100پرسش و پاسخ درباره اُتیسم: راهنمای کاربردی برای والدین، مربیان و متخصصان 100پرسش و پاسخ درباره اُتیسم: راهنمای کاربردی برای والدین، مربیان و متخصصان

توضیحات

همه بیماری‌ها داستانی دارند: چگونه متولد شده‌اند؛ چگونه به جسم یا روان قربانیانِ بی‌گناهِ خود رخنه کرده‌اند و به آنها آسیب رسانده‌اند؛ و درنهایت، چگونه انسان‌های دیگر می‌کوشند از پیشرویِ آنها جلوگیری کنند. اما، داستان این کتاب، قدری ناشناخته است: اُتیسم. از علت پیدایش اُتیسم اطلاع زیادی در دست نیست؛ این بیماری نشانه‌های متعددی دارد که از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند و آسیب‌های ناشی از آن قابل پیش‌بینی نیست. روش‌های درمانیِ مختلفی هم برای آن ابداع و پیشنهاد شده است که در این اوضاع آشفته، انتخاب بهترین نوعِ درمان، چالشی عظیم دربرابرِ خانواده‌های افرادِ مبتلا است. بسیاری از این خانواده‌ها با نشانه‌های اُتیسم آشنا نیستند و نمی‌دانند در موقعیت‌های خانوادگی و اجتماعیِ مختلف، چگونه رفتار کنند؛ کدام بخش از محیط خانه را تغییر دهند؛ برای امنیت بیشتر، چه تمهیداتی بیندیشند؛ چگونه با فشار و تنیدگیِ ناشی از آن کنار بیایند و... . اگر شما از کسانی هستید که این مسایل موجب سردرگمی‌تان شده است، کتابِ 100 پرسش و پاسخ درباره اُتیسم را سودمند خواهید یافت. در خارج از ایران، کتاب‌های بسیاری در زمینه اُتیسم منتشر و برخی نیز به زبان فارسی ترجمه شده است، اما معدودی از آنها همانند این کتاب، اُتیسم را از جنبه‌های مختلف بررسی و به خانواده‌ها، مربیان و متخصصانِ این حوزه و سایر حوزه‌های مرتبط، توصیه‌های کاربردی و مفید ارایه کرده‌اند. توصیه‌های ارایه‌شده در این کتاب، مبتنی بر یافته‌های علمی و نیز تجربه سال‌ها زندگی و کار با کودکانِ اُتیستیک است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797854","title":"100پرسش و پاسخ درباره اُتیسم: راهنمای کاربردی برای والدین، مربیان و متخصصان","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/591bc1ee6931f786/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/591bc1ee6931f786/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/591bc1ee6931f786/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/591bc1ee6931f786/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/591bc1ee6931f786/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-453-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["همه بیماری‌ها داستانی دارند: چگونه متولد شده‌اند؛ چگونه به جسم یا روان قربانیانِ بی‌گناهِ خود رخنه کرده‌اند و به آنها آسیب رسانده‌اند؛ و درنهایت، چگونه انسان‌های دیگر می‌کوشند از پیشرویِ آنها جلوگیری کنند. اما، داستان این کتاب، قدری ناشناخته است: اُتیسم. از علت پیدایش اُتیسم اطلاع زیادی در دست نیست؛ این بیماری نشانه‌های متعددی دارد که از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند و آسیب‌های ناشی از آن قابل پیش‌بینی نیست. روش‌های درمانیِ مختلفی هم برای آن ابداع و پیشنهاد شده است که در این اوضاع آشفته، انتخاب بهترین نوعِ درمان، چالشی عظیم دربرابرِ خانواده‌های افرادِ مبتلا است. بسیاری از این خانواده‌ها با نشانه‌های اُتیسم آشنا نیستند و نمی‌دانند در موقعیت‌های خانوادگی و اجتماعیِ مختلف، چگونه رفتار کنند؛ کدام بخش از محیط خانه را تغییر دهند؛ برای امنیت بیشتر، چه تمهیداتی بیندیشند؛ چگونه با فشار و تنیدگیِ ناشی از آن کنار بیایند و... . اگر شما از کسانی هستید که این مسایل موجب سردرگمی‌تان شده است، کتابِ 100 پرسش و پاسخ درباره اُتیسم را سودمند خواهید یافت. در خارج از ایران، کتاب‌های بسیاری در زمینه اُتیسم منتشر و برخی نیز به زبان فارسی ترجمه شده است، اما معدودی از آنها همانند این کتاب، اُتیسم را از جنبه‌های مختلف بررسی و به خانواده‌ها، مربیان و متخصصانِ این حوزه و سایر حوزه‌های مرتبط، توصیه‌های کاربردی و مفید ارایه کرده‌اند. توصیه‌های ارایه‌شده در این کتاب، مبتنی بر یافته‌های علمی و نیز تجربه سال‌ها زندگی و کار با کودکانِ اُتیستیک است.",""],"pages_count":"1","keywords":"روانشناسی","token":"591bc1ee6931f786","created_at":"2021-09-10 03:01:53","updated_at":"2022-08-29 14:28:11","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 07:35:30","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918166","title":"حسین حیدری شریف آباد","firstname":"حسین","lastname":"حیدری شریف آباد","token":"cf35275ddf86a340","created_at":"2020-04-14 13:38:12","updated_at":"2020-04-14 13:38:12","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920826","title":"کمپیون کویین","firstname":"کمپیون","lastname":"کویین","token":"0ed537667f415445","created_at":"2021-09-10 03:01:42","updated_at":"2021-09-10 03:01:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920827","title":"حسین زیرک","firstname":"حسین","lastname":"زیرک","token":"0cae9cd23514303f","created_at":"2021-09-10 03:01:43","updated_at":"2021-09-10 03:01:43","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920828","title":"دکتر شهلا پاکدامن","firstname":"دکتر شهلا","lastname":"پاکدامن","token":"55c06305b45bc176","created_at":"2021-09-10 03:01:44","updated_at":"2021-09-10 03:01:44","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920826","title":"کمپیون کویین","firstname":"کمپیون","lastname":"کویین","token":"0ed537667f415445","created_at":"2021-09-10 03:01:42","updated_at":"2021-09-10 03:01:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918166","title":"حسین حیدری شریف آباد","firstname":"حسین","lastname":"حیدری شریف آباد","token":"cf35275ddf86a340","created_at":"2020-04-14 13:38:12","updated_at":"2020-04-14 13:38:12","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920827","title":"حسین زیرک","firstname":"حسین","lastname":"زیرک","token":"0cae9cd23514303f","created_at":"2021-09-10 03:01:43","updated_at":"2021-09-10 03:01:43","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920828","title":"دکتر شهلا پاکدامن","firstname":"دکتر شهلا","lastname":"پاکدامن","token":"55c06305b45bc176","created_at":"2021-09-10 03:01:44","updated_at":"2021-09-10 03:01:44","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786507","file":"613a8b5a29d643.00550629.pdf","book_id":"3797854","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:01:54","updated_at":"2022-08-29 14:28:11","process_started_at":"2021-09-10 03:01:57","process_done_at":"2021-09-10 03:02:03","process_failed_at":null,"pages_count":"344","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"480c5d7d8a80aed0c26cceebc8b98a7867400b66a804c4b2664ebea69f7ab6c6987a835a8e4a70d1fbebf9c41a0c5a3f6821bd0b3b79e385a2d3e7700ea71be9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"358","title":" روانشناسی زبان","token":"db75a399d59f2903","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_fields":[{"id":"61","title":"زبان شناسی","degree_id":"7","token":"f1498258caf6a429","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-03 22:06:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"361","title":" رواﻧﺸﻨﺎﺳی کﻮدکی و نوجوان","token":"904a49429a73f8a5","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-09-07 16:15:12","study_fields":[{"id":"94","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان","degree_id":"10","token":"1f0aab166165a0d3","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-07 16:15:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11290","title":"پیشرفت های نوین در روانشناسی تحولی","token":"f36f883e95552291","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:27:07","updated_at":"2022-02-19 16:26:27","study_fields":[{"id":"1012","title":"روانشناسی بالینی کودک و نوجوان","degree_id":"10","token":"855818f9042c6bd5","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19810","title":"روان شناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده","token":"5b8e71c08d6d0983","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:32:55","updated_at":"2022-09-07 16:15:12","study_fields":[{"id":"307","title":"مامایی","degree_id":"7","token":"3adaa7835da9569d","books_count":"73","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-07 16:15:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19858","title":"روانشناسی","token":"9da52fda309c289f","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2022-04-05 10:08:21","study_fields":[{"id":"463","title":" داروسازی","degree_id":"22","token":"8f0f45add61b123d","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19861","title":"روانشناسی","token":"8102156e9921288a","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_fields":[{"id":"445","title":"تکنولوژی پزشکی هسته‌ای","degree_id":"7","token":"79bd5c205848ef12","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"457","title":"هوشبری","degree_id":"7","token":"8ac2c5ab3d9a0c88","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19864","title":"روانشناسی","token":"6492b8def64998e9","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_fields":[{"id":"1300","title":" سینما","degree_id":"7","token":"624280d65c4a9347","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"19867","title":"روانشناسی","token":"c19fd2f51863b3b9","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_fields":[{"id":"1693","title":"تصویر متحرک (انیمیشن)","degree_id":"10","token":"8d832122241e333e","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-08-10 06:36:36","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"19870","title":"روانشناسی (رفتارشناسی)","token":"6ab98a501d50b114","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19873","title":"روانشناسی اجتماعی","token":"1325139adc336671","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:32:59","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_fields":[{"id":"88","title":"خبرنگاری","degree_id":"7","token":"e2408105f441de8c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"382","title":"معارف اسلامی و علوم تربیتی","degree_id":"7","token":"77b1cac8d3d3eaf6","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-15 18:35:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1192","title":"علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی","degree_id":"7","token":"4648085ce0cafe64","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 01:51:17","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"100%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"20000","urlify":"100%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"حسین حیدری شریف آباد, کمپیون کویین, حسین زیرک, دکتر شهلا پاکدامن","tocStr":"","url":"/preview/591bc1ee6931f786/100%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":344,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"591bc1ee6931f786","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/qJUWUMGhLBvDvmJg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/hGxDMZOFdJYviOvk.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/msgafPOTbipFGIkp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006582162380218506,0.00026814620016306427,0.9989831932372406,0.9994401774955759]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4941176474094391,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"پانده","boundary":[0.4941176474094391,0.2327791005373001,0.5798319578170776,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2327791005373001},{"x":0.489075630903244,"y":0.2327791005373001},{"x":0.489075630903244,"y":0.28147268295288086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.42352941632270813,0.2327791005373001,0.489075630903244,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28147268295288086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.4185294163227081,0.2257791005373001,0.5848319578170776,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.5697479248046875,0.36579573154449463,0.6000000238418579,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39073634147644043},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.48403361439704895,0.3669833838939667,0.5596638917922974,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3919239938259125},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.3669833838939667,0.4739495813846588,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3681710362434387},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3669833838939667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.3966386616230011,0.3681710362434387,0.45378151535987854,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.3611710362434387,0.6050000238418579,0.3965486891269684],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5058823823928833,0.4346793293952942,0.5697479248046875,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.43349167704582214},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4346793293952942},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.4302521049976349,0.43349167704582214,0.49747899174690247,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.42649167704582214,0.5747479248046875,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/KmbGtiAkTVFzHtND-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/eygbMaQEBOXlqklq.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/VCFTFiCeuBbWqpgP.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/tVmajyywkLmnNttX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/DTPmBvwbPfTjUMNn.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/ZoJOLdPeaaJodIWJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004039968933377947,0.0002836617953420535,0.9987233245993863,0.9990156143187344]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6000000238418579,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.5697479248046875,0.24346792697906494,0.6000000238418579,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.244655579328537},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26840853691101074},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.48403361439704895,0.244655579328537,0.5596638917922974,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.244655579328537},{"x":0.4739495813846588,"y":0.244655579328537},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.244655579328537,0.4739495813846588,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.24584323167800903},{"x":0.45378151535987854,"y":0.244655579328537},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3966386616230011,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.3966386616230011,0.24584323167800903,0.45378151535987854,0.2695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6000000238418579,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3966386616230011,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.23884323167800903,0.6050000238418579,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5697479248046875,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.507563054561615,0.2969121038913727,0.5697479248046875,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063},{"x":0.49747899174690247,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.4302521049976349,0.29572445154190063,0.4957983195781708,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5697479248046875,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4252521049976349,0.28872445154190063,0.5747479248046875,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.6756302714347839,0.37410926818847656,0.7546218633651733,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5848739743232727,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5848739743232727,0.37410926818847656,0.6655462384223938,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5327731370925903,0.37410926818847656,0.5747899413108826,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39904987812042236},{"x":0.462184876203537,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.462184876203537,0.37410926818847656,0.5226891040802002,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39904987812042236},{"x":0.45210084319114685,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.37410926818847656,0.4588235318660736,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.37410926818847656},{"x":0.440336138010025,"y":0.37410926818847656},{"x":0.440336138010025,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3781512677669525,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربیان","boundary":[0.3781512677669525,0.37410926818847656,0.440336138010025,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3680672347545624,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3680672347545624,"y":0.39904987812042236},{"x":0.35798320174217224,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35798320174217224,0.37410926818847656,0.3680672347545624,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.24537815153598785,0.37410926818847656,0.3495798408985138,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24037815153598785,0.36710926818847656,0.7596218633651733,0.40604987812042237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5478991866111755,"y":0.490498811006546},{"x":0.49747899174690247,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمپیون","boundary":[0.49747899174690247,0.47624704241752625,0.5478991866111755,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4924369752407074,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4924369752407074,"y":0.490498811006546},{"x":0.45210084319114685,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوئین","boundary":[0.45210084319114685,0.4750593900680542,0.4924369752407074,0.490498811006546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5478991866111755,"y":0.490498811006546},{"x":0.45210084319114685,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44710084319114685,0.4680593900680542,0.5528991866111755,0.497498811006546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4789915978908539,0.5653206706047058,0.5193277597427368,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.4739915978908539,0.5583206706047058,0.5243277597427368,0.5889477438926697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.589073657989502},{"x":0.5630252361297607,"y":0.589073657989502},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5327731370925903,0.589073657989502,0.5630252361297607,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.589073657989502},{"x":0.5260504484176636,"y":0.589073657989502},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.4941176474094391,0.589073657989502,0.5260504484176636,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.589073657989502},{"x":0.489075630903244,"y":0.589073657989502},{"x":0.489075630903244,"y":0.6045130491256714},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاکدامن","boundary":[0.43697479367256165,0.589073657989502,0.489075630903244,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.589073657989502},{"x":0.5630252361297607,"y":0.589073657989502},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6045130491256714},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43197479367256164,0.582073657989502,0.5680252361297607,0.6115130491256714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6270784139633179},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5008403658866882,0.6128265857696533,0.5428571701049805,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6258907318115234},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرک","boundary":[0.4571428596973419,0.6116389632225037,0.4924369752407074,0.6258907318115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6270784139633179},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4521428596973419,0.6046389632225037,0.5478571701049805,0.6340784139633179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5042017102241516,0.6365795731544495,0.5478991866111755,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6365795731544495},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6365795731544495},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6496437191963196},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حیدری","boundary":[0.45042017102241516,0.6365795731544495,0.49747899174690247,0.6496437191963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.6295795731544495,0.5528991866111755,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5361344814300537,"y":0.745843231678009},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7826603055000305},{"x":0.45378151535987854,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"انشان","boundary":[0.45378151535987854,0.7470308542251587,0.5378151535987854,0.7826603055000305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5361344814300537,"y":0.745843231678009},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7826603055000305},{"x":0.45378151535987854,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.44878151535987854,0.7400308542251587,0.5428151535987854,0.7896603055000305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7850356101989746},{"x":0.529411792755127,"y":0.7790973782539368},{"x":0.534453809261322,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"تهنی","boundary":[0.4722689092159271,0.7850356101989746,0.534453809261322,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7850356101989746},{"x":0.529411792755127,"y":0.7790973782539368},{"x":0.534453809261322,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.7780356101989746,0.539453809261322,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8016626834869385},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4789915978908539,0.7957244515419006,0.5142857432365417,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8016626834869385},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7887244515419006,0.5192857432365418,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8218527436256409},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.8111639022827148,0.5159664154052734,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8218527436256409},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8041639022827148,0.5209664154052734,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/ZLlPDUsBvbzmnVwJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/pdKhMyPJGensovnA.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/fhEPCKXpYGIbhXpI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00019197872004996002,0.9986837793718867,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1698337346315384},{"x":0.529411792755127,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"انشان","boundary":[0.4588235318660736,0.16864608228206635,0.529411792755127,0.20902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1698337346315384},{"x":0.529411792755127,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.4538235318660736,0.16164608228206634,0.534411792755127,0.21602612805366517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"منی","boundary":[0.46890756487846375,0.20427553355693817,0.5243697762489319,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.19727553355693817,0.5293697762489319,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.2149643748998642,0.5092437267303467,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2197149693965912},{"x":0.489075630903244,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.489075630903244,0.2149643748998642,0.4907563030719757,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2197149693965912},{"x":0.489075630903244,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.484075630903244,0.2079643748998642,0.5142437267303467,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5109243988990784,"y":0.235154390335083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴۶","boundary":[0.48739495873451233,0.22565320134162903,0.5109243988990784,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5109243988990784,"y":0.235154390335083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.21865320134162902,0.5159243988990784,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.23990498483181},{"x":0.610084056854248,"y":0.23990498483181},{"x":0.610084056854248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.23990498483181,0.610084056854248,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.23990498483181},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23990498483181},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5596638917922974,0.23990498483181,0.5815126299858093,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.23990498483181},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23990498483181},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.23990498483181,0.5529412031173706,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23990498483181},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23990498483181},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.23990498483181,0.5445378422737122,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.23990498483181},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23990498483181},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.23990498483181,0.4957983195781708,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.23990498483181},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23990498483181},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4285714328289032,0.23990498483181,0.45546218752861023,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.23990498483181},{"x":0.42352941632270813,"y":0.23990498483181},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2529691159725189},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38991597294807434,0.23990498483181,0.42352941632270813,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.23990498483181},{"x":0.610084056854248,"y":0.23990498483181},{"x":0.610084056854248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.38491597294807434,0.23290498483181,0.615084056854248,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7210084199905396,"y":0.275534451007843},{"x":0.7193277478218079,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"1","boundary":[0.7193277478218079,0.26840853691101074,0.7210084199905396,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"..","boundary":[0.7260504364967346,0.26840853691101074,0.7361344695091248,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.275534451007843},{"x":0.7193277478218079,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.26140853691101074,0.7411344695091248,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3630252182483673,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.3630252182483673,0.2731591463088989,0.3680672347545624,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3630252182483673,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3580252182483673,0.2661591463088989,0.3730672347545624,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.6773109436035156,0.26603326201438904,0.7109243869781494,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.26603326201438904,0.6739495992660522,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6386554837226868,0.26603326201438904,0.6638655662536621,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6084033846855164,0.26603326201438904,0.6352941393852234,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.26603326201438904},{"x":0.605042040348053,"y":0.26603326201438904},{"x":0.605042040348053,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.5697479248046875,0.26603326201438904,0.605042040348053,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5680672526359558,0.26603326201438904,0.5731092691421509,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5277311205863953,0.26603326201438904,0.5647059082984924,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2802850306034088},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.48067227005958557,0.26603326201438904,0.5193277597427368,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2802850306034088},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.45042017102241516,0.26603326201438904,0.4722689092159271,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4453781545162201,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2802850306034088},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.41848739981651306,0.26603326201438904,0.4453781545162201,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.26603326201438904,0.4151260554790497,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.26603326201438904},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26603326201438904},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2802850306034088},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربیان","boundary":[0.37310925126075745,0.26603326201438904,0.40672269463539124,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.26603326201438904},{"x":0.36974790692329407,"y":0.26603326201438904},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3630252182483673,0.26603326201438904,0.36974790692329407,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3613445460796356,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2802850306034088},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.31092438101768494,0.26603326201438904,0.3613445460796356,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.30756303668022156,"y":0.26603326201438904},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3025210201740265,0.26603326201438904,0.30756303668022156,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2991596758365631,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2802850306034088},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمپیون","boundary":[0.26050421595573425,0.26603326201438904,0.2991596758365631,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2802850306034088},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25550421595573425,0.25903326201438903,0.7159243869781494,0.2872850306034088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6336134672164917,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوئین","boundary":[0.6336134672164917,0.28147268295288086,0.6638655662536621,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5966386795043945,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5966386795043945,0.28147268295288086,0.6285714507102966,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5680672526359558,0.28147268295288086,0.5915966629981995,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.294536828994751},{"x":0.5394958257675171,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.5394958257675171,0.28147268295288086,0.5630252361297607,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5327731370925903,"y":0.294536828994751},{"x":0.4957983195781708,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاکدامن","boundary":[0.4957983195781708,0.2826603353023529,0.5327731370925903,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4957983195781708,"y":0.294536828994751},{"x":0.4924369752407074,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.2826603353023529,0.4957983195781708,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48571428656578064,"y":0.294536828994751},{"x":0.45378151535987854,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.45378151535987854,0.2826603353023529,0.48571428656578064,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2826603353023529},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2826603353023529},{"x":0.44873949885368347,"y":0.294536828994751},{"x":0.4252100884914398,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیرک","boundary":[0.4252100884914398,0.2826603353023529,0.44873949885368347,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2826603353023529},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2826603353023529},{"x":0.42016807198524475,"y":0.294536828994751},{"x":0.41848739981651306,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.2826603353023529,0.42016807198524475,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4117647111415863,"y":0.294536828994751},{"x":0.3798319399356842,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3798319399356842,0.2826603353023529,0.4117647111415863,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2826603353023529},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2826603353023529},{"x":0.37310925126075745,"y":0.294536828994751},{"x":0.34117648005485535,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حیدری","boundary":[0.34117648005485535,0.2826603353023529,0.37310925126075745,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2826603353023529},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2826603353023529},{"x":0.33781513571739197,"y":0.294536828994751},{"x":0.3344537913799286,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.2826603353023529,0.33781513571739197,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3344537913799286,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3294537913799286,0.27447268295288085,0.6688655662536621,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.29572445154190063},{"x":0.29579833149909973,"y":0.29572445154190063},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3076009452342987},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Campion","boundary":[0.24201680719852448,0.29572445154190063,0.29579833149909973,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3344537913799286,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Quinn","boundary":[0.3008403480052948,0.29572445154190063,0.3344537913799286,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.29572445154190063},{"x":0.34117648005485535,"y":0.29572445154190063},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3076009452342987},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33781513571739197,0.29572445154190063,0.34117648005485535,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3663865625858307,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"100","boundary":[0.3462184965610504,0.29572445154190063,0.3663865625858307,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4252100884914398,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3076009452342987},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Questions","boundary":[0.37142857909202576,0.29572445154190063,0.4252100884914398,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063},{"x":0.43865546584129333,"y":0.29572445154190063},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4302521049976349,0.29572445154190063,0.43865546584129333,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4907563030719757,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Answers","boundary":[0.4436974823474884,0.29572445154190063,0.4907563030719757,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5260504484176636,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"about","boundary":[0.4941176474094391,0.29572445154190063,0.5260504484176636,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3076009452342987},{"x":0.529411792755127,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Autism","boundary":[0.529411792755127,0.29572445154190063,0.5630252361297607,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5714285969734192,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5697479248046875,0.29572445154190063,0.5714285969734192,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6134454011917114,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Expert","boundary":[0.5764706134796143,0.29572445154190063,0.6134454011917114,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.29572445154190063},{"x":0.653781533241272,"y":0.29572445154190063},{"x":0.653781533241272,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Advice","boundary":[0.6184874176979065,0.29572445154190063,0.653781533241272,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.29572445154190063},{"x":0.680672287940979,"y":0.29572445154190063},{"x":0.680672287940979,"y":0.3076009452342987},{"x":0.658823549747467,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"from","boundary":[0.658823549747467,0.29572445154190063,0.680672287940979,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.6873949766159058,0.29572445154190063,0.6941176652908325,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Physician","boundary":[0.6974790096282959,0.29572445154190063,0.7529411911964417,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.29572445154190063},{"x":0.756302535533905,"y":0.29572445154190063},{"x":0.756302535533905,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.7529411911964417,0.29572445154190063,0.756302535533905,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.29572445154190063},{"x":0.756302535533905,"y":0.29572445154190063},{"x":0.756302535533905,"y":0.3076009452342987},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.23701680719852447,0.28872445154190063,0.761302535533905,0.3146009452342987],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.3099762499332428,0.6470588445663452,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3099762499332428},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3099762499332428},{"x":0.38655462861061096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Parent","boundary":[0.3529411852359772,0.3099762499332428,0.38655462861061096,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4453781545162201,"y":0.32185274362564087},{"x":0.39159664511680603,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Caregiver","boundary":[0.39159664511680603,0.3099762499332428,0.4453781545162201,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3099762499332428},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3099762499332428},{"x":0.44873949885368347,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4453781545162201,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4453781545162201,0.3099762499332428,0.44873949885368347,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3099762499332428},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3099762499332428},{"x":0.48235294222831726,"y":0.32185274362564087},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jones","boundary":[0.45210084319114685,0.3099762499332428,0.48235294222831726,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32185274362564087},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.48739495873451233,0.3099762499332428,0.5058823823928833,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Batielt","boundary":[0.5109243988990784,0.3099762499332428,0.5462185144424438,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishers","boundary":[0.5512605309486389,0.3099762499332428,0.6084033846855164,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3099762499332428},{"x":0.610084056854248,"y":0.3099762499332428},{"x":0.610084056854248,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6084033846855164,0.3099762499332428,0.610084056854248,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6151260733604431,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2006","boundary":[0.6151260733604431,0.3099762499332428,0.6420168280601501,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6453781723976135,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.3099762499332428,0.6453781723976135,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34794118523597717,0.3029762499332428,0.6520588445663452,0.3288527436256409],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6151260733604431,0.32897862792015076,0.6554622054100037,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.32897862792015076},{"x":0.610084056854248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.610084056854248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5882353186607361,0.32897862792015076,0.610084056854248,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5815126299858093,0.32897862792015076,0.5865546464920044,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صدیقه","boundary":[0.5445378422737122,0.32897862792015076,0.5764706134796143,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5428571701049805,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سادات","boundary":[0.5109243988990784,0.32897862792015076,0.5428571701049805,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.4722689092159271,0.32897862792015076,0.5058823823928833,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.32897862792015076},{"x":0.46890756487846375,"y":0.32897862792015076},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3420427441596985},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46554622054100037,0.32897862792015076,0.46890756487846375,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4588235318660736,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3420427441596985},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ويراستار","boundary":[0.42352941632270813,0.32897862792015076,0.4588235318660736,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.32897862792015076},{"x":0.42016807198524475,"y":0.32897862792015076},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3420427441596985},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41680672764778137,0.32897862792015076,0.42016807198524475,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4117647111415863,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.3815126121044159,0.32897862792015076,0.4117647111415863,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3764705955982208,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.3445378243923187,0.32897862792015076,0.3764705955982208,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3395378243923187,0.32197862792015075,0.6604622054100037,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.34323039650917053,0.5882353186607361,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.34323039650917053,0.5596638917922974,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34323039650917053},{"x":0.534453809261322,"y":0.34323039650917053},{"x":0.534453809261322,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.34323039650917053,0.534453809261322,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.34323039650917053,0.5243697762489319,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48403361439704895,0.34323039650917053,0.4941176474094391,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48067227005958557,0.34323039650917053,0.48235294222831726,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3574821949005127},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.45378151535987854,0.34323039650917053,0.4756302535533905,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.4100840389728546,0.34323039650917053,0.4470588266849518,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.35866984724998474},{"x":0.578151285648346,"y":0.35866984724998474},{"x":0.578151285648346,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5546218752861023,0.35866984724998474,0.578151285648346,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5478991866111755,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5310924649238586,0.35866984724998474,0.5478991866111755,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.35866984724998474},{"x":0.529411792755127,"y":0.35866984724998474},{"x":0.529411792755127,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.35866984724998474,0.529411792755127,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3705463111400604},{"x":0.46890756487846375,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46890756487846375,0.35866984724998474,0.5210084319114685,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4638655483722687,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3705463111400604},{"x":0.42016807198524475,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.42016807198524475,0.35866984724998474,0.4638655483722687,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5378151535987854,0.3729216158390045,0.5579832196235657,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.3729216158390045,0.5327731370925903,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5042017102241516,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5042017102241516,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.3729216158390045,0.5042017102241516,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3729216158390045},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3729216158390045},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3729216158390045,0.49747899174690247,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38598576188087463},{"x":0.440336138010025,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.440336138010025,0.3729216158390045,0.4722689092159271,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4100840389728546,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4050840389728546,0.3362303965091705,0.5932353186607361,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5193277597427368,0.3871733844280243,0.5394958257675171,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4002375304698944},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.38598576188087463,0.5126050710678101,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.38598576188087463,0.4957983195781708,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4605042040348053,0.38598576188087463,0.48739495873451233,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4555042040348053,0.3789857618808746,0.5444958257675171,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4144892990589142},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49747899174690247,0.39904987812042236,0.5361344814300537,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.39904987812042236,0.4941176474094391,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48235294222831726,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4133016765117645},{"x":0.462184876203537,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.39904987812042236,0.48067227005958557,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.41567695140838623},{"x":0.556302547454834,"y":0.41567695140838623},{"x":0.556302547454834,"y":0.42636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.529411792755127,0.41567695140838623,0.556302547454834,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5277311205863953,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5277311205863953,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.41567695140838623,0.5277311205863953,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4275534451007843},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.46890756487846375,0.41567695140838623,0.4907563030719757,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"٬","boundary":[0.4924369752407074,0.41567695140838623,0.4957983195781708,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5193277597427368,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.4957983195781708,0.41567695140838623,0.5193277597427368,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.41567695140838623},{"x":0.46554622054100037,"y":0.41567695140838623},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4275534451007843},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.44873949885368347,0.41567695140838623,0.46554622054100037,0.4275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.39904987812042236},{"x":0.556302547454834,"y":0.39904987812042236},{"x":0.556302547454834,"y":0.4275534451007843},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.39204987812042236,0.561302547454834,0.4345534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4429928660392761},{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761},{"x":0.63193279504776,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6117647290229797,0.4429928660392761,0.63193279504776,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45605701208114624},{"x":0.578151285648346,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.578151285648346,0.4429928660392761,0.6067227125167847,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.4429928660392761,0.5714285969734192,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5092437267303467,0.4429928660392761,0.5445378422737122,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.4429928660392761,0.5042017102241516,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43865546584129333,0.4429928660392761,0.4722689092159271,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4429928660392761},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4429928660392761},{"x":0.43361344933509827,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3966386616230011,0.4429928660392761,0.43361344933509827,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4429928660392761},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4429928660392761},{"x":0.39159664511680603,"y":0.45605701208114624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.36974790692329407,0.4429928660392761,0.39159664511680603,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4429928660392761},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4429928660392761},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3663865625858307,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.4429928660392761,0.36974790692329407,0.45605701208114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4429928660392761},{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761},{"x":0.63193279504776,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3663865625858307,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3613865625858307,0.4359928660392761,0.63693279504776,0.46305701208114625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.6184874176979065,0.4845605790615082,0.6369748115539551,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.4775605790615082,0.6419748115539551,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.47149643301963806,0.7126050591468811,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.47149643301963806,0.6638655662536621,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.470308780670166},{"x":0.6403361558914185,"y":0.470308780670166},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوئین","boundary":[0.6134454011917114,0.470308780670166,0.6403361558914185,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.470308780670166},{"x":0.6117647290229797,"y":0.470308780670166},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.470308780670166,0.6117647290229797,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.470308780670166},{"x":0.6016806960105896,"y":0.470308780670166},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمپیون","boundary":[0.5680672526359558,0.470308780670166,0.6016806960105896,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.470308780670166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.470308780670166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4821852743625641},{"x":0.561344563961029,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.561344563961029,0.470308780670166,0.5630252361297607,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.470308780670166},{"x":0.4957983195781708,"y":0.470308780670166},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4821852743625641},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Quinn","boundary":[0.46722689270973206,0.470308780670166,0.4957983195781708,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.470308780670166},{"x":0.5025210380554199,"y":0.470308780670166},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4821852743625641},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.49915966391563416,0.470308780670166,0.5025210380554199,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.470308780670166},{"x":0.5529412031173706,"y":0.470308780670166},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Campion","boundary":[0.5058823823928833,0.470308780670166,0.5529412031173706,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7344537973403931,0.4845605790615082,0.7630252242088318,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4845605790615082},{"x":0.729411780834198,"y":0.4845605790615082},{"x":0.729411780834198,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.4845605790615082,0.729411780834198,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49643704295158386},{"x":0.707563042640686,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.707563042640686,0.4845605790615082,0.7193277478218079,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48337292671203613},{"x":0.702521026134491,"y":0.4845605790615082},{"x":0.702521026134491,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6638655662536621,0.48337292671203613,0.702521026134491,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.48337292671203613,0.6638655662536621,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.5747899413108826,0.48337292671203613,0.6117647290229797,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.48337292671203613,0.5697479248046875,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5310924649238586,0.48337292671203613,0.5596638917922974,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.4924369752407074,0.48337292671203613,0.5243697762489319,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4976246953010559},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.45210084319114685,0.48337292671203613,0.48739495873451233,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.48337292671203613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.48337292671203613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4976246953010559},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45210084319114685,0.48337292671203613,0.45546218752861023,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4000000059604645,0.48337292671203613,0.4453781545162201,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3949579894542694,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3495798408985138,0.48337292671203613,0.3949579894542694,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3445378243923187,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3193277418613434,0.48337292671203613,0.3445378243923187,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3126050531864166,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4976246953010559},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.27899160981178284,0.48337292671203613,0.3126050531864166,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.48337292671203613},{"x":0.27731093764305115,"y":0.48337292671203613},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4976246953010559},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.48337292671203613,0.27731093764305115,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.267226904630661,"y":0.48337292671203613},{"x":0.267226904630661,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربیان","boundary":[0.23193277418613434,0.48337292671203613,0.267226904630661,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2218487411737442,0.48337292671203613,0.22689075767993927,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2168487411737442,0.4609335057735443,0.7680252242088318,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.5899159908294678,0.49881234765052795,0.6403361558914185,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5848739743232727,0.49881234765052795,0.5865546464920044,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.5546218752861023,0.49881234765052795,0.5798319578170776,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5495798587799072,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمپیون","boundary":[0.5109243988990784,0.49881234765052795,0.5495798587799072,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5058823823928833,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوئین","boundary":[0.4773109257221222,0.49881234765052795,0.5058823823928833,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4756302535533905,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4722689092159271,0.49881234765052795,0.4756302535533905,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.49881234765052795},{"x":0.46722689270973206,"y":0.49881234765052795},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5118764638900757},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.43529412150382996,0.49881234765052795,0.46722689270973206,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4302521049976349,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5118764638900757},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.40168067812919617,0.49881234765052795,0.4302521049976349,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5118764638900757},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاکدامن","boundary":[0.35462185740470886,0.49881234765052795,0.3966386616230011,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3529411852359772,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.49881234765052795,0.3529411852359772,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.49881234765052795},{"x":0.34285715222358704,"y":0.49881234765052795},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5118764638900757},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.30588236451148987,0.49881234765052795,0.34285715222358704,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3008403480052948,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5118764638900757},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرک","boundary":[0.27394959330558777,0.49881234765052795,0.3008403480052948,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2689075767993927,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.49881234765052795,0.2689075767993927,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.49881234765052795},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49881234765052795},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.2235294133424759,0.49881234765052795,0.26050421595573425,0.5118764638900757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2185294133424759,0.49181234765052795,0.6453361558914185,0.5188764638900757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیدری","boundary":[0.6067227125167847,0.5130641460418701,0.6403361558914185,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6016806960105896,0.5130641460418701,0.6033613681793213,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5249406099319458},{"x":0.556302547454834,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.556302547454834,0.5130641460418701,0.5949580073356628,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5243697762489319,0.5130641460418701,0.5495798587799072,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صدیقه","boundary":[0.48571428656578064,0.5130641460418701,0.5193277597427368,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5130641460418701},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5130641460418701},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سادات","boundary":[0.4571428596973419,0.5130641460418701,0.48571428656578064,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5249406099319458},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.41680672764778137,0.5130641460418701,0.4470588266849518,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40672269463539124,0.5130641460418701,0.4100840389728546,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5130641460418701},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5130641460418701},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.3613445460796356,0.5130641460418701,0.40168067812919617,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5130641460418701},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5130641460418701},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5249406099319458},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.32773110270500183,0.5130641460418701,0.35630252957344055,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.2857142984867096,0.5130641460418701,0.3210084140300751,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7361344695091248,"y":0.54038006067276},{"x":0.6873949766159058,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6873949766159058,0.5273159146308899,0.7361344695091248,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6823529601097107,"y":0.54038006067276},{"x":0.6638655662536621,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6638655662536621,0.5273159146308899,0.6823529601097107,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.54038006067276},{"x":0.6605042219161987,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.5273159146308899,0.6638655662536621,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6403361558914185,"y":0.54038006067276},{"x":0.6168067455291748,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6168067455291748,0.5273159146308899,0.6403361558914185,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6151260733604431,"y":0.54038006067276},{"x":0.6117647290229797,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.5273159146308899,0.6151260733604431,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5273159146308899},{"x":0.605042040348053,"y":0.5273159146308899},{"x":0.605042040348053,"y":0.54038006067276},{"x":0.5697479248046875,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.5273159146308899,0.605042040348053,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5630252361297607,"y":0.54038006067276},{"x":0.5378151535987854,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5378151535987854,0.5273159146308899,0.5630252361297607,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5310924649238586,"y":0.54038006067276},{"x":0.5025210380554199,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.5273159146308899,0.5310924649238586,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5273159146308899},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5273159146308899},{"x":0.49747899174690247,"y":0.54038006067276},{"x":0.4957983195781708,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.5273159146308899,0.49747899174690247,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5273159146308899},{"x":0.489075630903244,"y":0.5273159146308899},{"x":0.489075630903244,"y":0.54038006067276},{"x":0.46722689270973206,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46722689270973206,0.5273159146308899,0.489075630903244,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4605042040348053,"y":0.54038006067276},{"x":0.43865546584129333,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43865546584129333,0.5273159146308899,0.4605042040348053,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43361344933509827,"y":0.54038006067276},{"x":0.4285714328289032,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.5273159146308899,0.43361344933509827,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5273159146308899},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5273159146308899},{"x":0.42352941632270813,"y":0.54038006067276},{"x":0.38655462861061096,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.5273159146308899,0.42352941632270813,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3831932842731476,"y":0.54038006067276},{"x":0.3798319399356842,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3798319399356842,0.5273159146308899,0.3831932842731476,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5273159146308899},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5273159146308899},{"x":0.37142857909202576,"y":0.54038006067276},{"x":0.34117648005485535,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.34117648005485535,0.5273159146308899,0.37142857909202576,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.54038006067276},{"x":0.75126051902771,"y":0.54038006067276},{"x":0.75126051902771,"y":0.5522565245628357},{"x":0.702521026134491,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.702521026134491,0.54038006067276,0.75126051902771,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.54038006067276},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6655462384223938,0.5415676832199097,0.6974790096282959,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.5415676832199097,0.6638655662536621,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.6067227125167847,0.5415676832199097,0.6403361558914185,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5546318292617798},{"x":0.605042040348053,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.5415676832199097,0.6084033846855164,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5546318292617798},{"x":0.578151285648346,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳۲۷","boundary":[0.578151285648346,0.5427553653717041,0.6000000238418579,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5714285969734192,0.5427553653717041,0.5731092691421509,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5427553653717041},{"x":0.561344563961029,"y":0.5427553653717041},{"x":0.561344563961029,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.5427553653717041,0.561344563961029,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5130641460418701},{"x":0.75126051902771,"y":0.5130641460418701},{"x":0.75126051902771,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2807142984867096,0.5060641460418701,0.75626051902771,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6655462384223938,0.5570071339607239,0.7008403539657593,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.5570071339607239,0.6638655662536621,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6168067455291748,0.5558194518089294,0.6403361558914185,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5899159908294678,0.5558194518089294,0.6117647290229797,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5558194518089294},{"x":0.583193302154541,"y":0.5558194518089294},{"x":0.583193302154541,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.5558194518089294,0.583193302154541,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5327731370925903,0.5558194518089294,0.5747899413108826,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4924369752407074,0.5558194518089294,0.5277311205863953,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4588235318660736,0.5558194518089294,0.48571428656578064,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4252100884914398,0.5558194518089294,0.45378151535987854,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5558194518089294},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5558194518089294},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5676959753036499},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41680672764778137,0.5558194518089294,0.42016807198524475,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5676959753036499},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۴۶","boundary":[0.38991597294807434,0.5558194518089294,0.4100840389728546,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5558194518089294},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5676959753036499},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.5558194518089294,0.38823530077934265,0.5676959753036499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5688835978507996},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38155462861061096,0.5488194518089294,0.7058403539657593,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.570071280002594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.570071280002594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6689075827598572,0.570071280002594,0.6924369931221008,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.570071280002594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.570071280002594,0.6638655662536621,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7378151416778564,0.5843230485916138,0.7731092572212219,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6957983374595642,0.5843230485916138,0.7327731251716614,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6655462384223938,0.5843230485916138,0.6957983374595642,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.5843230485916138,0.6638655662536621,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6235294342041016,0.5843230485916138,0.6403361558914185,0.5961995124816895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.570071280002594},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.563071280002594,0.7781092572212219,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6655462384223938,0.5961995124816895,0.707563042640686,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6104512810707092},{"x":0.658823549747467,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.5961995124816895,0.6638655662536621,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6168067455291748,0.5961995124816895,0.6386554837226868,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5882353186607361,0.5961995124816895,0.6084033846855164,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.5961995124816895,0.5848739743232727,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"questions","boundary":[0.24873949587345123,0.5961995124816895,0.2991596758365631,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5961995124816895},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5961995124816895},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6104512810707092},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.30588236451148987,0.5961995124816895,0.31092438101768494,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6104512810707092},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"answers","boundary":[0.32268908619880676,0.5961995124816895,0.3663865625858307,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5961995124816895},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5961995124816895},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6104512810707092},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"about","boundary":[0.37142857909202576,0.5961995124816895,0.40168067812919617,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5961995124816895},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5961995124816895},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"autism","boundary":[0.40672269463539124,0.5961995124816895,0.43529412150382996,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4420168101787567,0.5961995124816895,0.4470588266849518,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6104512810707092},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"expert","boundary":[0.45210084319114685,0.5961995124816895,0.48571428656578064,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"advice","boundary":[0.4924369752407074,0.5961995124816895,0.5260504484176636,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"from","boundary":[0.5327731370925903,0.5961995124816895,0.5529412031173706,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"a","boundary":[0.5630252361297607,0.5961995124816895,0.5680672526359558,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5961995124816895},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5961995124816895},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"100","boundary":[0.2235294133424759,0.5961995124816895,0.24033613502979279,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2185294133424759,0.5891995124816894,0.712563042640686,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.570071280002594},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5243697762489319,0.570071280002594,0.5714285969734192,0.5795724391937256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594},{"x":0.6000000238418579,"y":0.570071280002594},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5783848166465759},{"x":0.578151285648346,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵۷","boundary":[0.578151285648346,0.570071280002594,0.6000000238418579,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.570071280002594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.570071280002594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۳۵","boundary":[0.6067227125167847,0.570071280002594,0.6403361558914185,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.570071280002594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.570071280002594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.563071280002594,0.6453361558914185,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5961995124816895},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5961995124816895},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4436974823474884,0.5961995124816895,0.44873949885368347,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.5647059082984924,0.5961995124816895,0.5697479248046875,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6247031092643738},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"physician","boundary":[0.44873949885368347,0.6116389632225037,0.5008403658866882,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.6116389632225037,0.5058823823928833,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"parent","boundary":[0.5126050710678101,0.6116389632225037,0.5462185144424438,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"caregiver","boundary":[0.5512605309486389,0.6116389632225037,0.6016806960105896,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6116389632225037},{"x":0.605042040348053,"y":0.6116389632225037},{"x":0.605042040348053,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6016806960105896,0.6116389632225037,0.605042040348053,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2006","boundary":[0.6084033846855164,0.6116389632225037,0.6336134672164917,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.6116389632225037,0.6403361558914185,0.6235154271125793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4386974823474884,0.5891995124816894,0.6453361558914185,0.6317031092643738],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6389548778533936},{"x":0.707563042640686,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.707563042640686,0.6270784139633179,0.7361344695091248,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6270784139633179},{"x":0.702521026134491,"y":0.6270784139633179},{"x":0.702521026134491,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.6638655662536621,0.6270784139633179,0.702521026134491,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.6270784139633179,0.6638655662536621,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صد","boundary":[0.6252101063728333,0.6270784139633179,0.6403361558914185,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.5865546464920044,0.6270784139633179,0.6184874176979065,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.6270784139633179,0.5798319578170776,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5462185144424438,0.6270784139633179,0.5697479248046875,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5142857432365417,0.6258907318115234,0.5411764979362488,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6401425004005432},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.48067227005958557,0.6258907318115234,0.5092437267303467,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.6258907318115234,0.48067227005958557,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4706302535533905,0.6188907318115234,0.7411344695091248,0.6483301825523377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6638655662536621,0.6425178050994873,0.6991596817970276,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6543943285942078},{"x":0.658823549747467,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.6425178050994873,0.6638655662536621,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.6067227125167847,0.6425178050994873,0.6403361558914185,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درخودمانده","boundary":[0.5411764979362488,0.6413301825523376,0.6000000238418579,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5361344814300537,0.6413301825523376,0.5411764979362488,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6413301825523376},{"x":0.529411792755127,"y":0.6413301825523376},{"x":0.529411792755127,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5243697762489319,0.6413301825523376,0.529411792755127,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4924369752407074,0.6413301825523376,0.5193277597427368,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6401425004005432},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6401425004005432},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4638655483722687,0.6401425004005432,0.48235294222831726,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6532066464424133},{"x":0.440336138010025,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.440336138010025,0.6401425004005432,0.4588235318660736,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6401425004005432},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6401425004005432},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6532066464424133},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43361344933509827,0.6401425004005432,0.43865546584129333,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Autistic","boundary":[0.24369747936725616,0.6389548778533936,0.2873949706554413,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6389548778533936},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6401425004005432},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6532066464424133},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"children--","boundary":[0.29411765933036804,0.6389548778533936,0.35462185740470886,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6532066464424133},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Miscellanea","boundary":[0.35798320174217224,0.6401425004005432,0.4302521049976349,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6638655662536621,0.6567695736885071,0.6991596817970276,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6698337197303772},{"x":0.658823549747467,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.6567695736885071,0.6638655662536621,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6698337197303772},{"x":0.605042040348053,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.605042040348053,0.6567695736885071,0.6403361558914185,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.5579832196235657,0.6555819511413574,0.5966386795043945,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درخودمانده","boundary":[0.48739495873451233,0.6555819511413574,0.5512605309486389,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4789915978908539,0.6555819511413574,0.48403361439704895,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6686460971832275},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.47058823704719543,0.6555819511413574,0.4756302535533905,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6555819511413574},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6555819511413574},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4268907606601715,0.6555819511413574,0.46722689270973206,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6555819511413574},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6555819511413574},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.3949579894542694,0.6555819511413574,0.42184874415397644,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.3680672347545624,0.6555819511413574,0.3949579894542694,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3630252182483673,0.6555819511413574,0.3680672347545624,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"--Parents","boundary":[0.21680672466754913,0.6532066464424133,0.3680672347545624,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6543943285942078},{"x":0.289075642824173,"y":0.6543943285942078},{"x":0.289075642824173,"y":0.6674584150314331},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.27563026547431946,0.6543943285942078,0.289075642824173,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6543943285942078},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6543943285942078},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"autistic","boundary":[0.2974790036678314,0.6543943285942078,0.33781513571739197,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21180672466754913,0.6319548778533935,0.7041596817970276,0.6768337197303772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"-","boundary":[0.46890756487846375,0.6591448783874512,0.4739495813846588,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.6521448783874512,0.4789495813846588,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Miscellanea","boundary":[0.5680672526359558,0.6698337197303772,0.6403361558914185,0.6793349385261536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5630672526359558,0.6628337197303772,0.6453361558914185,0.6863349385261536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.713776707649231},{"x":0.5983193516731262,"y":0.713776707649231},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶۲","boundary":[0.5714285969734192,0.713776707649231,0.5983193516731262,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.713776707649231},{"x":0.5983193516731262,"y":0.713776707649231},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.706776707649231,0.6033193516731262,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6638655662536621,0.6852731704711914,0.6974790096282959,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.6852731704711914,0.6638655662536621,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.684085488319397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.684085488319397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Biochemistry","boundary":[0.5697479248046875,0.684085488319397,0.6403361558914185,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6974790096282959,0.6983373165130615,0.7310924530029297,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6638655662536621,0.6983373165130615,0.6974790096282959,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.6983373165130615,0.6638655662536621,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاکدامن","boundary":[0.5983193516731262,0.6983373165130615,0.6386554837226868,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.6983373165130615,0.5966386795043945,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.5596638917922974,0.6983373165130615,0.5882353186607361,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7114014029502869},{"x":0.556302547454834,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.6983373165130615,0.5596638917922974,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۱-","boundary":[0.5142857432365417,0.6983373165130615,0.5462185144424438,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6983373165130615},{"x":0.507563054561615,"y":0.6983373165130615},{"x":0.507563054561615,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.6983373165130615,0.507563054561615,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7114014029502869},{"x":0.462184876203537,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.462184876203537,0.6983373165130615,0.5008403658866882,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6995249390602112},{"x":0.462184876203537,"y":0.6995249390602112},{"x":0.462184876203537,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4588235318660736,0.6995249390602112,0.462184876203537,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیرک","boundary":[0.4268907606601715,0.6995249390602112,0.45378151535987854,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6995249390602112},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6995249390602112},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7114014029502869},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.6995249390602112,0.42184874415397644,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3764705955982208,0.6995249390602112,0.4117647111415863,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6995249390602112},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6995249390602112},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7114014029502869},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.6995249390602112,0.37310925126075745,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6995249390602112},{"x":0.364705890417099,"y":0.6995249390602112},{"x":0.364705890417099,"y":0.7114014029502869},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.33781513571739197,0.6995249390602112,0.364705890417099,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7114014029502869},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.32605043053627014,0.6995249390602112,0.3310924470424652,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3193277418613434,0.6995249390602112,0.3210084140300751,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7114014029502869},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.27731093764305115,0.6995249390602112,0.3142857253551483,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6995249390602112},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6995249390602112},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2722689211368561,0.6995249390602112,0.27563026547431946,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.267226904630661,"y":0.6995249390602112},{"x":0.267226904630661,"y":0.7114014029502869},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حیدری","boundary":[0.22857142984867096,0.6995249390602112,0.267226904630661,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6995249390602112},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6995249390602112},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2218487411737442,0.6995249390602112,0.22521008551120758,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6403361558914185,"y":0.713776707649231},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7232779264450073},{"x":0.610084056854248,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.610084056854248,0.7149643898010254,0.6403361558914185,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6067227125167847,"y":0.724465548992157},{"x":0.605042040348053,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.7149643898010254,0.6067227125167847,0.724465548992157]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.684085488319397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2168487411737442,0.677085488319397,0.7360924530029297,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.5394958257675171,0.7125890851020813,0.5647059082984924,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5277311205863953,0.7125890851020813,0.5327731370925903,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.7125890851020813,0.5226891040802002,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7256532311439514},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.48235294222831726,0.7125890851020813,0.5142857432365417,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7125890851020813},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7125890851020813},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4789915978908539,0.7125890851020813,0.48235294222831726,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7256532311439514},{"x":0.440336138010025,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.440336138010025,0.7125890851020813,0.4739495813846588,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7125890851020813},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7125890851020813},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7256532311439514},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43361344933509827,0.7125890851020813,0.43697479367256165,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صدیقه","boundary":[0.3966386616230011,0.7125890851020813,0.4268907606601715,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3949579894542694,"y":0.724465548992157},{"x":0.3663865625858307,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سادات","boundary":[0.3663865625858307,0.7125890851020813,0.3949579894542694,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3630252182483673,"y":0.724465548992157},{"x":0.35798320174217224,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35798320174217224,0.7125890851020813,0.3630252182483673,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3529411852359772,"y":0.724465548992157},{"x":0.32436975836753845,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۸","boundary":[0.32436975836753845,0.7125890851020813,0.3529411852359772,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7125890851020813},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7125890851020813},{"x":0.32268908619880676,"y":0.724465548992157},{"x":0.3210084140300751,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3210084140300751,0.7125890851020813,0.32268908619880676,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7256532311439514},{"x":0.27563026547431946,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.27563026547431946,0.7114014029502869,0.3142857253551483,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2689075767993927,"y":0.724465548992157},{"x":0.24705882370471954,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.24705882370471954,0.7114014029502869,0.2689075767993927,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24369747936725616,"y":0.724465548992157},{"x":0.24033613502979279,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.7114014029502869,0.24369747936725616,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7310924530029297,"y":0.724465548992157},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6974790096282959,0.7256532311439514,0.7327731251716614,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6621848940849304,0.7268408536911011,0.6941176652908325,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.7268408536911011,0.6638655662536621,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6033613681793213,0.7256532311439514,0.6403361558914185,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5714285969734192,0.7256532311439514,0.5983193516731262,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5361344814300537,0.7268408536911011,0.5663865804672241,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7387173175811768},{"x":0.529411792755127,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.7268408536911011,0.5327731370925903,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5008403658866882,0.7268408536911011,0.5243697762489319,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4739495813846588,0.7268408536911011,0.4957983195781708,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7268408536911011},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7268408536911011},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.7268408536911011,0.46722689270973206,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7387173175811768},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41848739981651306,0.7268408536911011,0.4571428596973419,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7268408536911011},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7268408536911011},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7387173175811768},{"x":0.413445383310318,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.7268408536911011,0.41680672764778137,0.7387173175811768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23533613502979278,0.7044014029502869,0.7377731251716614,0.7457173175811768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6974790096282959,0.7410926222801208,0.7327731251716614,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6621848940849304,0.7410926222801208,0.6941176652908325,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.7422803044319153,0.6638655662536621,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7243697643280029,0.7565320730209351,0.7411764860153198,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.702521026134491,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.702521026134491,0.7565320730209351,0.7243697643280029,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6605042219161987,0.7565320730209351,0.6941176652908325,0.7672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.653823549747467,0.7340926222801208,0.7461764860153198,0.7742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7260504364967346,0.7719715237617493,0.7411764860153198,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.7719715237617493,0.7226890921592712,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6672269105911255,0.7719715237617493,0.6941176652908325,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.7719715237617493,0.6638655662536621,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7478991746902466,0.783847987651825,0.778151273727417,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.783847987651825},{"x":0.7445378303527832,"y":0.783847987651825},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6873949766159058,0.783847987651825,0.7445378303527832,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.783847987651825},{"x":0.6823529601097107,"y":0.783847987651825},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6672269105911255,0.783847987651825,0.6823529601097107,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.783847987651825},{"x":0.6638655662536621,"y":0.783847987651825},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.783847987651825,0.6638655662536621,0.7957244515419006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7719715237617493},{"x":0.778151273727417,"y":0.7719715237617493},{"x":0.778151273727417,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6555042219161987,0.7649715237617493,0.783151273727417,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7410926222801208},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7410926222801208},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3210084140300751,0.7410926222801208,0.35630252957344055,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7410926222801208},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7410926222801208},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3613445460796356,0.7410926222801208,0.40672269463539124,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7410926222801208},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7410926222801208},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4117647111415863,0.7410926222801208,0.46722689270973206,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7410926222801208},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7410926222801208},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7517814636230469},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.46890756487846375,0.7410926222801208,0.47058823704719543,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4756302535533905,0.7410926222801208,0.5176470875740051,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5210084319114685,0.7410926222801208,0.5394958257675171,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5445378422737122,0.7410926222801208,0.6000000238418579,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7517814636230469},{"x":0.605042040348053,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.605042040348053,0.7410926222801208,0.6403361558914185,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.31600841403007507,0.7329049997329712,0.6453361558914185,0.7599691457748413],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6403361558914185,"y":0.764845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"RJ۵۰۶","boundary":[0.6033613681793213,0.7565320730209351,0.6403361558914185,0.764845609664917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱۸/۹۲۸۵۸۸۲","boundary":[0.5596638917922974,0.7707838416099548,0.6386554837226868,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.749532073020935,0.6453361558914185,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۰۲۷۶۴۰","boundary":[0.5865546464920044,0.783847987651825,0.6369748115539551,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.776847987651825,0.6419748115539551,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.8111639022827148,0.5495798587799072,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.8099762201309204,0.5310924649238586,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8206650614738464},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.8099762201309204,0.5042017102241516,0.8206650614738464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8218527436256409},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.8017885975837707,0.5545798587799072,0.8288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.824228048324585},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8361045122146606},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.824228048324585,0.5546218752861023,0.8361045122146606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.834916889667511},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.834916889667511,0.5714285969734192,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.824228048324585},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.817228048324585,0.5764285969734192,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/YemIiFcsmpCZTSDd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/SIxcfaxFnDAjEybr.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/MXHFiUTmsqAhUSzw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.0003541872215384259,0.9989577713052765,0.9995121134352515]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"بازرگداشت","boundary":[0.5243697762489319,0.30166271328926086,0.6151260733604431,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34916865825653076},{"x":0.507563054561615,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.507563054561615,0.3028503656387329,0.5226891040802002,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.3028503656387329,0.5008403658866882,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3028503656387329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3028503656387329},{"x":0.489075630903244,"y":0.34916865825653076},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"خاطره","boundary":[0.45042017102241516,0.3028503656387329,0.489075630903244,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"استو","boundary":[0.4151260554790497,0.3028503656387329,0.4436974823474884,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.30403801798820496},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3503562808036804},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عزو","boundary":[0.37142857909202576,0.30403801798820496,0.4084033668041229,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3663865625858307,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3503562808036804},{"x":0.32773110270500183,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"بانوی","boundary":[0.32773110270500183,0.30403801798820496,0.3680672347545624,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3294117748737335,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3294117748737335,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2974790036678314,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.29579833149909973,0.30403801798820496,0.3294117748737335,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3052256405353546},{"x":0.289075642824173,"y":0.30403801798820496},{"x":0.289075642824173,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2504201829433441,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.24873949587345123,0.3052256405353546,0.289075642824173,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35154393315315247},{"x":0.20168067514896393,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.20000000298023224,0.3052256405353546,0.24201680719852448,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.34916865825653076},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.19500000298023223,0.2982256405353546,0.6201260733604431,0.35616865825653077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3848739564418793,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3848739564418793,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3344537913799286,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"تمدید","boundary":[0.3344537913799286,0.35629454255104065,0.3848739564418793,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3327731192111969,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3327731192111969,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3142857253551483,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3142857253551483,0.35629454255104065,0.3327731192111969,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3126050531864166,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3126050531864166,"y":0.40380048751831055},{"x":0.26218488812446594,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"تریخ","boundary":[0.26218488812446594,0.35629454255104065,0.3126050531864166,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2571428716182709,"y":0.40380048751831055},{"x":0.20336134731769562,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.20336134731769562,0.35629454255104065,0.2571428716182709,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3848739564418793,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3848739564418793,"y":0.40380048751831055},{"x":0.20336134731769562,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.1983613473176956,0.34929454255104064,0.3898739564418793,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/CKUdpPEcGJwgiRYL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/GKelmBZYBgeYnwbd.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/ReDfyTASQEZWpRBn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/QnJdhZCvGPHvXHbp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/nPaoNnDmJvTIIgxA.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/aWlkwPSDYmayyAgD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.0003104614452624831,0.9986781300536725,0.9993879886738195]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.3193277418613434,0.2695961892604828,0.35798320174217224,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3142857253551483,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3025210201740265,0.26840853691101074,0.3142857253551483,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.26840853691101074},{"x":0.29579833149909973,"y":0.26840853691101074},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2826603353023529},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پسرم","boundary":[0.26050421595573425,0.26840853691101074,0.29579833149909973,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2537815272808075,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2826603353023529},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمپیون","boundary":[0.20336134731769562,0.26840853691101074,0.2537815272808075,0.2826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.26840853691101074},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35798320174217224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1983613473176956,0.26140853691101074,0.36298320174217225,0.29084798765182496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7613445520401001,0.3349168598651886,0.7815126180648804,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7210084199905396,0.3349168598651886,0.7546218633651733,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6823529601097107,0.3349168598651886,0.7142857313156128,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادهای","boundary":[0.5932773351669312,0.3349168598651886,0.6756302714347839,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صادقانه","boundary":[0.5361344814300537,0.3349168598651886,0.5865546464920044,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3349168598651886},{"x":0.529411792755127,"y":0.3349168598651886},{"x":0.529411792755127,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.3349168598651886,0.529411792755127,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سودمند","boundary":[0.4638655483722687,0.3349168598651886,0.5176470875740051,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3503562808036804},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویلیام","boundary":[0.41848739981651306,0.3349168598651886,0.4571428596973419,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3503562808036804},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40672269463539124,0.3349168598651886,0.4117647111415863,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3503562808036804},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ربکا","boundary":[0.37478992342948914,0.3349168598651886,0.4000000059604645,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دولین","boundary":[0.3310924470424652,0.3349168598651886,0.3680672347545624,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3503562808036804},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32436975836753845,0.3349168598651886,0.3294117748737335,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3503562808036804},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سامان","boundary":[0.27899160981178284,0.3349168598651886,0.3193277418613434,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.2537815272808075,0.3349168598651886,0.27394959330558777,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3503562808036804},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.20840336382389069,0.3349168598651886,0.24369747936725616,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3349168598651886},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3349168598651886},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3503562808036804},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20168067514896393,0.3349168598651886,0.20840336382389069,0.3503562808036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3503562808036804},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19668067514896392,0.3279168598651886,0.7865126180648804,0.3573562808036804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6033613681793213,0.35866984724998474,0.6521008610725403,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5865546464920044,0.35866984724998474,0.5966386795043945,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5596638917922974,0.35866984724998474,0.5815126299858093,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادها","boundary":[0.48403361439704895,0.35866984724998474,0.5529412031173706,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3729216158390045},{"x":0.462184876203537,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.462184876203537,0.35866984724998474,0.4773109257221222,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4571428596973419,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.4268907606601715,0.35866984724998474,0.4571428596973419,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3574821949005127},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3574821949005127},{"x":0.42016807198524475,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3781512677669525,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.3781512677669525,0.3574821949005127,0.42016807198524475,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3574821949005127},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3574821949005127},{"x":0.37310925126075745,"y":0.37173396348953247},{"x":0.33949580788612366,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.33949580788612366,0.3574821949005127,0.37310925126075745,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37173396348953247},{"x":0.27899160981178284,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گنجانده","boundary":[0.27899160981178284,0.3574821949005127,0.3327731192111969,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2722689211368561,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.24369747936725616,0.3574821949005127,0.2722689211368561,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.20840336382389069,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.20840336382389069,0.3574821949005127,0.2386554628610611,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3574821949005127},{"x":0.206722691655159,"y":0.3574821949005127},{"x":0.206722691655159,"y":0.37173396348953247},{"x":0.20336134731769562,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20336134731769562,0.3574821949005127,0.206722691655159,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37410926818847656},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1983613473176956,0.3504821949005127,0.6571008610725403,0.38110926818847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نانسی","boundary":[0.6823529601097107,0.40142518281936646,0.7226890921592712,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6554622054100037,0.40142518281936646,0.6756302714347839,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.40142518281936646},{"x":0.653781533241272,"y":0.40142518281936646},{"x":0.653781533241272,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیلی","boundary":[0.6235294342041016,0.40142518281936646,0.653781533241272,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4180522561073303},{"x":0.610084056854248,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.40142518281936646,0.6168067455291748,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.40142518281936646},{"x":0.605042040348053,"y":0.40142518281936646},{"x":0.605042040348053,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتونی","boundary":[0.5630252361297607,0.40142518281936646,0.605042040348053,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40142518281936646},{"x":0.556302547454834,"y":0.40142518281936646},{"x":0.556302547454834,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.40142518281936646,0.556302547454834,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مائورا","boundary":[0.5092437267303467,0.40142518281936646,0.5445378422737122,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5025210380554199,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کالیو","boundary":[0.4722689092159271,0.40142518281936646,0.5025210380554199,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46554622054100037,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4470588266849518,0.40142518281936646,0.46554622054100037,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.40142518281936646},{"x":0.440336138010025,"y":0.40142518281936646},{"x":0.440336138010025,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.4100840389728546,0.40142518281936646,0.440336138010025,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4084033668041229,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4180522561073303},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویس","boundary":[0.37142857909202576,0.40142518281936646,0.4084033668041229,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3663865625858307,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3310924470424652,0.40142518281936646,0.3663865625858307,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.40142518281936646},{"x":0.32605043053627014,"y":0.40142518281936646},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4180522561073303},{"x":0.31596639752388,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.31596639752388,0.40142518281936646,0.32605043053627014,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.40142518281936646},{"x":0.30924370884895325,"y":0.40142518281936646},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3008403480052948,0.40142518281936646,0.30924370884895325,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.40142518281936646},{"x":0.29411765933036804,"y":0.40142518281936646},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.2722689211368561,0.40142518281936646,0.29411765933036804,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2655462324619293,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گذرانده","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.2655462324619293,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.40142518281936646},{"x":0.20840336382389069,"y":0.40142518281936646},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4180522561073303},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20336134731769562,0.40142518281936646,0.20840336382389069,0.4180522561073303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4180522561073303},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1983613473176956,0.39442518281936645,0.7276890921592712,0.42505225610733033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3932773172855377,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4418052136898041},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادهای","boundary":[0.31092438101768494,0.4251781404018402,0.3932773172855377,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3042016923427582,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4418052136898041},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفیدی","boundary":[0.26050421595573425,0.4251781404018402,0.3042016923427582,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.22689075767993927,0.4251781404018402,0.2537815272808075,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.21176470816135406,0.4251781404018402,0.2235294133424759,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4251781404018402},{"x":0.206722691655159,"y":0.4251781404018402},{"x":0.206722691655159,"y":0.4406175911426544},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20336134731769562,0.4251781404018402,0.206722691655159,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3932773172855377,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4418052136898041},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1983613473176956,0.41699048805236816,0.3982773172855377,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7462185025215149,0.4679335057735443,0.7697479128837585,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7176470756530762,0.4679335057735443,0.7394958138465881,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6823529601097107,0.4679335057735443,0.7126050591468811,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طعم","boundary":[0.6487395167350769,0.4679335057735443,0.6756302714347839,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لذت","boundary":[0.6134454011917114,0.4679335057735443,0.6420168280601501,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6000000238418579,0.4679335057735443,0.6084033846855164,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.4679335057735443,0.5932773351669312,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.5428571701049805,0.4679335057735443,0.5815126299858093,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5142857432365417,0.4679335057735443,0.5394958257675171,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4679335057735443},{"x":0.507563054561615,"y":0.4679335057735443},{"x":0.507563054561615,"y":0.4857482314109802},{"x":0.462184876203537,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.462184876203537,0.4679335057735443,0.507563054561615,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.4151260554790497,0.4679335057735443,0.45546218752861023,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.3764705955982208,0.4679335057735443,0.4084033668041229,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4679335057735443},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4679335057735443},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4857482314109802},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35966387391090393,0.4679335057735443,0.36974790692329407,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.3126050531864166,0.4679335057735443,0.3529411852359772,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4679335057735443},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4679335057735443},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2974790036678314,0.4679335057735443,0.30588236451148987,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4679335057735443},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4679335057735443},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4857482314109802},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشیده","boundary":[0.24033613502979279,0.4679335057735443,0.29075631499290466,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.22689075767993927,0.4679335057735443,0.24201680719852448,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.4679335057735443,0.22521008551120758,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20336134731769562,0.4679335057735443,0.21344538033008575,0.4857482314109802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4857482314109802},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1983613473176956,0.4609335057735443,0.7747479128837585,0.49274823141098023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قلب","boundary":[0.5394958257675171,0.49168646335601807,0.561344563961029,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.49168646335601807},{"x":0.534453809261322,"y":0.49168646335601807},{"x":0.534453809261322,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.49168646335601807,0.534453809261322,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5142857432365417,0.49168646335601807,0.5243697762489319,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.49168646335601807},{"x":0.507563054561615,"y":0.49168646335601807},{"x":0.507563054561615,"y":0.5083135366439819},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.48235294222831726,0.49168646335601807,0.507563054561615,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4756302535533905,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزارم","boundary":[0.4000000059604645,0.49168646335601807,0.4756302535533905,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5095011591911316},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.4928741157054901,0.3949579894542694,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5095011591911316},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همواره","boundary":[0.33781513571739197,0.4928741157054901,0.3815126121044159,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3327731192111969,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5095011591911316},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرامیشان","boundary":[0.26218488812446594,0.4928741157054901,0.3327731192111969,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5095011591911316},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24369747936725616,0.4928741157054901,0.2554621994495392,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5095011591911316},{"x":0.206722691655159,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.206722691655159,0.4928741157054901,0.23361344635486603,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4928741157054901},{"x":0.206722691655159,"y":0.4928741157054901},{"x":0.206722691655159,"y":0.5095011591911316},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20000000298023224,0.4928741157054901,0.206722691655159,0.5095011591911316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4928741157054901},{"x":0.561344563961029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.5083135366439819},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19500000298023223,0.4858741157054901,0.5663445639610291,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صمیم","boundary":[0.5680672526359558,0.49881234765052795,0.6067227125167847,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.49181234765052795,0.6117227125167847,0.5141259140968323],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/ElQidyOeqVoPHdhg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/NqlrQsXbieYIjNKe.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/NlgHRtPKIuzDtiqs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/yrDsorXXQVyJvBIZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/ORuAcTBdyotOhOGT.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/rMxqaEPpOjhYWTfg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.0002794302726018457,0.9986696560763512,0.9989747096048116]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5260504484176636,"y":0.255344420671463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.2422802895307541,0.5260504484176636,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5260504484176636,"y":0.255344420671463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.23528028953075408,0.5310504484176636,0.262344420671463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.2921615242958069,0.7831932902336121,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6504201889038086,0.2921615242958069,0.7142857313156128,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6454201889038086,0.2851615242958069,0.7881932902336121,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3076009452342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.2921615242958069,0.23529411852359772,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2921615242958069},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2921615242958069},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30641329288482666},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.1899159699678421,0.2921615242958069,0.22857142984867096,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3076009452342987},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1849159699678421,0.2851615242958069,0.24029411852359772,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7445378303527832,0.31828978657722473,0.7831932902336121,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3349168598651886},{"x":0.680672287940979,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.680672287940979,0.31828978657722473,0.7378151416778564,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.31828978657722473},{"x":0.680672287940979,"y":0.31828978657722473},{"x":0.680672287940979,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.31828978657722473,0.680672287940979,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.6302521228790283,0.31828978657722473,0.6722689270973206,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.5932773351669312,0.3194774389266968,0.6252101063728333,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5462185144424438,0.3194774389266968,0.5865546464920044,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.3194774389266968,0.5428571701049805,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5378571701049805,0.31247743892669677,0.7881932902336121,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7428571581840515,0.35154393315315247,0.7831932902336121,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.680672287940979,0.35391923785209656,0.7378151416778564,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.675672287940979,0.34691923785209655,0.7881932902336121,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.35154393315315247},{"x":0.19663865864276886,"y":0.35154393315315247},{"x":0.19663865864276886,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1915966421365738,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.1915966421365738,0.35154393315315247,0.19663865864276886,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.35154393315315247},{"x":0.19663865864276886,"y":0.35154393315315247},{"x":0.19663865864276886,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1915966421365738,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.34454393315315246,0.20163865864276886,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3824228048324585},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3824228048324585},{"x":0.19831933081150055,"y":0.39073634147644043},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷","boundary":[0.1899159699678421,0.3824228048324585,0.19831933081150055,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3824228048324585},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3824228048324585},{"x":0.20168067514896393,"y":0.39073634147644043},{"x":0.20168067514896393,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20168067514896393,0.3824228048324585,0.20168067514896393,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3824228048324585},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3824228048324585},{"x":0.20168067514896393,"y":0.39073634147644043},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3754228048324585,0.20668067514896393,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4049881100654602},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4049881100654602},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4144892990589142},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹","boundary":[0.1915966421365738,0.4049881100654602,0.19495798647403717,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4049881100654602},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4049881100654602},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4144892990589142},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.20000000298023224,0.4049881100654602,0.20336134731769562,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4049881100654602},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4049881100654602},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4144892990589142},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3979881100654602,0.20836134731769562,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.3800475001335144,0.7831932902336121,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7260504364967346,0.3800475001335144,0.7462185025215149,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.3800475001335144,0.7226890921592712,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6789916157722473,0.37885984778404236,0.7142857313156128,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3954869210720062},{"x":0.63193279504776,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.63193279504776,0.37885984778404236,0.6739495992660522,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.37885984778404236,0.6268907785415649,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6218907785415649,0.37185984778404235,0.7881932902336121,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4026128351688385},{"x":0.756302535533905,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4180522561073303},{"x":0.75126051902771,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7495798468589783,0.4026128351688385,0.7579832077026367,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"أتیسم","boundary":[0.7092437148094177,0.4026128351688385,0.7445378303527832,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.40380048751831055},{"x":0.702521026134491,"y":0.4026128351688385},{"x":0.702521026134491,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6621848940849304,0.40380048751831055,0.702521026134491,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.40380048751831055},{"x":0.658823549747467,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6554622054100037,0.40380048751831055,0.6605042219161987,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.40380048751831055,0.6504201889038086,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7495798468589783,0.42399048805236816,0.7596638798713684,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اختلالات","boundary":[0.6890756487846375,0.42399048805236816,0.7428571581840515,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4406175911426544},{"x":0.653781533241272,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.653781533241272,0.42399048805236816,0.6840336322784424,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.6134454011917114,0.42399048805236816,0.6487395167350769,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4406175911426544},{"x":0.605042040348053,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.605042040348053,0.4251781404018402,0.6084033846855164,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ASDs","boundary":[0.5731092691421509,0.4251781404018402,0.6016806960105896,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5663865804672241,0.4251781404018402,0.5697479248046875,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5193277597427368,0.4251781404018402,0.5596638917922974,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5109243988990784,0.4251781404018402,0.5159664154052734,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4251781404018402},{"x":0.507563054561615,"y":0.4251781404018402},{"x":0.507563054561615,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.4251781404018402,0.507563054561615,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7495798468589783,0.4477434754371643,0.7596638798713684,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگان","boundary":[0.6974790096282959,0.4477434754371643,0.7428571581840515,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسپرگر","boundary":[0.6470588445663452,0.4477434754371643,0.6907563209533691,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6016806960105896,0.44893112778663635,0.6420168280601501,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5949580073356628,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5932773351669312,0.44893112778663635,0.5983193516731262,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5882353186607361,0.44893112778663635,0.5932773351669312,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5008823823928833,0.39680048751831054,0.7646638798713684,0.4689952440261841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4275534451007843},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2050420194864273,"y":0.43586698174476624},{"x":0.19327731430530548,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰","boundary":[0.1915966421365738,0.4275534451007843,0.2050420194864273,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4275534451007843},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2050420194864273,"y":0.43586698174476624},{"x":0.19327731430530548,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.4205534451007843,0.2100420194864273,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.450118750333786},{"x":0.206722691655159,"y":0.450118750333786},{"x":0.206722691655159,"y":0.45843231678009033},{"x":0.1915966421365738,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.1915966421365738,0.450118750333786,0.206722691655159,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.450118750333786},{"x":0.21176470816135406,"y":0.450118750333786},{"x":0.21176470816135406,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21008403599262238,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.450118750333786,0.21176470816135406,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.450118750333786},{"x":0.21176470816135406,"y":0.450118750333786},{"x":0.21176470816135406,"y":0.45843231678009033},{"x":0.1915966421365738,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.443118750333786,0.21676470816135407,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4774346649646759},{"x":0.206722691655159,"y":0.489311158657074},{"x":0.1915966421365738,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.1899159699678421,0.4774346649646759,0.206722691655159,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21176470816135406,"y":0.489311158657074},{"x":0.21176470816135406,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.4774346649646759,0.21176470816135406,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21176470816135406,"y":0.489311158657074},{"x":0.1915966421365738,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4704346649646759,0.21676470816135407,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5023753046989441},{"x":0.206722691655159,"y":0.5011876225471497},{"x":0.206722691655159,"y":0.510688841342926},{"x":0.1899159699678421,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.1899159699678421,0.5023753046989441,0.206722691655159,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5023753046989441},{"x":0.206722691655159,"y":0.5011876225471497},{"x":0.206722691655159,"y":0.510688841342926},{"x":0.1899159699678421,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4953753046989441,0.211722691655159,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5237529873847961},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5344418287277222},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.1899159699678421,0.5237529873847961,0.2050420194864273,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5237529873847961},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5344418287277222},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5167529873847961,0.2100420194864273,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5463182926177979},{"x":0.206722691655159,"y":0.5463182926177979},{"x":0.206722691655159,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.1899159699678421,0.5463182926177979,0.206722691655159,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5463182926177979},{"x":0.206722691655159,"y":0.5463182926177979},{"x":0.206722691655159,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5393182926177978,0.211722691655159,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5771971344947815},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.1899159699678421,0.5688835978507996,0.2050420194864273,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5771971344947815},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5618835978507996,0.2100420194864273,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5914489030838013},{"x":0.206722691655159,"y":0.5914489030838013},{"x":0.206722691655159,"y":0.599762499332428},{"x":0.1899159699678421,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.1899159699678421,0.5914489030838013,0.206722691655159,0.599762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21176470816135406,"y":0.599762499332428},{"x":0.21008403599262238,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.5914489030838013,0.21176470816135406,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21176470816135406,"y":0.599762499332428},{"x":0.1899159699678421,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5844489030838013,0.21676470816135407,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6140142679214478},{"x":0.206722691655159,"y":0.6128265857696533},{"x":0.206722691655159,"y":0.6223278045654297},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6140142679214478,0.206722691655159,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6223278045654297},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.6140142679214478,0.21176470816135406,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6223278045654297},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6070142679214477,0.21676470816135407,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برآورده","boundary":[0.7327731251716614,0.47624704241752625,0.7865546345710754,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نکردن","boundary":[0.6924369931221008,0.47624704241752625,0.7361344695091248,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4952494204044342},{"x":0.653781533241272,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.653781533241272,0.47624704241752625,0.6840336322784424,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.6067227125167847,0.47624704241752625,0.6470588445663452,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تشخیصی","boundary":[0.5378151535987854,0.47624704241752625,0.6000000238418579,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47624704241752625},{"x":0.534453809261322,"y":0.47624704241752625},{"x":0.534453809261322,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5260504484176636,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.5260504484176636,0.47624704241752625,0.534453809261322,0.49643704295158386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5260504484176636,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5210504484176636,0.46924704241752624,0.7915546345710754,0.5022494204044342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7546218633651733,"y":0.519002377986908},{"x":0.7445378303527832,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.49406176805496216,0.7546218633651733,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.707563042640686,0.49406176805496216,0.7428571581840515,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.519002377986908},{"x":0.6823529601097107,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6840336322784424,0.49406176805496216,0.6991596817970276,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4928741157054901},{"x":0.680672287940979,"y":0.49406176805496216},{"x":0.680672287940979,"y":0.519002377986908},{"x":0.6571428775787354,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6571428775787354,0.4928741157054901,0.680672287940979,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6504201889038086,"y":0.519002377986908},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.6184874176979065,0.4928741157054901,0.6504201889038086,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4928741157054901},{"x":0.610084056854248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.610084056854248,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6033613681793213,0.4928741157054901,0.610084056854248,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.49168646335601807,0.5966386795043945,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانگان","boundary":[0.5361344814300537,0.49168646335601807,0.5815126299858093,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.49168646335601807},{"x":0.529411792755127,"y":0.49168646335601807},{"x":0.529411792755127,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسپرگر","boundary":[0.48739495873451233,0.49168646335601807,0.529411792755127,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.490498811006546},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.4436974823474884,0.490498811006546,0.48067227005958557,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.490498811006546},{"x":0.43865546584129333,"y":0.490498811006546},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5166270732879639},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.42184874415397644,0.490498811006546,0.43697479367256165,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.490498811006546},{"x":0.413445383310318,"y":0.490498811006546},{"x":0.413445383310318,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4100840389728546,0.490498811006546,0.413445383310318,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.489311158657074},{"x":0.40504202246665955,"y":0.490498811006546},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5166270732879639},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"rtl","str":".............................................","boundary":[0.29411765933036804,0.489311158657074,0.40504202246665955,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7495798468589783,0.5237529873847961,0.7596638798713684,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.7042016983032227,0.5237529873847961,0.7428571581840515,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیر","boundary":[0.6605042219161987,0.5237529873847961,0.6957983374595642,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5237529873847961},{"x":0.653781533241272,"y":0.5237529873847961},{"x":0.653781533241272,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحولی","boundary":[0.6184874176979065,0.5237529873847961,0.653781533241272,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5966386795043945,0.5237529873847961,0.6117647290229797,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5380047559738159},{"x":0.583193302154541,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.583193302154541,0.5237529873847961,0.5899159908294678,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5546218752861023,0.5237529873847961,0.5798319578170776,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5378151535987854,0.5237529873847961,0.5512605309486389,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5042017102241516,0.5237529873847961,0.5310924649238586,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5237529873847961},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5237529873847961},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.4470588266849518,0.5237529873847961,0.49747899174690247,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5237529873847961},{"x":0.440336138010025,"y":0.5237529873847961},{"x":0.440336138010025,"y":0.5380047559738159},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.41680672764778137,0.5237529873847961,0.440336138010025,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.3815126121044159,0.5237529873847961,0.4100840389728546,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5237529873847961},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5237529873847961},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.3344537913799286,0.5237529873847961,0.37478992342948914,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5380047559738159},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.32773110270500183,0.5237529873847961,0.3310924470424652,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5237529873847961},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5237529873847961},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3210084140300751,0.5237529873847961,0.32436975836753845,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7596638798713684,"y":0.559382438659668},{"x":0.75126051902771,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.75126051902771,0.5451306700706482,0.7596638798713684,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7428571581840515,"y":0.559382438659668},{"x":0.6974790096282959,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانگان","boundary":[0.6974790096282959,0.5451306700706482,0.7428571581840515,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6907563209533691,"y":0.559382438659668},{"x":0.6739495992660522,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رت","boundary":[0.6739495992660522,0.5451306700706482,0.6907563209533691,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.559382438659668},{"x":0.6285714507102966,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6285714507102966,0.5463182926177979,0.6655462384223938,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6218487620353699,"y":0.559382438659668},{"x":0.6184874176979065,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6184874176979065,0.5463182926177979,0.6218487620353699,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6134454011917114,"y":0.559382438659668},{"x":0.6117647290229797,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.5463182926177979,0.6134454011917114,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7495798468589783,0.5676959753036499,0.7596638798713684,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5831353664398193},{"x":0.702521026134491,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.702521026134491,0.5676959753036499,0.7428571581840515,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6890756487846375,0.5676959753036499,0.6957983374595642,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6722689270973206,0.5676959753036499,0.6840336322784424,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گسستگی","boundary":[0.6168067455291748,0.5676959753036499,0.6689075827598572,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.5647059082984924,0.5676959753036499,0.6067227125167847,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5159664154052734,0.5676959753036499,0.5579832196235657,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5109243988990784,0.5676959753036499,0.5142857432365417,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5025210380554199,0.5676959753036499,0.5092437267303467,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.589073657989502},{"x":0.7596638798713684,"y":0.589073657989502},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6057007312774658},{"x":0.75126051902771,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.75126051902771,0.589073657989502,0.7596638798713684,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.589073657989502},{"x":0.7445378303527832,"y":0.589073657989502},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7243697643280029,0.589073657989502,0.7445378303527832,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.589073657989502},{"x":0.7159664034843445,"y":0.589073657989502},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگهی","boundary":[0.6873949766159058,0.589073657989502,0.7159664034843445,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.589073657989502},{"x":0.6756302714347839,"y":0.589073657989502},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6057007312774658},{"x":0.63193279504776,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.63193279504776,0.589073657989502,0.6756302714347839,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.589073657989502},{"x":0.6252101063728333,"y":0.589073657989502},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.5966386795043945,0.589073657989502,0.6252101063728333,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.589073657989502},{"x":0.5899159908294678,"y":0.589073657989502},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5798319578170776,0.589073657989502,0.5899159908294678,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.589073657989502},{"x":0.5731092691421509,"y":0.589073657989502},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.5394958257675171,0.589073657989502,0.5731092691421509,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.4957983195781708,0.5878859758377075,0.5327731370925903,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4571428596973419,0.5878859758377075,0.4907563030719757,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5878859758377075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5878859758377075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6045130491256714},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.45210084319114685,0.5878859758377075,0.45378151535987854,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7495798468589783,0.6104512810707092,0.7596638798713684,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7310924530029297,0.6104512810707092,0.7428571581840515,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.6873949766159058,0.6104512810707092,0.7243697643280029,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6104512810707092},{"x":0.680672287940979,"y":0.6104512810707092},{"x":0.680672287940979,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.6104512810707092,0.680672287940979,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.6117647290229797,0.6104512810707092,0.6504201889038086,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6104512810707092},{"x":0.605042040348053,"y":0.6104512810707092},{"x":0.605042040348053,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5747899413108826,0.6104512810707092,0.605042040348053,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5394958257675171,0.6104512810707092,0.5680672526359558,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5193277597427368,0.6104512810707092,0.5327731370925903,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.48403361439704895,0.6104512810707092,0.5159664154052734,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.4571428596973419,0.6104512810707092,0.48235294222831726,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6270784139633179},{"x":0.413445383310318,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.413445383310318,0.6104512810707092,0.4470588266849518,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4000000059604645,0.6104512810707092,0.40672269463539124,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6270784139633179},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.35966387391090393,0.6104512810707092,0.3949579894542694,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.3193277418613434,0.6104512810707092,0.3529411852359772,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.2840336263179779,0.6104512810707092,0.3126050531864166,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6104512810707092},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6104512810707092},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6270784139633179},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.27394959330558777,0.6104512810707092,0.27731093764305115,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6270784139633179},{"x":0.267226904630661,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.267226904630661,0.6104512810707092,0.2705882489681244,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.6318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7394958138465881,0.6318289637565613,0.756302535533905,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.6318289637565613,0.7327731251716614,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.6705882549285889,0.6318289637565613,0.7142857313156128,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6484560370445251},{"x":0.610084056854248,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.610084056854248,0.6318289637565613,0.6638655662536621,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5932773351669312,0.6318289637565613,0.6033613681793213,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.5697479248046875,0.6330166459083557,0.5915966629981995,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.5243697762489319,0.6330166459083557,0.5630252361297607,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5092437267303467,0.6330166459083557,0.5176470875740051,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6496437191963196},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.46722689270973206,0.6330166459083557,0.5042017102241516,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4420168101787567,0.6330166459083557,0.4605042040348053,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6496437191963196},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.38991597294807434,0.6330166459083557,0.4302521049976349,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3680672347545624,0.6330166459083557,0.3831932842731476,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6508313417434692},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنج","boundary":[0.34285715222358704,0.6330166459083557,0.3613445460796356,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6508313417434692},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32268908619880676,0.6330166459083557,0.3361344635486603,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"برند","boundary":[0.2974790036678314,0.6330166459083557,0.3176470696926117,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6330166459083557},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6330166459083557},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6508313417434692},{"x":0.289075642824173,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.289075642824173,0.6330166459083557,0.29411765933036804,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6543943285942078},{"x":0.756302535533905,"y":0.6543943285942078},{"x":0.756302535533905,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7394958138465881,0.6543943285942078,0.756302535533905,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.6543943285942078,0.7327731251716614,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتباطی","boundary":[0.6689075827598572,0.6555819511413574,0.7142857313156128,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6420168280601501,0.6555819511413574,0.6621848940849304,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.6016806960105896,0.6555819511413574,0.6369748115539551,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.6555819511413574,0.5949580073356628,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6555819511413574},{"x":0.583193302154541,"y":0.6555819511413574},{"x":0.583193302154541,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگان","boundary":[0.5394958257675171,0.6555819511413574,0.583193302154541,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تورت","boundary":[0.5025210380554199,0.6555819511413574,0.5310924649238586,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6722090244293213},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.46554622054100037,0.6555819511413574,0.4941176474094391,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6722090244293213},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.43697479367256165,0.6555819511413574,0.4571428596973419,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4285714328289032,0.6555819511413574,0.43529412150382996,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4285714328289032,"y":0.673396646976471},{"x":0.42184874415397644,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.6567695736885071,0.4285714328289032,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.489311158657074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.489311158657074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.673396646976471},{"x":0.267226904630661,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.262226904630661,0.48231115865707397,0.7646638798713684,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.6769596338272095,0.7596638798713684,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افسانه","boundary":[0.6991596817970276,0.6769596338272095,0.7361344695091248,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.6781472563743591,0.6974790096282959,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6436975002288818,0.6781472563743591,0.6655462384223938,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6033613681793213,0.6781472563743591,0.6369748115539551,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.5630252361297607,0.6781472563743591,0.5983193516731262,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6781472563743591},{"x":0.556302547454834,"y":0.6781472563743591},{"x":0.556302547454834,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.5327731370925903,0.6781472563743591,0.556302547454834,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6781472563743591},{"x":0.529411792755127,"y":0.6781472563743591},{"x":0.529411792755127,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5159664154052734,0.6781472563743591,0.529411792755127,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6935867071151733},{"x":0.507563054561615,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.507563054561615,0.6781472563743591,0.5142857432365417,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5042017102241516,"y":0.694774329662323},{"x":0.5025210380554199,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.6781472563743591,0.5042017102241516,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.724465548992157},{"x":0.7546218633651733,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.7078384757041931,0.7848739624023438,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7243697643280029,0.7078384757041931,0.7478991746902466,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.7078384757041931,0.7210084199905396,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6571428775787354,0.7066508531570435,0.7126050591468811,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7232779264450073},{"x":0.610084056854248,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.610084056854248,0.7066508531570435,0.6504201889038086,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7066508531570435},{"x":0.610084056854248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.610084056854248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.7066508531570435,0.610084056854248,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.724465548992157},{"x":0.5025210380554199,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4975210380554199,0.6699596338272095,0.7898739624023438,0.731465548992157],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳.","boundary":[0.7394958138465881,0.7280284762382507,0.7596638798713684,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.7280284762382507,0.7327731251716614,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7142857313156128,"y":0.745843231678009},{"x":0.6789916157722473,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6789916157722473,0.7292161583900452,0.7142857313156128,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6722689270973206,"y":0.745843231678009},{"x":0.6336134672164917,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خطری","boundary":[0.6336134672164917,0.7292161583900452,0.6722689270973206,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.745843231678009},{"x":0.6016806960105896,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6016806960105896,0.7292161583900452,0.6268907785415649,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5949580073356628,"y":0.745843231678009},{"x":0.5445378422737122,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5445378422737122,0.7292161583900452,0.5949580073356628,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5394958257675171,"y":0.745843231678009},{"x":0.5042017102241516,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.5042017102241516,0.7292161583900452,0.5394958257675171,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7304037809371948},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7304037809371948},{"x":0.49747899174690247,"y":0.745843231678009},{"x":0.46722689270973206,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.46722689270973206,0.7304037809371948,0.49747899174690247,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4605042040348053,"y":0.745843231678009},{"x":0.440336138010025,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.440336138010025,0.7304037809371948,0.4605042040348053,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43529412150382996,"y":0.745843231678009},{"x":0.4285714328289032,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4285714328289032,0.7304037809371948,0.43529412150382996,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.7304037809371948,0.4285714328289032,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۴.","boundary":[0.7411764860153198,0.7517814636230469,0.7596638798713684,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7684085369110107},{"x":0.702521026134491,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.702521026134491,0.7517814636230469,0.7344537973403931,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6873949766159058,0.7517814636230469,0.6957983374595642,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.7517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.6521008610725403,0.7517814636230469,0.680672287940979,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.7517814636230469,0.6487395167350769,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.5865546464920044,0.7517814636230469,0.6201680898666382,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5647059082984924,0.7517814636230469,0.5798319578170776,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.5210084319114685,0.7517814636230469,0.5579832196235657,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.4941176474094391,0.7517814636230469,0.5142857432365417,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7517814636230469},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7517814636230469},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4739495813846588,0.7517814636230469,0.48739495873451233,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جست","boundary":[0.43529412150382996,0.7517814636230469,0.46722689270973206,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وجوی","boundary":[0.4000000059604645,0.7517814636230469,0.4302521049976349,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.36974790692329407,0.7517814636230469,0.38823530077934265,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.3344537913799286,0.7517814636230469,0.3630252182483673,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7684085369110107},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32773110270500183,0.7517814636230469,0.3310924470424652,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.29075631499290466,0.7517814636230469,0.3210084140300751,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7517814636230469},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2806722819805145,0.7517814636230469,0.29075631499290466,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7517814636230469},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7517814636230469},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.2705882489681244,0.7517814636230469,0.27394959330558777,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.7517814636230469,0.2655462324619293,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵.","boundary":[0.7411764860153198,0.7743467688560486,0.7596638798713684,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکان","boundary":[0.6890756487846375,0.7743467688560486,0.7327731251716614,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6470588445663452,0.7743467688560486,0.6823529601097107,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.5949580073356628,0.7743467688560486,0.6403361558914185,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.5361344814300537,0.7743467688560486,0.5899159908294678,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7743467688560486},{"x":0.529411792755127,"y":0.7743467688560486},{"x":0.529411792755127,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5210084319114685,0.7743467688560486,0.529411792755127,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.4638655483722687,0.7743467688560486,0.5142857432365417,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7743467688560486},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7743467688560486},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4453781545162201,0.7743467688560486,0.4571428596973419,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7743467688560486},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7743467688560486},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.4117647111415863,0.7743467688560486,0.43865546584129333,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7743467688560486},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7743467688560486},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4000000059604645,0.7743467688560486,0.40672269463539124,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.7743467688560486,0.3983193337917328,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶.","boundary":[0.7411764860153198,0.7957244515419006,0.7596638798713684,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6873949766159058,0.7957244515419006,0.7344537973403931,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7957244515419006},{"x":0.680672287940979,"y":0.7957244515419006},{"x":0.680672287940979,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.6285714507102966,0.7957244515419006,0.680672287940979,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.5882353186607361,0.7957244515419006,0.6218487620353699,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7957244515419006},{"x":0.578151285648346,"y":0.7957244515419006},{"x":0.578151285648346,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.5546218752861023,0.7957244515419006,0.578151285648346,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5411764979362488,0.7957244515419006,0.5546218752861023,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5310924649238586,0.7957244515419006,0.5361344814300537,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5226891040802002,0.7957244515419006,0.5277311205863953,0.8123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2588655602931976,0.7222161583900452,0.7646638798713684,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6353919506072998},{"x":0.206722691655159,"y":0.6342042684555054},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6437054872512817},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.1882352977991104,0.6353919506072998,0.20840336382389069,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6353919506072998},{"x":0.206722691655159,"y":0.6342042684555054},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6437054872512817},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.6283919506072998,0.2134033638238907,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6579572558403015},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6567695736885071},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6662707924842834},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.1882352977991104,0.6579572558403015,0.20840336382389069,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6579572558403015},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6567695736885071},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6662707924842834},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.6509572558403015,0.2134033638238907,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6805225610733032},{"x":0.206722691655159,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.1899159699678421,0.6805225610733032,0.206722691655159,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6805225610733032},{"x":0.206722691655159,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6735225610733032,0.211722691655159,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7090261578559875},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7090261578559875},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.1899159699678421,0.7090261578559875,0.20840336382389069,0.7197149395942688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.7090261578559875,0.21512605249881744,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7020261578559875,0.22012605249881745,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7327790856361389},{"x":0.206722691655159,"y":0.7327790856361389},{"x":0.206722691655159,"y":0.7410926222801208},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.1899159699678421,0.7327790856361389,0.206722691655159,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.7327790856361389,0.21008403599262238,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7410926222801208},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7257790856361389,0.21508403599262238,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.754156768321991},{"x":0.206722691655159,"y":0.754156768321991},{"x":0.206722691655159,"y":0.7636579275131226},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.1899159699678421,0.754156768321991,0.206722691655159,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.754156768321991},{"x":0.21176470816135406,"y":0.754156768321991},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7636579275131226},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.754156768321991,0.21176470816135406,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.754156768321991},{"x":0.21176470816135406,"y":0.754156768321991},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7636579275131226},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.747156768321991,0.21676470816135407,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.775534451007843},{"x":0.2050420194864273,"y":0.775534451007843},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7874109148979187},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1899159699678421,0.775534451007843,0.2050420194864273,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.775534451007843},{"x":0.2050420194864273,"y":0.775534451007843},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7874109148979187},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.768534451007843,0.2100420194864273,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7992874383926392},{"x":0.206722691655159,"y":0.7992874383926392},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8076009750366211},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴","boundary":[0.1899159699678421,0.7992874383926392,0.20840336382389069,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7992874383926392},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7992874383926392},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8076009750366211},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.7992874383926392,0.21176470816135406,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7992874383926392},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7992874383926392},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8076009750366211},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7922874383926392,0.21676470816135407,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8491686582565308},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.48739495873451233,0.8491686582565308,0.49747899174690247,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8491686582565308},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8421686582565308,0.5024789917469025,0.8632945127487183],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/QutkojBBkvPIRhql-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/jbAVowHFAihCqrqt.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/pcBUPKRFfOVDqSXR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.00022583093736630437,0.9986724807354582,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.19952493906021118},{"x":0.206722691655159,"y":0.19952493906021118},{"x":0.206722691655159,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1899159699678421,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.1899159699678421,0.19952493906021118,0.206722691655159,0.20783847570419312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21008403599262238,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21008403599262238,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21008403599262238,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.19952493906021118,0.21008403599262238,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21008403599262238,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21008403599262238,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1899159699678421,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.19252493906021118,0.21508403599262238,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22090260684490204},{"x":0.206722691655159,"y":0.23040379583835602},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.1899159699678421,0.22090260684490204,0.206722691655159,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22090260684490204},{"x":0.206722691655159,"y":0.23040379583835602},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.21390260684490203,0.211722691655159,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.244655579328537},{"x":0.2050420194864273,"y":0.244655579328537},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.1882352977991104,0.244655579328537,0.2050420194864273,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.244655579328537},{"x":0.2050420194864273,"y":0.244655579328537},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.23765557932853698,0.2100420194864273,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.26603326201438904},{"x":0.206722691655159,"y":0.26603326201438904},{"x":0.206722691655159,"y":0.275534451007843},{"x":0.1882352977991104,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۴","boundary":[0.1882352977991104,0.26603326201438904,0.206722691655159,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.26603326201438904},{"x":0.206722691655159,"y":0.26603326201438904},{"x":0.206722691655159,"y":0.275534451007843},{"x":0.1882352977991104,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.25903326201438903,0.211722691655159,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2874109148979187},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2969121038913727},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.1882352977991104,0.28859856724739075,0.2050420194864273,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2874109148979187},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2969121038913727},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.28159856724739074,0.2100420194864273,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3277909755706787},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.1899159699678421,0.3171021342277527,0.2050420194864273,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.3171021342277527,0.21008403599262238,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3277909755706787},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3101021342277527,0.21508403599262238,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷.","boundary":[0.7411764860153198,0.19714964926242828,0.7596638798713684,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2149643748998642},{"x":0.702521026134491,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.702521026134491,0.19714964926242828,0.7344537973403931,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6873949766159058,0.19714964926242828,0.6957983374595642,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.19714964926242828},{"x":0.680672287940979,"y":0.19714964926242828},{"x":0.680672287940979,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6336134672164917,0.19714964926242828,0.680672287940979,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6268907785415649,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6033613681793213,0.19714964926242828,0.6268907785415649,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.5445378422737122,0.19714964926242828,0.5966386795043945,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5378151535987854,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.5042017102241516,0.19714964926242828,0.5378151535987854,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.4722689092159271,0.19714964926242828,0.4957983195781708,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.19714964926242828},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19714964926242828},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4571428596973419,0.19714964926242828,0.47058823704719543,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19714964926242828},{"x":0.45546218752861023,"y":0.19714964926242828},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4470588266849518,0.19714964926242828,0.45546218752861023,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.19714964926242828,0.4436974823474884,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.235154390335083},{"x":0.7411764860153198,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۸.","boundary":[0.7411764860153198,0.2197149693965912,0.7596638798713684,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7344537973403931,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکان","boundary":[0.6890756487846375,0.2197149693965912,0.7344537973403931,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6823529601097107,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6823529601097107,"y":0.235154390335083},{"x":0.6689075827598572,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6689075827598572,0.21852731704711914,0.6823529601097107,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6638655662536621,"y":0.235154390335083},{"x":0.6302521228790283,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.6302521228790283,0.21852731704711914,0.6638655662536621,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6218487620353699,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6218487620353699,"y":0.235154390335083},{"x":0.5714285969734192,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5714285969734192,0.21852731704711914,0.6218487620353699,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5663865804672241,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5663865804672241,"y":0.235154390335083},{"x":0.5327731370925903,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.5327731370925903,0.21852731704711914,0.5663865804672241,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.235154390335083},{"x":0.5277311205863953,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.21852731704711914,0.5327731370925903,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5210084319114685,"y":0.235154390335083},{"x":0.5008403658866882,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5008403658866882,0.21852731704711914,0.5210084319114685,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.21852731704711914},{"x":0.4941176474094391,"y":0.21852731704711914},{"x":0.4941176474094391,"y":0.235154390335083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48739495873451233,0.21852731704711914,0.4941176474094391,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.21852731704711914},{"x":0.48067227005958557,"y":0.21852731704711914},{"x":0.48067227005958557,"y":0.235154390335083},{"x":0.45378151535987854,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.45378151535987854,0.21852731704711914,0.48067227005958557,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.21852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.21852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.235154390335083},{"x":0.413445383310318,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.413445383310318,0.21852731704711914,0.44873949885368347,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.40672269463539124,"y":0.21852731704711914},{"x":0.40672269463539124,"y":0.235154390335083},{"x":0.38991597294807434,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38991597294807434,0.21852731704711914,0.40672269463539124,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3798319399356842,"y":0.235154390335083},{"x":0.33781513571739197,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.33781513571739197,0.21852731704711914,0.3798319399356842,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3310924470424652,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23396675288677216},{"x":0.289075642824173,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.289075642824173,0.21852731704711914,0.3310924470424652,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2823529541492462,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23396675288677216},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.2554621994495392,0.21852731704711914,0.2823529541492462,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2504201829433441,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2504201829433441,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.24705882370471954,0.21852731704711914,0.2504201829433441,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.21852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"....................","boundary":[0.21512605249881744,0.21852731704711914,0.24369747936725616,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹.","boundary":[0.7411764860153198,0.2422802895307541,0.7596638798713684,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25890737771987915},{"x":0.707563042640686,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.707563042640686,0.2422802895307541,0.7344537973403931,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6621848940849304,0.24109263718128204,0.7008403539657593,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چندرشته","boundary":[0.6000000238418579,0.24109263718128204,0.6554622054100037,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5882353186607361,0.24109263718128204,0.6000000238418579,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5361344814300537,0.24109263718128204,0.5764706134796143,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.24109263718128204},{"x":0.529411792755127,"y":0.24109263718128204},{"x":0.529411792755127,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.24109263718128204,0.529411792755127,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5176470875740051,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2577197253704071},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.48235294222831726,0.24109263718128204,0.5176470875740051,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2577197253704071},{"x":0.462184876203537,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.462184876203537,0.24109263718128204,0.4756302535533905,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.24109263718128204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24109263718128204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.4302521049976349,0.24109263718128204,0.45546218752861023,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.24109263718128204},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24109263718128204},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2577197253704071},{"x":0.413445383310318,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.413445383310318,0.24109263718128204,0.42352941632270813,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2577197253704071},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.36974790692329407,0.24109263718128204,0.40672269463539124,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.24109263718128204},{"x":0.364705890417099,"y":0.24109263718128204},{"x":0.364705890417099,"y":0.2577197253704071},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.31092438101768494,0.24109263718128204,0.364705890417099,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3042016923427582,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.2722689211368561,0.24109263718128204,0.3042016923427582,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.24109263718128204},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24109263718128204},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2577197253704071},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.24705882370471954,0.24109263718128204,0.26218488812446594,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.23529411852359772,0.24109263718128204,0.24201680719852448,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"....................","boundary":[0.2050420194864273,0.24109263718128204,0.23529411852359772,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰.","boundary":[0.7411764860153198,0.2624703049659729,0.7579832077026367,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.2624703049659729,0.7344537973403931,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6705882549285889,0.2624703049659729,0.7142857313156128,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6403361558914185,0.2624703049659729,0.6689075827598572,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هست","boundary":[0.6016806960105896,0.2624703049659729,0.6336134672164917,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5815126299858093,0.2624703049659729,0.5949580073356628,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5495798587799072,0.2624703049659729,0.5731092691421509,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.4907563030719757,0.2624703049659729,0.5411764979362488,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2624703049659729},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2624703049659729},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4773109257221222,0.2624703049659729,0.48403361439704895,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2624703049659729},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2624703049659729},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4252100884914398,0.2624703049659729,0.47058823704719543,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2624703049659729},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2624703049659729},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.3848739564418793,0.2624703049659729,0.41848739981651306,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2802850306034088},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.33781513571739197,0.2624703049659729,0.3781512677669525,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نباشد","boundary":[0.2991596758365631,0.2624703049659729,0.3310924470424652,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2624703049659729},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2624703049659729},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2802850306034088},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.29075631499290466,0.2624703049659729,0.29579833149909973,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.2624703049659729},{"x":0.289075642824173,"y":0.2624703049659729},{"x":0.289075642824173,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.2840336263179779,0.2624703049659729,0.289075642824173,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.285035640001297},{"x":0.7579832077026367,"y":0.285035640001297},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱.","boundary":[0.7411764860153198,0.285035640001297,0.7579832077026367,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.285035640001297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.285035640001297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7226890921592712,0.285035640001297,0.7344537973403931,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.285035640001297},{"x":0.7159664034843445,"y":0.285035640001297},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3028503656387329},{"x":0.702521026134491,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.702521026134491,0.285035640001297,0.7159664034843445,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.285035640001297},{"x":0.6957983374595642,"y":0.285035640001297},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانم","boundary":[0.6689075827598572,0.285035640001297,0.6957983374595642,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.285035640001297},{"x":0.6621848940849304,"y":0.285035640001297},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6184874176979065,0.285035640001297,0.6621848940849304,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.285035640001297},{"x":0.6117647290229797,"y":0.285035640001297},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3028503656387329},{"x":0.578151285648346,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.578151285648346,0.285035640001297,0.6117647290229797,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.285035640001297},{"x":0.5714285969734192,"y":0.285035640001297},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکم","boundary":[0.5327731370925903,0.285035640001297,0.5714285969734192,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.285035640001297},{"x":0.5260504484176636,"y":0.285035640001297},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5193277597427368,0.285035640001297,0.5260504484176636,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.285035640001297},{"x":0.5126050710678101,"y":0.285035640001297},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5025210380554199,0.285035640001297,0.5126050710678101,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.285035640001297},{"x":0.4941176474094391,"y":0.285035640001297},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.4638655483722687,0.285035640001297,0.4941176474094391,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.285035640001297},{"x":0.4571428596973419,"y":0.285035640001297},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیندازم","boundary":[0.4151260554790497,0.285035640001297,0.4571428596973419,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.285035640001297},{"x":0.413445383310318,"y":0.285035640001297},{"x":0.413445383310318,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4084033668041229,0.285035640001297,0.413445383310318,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.285035640001297},{"x":0.40504202246665955,"y":0.285035640001297},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3028503656387329},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.285035640001297,0.40504202246665955,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3147268295288086,0.7848739624023438,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7193277478218079,0.3147268295288086,0.7478991746902466,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.3147268295288086,0.7176470756530762,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3147268295288086},{"x":0.707563042640686,"y":0.3147268295288086},{"x":0.707563042640686,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.6689075827598572,0.3147268295288086,0.707563042640686,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.6218487620353699,0.3147268295288086,0.6638655662536621,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.3147268295288086,0.6235294342041016,0.33135393261909485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.2000420194864273,0.19014964926242828,0.7898739624023438,0.3395415551662445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۲.","boundary":[0.7411764860153198,0.33847981691360474,0.7596638798713684,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.33847981691360474,0.7344537973403931,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6823529601097107,0.33847981691360474,0.7142857313156128,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.6420168280601501,0.33847981691360474,0.6756302714347839,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6134454011917114,0.33847981691360474,0.6352941393852234,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.33847981691360474,0.6067227125167847,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5579832196235657,0.33847981691360474,0.5932773351669312,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکسن","boundary":[0.5109243988990784,0.33847981691360474,0.5512605309486389,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5042017102241516,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"MMR","boundary":[0.4722689092159271,0.33847981691360474,0.5042017102241516,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.33847981691360474},{"x":0.46722689270973206,"y":0.33847981691360474},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.4268907606601715,0.33847981691360474,0.46722689270973206,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.33847981691360474},{"x":0.42016807198524475,"y":0.33847981691360474},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.3932773172855377,0.33847981691360474,0.42016807198524475,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.33847981691360474},{"x":0.38655462861061096,"y":0.33847981691360474},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3613445460796356,0.33847981691360474,0.38655462861061096,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.33847981691360474},{"x":0.35630252957344055,"y":0.33847981691360474},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3462184965610504,0.33847981691360474,0.35630252957344055,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۳.","boundary":[0.7411764860153198,0.36104512214660645,0.7596638798713684,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7226890921592712,0.36104512214660645,0.7344537973403931,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.6873949766159058,0.36104512214660645,0.7142857313156128,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.36104512214660645},{"x":0.680672287940979,"y":0.36104512214660645},{"x":0.680672287940979,"y":0.3776721954345703},{"x":0.658823549747467,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ابتلا","boundary":[0.658823549747467,0.36104512214660645,0.680672287940979,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6420168280601501,0.36104512214660645,0.6521008610725403,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.6033613681793213,0.36104512214660645,0.6369748115539551,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3776721954345703},{"x":0.583193302154541,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.36104512214660645,0.5966386795043945,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.36104512214660645},{"x":0.578151285648346,"y":0.36104512214660645},{"x":0.578151285648346,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکانی","boundary":[0.5277311205863953,0.36104512214660645,0.578151285648346,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.507563054561615,0.36104512214660645,0.5210084319114685,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3776721954345703},{"x":0.462184876203537,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکسن","boundary":[0.462184876203537,0.36104512214660645,0.5008403658866882,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.36104512214660645},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36104512214660645},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3776721954345703},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"MMR","boundary":[0.42352941632270813,0.36104512214660645,0.45378151535987854,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.36104512214660645},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36104512214660645},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3776721954345703},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.37478992342948914,0.36104512214660645,0.41680672764778137,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3776721954345703},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35630252957344055,0.36104512214660645,0.3680672347545624,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3495798408985138,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3776721954345703},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.32436975836753845,0.36104512214660645,0.3495798408985138,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.36104512214660645},{"x":0.32268908619880676,"y":0.36104512214660645},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3176470696926117,0.36104512214660645,0.32268908619880676,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.36104512214660645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36104512214660645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.2705882489681244,0.36104512214660645,0.31092438101768494,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.36104512214660645},{"x":0.26386556029319763,"y":0.36104512214660645},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2521008551120758,0.36104512214660645,0.26386556029319763,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.22689075767993927,0.36104512214660645,0.24201680719852448,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2235294133424759,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.21680672466754913,0.36104512214660645,0.2235294133424759,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3776721954345703},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.20840336382389069,0.36104512214660645,0.21680672466754913,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.36104512214660645},{"x":0.206722691655159,"y":0.36104512214660645},{"x":0.206722691655159,"y":0.3776721954345703},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷۵","boundary":[0.1882352977991104,0.36104512214660645,0.206722691655159,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۴.","boundary":[0.7411764860153198,0.3824228048324585,0.7596638798713684,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6857143044471741,0.3824228048324585,0.7344537973403931,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکسن","boundary":[0.6386554837226868,0.3824228048324585,0.6789916157722473,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3824228048324585},{"x":0.63193279504776,"y":0.3824228048324585},{"x":0.63193279504776,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"MMR","boundary":[0.6000000238418579,0.3824228048324585,0.63193279504776,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.3824228048324585,0.5949580073356628,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.5495798587799072,0.3824228048324585,0.5848739743232727,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5260504484176636,0.3824228048324585,0.5428571701049805,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.4941176474094391,0.3824228048324585,0.5176470875740051,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4002375304698944},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.46890756487846375,0.3824228048324585,0.4907563030719757,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3824228048324585},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3824228048324585},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4002375304698944},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.42352941632270813,0.3824228048324585,0.45546218752861023,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4002375304698944},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.39159664511680603,0.3824228048324585,0.4151260554790497,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3824228048324585},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3824228048324585},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3815126121044159,0.3824228048324585,0.38655462861061096,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4002375304698944},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.3824228048324585,0.3798319399356842,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۵.","boundary":[0.7411764860153198,0.4073634147644043,0.7596638798713684,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.6974790096282959,0.4073634147644043,0.7344537973403931,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6739495992660522,0.4073634147644043,0.6890756487846375,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهایی","boundary":[0.6201680898666382,0.4073634147644043,0.6672269105911255,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5932773351669312,0.4073634147644043,0.6134454011917114,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4228028357028961},{"x":0.561344563961029,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.561344563961029,0.4073634147644043,0.5865546464920044,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4228028357028961},{"x":0.529411792755127,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمن","boundary":[0.529411792755127,0.4073634147644043,0.5579832196235657,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4957983195781708,0.4073634147644043,0.5260504484176636,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.4420168101787567,0.4073634147644043,0.48571428656578064,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4228028357028961},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.40672269463539124,0.4073634147644043,0.43529412150382996,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4228028357028961},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.37142857909202576,0.4073634147644043,0.4000000059604645,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3630252182483673,0.4073634147644043,0.3680672347545624,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4073634147644043},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4073634147644043},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4228028357028961},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.4073634147644043,0.35966387391090393,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۶.","boundary":[0.7411764860153198,0.42874109745025635,0.7596638798713684,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7226890921592712,0.42874109745025635,0.7344537973403931,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواجهه","boundary":[0.6739495992660522,0.42874109745025635,0.7159664034843445,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6605042219161987,0.42874109745025635,0.6672269105911255,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.653781533241272,"y":0.42874109745025635},{"x":0.653781533241272,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6252101063728333,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"جیوه","boundary":[0.6252101063728333,0.42874109745025635,0.653781533241272,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطرناک","boundary":[0.5680672526359558,0.42874109745025635,0.6184874176979065,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.42874109745025635},{"x":0.561344563961029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.561344563961029,"y":0.44418051838874817},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.534453809261322,0.42874109745025635,0.561344563961029,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5277311205863953,0.42874109745025635,0.5327731370925903,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5243697762489319,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5243697762489319,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.42874109745025635,0.5243697762489319,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۷.","boundary":[0.7394958138465881,0.4477434754371643,0.7596638798713684,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.4477434754371643,0.7327731251716614,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیمروسال","boundary":[0.6571428775787354,0.4477434754371643,0.7142857313156128,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.6201680898666382,0.44893112778663635,0.6504201889038086,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.44893112778663635,0.6134454011917114,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.5630252361297607,0.44893112778663635,0.5983193516731262,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5428571701049805,0.44893112778663635,0.5596638917922974,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5176470875740051,0.44893112778663635,0.5361344814300537,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5058823823928833,0.44893112778663635,0.5126050710678101,0.4655582010746002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4655582010746002},{"x":0.1882352977991104,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1832352977991104,0.33147981691360473,0.7646638798713684,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.34085512161254883},{"x":0.206722691655159,"y":0.34085512161254883},{"x":0.206722691655159,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1899159699678421,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.1899159699678421,0.34085512161254883,0.206722691655159,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34916865825653076},{"x":0.20840336382389069,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.34085512161254883,0.21176470816135406,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1899159699678421,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3338551216125488,0.21676470816135407,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026},{"x":0.206722691655159,"y":0.3847981095314026},{"x":0.206722691655159,"y":0.39429929852485657},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.1899159699678421,0.3847981095314026,0.206722691655159,0.39429929852485657]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21176470816135406,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21008403599262238,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.3847981095314026,0.21176470816135406,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21176470816135406,"y":0.39429929852485657},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3777981095314026,0.21676470816135407,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2050420194864273,"y":0.41567695140838623},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.1899159699678421,0.4073634147644043,0.2050420194864273,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2050420194864273,"y":0.41567695140838623},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4003634147644043,0.2100420194864273,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4299287497997284},{"x":0.206722691655159,"y":0.4299287497997284},{"x":0.206722691655159,"y":0.4382422864437103},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.1899159699678421,0.4299287497997284,0.206722691655159,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4299287497997284},{"x":0.206722691655159,"y":0.4299287497997284},{"x":0.206722691655159,"y":0.4382422864437103},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4229287497997284,0.211722691655159,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4524940550327301},{"x":0.206722691655159,"y":0.4524940550327301},{"x":0.206722691655159,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۶","boundary":[0.1899159699678421,0.4524940550327301,0.206722691655159,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4524940550327301},{"x":0.206722691655159,"y":0.4524940550327301},{"x":0.206722691655159,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4454940550327301,0.211722691655159,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48099762201309204},{"x":0.20336134731769562,"y":0.48099762201309204},{"x":0.20336134731769562,"y":0.49168646335601807},{"x":0.1899159699678421,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.1899159699678421,0.48099762201309204,0.20336134731769562,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48099762201309204},{"x":0.20336134731769562,"y":0.48099762201309204},{"x":0.20336134731769562,"y":0.49168646335601807},{"x":0.1899159699678421,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.47399762201309203,0.20836134731769562,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5035629272460938},{"x":0.206722691655159,"y":0.5035629272460938},{"x":0.206722691655159,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.1899159699678421,0.5035629272460938,0.206722691655159,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5035629272460938},{"x":0.206722691655159,"y":0.5035629272460938},{"x":0.206722691655159,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.49656292724609374,0.211722691655159,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5273159146308899},{"x":0.206722691655159,"y":0.5273159146308899},{"x":0.206722691655159,"y":0.5356294512748718},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.1899159699678421,0.5273159146308899,0.206722691655159,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.5273159146308899,0.21176470816135406,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5356294512748718},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5203159146308899,0.21676470816135407,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5486935973167419},{"x":0.206722691655159,"y":0.5486935973167419},{"x":0.206722691655159,"y":0.5570071339607239},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.1899159699678421,0.5486935973167419,0.206722691655159,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.21008403599262238,0.5486935973167419,0.21344538033008575,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5416935973167419,0.21844538033008576,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5712589025497437},{"x":0.206722691655159,"y":0.5712589025497437},{"x":0.206722691655159,"y":0.5795724391937256},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5712589025497437,0.206722691655159,0.5795724391937256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.5712589025497437,0.21176470816135406,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5795724391937256},{"x":0.1899159699678421,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5642589025497436,0.21676470816135407,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.47862231731414795,0.7848739624023438,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4952494204044342},{"x":0.707563042640686,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.707563042640686,0.47862231731414795,0.7462185025215149,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.47862231731414795},{"x":0.707563042640686,"y":0.47862231731414795},{"x":0.707563042640686,"y":0.4952494204044342},{"x":0.702521026134491,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.47862231731414795,0.707563042640686,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342},{"x":0.658823549747467,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.658823549747467,0.4774346649646759,0.6957983374595642,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.4774346649646759,0.6521008610725403,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.5798319578170776,0.4774346649646759,0.6235294342041016,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.583193302154541,"y":0.4774346649646759},{"x":0.583193302154541,"y":0.4952494204044342},{"x":0.578151285648346,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.4774346649646759,0.583193302154541,0.4952494204044342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.578151285648346,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5731512856483459,0.4704346649646759,0.7898739624023438,0.5022494204044342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۸.","boundary":[0.7411764860153198,0.5023753046989441,0.7596638798713684,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6974790096282959,0.5023753046989441,0.7327731251716614,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدانم","boundary":[0.6638655662536621,0.5023753046989441,0.6907563209533691,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6420168280601501,0.5023753046989441,0.6571428775787354,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6168067455291748,0.5023753046989441,0.6352941393852234,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.5747899413108826,0.5023753046989441,0.6084033846855164,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5378151535987854,0.5023753046989441,0.5680672526359558,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5023753046989441},{"x":0.534453809261322,"y":0.5023753046989441},{"x":0.534453809261322,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.5023753046989441,0.534453809261322,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.519002377986908},{"x":0.5142857432365417,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5142857432365417,0.5023753046989441,0.5243697762489319,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5035629272460938},{"x":0.507563054561615,"y":0.5035629272460938},{"x":0.507563054561615,"y":0.519002377986908},{"x":0.489075630903244,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درد","boundary":[0.489075630903244,0.5035629272460938,0.507563054561615,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48235294222831726,"y":0.519002377986908},{"x":0.4453781545162201,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.4453781545162201,0.5035629272460938,0.48235294222831726,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43865546584129333,"y":0.519002377986908},{"x":0.42016807198524475,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.42016807198524475,0.5035629272460938,0.43865546584129333,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4151260554790497,"y":0.519002377986908},{"x":0.40168067812919617,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.40168067812919617,0.5035629272460938,0.4151260554790497,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3949579894542694,"y":0.519002377986908},{"x":0.3663865625858307,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورد","boundary":[0.3663865625858307,0.5035629272460938,0.3949579894542694,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3630252182483673,"y":0.519002377986908},{"x":0.35630252957344055,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.35630252957344055,0.5035629272460938,0.3630252182483673,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3529411852359772,"y":0.519002377986908},{"x":0.3529411852359772,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.5035629272460938,0.3529411852359772,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۹.","boundary":[0.7394958138465881,0.5249406099319458,0.7596638798713684,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6974790096282959,0.5249406099319458,0.7327731251716614,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6638655662536621,0.5249406099319458,0.6890756487846375,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6084033846855164,0.5249406099319458,0.6571428775787354,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5983193516731262,0.5261282920837402,0.6016806960105896,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ABA","boundary":[0.5680672526359558,0.5261282920837402,0.5949580073356628,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5630252361297607,0.5261282920837402,0.5663865804672241,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5261282920837402},{"x":0.556302547454834,"y":0.5261282920837402},{"x":0.556302547454834,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5159664154052734,0.5261282920837402,0.556302547454834,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.507563054561615,0.5261282920837402,0.5126050710678101,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.5261282920837402,0.5042017102241516,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5463182926177979},{"x":0.756302535533905,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۰.","boundary":[0.7394958138465881,0.5463182926177979,0.7579832077026367,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6974790096282959,0.5475059151649475,0.7344537973403931,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6453781723976135,0.5475059151649475,0.6941176652908325,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6151260733604431,0.5486935973167419,0.6420168280601501,0.5641329884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.4953753046989441,0.7646638798713684,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5243697762489319,0.5498812198638916,0.5630252361297607,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.5126050710678101,0.5498812198638916,0.5193277597427368,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۱.","boundary":[0.7361344695091248,0.570071280002594,0.7613445520401001,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.570071280002594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.570071280002594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"TEACCH","boundary":[0.6823529601097107,0.570071280002594,0.7327731251716614,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.570071280002594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.570071280002594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6352941393852234,0.570071280002594,0.6722689270973206,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6268907785415649,0.5712589025497437,0.6302521228790283,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.5712589025497437,0.6252101063728333,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.5926365852355957,0.7596638798713684,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فلورتایم","boundary":[0.6873949766159058,0.5926365852355957,0.7327731251716614,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5926365852355957},{"x":0.680672287940979,"y":0.5926365852355957},{"x":0.680672287940979,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6420168280601501,0.5926365852355957,0.680672287940979,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6336134672164917,0.5926365852355957,0.6386554837226868,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5926365852355957},{"x":0.63193279504776,"y":0.5926365852355957},{"x":0.63193279504776,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6268907785415649,0.5926365852355957,0.63193279504776,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۳.","boundary":[0.7411764860153198,0.6152018904685974,0.7596638798713684,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6974790096282959,0.6152018904685974,0.7327731251716614,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسهیل","boundary":[0.6571428775787354,0.6152018904685974,0.6924369931221008,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6218487620353699,0.6152018904685974,0.6470588445663452,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6294536590576172},{"x":0.578151285648346,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.578151285648346,0.6152018904685974,0.6168067455291748,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5697479248046875,0.6152018904685974,0.5731092691421509,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.6163895726203918,0.5663865804672241,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۴.","boundary":[0.7411764860153198,0.6377671957015991,0.7596638798713684,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.7092437148094177,0.6377671957015991,0.7344537973403931,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6377671957015991},{"x":0.702521026134491,"y":0.6377671957015991},{"x":0.702521026134491,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباطی","boundary":[0.6571428775787354,0.6377671957015991,0.702521026134491,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مبادله","boundary":[0.6151260733604431,0.6377671957015991,0.6504201889038086,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.5731092691421509,0.6377671957015991,0.6084033846855164,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6532066464424133},{"x":0.529411792755127,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.529411792755127,0.6377671957015991,0.5680672526359558,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5193277597427368,0.6377671957015991,0.5243697762489319,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.6377671957015991,0.5142857432365417,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7596638798713684,"y":0.675771951675415},{"x":0.7411764860153198,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۵.","boundary":[0.7411764860153198,0.6579572558403015,0.7596638798713684,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7344537973403931,"y":0.675771951675415},{"x":0.7226890921592712,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7226890921592712,0.6579572558403015,0.7344537973403931,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7142857313156128,"y":0.675771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.680672287940979,0.6579572558403015,0.7142857313156128,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6773109436035156,"y":0.675771951675415},{"x":0.6554622054100037,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.6579572558403015,0.6773109436035156,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6470588445663452,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.6084033846855164,0.6579572558403015,0.6470588445663452,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6016806960105896,"y":0.675771951675415},{"x":0.5714285969734192,"y":0.675771951675415}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5714285969734192,0.6579572558403015,0.6016806960105896,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5647059082984924,"y":0.675771951675415},{"x":0.5411764979362488,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5411764979362488,0.6579572558403015,0.5647059082984924,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6579572558403015},{"x":0.534453809261322,"y":0.6579572558403015},{"x":0.534453809261322,"y":0.675771951675415},{"x":0.5210084319114685,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5210084319114685,0.6579572558403015,0.534453809261322,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5142857432365417,"y":0.675771951675415},{"x":0.5025210380554199,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5025210380554199,0.6579572558403015,0.5142857432365417,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4957983195781708,"y":0.675771951675415},{"x":0.4638655483722687,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.4638655483722687,0.6579572558403015,0.4957983195781708,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4571428596973419,"y":0.675771951675415},{"x":0.42352941632270813,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.42352941632270813,0.6579572558403015,0.4571428596973419,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6579572558403015},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6579572558403015},{"x":0.42016807198524475,"y":0.675771951675415},{"x":0.38991597294807434,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38991597294807434,0.6579572558403015,0.42016807198524475,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3831932842731476,"y":0.675771951675415},{"x":0.33781513571739197,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.33781513571739197,0.6579572558403015,0.3831932842731476,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3310924470424652,"y":0.675771951675415},{"x":0.2806722819805145,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.2806722819805145,0.6579572558403015,0.3310924470424652,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6579572558403015},{"x":0.27563026547431946,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.21512605249881744,0.6579572558403015,0.27563026547431946,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7613445520401001,"y":0.694774329662323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.7344537973403931,0.6817102432250977,0.7613445520401001,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7260504364967346,"y":0.694774329662323},{"x":0.702521026134491,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.702521026134491,0.6805225610733032,0.7260504364967346,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6890756487846375,0.6805225610733032,0.6974790096282959,0.6935867071151733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7613445520401001,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21012605249881744,0.5428812198638916,0.7663445520401001,0.701774329662323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6021377444267273},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.1899159699678421,0.5938242077827454,0.21680672466754913,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6021377444267273},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5868242077827454,0.22180672466754914,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6258907318115234},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.19327731430530548,0.6163895726203918,0.21680672466754913,0.6258907318115234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.6163895726203918,0.2218487411737442,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6258907318115234},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.6093895726203918,0.2268487411737442,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.19327731430530548,0.6389548778533936,0.21680672466754913,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.6389548778533936,0.2218487411737442,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6472684144973755},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.6319548778533935,0.2268487411737442,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.19327731430530548,0.6817102432250977,0.21680672466754913,0.6912114024162292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.6817102432250977,0.2218487411737442,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.6747102432250977,0.2268487411737442,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7102137804031372},{"x":0.206722691655159,"y":0.7102137804031372},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7209026217460632},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1899159699678421,0.7102137804031372,0.20840336382389069,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.7090261578559875,0.21512605249881744,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7032137804031372,0.22012605249881745,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7434679269790649},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۳","boundary":[0.1915966421365738,0.7339667677879333,0.21680672466754913,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7422803044319153},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.7339667677879333,0.2201680690050125,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7434679269790649},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7269667677879333,0.22516806900501252,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.7078384757041931,0.7848739624023438,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7126050591468811,0.7078384757041931,0.7478991746902466,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7126050591468811,"y":0.724465548992157},{"x":0.7092437148094177,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7078384757041931,0.7126050591468811,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7078384757041931},{"x":0.702521026134491,"y":0.7078384757041931},{"x":0.702521026134491,"y":0.724465548992157},{"x":0.6773109436035156,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارو","boundary":[0.6773109436035156,0.7078384757041931,0.702521026134491,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6705882549285889,"y":0.724465548992157},{"x":0.6655462384223938,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.7078384757041931,0.6705882549285889,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435},{"x":0.658823549747467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.658823549747467,"y":0.724465548992157},{"x":0.6201680898666382,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6201680898666382,0.7066508531570435,0.658823549747467,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6134454011917114,"y":0.724465548992157},{"x":0.5731092691421509,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آتیسم","boundary":[0.5731092691421509,0.7066508531570435,0.6134454011917114,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5680672526359558,"y":0.724465548992157},{"x":0.5663865804672241,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.7066508531570435,0.5680672526359558,0.724465548992157]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5663865804672241,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5613865804672241,0.6996508531570435,0.7898739624023438,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۶.","boundary":[0.7411764860153198,0.7304037809371948,0.7596638798713684,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7226890921592712,0.7304037809371948,0.7344537973403931,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7482185363769531},{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داروها","boundary":[0.680672287940979,0.7304037809371948,0.7159664034843445,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6621848940849304,0.7304037809371948,0.6739495992660522,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6218487620353699,0.7304037809371948,0.6554622054100037,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.5647059082984924,0.7304037809371948,0.6134454011917114,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7304037809371948},{"x":0.556302547454834,"y":0.7304037809371948},{"x":0.556302547454834,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.5176470875740051,0.7304037809371948,0.556302547454834,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7482185363769531},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.46554622054100037,0.7304037809371948,0.5109243988990784,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7482185363769531},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.40672269463539124,0.7304037809371948,0.4605042040348053,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مفیدند","boundary":[0.3630252182483673,0.7304037809371948,0.4000000059604645,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7304037809371948},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7304037809371948},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3529411852359772,0.7304037809371948,0.35630252957344055,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3462184965610504,0.7304037809371948,0.3495798408985138,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۷.","boundary":[0.7411764860153198,0.7529691457748413,0.7596638798713684,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7092437148094177,0.7529691457748413,0.7344537973403931,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7529691457748413},{"x":0.702521026134491,"y":0.7529691457748413},{"x":0.702521026134491,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6672269105911255,0.7529691457748413,0.702521026134491,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.6168067455291748,0.7529691457748413,0.6605042219161987,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7529691457748413},{"x":0.610084056854248,"y":0.7529691457748413},{"x":0.610084056854248,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.5579832196235657,0.7529691457748413,0.610084056854248,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5428571701049805,0.7529691457748413,0.5512605309486389,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5193277597427368,0.7529691457748413,0.5361344814300537,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.4941176474094391,0.7529691457748413,0.5126050710678101,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7529691457748413},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7529691457748413},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7707838416099548},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داروهایی","boundary":[0.43697479367256165,0.7529691457748413,0.48739495873451233,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7707838416099548},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.38655462861061096,0.7529691457748413,0.4302521049976349,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7707838416099548},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.33781513571739197,0.7529691457748413,0.3798319399356842,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7707838416099548},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.32436975836753845,0.7529691457748413,0.3344537913799286,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۸.","boundary":[0.7411764860153198,0.7779097557067871,0.7596638798713684,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.7126050591468811,0.7779097557067871,0.7344537973403931,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6974790096282959,0.7779097557067871,0.7058823704719543,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.6638655662536621,0.7779097557067871,0.6907563209533691,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارو","boundary":[0.6352941393852234,0.7779097557067871,0.6571428775787354,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6184874176979065,0.7779097557067871,0.6285714507102966,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.5815126299858093,0.7779097557067871,0.6117647290229797,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.7779097557067871,0.5747899413108826,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5462185144424438,0.7779097557067871,0.5630252361297607,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهایی","boundary":[0.4941176474094391,0.7779097557067871,0.5411764979362488,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7921615242958069},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.46722689270973206,0.7779097557067871,0.48739495873451233,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.4319327771663666,0.7779097557067871,0.4605042040348053,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7921615242958069},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.40336135029792786,0.7779097557067871,0.4252100884914398,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7921615242958069},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3966386616230011,0.7779097557067871,0.4000000059604645,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7921615242958069},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.38823530077934265,0.7779097557067871,0.3932773172855377,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۹.","boundary":[0.7411764860153198,0.7980997562408447,0.7596638798713684,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7226890921592712,0.7980997562408447,0.7344537973403931,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داروهای","boundary":[0.6672269105911255,0.7980997562408447,0.7142857313156128,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.6436975002288818,0.7980997562408447,0.6605042219161987,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6168067455291748,0.7980997562408447,0.6403361558914185,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پریشی","boundary":[0.5747899413108826,0.7980997562408447,0.6117647290229797,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5546218752861023,0.7980997562408447,0.5680672526359558,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.5142857432365417,0.7980997562408447,0.5478991866111755,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7980997562408447},{"x":0.507563054561615,"y":0.7980997562408447},{"x":0.507563054561615,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.4739495813846588,0.7980997562408447,0.507563054561615,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7980997562408447},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7980997562408447},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفیدند","boundary":[0.4302521049976349,0.7980997562408447,0.46722689270973206,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7980997562408447},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7980997562408447},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8147268295288086},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.42016807198524475,0.7980997562408447,0.42352941632270813,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8147268295288086},{"x":0.413445383310318,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.7980997562408447,0.4151260554790497,0.8147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8147268295288086},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31936975836753845,0.7234037809371948,0.7646638798713684,0.8217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21680672466754913,"y":0.764845609664917},{"x":0.19327731430530548,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.19327731430530548,0.7553443908691406,0.21680672466754913,0.764845609664917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2218487411737442,"y":0.764845609664917},{"x":0.2201680690050125,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.7553443908691406,0.2218487411737442,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2218487411737442,"y":0.764845609664917},{"x":0.19327731430530548,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7483443908691406,0.2268487411737442,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.1915966421365738,0.7779097557067871,0.21512605249881744,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7709097557067871,0.22012605249881745,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8087885975837708},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.1915966421365738,0.8004750609397888,0.21680672466754913,0.8087885975837708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.8004750609397888,0.2218487411737442,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8087885975837708},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7934750609397888,0.2268487411737442,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8491686582565308},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8491686582565308},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ده","boundary":[0.48571428656578064,0.8491686582565308,0.49915966391563416,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8491686582565308},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8491686582565308},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8421686582565308,0.5041596639156342,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/IOMlDYVGMOCXOyyH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/irNxvlNfJjxzZwCC.jpg","blurred":"/storage/books/591bc1ee6931f786/pages/NzAKgysWLhRUCjJt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.00022583093736630437,0.9986724807354582,0.9989690675508949]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517},{"x":0.19327731430530548,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.1915966421365738,0.22090260684490204,0.21344538033008575,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517},{"x":0.19327731430530548,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.21390260684490203,0.21844538033008576,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2422802895307541},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2517814636230469},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.1899159699678421,0.24346792697906494,0.21680672466754913,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2422802895307541},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2517814636230469},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.23646792697906494,0.22180672466754914,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1899159699678421,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.1899159699678421,0.29334917664527893,0.21344538033008575,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2201680690050125,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21848739683628082,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.29334917664527893,0.2201680690050125,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2201680690050125,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1899159699678421,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2863491766452789,0.22516806900501252,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667},{"x":0.1899159699678421,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.1899159699678421,0.3171021342277527,0.21680672466754913,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667},{"x":0.1899159699678421,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3101021342277527,0.22180672466754914,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.1915966421365738,0.3396674692630768,0.21512605249881744,0.3479810059070587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.3396674692630768,0.2201680690050125,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3479810059070587},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3326674692630768,0.22516806900501252,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.1899159699678421,0.36104512214660645,0.21512605249881744,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.35404512214660644,0.22012605249881745,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3931116461753845},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.19327731430530548,0.38361045718193054,0.21680672466754913,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.38361045718193054,0.2218487411737442,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3931116461753845},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.37661045718193054,0.2268487411737442,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.19327731430530548,0.40617576241493225,0.21680672466754913,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.40617576241493225,0.2218487411737442,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4144892990589142},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.39917576241493224,0.2268487411737442,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.1899159699678421,0.42874109745025635,0.21512605249881744,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.42174109745025634,0.22012605249881745,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.450118750333786},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1915966421365738,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۵","boundary":[0.1915966421365738,0.450118750333786,0.21512605249881744,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.450118750333786},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1915966421365738,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.443118750333786,0.22012605249881745,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.490498811006546},{"x":0.1915966421365738,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.1915966421365738,0.47980996966362,0.21680672466754913,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.490498811006546},{"x":0.1915966421365738,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.47280996966362,0.22180672466754914,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7579832077026367,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰.","boundary":[0.7411764860153198,0.19714964926242828,0.7579832077026367,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7210084199905396,0.19714964926242828,0.7344537973403931,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گویند","boundary":[0.6840336322784424,0.19714964926242828,0.7159664034843445,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6756302714347839,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داروهای","boundary":[0.6268907785415649,0.19714964926242828,0.6756302714347839,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.6016806960105896,0.19714964926242828,0.6201680898666382,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5949580073356628,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمله","boundary":[0.5663865804672241,0.19714964926242828,0.5949580073356628,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2149643748998642},{"x":0.561344563961029,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.19714964926242828,0.5630252361297607,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5411764979362488,0.19714964926242828,0.5529412031173706,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.19714964926242828},{"x":0.534453809261322,"y":0.19714964926242828},{"x":0.534453809261322,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.5008403658866882,0.19714964926242828,0.534453809261322,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4941176474094391,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.4436974823474884,0.19714964926242828,0.4941176474094391,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.3966386616230011,0.19714964926242828,0.43697479367256165,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.19714964926242828},{"x":0.39159664511680603,"y":0.19714964926242828},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2149643748998642},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"أتیسم","boundary":[0.35630252957344055,0.19714964926242828,0.39159664511680603,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3495798408985138,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفیدند","boundary":[0.3126050531864166,0.19714964926242828,0.3495798408985138,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.19714964926242828},{"x":0.31092438101768494,"y":0.19714964926242828},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2149643748998642},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.19714964926242828,0.31092438101768494,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3008403480052948,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2149643748998642},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.2873949706554413,0.19714964926242828,0.3008403480052948,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2149643748998642},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2571428716182709,0.19714964926242828,0.2806722819805145,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2504201829433441,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.21680672466754913,0.19714964926242828,0.2504201829433441,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.7243697643280029,0.2197149693965912,0.7613445520401001,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6957983374595642,0.2197149693965912,0.7176470756530762,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6890756487846375,0.22090260684490204,0.6941176652908325,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23396675288677216},{"x":0.680672287940979,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.680672287940979,0.22090260684490204,0.6857143044471741,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.23871733248233795},{"x":0.756302535533905,"y":0.23871733248233795},{"x":0.756302535533905,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۱.","boundary":[0.7394958138465881,0.23871733248233795,0.756302535533905,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.6857143044471741,0.23871733248233795,0.7327731251716614,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.23990498483181},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23990498483181},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.23990498483181,0.6789916157722473,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23990498483181},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23990498483181},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افسردگی","boundary":[0.6134454011917114,0.23990498483181,0.6672269105911255,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.23990498483181},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23990498483181},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.5899159908294678,0.23990498483181,0.6084033846855164,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.2577197253704071},{"x":0.529411792755127,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.529411792755127,0.23990498483181,0.583193302154541,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23990498483181},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23990498483181},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2577197253704071},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.48739495873451233,0.23990498483181,0.5226891040802002,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.23990498483181},{"x":0.4789915978908539,"y":0.23990498483181},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.4453781545162201,0.23990498483181,0.4789915978908539,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.23990498483181},{"x":0.43865546584129333,"y":0.23990498483181},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4252100884914398,0.23990498483181,0.43865546584129333,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.23990498483181},{"x":0.42184874415397644,"y":0.23990498483181},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4000000059604645,0.23990498483181,0.42184874415397644,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.23990498483181},{"x":0.3949579894542694,"y":0.23990498483181},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2577197253704071},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.38823530077934265,0.23990498483181,0.3949579894542694,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.23990498483181},{"x":0.3848739564418793,"y":0.23990498483181},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.23990498483181,0.3848739564418793,0.2577197253704071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21180672466754913,0.19014964926242828,0.7663445520401001,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۲.","boundary":[0.7411764860153198,0.26128265261650085,0.7596638798713684,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7092437148094177,0.26128265261650085,0.7344537973403931,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.26128265261650085},{"x":0.702521026134491,"y":0.26128265261650085},{"x":0.702521026134491,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6672269105911255,0.26128265261650085,0.702521026134491,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حملات","boundary":[0.6184874176979065,0.26128265261650085,0.6605042219161987,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرعی","boundary":[0.5747899413108826,0.26128265261650085,0.6117647290229797,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2802850306034088},{"x":0.556302547454834,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.556302547454834,0.26128265261650085,0.5680672526359558,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.5058823823928833,0.26128265261650085,0.5495798587799072,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.26128265261650085},{"x":0.49915966391563416,"y":0.26128265261650085},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.4453781545162201,0.26128265261650085,0.49915966391563416,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.26128265261650085},{"x":0.43865546584129333,"y":0.26128265261650085},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4302521049976349,0.26128265261650085,0.43865546584129333,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.26128265261650085},{"x":0.42352941632270813,"y":0.26128265261650085},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.4084033668041229,0.26128265261650085,0.42352941632270813,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4000000059604645,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داروهایی","boundary":[0.3495798408985138,0.26128265261650085,0.4000000059604645,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.26128265261650085},{"x":0.34285715222358704,"y":0.26128265261650085},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3008403480052948,0.26128265261650085,0.34285715222358704,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.26128265261650085},{"x":0.29411765933036804,"y":0.26128265261650085},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.2504201829433441,0.26128265261650085,0.29411765933036804,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2504201829433441,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.24201680719852448,0.26128265261650085,0.2504201829433441,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.26128265261650085},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26128265261650085},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.21848739683628082,0.26128265261650085,0.24201680719852448,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21848739683628082,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2802850306034088},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۴","boundary":[0.1915966421365738,0.26128265261650085,0.21848739683628082,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.29097387194633484,0.7848739624023438,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7109243869781494,0.29097387194633484,0.7478991746902466,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3076009452342987},{"x":0.707563042640686,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.29097387194633484,0.7126050591468811,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6655462384223938,0.29097387194633484,0.6991596817970276,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.29097387194633484},{"x":0.658823549747467,"y":0.29097387194633484},{"x":0.658823549747467,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.29097387194633484,0.658823549747467,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.5697479248046875,0.29097387194633484,0.6268907785415649,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3076009452342987},{"x":0.534453809261322,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.534453809261322,0.29097387194633484,0.5630252361297607,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.29097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.29097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.3076009452342987},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.48235294222831726,0.29097387194633484,0.529411792755127,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.1865966421365738,0.25428265261650085,0.7898739624023438,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۴.","boundary":[0.7394958138465881,0.3147268295288086,0.7596638798713684,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.3147268295288086,0.7327731251716614,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6705882549285889,0.3147268295288086,0.7142857313156128,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمانهای","boundary":[0.6033613681793213,0.3147268295288086,0.6638655662536621,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.5697479248046875,0.31591448187828064,0.6000000238418579,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33135393261909485},{"x":0.534453809261322,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.534453809261322,0.31591448187828064,0.5680672526359558,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.31591448187828064},{"x":0.529411792755127,"y":0.31591448187828064},{"x":0.529411792755127,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5042017102241516,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5042017102241516,0.31591448187828064,0.529411792755127,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.31591448187828064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31591448187828064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4588235318660736,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کودکم","boundary":[0.4588235318660736,0.31591448187828064,0.49747899174690247,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45546218752861023,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4302521049976349,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیان","boundary":[0.4302521049976349,0.31591448187828064,0.45546218752861023,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4151260554790497,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.4151260554790497,0.31591448187828064,0.4268907606601715,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.31591448187828064},{"x":0.40672269463539124,"y":0.31591448187828064},{"x":0.40672269463539124,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3831932842731476,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3831932842731476,0.31591448187828064,0.40672269463539124,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3781512677669525,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3781512677669525,"y":0.33135393261909485},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.37310925126075745,0.31591448187828064,0.3781512677669525,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.31591448187828064},{"x":0.36974790692329407,"y":0.31591448187828064},{"x":0.36974790692329407,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3680672347545624,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.31591448187828064,0.36974790692329407,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۵.","boundary":[0.7411764860153198,0.3349168598651886,0.7596638798713684,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.3349168598651886,0.7344537973403931,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مداخلات","boundary":[0.6621848940849304,0.3349168598651886,0.7142857313156128,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.6201680898666382,0.3349168598651886,0.6554622054100037,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5882353186607361,0.3349168598651886,0.6134454011917114,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.5378151535987854,0.3349168598651886,0.5815126299858093,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتیستیک","boundary":[0.4773109257221222,0.3349168598651886,0.5327731370925903,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفیدند","boundary":[0.4319327771663666,0.3349168598651886,0.4722689092159271,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4252100884914398,0.3349168598651886,0.4285714328289032,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3349168598651886},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3349168598651886},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3527315855026245},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.41680672764778137,0.3349168598651886,0.42016807198524475,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۶.","boundary":[0.7411764860153198,0.35866984724998474,0.7596638798713684,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37648457288742065},{"x":0.702521026134491,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.702521026134491,0.35866984724998474,0.7344537973403931,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6873949766159058,0.35866984724998474,0.6957983374595642,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.35866984724998474},{"x":0.680672287940979,"y":0.35866984724998474},{"x":0.680672287940979,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مداخلات","boundary":[0.6285714507102966,0.35866984724998474,0.680672287940979,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.5882353186607361,0.35866984724998474,0.6218487620353699,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5579832196235657,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.5579832196235657,0.35866984724998474,0.5815126299858093,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5378151535987854,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5378151535987854,0.35866984724998474,0.5512605309486389,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37648457288742065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.49747899174690247,0.35866984724998474,0.5327731370925903,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4571428596973419,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.4571428596973419,0.35866984724998474,0.4924369752407074,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.35866984724998474},{"x":0.44873949885368347,"y":0.35866984724998474},{"x":0.44873949885368347,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4252100884914398,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.4252100884914398,0.35866984724998474,0.44873949885368347,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35866984724998474},{"x":0.42352941632270813,"y":0.35866984724998474},{"x":0.42352941632270813,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4117647111415863,0.35866984724998474,0.42352941632270813,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.35866984724998474},{"x":0.40672269463539124,"y":0.35866984724998474},{"x":0.40672269463539124,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3966386616230011,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.3966386616230011,0.35866984724998474,0.40672269463539124,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۷.","boundary":[0.7411764860153198,0.38123515248298645,0.7596638798713684,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7210084199905396,0.38123515248298645,0.7344537973403931,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سکرتین","boundary":[0.6672269105911255,0.38123515248298645,0.7142857313156128,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.38123515248298645,0.6605042219161987,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6067227125167847,0.38123515248298645,0.6420168280601501,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.5714285969734192,0.38123515248298645,0.6016806960105896,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5512605309486389,0.38123515248298645,0.5680672526359558,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اتیسم","boundary":[0.5042017102241516,0.38123515248298645,0.5394958257675171,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.38123515248298645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38123515248298645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39904987812042236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.47058823704719543,0.38123515248298645,0.49747899174690247,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4638655483722687,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4638655483722687,"y":0.39904987812042236},{"x":0.440336138010025,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.440336138010025,0.38123515248298645,0.4638655483722687,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.38123515248298645},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38123515248298645},{"x":0.43529412150382996,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4302521049976349,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4302521049976349,0.38123515248298645,0.43529412150382996,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLangua