زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 3- مهندسی ژنتیک) زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 3- مهندسی ژنتیک)

توضیحات

این کتاب بخش 3 از کتاب زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک است که تلاشی در راستای علم زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین مهندسی ژنتیک است. پیشرفت‌های این علوم در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشم‌گیر بوده است که دانسته‌های گذشته ما در برابر آن ناچیز است. مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که مطالعه آن برای ما و دانشجویان این علوم کمک بسیاری به افزایش دانسته‌های ما می‌کند. مولفان این کتاب با توجه به این نکات اقدام به تدوین و تالیف مجموعه حاضر در سه بخش زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک نموده‌اند و آن را به دانشجویان علاقمند به این علوم و جامعه علمی کشور تقدیم می‌نمایند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-5050
-5656
-6060
{"id":"3795184","title":"زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 3- مهندسی ژنتیک)","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5eedf72c9a3da4eb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5eedf72c9a3da4eb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5eedf72c9a3da4eb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5eedf72c9a3da4eb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5eedf72c9a3da4eb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5eedf72c9a3da4eb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5eedf72c9a3da4eb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5eedf72c9a3da4eb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5eedf72c9a3da4eb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5eedf72c9a3da4eb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006926353-3","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["این کتاب بخش 3 از کتاب زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک است که تلاشی در راستای علم زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین مهندسی ژنتیک است. پیشرفت‌های این علوم در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشم‌گیر بوده است که دانسته‌های گذشته ما در برابر آن ناچیز است. مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که مطالعه آن برای ما و دانشجویان این علوم کمک بسیاری به افزایش دانسته‌های ما می‌کند. مولفان این کتاب با توجه به این نکات اقدام به تدوین و تالیف مجموعه حاضر در سه بخش زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک نموده‌اند و آن را به دانشجویان علاقمند به این علوم و جامعه علمی کشور تقدیم می‌نمایند."],"pages_count":"64","keywords":"null","token":"5eedf72c9a3da4eb","created_at":"2019-05-11 17:28:23","updated_at":"2022-01-01 17:37:25","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-11 17:39:24","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"۵‌,‌۰۰۰‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1916880","title":"دکتر مجید مهدوی","firstname":"دکتر","lastname":"مجید مهدوی","token":"8fd34b63cb32db74","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916880","title":"دکتر مجید مهدوی","firstname":"دکتر","lastname":"مجید مهدوی","token":"8fd34b63cb32db74","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783868","file":"5cd6c6f074d376.89977987.pdf","book_id":"3795184","toc":[{"page":2,"title":"فصل 14: کلون‌سازی ژن‌ها"},{"page":50,"title":"فصل 15: بیوتکنولوژی"},{"page":56,"title":"فصل 16: نانوتکنولوژی و نانوپزشکی"},{"page":60,"title":"فصل 17: مقایسه‌ای اجمالی بر ژنومیک و پروتئومیک"}],"created_at":"2019-05-11 17:28:24","updated_at":"2022-01-01 17:37:25","process_started_at":"2019-05-11 17:28:25","process_done_at":"2019-05-11 17:31:05","process_failed_at":null,"pages_count":"64","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"539a31c4fb65050fd024989739476909de6e0e2f58f2998b89232d5a2f3cffc88de7ce1afa68c1142f31bc377ac9064b7785bd06d91c50e9925956b39961d632","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","manager":"مصطفی پویان","shaba":"IR060190000000111900770008","bank_name":"نا معلوم","description":"انتشارات خانه زیست شناسی\nاطلاعات بررسی مجدد شود","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خانه زیست شناسی","email":"house-of-biology@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"5250cefe838dcf5d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"strkeh","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-04-19 18:15:01","updated_at":"2018-04-19 18:15:01","bazaar_credit":0,"description":"house-of-biology@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"3136","title":"اصول مهندسی ژنتیک","token":"de3a633ffba860ab","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2021-10-03 14:09:23","study_fields":[{"id":"1246","title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","degree_id":"22","token":"1d6c89b3421294ac","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22648","title":"زیست سلولی","token":"ba342f82a5fce94d","type":"","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22768","title":"زیست مولکولی","token":"92d7535b5122a580","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:36:10","updated_at":"2019-05-11 20:02:02","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"زیست-شناسی-سلولی،-مولکولی-و-مهندسی-ژنتیک-بخش-3--مهندسی-ژنتیک","urlify":"زیست-شناسی-سلولی،-مولکولی-و-مهندسی-ژنتیک-بخش-3--مهندسی-ژنتیک","pages_count_fa":"۶۴","authorTitle":"دکتر مجید مهدوی","tocStr":"فصل 14: کلون‌سازی ژن‌ها, فصل 15: بیوتکنولوژی, فصل 16: نانوتکنولوژی و نانوپزشکی, فصل 17: مقایسه‌ای اجمالی بر ژنومیک و پروتئومیک","url":"/preview/5eedf72c9a3da4eb/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-3--%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9"}
{"toc":[{"page":2,"title":"فصل 14: کلون‌سازی ژن‌ها"},{"page":50,"title":"فصل 15: بیوتکنولوژی"},{"page":56,"title":"فصل 16: نانوتکنولوژی و نانوپزشکی"},{"page":60,"title":"فصل 17: مقایسه‌ای اجمالی بر ژنومیک و پروتئومیک"}],"pages_count":64,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"5eedf72c9a3da4eb","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/fc3a2df1169d5c31bb738531b2a7df55.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/187af94f25957a36ce0f803983b0f9ac.jpg"},"info":{"width":601.12,"height":839.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/9566e82e0cd2e04f4d2f79dda98e1e19.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/e1258629246d15e28ea450dcad79fb28.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":822.08,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/0dae0b1a90683adeb357ad4361f4c2c8.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/930e9f2eaaca43610cfa6453bf1ae35d.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/c4a65bc5c475edbe0825e37f08b93cab.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/2e910313ce0cab31bae137b5ea754647.jpg"},"info":{"width":594.96,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/1a89e015efbb5fa3e1a39b7dc53f9041.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/308379f8861ce4a5622c1fdfdc613b72.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":842.88,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/b59e9c5c226bf9e7ca447b5acbf70cc5.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/0614270913f71aa407dd24f8e5a39f8b.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/5389847b77a08d854c7722c0fdf9dae1.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/578c0d8b420d7ce5be321d615bc48e2d.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/5ed8cde12c425af3887b11e6ab3a0375.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/b6d68857d7d9fcc41b36d65ae7d94192.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/685f937befbb00acefa9884d6ccf94d4.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/fb390016e99d482ad5a13421a8c0b371.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/e9646a6d2d979345985ec6c54385b6b3.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/b6f5939317acb8ffe6f122e493af5b75.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/ed4bcb91f803f9fc8757874d16681a27.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/fa6b23196491480485ea22564c70fca9.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/f0548f178a4d642b3dd8f940034a0ef2.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/7f1f1c9e0b33bb14535d079096a91ea8.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/9ba7aab1191e19ba533a06e32e2209b0.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/913a9fbf8bb61a58bbd6c9e4efcdfe88.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/b81c019303c372f68778a3c63c7e2414.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/5aea0e7bc3ddc121b2cdebb93ff9fb29.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/84de1aa0ab69129db012dc9f17d26dc2.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/8245af59558b0600ceedd1b07db18e29.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/3565dbe62620b6657a83104de2cd9fb9.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/abb306c01995825dd7c443231245446d.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/bd4cb0d4de79e673ca020164fee2cc5c.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/54404350b38b304733982f795951d66d.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/0380e4d9cd7d3f630cc3d2d60c0f228b.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/09d310111668740006b886ed2b901743.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/70bfaa112d8a8abb0d34f1c140983461.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/84d1e629c45bc83d0e94d08b6eb1526e.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/9eed04ca2c8f9e76a95bb7a573f0826a.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/4b9e495f89c700a3ea26bc9cbf3004a2.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":50,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/74b8b4393be7f589d40c0aa3790d433c.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/278df2f88f5718f8a606b00261314e28.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":56,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/ea40bcc201ba0d1b91f22fa4c373dfc1.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/c8d7d8d47c447f98984b99008e9eefff.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":60,"image":{"jpeg":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/15130232d3cda4b34951ab666625d899.jpg","blurred":"/storage/books/5eedf72c9a3da4eb/pages/1a813bf26c19a2fe0f90474e189f525b.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19