فلور (فارسی) ایران شماره 9: تیره ورث فلور (فارسی) ایران شماره 9: تیره ورث

{"id":"3796043","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 9: تیره ورث","price":"۴۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5c2a3dfe5b9dc50a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5c2a3dfe5b9dc50a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5c2a3dfe5b9dc50a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5c2a3dfe5b9dc50a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5c2a3dfe5b9dc50a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5c2a3dfe5b9dc50a/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5c2a3dfe5b9dc50a/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5c2a3dfe5b9dc50a/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5c2a3dfe5b9dc50a/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5c2a3dfe5b9dc50a/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۲","nobat_chap":"1","description":["نهمین شماره از مجموعه فلور ایران به معرفی تیره ورث اختصاص یافته طی آن پراکندگی جغرافیایی این گیاه در جهان و ایران به گونه‌ای مصور با اشاره به گونه‌های مختلف آن تشریح شده است.",""],"pages_count":"56","keywords":"null","token":"5c2a3dfe5b9dc50a","created_at":"2020-07-28 20:54:16","updated_at":"2022-08-03 10:59:31","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 12:01:24","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918180","title":"مصطفی نوروزی","firstname":"مصطفی","lastname":"نوروزی","token":"f81d728960538a67","created_at":"2020-04-19 08:47:12","updated_at":"2020-04-19 08:47:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918180","title":"مصطفی نوروزی","firstname":"مصطفی","lastname":"نوروزی","token":"f81d728960538a67","created_at":"2020-04-19 08:47:12","updated_at":"2020-04-19 08:47:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784723","file":"5f2051312f6cd8.43244663.pdf","book_id":"3796043","toc":null,"created_at":"2020-07-28 20:54:17","updated_at":"2022-08-03 10:59:32","process_started_at":"2020-07-28 20:54:18","process_done_at":"2020-07-28 20:54:20","process_failed_at":null,"pages_count":"56","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e12e2b5c765dd2dcef6fa8266a080d9d102db9c05f8bbf7ef2755fd940c17330f5837e7a229ea3d6d0e1aa44d8f8951279024ba96a680cfe94d4bef92dae1589","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-9-تیره-ورث","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-9-تیره-ورث","pages_count_fa":"۵۶","authorTitle":"مصطفی نوروزی","tocStr":"","url":"/preview/5c2a3dfe5b9dc50a/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%AB"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19