زیست شناسی تکوینی گیلبرت - جلد اول (ویرایش دوازدهم 2020) زیست شناسی تکوینی گیلبرت - جلد اول (ویرایش دوازدهم 2020)

توضیحات

نسخه دوازدهم کتاب حاضر، بازگشت تکوین گیاهی به زیست شناسی تکوینی را مورد توجه قرار داده است که مدتها منتظر آن بودیم. ,,تصویر روی جلد قسمتی از یک گیاه و در حقیقت تمثیل بسیاری از عناوین اصلی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. مریستم های گل موجود در تصویر، شمه توالی سلول های بنیادی گیاهی را در زمان تکوین جنین و نیز ترمیم پس از دوران جنینی نشان می دهند. این تصویر همچنین، بیان افتراقی ژن APETALA3 را (که توسط یک گزارشگر فلورسنت مشخص می شود، رنگ سبز) به تصویر می کشد که به حلقه ای از سلول های در حال تمایز حول هر جوانه گلی محدود می شود (فلورسانس قرمز نشان دهنده‌ی دیوار دهای سلول گیاهی است) تصویر روی جلد، علاوه بر جذابیت بصری، مکانیسم هایی از جنین زایی را نشان می دهد که هم توسط جنین جانوران و هم گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند و نیز چگونگی ادغام مفاهیم گیاهی و حیوانی را در این کتاب نشان می دهد. همچنین امیدواریم که این تصویر شما را به تامل و تفکر درباره اینکه کدام جنبه ی احتمالی از تکوین در این تصویر نشان داده شده است، وا دارد، این کار، نوعی از تحقیق با محوریت فرد است که در تمام بخش های این نسخه از کتاب شما را به آن تشویق می کنیم.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":420,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"5db8791562fc0511","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/CPToZQXkbeSrQbag-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/qoGAQvkFYUNPPwuV.jpg","blurred":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/LiMKhuVuwbTeIIPd.jpg"},"info":{"width":618,"height":836,"margin":[0.00015686367225492656,0.00007461481887187684,0.9985099391374002,0.9988927508575495]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31715211272239685,"y":0.06937798857688904},{"x":0.5048543810844421,"y":0.06937798857688904},{"x":0.5048543810844421,"y":0.13277511298656464},{"x":0.31715211272239685,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.31715211272239685,0.06937798857688904,0.5048543810844421,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11812297999858856,"y":0.06937798857688904},{"x":0.3025889992713928,"y":0.06937798857688904},{"x":0.3025889992713928,"y":0.13277511298656464},{"x":0.11812297999858856,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.11812297999858856,0.06937798857688904,0.3025889992713928,0.13277511298656464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11812297999858856,"y":0.06937798857688904},{"x":0.5048543810844421,"y":0.06937798857688904},{"x":0.5048543810844421,"y":0.13277511298656464},{"x":0.11812297999858856,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11312297999858856,0.06237798857688904,0.5098543810844421,0.13977511298656464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10517799109220505,"y":0.1435406655073166},{"x":0.3333333432674408,"y":0.13755980134010315},{"x":0.3349514603614807,"y":0.19617225229740143},{"x":0.10841424018144608,"y":0.20095694065093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.10517799109220505,0.1435406655073166,0.3349514603614807,0.19617225229740143]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10517799109220505,"y":0.1435406655073166},{"x":0.3333333432674408,"y":0.13755980134010315},{"x":0.3349514603614807,"y":0.19617225229740143},{"x":0.10841424018144608,"y":0.20095694065093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10017799109220504,0.13654066550731658,0.3399514603614807,0.20317225229740143],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15857605636119843,"y":0.23086124658584595},{"x":0.22491909563541412,"y":0.23086124658584595},{"x":0.22491909563541412,"y":0.259569376707077},{"x":0.15857605636119843,"y":0.259569376707077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.15857605636119843,0.23086124658584595,0.22491909563541412,0.259569376707077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10517799109220505,"y":0.23086124658584595},{"x":0.14724919199943542,"y":0.23086124658584595},{"x":0.14724919199943542,"y":0.259569376707077},{"x":0.10517799109220505,"y":0.259569376707077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.10517799109220505,0.23086124658584595,0.14724919199943542,0.259569376707077]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10517799109220505,"y":0.23086124658584595},{"x":0.22491909563541412,"y":0.23086124658584595},{"x":0.22491909563541412,"y":0.2583732008934021},{"x":0.10517799109220505,"y":0.259569376707077}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.10017799109220504,0.22386124658584594,0.22991909563541413,0.2653732008934021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.254045307636261,"y":0.2787081301212311},{"x":0.3236245810985565,"y":0.279904305934906},{"x":0.3236245810985565,"y":0.3014354109764099},{"x":0.25242719054222107,"y":0.3014354109764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ویرایش","boundary":[0.254045307636261,0.2787081301212311,0.3236245810985565,0.3014354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16828478872776031,"y":0.27751195430755615},{"x":0.24271844327449799,"y":0.2787081301212311},{"x":0.24271844327449799,"y":0.3014354109764099},{"x":0.1666666716337204,"y":0.300239235162735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"دوازدهم","boundary":[0.16828478872776031,0.27751195430755615,0.24271844327449799,0.3014354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1553398072719574,"y":0.27751195430755615},{"x":0.15695792436599731,"y":0.27751195430755615},{"x":0.15695792436599731,"y":0.29904305934906006},{"x":0.1553398072719574,"y":0.29904305934906006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.1553398072719574,0.27751195430755615,0.15695792436599731,0.29904305934906006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10355987399816513,"y":0.27751195430755615},{"x":0.1440129429101944,"y":0.27751195430755615},{"x":0.1440129429101944,"y":0.300239235162735},{"x":0.10355987399816513,"y":0.29904305934906006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"۲۰۲۰","boundary":[0.10355987399816513,0.27751195430755615,0.1440129429101944,0.300239235162735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10355987399816513,"y":0.27751195430755615},{"x":0.3236245810985565,"y":0.279904305934906},{"x":0.3236245810985565,"y":0.30263158679008484},{"x":0.10355987399816513,"y":0.300239235162735}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09855987399816513,0.27051195430755615,0.3286245810985565,0.30963158679008485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1877022683620453,"y":0.32416269183158875},{"x":0.23624595999717712,"y":0.32416269183158875},{"x":0.23624595999717712,"y":0.34569376707077026},{"x":0.1893203854560852,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.1877022683620453,0.32416269183158875,0.23624595999717712,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10517799109220505,"y":0.3265550136566162},{"x":0.18122977018356323,"y":0.3253588378429413},{"x":0.18284790217876434,"y":0.3468899428844452},{"x":0.10679611563682556,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.10517799109220505,0.3265550136566162,0.18284790217876434,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17152103781700134,"y":0.35406699776649475},{"x":0.234627828001976,"y":0.3516746461391449},{"x":0.23624595999717712,"y":0.37440192699432373},{"x":0.17313915491104126,"y":0.37559807300567627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.17152103781700134,0.35406699776649475,0.23624595999717712,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10355987399816513,"y":0.3564593195915222},{"x":0.16828478872776031,"y":0.35406699776649475},{"x":0.16990290582180023,"y":0.37559807300567627},{"x":0.10517799109220505,"y":0.3779904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.10355987399816513,0.3564593195915222,0.16990290582180023,0.37559807300567627]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10194174945354462,"y":0.3265550136566162},{"x":0.23624595999717712,"y":0.3229665160179138},{"x":0.23786407709121704,"y":0.37440192699432373},{"x":0.10517799109220505,"y":0.3779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09694174945354461,0.3195550136566162,0.24286407709121705,0.38140192699432374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165048480033875,"y":0.8289473652839661},{"x":0.6229773759841919,"y":0.8289473652839661},{"x":0.6229773759841919,"y":0.8373205661773682},{"x":0.6165048480033875,"y":0.8373205661773682}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.6165048480033875,0.8289473652839661,0.6229773759841919,0.8373205661773682]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165048480033875,"y":0.8289473652839661},{"x":0.6229773759841919,"y":0.8289473652839661},{"x":0.6229773759841919,"y":0.8373205661773682},{"x":0.6165048480033875,"y":0.8373205661773682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6115048480033874,0.8219473652839661,0.6279773759841919,0.8443205661773682],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9061488509178162,"y":0.7643540501594543},{"x":0.9158576130867004,"y":0.7643540501594543},{"x":0.9158576130867004,"y":0.7822966575622559},{"x":0.9061488509178162,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.9061488509178162,0.7643540501594543,0.9158576130867004,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8559870719909668,"y":0.7643540501594543},{"x":0.901294469833374,"y":0.7643540501594543},{"x":0.901294469833374,"y":0.7822966575622559},{"x":0.8559870719909668,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.8559870719909668,0.7643540501594543,0.901294469833374,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.844660222530365,"y":0.7643540501594543},{"x":0.852750837802887,"y":0.7643540501594543},{"x":0.852750837802887,"y":0.7822966575622559},{"x":0.844660222530365,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.844660222530365,0.7643540501594543,0.852750837802887,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7961165308952332,"y":0.7643540501594543},{"x":0.8398058414459229,"y":0.7643540501594543},{"x":0.8398058414459229,"y":0.7822966575622559},{"x":0.7961165308952332,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7961165308952332,0.7643540501594543,0.8398058414459229,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880259156227112,"y":0.7655502557754517},{"x":0.7928802371025085,"y":0.7655502557754517},{"x":0.7928802371025085,"y":0.7822966575622559},{"x":0.7880259156227112,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7880259156227112,0.7655502557754517,0.7928802371025085,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7346278429031372,"y":0.7655502557754517},{"x":0.783171534538269,"y":0.7655502557754517},{"x":0.783171534538269,"y":0.7822966575622559},{"x":0.7346278429031372,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7346278429031372,0.7655502557754517,0.783171534538269,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6812297701835632,"y":0.7655502557754517},{"x":0.7297734618186951,"y":0.7655502557754517},{"x":0.7297734618186951,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6812297701835632,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.6812297701835632,0.7655502557754517,0.7297734618186951,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8770226240158081,"y":0.7834928035736084},{"x":0.9142394661903381,"y":0.7822966575622559},{"x":0.9142394661903381,"y":0.7990430593490601},{"x":0.8770226240158081,"y":0.8002392053604126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.8770226240158081,0.7834928035736084,0.9142394661903381,0.7990430593490601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8268608450889587,"y":0.7834928035736084},{"x":0.8737863898277283,"y":0.7822966575622559},{"x":0.8737863898277283,"y":0.8002392053604126},{"x":0.8268608450889587,"y":0.8002392053604126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8268608450889587,0.7834928035736084,0.8737863898277283,0.8002392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783171534538269,"y":0.7834928035736084},{"x":0.8236246109008789,"y":0.7834928035736084},{"x":0.8236246109008789,"y":0.8002392053604126},{"x":0.7783171534538269,"y":0.8002392053604126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7783171534538269,0.7834928035736084,0.8236246109008789,0.8002392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184466123580933,"y":0.7834928035736084},{"x":0.7669903039932251,"y":0.7834928035736084},{"x":0.7669903039932251,"y":0.8002392053604126},{"x":0.7184466123580933,"y":0.8002392053604126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.7184466123580933,0.7834928035736084,0.7669903039932251,0.8002392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7038834691047668,"y":0.7846890091896057},{"x":0.7119740843772888,"y":0.7846890091896057},{"x":0.7119740843772888,"y":0.8014354109764099},{"x":0.7038834691047668,"y":0.8014354109764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7038834691047668,0.7846890091896057,0.7119740843772888,0.8014354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278316974639893,"y":0.7846890091896057},{"x":0.6990291476249695,"y":0.7834928035736084},{"x":0.6990291476249695,"y":0.8014354109764099},{"x":0.6278316974639893,"y":0.8014354109764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6278316974639893,0.7846890091896057,0.6990291476249695,0.8014354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5776699185371399,"y":0.7846890091896057},{"x":0.6229773759841919,"y":0.7846890091896057},{"x":0.6229773759841919,"y":0.8014354109764099},{"x":0.5776699185371399,"y":0.8014354109764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5776699185371399,0.7846890091896057,0.6229773759841919,0.8014354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381876945495605,"y":0.8026315569877625},{"x":0.9158576130867004,"y":0.8026315569877625},{"x":0.9158576130867004,"y":0.8217703104019165},{"x":0.8381876945495605,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.8381876945495605,0.8026315569877625,0.9158576130867004,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864077687263489,"y":0.8026315569877625},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8026315569877625},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8217703104019165},{"x":0.7864077687263489,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7864077687263489,0.8026315569877625,0.8333333134651184,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737864077091217,"y":0.8026315569877625},{"x":0.783171534538269,"y":0.8026315569877625},{"x":0.783171534538269,"y":0.8217703104019165},{"x":0.737864077091217,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.737864077091217,0.8026315569877625,0.783171534538269,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200646996498108,"y":0.8026315569877625},{"x":0.7281553149223328,"y":0.8026315569877625},{"x":0.7281553149223328,"y":0.8217703104019165},{"x":0.7200646996498108,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7200646996498108,0.8026315569877625,0.7281553149223328,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682847738265991,"y":0.8026315569877625},{"x":0.7152103781700134,"y":0.8026315569877625},{"x":0.7152103781700134,"y":0.8217703104019165},{"x":0.6682847738265991,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6682847738265991,0.8026315569877625,0.7152103781700134,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5922330021858215,"y":0.8026315569877625},{"x":0.6618123054504395,"y":0.8026315569877625},{"x":0.6618123054504395,"y":0.8217703104019165},{"x":0.5922330021858215,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5922330021858215,0.8026315569877625,0.6618123054504395,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545307457447052,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5857605338096619,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5857605338096619,"y":0.8217703104019165},{"x":0.545307457447052,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.545307457447052,0.8026315569877625,0.5857605338096619,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355986952781677,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5404530763626099,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5404530763626099,"y":0.8217703104019165},{"x":0.5355986952781677,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5355986952781677,0.8026315569877625,0.5404530763626099,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4563106894493103,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5291262269020081,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5291262269020081,"y":0.8217703104019165},{"x":0.4563106894493103,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.4563106894493103,0.8026315569877625,0.5291262269020081,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4126213490962982,"y":0.8026315569877625},{"x":0.45145630836486816,"y":0.8026315569877625},{"x":0.45145630836486816,"y":0.8217703104019165},{"x":0.4126213490962982,"y":0.8217703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.4126213490962982,0.8026315569877625,0.45145630836486816,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867313861846924,"y":0.820574164390564},{"x":0.9158576130867004,"y":0.820574164390564},{"x":0.9158576130867004,"y":0.839712917804718},{"x":0.8867313861846924,"y":0.839712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8867313861846924,0.820574164390564,0.9158576130867004,0.839712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.836569607257843,"y":0.820574164390564},{"x":0.8786407709121704,"y":0.820574164390564},{"x":0.8786407709121704,"y":0.839712917804718},{"x":0.836569607257843,"y":0.839712917804718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.836569607257843,0.820574164390564,0.8786407709121704,0.839712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847896218299866,"y":0.820574164390564},{"x":0.8300970792770386,"y":0.820574164390564},{"x":0.8300970792770386,"y":0.8385167717933655},{"x":0.7847896218299866,"y":0.8385167717933655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7847896218299866,0.820574164390564,0.8300970792770386,0.8385167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313916087150574,"y":0.820574164390564},{"x":0.7750809192657471,"y":0.820574164390564},{"x":0.7750809192657471,"y":0.8385167717933655},{"x":0.7313916087150574,"y":0.8385167717933655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.7313916087150574,0.820574164390564,0.7750809192657471,0.8385167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216828465461731,"y":0.820574164390564},{"x":0.7265372276306152,"y":0.820574164390564},{"x":0.7265372276306152,"y":0.8385167717933655},{"x":0.7216828465461731,"y":0.8385167717933655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7216828465461731,0.820574164390564,0.7265372276306152,0.8385167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585760712623596,"y":0.820574164390564},{"x":0.7152103781700134,"y":0.820574164390564},{"x":0.7152103781700134,"y":0.8385167717933655},{"x":0.6585760712623596,"y":0.8385167717933655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6585760712623596,0.820574164390564,0.7152103781700134,0.8385167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294498443603516,"y":0.820574164390564},{"x":0.6521035432815552,"y":0.820574164390564},{"x":0.6521035432815552,"y":0.8385167717933655},{"x":0.6294498443603516,"y":0.8385167717933655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6294498443603516,0.820574164390564,0.6521035432815552,0.8385167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165048480033875,"y":0.820574164390564},{"x":0.6229773759841919,"y":0.820574164390564},{"x":0.6229773759841919,"y":0.8385167717933655},{"x":0.6165048480033875,"y":0.8385167717933655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6165048480033875,0.820574164390564,0.6229773759841919,0.8385167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5598705410957336,"y":0.820574164390564},{"x":0.6100323796272278,"y":0.820574164390564},{"x":0.6100323796272278,"y":0.8385167717933655},{"x":0.5598705410957336,"y":0.8385167717933655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5598705410957336,0.820574164390564,0.6100323796272278,0.8385167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8511326909065247,"y":0.8528708219528198},{"x":0.9158576130867004,"y":0.8528708219528198},{"x":0.9158576130867004,"y":0.8708133697509766},{"x":0.8511326909065247,"y":0.8708133697509766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.8511326909065247,0.8528708219528198,0.9158576130867004,0.8708133697509766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.844660222530365,"y":0.8528708219528198},{"x":0.8495145440101624,"y":0.8528708219528198},{"x":0.8495145440101624,"y":0.869617223739624},{"x":0.844660222530365,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.844660222530365,0.8528708219528198,0.8495145440101624,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8025889992713928,"y":0.8528708219528198},{"x":0.8381876945495605,"y":0.8528708219528198},{"x":0.8381876945495605,"y":0.869617223739624},{"x":0.8025889992713928,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.8025889992713928,0.8528708219528198,0.8381876945495605,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754045307636261,"y":0.8516746163368225},{"x":0.799352765083313,"y":0.8516746163368225},{"x":0.799352765083313,"y":0.869617223739624},{"x":0.754045307636261,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.754045307636261,0.8516746163368225,0.799352765083313,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7443365454673767,"y":0.8516746163368225},{"x":0.7491909265518188,"y":0.8516746163368225},{"x":0.7491909265518188,"y":0.869617223739624},{"x":0.7443365454673767,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7443365454673767,0.8516746163368225,0.7491909265518188,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700647234916687,"y":0.8516746163368225},{"x":0.7394822239875793,"y":0.8516746163368225},{"x":0.7394822239875793,"y":0.869617223739624},{"x":0.700647234916687,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیوشا","boundary":[0.700647234916687,0.8516746163368225,0.7394822239875793,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6731391549110413,"y":0.8516746163368225},{"x":0.6909385323524475,"y":0.8516746163368225},{"x":0.6909385323524475,"y":0.869617223739624},{"x":0.6731391549110413,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6731391549110413,0.8516746163368225,0.6909385323524475,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245954632759094,"y":0.8516746163368225},{"x":0.6682847738265991,"y":0.8516746163368225},{"x":0.6682847738265991,"y":0.869617223739624},{"x":0.6245954632759094,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.6245954632759094,0.8516746163368225,0.6682847738265991,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165048480033875,"y":0.8516746163368225},{"x":0.6229773759841919,"y":0.8516746163368225},{"x":0.6229773759841919,"y":0.869617223739624},{"x":0.6165048480033875,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6165048480033875,0.8516746163368225,0.6229773759841919,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711973905563354,"y":0.8516746163368225},{"x":0.6132686138153076,"y":0.8516746163368225},{"x":0.6132686138153076,"y":0.869617223739624},{"x":0.5711973905563354,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.5711973905563354,0.8516746163368225,0.6132686138153076,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113268494606018,"y":0.85047847032547},{"x":0.5679611563682556,"y":0.85047847032547},{"x":0.5679611563682556,"y":0.869617223739624},{"x":0.5113268494606018,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.5113268494606018,0.85047847032547,0.5679611563682556,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886731505393982,"y":0.85047847032547},{"x":0.5048543810844421,"y":0.85047847032547},{"x":0.5048543810844421,"y":0.8684210777282715},{"x":0.4886731505393982,"y":0.8684210777282715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.4886731505393982,0.85047847032547,0.5048543810844421,0.8684210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48381876945495605,"y":0.85047847032547},{"x":0.4886731505393982,"y":0.85047847032547},{"x":0.4886731505393982,"y":0.8684210777282715},{"x":0.48381876945495605,"y":0.8684210777282715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48381876945495605,0.85047847032547,0.4886731505393982,0.8684210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4320388436317444,"y":0.85047847032547},{"x":0.477346271276474,"y":0.85047847032547},{"x":0.477346271276474,"y":0.8684210777282715},{"x":0.4320388436317444,"y":0.8684210777282715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیسان","boundary":[0.4320388436317444,0.85047847032547,0.477346271276474,0.8684210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8656957745552063,"y":0.869617223739624},{"x":0.9158576130867004,"y":0.869617223739624},{"x":0.9158576130867004,"y":0.8863636255264282},{"x":0.8656957745552063,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.8656957745552063,0.869617223739624,0.9158576130867004,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8576051592826843,"y":0.869617223739624},{"x":0.8624595403671265,"y":0.869617223739624},{"x":0.8624595403671265,"y":0.8863636255264282},{"x":0.8576051592826843,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8576051592826843,0.869617223739624,0.8624595403671265,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8236246109008789,"y":0.869617223739624},{"x":0.8511326909065247,"y":0.869617223739624},{"x":0.8511326909065247,"y":0.8863636255264282},{"x":0.8236246109008789,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.8236246109008789,0.869617223739624,0.8511326909065247,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928802371025085,"y":0.869617223739624},{"x":0.8171520829200745,"y":0.869617223739624},{"x":0.8171520829200745,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7928802371025085,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.7928802371025085,0.869617223739624,0.8171520829200745,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637540698051453,"y":0.869617223739624},{"x":0.7896440029144287,"y":0.869617223739624},{"x":0.7896440029144287,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7637540698051453,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.7637540698051453,0.869617223739624,0.7896440029144287,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588996887207031,"y":0.869617223739624},{"x":0.7637540698051453,"y":0.869617223739624},{"x":0.7637540698051453,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7588996887207031,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7588996887207031,0.869617223739624,0.7637540698051453,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152103781700134,"y":0.869617223739624},{"x":0.7508090734481812,"y":0.869617223739624},{"x":0.7508090734481812,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7152103781700134,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7152103781700134,0.869617223739624,0.7508090734481812,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6893203854560852,"y":0.869617223739624},{"x":0.708737850189209,"y":0.869617223739624},{"x":0.708737850189209,"y":0.8863636255264282},{"x":0.6893203854560852,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.6893203854560852,0.869617223739624,0.708737850189209,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569579243659973,"y":0.869617223739624},{"x":0.6828479170799255,"y":0.869617223739624},{"x":0.6828479170799255,"y":0.8863636255264282},{"x":0.6569579243659973,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.6569579243659973,0.869617223739624,0.6828479170799255,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647249162197113,"y":0.869617223739624},{"x":0.6537216901779175,"y":0.869617223739624},{"x":0.6537216901779175,"y":0.8863636255264282},{"x":0.647249162197113,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.647249162197113,0.869617223739624,0.6537216901779175,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.606796145439148,"y":0.869617223739624},{"x":0.6440129280090332,"y":0.869617223739624},{"x":0.6440129280090332,"y":0.8863636255264282},{"x":0.606796145439148,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.606796145439148,0.869617223739624,0.6440129280090332,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5501618385314941,"y":0.869617223739624},{"x":0.6019417643547058,"y":0.869617223739624},{"x":0.6019417643547058,"y":0.8863636255264282},{"x":0.5501618385314941,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.5501618385314941,0.869617223739624,0.6019417643547058,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5194174647331238,"y":0.869617223739624},{"x":0.5436893105506897,"y":0.869617223739624},{"x":0.5436893105506897,"y":0.8863636255264282},{"x":0.5194174647331238,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.5194174647331238,0.869617223739624,0.5436893105506897,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.844660222530365,"y":0.9007176756858826},{"x":0.9158576130867004,"y":0.9007176756858826},{"x":0.9158576130867004,"y":0.9186602830886841},{"x":0.844660222530365,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.844660222530365,0.9007176756858826,0.9158576130867004,0.9186602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381876945495605,"y":0.9007176756858826},{"x":0.8430420756340027,"y":0.9007176756858826},{"x":0.8430420756340027,"y":0.9186602830886841},{"x":0.8381876945495605,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8381876945495605,0.9007176756858826,0.8430420756340027,0.9186602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799352765083313,"y":0.9007176756858826},{"x":0.8317152261734009,"y":0.9007176756858826},{"x":0.8317152261734009,"y":0.9186602830886841},{"x":0.799352765083313,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یاسر","boundary":[0.799352765083313,0.9007176756858826,0.8317152261734009,0.9186602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7508090734481812,"y":0.9007176756858826},{"x":0.7961165308952332,"y":0.9007176756858826},{"x":0.7961165308952332,"y":0.9186602830886841},{"x":0.7508090734481812,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهمتنی","boundary":[0.7508090734481812,0.9007176756858826,0.7961165308952332,0.9186602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411003112792969,"y":0.9007176756858826},{"x":0.7443365454673767,"y":0.9007176756858826},{"x":0.7443365454673767,"y":0.9186602830886841},{"x":0.7411003112792969,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411003112792969,0.9007176756858826,0.7443365454673767,0.9186602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974110007286072,"y":0.9007176756858826},{"x":0.7330096960067749,"y":0.9007176756858826},{"x":0.7330096960067749,"y":0.9186602830886841},{"x":0.6974110007286072,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.6974110007286072,0.9007176756858826,0.7330096960067749,0.9186602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647249162197113,"y":0.9007176756858826},{"x":0.6909385323524475,"y":0.9007176756858826},{"x":0.6909385323524475,"y":0.9186602830886841},{"x":0.647249162197113,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.647249162197113,0.9007176756858826,0.6909385323524475,0.9186602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938511490821838,"y":0.9007176756858826},{"x":0.6407766938209534,"y":0.9007176756858826},{"x":0.6407766938209534,"y":0.9186602830886841},{"x":0.5938511490821838,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.5938511490821838,0.9007176756858826,0.6407766938209534,0.9186602830886841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4126213490962982,"y":0.7643540501594543},{"x":0.917475700378418,"y":0.7643540501594543},{"x":0.9158576130867004,"y":0.9186602830886841},{"x":0.4126213490962982,"y":0.9186602830886841}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4076213490962982,0.7573540501594543,0.9208576130867004,0.9256602830886841],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/oGMjDobyDTJiPuUi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/ACOvKaDSkfkIknRW.jpg","blurred":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/UZQwdnxpHJzkLwRb.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0004959946606546787,0.0004409067858919573,0.9988566547896475,0.9992676277827989]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.37559807300567627},{"x":0.43513956665992737,"y":0.37559807300567627},{"x":0.43513956665992737,"y":0.40909090638160706},{"x":0.30706074833869934,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"ینیوکت","boundary":[0.30706074833869934,0.37559807300567627,0.43513956665992737,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.37559807300567627},{"x":0.5730705857276917,"y":0.37559807300567627},{"x":0.5730705857276917,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4433497488498688,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"یسانش","boundary":[0.4433497488498688,0.37559807300567627,0.5730705857276917,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747126340866089,"y":0.37559807300567627},{"x":0.6912972331047058,"y":0.37559807300567627},{"x":0.6912972331047058,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5747126340866089,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.5747126340866089,0.37559807300567627,0.6912972331047058,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44991791248321533,"y":0.43062201142311096},{"x":0.4876847267150879,"y":0.43062201142311096},{"x":0.4876847267150879,"y":0.45095694065093994},{"x":0.44991791248321533,"y":0.45095694065093994}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.44991791248321533,0.43062201142311096,0.4876847267150879,0.45095694065093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5484400391578674,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5484400391578674,"y":0.45095694065093994},{"x":0.49425286054611206,"y":0.45095694065093994}]},"confidence":1,"str":"دـلج","boundary":[0.49425286054611206,0.43062201142311096,0.5484400391578674,0.45095694065093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.37559807300567627},{"x":0.6912972331047058,"y":0.37559807300567627},{"x":0.6912972331047058,"y":0.45095694065093994},{"x":0.30706074833869934,"y":0.45095694065093994}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.30206074833869934,0.36859807300567626,0.6962972331047058,0.45795694065093995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.5023923516273499},{"x":0.49753695726394653,"y":0.5023923516273499},{"x":0.49753695726394653,"y":0.5215311050415039},{"x":0.41543513536453247,"y":0.5215311050415039}]},"confidence":1,"str":"مهدزاود","boundary":[0.41543513536453247,0.5023923516273499,0.49753695726394653,0.5215311050415039]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5215311050415039},{"x":0.5057471394538879,"y":0.5215311050415039}]},"confidence":1,"str":"شیاریو","boundary":[0.5057471394538879,0.5023923516273499,0.5845648646354675,0.5215311050415039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5215311050415039},{"x":0.41543513536453247,"y":0.5215311050415039}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.41043513536453247,0.49539235162734985,0.5895648646354675,0.5285311050415039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5861244201660156},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5861244201660156},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6052631735801697},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6052631735801697}]},"confidence":1,"str":"2020","boundary":[0.4761904776096344,0.5861244201660156,0.5221675038337708,0.6052631735801697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5861244201660156},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5861244201660156},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6052631735801697},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6052631735801697}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4711904776096344,0.5791244201660156,0.5271675038337708,0.6122631735801697],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/ioyChaLNkjDWQsnM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/VPQhnWyLeqncIsIL.jpg","blurred":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/RzncvtVFYVPAwQDc.jpg"},"info":{"width":618,"height":836,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/CRGPllyAaudlkCJf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/jTdVaUQfmrkDlOch.jpg","blurred":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/POtFjAvKcOofjCBL.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00031264744564425966,0.0001232629749193146,0.998673307574637,0.9988813041990454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.110047847032547},{"x":0.7093595862388611,"y":0.110047847032547},{"x":0.7093595862388611,"y":0.15191388130187988},{"x":0.5829228162765503,"y":0.15191388130187988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5829228162765503,0.110047847032547,0.7093595862388611,0.15191388130187988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.110047847032547},{"x":0.569786548614502,"y":0.110047847032547},{"x":0.569786548614502,"y":0.15191388130187988},{"x":0.45484399795532227,"y":0.15191388130187988}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.45484399795532227,0.110047847032547,0.569786548614502,0.15191388130187988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.110047847032547},{"x":0.43021345138549805,"y":0.110047847032547},{"x":0.43021345138549805,"y":0.15191388130187988},{"x":0.293924480676651,"y":0.15191388130187988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.293924480676651,0.110047847032547,0.43021345138549805,0.15191388130187988]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.110047847032547},{"x":0.7093595862388611,"y":0.110047847032547},{"x":0.7093595862388611,"y":0.15191388130187988},{"x":0.293924480676651,"y":0.15191388130187988}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.288924480676651,0.10304784703254699,0.7143595862388611,0.1589138813018799],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.16387559473514557},{"x":0.5533661842346191,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5550082325935364,"y":0.190191388130188},{"x":0.49425286054611206,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.4926108419895172,0.16387559473514557,0.5550082325935364,0.190191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.1650717705488205},{"x":0.4844006597995758,"y":0.16387559473514557},{"x":0.4844006597995758,"y":0.19138756394386292},{"x":0.4433497488498688,"y":0.19258372485637665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4433497488498688,0.1650717705488205,0.4844006597995758,0.19138756394386292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5533661842346191,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5550082325935364,"y":0.190191388130188},{"x":0.4433497488498688,"y":0.19258372485637665}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43834974884986877,0.1580717705488205,0.5600082325935364,0.197191388130188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.20933014154434204},{"x":0.6354680061340332,"y":0.21052631735801697},{"x":0.6354680061340332,"y":0.23923444747924805},{"x":0.546798050403595,"y":0.23803827166557312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ویرایش","boundary":[0.546798050403595,0.20933014154434204,0.6354680061340332,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.20813396573066711},{"x":0.5369458198547363,"y":0.20933014154434204},{"x":0.5353037714958191,"y":0.23803827166557312},{"x":0.4433497488498688,"y":0.2368421107530594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"دوازدهم","boundary":[0.4433497488498688,0.20813396573066711,0.5353037714958191,0.23803827166557312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.20813396573066711},{"x":0.4318554997444153,"y":0.20813396573066711},{"x":0.4318554997444153,"y":0.23564593493938446},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.4285714328289032,0.20813396573066711,0.4318554997444153,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.20813396573066711},{"x":0.41543513536453247,"y":0.20813396573066711},{"x":0.41543513536453247,"y":0.2368421107530594},{"x":0.36617404222488403,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۲۰۲۰","boundary":[0.36781609058380127,0.20813396573066711,0.41543513536453247,0.2368421107530594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.20693780481815338},{"x":0.6354680061340332,"y":0.21052631735801697},{"x":0.6354680061340332,"y":0.23923444747924805},{"x":0.36617404222488403,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36281609058380127,0.19993780481815338,0.6404680061340332,0.24623444747924805],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.6375598311424255},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6375598311424255},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6566985845565796},{"x":0.5008209943771362,"y":0.6566985845565796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.5008209943771362,0.6375598311424255,0.5533661842346191,0.6566985845565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.6387559771537781},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6375598311424255},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6566985845565796},{"x":0.4433497488498688,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.4433497488498688,0.6387559771537781,0.4958949089050293,0.6566985845565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5500820875167847,"y":0.6674641370773315},{"x":0.5500820875167847,"y":0.6842105388641357},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6830143332481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کالج","boundary":[0.5123152732849121,0.6662679314613342,0.5500820875167847,0.6842105388641357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6842105388641357},{"x":0.4532019793987274,"y":0.6830143332481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.4532019793987274,0.6662679314613342,0.5123152732849121,0.6842105388641357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.6375598311424255},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6375598311424255},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6842105388641357},{"x":0.4433497488498688,"y":0.6842105388641357}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43834974884986877,0.6305598311424255,0.5583661842346191,0.6912105388641357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.6973684430122375},{"x":0.5599343180656433,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5599343180656433,"y":0.7153109908103943},{"x":0.5024630427360535,"y":0.7165071964263916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.5008209943771362,0.6973684430122375,0.5599343180656433,0.7153109908103943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.6997607946395874},{"x":0.49753695726394653,"y":0.6973684430122375},{"x":0.4991789758205414,"y":0.7165071964263916},{"x":0.43842363357543945,"y":0.7188995480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.4367816150188446,0.6997607946395874,0.4991789758205414,0.7165071964263916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656814455986023,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7452152967453003},{"x":0.656814455986023,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.656814455986023,0.7272727489471436,0.6995074152946472,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6502463221549988,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6502463221549988,"y":0.7452152967453003},{"x":0.5796387791633606,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برجستهی","boundary":[0.5796387791633606,0.7272727489471436,0.6502463221549988,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.7260765433311462},{"x":0.5681445002555847,"y":0.7260765433311462},{"x":0.5681445002555847,"y":0.7452152967453003},{"x":0.5385878682136536,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کالج","boundary":[0.5385878682136536,0.7260765433311462,0.5681445002555847,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.7260765433311462},{"x":0.5303776860237122,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5303776860237122,"y":0.7452152967453003},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سوارتمور","boundary":[0.4597701132297516,0.7260765433311462,0.5303776860237122,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.7260765433311462},{"x":0.45812806487083435,"y":0.7260765433311462},{"x":0.45812806487083435,"y":0.7452152967453003},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4482758641242981,0.7260765433311462,0.45812806487083435,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.7260765433311462},{"x":0.444991797208786,"y":0.7260765433311462},{"x":0.444991797208786,"y":0.7452152967453003},{"x":0.3842364549636841,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3842364549636841,0.7260765433311462,0.444991797208786,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.7260765433311462},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7260765433311462},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7452152967453003},{"x":0.30213463306427,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هلسینکی","boundary":[0.30213463306427,0.7260765433311462,0.3776683211326599,0.7452152967453003]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6995074152946472,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7464115023612976},{"x":0.30213463306427,"y":0.7476076483726501}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.29713463306427,0.6903684430122375,0.7045074152946472,0.7534115023612976],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6453201770782471,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6453201770782471,"y":0.779904305934906},{"x":0.6354680061340332,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6354680061340332,0.7619616985321045,0.6453201770782471,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6305418610572815,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6305418610572815,"y":0.779904305934906},{"x":0.5796387791633606,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.5796387791633606,0.7619616985321045,0.6305418610572815,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5763546824455261,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5763546824455261,"y":0.779904305934906},{"x":0.5681445002555847,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5681445002555847,0.7619616985321045,0.5763546824455261,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5632184147834778,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5632184147834778,"y":0.779904305934906},{"x":0.5123152732849121,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5123152732849121,0.7619616985321045,0.5632184147834778,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5106732249259949,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5106732249259949,"y":0.779904305934906},{"x":0.5057471394538879,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5057471394538879,0.7619616985321045,0.5106732249259949,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5008209943771362,"y":0.779904305934906},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکترحسین","boundary":[0.4088670015335083,0.7619616985321045,0.5008209943771362,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.7619616985321045},{"x":0.403940886259079,"y":0.7619616985321045},{"x":0.403940886259079,"y":0.7811004519462585},{"x":0.3497537076473236,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.3497537076473236,0.7619616985321045,0.403940886259079,0.7811004519462585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6453201770782471,"y":0.760765552520752},{"x":0.6453201770782471,"y":0.779904305934906},{"x":0.3497537076473236,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3447537076473236,0.7549616985321045,0.6503201770782471,0.786904305934906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6798029541969299,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6798029541969299,"y":0.8026315569877625},{"x":0.6420361399650574,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6420361399650574,0.7822966575622559,0.6798029541969299,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6354680061340332,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6354680061340332,"y":0.8026315569877625},{"x":0.587848961353302,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.587848961353302,0.7822966575622559,0.6354680061340332,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.7822966575622559},{"x":0.5829228162765503,"y":0.7822966575622559},{"x":0.5829228162765503,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5353037714958191,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5353037714958191,0.7822966575622559,0.5829228162765503,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.7822966575622559},{"x":0.5221675038337708,"y":0.7822966575622559},{"x":0.5221675038337708,"y":0.8026315569877625},{"x":0.467980295419693,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.467980295419693,0.7822966575622559,0.5221675038337708,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4614121615886688,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8026315569877625},{"x":0.45484399795532227,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45484399795532227,0.7822966575622559,0.4614121615886688,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4482758641242981,"y":0.8026315569877625},{"x":0.3727422058582306,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.3727422058582306,0.7822966575622559,0.4482758641242981,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.7822966575622559},{"x":0.36617404222488403,"y":0.7822966575622559},{"x":0.36617404222488403,"y":0.8026315569877625},{"x":0.316912978887558,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.316912978887558,0.7822966575622559,0.36617404222488403,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.8038277626037598},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8038277626037598},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8241626620292664},{"x":0.6847290396690369,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.6847290396690369,0.8038277626037598,0.7684729099273682,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.8038277626037598},{"x":0.6814450025558472,"y":0.8038277626037598},{"x":0.6814450025558472,"y":0.8241626620292664},{"x":0.6305418610572815,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6305418610572815,0.8038277626037598,0.6814450025558472,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.8038277626037598},{"x":0.6288998126983643,"y":0.8038277626037598},{"x":0.6288998126983643,"y":0.8241626620292664},{"x":0.5779967308044434,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5779967308044434,0.8038277626037598,0.6288998126983643,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.8038277626037598},{"x":0.5665024518966675,"y":0.8038277626037598},{"x":0.5665024518966675,"y":0.8241626620292664},{"x":0.5599343180656433,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5599343180656433,0.8038277626037598,0.5665024518966675,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.8038277626037598},{"x":0.5533661842346191,"y":0.8038277626037598},{"x":0.5533661842346191,"y":0.8241626620292664},{"x":0.5024630427360535,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5024630427360535,0.8038277626037598,0.5533661842346191,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4958949089050293,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4958949089050293,"y":0.8241626620292664},{"x":0.4203612506389618,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4203612506389618,0.8038277626037598,0.4958949089050293,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3694581389427185,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3694581389427185,0.8038277626037598,0.4137931168079376,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.8038277626037598},{"x":0.3645320236682892,"y":0.8038277626037598},{"x":0.3645320236682892,"y":0.8241626620292664},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35960590839385986,0.8038277626037598,0.3645320236682892,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.8038277626037598},{"x":0.3530377745628357,"y":0.8038277626037598},{"x":0.3530377745628357,"y":0.8241626620292664},{"x":0.2742200195789337,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.2742200195789337,0.8038277626037598,0.3530377745628357,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.8038277626037598},{"x":0.26765188574790955,"y":0.8038277626037598},{"x":0.26765188574790955,"y":0.8241626620292664},{"x":0.22824302315711975,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.22824302315711975,0.8038277626037598,0.26765188574790955,0.8241626620292664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.7822966575622559},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7822966575622559},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8241626620292664},{"x":0.22824302315711975,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22324302315711975,0.7752966575622559,0.7734729099273682,0.8311626620292664],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.8253588676452637},{"x":0.6929392218589783,"y":0.8253588676452637},{"x":0.6929392218589783,"y":0.8433014154434204},{"x":0.6584565043449402,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6584565043449402,0.8253588676452637,0.6929392218589783,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.8253588676452637},{"x":0.651888370513916,"y":0.8253588676452637},{"x":0.651888370513916,"y":0.8433014154434204},{"x":0.6026272773742676,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6026272773742676,0.8253588676452637,0.651888370513916,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.8253588676452637},{"x":0.6009852290153503,"y":0.8253588676452637},{"x":0.6009852290153503,"y":0.8433014154434204},{"x":0.5500820875167847,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5500820875167847,0.8253588676452637,0.6009852290153503,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.8253588676452637},{"x":0.540229856967926,"y":0.8253588676452637},{"x":0.540229856967926,"y":0.8433014154434204},{"x":0.4926108419895172,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.4926108419895172,0.8253588676452637,0.540229856967926,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.8253588676452637},{"x":0.48604267835617065,"y":0.8253588676452637},{"x":0.48604267835617065,"y":0.8433014154434204},{"x":0.4811165928840637,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4811165928840637,0.8253588676452637,0.48604267835617065,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.8241626620292664},{"x":0.47454842925071716,"y":0.8241626620292664},{"x":0.47454842925071716,"y":0.8433014154434204},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4137931168079376,0.8241626620292664,0.47454842925071716,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.8241626620292664},{"x":0.40722495317459106,"y":0.8241626620292664},{"x":0.40722495317459106,"y":0.8421052694320679},{"x":0.380952388048172,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.380952388048172,0.8241626620292664,0.40722495317459106,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3760262727737427,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3760262727737427,"y":0.8421052694320679},{"x":0.36781609058380127,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36781609058380127,0.8241626620292664,0.3760262727737427,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3612479567527771,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3612479567527771,"y":0.8421052694320679},{"x":0.30706074833869934,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.30706074833869934,0.8241626620292664,0.3612479567527771,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.8564593195915222},{"x":0.802955687046051,"y":0.8564593195915222},{"x":0.802955687046051,"y":0.8779904246330261},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.7339901328086853,0.8564593195915222,0.802955687046051,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.8564593195915222},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8564593195915222},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8779904246330261},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7241379022598267,0.8564593195915222,0.7290640473365784,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.8564593195915222},{"x":0.71592777967453,"y":0.8564593195915222},{"x":0.71592777967453,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6781609058380127,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.6781609058380127,0.8564593195915222,0.71592777967453,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6732348203659058,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6732348203659058,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6272578239440918,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.6272578239440918,0.8564593195915222,0.6732348203659058,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6157635450363159,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6157635450363159,0.8564593195915222,0.6206896305084229,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.8564593195915222},{"x":0.610837459564209,"y":0.8564593195915222},{"x":0.610837459564209,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5270935893058777,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیوشاحق","boundary":[0.5270935893058777,0.8564593195915222,0.610837459564209,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.8564593195915222},{"x":0.523809552192688,"y":0.8564593195915222},{"x":0.523809552192688,"y":0.8779904246330261},{"x":0.47783252596855164,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.47783252596855164,0.8564593195915222,0.523809552192688,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4761904776096344,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4761904776096344,"y":0.8779904246330261},{"x":0.467980295419693,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.467980295419693,0.8564593195915222,0.4761904776096344,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4170771837234497,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.4170771837234497,0.8564593195915222,0.4614121615886688,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4121510684490204,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4121510684490204,"y":0.8779904246330261},{"x":0.3497537076473236,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.3497537076473236,0.8564593195915222,0.4121510684490204,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.8564593195915222},{"x":0.34318554401397705,"y":0.8564593195915222},{"x":0.34318554401397705,"y":0.8779904246330261},{"x":0.32676517963409424,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.32676517963409424,0.8564593195915222,0.34318554401397705,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.8564593195915222},{"x":0.3251231610774994,"y":0.8564593195915222},{"x":0.3251231610774994,"y":0.8779904246330261},{"x":0.32019704580307007,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32019704580307007,0.8564593195915222,0.3251231610774994,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2660098373889923,"y":0.8564593195915222},{"x":0.3136289119720459,"y":0.8564593195915222},{"x":0.3136289119720459,"y":0.8779904246330261},{"x":0.2660098373889923,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیسان","boundary":[0.2660098373889923,0.8564593195915222,0.3136289119720459,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.8564593195915222},{"x":0.25944170355796814,"y":0.8564593195915222},{"x":0.25944170355796814,"y":0.8779904246330261},{"x":0.20853859186172485,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.20853859186172485,0.8564593195915222,0.25944170355796814,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.8564593195915222},{"x":0.2019704431295395,"y":0.8564593195915222},{"x":0.2019704431295395,"y":0.8779904246330261},{"x":0.19540229439735413,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19540229439735413,0.8564593195915222,0.2019704431295395,0.8779904246330261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.8241626620292664},{"x":0.802955687046051,"y":0.8265550136566162},{"x":0.802955687046051,"y":0.8791866302490234},{"x":0.19540229439735413,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19040229439735412,0.8171626620292664,0.807955687046051,0.8861866302490234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8983253836631775},{"x":0.6469622254371643,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.6469622254371643,0.8779904246330261,0.6765188574790955,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6403940916061401,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6403940916061401,"y":0.8983253836631775},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.6206896305084229,0.8779904246330261,0.6403940916061401,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6124794483184814,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6124794483184814,"y":0.8983253836631775},{"x":0.5862069129943848,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.5862069129943848,0.8779904246330261,0.6124794483184814,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8983253836631775},{"x":0.5779967308044434,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5779967308044434,0.8779904246330261,0.5845648646354675,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320196747779846,"y":0.8779904246330261},{"x":0.569786548614502,"y":0.8779904246330261},{"x":0.569786548614502,"y":0.8983253836631775},{"x":0.5320196747779846,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.5320196747779846,0.8779904246330261,0.569786548614502,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.8779904246330261},{"x":0.523809552192688,"y":0.8779904246330261},{"x":0.523809552192688,"y":0.8983253836631775},{"x":0.5057471394538879,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.5057471394538879,0.8779904246330261,0.523809552192688,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8983253836631775},{"x":0.4712643623352051,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.4712643623352051,0.8779904246330261,0.5008209943771362,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.8779904246330261},{"x":0.46962234377861023,"y":0.8779904246330261},{"x":0.46962234377861023,"y":0.8983253836631775},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4614121615886688,0.8779904246330261,0.46962234377861023,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4564860463142395,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4564860463142395,"y":0.8983253836631775},{"x":0.4170771837234497,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.4170771837234497,0.8779904246330261,0.4564860463142395,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4121510684490204,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4121510684490204,"y":0.8983253836631775},{"x":0.3563218414783478,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.3563218414783478,0.8779904246330261,0.4121510684490204,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.8779904246330261},{"x":0.34811165928840637,"y":0.8779904246330261},{"x":0.34811165928840637,"y":0.8983253836631775},{"x":0.32348111271858215,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.32348111271858215,0.8779904246330261,0.34811165928840637,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.910287082195282},{"x":0.7126436829566956,"y":0.910287082195282},{"x":0.7126436829566956,"y":0.9282296895980835},{"x":0.633825957775116,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.633825957775116,0.910287082195282,0.7126436829566956,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.910287082195282},{"x":0.6305418610572815,"y":0.910287082195282},{"x":0.6305418610572815,"y":0.9282296895980835},{"x":0.6256157755851746,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6256157755851746,0.910287082195282,0.6305418610572815,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.910287082195282},{"x":0.6190476417541504,"y":0.910287082195282},{"x":0.6190476417541504,"y":0.9282296895980835},{"x":0.5862069129943848,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5862069129943848,0.910287082195282,0.6190476417541504,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.910287082195282},{"x":0.5812807679176331,"y":0.910287082195282},{"x":0.5812807679176331,"y":0.9282296895980835},{"x":0.546798050403595,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یاسر","boundary":[0.546798050403595,0.910287082195282,0.5812807679176331,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.910287082195282},{"x":0.5435139536857605,"y":0.910287082195282},{"x":0.5435139536857605,"y":0.9282296895980835},{"x":0.49425286054611206,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهمتنی","boundary":[0.49425286054611206,0.910287082195282,0.5435139536857605,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.910287082195282},{"x":0.4876847267150879,"y":0.910287082195282},{"x":0.4876847267150879,"y":0.9282296895980835},{"x":0.48275861144065857,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48275861144065857,0.910287082195282,0.4876847267150879,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.910287082195282},{"x":0.4761904776096344,"y":0.910287082195282},{"x":0.4761904776096344,"y":0.9282296895980835},{"x":0.4433497488498688,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4433497488498688,0.910287082195282,0.4761904776096344,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.910287082195282},{"x":0.43842363357543945,"y":0.910287082195282},{"x":0.43842363357543945,"y":0.9282296895980835},{"x":0.39901477098464966,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.39901477098464966,0.910287082195282,0.43842363357543945,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.910287082195282},{"x":0.3924466371536255,"y":0.910287082195282},{"x":0.3924466371536255,"y":0.9282296895980835},{"x":0.34318554401397705,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.34318554401397705,0.910287082195282,0.3924466371536255,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.910287082195282},{"x":0.3366174101829529,"y":0.910287082195282},{"x":0.3366174101829529,"y":0.9282296895980835},{"x":0.2857142984867096,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.2857142984867096,0.910287082195282,0.3366174101829529,0.9282296895980835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8779904246330261},{"x":0.7126436829566956,"y":0.8779904246330261},{"x":0.7126436829566956,"y":0.9282296895980835},{"x":0.2857142984867096,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2807142984867096,0.8709904246330261,0.7176436829566956,0.9352296895980835],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/vjVLrRRFNsVlqWMF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/LkHxhcWUyhPRcfPS.jpg","blurred":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/afjSvIWcBEVTOvah.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0001913147283892326,0.00013041711866000052,0.9985951153828788,0.9988741500731291]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.11602871119976044},{"x":0.7093595862388611,"y":0.11602871119976044},{"x":0.7093595862388611,"y":0.1351674646139145},{"x":0.6551724076271057,"y":0.1351674646139145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6551724076271057,0.11602871119976044,0.7093595862388611,0.1351674646139145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.11602871119976044},{"x":0.6535303592681885,"y":0.11602871119976044},{"x":0.6535303592681885,"y":0.1351674646139145},{"x":0.6026272773742676,"y":0.1351674646139145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6026272773742676,0.11602871119976044,0.6535303592681885,0.1351674646139145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.11602871119976044},{"x":0.7093595862388611,"y":0.11602871119976044},{"x":0.7093595862388611,"y":0.1351674646139145},{"x":0.6026272773742676,"y":0.1351674646139145}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5976272773742676,0.10902871119976043,0.7143595862388611,0.1421674646139145],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.13636364042758942},{"x":0.6600984930992126,"y":0.13397128880023956},{"x":0.6617405414581299,"y":0.15191388130187988},{"x":0.5993431806564331,"y":0.15430621802806854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.5977011322975159,0.13636364042758942,0.6617405414581299,0.15191388130187988]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.13636364042758942},{"x":0.6600984930992126,"y":0.13397128880023956},{"x":0.6617405414581299,"y":0.15191388130187988},{"x":0.5993431806564331,"y":0.15430621802806854}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5927011322975159,0.1293636404275894,0.6667405414581299,0.1589138813018799],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.16028708219528198},{"x":0.6305418610572815,"y":0.16028708219528198},{"x":0.6305418610572815,"y":0.16866028308868408},{"x":0.6124794483184814,"y":0.16866028308868408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6124794483184814,0.16028708219528198,0.6305418610572815,0.16866028308868408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.16028708219528198},{"x":0.610837459564209,"y":0.16028708219528198},{"x":0.610837459564209,"y":0.16866028308868408},{"x":0.5977011322975159,"y":0.16866028308868408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5977011322975159,0.16028708219528198,0.610837459564209,0.16866028308868408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.17224881052970886},{"x":0.6584565043449402,"y":0.17224881052970886},{"x":0.6584565043449402,"y":0.18062201142311096},{"x":0.6387520432472229,"y":0.18062201142311096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ویرایش","boundary":[0.6387520432472229,0.17224881052970886,0.6584565043449402,0.18062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.17224881052970886},{"x":0.6354680061340332,"y":0.17224881052970886},{"x":0.6354680061340332,"y":0.18062201142311096},{"x":0.6157635450363159,"y":0.18062201142311096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"دوازدهم","boundary":[0.6157635450363159,0.17224881052970886,0.6354680061340332,0.18062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.17224881052970886},{"x":0.6124794483184814,"y":0.17224881052970886},{"x":0.6124794483184814,"y":0.18062201142311096},{"x":0.610837459564209,"y":0.18062201142311096}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.610837459564209,0.17224881052970886,0.6124794483184814,0.18062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.17224881052970886},{"x":0.6091954112052917,"y":0.17224881052970886},{"x":0.6091954112052917,"y":0.18062201142311096},{"x":0.5977011322975159,"y":0.18062201142311096}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۲۰۲۰","boundary":[0.5977011322975159,0.17224881052970886,0.6091954112052917,0.18062201142311096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.75},{"languageCode":"ar","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.16028708219528198},{"x":0.6584565043449402,"y":0.16028708219528198},{"x":0.6584565043449402,"y":0.18062201142311096},{"x":0.5977011322975159,"y":0.18062201142311096}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5927011322975159,0.15328708219528198,0.6634565043449402,0.18762201142311097],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.18540669977664948},{"x":0.633825957775116,"y":0.18540669977664948},{"x":0.633825957775116,"y":0.19138756394386292},{"x":0.6206896305084229,"y":0.19258372485637665}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.6190476417541504,0.18540669977664948,0.633825957775116,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.18540669977664948},{"x":0.6174055933952332,"y":0.18540669977664948},{"x":0.6190476417541504,"y":0.19258372485637665},{"x":0.5993431806564331,"y":0.19258372485637665}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.5977011322975159,0.18540669977664948,0.6190476417541504,0.19258372485637665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.19377990067005157},{"x":0.633825957775116,"y":0.19377990067005157},{"x":0.633825957775116,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6174055933952332,"y":0.20095694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.6174055933952332,0.19377990067005157,0.633825957775116,0.19976076483726501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.19377990067005157},{"x":0.6141214966773987,"y":0.19377990067005157},{"x":0.6157635450363159,"y":0.20095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.20095694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.5977011322975159,0.19377990067005157,0.6157635450363159,0.20095694065093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.18540669977664948},{"x":0.633825957775116,"y":0.18540669977664948},{"x":0.633825957775116,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5977011322975159,"y":0.20095694065093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5910590839385986,0.17840669977664947,0.638825957775116,0.20676076483726502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.2631579041481018},{"x":0.4597701132297516,"y":0.2631579041481018},{"x":0.4597701132297516,"y":0.27392345666885376},{"x":0.4236453175544739,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.4236453175544739,0.2631579041481018,0.4597701132297516,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.2631579041481018},{"x":0.41871920228004456,"y":0.2631579041481018},{"x":0.41871920228004456,"y":0.27272728085517883},{"x":0.41871920228004456,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41871920228004456,0.2631579041481018,0.41871920228004456,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.2631579041481018},{"x":0.4137931168079376,"y":0.2631579041481018},{"x":0.4137931168079376,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3957307040691376,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برسی","boundary":[0.3957307040691376,0.2631579041481018,0.4137931168079376,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.2631579041481018},{"x":0.3924466371536255,"y":0.2631579041481018},{"x":0.3924466371536255,"y":0.27272728085517883},{"x":0.39080458879470825,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39080458879470825,0.2631579041481018,0.3924466371536255,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.2631579041481018},{"x":0.3858785033226013,"y":0.2631579041481018},{"x":0.3858785033226013,"y":0.27272728085517883},{"x":0.36288997530937195,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.36288997530937195,0.2631579041481018,0.3858785033226013,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.2619617283344269},{"x":0.35960590839385986,"y":0.2619617283344269},{"x":0.35960590839385986,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3530377745628357,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.3530377745628357,0.2619617283344269,0.35960590839385986,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.2619617283344269},{"x":0.3530377745628357,"y":0.2619617283344269},{"x":0.3530377745628357,"y":0.27272728085517883},{"x":0.35139572620391846,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35139572620391846,0.2619617283344269,0.3530377745628357,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.2619617283344269},{"x":0.34646961092948914,"y":0.2619617283344269},{"x":0.34646961092948914,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3366174101829529,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.3366174101829529,0.2619617283344269,0.34646961092948914,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.2619617283344269},{"x":0.3366174101829529,"y":0.2619617283344269},{"x":0.3366174101829529,"y":0.27272728085517883},{"x":0.33497536182403564,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33497536182403564,0.2619617283344269,0.3366174101829529,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2619617283344269},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2619617283344269},{"x":0.3333333432674408,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3333333432674408,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3333333432674408,0.2619617283344269,0.3333333432674408,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.2619617283344269},{"x":0.32676517963409424,"y":0.2619617283344269},{"x":0.32676517963409424,"y":0.27272728085517883},{"x":0.29885056614875793,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۴-","boundary":[0.29885056614875793,0.2619617283344269,0.32676517963409424,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29064038395881653,"y":0.2619617283344269},{"x":0.29556649923324585,"y":0.2619617283344269},{"x":0.29556649923324585,"y":0.27272728085517883},{"x":0.29064038395881653,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.29064038395881653,0.2619617283344269,0.29556649923324585,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.2619617283344269},{"x":0.2889983654022217,"y":0.2619617283344269},{"x":0.2889983654022217,"y":0.27272728085517883},{"x":0.2889983654022217,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2889983654022217,0.2619617283344269,0.2889983654022217,0.27272728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.2619617283344269},{"x":0.4597701132297516,"y":0.2631579041481018},{"x":0.4597701132297516,"y":0.27392345666885376},{"x":0.2889983654022217,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2839983654022217,0.2549617283344269,0.4647701132297516,0.28092345666885377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.2787081301212311},{"x":0.36781609058380127,"y":0.2787081301212311},{"x":0.36781609058380127,"y":0.28588515520095825},{"x":0.3415435254573822,"y":0.28588515520095825}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Barresi","boundary":[0.3415435254573822,0.2787081301212311,0.36781609058380127,0.28588515520095825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.2787081301212311},{"x":0.37110015749931335,"y":0.2787081301212311},{"x":0.37110015749931335,"y":0.28588515520095825},{"x":0.3694581389427185,"y":0.28588515520095825}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":",","boundary":[0.3694581389427185,0.2787081301212311,0.37110015749931335,0.28588515520095825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.2787081301212311},{"x":0.4055829346179962,"y":0.2787081301212311},{"x":0.4055829346179962,"y":0.28588515520095825},{"x":0.37438422441482544,"y":0.28588515520095825}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Michael","boundary":[0.37438422441482544,0.2787081301212311,0.4055829346179962,0.28588515520095825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.2787081301212311},{"x":0.4236453175544739,"y":0.2787081301212311},{"x":0.4236453175544739,"y":0.28588515520095825},{"x":0.4088670015335083,"y":0.28588515520095825}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"J.F.","boundary":[0.4088670015335083,0.2787081301212311,0.4236453175544739,0.28588515520095825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.2787081301212311},{"x":0.42692938446998596,"y":0.2787081301212311},{"x":0.42692938446998596,"y":0.28588515520095825},{"x":0.4252873659133911,"y":0.28588515520095825}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":",","boundary":[0.4252873659133911,0.2787081301212311,0.42692938446998596,0.28588515520095825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.2787081301212311},{"x":0.45812806487083435,"y":0.2787081301212311},{"x":0.45812806487083435,"y":0.28588515520095825},{"x":0.4318554997444153,"y":0.28588515520095825}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۹۷۴","boundary":[0.4318554997444153,0.2787081301212311,0.45812806487083435,0.28588515520095825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.2787081301212311},{"x":0.45812806487083435,"y":0.2787081301212311},{"x":0.45812806487083435,"y":0.28588515520095825},{"x":0.3415435254573822,"y":0.28588515520095825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3365435254573822,0.2717081301212311,0.46312806487083436,0.29288515520095826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8210180401802063,"y":0.31220096349716187},{"x":0.8193760514259338,"y":0.31220096349716187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8193760514259338,0.3050239086151123,0.8210180401802063,0.31220096349716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8177340030670166,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8177340030670166,"y":0.31220096349716187},{"x":0.8045976758003235,"y":0.31220096349716187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.8045976758003235,0.3050239086151123,0.8177340030670166,0.31220096349716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.3050239086151123},{"x":0.802955687046051,"y":0.3050239086151123},{"x":0.802955687046051,"y":0.31220096349716187},{"x":0.8013136386871338,"y":0.31220096349716187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8013136386871338,0.3050239086151123,0.802955687046051,0.31220096349716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8013136386871338,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8013136386871338,"y":0.31220096349716187},{"x":0.7881773114204407,"y":0.31220096349716187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7881773114204407,0.3050239086151123,0.8013136386871338,0.31220096349716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7881773114204407,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7881773114204407,"y":0.31220096349716187},{"x":0.7865353226661682,"y":0.31220096349716187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7865353226661682,0.3050239086151123,0.7881773114204407,0.31220096349716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.3050239086151123},{"x":0.784893274307251,"y":0.3050239086151123},{"x":0.784893274307251,"y":0.31220096349716187},{"x":0.7717570066452026,"y":0.31220096349716187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7717570066452026,0.3050239086151123,0.784893274307251,0.31220096349716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7701149582862854,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7701149582862854,"y":0.31220096349716187},{"x":0.7569786310195923,"y":0.31220096349716187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.7569786310195923,0.3050239086151123,0.7701149582862854,0.31220096349716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.309808611869812},{"x":0.8210180401802063,"y":0.309808611869812},{"x":0.8210180401802063,"y":0.31578946113586426},{"x":0.8111658692359924,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.8111658692359924,0.309808611869812,0.8210180401802063,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.309808611869812},{"x":0.8095238208770752,"y":0.309808611869812},{"x":0.8095238208770752,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7963874936103821,0.309808611869812,0.8095238208770752,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7963874936103821,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7832512259483337,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7832512259483337,0.31100478768348694,0.7963874936103821,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.31100478768348694},{"x":0.779967188835144,"y":0.31100478768348694},{"x":0.779967188835144,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7668308615684509,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.7668308615684509,0.31100478768348694,0.779967188835144,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635468244552612,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7635468244552612,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7635468244552612,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7635468244552612,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7635468244552612,0.31100478768348694,0.7635468244552612,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7602627277374268,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7602627277374268,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7520525455474854,0.31100478768348694,0.7602627277374268,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7504104971885681,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7504104971885681,"y":0.3169856369495392},{"x":0.743842363357544,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.743842363357544,0.31100478768348694,0.7504104971885681,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7405582666397095,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7405582666397095,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7274219989776611,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7274219989776611,0.31100478768348694,0.7405582666397095,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.31578946113586426},{"x":0.8210180401802063,"y":0.31578946113586426},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7996715903282166,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.7996715903282166,0.31578946113586426,0.8210180401802063,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7980295419692993,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7980295419692993,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7783251404762268,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7783251404762268,0.31578946113586426,0.7980295419692993,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7832512259483337,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7832512259483337,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7717570066452026,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7717570066452026,0.31578946113586426,0.7832512259483337,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7701149582862854,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7701149582862854,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7684729099273682,0.31578946113586426,0.7701149582862854,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7668308615684509,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7668308615684509,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7536945939064026,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7536945939064026,0.31578946113586426,0.7668308615684509,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7520525455474854,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7323480844497681,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7323480844497681,0.31578946113586426,0.7520525455474854,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7307060956954956,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7307060956954956,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7192118167877197,0.31578946113586426,0.7307060956954956,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7175697684288025,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7175697684288025,0.31578946113586426,0.7175697684288025,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6945812702178955,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.6945812702178955,0.31578946113586426,0.7142857313156128,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6929392218589783,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6929392218589783,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6830870509147644,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6830870509147644,0.31578946113586426,0.6929392218589783,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.32057416439056396},{"x":0.8210180401802063,"y":0.32057416439056396},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3265550136566162},{"x":0.8128078579902649,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8128078579902649,0.32057416439056396,0.8210180401802063,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.32057416439056396},{"x":0.8111658692359924,"y":0.32057416439056396},{"x":0.8111658692359924,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7931034564971924,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7931034564971924,0.32057416439056396,0.8111658692359924,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7963874936103821,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3265550136566162},{"x":0.784893274307251,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.784893274307251,0.32057416439056396,0.7963874936103821,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7816091775894165,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7816091775894165,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7701149582862854,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.7701149582862854,0.32057416439056396,0.7816091775894165,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7684729099273682,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7684729099273682,0.32057416439056396,0.7684729099273682,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7651888132095337,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7651888132095337,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7504104971885681,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7504104971885681,0.32057416439056396,0.7651888132095337,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7487684488296509,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7487684488296509,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7422003149986267,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.7422003149986267,0.32057416439056396,0.7487684488296509,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7405582666397095,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7405582666397095,"y":0.3265550136566162},{"x":0.738916277885437,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.738916277885437,0.32057416439056396,0.7405582666397095,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7372742295265198,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7372742295265198,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7224959135055542,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7224959135055542,0.32057416439056396,0.7372742295265198,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8210180401802063,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3349282443523407},{"x":0.8045976758003235,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.8045976758003235,0.32894736528396606,0.8210180401802063,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.32894736528396606},{"x":0.802955687046051,"y":0.32894736528396606},{"x":0.802955687046051,"y":0.3349282443523407},{"x":0.8013136386871338,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8013136386871338,0.32894736528396606,0.802955687046051,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7996715903282166,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7996715903282166,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.7898193597793579,0.32894736528396606,0.7996715903282166,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7881773114204407,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7881773114204407,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7766830921173096,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.7766830921173096,0.32894736528396606,0.7881773114204407,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7750410437583923,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7750410437583923,0.32894736528396606,0.7750410437583923,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7717570066452026,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7717570066452026,"y":0.3349282443523407},{"x":0.761904776096344,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیوشا","boundary":[0.761904776096344,0.32894736528396606,0.7717570066452026,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7602627277374268,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7602627277374268,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7536945939064026,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7536945939064026,0.32894736528396606,0.7602627277374268,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7520525455474854,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7405582666397095,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.7405582666397095,0.32894736528396606,0.7520525455474854,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7405582666397095,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7405582666397095,"y":0.3349282443523407},{"x":0.738916277885437,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.738916277885437,0.32894736528396606,0.7405582666397095,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7372742295265198,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7372742295265198,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7257799506187439,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.7257799506187439,0.32894736528396606,0.7372742295265198,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7257799506187439,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7257799506187439,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7093595862388611,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.7093595862388611,0.32894736528396606,0.7257799506187439,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7077175974845886,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7027914524078369,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.7027914524078369,0.32894736528396606,0.7077175974845886,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7027914524078369,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7027914524078369,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7027914524078369,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7027914524078369,0.32894736528396606,0.7027914524078369,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.32894736528396606},{"x":0.6995074152946472,"y":0.32894736528396606},{"x":0.6995074152946472,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6880131363868713,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آپسان","boundary":[0.6880131363868713,0.32894736528396606,0.6995074152946472,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8210180401802063,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8210180401802063,"y":0.339712917804718},{"x":0.807881772518158,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.807881772518158,0.33373206853866577,0.8210180401802063,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8062397241592407,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8062397241592407,"y":0.339712917804718},{"x":0.8045976758003235,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8045976758003235,0.33373206853866577,0.8062397241592407,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.33373206853866577},{"x":0.802955687046051,"y":0.33373206853866577},{"x":0.802955687046051,"y":0.339712917804718},{"x":0.7963874936103821,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.7963874936103821,0.33373206853866577,0.802955687046051,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7947455048561096,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7947455048561096,"y":0.339712917804718},{"x":0.779967188835144,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"قزلاباغ","boundary":[0.779967188835144,0.33373206853866577,0.7947455048561096,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7783251404762268,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7783251404762268,"y":0.339712917804718},{"x":0.7766830921173096,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7766830921173096,0.33373206853866577,0.7783251404762268,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7766830921173096,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7766830921173096,"y":0.339712917804718},{"x":0.7668308615684509,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7668308615684509,0.33373206853866577,0.7766830921173096,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7635468244552612,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7635468244552612,"y":0.339712917804718},{"x":0.7569786310195923,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.7569786310195923,0.33373206853866577,0.7635468244552612,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7569786310195923,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7569786310195923,"y":0.339712917804718},{"x":0.7487684488296509,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"ایاغی","boundary":[0.7487684488296509,0.33373206853866577,0.7569786310195923,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7504104971885681,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7504104971885681,"y":0.339712917804718},{"x":0.7487684488296509,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7487684488296509,0.33373206853866577,0.7504104971885681,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7454844117164612,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7454844117164612,"y":0.339712917804718},{"x":0.7372742295265198,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.7372742295265198,0.33373206853866577,0.7454844117164612,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720853865146637,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7339901328086853,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7339901328086853,"y":0.339712917804718},{"x":0.720853865146637,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.720853865146637,0.33373206853866577,0.7339901328086853,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7192118167877197,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7192118167877197,"y":0.339712917804718},{"x":0.7126436829566956,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.7126436829566956,0.33373206853866577,0.7192118167877197,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.34210526943206787},{"x":0.8210180401802063,"y":0.34210526943206787},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3480861186981201},{"x":0.8013136386871338,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.8013136386871338,0.34210526943206787,0.8210180401802063,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.34210526943206787},{"x":0.8013136386871338,"y":0.34210526943206787},{"x":0.8013136386871338,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7996715903282166,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7996715903282166,0.34210526943206787,0.8013136386871338,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7980295419692993,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7980295419692993,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پامر","boundary":[0.7898193597793579,0.34210526943206787,0.7980295419692993,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7881773114204407,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7881773114204407,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تهمتنی","boundary":[0.7750410437583923,0.34210526943206787,0.7881773114204407,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7733989953994751,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7733989953994751,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7733989953994751,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7733989953994751,0.34210526943206787,0.7733989953994751,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7717570066452026,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7717570066452026,"y":0.3480861186981201},{"x":0.761904776096344,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.761904776096344,0.34210526943206787,0.7717570066452026,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7586206793785095,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7586206793785095,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7471264600753784,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.7471264600753784,0.34210526943206787,0.7586206793785095,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7454844117164612,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7454844117164612,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7323480844497681,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.7323480844497681,0.34210526943206787,0.7454844117164612,0.3480861186981201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3480861186981201},{"x":0.6830870509147644,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6780870509147644,0.2980239086151123,0.8260180401802063,0.3550861186981201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4597701132297516,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4597701132297516,"y":0.30263158679008484},{"x":0.43842363357543945,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.43842363357543945,0.2918660342693329,0.4597701132297516,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4334975481033325,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4334975481033325,"y":0.30263158679008484},{"x":0.43021345138549805,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43021345138549805,0.2918660342693329,0.4334975481033325,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.2918660342693329},{"x":0.42692938446998596,"y":0.2918660342693329},{"x":0.42692938446998596,"y":0.30263158679008484},{"x":0.4170771837234497,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.4170771837234497,0.2918660342693329,0.42692938446998596,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4121510684490204,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4121510684490204,"y":0.30263158679008484},{"x":0.3842364549636841,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.3842364549636841,0.2918660342693329,0.4121510684490204,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.2918660342693329},{"x":0.37931033968925476,"y":0.2918660342693329},{"x":0.37931033968925476,"y":0.30263158679008484},{"x":0.37931033968925476,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37931033968925476,0.2918660342693329,0.37931033968925476,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.2918660342693329},{"x":0.37438422441482544,"y":0.2918660342693329},{"x":0.37438422441482544,"y":0.30263158679008484},{"x":0.35139572620391846,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.35139572620391846,0.2918660342693329,0.37438422441482544,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251231610774994,"y":0.2918660342693329},{"x":0.3497537076473236,"y":0.2918660342693329},{"x":0.3497537076473236,"y":0.30263158679008484},{"x":0.3251231610774994,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3251231610774994,0.2918660342693329,0.3497537076473236,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29064038395881653,"y":0.2918660342693329},{"x":0.31855499744415283,"y":0.2918660342693329},{"x":0.31855499744415283,"y":0.30263158679008484},{"x":0.29064038395881653,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.29064038395881653,0.2918660342693329,0.31855499744415283,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.2918660342693329},{"x":0.2889983654022217,"y":0.2918660342693329},{"x":0.2889983654022217,"y":0.30263158679008484},{"x":0.28735631704330444,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.28735631704330444,0.2918660342693329,0.2889983654022217,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.2918660342693329},{"x":0.28407225012779236,"y":0.2918660342693329},{"x":0.28407225012779236,"y":0.30263158679008484},{"x":0.2610837519168854,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.2610837519168854,0.2918660342693329,0.28407225012779236,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.2918660342693329},{"x":0.25615763664245605,"y":0.2918660342693329},{"x":0.25615763664245605,"y":0.30263158679008484},{"x":0.23645320534706116,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.23645320534706116,0.2918660342693329,0.25615763664245605,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.2918660342693329},{"x":0.23316912353038788,"y":0.2918660342693329},{"x":0.23316912353038788,"y":0.30263158679008484},{"x":0.23152709007263184,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23152709007263184,0.2918660342693329,0.23316912353038788,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2019704431295395,"y":0.2918660342693329},{"x":0.2266009896993637,"y":0.2918660342693329},{"x":0.2266009896993637,"y":0.30263158679008484},{"x":0.2019704431295395,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.2019704431295395,0.2918660342693329,0.2266009896993637,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16912971436977386,"y":0.2918660342693329},{"x":0.19704432785511017,"y":0.2918660342693329},{"x":0.19704432785511017,"y":0.30263158679008484},{"x":0.16912971436977386,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.16912971436977386,0.2918660342693329,0.19704432785511017,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16584564745426178,"y":0.2918660342693329},{"x":0.16912971436977386,"y":0.2918660342693329},{"x":0.16912971436977386,"y":0.30263158679008484},{"x":0.16584564745426178,"y":0.30263158679008484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.16584564745426178,0.2918660342693329,0.16912971436977386,0.30263158679008484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.3050239086151123},{"x":0.4597701132297516,"y":0.3050239086151123},{"x":0.4597701132297516,"y":0.3169856369495392},{"x":0.4236453175544739,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.4236453175544739,0.3050239086151123,0.4597701132297516,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.3050239086151123},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3050239086151123},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3169856369495392},{"x":0.39901477098464966,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.39901477098464966,0.3050239086151123,0.41871920228004456,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.3050239086151123},{"x":0.39408865571022034,"y":0.3050239086151123},{"x":0.39408865571022034,"y":0.3169856369495392},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.36781609058380127,0.3050239086151123,0.39408865571022034,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.3050239086151123},{"x":0.36288997530937195,"y":0.3050239086151123},{"x":0.36288997530937195,"y":0.3169856369495392},{"x":0.357963889837265,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.357963889837265,0.3050239086151123,0.36288997530937195,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.3050239086151123},{"x":0.3530377745628357,"y":0.3050239086151123},{"x":0.3530377745628357,"y":0.3169856369495392},{"x":0.34646961092948914,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.34646961092948914,0.3050239086151123,0.3530377745628357,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.3050239086151123},{"x":0.3415435254573822,"y":0.3050239086151123},{"x":0.3415435254573822,"y":0.3169856369495392},{"x":0.3087027966976166,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.3087027966976166,0.3050239086151123,0.3415435254573822,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.3050239086151123},{"x":0.30377668142318726,"y":0.3050239086151123},{"x":0.30377668142318726,"y":0.3169856369495392},{"x":0.30049261450767517,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.30049261450767517,0.3050239086151123,0.30377668142318726,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.3050239086151123},{"x":0.29556649923324585,"y":0.3050239086151123},{"x":0.29556649923324585,"y":0.3169856369495392},{"x":0.27257800102233887,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.27257800102233887,0.3050239086151123,0.29556649923324585,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.3050239086151123},{"x":0.26765188574790955,"y":0.3050239086151123},{"x":0.26765188574790955,"y":0.3169856369495392},{"x":0.26436781883239746,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26436781883239746,0.3050239086151123,0.26765188574790955,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.3050239086151123},{"x":0.2610837519168854,"y":0.3050239086151123},{"x":0.2610837519168854,"y":0.3169856369495392},{"x":0.23645320534706116,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.23645320534706116,0.3050239086151123,0.2610837519168854,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.3050239086151123},{"x":0.23152709007263184,"y":0.3050239086151123},{"x":0.23152709007263184,"y":0.3169856369495392},{"x":0.20853859186172485,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.20853859186172485,0.3050239086151123,0.23152709007263184,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.3050239086151123},{"x":0.20361247658729553,"y":0.3050239086151123},{"x":0.20361247658729553,"y":0.3169856369495392},{"x":0.1789819449186325,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.1789819449186325,0.3050239086151123,0.20361247658729553,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17405582964420319,"y":0.3050239086151123},{"x":0.17733989655971527,"y":0.3050239086151123},{"x":0.17733989655971527,"y":0.3169856369495392},{"x":0.17405582964420319,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.17405582964420319,0.3050239086151123,0.17733989655971527,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.3050239086151123},{"x":0.16912971436977386,"y":0.3050239086151123},{"x":0.16912971436977386,"y":0.3169856369495392},{"x":0.14614121615886688,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویراس","boundary":[0.14614121615886688,0.3050239086151123,0.16912971436977386,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.3217703402042389},{"x":0.4597701132297516,"y":0.3217703402042389},{"x":0.4597701132297516,"y":0.3313397169113159},{"x":0.4417077302932739,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاران","boundary":[0.4417077302932739,0.3217703402042389,0.4597701132297516,0.3313397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.3217703402042389},{"x":0.4367816150188446,"y":0.3217703402042389},{"x":0.4367816150188446,"y":0.3313397169113159},{"x":0.4203612506389618,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یاسر","boundary":[0.4203612506389618,0.3217703402042389,0.4367816150188446,0.3313397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.3217703402042389},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3217703402042389},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3313397169113159},{"x":0.39080458879470825,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهمتنی","boundary":[0.39080458879470825,0.3217703402042389,0.4170771837234497,0.3313397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.3217703402042389},{"x":0.38752052187919617,"y":0.3217703402042389},{"x":0.38752052187919617,"y":0.3313397169113159},{"x":0.3858785033226013,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3858785033226013,0.3217703402042389,0.38752052187919617,0.3313397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.3217703402042389},{"x":0.380952388048172,"y":0.3217703402042389},{"x":0.380952388048172,"y":0.3313397169113159},{"x":0.3612479567527771,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.3612479567527771,0.3217703402042389,0.380952388048172,0.3313397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.3217703402042389},{"x":0.35960590839385986,"y":0.3217703402042389},{"x":0.35960590839385986,"y":0.3313397169113159},{"x":0.33825942873954773,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.33825942873954773,0.3217703402042389,0.35960590839385986,0.3313397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.3217703402042389},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3217703402042389},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3313397169113159},{"x":0.3087027966976166,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.3087027966976166,0.3217703402042389,0.3333333432674408,0.3313397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.33612439036369324},{"x":0.4597701132297516,"y":0.33612439036369324},{"x":0.4597701132297516,"y":0.34569376707077026},{"x":0.42200326919555664,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.42200326919555664,0.33612439036369324,0.4597701132297516,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.33612439036369324},{"x":0.41871920228004456,"y":0.33612439036369324},{"x":0.41871920228004456,"y":0.34569376707077026},{"x":0.403940886259079,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.403940886259079,0.33612439036369324,0.41871920228004456,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.33612439036369324},{"x":0.4006568193435669,"y":0.33612439036369324},{"x":0.4006568193435669,"y":0.34569376707077026},{"x":0.39901477098464966,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39901477098464966,0.33612439036369324,0.4006568193435669,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.33612439036369324},{"x":0.39408865571022034,"y":0.33612439036369324},{"x":0.39408865571022034,"y":0.34569376707077026},{"x":0.3760262727737427,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3760262727737427,0.33612439036369324,0.39408865571022034,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.33612439036369324},{"x":0.37438422441482544,"y":0.33612439036369324},{"x":0.37438422441482544,"y":0.34569376707077026},{"x":0.37110015749931335,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37110015749931335,0.33612439036369324,0.37438422441482544,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.33612439036369324},{"x":0.36781609058380127,"y":0.33612439036369324},{"x":0.36781609058380127,"y":0.34569376707077026},{"x":0.33497536182403564,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.33497536182403564,0.33612439036369324,0.36781609058380127,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31527093052864075,"y":0.33612439036369324},{"x":0.3300492465496063,"y":0.33612439036369324},{"x":0.3300492465496063,"y":0.34569376707077026},{"x":0.31527093052864075,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.31527093052864075,0.33612439036369324,0.3300492465496063,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.33612439036369324},{"x":0.31527093052864075,"y":0.33612439036369324},{"x":0.31527093052864075,"y":0.34569376707077026},{"x":0.3136289119720459,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3136289119720459,0.33612439036369324,0.31527093052864075,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.33612439036369324},{"x":0.3054187297821045,"y":0.33612439036369324},{"x":0.3054187297821045,"y":0.34569376707077026},{"x":0.27914613485336304,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰-","boundary":[0.27914613485336304,0.33612439036369324,0.3054187297821045,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.33612439036369324},{"x":0.27914613485336304,"y":0.33612439036369324},{"x":0.27914613485336304,"y":0.34569376707077026},{"x":0.2775041162967682,"y":0.34569376707077026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2775041162967682,0.33612439036369324,0.27914613485336304,0.34569376707077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.35047847032546997},{"x":0.4597701132297516,"y":0.34928229451179504},{"x":0.4597701132297516,"y":0.35885167121887207},{"x":0.42200326919555664,"y":0.360047847032547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.42200326919555664,0.35047847032546997,0.4597701132297516,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.3516746461391449},{"x":0.4170771837234497,"y":0.35047847032546997},{"x":0.41871920228004456,"y":0.360047847032547},{"x":0.39080458879470825,"y":0.3612440228462219}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.3891625702381134,0.3516746461391449,0.41871920228004456,0.360047847032547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.3516746461391449},{"x":0.3858785033226013,"y":0.3516746461391449},{"x":0.3858785033226013,"y":0.3612440228462219},{"x":0.3858785033226013,"y":0.3612440228462219}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3842364549636841,0.3516746461391449,0.3858785033226013,0.3612440228462219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.3516746461391449},{"x":0.380952388048172,"y":0.3516746461391449},{"x":0.380952388048172,"y":0.3612440228462219},{"x":0.3760262727737427,"y":0.3612440228462219}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.37438422441482544,0.3516746461391449,0.380952388048172,0.3612440228462219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.3516746461391449},{"x":0.3727422058582306,"y":0.3516746461391449},{"x":0.37438422441482544,"y":0.3612440228462219},{"x":0.3727422058582306,"y":0.3612440228462219}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3727422058582306,0.3516746461391449,0.37438422441482544,0.3612440228462219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4597701132297516,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4597701132297516,"y":0.37440192699432373},{"x":0.43842363357543945,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.43842363357543945,0.3648325502872467,0.4597701132297516,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4334975481033325,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4334975481033325,"y":0.37440192699432373},{"x":0.4334975481033325,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4334975481033325,0.3648325502872467,0.4334975481033325,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.3648325502872467},{"x":0.42692938446998596,"y":0.3648325502872467},{"x":0.42692938446998596,"y":0.37440192699432373},{"x":0.3842364549636841,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۱۵۰۰۰۰","boundary":[0.3842364549636841,0.3648325502872467,0.42692938446998596,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3858785033226013,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3858785033226013,"y":0.37440192699432373},{"x":0.3727422058582306,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.3727422058582306,0.3648325502872467,0.3858785033226013,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3694581389427185,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3694581389427185,"y":0.37440192699432373},{"x":0.36617404222488403,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36617404222488403,0.3648325502872467,0.3694581389427185,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3612479567527771,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3612479567527771,"y":0.37440192699432373},{"x":0.357963889837265,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.357963889837265,0.3648325502872467,0.3612479567527771,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3563218414783478,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3563218414783478,"y":0.37440192699432373},{"x":0.35467979311943054,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35467979311943054,0.3648325502872467,0.3563218414783478,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25287356972694397,"y":0.3648325502872467},{"x":0.35139572620391846,"y":0.3648325502872467},{"x":0.35139572620391846,"y":0.37440192699432373},{"x":0.25287356972694397,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹-۵-۹۶۷۱۵-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.25287356972694397,0.3648325502872467,0.35139572620391846,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2495894879102707,"y":0.3648325502872467},{"x":0.25287356972694397,"y":0.3648325502872467},{"x":0.25287356972694397,"y":0.37440192699432373},{"x":0.2495894879102707,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2495894879102707,0.3648325502872467,0.25287356972694397,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24466338753700256,"y":0.3648325502872467},{"x":0.2463054209947586,"y":0.3648325502872467},{"x":0.2463054209947586,"y":0.37440192699432373},{"x":0.24466338753700256,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.24466338753700256,0.3648325502872467,0.2463054209947586,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.380382776260376},{"x":0.4597701132297516,"y":0.380382776260376},{"x":0.4597701132297516,"y":0.389952152967453},{"x":0.4318554997444153,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.4318554997444153,0.380382776260376,0.4597701132297516,0.389952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.380382776260376},{"x":0.42692938446998596,"y":0.380382776260376},{"x":0.42692938446998596,"y":0.389952152967453},{"x":0.3973727524280548,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.3973727524280548,0.380382776260376,0.42692938446998596,0.389952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.380382776260376},{"x":0.39408865571022034,"y":0.380382776260376},{"x":0.39408865571022034,"y":0.389952152967453},{"x":0.3694581389427185,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.3694581389427185,0.380382776260376,0.39408865571022034,0.389952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.380382776260376},{"x":0.3645320236682892,"y":0.380382776260376},{"x":0.3645320236682892,"y":0.389952152967453},{"x":0.3645320236682892,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3645320236682892,0.380382776260376,0.3645320236682892,0.389952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.380382776260376},{"x":0.35960590839385986,"y":0.380382776260376},{"x":0.35960590839385986,"y":0.389952152967453},{"x":0.34646961092948914,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.34646961092948914,0.380382776260376,0.35960590839385986,0.389952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4597701132297516,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4597701132297516,"y":0.40430623292922974},{"x":0.4285714328289032,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.4285714328289032,0.3947368562221527,0.4597701132297516,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4252873659133911,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4252873659133911,"y":0.40430623292922974},{"x":0.4203612506389618,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4203612506389618,0.3947368562221527,0.4252873659133911,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.3947368562221527},{"x":0.41543513536453247,"y":0.3947368562221527},{"x":0.41543513536453247,"y":0.40430623292922974},{"x":0.3973727524280548,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.3973727524280548,0.3947368562221527,0.41543513536453247,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3924466371536255,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3924466371536255,"y":0.40430623292922974},{"x":0.37438422441482544,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.37438422441482544,0.3947368562221527,0.3924466371536255,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3727422058582306,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3727422058582306,"y":0.40430623292922974},{"x":0.3694581389427185,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3694581389427185,0.3947368562221527,0.3727422058582306,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3645320236682892,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3645320236682892,"y":0.40430623292922974},{"x":0.3415435254573822,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۲۰","boundary":[0.3415435254573822,0.3947368562221527,0.3645320236682892,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17569786310195923,"y":0.3947368562221527},{"x":0.39901477098464966,"y":0.3947368562221527},{"x":0.39901477098464966,"y":0.40430623292922974},{"x":0.17569786310195923,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".Developmental","boundary":[0.17569786310195923,0.3947368562221527,0.39901477098464966,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.3947368562221527},{"x":0.26765188574790955,"y":0.3947368562221527},{"x":0.26765188574790955,"y":0.40430623292922974},{"x":0.24137930572032928,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"biology","boundary":[0.24137930572032928,0.3947368562221527,0.26765188574790955,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2775041162967682,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2775041162967682,"y":0.40430623292922974},{"x":0.27257800102233887,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.27257800102233887,0.3947368562221527,0.2775041162967682,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.3947368562221527},{"x":0.30213463306427,"y":0.3947368562221527},{"x":0.30213463306427,"y":0.40430623292922974},{"x":0.2775041162967682,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Twelfth","boundary":[0.2775041162967682,0.3947368562221527,0.30213463306427,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.3947368562221527},{"x":0.33497536182403564,"y":0.3947368562221527},{"x":0.33497536182403564,"y":0.40430623292922974},{"x":0.3087027966976166,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"edition","boundary":[0.3087027966976166,0.3947368562221527,0.33497536182403564,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4597701132297516,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4597701132297516,"y":0.419856458902359},{"x":0.42692938446998596,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.42692938446998596,0.40909090638160706,0.4597701132297516,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.40909090638160706},{"x":0.42200326919555664,"y":0.40909090638160706},{"x":0.42200326919555664,"y":0.419856458902359},{"x":0.42200326919555664,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42200326919555664,0.40909090638160706,0.42200326919555664,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4170771837234497,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4170771837234497,"y":0.419856458902359},{"x":0.37931033968925476,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.37931033968925476,0.40909090638160706,0.4170771837234497,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3760262727737427,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3760262727737427,"y":0.419856458902359},{"x":0.3563218414783478,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.3563218414783478,0.40909090638160706,0.3760262727737427,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.40909090638160706},{"x":0.35139572620391846,"y":0.40909090638160706},{"x":0.35139572620391846,"y":0.419856458902359},{"x":0.3284072279930115,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.3284072279930115,0.40909090638160706,0.35139572620391846,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3251231610774994,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3251231610774994,"y":0.419856458902359},{"x":0.3218390941619873,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3218390941619873,0.40909090638160706,0.3251231610774994,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.40909090638160706},{"x":0.31855499744415283,"y":0.40909090638160706},{"x":0.31855499744415283,"y":0.419856458902359},{"x":0.29885056614875793,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیوشا","boundary":[0.29885056614875793,0.40909090638160706,0.31855499744415283,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.40909090638160706},{"x":0.293924480676651,"y":0.40909090638160706},{"x":0.293924480676651,"y":0.419856458902359},{"x":0.2807881832122803,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.2807881832122803,0.40909090638160706,0.293924480676651,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.40909090638160706},{"x":0.27914613485336304,"y":0.40909090638160706},{"x":0.27914613485336304,"y":0.419856458902359},{"x":0.25615763664245605,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.25615763664245605,0.40909090638160706,0.27914613485336304,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25287356972694397,"y":0.40909090638160706},{"x":0.2545155882835388,"y":0.40909090638160706},{"x":0.2545155882835388,"y":0.419856458902359},{"x":0.25287356972694397,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25287356972694397,0.40909090638160706,0.2545155882835388,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.40909090638160706},{"x":0.24794745445251465,"y":0.40909090638160706},{"x":0.24794745445251465,"y":0.419856458902359},{"x":0.22824302315711975,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.22824302315711975,0.40909090638160706,0.24794745445251465,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.40909090638160706},{"x":0.22331690788269043,"y":0.40909090638160706},{"x":0.22331690788269043,"y":0.419856458902359},{"x":0.19540229439735413,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.19540229439735413,0.40909090638160706,0.22331690788269043,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.40909090638160706},{"x":0.19211822748184204,"y":0.40909090638160706},{"x":0.19211822748184204,"y":0.419856458902359},{"x":0.190476194024086,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.190476194024086,0.40909090638160706,0.19211822748184204,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.40909090638160706},{"x":0.18555007874965668,"y":0.40909090638160706},{"x":0.18555007874965668,"y":0.419856458902359},{"x":0.1625615805387497,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیسان","boundary":[0.1625615805387497,0.40909090638160706,0.18555007874965668,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12972085177898407,"y":0.40909090638160706},{"x":0.15927749872207642,"y":0.40909090638160706},{"x":0.15927749872207642,"y":0.419856458902359},{"x":0.12972085177898407,"y":0.419856458902359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.12972085177898407,0.40909090638160706,0.15927749872207642,0.419856458902359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4597701132297516,"y":0.43421053886413574},{"x":0.444991797208786,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.444991797208786,0.4234449863433838,0.4597701132297516,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4400656819343567,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4400656819343567,"y":0.43421053886413574},{"x":0.42692938446998596,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.42692938446998596,0.4234449863433838,0.4400656819343567,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4252873659133911,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4252873659133911,"y":0.43421053886413574},{"x":0.4137931168079376,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.4137931168079376,0.4234449863433838,0.4252873659133911,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.4234449863433838},{"x":0.41050902009010315,"y":0.4234449863433838},{"x":0.41050902009010315,"y":0.43421053886413574},{"x":0.4088670015335083,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4088670015335083,0.4234449863433838,0.41050902009010315,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.4234449863433838},{"x":0.403940886259079,"y":0.4234449863433838},{"x":0.403940886259079,"y":0.43421053886413574},{"x":0.3842364549636841,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.3842364549636841,0.4234449863433838,0.403940886259079,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.4234449863433838},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4234449863433838},{"x":0.37931033968925476,"y":0.43421053886413574},{"x":0.3694581389427185,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.3694581389427185,0.4234449863433838,0.37931033968925476,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.4234449863433838},{"x":0.36781609058380127,"y":0.4234449863433838},{"x":0.36781609058380127,"y":0.43421053886413574},{"x":0.35139572620391846,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.35139572620391846,0.4234449863433838,0.36781609058380127,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811165928840637,"y":0.4234449863433838},{"x":0.34811165928840637,"y":0.4234449863433838},{"x":0.34811165928840637,"y":0.43421053886413574},{"x":0.34811165928840637,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34811165928840637,0.4234449863433838,0.34811165928840637,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.4234449863433838},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4234449863433838},{"x":0.34318554401397705,"y":0.43421053886413574},{"x":0.3218390941619873,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.3218390941619873,0.4234449863433838,0.34318554401397705,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29064038395881653,"y":0.4234449863433838},{"x":0.31855499744415283,"y":0.4234449863433838},{"x":0.31855499744415283,"y":0.43421053886413574},{"x":0.29064038395881653,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.29064038395881653,0.4234449863433838,0.31855499744415283,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.4234449863433838},{"x":0.2889983654022217,"y":0.4234449863433838},{"x":0.2889983654022217,"y":0.43421053886413574},{"x":0.2775041162967682,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.2775041162967682,0.4234449863433838,0.2889983654022217,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.4234449863433838},{"x":0.2775041162967682,"y":0.4234449863433838},{"x":0.2775041162967682,"y":0.43421053886413574},{"x":0.2742200195789337,"y":0.43421053886413574}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2742200195789337,0.4234449863433838,0.2775041162967682,0.43421053886413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4597701132297516,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4485645890235901},{"x":0.4334975481033325,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4334975481033325,0.43779903650283813,0.4597701132297516,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4485645890235901},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.43779903650283813,0.4285714328289032,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4236453175544739,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4485645890235901},{"x":0.403940886259079,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.403940886259079,0.43779903650283813,0.4236453175544739,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.43779903650283813},{"x":0.40229883790016174,"y":0.43779903650283813},{"x":0.40229883790016174,"y":0.44736841320991516},{"x":0.3760262727737427,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3760262727737427,0.43779903650283813,0.40229883790016174,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3694581389427185,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3694581389427185,"y":0.44736841320991516},{"x":0.36288997530937195,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.36288997530937195,0.43779903650283813,0.3694581389427185,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3563218414783478,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3563218414783478,"y":0.44736841320991516},{"x":0.33825942873954773,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.33825942873954773,0.43779903650283813,0.3563218414783478,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3366174101829529,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3366174101829529,"y":0.44736841320991516},{"x":0.3218390941619873,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3218390941619873,0.43779903650283813,0.3366174101829529,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.43779903650283813},{"x":0.316912978887558,"y":0.43779903650283813},{"x":0.316912978887558,"y":0.44736841320991516},{"x":0.293924480676651,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.293924480676651,0.43779903650283813,0.316912978887558,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4617224931716919},{"x":0.4334975481033325,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4334975481033325,0.4533492922782898,0.4597701132297516,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4617224931716919},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.4533492922782898,0.4285714328289032,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.4533492922782898},{"x":0.36617404222488403,"y":0.4533492922782898},{"x":0.36617404222488403,"y":0.4617224931716919},{"x":0.32019704580307007,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Embryology","boundary":[0.32019704580307007,0.4533492922782898,0.36617404222488403,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.4533492922782898},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4533492922782898},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4617224931716919},{"x":0.37110015749931335,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.37110015749931335,0.4533492922782898,0.37931033968925476,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4252873659133911,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4252873659133911,"y":0.4617224931716919},{"x":0.3858785033226013,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Textbooks","boundary":[0.3858785033226013,0.4533492922782898,0.4252873659133911,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4597701132297516,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4597701132297516,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4334975481033325,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4334975481033325,0.46770334243774414,0.4597701132297516,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4285714328289032,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4285714328289032,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.46770334243774414,0.4285714328289032,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4252873659133911,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4252873659133911,"y":0.47727271914482117},{"x":0.40229883790016174,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.40229883790016174,0.46770334243774414,0.4252873659133911,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4006568193435669,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4006568193435669,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3760262727737427,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3760262727737427,0.46770334243774414,0.4006568193435669,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.46770334243774414},{"x":0.36781609058380127,"y":0.46770334243774414},{"x":0.36781609058380127,"y":0.47727271914482117},{"x":0.33990147709846497,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.33990147709846497,0.46770334243774414,0.36781609058380127,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.46770334243774414},{"x":0.33497536182403564,"y":0.46770334243774414},{"x":0.33497536182403564,"y":0.47727271914482117},{"x":0.32676517963409424,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.32676517963409424,0.46770334243774414,0.33497536182403564,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.46770334243774414},{"x":0.32348111271858215,"y":0.46770334243774414},{"x":0.32348111271858215,"y":0.47727271914482117},{"x":0.28735631704330444,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.28735631704330444,0.46770334243774414,0.32348111271858215,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25944170355796814,"y":0.46770334243774414},{"x":0.2824302017688751,"y":0.46770334243774414},{"x":0.2824302017688751,"y":0.47727271914482117},{"x":0.25944170355796814,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.25944170355796814,0.46770334243774414,0.2824302017688751,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4916267991065979},{"x":0.4334975481033325,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.4334975481033325,0.4832535982131958,0.4597701132297516,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4916267991065979},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.4832535982131958,0.4285714328289032,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.49760764837265015},{"x":0.4597701132297516,"y":0.49760764837265015},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5071770548820496},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5071770548820496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.43513956665992737,0.49760764837265015,0.4597701132297516,0.5071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.4964114725589752},{"x":0.43021345138549805,"y":0.4964114725589752},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5071770548820496},{"x":0.4088670015335083,"y":0.5071770548820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4088670015335083,0.4964114725589752,0.43021345138549805,0.5071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.4964114725589752},{"x":0.403940886259079,"y":0.4964114725589752},{"x":0.403940886259079,"y":0.5059808492660522},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40229883790016174,0.4964114725589752,0.403940886259079,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.4964114725589752},{"x":0.39901477098464966,"y":0.4964114725589752},{"x":0.39901477098464966,"y":0.5059808492660522},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.37110015749931335,0.4964114725589752,0.39901477098464966,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.4964114725589752},{"x":0.3694581389427185,"y":0.4964114725589752},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5059808492660522},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36781609058380127,0.4964114725589752,0.3694581389427185,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.4964114725589752},{"x":0.36288997530937195,"y":0.4964114725589752},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5059808492660522},{"x":0.33825942873954773,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.33825942873954773,0.4964114725589752,0.36288997530937195,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.4964114725589752},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4964114725589752},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5059808492660522},{"x":0.32348111271858215,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.32348111271858215,0.4964114725589752,0.3333333432674408,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.4964114725589752},{"x":0.3218390941619873,"y":0.4964114725589752},{"x":0.3218390941619873,"y":0.5059808492660522},{"x":0.3218390941619873,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3218390941619873,0.4964114725589752,0.3218390941619873,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.4964114725589752},{"x":0.32019704580307007,"y":0.4964114725589752},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5059808492660522},{"x":0.31855499744415283,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31855499744415283,0.4964114725589752,0.32019704580307007,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.4964114725589752},{"x":0.3136289119720459,"y":0.4964114725589752},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5059808492660522},{"x":0.29228243231773376,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۹","boundary":[0.29228243231773376,0.4964114725589752,0.3136289119720459,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.510765552520752},{"x":0.4597701132297516,"y":0.510765552520752},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5203348994255066},{"x":0.4334975481033325,"y":0.5203348994255066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4334975481033325,0.510765552520752,0.4597701132297516,0.5203348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.510765552520752},{"x":0.4318554997444153,"y":0.510765552520752},{"x":0.4318554997444153,"y":0.5203348994255066},{"x":0.4088670015335083,"y":0.5203348994255066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4088670015335083,0.510765552520752,0.4318554997444153,0.5203348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.510765552520752},{"x":0.4055829346179962,"y":0.510765552520752},{"x":0.4055829346179962,"y":0.5203348994255066},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5203348994255066}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40229883790016174,0.510765552520752,0.4055829346179962,0.5203348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.510765552520752},{"x":0.36288997530937195,"y":0.510765552520752},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5203348994255066},{"x":0.33825942873954773,"y":0.5203348994255066}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Gilbert","boundary":[0.33825942873954773,0.510765552520752,0.36288997530937195,0.5203348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.510765552520752},{"x":0.36781609058380127,"y":0.510765552520752},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5203348994255066},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5203348994255066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3645320236682892,0.510765552520752,0.36781609058380127,0.5203348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.510765552520752},{"x":0.3891625702381134,"y":0.510765552520752},{"x":0.3891625702381134,"y":0.5203348994255066},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5203348994255066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scott","boundary":[0.37110015749931335,0.510765552520752,0.3891625702381134,0.5203348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.510765552520752},{"x":0.41871920228004456,"y":0.510765552520752},{"x":0.41871920228004456,"y":0.5203348994255066},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5215311050415039}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"F.","boundary":[0.3333333432674408,0.510765552520752,0.41871920228004456,0.5203348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.5251196026802063},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5251196026802063},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5346890091896057},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.43513956665992737,0.5251196026802063,0.4597701132297516,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4318554997444153,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4318554997444153,"y":0.5346890091896057},{"x":0.4088670015335083,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4088670015335083,0.5263158082962036,0.4318554997444153,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.5263158082962036},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5263158082962036},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5346890091896057},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40229883790016174,0.5263158082962036,0.40229883790016174,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5346890091896057},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.37438422441482544,0.5263158082962036,0.3973727524280548,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.5263158082962036},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5263158082962036},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5346890091896057},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36781609058380127,0.5263158082962036,0.37110015749931335,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.5263158082962036},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5263158082962036},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5358851552009583},{"x":0.3448275923728943,"y":0.5358851552009583}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.3448275923728943,0.5263158082962036,0.36288997530937195,0.5358851552009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3448275923728943,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3448275923728943,"y":0.5358851552009583},{"x":0.3415435254573822,"y":0.5358851552009583}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3415435254573822,0.5263158082962036,0.3448275923728943,0.5358851552009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3366174101829529,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3366174101829529,"y":0.5358851552009583},{"x":0.3087027966976166,"y":0.5358851552009583}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴-","boundary":[0.3087027966976166,0.5263158082962036,0.3366174101829529,0.5358851552009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3087027966976166,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3087027966976166,"y":0.5358851552009583},{"x":0.30706074833869934,"y":0.5358851552009583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30706074833869934,0.5263158082962036,0.3087027966976166,0.5358851552009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.5263158082962036},{"x":0.30213463306427,"y":0.5263158082962036},{"x":0.30213463306427,"y":0.5358851552009583},{"x":0.2775041162967682,"y":0.5358851552009583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.2775041162967682,0.5263158082962036,0.30213463306427,0.5358851552009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.540669858455658},{"x":0.4597701132297516,"y":0.540669858455658},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5514354109764099},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.43513956665992737,0.540669858455658,0.4597701132297516,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.540669858455658},{"x":0.43021345138549805,"y":0.540669858455658},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5514354109764099},{"x":0.4088670015335083,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4088670015335083,0.540669858455658,0.43021345138549805,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.540669858455658},{"x":0.403940886259079,"y":0.540669858455658},{"x":0.403940886259079,"y":0.5514354109764099},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40229883790016174,0.540669858455658,0.403940886259079,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.540669858455658},{"x":0.39901477098464966,"y":0.540669858455658},{"x":0.39901477098464966,"y":0.5514354109764099},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.37438422441482544,0.540669858455658,0.39901477098464966,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.540669858455658},{"x":0.3727422058582306,"y":0.540669858455658},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5514354109764099},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37110015749931335,0.540669858455658,0.3727422058582306,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.540669858455658},{"x":0.3645320236682892,"y":0.540669858455658},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5514354109764099},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.34318554401397705,0.540669858455658,0.3645320236682892,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.540669858455658},{"x":0.33990147709846497,"y":0.540669858455658},{"x":0.33990147709846497,"y":0.5514354109764099},{"x":0.33825942873954773,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33825942873954773,0.540669858455658,0.33990147709846497,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.540669858455658},{"x":0.3300492465496063,"y":0.540669858455658},{"x":0.3300492465496063,"y":0.5514354109764099},{"x":0.30213463306427,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۰-","boundary":[0.30213463306427,0.540669858455658,0.3300492465496063,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.540669858455658},{"x":0.2972085475921631,"y":0.540669858455658},{"x":0.2972085475921631,"y":0.5514354109764099},{"x":0.2742200195789337,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.2742200195789337,0.540669858455658,0.2972085475921631,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.540669858455658},{"x":0.2742200195789337,"y":0.540669858455658},{"x":0.2742200195789337,"y":0.5514354109764099},{"x":0.2577996850013733,"y":0.5514354109764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویس","boundary":[0.2577996850013733,0.540669858455658,0.2742200195789337,0.5514354109764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.5550239086151123},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5550239086151123},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5645933151245117},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.43513956665992737,0.5550239086151123,0.4597701132297516,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.5550239086151123},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5550239086151123},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5645933151245117},{"x":0.4088670015335083,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4088670015335083,0.5550239086151123,0.43021345138549805,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.5550239086151123},{"x":0.403940886259079,"y":0.5550239086151123},{"x":0.403940886259079,"y":0.5645933151245117},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40229883790016174,0.5550239086151123,0.403940886259079,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.5550239086151123},{"x":0.3612479567527771,"y":0.5550239086151123},{"x":0.3612479567527771,"y":0.5645933151245117},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Baharvand","boundary":[0.32019704580307007,0.5550239086151123,0.3612479567527771,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.5550239086151123},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5550239086151123},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5645933151245117},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.36288997530937195,0.5550239086151123,0.3645320236682892,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.5550239086151123},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5550239086151123},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5645933151245117},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Hossein","boundary":[0.36781609058380127,0.5550239086151123,0.3973727524280548,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.570574164390564},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5717703104019165},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5813397169113159},{"x":0.44663381576538086,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.44663381576538086,0.570574164390564,0.4597701132297516,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.570574164390564},{"x":0.4433497488498688,"y":0.570574164390564},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4252873659133911,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.42692938446998596,0.570574164390564,0.4433497488498688,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.5693780183792114},{"x":0.41871920228004456,"y":0.570574164390564},{"x":0.41871920228004456,"y":0.5801435112953186},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5789473652839661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.3973727524280548,0.5693780183792114,0.41871920228004456,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.5693780183792114},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5693780183792114},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5789473652839661},{"x":0.3891625702381134,"y":0.5789473652839661}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39080458879470825,0.5693780183792114,0.3924466371536255,0.5789473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5693780183792114},{"x":0.38752052187919617,"y":0.5693780183792114},{"x":0.3858785033226013,"y":0.5789473652839661},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5789473652839661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.3760262727737427,0.5693780183792114,0.3858785033226013,0.5789473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.5681818127632141},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5693780183792114},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5789473652839661},{"x":0.3563218414783478,"y":0.5777512192726135}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"QL۹","boundary":[0.357963889837265,0.5681818127632141,0.37438422441482544,0.5789473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.5861244201660156},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5861244201660156},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5956937670707703},{"x":0.44663381576538086,"y":0.5944976210594177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4482758641242981,0.5861244201660156,0.4597701132297516,0.5956937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.5849282145500183},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5861244201660156},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5944976210594177},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5944976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4236453175544739,0.5849282145500183,0.4433497488498688,0.5944976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.5849282145500183},{"x":0.4203612506389618,"y":0.5861244201660156},{"x":0.41871920228004456,"y":0.5944976210594177},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.3973727524280548,0.5849282145500183,0.41871920228004456,0.5944976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.5849282145500183},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5849282145500183},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5933014154434204},{"x":0.39080458879470825,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39080458879470825,0.5849282145500183,0.3924466371536255,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.5837320685386658},{"x":0.3858785033226013,"y":0.5849282145500183},{"x":0.3858785033226013,"y":0.5933014154434204},{"x":0.35467979311943054,"y":0.5921052694320679}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۷۱/۸۶","boundary":[0.35467979311943054,0.5837320685386658,0.3858785033226013,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4597701132297516,"y":0.6088516712188721},{"x":0.4367816150188446,"y":0.6088516712188721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4367816150188446,0.5992823243141174,0.4597701132297516,0.6088516712188721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4334975481033325,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4334975481033325,"y":0.6088516712188721},{"x":0.39080458879470825,"y":0.6088516712188721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.39080458879470825,0.5992823243141174,0.4334975481033325,0.6088516712188721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5980861186981201},{"x":0.3858785033226013,"y":0.5980861186981201},{"x":0.3858785033226013,"y":0.6088516712188721},{"x":0.37110015749931335,"y":0.6088516712188721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.37110015749931335,0.5980861186981201,0.3858785033226013,0.6088516712188721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.5980861186981201},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5980861186981201},{"x":0.36781609058380127,"y":0.6088516712188721},{"x":0.36617404222488403,"y":0.6088516712188721}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36617404222488403,0.5980861186981201,0.36781609058380127,0.6088516712188721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.5980861186981201},{"x":0.3612479567527771,"y":0.5992823243141174},{"x":0.3612479567527771,"y":0.6088516712188721},{"x":0.32019704580307007,"y":0.6088516712188721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۴۳۲۳۷۴","boundary":[0.32019704580307007,0.5980861186981201,0.3612479567527771,0.6088516712188721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432},{"languageCode":"en","confidence":0.009999999776482582}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12972085177898407,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4614121615886688,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4614121615886688,"y":0.6088516712188721},{"x":0.12972085177898407,"y":0.6088516712188721}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12472085177898407,0.2848660342693329,0.4664121615886688,0.6158516712188721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.4820574223995209},{"x":0.3366174101829529,"y":0.4820574223995209},{"x":0.3366174101829529,"y":0.4916267991065979},{"x":0.2775041162967682,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Developmental","boundary":[0.2775041162967682,0.4820574223995209,0.3366174101829529,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.4820574223995209},{"x":0.36781609058380127,"y":0.4820574223995209},{"x":0.36781609058380127,"y":0.4916267991065979},{"x":0.33990147709846497,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"biology","boundary":[0.33990147709846497,0.4820574223995209,0.36781609058380127,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.4820574223995209},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4820574223995209},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4916267991065979},{"x":0.37110015749931335,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.37110015749931335,0.4820574223995209,0.37931033968925476,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.4820574223995209},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4820574223995209},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4916267991065979},{"x":0.3842364549636841,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Textbooks","boundary":[0.3842364549636841,0.4820574223995209,0.4236453175544739,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4916267991065979},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.4832535982131958,0.4285714328289032,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4916267991065979},{"x":0.4334975481033325,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"Egogo","boundary":[0.4334975481033325,0.4832535982131958,0.4597701132297516,0.4916267991065979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.4820574223995209},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4597701132297516,"y":0.4916267991065979},{"x":0.2775041162967682,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2725041162967682,0.47505742239952087,0.4647701132297516,0.4986267991065979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.5},{"x":0.2742200195789337,"y":0.5},{"x":0.27586206793785095,"y":0.5047847032546997},{"x":0.27257800102233887,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"م","boundary":[0.27257800102233887,0.5,0.27586206793785095,0.5047847032546997]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5},{"x":0.27093595266342163,"y":0.5047847032546997},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.2692939341068268,0.5,0.27093595266342163,0.5047847032546997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5},{"x":0.2742200195789337,"y":0.5},{"x":0.27586206793785095,"y":0.5047847032546997},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.2642939341068268,0.493,0.28086206793785096,0.5117847032546997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.3815789520740509},{"x":0.8472906351089478,"y":0.3815789520740509},{"x":0.8472906351089478,"y":0.3983253538608551},{"x":0.7980295419692993,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دربارهی","boundary":[0.7980295419692993,0.3815789520740509,0.8472906351089478,0.3983253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7947455048561096,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7947455048561096,"y":0.3983253538608551},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7520525455474854,0.3815789520740509,0.7947455048561096,0.3983253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7487684488296509,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7487684488296509,"y":0.3983253538608551},{"x":0.7224959135055542,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7224959135055542,0.3815789520740509,0.7487684488296509,0.3983253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929392218589783,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3983253538608551},{"x":0.6929392218589783,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6929392218589783,0.3815789520740509,0.7192118167877197,0.3983253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8472906351089478,"y":0.41626793146133423},{"x":0.8407225012779236,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8407225012779236,0.4031100571155548,0.8472906351089478,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8390804529190063,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8390804529190063,"y":0.41626793146133423},{"x":0.8128078579902649,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.8128078579902649,0.4031100571155548,0.8390804529190063,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.4031100571155548},{"x":0.807881772518158,"y":0.4031100571155548},{"x":0.807881772518158,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7816091775894165,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.7816091775894165,0.4031100571155548,0.807881772518158,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7766830921173096,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7766830921173096,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7405582666397095,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7405582666397095,0.4031100571155548,0.7766830921173096,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7339901328086853,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7339901328086853,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7142857313156128,0.4031100571155548,0.7339901328086853,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7093595862388611,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7093595862388611,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6814450025558472,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6814450025558472,0.4031100571155548,0.7093595862388611,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6765188574790955,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6765188574790955,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6617405414581299,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6617405414581299,0.4031100571155548,0.6765188574790955,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6551724076271057,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6354680061340332,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6354680061340332,0.4031100571155548,0.6551724076271057,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6288998126983643,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6288998126983643,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5911329984664917,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.5911329984664917,0.4031100571155548,0.6288998126983643,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.4031100571155548},{"x":0.5862069129943848,"y":0.4031100571155548},{"x":0.5862069129943848,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5435139536857605,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شباهت","boundary":[0.5435139536857605,0.4031100571155548,0.5862069129943848,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.4031100571155548},{"x":0.5369458198547363,"y":0.4031100571155548},{"x":0.5369458198547363,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5188834071159363,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5188834071159363,0.4031100571155548,0.5369458198547363,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.4031100571155548},{"x":0.517241358757019,"y":0.4031100571155548},{"x":0.517241358757019,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5123152732849121,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5123152732849121,0.4031100571155548,0.517241358757019,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8128078579902649,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.8128078579902649,0.4186602830886841,0.8472906351089478,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.4186602830886841},{"x":0.807881772518158,"y":0.4186602830886841},{"x":0.807881772518158,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7766830921173096,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.7766830921173096,0.4186602830886841,0.807881772518158,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7717570066452026,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7717570066452026,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7454844117164612,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جانور","boundary":[0.7454844117164612,0.4186602830886841,0.7717570066452026,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.4186602830886841},{"x":0.743842363357544,"y":0.4186602830886841},{"x":0.743842363357544,"y":0.4318181872367859},{"x":0.71592777967453,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.71592777967453,0.4186602830886841,0.743842363357544,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995074152946472,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7110016345977783,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7110016345977783,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6995074152946472,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6995074152946472,0.4186602830886841,0.7110016345977783,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6945812702178955,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6945812702178955,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6699507236480713,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توله","boundary":[0.6699507236480713,0.4186602830886841,0.6945812702178955,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.41746410727500916},{"x":0.6650246381759644,"y":0.41746410727500916},{"x":0.6650246381759644,"y":0.43062201142311096},{"x":0.6256157755851746,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خرسی","boundary":[0.6256157755851746,0.41746410727500916,0.6650246381759644,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.41746410727500916},{"x":0.6206896305084229,"y":0.41746410727500916},{"x":0.6206896305084229,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5681445002555847,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مینیاتوری","boundary":[0.5681445002555847,0.41746410727500916,0.6206896305084229,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5615763664245605,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5615763664245605,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5582922697067261,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5582922697067261,0.41746410727500916,0.5615763664245605,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5517241358757019,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5517241358757019,"y":0.43062201142311096},{"x":0.546798050403595,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.546798050403595,0.41746410727500916,0.5517241358757019,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5418719053268433,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5418719053268433,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5123152732849121,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.5123152732849121,0.41746410727500916,0.5418719053268433,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8505747318267822,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8505747318267822,"y":0.44736841320991516},{"x":0.8292282223701477,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8292282223701477,0.4318181872367859,0.8505747318267822,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8210180401802063,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8210180401802063,"y":0.44736841320991516},{"x":0.7881773114204407,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.7881773114204407,0.4318181872367859,0.8210180401802063,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7766830921173096,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7766830921173096,"y":0.44736841320991516},{"x":0.7717570066452026,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7717570066452026,0.4318181872367859,0.7766830921173096,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7224959135055542,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7224959135055542,"y":0.44736841320991516},{"x":0.6814450025558472,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Power","boundary":[0.6814450025558472,0.4318181872367859,0.7224959135055542,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7717570066452026,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7717570066452026,"y":0.44736841320991516},{"x":0.7274219989776611,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Ranger","boundary":[0.7274219989776611,0.4318181872367859,0.7717570066452026,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6798029541969299,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6798029541969299,"y":0.44736841320991516},{"x":0.674876868724823,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.674876868724823,0.4318181872367859,0.6798029541969299,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.4318181872367859},{"x":0.674876868724823,"y":0.4318181872367859},{"x":0.674876868724823,"y":0.44736841320991516},{"x":0.6699507236480713,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6699507236480713,0.4318181872367859,0.674876868724823,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.4318181872367859},{"x":0.668308675289154,"y":0.4318181872367859},{"x":0.668308675289154,"y":0.44736841320991516},{"x":0.6453201770782471,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6453201770782471,0.4318181872367859,0.668308675289154,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6387520432472229,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6387520432472229,"y":0.44736841320991516},{"x":0.60426926612854,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.60426926612854,0.4318181872367859,0.6387520432472229,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6009852290153503,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6009852290153503,"y":0.44736841320991516},{"x":0.5944170951843262,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5944170951843262,0.4330143630504608,0.6009852290153503,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5894909501075745,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5894909501075745,"y":0.44736841320991516},{"x":0.5648604035377502,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5648604035377502,0.4330143630504608,0.5894909501075745,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5599343180656433,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5599343180656433,"y":0.44736841320991516},{"x":0.517241358757019,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شباهتی","boundary":[0.517241358757019,0.4330143630504608,0.5599343180656433,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.44736841320991516},{"x":0.8472906351089478,"y":0.44736841320991516},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4617224931716919},{"x":0.8292282223701477,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8292282223701477,0.44736841320991516,0.8472906351089478,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8243021368980408,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8243021368980408,"y":0.4617224931716919},{"x":0.8111658692359924,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8111658692359924,0.4485645890235901,0.8243021368980408,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8045976758003235,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8045976758003235,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7832512259483337,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7832512259483337,0.4485645890235901,0.8045976758003235,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7783251404762268,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7783251404762268,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7454844117164612,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانور","boundary":[0.7454844117164612,0.4485645890235901,0.7783251404762268,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7422003149986267,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7422003149986267,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7224959135055542,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7224959135055542,0.4485645890235901,0.7422003149986267,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.4485645890235901},{"x":0.720853865146637,"y":0.4485645890235901},{"x":0.720853865146637,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7192118167877197,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7192118167877197,0.4485645890235901,0.720853865146637,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7044335007667542,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7044335007667542,0.4485645890235901,0.7142857313156128,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6995074152946472,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6995074152946472,"y":0.4617224931716919},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.6551724076271057,0.4485645890235901,0.6995074152946472,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6502463221549988,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6502463221549988,"y":0.4617224931716919},{"x":0.6256157755851746,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.6256157755851746,0.4485645890235901,0.6502463221549988,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6223316788673401,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6223316788673401,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5960590839385986,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5960590839385986,0.4485645890235901,0.6223316788673401,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665024518966675,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5927750468254089,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5927750468254089,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5665024518966675,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.5665024518966675,0.4485645890235901,0.5927750468254089,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5615763664245605,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5615763664245605,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5582922697067261,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5582922697067261,0.4485645890235901,0.5615763664245605,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5533661842346191,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5533661842346191,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5435139536857605,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5435139536857605,0.4485645890235901,0.5533661842346191,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5369458198547363,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5369458198547363,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5123152732849121,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5123152732849121,0.4485645890235901,0.5369458198547363,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.46411484479904175},{"x":0.8472906351089478,"y":0.46411484479904175},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4784688949584961},{"x":0.8160919547080994,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.8160919547080994,0.46411484479904175,0.8472906351089478,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.46411484479904175},{"x":0.8111658692359924,"y":0.46411484479904175},{"x":0.8111658692359924,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7931034564971924,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7931034564971924,0.46411484479904175,0.8111658692359924,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7881773114204407,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7881773114204407,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7717570066452026,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7717570066452026,0.46411484479904175,0.7881773114204407,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7668308615684509,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7668308615684509,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7602627277374268,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7602627277374268,0.46411484479904175,0.7668308615684509,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7553366422653198,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7553366422653198,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7471264600753784,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7471264600753784,0.46411484479904175,0.7553366422653198,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7405582666397095,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7405582666397095,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7110016345977783,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7110016345977783,0.46411484479904175,0.7405582666397095,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7060755491256714,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7060755491256714,"y":0.4784688949584961},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.6666666865348816,0.46411484479904175,0.7060755491256714,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6600984930992126,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6600984930992126,"y":0.4784688949584961},{"x":0.6305418610572815,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6305418610572815,0.46411484479904175,0.6600984930992126,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6321839094161987,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6321839094161987,"y":0.4784688949584961},{"x":0.6288998126983643,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6288998126983643,0.46411484479904175,0.6321839094161987,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6239737272262573,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6239737272262573,"y":0.4784688949584961},{"x":0.5894909501075745,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.5894909501075745,0.46411484479904175,0.6239737272262573,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.46411484479904175},{"x":0.5845648646354675,"y":0.46411484479904175},{"x":0.5845648646354675,"y":0.4784688949584961},{"x":0.5435139536857605,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوازدهم","boundary":[0.5435139536857605,0.46411484479904175,0.5845648646354675,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.46411484479904175},{"x":0.5385878682136536,"y":0.46411484479904175},{"x":0.5385878682136536,"y":0.4784688949584961},{"x":0.5123152732849121,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5123152732849121,0.46411484479904175,0.5385878682136536,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.479665070772171},{"x":0.8472906351089478,"y":0.479665070772171},{"x":0.8472906351089478,"y":0.49401915073394775},{"x":0.8095238208770752,"y":0.49401915073394775}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.8095238208770752,0.479665070772171,0.8472906351089478,0.49401915073394775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.479665070772171},{"x":0.8111658692359924,"y":0.479665070772171},{"x":0.8111658692359924,"y":0.49401915073394775},{"x":0.807881772518158,"y":0.49401915073394775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.807881772518158,0.479665070772171,0.8111658692359924,0.49401915073394775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.479665070772171},{"x":0.802955687046051,"y":0.479665070772171},{"x":0.802955687046051,"y":0.49401915073394775},{"x":0.7553366422653198,"y":0.49401915073394775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازگشت","boundary":[0.7553366422653198,0.479665070772171,0.802955687046051,0.49401915073394775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.479665070772171},{"x":0.7487684488296509,"y":0.479665070772171},{"x":0.7487684488296509,"y":0.49401915073394775},{"x":0.7110016345977783,"y":0.49401915073394775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.7110016345977783,0.479665070772171,0.7487684488296509,0.49401915073394775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.479665070772171},{"x":0.7044335007667542,"y":0.479665070772171},{"x":0.7044335007667542,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6650246381759644,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6650246381759644,0.479665070772171,0.7044335007667542,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.479665070772171},{"x":0.6600984930992126,"y":0.479665070772171},{"x":0.6600984930992126,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6436781883239746,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6436781883239746,0.479665070772171,0.6600984930992126,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.479665070772171},{"x":0.6387520432472229,"y":0.479665070772171},{"x":0.6387520432472229,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6075533628463745,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6075533628463745,0.479665070772171,0.6387520432472229,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.48086124658584595},{"x":0.6059113144874573,"y":0.48086124658584595},{"x":0.6059113144874573,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5599343180656433,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5599343180656433,0.48086124658584595,0.6059113144874573,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.48086124658584595},{"x":0.5566502213478088,"y":0.48086124658584595},{"x":0.5566502213478088,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5106732249259949,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.5106732249259949,0.48086124658584595,0.5566502213478088,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5095694065093994},{"x":0.8423645496368408,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8423645496368408,0.4952152967453003,0.8472906351089478,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8357964158058167,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8357964158058167,"y":0.5095694065093994},{"x":0.807881772518158,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.807881772518158,0.4952152967453003,0.8357964158058167,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8013136386871338,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5095694065093994},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7717570066452026,0.4952152967453003,0.8013136386871338,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7668308615684509,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5095694065093994},{"x":0.7422003149986267,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7422003149986267,0.4952152967453003,0.7668308615684509,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7372742295265198,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7372742295265198,"y":0.5095694065093994},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7175697684288025,0.4952152967453003,0.7372742295265198,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7126436829566956,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7126436829566956,"y":0.5095694065093994},{"x":0.6847290396690369,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6847290396690369,0.4952152967453003,0.7126436829566956,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6781609058380127,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5095694065093994},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6600984930992126,0.4952152967453003,0.6781609058380127,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5095694065093994},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدتها","boundary":[0.6124794483184814,0.4952152967453003,0.6551724076271057,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6075533628463745,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6075533628463745,"y":0.5095694065093994},{"x":0.569786548614502,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتظر","boundary":[0.569786548614502,0.4952152967453003,0.6075533628463745,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5648604035377502,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5648604035377502,"y":0.5095694065093994},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5533661842346191,0.4952152967453003,0.5648604035377502,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.4952152967453003},{"x":0.546798050403595,"y":0.4952152967453003},{"x":0.546798050403595,"y":0.5095694065093994},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.5139573216438293,0.4952152967453003,0.546798050403595,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5155993700027466,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5155993700027466,"y":0.5095694065093994},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5123152732849121,0.4952152967453003,0.5155993700027466,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.510765552520752},{"x":0.8472906351089478,"y":0.510765552520752},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5263158082962036},{"x":0.807881772518158,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.807881772518158,0.510765552520752,0.8472906351089478,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.510765552520752},{"x":0.8013136386871338,"y":0.510765552520752},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7701149582862854,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7701149582862854,0.510765552520752,0.8013136386871338,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.510765552520752},{"x":0.7717570066452026,"y":0.510765552520752},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7684729099273682,0.510765552520752,0.7717570066452026,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.510765552520752},{"x":0.7635468244552612,"y":0.510765552520752},{"x":0.7635468244552612,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7257799506187439,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7257799506187439,0.510765552520752,0.7635468244552612,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995074152946472,"y":0.510765552520752},{"x":0.720853865146637,"y":0.510765552520752},{"x":0.720853865146637,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6995074152946472,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6995074152946472,0.510765552520752,0.720853865146637,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.510765552520752},{"x":0.6945812702178955,"y":0.510765552520752},{"x":0.6945812702178955,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6666666865348816,0.510765552520752,0.6945812702178955,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.510765552520752},{"x":0.6666666865348816,"y":0.510765552520752},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6633825898170471,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6633825898170471,0.510765552520752,0.6666666865348816,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.510765552520752},{"x":0.6584565043449402,"y":0.510765552520752},{"x":0.6584565043449402,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.6124794483184814,0.510765552520752,0.6584565043449402,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.510765552520752},{"x":0.6059113144874573,"y":0.510765552520752},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6009852290153503,0.510765552520752,0.6059113144874573,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.510765552520752},{"x":0.5944170951843262,"y":0.510765552520752},{"x":0.5944170951843262,"y":0.5263158082962036},{"x":0.569786548614502,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.569786548614502,0.510765552520752,0.5944170951843262,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.510765552520752},{"x":0.5648604035377502,"y":0.510765552520752},{"x":0.5648604035377502,"y":0.5263158082962036},{"x":0.5369458198547363,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5369458198547363,0.510765552520752,0.5648604035377502,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.510765552520752},{"x":0.5320196747779846,"y":0.510765552520752},{"x":0.5320196747779846,"y":0.5263158082962036},{"x":0.5287356376647949,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5287356376647949,0.510765552520752,0.5320196747779846,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.510765552520752},{"x":0.5221675038337708,"y":0.510765552520752},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5263158082962036},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5123152732849121,0.510765552520752,0.5221675038337708,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8472906351089478,"y":0.540669858455658},{"x":0.802955687046051,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.802955687046051,0.5275119543075562,0.8472906351089478,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7963874936103821,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7963874936103821,"y":0.540669858455658},{"x":0.7586206793785095,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمثیل","boundary":[0.7586206793785095,0.5275119543075562,0.7963874936103821,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7536945939064026,"y":0.540669858455658},{"x":0.7093595862388611,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7093595862388611,0.5275119543075562,0.7536945939064026,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7044335007667542,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7044335007667542,"y":0.540669858455658},{"x":0.69786536693573,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.69786536693573,0.5275119543075562,0.7044335007667542,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6929392218589783,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6929392218589783,"y":0.540669858455658},{"x":0.651888370513916,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناوین","boundary":[0.651888370513916,0.5275119543075562,0.6929392218589783,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6469622254371643,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6469622254371643,"y":0.540669858455658},{"x":0.6141214966773987,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6141214966773987,0.5275119543075562,0.6469622254371643,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6091954112052917,"y":0.540669858455658},{"x":0.5796387791633606,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5796387791633606,0.5275119543075562,0.6091954112052917,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5747126340866089,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5747126340866089,"y":0.540669858455658},{"x":0.5550082325935364,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5550082325935364,0.5275119543075562,0.5747126340866089,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5500820875167847,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5500820875167847,"y":0.540669858455658},{"x":0.5385878682136536,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5385878682136536,0.5275119543075562,0.5500820875167847,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5336617231369019,"y":0.540669858455658},{"x":0.5123152732849121,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5123152732849121,0.5275119543075562,0.5336617231369019,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.5418660044670105},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5418660044670105},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5562201142311096},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8111658692359924,0.5418660044670105,0.8472906351089478,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.5418660044670105},{"x":0.8045976758003235,"y":0.5418660044670105},{"x":0.8045976758003235,"y":0.5562201142311096},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7717570066452026,0.5418660044670105,0.8045976758003235,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.5418660044670105},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5418660044670105},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5562201142311096},{"x":0.7307060956954956,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7307060956954956,0.5418660044670105,0.7668308615684509,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.5418660044670105},{"x":0.7257799506187439,"y":0.5418660044670105},{"x":0.7257799506187439,"y":0.5562201142311096},{"x":0.69786536693573,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.69786536693573,0.5418660044670105,0.7257799506187439,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6929392218589783,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6929392218589783,"y":0.5562201142311096},{"x":0.6535303592681885,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6535303592681885,0.5418660044670105,0.6929392218589783,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6469622254371643,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6469622254371643,"y":0.5562201142311096},{"x":0.610837459564209,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.610837459564209,0.5418660044670105,0.6469622254371643,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6141214966773987,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6141214966773987,"y":0.5562201142311096},{"x":0.610837459564209,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610837459564209,0.5418660044670105,0.6141214966773987,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5562201142311096},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مریستم","boundary":[0.5550082325935364,0.5418660044670105,0.6059113144874573,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.5418660044670105},{"x":0.5517241358757019,"y":0.5418660044670105},{"x":0.5517241358757019,"y":0.5562201142311096},{"x":0.5385878682136536,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5385878682136536,0.5418660044670105,0.5517241358757019,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.5418660044670105},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5418660044670105},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5562201142311096},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5123152732849121,0.5418660044670105,0.5270935893058777,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8062397241592407,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.8062397241592407,0.5586124658584595,0.8472906351089478,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7914614081382751,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7914614081382751,0.5586124658584595,0.8013136386871338,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7471264600753784,0.5586124658584595,0.7865353226661682,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7454844117164612,0.5586124658584595,0.7471264600753784,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7372742295265198,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7372742295265198,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7175697684288025,0.5586124658584595,0.7372742295265198,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.5574162602424622},{"x":0.71592777967453,"y":0.5574162602424622},{"x":0.71592777967453,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6880131363868713,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توانی","boundary":[0.6880131363868713,0.5574162602424622,0.71592777967453,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6436781883239746,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6436781883239746,0.5574162602424622,0.6781609058380127,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6371099948883057,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6371099948883057,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6223316788673401,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6223316788673401,0.5574162602424622,0.6371099948883057,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.5574162602424622},{"x":0.610837459564209,"y":0.5574162602424622},{"x":0.610837459564209,"y":0.5729665160179138},{"x":0.569786548614502,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.569786548614502,0.5574162602424622,0.610837459564209,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5632184147834778,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5632184147834778,"y":0.5717703104019165},{"x":0.523809552192688,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.523809552192688,0.5574162602424622,0.5632184147834778,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5188834071159363,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5188834071159363,"y":0.5717703104019165},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5123152732849121,0.5574162602424622,0.5188834071159363,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5873205661773682},{"x":0.8357964158058167,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8357964158058167,0.5729665160179138,0.8472906351089478,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5873205661773682},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8013136386871338,0.5729665160179138,0.8308702707290649,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7947455048561096,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7947455048561096,"y":0.5873205661773682},{"x":0.7569786310195923,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.7569786310195923,0.5729665160179138,0.7947455048561096,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7504104971885681,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7504104971885681,"y":0.5873205661773682},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.7142857313156128,0.5729665160179138,0.7504104971885681,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7093595862388611,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7093595862388611,"y":0.5873205661773682},{"x":0.7044335007667542,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7044335007667542,0.5729665160179138,0.7093595862388611,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.5729665160179138},{"x":0.69786536693573,"y":0.5729665160179138},{"x":0.69786536693573,"y":0.5873205661773682},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6781609058380127,0.5729665160179138,0.69786536693573,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5873205661773682},{"x":0.6371099948883057,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمیم","boundary":[0.6371099948883057,0.5729665160179138,0.6715927720069885,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.5741626620292664},{"x":0.6305418610572815,"y":0.5741626620292664},{"x":0.6305418610572815,"y":0.5873205661773682},{"x":0.60426926612854,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.60426926612854,0.5741626620292664,0.6305418610572815,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5993431806564331,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5993431806564331,"y":0.5873205661773682},{"x":0.5927750468254089,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5927750468254089,0.5741626620292664,0.5993431806564331,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.5741626620292664},{"x":0.587848961353302,"y":0.5741626620292664},{"x":0.587848961353302,"y":0.5873205661773682},{"x":0.5599343180656433,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.5599343180656433,0.5741626620292664,0.587848961353302,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5873205661773682},{"x":0.5106732249259949,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنینی","boundary":[0.5106732249259949,0.5741626620292664,0.5533661842346191,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.589712917804718},{"x":0.8472906351089478,"y":0.589712917804718},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6040669679641724},{"x":0.8128078579902649,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.8128078579902649,0.589712917804718,0.8472906351089478,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.589712917804718},{"x":0.8062397241592407,"y":0.589712917804718},{"x":0.8062397241592407,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7963874936103821,0.589712917804718,0.8062397241592407,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.589712917804718},{"x":0.7931034564971924,"y":0.589712917804718},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7569786310195923,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.7569786310195923,0.589712917804718,0.7931034564971924,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.589712917804718},{"x":0.7586206793785095,"y":0.589712917804718},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7520525455474854,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7520525455474854,0.589712917804718,0.7586206793785095,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.589712917804718},{"x":0.7471264600753784,"y":0.589712917804718},{"x":0.7471264600753784,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7224959135055542,0.589712917804718,0.7471264600753784,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.589712917804718},{"x":0.7175697684288025,"y":0.589712917804718},{"x":0.7175697684288025,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6781609058380127,0.589712917804718,0.7175697684288025,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.589712917804718},{"x":0.6732348203659058,"y":0.589712917804718},{"x":0.6732348203659058,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6174055933952332,0.589712917804718,0.6732348203659058,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.589712917804718},{"x":0.6174055933952332,"y":0.589712917804718},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6157635450363159,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6157635450363159,0.589712917804718,0.6174055933952332,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.589712917804718},{"x":0.610837459564209,"y":0.589712917804718},{"x":0.610837459564209,"y":0.6040669679641724},{"x":0.5812807679176331,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5812807679176331,0.589712917804718,0.610837459564209,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.589712917804718},{"x":0.5747126340866089,"y":0.589712917804718},{"x":0.5747126340866089,"y":0.6040669679641724},{"x":0.5303776860237122,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتراقی","boundary":[0.5303776860237122,0.589712917804718,0.5747126340866089,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.589712917804718},{"x":0.5254515409469604,"y":0.589712917804718},{"x":0.5254515409469604,"y":0.6040669679641724},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.5123152732849121,0.589712917804718,0.5254515409469604,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.6040669679641724},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6040669679641724},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7832512259483337,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"APETALA3","boundary":[0.7832512259483337,0.6040669679641724,0.8472906351089478,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.6040669679641724},{"x":0.779967188835144,"y":0.6040669679641724},{"x":0.779967188835144,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7733989953994751,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7733989953994751,0.6040669679641724,0.779967188835144,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7684729099273682,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7684729099273682,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7651888132095337,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7651888132095337,0.6040669679641724,0.7684729099273682,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.6040669679641724},{"x":0.761904776096344,"y":0.6040669679641724},{"x":0.761904776096344,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7454844117164612,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7454844117164612,0.6040669679641724,0.761904776096344,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.6040669679641724},{"x":0.738916277885437,"y":0.6040669679641724},{"x":0.738916277885437,"y":0.6184210777282715},{"x":0.7044335007667542,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.7044335007667542,0.6040669679641724,0.738916277885437,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.6052631735801697},{"x":0.69786536693573,"y":0.6052631735801697},{"x":0.69786536693573,"y":0.6184210777282715},{"x":0.674876868724823,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.674876868724823,0.6052631735801697,0.69786536693573,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.6052631735801697},{"x":0.6699507236480713,"y":0.6052631735801697},{"x":0.6699507236480713,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارشگر","boundary":[0.6206896305084229,0.6052631735801697,0.6699507236480713,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.6052631735801697},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلورسنت","boundary":[0.5632184147834778,0.6052631735801697,0.6174055933952332,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.6052631735801697},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6052631735801697},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5106732249259949,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5106732249259949,0.6052631735801697,0.5582922697067261,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6339712738990784},{"x":0.8325123190879822,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8325123190879822,0.6208133697509766,0.8472906351089478,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6339712738990784},{"x":0.8045976758003235,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.8045976758003235,0.6208133697509766,0.8308702707290649,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.6208133697509766},{"x":0.802955687046051,"y":0.6208133697509766},{"x":0.802955687046051,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7996715903282166,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7996715903282166,0.6208133697509766,0.802955687046051,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7947455048561096,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7947455048561096,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7651888132095337,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.7651888132095337,0.6208133697509766,0.7947455048561096,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7323480844497681,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7323480844497681,0.6208133697509766,0.7602627277374268,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7307060956954956,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7307060956954956,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7274219989776611,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7274219989776611,0.6208133697509766,0.7307060956954956,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060755491256714,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7060755491256714,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7060755491256714,0.6208133697509766,0.7224959135055542,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7011494040489197,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7011494040489197,"y":0.6339712738990784},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6633825898170471,0.6208133697509766,0.7011494040489197,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6339712738990784},{"x":0.6453201770782471,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6453201770782471,0.6208133697509766,0.6584565043449402,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.619617223739624},{"x":0.6403940916061401,"y":0.619617223739624},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6339712738990784},{"x":0.6059113144874573,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشد","boundary":[0.6059113144874573,0.619617223739624,0.6403940916061401,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.619617223739624},{"x":0.60426926612854,"y":0.619617223739624},{"x":0.60426926612854,"y":0.6327751278877258},{"x":0.5845648646354675,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5845648646354675,0.619617223739624,0.60426926612854,0.6327751278877258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.619617223739624},{"x":0.5796387791633606,"y":0.619617223739624},{"x":0.5796387791633606,"y":0.6327751278877258},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5632184147834778,0.619617223739624,0.5796387791633606,0.6327751278877258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.619617223739624},{"x":0.5582922697067261,"y":0.619617223739624},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6327751278877258},{"x":0.523809552192688,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.523809552192688,0.619617223739624,0.5582922697067261,0.6327751278877258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.619617223739624},{"x":0.5221675038337708,"y":0.619617223739624},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6327751278877258},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5123152732849121,0.619617223739624,0.5221675038337708,0.6327751278877258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.6351674795150757},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6351674795150757},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6483253836631775},{"x":0.8407225012779236,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8407225012779236,0.6351674795150757,0.8472906351089478,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.6351674795150757},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6351674795150757},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6483253836631775},{"x":0.8062397241592407,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8062397241592407,0.6351674795150757,0.8390804529190063,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6483253836631775},{"x":0.7816091775894165,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7816091775894165,0.6351674795150757,0.7980295419692993,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7717570066452026,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7717570066452026,"y":0.6483253836631775},{"x":0.761904776096344,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.761904776096344,0.6351674795150757,0.7717570066452026,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7569786310195923,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7569786310195923,"y":0.6483253836631775},{"x":0.7290640473365784,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7290640473365784,0.6351674795150757,0.7569786310195923,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912972331047058,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6912972331047058,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.6912972331047058,0.6351674795150757,0.7224959135055542,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6863710880279541,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6863710880279541,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6551724076271057,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حول","boundary":[0.6551724076271057,0.6351674795150757,0.6863710880279541,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6502463221549988,"y":0.64952152967453},{"x":0.6305418610572815,"y":0.64952152967453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6305418610572815,0.6351674795150757,0.6502463221549988,0.64952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6256157755851746,"y":0.64952152967453},{"x":0.5911329984664917,"y":0.64952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.5911329984664917,0.6351674795150757,0.6256157755851746,0.64952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5862069129943848,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5862069129943848,"y":0.64952152967453},{"x":0.5582922697067261,"y":0.64952152967453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلی","boundary":[0.5582922697067261,0.6351674795150757,0.5862069129943848,0.64952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5533661842346191,"y":0.64952152967453},{"x":0.5106732249259949,"y":0.64952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.5106732249259949,0.6351674795150757,0.5533661842346191,0.64952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.6507176756858826},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6507176756858826},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6650717854499817},{"x":0.802955687046051,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.802955687046051,0.6507176756858826,0.8472906351089478,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6650717854499817},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7931034564971924,0.6507176756858826,0.7963874936103821,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6650717854499817},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلورسانس","boundary":[0.7339901328086853,0.6507176756858826,0.7931034564971924,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7274219989776611,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7274219989776611,"y":0.6650717854499817},{"x":0.69786536693573,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.69786536693573,0.6507176756858826,0.7274219989776611,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6962233185768127,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6962233185768127,"y":0.6650717854499817},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6633825898170471,0.6507176756858826,0.6962233185768127,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6600984930992126,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6600984930992126,"y":0.6650717854499817},{"x":0.6272578239440918,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.6272578239440918,0.6507176756858826,0.6600984930992126,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6650717854499817},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6174055933952332,0.6507176756858826,0.6256157755851746,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.6507176756858826},{"x":0.610837459564209,"y":0.6507176756858826},{"x":0.610837459564209,"y":0.6650717854499817},{"x":0.5829228162765503,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.5829228162765503,0.6507176756858826,0.610837459564209,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.6507176756858826},{"x":0.5812807679176331,"y":0.6507176756858826},{"x":0.5812807679176331,"y":0.6650717854499817},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5533661842346191,0.6507176756858826,0.5812807679176331,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6507176756858826},{"x":0.546798050403595,"y":0.6507176756858826},{"x":0.546798050403595,"y":0.6650717854499817},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5123152732849121,0.6507176756858826,0.546798050403595,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.6662679314613342},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6662679314613342},{"x":0.8472906351089478,"y":0.679425835609436},{"x":0.807881772518158,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.807881772518158,0.6662679314613342,0.8472906351089478,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.6662679314613342},{"x":0.802955687046051,"y":0.6662679314613342},{"x":0.802955687046051,"y":0.679425835609436},{"x":0.7717570066452026,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7717570066452026,0.6662679314613342,0.802955687046051,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7701149582862854,"y":0.679425835609436},{"x":0.7668308615684509,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7668308615684509,0.6662679314613342,0.7701149582862854,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6806219816207886},{"x":0.7257799506187439,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7257799506187439,0.6662679314613342,0.7602627277374268,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7192118167877197,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7192118167877197,"y":0.6806219816207886},{"x":0.69786536693573,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.69786536693573,0.6662679314613342,0.7192118167877197,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6929392218589783,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6929392218589783,"y":0.6806219816207886},{"x":0.668308675289154,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.668308675289154,0.6662679314613342,0.6929392218589783,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6806219816207886},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6633825898170471,0.6662679314613342,0.6666666865348816,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6806219816207886},{"x":0.6272578239440918,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.6272578239440918,0.6662679314613342,0.6584565043449402,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.6674641370773315},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6674641370773315},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6806219816207886},{"x":0.6075533628463745,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6075533628463745,0.6674641370773315,0.6206896305084229,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.6674641370773315},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6674641370773315},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6806219816207886},{"x":0.5566502213478088,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذابیت","boundary":[0.5566502213478088,0.6674641370773315,0.6026272773742676,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.6674641370773315},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6674641370773315},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6806219816207886},{"x":0.517241358757019,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بصری","boundary":[0.517241358757019,0.6674641370773315,0.5517241358757019,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6674641370773315},{"x":0.5139573216438293,"y":0.6674641370773315},{"x":0.5139573216438293,"y":0.6806219816207886},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5123152732849121,0.6674641370773315,0.5139573216438293,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.6818181872367859},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6818181872367859},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.7931034564971924,0.6818181872367859,0.8472906351089478,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7668308615684509,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7668308615684509,0.6818181872367859,0.7898193597793579,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7536945939064026,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7536945939064026,0.6818181872367859,0.7602627277374268,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7471264600753784,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7471264600753784,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7175697684288025,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.7175697684288025,0.6818181872367859,0.7471264600753784,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.6818181872367859},{"x":0.71592777967453,"y":0.6818181872367859},{"x":0.71592777967453,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.6847290396690369,0.6818181872367859,0.71592777967453,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6765188574790955,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6765188574790955,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6715927720069885,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6715927720069885,0.6818181872367859,0.6765188574790955,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6288998126983643,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6288998126983643,0.6818181872367859,0.6633825898170471,0.6961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.6830143332481384},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6830143332481384},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5730705857276917,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.5730705857276917,0.6830143332481384,0.6206896305084229,0.6961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.6830143332481384},{"x":0.5665024518966675,"y":0.6830143332481384},{"x":0.5665024518966675,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5435139536857605,0.6830143332481384,0.5665024518966675,0.6961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6830143332481384},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6830143332481384},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5123152732849121,0.6830143332481384,0.5369458198547363,0.6961722373962402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.3815789520740509},{"x":0.8505747318267822,"y":0.3815789520740509},{"x":0.8505747318267822,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5106732249259949,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5056732249259949,0.3745789520740509,0.8555747318267822,0.7031722373962402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.6973684430122375},{"x":0.8045976758003235,"y":0.6973684430122375},{"x":0.8045976758003235,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.7668308615684509,0.6973684430122375,0.8045976758003235,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.6973684430122375},{"x":0.761904776096344,"y":0.6973684430122375},{"x":0.761904776096344,"y":0.7129186391830444},{"x":0.71592777967453,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جانوران","boundary":[0.71592777967453,0.6973684430122375,0.761904776096344,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060755491256714,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7093595862388611,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7060755491256714,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7060755491256714,0.6973684430122375,0.7093595862388611,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7011494040489197,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6781609058380127,0.6973684430122375,0.7011494040489197,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6732348203659058,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6288998126983643,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6288998126983643,0.6973684430122375,0.6732348203659058,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6239737272262573,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6239737272262573,"y":0.7117224931716919},{"x":0.5927750468254089,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5927750468254089,0.6973684430122375,0.6239737272262573,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.6973684430122375},{"x":0.587848961353302,"y":0.6973684430122375},{"x":0.587848961353302,"y":0.7117224931716919},{"x":0.5435139536857605,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5435139536857605,0.6973684430122375,0.587848961353302,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6973684430122375},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6973684430122375},{"x":0.5369458198547363,"y":0.7117224931716919},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5123152732849121,0.6973684430122375,0.5369458198547363,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.7141148447990417},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7141148447990417},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7284688949584961},{"x":0.8357964158058167,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8357964158058167,0.7141148447990417,0.8472906351089478,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.7141148447990417},{"x":0.8308702707290649,"y":0.7141148447990417},{"x":0.8308702707290649,"y":0.7284688949584961},{"x":0.7947455048561096,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.7947455048561096,0.7141148447990417,0.8308702707290649,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7284688949584961},{"x":0.784893274307251,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.784893274307251,0.7141148447990417,0.7898193597793579,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.7141148447990417},{"x":0.779967188835144,"y":0.7141148447990417},{"x":0.779967188835144,"y":0.7284688949584961},{"x":0.7586206793785095,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7586206793785095,0.7141148447990417,0.779967188835144,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7536945939064026,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7536945939064026,"y":0.7284688949584961},{"x":0.7027914524078369,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.7027914524078369,0.7141148447990417,0.7536945939064026,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6962233185768127,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6962233185768127,"y":0.7284688949584961},{"x":0.6650246381759644,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.6650246381759644,0.7141148447990417,0.6962233185768127,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7284688949584961},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6157635450363159,0.7141148447990417,0.6600984930992126,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.7141148447990417},{"x":0.610837459564209,"y":0.7141148447990417},{"x":0.610837459564209,"y":0.7284688949584961},{"x":0.569786548614502,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.569786548614502,0.7141148447990417,0.610837459564209,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.7141148447990417},{"x":0.5648604035377502,"y":0.7141148447990417},{"x":0.5648604035377502,"y":0.7284688949584961},{"x":0.5615763664245605,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5615763664245605,0.7141148447990417,0.5648604035377502,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7141148447990417},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7141148447990417},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7284688949584961},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیوانی","boundary":[0.5123152732849121,0.7141148447990417,0.5550082325935364,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7440191507339478},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8423645496368408,0.7296651005744934,0.8472906351089478,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8357964158058167,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8357964158058167,"y":0.7440191507339478},{"x":0.825944185256958,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.825944185256958,0.7296651005744934,0.8357964158058167,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7440191507339478},{"x":0.7996715903282166,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7996715903282166,0.7296651005744934,0.8193760514259338,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7947455048561096,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7947455048561096,"y":0.7440191507339478},{"x":0.761904776096344,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.761904776096344,0.7296651005744934,0.7947455048561096,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7553366422653198,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7553366422653198,"y":0.7440191507339478},{"x":0.7257799506187439,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.7257799506187439,0.7296651005744934,0.7553366422653198,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6765188574790955,"y":0.7296651005744934},{"x":0.720853865146637,"y":0.7296651005744934},{"x":0.720853865146637,"y":0.7440191507339478},{"x":0.6765188574790955,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.6765188574790955,0.7296651005744934,0.720853865146637,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7440191507339478},{"x":0.674876868724823,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.674876868724823,0.7296651005744934,0.6781609058380127,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7440191507339478},{"x":0.6190476417541504,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6190476417541504,0.7296651005744934,0.6699507236480713,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6124794483184814,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6124794483184814,"y":0.7440191507339478},{"x":0.5615763664245605,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیدواریم","boundary":[0.5615763664245605,0.7296651005744934,0.6124794483184814,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5566502213478088,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5566502213478088,"y":0.7440191507339478},{"x":0.5385878682136536,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5385878682136536,0.7296651005744934,0.5566502213478088,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5336617231369019,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5336617231369019,"y":0.7440191507339478},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5123152732849121,0.7296651005744934,0.5336617231369019,0.7440191507339478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7583732008934021},{"x":0.8111658692359924,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8111658692359924,0.7428229451179504,0.8472906351089478,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7816091775894165,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.7816091775894165,0.7428229451179504,0.8062397241592407,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7717570066452026,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7717570066452026,0.7428229451179504,0.7766830921173096,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7520525455474854,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7520525455474854,0.7428229451179504,0.7668308615684509,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7471264600753784,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7471264600753784,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.7192118167877197,0.7428229451179504,0.7471264600753784,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7110016345977783,0.7428229451179504,0.7142857313156128,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6765188574790955,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7583732008934021},{"x":0.6765188574790955,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.6765188574790955,0.7428229451179504,0.7044335007667542,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7583732008934021},{"x":0.6387520432472229,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6387520432472229,0.7428229451179504,0.6732348203659058,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7583732008934021},{"x":0.6272578239440918,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6272578239440918,0.7428229451179504,0.6371099948883057,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7583732008934021},{"x":0.5927750468254089,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.5927750468254089,0.7428229451179504,0.6223316788673401,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.7428229451179504},{"x":0.587848961353302,"y":0.7428229451179504},{"x":0.587848961353302,"y":0.7583732008934021},{"x":0.5599343180656433,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.5599343180656433,0.7428229451179504,0.587848961353302,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7583732008934021},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جنبهی","boundary":[0.5123152732849121,0.7428229451179504,0.5550082325935364,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.7595694065093994},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7595694065093994},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7996715903282166,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمالی","boundary":[0.7996715903282166,0.7595694065093994,0.8472906351089478,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7881773114204407,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7881773114204407,0.7595694065093994,0.7931034564971924,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7816091775894165,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7816091775894165,"y":0.7739234566688538},{"x":0.743842363357544,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.743842363357544,0.7595694065093994,0.7816091775894165,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.7595694065093994},{"x":0.738916277885437,"y":0.7595694065093994},{"x":0.738916277885437,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7290640473365784,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7290640473365784,0.7595694065093994,0.738916277885437,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7011494040489197,0.7595694065093994,0.7224959135055542,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6584565043449402,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6584565043449402,0.7595694065093994,0.6945812702178955,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.7595694065093994},{"x":0.651888370513916,"y":0.7595694065093994},{"x":0.651888370513916,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6206896305084229,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6206896305084229,0.7595694065093994,0.651888370513916,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6141214966773987,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6141214966773987,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5960590839385986,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5960590839385986,0.7595694065093994,0.6141214966773987,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5632184147834778,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5632184147834778,0.7595694065093994,0.5894909501075745,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254515409469604,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5566502213478088,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5566502213478088,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5254515409469604,0.7595694065093994,0.5566502213478088,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5270935893058777,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5270935893058777,"y":0.7727272510528564},{"x":0.523809552192688,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.523809552192688,0.7595694065093994,0.5270935893058777,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5188834071159363,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5188834071159363,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وا","boundary":[0.5123152732849121,0.7595694065093994,0.5188834071159363,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8472906351089478,"y":0.790669858455658},{"x":0.8292282223701477,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.8292282223701477,0.7751196026802063,0.8472906351089478,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.7751196026802063},{"x":0.825944185256958,"y":0.7751196026802063},{"x":0.825944185256958,"y":0.790669858455658},{"x":0.825944185256958,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.825944185256958,0.7751196026802063,0.825944185256958,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8193760514259338,"y":0.790669858455658},{"x":0.7996715903282166,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7996715903282166,0.7751196026802063,0.8193760514259338,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7931034564971924,"y":0.790669858455658},{"x":0.779967188835144,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.779967188835144,0.7751196026802063,0.7931034564971924,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7783251404762268,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7783251404762268,"y":0.790669858455658},{"x":0.7750410437583923,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7750410437583923,0.7751196026802063,0.7783251404762268,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7701149582862854,"y":0.790669858455658},{"x":0.738916277885437,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.738916277885437,0.7751196026802063,0.7701149582862854,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7339901328086853,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7339901328086853,"y":0.790669858455658},{"x":0.7274219989776611,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7274219989776611,0.7751196026802063,0.7339901328086853,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7224959135055542,"y":0.790669858455658},{"x":0.6830870509147644,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6830870509147644,0.7751196026802063,0.7224959135055542,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6765188574790955,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6765188574790955,"y":0.790669858455658},{"x":0.6666666865348816,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6666666865348816,0.7751196026802063,0.6765188574790955,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6600984930992126,"y":0.790669858455658},{"x":0.6124794483184814,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوریت","boundary":[0.6124794483184814,0.7751196026802063,0.6600984930992126,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6059113144874573,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6059113144874573,"y":0.790669858455658},{"x":0.5862069129943848,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.5862069129943848,0.7751196026802063,0.6059113144874573,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5796387791633606,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5796387791633606,"y":0.790669858455658},{"x":0.5517241358757019,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5517241358757019,0.7751196026802063,0.5796387791633606,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5451560020446777,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5451560020446777,"y":0.790669858455658},{"x":0.5287356376647949,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5287356376647949,0.7751196026802063,0.5451560020446777,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5221675038337708,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5221675038337708,"y":0.790669858455658},{"x":0.5123152732849121,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5123152732849121,0.7751196026802063,0.5221675038337708,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.7894737124443054},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7894737124443054},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8050239086151123},{"x":0.8193760514259338,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.8193760514259338,0.7894737124443054,0.8472906351089478,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.7894737124443054},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7894737124443054},{"x":0.8144499063491821,"y":0.8050239086151123},{"x":0.7865353226661682,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7865353226661682,0.7894737124443054,0.8144499063491821,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.7894737124443054},{"x":0.784893274307251,"y":0.7894737124443054},{"x":0.784893274307251,"y":0.8050239086151123},{"x":0.7586206793785095,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7586206793785095,0.7894737124443054,0.784893274307251,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7520525455474854,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7520525455474854,"y":0.8050239086151123},{"x":0.7307060956954956,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7307060956954956,0.7894737124443054,0.7520525455474854,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7241379022598267,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8050239086151123},{"x":0.6896551847457886,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6896551847457886,0.7894737124443054,0.7241379022598267,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6847290396690369,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6847290396690369,"y":0.8050239086151123},{"x":0.6781609058380127,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6781609058380127,0.7894737124443054,0.6847290396690369,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6715927720069885,"y":0.8050239086151123},{"x":0.6387520432472229,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6387520432472229,0.7894737124443054,0.6715927720069885,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.7894737124443054},{"x":0.633825957775116,"y":0.7894737124443054},{"x":0.633825957775116,"y":0.8050239086151123},{"x":0.6075533628463745,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.6075533628463745,0.7894737124443054,0.633825957775116,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6026272773742676,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6026272773742676,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5960590839385986,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5960590839385986,0.7894737124443054,0.6026272773742676,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5894909501075745,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5763546824455261,0.7894737124443054,0.5894909501075745,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.7894737124443054},{"x":0.569786548614502,"y":0.7894737124443054},{"x":0.569786548614502,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5582922697067261,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5582922697067261,0.7894737124443054,0.569786548614502,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5517241358757019,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5517241358757019,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5123152732849121,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.5123152732849121,0.7894737124443054,0.5517241358757019,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8217703104019165},{"x":0.8325123190879822,"y":0.820574164390564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8325123190879822,0.8086124658584595,0.8472906351089478,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.8074162602424622},{"x":0.8292282223701477,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8292282223701477,"y":0.820574164390564},{"x":0.7898193597793579,"y":0.8193780183792114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.7898193597793579,0.8074162602424622,0.8292282223701477,0.820574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7947455048561096,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7947455048561096,"y":0.8193780183792114},{"x":0.7898193597793579,"y":0.8193780183792114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7914614081382751,0.8074162602424622,0.7947455048561096,0.8193780183792114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8111658692359924,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8111658692359924,0.8289473652839661,0.8472906351089478,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8045976758003235,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8045976758003235,"y":0.8433014154434204},{"x":0.784893274307251,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.784893274307251,0.8289473652839661,0.8045976758003235,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.8289473652839661},{"x":0.779967188835144,"y":0.8289473652839661},{"x":0.779967188835144,"y":0.8433014154434204},{"x":0.7536945939064026,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7536945939064026,0.8289473652839661,0.779967188835144,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.8289473652839661},{"x":0.7520525455474854,"y":0.8289473652839661},{"x":0.7520525455474854,"y":0.8433014154434204},{"x":0.7504104971885681,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7504104971885681,0.8289473652839661,0.7520525455474854,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.8289473652839661},{"x":0.743842363357544,"y":0.8289473652839661},{"x":0.743842363357544,"y":0.8433014154434204},{"x":0.6732348203659058,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.6732348203659058,0.8289473652839661,0.743842363357544,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.8289473652839661},{"x":0.668308675289154,"y":0.8289473652839661},{"x":0.668308675289154,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6174055933952332,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کانفوکال","boundary":[0.6174055933952332,0.8289473652839661,0.668308675289154,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.8289473652839661},{"x":0.610837459564209,"y":0.8289473652839661},{"x":0.610837459564209,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.5845648646354675,0.8289473652839661,0.610837459564209,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5730705857276917,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5730705857276917,0.8289473652839661,0.5796387791633606,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5665024518966675,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5665024518966675,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5418719053268433,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.5418719053268433,0.8289473652839661,0.5665024518966675,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5385878682136536,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5385878682136536,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5123152732849121,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5123152732849121,0.8289473652839661,0.5385878682136536,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8456485867500305,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8456485867500305,"y":0.8576555252075195},{"x":0.8357964158058167,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8357964158058167,0.8433014154434204,0.8456485867500305,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8275862336158752,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8275862336158752,"y":0.8588516712188721},{"x":0.7586206793785095,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرابیدوپسیس","boundary":[0.7586206793785095,0.8433014154434204,0.8275862336158752,0.8588516712188721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7504104971885681,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7504104971885681,"y":0.8576555252075195},{"x":0.7192118167877197,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7192118167877197,0.8421052694320679,0.7504104971885681,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7110016345977783,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7110016345977783,"y":0.8576555252075195},{"x":0.7011494040489197,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7011494040489197,0.8421052694320679,0.7110016345977783,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8576555252075195},{"x":0.6584565043449402,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6584565043449402,0.8421052694320679,0.6962233185768127,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.8421052694320679},{"x":0.656814455986023,"y":0.8421052694320679},{"x":0.656814455986023,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6256157755851746,"y":0.8564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6256157755851746,0.8421052694320679,0.656814455986023,0.8564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8564593195915222},{"x":0.5106732249259949,"y":0.8564593195915222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Nathanael","boundary":[0.5106732249259949,0.8409090638160706,0.5763546824455261,0.8564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8576555252075195},{"x":0.5779967308044434,"y":0.8564593195915222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Prunet","boundary":[0.5779967308044434,0.8421052694320679,0.6206896305084229,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.8600478172302246},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8600478172302246},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8732057213783264},{"x":0.8407225012779236,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8407225012779236,0.8600478172302246,0.8472906351089478,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.8600478172302246},{"x":0.8357964158058167,"y":0.8600478172302246},{"x":0.8357964158058167,"y":0.8732057213783264},{"x":0.802955687046051,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"UCLA","boundary":[0.802955687046051,0.8600478172302246,0.8357964158058167,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7980295419692993,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7980295419692993,"y":0.8732057213783264},{"x":0.7701149582862854,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7701149582862854,0.8600478172302246,0.7980295419692993,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7651888132095337,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7651888132095337,"y":0.8732057213783264},{"x":0.738916277885437,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.738916277885437,0.8600478172302246,0.7651888132095337,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8732057213783264},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7290640473365784,0.8600478172302246,0.7339901328086853,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8732057213783264},{"x":0.7126436829566956,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7126436829566956,0.8600478172302246,0.7241379022598267,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7093595862388611,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7093595862388611,"y":0.8732057213783264},{"x":0.6814450025558472,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6814450025558472,0.8600478172302246,0.7093595862388611,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.8600478172302246},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8600478172302246},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8732057213783264},{"x":0.6469622254371643,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۶","boundary":[0.6469622254371643,0.8600478172302246,0.6765188574790955,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.8600478172302246},{"x":0.6420361399650574,"y":0.8600478172302246},{"x":0.6420361399650574,"y":0.8732057213783264},{"x":0.60426926612854,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.60426926612854,0.8600478172302246,0.6420361399650574,0.8732057213783264]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6961722373962402},{"x":0.848932683467865,"y":0.6985645890235901},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8755980730056763},{"x":0.5106732249259949,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5073152732849121,0.6891722373962402,0.8522906351089478,0.8825980730056763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5977011322975159,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5977011322975159,"y":0.869617223739624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5714285969734192,0.8612440228462219,0.5977011322975159,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5665024518966675,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5665024518966675,"y":0.869617223739624},{"x":0.5369458198547363,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5369458198547363,0.8612440228462219,0.5665024518966675,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5369458198547363,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5369458198547363,"y":0.869617223739624},{"x":0.5353037714958191,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5353037714958191,0.8612440228462219,0.5369458198547363,0.869617223739624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.8600478172302246},{"x":0.5977011322975159,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5977011322975159,"y":0.869617223739624},{"x":0.5353037714958191,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5303037714958191,0.8530478172302246,0.6027011322975159,0.876617223739624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.6279904246330261},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6279904246330261},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6411483287811279},{"x":0.4482758641242981,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.4482758641242981,0.6279904246330261,0.46305418014526367,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.6279904246330261},{"x":0.444991797208786,"y":0.6279904246330261},{"x":0.444991797208786,"y":0.6411483287811279},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.41871920228004456,0.6279904246330261,0.444991797208786,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.6279904246330261},{"x":0.41543513536453247,"y":0.6279904246330261},{"x":0.41543513536453247,"y":0.6411483287811279},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4121510684490204,0.6279904246330261,0.41543513536453247,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.6279904246330261},{"x":0.40722495317459106,"y":0.6279904246330261},{"x":0.40722495317459106,"y":0.6411483287811279},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.37931033968925476,0.6279904246330261,0.40722495317459106,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.6279904246330261},{"x":0.3760262727737427,"y":0.6279904246330261},{"x":0.3760262727737427,"y":0.6411483287811279},{"x":0.33990147709846497,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.33990147709846497,0.6279904246330261,0.3760262727737427,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.6279904246330261},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6279904246330261},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6411483287811279},{"x":0.29556649923324585,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.29556649923324585,0.6279904246330261,0.3333333432674408,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.6279904246330261},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6279904246330261},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6411483287811279},{"x":0.2889983654022217,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2889983654022217,0.6279904246330261,0.29228243231773376,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2660098373889923,"y":0.6279904246330261},{"x":0.28407225012779236,"y":0.6279904246330261},{"x":0.28407225012779236,"y":0.6411483287811279},{"x":0.2660098373889923,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.2660098373889923,0.6279904246330261,0.28407225012779236,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.6279904246330261},{"x":0.2627257704734802,"y":0.6279904246330261},{"x":0.2627257704734802,"y":0.6411483287811279},{"x":0.2463054209947586,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.2463054209947586,0.6279904246330261,0.2627257704734802,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.6279904246330261},{"x":0.24466338753700256,"y":0.6279904246330261},{"x":0.24466338753700256,"y":0.6411483287811279},{"x":0.24137930572032928,"y":0.6411483287811279}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.24137930572032928,0.6279904246330261,0.24466338753700256,0.6411483287811279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6435406804084778},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6435406804084778},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6578947305679321},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مولفان","boundary":[0.4285714328289032,0.6435406804084778,0.4646962285041809,0.6578947305679321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.6435406804084778},{"x":0.42692938446998596,"y":0.6435406804084778},{"x":0.42692938446998596,"y":0.6578947305679321},{"x":0.42200326919555664,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42200326919555664,0.6435406804084778,0.42692938446998596,0.6578947305679321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.6435406804084778},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6435406804084778},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6578947305679321},{"x":0.3891625702381134,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.3891625702381134,0.6435406804084778,0.41871920228004456,0.6578947305679321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.6435406804084778},{"x":0.3842364549636841,"y":0.6435406804084778},{"x":0.3842364549636841,"y":0.6578947305679321},{"x":0.3563218414783478,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.3563218414783478,0.6435406804084778,0.3842364549636841,0.6578947305679321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.6435406804084778},{"x":0.3530377745628357,"y":0.6435406804084778},{"x":0.3530377745628357,"y":0.6578947305679321},{"x":0.3497537076473236,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3497537076473236,0.6435406804084778,0.3530377745628357,0.6578947305679321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31198686361312866,"y":0.6435406804084778},{"x":0.34646961092948914,"y":0.6435406804084778},{"x":0.34646961092948914,"y":0.6578947305679321},{"x":0.31198686361312866,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.31198686361312866,0.6435406804084778,0.34646961092948914,0.6578947305679321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.6435406804084778},{"x":0.3087027966976166,"y":0.6435406804084778},{"x":0.3087027966976166,"y":0.6578947305679321},{"x":0.2692939341068268,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.2692939341068268,0.6435406804084778,0.3087027966976166,0.6578947305679321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.6590909361839294},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6590909361839294},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6722487807273865},{"x":0.4564860463142395,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4564860463142395,0.6590909361839294,0.46305418014526367,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4532019793987274,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4532019793987274,"y":0.6722487807273865},{"x":0.4170771837234497,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.4170771837234497,0.6590909361839294,0.4532019793987274,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6722487807273865},{"x":0.40722495317459106,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40722495317459106,0.6590909361839294,0.4121510684490204,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6722487807273865},{"x":0.3645320236682892,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.3645320236682892,0.6590909361839294,0.4006568193435669,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.6590909361839294},{"x":0.36288997530937195,"y":0.6590909361839294},{"x":0.36288997530937195,"y":0.6722487807273865},{"x":0.3612479567527771,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3612479567527771,0.6590909361839294,0.36288997530937195,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3563218414783478,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3563218414783478,"y":0.6722487807273865},{"x":0.33169129490852356,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.33169129490852356,0.6590909361839294,0.3563218414783478,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.6590909361839294},{"x":0.32676517963409424,"y":0.6590909361839294},{"x":0.32676517963409424,"y":0.6722487807273865},{"x":0.293924480676651,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.293924480676651,0.6590909361839294,0.32676517963409424,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545155882835388,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2889983654022217,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2889983654022217,"y":0.6722487807273865},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.2545155882835388,0.6590909361839294,0.2889983654022217,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.6746411323547363},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6746411323547363},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6889952421188354},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.4121510684490204,0.6746411323547363,0.46305418014526367,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.6746411323547363},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6746411323547363},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6889952421188354},{"x":0.4055829346179962,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4055829346179962,0.6746411323547363,0.4088670015335083,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.6746411323547363},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6746411323547363},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6889952421188354},{"x":0.37438422441482544,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.37438422441482544,0.6746411323547363,0.4006568193435669,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.6746411323547363},{"x":0.3694581389427185,"y":0.6746411323547363},{"x":0.3694581389427185,"y":0.6889952421188354},{"x":0.3366174101829529,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.3366174101829529,0.6746411323547363,0.3694581389427185,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.6746411323547363},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6746411323547363},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6889952421188354},{"x":0.3300492465496063,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3300492465496063,0.6746411323547363,0.3333333432674408,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.6746411323547363},{"x":0.3251231610774994,"y":0.6746411323547363},{"x":0.3251231610774994,"y":0.6889952421188354},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیوشا","boundary":[0.29228243231773376,0.6746411323547363,0.3251231610774994,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.6746411323547363},{"x":0.28407225012779236,"y":0.6746411323547363},{"x":0.28407225012779236,"y":0.6889952421188354},{"x":0.27257800102233887,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.27257800102233887,0.6746411323547363,0.28407225012779236,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2298850566148758,"y":0.6746411323547363},{"x":0.26765188574790955,"y":0.6746411323547363},{"x":0.26765188574790955,"y":0.6889952421188354},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.2298850566148758,0.6746411323547363,0.26765188574790955,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.6746411323547363},{"x":0.23152709007263184,"y":0.6746411323547363},{"x":0.23152709007263184,"y":0.6889952421188354},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2266009896993637,0.6746411323547363,0.23152709007263184,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.6746411323547363},{"x":0.2216748744249344,"y":0.6746411323547363},{"x":0.2216748744249344,"y":0.6889952421188354},{"x":0.19376026093959808,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.19376026093959808,0.6746411323547363,0.2216748744249344,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6746411323547363},{"x":0.18883416056632996,"y":0.6746411323547363},{"x":0.18883416056632996,"y":0.6889952421188354},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.1428571492433548,0.6746411323547363,0.18883416056632996,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12479474395513535,"y":0.6746411323547363},{"x":0.13628900051116943,"y":0.6746411323547363},{"x":0.13628900051116943,"y":0.6889952421188354},{"x":0.12479474395513535,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.12479474395513535,0.6746411323547363,0.13628900051116943,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6889952421188354},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6889952421188354},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7033492922782898},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیسان","boundary":[0.4285714328289032,0.6889952421188354,0.46305418014526367,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.6889952421188354},{"x":0.4236453175544739,"y":0.6889952421188354},{"x":0.4236453175544739,"y":0.7033492922782898},{"x":0.38259440660476685,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.38259440660476685,0.6889952421188354,0.4236453175544739,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.6889952421188354},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6889952421188354},{"x":0.37931033968925476,"y":0.7033492922782898},{"x":0.3760262727737427,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3760262727737427,0.6889952421188354,0.37931033968925476,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.6889952421188354},{"x":0.37110015749931335,"y":0.6889952421188354},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7033492922782898},{"x":0.34646961092948914,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.34646961092948914,0.6889952421188354,0.37110015749931335,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.6889952421188354},{"x":0.3415435254573822,"y":0.6889952421188354},{"x":0.3415435254573822,"y":0.7033492922782898},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.32019704580307007,0.6889952421188354,0.3415435254573822,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.6889952421188354},{"x":0.32019704580307007,"y":0.6889952421188354},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7033492922782898},{"x":0.30706074833869934,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.30706074833869934,0.6889952421188354,0.32019704580307007,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.6889952421188354},{"x":0.30377668142318726,"y":0.6889952421188354},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7033492922782898},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30049261450767517,0.6889952421188354,0.30377668142318726,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.6889952421188354},{"x":0.29556649923324585,"y":0.6889952421188354},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7033492922782898},{"x":0.2692939341068268,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.2692939341068268,0.6889952421188354,0.29556649923324585,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.6889952421188354},{"x":0.26436781883239746,"y":0.6889952421188354},{"x":0.26436781883239746,"y":0.7033492922782898},{"x":0.2463054209947586,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.2463054209947586,0.6889952421188354,0.26436781883239746,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2298850566148758,"y":0.6889952421188354},{"x":0.24466338753700256,"y":0.6889952421188354},{"x":0.24466338753700256,"y":0.7033492922782898},{"x":0.2298850566148758,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.2298850566148758,0.6889952421188354,0.24466338753700256,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22495895624160767,"y":0.6889952421188354},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6889952421188354},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7033492922782898},{"x":0.22495895624160767,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22495895624160767,0.6889952421188354,0.22824302315711975,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18719211220741272,"y":0.6889952421188354},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6889952421188354},{"x":0.22003284096717834,"y":0.7033492922782898},{"x":0.18719211220741272,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.18719211220741272,0.6889952421188354,0.22003284096717834,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6889952421188354},{"x":0.18390804529190063,"y":0.6889952421188354},{"x":0.18390804529190063,"y":0.7033492922782898},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.1428571492433548,0.6889952421188354,0.18390804529190063,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12151066958904266,"y":0.6889952421188354},{"x":0.13957306742668152,"y":0.6889952421188354},{"x":0.13957306742668152,"y":0.7033492922782898},{"x":0.12151066958904266,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.12151066958904266,0.6889952421188354,0.13957306742668152,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.7057416439056396},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7057416439056396},{"x":0.46305418014526367,"y":0.720095694065094},{"x":0.4055829346179962,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4055829346179962,0.7057416439056396,0.46305418014526367,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.7057416439056396},{"x":0.40229883790016174,"y":0.7057416439056396},{"x":0.40229883790016174,"y":0.720095694065094},{"x":0.3973727524280548,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3973727524280548,0.7057416439056396,0.40229883790016174,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.7057416439056396},{"x":0.39408865571022034,"y":0.7057416439056396},{"x":0.39408865571022034,"y":0.720095694065094},{"x":0.3694581389427185,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3694581389427185,0.7057416439056396,0.39408865571022034,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.7057416439056396},{"x":0.3645320236682892,"y":0.7057416439056396},{"x":0.3645320236682892,"y":0.720095694065094},{"x":0.34318554401397705,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یاسر","boundary":[0.34318554401397705,0.7057416439056396,0.3645320236682892,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.7057416439056396},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7057416439056396},{"x":0.33990147709846497,"y":0.720095694065094},{"x":0.3054187297821045,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهمتنی","boundary":[0.3054187297821045,0.7057416439056396,0.33990147709846497,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.7057416439056396},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7057416439056396},{"x":0.30049261450767517,"y":0.720095694065094},{"x":0.2972085475921631,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2972085475921631,0.7057416439056396,0.30049261450767517,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.7057416439056396},{"x":0.29228243231773376,"y":0.7057416439056396},{"x":0.29228243231773376,"y":0.720095694065094},{"x":0.2692939341068268,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.2692939341068268,0.7057416439056396,0.29228243231773376,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.7057416439056396},{"x":0.26436781883239746,"y":0.7057416439056396},{"x":0.26436781883239746,"y":0.720095694065094},{"x":0.2380952388048172,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.2380952388048172,0.7057416439056396,0.26436781883239746,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.7057416439056396},{"x":0.23316912353038788,"y":0.7057416439056396},{"x":0.23316912353038788,"y":0.720095694065094},{"x":0.20361247658729553,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.20361247658729553,0.7057416439056396,0.23316912353038788,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16420361399650574,"y":0.7057416439056396},{"x":0.1986863762140274,"y":0.7057416439056396},{"x":0.1986863762140274,"y":0.720095694065094},{"x":0.16420361399650574,"y":0.720095694065094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.16420361399650574,0.7057416439056396,0.1986863762140274,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.7212918400764465},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7212918400764465},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7344497442245483},{"x":0.4400656819343567,"y":0.7344497442245483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.4400656819343567,0.7212918400764465,0.46305418014526367,0.7344497442245483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.7212918400764465},{"x":0.4367816150188446,"y":0.7212918400764465},{"x":0.4367816150188446,"y":0.7344497442245483},{"x":0.41050902009010315,"y":0.7344497442245483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.41050902009010315,0.7212918400764465,0.4367816150188446,0.7344497442245483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.7212918400764465},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7212918400764465},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7344497442245483},{"x":0.40229883790016174,"y":0.7344497442245483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40229883790016174,0.7212918400764465,0.40722495317459106,0.7344497442245483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.7212918400764465},{"x":0.39901477098464966,"y":0.7212918400764465},{"x":0.39901477098464966,"y":0.7344497442245483},{"x":0.3727422058582306,"y":0.7344497442245483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.3727422058582306,0.7212918400764465,0.39901477098464966,0.7344497442245483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.7212918400764465},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7212918400764465},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7344497442245483},{"x":0.33169129490852356,"y":0.7344497442245483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.33169129490852356,0.7212918400764465,0.36781609058380127,0.7344497442245483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.7356459498405457},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7356459498405457},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7511961460113525},{"x":0.41871920228004456,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرافیک","boundary":[0.41871920228004456,0.7356459498405457,0.46305418014526367,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4137931168079376,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4137931168079376,"y":0.7511961460113525},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4088670015335083,0.7356459498405457,0.4137931168079376,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7511961460113525},{"x":0.3694581389427185,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.3694581389427185,0.7356459498405457,0.4055829346179962,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.7356459498405457},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7356459498405457},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7523923516273499},{"x":0.34318554401397705,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.34318554401397705,0.7356459498405457,0.36781609058380127,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.7356459498405457},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7356459498405457},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7523923516273499},{"x":0.33497536182403564,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33497536182403564,0.7356459498405457,0.33825942873954773,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.7356459498405457},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7356459498405457},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7523923516273499},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهسا","boundary":[0.30377668142318726,0.7356459498405457,0.3300492465496063,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2495894879102707,"y":0.7356459498405457},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7356459498405457},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7523923516273499},{"x":0.2495894879102707,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیدمشکی","boundary":[0.2495894879102707,0.7356459498405457,0.30049261450767517,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.7511961460113525},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7511961460113525},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7643540501594543},{"x":0.43842363357543945,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.43842363357543945,0.7511961460113525,0.46305418014526367,0.7643540501594543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.7511961460113525},{"x":0.43842363357543945,"y":0.7511961460113525},{"x":0.43842363357543945,"y":0.7655502557754517},{"x":0.43513956665992737,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43513956665992737,0.7511961460113525,0.43842363357543945,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.7511961460113525},{"x":0.43021345138549805,"y":0.7511961460113525},{"x":0.4318554997444153,"y":0.7655502557754517},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.4088670015335083,0.7511961460113525,0.4318554997444153,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.7523923516273499},{"x":0.403940886259079,"y":0.7511961460113525},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7655502557754517},{"x":0.37438422441482544,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3727422058582306,0.7523923516273499,0.4055829346179962,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.7523923516273499},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7523923516273499},{"x":0.3727422058582306,"y":0.7655502557754517},{"x":0.33497536182403564,"y":0.7667464017868042}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.33497536182403564,0.7523923516273499,0.3727422058582306,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.7535884976387024},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7535884976387024},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7667464017868042},{"x":0.3284072279930115,"y":0.7667464017868042}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.32676517963409424,0.7535884976387024,0.3300492465496063,0.7667464017868042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.7535884976387024},{"x":0.32348111271858215,"y":0.7523923516273499},{"x":0.3251231610774994,"y":0.7667464017868042},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7667464017868042}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3054187297821045,0.7535884976387024,0.3251231610774994,0.7667464017868042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.7535884976387024},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7535884976387024},{"x":0.30213463306427,"y":0.7667464017868042},{"x":0.2807881832122803,"y":0.7667464017868042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.2807881832122803,0.7535884976387024,0.30213463306427,0.7667464017868042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.7679426074028015},{"x":0.46305418014526367,"y":0.769138753414154},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7834928035736084},{"x":0.4367816150188446,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.4367816150188446,0.7679426074028015,0.46305418014526367,0.7834928035736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.7679426074028015},{"x":0.4318554997444153,"y":0.7679426074028015},{"x":0.4318554997444153,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.41050902009010315,0.7679426074028015,0.4318554997444153,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.7679426074028015},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7679426074028015},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7811004519462585},{"x":0.40229883790016174,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40229883790016174,0.7679426074028015,0.4055829346179962,0.7811004519462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3973727524280548,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3973727524280548,"y":0.7811004519462585},{"x":0.380952388048172,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.380952388048172,0.7679426074028015,0.3973727524280548,0.7811004519462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.7667464017868042},{"x":0.3760262727737427,"y":0.7667464017868042},{"x":0.3760262727737427,"y":0.7811004519462585},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.37110015749931335,0.7667464017868042,0.3760262727737427,0.7811004519462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.7667464017868042},{"x":0.3645320236682892,"y":0.7667464017868042},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7811004519462585},{"x":0.3366174101829529,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3366174101829529,0.7667464017868042,0.36288997530937195,0.7811004519462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.7834928035736084},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7834928035736084},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7978469133377075},{"x":0.41543513536453247,"y":0.7966507077217102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.41543513536453247,0.7834928035736084,0.46305418014526367,0.7978469133377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7822966575622559},{"x":0.41050902009010315,"y":0.7954545617103577},{"x":0.4006568193435669,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4006568193435669,0.7822966575622559,0.41050902009010315,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.7822966575622559},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7966507077217102},{"x":0.38259440660476685,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.3842364549636841,0.7822966575622559,0.4055829346179962,0.7966507077217102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.7822966575622559},{"x":0.380952388048172,"y":0.7822966575622559},{"x":0.380952388048172,"y":0.7966507077217102},{"x":0.34811165928840637,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.3497537076473236,0.7822966575622559,0.380952388048172,0.7966507077217102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.7990430593490601},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7990430593490601},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8110047578811646},{"x":0.43842363357543945,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.43842363357543945,0.7990430593490601,0.46305418014526367,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.7990430593490601},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7990430593490601},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4252873659133911,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4252873659133911,0.7990430593490601,0.4285714328289032,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.7990430593490601},{"x":0.4203612506389618,"y":0.7990430593490601},{"x":0.4203612506389618,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4088670015335083,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹-","boundary":[0.4088670015335083,0.7990430593490601,0.4203612506389618,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.7990430593490601},{"x":0.4006568193435669,"y":0.7990430593490601},{"x":0.4006568193435669,"y":0.8110047578811646},{"x":0.3891625702381134,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.3891625702381134,0.7990430593490601,0.4006568193435669,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.7990430593490601},{"x":0.3842364549636841,"y":0.7990430593490601},{"x":0.3842364549636841,"y":0.8110047578811646},{"x":0.34646961092948914,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۶۷۱۵","boundary":[0.34646961092948914,0.7990430593490601,0.3842364549636841,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.7990430593490601},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7990430593490601},{"x":0.33990147709846497,"y":0.8110047578811646},{"x":0.33497536182403564,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.33497536182403564,0.7990430593490601,0.33990147709846497,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.7990430593490601},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7990430593490601},{"x":0.3300492465496063,"y":0.8110047578811646},{"x":0.3087027966976166,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۲۲","boundary":[0.3087027966976166,0.7990430593490601,0.3300492465496063,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.7990430593490601},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7990430593490601},{"x":0.30049261450767517,"y":0.8110047578811646},{"x":0.29556649923324585,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.29556649923324585,0.7990430593490601,0.30049261450767517,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.7990430593490601},{"x":0.29064038395881653,"y":0.7990430593490601},{"x":0.29064038395881653,"y":0.8110047578811646},{"x":0.2692939341068268,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.2692939341068268,0.7990430593490601,0.29064038395881653,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.8145933151245117},{"x":0.4646962285041809,"y":0.8145933151245117},{"x":0.4646962285041809,"y":0.8277512192726135},{"x":0.4334975481033325,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.4334975481033325,0.8145933151245117,0.4646962285041809,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.8145933151245117},{"x":0.42692938446998596,"y":0.8145933151245117},{"x":0.42692938446998596,"y":0.8277512192726135},{"x":0.39408865571022034,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.39408865571022034,0.8145933151245117,0.42692938446998596,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.8145933151245117},{"x":0.38752052187919617,"y":0.8145933151245117},{"x":0.38752052187919617,"y":0.8277512192726135},{"x":0.3645320236682892,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپی","boundary":[0.3645320236682892,0.8145933151245117,0.38752052187919617,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.8145933151245117},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8145933151245117},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8277512192726135},{"x":0.35467979311943054,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35467979311943054,0.8145933151245117,0.35960590839385986,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.8145933151245117},{"x":0.35139572620391846,"y":0.8145933151245117},{"x":0.35139572620391846,"y":0.8277512192726135},{"x":0.30213463306427,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳۱۵۰۰۰","boundary":[0.30213463306427,0.8145933151245117,0.35139572620391846,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.8145933151245117},{"x":0.29885056614875793,"y":0.8145933151245117},{"x":0.29885056614875793,"y":0.8277512192726135},{"x":0.2742200195789337,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2742200195789337,0.8145933151245117,0.29885056614875793,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.8289473652839661},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8289473652839661},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8444976210594177},{"x":0.4318554997444153,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.4318554997444153,0.8289473652839661,0.46305418014526367,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.8289473652839661},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8289473652839661},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8444976210594177},{"x":0.39408865571022034,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.39408865571022034,0.8289473652839661,0.4285714328289032,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.8289473652839661},{"x":0.3891625702381134,"y":0.8289473652839661},{"x":0.3891625702381134,"y":0.8444976210594177},{"x":0.33497536182403564,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.33497536182403564,0.8289473652839661,0.3891625702381134,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251231610774994,"y":0.8289473652839661},{"x":0.3284072279930115,"y":0.8289473652839661},{"x":0.3284072279930115,"y":0.8444976210594177},{"x":0.3251231610774994,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3251231610774994,0.8289473652839661,0.3284072279930115,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.8289473652839661},{"x":0.31855499744415283,"y":0.8289473652839661},{"x":0.31855499744415283,"y":0.8444976210594177},{"x":0.2807881832122803,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰","boundary":[0.2807881832122803,0.8289473652839661,0.31855499744415283,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24794745445251465,"y":0.8289473652839661},{"x":0.27586206793785095,"y":0.8289473652839661},{"x":0.27586206793785095,"y":0.8444976210594177},{"x":0.24794745445251465,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.24794745445251465,0.8289473652839661,0.27586206793785095,0.8444976210594177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12151066958904266,"y":0.6279904246330261},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6279904246330261},{"x":0.4646962285041809,"y":0.8444976210594177},{"x":0.1231527104973793,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11651066958904266,0.6209904246330261,0.4696962285041809,0.8514976210594177],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.75},{"x":0.7142857313156128,"y":0.75},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7559808492660522},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7559808492660522}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.7110016345977783,0.75,0.7142857313156128,0.7559808492660522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.75},{"x":0.7142857313156128,"y":0.75},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7559808492660522},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7559808492660522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7060016345977783,0.743,0.7192857313156128,0.7629808492660523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7372742295265198,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7372742295265198,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7093595862388611,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Dev","boundary":[0.7093595862388611,0.8755980730056763,0.7372742295265198,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7602627277374268,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7602627277374268,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7422003149986267,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Bio","boundary":[0.7422003149986267,0.8755980730056763,0.7602627277374268,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7914614081382751,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7914614081382751,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7651888132095337,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"419.","boundary":[0.7651888132095337,0.8755980730056763,0.7914614081382751,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.8755980730056763},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8755980730056763},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7980295419692993,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"114-120","boundary":[0.7980295419692993,0.8755980730056763,0.8472906351089478,0.8863636255264282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.8755980730056763},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8755980730056763},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7093595862388611,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7043595862388611,0.8685980730056763,0.8522906351089478,0.8933636255264282],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5155993700027466,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5155993700027466,"y":0.9330143332481384},{"x":0.5123152732849121,"y":0.9330143332481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.5123152732849121,0.9246411323547363,0.5155993700027466,0.9330143332481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5779967308044434,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5779967308044434,"y":0.9342105388641357},{"x":0.5205254554748535,"y":0.9330143332481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Totipotency","boundary":[0.5205254554748535,0.9246411323547363,0.5779967308044434,0.9342105388641357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5779967308044434,"y":0.9258373379707336},{"x":0.5779967308044434,"y":0.9342105388641357},{"x":0.5123152732849121,"y":0.9330143332481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5073152732849121,0.9176411323547363,0.5829967308044434,0.9412105388641357],"dir":"ltr","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/nZcQwfRpQTZVnySX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/bbiWWlwVWvGvPsPe.jpg","blurred":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/jxEqbwrqttOXVEoU.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0004124099123849853,0.00037651954569885033,0.9987757663930382,0.9991803472612464]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5320196747779846,"y":0.3169856369495392},{"x":0.5336617231369019,"y":0.33253589272499084},{"x":0.4893267750740051,"y":0.33373206853866577}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.4876847267150879,0.3181818127632141,0.5336617231369019,0.33253589272499084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.31937798857688904},{"x":0.4844006597995758,"y":0.31937798857688904},{"x":0.4844006597995758,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4646962285041809,"y":0.33373206853866577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4646962285041809,0.31937798857688904,0.4844006597995758,0.33373206853866577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.3385167419910431},{"x":0.6223316788673401,"y":0.3385167419910431},{"x":0.6223316788673401,"y":0.3564593195915222},{"x":0.569786548614502,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگاه","boundary":[0.569786548614502,0.3385167419910431,0.6223316788673401,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5632184147834778,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5632184147834778,"y":0.3564593195915222},{"x":0.5123152732849121,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.5123152732849121,0.3385167419910431,0.5632184147834778,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5057471394538879,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5057471394538879,"y":0.3564593195915222},{"x":0.4532019793987274,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.4532019793987274,0.3385167419910431,0.5057471394538879,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.3385167419910431},{"x":0.44663381576538086,"y":0.3385167419910431},{"x":0.44663381576538086,"y":0.3564593195915222},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.41871920228004456,0.3385167419910431,0.44663381576538086,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.3385167419910431},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3385167419910431},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3564593195915222},{"x":0.4055829346179962,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4055829346179962,0.3385167419910431,0.41050902009010315,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.3385167419910431},{"x":0.403940886259079,"y":0.3385167419910431},{"x":0.403940886259079,"y":0.3564593195915222},{"x":0.38259440660476685,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.38259440660476685,0.3385167419910431,0.403940886259079,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.3385167419910431},{"x":0.380952388048172,"y":0.3385167419910431},{"x":0.380952388048172,"y":0.3564593195915222},{"x":0.3760262727737427,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3760262727737427,0.3385167419910431,0.380952388048172,0.3564593195915222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6223316788673401,"y":0.3564593195915222},{"x":0.3760262727737427,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36938422441482544,0.3147703402042389,0.6273316788673401,0.3634593195915222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5008209943771362,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5008209943771362,"y":0.3767942488193512},{"x":0.49425286054611206,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.49425286054611206,0.36602869629859924,0.5008209943771362,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.3815789520740509},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3815789520740509},{"x":0.6009852290153503,"y":0.40071770548820496},{"x":0.5484400391578674,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.5484400391578674,0.3815789520740509,0.6009852290153503,0.40071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5418719053268433,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5418719053268433,"y":0.40071770548820496},{"x":0.5123152732849121,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بقية","boundary":[0.5123152732849121,0.3815789520740509,0.5418719053268433,0.40071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5041050910949707,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5041050910949707,"y":0.39952152967453003},{"x":0.4844006597995758,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.4844006597995758,0.3815789520740509,0.5041050910949707,0.39952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.380382776260376},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3815789520740509},{"x":0.4761904776096344,"y":0.40071770548820496},{"x":0.43021345138549805,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الاعظم","boundary":[0.43021345138549805,0.380382776260376,0.4761904776096344,0.40071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.380382776260376},{"x":0.42200326919555664,"y":0.380382776260376},{"x":0.42200326919555664,"y":0.39952152967453003},{"x":0.4170771837234497,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4170771837234497,0.380382776260376,0.42200326919555664,0.39952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.380382776260376},{"x":0.41543513536453247,"y":0.380382776260376},{"x":0.41543513536453247,"y":0.39952152967453003},{"x":0.403940886259079,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.403940886259079,0.380382776260376,0.41543513536453247,0.39952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.380382776260376},{"x":0.40229883790016174,"y":0.380382776260376},{"x":0.40229883790016174,"y":0.39952152967453003},{"x":0.3973727524280548,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3973727524280548,0.380382776260376,0.40229883790016174,0.39952152967453003]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.36602869629859924},{"x":0.6009852290153503,"y":0.36602869629859924},{"x":0.6009852290153503,"y":0.40071770548820496},{"x":0.3957307040691376,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3923727524280548,0.35902869629859924,0.6059852290153503,0.40771770548820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.4234449863433838},{"x":0.738916277885437,"y":0.4234449863433838},{"x":0.738916277885437,"y":0.44377991557121277},{"x":0.7323480844497681,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7323480844497681,0.4234449863433838,0.738916277885437,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060755491256714,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7274219989776611,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7274219989776611,"y":0.44377991557121277},{"x":0.7060755491256714,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7060755491256714,0.4234449863433838,0.7274219989776611,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.4234449863433838},{"x":0.6995074152946472,"y":0.4234449863433838},{"x":0.6995074152946472,"y":0.44377991557121277},{"x":0.6715927720069885,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.6715927720069885,0.4234449863433838,0.6995074152946472,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.4234449863433838},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4234449863433838},{"x":0.6666666865348816,"y":0.44377991557121277},{"x":0.6403940916061401,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6403940916061401,0.4234449863433838,0.6666666865348816,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.4234449863433838},{"x":0.633825957775116,"y":0.4234449863433838},{"x":0.633825957775116,"y":0.44377991557121277},{"x":0.587848961353302,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.587848961353302,0.4234449863433838,0.633825957775116,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.4234449863433838},{"x":0.5812807679176331,"y":0.4234449863433838},{"x":0.5812807679176331,"y":0.44377991557121277},{"x":0.5303776860237122,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرانقدر","boundary":[0.5303776860237122,0.4234449863433838,0.5812807679176331,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.4234449863433838},{"x":0.5270935893058777,"y":0.4234449863433838},{"x":0.5270935893058777,"y":0.44377991557121277},{"x":0.4958949089050293,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.4958949089050293,0.4234449863433838,0.5270935893058777,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.4234449863433838},{"x":0.49753695726394653,"y":0.4234449863433838},{"x":0.49753695726394653,"y":0.44377991557121277},{"x":0.47783252596855164,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.47783252596855164,0.4234449863433838,0.49753695726394653,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.4234449863433838},{"x":0.46962234377861023,"y":0.4234449863433838},{"x":0.46962234377861023,"y":0.44377991557121277},{"x":0.4367816150188446,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4367816150188446,0.4234449863433838,0.46962234377861023,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4334975481033325,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4334975481033325,"y":0.44377991557121277},{"x":0.3858785033226013,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.3858785033226013,0.4234449863433838,0.4334975481033325,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.4234449863433838},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4234449863433838},{"x":0.37931033968925476,"y":0.44377991557121277},{"x":0.3300492465496063,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.3300492465496063,0.4234449863433838,0.37931033968925476,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.4234449863433838},{"x":0.3251231610774994,"y":0.4234449863433838},{"x":0.3251231610774994,"y":0.44377991557121277},{"x":0.2577996850013733,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشتیانی","boundary":[0.2577996850013733,0.4234449863433838,0.3251231610774994,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.4449760913848877},{"x":0.738916277885437,"y":0.4449760913848877},{"x":0.738916277885437,"y":0.4629186689853668},{"x":0.6650246381759644,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشمند","boundary":[0.6650246381759644,0.4449760913848877,0.738916277885437,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.44617223739624023},{"x":0.6584565043449402,"y":0.44617223739624023},{"x":0.6584565043449402,"y":0.4629186689853668},{"x":0.651888370513916,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.651888370513916,0.44617223739624023,0.6584565043449402,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.44617223739624023},{"x":0.6436781883239746,"y":0.44617223739624023},{"x":0.6436781883239746,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5730705857276917,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیانگذار","boundary":[0.5730705857276917,0.44617223739624023,0.6436781883239746,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.44617223739624023},{"x":0.5681445002555847,"y":0.44617223739624023},{"x":0.5681445002555847,"y":0.4629186689853668},{"x":0.48604267835617065,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.48604267835617065,0.44617223739624023,0.5681445002555847,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4794745445251465,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4794745445251465,"y":0.46411484479904175},{"x":0.4367816150188446,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.4367816150188446,0.44617223739624023,0.4794745445251465,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4334975481033325,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4334975481033325,"y":0.46411484479904175},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.44617223739624023,0.4334975481033325,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4203612506389618,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4203612506389618,"y":0.46411484479904175},{"x":0.37110015749931335,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامی","boundary":[0.37110015749931335,0.44617223739624023,0.4203612506389618,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.44617223739624023},{"x":0.36288997530937195,"y":0.44617223739624023},{"x":0.36288997530937195,"y":0.46411484479904175},{"x":0.3563218414783478,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3563218414783478,0.44617223739624023,0.36288997530937195,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.44617223739624023},{"x":0.3497537076473236,"y":0.44617223739624023},{"x":0.3497537076473236,"y":0.46411484479904175},{"x":0.3103448152542114,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.3103448152542114,0.44617223739624023,0.3497537076473236,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27093595266342163,"y":0.44617223739624023},{"x":0.30213463306427,"y":0.44617223739624023},{"x":0.30213463306427,"y":0.46411484479904175},{"x":0.27093595266342163,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.27093595266342163,0.44617223739624023,0.30213463306427,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.44617223739624023},{"x":0.26436781883239746,"y":0.44617223739624023},{"x":0.26436781883239746,"y":0.46411484479904175},{"x":0.2577996850013733,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2577996850013733,0.44617223739624023,0.26436781883239746,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.46770334243774414},{"x":0.69786536693573,"y":0.46770334243774414},{"x":0.69786536693573,"y":0.4844497740268707},{"x":0.6403940916061401,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6403940916061401,0.46770334243774414,0.69786536693573,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.46770334243774414},{"x":0.6321839094161987,"y":0.46770334243774414},{"x":0.6321839094161987,"y":0.4844497740268707},{"x":0.5517241358757019,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5517241358757019,0.46770334243774414,0.6321839094161987,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.46770334243774414},{"x":0.5451560020446777,"y":0.46770334243774414},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4876847267150879,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4876847267150879,0.46770334243774414,0.5451560020446777,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4811165928840637,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4811165928840637,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4729064106941223,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4729064106941223,0.46770334243774414,0.4811165928840637,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.46770334243774414},{"x":0.46633824706077576,"y":0.46770334243774414},{"x":0.46633824706077576,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4055829346179962,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4055829346179962,0.46770334243774414,0.46633824706077576,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.46770334243774414},{"x":0.39901477098464966,"y":0.46770334243774414},{"x":0.39901477098464966,"y":0.4844497740268707},{"x":0.3530377745628357,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.3530377745628357,0.46770334243774414,0.39901477098464966,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.46770334243774414},{"x":0.34646961092948914,"y":0.46770334243774414},{"x":0.34646961092948914,"y":0.4844497740268707},{"x":0.3087027966976166,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.3087027966976166,0.46770334243774414,0.34646961092948914,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.46770334243774414},{"x":0.3054187297821045,"y":0.46770334243774414},{"x":0.3054187297821045,"y":0.4844497740268707},{"x":0.30049261450767517,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30049261450767517,0.46770334243774414,0.3054187297821045,0.4844497740268707]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.4234449863433838},{"x":0.738916277885437,"y":0.4234449863433838},{"x":0.738916277885437,"y":0.4844497740268707},{"x":0.2577996850013733,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2527996850013733,0.4164449863433838,0.743916277885437,0.49144977402687073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5024630427360535,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5024630427360535,"y":0.5071770548820496},{"x":0.4958949089050293,"y":0.5071770548820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4958949089050293,0.4952152967453003,0.5024630427360535,0.5071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.510765552520752},{"x":0.738916277885437,"y":0.510765552520752},{"x":0.738916277885437,"y":0.5287081599235535},{"x":0.7126436829566956,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.7126436829566956,0.510765552520752,0.738916277885437,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.510765552520752},{"x":0.7044335007667542,"y":0.510765552520752},{"x":0.7044335007667542,"y":0.5287081599235535},{"x":0.6321839094161987,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6321839094161987,0.510765552520752,0.7044335007667542,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.510765552520752},{"x":0.6239737272262573,"y":0.510765552520752},{"x":0.6239737272262573,"y":0.5287081599235535},{"x":0.5615763664245605,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهیخته","boundary":[0.5615763664245605,0.510765552520752,0.6239737272262573,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.510765552520752},{"x":0.5615763664245605,"y":0.510765552520752},{"x":0.5615763664245605,"y":0.5287081599235535},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5550082325935364,0.510765552520752,0.5615763664245605,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.510765552520752},{"x":0.546798050403595,"y":0.510765552520752},{"x":0.546798050403595,"y":0.5287081599235535},{"x":0.46305418014526367,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتیبان","boundary":[0.46305418014526367,0.510765552520752,0.546798050403595,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.510765552520752},{"x":0.4532019793987274,"y":0.510765552520752},{"x":0.4532019793987274,"y":0.5287081599235535},{"x":0.44663381576538086,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44663381576538086,0.510765552520752,0.4532019793987274,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.510765552520752},{"x":0.43842363357543945,"y":0.510765552520752},{"x":0.43842363357543945,"y":0.5287081599235535},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همدل","boundary":[0.3957307040691376,0.510765552520752,0.43842363357543945,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.510765552520752},{"x":0.3858785033226013,"y":0.510765552520752},{"x":0.3858785033226013,"y":0.5287081599235535},{"x":0.33497536182403564,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روزهای","boundary":[0.33497536182403564,0.510765552520752,0.3858785033226013,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.510765552520752},{"x":0.32676517963409424,"y":0.510765552520752},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5287081599235535},{"x":0.2577996850013733,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.2577996850013733,0.510765552520752,0.32676517963409424,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.5311004519462585},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5311004519462585},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5502392053604126},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زندگیم","boundary":[0.6600984930992126,0.5311004519462585,0.7405582666397095,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5311004519462585},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5311004519462585},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5502392053604126},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.5311004519462585,0.6715927720069885,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.5311004519462585},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5311004519462585},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5502392053604126},{"x":0.5993431806564331,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسوه","boundary":[0.5993431806564331,0.5311004519462585,0.6551724076271057,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.5311004519462585},{"x":0.5894909501075745,"y":0.5311004519462585},{"x":0.5894909501075745,"y":0.5502392053604126},{"x":0.5090311765670776,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکیبایی","boundary":[0.5090311765670776,0.5311004519462585,0.5894909501075745,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.5311004519462585},{"x":0.5057471394538879,"y":0.5311004519462585},{"x":0.5057471394538879,"y":0.5502392053604126},{"x":0.5008209943771362,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008209943771362,0.5311004519462585,0.5057471394538879,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.5311004519462585},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5311004519462585},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5502392053604126},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.4597701132297516,0.5311004519462585,0.4893267750740051,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.5311004519462585},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5311004519462585},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5502392053604126},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.4433497488498688,0.5311004519462585,0.4614121615886688,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5311004519462585},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5311004519462585},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5502392053604126},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3760262727737427,0.5311004519462585,0.43021345138549805,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.5311004519462585},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5311004519462585},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5502392053604126},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.3054187297821045,0.5311004519462585,0.3694581389427185,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.5311004519462585},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5311004519462585},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5502392053604126},{"x":0.2577996850013733,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.2577996850013733,0.5311004519462585,0.29556649923324585,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.5526315569877625},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5526315569877625},{"x":0.7405582666397095,"y":0.570574164390564},{"x":0.7356321811676025,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7356321811676025,0.5526315569877625,0.7405582666397095,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5526315569877625},{"x":0.7339901328086853,"y":0.5526315569877625},{"x":0.7339901328086853,"y":0.570574164390564},{"x":0.6666666865348816,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.6666666865348816,0.5526315569877625,0.7339901328086853,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.5526315569877625},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5526315569877625},{"x":0.6600984930992126,"y":0.570574164390564},{"x":0.6535303592681885,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6535303592681885,0.5526315569877625,0.6600984930992126,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.5526315569877625},{"x":0.6469622254371643,"y":0.5526315569877625},{"x":0.6469622254371643,"y":0.570574164390564},{"x":0.5845648646354675,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیانگذار","boundary":[0.5845648646354675,0.5526315569877625,0.6469622254371643,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.5526315569877625},{"x":0.5812807679176331,"y":0.5526315569877625},{"x":0.5812807679176331,"y":0.570574164390564},{"x":0.5451560020446777,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.5451560020446777,0.5526315569877625,0.5812807679176331,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.5526315569877625},{"x":0.5385878682136536,"y":0.5526315569877625},{"x":0.5385878682136536,"y":0.570574164390564},{"x":0.444991797208786,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.444991797208786,0.5526315569877625,0.5385878682136536,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.5526315569877625},{"x":0.43842363357543945,"y":0.5526315569877625},{"x":0.43842363357543945,"y":0.570574164390564},{"x":0.3858785033226013,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانوری","boundary":[0.3858785033226013,0.5526315569877625,0.43842363357543945,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5526315569877625},{"x":0.37931033968925476,"y":0.5526315569877625},{"x":0.37931033968925476,"y":0.570574164390564},{"x":0.37110015749931335,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37110015749931335,0.5526315569877625,0.37931033968925476,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.5526315569877625},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5526315569877625},{"x":0.3645320236682892,"y":0.570574164390564},{"x":0.293924480676651,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.293924480676651,0.5526315569877625,0.3645320236682892,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.5526315569877625},{"x":0.28735631704330444,"y":0.5526315569877625},{"x":0.28735631704330444,"y":0.570574164390564},{"x":0.25615763664245605,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.25615763664245605,0.5526315569877625,0.28735631704330444,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.5753588676452637},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5753588676452637},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5933014154434204},{"x":0.5927750468254089,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5927750468254089,0.5753588676452637,0.6190476417541504,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.5753588676452637},{"x":0.5829228162765503,"y":0.5753588676452637},{"x":0.5829228162765503,"y":0.5933014154434204},{"x":0.5418719053268433,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذخایر","boundary":[0.5418719053268433,0.5753588676452637,0.5829228162765503,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.5753588676452637},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5753588676452637},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5933014154434204},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4614121615886688,0.5753588676452637,0.5336617231369019,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.5753588676452637},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5753588676452637},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5933014154434204},{"x":0.444991797208786,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.444991797208786,0.5753588676452637,0.4515599310398102,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.5753588676452637},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5753588676452637},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5933014154434204},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.3924466371536255,0.5753588676452637,0.4367816150188446,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.5753588676452637},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5753588676452637},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5933014154434204},{"x":0.3776683211326599,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3776683211326599,0.5753588676452637,0.3842364549636841,0.5933014154434204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7405582666397095,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5933014154434204},{"x":0.25615763664245605,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25115763664245605,0.4882152967453003,0.7455582666397095,0.6003014154434204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.6028708219528198},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6028708219528198},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4958949089050293,0.6028708219528198,0.5024630427360535,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6814450025558472,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6814450025558472,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6305418610572815,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6305418610572815,0.6184210777282715,0.6814450025558472,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5812807679176331,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.5812807679176331,0.6184210777282715,0.6256157755851746,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5582922697067261,0.6184210777282715,0.5714285969734192,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5188834071159363,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.5188834071159363,0.6184210777282715,0.5517241358757019,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6351674795150757},{"x":0.48275861144065857,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.48275861144065857,0.6184210777282715,0.5123152732849121,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.6184210777282715},{"x":0.47783252596855164,"y":0.6184210777282715},{"x":0.47783252596855164,"y":0.6351674795150757},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46962234377861023,0.6184210777282715,0.47783252596855164,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.6184210777282715},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6184210777282715},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6351674795150757},{"x":0.403940886259079,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.403940886259079,0.6184210777282715,0.46305418014526367,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.6184210777282715},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6184210777282715},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6351674795150757},{"x":0.3858785033226013,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3858785033226013,0.6184210777282715,0.39901477098464966,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31527093052864075,"y":0.6184210777282715},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6184210777282715},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6351674795150757},{"x":0.31527093052864075,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظیرشان","boundary":[0.31527093052864075,0.6184210777282715,0.37931033968925476,0.6351674795150757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31527093052864075,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6814450025558472,"y":0.6375598311424255},{"x":0.3136289119720459,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31027093052864074,0.5946746163368225,0.6864450025558472,0.6445598311424255],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.6447368264198303},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6447368264198303},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6566985845565796},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6566985845565796}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4958949089050293,0.6447368264198303,0.5024630427360535,0.6566985845565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6288998126983643,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6288998126983643,0.6626794338226318,0.6436781883239746,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6223316788673401,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6223316788673401,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5779967308044434,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.5779967308044434,0.6626794338226318,0.6223316788673401,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.6626794338226318},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6626794338226318},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5139573216438293,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5139573216438293,0.6626794338226318,0.5714285969734192,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.6626794338226318},{"x":0.5090311765670776,"y":0.6626794338226318},{"x":0.5090311765670776,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5008209943771362,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008209943771362,0.6626794338226318,0.5090311765670776,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.6626794338226318},{"x":0.49425286054611206,"y":0.6626794338226318},{"x":0.49425286054611206,"y":0.6782296895980835},{"x":0.41050902009010315,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.41050902009010315,0.6626794338226318,0.49425286054611206,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.6626794338226318},{"x":0.403940886259079,"y":0.6626794338226318},{"x":0.403940886259079,"y":0.6782296895980835},{"x":0.35467979311943054,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارجمند","boundary":[0.35467979311943054,0.6626794338226318,0.403940886259079,0.6782296895980835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.6447368264198303},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6447368264198303},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6782296895980835},{"x":0.35467979311943054,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34967979311943054,0.6377368264198303,0.6486781883239746,0.6852296895980835],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/UAscsaapxGVppRDP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/QPyTloCxgZeSouZV.jpg","blurred":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/khfswOdbzrTbCSxJ.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00030995116738850257,0.0001232629749193146,0.9985465823253388,0.9994035564603989]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.10645932704210281},{"x":0.8768472671508789,"y":0.10406698286533356},{"x":0.8784893155097961,"y":0.13277511298656464},{"x":0.7865353226661682,"y":0.13636364042758942}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.784893274307251,0.10645932704210281,0.8784893155097961,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.110047847032547},{"x":0.7766830921173096,"y":0.10645932704210281},{"x":0.7783251404762268,"y":0.13636364042758942},{"x":0.69786536693573,"y":0.13875597715377808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوا","boundary":[0.6962233185768127,0.110047847032547,0.7783251404762268,0.13636364042758942]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.110047847032547},{"x":0.8768472671508789,"y":0.10406698286533356},{"x":0.8784893155097961,"y":0.13277511298656464},{"x":0.69786536693573,"y":0.13875597715377808}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6912233185768127,0.10304784703254699,0.8834893155097961,0.13977511298656464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.19617225229740143},{"x":0.8784893155097961,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8768472671508789,"y":0.2117224931716919},{"x":0.8440065383911133,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8456485867500305,0.19617225229740143,0.8768472671508789,0.2117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.1949760764837265},{"x":0.8374384045600891,"y":0.1949760764837265},{"x":0.8374384045600891,"y":0.20933014154434204},{"x":0.8292282223701477,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8308702707290649,0.1949760764837265,0.8374384045600891,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8784893155097961,"y":0.21770334243774414},{"x":0.8768472671508789,"y":0.23086124658584595},{"x":0.8440065383911133,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8456485867500305,0.21531100571155548,0.8768472671508789,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.21411482989788055},{"x":0.8374384045600891,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8357964158058167,"y":0.22966507077217102},{"x":0.8275862336158752,"y":0.2284688949584961}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8292282223701477,0.21411482989788055,0.8357964158058167,0.22966507077217102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8784893155097961,"y":0.23803827166557312},{"x":0.8768472671508789,"y":0.2511961758136749},{"x":0.8440065383911133,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8456485867500305,0.2368421107530594,0.8768472671508789,0.2511961758136749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8374384045600891,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8374384045600891,"y":0.25},{"x":0.8292282223701477,"y":0.24880382418632507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8308702707290649,0.23564593493938446,0.8374384045600891,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.2571770250797272},{"x":0.8784893155097961,"y":0.2583732008934021},{"x":0.8768472671508789,"y":0.27272728085517883},{"x":0.8440065383911133,"y":0.2715311050415039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8456485867500305,0.2571770250797272,0.8768472671508789,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.2571770250797272},{"x":0.8374384045600891,"y":0.2571770250797272},{"x":0.8374384045600891,"y":0.2715311050415039},{"x":0.8292282223701477,"y":0.270334929227829}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8308702707290649,0.2571770250797272,0.8374384045600891,0.2715311050415039]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.1949760764837265},{"x":0.8834154605865479,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8768472671508789,"y":0.27272728085517883},{"x":0.8243021368980408,"y":0.270334929227829}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8258702707290649,0.1879760764837265,0.8818472671508789,0.27972728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8735632300376892,"y":0.14952152967453003},{"x":0.8768472671508789,"y":0.14952152967453003},{"x":0.8768472671508789,"y":0.16746412217617035},{"x":0.8735632300376892,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.8735632300376892,0.14952152967453003,0.8768472671508789,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.14952152967453003},{"x":0.8637109994888306,"y":0.14952152967453003},{"x":0.8637109994888306,"y":0.16746412217617035},{"x":0.8177340030670166,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوها","boundary":[0.8177340030670166,0.14952152967453003,0.8637109994888306,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.14952152967453003},{"x":0.8128078579902649,"y":0.14952152967453003},{"x":0.8128078579902649,"y":0.16746412217617035},{"x":0.8045976758003235,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8045976758003235,0.14952152967453003,0.8128078579902649,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.14952152967453003},{"x":0.7996715903282166,"y":0.14952152967453003},{"x":0.7996715903282166,"y":0.16746412217617035},{"x":0.7192118167877197,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهایی","boundary":[0.7192118167877197,0.14952152967453003,0.7996715903282166,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.14952152967453003},{"x":0.7126436829566956,"y":0.14952152967453003},{"x":0.7126436829566956,"y":0.16746412217617035},{"x":0.6814450025558472,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6814450025558472,0.14952152967453003,0.7126436829566956,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.14952152967453003},{"x":0.6765188574790955,"y":0.14952152967453003},{"x":0.6765188574790955,"y":0.16746412217617035},{"x":0.6009852290153503,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجودیت","boundary":[0.6009852290153503,0.14952152967453003,0.6765188574790955,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.14952152967453003},{"x":0.5960590839385986,"y":0.14952152967453003},{"x":0.5960590839385986,"y":0.16746412217617035},{"x":0.5582922697067261,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.5582922697067261,0.14952152967453003,0.5960590839385986,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.14952152967453003},{"x":0.5566502213478088,"y":0.14952152967453003},{"x":0.5566502213478088,"y":0.16746412217617035},{"x":0.5517241358757019,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5517241358757019,0.14952152967453003,0.5566502213478088,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.14952152967453003},{"x":0.5451560020446777,"y":0.14952152967453003},{"x":0.5451560020446777,"y":0.16746412217617035},{"x":0.4844006597995758,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چارچوبی","boundary":[0.4844006597995758,0.14952152967453003,0.5451560020446777,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44991791248321533,"y":0.14952152967453003},{"x":0.47783252596855164,"y":0.14952152967453003},{"x":0.47783252596855164,"y":0.16746412217617035},{"x":0.44991791248321533,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.44991791248321533,0.14952152967453003,0.47783252596855164,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.14952152967453003},{"x":0.4433497488498688,"y":0.14952152967453003},{"x":0.4433497488498688,"y":0.16746412217617035},{"x":0.4170771837234497,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.4170771837234497,0.14952152967453003,0.4433497488498688,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.14952152967453003},{"x":0.41050902009010315,"y":0.14952152967453003},{"x":0.41050902009010315,"y":0.16746412217617035},{"x":0.36781609058380127,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.36781609058380127,0.14952152967453003,0.41050902009010315,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.14952152967453003},{"x":0.3612479567527771,"y":0.14952152967453003},{"x":0.3612479567527771,"y":0.16746412217617035},{"x":0.3103448152542114,"y":0.16746412217617035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانوران","boundary":[0.3103448152542114,0.14952152967453003,0.3612479567527771,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.17703349888324738},{"x":0.8784893155097961,"y":0.17703349888324738},{"x":0.8784893155097961,"y":0.190191388130188},{"x":0.8440065383911133,"y":0.190191388130188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8440065383911133,0.17703349888324738,0.8784893155097961,0.190191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8341543674468994,"y":0.17703349888324738},{"x":0.8374384045600891,"y":0.17703349888324738},{"x":0.8374384045600891,"y":0.18899521231651306},{"x":0.8341543674468994,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8341543674468994,0.17703349888324738,0.8374384045600891,0.18899521231651306]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.14952152967453003},{"x":0.8784893155097961,"y":0.14952152967453003},{"x":0.8784893155097961,"y":0.190191388130188},{"x":0.3103448152542114,"y":0.190191388130188}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3053448152542114,0.14252152967453002,0.8834893155097961,0.197191388130188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7963874936103821,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7963874936103821,"y":0.19138756394386292},{"x":0.7553366422653198,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.7553366422653198,0.17583732306957245,0.7963874936103821,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7487684488296509,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7487684488296509,"y":0.19138756394386292},{"x":0.7274219989776611,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7274219989776611,0.17583732306957245,0.7487684488296509,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.17583732306957245},{"x":0.720853865146637,"y":0.17583732306957245},{"x":0.720853865146637,"y":0.19138756394386292},{"x":0.6962233185768127,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.6962233185768127,0.17583732306957245,0.720853865146637,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6912972331047058,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6912972331047058,"y":0.19138756394386292},{"x":0.6847290396690369,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6847290396690369,0.17583732306957245,0.6912972331047058,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6798029541969299,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6798029541969299,"y":0.19138756394386292},{"x":0.6469622254371643,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6469622254371643,0.17583732306957245,0.6798029541969299,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6420361399650574,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6420361399650574,"y":0.19138756394386292},{"x":0.6190476417541504,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6190476417541504,0.17583732306957245,0.6420361399650574,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6124794483184814,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6124794483184814,"y":0.19138756394386292},{"x":0.5796387791633606,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5796387791633606,0.17583732306957245,0.6124794483184814,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.17583732306957245},{"x":0.5632184147834778,"y":0.17583732306957245},{"x":0.5632184147834778,"y":0.19138756394386292},{"x":0.5287356376647949,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5287356376647949,0.17583732306957245,0.5632184147834778,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.17583732306957245},{"x":0.5287356376647949,"y":0.17583732306957245},{"x":0.5287356376647949,"y":0.19138756394386292},{"x":0.517241358757019,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.517241358757019,0.17583732306957245,0.5287356376647949,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49753695726394653,"y":0.17583732306957245},{"x":0.5057471394538879,"y":0.17583732306957245},{"x":0.5057471394538879,"y":0.19138756394386292},{"x":0.49753695726394653,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.49753695726394653,0.17583732306957245,0.5057471394538879,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.17583732306957245},{"x":0.49425286054611206,"y":0.17583732306957245},{"x":0.49425286054611206,"y":0.19138756394386292},{"x":0.4597701132297516,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4597701132297516,0.17583732306957245,0.49425286054611206,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.17583732306957245},{"x":0.45484399795532227,"y":0.17583732306957245},{"x":0.45484399795532227,"y":0.19138756394386292},{"x":0.4170771837234497,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4170771837234497,0.17583732306957245,0.45484399795532227,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.17583732306957245},{"x":0.4088670015335083,"y":0.17583732306957245},{"x":0.4088670015335083,"y":0.19138756394386292},{"x":0.36781609058380127,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.36781609058380127,0.17583732306957245,0.4088670015335083,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.17583732306957245},{"x":0.3497537076473236,"y":0.17583732306957245},{"x":0.3497537076473236,"y":0.19138756394386292},{"x":0.34646961092948914,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.34646961092948914,0.17583732306957245,0.3497537076473236,0.19138756394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7963874936103821,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7963874936103821,"y":0.2117224931716919},{"x":0.7602627277374268,"y":0.2117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7602627277374268,0.19736842811107635,0.7963874936103821,0.2117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7536945939064026,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7536945939064026,"y":0.2117224931716919},{"x":0.7175697684288025,"y":0.2117224931716919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.7175697684288025,0.19736842811107635,0.7536945939064026,0.2117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.19617225229740143},{"x":0.7044335007667542,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7044335007667542,"y":0.2117224931716919},{"x":0.6371099948883057,"y":0.2117224931716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازوکارهای","boundary":[0.6371099948883057,0.19617225229740143,0.7044335007667542,0.2117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.19617225229740143},{"x":0.6305418610572815,"y":0.19617225229740143},{"x":0.6305418610572815,"y":0.2117224931716919},{"x":0.5862069129943848,"y":0.2117224931716919}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الگوزایی","boundary":[0.5862069129943848,0.19617225229740143,0.6305418610572815,0.2117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.19617225229740143},{"x":0.5796387791633606,"y":0.19617225229740143},{"x":0.5796387791633606,"y":0.21052631735801697},{"x":0.5385878682136536,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.5385878682136536,0.19617225229740143,0.5796387791633606,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.19617225229740143},{"x":0.5221675038337708,"y":0.19617225229740143},{"x":0.5221675038337708,"y":0.21052631735801697},{"x":0.5073891878128052,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۹","boundary":[0.5073891878128052,0.19617225229740143,0.5221675038337708,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7963874936103821,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7963874936103821,"y":0.23205742239952087},{"x":0.7701149582862854,"y":0.23205742239952087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7701149582862854,0.2165071815252304,0.7963874936103821,0.23205742239952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7651888132095337,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7651888132095337,"y":0.23205742239952087},{"x":0.7192118167877197,"y":0.23205742239952087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتراقی","boundary":[0.7192118167877197,0.2165071815252304,0.7651888132095337,0.23205742239952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7126436829566956,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7126436829566956,"y":0.23205742239952087},{"x":0.6962233185768127,"y":0.23205742239952087}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6962233185768127,0.2165071815252304,0.7126436829566956,0.23205742239952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6814450025558472,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6814450025558472,"y":0.23205742239952087},{"x":0.6141214966773987,"y":0.23205742239952087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازوکارهای","boundary":[0.6141214966773987,0.2165071815252304,0.6814450025558472,0.23205742239952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6091954112052917,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6091954112052917,"y":0.23205742239952087},{"x":0.5812807679176331,"y":0.23205742239952087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.5812807679176331,0.2165071815252304,0.6091954112052917,0.23205742239952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.2165071815252304},{"x":0.5747126340866089,"y":0.2165071815252304},{"x":0.5747126340866089,"y":0.23205742239952087},{"x":0.540229856967926,"y":0.23205742239952087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.540229856967926,0.2165071815252304,0.5747126340866089,0.23205742239952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.2165071815252304},{"x":0.523809552192688,"y":0.2165071815252304},{"x":0.523809552192688,"y":0.23205742239952087},{"x":0.5090311765670776,"y":0.23205742239952087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.5090311765670776,0.2165071815252304,0.523809552192688,0.23205742239952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7963874936103821,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7963874936103821,"y":0.2511961758136749},{"x":0.7405582666397095,"y":0.2511961758136749}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.7405582666397095,0.23564593493938446,0.7963874936103821,0.2511961758136749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7356321811676025,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7356321811676025,"y":0.2511961758136749},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2511961758136749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7142857313156128,0.23564593493938446,0.7356321811676025,0.2511961758136749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7110016345977783,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7110016345977783,"y":0.2511961758136749},{"x":0.6699507236480713,"y":0.2511961758136749}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.6699507236480713,0.23564593493938446,0.7110016345977783,0.2511961758136749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6535303592681885,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6535303592681885,"y":0.25239235162734985},{"x":0.5862069129943848,"y":0.25239235162734985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازوکارهای","boundary":[0.5862069129943848,0.23564593493938446,0.6535303592681885,0.25239235162734985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5845648646354675,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5845648646354675,"y":0.25239235162734985},{"x":0.5484400391578674,"y":0.25239235162734985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.5484400391578674,0.2368421107530594,0.5845648646354675,0.25239235162734985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.2368421107530594},{"x":0.546798050403595,"y":0.2368421107530594},{"x":0.546798050403595,"y":0.25239235162734985},{"x":0.5270935893058777,"y":0.25239235162734985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.5270935893058777,0.2368421107530594,0.546798050403595,0.25239235162734985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5041050910949707,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5041050910949707,"y":0.25239235162734985},{"x":0.4893267750740051,"y":0.25239235162734985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۹","boundary":[0.4893267750740051,0.2368421107530594,0.5041050910949707,0.25239235162734985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.25598084926605225},{"x":0.7963874936103821,"y":0.25598084926605225},{"x":0.7963874936103821,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7339901328086853,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7339901328086853,0.25598084926605225,0.7963874936103821,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.25598084926605225},{"x":0.7274219989776611,"y":0.25598084926605225},{"x":0.7274219989776611,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6863710880279541,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6863710880279541,0.25598084926605225,0.7274219989776611,0.27272728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7963874936103821,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7963874936103821,"y":0.27272728085517883},{"x":0.34646961092948914,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34146961092948913,0.16883732306957244,0.8013874936103821,0.27972728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.2571770250797272},{"x":0.656814455986023,"y":0.2583732008934021},{"x":0.6551724076271057,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6174055933952332,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.6174055933952332,0.2571770250797272,0.6551724076271057,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6075533628463745,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6075533628463745,"y":0.2715311050415039},{"x":0.5960590839385986,"y":0.2715311050415039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5960590839385986,0.2571770250797272,0.6075533628463745,0.2715311050415039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5927750468254089,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5927750468254089,"y":0.2715311050415039},{"x":0.587848961353302,"y":0.2715311050415039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.587848961353302,0.2571770250797272,0.5927750468254089,0.2715311050415039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5829228162765503,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5812807679176331,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5451560020446777,"y":0.2715311050415039}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کنامها","boundary":[0.546798050403595,0.2571770250797272,0.5812807679176331,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.25598084926605225},{"x":0.5303776860237122,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5303776860237122,"y":0.2715311050415039},{"x":0.5073891878128052,"y":0.2715311050415039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۳","boundary":[0.5073891878128052,0.25598084926605225,0.5303776860237122,0.2715311050415039]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.25598084926605225},{"x":0.656814455986023,"y":0.2583732008934021},{"x":0.6551724076271057,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5073891878128052,"y":0.2715311050415039}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5023891878128052,0.24898084926605224,0.6601724076271057,0.27972728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8686370849609375,"y":0.29066985845565796},{"x":0.8768472671508789,"y":0.29066985845565796},{"x":0.8768472671508789,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8686370849609375,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8686370849609375,0.29066985845565796,0.8768472671508789,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.29066985845565796},{"x":0.8587849140167236,"y":0.29066985845565796},{"x":0.8587849140167236,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8226600885391235,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.8226600885391235,0.29066985845565796,0.8587849140167236,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.29066985845565796},{"x":0.8177340030670166,"y":0.29066985845565796},{"x":0.8177340030670166,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7766830921173096,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7766830921173096,0.29066985845565796,0.8177340030670166,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.29066985845565796},{"x":0.7717570066452026,"y":0.29066985845565796},{"x":0.7717570066452026,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7224959135055542,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.7224959135055542,0.29066985845565796,0.7717570066452026,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.29066985845565796},{"x":0.7175697684288025,"y":0.29066985845565796},{"x":0.7175697684288025,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7110016345977783,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7110016345977783,0.29066985845565796,0.7175697684288025,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.29066985845565796},{"x":0.7044335007667542,"y":0.29066985845565796},{"x":0.7044335007667542,"y":0.30741626024246216},{"x":0.674876868724823,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لقاح","boundary":[0.674876868724823,0.29066985845565796,0.7044335007667542,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.29066985845565796},{"x":0.6732348203659058,"y":0.29066985845565796},{"x":0.6732348203659058,"y":0.30741626024246216},{"x":0.668308675289154,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.668308675289154,0.29066985845565796,0.6732348203659058,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.29066985845565796},{"x":0.6633825898170471,"y":0.29066985845565796},{"x":0.6633825898170471,"y":0.30741626024246216},{"x":0.6256157755851746,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6256157755851746,0.29066985845565796,0.6633825898170471,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.29066985845565796},{"x":0.6223316788673401,"y":0.29066985845565796},{"x":0.6223316788673401,"y":0.30741626024246216},{"x":0.610837459564209,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.610837459564209,0.29066985845565796,0.6223316788673401,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.29066985845565796},{"x":0.60426926612854,"y":0.29066985845565796},{"x":0.60426926612854,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5648604035377502,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5648604035377502,0.29066985845565796,0.60426926612854,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.29066985845565796},{"x":0.5582922697067261,"y":0.29066985845565796},{"x":0.5582922697067261,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5024630427360535,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسیت","boundary":[0.5024630427360535,0.29066985845565796,0.5582922697067261,0.30741626024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522167205810547,"y":0.3145933151245117},{"x":0.8801313638687134,"y":0.31578946113586426},{"x":0.8801313638687134,"y":0.330143541097641},{"x":0.8522167205810547,"y":0.32894736528396606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8522167205810547,0.3145933151245117,0.8801313638687134,0.330143541097641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.3145933151245117},{"x":0.8357964158058167,"y":0.3145933151245117},{"x":0.8357964158058167,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8292282223701477,"y":0.32894736528396606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8308702707290649,0.3145933151245117,0.8357964158058167,0.32894736528396606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.29066985845565796},{"x":0.8801313638687134,"y":0.29066985845565796},{"x":0.8801313638687134,"y":0.330143541097641},{"x":0.5024630427360535,"y":0.330143541097641}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49746304273605346,0.28366985845565795,0.8851313638687134,0.337143541097641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7963874936103821,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7963874936103821,"y":0.330143541097641},{"x":0.7602627277374268,"y":0.330143541097641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7602627277374268,0.31578946113586426,0.7963874936103821,0.330143541097641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7536945939064026,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7536945939064026,"y":0.330143541097641},{"x":0.7027914524078369,"y":0.330143541097641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسیت","boundary":[0.7027914524078369,0.31578946113586426,0.7536945939064026,0.330143541097641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6962233185768127,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6962233185768127,"y":0.32894736528396606},{"x":0.6896551847457886,"y":0.32894736528396606}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6896551847457886,0.31578946113586426,0.6962233185768127,0.32894736528396606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6847290396690369,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6847290396690369,"y":0.32894736528396606},{"x":0.651888370513916,"y":0.32894736528396606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.651888370513916,0.31578946113586426,0.6847290396690369,0.32894736528396606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6453201770782471,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6453201770782471,"y":0.32894736528396606},{"x":0.610837459564209,"y":0.32894736528396606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.610837459564209,0.31578946113586426,0.6453201770782471,0.32894736528396606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.3145933151245117},{"x":0.60426926612854,"y":0.3145933151245117},{"x":0.60426926612854,"y":0.32894736528396606},{"x":0.5615763664245605,"y":0.32894736528396606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.5615763664245605,0.3145933151245117,0.60426926612854,0.32894736528396606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221675038337708,"y":0.3145933151245117},{"x":0.5451560020446777,"y":0.3145933151245117},{"x":0.5451560020446777,"y":0.32894736528396606},{"x":0.5221675038337708,"y":0.32894736528396606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۹","boundary":[0.5221675038337708,0.3145933151245117,0.5451560020446777,0.32894736528396606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7963874936103821,"y":0.35047847032546997},{"x":0.7701149582862854,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لقاح","boundary":[0.7701149582862854,0.3349282443523407,0.7963874936103821,0.35047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7520525455474854,"y":0.35047847032546997},{"x":0.7323480844497681,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.7323480844497681,0.3349282443523407,0.7520525455474854,0.35047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7257799506187439,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7257799506187439,"y":0.35047847032546997},{"x":0.6781609058380127,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.6781609058380127,0.3349282443523407,0.7257799506187439,0.35047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6715927720069885,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6715927720069885,"y":0.34928229451179504},{"x":0.6403940916061401,"y":0.34928229451179504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6403940916061401,0.3349282443523407,0.6715927720069885,0.34928229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6239737272262573,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6239737272262573,"y":0.34928229451179504},{"x":0.5993431806564331,"y":0.34928229451179504}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱۵","boundary":[0.5993431806564331,0.3349282443523407,0.6239737272262573,0.34928229451179504]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221675038337708,"y":0.3145933151245117},{"x":0.7963874936103821,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7963874936103821,"y":0.35047847032546997},{"x":0.5221675038337708,"y":0.34928229451179504}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5171675038337707,0.3075933151245117,0.8013874936103821,0.35747847032547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.3349282443523407},{"x":0.8801313638687134,"y":0.33612439036369324},{"x":0.8784893155097961,"y":0.35047847032546997},{"x":0.848932683467865,"y":0.34928229451179504}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8505747318267822,0.3349282443523407,0.8784893155097961,0.35047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8357964158058167,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8357964158058167,"y":0.3480861186981201},{"x":0.8292282223701477,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.8308702707290649,0.33373206853866577,0.8357964158058167,0.3480861186981201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8801313638687134,"y":0.33612439036369324},{"x":0.8784893155097961,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8292282223701477,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8258702707290649,0.32673206853866577,0.8834893155097961,0.3586746461391449],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8653530478477478,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8768472671508789,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8768472671508789,"y":0.38397130370140076},{"x":0.8653530478477478,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8653530478477478,0.36602869629859924,0.8768472671508789,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8555008172988892,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8555008172988892,"y":0.38397130370140076},{"x":0.8095238208770752,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.8095238208770752,0.36602869629859924,0.8555008172988892,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8045976758003235,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8045976758003235,"y":0.38397130370140076},{"x":0.7733989953994751,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7733989953994751,0.36602869629859924,0.8045976758003235,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7701149582862854,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7701149582862854,"y":0.38397130370140076},{"x":0.7668308615684509,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7668308615684509,0.36602869629859924,0.7701149582862854,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7602627277374268,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7602627277374268,"y":0.38397130370140076},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تسهیم","boundary":[0.7142857313156128,0.36602869629859924,0.7602627277374268,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7077175974845886,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7126436829566956,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7126436829566956,"y":0.38397130370140076},{"x":0.7077175974845886,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7077175974845886,0.36602869629859924,0.7126436829566956,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7027914524078369,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7027914524078369,"y":0.38397130370140076},{"x":0.5977011322975159,"y":0.3851674497127533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاسترولاسیون","boundary":[0.5977011322975159,0.36602869629859924,0.7027914524078369,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5927750468254089,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5927750468254089,"y":0.3851674497127533},{"x":0.5845648646354675,"y":0.3851674497127533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5845648646354675,0.36602869629859924,0.5927750468254089,0.3851674497127533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5812807679176331,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5812807679176331,"y":0.3851674497127533},{"x":0.5500820875167847,"y":0.3851674497127533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5500820875167847,0.36602869629859924,0.5812807679176331,0.3851674497127533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5435139536857605,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5435139536857605,"y":0.3851674497127533},{"x":0.5106732249259949,"y":0.3851674497127533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5106732249259949,0.36722487211227417,0.5435139536857605,0.3851674497127533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.36722487211227417},{"x":0.4991789758205414,"y":0.36722487211227417},{"x":0.4991789758205414,"y":0.3851674497127533},{"x":0.4597701132297516,"y":0.3851674497127533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.4597701132297516,0.36722487211227417,0.4991789758205414,0.3851674497127533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.39234450459480286},{"x":0.8801313638687134,"y":0.3935406804084778},{"x":0.8784893155097961,"y":0.40789473056793213},{"x":0.8505747318267822,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8505747318267822,0.39234450459480286,0.8784893155097961,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.39234450459480286},{"x":0.8374384045600891,"y":0.39234450459480286},{"x":0.8374384045600891,"y":0.4066985547542572},{"x":0.8308702707290649,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8325123190879822,0.39234450459480286,0.8374384045600891,0.4066985547542572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.3648325502872467},{"x":0.8801313638687134,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8801313638687134,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4597701132297516,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4547701132297516,0.3578325502872467,0.8851313638687134,0.41489473056793214],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7963874936103821,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7963874936103821,"y":0.40789473056793213},{"x":0.7536945939064026,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حلزون","boundary":[0.7536945939064026,0.39234450459480286,0.7963874936103821,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7520525455474854,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7520525455474854,"y":0.40789473056793213},{"x":0.738916277885437,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.738916277885437,0.39234450459480286,0.7520525455474854,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.39234450459480286},{"x":0.738916277885437,"y":0.39234450459480286},{"x":0.738916277885437,"y":0.40789473056793213},{"x":0.7356321811676025,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7356321811676025,0.39234450459480286,0.738916277885437,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7307060956954956,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7307060956954956,"y":0.40789473056793213},{"x":0.7110016345977783,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7110016345977783,0.39234450459480286,0.7307060956954956,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7093595862388611,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7093595862388611,"y":0.40789473056793213},{"x":0.69786536693573,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.69786536693573,0.39234450459480286,0.7093595862388611,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6929392218589783,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6929392218589783,"y":0.40789473056793213},{"x":0.6863710880279541,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6863710880279541,0.39234450459480286,0.6929392218589783,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6814450025558472,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6814450025558472,"y":0.40789473056793213},{"x":0.6584565043449402,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرم","boundary":[0.6584565043449402,0.39234450459480286,0.6814450025558472,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6551724076271057,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6551724076271057,"y":0.40789473056793213},{"x":0.6305418610572815,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6305418610572815,0.39234450459480286,0.6551724076271057,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6256157755851746,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6256157755851746,"y":0.40789473056793213},{"x":0.6026272773742676,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6026272773742676,0.39234450459480286,0.6256157755851746,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6009852290153503,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6009852290153503,"y":0.40789473056793213},{"x":0.5845648646354675,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5845648646354675,0.39234450459480286,0.6009852290153503,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.39234450459480286},{"x":0.5730705857276917,"y":0.39234450459480286},{"x":0.5730705857276917,"y":0.40789473056793213},{"x":0.5550082325935364,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.5550082325935364,0.39234450459480286,0.5730705857276917,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.39234450459480286},{"x":0.5533661842346191,"y":0.39234450459480286},{"x":0.5533661842346191,"y":0.40789473056793213},{"x":0.546798050403595,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.546798050403595,0.39234450459480286,0.5533661842346191,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.39234450459480286},{"x":0.5435139536857605,"y":0.39234450459480286},{"x":0.5435139536857605,"y":0.40789473056793213},{"x":0.5041050910949707,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارهایی","boundary":[0.5041050910949707,0.39234450459480286,0.5435139536857605,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.39234450459480286},{"x":0.49425286054611206,"y":0.39234450459480286},{"x":0.49425286054611206,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4532019793987274,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.4532019793987274,0.39234450459480286,0.49425286054611206,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.39234450459480286},{"x":0.44663381576538086,"y":0.39234450459480286},{"x":0.44663381576538086,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4236453175544739,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4236453175544739,0.39234450459480286,0.44663381576538086,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.39234450459480286},{"x":0.4170771837234497,"y":0.39234450459480286},{"x":0.4170771837234497,"y":0.40789473056793213},{"x":0.3727422058582306,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.3727422058582306,0.39234450459480286,0.4170771837234497,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.39234450459480286},{"x":0.36781609058380127,"y":0.39234450459480286},{"x":0.36781609058380127,"y":0.40789473056793213},{"x":0.33497536182403564,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.33497536182403564,0.39234450459480286,0.36781609058380127,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.39234450459480286},{"x":0.3300492465496063,"y":0.39234450459480286},{"x":0.3300492465496063,"y":0.40789473056793213},{"x":0.316912978887558,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.316912978887558,0.39234450459480286,0.3300492465496063,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.39234450459480286},{"x":0.31198686361312866,"y":0.39234450459480286},{"x":0.31198686361312866,"y":0.40789473056793213},{"x":0.2627257704734802,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.2627257704734802,0.39234450459480286,0.31198686361312866,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23316912353038788,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2610837519168854,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2610837519168854,"y":0.40789473056793213},{"x":0.23316912353038788,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.23316912353038788,0.39234450459480286,0.2610837519168854,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2183908075094223,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2183908075094223,"y":0.40789473056793213},{"x":0.19376026093959808,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۴۷","boundary":[0.19376026093959808,0.39234450459480286,0.2183908075094223,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.41267943382263184},{"x":0.8784893155097961,"y":0.41387560963630676},{"x":0.8768472671508789,"y":0.4282296597957611},{"x":0.8440065383911133,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8456485867500305,0.41267943382263184,0.8768472671508789,0.4282296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.4114832580089569},{"x":0.8390804529190063,"y":0.4114832580089569},{"x":0.8374384045600891,"y":0.42583730816841125},{"x":0.8292282223701477,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.8308702707290649,0.4114832580089569,0.8374384045600891,0.42583730816841125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.39234450459480286},{"x":0.8784893155097961,"y":0.39234450459480286},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4282296597957611},{"x":0.19376026093959808,"y":0.4282296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18876026093959808,0.38534450459480285,0.8834893155097961,0.4352296597957611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7963874936103821,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7963874936103821,"y":0.4282296597957611},{"x":0.7553366422653198,"y":0.4282296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.7553366422653198,0.41267943382263184,0.7963874936103821,0.4282296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7504104971885681,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7504104971885681,"y":0.4282296597957611},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4282296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.6962233185768127,0.41267943382263184,0.7504104971885681,0.4282296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6912972331047058,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6912972331047058,"y":0.4282296597957611},{"x":0.6600984930992126,"y":0.4282296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6600984930992126,0.41267943382263184,0.6912972331047058,0.4282296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6535303592681885,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4282296597957611},{"x":0.6206896305084229,"y":0.4282296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6206896305084229,0.41267943382263184,0.6535303592681885,0.4282296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6157635450363159,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6157635450363159,"y":0.4270334839820862},{"x":0.6009852290153503,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6009852290153503,0.41267943382263184,0.6157635450363159,0.4270334839820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5977011322975159,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4270334839820862},{"x":0.5369458198547363,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دروزوفيلا","boundary":[0.5369458198547363,0.41267943382263184,0.5977011322975159,0.4270334839820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5205254554748535,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5205254554748535,"y":0.4270334839820862},{"x":0.4958949089050293,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۷۳","boundary":[0.4958949089050293,0.41267943382263184,0.5205254554748535,0.4270334839820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.4330143630504608},{"x":0.8784893155097961,"y":0.43421053886413574},{"x":0.8768472671508789,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8440065383911133,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8456485867500305,0.4330143630504608,0.8768472671508789,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8374384045600891,"y":0.4330143630504608},{"x":0.8357964158058167,"y":0.44736841320991516},{"x":0.825944185256958,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.8275862336158752,0.4318181872367859,0.8357964158058167,0.44736841320991516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.410287082195282},{"x":0.8784893155097961,"y":0.41387560963630676},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4485645890235901},{"x":0.49425286054611206,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4908949089050293,0.403287082195282,0.8834893155097961,0.4555645890235901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7963874936103821,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7963874936103821,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7553366422653198,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توتیای","boundary":[0.7553366422653198,0.4330143630504608,0.7963874936103821,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060755491256714,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7504104971885681,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7504104971885681,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7060755491256714,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.7060755491256714,0.4330143630504608,0.7504104971885681,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7011494040489197,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7011494040489197,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6945812702178955,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6945812702178955,0.4330143630504608,0.7011494040489197,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6896551847457886,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6896551847457886,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6371099948883057,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تونیکات","boundary":[0.6371099948883057,0.4330143630504608,0.6896551847457886,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6354680061340332,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6354680061340332,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6223316788673401,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6223316788673401,0.4330143630504608,0.6354680061340332,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6075533628463745,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6075533628463745,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5944170951843262,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5944170951843262,0.4330143630504608,0.6075533628463745,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5927750468254089,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5927750468254089,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5517241358757019,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهرگان","boundary":[0.5517241358757019,0.4330143630504608,0.5927750468254089,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4485645890235901},{"x":0.517241358757019,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهان","boundary":[0.517241358757019,0.4330143630504608,0.5451560020446777,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5139573216438293,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5139573216438293,"y":0.4485645890235901},{"x":0.48604267835617065,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.48604267835617065,0.4330143630504608,0.5139573216438293,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.4330143630504608},{"x":0.46962234377861023,"y":0.4330143630504608},{"x":0.46962234377861023,"y":0.4485645890235901},{"x":0.444991797208786,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۳","boundary":[0.444991797208786,0.4330143630504608,0.46962234377861023,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.4533492922782898},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4545454680919647},{"x":0.8768472671508789,"y":0.46889951825141907},{"x":0.8440065383911133,"y":0.46770334243774414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8456485867500305,0.4533492922782898,0.8768472671508789,0.46889951825141907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.4533492922782898},{"x":0.8374384045600891,"y":0.4533492922782898},{"x":0.8374384045600891,"y":0.46770334243774414},{"x":0.8275862336158752,"y":0.46770334243774414}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.8275862336158752,0.4533492922782898,0.8374384045600891,0.46770334243774414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.4330143630504608},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4330143630504608},{"x":0.8784893155097961,"y":0.46889951825141907},{"x":0.444991797208786,"y":0.46889951825141907}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.439991797208786,0.4260143630504608,0.8834893155097961,0.4758995182514191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.4533492922782898},{"x":0.7963874936103821,"y":0.4533492922782898},{"x":0.7963874936103821,"y":0.46889951825141907},{"x":0.7323480844497681,"y":0.46889951825141907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوزیستان","boundary":[0.7323480844497681,0.4533492922782898,0.7963874936103821,0.46889951825141907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720853865146637,"y":0.4533492922782898},{"x":0.7274219989776611,"y":0.4533492922782898},{"x":0.7274219989776611,"y":0.46770334243774414},{"x":0.720853865146637,"y":0.46770334243774414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.720853865146637,0.4533492922782898,0.7274219989776611,0.46770334243774414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.45215311646461487},{"x":0.71592777967453,"y":0.4533492922782898},{"x":0.71592777967453,"y":0.46770334243774414},{"x":0.6732348203659058,"y":0.46770334243774414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیان","boundary":[0.6732348203659058,0.45215311646461487,0.71592777967453,0.46770334243774414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.45215311646461487},{"x":0.656814455986023,"y":0.45215311646461487},{"x":0.656814455986023,"y":0.46770334243774414},{"x":0.6305418610572815,"y":0.46770334243774414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۲۵","boundary":[0.6305418610572815,0.45215311646461487,0.656814455986023,0.46770334243774414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.47248804569244385},{"x":0.8801313638687134,"y":0.47248804569244385},{"x":0.8801313638687134,"y":0.48923444747924805},{"x":0.8505747318267822,"y":0.48923444747924805}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8505747318267822,0.47248804569244385,0.8801313638687134,0.48923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.47248804569244385},{"x":0.8374384045600891,"y":0.47248804569244385},{"x":0.8374384045600891,"y":0.48923444747924805},{"x":0.825944185256958,"y":0.48923444747924805}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.825944185256958,0.47248804569244385,0.8374384045600891,0.48923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.47248804569244385},{"x":0.8144499063491821,"y":0.47248804569244385},{"x":0.8144499063491821,"y":0.48923444747924805},{"x":0.807881772518158,"y":0.48923444747924805}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.807881772518158,0.47248804569244385,0.8144499063491821,0.48923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.47248804569244385},{"x":0.7963874936103821,"y":0.47248804569244385},{"x":0.7963874936103821,"y":0.48923444747924805},{"x":0.7471264600753784,"y":0.48923444747924805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرندگان","boundary":[0.7471264600753784,0.47248804569244385,0.7963874936103821,0.48923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.47248804569244385},{"x":0.7405582666397095,"y":0.47248804569244385},{"x":0.7405582666397095,"y":0.48923444747924805},{"x":0.7356321811676025,"y":0.48923444747924805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7356321811676025,0.47248804569244385,0.7405582666397095,0.48923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.47248804569244385},{"x":0.7290640473365784,"y":0.47248804569244385},{"x":0.7290640473365784,"y":0.48923444747924805},{"x":0.6600984930992126,"y":0.48923444747924805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پستانداران","boundary":[0.6600984930992126,0.47248804569244385,0.7290640473365784,0.48923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.47248804569244385},{"x":0.6436781883239746,"y":0.47248804569244385},{"x":0.6436781883239746,"y":0.48923444747924805},{"x":0.6190476417541504,"y":0.48923444747924805}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۶۹","boundary":[0.6190476417541504,0.47248804569244385,0.6436781883239746,0.48923444747924805]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.45215311646461487},{"x":0.8817734122276306,"y":0.4545454680919647},{"x":0.8801313638687134,"y":0.4916267991065979},{"x":0.6190476417541504,"y":0.48923444747924805}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6140476417541504,0.44515311646461486,0.8851313638687134,0.4986267991065979],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/ovHDzWpXUnXZgHGb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/ubslcqeEEQJlRZvO.jpg","blurred":"/storage/books/5db8791562fc0511/pages/dfoCtKcgWKotKrqK.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0001913147283892326,0.00011753966349163693,0.9985492786280628,0.9989084899773438]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8768472671508789,"y":0.10645932704210281},{"x":0.8768472671508789,"y":0.13636364042758942},{"x":0.7750410437583923,"y":0.13636364042758942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7750410437583923,0.10526315867900848,0.8768472671508789,0.13636364042758942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8752052783966064,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8752052783966064,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8160919547080994,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8160919547080994,0.15191388130187988,0.8752052783966064,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8177340030670166,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8177340030670166,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7717570066452026,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7717570066452026,0.15191388130187988,0.8177340030670166,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.15191388130187988},{"x":0.761904776096344,"y":0.15191388130187988},{"x":0.761904776096344,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7027914524078369,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوها","boundary":[0.7027914524078369,0.15191388130187988,0.761904776096344,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.15311004221439362},{"x":0.6945812702178955,"y":0.15311004221439362},{"x":0.6945812702178955,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6847290396690369,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6847290396690369,0.15311004221439362,0.6945812702178955,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665024518966675,"y":0.15311004221439362},{"x":0.6765188574790955,"y":0.15191388130187988},{"x":0.6765188574790955,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5665024518966675,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهایی","boundary":[0.5665024518966675,0.15311004221439362,0.6765188574790955,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.15311004221439362},{"x":0.5599343180656433,"y":0.15311004221439362},{"x":0.5599343180656433,"y":0.17942583560943604},{"x":0.517241358757019,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.517241358757019,0.15311004221439362,0.5599343180656433,0.17942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.15311004221439362},{"x":0.5123152732849121,"y":0.15311004221439362},{"x":0.5123152732849121,"y":0.17942583560943604},{"x":0.41050902009010315,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجودیت","boundary":[0.41050902009010315,0.15311004221439362,0.5123152732849121,0.17942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.15311004221439362},{"x":0.403940886259079,"y":0.15311004221439362},{"x":0.403940886259079,"y":0.17942583560943604},{"x":0.35139572620391846,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.35139572620391846,0.15311004221439362,0.403940886259079,0.17942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.15311004221439362},{"x":0.3497537076473236,"y":0.15311004221439362},{"x":0.3497537076473236,"y":0.17942583560943604},{"x":0.3415435254573822,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3415435254573822,0.15311004221439362,0.3497537076473236,0.17942583560943604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8768472671508789,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8768472671508789,"y":0.1782296597957611},{"x":0.3415435254573822,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3365435254573822,0.09826315867900848,0.8818472671508789,0.18522965979576111],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7635468244552612,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7635468244552612,"y":0.20574162900447845},{"x":0.6732348203659058,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چارچوبی","boundary":[0.6732348203659058,0.1818181872367859,0.7635468244552612,0.20574162900447845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6650246381759644,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6650246381759644,"y":0.20574162900447845},{"x":0.6239737272262573,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6239737272262573,0.1818181872367859,0.6650246381759644,0.20574162900447845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6141214966773987,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6141214966773987,"y":0.20574162900447845},{"x":0.5730705857276917,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.5730705857276917,0.1818181872367859,0.6141214966773987,0.20574162900447845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5648604035377502,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5648604035377502,"y":0.20574162900447845},{"x":0.5008209943771362,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.5008209943771362,0.1818181872367859,0.5648604035377502,0.20574162900447845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4926108419895172,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4926108419895172,"y":0.20574162900447845},{"x":0.4170771837234497,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانوران","boundary":[0.4170771837234497,0.1818181872367859,0.4926108419895172,0.20574162900447845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7635468244552612,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7635468244552612,"y":0.20574162900447845},{"x":0.4170771837234497,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4120771837234497,0.17481818723678588,0.7685468244552612,0.21274162900447846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798029541969299,"y":0.23803827166557312},{"x":0.6929392218589783,"y":0.23803827166557312},{"x":0.6929392218589783,"y":0.24282296001911163},{"x":0.6798029541969299,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"-150","boundary":[0.6798029541969299,0.23803827166557312,0.6929392218589783,0.24282296001911163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798029541969299,"y":0.23803827166557312},{"x":0.6929392218589783,"y":0.23803827166557312},{"x":0.6929392218589783,"y":0.24282296001911163},{"x":0.6798029541969299,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6748029541969299,0.23103827166557311,0.6979392218589783,0.24982296001911164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.23564593493938446},{"x":0.46305418014526367,"y":0.23564593493938446},{"x":0.46305418014526367,"y":0.2547847032546997},{"x":0.44663381576538086,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.05000000074505806,"str":"Y","boundary":[0.44663381576538086,0.23564593493938446,0.46305418014526367,0.2547847032546997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.23564593493938446},{"x":0.46305418014526367,"y":0.23564593493938446},{"x":0.46305418014526367,"y":0.2547847032546997},{"x":0.44663381576538086,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.05000000074505806,"dir":"ltr","boundary":[0.44163381576538085,0.22864593493938445,0.4680541801452637,0.2617847032546997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.24760764837265015},{"x":0.6929392218589783,"y":0.24760764837265015},{"x":0.6929392218589783,"y":0.25239235162734985},{"x":0.6830870509147644,"y":0.25239235162734985}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"100","boundary":[0.6830870509147644,0.24760764837265015,0.6929392218589783,0.25239235162734985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.24760764837265015},{"x":0.6929392218589783,"y":0.24760764837265015},{"x":0.6929392218589783,"y":0.25239235162734985},{"x":0.6830870509147644,"y":0.25239235162734985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6780870509147644,0.24060764837265014,0.6979392218589783,0.25939235162734986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6929392218589783,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6929392218589783,"y":0.26076555252075195},{"x":0.6880131363868713,"y":0.26076555252075195}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"50","boundary":[0.6880131363868713,0.2571770250797272,0.6929392218589783,0.26076555252075195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6929392218589783,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6929392218589783,"y":0.26076555252075195},{"x":0.6880131363868713,"y":0.26076555252075195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6830131363868713,0.25017702507972717,0.6979392218589783,0.26776555252075196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.2787081301212311},{"x":0.8752052783966064,"y":0.2787081301212311},{"x":0.8752052783966064,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8308702707290649,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.8308702707290649,0.2787081301212311,0.8752052783966064,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.2787081301212311},{"x":0.8275862336158752,"y":0.2787081301212311},{"x":0.8275862336158752,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8045976758003235,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8045976758003235,0.2787081301212311,0.8275862336158752,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.2787081301212311},{"x":0.8013136386871338,"y":0.2787081301212311},{"x":0.8013136386871338,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7750410437583923,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.7750410437583923,0.2787081301212311,0.8013136386871338,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.2787081301212311},{"x":0.7717570066452026,"y":0.2787081301212311},{"x":0.7717570066452026,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7651888132095337,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7651888132095337,0.2787081301212311,0.7717570066452026,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.2787081301212311},{"x":0.7602627277374268,"y":0.2787081301212311},{"x":0.7602627277374268,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7274219989776611,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7274219989776611,0.2787081301212311,0.7602627277374268,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.2787081301212311},{"x":0.7224959135055542,"y":0.2787081301212311},{"x":0.7224959135055542,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7011494040489197,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7011494040489197,0.2787081301212311,0.7224959135055542,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.2787081301212311},{"x":0.6962233185768127,"y":0.2787081301212311},{"x":0.6962233185768127,"y":0.29425838589668274},{"x":0.6666666865348816,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6666666865348816,0.2787081301212311,0.6962233185768127,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8752052783966064,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8752052783966064,"y":0.309808611869812},{"x":0.8325123190879822,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8325123190879822,0.29425838589668274,0.8752052783966064,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8308702707290649,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8308702707290649,"y":0.309808611869812},{"x":0.8177340030670166,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8177340030670166,0.29425838589668274,0.8308702707290649,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8128078579902649,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8128078579902649,"y":0.309808611869812},{"x":0.8013136386871338,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8013136386871338,0.29425838589668274,0.8128078579902649,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7963874936103821,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7963874936103821,"y":0.309808611869812},{"x":0.7602627277374268,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7602627277374268,0.29425838589668274,0.7963874936103821,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7553366422653198,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7553366422653198,"y":0.309808611869812},{"x":0.7126436829566956,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7126436829566956,0.29425838589668274,0.7553366422653198,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7060755491256714,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7060755491256714,"y":0.309808611869812},{"x":0.6600984930992126,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.6600984930992126,0.29425838589668274,0.7060755491256714,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.29425838589668274},{"x":0.6469622254371643,"y":0.29425838589668274},{"x":0.6469622254371643,"y":0.309808611869812},{"x":0.6453201770782471,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6453201770782471,0.29425838589668274,0.6469622254371643,0.309808611869812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.2787081301212311},{"x":0.8752052783966064,"y":0.27751195430755615},{"x":0.8752052783966064,"y":0.309808611869812},{"x":0.6453201770782471,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6403201770782471,0.2717081301212311,0.8802052783966064,0.316808611869812],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.28110048174858093},{"x":0.4876847267150879,"y":0.279904305934906},{"x":0.4893267750740051,"y":0.2930622100830078},{"x":0.44991791248321533,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.4482758641242981,0.28110048174858093,0.4893267750740051,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.28110048174858093},{"x":0.4400656819343567,"y":0.28110048174858093},{"x":0.4400656819343567,"y":0.2930622100830078},{"x":0.4088670015335083,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.4088670015335083,0.28110048174858093,0.4400656819343567,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.29425838589668274},{"x":0.48604267835617065,"y":0.29425838589668274},{"x":0.48604267835617065,"y":0.309808611869812},{"x":0.4137931168079376,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازوکارهای","boundary":[0.4137931168079376,0.29425838589668274,0.48604267835617065,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.29425838589668274},{"x":0.4088670015335083,"y":0.29425838589668274},{"x":0.4088670015335083,"y":0.309808611869812},{"x":0.357963889837265,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الکوزایی","boundary":[0.357963889837265,0.29425838589668274,0.4088670015335083,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.29425838589668274},{"x":0.3530377745628357,"y":0.29425838589668274},{"x":0.3530377745628357,"y":0.309808611869812},{"x":0.30706074833869934,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.30706074833869934,0.29425838589668274,0.3530377745628357,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.29425838589668274},{"x":0.293924480676651,"y":0.29425838589668274},{"x":0.293924480676651,"y":0.309808611869812},{"x":0.2775041162967682,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۹","boundary":[0.2775041162967682,0.29425838589668274,0.293924480676651,0.309808611869812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.2834928333759308},{"x":0.4876847267150879,"y":0.279904305934906},{"x":0.4893267750740051,"y":0.31100478768348694},{"x":0.2775041162967682,"y":0.3133971393108368}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2725041162967682,0.2764928333759308,0.49432677507400513,0.31800478768348694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4515599310398102,"y":0.32894736528396606},{"x":0.4876847267150879,"y":0.32894736528396606},{"x":0.4876847267150879,"y":0.34210526943206787},{"x":0.4515599310398102,"y":0.34210526943206787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.4515599310398102,0.32894736528396606,0.4876847267150879,0.34210526943206787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.32894736528396606},{"x":0.44663381576538086,"y":0.32894736528396606},{"x":0.44663381576538086,"y":0.34210526943206787},{"x":0.4203612506389618,"y":0.34210526943206787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعهد","boundary":[0.4203612506389618,0.32894736528396606,0.44663381576538086,0.34210526943206787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.32894736528396606},{"x":0.4088670015335083,"y":0.32894736528396606},{"x":0.4088670015335083,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3973727524280548,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.3973727524280548,0.32894736528396606,0.4088670015335083,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4876847267150879,"y":0.35765549540519714},{"x":0.46305418014526367,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.4646962285041809,0.3444976210594177,0.4876847267150879,0.35765549540519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3433014452457428},{"x":0.4597701132297516,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4597701132297516,"y":0.35765549540519714},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.4285714328289032,0.3433014452457428,0.4597701132297516,0.35765549540519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.3433014452457428},{"x":0.41543513536453247,"y":0.3433014452457428},{"x":0.41543513536453247,"y":0.3564593195915222},{"x":0.40229883790016174,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.403940886259079,0.3433014452457428,0.41543513536453247,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.35885167121887207},{"x":0.4876847267150879,"y":0.360047847032547},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3732057511806488},{"x":0.467980295419693,"y":0.3720095753669739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلوغ","boundary":[0.46962234377861023,0.35885167121887207,0.4876847267150879,0.3732057511806488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.35885167121887207},{"x":0.4646962285041809,"y":0.35885167121887207},{"x":0.46305418014526367,"y":0.3732057511806488},{"x":0.4203612506389618,"y":0.3720095753669739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.4203612506389618,0.35885167121887207,0.46305418014526367,0.3732057511806488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.35765549540519714},{"x":0.4170771837234497,"y":0.35885167121887207},{"x":0.41543513536453247,"y":0.3720095753669739},{"x":0.3842364549636841,"y":0.3720095753669739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.3858785033226013,0.35765549540519714,0.41543513536453247,0.3720095753669739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.35765549540519714},{"x":0.37110015749931335,"y":0.35765549540519714},{"x":0.37110015749931335,"y":0.37081339955329895},{"x":0.35960590839385986,"y":0.37081339955329895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.35960590839385986,0.35765549540519714,0.37110015749931335,0.37081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.380382776260376},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3815789520740509},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4400656819343567,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.4400656819343567,0.380382776260376,0.4876847267150879,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.380382776260376},{"x":0.43842363357543945,"y":0.380382776260376},{"x":0.43842363357543945,"y":0.3935406804084778},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.41050902009010315,0.380382776260376,0.43842363357543945,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.380382776260376},{"x":0.403940886259079,"y":0.380382776260376},{"x":0.403940886259079,"y":0.3935406804084778},{"x":0.38259440660476685,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.38259440660476685,0.380382776260376,0.403940886259079,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.380382776260376},{"x":0.380952388048172,"y":0.380382776260376},{"x":0.380952388048172,"y":0.3935406804084778},{"x":0.37110015749931335,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37110015749931335,0.380382776260376,0.380952388048172,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.380382776260376},{"x":0.3694581389427185,"y":0.380382776260376},{"x":0.3694581389427185,"y":0.3935406804084778},{"x":0.3366174101829529,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.3366174101829529,0.380382776260376,0.3694581389427185,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.380382776260376},{"x":0.32676517963409424,"y":0.380382776260376},{"x":0.32676517963409424,"y":0.3935406804084778},{"x":0.3136289119720459,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۱","boundary":[0.3136289119720459,0.380382776260376,0.32676517963409424,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4876847267150879,"y":0.410287082195282},{"x":0.4614121615886688,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.4614121615886688,0.3947368562221527,0.4876847267150879,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.3947368562221527},{"x":0.45484399795532227,"y":0.3947368562221527},{"x":0.45484399795532227,"y":0.410287082195282},{"x":0.42692938446998596,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.42692938446998596,0.3947368562221527,0.45484399795532227,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.3947368562221527},{"x":0.42692938446998596,"y":0.3947368562221527},{"x":0.42692938446998596,"y":0.410287082195282},{"x":0.40722495317459106,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40722495317459106,0.3947368562221527,0.42692938446998596,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.3947368562221527},{"x":0.403940886259079,"y":0.3947368562221527},{"x":0.403940886259079,"y":0.410287082195282},{"x":0.33990147709846497,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیتوپلاسمی","boundary":[0.33990147709846497,0.3947368562221527,0.403940886259079,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3366174101829529,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3366174101829529,"y":0.410287082195282},{"x":0.33169129490852356,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33169129490852356,0.3947368562221527,0.3366174101829529,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3300492465496063,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3300492465496063,"y":0.410287082195282},{"x":0.2889983654022217,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.2889983654022217,0.3947368562221527,0.3300492465496063,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2857142984867096,"y":0.410287082195282},{"x":0.2627257704734802,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.2627257704734802,0.3947368562221527,0.2857142984867096,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2577996850013733,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2577996850013733,"y":0.410287082195282},{"x":0.22824302315711975,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودبه","boundary":[0.22824302315711975,0.3947368562221527,0.2577996850013733,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19704432785511017,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2266009896993637,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2266009896993637,"y":0.410287082195282},{"x":0.19704432785511017,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.19704432785511017,0.3947368562221527,0.2266009896993637,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1822660118341446,"y":0.3947368562221527},{"x":0.19376026093959808,"y":0.3947368562221527},{"x":0.19376026093959808,"y":0.410287082195282},{"x":0.1822660118341446,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1822660118341446,0.3947368562221527,0.19376026093959808,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14121510088443756,"y":0.3947368562221527},{"x":0.1789819449186325,"y":0.3947368562221527},{"x":0.1789819449186325,"y":0.410287082195282},{"x":0.14121510088443756,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تونيكات","boundary":[0.14121510088443756,0.3947368562221527,0.1789819449186325,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11986863613128662,"y":0.3947368562221527},{"x":0.13300491869449615,"y":0.3947368562221527},{"x":0.13300491869449615,"y":0.410287082195282},{"x":0.11986863613128662,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴۲","boundary":[0.11986863613128662,0.3947368562221527,0.13300491869449615,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.41626793146133423},{"x":0.4876847267150879,"y":0.41626793146133423},{"x":0.4876847267150879,"y":0.42942583560943604},{"x":0.4417077302932739,"y":0.42942583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.4417077302932739,0.41626793146133423,0.4876847267150879,0.42942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.41626793146133423},{"x":0.43842363357543945,"y":0.41626793146133423},{"x":0.43842363357543945,"y":0.42942583560943604},{"x":0.41050902009010315,"y":0.42942583560943604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.41050902009010315,0.41626793146133423,0.43842363357543945,0.42942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.41626793146133423},{"x":0.4055829346179962,"y":0.41626793146133423},{"x":0.4055829346179962,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3694581389427185,"y":0.42942583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.3694581389427185,0.41626793146133423,0.4055829346179962,0.42942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.41626793146133423},{"x":0.357963889837265,"y":0.41626793146133423},{"x":0.357963889837265,"y":0.42942583560943604},{"x":0.34318554401397705,"y":0.42942583560943604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۴","boundary":[0.34318554401397705,0.41626793146133423,0.357963889837265,0.42942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4876847267150879,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4876847267150879,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4482758641242981,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.4482758641242981,0.4318181872367859,0.4876847267150879,0.44617223739624023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.4318181872367859},{"x":0.444991797208786,"y":0.4318181872367859},{"x":0.444991797208786,"y":0.44617223739624023},{"x":0.41543513536453247,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.41543513536453247,0.4318181872367859,0.444991797208786,0.44617223739624023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4121510684490204,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4121510684490204,"y":0.44617223739624023},{"x":0.3924466371536255,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.39244663