فلور (فارسی) ایران شماره 52: تیره شاه پسند فلور (فارسی) ایران شماره 52: تیره شاه پسند

{"id":"3796070","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 52: تیره شاه پسند","price":"۱۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/598a97f23abe04db/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/598a97f23abe04db/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/598a97f23abe04db/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/598a97f23abe04db/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/598a97f23abe04db/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/598a97f23abe04db/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/598a97f23abe04db/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/598a97f23abe04db/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/598a97f23abe04db/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/598a97f23abe04db/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۵","nobat_chap":"1","description":["در کتاب حاضر، تیره شاه پسند با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان، همراه با طرح‌های سیاه و سپید معرفی شده است.",""],"pages_count":"14","keywords":"null","token":"598a97f23abe04db","created_at":"2020-08-02 10:53:53","updated_at":"2022-08-03 14:44:20","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-02 14:29:25","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918162","title":"زیبا جم زاد","firstname":"زیبا","lastname":"جم زاد","token":"4d3f9326a4f43169","created_at":"2020-04-14 12:51:30","updated_at":"2020-04-14 12:51:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918162","title":"زیبا جم زاد","firstname":"زیبا","lastname":"جم زاد","token":"4d3f9326a4f43169","created_at":"2020-04-14 12:51:30","updated_at":"2020-04-14 12:51:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784750","file":"5f265bf9341120.26810160.pdf","book_id":"3796070","toc":null,"created_at":"2020-08-02 10:53:53","updated_at":"2022-08-03 14:44:20","process_started_at":"2020-08-02 10:53:55","process_done_at":"2020-08-02 10:53:55","process_failed_at":null,"pages_count":"16","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fa092517271c4f2a916ab0c0dfdd2c7e29c52a556973667e785638b8929f99f96dee1fc83b4dc46c1beb25d7ded19bc4b7191a35a17240f0a0b77c40647299d8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-52-تیره-شاه-پسند","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-52-تیره-شاه-پسند","pages_count_fa":"۱۴","authorTitle":"زیبا جم زاد","tocStr":"","url":"/preview/598a97f23abe04db/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-52-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19