419934642,0.8431053612294824,0.5409782843137256,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"تود","boundary":[0.5073515114379086,0.8431053612294824,0.5276348570261439,0.8582884420375632],"dir":"rtl"},{"str":"مولد","boundary":[0.7389093913398693,0.863969950875947,0.766553137254902,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7242023447712419,0.863969950875947,0.7337044526143792,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":"يست","boundary":[0.6923223406862746,0.863969950875947,0.7232729616013073,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":"چغ","boundary":[0.6690622181372551,0.863969950875947,0.6870447017973859,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":"ندرق","boundary":[0.642133684640523,0.863969950875947,0.6684904411764707,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.6274620057189544,0.863969950875947,0.6415619076797386,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6189226838235297,0.863969950875947,0.6218346200980395,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.5809339011437911,0.863969950875947,0.6180168790849675,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5318986233660131,0.863969950875947,0.5752554289215688,0.8791530316840277],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5282243178104576,0.863969950875947,0.5322719485294118,0.8791530316840277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50735,0.62698,0.7674,0.87915],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":246,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/ce6000ad4c9b4c2fad93346598796154.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/ad1e7cf61d3341262f21d37353c0cad5.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.23856,0.13274,0.23246,0.1455]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6754571486928105,0.1327398219253078,0.7570348774509804,0.17065017546066133],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6337802900326798,0.1327398219253078,0.6658167687908496,0.17065017546066133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63378,0.13274,0.75703,0.17065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.428799260620915,0.22948603478633997,0.5607093382352941,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.40899138071895424,0.22948603478633997,0.4220608047385621,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.38939552696078433,0.22948603478633997,0.4080041339869281,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"هان","boundary":[0.34278621732026143,0.22948603478633997,0.38837846405228754,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"عل","boundary":[0.3133543382352941,0.22948603478633997,0.33562370915032674,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"وفهاي","boundary":[0.2385588031045752,0.22948603478633997,0.3122279493464052,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"Forage","boundary":[0.25698513071895424,0.273534880050505,0.34617942810457514,0.2962937184343434],"dir":"ltr"},{"str":"Crops","boundary":[0.35388269273312895,0.273534880050505,0.4300545833333333,0.2962937184343434],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.437310168223325,0.273534880050505,0.5420334232026144,0.2962937184343434],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23856,0.22949,0.56071,0.29629],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اين","boundary":[0.7462711192810457,0.6023289723405935,0.767200906862745,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.707071977124183,0.6023289723405935,0.7393135171568627,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6899579656862745,0.6023289723405935,0.7000456045751634,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6802004248366014,0.6023289723405935,0.6831123611111112,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.6422116421568628,0.6023289723405935,0.6792946200980393,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.632432487745098,0.6023289723405935,0.6352343913398693,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6275615767973856,0.6023289723405935,0.6314638071895424,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.5944849673202615,0.6023289723405935,0.6271096568627451,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.586908431372549,0.6023289723405935,0.5938955065359477,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5611961519607843,0.6023289723405935,0.5858238235294118,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5477328676470589,0.6023289723405935,0.5550461111111111,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5379655024509803,0.6023289723405935,0.5466580841503267,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5306227859477124,0.6023289723405935,0.5375037581699346,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5073587336601307,0.6023289723405935,0.5294320751633986,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"علوفه","boundary":[0.7344347467320262,0.6241349129971591,0.767536899509804,0.6393179938052399],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7179265522875818,0.624134527896149,0.733394003267974,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.6824410130718955,0.624134527896149,0.7117470383986929,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"يونجه،","boundary":[0.6359325571895426,0.624134527896149,0.675894068627451,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6212353349673203,0.624134527896149,0.6308238970588236,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"بدر","boundary":[0.5992091503267974,0.624134527896149,0.6203727573529412,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.585749795751634,0.624134527896149,0.5939433006535948,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"اسپرس","boundary":[0.5269412581699348,0.624134527896149,0.5813386642156864,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5073515114379086,0.624134527896149,0.521714705882353,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7511921568627451,0.6459148309264521,0.7675398692810458,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"بخ","boundary":[0.7316141993464053,0.6459148309264521,0.7457651879084969,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7046247549019609,0.6459148309264521,0.7308479003267975,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.6298811274509805,0.6459148309264521,0.7003433047385621,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5992684640522876,0.6459148309264521,0.6250750571895425,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5858091094771242,0.6459148309264521,0.594002614379085,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"مهمت","boundary":[0.5342505718954249,0.6459148309264521,0.5811445098039215,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"رين","boundary":[0.5073515114379086,0.6459148309264521,0.5326236601307189,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7637560171568627,0.6677202602193815,0.766557920751634,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7588851062091503,0.6677202602193815,0.7627873366013072,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7258084967320261,0.6677202602193815,0.7584331862745098,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7007142973856211,0.6677202602193815,0.724850751633987,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6811383047385623,0.6677202602193815,0.6935719975490199,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6591180147058825,0.6677202602193815,0.6802560784313727,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6444404411764707,0.6677202602193815,0.6526339460784315,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.628521070261438,0.6677202602193815,0.6381096323529413,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"بدر","boundary":[0.5979319852941177,0.6677202602193815,0.6190955923202616,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.5502053104575164,0.6677202602193815,0.5922515482026145,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5073515114379086,0.6677202602193815,0.5456310947712418,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7637560171568627,0.6885914723405935,0.766557920751634,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7588851062091503,0.6885914723405935,0.7627873366013072,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.7258084967320261,0.6885914723405935,0.7584331862745098,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7010316584967321,0.6885914723405935,0.7251681127450981,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6912760825163399,0.6885914723405935,0.6941939133986929,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"رگي","boundary":[0.6630900326797385,0.6885914723405935,0.6903761723856209,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6496306781045752,0.6885914723405935,0.657824183006536,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6373915073529413,0.6885914723405935,0.6445770343137255,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.632530420751634,0.6885914723405935,0.6363756699346406,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.6141254901960784,0.6885914723405935,0.6319547140522876,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.597911388888889,0.6885914723405935,0.6133788398692811,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"آنه","boundary":[0.5759048529411765,0.6885914723405935,0.5925983823529414,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5624454983660132,0.6885914723405935,0.5753389705882355,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5539042116013073,0.6885914723405935,0.5568220424836602,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ررس","boundary":[0.5281840727124184,0.6885914723405935,0.5530043014705883,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5073505637254903,0.6885914723405935,0.5272153921568629,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ميگ","boundary":[0.741121834150327,0.7103717753708966,0.7667156209150326,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ردد","boundary":[0.71784795751634,0.7103717753708966,0.7405480923202616,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7141697222222224,0.7103717753708966,0.7203747794117649,0.7255548561789773],"dir":"ltr"},{"str":"نما","boundary":[0.689716924019608,0.7103717753708966,0.7064556454248369,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"تود","boundary":[0.6689030637254904,0.7103717753708966,0.6891942687908499,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.6480656250000002,0.7103717753708966,0.6623855923202617,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"قه","boundary":[0.6358539624183008,0.7103717753708966,0.6475999509803924,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6162976184640524,0.7103717753708966,0.6287313112745099,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"نج","boundary":[0.6016200449346407,0.7103717753708966,0.6154389705882355,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5856908496732027,0.7103717753708966,0.6005020343137256,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5710132761437909,0.7103717753708966,0.5792067810457517,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.5073515114379086,0.7103717753708966,0.5650263194444446,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.7448098937908497,0.7321899571890783,0.765820241013072,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7410845016339871,0.7321899571890783,0.7442892034313726,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.7374377042483661,0.7321899571890783,0.7402494321895425,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.7153525735294118,0.7321899571890783,0.7364591993464054,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6945583619281047,0.7321899571890783,0.7069920547385622,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6725380718954249,0.7321899571890783,0.6936761356209151,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6566422794117648,0.7321899571890783,0.6648357843137256,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6456449060457518,0.7321899571890783,0.6484468096405229,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6407739950980393,0.7321899571890783,0.6446762254901962,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.6076973856209151,0.7321899571890783,0.6403220751633988,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"فا","boundary":[0.5918173120915035,0.7321899571890783,0.6013410334967321,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5869365767973856,0.7321899571890783,0.5909547344771242,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.5734772222222223,0.7321899571890783,0.5860838235294118,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"پلاس","boundary":[0.5465408292483661,0.7321899571890783,0.5726244689542485,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5245028553921569,0.7321899571890783,0.5376419362745098,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"يي","boundary":[0.5073515114379086,0.7321899571890783,0.5236402777777779,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"جاروک","boundary":[0.719044562908497,0.7530484736032198,0.7669107434640526,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6994685702614382,0.7530484736032198,0.7119022630718957,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"نجه","boundary":[0.6774482802287585,0.7530484736032198,0.6985863439542486,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6456763439542486,0.7530484736032198,0.6712412581699349,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.633454857026144,0.7530484736032198,0.6390959967320263,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"ورد","boundary":[0.6016043259803924,0.7530484736032198,0.632812344771242,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.591844820261438,0.7530484736032198,0.594762651143791,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"ررس","boundary":[0.5661246813725492,0.7530484736032198,0.5909449101307191,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5452911723856211,0.7530484736032198,0.5651560008169937,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5355021936274511,0.7530484736032198,0.5401196364379086,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"رار","boundary":[0.5073495465686275,0.7530484736032198,0.5260865400326799,0.7682315544113005],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7613933905228761,0.7748665607244319,0.7667083619281049,0.7900496415325128],"dir":"rtl"},{"str":"يگ","boundary":[0.7329802573529413,0.7748665607244319,0.7604247099673206,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7281093464052288,0.774866724865846,0.7324143750000001,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7195366217320261,0.774866724865846,0.7274963071895425,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7158898243464052,0.774866724865846,0.7191141748366013,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6975202614379086,0.774866724865846,0.7152080147058824,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6938420261437909,0.774866724865846,0.6976106454248366,0.7900498056739268],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6742562091503268,0.774866724865846,0.6886194035947713,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6336286070261439,0.774866724865846,0.6692418627450982,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6250637418300654,0.774866724865846,0.6278656454248366,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.620192830882353,0.774866724865846,0.6240950612745099,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6116142116013072,0.774866724865846,0.6197409109477124,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.5785533210784314,0.774866724865846,0.61052960375817,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5710042933006536,0.774866724865846,0.5779913684640523,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5452920138888889,0.774866724865846,0.5699196854575164,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5073503880718955,0.774866724865846,0.5406274142156863,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7534631781045754,0.7966470278961489,0.7670050571895427,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.748592267156863,0.7966470278961489,0.7530230473856212,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"رس،","boundary":[0.7167083333333336,0.7966470278961489,0.7481049795751636,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"سفيدک","boundary":[0.664030187908497,0.7966470278961489,0.7111143504901963,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"پو","boundary":[0.6444541952614381,0.7966470278961489,0.6569448692810459,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"دري","boundary":[0.6175020833333335,0.7966470278961489,0.6440120996732028,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"اسپرس","boundary":[0.5660618055555556,0.7966470278961489,0.6118963112745099,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5526220996732027,0.7966470278961489,0.5602143545751634,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.5342623611111113,0.7966470278961489,0.5466960539215687,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.523257128267974,0.7966470278961489,0.5334489052287583,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5073515114379086,0.7966470278961489,0.5221155392156864,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7560469812091506,0.8184529685527147,0.7661346200980396,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.7388956372549023,0.8184529685527147,0.7494725285947715,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7303170179738565,0.8184529685527147,0.7384633660130723,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"يت","boundary":[0.7094795792483662,0.8184529685527147,0.7293679861111113,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6960202246732029,0.8184529685527147,0.7042137295751637,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.640885992647059,0.8184529685527147,0.6921887295751636,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.621296245915033,0.8184529685527147,0.6356594403594774,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6127235212418304,0.8184529685527147,0.6164587377450984,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6078427859477128,0.8184529685527147,0.6122657066993467,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"ران،","boundary":[0.5809181821895427,0.8184529685527147,0.6074046200980395,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5403613153594772,0.8184525834517046,0.5751100285947714,0.8336360493607954],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.5073515114379086,0.8184525834517046,0.5353096364379086,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7637443382352942,0.8393174824416036,0.766656274509804,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.7257555555555556,0.8393174824416036,0.7628385334967321,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6767202777777779,0.8393174824416036,0.7200770833333334,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6730459722222223,0.8393174824416036,0.6770936029411766,0.8545005632496844],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50735,0.60233,0.76754,0.8545],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":285,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/1813be5ff265560dd68b851c2c4d4a52.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/6736cf0fbcaa5ef8c750fbc39ab4e0ef.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.25208,0.13274,0.23241,0.1455]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6742153186274509,0.1327398219253078,0.7557930473856208,0.17065017546066133],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6337796895424836,0.1327398219253078,0.6641481127450979,0.17065017546066133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63378,0.13274,0.75579,0.17065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.4066911928104575,0.22948603478633997,0.5386178349673203,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.38699595179738566,0.22948603478633997,0.40006537581699353,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.36740009803921575,0.22948603478633997,0.3860087050653595,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"هان","boundary":[0.32079078839869285,0.22948603478633997,0.366383035130719,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.306015216503268,0.22948603478633997,0.3144896364379085,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"یفی","boundary":[0.259432410130719,0.22948603478633997,0.30540232843137255,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"F","boundary":[0.2520831699346405,0.273534880050505,0.2696516544117647,0.2962937184343434],"dir":"ltr"},{"str":"ibrous","boundary":[0.27049694444444444,0.273534880050505,0.3504107731997852,0.2962937184343434],"dir":"ltr"},{"str":"Crops","boundary":[0.3578938941565603,0.273534880050505,0.4343768040772487,0.2962937184343434],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.44221157679738565,0.273534880050505,0.5464119812091504,0.2962937184343434],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25208,0.22949,0.54641,0.29629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اين","boundary":[0.7461617238562094,0.6023289723405935,0.7670915114379087,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.708180800653595,0.6023289723405935,0.7404223406862748,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6873728349673204,0.6023289723405935,0.7017360294117648,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6714475694444446,0.6023289723405935,0.680873047385621,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6555419526143792,0.6023289723405935,0.670305980392157,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"بخ","boundary":[0.634745776143791,0.6023289723405935,0.6488967647058825,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6077563316993465,0.6023289723405935,0.6339794771241831,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.5869699795751635,0.6023289723405935,0.60150608251634,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5820990686274511,0.6023289723405935,0.5863176429738564,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"صاص","boundary":[0.5330323529411766,0.6023289723405935,0.5814545915032681,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.523257128267974,0.6023289723405935,0.5260020506535948,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5073515114379086,0.6023289723405935,0.5221155392156864,0.6175120531486742],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7636470955882355,0.6241349129971591,0.7665590318627453,0.6393179938052399],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.7256583129084969,0.6241349129971591,0.7627412908496735,0.6393179938052399],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7158791584967322,0.6241349129971591,0.7186810620915034,0.6393179938052399],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7110082475490198,0.6241349129971591,0.7149104779411767,0.6393179938052399],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.6779316380718956,0.6241349129971591,0.7105563276143793,0.6393179938052399],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6529090277777779,0.624134527896149,0.6770454820261439,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه،","boundary":[0.6199188725490197,0.624134527896149,0.6467963194444446,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6101652614379086,0.624134527896149,0.6134957148692811,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"زرک،","boundary":[0.5648239379084968,0.624134527896149,0.6013921200980393,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"کتان","boundary":[0.5220290849673204,0.624134527896149,0.5583850612745099,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5073515114379086,0.624134527896149,0.5155450163398694,0.6393176087042297],"dir":"rtl"},{"str":"کنف","boundary":[0.7255883169934642,0.6459148309264521,0.7672926674836602,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6949756535947713,0.6459148309264521,0.7207822467320262,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6912974183006536,0.6459148309264521,0.6950660375816994,0.6610979117345329],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.5991109068627452,0.6459148309264521,0.6866269240196078,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5611692810457517,0.6459148309264521,0.5944463071895424,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"پنب","boundary":[0.5416541993464054,0.6459148309264521,0.5562669321895426,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5232866013071896,0.6459148309264521,0.5380506290849675,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5073515114379086,0.6459148309264521,0.5180207516339871,0.6610979117345329],"dir":"rtl"},{"str":"پوس","boundary":[0.7356541666666666,0.6677202602193815,0.7675911519607843,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"يدگيهاي","boundary":[0.6652682312091506,0.6677202602193815,0.7334786683006536,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"بذر،","boundary":[0.623632651143791,0.6677202602193815,0.6606036315359478,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"گياهچه","boundary":[0.5661209272875818,0.6677202602193815,0.619895469771242,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5526615727124183,0.6677202602193815,0.5608550776143792,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"انواغ","boundary":[0.5073516870915034,0.6677202602193815,0.5483624387254903,0.6829033410274622],"dir":"rtl"},{"str":"پوس","boundary":[0.744184362745098,0.6885914723405935,0.7665897671568628,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"يدگي","boundary":[0.7098934640522876,0.6885914723405935,0.7433316094771241,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6848774509803924,0.6885914723405935,0.7090139052287584,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.6493526143790852,0.6885914723405935,0.6784876960784316,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6346750408496734,0.6885914723405935,0.6428685457516342,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.621217651143791,0.6885914723405935,0.6284031781045754,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6163565645424839,0.6885914723405935,0.6202018137254904,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.5979516339869283,0.6885914723405935,0.6157808578431374,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5624464460784315,0.6885914723405935,0.5913752165032682,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5539051593137256,0.6885914723405935,0.5568229901960785,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ررس","boundary":[0.5281850204248367,0.6885914723405935,0.5530052491830066,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5073515114379086,0.6885914723405935,0.5272163398692812,0.7037745531486743],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7625275735294118,0.7103717753708966,0.7671450163398693,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"رار","boundary":[0.7429378267973856,0.7103717753708966,0.761674820261438,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ميگ","boundary":[0.7108795057189543,0.7103717753708966,0.736041135620915,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7060085947712419,0.7103717753708966,0.710352920751634,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6900852941176471,0.7103717753708966,0.7054348529411765,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6864070588235294,0.7103717753708966,0.6913938970588235,0.7255548561789773],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6766318341503268,0.7103717753708966,0.6794337377450981,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6717609232026144,0.7103717753708966,0.6756631535947712,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.6386843137254902,0.7103717753708966,0.6713090032679738,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6310114991830065,0.7103717753708966,0.6379985743464052,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6052992197712418,0.7103717753708966,0.6299268913398692,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"مه","boundary":[0.5857173325163397,0.7103717753708966,0.598736556372549,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5673575939542482,0.7103717753708966,0.5850453472222221,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ناش","boundary":[0.5441190849673202,0.7103717753708966,0.5617537867647059,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5232855759803922,0.7103717753708966,0.5431504044117648,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5073504861111111,0.7103717753708966,0.5180197263071895,0.7255548561789773],"dir":"rtl"},{"str":"نما","boundary":[0.749939718137255,0.7321899571890783,0.7666764746732028,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"تود","boundary":[0.7291258578431373,0.7321899571890783,0.7494170629084969,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7168866870915034,0.7321899571890783,0.7240722140522876,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7120256004901961,0.7321899571890783,0.7158708496732027,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.6936206699346406,0.7321899571890783,0.7114498937908498,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"گرهي،","boundary":[0.6483107843137256,0.7321899571890783,0.689347079248366,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6397498488562092,0.7321899571890783,0.6425144199346405,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6226102941176471,0.7321899571890783,0.6392802450980392,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.610412385620915,0.7321899571890783,0.6175979125816994,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6066869934640523,0.7321899571890783,0.6098445383986928,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.598129987745098,0.7321899571890783,0.6057477859477123,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"يه","boundary":[0.5859065359477124,0.7321899571890783,0.5970945016339869,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5696968137254902,0.7321899571890783,0.5851642647058823,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريايي","boundary":[0.5073515114379086,0.7321899571890783,0.5650106004901961,0.7473730379971592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7586344771241831,0.7530485430476642,0.7668279820261439,0.768231623855745],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.7059956290849674,0.7530485430476642,0.7543314133986929,0.768231623855745],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.5979319852941177,0.7530485430476642,0.7013172753267973,0.768231623855745],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.5208108660130719,0.7530485430476642,0.5932221936274511,0.768231623855745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5073515114379086,0.7530485430476642,0.5155450163398694,0.768231623855745],"dir":"rtl"},{"str":"فايتوپلاسمايي","boundary":[0.6812995506535948,0.774866724865846,0.7675789256535948,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.653221568627451,0.774866724865846,0.6751770179738562,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6434640277777778,0.774866724865846,0.6463759640522876,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.6054752450980392,0.774866724865846,0.6425582230392157,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5932596527777778,0.774866724865846,0.5985746241830066,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"يش","boundary":[0.5624385866013073,0.774866724865846,0.5922909722222223,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"وند","boundary":[0.5318337826797387,0.774866724865846,0.5617567769607845,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.528155547385621,0.774866724865846,0.5331423856209151,0.7900498056739268],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5073515114379086,0.774866724865846,0.521714705882353,0.7900498056739268],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.7416397467320262,0.7966470278961489,0.7670749795751634,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7318605923202615,0.7966470278961489,0.7346624959150327,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.726989681372549,0.7966470278961489,0.7308919117647059,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ماري","boundary":[0.6939130718954248,0.7966470278961489,0.7265377614379085,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6688637663398694,0.7966470278961489,0.6930002205882354,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6394889705882354,0.7966470278961489,0.6623050326797387,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6248133619281045,0.7966470278961489,0.6328987990196079,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6199424509803921,0.7966470278961489,0.6243732312091503,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ان،","boundary":[0.591801593137255,0.7966470278961489,0.6193863929738562,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5783245547385621,0.7966470278961489,0.5855297303921568,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5746777573529411,0.7966470278961489,0.577461977124183,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5489281454248366,0.7966470278961489,0.573555816993464,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"کتان","boundary":[0.5073515114379086,0.7966470278961489,0.5437074877450981,0.8118301087042298],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.763729795751634,0.8184525834517046,0.7666417320261438,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.7257410130718954,0.8184525834517046,0.762823991013072,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6742369689542485,0.8184525834517046,0.7176261029411765,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6583411764705883,0.8184525834517046,0.6665346813725491,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6127129820261439,0.8184525834517046,0.6509925653594771,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"پوس","boundary":[0.5833362214052288,0.8184525834517046,0.6057416258169935,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"يدگيه","boundary":[0.5330650408496732,0.8184525834517046,0.5739205678104576,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5073527614379085,0.8184525834517046,0.5319804330065361,0.8336356642597853],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7596926511437908,0.8393174824416036,0.7668781781045751,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7548315645424836,0.8393174824416036,0.7586768137254901,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.7364266339869281,0.8393174824416036,0.7542558578431372,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7229672794117646,0.8393174824416036,0.7311607843137254,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"طوقه","boundary":[0.6886606617647059,0.8393174824416036,0.7177957434640523,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"کنف","boundary":[0.6519176062091503,0.8393174824416036,0.6837504534313725,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6299307189542483,0.8393174824416036,0.6469327328431372,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6213913970588236,0.8393174824416036,0.6243033333333334,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"ررسي","boundary":[0.583402614379085,0.8393174824416036,0.6204855923202616,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"ميگ","boundary":[0.5527251102941175,0.8393174824416036,0.5777241421568627,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":"ردد","boundary":[0.5294512336601307,0.8393174824416036,0.5521513684640522,0.8545005632496844],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5257769281045751,0.8393174824416036,0.5298245588235293,0.8545005632496844],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50735,0.60233,0.76759,0.8545],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":326,"image":{"jpeg":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/e0e2f6e6d14d79afeac60f828d8f2dda.jpg","blurred":"/storage/books/529c9c32aa03b534/pages/eaba007ee222c8bcce1bea19d76ac1c3.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.22136,0.13274,0.22811,0.17294]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6742153186274509,0.1327398219253078,0.7557930473856208,0.17065017546066133],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6350062009803921,0.1327398219253078,0.6639518709150326,0.17065017546066133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63501,0.13274,0.75579,0.17065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.44600514297385624,0.22948603478633997,0.5779152205882353,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.42626352124183015,0.22948603478633997,0.43933294526143796,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4066676674836602,0.22948603478633997,0.425276274509804,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"هان","boundary":[0.36005835784313733,0.22948603478633997,0.4056506045751634,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"دانه","boundary":[0.3071677736928105,0.22948603478633997,0.35291572712418307,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"روغنی","boundary":[0.22136344362745106,0.22948603478633997,0.3005750857843138,0.25508578226108747],"dir":"rtl"},{"str":"Oil","boundary":[0.2483658496732026,0.273534880050505,0.28797372549019606,0.2962937184343434],"dir":"ltr"},{"str":"Seed","boundary":[0.2962999139533489,0.273534880050505,0.35500787581699345,0.2962937184343434],"dir":"ltr"},{"str":"Crops","boundary":[0.3625357227906065,0.273534880050505,0.43863828188814813,0.2962937184343434],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.4461251394174353,0.273534880050505,0.5500077450980392,0.2962937184343434],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22136,0.22949,0.57792,0.29629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اين","boundary":[0.7528183006535948,0.5824882062815656,0.7711624183006537,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.717940114379085,0.5824882062815656,0.7461271241830066,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6983641339869282,0.5824882062815656,0.7127587418300655,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.6738984477124184,0.5824882062815656,0.6926354575163399,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6395675653594772,0.5824882062815656,0.6679450163398694,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.5807881535947713,0.5824882062815656,0.6330668300653596,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5575406045751634,0.5824882062815656,0.5755107026143791,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5428543300653595,0.5824882062815656,0.5531107026143791,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"رسي","boundary":[0.5085749183006536,0.5824882062815656,0.5422967320261439,0.5957457820391414],"dir":"rtl"},{"str":"بيما","boundary":[0.7527719771241831,0.5995586608270201,0.771459232026144,0.6128162365845959],"dir":"rtl"},{"str":"ريهاي","boundary":[0.7117972222222223,0.5995586608270201,0.7520462418300654,0.6128164891098485],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6775006535947713,0.5995589133522727,0.7044540849673203,0.6128164891098485],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6664756535947713,0.5995589133522727,0.670859232026144,0.6128164891098485],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6615842320261439,0.5995589133522727,0.6653844771241831,0.6128164891098485],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6579143790849674,0.5995589133522727,0.6611827614379086,0.6128164891098485],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.6432349673202614,0.5995589133522727,0.6499107026143792,0.6128164891098485],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6346633986928105,0.5995589133522727,0.642