کیفیت ورای شش سیگما کیفیت ورای شش سیگما

توضیحات

بر اساس تجربیات بدست آمده پروژه های کیفیت از قبیل شش سیگما در صورت شکست می توانند زیان های غیر قابل جبرانی به بار آورند و حتی در صورت موفقیت نیز، پایدار نگاه داشتن آثار این موفقیت نیز به سادگی امکان پذیر نیست ,. لذا نیاز است تا اقداماتی جهت احتمال افزایش موفقیت این پروژه ها و حفظ آثار مثبت آنها انجام گیرد. ,در این کتاب با مرور تاریخچه مدیریت کیفیت جامع رویکرد جدیدی ارایه ش ده تا نقایص پروژه های بهبود تا حدودی رفع شوند. نویسندگان جهت حل این معضل مفهوم فیت سیگما را معرفی نمودند. فیت سیگما با سه ویژگی متمایز سازگاری با هدف، سیگما برای بهبود و یکپارچگی و سازگاری با قابلیت پایداری می تواند پروژه های شش سیگما را در هر نوع سازمان و هر اندازه ای بطور کاملا سازگار پیاده سازی نماید. ,کتاب حاضر اولین منبع موجود در زمینه مفهوم فیت سیگما بوده و لذا با توجه به مزایای مذکور، بر آن شدیم تا با ترجمه آن زمینه آشنایی بیشتر جامعه علمی کشور با این مبحث را فراهم نماییم.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":211,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"5af1229c824543a6","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/GVKMoMrYIGZJWksJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/FSQuEWbXTbTMLSqW.jpg","blurred":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/bomOrgRFdJAjbRdW.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.000557868577683508,0.00025552128510432197,0.9984394674280727,0.9989907429640716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7237687110900879,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7237687110900879,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6081370711326599,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.934851348400116,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6081370711326599,0.17867867648601532,0.7237687110900879,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.17867867648601532},{"x":0.5910063982009888,"y":0.17867867648601532},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2177177220582962},{"x":0.4903640151023865,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9706365466117859,"dir":"rtl","str":"ورای","boundary":[0.4903640151023865,0.17867867648601532,0.5910063982009888,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.17867867648601532},{"x":0.4753747284412384,"y":0.17867867648601532},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2177177220582962},{"x":0.39400428533554077,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9956161379814148,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.39400428533554077,0.17867867648601532,0.4753747284412384,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.17867867648601532},{"x":0.3790149986743927,"y":0.17867867648601532},{"x":0.3790149986743927,"y":0.2177177220582962},{"x":0.26552462577819824,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9857335686683655,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.26552462577819824,0.17867867648601532,0.3790149986743927,0.2177177220582962]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.17717717587947845},{"x":0.7237687110900879,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7237687110900879,"y":0.2177177220582962},{"x":0.26552462577819824,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.967293918132782,"dir":"ltr","boundary":[0.26052462577819824,0.17017717587947845,0.7287687110900879,0.2247177220582962],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.43843844532966614},{"x":0.640256941318512,"y":0.43843844532966614},{"x":0.640256941318512,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5503212213516235,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9931519627571106,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.5503212213516235,0.43843844532966614,0.640256941318512,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5481798648834229,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5481798648834229,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5417559146881104,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9761272668838501,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5417559146881104,0.43843844532966614,0.5481798648834229,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5331905484199524,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5331905484199524,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5010706782341003,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9899207353591919,"dir":"rtl","str":"رون","boundary":[0.5010706782341003,0.43843844532966614,0.5331905484199524,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.43843844532966614},{"x":0.49250534176826477,"y":0.43843844532966614},{"x":0.49250534176826477,"y":0.45495495200157166},{"x":0.45824411511421204,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9929837584495544,"dir":"rtl","str":"باسو","boundary":[0.45824411511421204,0.43843844532966614,0.49250534176826477,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.43843844532966614},{"x":0.45610278844833374,"y":0.43843844532966614},{"x":0.45610278844833374,"y":0.45495495200157166},{"x":0.44967880845069885,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9764615297317505,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44967880845069885,0.43843844532966614,0.45610278844833374,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.43843844532966614},{"x":0.44111350178718567,"y":0.43843844532966614},{"x":0.44111350178718567,"y":0.45495495200157166},{"x":0.40899357199668884,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9957804679870605,"dir":"rtl","str":"نوان","boundary":[0.40899357199668884,0.43843844532966614,0.44111350178718567,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.43843844532966614},{"x":0.40042826533317566,"y":0.43843844532966614},{"x":0.40042826533317566,"y":0.45495495200157166},{"x":0.35974302887916565,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.98691326379776,"dir":"rtl","str":"رایت","boundary":[0.35974302887916565,0.43843844532966614,0.40042826533317566,0.45495495200157166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.43843844532966614},{"x":0.640256941318512,"y":0.43843844532966614},{"x":0.640256941318512,"y":0.45495495200157166},{"x":0.35974302887916565,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9909011125564575,"dir":"ltr","boundary":[0.35474302887916564,0.43143844532966613,0.645256941318512,0.46195495200157166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6651651859283447},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9863333106040955,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6081370711326599,0.6501501798629761,0.6766595244407654,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6038544178009033,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6038544178009033,"y":0.6651651859283447},{"x":0.597430408000946,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9617756009101868,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.597430408000946,0.6501501798629761,0.6038544178009033,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6651651859283447},{"x":0.5289078950881958,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.986411452293396,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.5289078950881958,0.6501501798629761,0.5888651013374329,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5203425884246826,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5203425884246826,"y":0.6651651859283447},{"x":0.4775160551071167,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9738817811012268,"dir":"rtl","str":"امیری","boundary":[0.4775160551071167,0.6501501798629761,0.5203425884246826,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.6501501798629761},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6501501798629761},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6651651859283447},{"x":0.4646680951118469,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9642202258110046,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4646680951118469,0.6501501798629761,0.4710920751094818,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.6501501798629761},{"x":0.45610278844833374,"y":0.6501501798629761},{"x":0.45610278844833374,"y":0.6651651859283447},{"x":0.41113489866256714,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.980101466178894,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.41113489866256714,0.6501501798629761,0.45610278844833374,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.6501501798629761},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6501501798629761},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6651651859283447},{"x":0.3254818022251129,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9871111512184143,"dir":"rtl","str":"خواجویی","boundary":[0.3254818022251129,0.6501501798629761,0.40256959199905396,0.6651651859283447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6651651859283447},{"x":0.3254818022251129,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9822061657905579,"dir":"ltr","boundary":[0.3204818022251129,0.6431501798629761,0.6816595244407654,0.6721651859283447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/zwNVwXYOQOHojUmu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/PECggqIQVtYLcXHN.jpg","blurred":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/PryfCmlDuzpxtSOH.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.000291922097543067,0.00016308650714499096,0.9981093268731421,0.9985759137886782]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.22522522509098053},{"x":0.8779443502426147,"y":0.22522522509098053},{"x":0.8779443502426147,"y":0.24174174666404724},{"x":0.8372591137886047,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.994887113571167,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8372591137886047,0.22522522509098053,0.8779443502426147,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8286938071250916,"y":0.22522522509098053},{"x":0.8286938071250916,"y":0.24174174666404724},{"x":0.794432520866394,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9904249906539917,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.794432520866394,0.22372372448444366,0.8286938071250916,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7922912240028381,"y":0.22522522509098053},{"x":0.7922912240028381,"y":0.24174174666404724},{"x":0.7537473440170288,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9179647564888,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.7537473440170288,0.22372372448444366,0.7922912240028381,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.25075075030326843},{"x":0.8758029937744141,"y":0.24924924969673157},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.9897952675819397,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8308351039886475,0.25075075030326843,0.8779443502426147,0.2642642557621002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.25075075030326843},{"x":0.8265524506568909,"y":0.24924924969673157},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7644539475440979,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.7208595871925354,"dir":"rtl","str":"...........","boundary":[0.762312650680542,0.25075075030326843,0.8286938071250916,0.2642642557621002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8779443502426147,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.8774335384368896,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.21672372448444366,0.8829443502426148,0.2712642557621002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8758029937744141,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.9915810823440552,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.8308351039886475,0.27927929162979126,0.8779443502426147,0.2957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8222697973251343,"y":0.27927929162979126},{"x":0.824411153793335,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.9857034087181091,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8158458471298218,0.27927929162979126,0.824411153793335,0.2957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8072805404663086,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8072805404663086,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7601712942123413,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.9613469243049622,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.7601712942123413,0.27927929162979126,0.8072805404663086,0.2957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7601712942123413,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7601712942123413,"y":0.29729729890823364},{"x":0.7558886408805847,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.9675614833831787,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7558886408805847,0.2807807922363281,0.7601712942123413,0.29729729890823364]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8758029937744141,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7558886408805847,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.977868914604187,"dir":"ltr","boundary":[0.7508886408805847,0.27227929162979125,0.8829443502426148,0.3027957983016968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8758029937744141,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3198198080062866},{"x":0.8286938071250916,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9852025508880615,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8286938071250916,0.3078078031539917,0.8779443502426147,0.3198198080062866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.31081080436706543},{"x":0.8201285004615784,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8222697973251343,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7537473440170288,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9649341702461243,"dir":"rtl","str":"مترجمين","boundary":[0.7516059875488281,0.31081080436706543,0.8222697973251343,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.3123123049736023},{"x":0.7473233342170715,"y":0.31081080436706543},{"x":0.7494646906852722,"y":0.32582584023475647},{"x":0.740899384021759,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9289968013763428,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.740899384021759,0.3123123049736023,0.7494646906852722,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8779443502426147,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8758029937744141,"y":0.35285285115242004},{"x":0.8501070737838745,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9829157590866089,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.8501070737838745,0.33483484387397766,0.8758029937744141,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3513513505458832},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9315524101257324,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.8072805404663086,0.3333333432674408,0.8415417671203613,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3498498499393463}]},"confidence":0.9735786318778992,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7473233342170715,0.33183184266090393,0.7987151741981506,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.33183184266090393},{"x":0.7451820373535156,"y":0.33183184266090393},{"x":0.7451820373535156,"y":0.3498498499393463},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3498498499393463}]},"confidence":0.9193351864814758,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.7344753742218018,0.33183184266090393,0.7451820373535156,0.3498498499393463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8779443502426147,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8779443502426147,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9638275504112244,"dir":"ltr","boundary":[0.7273340177536011,0.3008078031539917,0.8829443502426148,0.35985285115242005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8394004106521606,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.9858120083808899,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8394004106521606,0.3633633553981781,0.8779443502426147,0.3708708584308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.3633633553981781},{"x":0.835117757320404,"y":0.3633633553981781},{"x":0.835117757320404,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.6594544649124146,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.8265524506568909,0.3633633553981781,0.835117757320404,0.3708708584308624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.892566978931427,"dir":"ltr","boundary":[0.8215524506568909,0.3563633553981781,0.8829443502426148,0.37787085843086243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8779443502426147,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4009009003639221},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9895420670509338,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.8394004106521606,0.38588589429855347,0.8779443502426147,0.4009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8308351039886475,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4009009003639221},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9360254406929016,"dir":"rtl","str":"رقابتی","boundary":[0.8008565306663513,0.38588589429855347,0.8308351039886475,0.4009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8008565306663513,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4009009003639221},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.5246178507804871,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.7644539475440979,0.38588589429855347,0.8008565306663513,0.4009009003639221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8779443502426147,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4009009003639221},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.7768845558166504,"dir":"ltr","boundary":[0.7594539475440979,0.37888589429855346,0.8829443502426148,0.4079009003639221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856531023979187,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4264264404773712},{"x":0.856531023979187,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":0.9856593012809753,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.856531023979187,0.4114114046096802,0.8779443502426147,0.4264264404773712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7965738773345947,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":0.9866653680801392,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.7965738773345947,0.4114114046096802,0.8479657173156738,0.4264264404773712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7773019075393677,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":0.9883761405944824,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7773019075393677,0.4114114046096802,0.7901498675346375,0.4264264404773712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7344753742218018,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":0.9941538572311401,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.7344753742218018,0.4114114046096802,0.7687366008758545,0.4264264404773712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6852248311042786,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":0.9899225831031799,"dir":"rtl","str":"نیستند","boundary":[0.6852248311042786,0.4114114046096802,0.7259100675582886,0.4264264404773712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6830835342407227,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6830835342407227,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":0.9668983221054077,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.6659528613090515,0.4114114046096802,0.6830835342407227,0.4264264404773712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":0.9861397743225098,"dir":"ltr","boundary":[0.6609528613090515,0.40441140460968017,0.8829443502426148,0.4334264404773712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9846281409263611,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.8458244204521179,0.4369369447231293,0.8779443502426147,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8072805404663086,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.8517354130744934,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.8072805404663086,0.4369369447231293,0.8372591137886047,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.4354354441165924},{"x":0.802997887134552,"y":0.4369369447231293},{"x":0.802997887134552,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7537473440170288,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.5180609226226807,"dir":"rtl","str":"...........","boundary":[0.7537473440170288,0.4354354441165924,0.802997887134552,0.4519519507884979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7537473440170288,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.6625890731811523,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.4284354441165924,0.8829443502426148,0.4604534513950348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.4609609544277191},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4609609544277191},{"x":0.8779443502426147,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8201285004615784,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9780672192573547,"dir":"rtl","str":"سیگمای","boundary":[0.8201285004615784,0.4609609544277191,0.8779443502426147,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.4609609544277191},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4609609544277191},{"x":0.8115631937980652,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7922912240028381,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9809378385543823,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.7922912240028381,0.4609609544277191,0.8115631937980652,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.4609609544277191},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4609609544277191},{"x":0.7858672142028809,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7794432640075684,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.7451786994934082,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7794432640075684,0.4609609544277191,0.7858672142028809,0.47597599029541016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.4609609544277191},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4609609544277191},{"x":0.8779443502426147,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7794432640075684,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9365067481994629,"dir":"ltr","boundary":[0.7744432640075684,0.4539609544277191,0.8829443502426148,0.48297599029541016],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.11711711436510086},{"x":0.597430408000946,"y":0.11711711436510086},{"x":0.597430408000946,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5032119750976562,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.991136908531189,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5032119750976562,0.11711711436510086,0.597430408000946,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.115615613758564},{"x":0.49464666843414307,"y":0.115615613758564},{"x":0.49250534176826477,"y":0.1456456482410431},{"x":0.40471091866493225,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9892852306365967,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.40471091866493225,0.115615613758564,0.49250534176826477,0.1456456482410431]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.115615613758564},{"x":0.597430408000946,"y":0.11711711436510086},{"x":0.597430408000946,"y":0.1456456482410431},{"x":0.40471091866493225,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9902110695838928,"dir":"ltr","boundary":[0.39971091866493225,0.10861561375856399,0.602430408000946,0.1526456482410431],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8543897271156311,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5015015006065369},{"x":0.8543897271156311,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9894756078720093,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.8543897271156311,0.4864864945411682,0.8779443502426147,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9919450283050537,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7987151741981506,0.4864864945411682,0.8458244204521179,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.994759202003479,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.7473233342170715,0.4864864945411682,0.7901498675346375,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9941258430480957,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.7044968008995056,0.4864864945411682,0.7387580275535583,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.4864864945411682},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4864864945411682},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9935430288314819,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.6638115644454956,0.4864864945411682,0.6980727910995483,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.4864864945411682},{"x":0.659528911113739,"y":0.4864864945411682},{"x":0.659528911113739,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.6939536333084106,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6466809511184692,0.4864864945411682,0.659528911113739,0.5015015006065369]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.970795214176178,"dir":"ltr","boundary":[0.6416809511184692,0.4794864945411682,0.8829443502426148,0.5085015006065369],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522483706474304,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5285285115242004},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.9945752024650574,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.8522483706474304,0.5135135054588318,0.8779443502426147,0.5285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5285285115242004},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9931625127792358,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.8115631937980652,0.5120120048522949,0.8415417671203613,0.5285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9925646185874939,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8051391839981079,0.5120120048522949,0.8094218373298645,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9876630902290344,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7537473440170288,0.5120120048522949,0.7965738773345947,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.976356029510498,"dir":"rtl","str":"ورای","boundary":[0.7130621075630188,0.5120120048522949,0.7451820373535156,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.8297020196914673,"dir":"rtl","str":"سیگا","boundary":[0.6852248311042786,0.5105105042457581,0.7066380977630615,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.5105105042457581},{"x":0.680942177772522,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.30273279547691345,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.618843674659729,0.5105105042457581,0.6788008809089661,0.5270270109176636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5285285115242004},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.7464134097099304,"dir":"ltr","boundary":[0.613843674659729,0.503510504245758,0.8829443502426148,0.5355285115242004],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522483706474304,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8522483706474304,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.98712557554245,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.8522483706474304,0.5375375151634216,0.8779443502426147,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9863805770874023,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.7987151741981506,0.5375375151634216,0.8436830639839172,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5525525808334351},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9888997673988342,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7387580275535583,0.5375375151634216,0.7901498675346375,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9882652163505554,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6852248311042786,0.5375375151634216,0.7301927208900452,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9976178407669067,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6466809511184692,0.5375375151634216,0.6788008809089661,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.5375375151634216},{"x":0.638115644454956,"y":0.5375375151634216},{"x":0.638115644454956,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9960800409317017,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6274089813232422,0.5375375151634216,0.638115644454956,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.5375375151634216},{"x":0.618843674659729,"y":0.5375375151634216},{"x":0.618843674659729,"y":0.5525525808334351},{"x":0.5867237448692322,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9934581518173218,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.5867237448692322,0.5375375151634216,0.618843674659729,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.5375375151634216},{"x":0.578158438205719,"y":0.5375375151634216},{"x":0.578158438205719,"y":0.5525525808334351},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9847308397293091,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.5374732613563538,0.5375375151634216,0.578158438205719,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.5375375151634216},{"x":0.5353319048881531,"y":0.5375375151634216},{"x":0.5353319048881531,"y":0.5525525808334351},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9787766933441162,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310492515563965,0.5375375151634216,0.5353319048881531,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.5375375151634216},{"x":0.5246252417564392,"y":0.5375375151634216},{"x":0.5246252417564392,"y":0.5525525808334351},{"x":0.4668094217777252,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9774598479270935,"dir":"rtl","str":"سیگمای","boundary":[0.4668094217777252,0.5375375151634216,0.5246252417564392,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.5375375151634216},{"x":0.45824411511421204,"y":0.5375375151634216},{"x":0.45824411511421204,"y":0.5525525808334351},{"x":0.4346895217895508,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9875310659408569,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.4346895217895508,0.5375375151634216,0.45824411511421204,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.5375375151634216},{"x":0.4261241853237152,"y":0.5375375151634216},{"x":0.4261241853237152,"y":0.5525525808334351},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9882270693778992,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4218415319919586,0.5375375151634216,0.4261241853237152,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.5375375151634216},{"x":0.41327622532844543,"y":0.5375375151634216},{"x":0.41327622532844543,"y":0.5525525808334351},{"x":0.3854389786720276,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9770056009292603,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.3854389786720276,0.5375375151634216,0.41327622532844543,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.5375375151634216},{"x":0.3768736720085144,"y":0.5375375151634216},{"x":0.3768736720085144,"y":0.5525525808334351},{"x":0.3447537422180176,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9329566955566406,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.3447537422180176,0.5375375151634216,0.3768736720085144,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.5375375151634216},{"x":0.3447537422180176,"y":0.5375375151634216},{"x":0.3447537422180176,"y":0.5525525808334351},{"x":0.30620986223220825,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.7155376672744751,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.30620986223220825,0.5375375151634216,0.3447537422180176,0.5525525808334351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5540540814399719},{"x":0.30620986223220825,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9499408006668091,"dir":"ltr","boundary":[0.30120986223220825,0.5305375151634216,0.8829443502426148,0.5610540814399719],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.5615615844726562},{"x":0.8758029937744141,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8286938071250916,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.9876047968864441,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8286938071250916,0.5615615844726562,0.8779443502426147,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5615615844726562},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5765765905380249},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9954952597618103,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7901498675346375,0.5630630850791931,0.8222697973251343,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5765765905380249},{"x":0.783725917339325,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.957373857498169,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7815845608711243,0.5630630850791931,0.7880085706710815,0.5765765905380249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8758029937744141,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8758029937744141,"y":0.5735735893249512},{"x":0.783725917339325,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9868759512901306,"dir":"ltr","boundary":[0.7765845608711243,0.5560630850791931,0.8808029937744141,0.5805735893249512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6321321129798889},{"x":0.8051391839981079,"y":0.6321321129798889}]},"confidence":0.9881654977798462,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.8051391839981079,0.6156156063079834,0.8779443502426147,0.6321321129798889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6321321129798889},{"x":0.740899384021759,"y":0.6321321129798889}]},"confidence":0.9926661252975464,"dir":"rtl","str":"نهضت","boundary":[0.740899384021759,0.6141141057014465,0.7965738773345947,0.6321321129798889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6873661875724792,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9816687703132629,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6873661875724792,0.6141141057014465,0.7323340177536011,0.6321321129798889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6830835342407227,"y":0.630630612373352},{"x":0.6766595244407654,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9629157185554504,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6766595244407654,0.6141141057014465,0.6830835342407227,0.630630612373352]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6766595244407654,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9858283996582031,"dir":"ltr","boundary":[0.6716595244407654,0.6071141057014465,0.8829443502426148,0.6391321129798889],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6516516804695129},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9901863932609558,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8394004106521606,0.6441441178321838,0.8779443502426147,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6516516804695129},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9525423645973206,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8308351039886475,0.6441441178321838,0.8372591137886047,0.6516516804695129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6516516804695129},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9839124083518982,"dir":"ltr","boundary":[0.8258351039886475,0.6371441178321838,0.8829443502426148,0.658651680469513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9873690605163574,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.8415417671203613,0.6666666865348816,0.8779443502426147,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6666666865348816},{"x":0.835117757320404,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9731630086898804,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7965738773345947,0.6666666865348816,0.835117757320404,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.890529215335846,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7880085706710815,0.6681681871414185,0.7922912240028381,0.6831831932067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6651651859283447},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9687168002128601,"dir":"ltr","boundary":[0.7830085706710815,0.6596666865348816,0.8829443502426148,0.6886816926002503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856531023979187,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8758029937744141,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7087087035179138},{"x":0.856531023979187,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9885823130607605,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.856531023979187,0.6921921968460083,0.8758029937744141,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7087087035179138},{"x":0.802997887134552,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9943526387214661,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.802997887134552,0.6921921968460083,0.8479657173156738,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.6921921968460083},{"x":0.794432520866394,"y":0.6921921968460083},{"x":0.794432520866394,"y":0.7087087035179138},{"x":0.783725917339325,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9958593845367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.783725917339325,0.6921921968460083,0.794432520866394,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7751606106758118,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9967421889305115,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7387580275535583,0.6921921968460083,0.7751606106758118,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7323340177536011,"y":0.707207202911377},{"x":0.6895074844360352,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9876145124435425,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6895074844360352,0.6921921968460083,0.7323340177536011,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.6921921968460083},{"x":0.680942177772522,"y":0.6921921968460083},{"x":0.680942177772522,"y":0.707207202911377},{"x":0.6766595244407654,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9942274689674377,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6766595244407654,0.6921921968460083,0.680942177772522,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6680942177772522,"y":0.707207202911377},{"x":0.6295503377914429,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9962390661239624,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.6295503377914429,0.6906906962394714,0.6680942177772522,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6209850311279297,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6209850311279297,"y":0.707207202911377},{"x":0.5845824480056763,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9971063733100891,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.5845824480056763,0.6906906962394714,0.6209850311279297,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.6906906962394714},{"x":0.578158438205719,"y":0.6906906962394714},{"x":0.578158438205719,"y":0.707207202911377},{"x":0.5246252417564392,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9921277761459351,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.5246252417564392,0.6906906962394714,0.578158438205719,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.6906906962394714},{"x":0.516059935092926,"y":0.6906906962394714},{"x":0.516059935092926,"y":0.707207202911377},{"x":0.4882226884365082,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.994340717792511,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4882226884365082,0.6906906962394714,0.516059935092926,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.6906906962394714},{"x":0.4839400351047516,"y":0.6906906962394714},{"x":0.4839400351047516,"y":0.707207202911377},{"x":0.4775160551071167,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9709596633911133,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4775160551071167,0.6906906962394714,0.4839400351047516,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.6906906962394714},{"x":0.4775160551071167,"y":0.6906906962394714},{"x":0.4775160551071167,"y":0.707207202911377},{"x":0.4689507484436035,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.8202589750289917,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4689507484436035,0.6906906962394714,0.4775160551071167,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7342342138290405},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9867786765098572,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.8308351039886475,0.7162162065505981,0.8779443502426147,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9820762276649475,"dir":"rtl","str":"ژاپنی","boundary":[0.7880085706710815,0.7162162065505981,0.8222697973251343,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.987102746963501,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7665953040122986,0.7162162065505981,0.7794432640075684,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.995337188243866,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7473233342170715,0.7162162065505981,0.7580299973487854,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9929037094116211,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6873661875724792,0.7162162065505981,0.7387580275535583,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.7162162065505981},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7162162065505981},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9628864526748657,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6359742879867554,0.7162162065505981,0.6788008809089661,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.7162162065505981},{"x":0.638115644454956,"y":0.7162162065505981},{"x":0.638115644454956,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6209850311279297,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.7960512042045593,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6209850311279297,0.7162162065505981,0.638115644454956,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.7162162065505981},{"x":0.6145610213279724,"y":0.7162162065505981},{"x":0.6145610213279724,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.28250861167907715,"dir":"rtl","str":"...................","boundary":[0.5053533315658569,0.7162162065505981,0.6145610213279724,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.7432432174682617},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7432432174682617},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7567567825317383},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9918748140335083,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.7987151741981506,0.7432432174682617,0.8779443502426147,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.7432432174682617},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7432432174682617},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7567567825317383},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.990908682346344,"dir":"rtl","str":"اروپایی","boundary":[0.7451820373535156,0.7432432174682617,0.7922912240028381,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.7432432174682617},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7432432174682617},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7567567825317383},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9950665831565857,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7301927208900452,0.7432432174682617,0.7366167306900024,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.7432432174682617},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7432432174682617},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7567567825317383},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9903757572174072,"dir":"rtl","str":"آمریکایی","boundary":[0.6638115644454956,0.7432432174682617,0.7237687110900879,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7432432174682617},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7432432174682617},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7567567825317383},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9973012208938599,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6445395946502686,0.7432432174682617,0.6552462577819824,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7432432174682617},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7432432174682617},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7567567825317383},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9935795068740845,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5824410915374756,0.7432432174682617,0.6359742879867554,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.7432432174682617},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7432432174682617},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7567567825317383},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9852186441421509,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5310492515563965,0.7432432174682617,0.5760171413421631,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.7432432174682617},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7432432174682617},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7567567825317383},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9955169558525085,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.49464666843414307,0.7432432174682617,0.5246252417564392,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.7432432174682617},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7432432174682617},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7567567825317383},{"x":0.4839400351047516,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9230107069015503,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4839400351047516,0.7432432174682617,0.49250534176826477,0.7567567825317383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.6906906962394714},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6906906962394714},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7582582831382751},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.878695011138916,"dir":"ltr","boundary":[0.4639507484436035,0.6836906962394714,0.8829443502426148,0.7652582831382752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.7657657861709595},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7657657861709595},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.6559954285621643,"dir":"ltr","str":"..................","boundary":[0.7023554444313049,0.7657657861709595,0.7794432640075684,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.7657657861709595},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7657657861709595},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.680648922920227,"dir":"ltr","str":"ISO","boundary":[0.7794432640075684,0.7657657861709595,0.8179871439933777,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.7657657861709595},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7657657861709595},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9909499883651733,"dir":"ltr","str":"9000","boundary":[0.8265524506568909,0.7657657861709595,0.8779443502426147,0.7777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.7657657861709595},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7657657861709595},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.7125465869903564,"dir":"ltr","boundary":[0.6973554444313049,0.7587657861709595,0.8829443502426148,0.7847777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.792792797088623},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7912912964820862},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8063063025474548},{"x":0.8415417671203613,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.8972917199134827,"dir":"rtl","str":"كايزن","boundary":[0.8415417671203613,0.792792797088623,0.8779443502426147,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.792792797088623},{"x":0.8394004106521606,"y":0.792792797088623},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8063063025474548},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9253323078155518,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8329764604568481,0.792792797088623,0.8394004106521606,0.8063063025474548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.792792797088623},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7912912964820862},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8063063025474548},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9019651412963867,"dir":"ltr","boundary":[0.8279764604568481,0.785792797088623,0.8829443502426148,0.8133063025474548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8303303122520447},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.992207407951355,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.8458244204521179,0.8168168067932129,0.8758029937744141,0.8303303122520447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8318318128585815},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9930324554443359,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8094218373298645,0.8168168067932129,0.8394004106521606,0.8318318128585815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8318318128585815},{"x":0.762312650680542,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9932577610015869,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.762312650680542,0.8183183073997498,0.8008565306663513,0.8318318128585815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8318318128585815},{"x":0.7537473440170288,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9750865697860718,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7537473440170288,0.8183183073997498,0.7580299973487854,0.8318318128585815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8318318128585815},{"x":0.7537473440170288,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9914848208427429,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.8113183073997497,0.8808029937744141,0.8388318128585815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8779443502426147,"y":0.857357382774353},{"x":0.824411153793335,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9728387594223022,"dir":"rtl","str":"ایشیکاوا","boundary":[0.824411153793335,0.8438438177108765,0.8779443502426147,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8158458471298218,"y":0.857357382774353},{"x":0.8115631937980652,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9664480686187744,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8115631937980652,0.8438438177108765,0.8158458471298218,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8051391839981079,"y":0.857357382774353},{"x":0.7558886408805847,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.980080246925354,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7558886408805847,0.8438438177108765,0.8051391839981079,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.8438438177108765},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8438438177108765},{"x":0.7473233342170715,"y":0.857357382774353},{"x":0.6895074844360352,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9946982264518738,"dir":"rtl","str":"استخوان","boundary":[0.6895074844360352,0.8438438177108765,0.7473233342170715,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6830835342407227,"y":0.857357382774353},{"x":0.6509636044502258,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.988588809967041,"dir":"rtl","str":"ماهی","boundary":[0.6509636044502258,0.8438438177108765,0.6830835342407227,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6488222479820251,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6488222479820251,"y":0.857357382774353},{"x":0.640256941318512,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9320966005325317,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.640256941318512,0.8438438177108765,0.6488222479820251,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6338329911231995,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6338329911231995,"y":0.857357382774353},{"x":0.6252676844596863,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9570741057395935,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6252676844596863,0.8438438177108765,0.6338329911231995,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6167023777961731,"y":0.857357382774353},{"x":0.5867237448692322,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9928686022758484,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.5867237448692322,0.8438438177108765,0.6167023777961731,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.8438438177108765},{"x":0.578158438205719,"y":0.8438438177108765},{"x":0.578158438205719,"y":0.857357382774353},{"x":0.5738757848739624,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9899734854698181,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5738757848739624,0.8438438177108765,0.578158438205719,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.8438438177108765},{"x":0.5653104782104492,"y":0.8438438177108765},{"x":0.5653104782104492,"y":0.857357382774353},{"x":0.5310492515563965,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9909217953681946,"dir":"rtl","str":"معلول","boundary":[0.5310492515563965,0.8438438177108765,0.5653104782104492,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.8438438177108765},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8438438177108765},{"x":0.5289078950881958,"y":0.857357382774353},{"x":0.5203425884246826,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.935480535030365,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5203425884246826,0.8438438177108765,0.5289078950881958,0.857357382774353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8779443502426147,"y":0.857357382774353},{"x":0.5203425884246826,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9808346033096313,"dir":"ltr","boundary":[0.5153425884246826,0.8368438177108765,0.8829443502426148,0.864357382774353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8828828930854797},{"x":0.835117757320404,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9852150082588196,"dir":"rtl","str":"طوفان","boundary":[0.835117757320404,0.8678678870201111,0.8779443502426147,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8828828930854797},{"x":0.802997887134552,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.8898336291313171,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.802997887134552,0.8678678870201111,0.8265524506568909,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7537473440170288,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.3133068382740021,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.7537473440170288,0.8678678870201111,0.7987151741981506,0.8828828930854797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7537473440170288,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.6280650496482849,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.8608678870201111,0.8829443502426148,0.8898828930854797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.8933933973312378},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8933933973312378},{"x":0.8779443502426147,"y":0.9084084033966064},{"x":0.835117757320404,"y":0.9084084033966064}]},"confidence":0.988705575466156,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.835117757320404,0.8933933973312378,0.8779443502426147,0.9084084033966064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.8933933973312378},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8933933973312378},{"x":0.8265524506568909,"y":0.9084084033966064},{"x":0.783725917339325,"y":0.9084084033966064}]},"confidence":0.9909564256668091,"dir":"rtl","str":"انطباق","boundary":[0.783725917339325,0.8933933973312378,0.8265524506568909,0.9084084033966064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.8933933973312378},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8933933973312378},{"x":0.7773019075393677,"y":0.9084084033966064},{"x":0.7687366008758545,"y":0.9084084033966064}]},"confidence":0.9863412380218506,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7687366008758545,0.8933933973312378,0.7773019075393677,0.9084084033966064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.8933933973312378},{"x":0.762312650680542,"y":0.8933933973312378},{"x":0.762312650680542,"y":0.9084084033966064},{"x":0.7323340177536011,"y":0.9084084033966064}]},"confidence":0.9688746333122253,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.7323340177536011,0.8933933973312378,0.762312650680542,0.9084084033966064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.8933933973312378},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8933933973312378},{"x":0.7259100675582886,"y":0.9084084033966064},{"x":0.6852248311042786,"y":0.9084084033966064}]},"confidence":0.9697985649108887,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.6852248311042786,0.8933933973312378,0.7259100675582886,0.9084084033966064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.8933933973312378},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8933933973312378},{"x":0.6830835342407227,"y":0.9084084033966064},{"x":0.6745182275772095,"y":0.9084084033966064}]},"confidence":0.8218085765838623,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6745182275772095,0.8933933973312378,0.6830835342407227,0.9084084033966064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.8933933973312378},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8933933973312378},{"x":0.8779443502426147,"y":0.9099099040031433},{"x":0.6745182275772095,"y":0.9084084033966064}]},"confidence":0.9687453508377075,"dir":"ltr","boundary":[0.6695182275772095,0.8863933973312378,0.8829443502426148,0.9169099040031433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.9339339137077332},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9339339137077332},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9414414167404175},{"x":0.49892932176589966,"y":0.9414414167404175}]},"confidence":0.42880764603614807,"str":"۲","boundary":[0.49892932176589966,0.9339339137077332,0.5010706782341003,0.9414414167404175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.9339339137077332},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9339339137077332},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9414414167404175},{"x":0.49892932176589966,"y":0.9414414167404175}]},"confidence":0.42880764603614807,"dir":"ltr","boundary":[0.49392932176589965,0.9269339137077331,0.5060706782341003,0.9484414167404175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2522522509098053},{"x":0.15845824778079987,"y":0.2522522509098053},{"x":0.15845824778079987,"y":0.2642642557621002},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.7657548785209656,"str":"۲","boundary":[0.15203426778316498,0.2522522509098053,0.15845824778079987,0.2642642557621002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.2522522509098053},{"x":0.2376873642206192,"y":0.25075075030326843},{"x":0.2376873642206192,"y":0.2642642557621002},{"x":0.15631692111492157,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.8360351324081421,"str":"..............","boundary":[0.15631692111492157,0.2522522509098053,0.2376873642206192,0.2642642557621002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2522522509098053},{"x":0.2376873642206192,"y":0.25075075030326843},{"x":0.2376873642206192,"y":0.2642642557621002},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.8313497304916382,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.2452522509098053,0.2426873642206192,0.2712642557621002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"el","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2807807922363281},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2807807922363281},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2912912964820862},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2912912964820862}]},"confidence":0.2041400969028473,"dir":"ltr","str":"Σ","boundary":[0.15203426778316498,0.2807807922363281,0.16274090111255646,0.2912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"el","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.2807807922363281},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2807807922363281},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16488222777843475,"y":0.2912912964820862}]},"confidence":0.7853612303733826,"dir":"ltr","str":"................","boundary":[0.16488222777843475,0.2807807922363281,0.25481799244880676,0.2912912964820862]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2807807922363281},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2807807922363281},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2912912964820862},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2912912964820862}]},"confidence":0.7511717677116394,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.2737807922363281,0.25981799244880677,0.2982912964820862],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.342342346906662},{"x":0.2334047108888626,"y":0.3408408463001251},{"x":0.2334047108888626,"y":0.3453453481197357},{"x":0.16488222777843475,"y":0.3453453481197357}]},"confidence":0.729407012462616,"str":"............","boundary":[0.16488222777843475,0.342342346906662,0.2334047108888626,0.3453453481197357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.342342346906662},{"x":0.2334047108888626,"y":0.3408408463001251},{"x":0.2334047108888626,"y":0.3453453481197357},{"x":0.16488222777843475,"y":0.3453453481197357}]},"confidence":0.729407012462616,"dir":"ltr","boundary":[0.15988222777843475,0.335342346906662,0.23840471088886261,0.3523453481197357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.22522522509098053},{"x":0.15845824778079987,"y":0.22522522509098053},{"x":0.15845824778079987,"y":0.23723722994327545},{"x":0.15417559444904327,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.5782705545425415,"str":"۱","boundary":[0.15417559444904327,0.22522522509098053,0.15845824778079987,0.23723722994327545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.22522522509098053},{"x":0.15845824778079987,"y":0.22522522509098053},{"x":0.15845824778079987,"y":0.23723722994327545},{"x":0.15417559444904327,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.5782705545425415,"dir":"ltr","boundary":[0.14917559444904327,0.21822522509098052,0.16345824778079987,0.24423722994327546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.3678678572177887},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3678678572177887},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3708708584308624},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.7331000566482544,"str":"..........","boundary":[0.1884368360042572,0.3678678572177887,0.22912205755710602,0.3708708584308624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.3678678572177887},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3678678572177887},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3708708584308624},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.7331000566482544,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.3608678572177887,0.23412205755710602,0.37787085843086243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.36186185479164124},{"x":0.16274090111255646,"y":0.36186185479164124},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3708708584308624},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.9089745283126831,"str":"۶","boundary":[0.15417559444904327,0.36186185479164124,0.16274090111255646,0.3708708584308624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.36186185479164124},{"x":0.16702355444431305,"y":0.36186185479164124},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3708708584308624},{"x":0.16488222777843475,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.9252081513404846,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.36186185479164124,0.16702355444431305,0.3708708584308624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.36186185479164124},{"x":0.16702355444431305,"y":0.36186185479164124},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3708708584308624},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.9170913696289062,"dir":"ltr","boundary":[0.14917559444904327,0.35486185479164123,0.17202355444431305,0.37787085843086243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.38738739490509033},{"x":0.16274090111255646,"y":0.38738739490509033},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3963963985443115},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.9570277333259583,"str":"۶","boundary":[0.15417559444904327,0.38738739490509033,0.16274090111255646,0.3963963985443115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.38738739490509033},{"x":0.16702355444431305,"y":0.38738739490509033},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3963963985443115},{"x":0.16488222777843475,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.9577102065086365,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.38738739490509033,0.16702355444431305,0.3963963985443115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.38738739490509033},{"x":0.16702355444431305,"y":0.38738739490509033},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3963963985443115},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.9573689699172974,"dir":"ltr","boundary":[0.14917559444904327,0.3803873949050903,0.17202355444431305,0.40339639854431153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.41291290521621704},{"x":0.16488222777843475,"y":0.41291290521621704},{"x":0.16488222777843475,"y":0.42192190885543823},{"x":0.15203426778316498,"y":0.42192190885543823}]},"confidence":0.6937434673309326,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.15203426778316498,0.41291290521621704,0.16488222777843475,0.42192190885543823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.41291290521621704},{"x":0.21413275599479675,"y":0.4114114046096802},{"x":0.21413275599479675,"y":0.42042040824890137},{"x":0.16274090111255646,"y":0.42192190885543823}]},"confidence":0.777944803237915,"dir":"ltr","str":"............","boundary":[0.16274090111255646,0.41291290521621704,0.21413275599479675,0.42042040824890137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.41291290521621704},{"x":0.21413275599479675,"y":0.4114114046096802},{"x":0.21413275599479675,"y":0.42042040824890137},{"x":0.15203426778316498,"y":0.42192190885543823}]},"confidence":0.7714678049087524,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.40591290521621703,0.21913275599479676,0.4274204082489014],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.462462455034256},{"x":0.16059957444667816,"y":0.462462455034256},{"x":0.16059957444667816,"y":0.4714714586734772},{"x":0.1477515995502472,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9349101781845093,"str":"۱۰","boundary":[0.1477515995502472,0.462462455034256,0.16059957444667816,0.4714714586734772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.462462455034256},{"x":0.16059957444667816,"y":0.462462455034256},{"x":0.16059957444667816,"y":0.4714714586734772},{"x":0.1477515995502472,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9349101781845093,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.455462455034256,0.16559957444667817,0.4784714586734772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.4879879951477051},{"x":0.15417559444904327,"y":0.4879879951477051},{"x":0.15417559444904327,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1456102728843689,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.7991206645965576,"str":")","boundary":[0.1456102728843689,0.4879879951477051,0.15417559444904327,0.49699699878692627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.4864864945411682},{"x":0.16274090111255646,"y":0.4864864945411682},{"x":0.16274090111255646,"y":0.49699699878692627},{"x":0.15631692111492157,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.7692208290100098,"str":")","boundary":[0.15631692111492157,0.4864864945411682,0.16274090111255646,0.49699699878692627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.4864864945411682},{"x":0.1927194893360138,"y":0.4864864945411682},{"x":0.1927194893360138,"y":0.49699699878692627},{"x":0.16488222777843475,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.7267764210700989,"str":".......","boundary":[0.16488222777843475,0.4864864945411682,0.1927194893360138,0.49699699878692627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.4864864945411682},{"x":0.1948608160018921,"y":0.4864864945411682},{"x":0.1948608160018921,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1905781626701355,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.27012529969215393,"str":"…","boundary":[0.1905781626701355,0.4864864945411682,0.1948608160018921,0.49699699878692627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.4864864945411682},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4864864945411682},{"x":0.22483940422534943,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1948608160018921,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.7775160074234009,"str":".......","boundary":[0.1948608160018921,0.4864864945411682,0.22483940422534943,0.49699699878692627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.4864864945411682},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4864864945411682},{"x":0.22483940422534943,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1456102728843689,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.7275596261024475,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.4794864945411682,0.22983940422534943,0.5039969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15631692111492157,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5240240097045898},{"x":0.1498929262161255,"y":0.5240240097045898}]},"confidence":0.6516109704971313,"str":"۱۲","boundary":[0.1477515995502472,0.5120120048522949,0.15845824778079987,0.5240240097045898]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.5120120048522949},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5120120048522949},{"x":0.22483940422534943,"y":0.522522509098053},{"x":0.15631692111492157,"y":0.5240240097045898}]},"confidence":0.7325139045715332,"str":"...............","boundary":[0.15631692111492157,0.5120120048522949,0.22483940422534943,0.522522509098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5120120048522949},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5120120048522949},{"x":0.22483940422534943,"y":0.522522509098053},{"x":0.1498929262161255,"y":0.5240240097045898}]},"confidence":0.722995936870575,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.5050120048522949,0.22983940422534943,0.529522509098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5375375151634216},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5375375151634216},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5480480194091797},{"x":0.1477515995502472,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.838263213634491,"str":"۱۲","boundary":[0.1477515995502472,0.5375375151634216,0.16488222777843475,0.5480480194091797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.5375375151634216},{"x":0.21841542422771454,"y":0.5360360145568848},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5480480194091797},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.7198552489280701,"str":".............","boundary":[0.16702355444431305,0.5375375151634216,0.22055675089359283,0.5480480194091797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5375375151634216},{"x":0.21841542422771454,"y":0.5360360145568848},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5480480194091797},{"x":0.1477515995502472,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.7356429696083069,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.5305375151634216,0.22555675089359284,0.5550480194091797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5630630850791931},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5630630850791931},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5720720887184143},{"x":0.1477515995502472,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.951854944229126,"str":"۱۶","boundary":[0.1477515995502472,0.5630630850791931,0.16274090111255646,0.5720720887184143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.5630630850791931},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5630630850791931},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9662473201751709,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.5630630850791931,0.16702355444431305,0.5720720887184143]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5630630850791931},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5630630850791931},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5720720887184143},{"x":0.1477515995502472,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9566524028778076,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.5560630850791931,0.17202355444431305,0.5790720887184143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.6156156063079834},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6141141057014465},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6276276111602783},{"x":0.1413276195526123,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.7391124963760376,"str":"۱۷","boundary":[0.1413276195526123,0.6156156063079834,0.16274090111255646,0.6276276111602783]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.6141141057014465},{"x":0.2441113442182541,"y":0.6126126050949097},{"x":0.2441113442182541,"y":0.6261261105537415},{"x":0.16702355444431305,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.8747855424880981,"str":"..............","boundary":[0.16702355444431305,0.6141141057014465,0.2441113442182541,0.6261261105537415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.6156156063079834},{"x":0.2441113442182541,"y":0.6126126050949097},{"x":0.2441113442182541,"y":0.6261261105537415},{"x":0.1413276195526123,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.8578264117240906,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.6086156063079834,0.2491113442182541,0.6331261105537415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.642642617225647},{"x":0.15203426778316498,"y":0.642642617225647},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6531531810760498},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.839158833026886,"str":"۱","boundary":[0.1456102728843689,0.642642617225647,0.15203426778316498,0.6531531810760498]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.642642617225647},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6411411166191101},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6516516804695129},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.7335277199745178,"str":"................","boundary":[0.15631692111492157,0.642642617225647,0.22912205755710602,0.6516516804695129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.642642617225647},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6411411166191101},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6516516804695129},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.739741325378418,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.635642617225647,0.23412205755710602,0.658651680469513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.6681681871414185},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6681681871414185},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.33404991030693054,"dir":"ltr","str":"VA","boundary":[0.1456102728843689,0.6681681871414185,0.16488222777843475,0.6771771907806396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.6681681871414185},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6681681871414185},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6771771907806396},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.7195711731910706,"dir":"ltr","str":"..............","boundary":[0.16488222777843475,0.6681681871414185,0.22483940422534943,0.6771771907806396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.6681681871414185},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6681681871414185},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.6713809967041016,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.6611681871414185,0.22983940422534943,0.6841771907806397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.6921921968460083},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6921921968460083},{"x":0.16488222777843475,"y":0.7027027010917664},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.5178158283233643,"str":"۱۹","boundary":[0.1477515995502472,0.6921921968460083,0.16488222777843475,0.7027027010917664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.6921921968460083},{"x":0.2334047108888626,"y":0.6921921968460083},{"x":0.2334047108888626,"y":0.7027027010917664},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.6997030377388,"str":"................","boundary":[0.16702355444431305,0.6921921968460083,0.2334047108888626,0.7027027010917664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.6921921968460083},{"x":0.2334047108888626,"y":0.6921921968460083},{"x":0.2334047108888626,"y":0.7027027010917664},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.6794933676719666,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.6851921968460083,0.23840471088886261,0.7097027010917664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.717717707157135},{"x":0.16702355444431305,"y":0.717717707157135},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7282282114028931},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.6138932704925537,"str":"19","boundary":[0.1477515995502472,0.717717707157135,0.16702355444431305,0.7282282114028931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.717717707157135},{"x":0.23126338422298431,"y":0.717717707157135},{"x":0.23126338422298431,"y":0.7282282114028931},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.689495861530304,"str":"...............","boundary":[0.16702355444431305,0.717717707157135,0.23126338422298431,0.7282282114028931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.717717707157135},{"x":0.23126338422298431,"y":0.717717707157135},{"x":0.23126338422298431,"y":0.7282282114028931},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.6806014180183411,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.710717707157135,0.23626338422298432,0.7352282114028931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.7432432174682617},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7432432174682617},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7537537813186646},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.8792149424552917,"str":"۲۸","boundary":[0.1477515995502472,0.7432432174682617,0.16702355444431305,0.7537537813186646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.7432432174682617},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7432432174682617},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7537537813186646},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.7787250280380249,"str":"...............","boundary":[0.16916488111019135,0.7432432174682617,0.22912205755710602,0.7537537813186646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.7432432174682617},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7432432174682617},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7537537813186646},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.7905473709106445,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.7362432174682617,0.23412205755710602,0.7607537813186646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.7687687873840332},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7687687873840332},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7792792916297913},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.7813616991043091,"str":"۳","boundary":[0.1456102728843689,0.7687687873840332,0.15845824778079987,0.7792792916297913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16059957444667816,"y":0.7672672867774963},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7672672867774963},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7777777910232544},{"x":0.16059957444667816,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.7890632748603821,"str":"............","boundary":[0.16059957444667816,0.7672672867774963,0.21841542422771454,0.7777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.7687687873840332},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7672672867774963},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7777777910232544},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.7884708046913147,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.7617687873840332,0.22341542422771454,0.7847777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.792792797088623},{"x":0.16274090111255646,"y":0.792792797088623},{"x":0.16274090111255646,"y":0.8033033013343811},{"x":0.1434689462184906,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.954688310623169,"str":"۳۶","boundary":[0.1434689462184906,0.792792797088623,0.16274090111255646,0.8033033013343811]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.792792797088623},{"x":0.16702355444431305,"y":0.792792797088623},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8033033013343811},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9565390944480896,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.792792797088623,0.16702355444431305,0.8033033013343811]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.792792797088623},{"x":0.16702355444431305,"y":0.792792797088623},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8033033013343811},{"x":0.1434689462184906,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.955305278301239,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.785792797088623,0.17202355444431305,0.8103033013343811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8183183073997498},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8183183073997498},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8288288116455078},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.7785095572471619,"str":"۳۷","boundary":[0.1456102728843689,0.8183183073997498,0.16488222777843475,0.8288288116455078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.8183183073997498},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8168168067932129},{"x":0.22483940422534943,"y":0.827327311038971},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.8509172797203064,"str":"..............","boundary":[0.16702355444431305,0.8183183073997498,0.22483940422534943,0.827327311038971]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8183183073997498},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8183183073997498},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8288288116455078},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.8418663144111633,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.8113183073997497,0.22983940422534943,0.8358288116455078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.8438438177108765},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8438438177108765},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8543543815612793},{"x":0.1477515995502472,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.8437423706054688,"str":"۳۹","boundary":[0.1477515995502472,0.8438438177108765,0.16488222777843475,0.8543543815612793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.8438438177108765},{"x":0.17558886110782623,"y":0.8438438177108765},{"x":0.17558886110782623,"y":0.8543543815612793},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9333940744400024,"str":"..","boundary":[0.16916488111019135,0.8438438177108765,0.17558886110782623,0.8543543815612793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.8438438177108765},{"x":0.17558886110782623,"y":0.8438438177108765},{"x":0.17558886110782623,"y":0.8543543815612793},{"x":0.1477515995502472,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.8885682225227356,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.8368438177108765,0.18058886110782624,0.8613543815612793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.8678678870201111},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8678678870201111},{"x":0.15203426778316498,"y":0.879879891872406},{"x":0.1498929262161255,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.8476987481117249,"str":"۴","boundary":[0.1477515995502472,0.8678678870201111,0.15203426778316498,0.879879891872406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8663663864135742},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8663663864135742},{"x":0.21841542422771454,"y":0.879879891872406},{"x":0.15203426778316498,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.7035472393035889,"str":"..............","boundary":[0.15203426778316498,0.8663663864135742,0.21841542422771454,0.879879891872406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.8663663864135742},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8648648858070374},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8783783912658691},{"x":0.1498929262161255,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.7131573557853699,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.8593663864135742,0.22341542422771454,0.8853783912658691],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8933933973312378},{"x":0.16059957444667816,"y":0.8933933973312378},{"x":0.16059957444667816,"y":0.9039039015769958},{"x":0.1456102728843689,"y":0.9039039015769958}]},"confidence":0.9448292255401611,"str":"۴۱","boundary":[0.1456102728843689,0.8933933973312378,0.16059957444667816,0.9039039015769958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.8933933973312378},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8933933973312378},{"x":0.16702355444431305,"y":0.9039039015769958},{"x":0.16702355444431305,"y":0.9039039015769958}]},"confidence":0.9458845853805542,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.8933933973312378,0.16702355444431305,0.9039039015769958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8933933973312378},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8933933973312378},{"x":0.16702355444431305,"y":0.9039039015769958},{"x":0.1456102728843689,"y":0.9039039015769958}]},"confidence":0.9451810121536255,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.8863933973312378,0.17202355444431305,0.9109039015769959],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/TRrwlvUEhAhmewKf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/jfXDFPHnhoKvKIYW.jpg","blurred":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/WVmPNajcnSWuqCki.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00027816625172372037,0.0001563229908993294,0.9981001563092626,0.9986976570811]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8736616969108582,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8758029937744141,"y":0.12312312424182892},{"x":0.8265524506568909,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.9872786402702332,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8265524506568909,0.10960961133241653,0.8758029937744141,0.12312312424182892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8222697973251343,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8222697973251343,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7922912240028381,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.9830273389816284,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7901498675346375,0.1111111119389534,0.8222697973251343,0.12462462484836578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7901498675346375,"y":0.12612612545490265},{"x":0.7794432640075684,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.6651830673217773,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7794432640075684,0.1111111119389534,0.7901498675346375,0.12612612545490265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8736616969108582,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8758029937744141,"y":0.12312312424182892},{"x":0.7794432640075684,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.9500731825828552,"dir":"ltr","boundary":[0.7744432640075684,0.1041111119389534,0.8808029937744141,0.13012312424182892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856531023979187,"y":0.16066065430641174},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8758029937744141,"y":0.18018017709255219},{"x":0.856531023979187,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.9834555387496948,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.856531023979187,0.16066065430641174,0.8758029937744141,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.16066065430641174},{"x":0.8479657173156738,"y":0.16066065430641174},{"x":0.8479657173156738,"y":0.18018017709255219},{"x":0.8051391839981079,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9792970418930054,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.8051391839981079,0.16066065430641174,0.8479657173156738,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7965738773345947,"y":0.16066065430641174},{"x":0.7965738773345947,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7451820373535156,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9775887131690979,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7451820373535156,0.15915915369987488,0.7965738773345947,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7430406808853149,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7430406808853149,"y":0.17717717587947845},{"x":0.7387580275535583,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9487239718437195,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7387580275535583,0.15915915369987488,0.7430406808853149,0.17717717587947845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8758029937744141,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7387580275535583,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9768753051757812,"dir":"ltr","boundary":[0.7337580275535583,0.15215915369987487,0.8808029937744141,0.1871801770925522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8779443502426147,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8779443502426147,"y":0.19969969987869263},{"x":0.8394004106521606,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9839906096458435,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8394004106521606,0.19069069623947144,0.8779443502426147,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8372591137886047,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8372591137886047,"y":0.19969969987869263},{"x":0.824411153793335,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.5998681783676147,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.824411153793335,0.19069069623947144,0.8372591137886047,0.19969969987869263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8779443502426147,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8779443502426147,"y":0.19969969987869263},{"x":0.824411153793335,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.8399447202682495,"dir":"ltr","boundary":[0.819411153793335,0.18369069623947143,0.8829443502426148,0.20669969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8779443502426147,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8779443502426147,"y":0.22972972691059113},{"x":0.8329764604568481,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9569525718688965,"dir":"rtl","str":"چالشها","boundary":[0.8329764604568481,0.21471472084522247,0.8779443502426147,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8308351039886475,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8308351039886475,"y":0.22972972691059113},{"x":0.824411153793335,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.8385117053985596,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.824411153793335,0.21471472084522247,0.8308351039886475,0.22972972691059113]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8779443502426147,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8779443502426147,"y":0.22972972691059113},{"x":0.824411153793335,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.940032422542572,"dir":"ltr","boundary":[0.819411153793335,0.20771472084522247,0.8829443502426148,0.23672972691059113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8779443502426147,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.983871579170227,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.8458244204521179,0.2387387454509735,0.8779443502426147,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8372591137886047,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7965738773345947,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.973545253276825,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7965738773345947,0.2387387454509735,0.8372591137886047,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7880085706710815,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7473233342170715,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9771175384521484,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.7473233342170715,0.2387387454509735,0.7880085706710815,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7430406808853149,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7366167306900024,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9596307277679443,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7366167306900024,0.2387387454509735,0.7430406808853149,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7344753742218018,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7344753742218018,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7259100675582886,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.7430937886238098,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7259100675582886,0.2387387454509735,0.7344753742218018,0.25375375151634216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8779443502426147,"y":0.24024024605751038},{"x":0.8779443502426147,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7259100675582886,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9421255588531494,"dir":"ltr","boundary":[0.7209100675582886,0.2317387454509735,0.8829443502426148,0.26225525212287903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856531023979187,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2807807922363281},{"x":0.856531023979187,"y":0.2807807922363281}]},"confidence":0.9672608971595764,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.856531023979187,0.2642642557621002,0.8779443502426147,0.2807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.26276275515556335},{"x":0.8501070737838745,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8501070737838745,"y":0.2807807922363281},{"x":0.8179871439933777,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9787778854370117,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.8179871439933777,0.26276275515556335,0.8501070737838745,0.2807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.2612612545490265},{"x":0.8094218373298645,"y":0.26276275515556335},{"x":0.8094218373298645,"y":0.27927929162979126},{"x":0.7665953040122986,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9671943783760071,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7665953040122986,0.2612612545490265,0.8094218373298645,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7665953040122986,"y":0.26276275515556335},{"x":0.7644539475440979,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.8417280912399292,"dir":"rtl","str":"؟۔","boundary":[0.7537473440170288,0.2612612545490265,0.7644539475440979,0.2777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2612612545490265},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8758029937744141,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9482305645942688,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.2542612545490265,0.8808029937744141,0.28778079223632813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8758029937744141,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8758029937744141,"y":0.30480480194091797},{"x":0.8308351039886475,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.991441011428833,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.8308351039886475,0.2897897958755493,0.8758029937744141,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8222697973251343,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8222697973251343,"y":0.30480480194091797},{"x":0.7794432640075684,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9965826272964478,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.7794432640075684,0.2897897958755493,0.8222697973251343,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7708779573440552,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7708779573440552,"y":0.30480480194091797},{"x":0.740899384021759,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9899924397468567,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.740899384021759,0.2897897958755493,0.7708779573440552,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7344753742218018,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7344753742218018,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7023554444313049,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9839088320732117,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.7023554444313049,0.2897897958755493,0.7344753742218018,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6937901377677917,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6937901377677917,"y":0.3033033013343811},{"x":0.6680942177772522,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.8000308275222778,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.6680942177772522,0.2897897958755493,0.6937901377677917,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6659528613090515,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6659528613090515,"y":0.3033033013343811},{"x":0.6038544178009033,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.3958355188369751,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.6038544178009033,0.2897897958755493,0.6659528613090515,0.3033033013343811]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8758029937744141,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8758029937744141,"y":0.30480480194091797},{"x":0.6038544178009033,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.7530275583267212,"dir":"ltr","boundary":[0.5988544178009033,0.2827897958755493,0.8808029937744141,0.311804801940918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8779443502426147,"y":0.315315306186676},{"x":0.8758029937744141,"y":0.33033034205436707},{"x":0.8308351039886475,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.992426872253418,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.8308351039886475,0.31381380558013916,0.8758029937744141,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.31381380558013916},{"x":0.824411153793335,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8222697973251343,"y":0.33033034205436707},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9563584327697754,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.7922912240028381,0.31381380558013916,0.8222697973251343,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.31381380558013916},{"x":0.783725917339325,"y":0.31381380558013916},{"x":0.783725917339325,"y":0.33033034205436707},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.8071094751358032,"dir":"rtl","str":"سیگا","boundary":[0.7601712942123413,0.31381380558013916,0.783725917339325,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7537473440170288,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7537473440170288,"y":0.33033034205436707},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.3162993788719177,"dir":"rtl","str":".............","boundary":[0.6788008809089661,0.31381380558013916,0.7537473440170288,0.33033034205436707]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.3123123049736023},{"x":0.8779443502426147,"y":0.315315306186676},{"x":0.8758029937744141,"y":0.33183184266090393},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.6230782866477966,"dir":"ltr","boundary":[0.6738008809089661,0.3053123049736023,0.8808029937744141,0.33883184266090394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8779443502426147,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9924054741859436,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.8458244204521179,0.33933934569358826,0.8779443502426147,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8372591137886047,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9831354022026062,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7965738773345947,0.33933934569358826,0.8372591137886047,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7880085706710815,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7751606106758118,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9958606958389282,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7751606106758118,0.33933934569358826,0.7880085706710815,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7665953040122986,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7665953040122986,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9898533225059509,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7259100675582886,0.33933934569358826,0.7665953040122986,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7173447608947754,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6723768711090088,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9898771047592163,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.6723768711090088,0.33933934569358826,0.7173447608947754,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6680942177772522,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6680942177772522,"y":0.3543543517589569},{"x":0.659528911113739,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.968595027923584,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.659528911113739,0.33933934569358826,0.6680942177772522,0.3543543517589569]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8779443502426147,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3543543517589569},{"x":0.659528911113739,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9871785640716553,"dir":"ltr","boundary":[0.654528911113739,0.33233934569358825,0.8829443502426148,0.3613543517589569],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8779443502426147,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8308351039886475,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9829261302947998,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.8308351039886475,0.3633633553981781,0.8779443502426147,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.36486485600471497},{"x":0.824411153793335,"y":0.36486485600471497},{"x":0.824411153793335,"y":0.379879891872406},{"x":0.8179871439933777,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9762789607048035,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8179871439933777,0.36486485600471497,0.824411153793335,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8094218373298645,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8094218373298645,"y":0.379879891872406},{"x":0.7880085706710815,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.8760794401168823,"dir":"rtl","str":"مثالها","boundary":[0.7880085706710815,0.36486485600471497,0.8094218373298645,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7858672142028809,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7858672142028809,"y":0.379879891872406},{"x":0.7066380977630615,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.4339422285556793,"dir":"rtl","str":"...............","boundary":[0.7066380977630615,0.36486485600471497,0.7858672142028809,0.379879891872406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.3678678572177887},{"x":0.824411153793335,"y":0.3678678572177887},{"x":0.824411153793335,"y":0.379879891872406},{"x":0.8201285004615784,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9585098028182983,"str":"و","boundary":[0.8201285004615784,0.3678678572177887,0.824411153793335,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8758029937744141,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8779443502426147,"y":0.402402400970459},{"x":0.8286938071250916,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9887981414794922,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8286938071250916,0.3888888955116272,0.8779443502426147,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8201285004615784,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8201285004615784,"y":0.40390390157699585},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9942112565040588,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7901498675346375,0.39039039611816406,0.8201285004615784,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7880085706710815,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4054054021835327},{"x":0.783725917339325,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9533733129501343,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7815845608711243,0.39039039611816406,0.7880085706710815,0.4054054021835327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8779443502426147,"y":0.40390390157699585},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.7494198083877563,"dir":"ltr","boundary":[0.7016380977630615,0.35786485600471496,0.8829443502426148,0.41090390157699586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.439939945936203},{"x":0.8779443502426147,"y":0.439939945936203},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4564564526081085},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9913209676742554,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8222697973251343,0.439939945936203,0.8779443502426147,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.439939945936203},{"x":0.8137044906616211,"y":0.439939945936203},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7665953040122986,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9908781051635742,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.7665953040122986,0.439939945936203,0.8137044906616211,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.439939945936203},{"x":0.762312650680542,"y":0.439939945936203},{"x":0.762312650680542,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9648073315620422,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7537473440170288,0.439939945936203,0.762312650680542,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.439939945936203},{"x":0.7451820373535156,"y":0.439939945936203},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7023554444313049,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9683430194854736,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.7023554444313049,0.439939945936203,0.7451820373535156,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.439939945936203},{"x":0.6937901377677917,"y":0.439939945936203},{"x":0.6937901377677917,"y":0.4564564526081085},{"x":0.6423982977867126,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9818545579910278,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.6423982977867126,0.439939945936203,0.6937901377677917,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.439939945936203},{"x":0.6338329911231995,"y":0.439939945936203},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4564564526081085},{"x":0.6167023777961731,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9907475113868713,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6167023777961731,0.439939945936203,0.6338329911231995,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.439939945936203},{"x":0.6102783679962158,"y":0.439939945936203},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4564564526081085},{"x":0.5802997946739197,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9927396178245544,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.5802997946739197,0.439939945936203,0.6102783679962158,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.439939945936203},{"x":0.5738757848739624,"y":0.439939945936203},{"x":0.5738757848739624,"y":0.4564564526081085},{"x":0.5460385680198669,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.8764585852622986,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.5460385680198669,0.439939945936203,0.5738757848739624,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4834834933280945},{"x":0.835117757320404,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9900264143943787,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.835117757320404,0.4654654562473297,0.8779443502426147,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8286938071250916,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8286938071250916,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9859488606452942,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.7858672142028809,0.4654654562473297,0.8286938071250916,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9114003777503967,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7644539475440979,0.4654654562473297,0.7687366008758545,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7601712942123413,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.8712259531021118,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7601712942123413,0.4654654562473297,0.7644539475440979,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4834834933280945},{"x":0.721627414226532,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9890077114105225,"dir":"rtl","str":"جنرال","boundary":[0.721627414226532,0.4654654562473297,0.7516059875488281,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6552462577819824,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9766576290130615,"dir":"rtl","str":"الکتریک","boundary":[0.6552462577819824,0.46396395564079285,0.7066380977630615,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6509636044502258,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6509636044502258,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9440303444862366,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6338329911231995,0.46396395564079285,0.6509636044502258,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.46396395564079285},{"x":0.638115644454956,"y":0.46396395564079285},{"x":0.638115644454956,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6059957146644592,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9583190083503723,"dir":"rtl","str":"GE","boundary":[0.6059957146644592,0.46396395564079285,0.638115644454956,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6102783679962158,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5845824480056763,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.8384519815444946,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5845824480056763,0.46396395564079285,0.6102783679962158,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.4909909963607788},{"x":0.8822270035743713,"y":0.4909909963607788},{"x":0.8822270035743713,"y":0.5090090036392212},{"x":0.835117757320404,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9934400916099548,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.835117757320404,0.4909909963607788,0.8822270035743713,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.4909909963607788},{"x":0.824411153793335,"y":0.4909909963607788},{"x":0.824411153793335,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9901618361473083,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.7858672142028809,0.4909909963607788,0.824411153793335,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7730192542076111,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9344726204872131,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7665953040122986,0.4909909963607788,0.7730192542076111,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9603270292282104,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7580299973487854,0.4909909963607788,0.7644539475440979,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9887050986289978,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7109207510948181,0.4909909963607788,0.7537473440170288,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.4909909963607788},{"x":0.700214147567749,"y":0.4909909963607788},{"x":0.700214147567749,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9788991212844849,"dir":"rtl","str":"داوکمیکال","boundary":[0.6338329911231995,0.4909909963607788,0.700214147567749,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.4909909963607788},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4909909963607788},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9507614374160767,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6124197244644165,0.4909909963607788,0.6295503377914429,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.5150150060653687},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5150150060653687},{"x":0.8779443502426147,"y":0.533033013343811},{"x":0.835117757320404,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9915264844894409,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.835117757320404,0.5150150060653687,0.8779443502426147,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.5150150060653687},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5150150060653687},{"x":0.8265524506568909,"y":0.533033013343811},{"x":0.7880085706710815,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9895943999290466,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.7880085706710815,0.5150150060653687,0.8265524506568909,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7708779573440552,"y":0.533033013343811},{"x":0.7644539475440979,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.7759479284286499,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7644539475440979,0.5150150060653687,0.7708779573440552,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5150150060653687},{"x":0.762312650680542,"y":0.5150150060653687},{"x":0.762312650680542,"y":0.533033013343811},{"x":0.7580299973487854,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8814366459846497,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7580299973487854,0.5150150060653687,0.762312650680542,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9924296736717224,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7087794542312622,0.5150150060653687,0.7516059875488281,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9775484204292297,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.6788008809089661,0.5150150060653687,0.6959314942359924,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5345345139503479},{"x":0.640256941318512,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.976790726184845,"dir":"rtl","str":"گیت","boundary":[0.640256941318512,0.5150150060653687,0.6616702079772949,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5674518346786499,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9895721673965454,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.5674518346786499,0.5150150060653687,0.6295503377914429,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.5165165066719055},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5165165066719055},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9309489727020264,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546038746833801,0.5165165066719055,0.5653104782104492,0.5345345139503479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.439939945936203},{"x":0.8822270035743713,"y":0.439939945936203},{"x":0.8822270035743713,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9734665751457214,"dir":"ltr","boundary":[0.5410385680198669,0.432939945936203,0.8872270035743713,0.5415345139503479],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8758029937744141,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8758029937744141,"y":0.587087094783783},{"x":0.7987151741981506,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9878169298171997,"dir":"rtl","str":"بنگاههای","boundary":[0.7987151741981506,0.5705705881118774,0.8758029937744141,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7901498675346375,"y":0.587087094783783},{"x":0.7173447608947754,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9922710061073303,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7173447608947754,0.5705705881118774,0.7901498675346375,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7109207510948181,"y":0.587087094783783},{"x":0.6873661875724792,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9881032705307007,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.6873661875724792,0.5705705881118774,0.7109207510948181,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.5705705881118774},{"x":0.680942177772522,"y":0.5705705881118774},{"x":0.680942177772522,"y":0.587087094783783},{"x":0.6659528613090515,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.6771036386489868,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6659528613090515,0.5705705881118774,0.680942177772522,0.587087094783783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8758029937744141,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8758029937744141,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6659528613090515,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9449548721313477,"dir":"ltr","boundary":[0.6609528613090515,0.5635705881118774,0.8808029937744141,0.5955885953903198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.5990990996360779},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5990990996360779},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9820399284362793,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8394004106521606,0.5990990996360779,0.8779443502426147,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.5990990996360779},{"x":0.835117757320404,"y":0.5990990996360779},{"x":0.835117757320404,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.45431795716285706,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.8265524506568909,0.5990990996360779,0.835117757320404,0.6081081032752991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.5990990996360779},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5990990996360779},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.7841442227363586,"dir":"ltr","boundary":[0.8215524506568909,0.5920990996360779,0.8829443502426148,0.6151081032752991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.6231231093406677},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8158458471298218,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9907879829406738,"dir":"rtl","str":"سرچشمه","boundary":[0.8158458471298218,0.6231231093406677,0.8779443502426147,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.6231231093406677},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6231231093406677},{"x":0.8072805404663086,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9847223162651062,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.7901498675346375,0.6231231093406677,0.8072805404663086,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6231231093406677},{"x":0.783725917339325,"y":0.6231231093406677},{"x":0.783725917339325,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7751606106758118,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9152014255523682,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7773019075393677,0.6231231093406677,0.783725917339325,0.6366366147994995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7751606106758118,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9753907322883606,"dir":"ltr","boundary":[0.7723019075393677,0.6146216087341309,0.8829443502426148,0.6466396160125732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522483706474304,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8779443502426147,"y":0.662162184715271},{"x":0.8522483706474304,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9273973703384399,"dir":"rtl","str":"مود","boundary":[0.8522483706474304,0.6471471190452576,0.8779443502426147,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6486486196517944},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8501070737838745,"y":0.662162184715271},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.48205238580703735,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.7773019075393677,0.6486486196517944,0.8501070737838745,0.662162184715271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6486486196517944},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8779443502426147,"y":0.662162184715271},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.5488541126251221,"dir":"ltr","boundary":[0.7723019075393677,0.6416486196517944,0.8829443502426148,0.669162184715271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.6741741895675659},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6741741895675659},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6891891956329346},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6891891956329346}]},"confidence":0.9907630681991577,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.8372591137886047,0.6741741895675659,0.8779443502426147,0.6891891956329346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.672672688961029},{"x":0.8286938071250916,"y":0.672672688961029},{"x":0.8286938071250916,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9921351671218872,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8008565306663513,0.672672688961029,0.8286938071250916,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.672672688961029},{"x":0.7922912240028381,"y":0.672672688961029},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7751606106758118,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9875513911247253,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.7773019075393677,0.672672688961029,0.7922912240028381,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.672672688961029},{"x":0.7687366008758545,"y":0.672672688961029},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.8584326505661011,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7516059875488281,0.672672688961029,0.7687366008758545,0.6876876950263977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.672672688961029},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6741741895675659},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6891891956329346},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9551070332527161,"dir":"ltr","boundary":[0.7466059875488281,0.665672688961029,0.8829443502426148,0.6961891956329346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.6966966986656189},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6981981992721558},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7147147059440613}]},"confidence":0.9850103855133057,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.8115631937980652,0.6966966986656189,0.8779443502426147,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.6966966986656189},{"x":0.8051391839981079,"y":0.6966966986656189},{"x":0.802997887134552,"y":0.7147147059440613},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9890824556350708,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7730192542076111,0.6966966986656189,0.802997887134552,0.7147147059440613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.6966966986656189},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6966966986656189},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9760277271270752,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.7473233342170715,0.6966966986656189,0.7644539475440979,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.6966966986656189},{"x":0.740899384021759,"y":0.6966966986656189},{"x":0.740899384021759,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.907937228679657,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7323340177536011,0.6966966986656189,0.740899384021759,0.7132132053375244]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.695195198059082},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6981981992721558},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9760807156562805,"dir":"ltr","boundary":[0.7273340177536011,0.688195198059082,0.8829443502426148,0.7232162065505982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8543897271156311,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7387387156486511},{"x":0.8543897271156311,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9786677956581116,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.8543897271156311,0.7237237095832825,0.8779443502426147,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7387387156486511},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9926619529724121,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.8137044906616211,0.7237237095832825,0.8458244204521179,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9901624917984009,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7922912240028381,0.7237237095832825,0.8051391839981079,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.7222222089767456},{"x":0.783725917339325,"y":0.7222222089767456},{"x":0.783725917339325,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9871179461479187,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.7366167306900024,0.7222222089767456,0.783725917339325,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9846698045730591,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7066380977630615,0.7222222089767456,0.7259100675582886,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9876618981361389,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.6552462577819824,0.7222222089767456,0.6980727910995483,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9589956998825073,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6466809511184692,0.7222222089767456,0.6509636044502258,0.7372372150421143]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9859464168548584,"dir":"ltr","boundary":[0.6416809511184692,0.7152222089767456,0.8829443502426148,0.7457387156486511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7627627849578857},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9747877717018127,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.8265524506568909,0.7507507801055908,0.8779443502426147,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7627627849578857},{"x":0.8008565306663513,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9756699800491333,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.8008565306663513,0.7507507801055908,0.8201285004615784,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7522522807121277},{"x":0.794432520866394,"y":0.7642642855644226},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9591987133026123,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7730192542076111,0.7522522807121277,0.794432520866394,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7642642855644226},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9905912280082703,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.7259100675582886,0.7477477192878723,0.7644539475440979,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.8902584314346313,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7109207510948181,0.7462462186813354,0.7173447608947754,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.5992103815078735,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7044968008995056,0.7462462186813354,0.7087794542312622,0.7627627849578857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7642642855644226},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.928547739982605,"dir":"ltr","boundary":[0.6973554444313049,0.7392462186813354,0.8829443502426148,0.7712642855644226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522483706474304,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7897897958755493},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9838271141052246,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.8522483706474304,0.7732732892036438,0.8779443502426147,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7882882952690125},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9947481751441956,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.8137044906616211,0.7732732892036438,0.8458244204521179,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9916258454322815,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7987151741981506,0.7732732892036438,0.8051391839981079,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9927856922149658,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.7601712942123413,0.7732732892036438,0.7922912240028381,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9873607754707336,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7066380977630615,0.7732732892036438,0.7516059875488281,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9784296154975891,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7023554444313049,0.7732732892036438,0.7066380977630615,0.7882882952690125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9883137941360474,"dir":"ltr","boundary":[0.6973554444313049,0.7662732892036438,0.8829443502426148,0.7967897958755493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586723804473877,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8586723804473877,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9888119697570801,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8586723804473877,0.7987987995147705,0.8779443502426147,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8501070737838745,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9899337291717529,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8436830639839172,0.7987987995147705,0.8501070737838745,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.7987987995147705},{"x":0.835117757320404,"y":0.7987987995147705},{"x":0.835117757320404,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9894283413887024,"dir":"rtl","str":"تامین","boundary":[0.7987151741981506,0.7987987995147705,0.835117757320404,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7537473440170288,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9108152389526367,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.7537473440170288,0.7987987995147705,0.7922912240028381,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.4007558524608612,"dir":"rtl","str":".............","boundary":[0.6788008809089661,0.7987987995147705,0.7516059875488281,0.8138138055801392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.7159659266471863,"dir":"ltr","boundary":[0.6738008809089661,0.7917987995147705,0.8829443502426148,0.8208138055801392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8393393158912659},{"x":0.8201285004615784,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9842100143432617,"dir":"rtl","str":"سیگمای","boundary":[0.8201285004615784,0.8243243098258972,0.8779443502426147,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9877708554267883,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.7880085706710815,0.8243243098258972,0.8115631937980652,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7794432640075684,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7794432640075684,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.976725161075592,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7730192542076111,0.8243243098258972,0.7794432640075684,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9636589884757996,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.7387580275535583,0.8243243098258972,0.7665953040122986,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7301927208900452,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7301927208900452,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.839375913143158,"dir":"rtl","str":"سیگا","boundary":[0.7023554444313049,0.8243243098258972,0.7301927208900452,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.8243243098258972},{"x":0.700214147567749,"y":0.8243243098258972},{"x":0.700214147567749,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6316916346549988,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.3926214873790741,"dir":"rtl","str":".............","boundary":[0.6316916346549988,0.8243243098258972,0.700214147567749,0.8393393158912659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6316916346549988,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.706595242023468,"dir":"ltr","boundary":[0.6266916346549988,0.8173243098258972,0.8829443502426148,0.8463393158912659],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8588588833808899},{"x":0.8308351039886475,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9784698486328125,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8308351039886475,0.8483483195304871,0.8758029937744141,0.8588588833808899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8603603839874268},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8798873424530029,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.8008565306663513,0.8483483195304871,0.8286938071250916,0.8603603839874268]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8588588833808899},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9246975779533386,"dir":"ltr","boundary":[0.7958565306663513,0.841348319530487,0.8808029937744141,0.8658588833808899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.45045045018196106},{"x":0.2826552391052246,"y":0.45045045018196106},{"x":0.2826552391052246,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2762312591075897,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.298145592212677,"str":"…","boundary":[0.2762312591075897,0.45045045018196106,0.2826552391052246,0.4519519507884979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.45045045018196106},{"x":0.299785852432251,"y":0.45045045018196106},{"x":0.299785852432251,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2805139124393463,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.4497946500778198,"str":"...","boundary":[0.2805139124393463,0.45045045018196106,0.299785852432251,0.4519519507884979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.45045045018196106},{"x":0.299785852432251,"y":0.45045045018196106},{"x":0.299785852432251,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.24355904757976532,"str":"…","boundary":[0.2912205457687378,0.45045045018196106,0.299785852432251,0.4519519507884979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.45045045018196106},{"x":0.31691649556159973,"y":0.45045045018196106},{"x":0.31691649556159973,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2976445257663727,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.4941663146018982,"str":"...","boundary":[0.2976445257663727,0.45045045018196106,0.31691649556159973,0.4519519507884979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3340471088886261,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3340471088886261,"y":0.4519519507884979},{"x":0.30835118889808655,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.1952281892299652,"str":"…………","boundary":[0.30835118889808655,0.45045045018196106,0.3340471088886261,0.4519519507884979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.45045045018196106},{"x":0.340471088886261,"y":0.45045045018196106},{"x":0.340471088886261,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3319057822227478,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.28852173686027527,"str":".","boundary":[0.3319057822227478,0.45045045018196106,0.340471088886261,0.4519519507884979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3447537422180176,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3383297622203827,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.26196593046188354,"str":"…","boundary":[0.3383297622203827,0.45045045018196106,0.3447537422180176,0.4519519507884979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3854389786720276,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3426124155521393,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.7323682904243469,"str":".......","boundary":[0.3426124155521393,0.45045045018196106,0.3854389786720276,0.4519519507884979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3854389786720276,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2762312591075897,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.46816980838775635,"dir":"ltr","boundary":[0.2712312591075897,0.44345045018196105,0.3904389786720276,0.45895195078849793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16274090111255646,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16274090111255646,"y":0.12312312424182892},{"x":0.1456102728843689,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9446896314620972,"str":"۴۲","boundary":[0.1456102728843689,0.11261261254549026,0.16274090111255646,0.12312312424182892]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16702355444431305,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16702355444431305,"y":0.12312312424182892},{"x":0.16702355444431305,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9029440879821777,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.11261261254549026,0.16702355444431305,0.12312312424182892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16702355444431305,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16702355444431305,"y":0.12312312424182892},{"x":0.1456102728843689,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.930774450302124,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.10561261254549026,0.17202355444431305,0.13012312424182892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.1621621549129486},{"x":0.16488222777843475,"y":0.1621621549129486},{"x":0.16488222777843475,"y":0.17417417466640472},{"x":0.1413276195526123,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.5204271078109741,"str":"٤٣","boundary":[0.1413276195526123,0.1621621549129486,0.16488222777843475,0.17417417466640472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.1621621549129486},{"x":0.2334047108888626,"y":0.16066065430641174},{"x":0.2334047108888626,"y":0.17417417466640472},{"x":0.16702355444431305,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.8353016972541809,"str":"............","boundary":[0.16702355444431305,0.1621621549129486,0.2334047108888626,0.17417417466640472]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.1621621549129486},{"x":0.2334047108888626,"y":0.16066065430641174},{"x":0.2334047108888626,"y":0.17417417466640472},{"x":0.1413276195526123,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.7903196215629578,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.1551621549129486,0.23840471088886261,0.18117417466640473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.18918919563293457},{"x":0.16274090111255646,"y":0.18918919563293457},{"x":0.16274090111255646,"y":0.19969969987869263},{"x":0.1456102728843689,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9523942470550537,"str":"۴۳","boundary":[0.1456102728843689,0.18918919563293457,0.16274090111255646,0.19969969987869263]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.18918919563293457},{"x":0.16916488111019135,"y":0.18918919563293457},{"x":0.16916488111019135,"y":0.19969969987869263},{"x":0.16274090111255646,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9375188946723938,"str":".","boundary":[0.16274090111255646,0.18918919563293457,0.16916488111019135,0.19969969987869263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.18918919563293457},{"x":0.16916488111019135,"y":0.18918919563293457},{"x":0.16916488111019135,"y":0.19969969987869263},{"x":0.1456102728843689,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9474357962608337,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.18218919563293456,0.17416488111019135,0.20669969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.21621622145175934},{"x":0.16488222777843475,"y":0.21471472084522247},{"x":0.16488222777843475,"y":0.22522522509098053},{"x":0.1477515995502472,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9498952627182007,"str":"۴۴","boundary":[0.1456102728843689,0.21621622145175934,0.16488222777843475,0.22522522509098053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.21471472084522247},{"x":0.17344753444194794,"y":0.21471472084522247},{"x":0.17344753444194794,"y":0.22522522509098053},{"x":0.16702355444431305,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.9643715620040894,"str":"..","boundary":[0.16702355444431305,0.21471472084522247,0.17344753444194794,0.22522522509098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.21621622145175934},{"x":0.17344753444194794,"y":0.21471472084522247},{"x":0.17344753444194794,"y":0.22522522509098053},{"x":0.1477515995502472,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.957133412361145,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.20921622145175933,0.17844753444194794,0.23222522509098054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.24024024605751038},{"x":0.16274090111255646,"y":0.24024024605751038},{"x":0.16274090111255646,"y":0.24924924969673157},{"x":0.1456102728843689,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9628498554229736,"str":"۴۴","boundary":[0.1456102728843689,0.24024024605751038,0.16274090111255646,0.24924924969673157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.24024024605751038},{"x":0.16702355444431305,"y":0.24024024605751038},{"x":0.16702355444431305,"y":0.24924924969673157},{"x":0.16702355444431305,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.954840898513794,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.24024024605751038,0.16702355444431305,0.24924924969673157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.24024024605751038},{"x":0.16702355444431305,"y":0.24024024605751038},{"x":0.16702355444431305,"y":0.24924924969673157},{"x":0.1456102728843689,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9601801633834839,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.23324024605751037,0.17202355444431305,0.2562492496967316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.2642642557621002},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2642642557621002},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2747747600078583},{"x":0.1477515995502472,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.8538596630096436,"str":"۴۸","boundary":[0.1477515995502472,0.2642642557621002,0.16274090111255646,0.2747747600078583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.2642642557621002},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2642642557621002},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2747747600078583},{"x":0.16488222777843475,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.6582310199737549,"str":"................","boundary":[0.16488222777843475,0.2642642557621002,0.22912205755710602,0.2747747600078583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.2642642557621002},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2642642557621002},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2747747600078583},{"x":0.1477515995502472,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.6799675226211548,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.2572642557621002,0.23412205755710602,0.2817747600078583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16702355444431305,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3003003001213074},{"x":0.1434689462184906,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.8938192129135132,"str":"۵۰۰","boundary":[0.1434689462184906,0.2912912964820862,0.16702355444431305,0.3003003001213074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16702355444431305,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3003003001213074},{"x":0.1434689462184906,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.8938192129135132,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.2842912964820862,0.17202355444431305,0.3073003001213074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.33933934569358826},{"x":0.16488222777843475,"y":0.33933934569358826},{"x":0.16488222777843475,"y":0.3513513505458832},{"x":0.1477515995502472,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9420329332351685,"str":"۵۴","boundary":[0.1477515995502472,0.33933934569358826,0.16488222777843475,0.3513513505458832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.33933934569358826},{"x":0.17130620777606964,"y":0.33933934569358826},{"x":0.17130620777606964,"y":0.3513513505458832},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.876105785369873,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.33933934569358826,0.17130620777606964,0.3513513505458832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.33933934569358826},{"x":0.17130620777606964,"y":0.33933934569358826},{"x":0.17130620777606964,"y":0.3513513505458832},{"x":0.1477515995502472,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9200572371482849,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.33233934569358825,0.17630620777606965,0.3583513505458832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16274090111255646,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3753753900527954},{"x":0.1456102728843689,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9426747560501099,"str":"۵۶","boundary":[0.1456102728843689,0.36486485600471497,0.16274090111255646,0.3753753900527954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16702355444431305,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3753753900527954},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9300376176834106,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.36486485600471497,0.16702355444431305,0.3753753900527954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16702355444431305,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3753753900527954},{"x":0.1456102728843689,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9384623765945435,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.35786485600471496,0.17202355444431305,0.3823753900527954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.39039039611816406},{"x":0.16488222777843475,"y":0.39039039611816406},{"x":0.16488222777843475,"y":0.4009009003639221},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9431838989257812,"str":"۶۶","boundary":[0.1456102728843689,0.39039039611816406,0.16488222777843475,0.4009009003639221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.39039039611816406},{"x":0.17558886110782623,"y":0.39039039611816406},{"x":0.17558886110782623,"y":0.4009009003639221},{"x":0.16702355444431305,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9441099762916565,"str":"...","boundary":[0.16702355444431305,0.39039039611816406,0.17558886110782623,0.4009009003639221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.39039039611816406},{"x":0.17558886110782623,"y":0.39039039611816406},{"x":0.17558886110782623,"y":0.4009009003639221},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9437395334243774,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.38339039611816406,0.18058886110782624,0.4079009003639221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.44144144654273987},{"x":0.15203426778316498,"y":0.44144144654273987},{"x":0.15203426778316498,"y":0.4534534513950348},{"x":0.1413276195526123,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.39887577295303345,"str":"٦","boundary":[0.1413276195526123,0.44144144654273987,0.15203426778316498,0.4534534513950348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.439939945936203},{"x":0.24625267088413239,"y":0.43843844532966614},{"x":0.24625267088413239,"y":0.4519519507884979},{"x":0.15417559444904327,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.6869216561317444,"str":"...............","boundary":[0.15203426778316498,0.439939945936203,0.24625267088413239,0.4519519507884979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.44144144654273987},{"x":0.24625267088413239,"y":0.439939945936203},{"x":0.24625267088413239,"y":0.4519519507884979},{"x":0.1413276195526123,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.668918788433075,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.43444144654273986,0.2512526708841324,0.45895195078849793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.46846845746040344},{"x":0.16274090111255646,"y":0.46846845746040344},{"x":0.16274090111255646,"y":0.4789789915084839},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.7920130491256714,"str":"۶۹","boundary":[0.1456102728843689,0.46846845746040344,0.16274090111255646,0.4789789915084839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.46846845746040344},{"x":0.22483940422534943,"y":0.46846845746040344},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4789789915084839},{"x":0.16702355444431305,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.6771568059921265,"str":"..............","boundary":[0.16702355444431305,0.46846845746040344,0.22483940422534943,0.4789789915084839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.46846845746040344},{"x":0.22483940422534943,"y":0.46846845746040344},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4789789915084839},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.6915138363838196,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.46146845746040344,0.22983940422534943,0.4859789915084839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.49399399757385254},{"x":0.16274090111255646,"y":0.49399399757385254},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5045045018196106},{"x":0.1434689462184906,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.7806566953659058,"str":"۷۵","boundary":[0.1434689462184906,0.49399399757385254,0.16274090111255646,0.5045045018196106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.49399399757385254},{"x":0.22269807755947113,"y":0.49399399757385254},{"x":0.22269807755947113,"y":0.5030030012130737},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.8794352412223816,"str":"..............","boundary":[0.16488222777843475,0.49399399757385254,0.22269807755947113,0.5030030012130737]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.49399399757385254},{"x":0.22269807755947113,"y":0.4924924969673157},{"x":0.22269807755947113,"y":0.5030030012130737},{"x":0.1434689462184906,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.8670879006385803,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.48699399757385253,0.22769807755947113,0.5100030012130737],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.5195195078849792},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5195195078849792},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5285285115242004},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.8832241296768188,"str":"۸۰","boundary":[0.1456102728843689,0.5195195078849792,0.16274090111255646,0.5285285115242004]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.5195195078849792},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5195195078849792},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5285285115242004},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.8832241296768188,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.5125195078849792,0.16774090111255646,0.5355285115242004],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16059957444667816,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.3270079493522644,"dir":"ltr","str":"AO","boundary":[0.13490363955497742,0.5720720887184143,0.16274090111255646,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.5705705881118774},{"x":0.2355460375547409,"y":0.5690690875053406},{"x":0.2376873642206192,"y":0.5810810923576355},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.7152516841888428,"dir":"ltr","str":".............","boundary":[0.16488222777843475,0.5705705881118774,0.2376873642206192,0.5810810923576355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5720720887184143},{"x":0.2355460375547409,"y":0.5690690875053406},{"x":0.2376873642206192,"y":0.5810810923576355},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.6634858250617981,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.5650720887184143,0.2426873642206192,0.5880810923576355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.5990990996360779},{"x":0.16059957444667816,"y":0.5990990996360779},{"x":0.16059957444667816,"y":0.6081081032752991},{"x":0.1413276195526123,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.2613505721092224,"dir":"ltr","str":"As","boundary":[0.1413276195526123,0.5990990996360779,0.16059957444667816,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.5990990996360779},{"x":0.22269807755947113,"y":0.597597599029541},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6081081032752991},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.8053725957870483,"dir":"ltr","str":"..............","boundary":[0.16274090111255646,0.5990990996360779,0.22269807755947113,0.6081081032752991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.5990990996360779},{"x":0.22269807755947113,"y":0.597597599029541},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6081081032752991},{"x":0.1413276195526123,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.7373698353767395,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.5920990996360779,0.22769807755947113,0.6151081032752991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.6246246099472046},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6246246099472046},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6336336135864258},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.8936741352081299,"str":"۸۵","boundary":[0.1456102728843689,0.6246246099472046,0.16488222777843475,0.6336336135864258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.6246246099472046},{"x":0.22055675089359283,"y":0.6246246099472046},{"x":0.22055675089359283,"y":0.6336336135864258},{"x":0.16702355444431305,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.833905816078186,"str":".............","boundary":[0.16702355444431305,0.6246246099472046,0.22055675089359283,0.6336336135864258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.6246246099472046},{"x":0.22055675089359283,"y":0.6246246099472046},{"x":0.22055675089359283,"y":0.6351351141929626},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.841874897480011,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.6176246099472046,0.22555675089359284,0.6421351141929627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.6486486196517944},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6486486196517944},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6576576828956604},{"x":0.1434689462184906,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.8174906373023987,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.1434689462184906,0.6486486196517944,0.16274090111255646,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.6486486196517944},{"x":0.22698073089122772,"y":0.6486486196517944},{"x":0.22698073089122772,"y":0.6576576828956604},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.7645716071128845,"dir":"ltr","str":"...............","boundary":[0.16274090111255646,0.6486486196517944,0.22698073089122772,0.6576576828956604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.6486486196517944},{"x":0.22698073089122772,"y":0.6486486196517944},{"x":0.22698073089122772,"y":0.6576576828956604},{"x":0.1434689462184906,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.7678790092468262,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.6416486196517944,0.23198073089122773,0.6646576828956604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.6741741895675659},{"x":0.16059957444667816,"y":0.6741741895675659},{"x":0.16059957444667816,"y":0.6831831932067871},{"x":0.1434689462184906,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.8709547519683838,"str":"۹۱","boundary":[0.1434689462184906,0.6741741895675659,0.16059957444667816,0.6831831932067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.6741741895675659},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6741741895675659},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6831831932067871},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.7073521614074707,"str":".............","boundary":[0.16488222777843475,0.6741741895675659,0.21841542422771454,0.6831831932067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.6741741895675659},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6741741895675659},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6831831932067871},{"x":0.1434689462184906,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.7291658520698547,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.6671741895675659,0.22341542422771454,0.6901831932067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.6996996998786926},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6996996998786926},{"x":0.16488222777843475,"y":0.7087087035179138},{"x":0.1456102728843689,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8178505897521973,"str":"۹۲","boundary":[0.1456102728843689,0.6996996998786926,0.16488222777843475,0.7087087035179138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.6996996998786926},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6996996998786926},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7087087035179138},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8146927356719971,"str":"..","boundary":[0.16702355444431305,0.6996996998786926,0.17344753444194794,0.7087087035179138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.6996996998786926},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6996996998786926},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7087087035179138},{"x":0.1456102728843689,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8162716627120972,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.6926996998786926,0.17844753444194794,0.7157087035179138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.7237237095832825},{"x":0.16488222777843475,"y":0.7237237095832825},{"x":0.16488222777843475,"y":0.7342342138290405},{"x":0.1456102728843689,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.867274284362793,"str":"۹۲","boundary":[0.1456102728843689,0.7237237095832825,0.16488222777843475,0.7342342138290405]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.7237237095832825},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7237237095832825},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7342342138290405},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.7762055397033691,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.7237237095832825,0.16916488111019135,0.7342342138290405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.7237237095832825},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7237237095832825},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7342342138290405},{"x":0.1456102728843689,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.8369179964065552,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.7167237095832825,0.17416488111019135,0.7412342138290405],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.7477477192878723},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7492492198944092},{"x":0.16488222777843475,"y":0.759759783744812},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.8717259168624878,"str":"۹۳","boundary":[0.1477515995502472,0.7477477192878723,0.16488222777843475,0.759759783744812]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.7492492198944092},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7492492198944092},{"x":0.17344753444194794,"y":0.759759783744812},{"x":0.16702355444431305,"y":0.759759783744812}]},"confidence":0.8225581049919128,"str":"..","boundary":[0.16916488111019135,0.7492492198944092,0.17344753444194794,0.759759783744812]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.7477477192878723},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7492492198944092},{"x":0.17344753444194794,"y":0.759759783744812},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.8471419811248779,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.7407477192878723,0.17844753444194794,0.766759783744812],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.7747747898101807},{"x":0.16488222777843475,"y":0.7747747898101807},{"x":0.16488222777843475,"y":0.7837837934494019},{"x":0.1456102728843689,"y":0.7837837934494019}]},"confidence":0.8720779418945312,"str":"۹۴","boundary":[0.1456102728843689,0.7747747898101807,0.16488222777843475,0.7837837934494019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.7747747898101807},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7747747898101807},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7837837934494019},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7837837934494019}]},"confidence":0.749293327331543,"str":"...","boundary":[0.16702355444431305,0.7747747898101807,0.17558886110782623,0.7837837934494019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.7747747898101807},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7747747898101807},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7837837934494019},{"x":0.1456102728843689,"y":0.7837837934494019}]},"confidence":0.7984071373939514,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.7677747898101807,0.18058886110782624,0.7907837934494019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.8003003001213074},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8003003001213074},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8108108043670654},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8108108043670654}]},"confidence":0.7351715564727783,"str":"۹","boundary":[0.1434689462184906,0.8003003001213074,0.15203426778316498,0.8108108043670654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.7987987995147705},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7987987995147705},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8078078031539917},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8093093037605286}]},"confidence":0.3954727351665497,"str":"................","boundary":[0.15417559444904327,0.7987987995147705,0.22483940422534943,0.8078078031539917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.7987987995147705},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7972972989082336},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8078078031539917},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8108108043670654}]},"confidence":0.41545501351356506,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.7917987995147705,0.22983940422534943,0.8148078031539917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8243243098258972},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8243243098258972},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8348348140716553},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.949034571647644,"str":"۹۶","boundary":[0.1456102728843689,0.8243243098258972,0.16488222777843475,0.8348348140716553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.8243243098258972},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8243243098258972},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8348348140716553},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9339256286621094,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.8243243098258972,0.16916488111019135,0.8348348140716553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8243243098258972},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8243243098258972},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8348348140716553},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9439982771873474,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.8173243098258972,0.17416488111019135,0.8418348140716553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8498498201370239},{"x":0.16274090111255646,"y":0.8498498201370239},{"x":0.16274090111255646,"y":0.8603603839874268},{"x":0.1434689462184906,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.9512114524841309,"str":"۹۶","boundary":[0.1456102728843689,0.8498498201370239,0.16274090111255646,0.8603603839874268]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.8498498201370239},{"x":0.17130620777606964,"y":0.8498498201370239},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8603603839874268},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8814349174499512,"str":"..","boundary":[0.16488222777843475,0.8498498201370239,0.16916488111019135,0.8603603839874268]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8498498201370239},{"x":0.17130620777606964,"y":0.8498498201370239},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8603603839874268},{"x":0.1434689462184906,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.916323184967041,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.8428498201370239,0.17416488111019135,0.8673603839874268],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/esymbouDANqPTvwa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/UNCpvDXumIqidRAr.jpg","blurred":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/GqeTVLdmZfdIOxvN.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0002598251239645915,0.0001540684854841089,0.9981093268731421,0.9985736592832629]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8779443502426147,"y":0.13063062727451324},{"x":0.8329764604568481,"y":0.12912912666797638}]},"confidence":0.9869827032089233,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8329764604568481,0.1111111119389534,0.8779443502426147,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.10960961133241653},{"x":0.824411153793335,"y":0.1111111119389534},{"x":0.824411153793335,"y":0.12912912666797638},{"x":0.762312650680542,"y":0.12912912666797638}]},"confidence":0.988844096660614,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.762312650680542,0.10960961133241653,0.824411153793335,0.12912912666797638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7558886408805847,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7558886408805847,"y":0.12912912666797638},{"x":0.721627414226532,"y":0.12912912666797638}]},"confidence":0.9573734402656555,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.721627414226532,0.10960961133241653,0.7558886408805847,0.12912912666797638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7130621075630188,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7130621075630188,"y":0.12762762606143951},{"x":0.6788008809089661,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.8050897121429443,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.6788008809089661,0.10960961133241653,0.7130621075630188,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.10960961133241653},{"x":0.680942177772522,"y":0.10960961133241653},{"x":0.680942177772522,"y":0.12912912666797638},{"x":0.5845824480056763,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.48267972469329834,"dir":"rtl","str":"...............","boundary":[0.5845824480056763,0.10960961133241653,0.680942177772522,0.12912912666797638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8779443502426147,"y":0.13063062727451324},{"x":0.5845824480056763,"y":0.12912912666797638}]},"confidence":0.7110623717308044,"dir":"ltr","boundary":[0.5795824480056763,0.10260961133241653,0.8829443502426148,0.13763062727451325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.13963964581489563},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1501501500606537}]},"confidence":0.9849643707275391,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8394004106521606,0.13963964581489563,0.8779443502426147,0.1501501500606537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.13963964581489563},{"x":0.835117757320404,"y":0.13963964581489563},{"x":0.835117757320404,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8286938071250916,"y":0.1501501500606537}]},"confidence":0.8377183675765991,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.8286938071250916,0.13963964581489563,0.835117757320404,0.1501501500606537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.13963964581489563},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8286938071250916,"y":0.1501501500606537}]},"confidence":0.9428941011428833,"dir":"ltr","boundary":[0.8236938071250915,0.13263964581489562,0.8829443502426148,0.1571501500606537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.15165165066719055},{"x":0.762312650680542,"y":0.15165165066719055},{"x":0.7580299973487854,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7301927208900452,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.4550434947013855,"dir":"rtl","str":"تنا","boundary":[0.7323340177536011,0.15165165066719055,0.7580299973487854,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7280513644218445,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7259100675582886,"y":0.18168167769908905},{"x":0.5203425884246826,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.13028499484062195,"dir":"rtl","str":".......................","boundary":[0.5224839448928833,0.1411411464214325,0.7259100675582886,0.18168167769908905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.1411411464214325},{"x":0.762312650680542,"y":0.1501501500606537},{"x":0.7601712942123413,"y":0.18318317830562592},{"x":0.5203425884246826,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.16775712370872498,"dir":"ltr","boundary":[0.5174839448928833,0.1341411464214325,0.7651712942123413,0.19018317830562592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8779443502426147,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8779443502426147,"y":0.18018017709255219},{"x":0.8436830639839172,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.9914851188659668,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.8436830639839172,0.16366367042064667,0.8779443502426147,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.16366367042064667},{"x":0.835117757320404,"y":0.16366367042064667},{"x":0.835117757320404,"y":0.18018017709255219},{"x":0.783725917339325,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.9862864017486572,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.783725917339325,0.16366367042064667,0.835117757320404,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7751606106758118,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7751606106758118,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7708779573440552,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.9841820597648621,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7708779573440552,0.16366367042064667,0.7751606106758118,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.16366367042064667},{"x":0.762312650680542,"y":0.16366367042064667},{"x":0.762312650680542,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7323340177536011,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.9955132007598877,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.7323340177536011,0.16366367042064667,0.762312650680542,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7237687110900879,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7237687110900879,"y":0.18018017709255219},{"x":0.6937901377677917,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.9871189594268799,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6937901377677917,0.16366367042064667,0.7237687110900879,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6916488409042358,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6916488409042358,"y":0.18018017709255219},{"x":0.6852248311042786,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.9394046068191528,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6852248311042786,0.16366367042064667,0.6916488409042358,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8779443502426147,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8179871439933777,"y":0.20420420169830322}]},"confidence":0.9855780005455017,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.8179871439933777,0.18918919563293457,0.8779443502426147,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8115631937980652,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8115631937980652,"y":0.20420420169830322},{"x":0.802997887134552,"y":0.20420420169830322}]},"confidence":0.9819821119308472,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.802997887134552,0.18918919563293457,0.8115631937980652,0.20420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7965738773345947,"y":0.18918919563293457},{"x":0.794432520866394,"y":0.20420420169830322},{"x":0.762312650680542,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.989309549331665,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.762312650680542,0.1876876950263977,0.794432520866394,0.20420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7580299973487854,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7558886408805847,"y":0.20270270109176636},{"x":0.7494646906852722,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9390155673027039,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7494646906852722,0.1876876950263977,0.7558886408805847,0.20270270109176636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8800856471061707,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6830835342407227,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9852898716926575,"dir":"ltr","boundary":[0.6802248311042786,0.1551621549129486,0.8829443502426148,0.2127057023048401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8758029937744141,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8758029937744141,"y":0.22972972691059113},{"x":0.8372591137886047,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9770631194114685,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.8372591137886047,0.21021020412445068,0.8758029937744141,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8286938071250916,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8286938071250916,"y":0.22972972691059113},{"x":0.8201285004615784,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.8652123212814331,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8201285004615784,0.21021020412445068,0.8286938071250916,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8179871439933777,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8179871439933777,"y":0.22972972691059113},{"x":0.8094218373298645,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.3902251124382019,"dir":"rtl","str":"2","boundary":[0.8094218373298645,0.21021020412445068,0.8179871439933777,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8072805404663086,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8072805404663086,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7987151741981506,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.838475227355957,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7987151741981506,0.21021020412445068,0.8072805404663086,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7922912240028381,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7922912240028381,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7687366008758545,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9890961050987244,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7687366008758545,0.21021020412445068,0.7922912240028381,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7558886408805847,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7558886408805847,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7173447608947754,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9923049807548523,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.7173447608947754,0.21021020412445068,0.7558886408805847,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7130621075630188,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7130621075630188,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7066380977630615,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9916400909423828,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7066380977630615,0.21021020412445068,0.7130621075630188,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6959314942359924,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6959314942359924,"y":0.231231227517128},{"x":0.6445395946502686,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.992512583732605,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6445395946502686,0.21021020412445068,0.6959314942359924,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6359742879867554,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6359742879867554,"y":0.231231227517128},{"x":0.6167023777961731,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9582990407943726,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6167023777961731,0.21021020412445068,0.6359742879867554,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6124197244644165,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6124197244644165,"y":0.231231227517128},{"x":0.5674518346786499,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.29552656412124634,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.5674518346786499,0.21021020412445068,0.6124197244644165,0.231231227517128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8758029937744141,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8758029937744141,"y":0.22972972691059113},{"x":0.5674518346786499,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.8412206172943115,"dir":"ltr","boundary":[0.5624518346786499,0.20321020412445068,0.8808029937744141,0.23672972691059113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8758029937744141,"y":0.23723722994327545},{"x":0.8779443502426147,"y":0.24924924969673157},{"x":0.8329764604568481,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":0.9588034152984619,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8308351039886475,0.2387387454509735,0.8779443502426147,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8286938071250916,"y":0.23723722994327545},{"x":0.8308351039886475,"y":0.25075075030326843},{"x":0.7773019075393677,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.8755189776420593,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.7773019075393677,0.2387387454509735,0.8308351039886475,0.25075075030326843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8758029937744141,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8779443502426147,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7773019075393677,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9000144004821777,"dir":"ltr","boundary":[0.7723019075393677,0.2317387454509735,0.8829443502426148,0.2562492496967316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.2912912964820862},{"x":0.8758029937744141,"y":0.2912912964820862},{"x":0.8758029937744141,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9703413844108582,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.8415417671203613,0.2912912964820862,0.8758029937744141,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.2912912964820862},{"x":0.835117757320404,"y":0.2912912964820862},{"x":0.835117757320404,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7815845608711243,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9820213317871094,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7815845608711243,0.2912912964820862,0.835117757320404,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7751606106758118,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7751606106758118,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7665953040122986,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9820687770843506,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7665953040122986,0.2912912964820862,0.7751606106758118,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6959314942359924,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9933428764343262,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6959314942359924,0.2912912964820862,0.7580299973487854,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6873661875724792,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6873661875724792,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6531049013137817,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.986111044883728,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6531049013137817,0.29279279708862305,0.6873661875724792,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6445395946502686,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6445395946502686,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5910063982009888,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.984403133392334,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.5910063982009888,0.29279279708862305,0.6445395946502686,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5867237448692322,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5867237448692322,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5610278248786926,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.8747783899307251,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5610278248786926,0.29279279708862305,0.5867237448692322,0.30930930376052856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.2912912964820862},{"x":0.8758029937744141,"y":0.2912912964820862},{"x":0.8758029937744141,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5610278248786926,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9688257575035095,"dir":"ltr","boundary":[0.5560278248786926,0.2842912964820862,0.8808029937744141,0.3148078031539917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.3213213086128235},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3213213086128235},{"x":0.8779443502426147,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8415417671203613,"y":0.33183184266090393}]},"confidence":0.9883810877799988,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8415417671203613,0.3213213086128235,0.8779443502426147,0.33183184266090393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.3213213086128235},{"x":0.8394004106521606,"y":0.3213213086128235},{"x":0.8394004106521606,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8115631937980652,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.8420662879943848,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.8115631937980652,0.3213213086128235,0.8394004106521606,0.33183184266090393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.3198198080062866},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3213213086128235},{"x":0.8779443502426147,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8115631937980652,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9085730314254761,"dir":"ltr","boundary":[0.8065631937980652,0.3128198080062866,0.8829443502426148,0.33883184266090394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.342342346906662},{"x":0.8758029937744141,"y":0.342342346906662},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3588588535785675},{"x":0.835117757320404,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9924963116645813,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.8329764604568481,0.342342346906662,0.8779443502426147,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.342342346906662},{"x":0.8265524506568909,"y":0.342342346906662},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3588588535785675},{"x":0.802997887134552,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9695971608161926,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.802997887134552,0.342342346906662,0.8265524506568909,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.34384384751319885},{"x":0.794432520866394,"y":0.342342346906662},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7494646906852722,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9936487674713135,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.7473233342170715,0.34384384751319885,0.7965738773345947,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.34384384751319885},{"x":0.740899384021759,"y":0.34384384751319885},{"x":0.740899384021759,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7344753742218018,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9963580369949341,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344753742218018,0.34384384751319885,0.740899384021759,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7259100675582886,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7280513644218445,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6980727910995483,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9951660633087158,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6959314942359924,0.34384384751319885,0.7280513644218445,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6937901377677917,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6937901377677917,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6873661875724792,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9813622236251831,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6873661875724792,0.34384384751319885,0.6937901377677917,0.36036035418510437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8758029937744141,"y":0.342342346906662},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6873661875724792,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9890967011451721,"dir":"ltr","boundary":[0.6823661875724792,0.33684384751319885,0.8829443502426148,0.3658588535785675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8779443502426147,"y":0.38738739490509033},{"x":0.835117757320404,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9884489178657532,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.835117757320404,0.3708708584308624,0.8779443502426147,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8286938071250916,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8286938071250916,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7794432640075684,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9928134083747864,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7794432640075684,0.3708708584308624,0.8286938071250916,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7708779573440552,"y":0.3708708584308624},{"x":0.7708779573440552,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7280513644218445,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9815236330032349,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.7280513644218445,0.36936935782432556,0.7708779573440552,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7237687110900879,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7237687110900879,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7173447608947754,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.8514395952224731,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7173447608947754,0.36936935782432556,0.7237687110900879,0.38588589429855347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.36936935782432556},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8779443502426147,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7173447608947754,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9799836874008179,"dir":"ltr","boundary":[0.7123447608947754,0.36236935782432556,0.8829443502426148,0.39438739490509034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.39489489793777466},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8779443502426147,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9887614846229553,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.8308351039886475,0.39489489793777466,0.8779443502426147,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.3933933973312378},{"x":0.824411153793335,"y":0.39489489793777466},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9825366139411926,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.7708779573440552,0.3933933973312378,0.8222697973251343,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.3933933973312378},{"x":0.762312650680542,"y":0.3933933973312378},{"x":0.762312650680542,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9753230810165405,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.7301927208900452,0.3933933973312378,0.762312650680542,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.3918918967247009},{"x":0.7280513644218445,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6702355742454529,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.584256112575531,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.6723768711090088,0.3918918967247009,0.7280513644218445,0.4099099040031433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.3918918967247009},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6702355742454529,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8348422646522522,"dir":"ltr","boundary":[0.6673768711090088,0.3848918967247009,0.8829443502426148,0.4214144058227539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8779443502426147,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9880662560462952,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.8329764604568481,0.42042040824890137,0.8779443502426147,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.4189189076423645},{"x":0.824411153793335,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9529517889022827,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.8008565306663513,0.4189189076423645,0.8222697973251343,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7987151741981506,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.35680100321769714,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.7537473440170288,0.4189189076423645,0.7987151741981506,0.4354354441165924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8779443502426147,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.6646304130554199,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.4119189076423645,0.8829443502426148,0.4439369447231293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8758029937744141,"y":0.44294294714927673},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8329764604568481,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9933127760887146,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.8329764604568481,0.4444444477558136,0.8779443502426147,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.44594594836235046},{"x":0.824411153793335,"y":0.4444444477558136},{"x":0.824411153793335,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4609609544277191}]},"confidence":0.9745369553565979,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7880085706710815,0.44594594836235046,0.824411153793335,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.44594594836235046},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4609609544277191},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4609609544277191}]},"confidence":0.7767472267150879,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.7537473440170288,0.44594594836235046,0.7880085706710815,0.4609609544277191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.44594594836235046},{"x":0.8758029937744141,"y":0.44294294714927673},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4609609544277191}]},"confidence":0.897186279296875,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.43894594836235046,0.8829443502426148,0.4649579532146454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8779443502426147,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8329764604568481,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.9847583174705505,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8329764604568481,0.46846845746040344,0.8779443502426147,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.46846845746040344},{"x":0.824411153793335,"y":0.46846845746040344},{"x":0.824411153793335,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7815845608711243,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.9613158702850342,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7815845608711243,0.46846845746040344,0.824411153793335,0.48498499393463135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7815845608711243,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7815845608711243,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7730192542076111,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.9650028944015503,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7730192542076111,0.46846845746040344,0.7815845608711243,0.48498499393463135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7708779573440552,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7708779573440552,"y":0.48498499393463135},{"x":0.700214147567749,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.3972755968570709,"dir":"rtl","str":"..............","boundary":[0.700214147567749,0.46846845746040344,0.7708779573440552,0.48498499393463135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8779443502426147,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4864864945411682},{"x":0.700214147567749,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.673464834690094,"dir":"ltr","boundary":[0.695214147567749,0.46146845746040344,0.8829443502426148,0.4934864945411682],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8779443502426147,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5105105042457581}]},"confidence":0.9857980012893677,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.8286938071250916,0.4954954981803894,0.8779443502426147,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.49399399757385254},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7815845608711243,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9714050889015198,"dir":"rtl","str":"کیست","boundary":[0.783725917339325,0.49399399757385254,0.8201285004615784,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7815845608711243,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7815845608711243,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.8796704411506653,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7773019075393677,0.49399399757385254,0.7815845608711243,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7773019075393677,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7751606106758118,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.6702671647071838,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.7366167306900024,0.4924924969673157,0.7751606106758118,0.5090090036392212]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.4924924969673157},{"x":0.8779443502426147,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.8364676833152771,"dir":"ltr","boundary":[0.7316167306900024,0.48549249696731567,0.8829443502426148,0.5190120048522949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.9901469349861145,"dir":"rtl","str":"جلب","boundary":[0.8458244204521179,0.5195195078849792,0.8779443502426147,0.5360360145568848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.9918482303619385,"dir":"rtl","str":"رضایت","boundary":[0.7901498675346375,0.5195195078849792,0.8394004106521606,0.5360360145568848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5360360145568848},{"x":0.762312650680542,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.7654480934143066,"dir":"rtl","str":"ذینفعان","boundary":[0.762312650680542,0.5195195078849792,0.7858672142028809,0.5360360145568848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.5195195078849792},{"x":0.762312650680542,"y":0.5195195078849792},{"x":0.762312650680542,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.3259892463684082,"dir":"rtl","str":"...................","boundary":[0.6509636044502258,0.5195195078849792,0.762312650680542,0.5360360145568848]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.5729886293411255,"dir":"ltr","boundary":[0.6459636044502258,0.5125195078849792,0.8829443502426148,0.5430360145568848],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.545045018196106},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5465465188026428},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9932599067687988,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8436830639839172,0.545045018196106,0.8779443502426147,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.545045018196106},{"x":0.835117757320404,"y":0.545045018196106},{"x":0.835117757320404,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9902580976486206,"dir":"rtl","str":"ترکیبی","boundary":[0.7880085706710815,0.545045018196106,0.835117757320404,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.545045018196106},{"x":0.7794432640075684,"y":0.545045018196106},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9920051693916321,"dir":"rtl","str":"رتبه","boundary":[0.7537473440170288,0.545045018196106,0.7794432640075684,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.545045018196106},{"x":0.7473233342170715,"y":0.545045018196106},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9915192127227783,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7130621075630188,0.545045018196106,0.7473233342170715,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.545045018196106},{"x":0.7044968008995056,"y":0.545045018196106},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9923347234725952,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6573875546455383,0.545045018196106,0.7044968008995056,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6488222479820251,"y":0.545045018196106},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5615615844726562},{"x":0.599571704864502,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9881620407104492,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.599571704864502,0.5435435175895691,0.6488222479820251,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5615615844726562},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.7356399893760681,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5760171413421631,0.5435435175895691,0.5931477546691895,0.5615615844726562]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.5435435175895691},{"x":0.8779443502426147,"y":0.545045018196106},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5630630850791931},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.959902822971344,"dir":"ltr","boundary":[0.5710171413421631,0.5365435175895691,0.8829443502426148,0.5700630850791931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8479657173156738,"y":0.5675675868988037},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8758029937744141,"y":0.587087094783783},{"x":0.8458244204521179,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9392291307449341,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.8479657173156738,0.5675675868988037,0.8758029937744141,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.5660660862922668},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5675675868988037},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5855855941772461},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9579315185546875,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.8051391839981079,0.5660660862922668,0.8394004106521606,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5660660862922668},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9835542440414429,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.5660660862922668,0.7987151741981506,0.5840840935707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5660660862922668},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8758029937744141,"y":0.587087094783783},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9500595927238464,"dir":"ltr","boundary":[0.7872912240028381,0.5590660862922668,0.8808029937744141,0.594087094783783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.927646815776825,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.8501070737838745,0.5945945978164673,0.8779443502426147,0.6066066026687622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9511541724205017,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7987151741981506,0.5945945978164673,0.8415417671203613,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9563221335411072,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7880085706710815,0.5945945978164673,0.7922912240028381,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.9892618060112,"dir":"rtl","str":"رضایت","boundary":[0.7301927208900452,0.5945945978164673,0.7794432640075684,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.5960960984230042},{"x":0.721627414226532,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6096096038818359},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.9706161022186279,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.6702355742454529,0.5960960984230042,0.7237687110900879,0.6096096038818359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.962864339351654,"dir":"ltr","boundary":[0.6652355742454529,0.5890960984230041,0.8829443502426148,0.6151081032752991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.620120108127594},{"x":0.8758029937744141,"y":0.620120108127594},{"x":0.8758029937744141,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9723377823829651,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.8501070737838745,0.620120108127594,0.8758029937744141,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.620120108127594},{"x":0.8415417671203613,"y":0.620120108127594},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9767966866493225,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7987151741981506,0.620120108127594,0.8415417671203613,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.620120108127594},{"x":0.7901498675346375,"y":0.620120108127594},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9918502569198608,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7858672142028809,0.620120108127594,0.7901498675346375,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.620120108127594},{"x":0.7773019075393677,"y":0.620120108127594},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9964720606803894,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7301927208900452,0.620120108127594,0.7773019075393677,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.620120108127594},{"x":0.721627414226532,"y":0.620120108127594},{"x":0.721627414226532,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9954947829246521,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7130621075630188,0.620120108127594,0.721627414226532,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.620120108127594},{"x":0.7066380977630615,"y":0.620120108127594},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6351351141929626},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9961333870887756,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6788008809089661,0.620120108127594,0.7066380977630615,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.620120108127594},{"x":0.6766595244407654,"y":0.620120108127594},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6351351141929626},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9522317051887512,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6616702079772949,0.620120108127594,0.6766595244407654,0.6351351141929626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.620120108127594},{"x":0.8758029937744141,"y":0.620120108127594},{"x":0.8758029937744141,"y":0.6351351141929626},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9844809174537659,"dir":"ltr","boundary":[0.6566702079772949,0.613120108127594,0.8808029937744141,0.6421351141929627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8779443502426147,"y":0.662162184715271},{"x":0.8501070737838745,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9682220816612244,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.8501070737838745,0.6441441178321838,0.8779443502426147,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8415417671203613,"y":0.662162184715271},{"x":0.7987151741981506,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9847937226295471,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7987151741981506,0.6441441178321838,0.8415417671203613,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7987151741981506,"y":0.662162184715271},{"x":0.7965738773345947,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9565078020095825,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7965738773345947,0.6441441178321838,0.7987151741981506,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7880085706710815,"y":0.662162184715271},{"x":0.7516059875488281,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9883540868759155,"dir":"rtl","str":"توازن","boundary":[0.7516059875488281,0.6441441178321838,0.7880085706710815,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7494646906852722,"y":0.662162184715271},{"x":0.7259100675582886,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9423898458480835,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7259100675582886,0.6441441178321838,0.7494646906852722,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7237687110900879,"y":0.662162184715271},{"x":0.6359742879867554,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.6058378219604492,"dir":"rtl","str":"...............","boundary":[0.6359742879867554,0.6441441178321838,0.7237687110900879,0.662162184715271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8779443502426147,"y":0.662162184715271},{"x":0.6359742879867554,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.8096008896827698,"dir":"ltr","boundary":[0.6309742879867554,0.6371441178321838,0.8829443502426148,0.669162184715271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.6711711883544922},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6711711883544922},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6861861944198608},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9671752452850342,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.8501070737838745,0.6711711883544922,0.8779443502426147,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.6711711883544922},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6711711883544922},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6861861944198608},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9783206582069397,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.8008565306663513,0.6711711883544922,0.8415417671203613,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6861861944198608},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9939944744110107,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7794432640075684,0.6711711883544922,0.7922912240028381,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6861861944198608},{"x":0.721627414226532,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9938345551490784,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.721627414226532,0.6711711883544922,0.7708779573440552,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7152034044265747,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7152034044265747,"y":0.6861861944198608},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9916959404945374,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6852248311042786,0.6711711883544922,0.7152034044265747,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.6711711883544922},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6711711883544922},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6861861944198608},{"x":0.6316916346549988,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9882028698921204,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.6316916346549988,0.6711711883544922,0.6788008809089661,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.6711711883544922},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6711711883544922},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6861861944198608},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9616321921348572,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6231263279914856,0.6711711883544922,0.6274089813232422,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.6711711883544922},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6711711883544922},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5738757848739624,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9933424592018127,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.5738757848739624,0.6711711883544922,0.6167023777961731,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.6711711883544922},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6711711883544922},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9878222942352295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5503212213516235,0.6711711883544922,0.5674518346786499,0.6861861944198608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.6711711883544922},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6711711883544922},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9291996955871582,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5417559146881104,0.6711711883544922,0.5481798648834229,0.6861861944198608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.6711711883544922},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6711711883544922},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9831662774085999,"dir":"ltr","boundary":[0.5367559146881103,0.6641711883544922,0.8829443502426148,0.6931861944198608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.695195198059082},{"x":0.8758029937744141,"y":0.6936936974525452},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8308351039886475,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9826563000679016,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8308351039886475,0.695195198059082,0.8779443502426147,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.695195198059082},{"x":0.8286938071250916,"y":0.695195198059082},{"x":0.8286938071250916,"y":0.707207202911377},{"x":0.8072805404663086,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.8462344408035278,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.8072805404663086,0.695195198059082,0.8286938071250916,0.707207202911377]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.695195198059082},{"x":0.8758029937744141,"y":0.695195198059082},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8072805404663086,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9144454002380371,"dir":"ltr","boundary":[0.8022805404663086,0.688195198059082,0.8829443502426148,0.7127057023048401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7672672867774963},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9916322231292725,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.8115631937980652,0.7492492198944092,0.8758029937744141,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.7492492198944092},{"x":0.802997887134552,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8008565306663513,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7657657861709595}]},"confidence":0.992859423160553,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7580299973487854,0.7492492198944092,0.8008565306663513,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7657657861709595},{"x":0.740899384021759,"y":0.7657657861709595}]},"confidence":0.9882592558860779,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.740899384021759,0.7492492198944092,0.7494646906852722,0.7657657861709595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7657657861709595},{"x":0.700214147567749,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.972083330154419,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.700214147567749,0.7477477192878723,0.7344753742218018,0.7657657861709595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6916488409042358,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6916488409042358,"y":0.7657657861709595},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.970288872718811,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.6488222479820251,0.7477477192878723,0.6916488409042358,0.7657657861709595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7642642855644226},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.5228488445281982,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.5717344880104065,0.7462462186813354,0.6445395946502686,0.7642642855644226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7687687873840332},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.8107571601867676,"dir":"ltr","boundary":[0.5667344880104065,0.7392462186813354,0.8808029937744141,0.7757687873840332],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7867867946624756},{"x":0.8394004106521606,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9841092228889465,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8394004106521606,0.7777777910232544,0.8779443502426147,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7867867946624756},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.7030936479568481,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.8158458471298218,0.7777777910232544,0.8372591137886047,0.7867867946624756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7867867946624756},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.843601405620575,"dir":"ltr","boundary":[0.8108458471298218,0.7707777910232544,0.8829443502426148,0.7937867946624756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8286938071250916,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.9890843629837036,"dir":"rtl","str":"مضرات","boundary":[0.8286938071250916,0.8003003001213074,0.8779443502426147,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8201285004615784,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8201285004615784,"y":0.815315306186676},{"x":0.7730192542076111,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.9820955395698547,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7730192542076111,0.8003003001213074,0.8201285004615784,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7644539475440979,"y":0.815315306186676},{"x":0.7301927208900452,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.993151843547821,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7301927208900452,0.8003003001213074,0.7644539475440979,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.8003003001213074},{"x":0.721627414226532,"y":0.8003003001213074},{"x":0.721627414226532,"y":0.815315306186676},{"x":0.7044968008995056,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.9797145128250122,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7044968008995056,0.8003003001213074,0.721627414226532,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6959314942359924,"y":0.815315306186676},{"x":0.6852248311042786,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.9948012828826904,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6852248311042786,0.8003003001213074,0.6959314942359924,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6766595244407654,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6766595244407654,"y":0.815315306186676},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9906316995620728,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6295503377914429,0.8018018007278442,0.6766595244407654,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9185983538627625,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6167023777961731,0.8018018007278442,0.6252676844596863,0.8168168067932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9833490252494812,"dir":"ltr","boundary":[0.6117023777961731,0.7933003001213074,0.8829443502426148,0.8208138055801392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8408408164978027},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9668591618537903,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.8265524506568909,0.8288288116455078,0.8779443502426147,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8408408164978027},{"x":0.762312650680542,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.7195815443992615,"dir":"rtl","str":"...............","boundary":[0.762312650680542,0.8288288116455078,0.8286938071250916,0.8408408164978027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8408408164978027},{"x":0.762312650680542,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.7902323007583618,"dir":"ltr","boundary":[0.757312650680542,0.8218288116455078,0.8829443502426148,0.8478408164978027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8650963306427002,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8663663864135742},{"x":0.8650963306427002,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.9244601726531982,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8650963306427002,0.8513513803482056,0.8779443502426147,0.8663663864135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8586723804473877,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8586723804473877,"y":0.8663663864135742},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.3962363004684448,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.7773019075393677,0.8513513803482056,0.8586723804473877,0.8663663864135742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8663663864135742},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.4968503713607788,"dir":"ltr","boundary":[0.7723019075393677,0.8443513803482056,0.8829443502426148,0.8733663864135742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.8783783912658691},{"x":0.8779443502426147,"y":0.879879891872406},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8918918967247009},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8903903961181641}]},"confidence":0.9922260642051697,"dir":"rtl","str":"بودجه","boundary":[0.8394004106521606,0.8783783912658691,0.8779443502426147,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.879879891872406},{"x":0.8394004106521606,"y":0.879879891872406},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8903903961181641},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8903903961181641}]},"confidence":0.9739190340042114,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.835117757320404,0.879879891872406,0.8372591137886047,0.8903903961181641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.8783783912658691},{"x":0.8779443502426147,"y":0.879879891872406},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8918918967247009},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8903903961181641}]},"confidence":0.9891749024391174,"dir":"ltr","boundary":[0.830117757320404,0.8713783912658691,0.8829443502426148,0.8988918967247009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.9009009003639221},{"x":0.8779443502426147,"y":0.9009009003639221},{"x":0.8779443502426147,"y":0.9144144058227539},{"x":0.8308351039886475,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9834858775138855,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.8308351039886475,0.9009009003639221,0.8779443502426147,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.9009009003639221},{"x":0.8222697973251343,"y":0.9009009003639221},{"x":0.8222697973251343,"y":0.9144144058227539},{"x":0.794432520866394,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.979949951171875,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.794432520866394,0.9009009003639221,0.8222697973251343,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.9009009003639221},{"x":0.7880085706710815,"y":0.9009009003639221},{"x":0.7880085706710815,"y":0.9159159064292908},{"x":0.7451820373535156,"y":0.9159159064292908}]},"confidence":0.9818750023841858,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7451820373535156,0.9009009003639221,0.7880085706710815,0.9159159064292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.9009009003639221},{"x":0.7387580275535583,"y":0.9009009003639221},{"x":0.7387580275535583,"y":0.9159159064292908},{"x":0.7237687110900879,"y":0.9159159064292908}]},"confidence":0.9951372146606445,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7237687110900879,0.9009009003639221,0.7387580275535583,0.9159159064292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.9009009003639221},{"x":0.7173447608947754,"y":0.9009009003639221},{"x":0.7173447608947754,"y":0.9159159064292908},{"x":0.6745182275772095,"y":0.9159159064292908}]},"confidence":0.9933257699012756,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6745182275772095,0.9009009003639221,0.7173447608947754,0.9159159064292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6680942177772522,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6680942177772522,"y":0.9159159064292908},{"x":0.6338329911231995,"y":0.9159159064292908}]},"confidence":0.9877147674560547,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6338329911231995,0.9009009003639221,0.6680942177772522,0.9159159064292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6316916346549988,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6316916346549988,"y":0.9159159064292908},{"x":0.6274089813232422,"y":0.9159159064292908}]},"confidence":0.9702479243278503,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6274089813232422,0.9009009003639221,0.6316916346549988,0.9159159064292908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.9009009003639221},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8993993997573853},{"x":0.8779443502426147,"y":0.9144144058227539},{"x":0.6274089813232422,"y":0.9159159064292908}]},"confidence":0.9857727885246277,"dir":"ltr","boundary":[0.6224089813232422,0.8939009003639221,0.8829443502426148,0.9214144058227539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.14864864945411682},{"x":0.49464666843414307,"y":0.14864864945411682},{"x":0.49464666843414307,"y":0.17417417466640472},{"x":0.2762312591075897,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.13056112825870514,"str":".............","boundary":[0.2762312591075897,0.14864864945411682,0.49464666843414307,0.17417417466640472]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.14864864945411682},{"x":0.49464666843414307,"y":0.14864864945411682},{"x":0.49464666843414307,"y":0.17417417466640472},{"x":0.2762312591075897,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.13056112825870514,"dir":"ltr","boundary":[0.2712312591075897,0.14164864945411682,0.49964666843414307,0.18117417466640473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.9339339137077332},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9339339137077332},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9429429173469543},{"x":0.49678799510002136,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.23474636673927307,"str":"ع","boundary":[0.49678799510002136,0.9339339137077332,0.5010706782341003,0.9429429173469543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.9339339137077332},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9339339137077332},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9429429173469543},{"x":0.49678799510002136,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.23474636673927307,"dir":"ltr","boundary":[0.49178799510002136,0.9269339137077331,0.5060706782341003,0.9499429173469544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16059957444667816,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16059957444667816,"y":0.12462462484836578},{"x":0.1370449662208557,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.8754541277885437,"str":"۹۸","boundary":[0.1370449662208557,0.11261261254549026,0.16059957444667816,0.12462462484836578]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.11261261254549026},{"x":0.2355460375547409,"y":0.11261261254549026},{"x":0.2355460375547409,"y":0.12462462484836578},{"x":0.16488222777843475,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.8648166656494141,"str":".............","boundary":[0.16488222777843475,0.11261261254549026,0.2355460375547409,0.12462462484836578]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.11261261254549026},{"x":0.2355460375547409,"y":0.11261261254549026},{"x":0.2355460375547409,"y":0.12462462484836578},{"x":0.1370449662208557,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.8662350177764893,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.10561261254549026,0.2405460375547409,0.1316246248483658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.13963964581489563},{"x":0.16274090111255646,"y":0.13963964581489563},{"x":0.16274090111255646,"y":0.14864864945411682},{"x":0.1434689462184906,"y":0.14864864945411682}]},"confidence":0.8587175607681274,"str":"۹۸","boundary":[0.1434689462184906,0.13963964581489563,0.16274090111255646,0.14864864945411682]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.13963964581489563},{"x":0.22269807755947113,"y":0.13963964581489563},{"x":0.22269807755947113,"y":0.14864864945411682},{"x":0.16488222777843475,"y":0.14864864945411682}]},"confidence":0.7202983498573303,"str":"..............","boundary":[0.16488222777843475,0.13963964581489563,0.22269807755947113,0.14864864945411682]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.13963964581489563},{"x":0.22269807755947113,"y":0.13963964581489563},{"x":0.22269807755947113,"y":0.14864864945411682},{"x":0.1434689462184906,"y":0.14864864945411682}]},"confidence":0.7376007437705994,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.13263964581489562,0.22769807755947113,0.15564864945411683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.16516517102718353},{"x":0.15203426778316498,"y":0.16516517102718353},{"x":0.15203426778316498,"y":0.1756756752729416},{"x":0.1434689462184906,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.7097328901290894,"str":"۹","boundary":[0.1434689462184906,0.16516517102718353,0.15203426778316498,0.1756756752729416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.16366367042064667},{"x":0.21841542422771454,"y":0.1621621549129486},{"x":0.21841542422771454,"y":0.17417417466640472},{"x":0.15631692111492157,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.8184845447540283,"str":".............","boundary":[0.15631692111492157,0.16366367042064667,0.21841542422771454,0.17417417466640472]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.16366367042064667},{"x":0.21841542422771454,"y":0.16366367042064667},{"x":0.21841542422771454,"y":0.17417417466640472},{"x":0.1434689462184906,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.8107165694236755,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.15666367042064666,0.22341542422771454,0.18117417466640473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.19069069623947144},{"x":0.1434689462184906,"y":0.19069069623947144},{"x":0.1434689462184906,"y":0.19969969987869263},{"x":0.1370449662208557,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.8601502776145935,"str":")","boundary":[0.1370449662208557,0.19069069623947144,0.1434689462184906,0.19969969987869263]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.19069069623947144},{"x":0.15417559444904327,"y":0.19069069623947144},{"x":0.15417559444904327,"y":0.19969969987869263},{"x":0.1456102728843689,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.5135335922241211,"str":"+","boundary":[0.1456102728843689,0.19069069623947144,0.15417559444904327,0.19969969987869263]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.19069069623947144},{"x":0.16274090111255646,"y":0.19069069623947144},{"x":0.16274090111255646,"y":0.19969969987869263},{"x":0.15631692111492157,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.6809154748916626,"str":")","boundary":[0.15631692111492157,0.19069069623947144,0.16274090111255646,0.19969969987869263]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.18918919563293457},{"x":0.20985010266304016,"y":0.18918919563293457},{"x":0.21199142932891846,"y":0.19819819927215576},{"x":0.16702355444431305,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.788955807685852,"str":"...........","boundary":[0.16488222777843475,0.18918919563293457,0.21199142932891846,0.19819819927215576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.19069069623947144},{"x":0.20985010266304016,"y":0.1876876950263977},{"x":0.21199142932891846,"y":0.19819819927215576},{"x":0.1370449662208557,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.766650915145874,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.18369069623947143,0.21699142932891846,0.20519819927215577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.21471472084522247},{"x":0.16488222777843475,"y":0.21471472084522247},{"x":0.16488222777843475,"y":0.22522522509098053},{"x":0.1370449662208557,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.9564470052719116,"str":"۱۰۴","boundary":[0.1370449662208557,0.21471472084522247,0.16488222777843475,0.22522522509098053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.21471472084522247},{"x":0.20342612266540527,"y":0.21471472084522247},{"x":0.20342612266540527,"y":0.22522522509098053},{"x":0.16702355444431305,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.9092761874198914,"str":".........","boundary":[0.16702355444431305,0.21471472084522247,0.20342612266540527,0.22522522509098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.21471472084522247},{"x":0.20342612266540527,"y":0.21471472084522247},{"x":0.20342612266540527,"y":0.22522522509098053},{"x":0.1370449662208557,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.9210689067840576,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.20771472084522247,0.20842612266540528,0.23222522509098054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.24024024605751038},{"x":0.15203426778316498,"y":0.24024024605751038},{"x":0.15417559444904327,"y":0.2522522509098053},{"x":0.1370449662208557,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.8642017841339111,"str":"۱۳","boundary":[0.13490363955497742,0.24024024605751038,0.15417559444904327,0.2522522509098053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.24024024605751038},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2387387454509735},{"x":0.21841542422771454,"y":0.25075075030326843},{"x":0.15631692111492157,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.758118212223053,"str":".............","boundary":[0.15631692111492157,0.24024024605751038,0.21841542422771454,0.25075075030326843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.24024024605751038},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2387387454509735},{"x":0.21841542422771454,"y":0.25075075030326843},{"x":0.1370449662208557,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.772262692451477,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.23324024605751037,0.22341542422771454,0.25775075030326844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.29279279708862305},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16274090111255646,"y":0.30480480194091797},{"x":0.12633833289146423,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.8358402848243713,"str":"۱۳۳","boundary":[0.12633833289146423,0.29279279708862305,0.16274090111255646,0.30480480194091797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16916488111019135,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16916488111019135,"y":0.30480480194091797},{"x":0.16488222777843475,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9224750995635986,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.2912912964820862,0.16916488111019135,0.30480480194091797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.29279279708862305},{"x":0.16916488111019135,"y":0.2912912964820862},{"x":0.16916488111019135,"y":0.30480480194091797},{"x":0.12633833289146423,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.8574990034103394,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.28579279708862304,0.17416488111019135,0.311804801940918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13276231288909912,"y":0.3198198080062866},{"x":0.16274090111255646,"y":0.31831830739974976},{"x":0.16274090111255646,"y":0.33033034205436707},{"x":0.13276231288909912,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.8949494957923889,"str":"۱۳۳","boundary":[0.13276231288909912,0.3198198080062866,0.16274090111255646,0.33033034205436707]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.31831830739974976},{"x":0.16916488111019135,"y":0.31831830739974976},{"x":0.16916488111019135,"y":0.33033034205436707},{"x":0.16488222777843475,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9296277761459351,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.31831830739974976,0.16916488111019135,0.33033034205436707]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13276231288909912,"y":0.3198198080062866},{"x":0.16916488111019135,"y":0.31831830739974976},{"x":0.16916488111019135,"y":0.33033034205436707},{"x":0.13276231288909912,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9036190509796143,"dir":"ltr","boundary":[0.12776231288909912,0.3128198080062866,0.17416488111019135,0.33733034205436707],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.3453453481197357},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3453453481197357},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3543543517589569},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9102049469947815,"str":"۱۳۵","boundary":[0.1370449662208557,0.3453453481197357,0.16274090111255646,0.3543543517589569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.3453453481197357},{"x":0.22483940422534943,"y":0.3453453481197357},{"x":0.22483940422534943,"y":0.3543543517589569},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.7531372904777527,"str":"..............","boundary":[0.16702355444431305,0.3453453481197357,0.22483940422534943,0.3543543517589569]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.3453453481197357},{"x":0.22483940422534943,"y":0.3453453481197357},{"x":0.22483940422534943,"y":0.3543543517589569},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.780855119228363,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.3383453481197357,0.22983940422534943,0.3613543517589569],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.3708708584308624},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3708708584308624},{"x":0.16274090111255646,"y":0.38138139247894287},{"x":0.13490363955497742,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9089606404304504,"str":"۱۳۶","boundary":[0.13490363955497742,0.3708708584308624,0.16274090111255646,0.38138139247894287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.3708708584308624},{"x":0.16916488111019135,"y":0.3708708584308624},{"x":0.16916488111019135,"y":0.379879891872406},{"x":0.16488222777843475,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.8430869579315186,"str":"..","boundary":[0.16488222777843475,0.3708708584308624,0.16916488111019135,0.379879891872406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.3708708584308624},{"x":0.16916488111019135,"y":0.3708708584308624},{"x":0.16916488111019135,"y":0.38138139247894287},{"x":0.13490363955497742,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.8826111555099487,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.3638708584308624,0.17416488111019135,0.3883813924789429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.39489489793777466},{"x":0.15417559444904327,"y":0.39489489793777466},{"x":0.15417559444904327,"y":0.4054054021835327},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.788277268409729,"str":"۱۳","boundary":[0.1370449662208557,0.39489489793777466,0.15417559444904327,0.4054054021835327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.39489489793777466},{"x":0.22483940422534943,"y":0.39489489793777466},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4054054021835327},{"x":0.15631692111492157,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.7213606238365173,"str":"...............","boundary":[0.15631692111492157,0.39489489793777466,0.22483940422534943,0.4054054021835327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.39489489793777466},{"x":0.22483940422534943,"y":0.39489489793777466},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4054054021835327},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.7292331457138062,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.38789489793777465,0.22983940422534943,0.4124054021835327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13276231288909912,"y":0.4189189076423645},{"x":0.16059957444667816,"y":0.4189189076423645},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4324324429035187},{"x":0.13276231288909912,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.6336606740951538,"str":"۱۳۹","boundary":[0.13276231288909912,0.4189189076423645,0.15845824778079987,0.4324324429035187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.4189189076423645},{"x":0.16916488111019135,"y":0.4189189076423645},{"x":0.16916488111019135,"y":0.4309309422969818},{"x":0.16274090111255646,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.8609410524368286,"str":".","boundary":[0.16274090111255646,0.4189189076423645,0.16916488111019135,0.4309309422969818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13276231288909912,"y":0.4189189076423645},{"x":0.16916488111019135,"y":0.4189189076423645},{"x":0.16916488111019135,"y":0.4324324429035187},{"x":0.13276231288909912,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.6904807686805725,"dir":"ltr","boundary":[0.12776231288909912,0.4119189076423645,0.17416488111019135,0.4394324429035187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4444444477558136},{"x":0.16488222777843475,"y":0.4444444477558136},{"x":0.16488222777843475,"y":0.4564564526081085},{"x":0.13490363955497742,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9698221683502197,"str":"۱۴۰","boundary":[0.13490363955497742,0.4444444477558136,0.16488222777843475,0.4564564526081085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4444444477558136},{"x":0.16488222777843475,"y":0.4444444477558136},{"x":0.16488222777843475,"y":0.4564564526081085},{"x":0.13490363955497742,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9698221683502197,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.4374444477558136,0.16988222777843476,0.4634564526081085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16059957444667816,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16059957444667816,"y":0.48048049211502075},{"x":0.13490363955497742,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9609271883964539,"str":"۱۴۶","boundary":[0.13490363955497742,0.4699699580669403,0.16059957444667816,0.48048049211502075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16702355444431305,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16702355444431305,"y":0.48048049211502075},{"x":0.16488222777843475,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9643195271492004,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.4699699580669403,0.16702355444431305,0.48048049211502075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16702355444431305,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16702355444431305,"y":0.48048049211502075},{"x":0.13490363955497742,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9617752432823181,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.4629699580669403,0.17202355444431305,0.48748049211502076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4954954981803894},{"x":0.16274090111255646,"y":0.4954954981803894},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5060060024261475},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9431348443031311,"str":"۱۴۸","boundary":[0.13490363955497742,0.4954954981803894,0.16274090111255646,0.5060060024261475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.4954954981803894},{"x":0.22698073089122772,"y":0.4954954981803894},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5060060024261475},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.78452467918396,"str":"...............","boundary":[0.16488222777843475,0.4954954981803894,0.22698073089122772,0.5060060024261475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4954954981803894},{"x":0.22698073089122772,"y":0.4954954981803894},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5060060024261475},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.8109596967697144,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.4884954981803894,0.23198073089122773,0.5130060024261475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5195195078849792},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5195195078849792},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5315315127372742},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9607234001159668,"str":"۱۵۱","boundary":[0.13490363955497742,0.5195195078849792,0.16488222777843475,0.5315315127372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.5195195078849792},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5195195078849792},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5315315127372742},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9492762088775635,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.5195195078849792,0.17344753444194794,0.5315315127372742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5195195078849792},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5195195078849792},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5315315127372742},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.957861602306366,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.5125195078849792,0.17844753444194794,0.5385315127372742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5465465188026428},{"x":0.16059957444667816,"y":0.545045018196106},{"x":0.16059957444667816,"y":0.5555555820465088},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9612047076225281,"str":"۱۵۲","boundary":[0.13490363955497742,0.5465465188026428,0.16059957444667816,0.5555555820465088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.545045018196106},{"x":0.16702355444431305,"y":0.545045018196106},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5555555820465088},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9321666955947876,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.545045018196106,0.16702355444431305,0.5555555820465088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5465465188026428},{"x":0.16702355444431305,"y":0.545045018196106},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5555555820465088},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9539452195167542,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.5395465188026428,0.17202355444431305,0.5625555820465088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5810810923576355},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9527012705802917,"str":"۱۵۳","boundary":[0.1370449662208557,0.5720720887184143,0.16274090111255646,0.5810810923576355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5810810923576355},{"x":0.16702355444431305,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9205454587936401,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.5720720887184143,0.16916488111019135,0.5810810923576355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5720720887184143},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5810810923576355},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.94466233253479,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.5650720887184143,0.17416488111019135,0.5880810923576355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5960960984230042},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5960960984230042},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6066066026687622},{"x":0.13490363955497742,"y":0.6066066026687622}]},"confidence":0.9617025852203369,"str":"۱۵۴","boundary":[0.13490363955497742,0.5960960984230042,0.16274090111255646,0.6066066026687622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.5960960984230042},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5960960984230042},{"x":0.17130620777606964,"y":0.6066066026687622},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6066066026687622}]},"confidence":0.918373703956604,"str":"..","boundary":[0.16488222777843475,0.5960960984230042,0.17130620777606964,0.6066066026687622]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5960960984230042},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5960960984230042},{"x":0.17130620777606964,"y":0.6066066026687622},{"x":0.13490363955497742,"y":0.6066066026687622}]},"confidence":0.9443710446357727,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.5890960984230041,0.17630620777606965,0.6136066026687622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6216216087341309},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6216216087341309},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6321321129798889},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6321321129798889}]},"confidence":0.9606597423553467,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1370449662208557,0.6216216087341309,0.16274090111255646,0.6321321129798889]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.6216216087341309},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6216216087341309},{"x":0.21841542422771454,"y":0.630630612373352},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6321321129798889}]},"confidence":0.7402817010879517,"str":".............","boundary":[0.16488222777843475,0.6216216087341309,0.21841542422771454,0.630630612373352]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6216216087341309},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6216216087341309},{"x":0.21841542422771454,"y":0.630630612373352},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6321321129798889}]},"confidence":0.7816025614738464,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.6146216087341309,0.22341542422771454,0.6376306123733521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.6471471190452576},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6456456184387207},{"x":0.16702355444431305,"y":0.6561561822891235},{"x":0.139186292886734,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.8933610320091248,"str":"۱۵۸","boundary":[0.139186292886734,0.6471471190452576,0.16702355444431305,0.6561561822891235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.6456456184387207},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6456456184387207},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6561561822891235},{"x":0.16702355444431305,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.579710066318512,"str":"..............","boundary":[0.16702355444431305,0.6456456184387207,0.22483940422534943,0.6561561822891235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.6471471190452576},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6456456184387207},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6561561822891235},{"x":0.139186292886734,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.6350602507591248,"dir":"ltr","boundary":[0.134186292886734,0.6401471190452576,0.22983940422534943,0.6631561822891235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6711711883544922},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6711711883544922},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6816816926002502},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9318217635154724,"str":"۱۵۸","boundary":[0.1370449662208557,0.6711711883544922,0.16274090111255646,0.6816816926002502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.6711711883544922},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6711711883544922},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6816816926002502},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.6610145568847656,"str":"..............","boundary":[0.16488222777843475,0.6711711883544922,0.22269807755947113,0.6816816926002502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6711711883544922},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6711711883544922},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6816816926002502},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.7088040709495544,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.6641711883544922,0.22769807755947113,0.6886816926002503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6766595244407654,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.5445062518119812,"dir":"rtl","str":"مدیری","boundary":[0.6788008809089661,0.7882882952690125,0.7023554444313049,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8213213086128235},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8093093037605286}]},"confidence":0.17318013310432434,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.16916488111019135,0.7747747898101807,0.6680942177772522,0.8213213086128235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8228228092193604},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8093093037605286}]},"confidence":0.3057965934276581,"dir":"ltr","boundary":[0.16416488111019134,0.7677747898101807,0.7073554444313049,0.8298228092193604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.6966966986656189},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6966966986656189},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7057057023048401},{"x":0.13490363955497742,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9612399339675903,"str":"۱۶۰","boundary":[0.13490363955497742,0.6966966986656189,0.15845824778079987,0.7057057023048401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.6966966986656189},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6966966986656189},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7057057023048401},{"x":0.13490363955497742,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9612399339675903,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.6896966986656189,0.16345824778079987,0.7127057023048401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.7492492198944092},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7492492198944092},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7612612843513489},{"x":0.12633833289146423,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.5517677068710327,"str":"١٦١","boundary":[0.12633833289146423,0.7492492198944092,0.15845824778079987,0.7612612843513489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.7492492198944092},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7477477192878723},{"x":0.22483940422534943,"y":0.759759783744812},{"x":0.16488222777843475,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.8666085600852966,"str":"...........","boundary":[0.16488222777843475,0.7492492198944092,0.22483940422534943,0.759759783744812]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.7492492198944092},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7477477192878723},{"x":0.22483940422534943,"y":0.759759783744812},{"x":0.12633833289146423,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.7991426587104797,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.7422492198944092,0.22983940422534943,0.766759783744812],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.7762762904167175},{"x":0.16059957444667816,"y":0.7762762904167175},{"x":0.16059957444667816,"y":0.7867867946624756},{"x":0.13490363955497742,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9592460989952087,"str":"۱۶۱","boundary":[0.13490363955497742,0.7762762904167175,0.16059957444667816,0.7867867946624756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.7762762904167175},{"x":0.21413275599479675,"y":0.7762762904167175},{"x":0.21413275599479675,"y":0.7867867946624756},{"x":0.16488222777843475,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.6831434369087219,"str":"............","boundary":[0.16488222777843475,0.7762762904167175,0.21413275599479675,0.7867867946624756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.7762762904167175},{"x":0.21413275599479675,"y":0.7777777910232544},{"x":0.21413275599479675,"y":0.7867867946624756},{"x":0.13490363955497742,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.7383639812469482,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.7692762904167175,0.21913275599479676,0.7937867946624756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.8018018007278442},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8018018007278442},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8123123049736023},{"x":0.139186292886734,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9597437977790833,"str":"۱۶۲","boundary":[0.139186292886734,0.8018018007278442,0.16488222777843475,0.8123123049736023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.8018018007278442},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8018018007278442},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8108108043670654},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8108108043670654}]},"confidence":0.8051127791404724,"str":".","boundary":[0.16702355444431305,0.8018018007278442,0.16916488111019135,0.8108108043670654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.8018018007278442},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8018018007278442},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8123123049736023},{"x":0.139186292886734,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9210860729217529,"dir":"ltr","boundary":[0.134186292886734,0.7948018007278442,0.17416488111019135,0.8193123049736023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8243243098258972},{"x":0.16274090111255646,"y":0.827327311038971},{"x":0.15845824778079987,"y":0.8393393158912659},{"x":0.13490363955497742,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9780268669128418,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1370449662208557,0.8243243098258972,0.15845824778079987,0.8393393158912659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.827327311038971},{"x":0.19914346933364868,"y":0.8303303122520447},{"x":0.19700214266777039,"y":0.8423423171043396},{"x":0.16059957444667816,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.7620126008987427,"str":"........","boundary":[0.16274090111255646,0.827327311038971,0.19700214266777039,0.8423423171043396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.8513513803482056},{"x":0.16274090111255646,"y":0.8513513803482056},{"x":0.16274090111255646,"y":0.8618618845939636},{"x":0.13490363955497742,"y":0.8618618845939636}]},"confidence":0.9284850358963013,"str":"۱۶۸","boundary":[0.13490363955497742,0.8513513803482056,0.16274090111255646,0.8618618845939636]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.8513513803482056},{"x":0.22269807755947113,"y":0.8513513803482056},{"x":0.22269807755947113,"y":0.8618618845939636},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8618618845939636}]},"confidence":0.5966082215309143,"str":"..............","boundary":[0.16488222777843475,0.8513513803482056,0.22269807755947113,0.8618618845939636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.8243243098258972},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8288288116455078},{"x":0.22055675089359283,"y":0.8663663864135742},{"x":0.13276231288909912,"y":0.8618618845939636}]},"confidence":0.7202911376953125,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.8173243098258972,0.22555675089359284,0.8733663864135742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8783783912658691},{"x":0.16059957444667816,"y":0.8783783912658691},{"x":0.16059957444667816,"y":0.8873873949050903},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.92542964220047,"str":"۱۷۱","boundary":[0.1370449662208557,0.8783783912658691,0.16059957444667816,0.8873873949050903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.8783783912658691},{"x":0.21413275599479675,"y":0.8783783912658691},{"x":0.21413275599479675,"y":0.8873873949050903},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.6455283761024475,"str":"............","boundary":[0.16702355444431305,0.8783783912658691,0.21413275599479675,0.8873873949050903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8783783912658691},{"x":0.21413275599479675,"y":0.8783783912658691},{"x":0.21413275599479675,"y":0.8873873949050903},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.701508641242981,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.8713783912658691,0.21913275599479676,0.8943873949050903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.902402400970459},{"x":0.16274090111255646,"y":0.902402400970459},{"x":0.16274090111255646,"y":0.9114114046096802},{"x":0.13490363955497742,"y":0.9114114046096802}]},"confidence":0.953021764755249,"str":"۱۷۵","boundary":[0.13490363955497742,0.902402400970459,0.16274090111255646,0.9114114046096802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.902402400970459},{"x":0.20556744933128357,"y":0.902402400970459},{"x":0.20556744933128357,"y":0.9114114046096802},{"x":0.16488222777843475,"y":0.9114114046096802}]},"confidence":0.823352575302124,"str":"..........","boundary":[0.16488222777843475,0.902402400970459,0.20556744933128357,0.9114114046096802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.902402400970459},{"x":0.20556744933128357,"y":0.902402400970459},{"x":0.20556744933128357,"y":0.9114114046096802},{"x":0.13490363955497742,"y":0.9114114046096802}]},"confidence":0.853276252746582,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.895402400970459,0.21056744933128357,0.9184114046096802],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/vkCmQqFuhgSkWdBP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/auOnNmjMoCNKMzDX.jpg","blurred":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/AFIEpodOJHllPebS.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00025523982607067523,0.0001563229908993294,0.9981093268731421,0.9985759137886782]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8779443502426147,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8394004106521606,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.9659783244132996,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.8372591137886047,0.1111111119389534,0.8779443502426147,0.12462462484836578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.11261261254549026},{"x":0.835117757320404,"y":0.11261261254549026},{"x":0.835117757320404,"y":0.12612612545490265},{"x":0.8265524506568909,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.9076602458953857,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8265524506568909,0.11261261254549026,0.835117757320404,0.12612612545490265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8779443502426147,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8265524506568909,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.9562586545944214,"dir":"ltr","boundary":[0.8215524506568909,0.1041111119389534,0.8829443502426148,0.1316246248483658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8779443502426147,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8329764604568481,"y":0.14714714884757996}]},"confidence":0.9777592420578003,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8329764604568481,0.1366366297006607,0.8779443502426147,0.14714714884757996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8308351039886475,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8308351039886475,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7965738773345947,"y":0.14714714884757996}]},"confidence":0.8608973026275635,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.7965738773345947,0.1366366297006607,0.8308351039886475,0.14714714884757996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8779443502426147,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7965738773345947,"y":0.14714714884757996}]},"confidence":0.9058442115783691,"dir":"ltr","boundary":[0.7915738773345947,0.1296366297006607,0.8829443502426148,0.15414714884757996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8779443502426147,"y":0.20270270109176636},{"x":0.8394004106521606,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9778844714164734,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.8394004106521606,0.1876876950263977,0.8779443502426147,0.20270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8308351039886475,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8308351039886475,"y":0.20270270109176636},{"x":0.7815845608711243,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9909508228302002,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7815845608711243,0.1876876950263977,0.8308351039886475,0.20270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7751606106758118,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7751606106758118,"y":0.20270270109176636},{"x":0.7665953040122986,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9947565197944641,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7665953040122986,0.1876876950263977,0.7751606106758118,0.20270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7580299973487854,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7580299973487854,"y":0.20270270109176636},{"x":0.7259100675582886,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9936761856079102,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.7259100675582886,0.1876876950263977,0.7580299973487854,0.20270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7237687110900879,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7237687110900879,"y":0.20270270109176636},{"x":0.721627414226532,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9536789655685425,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.721627414226532,0.1876876950263977,0.7237687110900879,0.20270270109176636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8779443502426147,"y":0.20270270109176636},{"x":0.721627414226532,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9850910305976868,"dir":"ltr","boundary":[0.716627414226532,0.1806876950263977,0.8829443502426148,0.20970270109176636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8758029937744141,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8779443502426147,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9770354628562927,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8394004106521606,0.21621622145175934,0.8779443502426147,0.22372372448444366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.21921922266483307},{"x":0.835117757320404,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2267267256975174},{"x":0.8051391839981079,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9062402248382568,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.802997887134552,0.21921922266483307,0.8372591137886047,0.2267267256975174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8758029937744141,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8779443502426147,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8051391839981079,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9334691762924194,"dir":"ltr","boundary":[0.797997887134552,0.21221922266483306,0.8829443502426148,0.23072372448444367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8779443502426147,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8394004106521606,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9860795140266418,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.8394004106521606,0.2387387454509735,0.8779443502426147,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8308351039886475,"y":0.25375375151634216},{"x":0.802997887134552,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9501422047615051,"dir":"rtl","str":"حقایق","boundary":[0.802997887134552,0.2387387454509735,0.8308351039886475,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8008565306663513,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8008565306663513,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7537473440170288,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.30113252997398376,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.7537473440170288,0.2387387454509735,0.8008565306663513,0.25375375151634216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8779443502426147,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7537473440170288,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.6688690185546875,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.2317387454509735,0.8829443502426148,0.26075375151634217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8479657173156738,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8779443502426147,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8479657173156738,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9866712689399719,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.8479657173156738,0.2642642557621002,0.8779443502426147,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8394004106521606,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8008565306663513,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9912254214286804,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.8008565306663513,0.2642642557621002,0.8394004106521606,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.2642642557621002},{"x":0.794432520866394,"y":0.2642642557621002},{"x":0.794432520866394,"y":0.27927929162979126},{"x":0.7644539475440979,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.993708610534668,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7644539475440979,0.2642642557621002,0.794432520866394,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7558886408805847,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7558886408805847,"y":0.27927929162979126},{"x":0.7323340177536011,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9910787343978882,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.7323340177536011,0.2642642557621002,0.7558886408805847,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7259100675582886,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7259100675582886,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6937901377677917,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9909273982048035,"dir":"rtl","str":"کاران","boundary":[0.6937901377677917,0.2642642557621002,0.7259100675582886,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6895074844360352,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6895074844360352,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6745182275772095,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9443560838699341,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6745182275772095,0.2642642557621002,0.6895074844360352,0.27927929162979126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8779443502426147,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6745182275772095,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9850044846534729,"dir":"ltr","boundary":[0.6695182275772095,0.2572642557621002,0.8829443502426148,0.28627929162979127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8779443502426147,"y":0.30480480194091797},{"x":0.8501070737838745,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9733772873878479,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.8501070737838745,0.2897897958755493,0.8779443502426147,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8415417671203613,"y":0.30480480194091797},{"x":0.8008565306663513,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9781415462493896,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.8008565306663513,0.2897897958755493,0.8415417671203613,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7922912240028381,"y":0.30480480194091797},{"x":0.762312650680542,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9936390519142151,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.762312650680542,0.2897897958755493,0.7922912240028381,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7537473440170288,"y":0.30480480194091797},{"x":0.7173447608947754,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9956516027450562,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7173447608947754,0.2897897958755493,0.7537473440170288,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7087794542312622,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7087794542312622,"y":0.30480480194091797},{"x":0.6788008809089661,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9929660558700562,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6788008809089661,0.2897897958755493,0.7087794542312622,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6723768711090088,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6723768711090088,"y":0.30480480194091797},{"x":0.6274089813232422,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9958240985870361,"dir":"rtl","str":"متوقف","boundary":[0.6274089813232422,0.2897897958755493,0.6723768711090088,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.2897897958755493},{"x":0.618843674659729,"y":0.2897897958755493},{"x":0.618843674659729,"y":0.30480480194091797},{"x":0.5931477546691895,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9878571033477783,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5931477546691895,0.2897897958755493,0.618843674659729,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.2897897958755493},{"x":0.5824410915374756,"y":0.2897897958755493},{"x":0.5824410915374756,"y":0.30480480194091797},{"x":0.5524625182151794,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9949586391448975,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.5524625182151794,0.2897897958755493,0.5824410915374756,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.2897897958755493},{"x":0.5438972115516663,"y":0.2897897958755493},{"x":0.5438972115516663,"y":0.30480480194091797},{"x":0.5032119750976562,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9685969352722168,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.5032119750976562,0.2897897958755493,0.5438972115516663,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.2897897958755493},{"x":0.5010706782341003,"y":0.2897897958755493},{"x":0.5010706782341003,"y":0.30480480194091797},{"x":0.49892932176589966,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.9037966728210449,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49892932176589966,0.2897897958755493,0.5010706782341003,0.30480480194091797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8779443502426147,"y":0.30480480194091797},{"x":0.49892932176589966,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.984259307384491,"dir":"ltr","boundary":[0.49392932176589965,0.2827897958755493,0.8829443502426148,0.311804801940918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8758029937744141,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8758029937744141,"y":0.3288288414478302},{"x":0.8501070737838745,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9725539684295654,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.8501070737838745,0.31381380558013916,0.8758029937744141,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8415417671203613,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9820622801780701,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.7987151741981506,0.31381380558013916,0.8415417671203613,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7901498675346375,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9949448108673096,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7773019075393677,0.31381380558013916,0.7901498675346375,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7708779573440552,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7708779573440552,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9926941990852356,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7259100675582886,0.31381380558013916,0.7708779573440552,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7173447608947754,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3288288414478302},{"x":0.6895074844360352,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9883855581283569,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6895074844360352,0.31381380558013916,0.7173447608947754,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.31381380558013916},{"x":0.680942177772522,"y":0.31381380558013916},{"x":0.680942177772522,"y":0.3288288414478302},{"x":0.6509636044502258,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9973129034042358,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.6509636044502258,0.31381380558013916,0.680942177772522,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.315315306186676},{"x":0.6466809511184692,"y":0.315315306186676},{"x":0.6466809511184692,"y":0.33033034205436707},{"x":0.640256941318512,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.946759819984436,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.640256941318512,0.315315306186676,0.6466809511184692,0.33033034205436707]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8758029937744141,"y":0.3123123049736023},{"x":0.8758029937744141,"y":0.3288288414478302},{"x":0.640256941318512,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.985900342464447,"dir":"ltr","boundary":[0.635256941318512,0.30681380558013915,0.8808029937744141,0.3358288414478302],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3558558523654938},{"x":0.8201285004615784,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9915134310722351,"dir":"rtl","str":"مشاوران","boundary":[0.8201285004615784,0.3378378450870514,0.8779443502426147,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8137044906616211,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8137044906616211,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7794432640075684,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9945576190948486,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.7794432640075684,0.3378378450870514,0.8137044906616211,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7730192542076111,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7730192542076111,"y":0.3558558523654938},{"x":0.762312650680542,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9888083934783936,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.762312650680542,0.3378378450870514,0.7730192542076111,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7558886408805847,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7558886408805847,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7301927208900452,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9656120538711548,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7301927208900452,0.3378378450870514,0.7558886408805847,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.3021809756755829,"dir":"rtl","str":"...................","boundary":[0.6274089813232422,0.33933934569358826,0.7259100675582886,0.3558558523654938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.642935574054718,"dir":"ltr","boundary":[0.6224089813232422,0.3308378450870514,0.8829443502426148,0.3628558523654938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8758029937744141,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8758029937744141,"y":0.3768768906593323},{"x":0.8286938071250916,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9831653833389282,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8286938071250916,0.3633633553981781,0.8758029937744141,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8201285004615784,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8222697973251343,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7922912240028381,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9894406199455261,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7901498675346375,0.36486485600471497,0.8222697973251343,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7880085706710815,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7880085706710815,"y":0.379879891872406},{"x":0.7794432640075684,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.8023333549499512,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7794432640075684,0.36486485600471497,0.7880085706710815,0.379879891872406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8758029937744141,"y":0.36186185479164124},{"x":0.8758029937744141,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7794432640075684,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9488815665245056,"dir":"ltr","boundary":[0.7744432640075684,0.35786485600471496,0.8808029937744141,0.3838768906593323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8779443502426147,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8779443502426147,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.990327000617981,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8372591137886047,0.4144144058227539,0.8779443502426147,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8286938071250916,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8265524506568909,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9707672595977783,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8222697973251343,0.4144144058227539,0.8265524506568909,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9706740975379944,"dir":"rtl","str":"ماخذ","boundary":[0.7880085706710815,0.41291290521621704,0.8115631937980652,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.4114114046096802},{"x":0.783725917339325,"y":0.4144144058227539},{"x":0.783725917339325,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7066380977630615,"y":0.42942944169044495}]},"confidence":0.5287894010543823,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.7087794542312622,0.4114114046096802,0.783725917339325,0.4324324429035187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.4099099040031433},{"x":0.8779443502426147,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7066380977630615,"y":0.42942944169044495}]},"confidence":0.7341169118881226,"dir":"ltr","boundary":[0.7037794542312622,0.4029099040031433,0.8829443502426148,0.4424354441165924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.93543541431427},{"x":0.5010706782341003,"y":0.93543541431427},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9414414167404175},{"x":0.49678799510002136,"y":0.9414414167404175}]},"confidence":0.28953757882118225,"str":"ه","boundary":[0.49678799510002136,0.93543541431427,0.5010706782341003,0.9414414167404175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.93543541431427},{"x":0.5010706782341003,"y":0.93543541431427},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9414414167404175},{"x":0.49678799510002136,"y":0.9414414167404175}]},"confidence":0.28953757882118225,"dir":"ltr","boundary":[0.49178799510002136,0.92843541431427,0.5060706782341003,0.9484414167404175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.1966966986656189},{"x":0.2976445257663727,"y":0.1966966986656189},{"x":0.2976445257663727,"y":0.19819819927215576},{"x":0.2912205457687378,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.27080705761909485,"str":"…","boundary":[0.2912205457687378,0.1966966986656189,0.2976445257663727,0.19819819927215576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.1966966986656189},{"x":0.34903639554977417,"y":0.1966966986656189},{"x":0.34903639554977417,"y":0.19969969987869263},{"x":0.2955031991004944,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.61940598487854,"str":".........","boundary":[0.2955031991004944,0.1966966986656189,0.34903639554977417,0.19969969987869263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.1966966986656189},{"x":0.34903639554977417,"y":0.1966966986656189},{"x":0.34903639554977417,"y":0.19969969987869263},{"x":0.2912205457687378,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.5845460891723633,"dir":"ltr","boundary":[0.2862205457687378,0.1896966986656189,0.3540363955497742,0.20669969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16274090111255646,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16274090111255646,"y":0.12312312424182892},{"x":0.1370449662208557,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9589208364486694,"str":"۱۷۲","boundary":[0.1370449662208557,0.11261261254549026,0.16274090111255646,0.12312312424182892]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16702355444431305,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16702355444431305,"y":0.12312312424182892},{"x":0.16488222777843475,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9311242699623108,"str":".","boundary":[0.16488222777843475,0.11261261254549026,0.16702355444431305,0.12312312424182892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16702355444431305,"y":0.11261261254549026},{"x":0.16702355444431305,"y":0.12312312424182892},{"x":0.1370449662208557,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.951971709728241,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.10561261254549026,0.17202355444431305,0.13012312424182892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.1366366297006607},{"x":0.16274090111255646,"y":0.1366366297006607},{"x":0.16274090111255646,"y":0.14714714884757996},{"x":0.1370449662208557,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9440001845359802,"str":"۱۷۳","boundary":[0.1370449662208557,0.1366366297006607,0.16274090111255646,0.14714714884757996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.13813814520835876},{"x":0.17558886110782623,"y":0.13813814520835876},{"x":0.17558886110782623,"y":0.14714714884757996},{"x":0.16488222777843475,"y":0.14714714884757996}]},"confidence":0.9575614929199219,"str":"...","boundary":[0.16488222777843475,0.13813814520835876,0.17558886110782623,0.14714714884757996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.1366366297006607},{"x":0.17558886110782623,"y":0.1366366297006607},{"x":0.17558886110782623,"y":0.14714714884757996},{"x":0.1370449662208557,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9507808685302734,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.1296366297006607,0.18058886110782624,0.15414714884757996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.18468467891216278},{"x":0.16274090111255646,"y":0.18468467891216278},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2012012004852295},{"x":0.12419699877500534,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.6281834244728088,"str":"١٧٤","boundary":[0.12419699877500534,0.18468467891216278,0.16274090111255646,0.2012012004852295]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.18468467891216278},{"x":0.22912205755710602,"y":0.18468467891216278},{"x":0.22912205755710602,"y":0.19969969987869263},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.8536861538887024,"str":"...........","boundary":[0.16274090111255646,0.18468467891216278,0.22912205755710602,0.19969969987869263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.18468467891216278},{"x":0.22912205755710602,"y":0.18468467891216278},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2012012004852295},{"x":0.12419699877500534,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.8053641319274902,"dir":"ltr","boundary":[0.11919699877500534,0.17768467891216277,0.23412205755710602,0.2082012004852295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16274090111255646,"y":0.21621622145175934},{"x":0.15845824778079987,"y":0.2267267256975174},{"x":0.13490363955497742,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9584769010543823,"str":"۱۷۴","boundary":[0.1370449662208557,0.2132132202386856,0.15845824778079987,0.2267267256975174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.21621622145175934},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2177177220582962},{"x":0.18201284110546112,"y":0.22972972691059113},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9192222952842712,"str":".....","boundary":[0.16702355444431305,0.21621622145175934,0.18201284110546112,0.22972972691059113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.24024024605751038},{"x":0.16274090111255646,"y":0.24024024605751038},{"x":0.16274090111255646,"y":0.24924924969673157},{"x":0.13490363955497742,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":0.8987958431243896,"str":"۱۷۵","boundary":[0.13490363955497742,0.24024024605751038,0.16274090111255646,0.24924924969673157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.24024024605751038},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2387387454509735},{"x":0.21841542422771454,"y":0.24924924969673157},{"x":0.16488222777843475,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.8185917139053345,"str":".............","boundary":[0.16488222777843475,0.24024024605751038,0.21841542422771454,0.24924924969673157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.2132132202386856},{"x":0.22269807755947113,"y":0.21621622145175934},{"x":0.21841542422771454,"y":0.25375375151634216},{"x":0.13276231288909912,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":0.8670675754547119,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.2062132202386856,0.22341542422771454,0.26075375151634217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.2657657563686371},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2657657563686371},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2747747600078583},{"x":0.1370449662208557,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9343751072883606,"str":"۱۷۷","boundary":[0.1370449662208557,0.2657657563686371,0.16274090111255646,0.2747747600078583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.2657657563686371},{"x":0.21413275599479675,"y":0.2657657563686371},{"x":0.21413275599479675,"y":0.2747747600078583},{"x":0.16702355444431305,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.6437008380889893,"str":"............","boundary":[0.16702355444431305,0.2657657563686371,0.21413275599479675,0.2747747600078583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.2657657563686371},{"x":0.21413275599479675,"y":0.2657657563686371},{"x":0.21413275599479675,"y":0.2747747600078583},{"x":0.1370449662208557,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.7018356919288635,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.2587657563686371,0.21913275599479676,0.2817747600078583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.2897897958755493},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2897897958755493},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3003003001213074},{"x":0.13490363955497742,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9249024987220764,"str":"۱۹۸","boundary":[0.13490363955497742,0.2897897958755493,0.16274090111255646,0.3003003001213074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.2897897958755493},{"x":0.22269807755947113,"y":0.2897897958755493},{"x":0.22269807755947113,"y":0.3003003001213074},{"x":0.16488222777843475,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.6601914167404175,"str":"..............","boundary":[0.16488222777843475,0.2897897958755493,0.22269807755947113,0.3003003001213074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.2897897958755493},{"x":0.22269807755947113,"y":0.2897897958755493},{"x":0.22269807755947113,"y":0.3003003001213074},{"x":0.13490363955497742,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.7069051265716553,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.2827897958755493,0.22769807755947113,0.3073003001213074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.315315306186676},{"x":0.16274090111255646,"y":0.315315306186676},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3243243098258972},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.6397280097007751,"str":"۱۹۹","boundary":[0.1370449662208557,0.315315306186676,0.16274090111255646,0.3243243098258972]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.315315306186676},{"x":0.22912205755710602,"y":0.315315306186676},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3243243098258972},{"x":0.16702355444431305,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.7056164741516113,"str":"...............","boundary":[0.16702355444431305,0.315315306186676,0.22912205755710602,0.3243243098258972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.315315306186676},{"x":0.22912205755710602,"y":0.315315306186676},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3243243098258972},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.6946350932121277,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.308315306186676,0.23412205755710602,0.3313243098258972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.33933934569358826},{"x":0.15845824778079987,"y":0.342342346906662},{"x":0.15845824778079987,"y":0.35285285115242004},{"x":0.13062098622322083,"y":0.3498498499393463}]},"confidence":0.873723566532135,"str":"۲۰۰","boundary":[0.13490363955497742,0.33933934569358826,0.15845824778079987,0.35285285115242004]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.34384384751319885},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3453453481197357},{"x":0.17773018777370453,"y":0.3543543517589569},{"x":0.16274090111255646,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.8503289818763733,"str":"....","boundary":[0.16488222777843475,0.34384384751319885,0.17773018777370453,0.3543543517589569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16059957444667816,"y":0.3633633553981781},{"x":0.16059957444667816,"y":0.3753753900527954},{"x":0.13490363955497742,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.8780973553657532,"str":"۲۰۱","boundary":[0.13490363955497742,0.36486485600471497,0.16059957444667816,0.3753753900527954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16059957444667816,"y":0.3633633553981781},{"x":0.19914346933364868,"y":0.3633633553981781},{"x":0.20128479599952698,"y":0.3753753900527954},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.8691948652267456,"str":"........","boundary":[0.16059957444667816,0.3633633553981781,0.20128479599952698,0.3753753900527954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13276231288909912,"y":0.33933934569358826},{"x":0.20342612266540527,"y":0.34384384751319885},{"x":0.19914346933364868,"y":0.379879891872406},{"x":0.12847965955734253,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.8672409653663635,"dir":"ltr","boundary":[0.12776231288909912,0.33233934569358825,0.20414346933364869,0.386879891872406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.42192190885543823},{"x":0.22912205755710602,"y":0.42192190885543823},{"x":0.22912205755710602,"y":0.42492491006851196},{"x":0.19700214266777039,"y":0.42492491006851196}]},"confidence":0.7066839933395386,"str":"......","boundary":[0.19700214266777039,0.42192190885543823,0.22912205755710602,0.42492491006851196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.42192190885543823},{"x":0.22912205755710602,"y":0.42192190885543823},{"x":0.22912205755710602,"y":0.42492491006851196},{"x":0.19700214266777039,"y":0.42492491006851196}]},"confidence":0.7066839933395386,"dir":"ltr","boundary":[0.19200214266777038,0.4149219088554382,0.23412205755710602,0.43192491006851197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.4144144058227539},{"x":0.16702355444431305,"y":0.4144144058227539},{"x":0.16702355444431305,"y":0.42942944169044495},{"x":0.12847965955734253,"y":0.42942944169044495}]},"confidence":0.913930356502533,"str":"۲۰۲","boundary":[0.12847965955734253,0.4144144058227539,0.16702355444431305,0.42942944169044495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.4144144058227539},{"x":0.16702355444431305,"y":0.4144144058227539},{"x":0.16702355444431305,"y":0.42942944169044495},{"x":0.12847965955734253,"y":0.42942944169044495}]},"confidence":0.913930356502533,"dir":"ltr","boundary":[0.12347965955734252,0.4074144058227539,0.17202355444431305,0.43642944169044495],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/suidtMERXjsQMNiC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/bjSSdZoSJncBtHHW.jpg","blurred":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/FyRfbjirVQDwyPja.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/pQCKijhTJEzWxiKr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/nxpjUvQkFgmehviN.jpg","blurred":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/aFwIJjHGcTsQbcAT.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.000250654544130893,0.00018788607789947464,0.998090985745383,0.9986412944457195]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.1321321278810501},{"x":0.8779443502426147,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8779443502426147,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8394004106521606,"y":0.15165165066719055}]},"confidence":0.9930209517478943,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8394004106521606,0.1321321278810501,0.8779443502426147,0.15165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.1321321278810501},{"x":0.8329764604568481,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8329764604568481,"y":0.15165165066719055},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1501501500606537}]},"confidence":0.9878649711608887,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7901498675346375,0.1321321278810501,0.8329764604568481,0.15165165066719055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.1321321278810501},{"x":0.8779443502426147,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8779443502426147,"y":0.15165165066719055},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1501501500606537}]},"confidence":0.9897984862327576,"dir":"ltr","boundary":[0.7851498675346374,0.1251321278810501,0.8829443502426148,0.15865165066719056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8415417671203613,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8415417671203613,"y":0.18618617951869965},{"x":0.8308351039886475,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9849885702133179,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8308351039886475,0.1666666716337204,0.8415417671203613,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8265524506568909,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8265524506568909,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7516059875488281,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.8705421686172485,"dir":"rtl","str":"سـالهای","boundary":[0.7516059875488281,0.1666666716337204,0.8265524506568909,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7387580275535583,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7387580275535583,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6916488409042358,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9901102781295776,"dir":"rtl","str":"آغازین","boundary":[0.6916488409042358,0.1666666716337204,0.7387580275535583,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6852248311042786,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6852248311042786,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6531049013137817,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9833957552909851,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.6531049013137817,0.1666666716337204,0.6852248311042786,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6466809511184692,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6466809511184692,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6252676844596863,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9723072052001953,"dir":"rtl","str":"۹۰","boundary":[0.6252676844596863,0.1666666716337204,0.6466809511184692,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.1666666716337204},{"x":0.618843674659729,"y":0.1666666716337204},{"x":0.618843674659729,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6059957146644592,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9882285594940186,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6059957146644592,0.1666666716337204,0.618843674659729,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.1666666716337204},{"x":0.597430408000946,"y":0.1666666716337204},{"x":0.597430408000946,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5653104782104492,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9890146255493164,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.5653104782104492,0.1666666716337204,0.597430408000946,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5481798648834229,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5481798648834229,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5224839448928833,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9913592338562012,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.5224839448928833,0.1666666716337204,0.5481798648834229,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5053533315658569,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5053533315658569,"y":0.18618617951869965},{"x":0.49678799510002136,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.975158154964447,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.49678799510002136,0.1666666716337204,0.5053533315658569,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.1666666716337204},{"x":0.49250534176826477,"y":0.1666666716337204},{"x":0.49250534176826477,"y":0.18618617951869965},{"x":0.4775160551071167,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9778896570205688,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4775160551071167,0.1666666716337204,0.49250534176826477,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4732334017753601,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4732334017753601,"y":0.18618617951869965},{"x":0.4218415319919586,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9815871119499207,"dir":"rtl","str":"مفهومی","boundary":[0.4218415319919586,0.1666666716337204,0.4732334017753601,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.1666666716337204},{"x":0.40899357199668884,"y":0.1666666716337204},{"x":0.40899357199668884,"y":0.18618617951869965},{"x":0.3683083653450012,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9890281558036804,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.3683083653450012,0.1666666716337204,0.40899357199668884,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.1666666716337204},{"x":0.36188435554504395,"y":0.1666666716337204},{"x":0.36188435554504395,"y":0.18618617951869965},{"x":0.3254818022251129,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9921450018882751,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.3254818022251129,0.1666666716337204,0.36188435554504395,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.1666666716337204},{"x":0.31263384222984314,"y":0.1666666716337204},{"x":0.31263384222984314,"y":0.18618617951869965},{"x":0.2976445257663727,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.976874828338623,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2976445257663727,0.1666666716337204,0.31263384222984314,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2933618724346161,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2933618724346161,"y":0.18618617951869965},{"x":0.2740899324417114,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9918782711029053,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.2740899324417114,0.1666666716337204,0.2933618724346161,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.1666666716337204},{"x":0.26338329911231995,"y":0.1666666716337204},{"x":0.26338329911231995,"y":0.18618617951869965},{"x":0.24839399755001068,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.992303729057312,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.24839399755001068,0.1666666716337204,0.26338329911231995,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2376873642206192,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2376873642206192,"y":0.18618617951869965},{"x":0.22912205755710602,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9954745769500732,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.22912205755710602,0.1666666716337204,0.2376873642206192,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.1666666716337204},{"x":0.22055675089359283,"y":0.1666666716337204},{"x":0.22055675089359283,"y":0.18618617951869965},{"x":0.17987151443958282,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9928468465805054,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.17987151443958282,0.1666666716337204,0.22055675089359283,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.1666666716337204},{"x":0.16488222777843475,"y":0.1666666716337204},{"x":0.16488222777843475,"y":0.18618617951869965},{"x":0.12633833289146423,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9850881695747375,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.12633833289146423,0.1666666716337204,0.16488222777843475,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8822270035743713,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8822270035743713,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8415417671203613,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9842259287834167,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.8415417671203613,0.18918919563293457,0.8822270035743713,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8415417671203613,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8415417671203613,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8286938071250916,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9781591296195984,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.8286938071250916,0.18918919563293457,0.8415417671203613,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8265524506568909,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8265524506568909,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8179871439933777,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9309424161911011,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8179871439933777,0.18918919563293457,0.8265524506568909,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8137044906616211,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8137044906616211,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8072805404663086,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.987083375453949,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8072805404663086,0.18918919563293457,0.8137044906616211,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8008565306663513,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8008565306663513,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7601712942123413,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9883393049240112,"dir":"rtl","str":"درنظر","boundary":[0.7601712942123413,0.18918919563293457,0.8008565306663513,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7601712942123413,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7601712942123413,"y":0.21021020412445068},{"x":0.721627414226532,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.990989625453949,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.721627414226532,0.18918919563293457,0.7601712942123413,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7066380977630615,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7066380977630615,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6873661875724792,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9903851747512817,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6873661875724792,0.18918919563293457,0.7066380977630615,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6788008809089661,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6788008809089661,"y":0.21021020412445068},{"x":0.640256941318512,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9967793822288513,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.640256941318512,0.18918919563293457,0.6788008809089661,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6338329911231995,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6338329911231995,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6059957146644592,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9881894588470459,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6059957146644592,0.18918919563293457,0.6338329911231995,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.18918919563293457},{"x":0.597430408000946,"y":0.18918919563293457},{"x":0.597430408000946,"y":0.21021020412445068},{"x":0.5802997946739197,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9888406991958618,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5802997946739197,0.18918919563293457,0.597430408000946,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5717344880104065,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5717344880104065,"y":0.21021020412445068},{"x":0.5331905484199524,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.8741770386695862,"dir":"rtl","str":"اساساً","boundary":[0.5331905484199524,0.18918919563293457,0.5717344880104065,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5267665982246399,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5267665982246399,"y":0.21021020412445068},{"x":0.5096359848976135,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9819217920303345,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5096359848976135,0.18918919563293457,0.5267665982246399,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5010706782341003,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5010706782341003,"y":0.21021020412445068},{"x":0.44539615511894226,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9872159361839294,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.44539615511894226,0.18918919563293457,0.5010706782341003,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.18918919563293457},{"x":0.4368308484554291,"y":0.18918919563293457},{"x":0.4368308484554291,"y":0.21021020412445068},{"x":0.4261241853237152,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9916266202926636,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4261241853237152,0.18918919563293457,0.4368308484554291,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.18918919563293457},{"x":0.41541755199432373,"y":0.18918919563293457},{"x":0.41541755199432373,"y":0.21021020412445068},{"x":0.381156325340271,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9941647052764893,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.381156325340271,0.18918919563293457,0.41541755199432373,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.18918919563293457},{"x":0.3704496920108795,"y":0.18918919563293457},{"x":0.3704496920108795,"y":0.21021020412445068},{"x":0.3319057822227478,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9937118291854858,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.3319057822227478,0.18918919563293457,0.3704496920108795,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.18918919563293457},{"x":0.3319057822227478,"y":0.18918919563293457},{"x":0.3319057822227478,"y":0.21021020412445068},{"x":0.2912205457687378,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9852088689804077,"dir":"rtl","str":"رسانی","boundary":[0.2912205457687378,0.18918919563293457,0.3319057822227478,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.18918919563293457},{"x":0.278372585773468,"y":0.18918919563293457},{"x":0.278372585773468,"y":0.21021020412445068},{"x":0.26552462577819824,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9948244094848633,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26552462577819824,0.18918919563293457,0.278372585773468,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.18918919563293457},{"x":0.25695931911468506,"y":0.18918919563293457},{"x":0.25695931911468506,"y":0.21021020412445068},{"x":0.1841541826725006,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9914567470550537,"dir":"rtl","str":"مشتریانش","boundary":[0.1841541826725006,0.18918919563293457,0.25695931911468506,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.18918919563293457},{"x":0.17773018777370453,"y":0.18918919563293457},{"x":0.17773018777370453,"y":0.21021020412445068},{"x":0.16916488111019135,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9961507320404053,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16916488111019135,0.18918919563293457,0.17773018777370453,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.18918919563293457},{"x":0.16059957444667816,"y":0.18918919563293457},{"x":0.16059957444667816,"y":0.21021020412445068},{"x":0.12205567210912704,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.994053304195404,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.12205567210912704,0.18918919563293457,0.16059957444667816,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8779443502426147,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9876804351806641,"dir":"rtl","str":"کالاها","boundary":[0.8372591137886047,0.21921922266483307,0.8779443502426147,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8286938071250916,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8222697973251343,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9859488606452942,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8222697973251343,0.21921922266483307,0.8286938071250916,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8137044906616211,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8137044906616211,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7665953040122986,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.994986891746521,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.7665953040122986,0.21921922266483307,0.8137044906616211,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.21921922266483307},{"x":0.7601712942123413,"y":0.21921922266483307},{"x":0.7601712942123413,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7344753742218018,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9969137907028198,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7344753742218018,0.21921922266483307,0.7601712942123413,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.21921922266483307},{"x":0.7259100675582886,"y":0.21921922266483307},{"x":0.7259100675582886,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9945613145828247,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7152034044265747,0.21921922266483307,0.7259100675582886,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.21921922266483307},{"x":0.7066380977630615,"y":0.21921922266483307},{"x":0.7066380977630615,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6745182275772095,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9962978363037109,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6745182275772095,0.21921922266483307,0.7066380977630615,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.21921922266483307},{"x":0.6659528613090515,"y":0.21921922266483307},{"x":0.6659528613090515,"y":0.2357357293367386},{"x":0.638115644454956,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9931119084358215,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.638115644454956,0.21921922266483307,0.6659528613090515,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.21921922266483307},{"x":0.6295503377914429,"y":0.21921922266483307},{"x":0.6295503377914429,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5952890515327454,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9921884536743164,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5952890515327454,0.21921922266483307,0.6295503377914429,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.21921922266483307},{"x":0.5952890515327454,"y":0.21921922266483307},{"x":0.5952890515327454,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5888651013374329,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9702000617980957,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5888651013374329,0.21921922266483307,0.5952890515327454,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.21921922266483307},{"x":0.5802997946739197,"y":0.21921922266483307},{"x":0.5802997946739197,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.99274742603302,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5289078950881958,0.21921922266483307,0.5802997946739197,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.21921922266483307},{"x":0.5203425884246826,"y":0.21921922266483307},{"x":0.5203425884246826,"y":0.2357357293367386},{"x":0.4775160551071167,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9779708981513977,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.4775160551071167,0.21921922266483307,0.5203425884246826,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.21921922266483307},{"x":0.4689507484436035,"y":0.21921922266483307},{"x":0.4689507484436035,"y":0.2357357293367386},{"x":0.40685224533081055,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9819774031639099,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.40685224533081055,0.21921922266483307,0.4689507484436035,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.21921922266483307},{"x":0.40042826533317566,"y":0.21921922266483307},{"x":0.40042826533317566,"y":0.2357357293367386},{"x":0.36402568221092224,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.992068886756897,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.36402568221092224,0.21921922266483307,0.40042826533317566,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.21921922266483307},{"x":0.35546037554740906,"y":0.21921922266483307},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2357357293367386},{"x":0.31049251556396484,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9906262755393982,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.31049251556396484,0.21921922266483307,0.35546037554740906,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.21921922266483307},{"x":0.30192720890045166,"y":0.21921922266483307},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2357357293367386},{"x":0.24625267088413239,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9783589243888855,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.24625267088413239,0.21921922266483307,0.30192720890045166,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.21921922266483307},{"x":0.2376873642206192,"y":0.21921922266483307},{"x":0.2376873642206192,"y":0.2357357293367386},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9915890097618103,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.20342612266540527,0.21921922266483307,0.2376873642206192,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.21921922266483307},{"x":0.20342612266540527,"y":0.21921922266483307},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2357357293367386},{"x":0.19700214266777039,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9461828470230103,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19700214266777039,0.21921922266483307,0.20342612266540527,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.21921922266483307},{"x":0.1884368360042572,"y":0.21921922266483307},{"x":0.1884368360042572,"y":0.2357357293367386},{"x":0.12205567210912704,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.984248161315918,"dir":"rtl","str":"فشارهای","boundary":[0.12205567210912704,0.21921922266483307,0.1884368360042572,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8779443502426147,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2597597539424896},{"x":0.835117757320404,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9899205565452576,"dir":"rtl","str":"رقابتی","boundary":[0.835117757320404,0.24624624848365784,0.8779443502426147,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8286938071250916,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2597597539424896},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.983551025390625,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8158458471298218,0.24624624848365784,0.8286938071250916,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8094218373298645,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8094218373298645,"y":0.2597597539424896},{"x":0.7280513644218445,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9816213846206665,"dir":"rtl","str":"شرکتهای","boundary":[0.7280513644218445,0.24624624848365784,0.8094218373298645,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.24624624848365784},{"x":0.721627414226532,"y":0.24624624848365784},{"x":0.721627414226532,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6830835342407227,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9917212724685669,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6830835342407227,0.24624624848365784,0.721627414226532,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6745182275772095,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6745182275772095,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6038544178009033,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9818111062049866,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.6038544178009033,0.24624624848365784,0.6745182275772095,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5952890515327454,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5952890515327454,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9848670959472656,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5910063982009888,0.24624624848365784,0.5952890515327454,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5824410915374756,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5824410915374756,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.994857907295227,"dir":"rtl","str":"خواست","boundary":[0.5289078950881958,0.24624624848365784,0.5824410915374756,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5203425884246826,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5203425884246826,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4839400351047516,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9933487772941589,"dir":"rtl","str":"عموم","boundary":[0.4839400351047516,0.24624624848365784,0.5203425884246826,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.24624624848365784},{"x":0.4775160551071167,"y":0.24624624848365784},{"x":0.4775160551071167,"y":0.2597597539424896},{"x":0.44539615511894226,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9958821535110474,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.44539615511894226,0.24624624848365784,0.4775160551071167,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.24624624848365784},{"x":0.4368308484554291,"y":0.24624624848365784},{"x":0.4368308484554291,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4282655119895935,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9958927035331726,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4282655119895935,0.24624624848365784,0.4368308484554291,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.24624624848365784},{"x":0.4197002053260803,"y":0.24624624848365784},{"x":0.4197002053260803,"y":0.2597597539424896},{"x":0.381156325340271,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.996950626373291,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.381156325340271,0.24624624848365784,0.4197002053260803,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.24624624848365784},{"x":0.3747323453426361,"y":0.24624624848365784},{"x":0.3747323453426361,"y":0.2597597539424896},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9897680282592773,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.3361884355545044,0.24624624848365784,0.3747323453426361,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.24624624848365784},{"x":0.3276231288909912,"y":0.24624624848365784},{"x":0.3276231288909912,"y":0.2597597539424896},{"x":0.2955031991004944,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.992296576499939,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.2955031991004944,0.24624624848365784,0.3276231288909912,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.24624624848365784},{"x":0.2869378924369812,"y":0.24624624848365784},{"x":0.2869378924369812,"y":0.2597597539424896},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9805654287338257,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.25481799244880676,0.24624624848365784,0.2869378924369812,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.24624624848365784},{"x":0.24839399755001068,"y":0.24624624848365784},{"x":0.24839399755001068,"y":0.2597597539424896},{"x":0.2398286908864975,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9943033456802368,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2398286908864975,0.24624624848365784,0.24839399755001068,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.24624624848365784},{"x":0.23126338422298431,"y":0.24624624848365784},{"x":0.23126338422298431,"y":0.2597597539424896},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9939783811569214,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.20985010266304016,0.24624624848365784,0.23126338422298431,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.24624624848365784},{"x":0.20342612266540527,"y":0.24624624848365784},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2597597539424896},{"x":0.1905781626701355,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9959047436714172,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1905781626701355,0.24624624848365784,0.20342612266540527,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.24624624848365784},{"x":0.1841541826725006,"y":0.24624624848365784},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2597597539424896},{"x":0.12205567210912704,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9933507442474365,"dir":"rtl","str":"پیداکردن","boundary":[0.12205567210912704,0.24624624848365784,0.1841541826725006,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8779443502426147,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8779443502426147,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8308351039886475,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9790617823600769,"dir":"rtl","str":"راههای","boundary":[0.8308351039886475,0.2687687575817108,0.8779443502426147,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8222697973251343,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8222697973251343,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7815845608711243,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9843602180480957,"dir":"rtl","str":"مؤثرتر","boundary":[0.7815845608711243,0.2687687575817108,0.8222697973251343,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7730192542076111,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7730192542076111,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7687366008758545,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9882695078849792,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7687366008758545,0.2687687575817108,0.7730192542076111,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7580299973487854,"y":0.28828829526901245},{"x":0.721627414226532,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9930038452148438,"dir":"rtl","str":"کاراتر","boundary":[0.721627414226532,0.2687687575817108,0.7580299973487854,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7130621075630188,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7130621075630188,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6852248311042786,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9952207803726196,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6852248311042786,0.2687687575817108,0.7130621075630188,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6745182275772095,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6745182275772095,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6231263279914856,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9890722036361694,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6231263279914856,0.26726725697517395,0.6745182275772095,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6167023777961731,"y":0.28828829526901245},{"x":0.5353319048881531,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9905276298522949,"dir":"rtl","str":"سازمانهای","boundary":[0.5353319048881531,0.26726725697517395,0.6167023777961731,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.26726725697517395},{"x":0.5267665982246399,"y":0.26726725697517395},{"x":0.5267665982246399,"y":0.2867867946624756},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9923824071884155,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.4817987084388733,0.26726725697517395,0.5267665982246399,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.26726725697517395},{"x":0.4753747284412384,"y":0.26726725697517395},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2867867946624756},{"x":0.4689507484436035,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9920230507850647,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4689507484436035,0.26726725697517395,0.4753747284412384,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.26726725697517395},{"x":0.46038544178009033,"y":0.26726725697517395},{"x":0.46038544178009033,"y":0.2867867946624756},{"x":0.3875803053379059,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9842934012413025,"dir":"rtl","str":"غیرانتفاعی","boundary":[0.3875803053379059,0.26726725697517395,0.46038544178009033,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.26726725697517395},{"x":0.3790149986743927,"y":0.26726725697517395},{"x":0.3790149986743927,"y":0.2867867946624756},{"x":0.340471088886261,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9084852933883667,"dir":"rtl","str":"شدیداً","boundary":[0.340471088886261,0.26726725697517395,0.3790149986743927,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.26726725697517395},{"x":0.3340471088886261,"y":0.26726725697517395},{"x":0.3340471088886261,"y":0.2867867946624756},{"x":0.2826552391052246,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9869600534439087,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.2826552391052246,0.26726725697517395,0.3340471088886261,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.26726725697517395},{"x":0.2740899324417114,"y":0.26726725697517395},{"x":0.2740899324417114,"y":0.2867867946624756},{"x":0.24625267088413239,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9934431910514832,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.24625267088413239,0.26726725697517395,0.2740899324417114,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.26726725697517395},{"x":0.24625267088413239,"y":0.26726725697517395},{"x":0.24625267088413239,"y":0.2867867946624756},{"x":0.2419700175523758,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9705765247344971,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2419700175523758,0.26726725697517395,0.24625267088413239,0.2867867946624756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8822270035743713,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8822270035743713,"y":0.2897897958755493},{"x":0.12205567210912704,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.983370304107666,"dir":"ltr","boundary":[0.11705567210912704,0.1596666716337204,0.8872270035743713,0.2967897958755493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8394004106521606,"y":0.31081080436706543},{"x":0.8265524506568909,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9909915924072266,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8265524506568909,0.2957957983016968,0.8394004106521606,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8179871439933777,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8179871439933777,"y":0.31081080436706543},{"x":0.794432520866394,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9885258674621582,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.794432520866394,0.2957957983016968,0.8179871439933777,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7858672142028809,"y":0.31081080436706543},{"x":0.7537473440170288,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.987762451171875,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.7537473440170288,0.2957957983016968,0.7858672142028809,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7451820373535156,"y":0.31081080436706543},{"x":0.7280513644218445,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9959851503372192,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7280513644218445,0.2957957983016968,0.7451820373535156,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.2957957983016968},{"x":0.721627414226532,"y":0.2957957983016968},{"x":0.721627414226532,"y":0.31081080436706543},{"x":0.6745182275772095,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9927622079849243,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.6745182275772095,0.2957957983016968,0.721627414226532,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.2957957983016968},{"x":0.6659528613090515,"y":0.2957957983016968},{"x":0.6659528613090515,"y":0.31081080436706543},{"x":0.6338329911231995,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9874109029769897,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.6338329911231995,0.2957957983016968,0.6659528613090515,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.2957957983016968},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2957957983016968},{"x":0.6274089813232422,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5824410915374756,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.984948992729187,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.5824410915374756,0.2957957983016968,0.6274089813232422,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.2957957983016968},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2957957983016968},{"x":0.5738757848739624,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5353319048881531,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9906806945800781,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.5353319048881531,0.2957957983016968,0.5738757848739624,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.2957957983016968},{"x":0.5267665982246399,"y":0.2957957983016968},{"x":0.5267665982246399,"y":0.31081080436706543},{"x":0.49464666843414307,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9945480823516846,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.49464666843414307,0.2957957983016968,0.5267665982246399,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.2957957983016968},{"x":0.4860813617706299,"y":0.2957957983016968},{"x":0.4860813617706299,"y":0.31081080436706543},{"x":0.45182013511657715,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9885358214378357,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.45182013511657715,0.2957957983016968,0.4860813617706299,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.2957957983016968},{"x":0.44539615511894226,"y":0.2957957983016968},{"x":0.44539615511894226,"y":0.31081080436706543},{"x":0.40042826533317566,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9846985340118408,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.40042826533317566,0.2957957983016968,0.44539615511894226,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.2957957983016968},{"x":0.3918629586696625,"y":0.2957957983016968},{"x":0.3918629586696625,"y":0.31081080436706543},{"x":0.3832976520061493,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9965614080429077,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3832976520061493,0.2957957983016968,0.3918629586696625,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.2957957983016968},{"x":0.3747323453426361,"y":0.2957957983016968},{"x":0.3747323453426361,"y":0.31081080436706543},{"x":0.3447537422180176,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9928945899009705,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3447537422180176,0.2957957983016968,0.3747323453426361,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.2957957983016968},{"x":0.3383297622203827,"y":0.2957957983016968},{"x":0.3383297622203827,"y":0.31081080436706543},{"x":0.2869378924369812,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9905097484588623,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.2869378924369812,0.2957957983016968,0.3383297622203827,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.2957957983016968},{"x":0.278372585773468,"y":0.2957957983016968},{"x":0.278372585773468,"y":0.31081080436706543},{"x":0.26980727910995483,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9968105554580688,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.26980727910995483,0.2957957983016968,0.278372585773468,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.2957957983016968},{"x":0.26124197244644165,"y":0.2957957983016968},{"x":0.26124197244644165,"y":0.31081080436706543},{"x":0.19914346933364868,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9876102805137634,"dir":"rtl","str":"شرکتها","boundary":[0.19914346933364868,0.2957957983016968,0.26124197244644165,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.2957957983016968},{"x":0.19914346933364868,"y":0.2957957983016968},{"x":0.19914346933364868,"y":0.31081080436706543},{"x":0.1948608160018921,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9532906413078308,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1948608160018921,0.2957957983016968,0.19914346933364868,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.2957957983016968},{"x":0.1862955093383789,"y":0.2957957983016968},{"x":0.1862955093383789,"y":0.31081080436706543},{"x":0.12205567210912704,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9837758541107178,"dir":"rtl","str":"بخصوص","boundary":[0.12205567210912704,0.2957957983016968,0.1862955093383789,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8779443502426147,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8394004106521606,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9940937161445618,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8394004106521606,0.31831830739974976,0.8779443502426147,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8308351039886475,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9887327551841736,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.7901498675346375,0.31831830739974976,0.8308351039886475,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7880085706710815,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7794432640075684,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9788225889205933,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7794432640075684,0.31831830739974976,0.7880085706710815,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7708779573440552,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7708779573440552,"y":0.3363363444805145},{"x":0.762312650680542,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9933531284332275,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.762312650680542,0.31831830739974976,0.7708779573440552,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7537473440170288,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7152034044265747,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9957963824272156,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.7152034044265747,0.31831830739974976,0.7537473440170288,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7087794542312622,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.7913206815719604,"dir":"rtl","str":"موسـسـات","boundary":[0.6274089813232422,0.31831830739974976,0.7087794542312622,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.31831830739974976},{"x":0.618843674659729,"y":0.31831830739974976},{"x":0.618843674659729,"y":0.3363363444805145},{"x":0.597430408000946,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9796460866928101,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.597430408000946,0.31831830739974976,0.618843674659729,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.31831830739974976},{"x":0.5910063982009888,"y":0.31831830739974976},{"x":0.5910063982009888,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5503212213516235,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9810755848884583,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5503212213516235,0.31831830739974976,0.5910063982009888,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.31831830739974976},{"x":0.5417559146881104,"y":0.31831830739974976},{"x":0.5417559146881104,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9911393523216248,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.5096359848976135,0.31831830739974976,0.5417559146881104,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.31831830739974976},{"x":0.5032119750976562,"y":0.31831830739974976},{"x":0.5032119750976562,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4668094217777252,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9964281916618347,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.4668094217777252,0.31831830739974976,0.5032119750976562,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.31831830739974976},{"x":0.46252676844596863,"y":0.31831830739974976},{"x":0.46252676844596863,"y":0.3363363444805145},{"x":0.45824411511421204,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9843397736549377,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45824411511421204,0.31831830739974976,0.46252676844596863,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.31831830739974976},{"x":0.45182013511657715,"y":0.31831830739974976},{"x":0.45182013511657715,"y":0.3363363444805145},{"x":0.40042826533317566,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9962968230247498,"dir":"rtl","str":"دریافتند","boundary":[0.40042826533317566,0.31831830739974976,0.45182013511657715,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.31831830739974976},{"x":0.3918629586696625,"y":0.31831830739974976},{"x":0.3918629586696625,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3747323453426361,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9970444440841675,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3747323453426361,0.31831830739974976,0.3918629586696625,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.31831830739974976},{"x":0.36616700887680054,"y":0.31831830739974976},{"x":0.36616700887680054,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3254818022251129,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9934952259063721,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.3254818022251129,0.31831830739974976,0.36616700887680054,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.31831830739974976},{"x":0.319057822227478,"y":0.31831830739974976},{"x":0.319057822227478,"y":0.3363363444805145},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9888339042663574,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.27194860577583313,0.31831830739974976,0.319057822227478,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.31831830739974976},{"x":0.26338329911231995,"y":0.31831830739974976},{"x":0.26338329911231995,"y":0.3363363444805145},{"x":0.24625267088413239,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9914638996124268,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.24625267088413239,0.31831830739974976,0.26338329911231995,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.31831830739974976},{"x":0.2398286908864975,"y":0.31831830739974976},{"x":0.2398286908864975,"y":0.3363363444805145},{"x":0.21627408266067505,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9926454424858093,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.21627408266067505,0.31831830739974976,0.2398286908864975,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.31831830739974976},{"x":0.20770877599716187,"y":0.31831830739974976},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3363363444805145},{"x":0.15631692111492157,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9869055151939392,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.15631692111492157,0.31831830739974976,0.20770877599716187,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.31831830739974976},{"x":0.1477515995502472,"y":0.31831830739974976},{"x":0.1477515995502472,"y":0.3363363444805145},{"x":0.1434689462184906,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9679259061813354,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1434689462184906,0.31831830739974976,0.1477515995502472,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.31831830739974976},{"x":0.13490363955497742,"y":0.31831830739974976},{"x":0.13490363955497742,"y":0.3363363444805145},{"x":0.12205567210912704,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9871524572372437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12205567210912704,0.31831830739974976,0.13490363955497742,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8479657173156738,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8779443502426147,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8779443502426147,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8479657173156738,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9834505319595337,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.8479657173156738,0.34384384751319885,0.8779443502426147,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8394004106521606,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8394004106521606,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7922912240028381,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9948404431343079,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.7922912240028381,0.34384384751319885,0.8394004106521606,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7858672142028809,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7858672142028809,"y":0.36036035418510437},{"x":0.762312650680542,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9963464140892029,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.762312650680542,0.34384384751319885,0.7858672142028809,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7537473440170288,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7537473440170288,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7152034044265747,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9926148653030396,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.7152034044265747,0.34384384751319885,0.7537473440170288,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7087794542312622,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7087794542312622,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6745182275772095,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9913668036460876,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.6745182275772095,0.34384384751319885,0.7087794542312622,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6723768711090088,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6723768711090088,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6680942177772522,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9845129251480103,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6680942177772522,0.34384384751319885,0.6723768711090088,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6616702079772949,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6616702079772949,"y":0.36036035418510437},{"x":0.640256941318512,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9923961162567139,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.640256941318512,0.34384384751319885,0.6616702079772949,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6316916346549988,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6316916346549988,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6231263279914856,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9926465749740601,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6231263279914856,0.34384384751319885,0.6316916346549988,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6145610213279724,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6145610213279724,"y":0.36036035418510437},{"x":0.5760171413421631,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9951274394989014,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5760171413421631,0.34384384751319885,0.6145610213279724,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5674518346786499,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5674518346786499,"y":0.36036035418510437},{"x":0.5417559146881104,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9892406463623047,"dir":"rtl","str":"بکار","boundary":[0.5417559146881104,0.34384384751319885,0.5674518346786499,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5331905484199524,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5331905484199524,"y":0.36036035418510437},{"x":0.5010706782341003,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9943228960037231,"dir":"rtl","str":"بردن","boundary":[0.5010706782341003,0.34384384751319885,0.5331905484199524,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.34384384751319885},{"x":0.49464666843414307,"y":0.34384384751319885},{"x":0.49464666843414307,"y":0.36036035418510437},{"x":0.44753748178482056,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9923970699310303,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.44753748178482056,0.34384384751319885,0.49464666843414307,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.34384384751319885},{"x":0.4389721751213074,"y":0.34384384751319885},{"x":0.4389721751213074,"y":0.36036035418510437},{"x":0.40899357199668884,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.991690993309021,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40899357199668884,0.34384384751319885,0.4389721751213074,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.34384384751319885},{"x":0.40042826533317566,"y":0.34384384751319885},{"x":0.40042826533317566,"y":0.36036035418510437},{"x":0.34903639554977417,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9934173822402954,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.34903639554977417,0.34384384751319885,0.40042826533317566,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.34384384751319885},{"x":0.340471088886261,"y":0.34384384751319885},{"x":0.340471088886261,"y":0.36036035418510437},{"x":0.30192720890045166,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9906814694404602,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.30192720890045166,0.34384384751319885,0.340471088886261,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.34384384751319885},{"x":0.299785852432251,"y":0.34384384751319885},{"x":0.299785852432251,"y":0.36036035418510437},{"x":0.2933618724346161,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9891098737716675,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2933618724346161,0.34384384751319885,0.299785852432251,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.34384384751319885},{"x":0.2847965657711029,"y":0.34384384751319885},{"x":0.2847965657711029,"y":0.36036035418510437},{"x":0.2441113442182541,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9973111152648926,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.2441113442182541,0.34384384751319885,0.2847965657711029,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.34384384751319885},{"x":0.2355460375547409,"y":0.34384384751319885},{"x":0.2355460375547409,"y":0.36036035418510437},{"x":0.21627408266067505,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.986778199672699,"dir":"rtl","str":"تیم","boundary":[0.21627408266067505,0.34384384751319885,0.2355460375547409,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.34384384751319885},{"x":0.20770877599716187,"y":0.34384384751319885},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36036035418510437},{"x":0.17773018777370453,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9851412773132324,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.17773018777370453,0.34384384751319885,0.20770877599716187,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.34384384751319885},{"x":0.17130620777606964,"y":0.34384384751319885},{"x":0.17130620777606964,"y":0.36036035418510437},{"x":0.13490363955497742,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9912047386169434,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.13490363955497742,0.34384384751319885,0.17130620777606964,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.34384384751319885},{"x":0.12847965955734253,"y":0.34384384751319885},{"x":0.12847965955734253,"y":0.36036035418510437},{"x":0.12205567210912704,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9823196530342102,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12205567210912704,0.34384384751319885,0.12847965955734253,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8865096569061279,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8865096569061279,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8137044906616211,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9581602215766907,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8137044906616211,0.36486485600471497,0.8865096569061279,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8051391839981079,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8051391839981079,"y":0.38588589429855347},{"x":0.794432520866394,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.996332049369812,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.794432520866394,0.36486485600471497,0.8051391839981079,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7880085706710815,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7880085706710815,"y":0.38588589429855347},{"x":0.762312650680542,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9941011667251587,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.762312650680542,0.36486485600471497,0.7880085706710815,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7537473440170288,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7537473440170288,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7259100675582886,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.987636148929596,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7259100675582886,0.36486485600471497,0.7537473440170288,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7173447608947754,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7173447608947754,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6723768711090088,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9909683465957642,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6723768711090088,0.36486485600471497,0.7173447608947754,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6659528613090515,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6659528613090515,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6124197244644165,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9914494752883911,"dir":"rtl","str":"دریافتند","boundary":[0.6124197244644165,0.36486485600471497,0.6659528613090515,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6038544178009033,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6038544178009033,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5867237448692322,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9942681789398193,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5867237448692322,0.36486485600471497,0.6038544178009033,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.36486485600471497},{"x":0.578158438205719,"y":0.36486485600471497},{"x":0.578158438205719,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5289078950881958,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9851641654968262,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5289078950881958,0.36486485600471497,0.578158438205719,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5224839448928833,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5224839448928833,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4753747284412384,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9897414445877075,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.4753747284412384,0.36486485600471497,0.5224839448928833,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4668094217777252,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4668094217777252,"y":0.38738739490509033},{"x":0.4325481653213501,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9904928803443909,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.4325481653213501,0.36486485600471497,0.4668094217777252,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.36636635661125183},{"x":0.4282655119895935,"y":0.36636635661125183},{"x":0.4282655119895935,"y":0.38738739490509033},{"x":0.39400428533554077,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9926382899284363,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.39400428533554077,0.36636635661125183,0.4282655119895935,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.36636635661125183},{"x":0.3854389786720276,"y":0.36636635661125183},{"x":0.3854389786720276,"y":0.38738739490509033},{"x":0.36188435554504395,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9950143098831177,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.36188435554504395,0.36636635661125183,0.3854389786720276,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.36636635661125183},{"x":0.35331904888153076,"y":0.36636635661125183},{"x":0.35331904888153076,"y":0.38738739490509033},{"x":0.3447537422180176,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9957436323165894,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3447537422180176,0.36636635661125183,0.35331904888153076,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.36636635661125183},{"x":0.3361884355545044,"y":0.36636635661125183},{"x":0.3361884355545044,"y":0.38738739490509033},{"x":0.2976445257663727,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9941828846931458,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.2976445257663727,0.36636635661125183,0.3361884355545044,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.36636635661125183},{"x":0.2890792191028595,"y":0.36636635661125183},{"x":0.2890792191028595,"y":0.38738739490509033},{"x":0.25053533911705017,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9913909435272217,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.25053533911705017,0.36636635661125183,0.2890792191028595,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.36636635661125183},{"x":0.2441113442182541,"y":0.36636635661125183},{"x":0.2441113442182541,"y":0.38738739490509033},{"x":0.20770877599716187,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9894365072250366,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.20770877599716187,0.36636635661125183,0.2441113442182541,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.36636635661125183},{"x":0.20128479599952698,"y":0.36636635661125183},{"x":0.20128479599952698,"y":0.38738739490509033},{"x":0.17344753444194794,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.990608811378479,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.17344753444194794,0.36636635661125183,0.20128479599952698,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.36636635661125183},{"x":0.17344753444194794,"y":0.36636635661125183},{"x":0.17344753444194794,"y":0.38738739490509033},{"x":0.16916488111019135,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9811438918113708,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16916488111019135,0.36636635661125183,0.17344753444194794,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.36636635661125183},{"x":0.16059957444667816,"y":0.36636635661125183},{"x":0.16059957444667816,"y":0.38738739490509033},{"x":0.12205567210912704,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9891706109046936,"dir":"rtl","str":"فرآیند","boundary":[0.12205567210912704,0.36636635661125183,0.16059957444667816,0.38738739490509033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8865096569061279,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8865096569061279,"y":0.38738739490509033},{"x":0.12205567210912704,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9846813082695007,"dir":"ltr","boundary":[0.11705567210912704,0.28879579830169677,0.8915096569061279,0.39438739490509034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8501070737838745,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9894102811813354,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8501070737838745,0.3963963985443115,0.8779443502426147,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8415417671203613,"y":0.4114114046096802},{"x":0.794432520866394,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9933556318283081,"dir":"rtl","str":"توانمند","boundary":[0.794432520866394,0.3963963985443115,0.8415417671203613,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9845103621482849,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7815845608711243,0.3963963985443115,0.7880085706710815,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7751606106758118,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9915059804916382,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.7152034044265747,0.3963963985443115,0.7751606106758118,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6766595244407654,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9955577850341797,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6766595244407654,0.3963963985443115,0.7066380977630615,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.3963963985443115},{"x":0.6702355742454529,"y":0.3963963985443115},{"x":0.6702355742454529,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6252676844596863,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9937049746513367,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6252676844596863,0.3963963985443115,0.6702355742454529,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.3963963985443115},{"x":0.6167023777961731,"y":0.3963963985443115},{"x":0.6167023777961731,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5952890515327454,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9852170348167419,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5952890515327454,0.3963963985443115,0.6167023777961731,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5888651013374329,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5888651013374329,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5610278248786926,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9964842200279236,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5610278248786926,0.3963963985443115,0.5888651013374329,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5588865280151367,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5588865280151367,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5546038746833801,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9825536012649536,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546038746833801,0.3963963985443115,0.5588865280151367,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5481798648834229,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5481798648834229,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5203425884246826,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9918150901794434,"dir":"rtl","str":"اینها","boundary":[0.5203425884246826,0.3963963985443115,0.5481798648834229,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5117772817611694,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5117772817611694,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4710920751094818,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9915869235992432,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.4710920751094818,0.3963963985443115,0.5117772817611694,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.3963963985443115},{"x":0.46252676844596863,"y":0.3963963985443115},{"x":0.46252676844596863,"y":0.4114114046096802},{"x":0.41541755199432373,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9838511943817139,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.41541755199432373,0.3963963985443115,0.46252676844596863,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.3963963985443115},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3963963985443115},{"x":0.40685224533081055,"y":0.4114114046096802},{"x":0.36188435554504395,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9860790371894836,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.36188435554504395,0.3963963985443115,0.40685224533081055,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.3963963985443115},{"x":0.35331904888153076,"y":0.3963963985443115},{"x":0.35331904888153076,"y":0.4114114046096802},{"x":0.30192720890045166,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9903078079223633,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.30192720890045166,0.3963963985443115,0.35331904888153076,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.3963963985443115},{"x":0.2933618724346161,"y":0.3963963985443115},{"x":0.2933618724346161,"y":0.4114114046096802},{"x":0.25053533911705017,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9809455275535583,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.25053533911705017,0.3963963985443115,0.2933618724346161,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3963963985443115},{"x":0.2419700175523758,"y":0.3963963985443115},{"x":0.2419700175523758,"y":0.4114114046096802},{"x":0.20985010266304016,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.995917797088623,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.20985010266304016,0.3963963985443115,0.2419700175523758,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20128479599952698,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20128479599952698,"y":0.4114114046096802},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9632571935653687,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.18201284110546112,0.3963963985443115,0.20128479599952698,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.3963963985443115},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3963963985443115},{"x":0.17344753444194794,"y":0.4114114046096802},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9907366037368774,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.1370449662208557,0.3963963985443115,0.17344753444194794,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.3963963985443115},{"x":0.12847965955734253,"y":0.3963963985443115},{"x":0.12847965955734253,"y":0.4114114046096802},{"x":0.12205567210912704,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9339094758033752,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12205567210912704,0.3963963985443115,0.12847965955734253,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8650963306427002,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8779443502426147,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8650963306427002,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9917376637458801,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8650963306427002,0.42042040824890137,0.8779443502426147,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.42042040824890137},{"x":0.856531023979187,"y":0.42042040824890137},{"x":0.856531023979187,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8265524506568909,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9963158965110779,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.8265524506568909,0.42042040824890137,0.856531023979187,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8201285004615784,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7730192542076111,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9876705408096313,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7730192542076111,0.42042040824890137,0.8201285004615784,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7644539475440979,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9875047206878662,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7516059875488281,0.42042040824890137,0.7644539475440979,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7451820373535156,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9790647029876709,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7387580275535583,0.42042040824890137,0.7451820373535156,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7301927208900452,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7301927208900452,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6830835342407227,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9862365126609802,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6830835342407227,0.42042040824890137,0.7301927208900452,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6745182275772095,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6466809511184692,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9843755960464478,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6466809511184692,0.42042040824890137,0.6745182275772095,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.42042040824890137},{"x":0.638115644454956,"y":0.42042040824890137},{"x":0.638115644454956,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5845824480056763,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9953352808952332,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.5845824480056763,0.42042040824890137,0.638115644454956,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.42042040824890137},{"x":0.578158438205719,"y":0.42042040824890137},{"x":0.578158438205719,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5653104782104492,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9937355518341064,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5653104782104492,0.42042040824890137,0.578158438205719,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.42042040824890137},{"x":0.556745171546936,"y":0.42042040824890137},{"x":0.556745171546936,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5396145582199097,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.994151771068573,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5396145582199097,0.42042040824890137,0.556745171546936,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.42042040824890137},{"x":0.5310492515563965,"y":0.42042040824890137},{"x":0.5310492515563965,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5182012915611267,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9927469491958618,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5182012915611267,0.42042040824890137,0.5310492515563965,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.42042040824890137},{"x":0.5096359848976135,"y":0.42042040824890137},{"x":0.5096359848976135,"y":0.4369369447231293},{"x":0.4903640151023865,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9858936071395874,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4903640151023865,0.42042040824890137,0.5096359848976135,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.42042040824890137},{"x":0.4817987084388733,"y":0.42042040824890137},{"x":0.4817987084388733,"y":0.4369369447231293},{"x":0.4346895217895508,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9732363224029541,"dir":"rtl","str":"تغییری","boundary":[0.4346895217895508,0.42042040824890137,0.4817987084388733,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.42042040824890137},{"x":0.4261241853237152,"y":0.42042040824890137},{"x":0.4261241853237152,"y":0.4369369447231293},{"x":0.40899357199668884,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.986642599105835,"dir":"rtl","str":"رخ","boundary":[0.40899357199668884,0.42042040824890137,0.4261241853237152,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.42042040824890137},{"x":0.40256959199905396,"y":0.42042040824890137},{"x":0.40256959199905396,"y":0.4369369447231293},{"x":0.35331904888153076,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9926730990409851,"dir":"rtl","str":"نخواهد","boundary":[0.35331904888153076,0.42042040824890137,0.40256959199905396,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.42042040824890137},{"x":0.3447537422180176,"y":0.42042040824890137},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4369369447231293},{"x":0.3276231288909912,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9954262375831604,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.3276231288909912,0.42042040824890137,0.3447537422180176,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.42042040824890137},{"x":0.3254818022251129,"y":0.42042040824890137},{"x":0.3254818022251129,"y":0.4369369447231293},{"x":0.3233404755592346,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9632837176322937,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3233404755592346,0.42042040824890137,0.3254818022251129,0.4369369447231293]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8779443502426147,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4369369447231293},{"x":0.12205567210912704,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9885613322257996,"dir":"ltr","boundary":[0.11705567210912704,0.3893963985443115,0.8829443502426148,0.4439369447231293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.4489489495754242},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4489489495754242},{"x":0.8394004106521606,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8265524506568909,"y":0.46396395564079285}]},"confidence":0.9889316558837891,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8265524506568909,0.4489489495754242,0.8394004106521606,0.46396395564079285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.4489489495754242},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4489489495754242},{"x":0.8179871439933777,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7773019075393677,"y":0.46396395564079285}]},"confidence":0.953239381313324,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.7773019075393677,0.4489489495754242,0.8179871439933777,0.46396395564079285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7687366008758545,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7687366008758545,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7194860577583313,"y":0.46396395564079285}]},"confidence":0.9878451824188232,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7194860577583313,0.44744744896888733,0.7687366008758545,0.46396395564079285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4489489495754242},{"x":0.7109207510948181,"y":0.46396395564079285},{"x":0.659528911113739,"y":0.46396395564079285}]},"confidence":0.9899170398712158,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.659528911113739,0.44744744896888733,0.7109207510948181,0.46396395564079285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.44744744896888733},{"x":0.6509636044502258,"y":0.44744744896888733},{"x":0.6509636044502258,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6059957146644592,"y":0.46396395564079285}]},"confidence":0.9846892952919006,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6059957146644592,0.44744744896888733,0.6509636044502258,0.46396395564079285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.44744744896888733},{"x":0.597430408000946,"y":0.44744744896888733},{"x":0.597430408000946,"y":0.462462455034256},{"x":0.5653104782104492,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9968521595001221,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5653104782104492,0.44744744896888733,0.597430408000946,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.44744744896888733},{"x":0.556745171546936,"y":0.44744744896888733},{"x":0.556745171546936,"y":0.462462455034256},{"x":0.5139186382293701,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.8382219672203064,"dir":"rtl","str":"شـاهد","boundary":[0.5139186382293701,0.44744744896888733,0.556745171546936,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5074946284294128,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5074946284294128,"y":0.462462455034256},{"x":0.4646680951118469,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9839164614677429,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.4646680951118469,0.44744744896888733,0.5074946284294128,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.44744744896888733},{"x":0.45610278844833374,"y":0.44744744896888733},{"x":0.45610278844833374,"y":0.462462455034256},{"x":0.45182013511657715,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9884049892425537,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45182013511657715,0.44744744896888733,0.45610278844833374,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.44744744896888733},{"x":0.44325482845306396,"y":0.44744744896888733},{"x":0.44325482845306396,"y":0.462462455034256},{"x":0.40685224533081055,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9873709678649902,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.40685224533081055,0.44744744896888733,0.44325482845306396,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.44744744896888733},{"x":0.39828693866729736,"y":0.44744744896888733},{"x":0.39828693866729736,"y":0.462462455034256},{"x":0.3747323453426361,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9898084998130798,"dir":"rtl","str":"اجزا","boundary":[0.3747323453426361,0.44744744896888733,0.39828693866729736,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.44594594836235046},{"x":0.36616700887680054,"y":0.44744744896888733},{"x":0.36616700887680054,"y":0.462462455034256},{"x":0.30835118889808655,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9859851002693176,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.30835118889808655,0.44594594836235046,0.36616700887680054,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.44594594836235046},{"x":0.30192720890045166,"y":0.44594594836235046},{"x":0.30192720890045166,"y":0.462462455034256},{"x":0.2912205457687378,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9958912134170532,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2912205457687378,0.44594594836235046,0.30192720890045166,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.44594594836235046},{"x":0.2847965657711029,"y":0.44594594836235046},{"x":0.2847965657711029,"y":0.462462455034256},{"x":0.25481799244880676,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.988349437713623,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.25481799244880676,0.44594594836235046,0.2847965657711029,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.44594594836235046},{"x":0.24625267088413239,"y":0.44594594836235046},{"x":0.24625267088413239,"y":0.462462455034256},{"x":0.21627408266067505,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9889475107192993,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.21627408266067505,0.44594594836235046,0.24625267088413239,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.44594594836235046},{"x":0.20770877599716187,"y":0.44594594836235046},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4609609544277191},{"x":0.17773018777370453,"y":0.4609609544277191}]},"confidence":0.9930096864700317,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.17773018777370453,0.44594594836235046,0.20770877599716187,0.4609609544277191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.44594594836235046},{"x":0.17130620777606964,"y":0.44594594836235046},{"x":0.17130620777606964,"y":0.4609609544277191},{"x":0.13062098622322083,"y":0.4609609544277191}]},"confidence":0.9918089509010315,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.13062098622322083,0.44594594836235046,0.17130620777606964,0.4609609544277191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.44594594836235046},{"x":0.12847965955734253,"y":0.44594594836235046},{"x":0.12847965955734253,"y":0.4609609544277191},{"x":0.12205567210912704,"y":0.4609609544277191}]},"confidence":0.9660123586654663,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12205567210912704,0.44594594836235046,0.12847965955734253,0.4609609544277191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8779443502426147,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8158458471298218,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9877445697784424,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.8158458471298218,0.4699699580669403,0.8779443502426147,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8094218373298645,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8094218373298645,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7965738773345947,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9813412427902222,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7965738773345947,0.4699699580669403,0.8094218373298645,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9836028218269348,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7815845608711243,0.4699699580669403,0.7880085706710815,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4864864945411682},{"x":0.721627414226532,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9890180826187134,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.721627414226532,0.4699699580669403,0.7751606106758118,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4864864945411682},{"x":0.6852248311042786,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9866209626197815,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6852248311042786,0.4699699580669403,0.7130621075630188,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6766595244407654,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6766595244407654,"y":0.4864864945411682},{"x":0.6531049013137817,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9884489178657532,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6531049013137817,0.4699699580669403,0.6766595244407654,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4864864945411682},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9842339754104614,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6124197244644165,0.4699699580669403,0.6445395946502686,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4864864945411682},{"x":0.6017130613327026,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9639800190925598,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6017130613327026,0.4699699580669403,0.6081370711326599,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5931477546691895,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5931477546691895,"y":0.4864864945411682},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.989230215549469,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5524625182151794,0.4699699580669403,0.5931477546691895,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5460385680198669,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5460385680198669,"y":0.4864864945411682},{"x":0.5053533315658569,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9874493479728699,"dir":"rtl","str":"فرآیند","boundary":[0.5053533315658569,0.4699699580669403,0.5460385680198669,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.4699699580669403},{"x":0.49678799510002136,"y":0.4699699580669403},{"x":0.49678799510002136,"y":0.4864864945411682},{"x":0.4646680951118469,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.983649730682373,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.4646680951118469,0.4699699580669403,0.49678799510002136,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.4699699580669403},{"x":0.46038544178009033,"y":0.4699699580669403},{"x":0.46038544178009033,"y":0.4864864945411682},{"x":0.45396146178245544,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.981673002243042,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45396146178245544,0.4699699580669403,0.46038544178009033,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.4699699580669403},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4699699580669403},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4864864945411682},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9891858100891113,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.3854389786720276,0.4699699580669403,0.44539615511894226,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.4699699580669403},{"x":0.3768736720085144,"y":0.4699699580669403},{"x":0.3768736720085144,"y":0.4864864945411682},{"x":0.3383297622203827,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9856436252593994,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.3383297622203827,0.4699699580669403,0.3768736720085144,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.4699699580669403},{"x":0.3319057822227478,"y":0.4699699580669403},{"x":0.3319057822227478,"y":0.4864864945411682},{"x":0.2933618724346161,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9900427460670471,"dir":"rtl","str":"فرآیند","boundary":[0.2933618724346161,0.4699699580669403,0.3319057822227478,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.4699699580669403},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4699699580669403},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4864864945411682},{"x":0.25481799244880676,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9833196401596069,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.25481799244880676,0.4699699580669403,0.2847965657711029,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.4699699580669403},{"x":0.24839399755001068,"y":0.4699699580669403},{"x":0.24839399755001068,"y":0.4864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9919794797897339,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.20770877599716187,0.4699699580669403,0.24839399755001068,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.4699699580669403},{"x":0.20342612266540527,"y":0.4699699580669403},{"x":0.20342612266540527,"y":0.4864864945411682},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9740225076675415,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19700214266777039,0.4699699580669403,0.20342612266540527,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15845824778079987,"y":0.4699699580669403},{"x":0.1884368360042572,"y":0.4699699580669403},{"x":0.1884368360042572,"y":0.4864864945411682},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.989906907081604,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.15845824778079987,0.4699699580669403,0.1884368360042572,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13276231288909912,"y":0.4699699580669403},{"x":0.1498929262161255,"y":0.4699699580669403},{"x":0.1498929262161255,"y":0.4864864945411682},{"x":0.13276231288909912,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9859367609024048,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.13276231288909912,0.4699699580669403,0.1498929262161255,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.4699699580669403},{"x":0.12847965955734253,"y":0.4699699580669403},{"x":0.12847965955734253,"y":0.4864864945411682},{"x":0.12205567210912704,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.948828399181366,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12205567210912704,0.4699699580669403,0.12847965955734253,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8779443502426147,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5135135054588318}]},"confidence":0.9916365146636963,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.8436830639839172,0.49849849939346313,0.8779443502426147,0.5135135054588318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.49849849939346313},{"x":0.835117757320404,"y":0.49849849939346313},{"x":0.835117757320404,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.991974949836731,"dir":"rtl","str":"مستمر","boundary":[0.7922912240028381,0.49849849939346313,0.835117757320404,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7901498675346375,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9891775250434875,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7880085706710815,0.49849849939346313,0.7901498675346375,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7773019075393677,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9901097416877747,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7537473440170288,0.49849849939346313,0.7773019075393677,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7451820373535156,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9863201379776001,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7023554444313049,0.49699699878692627,0.7451820373535156,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6873661875724792,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6873661875724792,"y":0.5120120048522949},{"x":0.680942177772522,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.979440450668335,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680942177772522,0.49699699878692627,0.6873661875724792,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6745182275772095,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9846498966217041,"dir":"rtl","str":"برتری","boundary":[0.6338329911231995,0.49699699878692627,0.6745182275772095,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6252676844596863,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5120120048522949},{"x":0.578158438205719,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9895349144935608,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.578158438205719,0.49699699878692627,0.6252676844596863,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5653104782104492,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9927449822425842,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5396145582199097,0.49699699878692627,0.5653104782104492,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5310492515563965,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5182012915611267,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.993217945098877,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.5182012915611267,0.49699699878692627,0.5310492515563965,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5139186382293701,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5139186382293701,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9813901782035828,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5096359848976135,0.49699699878692627,0.5139186382293701,0.5120120048522949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.44594594836235046},{"x":0.8779443502426147,"y":0.44744744896888733},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5150150060653687},{"x":0.12205567210912704,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9831530451774597,"dir":"ltr","boundary":[0.11705567210912704,0.43894594836235046,0.8829443502426148,0.5220150060653687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.5210210084915161},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5210210084915161},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5375375151634216},{"x":0.794432520866394,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.983185350894928,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.794432520866394,0.5210210084915161,0.8394004106521606,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.5210210084915161},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5210210084915161},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9930122494697571,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.7494646906852722,0.5210210084915161,0.7858672142028809,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.5210210084915161},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5210210084915161},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9765005707740784,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.6980727910995483,0.5210210084915161,0.7430406808853149,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.5210210084915161},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5210210084915161},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5375375151634216},{"x":0.659528911113739,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9941444993019104,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.659528911113739,0.5210210084915161,0.6895074844360352,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.5210210084915161},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5210210084915161},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.988511860370636,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.6145610213279724,0.5210210084915161,0.6509636044502258,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.5210210084915161},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5210210084915161},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5375375151634216},{"x":0.5631691813468933,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9894231557846069,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.5631691813468933,0.5210210084915161,0.6059957146644592,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.5210210084915161},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5210210084915161},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5375375151634216},{"x":0.5074946284294128,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9884946346282959,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5074946284294128,0.5210210084915161,0.5546038746833801,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.5210210084915161},{"x":0.49892932176589966,"y":0.5210210084915161},{"x":0.49892932176589966,"y":0.5375375151634216},{"x":0.4860813617706299,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9810593128204346,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4860813617706299,0.5210210084915161,0.49892932176589966,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.5210210084915161},{"x":0.4775160551071167,"y":0.5210210084915161},{"x":0.4775160551071167,"y":0.5375375151634216},{"x":0.45396146178245544,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9939077496528625,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.45396146178245544,0.5210210084915161,0.4775160551071167,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.5210210084915161},{"x":0.44753748178482056,"y":0.5210210084915161},{"x":0.44753748178482056,"y":0.5375375151634216},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9951139688491821,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.40685224533081055,0.5210210084915161,0.44753748178482056,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.5210210084915161},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5210210084915161},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5375375151634216},{"x":0.3832976520061493,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9962261915206909,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3832976520061493,0.5210210084915161,0.40042826533317566,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.5210210084915161},{"x":0.3747323453426361,"y":0.5210210084915161},{"x":0.3747323453426361,"y":0.5375375151634216},{"x":0.36616700887680054,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9957367181777954,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.36616700887680054,0.5210210084915161,0.3747323453426361,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.5210210084915161},{"x":0.35760170221328735,"y":0.5210210084915161},{"x":0.35760170221328735,"y":0.5375375151634216},{"x":0.3254818022251129,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9889533519744873,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.3254818022251129,0.5210210084915161,0.35760170221328735,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.5210210084915161},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5210210084915161},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5375375151634216},{"x":0.2355460375547409,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9893426895141602,"dir":"rtl","str":"مشهورترین","boundary":[0.2355460375547409,0.5210210084915161,0.31691649556159973,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.5210210084915161},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5210210084915161},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.991388201713562,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.20770877599716187,0.5210210084915161,0.22698073089122772,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5210210084915161},{"x":0.19914346933364868,"y":0.5210210084915161},{"x":0.19914346933364868,"y":0.5375375151634216},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9822965860366821,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.17773018777370453,0.5210210084915161,0.19914346933364868,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.5210210084915161},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5210210084915161},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5375375151634216},{"x":0.1413276195526123,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9939178228378296,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.1413276195526123,0.5210210084915161,0.17130620777606964,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.5210210084915161},{"x":0.13276231288909912,"y":0.5210210084915161},{"x":0.13276231288909912,"y":0.5375375151634216},{"x":0.12205567210912704,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9870055913925171,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12205567210912704,0.5210210084915161,0.13276231288909912,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.545045018196106},{"x":0.8779443502426147,"y":0.545045018196106},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5615615844726562},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9894473552703857,"dir":"rtl","str":"موتورولا","boundary":[0.8222697973251343,0.545045018196106,0.8779443502426147,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.545045018196106},{"x":0.8201285004615784,"y":0.545045018196106},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5615615844726562},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9542129039764404,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8158458471298218,0.545045018196106,0.8201285004615784,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.545045018196106},{"x":0.8094218373298645,"y":0.545045018196106},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9924432039260864,"dir":"rtl","str":"جنرال","boundary":[0.7687366008758545,0.545045018196106,0.8094218373298645,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.545045018196106},{"x":0.762312650680542,"y":0.545045018196106},{"x":0.762312650680542,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.985759973526001,"dir":"rtl","str":"الکتریک","boundary":[0.7023554444313049,0.545045018196106,0.762312650680542,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.545045018196106},{"x":0.6959314942359924,"y":0.545045018196106},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9859622120857239,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6895074844360352,0.545045018196106,0.6959314942359924,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.545045018196106},{"x":0.680942177772522,"y":0.545045018196106},{"x":0.680942177772522,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9821033477783203,"dir":"rtl","str":"آلاید","boundary":[0.6488222479820251,0.545045018196106,0.680942177772522,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.545045018196106},{"x":0.6423982977867126,"y":0.545045018196106},{"x":0.6423982977867126,"y":0.5615615844726562},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9774845838546753,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.5824410915374756,0.545045018196106,0.6423982977867126,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.545045018196106},{"x":0.5717344880104065,"y":0.545045018196106},{"x":0.5717344880104065,"y":0.5615615844726562},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9872743487358093,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.5310492515563965,0.545045018196106,0.5717344880104065,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.545045018196106},{"x":0.5224839448928833,"y":0.545045018196106},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5615615844726562},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9957585334777832,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.49250534176826477,0.545045018196106,0.5224839448928833,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.545045018196106},{"x":0.49250534176826477,"y":0.545045018196106},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5615615844726562},{"x":0.4903640151023865,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.98604816198349,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4903640151023865,0.545045018196106,0.49250534176826477,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.545045018196106},{"x":0.4817987084388733,"y":0.545045018196106},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5615615844726562},{"x":0.46038544178009033,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.990734875202179,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.46038544178009033,0.545045018196106,0.4817987084388733,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.545045018196106},{"x":0.45182013511657715,"y":0.545045018196106},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5615615844726562},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9857755899429321,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.40685224533081055,0.545045018196106,0.45182013511657715,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.545045018196106},{"x":0.39828693866729736,"y":0.545045018196106},{"x":0.39828693866729736,"y":0.5615615844726562},{"x":0.3447537422180176,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9929521679878235,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.3447537422180176,0.545045018196106,0.39828693866729736,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.545045018196106},{"x":0.3383297622203827,"y":0.545045018196106},{"x":0.3383297622203827,"y":0.5615615844726562},{"x":0.2933618724346161,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9908597469329834,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.2933618724346161,0.545045018196106,0.3383297622203827,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.545045018196106},{"x":0.2869378924369812,"y":0.545045018196106},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5615615844726562},{"x":0.25267666578292847,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.997427225112915,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.25267666578292847,0.545045018196106,0.2869378924369812,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.545045018196106},{"x":0.24625267088413239,"y":0.545045018196106},{"x":0.24625267088413239,"y":0.5615615844726562},{"x":0.2355460375547409,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9949702620506287,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2355460375547409,0.545045018196106,0.24625267088413239,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.545045018196106},{"x":0.22912205755710602,"y":0.545045018196106},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5615615844726562},{"x":0.21841542422771454,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9891997575759888,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21841542422771454,0.545045018196106,0.22912205755710602,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.545045018196106},{"x":0.20985010266304016,"y":0.545045018196106},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5615615844726562},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.988375186920166,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.15417559444904327,0.545045018196106,0.20985010266304016,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.545045018196106},{"x":0.1456102728843689,"y":0.545045018196106},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5615615844726562},{"x":0.12205567210912704,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9777507185935974,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.12205567210912704,0.545045018196106,0.1456102728843689,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8779443502426147,"y":0.587087094783783},{"x":0.824411153793335,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9880770444869995,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.824411153793335,0.5705705881118774,0.8779443502426147,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8158458471298218,"y":0.587087094783783},{"x":0.7815845608711243,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9959025382995605,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7815845608711243,0.5705705881118774,0.8158458471298218,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7730192542076111,"y":0.587087094783783},{"x":0.7387580275535583,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9922716617584229,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.7387580275535583,0.5705705881118774,0.7730192542076111,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7301927208900452,"y":0.587087094783783},{"x":0.6766595244407654,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9911087155342102,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.6766595244407654,0.5705705881118774,0.7301927208900452,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6702355742454529,"y":0.587087094783783},{"x":0.6338329911231995,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9950709342956543,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.6338329911231995,0.5705705881118774,0.6702355742454529,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6252676844596863,"y":0.587087094783783},{"x":0.6081370711326599,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9909515380859375,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6081370711326599,0.5705705881118774,0.6252676844596863,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.5705705881118774},{"x":0.599571704864502,"y":0.5705705881118774},{"x":0.599571704864502,"y":0.587087094783783},{"x":0.5546038746833801,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.994745671749115,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5546038746833801,0.5705705881118774,0.599571704864502,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5460385680198669,"y":0.587087094783783},{"x":0.5310492515563965,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.984389066696167,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5310492515563965,0.5705705881118774,0.5460385680198669,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5224839448928833,"y":0.587087094783783},{"x":0.4646680951118469,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9859684705734253,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.4646680951118469,0.5705705881118774,0.5224839448928833,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.5705705881118774},{"x":0.45610278844833374,"y":0.5705705881118774},{"x":0.45610278844833374,"y":0.587087094783783},{"x":0.44539615511894226,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9883496761322021,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44539615511894226,0.5705705881118774,0.45610278844833374,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.5705705881118774},{"x":0.4368308484554291,"y":0.5705705881118774},{"x":0.4368308484554291,"y":0.587087094783783},{"x":0.40685224533081055,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9880686402320862,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.40685224533081055,0.5705705881118774,0.4368308484554291,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.5705705881118774},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5705705881118774},{"x":0.40042826533317566,"y":0.587087094783783},{"x":0.35546037554740906,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9899184703826904,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.35546037554740906,0.5705705881118774,0.40042826533317566,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.5705705881118774},{"x":0.3447537422180176,"y":0.5705705881118774},{"x":0.3447537422180176,"y":0.587087094783783},{"x":0.31691649556159973,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9935159683227539,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.31691649556159973,0.5705705881118774,0.3447537422180176,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.5705705881118774},{"x":0.31049251556396484,"y":0.5705705881118774},{"x":0.31049251556396484,"y":0.587087094783783},{"x":0.278372585773468,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9952676296234131,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.278372585773468,0.5705705881118774,0.31049251556396484,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.5705705881118774},{"x":0.26980727910995483,"y":0.5705705881118774},{"x":0.26980727910995483,"y":0.587087094783783},{"x":0.2398286908864975,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9887239933013916,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2398286908864975,0.5705705881118774,0.26980727910995483,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5705705881118774},{"x":0.23126338422298431,"y":0.5705705881118774},{"x":0.23126338422298431,"y":0.587087094783783},{"x":0.1841541826725006,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9871950745582581,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.1841541826725006,0.5705705881118774,0.23126338422298431,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.5705705881118774},{"x":0.17558886110782623,"y":0.5705705881118774},{"x":0.17558886110782623,"y":0.587087094783783},{"x":0.1434689462184906,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.986870527267456,"dir":"rtl","str":"بویژه","boundary":[0.1434689462184906,0.5705705881118774,0.17558886110782623,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.5705705881118774},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5705705881118774},{"x":0.13490363955497742,"y":0.587087094783783},{"x":0.12205567210912704,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9908212423324585,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12205567210912704,0.5705705881118774,0.13490363955497742,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8543897271156311,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8543897271156311,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9848518371582031,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.8543897271156311,0.5930930972099304,0.8779443502426147,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9748317003250122,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.8094218373298645,0.5930930972099304,0.8458244204521179,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6141141057014465},{"x":0.762312650680542,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9864619374275208,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.762312650680542,0.5930930972099304,0.8008565306663513,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7451820373535156,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7194860577583313,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9855600595474243,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.7194860577583313,0.5930930972099304,0.7451820373535156,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.8037338256835938,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.6616702079772949,0.5930930972099304,0.7173447608947754,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9425998330116272,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6552462577819824,0.5930930972099304,0.6616702079772949,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6141141057014465},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.988300085067749,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.5910063982009888,0.5930930972099304,0.6488222479820251,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6141141057014465},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9952467083930969,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.5460385680198669,0.5930930972099304,0.5824410915374756,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5353319048881531,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6141141057014465},{"x":0.4903640151023865,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9892973899841309,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.4903640151023865,0.5930930972099304,0.5353319048881531,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.5930930972099304},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5930930972099304},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6141141057014465},{"x":0.44967880845069885,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9868780374526978,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.44967880845069885,0.5930930972099304,0.4817987084388733,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.5930930972099304},{"x":0.44111350178718567,"y":0.5930930972099304},{"x":0.44111350178718567,"y":0.6141141057014465},{"x":0.3918629586696625,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.996746838092804,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3918629586696625,0.5930930972099304,0.44111350178718567,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3832976520061493,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3832976520061493,"y":0.6141141057014465},{"x":0.34903639554977417,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9885041117668152,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.34903639554977417,0.5930930972099304,0.3832976520061493,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3426124155521393,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3426124155521393,"y":0.6141141057014465},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9913792610168457,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3276231288909912,0.5930930972099304,0.3426124155521393,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.5930930972099304},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5930930972099304},{"x":0.31691649556159973,"y":0.6141141057014465},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9899578094482422,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.2826552391052246,0.5930930972099304,0.31691649556159973,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.5930930972099304},{"x":0.2740899324417114,"y":0.5930930972099304},{"x":0.2740899324417114,"y":0.6141141057014465},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.98689204454422,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.22483940422534943,0.5930930972099304,0.2740899324417114,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16059957444667816,"y":0.5930930972099304},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5930930972099304},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6141141057014465},{"x":0.16059957444667816,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9752261638641357,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.16059957444667816,0.5930930972099304,0.21627408266067505,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.5930930972099304},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5930930972099304},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6141141057014465},{"x":0.12205567210912704,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9908422231674194,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.12205567210912704,0.5930930972099304,0.15203426778316498,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.620120108127594},{"x":0.8779443502426147,"y":0.620120108127594},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.98298180103302,"dir":"rtl","str":"سیگمای","boundary":[0.8265524506568909,0.620120108127594,0.8779443502426147,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.620120108127594},{"x":0.8115631937980652,"y":0.620120108127594},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.983311653137207,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.7965738773345947,0.620120108127594,0.8115631937980652,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.620120108127594},{"x":0.7815845608711243,"y":0.620120108127594},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7751606106758118,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9862404465675354,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7751606106758118,0.620120108127594,0.7815845608711243,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.620120108127594},{"x":0.7687366008758545,"y":0.620120108127594},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6396396160125732},{"x":0.721627414226532,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9812735915184021,"dir":"rtl","str":"یکسری","boundary":[0.721627414226532,0.620120108127594,0.7687366008758545,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.620120108127594},{"x":0.7044968008995056,"y":0.620120108127594},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9907655715942383,"dir":"rtl","str":"عناوین","boundary":[0.6638115644454956,0.620120108127594,0.7044968008995056,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.620120108127594},{"x":0.6531049013137817,"y":0.620120108127594},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9916837811470032,"dir":"rtl","str":"مخفف","boundary":[0.6145610213279724,0.620120108127594,0.6531049013137817,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.620120108127594},{"x":0.6017130613327026,"y":0.620120108127594},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9897201061248779,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5910063982009888,0.620120108127594,0.6017130613327026,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.620120108127594},{"x":0.5845824480056763,"y":0.620120108127594},{"x":0.5845824480056763,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5588865280151367,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9849686622619629,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.5588865280151367,0.620120108127594,0.5845824480056763,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.620120108127594},{"x":0.5438972115516663,"y":0.620120108127594},{"x":0.5438972115516663,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9544594883918762,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5374732613563538,0.620120108127594,0.5438972115516663,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.620120108127594},{"x":0.5353319048881531,"y":0.620120108127594},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6396396160125732},{"x":0.49892932176589966,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9901687502861023,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.49892932176589966,0.620120108127594,0.5353319048881531,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.620120108127594},{"x":0.49250534176826477,"y":0.620120108127594},{"x":0.49250534176826477,"y":0.6396396160125732},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9934160113334656,"dir":"rtl","str":"مستمر","boundary":[0.44753748178482056,0.620120108127594,0.49250534176826477,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.620120108127594},{"x":0.44325482845306396,"y":0.620120108127594},{"x":0.44325482845306396,"y":0.6396396160125732},{"x":0.417558878660202,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9873960018157959,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.417558878660202,0.620120108127594,0.44325482845306396,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.620120108127594},{"x":0.41113489866256714,"y":0.620120108127594},{"x":0.41113489866256714,"y":0.6396396160125732},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9814983606338501,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.3747323453426361,0.620120108127594,0.41113489866256714,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.620120108127594},{"x":0.3725910186767578,"y":0.620120108127594},{"x":0.3725910186767578,"y":0.6396396160125732},{"x":0.36616700887680054,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.824916660785675,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.36616700887680054,0.620120108127594,0.3725910186767578,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.620120108127594},{"x":0.3683083653450012,"y":0.620120108127594},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6396396160125732},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.8811784386634827,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3276231288909912,0.620120108127594,0.3683083653450012,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.620120108127594},{"x":0.35331904888153076,"y":0.620120108127594},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6396396160125732},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9386839866638184,"dir":"rtl","str":"SBCI","boundary":[0.2826552391052246,0.620120108127594,0.35331904888153076,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26766595244407654,"y":0.620120108127594},{"x":0.30835118889808655,"y":0.620120108127594},{"x":0.30835118889808655,"y":0.6396396160125732},{"x":0.26766595244407654,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.8482215404510498,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.26766595244407654,0.620120108127594,0.30835118889808655,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.620120108127594},{"x":0.278372585773468,"y":0.620120108127594},{"x":0.278372585773468,"y":0.6396396160125732},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9915419816970825,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.25053533911705017,0.620120108127594,0.278372585773468,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.620120108127594},{"x":0.24625267088413239,"y":0.620120108127594},{"x":0.24625267088413239,"y":0.6396396160125732},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9909505844116211,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21413275599479675,0.620120108127594,0.24625267088413239,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.620120108127594},{"x":0.21413275599479675,"y":0.620120108127594},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6396396160125732},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9725692272186279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20342612266540527,0.620120108127594,0.21413275599479675,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.6456456184387207},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6456456184387207},{"x":0.8394004106521606,"y":0.662162184715271},{"x":0.7473233342170715,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.5865609049797058,"dir":"rtl","str":"نویســــــــندگان","boundary":[0.7473233342170715,0.6456456184387207,0.8394004106521606,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7387580275535583,"y":0.662162184715271},{"x":0.7173447608947754,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9911577701568604,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7173447608947754,0.6456456184387207,0.7387580275535583,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7087794542312622,"y":0.662162184715271},{"x":0.6723768711090088,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9899871945381165,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6723768711090088,0.6456456184387207,0.7087794542312622,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6659528613090515,"y":0.662162184715271},{"x":0.6552462577819824,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9695303440093994,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6552462577819824,0.6456456184387207,0.6659528613090515,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6466809511184692,"y":0.662162184715271},{"x":0.6167023777961731,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9857702255249023,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.6167023777961731,0.6456456184387207,0.6466809511184692,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6102783679962158,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6102783679962158,"y":0.662162184715271},{"x":0.5738757848739624,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9902394413948059,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.5738757848739624,0.6456456184387207,0.6102783679962158,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5653104782104492,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5653104782104492,"y":0.662162184715271},{"x":0.5331905484199524,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9945091605186462,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.5331905484199524,0.6456456184387207,0.5653104782104492,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5246252417564392,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5246252417564392,"y":0.662162184715271},{"x":0.5053533315658569,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9948865175247192,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5053533315658569,0.6456456184387207,0.5246252417564392,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.6456456184387207},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6456456184387207},{"x":0.49678799510002136,"y":0.662162184715271},{"x":0.479657381772995,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9941096305847168,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.479657381772995,0.6456456184387207,0.49678799510002136,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.6456456184387207},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6456456184387207},{"x":0.4710920751094818,"y":0.662162184715271},{"x":0.46252676844596863,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9937559366226196,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.46252676844596863,0.6456456184387207,0.4710920751094818,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.6456456184387207},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6456456184387207},{"x":0.45396146178245544,"y":0.662162184715271},{"x":0.40042826533317566,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.985562801361084,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.40042826533317566,0.6456456184387207,0.45396146178245544,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.6456456184387207},{"x":0.3918629586696625,"y":0.6456456184387207},{"x":0.3918629586696625,"y":0.662162184715271},{"x":0.3468950688838959,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9688668251037598,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.3468950688838959,0.6456456184387207,0.3918629586696625,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.6456456184387207},{"x":0.3383297622203827,"y":0.6456456184387207},{"x":0.3383297622203827,"y":0.662162184715271},{"x":0.30406853556632996,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9954873919487,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.30406853556632996,0.6456456184387207,0.3383297622203827,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.6456456184387207},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6456456184387207},{"x":0.2976445257663727,"y":0.662162184715271},{"x":0.25267666578292847,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9804601669311523,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.25267666578292847,0.6456456184387207,0.2976445257663727,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.6456456184387207},{"x":0.24625267088413239,"y":0.6456456184387207},{"x":0.24625267088413239,"y":0.662162184715271},{"x":0.2334047108888626,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9908660650253296,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.2334047108888626,0.6456456184387207,0.24625267088413239,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.6456456184387207},{"x":0.22698073089122772,"y":0.6456456184387207},{"x":0.22698073089122772,"y":0.662162184715271},{"x":0.21199142932891846,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9914194941520691,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21199142932891846,0.6456456184387207,0.22698073089122772,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6456456184387207},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6456456184387207},{"x":0.20342612266540527,"y":0.662162184715271},{"x":0.17773018777370453,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9271710515022278,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.17773018777370453,0.6456456184387207,0.20342612266540527,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.6456456184387207},{"x":0.16702355444431305,"y":0.6456456184387207},{"x":0.16702355444431305,"y":0.662162184715271},{"x":0.12205567210912704,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9754248261451721,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.12205567210912704,0.6456456184387207,0.16702355444431305,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.672672688961029},{"x":0.8779443502426147,"y":0.672672688961029},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8286938071250916,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9915037155151367,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.8286938071250916,0.672672688961029,0.8779443502426147,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.672672688961029},{"x":0.8201285004615784,"y":0.672672688961029},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9935125708580017,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.7858672142028809,0.672672688961029,0.8201285004615784,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.672672688961029},{"x":0.7773019075393677,"y":0.672672688961029},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9954895973205566,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7387580275535583,0.672672688961029,0.7773019075393677,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.672672688961029},{"x":0.7323340177536011,"y":0.672672688961029},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.950611412525177,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.7044968008995056,0.672672688961029,0.7323340177536011,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.672672688961029},{"x":0.6959314942359924,"y":0.672672688961029},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.965452253818512,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.6509636044502258,0.672672688961029,0.6959314942359924,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.672672688961029},{"x":0.6359742879867554,"y":0.672672688961029},{"x":0.6359742879867554,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9903775453567505,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.5867237448692322,0.672672688961029,0.6359742879867554,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.672672688961029},{"x":0.578158438205719,"y":0.672672688961029},{"x":0.578158438205719,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9887497425079346,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5631691813468933,0.672672688961029,0.578158438205719,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.672672688961029},{"x":0.556745171546936,"y":0.672672688961029},{"x":0.556745171546936,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9921227693557739,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5503212213516235,0.672672688961029,0.556745171546936,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.672672688961029},{"x":0.5417559146881104,"y":0.672672688961029},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5182012915611267,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9899032115936279,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5182012915611267,0.672672688961029,0.5417559146881104,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.672672688961029},{"x":0.5096359848976135,"y":0.672672688961029},{"x":0.5096359848976135,"y":0.6876876950263977},{"x":0.479657381772995,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9930392503738403,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.479657381772995,0.672672688961029,0.5096359848976135,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.672672688961029},{"x":0.4710920751094818,"y":0.672672688961029},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6876876950263977},{"x":0.46252676844596863,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9965193271636963,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.46252676844596863,0.672672688961029,0.4710920751094818,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.672672688961029},{"x":0.45396146178245544,"y":0.672672688961029},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6876876950263977},{"x":0.4325481653213501,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9932757019996643,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4325481653213501,0.672672688961029,0.45396146178245544,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.672672688961029},{"x":0.4261241853237152,"y":0.672672688961029},{"x":0.4261241853237152,"y":0.6876876950263977},{"x":0.3790149986743927,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9916611909866333,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3790149986743927,0.672672688961029,0.4261241853237152,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.672672688961029},{"x":0.3704496920108795,"y":0.672672688961029},{"x":0.3704496920108795,"y":0.6876876950263977},{"x":0.36402568221092224,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9943153858184814,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.36402568221092224,0.672672688961029,0.3704496920108795,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.672672688961029},{"x":0.35546037554740906,"y":0.672672688961029},{"x":0.35546037554740906,"y":0.6876876950263977},{"x":0.30406853556632996,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9923068881034851,"dir":"rtl","str":"حدودی","boundary":[0.30406853556632996,0.672672688961029,0.35546037554740906,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.672672688961029},{"x":0.2955031991004944,"y":0.672672688961029},{"x":0.2955031991004944,"y":0.6876876950263977},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9920526146888733,"dir":"rtl","str":"نقایص","boundary":[0.25053533911705017,0.672672688961029,0.2955031991004944,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.672672688961029},{"x":0.2441113442182541,"y":0.672672688961029},{"x":0.2441113442182541,"y":0.6876876950263977},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9912669062614441,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.21413275599479675,0.672672688961029,0.2441113442182541,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.672672688961029},{"x":0.20556744933128357,"y":0.672672688961029},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6876876950263977},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9932211637496948,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.16488222777843475,0.672672688961029,0.20556744933128357,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.672672688961029},{"x":0.15631692111492157,"y":0.672672688961029},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6876876950263977},{"x":0.12205567210912704,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9913504123687744,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.12205567210912704,0.672672688961029,0.15631692111492157,0.6876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8650963306427002,"y":0.6981981992721558},{"x":0.8779443502426147,"y":0.6981981992721558},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7132132053375244},{"x":0.8650963306427002,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9823728799819946,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8650963306427002,0.6981981992721558,0.8779443502426147,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522483706474304,"y":0.6981981992721558},{"x":0.856531023979187,"y":0.6981981992721558},{"x":0.856531023979187,"y":0.7132132053375244},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9714162349700928,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8522483706474304,0.6981981992721558,0.856531023979187,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.6981981992721558},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6981981992721558},{"x":0.8415417671203613,"y":0.7132132053375244},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9949400424957275,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8051391839981079,0.6981981992721558,0.8415417671203613,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.992348849773407,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7687366008758545,0.6981981992721558,0.7965738773345947,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9798080325126648,"dir":"rtl","str":"پیشین","boundary":[0.7109207510948181,0.6981981992721558,0.7601712942123413,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7132132053375244},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9910953044891357,"dir":"rtl","str":"بویژه","boundary":[0.6702355742454529,0.6981981992721558,0.7044968008995056,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.6981981992721558},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6981981992721558},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7132132053375244},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9950909614562988,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6252676844596863,0.6981981992721558,0.6638115644454956,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.6981981992721558},{"x":0.618843674659729,"y":0.6981981992721558},{"x":0.618843674659729,"y":0.7132132053375244},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9918429255485535,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5888651013374329,0.6981981992721558,0.618843674659729,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5802997946739197,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5802997946739197,"y":0.7132132053375244},{"x":0.556745171546936,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9839174747467041,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.556745171546936,0.6981981992721558,0.5802997946739197,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5481798648834229,"y":0.7132132053375244},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9721755385398865,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5139186382293701,0.6981981992721558,0.5481798648834229,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5074946284294128,"y":0.7132132053375244},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9892040491104126,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49250534176826477,0.6981981992721558,0.5074946284294128,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.6981981992721558},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6981981992721558},{"x":0.4860813617706299,"y":0.7132132053375244},{"x":0.4304068386554718,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.984498143196106,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4304068386554718,0.6981981992721558,0.4860813617706299,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.6981981992721558},{"x":0.4239828586578369,"y":0.6981981992721558},{"x":0.4239828586578369,"y":0.7132132053375244},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9879046678543091,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39400428533554077,0.6981981992721558,0.4239828586578369,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.6981981992721558},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6981981992721558},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7132132053375244},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9871269464492798,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.3361884355545044,0.6981981992721558,0.3854389786720276,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211991488933563,"y":0.6981981992721558},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6981981992721558},{"x":0.3276231288909912,"y":0.7132132053375244},{"x":0.3211991488933563,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9844341278076172,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3211991488933563,0.6981981992721558,0.3276231288909912,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.6981981992721558},{"x":0.31263384222984314,"y":0.6981981992721558},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7132132053375244},{"x":0.26124197244644165,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9795375466346741,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.26124197244644165,0.6981981992721558,0.31263384222984314,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.6981981992721558},{"x":0.25481799244880676,"y":0.6981981992721558},{"x":0.25481799244880676,"y":0.7132132053375244},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9900931715965271,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22483940422534943,0.6981981992721558,0.25481799244880676,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.6981981992721558},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6981981992721558},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7132132053375244},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9882977604866028,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.16916488111019135,0.6981981992721558,0.21627408266067505,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6981981992721558},{"x":0.16059957444667816,"y":0.6981981992721558},{"x":0.16059957444667816,"y":0.7132132053375244},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9907541871070862,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.15203426778316498,0.6981981992721558,0.16059957444667816,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.6981981992721558},{"x":0.1434689462184906,"y":0.6981981992721558},{"x":0.1434689462184906,"y":0.7132132053375244},{"x":0.12205567210912704,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9870061278343201,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.12205567210912704,0.6981981992721558,0.1434689462184906,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856531023979187,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7387387156486511},{"x":0.856531023979187,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9866503477096558,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.856531023979187,0.7237237095832825,0.8779443502426147,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522483706474304,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8543897271156311,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8543897271156311,"y":0.7387387156486511},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.959399402141571,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8522483706474304,0.7237237095832825,0.8543897271156311,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8415417671203613,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8415417671203613,"y":0.7387387156486511},{"x":0.762312650680542,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9782783389091492,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.762312650680542,0.7237237095832825,0.8415417671203613,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7387387156486511},{"x":0.740899384021759,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9888885021209717,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.740899384021759,0.7237237095832825,0.7558886408805847,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9618120789527893,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.7066380977630615,0.7237237095832825,0.7344753742218018,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9657883644104004,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.6488222479820251,0.7237237095832825,0.6980727910995483,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7387387156486511},{"x":0.578158438205719,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9832163453102112,"dir":"rtl","str":"رویکردی","boundary":[0.578158438205719,0.7237237095832825,0.6423982977867126,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5695931315422058,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5695931315422058,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9973629117012024,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5396145582199097,0.7237237095832825,0.5695931315422058,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5224839448928833,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9901096224784851,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5224839448928833,0.7237237095832825,0.5310492515563965,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7387387156486511},{"x":0.45610278844833374,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.985746443271637,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.45610278844833374,0.7237237095832825,0.5139186382293701,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.7237237095832825},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7237237095832825},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7387387156486511},{"x":0.417558878660202,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9845533967018127,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.417558878660202,0.7237237095832825,0.44753748178482056,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.7237237095832825},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7237237095832825},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7387387156486511},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.989761233329773,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.39400428533554077,0.7237237095832825,0.40899357199668884,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.7237237095832825},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7237237095832825},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7387387156486511},{"x":0.3683083653450012,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9939813613891602,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3683083653450012,0.7237237095832825,0.3854389786720276,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.7237237095832825},{"x":0.35974302887916565,"y":0.7237237095832825},{"x":0.35974302887916565,"y":0.7387387156486511},{"x":0.340471088886261,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9903477430343628,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.340471088886261,0.7237237095832825,0.35974302887916565,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.7237237095832825},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7237237095832825},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7387387156486511},{"x":0.30406853556632996,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9836898446083069,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.30406853556632996,0.7237237095832825,0.3319057822227478,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.7237237095832825},{"x":0.2955031991004944,"y":0.7237237095832825},{"x":0.2955031991004944,"y":0.7387387156486511},{"x":0.278372585773468,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9854181408882141,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.278372585773468,0.7237237095832825,0.2955031991004944,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.7237237095832825},{"x":0.26980727910995483,"y":0.7237237095832825},{"x":0.26980727910995483,"y":0.7387387156486511},{"x":0.24839399755001068,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9909586906433105,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.24839399755001068,0.7237237095832825,0.26980727910995483,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.7237237095832825},{"x":0.2398286908864975,"y":0.7237237095832825},{"x":0.2398286908864975,"y":0.7387387156486511},{"x":0.19700214266777039,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9663669466972351,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.19700214266777039,0.7237237095832825,0.2398286908864975,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7237237095832825},{"x":0.1884368360042572,"y":0.7237237095832825},{"x":0.1884368360042572,"y":0.7387387156486511},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9725841879844666,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18201284110546112,0.7237237095832825,0.1884368360042572,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.7237237095832825},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7237237095832825},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7387387156486511},{"x":0.139186292886734,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9867275953292847,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.139186292886734,0.7237237095832825,0.17558886110782623,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.7237237095832825},{"x":0.13062098622322083,"y":0.7237237095832825},{"x":0.13062098622322083,"y":0.7387387156486511},{"x":0.12205567210912704,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9876396656036377,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.12205567210912704,0.7237237095832825,0.13062098622322083,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7627627849578857},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9934332370758057,"dir":"rtl","str":"برآورده","boundary":[0.8308351039886475,0.7462462186813354,0.8779443502426147,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.7462462186813354},{"x":0.824411153793335,"y":0.7462462186813354},{"x":0.824411153793335,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9915490746498108,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.7794432640075684,0.7462462186813354,0.824411153793335,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9931024312973022,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7665953040122986,0.7462462186813354,0.7730192542076111,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.98980313539505,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7087794542312622,0.7462462186813354,0.7580299973487854,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.7462462186813354},{"x":0.700214147567749,"y":0.7462462186813354},{"x":0.700214147567749,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9894180297851562,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6659528613090515,0.7462462186813354,0.700214147567749,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9957465529441833,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.6274089813232422,0.7462462186813354,0.6573875546455383,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7462462186813354},{"x":0.618843674659729,"y":0.7462462186813354},{"x":0.618843674659729,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9946603775024414,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6102783679962158,0.7462462186813354,0.618843674659729,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6017130613327026,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6017130613327026,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9906730651855469,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5674518346786499,0.7462462186813354,0.6017130613327026,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9888502359390259,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5417559146881104,0.7462462186813354,0.5610278248786926,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7627627849578857},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9939855337142944,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.49892932176589966,0.7462462186813354,0.5310492515563965,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.7462462186813354},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7462462186813354},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7627627849578857},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9636989831924438,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49464666843414307,0.7462462186813354,0.49892932176589966,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.7462462186813354},{"x":0.4882226884365082,"y":0.7462462186813354},{"x":0.4882226884365082,"y":0.7627627849578857},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9953770637512207,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.4689507484436035,0.7462462186813354,0.4882226884365082,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.7462462186813354},{"x":0.45824411511421204,"y":0.7462462186813354},{"x":0.45824411511421204,"y":0.7627627849578857},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9944252967834473,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4282655119895935,0.7462462186813354,0.45824411511421204,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.7462462186813354},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7462462186813354},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7627627849578857},{"x":0.39828693866729736,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9910756945610046,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.39828693866729736,0.7462462186813354,0.4197002053260803,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3918629586696625,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3918629586696625,"y":0.7627627849578857},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9888454079627991,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3768736720085144,0.7462462186813354,0.3918629586696625,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3704496920108795,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3704496920108795,"y":0.7627627849578857},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9929236173629761,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.3361884355545044,0.7462462186813354,0.3704496920108795,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3276231288909912,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3276231288909912,"y":0.7627627849578857},{"x":0.2912205457687378,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9908897876739502,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.2912205457687378,0.7462462186813354,0.3276231288909912,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.7462462186813354},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7462462186813354},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7627627849578857},{"x":0.26552462577819824,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9947859048843384,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.26552462577819824,0.7462462186813354,0.2826552391052246,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.7462462186813354},{"x":0.25695931911468506,"y":0.7462462186813354},{"x":0.25695931911468506,"y":0.7627627849578857},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9948799014091492,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.21841542422771454,0.7462462186813354,0.25695931911468506,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.7462462186813354},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7462462186813354},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7627627849578857},{"x":0.1927194893360138,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.992710292339325,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.1927194893360138,0.7462462186813354,0.20985010266304016,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.7462462186813354},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7462462186813354},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7627627849578857},{"x":0.17987151443958282,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9865667223930359,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17987151443958282,0.7462462186813354,0.1862955093383789,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.7462462186813354},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7462462186813354},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7627627849578857},{"x":0.12205567210912704,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9845336675643921,"dir":"rtl","str":"زحماتی","boundary":[0.12205567210912704,0.7462462186813354,0.17344753444194794,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608136773109436,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7882882952690125},{"x":0.8608136773109436,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9616312980651855,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8608136773109436,0.7717717885971069,0.8779443502426147,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.8728516697883606,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.7922912240028381,0.7717717885971069,0.8522483706474304,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.7717717885971069},{"x":0.783725917339325,"y":0.7717717885971069},{"x":0.783725917339325,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9791020750999451,"dir":"rtl","str":"لند","boundary":[0.7687366008758545,0.7717717885971069,0.783725917339325,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.988457202911377,"dir":"rtl","str":"آرزوی","boundary":[0.7173447608947754,0.7717717885971069,0.7580299973487854,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9909108281135559,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.6573875546455383,0.7717717885971069,0.7109207510948181,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9776780009269714,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6295503377914429,0.7717717885971069,0.6509636044502258,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6209850311279297,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6209850311279297,"y":0.7882882952690125},{"x":0.597430408000946,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9837900400161743,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.597430408000946,0.7717717885971069,0.6209850311279297,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5738757848739624,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.989235520362854,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.5738757848739624,0.7717717885971069,0.5888651013374329,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7882882952690125},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.985650360584259,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.49678799510002136,0.7717717885971069,0.5653104782104492,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.7717717885971069},{"x":0.4882226884365082,"y":0.7717717885971069},{"x":0.4882226884365082,"y":0.7882882952690125},{"x":0.45396146178245544,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9817230701446533,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.45396146178245544,0.7717717885971069,0.4882226884365082,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.7717717885971069},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7717717885971069},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7882882952690125},{"x":0.4218415319919586,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9534547328948975,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.4218415319919586,0.7717717885971069,0.44753748178482056,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.7717717885971069},{"x":0.417558878660202,"y":0.7717717885971069},{"x":0.417558878660202,"y":0.7882882952690125},{"x":0.40042826533317566,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.991174578666687,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40042826533317566,0.7717717885971069,0.417558878660202,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.7717717885971069},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7717717885971069},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7882882952690125},{"x":0.3725910186767578,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9899869561195374,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3725910186767578,0.7717717885971069,0.39400428533554077,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.7717717885971069},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7717717885971069},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7882882952690125},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9891436696052551,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.3340471088886261,0.7717717885971069,0.36402568221092224,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.7717717885971069},{"x":0.3276231288909912,"y":0.7717717885971069},{"x":0.3276231288909912,"y":0.7882882952690125},{"x":0.2933618724346161,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.991407573223114,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.2933618724346161,0.7717717885971069,0.3276231288909912,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.7717717885971069},{"x":0.2869378924369812,"y":0.7717717885971069},{"x":0.2869378924369812,"y":0.7882882952690125},{"x":0.25695931911468506,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9844143390655518,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.25695931911468506,0.7717717885971069,0.2869378924369812,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.7717717885971069},{"x":0.24839399755001068,"y":0.7717717885971069},{"x":0.24839399755001068,"y":0.7882882952690125},{"x":0.23126338422298431,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9875110387802124,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23126338422298431,0.7717717885971069,0.24839399755001068,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.7717717885971069},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7717717885971069},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7882882952690125},{"x":0.19914346933364868,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9862595796585083,"dir":"rtl","str":"جزء","boundary":[0.19914346933364868,0.7717717885971069,0.22483940422534943,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.7717717885971069},{"x":0.1927194893360138,"y":0.7717717885971069},{"x":0.1927194893360138,"y":0.7882882952690125},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9733729362487793,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.1477515995502472,0.7717717885971069,0.1927194893360138,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.7717717885971069},{"x":0.139186292886734,"y":0.7717717885971069},{"x":0.139186292886734,"y":0.7882882952690125},{"x":0.12205567210912704,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9852272272109985,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.12205567210912704,0.7717717885971069,0.139186292886734,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8479657173156738,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9923045039176941,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.8479657173156738,0.7987987995147705,0.8779443502426147,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8394004106521606,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8138138055801392},{"x":0.802997887134552,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.994159996509552,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.802997887134552,0.7987987995147705,0.8394004106521606,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8138138055801392},{"x":0.740899384021759,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9713640213012695,"dir":"rtl","str":"مدیریتی","boundary":[0.740899384021759,0.7987987995147705,0.7965738773345947,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7323340177536011,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6980727910995483,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9890145659446716,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6980727910995483,0.7987987995147705,0.7323340177536011,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6980727910995483,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6937901377677917,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9753445386886597,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6937901377677917,0.7987987995147705,0.6980727910995483,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6552462577819824,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9876301884651184,"dir":"rtl","str":"تعهد","boundary":[0.6552462577819824,0.7987987995147705,0.6852248311042786,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6466809511184692,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9938369989395142,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6145610213279724,0.7987987995147705,0.6466809511184692,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9786381125450134,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6017130613327026,0.7987987995147705,0.6081370711326599,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5931477546691895,"y":0.8138138055801392},{"x":0.5546038746833801,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9918270707130432,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.5546038746833801,0.7987987995147705,0.5931477546691895,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5481798648834229,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5481798648834229,"y":0.8138138055801392},{"x":0.5353319048881531,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9959005117416382,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5353319048881531,0.7987987995147705,0.5481798648834229,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8138138055801392},{"x":0.4817987084388733,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9919565916061401,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.4817987084388733,0.7987987995147705,0.5289078950881958,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.7987987995147705},{"x":0.4817987084388733,"y":0.7987987995147705},{"x":0.4817987084388733,"y":0.8138138055801392},{"x":0.4775160551071167,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9885084629058838,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4775160551071167,0.7987987995147705,0.4817987084388733,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.7987987995147705},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7987987995147705},{"x":0.4689507484436035,"y":0.8138138055801392},{"x":0.4261241853237152,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9899654388427734,"dir":"rtl","str":"تطبیق","boundary":[0.4261241853237152,0.7987987995147705,0.4689507484436035,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.7987987995147705},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7987987995147705},{"x":0.4197002053260803,"y":0.8138138055801392},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9918619394302368,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41113489866256714,0.7987987995147705,0.4197002053260803,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.7987987995147705},{"x":0.40256959199905396,"y":0.7987987995147705},{"x":0.40256959199905396,"y":0.8138138055801392},{"x":0.3340471088886261,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9774870872497559,"dir":"rtl","str":"استراتژی","boundary":[0.3340471088886261,0.7987987995147705,0.40256959199905396,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.7987987995147705},{"x":0.3254818022251129,"y":0.7987987995147705},{"x":0.3254818022251129,"y":0.8138138055801392},{"x":0.2955031991004944,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9886389970779419,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2955031991004944,0.7987987995147705,0.3254818022251129,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2890792191028595,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2890792191028595,"y":0.8138138055801392},{"x":0.2419700175523758,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9885659217834473,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.2419700175523758,0.7987987995147705,0.2890792191028595,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2355460375547409,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2355460375547409,"y":0.8138138055801392},{"x":0.17773018777370453,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9866145253181458,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.17773018777370453,0.7987987995147705,0.2355460375547409,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.7987987995147705},{"x":0.17130620777606964,"y":0.7987987995147705},{"x":0.17130620777606964,"y":0.8138138055801392},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9817831516265869,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16488222777843475,0.7987987995147705,0.17130620777606964,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.7987987995147705},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7987987995147705},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8138138055801392},{"x":0.12205567210912704,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.990068793296814,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.12205567210912704,0.7987987995147705,0.15631692111492157,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8393393158912659},{"x":0.8415417671203613,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9961361885070801,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.8415417671203613,0.8243243098258972,0.8779443502426147,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8393393158912659},{"x":0.8137044906616211,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9944024682044983,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8137044906616211,0.8243243098258972,0.8329764604568481,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9957215785980225,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7965738773345947,0.8243243098258972,0.8051391839981079,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9941446781158447,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.7430406808853149,0.8243243098258972,0.7880085706710815,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9966874718666077,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7237687110900879,0.8243243098258972,0.7344753742218018,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9930926561355591,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6788008809089661,0.8243243098258972,0.7152034044265747,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.8243243098258972},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8243243098258972},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6316916346549988,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.987571656703949,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.6316916346549988,0.8243243098258972,0.6702355742454529,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.8243243098258972},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8243243098258972},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9895033836364746,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6038544178009033,0.8243243098258972,0.6252676844596863,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.8243243098258972},{"x":0.5952890515327454,"y":0.8243243098258972},{"x":0.5952890515327454,"y":0.8393393158912659},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9908632040023804,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.5674518346786499,0.8243243098258972,0.5952890515327454,0.8393393158912659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.5210210084915161},{"x":0.8779443502426147,"y":0.5210210084915161},{"x":0.8779443502426147,"y":0.8393393158912659},{"x":0.12205567210912704,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9777652025222778,"dir":"ltr","boundary":[0.11705567210912704,0.5140210084915161,0.8829443502426148,0.8463393158912659],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.8768768906593323},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8768768906593323},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8978978991508484},{"x":0.5888651013374329,"y":0.8978978991508484}]},"confidence":0.9887586832046509,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.5888651013374329,0.8768768906593323,0.6102783679962158,0.8978978991508484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.8768768906593323},{"x":0.5824410915374756,"y":0.8753753900527954},{"x":0.5824410915374756,"y":0.8978978991508484},{"x":0.5353319048881531,"y":0.8978978991508484}]},"confidence":0.9539750218391418,"dir":"rtl","str":"اوکلند","boundary":[0.5353319048881531,0.8768768906593323,0.5824410915374756,0.8978978991508484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.8768768906593323},{"x":0.5246252417564392,"y":0.8768768906593323},{"x":0.5246252417564392,"y":0.8978978991508484},{"x":0.4817987084388733,"y":0.8978978991508484}]},"confidence":0.9590622186660767,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.4817987084388733,0.8768768906593323,0.5246252417564392,0.8978978991508484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.8768768906593323},{"x":0.4753747284412384,"y":0.8768768906593323},{"x":0.4753747284412384,"y":0.8993993997573853},{"x":0.4368308484554291,"y":0.8993993997573853}]},"confidence":0.9812793731689453,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.4368308484554291,0.8768768906593323,0.4753747284412384,0.8993993997573853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.8768768906593323},{"x":0.4282655119895935,"y":0.8768768906593323},{"x":0.4282655119895935,"y":0.8993993997573853},{"x":0.3875803053379059,"y":0.8993993997573853}]},"confidence":0.9197537302970886,"dir":"rtl","str":"مدیره","boundary":[0.3875803053379059,0.8768768906593323,0.4282655119895935,0.8993993997573853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.8768768906593323},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8753753900527954},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8978978991508484},{"x":0.3875803053379059,"y":0.8993993997573853}]},"confidence":0.9568300247192383,"dir":"ltr","boundary":[0.3825803053379059,0.8698768906593323,0.6152783679962158,0.9048978991508484],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/zgJPNIRXbFEaPwIn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/HHPbrlKDGqAvoJdV.jpg","blurred":"/storage/books/5af1229c824543a6/pages/CeUrByIXqmAfahpD.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0002460692621911108,0.00019014058331469515,0.998104741655019,0.9986503124673805]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8779443502426147,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1456456482410431},{"x":0.824411153793335,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9781205058097839,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.824411153793335,0.13363362848758698,0.8779443502426147,0.1456456482410431]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8779443502426147,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1456456482410431},{"x":0.824411153793335,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9781205058097839,"dir":"ltr","boundary":[0.819411153793335,0.12663362848758697,0.8829443502426148,0.1526456482410431],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8394004106521606,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8394004106521606,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8072805404663086,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9900193214416504,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.8072805404663086,0.16966967284679413,0.8394004106521606,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7987151741981506,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7987151741981506,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7815845608711243,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9973381757736206,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7815845608711243,0.16966967284679413,0.7987151741981506,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7751606106758118,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7751606106758118,"y":0.18468467891216278},{"x":0.762312650680542,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.996437668800354,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.762312650680542,0.16966967284679413,0.7751606106758118,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7537473440170288,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7537473440170288,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7023554444313049,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9938156008720398,"dir":"rtl","str":"فرودگاه","boundary":[0.7023554444313049,0.16966967284679413,0.7537473440170288,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6959314942359924,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6959314942359924,"y":0.18468467891216278},{"x":0.6552462577819824,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9944844245910645,"dir":"rtl","str":"میامی","boundary":[0.6552462577819824,0.16966967284679413,0.6959314942359924,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6488222479820251,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6488222479820251,"y":0.18468467891216278},{"x":0.6359742879867554,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.994584858417511,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6359742879867554,0.16966967284679413,0.6488222479820251,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6274089813232422,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6274089813232422,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5910063982009888,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9928255081176758,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.5910063982009888,0.16966967284679413,0.6274089813232422,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5824410915374756,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5824410915374756,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5524625182151794,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9914035797119141,"dir":"rtl","str":"پرواز","boundary":[0.5524625182151794,0.16966967284679413,0.5824410915374756,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5438972115516663,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5438972115516663,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5331905484199524,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9815829396247864,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5331905484199524,0.16966967284679413,0.5438972115516663,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5246252417564392,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5246252417564392,"y":0.18468467891216278},{"x":0.4218415319919586,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9456632137298584,"dir":"rtl","str":"مکزیکوسیتی","boundary":[0.4218415319919586,0.16966967284679413,0.5246252417564392,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.16966967284679413},{"x":0.41541755199432373,"y":0.16966967284679413},{"x":0.41541755199432373,"y":0.18468467891216278},{"x":0.381156325340271,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9881964921951294,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.381156325340271,0.16966967284679413,0.41541755199432373,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.16966967284679413},{"x":0.3790149986743927,"y":0.16966967284679413},{"x":0.3790149986743927,"y":0.18468467891216278},{"x":0.3747323453426361,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9780680537223816,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3747323453426361,0.16966967284679413,0.3790149986743927,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.16966967284679413},{"x":0.36616700887680054,"y":0.16966967284679413},{"x":0.36616700887680054,"y":0.18468467891216278},{"x":0.3340471088886261,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9917585849761963,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.3340471088886261,0.16966967284679413,0.36616700887680054,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.16966967284679413},{"x":0.3276231288909912,"y":0.16966967284679413},{"x":0.3276231288909912,"y":0.18468467891216278},{"x":0.30835118889808655,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9837969541549683,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.30835118889808655,0.16966967284679413,0.3276231288909912,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.16966967284679413},{"x":0.299785852432251,"y":0.16966967284679413},{"x":0.299785852432251,"y":0.18468467891216278},{"x":0.2869378924369812,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9890738129615784,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2869378924369812,0.16966967284679413,0.299785852432251,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.16966967284679413},{"x":0.2805139124393463,"y":0.16966967284679413},{"x":0.2805139124393463,"y":0.18468467891216278},{"x":0.25910064578056335,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9773707985877991,"dir":"rtl","str":"باره","boundary":[0.25910064578056335,0.16966967284679413,0.2805139124393463,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.16966967284679413},{"x":0.25053533911705017,"y":0.16966967284679413},{"x":0.25053533911705017,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20556744933128357,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.7342404127120972,"dir":"rtl","str":"شـش","boundary":[0.20556744933128357,0.16966967284679413,0.25053533911705017,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.16966967284679413},{"x":0.19700214266777039,"y":0.16966967284679413},{"x":0.19700214266777039,"y":0.18468467891216278},{"x":0.1434689462184906,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9587299823760986,"dir":"rtl","str":"سیگما","boundary":[0.1434689462184906,0.16966967284679413,0.19700214266777039,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.16966967284679413},{"x":0.13490363955497742,"y":0.16966967284679413},{"x":0.13490363955497742,"y":0.18468467891216278},{"x":0.12205567210912704,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9760648012161255,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12205567210912704,0.16966967284679413,0.13490363955497742,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8779443502426147,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8779443502426147,"y":0.21171170473098755},{"x":0.824411153793335,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9914383292198181,"dir":"rtl","str":"روزنامه","boundary":[0.824411153793335,0.1921921968460083,0.8779443502426147,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8179871439933777,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8179871439933777,"y":0.21171170473098755},{"x":0.8072805404663086,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.8514823317527771,"dir":"rtl","str":"یو","boundary":[0.8072805404663086,0.1921921968460083,0.8179871439933777,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8008565306663513,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8008565306663513,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7858672142028809,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9935152530670166,"dir":"rtl","str":"اس","boundary":[0.7858672142028809,0.1921921968460083,0.8008565306663513,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7708779573440552,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7708779573440552,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7537473440170288,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9678838849067688,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7537473440170288,0.1921921968460083,0.7708779573440552,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.1921921968460083},{"x":0.740899384021759,"y":0.1921921968460083},{"x":0.740899384021759,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7087794542312622,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.986000657081604,"dir":"rtl","str":"تودی","boundary":[0.7087794542312622,0.1921921968460083,0.740899384021759,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6959314942359924,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6959314942359924,"y":0.21171170473098755},{"x":0.680942177772522,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9976624250411987,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.680942177772522,0.1921921968460083,0.6959314942359924,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6723768711090088,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6723768711090088,"y":0.21171170473098755},{"x":0.638115644454956,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9893715381622314,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.638115644454956,0.1921921968460083,0.6723768711090088,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6295503377914429,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6295503377914429,"y":0.21171170473098755},{"x":0.6081370711326599,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9607267379760742,"dir":"rtl","str":"۲۱","boundary":[0.6081370711326599,0.1921921968460083,0.6295503377914429,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.1921921968460083},{"x":0.599571704864502,"y":0.1921921968460083},{"x":0.599571704864502,"y":0.21171170473098755},{"x":0.5588865280151367,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9844794869422913,"dir":"rtl","str":"جولای","boundary":[0.5588865280151367,0.1921921968460083,0.599571704864502,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.1921921968460083},{"x":0.5460385680198669,"y":0.1921921968460083},{"x":0.5460385680198669,"y":0.21171170473098755},{"x":0.5053533315658569,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9721328020095825,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۸","boundary":[0.5053533315658569,0.1921921968460083,0.5460385680198669,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.1921921968460083},{"x":0.49678799510002136,"y":0.1921921968460083},{"x":0.49678799510002136,"y":0.21171170473098755},{"x":0.46252676844596863,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9928327202796936,&quo