توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین) توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)

توضیحات

-

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":534,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"615c77cc910698b1","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/uLjfoiIEBjVBXVxB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/YAHXsJWRRxEvApAh.jpg","blurred":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/sTHpzutTGTKPFJhT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.0002385255055869277,0.9987120259629578,0.9995050609032502]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"مسند","boundary":[0.4924369752407074,0.20783847570419312,0.5310924649238586,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20783847570419312},{"x":0.489075630903244,"y":0.25415676832199097},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.42352941632270813,0.20783847570419312,0.489075630903244,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25415676832199097},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.4185294163227081,0.2008384757041931,0.5360924649238586,0.261156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6957983374595642,0.3171021342277527,0.7613445520401001,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6218487620353699,0.31828978657722473,0.6857143044471741,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6218487620353699,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6033613681793213,0.31828978657722473,0.6218487620353699,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.31828978657722473,0.5848739743232727,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.4941176474094391,0.31828978657722473,0.5647059082984924,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3420427441596985},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.39159664511680603,0.31828978657722473,0.48235294222831726,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3848739564418793,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3420427441596985},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.32436975836753845,0.31828978657722473,0.3848739564418793,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3210084140300751,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.2521008551120758,0.3194774389266968,0.3210084140300751,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2369747906923294,0.3194774389266968,0.24537815153598785,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2319747906923294,0.31247743892669677,0.7663445520401001,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5915966629981995,0.3574821949005127,0.6420168280601501,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5394958257675171,0.3574821949005127,0.5815126299858093,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.3574821949005127,0.5310924649238586,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.45210084319114685,0.3574821949005127,0.5159664154052734,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3776721954345703},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.3574821949005127,0.4420168101787567,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.3932773172855377,0.3574821949005127,0.4268907606601715,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3574821949005127},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3574821949005127},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3776721954345703},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.35966387391090393,0.3574821949005127,0.37478992342948914,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5966386795043945,0.39073634147644043,0.6436975002288818,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5512605309486389,0.39073634147644043,0.5882353186607361,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4756302535533905,0.39073634147644043,0.5428571701049805,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4151260554790497,0.39073634147644043,0.46890756487846375,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4084033668041229,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4097387194633484},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.35798320174217224,0.39073634147644043,0.4084033668041229,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4097387194633484},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.35298320174217224,0.3504821949005127,0.6486975002288818,0.4167387194633484],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/ufrbLBrLEUcJIJId-sec.webp","jpeg":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/hkIQCoJcBaaJQWga.jpg","blurred":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/VtnoKeFjypDMeSSI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/jUSaXjUpgacPpvRx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/HKqIcsVAhbZbcxnp.jpg","blurred":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/JbnBwEGKeSFkRzcm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038422427958801015,0.0003781658798951718,0.9987035519856365,0.9990607506084895]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.6756302714347839,0.6662707924842834,0.7092437148094177,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾﺮﺷ","boundary":[0.5260504484176636,0.6662707924842834,0.5714285969734192,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6805225610733032},{"x":0.578151285648346,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺴﺣﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.578151285648346,0.6662707924842834,0.6672269105911255,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"،نﺎﮔداز","boundary":[0.4722689092159271,0.6662707924842834,0.5260504484176636,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6662707924842834},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6662707924842834},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.4319327771663666,0.6662707924842834,0.46554622054100037,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6662707924842834},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6662707924842834},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6805225610733032},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﻮﻃ","boundary":[0.29075631499290466,0.6662707924842834,0.33781513571739197,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺪﻧ","boundary":[0.3445378243923187,0.6662707924842834,0.3848739564418793,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6805225610733032},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺤﺳ","boundary":[0.39159664511680603,0.6662707924842834,0.4252100884914398,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7078384757041931},{"x":0.489075630903244,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"يﺪﺠﻣا","boundary":[0.489075630903244,0.6935867071151733,0.5394958257675171,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻫﺮﺑ","boundary":[0.5462185144424438,0.6935867071151733,0.5865546464920044,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻟﺎﻤﺟ","boundary":[0.5932773351669312,0.6935867071151733,0.6436975002288818,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"زﺎﻧﺮﻓ","boundary":[0.6504201889038086,0.6935867071151733,0.6823529601097107,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"،ﻮﻠﻧﺎﻨﯾا","boundary":[0.6890756487846375,0.6935867071151733,0.7378151416778564,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﻼﯿﻟ","boundary":[0.7428571581840515,0.6935867071151733,0.7663865685462952,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯿﻧ","boundary":[0.3848739564418793,0.6935867071151733,0.4151260554790497,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7078384757041931},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯿﺳآ","boundary":[0.42352941632270813,0.6935867071151733,0.4588235318660736,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6935867071151733},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6935867071151733},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7078384757041931},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﯿﻧ","boundary":[0.46554622054100037,0.6935867071151733,0.48739495873451233,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"هداﺰﯿﻠﻋ","boundary":[0.23361344635486603,0.6935867071151733,0.2873949706554413,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6935867071151733},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6935867071151733},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7078384757041931},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺣﻮﺗ","boundary":[0.29243698716163635,0.6935867071151733,0.33781513571739197,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3445378243923187,0.6935867071151733,0.3512605130672455,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7078384757041931},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺑ","boundary":[0.35798320174217224,0.6935867071151733,0.3831932842731476,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6592707924842834,0.7713865685462952,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﻄﻨﻣ","boundary":[0.6218487620353699,0.3254156708717346,0.6873949766159058,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7630252242088318,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.6957983374595642,0.3254156708717346,0.7630252242088318,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3831932842731476,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3210084140300751,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ﻂﯿﺤﻣ","boundary":[0.3210084140300751,0.3254156708717346,0.3831932842731476,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34679335355758667},{"x":0.39159664511680603,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"يدﺮﺒﻫار","boundary":[0.39159664511680603,0.3254156708717346,0.48235294222831726,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5663865804672241,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺎﯾزرا","boundary":[0.4924369752407074,0.3254156708717346,0.5663865804672241,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5848739743232727,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.3254156708717346,0.5848739743232727,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5932773351669312,0.3254156708717346,0.6201680898666382,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﺴﯾز","boundary":[0.24369747936725616,0.3254156708717346,0.3193277418613434,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.2386554628610611,0.3254156708717346,0.24369747936725616,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3798319399356842,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.3798319399356842,0.3646080791950226,0.4252100884914398,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4436974823474884,"y":0.38361045718193054},{"x":0.43361344933509827,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.3646080791950226,0.4436974823474884,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.38361045718193054},{"x":0.45042017102241516,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ","boundary":[0.45042017102241516,0.3646080791950226,0.5159664154052734,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"،يﺮﻈﻧ","boundary":[0.5243697762489319,0.3646080791950226,0.5815126299858093,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﺒﻣ","boundary":[0.5899159908294678,0.3646080791950226,0.6420168280601501,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3764705955982208,"y":0.38361045718193054},{"x":0.35798320174217224,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.35798320174217224,0.3646080791950226,0.3764705955982208,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6436975002288818,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﺠﺗ","boundary":[0.6067227125167847,0.39904987812042236,0.6436975002288818,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.39904987812042236},{"x":0.605042040348053,"y":0.39904987812042236},{"x":0.605042040348053,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5949580073356628,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.5949580073356628,0.39904987812042236,0.605042040348053,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"ﻋﻮﻤﺠﻣ","boundary":[0.48739495873451233,0.39904987812042236,0.5428571701049805,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5495798587799072,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.5495798587799072,0.39904987812042236,0.5882353186607361,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48571428656578064,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48571428656578064,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.4756302535533905,0.39904987812042236,0.48571428656578064,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4084033668041229,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4084033668041229,"y":0.41567695140838623},{"x":0.35630252957344055,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾوﺰﻗ","boundary":[0.35630252957344055,0.39904987812042236,0.4084033668041229,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4151260554790497,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻬﺷ","boundary":[0.4151260554790497,0.39904987812042236,0.46890756487846375,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3184156708717346,0.7680252242088318,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825},{"x":0.48067227005958557,"y":0.783847987651825}]},"confidence":1,"str":"1397","boundary":[0.48067227005958557,0.7707838416099548,0.5193277597427368,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825},{"x":0.48067227005958557,"y":0.783847987651825}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.7637838416099548,0.5243277597427368,0.790847987651825],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/LwNcDPmOTBRZyVZg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/hfILoCJPLRFZAAWg.jpg","blurred":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/yNBWhiSXvIysrGeL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00041812021391732354,0.00018069464761117857,0.998740272554029,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.15914489328861237},{"x":0.534453809261322,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5361344814300537,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"اشارة","boundary":[0.4588235318660736,0.15914489328861237,0.5361344814300537,0.18171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.15914489328861237},{"x":0.534453809261322,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5361344814300537,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.6700000166893005,"boundary":[0.4538235318660736,0.15214489328861236,0.5411344814300537,0.18871021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20308788120746613},{"x":0.462184876203537,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"نی","boundary":[0.4571428596973419,0.19358669221401215,0.5260504484176636,0.20308788120746613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20308788120746613},{"x":0.462184876203537,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.18658669221401214,0.5310504484176636,0.21008788120746613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.20308788120746613,0.5193277597427368,0.20783847570419312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.20427553355693817,0.4907563030719757,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20783847570419312},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.19727553355693817,0.5243277597427368,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22921615839004517},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۸۲","boundary":[0.48739495873451233,0.2197149693965912,0.5109243988990784,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22921615839004517},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.21271496939659118,0.5159243988990784,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.23634204268455505,0.6218487620353699,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5663865804672241,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5663865804672241,0.23634204268455505,0.5899159908294678,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.23634204268455505,0.5596638917922974,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.23634204268455505,0.5495798587799072,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4571428596973419,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.23634204268455505,0.4957983195781708,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.23634204268455505},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23634204268455505},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25059381127357483},{"x":0.42184874415397644,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.23634204268455505,0.45042017102241516,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.23634204268455505,0.4151260554790497,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.22934204268455505,0.6268487620353699,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6857143044471741,0.2624703049659729,0.7176470756530762,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6436975002288818,0.2624703049659729,0.6789916157722473,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6302521228790283,0.2624703049659729,0.6436975002288818,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.2624703049659729,0.6268907785415649,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27672210335731506},{"x":0.583193302154541,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.583193302154541,0.2624703049659729,0.6184874176979065,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5747899413108826,"y":0.27672210335731506},{"x":0.529411792755127,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.529411792755127,0.2624703049659729,0.5747899413108826,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4924369752407074,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.4924369752407074,0.2624703049659729,0.5243697762489319,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4571428596973419,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4571428596973419,0.2624703049659729,0.4907563030719757,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2624703049659729},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2624703049659729},{"x":0.45546218752861023,"y":0.27672210335731506},{"x":0.45210084319114685,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45210084319114685,0.2624703049659729,0.45546218752861023,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4470588266849518,"y":0.27672210335731506},{"x":0.41680672764778137,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.41680672764778137,0.2624703049659729,0.4470588266849518,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.413445383310318,"y":0.2624703049659729},{"x":0.413445383310318,"y":0.27672210335731506},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.38655462861061096,0.2624703049659729,0.413445383310318,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3831932842731476,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3798319399356842,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3798319399356842,0.2624703049659729,0.3831932842731476,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.2624703049659729},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2624703049659729},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3361344635486603,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.3361344635486603,0.2624703049659729,0.37310925126075745,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3310924470424652,"y":0.27672210335731506},{"x":0.32436975836753845,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32436975836753845,0.2624703049659729,0.3310924470424652,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3210084140300751,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3042016923427582,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.3042016923427582,0.2624703049659729,0.3210084140300751,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2624703049659729},{"x":0.29243698716163635,"y":0.27672210335731506},{"x":0.2857142984867096,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2857142984867096,0.2624703049659729,0.29243698716163635,0.27672210335731506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27672210335731506},{"x":0.2857142984867096,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2807142984867096,0.2554703049659729,0.7226470756530762,0.28372210335731507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2802850306034088},{"x":0.583193302154541,"y":0.2802850306034088},{"x":0.583193302154541,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5579832196235657,0.2802850306034088,0.583193302154541,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5512605309486389,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5277311205863953,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5277311205863953,0.2802850306034088,0.5512605309486389,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.48403361439704895,0.2802850306034088,0.5243697762489319,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4789915978908539,"y":0.29334917664527893},{"x":0.44873949885368347,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.44873949885368347,0.2802850306034088,0.4789915978908539,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4453781545162201,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.41848739981651306,0.2802850306034088,0.4453781545162201,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4151260554790497,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4100840389728546,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4100840389728546,0.2802850306034088,0.4151260554790497,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2969121038913727},{"x":0.653781533241272,"y":0.2969121038913727},{"x":0.653781533241272,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6302521228790283,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6302521228790283,0.2969121038913727,0.653781533241272,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.5596638917922974,0.2969121038913727,0.6252101063728333,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5226891040802002,0.2969121038913727,0.5529412031173706,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زادگان","boundary":[0.48739495873451233,0.2969121038913727,0.5210084319114685,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2969121038913727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2969121038913727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4773109257221222,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4773109257221222,0.2969121038913727,0.48235294222831726,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4722689092159271,"y":0.31116390228271484},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.44873949885368347,0.2969121038913727,0.4722689092159271,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4436974823474884,"y":0.31116390228271484},{"x":0.41848739981651306,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.41848739981651306,0.2969121038913727,0.4436974823474884,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2969121038913727},{"x":0.413445383310318,"y":0.2969121038913727},{"x":0.413445383310318,"y":0.31116390228271484},{"x":0.38655462861061096,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندایی","boundary":[0.38655462861061096,0.2969121038913727,0.413445383310318,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3798319399356842,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3462184965610504,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوسی","boundary":[0.3462184965610504,0.2969121038913727,0.3798319399356842,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7210084199905396,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7159664034843445,0.31353920698165894,0.7210084199905396,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6722689270973206,0.31353920698165894,0.7109243869781494,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.31353920698165894,0.6689075827598572,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.31353920698165894},{"x":0.658823549747467,"y":0.31353920698165894},{"x":0.658823549747467,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لیلا","boundary":[0.6420168280601501,0.31353920698165894,0.658823549747467,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3277909755706787},{"x":0.610084056854248,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینانلو","boundary":[0.610084056854248,0.31353920698165894,0.6369748115539551,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.31353920698165894},{"x":0.610084056854248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.610084056854248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.31353920698165894,0.610084056854248,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3277909755706787},{"x":0.578151285648346,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرناز","boundary":[0.578151285648346,0.31353920698165894,0.6000000238418579,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمالی","boundary":[0.5428571701049805,0.31353920698165894,0.5731092691421509,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.31353920698165894,0.5411764979362488,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5310924649238586,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهان","boundary":[0.5025210380554199,0.31353920698165894,0.5310924649238586,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.31353920698165894},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31353920698165894},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امجدی","boundary":[0.4605042040348053,0.31353920698165894,0.49747899174690247,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4588235318660736,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3277909755706787},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.44873949885368347,0.31353920698165894,0.4588235318660736,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.31353920698165894},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31353920698165894},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.31353920698165894,0.44873949885368347,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.31353920698165894},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31353920698165894},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آسیه","boundary":[0.4151260554790497,0.31353920698165894,0.43865546584129333,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4084033668041229,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3277909755706787},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیک","boundary":[0.38823530077934265,0.31353920698165894,0.4084033668041229,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.31353920698165894},{"x":0.38655462861061096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3680672347545624,0.31353920698165894,0.38655462861061096,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3630252182483673,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3277909755706787},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35798320174217224,0.31353920698165894,0.3630252182483673,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توحید","boundary":[0.3210084140300751,0.31353920698165894,0.3529411852359772,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.31353920698165894},{"x":0.31596639752388,"y":0.31353920698165894},{"x":0.31596639752388,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیزاده","boundary":[0.2806722819805145,0.31353920698165894,0.31596639752388,0.3277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2806722819805145,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2756722819805145,0.2732850306034088,0.7260084199905396,0.3347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.34916865825653076},{"x":0.556302547454834,"y":0.34916865825653076},{"x":0.556302547454834,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5126050710678101,0.34916865825653076,0.556302547454834,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5092437267303467,0.34916865825653076,0.5126050710678101,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکرم","boundary":[0.48067227005958557,0.34916865825653076,0.5025210380554199,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.4453781545162201,0.34916865825653076,0.4756302535533905,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5714285969734192,0.36579573154449463,0.5966386795043945,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5462185144424438,0.36579573154449463,0.5663865804672241,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38123515248298645},{"x":0.534453809261322,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.36579573154449463,0.5378151535987854,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.36579573154449463,0.5260504484176636,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48067227005958557,0.36579573154449463,0.4941176474094391,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.36579573154449463,0.48235294222831726,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38123515248298645},{"x":0.440336138010025,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.36579573154449463,0.4722689092159271,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.36579573154449463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.36579573154449463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.36579573154449463,0.43529412150382996,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.38361045718193054,0.5865546464920044,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39667457342147827},{"x":0.534453809261322,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.38361045718193054,0.5529412031173706,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.38361045718193054,0.5327731370925903,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39667457342147827},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.38361045718193054,0.5243697762489319,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.38361045718193054,0.4605042040348053,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.40142518281936646,0.5647059082984924,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.40142518281936646,0.5361344814300537,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.40142518281936646,0.5058823823928833,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40142518281936646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40142518281936646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.40142518281936646,0.49747899174690247,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.40142518281936646},{"x":0.47058823704719543,"y":0.40142518281936646},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.40142518281936646,0.47058823704719543,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4144892990589142},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.34216865825653076,0.6016386795043945,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5210084319114685,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.4180522561073303,0.5445378422737122,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5142857432365417,"y":0.43111640214920044},{"x":0.49747899174690247,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.4180522561073303,0.5142857432365417,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4180522561073303,0.4941176474094391,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4168646037578583},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43111640214920044},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.4571428596973419,0.4168646037578583,0.48739495873451233,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5495798587799072,"y":0.450118750333786},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5058823823928833,0.43586698174476624,0.5495798587799072,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.43586698174476624},{"x":0.49747899174690247,"y":0.43586698174476624},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.43586698174476624,0.49747899174690247,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4346793293952942},{"x":0.48067227005958557,"y":0.43586698174476624},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.45210084319114685,0.4346793293952942,0.48067227005958557,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.45368170738220215,0.5647059082984924,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.45368170738220215,0.5310924649238586,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.46674585342407227},{"x":0.462184876203537,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳۷۰.۰۰۰","boundary":[0.462184876203537,0.45368170738220215,0.5176470875740051,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.45368170738220215,0.4588235318660736,0.46674585342407227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5680672526359558,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5647059082984924,"y":0.470308780670166},{"x":0.440336138010025,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4386974823474884,0.40986460375785827,0.5697059082984924,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.47980996966362},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47980996966362},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.47980996966362,0.6386554837226868,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.47980996966362},{"x":0.610084056854248,"y":0.47980996966362},{"x":0.610084056854248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.583193302154541,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.47980996966362,0.610084056854248,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.47980996966362},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47980996966362},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49168646335601807},{"x":0.556302547454834,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.47980996966362,0.5764706134796143,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.47980996966362},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47980996966362},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.47980996966362,0.5512605309486389,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.47980996966362},{"x":0.507563054561615,"y":0.47980996966362},{"x":0.507563054561615,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48235294222831726,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.47980996966362,0.507563054561615,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.47980996966362},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47980996966362},{"x":0.4756302535533905,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4436974823474884,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.47980996966362,0.4756302535533905,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.47980996966362},{"x":0.43697479367256165,"y":0.47980996966362},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49168646335601807},{"x":0.40168067812919617,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.47980996966362,0.43697479367256165,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.47980996966362},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47980996966362},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.47980996966362,0.3966386616230011,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.47980996966362},{"x":0.37310925126075745,"y":0.47980996966362},{"x":0.37310925126075745,"y":0.49168646335601807},{"x":0.37142857909202576,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.47980996966362,0.37310925126075745,0.49168646335601807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.47980996966362},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47980996966362},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49168646335601807},{"x":0.37142857909202576,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.47280996966362,0.6436554837226868,0.4986864633560181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6285714507102966,0.5023753046989441,0.6789916157722473,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5023753046989441,0.6302521228790283,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5848739743232727,0.5023753046989441,0.6084033846855164,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زادگان","boundary":[0.5512605309486389,0.5023753046989441,0.5798319578170776,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5445378422737122,0.5023753046989441,0.5495798587799072,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.48403361439704895,0.5023753046989441,0.5394958257675171,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.5023753046989441,0.4789915978908539,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5023753046989441},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5023753046989441},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۲","boundary":[0.43529412150382996,0.5023753046989441,0.47058823704719543,0.5142517685890198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5142517685890198},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43029412150382995,0.4953753046989441,0.6839916157722473,0.5212517685890198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Sharifzadegan","boundary":[0.4252100884914398,0.5154394507408142,0.4941176474094391,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5142517685890198},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5142517685890198},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.4941176474094391,0.5142517685890198,0.49747899174690247,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Mohammad","boundary":[0.5042017102241516,0.5142517685890198,0.5630252361297607,0.5249406099319458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Hossein","boundary":[0.5697479248046875,0.5142517685890198,0.6067227125167847,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.5084394507408142,0.6117227125167847,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5570071339607239},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".۱۳۹۷","boundary":[0.42352941632270813,0.5558194518089294,0.45546218752861023,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5570071339607239},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.5488194518089294,0.46046218752861023,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7008403539657593,0.5249406099319458,0.7310924530029297,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5249406099319458,0.6957983374595642,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.5249406099319458,0.6873949766159058,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5391923785209656},{"x":0.63193279504776,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.63193279504776,0.5249406099319458,0.6689075827598572,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5249406099319458,0.6302521228790283,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656},{"x":0.578151285648346,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.578151285648346,0.5249406099319458,0.6084033846855164,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5428571701049805,0.5249406099319458,0.5731092691421509,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5391923785209656},{"x":0.529411792755127,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.529411792755127,0.5249406099319458,0.5411764979362488,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.5249406099319458,0.5243697762489319,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5391923785209656},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.48403361439704895,0.5249406099319458,0.5159664154052734,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5391923785209656},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.43697479367256165,0.5249406099319458,0.4789915978908539,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5249406099319458},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5249406099319458},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5391923785209656},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.40336135029792786,0.5249406099319458,0.43361344933509827,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5391923785209656},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.37310925126075745,0.5249406099319458,0.40168067812919617,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5249406099319458},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5249406099319458},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3663865625858307,0.5249406099319458,0.36974790692329407,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.3361344635486603,0.5249406099319458,0.3613445460796356,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.3042016923427582,0.5249406099319458,0.3294117748737335,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2991596758365631,0.5249406099319458,0.3025210201740265,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5391923785209656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.25882354378700256,0.5249406099319458,0.29243698716163635,0.5391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25382354378700256,0.5179406099319458,0.7360924530029297,0.5461923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.5415676832199097,0.6084033846855164,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5747899413108826,0.5415676832199097,0.5983193516731262,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5630252361297607,0.5415676832199097,0.5731092691421509,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5415676832199097},{"x":0.561344563961029,"y":0.5415676832199097},{"x":0.561344563961029,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5596638917922974,0.5415676832199097,0.561344563961029,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.4907563030719757,0.5415676832199097,0.5529412031173706,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5546318292617798},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.45546218752861023,0.5415676832199097,0.48571428656578064,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زادگان","boundary":[0.4252100884914398,0.5415676832199097,0.45378151535987854,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5415676832199097},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5415676832199097},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5546318292617798},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.5415676832199097,0.42184874415397644,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5415676832199097},{"x":0.413445383310318,"y":0.5415676832199097},{"x":0.413445383310318,"y":0.5546318292617798},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.38991597294807434,0.5415676832199097,0.413445383310318,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندایی","boundary":[0.35966387391090393,0.5415676832199097,0.3848739564418793,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5546318292617798},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوسی","boundary":[0.32436975836753845,0.5415676832199097,0.35630252957344055,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5558194518089294},{"x":0.702521026134491,"y":0.5546318292617798},{"x":0.702521026134491,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6521008610725403,0.5558194518089294,0.702521026134491,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.5558194518089294,0.6487395167350769,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5558194518089294,0.6302521228790283,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5815126299858093,0.5558194518089294,0.6067227125167847,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5688835978507996},{"x":0.578151285648346,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.578151285648346,0.5558194518089294,0.5815126299858093,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5361344814300537,0.5558194518089294,0.5714285969734192,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5570071339607239},{"x":0.529411792755127,"y":0.5558194518089294},{"x":0.529411792755127,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5025210380554199,0.5570071339607239,0.529411792755127,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5570071339607239},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5570071339607239},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5688835978507996},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46722689270973206,0.5570071339607239,0.49747899174690247,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5688835978507996},{"x":0.462184876203537,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.5570071339607239,0.4638655483722687,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5688835978507996,0.7176470756530762,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6336134672164917,0.5688835978507996,0.6638655662536621,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5688835978507996,0.6302521228790283,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.570071280002594},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.5798319578170776,0.570071280002594,0.6067227125167847,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.570071280002594},{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594},{"x":0.578151285648346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.570071280002594,0.578151285648346,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.570071280002594},{"x":0.5714285969734192,"y":0.570071280002594},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5495798587799072,0.570071280002594,0.5714285969734192,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.570071280002594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.570071280002594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5445378422737122,0.570071280002594,0.5495798587799072,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.570071280002594},{"x":0.5361344814300537,"y":0.570071280002594},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵۱۰","boundary":[0.5159664154052734,0.570071280002594,0.5361344814300537,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.570071280002594},{"x":0.5142857432365417,"y":0.570071280002594},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5008403658866882,0.570071280002594,0.5142857432365417,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.570071280002594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.570071280002594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5843230485916138},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.570071280002594,0.49915966391563416,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.570071280002594},{"x":0.4924369752407074,"y":0.570071280002594},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.46890756487846375,0.570071280002594,0.4924369752407074,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5712589025497437},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5712589025497437},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.5712589025497437,0.46554622054100037,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5843230485916138},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.43361344933509827,0.5712589025497437,0.4571428596973419,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42352941632270813,0.5712589025497437,0.4268907606601715,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5712589025497437},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5843230485916138},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.38991597294807434,0.5712589025497437,0.41848739981651306,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.5712589025497437,0.38991597294807434,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5855106711387634},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31936975836753845,0.5345676832199097,0.7226470756530762,0.5925106711387634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6672269105911255,"y":0.599762499332428},{"x":0.63193279504776,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.5866983532905579,0.6672269105911255,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428},{"x":0.6268907785415649,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5866983532905579,0.6302521228790283,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6084033846855164,"y":0.599762499332428},{"x":0.583193302154541,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.583193302154541,0.5866983532905579,0.6084033846855164,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5866983532905579},{"x":0.578151285648346,"y":0.5866983532905579},{"x":0.578151285648346,"y":0.599762499332428},{"x":0.556302547454834,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.556302547454834,0.5866983532905579,0.578151285648346,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5512605309486389,"y":0.599762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5866983532905579,0.5512605309486389,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5411764979362488,"y":0.599762499332428},{"x":0.49915966391563416,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.49915966391563416,0.5866983532905579,0.5411764979362488,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4941176474094391,"y":0.599762499332428},{"x":0.4571428596973419,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.5866983532905579,0.4941176474094391,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5866983532905579},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5866983532905579},{"x":0.45210084319114685,"y":0.599762499332428},{"x":0.4252100884914398,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4252100884914398,0.5866983532905579,0.45210084319114685,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5866983532905579},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5866983532905579},{"x":0.42016807198524475,"y":0.599762499332428},{"x":0.38991597294807434,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38991597294807434,0.5866983532905579,0.42016807198524475,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5866983532905579},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5866983532905579},{"x":0.38655462861061096,"y":0.599762499332428},{"x":0.3831932842731476,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3831932842731476,0.5866983532905579,0.38655462861061096,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3764705955982208,"y":0.599762499332428},{"x":0.35462185740470886,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۸۲","boundary":[0.35462185740470886,0.5866983532905579,0.3764705955982208,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6672269105911255,"y":0.599762499332428},{"x":0.35462185740470886,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34962185740470886,0.5796983532905579,0.6722269105911255,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6009501218795776},{"x":0.658823549747467,"y":0.6009501218795776},{"x":0.658823549747467,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.6009501218795776,0.658823549747467,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6009501218795776,0.6302521228790283,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7042016983032227,0.6152018904685974,0.7394958138465881,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.6163895726203918,0.7008403539657593,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.6163895726203918,0.6638655662536621,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6163895726203918,0.6302521228790283,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5899159908294678,0.6163895726203918,0.6067227125167847,0.6270784139633179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5849159908294678,0.5939501218795776,0.7444958138465881,0.6340784139633179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6425178050994873},{"x":0.63193279504776,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.6306413412094116,0.6739495992660522,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6306413412094116,0.6302521228790283,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5899159908294678,0.6306413412094116,0.6067227125167847,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5697479248046875,0.6306413412094116,0.5882353186607361,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5680672526359558,0.6306413412094116,0.5714285969734192,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6306413412094116},{"x":0.561344563961029,"y":0.6306413412094116},{"x":0.561344563961029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5226891040802002,0.6306413412094116,0.561344563961029,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5193277597427368,0.6306413412094116,0.5226891040802002,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.4907563030719757,0.6306413412094116,0.5142857432365417,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6306413412094116,0.4907563030719757,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6579572558403015},{"x":0.658823549747467,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.658823549747467,0.6448931097984314,0.6873949766159058,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6448931097984314},{"x":0.653781533241272,"y":0.6448931097984314},{"x":0.653781533241272,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6285714507102966,0.6448931097984314,0.653781533241272,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6448931097984314,0.6302521228790283,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5798319578170776,0.6448931097984314,0.6067227125167847,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5512605309486389,0.6448931097984314,0.5731092691421509,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.646080732345581},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5058823823928833,0.646080732345581,0.5462185144424438,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.646080732345581},{"x":0.5008403658866882,"y":0.646080732345581},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.46890756487846375,0.646080732345581,0.5008403658866882,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.646080732345581},{"x":0.4638655483722687,"y":0.646080732345581},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6591448783874512},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.43697479367256165,0.646080732345581,0.4638655483722687,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.646080732345581},{"x":0.43529412150382996,"y":0.646080732345581},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.646080732345581,0.43529412150382996,0.6591448783874512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4269327771663666,0.6236413412094116,0.6923949766159058,0.6661448783874512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6655462384223938,"y":0.673396646976471},{"x":0.6302521228790283,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.6603325605392456,0.6655462384223938,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6302521228790283,"y":0.673396646976471},{"x":0.6268907785415649,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6603325605392456,0.6302521228790283,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6084033846855164,"y":0.673396646976471},{"x":0.578151285648346,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.578151285648346,0.6603325605392456,0.6084033846855164,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5714285969734192,"y":0.673396646976471},{"x":0.5462185144424438,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5462185144424438,0.6603325605392456,0.5714285969734192,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5411764979362488,"y":0.673396646976471},{"x":0.534453809261322,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.534453809261322,0.6603325605392456,0.5411764979362488,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6603325605392456},{"x":0.529411792755127,"y":0.6603325605392456},{"x":0.529411792755127,"y":0.673396646976471},{"x":0.5058823823928833,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5058823823928833,0.6603325605392456,0.529411792755127,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5008403658866882,"y":0.673396646976471},{"x":0.4941176474094391,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4941176474094391,0.6603325605392456,0.5008403658866882,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6603325605392456},{"x":0.489075630903244,"y":0.6603325605392456},{"x":0.489075630903244,"y":0.673396646976471},{"x":0.4588235318660736,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.4588235318660736,0.6603325605392456,0.489075630903244,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45378151535987854,"y":0.673396646976471},{"x":0.4470588266849518,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4470588266849518,0.6603325605392456,0.45378151535987854,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4420168101787567,"y":0.673396646976471},{"x":0.41848739981651306,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.41848739981651306,0.6603325605392456,0.4420168101787567,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4151260554790497,"y":0.673396646976471},{"x":0.3966386616230011,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3966386616230011,0.6603325605392456,0.4151260554790497,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6603325605392456},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6603325605392456},{"x":0.39159664511680603,"y":0.673396646976471},{"x":0.3630252182483673,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3630252182483673,0.6603325605392456,0.39159664511680603,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3613445460796356,"y":0.673396646976471},{"x":0.32436975836753845,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.32436975836753845,0.6603325605392456,0.3613445460796356,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6655462384223938,"y":0.673396646976471},{"x":0.32436975836753845,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.31936975836753845,0.6533325605392456,0.6705462384223938,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4907563030719757,0.6021377444267273,0.5394958257675171,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5462185144424438,0.6021377444267273,0.5663865804672241,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۱۴۶","boundary":[0.5731092691421509,0.6021377444267273,0.6084033846855164,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.5951377444267273,0.6134033846855164,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.673396646976471},{"x":0.32436975836753845,"y":0.673396646976471},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sustainable","boundary":[0.2689075767993927,0.673396646976471,0.32436975836753845,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.673396646976471},{"x":0.3932773172855377,"y":0.673396646976471},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"development","boundary":[0.3294117748737335,0.673396646976471,0.3932773172855377,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.673396646976471},{"x":0.40504202246665955,"y":0.673396646976471},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3983193337917328,0.673396646976471,0.40504202246665955,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.673396646976471},{"x":0.4285714328289032,"y":0.673396646976471},{"x":0.4285714328289032,"y":0.684085488319397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.4100840389728546,0.673396646976471,0.4285714328289032,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6745843291282654},{"x":0.440336138010025,"y":0.6745843291282654},{"x":0.440336138010025,"y":0.684085488319397},{"x":0.43361344933509827,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.43361344933509827,0.6745843291282654,0.440336138010025,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4789915978908539,"y":0.684085488319397},{"x":0.4436974823474884,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Qazvin","boundary":[0.4436974823474884,0.6745843291282654,0.4789915978908539,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4907563030719757,"y":0.684085488319397},{"x":0.48403361439704895,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.48403361439704895,0.6745843291282654,0.4907563030719757,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5680672526359558,"y":0.684085488319397},{"x":0.4957983195781708,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Environmental","boundary":[0.4957983195781708,0.6745843291282654,0.5680672526359558,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6084033846855164,"y":0.684085488319397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.5747899413108826,0.6745843291282654,0.6084033846855164,0.684085488319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.673396646976471},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6084033846855164,"y":0.684085488319397},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2639075767993927,0.6663966469764709,0.6134033846855164,0.691085488319397],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5798319578170776,0.6864607930183411,0.6067227125167847,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5478991866111755,0.6852731704711914,0.5747899413108826,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5361344814300537,0.6852731704711914,0.5411764979362488,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6852731704711914},{"x":0.529411792755127,"y":0.6852731704711914},{"x":0.529411792755127,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5008403658866882,0.6852731704711914,0.529411792755127,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6983373165130615},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48067227005958557,0.6852731704711914,0.5008403658866882,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6983373165130615},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.43697479367256165,0.6852731704711914,0.4739495813846588,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6852731704711914},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6852731704711914},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.3983193337917328,0.6852731704711914,0.43697479367256165,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6971496343612671},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.39159664511680603,0.6852731704711914,0.3966386616230011,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.684085488319397},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6852731704711914},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-Sustainable","boundary":[0.2537815272808075,0.684085488319397,0.43361344933509827,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.684085488319397},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"development","boundary":[0.3193277418613434,0.684085488319397,0.3815126121044159,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.684085488319397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2487815272808075,0.677085488319397,0.6117227125167847,0.7065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Environmental","boundary":[0.4907563030719757,0.6971496343612671,0.5630252361297607,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.5697479248046875,0.6983373165130615,0.6016806960105896,0.7090261578559875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4857563030719757,0.6901496343612671,0.6066806960105896,0.7160261578559876],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7090261578559875,0.6991596817970276,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.7090261578559875,0.6605042219161987,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7090261578559875,0.6302521228790283,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندایی","boundary":[0.5815126299858093,0.7090261578559875,0.6067227125167847,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طوسی","boundary":[0.5462185144424438,0.7102137804031372,0.5747899413108826,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.7102137804031372,0.5428571701049805,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7102137804031372},{"x":0.534453809261322,"y":0.7102137804031372},{"x":0.534453809261322,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.5109243988990784,0.7102137804031372,0.534453809261322,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7220902442932129},{"x":0.507563054561615,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.7102137804031372,0.5109243988990784,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.4739495813846588,0.7102137804031372,0.5008403658866882,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7102137804031372},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7102137804031372},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46554622054100037,0.7102137804031372,0.46890756487846375,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6991596817970276,"y":0.735154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7232779264450073,0.6991596817970276,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6605042219161987,"y":0.735154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.7232779264450073,0.6605042219161987,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.724465548992157},{"x":0.6302521228790283,"y":0.724465548992157},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.724465548992157,0.6302521228790283,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.724465548992157},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.724465548992157,0.6067227125167847,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.724465548992157},{"x":0.5647059082984924,"y":0.724465548992157},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5378151535987854,0.724465548992157,0.5647059082984924,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.724465548992157},{"x":0.5327731370925903,"y":0.724465548992157},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.49915966391563416,0.724465548992157,0.5327731370925903,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7399049997329712},{"x":0.707563042640686,"y":0.7399049997329712},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7399049997329712,0.707563042640686,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7399049997329712,0.6907563209533691,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.7399049997329712,0.6605042219161987,0.7505938410758972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7102137804031372},{"x":0.707563042640686,"y":0.7078384757041931},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46054622054100036,0.7032137804031372,0.712563042640686,0.7587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹۷","boundary":[0.5764706134796143,0.7399049997329712,0.6067227125167847,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.5647059082984924,0.7399049997329712,0.5697479248046875,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"ش","boundary":[0.5596638917922974,0.7399049997329712,0.5630252361297607,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۸۶","boundary":[0.5361344814300537,0.7399049997329712,0.5478991866111755,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"ت","boundary":[0.5277311205863953,0.7399049997329712,0.5327731370925903,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"/","boundary":[0.5193277597427368,0.7399049997329712,0.5226891040802002,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HC۴۸۰","boundary":[0.4756302535533905,0.7399049997329712,0.5159664154052734,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.764845609664917},{"x":0.6924369931221008,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7553443908691406,0.7092437148094177,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6907563209533691,"y":0.764845609664917},{"x":0.6672269105911255,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6672269105911255,0.7553443908691406,0.6907563209533691,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7565320730209351},{"x":0.658823549747467,"y":0.7553443908691406},{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917},{"x":0.6336134672164917,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6336134672164917,0.7565320730209351,0.658823549747467,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6285714507102966,"y":0.764845609664917},{"x":0.6268907785415649,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7565320730209351,0.6285714507102966,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7142857313156128,0.7695962190628052,0.7445378303527832,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7802850604057312},{"x":0.653781533241272,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.653781533241272,0.7695962190628052,0.7092437148094177,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6336134672164917,0.7695962190628052,0.6487395167350769,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7695962190628052,0.6302521228790283,0.7802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.7329049997329712,0.7495378303527832,0.7872850604057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.7897862195968628,0.5445378422737122,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7885985970497131,0.5260504484176636,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8004750609397888},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7874109148979187,0.5008403658866882,0.8004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8028503656387329},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.7804109148979187,0.5495378422737122,0.8098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.754156768321991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.754156768321991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۳۳/۷۰۹۵۵۳۶۲۲","boundary":[0.5092437267303467,0.754156768321991,0.6067227125167847,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.754156768321991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.754156768321991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.747156768321991,0.6117227125167847,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۱۶۵۱۷۲","boundary":[0.5529412031173706,0.7695962190628052,0.6067227125167847,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.7625962190628052,0.6117227125167847,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8028503656387329},{"x":0.556302547454834,"y":0.8016626834869385},{"x":0.556302547454834,"y":0.8135392069816589},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8028503656387329,0.556302547454834,0.8135392069816589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5731092691421509,"y":0.826603353023529},{"x":0.4268907606601715,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8135392069816589,0.5731092691421509,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5731092691421509,"y":0.826603353023529},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.7958503656387329,0.5781092691421509,0.8336033530235291],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/QDHmDJkirhpNpxGK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/sNKYdFqDMDXmTZsT.jpg","blurred":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/cHNcBWQSkPInVVZT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002385255055869277,0.9986724807354582,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22327791154384613},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.20783847570419312,0.5495798587799072,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22327791154384613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45210084319114685,0.20783847570419312,0.4924369752407074,0.22327791154384613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22327791154384613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44710084319114685,0.2008384757041931,0.5545798587799072,0.23027791154384614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7361344695091248,0.24584323167800903,0.7848739624023438,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.24584323167800903,0.7344537973403931,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7260924530029297,0.23884323167800903,0.7898739624023438,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.24584323167800903},{"x":0.27394959330558777,"y":0.24584323167800903},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2577197253704071},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24369747936725616,0.24584323167800903,0.27394959330558777,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویک","boundary":[0.2235294133424759,0.24584323167800903,0.2386554628610611,0.2577197253704071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24584323167800903},{"x":0.27394959330558777,"y":0.24584323167800903},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2185294133424759,0.23884323167800903,0.2789495933055878,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7546218633651733,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7546218633651733,0.27909737825393677,0.7848739624023438,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7495798468589783,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.7092437148094177,0.27909737825393677,0.7495798468589783,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7042016983032227,"y":0.294536828994751},{"x":0.6638655662536621,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6638655662536621,0.27909737825393677,0.7042016983032227,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.294536828994751},{"x":0.658823549747467,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.27909737825393677,0.6621848940849304,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.294536828994751},{"x":0.6151260733604431,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6151260733604431,0.27909737825393677,0.6521008610725403,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.294536828994751},{"x":0.6084033846855164,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.27909737825393677,0.6134454011917114,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6033613681793213,"y":0.294536828994751},{"x":0.5731092691421509,"y":0.294536828994751}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5731092691421509,0.27909737825393677,0.6033613681793213,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5680672526359558,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5680672526359558,"y":0.294536828994751},{"x":0.5361344814300537,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5361344814300537,0.27909737825393677,0.5680672526359558,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.294536828994751},{"x":0.5243697762489319,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.27909737825393677,0.5310924649238586,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5210084319114685,"y":0.294536828994751},{"x":0.4924369752407074,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4924369752407074,0.27909737825393677,0.5210084319114685,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4907563030719757,"y":0.294536828994751},{"x":0.4420168101787567,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.4420168101787567,0.27909737825393677,0.4907563030719757,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.27909737825393677},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27909737825393677},{"x":0.43529412150382996,"y":0.294536828994751},{"x":0.3966386616230011,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.3966386616230011,0.27909737825393677,0.43529412150382996,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.27909737825393677},{"x":0.39159664511680603,"y":0.27909737825393677},{"x":0.39159664511680603,"y":0.294536828994751},{"x":0.34117648005485535,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.34117648005485535,0.27909737825393677,0.39159664511680603,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3361344635486603,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3361344635486603,"y":0.294536828994751},{"x":0.3008403480052948,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.3008403480052948,0.27909737825393677,0.3361344635486603,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2991596758365631,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2991596758365631,"y":0.294536828994751},{"x":0.25882354378700256,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.25882354378700256,0.27909737825393677,0.2991596758365631,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.25882354378700256,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25382354378700256,0.27209737825393676,0.7898739624023438,0.301536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.3004750609397888,0.7159664034843445,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7210084199905396,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7210084199905396,0.3004750609397888,0.7243697643280029,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"SEA","boundary":[0.7260504364967346,0.3004750609397888,0.7546218633651733,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7579832077026367,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.3004750609397888,0.7613445520401001,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7109664034843445,0.2934750609397888,0.7663445520401001,0.31816390228271485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2218487411737442,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.37410926818847656,0.2218487411737442,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2218487411737442,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.36710926818847656,0.2268487411737442,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.33372920751571655,0.7848739624023438,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7495798468589783,0.33372920751571655,0.7546218633651733,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.33372920751571655,0.7445378303527832,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.33372920751571655,0.7126050591468811,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6705882549285889,0.33372920751571655,0.7042016983032227,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6571428775787354,0.33372920751571655,0.6655462384223938,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6134454011917114,0.33372920751571655,0.6521008610725403,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.33372920751571655,0.6084033846855164,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.5680672526359558,0.33372920751571655,0.6000000238418579,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.33372920751571655},{"x":0.561344563961029,"y":0.33372920751571655},{"x":0.561344563961029,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5260504484176636,0.33372920751571655,0.561344563961029,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.4756302535533905,0.33372920751571655,0.5210084319114685,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.4420168101787567,0.33372920751571655,0.4722689092159271,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.33372920751571655},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33372920751571655},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3479810059070587},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.40504202246665955,0.33372920751571655,0.43865546584129333,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3966386616230011,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3479810059070587},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.39159664511680603,0.33372920751571655,0.3966386616230011,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.33372920751571655},{"x":0.38655462861061096,"y":0.33372920751571655},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3479810059070587},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.35966387391090393,0.33372920751571655,0.38655462861061096,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.33372920751571655},{"x":0.35462185740470886,"y":0.33372920751571655},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3462184965610504,0.33372920751571655,0.35462185740470886,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.33372920751571655},{"x":0.34117648005485535,"y":0.33372920751571655},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3479810059070587},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.30924370884895325,0.33372920751571655,0.34117648005485535,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3042016923427582,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.2705882489681244,0.33372920751571655,0.3042016923427582,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2655462324619293,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.2369747906923294,0.33372920751571655,0.2655462324619293,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..۳","boundary":[0.21512605249881744,0.33372920751571655,0.23193277418613434,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7630252242088318,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰۱.","boundary":[0.7445378303527832,0.35154393315315247,0.7630252242088318,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6991596817970276,0.35154393315315247,0.7378151416778564,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.6554622054100037,0.35154393315315247,0.6941176652908325,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6134454011917114,0.35154393315315247,0.6504201889038086,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5764706134796143,0.35154393315315247,0.6084033846855164,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5428571701049805,0.35154393315315247,0.5697479248046875,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5394958257675171,0.35154393315315247,0.5428571701049805,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.5008403658866882,0.35154393315315247,0.5327731370925903,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.4789915978908539,0.35154393315315247,0.4957983195781708,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.35154393315315247,0.4756302535533905,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46722689270973206,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.4470588266849518,0.35154393315315247,0.46722689270973206,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3681710362434387},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.40504202246665955,0.35154393315315247,0.4420168101787567,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4000000059604645,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.35154393315315247,0.4000000059604645,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.35154393315315247},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35154393315315247},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخریب","boundary":[0.3529411852359772,0.35154393315315247,0.38991597294807434,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3512605130672455,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.3176470696926117,0.35154393315315247,0.3512605130672455,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.35154393315315247},{"x":0.31596639752388,"y":0.35154393315315247},{"x":0.31596639752388,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.2823529541492462,0.35154393315315247,0.31596639752388,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.35154393315315247},{"x":0.27563026547431946,"y":0.35154393315315247},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2705882489681244,0.35154393315315247,0.27563026547431946,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.26386556029319763,"y":0.35154393315315247},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.23025210201740265,0.35154393315315247,0.26386556029319763,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3871733844280243},{"x":0.707563042640686,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.707563042640686,0.37173396348953247,0.7378151416778564,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.37173396348953247},{"x":0.702521026134491,"y":0.37173396348953247},{"x":0.702521026134491,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.37173396348953247,0.702521026134491,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6672269105911255,0.37173396348953247,0.6924369931221008,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6336134672164917,0.37173396348953247,0.6638655662536621,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.37173396348953247},{"x":0.63193279504776,"y":0.37173396348953247},{"x":0.63193279504776,"y":0.3871733844280243},{"x":0.605042040348053,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.605042040348053,0.37173396348953247,0.63193279504776,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5663865804672241,0.37173396348953247,0.5983193516731262,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.37173396348953247},{"x":0.561344563961029,"y":0.37173396348953247},{"x":0.561344563961029,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.5277311205863953,0.37173396348953247,0.561344563961029,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5092437267303467,0.37173396348953247,0.5210084319114685,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویارویی","boundary":[0.4588235318660736,0.37173396348953247,0.5042017102241516,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.37173396348953247},{"x":0.45378151535987854,"y":0.37173396348953247},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4470588266849518,0.37173396348953247,0.45378151535987854,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4420168101787567,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4302521049976349,0.37173396348953247,0.4420168101787567,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7478991746902466,0.3919239938259125,0.7630252242088318,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.3919239938259125,0.7462185025215149,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.7042016983032227,0.3919239938259125,0.7394958138465881,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.6672269105911255,0.3919239938259125,0.6974790096282959,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6285714507102966,0.3919239938259125,0.6605042219161987,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.3919239938259125,0.6235294342041016,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.5865546464920044,0.3919239938259125,0.6134454011917114,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3919239938259125},{"x":0.583193302154541,"y":0.3919239938259125},{"x":0.583193302154541,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستور","boundary":[0.5512605309486389,0.3919239938259125,0.583193302154541,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.5142857432365417,0.3919239938259125,0.5462185144424438,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4907563030719757,0.3919239938259125,0.5058823823928833,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4588235318660736,0.3919239938259125,0.48571428656578064,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3919239938259125},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3919239938259125},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4268907606601715,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4268907606601715,0.3919239938259125,0.44873949885368347,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3919239938259125},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3919239938259125},{"x":0.42184874415397644,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3764705955982208,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویارویی","boundary":[0.3764705955982208,0.3919239938259125,0.42184874415397644,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3919239938259125},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3919239938259125},{"x":0.37142857909202576,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3663865625858307,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3663865625858307,0.3919239938259125,0.37142857909202576,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3613445460796356,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3310924470424652,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.3310924470424652,0.3919239938259125,0.3613445460796356,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3919239938259125},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3919239938259125},{"x":0.32773110270500183,"y":0.40617576241493225},{"x":0.29411765933036804,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.29411765933036804,0.3919239938259125,0.32773110270500183,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3919239938259125},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3919239938259125},{"x":0.29075631499290466,"y":0.40617576241493225},{"x":0.26218488812446594,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.26218488812446594,0.3919239938259125,0.29075631499290466,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2521008551120758,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.23193277418613434,0.3919239938259125,0.2521008551120758,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3919239938259125},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3919239938259125,0.22689075767993927,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.707563042640686,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱","boundary":[0.707563042640686,0.4097387194633484,0.7344537973403931,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.4097387194633484,0.7058823704719543,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6672269105911255,0.4097387194633484,0.6991596817970276,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6436975002288818,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.4097387194633484,0.6621848940849304,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42399048805236816},{"x":0.605042040348053,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلوب","boundary":[0.605042040348053,0.4097387194633484,0.6352941393852234,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رم","boundary":[0.5882353186607361,0.4097387194633484,0.6000000238418579,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4097387194633484},{"x":0.583193302154541,"y":0.4097387194633484},{"x":0.583193302154541,"y":0.4251781404018402},{"x":0.578151285648346,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578151285648346,0.4097387194633484,0.583193302154541,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.5378151535987854,0.4097387194633484,0.5764706134796143,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۸","boundary":[0.5025210380554199,0.4097387194633484,0.5310924649238586,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4097387194633484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4097387194633484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4957983195781708,0.4097387194633484,0.49915966391563416,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4251781404018402},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.4097387194633484,0.4907563030719757,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4251781404018402},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.44873949885368347,0.4097387194633484,0.4789915978908539,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.4084033668041229,0.4097387194633484,0.4436974823474884,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4097387194633484},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4097387194633484},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.3529411852359772,0.4097387194633484,0.40336135029792786,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3310924470424652,0.4097387194633484,0.3462184965610504,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.2991596758365631,0.4097387194633484,0.3193277418613434,0.4251781404018402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.32672920751571655,0.7898739624023438,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6941176652908325,0.4323040246963501,0.7042016983032227,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6672269105911255,0.43111640214920044,0.6873949766159058,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.658823549747467,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۲","boundary":[0.6302521228790283,0.4299287497997284,0.658823549747467,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.450118750333786},{"x":0.7344537973403931,"y":0.450118750333786},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱","boundary":[0.7058823704719543,0.450118750333786,0.7344537973403931,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.450118750333786},{"x":0.7042016983032227,"y":0.450118750333786},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.450118750333786,0.7042016983032227,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.450118750333786},{"x":0.6974790096282959,"y":0.450118750333786},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنفرانس","boundary":[0.6504201889038086,0.450118750333786,0.6974790096282959,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.450118750333786},{"x":0.6453781723976135,"y":0.450118750333786},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4643705487251282},{"x":0.610084056854248,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.610084056854248,0.450118750333786,0.6453781723976135,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.450118750333786},{"x":0.6117647290229797,"y":0.450118750333786},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5764706134796143,0.450118750333786,0.6117647290229797,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.450118750333786},{"x":0.5697479248046875,"y":0.450118750333786},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.450118750333786,0.5697479248046875,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.450118750333786},{"x":0.5596638917922974,"y":0.450118750333786},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5277311205863953,0.450118750333786,0.5596638917922974,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.450118750333786},{"x":0.5210084319114685,"y":0.450118750333786},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4643705487251282},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.49915966391563416,0.450118750333786,0.5210084319114685,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.450118750333786},{"x":0.4924369752407074,"y":0.450118750333786},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4643705487251282},{"x":0.462184876203537,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۸۷","boundary":[0.462184876203537,0.450118750333786,0.4924369752407074,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.450118750333786},{"x":0.45378151535987854,"y":0.450118750333786},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4151260554790497,0.450118750333786,0.45378151535987854,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.450118750333786},{"x":0.4100840389728546,"y":0.450118750333786},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4643705487251282},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملل","boundary":[0.38991597294807434,0.450118750333786,0.4100840389728546,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.450118750333786},{"x":0.3831932842731476,"y":0.450118750333786},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4643705487251282},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متحد","boundary":[0.35462185740470886,0.450118750333786,0.3831932842731476,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.450118750333786},{"x":0.3478991687297821,"y":0.450118750333786},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3445378243923187,0.450118750333786,0.3478991687297821,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.450118750333786},{"x":0.33781513571739197,"y":0.450118750333786},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.3008403480052948,0.450118750333786,0.33781513571739197,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.450118750333786},{"x":0.29411765933036804,"y":0.450118750333786},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4643705487251282},{"x":0.267226904630661,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هارلم","boundary":[0.267226904630661,0.450118750333786,0.29411765933036804,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.450118750333786},{"x":0.26218488812446594,"y":0.450118750333786},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برانتلند","boundary":[0.2235294133424759,0.450118750333786,0.26218488812446594,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22021008551120758,0.4051140241622925,0.7360924530029297,0.49274823141098023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.470308780670166},{"x":0.7142857313156128,"y":0.470308780670166},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48337292671203613},{"x":0.702521026134491,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.702521026134491,0.470308780670166,0.7142857313156128,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6773109436035156,0.46912112832069397,0.7008403539657593,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6436975002288818,0.46912112832069397,0.6689075827598572,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.5949580073356628,0.46912112832069397,0.6369748115539551,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5011876225471497},{"x":0.707563042640686,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱","boundary":[0.707563042640686,0.48812350630760193,0.7344537973403931,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.48812350630760193,0.7058823704719543,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنفرانس","boundary":[0.6554622054100037,0.48812350630760193,0.6991596817970276,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6201680898666382,0.48812350630760193,0.6487395167350769,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5882353186607361,0.48812350630760193,0.6184874176979065,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.48812350630760193},{"x":0.578151285648346,"y":0.48812350630760193},{"x":0.578151285648346,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.48812350630760193,0.578151285648346,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5378151535987854,0.48812350630760193,0.5697479248046875,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5109243988990784,0.48812350630760193,0.5327731370925903,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۲","boundary":[0.4739495813846588,0.48812350630760193,0.5042017102241516,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.48812350630760193},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48812350630760193},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4302521049976349,0.48812350630760193,0.46722689270973206,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.489311158657074},{"x":0.4252100884914398,"y":0.489311158657074},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5023753046989441},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملل","boundary":[0.40672269463539124,0.489311158657074,0.4252100884914398,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.489311158657074},{"x":0.40168067812919617,"y":0.489311158657074},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5023753046989441},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متحد","boundary":[0.37310925126075745,0.489311158657074,0.40168067812919617,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.489311158657074},{"x":0.3680672347545624,"y":0.489311158657074},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35630252957344055,0.489311158657074,0.3680672347545624,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.489311158657074},{"x":0.3512605130672455,"y":0.489311158657074},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5023753046989441},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریودوژانیرو","boundary":[0.29579833149909973,0.489311158657074,0.3512605130672455,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5023753046989441},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2907983314990997,0.46212112832069396,0.7394537973403931,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.510688841342926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.510688841342926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.510688841342926,0.7142857313156128,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.510688841342926},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6739495992660522,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دستور","boundary":[0.6739495992660522,0.5095011591911316,0.7058823704719543,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6705882549285889,"y":0.521377682685852},{"x":0.658823549747467,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.658823549747467,0.5083135366439819,0.6705882549285889,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6521008610725403,"y":0.521377682685852},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۱","boundary":[0.6403361558914185,0.5083135366439819,0.6521008610725403,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.5083135366439819,0.6352941393852234,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5415676832199097},{"x":0.707563042640686,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۱","boundary":[0.707563042640686,0.5273159146308899,0.7344537973403931,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.5273159146308899,0.7058823704719543,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6689075827598572,0.5273159146308899,0.6991596817970276,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.63193279504776,0.5273159146308899,0.6638655662536621,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هزاره","boundary":[0.6016806960105896,0.5273159146308899,0.6268907785415649,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5596638917922974,0.5273159146308899,0.5966386795043945,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5415676832199097},{"x":0.534453809261322,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملل","boundary":[0.534453809261322,0.5273159146308899,0.5546218752861023,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5273159146308899},{"x":0.529411792755127,"y":0.5273159146308899},{"x":0.529411792755127,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متحد","boundary":[0.5025210380554199,0.5273159146308899,0.529411792755127,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4924369752407074,0.5273159146308899,0.4957983195781708,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"MDGs","boundary":[0.4470588266849518,0.5273159146308899,0.4907563030719757,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4436974823474884,0.5273159146308899,0.4470588266849518,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5415676832199097},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.41680672764778137,0.5273159146308899,0.43697479367256165,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افق","boundary":[0.3949579894542694,0.5273159146308899,0.4100840389728546,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5273159146308899},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۵","boundary":[0.35630252957344055,0.5273159146308899,0.38823530077934265,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5273159146308899},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.5273159146308899,0.35462185740470886,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.3193277418613434,0.5273159146308899,0.3495798408985138,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5273159146308899},{"x":0.31596639752388,"y":0.5273159146308899},{"x":0.31596639752388,"y":0.5415676832199097},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.29075631499290466,0.5273159146308899,0.31596639752388,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27563026547431946,0.5273159146308899,0.2873949706554413,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.2504201829433441,0.5273159146308899,0.2722689211368561,0.5415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.510688841342926},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2471008551120758,0.4906246953010559,0.7377731251716614,0.5628194518089294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.43111640214920044,0.23025210201740265,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.43111640214920044,0.23529411852359772,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42411640214920043,0.24029411852359772,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.22857142984867096,"y":0.470308780670166},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.470308780670166,0.22857142984867096,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.22857142984867096,"y":0.470308780670166},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.463308780670166,0.23357142984867096,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5083135366439819},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5095011591911316,0.23025210201740265,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.5083135366439819,0.2369747906923294,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5025011591911316,0.2419747906923294,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5558194518089294},{"x":0.680672287940979,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۰۰","boundary":[0.680672287940979,0.5475059151649475,0.7109243869781494,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5558194518089294},{"x":0.680672287940979,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.5405059151649475,0.7159243869781494,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5486935973167419,0.23025210201740265,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.5475059151649475,0.23361344635486603,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5416935973167419,0.23861344635486603,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.22689075767993927,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5606959753036499,0.23189075767993927,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5866983532905579,0.22689075767993927,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5866983532905579,0.23361344635486603,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5796983532905579,0.23861344635486603,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7344537973403931,"y":0.58076012134552},{"x":0.7058823704719543,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۱","boundary":[0.7058823704719543,0.5665082931518555,0.7344537973403931,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.58076012134552},{"x":0.7042016983032227,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.5665082931518555,0.7042016983032227,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6974790096282959,"y":0.58076012134552},{"x":0.6655462384223938,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6655462384223938,0.5665082931518555,0.6974790096282959,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5665082931518555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5665082931518555},{"x":0.658823549747467,"y":0.58076012134552},{"x":0.6268907785415649,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6268907785415649,0.5665082931518555,0.658823549747467,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.58076012134552},{"x":0.5915966629981995,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5915966629981995,0.5665082931518555,0.6201680898666382,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5865546464920044,"y":0.58076012134552},{"x":0.583193302154541,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.583193302154541,0.5665082931518555,0.5865546464920044,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5798319578170776,"y":0.58076012134552},{"x":0.5411764979362488,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"SDGs","boundary":[0.5411764979362488,0.5665082931518555,0.5798319578170776,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5394958257675171,"y":0.58076012134552},{"x":0.5361344814300537,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5361344814300537,0.5665082931518555,0.5394958257675171,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5310924649238586,"y":0.58076012134552},{"x":0.5092437267303467,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5092437267303467,0.5665082931518555,0.5310924649238586,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.58076012134552},{"x":0.46890756487846375,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۵","boundary":[0.46890756487846375,0.5665082931518555,0.5008403658866882,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5665082931518555},{"x":0.462184876203537,"y":0.5665082931518555},{"x":0.462184876203537,"y":0.58076012134552},{"x":0.4252100884914398,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4252100884914398,0.5665082931518555,0.462184876203537,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5665082931518555},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5665082931518555},{"x":0.41848739981651306,"y":0.58076012134552},{"x":0.3983193337917328,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملل","boundary":[0.3983193337917328,0.5665082931518555,0.41848739981651306,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5665082931518555},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5665082931518555},{"x":0.39159664511680603,"y":0.58076012134552},{"x":0.3630252182483673,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متحد","boundary":[0.3630252182483673,0.5665082931518555,0.39159664511680603,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5665082931518555},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5665082931518555},{"x":0.35798320174217224,"y":0.58076012134552},{"x":0.3344537913799286,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3344537913799286,0.5665082931518555,0.35798320174217224,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3294117748737335,"y":0.58076012134552},{"x":0.3126050531864166,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افق","boundary":[0.3126050531864166,0.5665082931518555,0.3294117748737335,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3025210201740265,"y":0.58076012134552},{"x":0.2722689211368561,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۰۳۰","boundary":[0.2722689211368561,0.5665082931518555,0.3025210201740265,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5665082931518555},{"x":0.267226904630661,"y":0.5665082931518555},{"x":0.267226904630661,"y":0.58076012134552},{"x":0.267226904630661,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.267226904630661,0.5665082931518555,0.267226904630661,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.5855106711387634,0.7630252242088318,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5855106711387634,0.7445378303527832,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7058823704719543,0.5855106711387634,0.7378151416778564,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6672269105911255,0.5855106711387634,0.6991596817970276,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6336134672164917,0.5855106711387634,0.6621848940849304,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.6057007312774658,0.7630252242088318,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.6057007312774658,0.7445378303527832,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7058823704719543,0.6057007312774658,0.7378151416778564,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.6571428775787354,0.6057007312774658,0.6974790096282959,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6336134672164917,0.6057007312774658,0.6504201889038086,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.5798319578170776,0.6057007312774658,0.6235294342041016,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5647059082984924,0.6057007312774658,0.5731092691421509,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5277311205863953,0.6057007312774658,0.5596638917922974,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.4924369752407074,0.6057007312774658,0.5210084319114685,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.6247031092643738,0.7630252242088318,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.6247031092643738,0.7445378303527832,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.7142857313156128,0.6247031092643738,0.7378151416778564,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیستی","boundary":[0.6722689270973206,0.6247031092643738,0.7092437148094177,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6638655662536621,0.6247031092643738,0.6672269105911255,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6247031092643738},{"x":0.658823549747467,"y":0.6247031092643738},{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6218487620353699,0.6247031092643738,0.658823549747467,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.6247031092643738,0.6168067455291748,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5815126299858093,0.6247031092643738,0.6084033846855164,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5680672526359558,0.6247031092643738,0.5747899413108826,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5529412031173706,0.6247031092643738,0.5647059082984924,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.5092437267303467,0.6247031092643738,0.5529412031173706,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6389548778533936},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.46554622054100037,0.6247031092643738,0.5008403658866882,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6389548778533936},{"x":0.413445383310318,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.413445383310318,0.6247031092643738,0.4588235318660736,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.3764705955982208,0.6247031092643738,0.4084033668041229,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6247031092643738},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6247031092643738},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6389548778533936},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.34117648005485535,0.6247031092643738,0.37310925126075745,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6389548778533936},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32436975836753845,0.6247031092643738,0.3344537913799286,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6389548778533936},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.29075631499290466,0.6247031092643738,0.3193277418613434,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2705882489681244,0.6247031092643738,0.2873949706554413,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6389548778533936},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.22857142984867096,0.6247031092643738,0.26050421595573425,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.702521026134491,0.6437054872512817,0.7378151416778564,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6437054872512817},{"x":0.702521026134491,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6890756487846375,0.6437054872512817,0.702521026134491,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22357142984867096,0.5595082931518555,0.7680252242088318,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6448931097984314,0.22857142984867096,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6448931097984314,0.23361344635486603,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6378931097984314,0.23861344635486603,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6959620118141174,0.23193277418613434,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".............","boundary":[0.23361344635486603,0.6959620118141174,0.2840336263179779,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6889620118141174,0.2890336263179779,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175},{"x":0.23025210201740265,"y":0.716152012348175},{"x":0.23025210201740265,"y":0.724465548992157},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.716152012348175,0.23025210201740265,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24201680719852448,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"...","boundary":[0.23361344635486603,0.716152012348175,0.24201680719852448,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24201680719852448,"y":0.724465548992157},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.709152012348175,0.24701680719852448,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.735154390335083,0.22857142984867096,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.735154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.735154390335083,0.2369747906923294,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.728154390335083,0.2419747906923294,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.675771951675415,0.7848739624023438,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.675771951675415},{"x":0.7546218633651733,"y":0.675771951675415},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7462185025215149,0.675771951675415,0.7546218633651733,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.675771951675415},{"x":0.7428571581840515,"y":0.675771951675415},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.7176470756530762,0.675771951675415,0.7428571581840515,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.675771951675415},{"x":0.7142857313156128,"y":0.675771951675415},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6857143044471741,0.675771951675415,0.7142857313156128,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.675771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.675771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6521008610725403,0.675771951675415,0.680672287940979,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.675771951675415},{"x":0.6487395167350769,"y":0.675771951675415},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6134454011917114,0.675771951675415,0.6487395167350769,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.675771951675415,0.6084033846855164,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.675771951675415},{"x":0.5915966629981995,"y":0.675771951675415},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5630252361297607,0.675771951675415,0.5915966629981995,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.675771951675415},{"x":0.5596638917922974,"y":0.675771951675415},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5226891040802002,0.675771951675415,0.5596638917922974,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.675771951675415},{"x":0.5193277597427368,"y":0.675771951675415},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.4739495813846588,0.675771951675415,0.5193277597427368,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.675771951675415},{"x":0.46722689270973206,"y":0.675771951675415},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.43697479367256165,0.675771951675415,0.46722689270973206,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.675771951675415},{"x":0.43529412150382996,"y":0.675771951675415},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.3983193337917328,0.675771951675415,0.43529412150382996,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.675771951675415},{"x":0.3932773172855377,"y":0.675771951675415},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6912114024162292},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.38823530077934265,0.675771951675415,0.3932773172855377,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.675771951675415},{"x":0.3831932842731476,"y":0.675771951675415},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6912114024162292},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.35630252957344055,0.675771951675415,0.3831932842731476,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.675771951675415},{"x":0.3512605130672455,"y":0.675771951675415},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6912114024162292},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.34117648005485535,0.675771951675415,0.3512605130672455,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.675771951675415},{"x":0.33781513571739197,"y":0.675771951675415},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6912114024162292},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.30924370884895325,0.675771951675415,0.33781513571739197,0.6912114024162292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30424370884895324,0.668771951675415,0.7898739624023438,0.6982114024162293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7579832077026367,"y":0.705463171005249},{"x":0.7260504364967346,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7260504364967346,0.6971496343612671,0.7579832077026367,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7176470756530762,0.6971496343612671,0.7210084199905396,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"R","boundary":[0.6773109436035156,0.6971496343612671,0.6789916157722473,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.6971496343612671,0.6857143044471741,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"SEA","boundary":[0.6890756487846375,0.6971496343612671,0.7126050591468811,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6689075827598572,0.6971496343612671,0.6739495992660522,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۰۲.","boundary":[0.7445378303527832,0.7149643898010254,0.7647058963775635,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.7142857313156128,0.7149643898010254,0.7378151416778564,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6773109436035156,0.7149643898010254,0.7092437148094177,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6369748115539551,0.7149643898010254,0.6722689270973206,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.7149643898010254,0.6302521228790283,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6000000238418579,0.7149643898010254,0.6218487620353699,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7304037809371948},{"x":0.561344563961029,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.561344563961029,0.7149643898010254,0.5915966629981995,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.7149643898010254,0.5512605309486389,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7304037809371948},{"x":0.507563054561615,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.507563054561615,0.7149643898010254,0.5411764979362488,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.4789915978908539,0.7149643898010254,0.5025210380554199,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7304037809371948},{"x":0.462184876203537,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.462184876203537,0.7149643898010254,0.4739495813846588,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7149643898010254},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7149643898010254},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4436974823474884,0.7149643898010254,0.45546218752861023,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7149643898010254},{"x":0.440336138010025,"y":0.7149643898010254},{"x":0.440336138010025,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4117647111415863,0.7149643898010254,0.440336138010025,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7304037809371948},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.38823530077934265,0.7149643898010254,0.4100840389728546,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7149643898010254},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7149643898010254},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7304037809371948},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.7149643898010254,0.37310925126075745,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7478991746902466,0.7339667677879333,0.7647058963775635,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.7339667677879333,0.7445378303527832,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.7159664034843445,0.7339667677879333,0.7378151416778564,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7494061589241028},{"x":0.680672287940979,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.680672287940979,0.7339667677879333,0.7109243869781494,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6504201889038086,0.7339667677879333,0.6756302714347839,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.7339667677879333,0.6470588445663452,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6016806960105896,0.7339667677879333,0.6369748115539551,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.7339667677879333,0.5949580073356628,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.5478991866111755,0.7339667677879333,0.5865546464920044,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.5092437267303467,0.7339667677879333,0.5428571701049805,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7494061589241028},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49747899174690247,0.7339667677879333,0.5042017102241516,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.4571428596973419,0.7339667677879333,0.4924369752407074,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7339667677879333},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7339667677879333},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7494061589241028},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.40504202246665955,0.7339667677879333,0.45210084319114685,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7494061589241028},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.36974790692329407,0.7339667677879333,0.4000000059604645,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7494061589241028},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.3344537913799286,0.7339667677879333,0.3680672347545624,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7494061589241028},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.7339667677879333,0.3294117748737335,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7494061589241028},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31768908619880676,0.6925249390602112,0.7697058963775635,0.7564061589241028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۰۲۰۲.","boundary":[0.7042016983032227,0.7529691457748413,0.7361344695091248,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7672209143638611},{"x":0.658823549747467,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.658823549747467,0.7529691457748413,0.6974790096282959,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7529691457748413},{"x":0.653781533241272,"y":0.7529691457748413},{"x":0.653781533241272,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6184874176979065,0.7529691457748413,0.653781533241272,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5647059082984924,0.7529691457748413,0.6117647290229797,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5277311205863953,0.7529691457748413,0.5596638917922974,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4924369752407074,0.7529691457748413,0.5260504484176636,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7529691457748413},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7529691457748413},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4789915978908539,0.7529691457748413,0.48235294222831726,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"SEA","boundary":[0.4470588266849518,0.7529691457748413,0.4773109257221222,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4420168101787567,0.7529691457748413,0.4453781545162201,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7529691457748413},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7529691457748413},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.7529691457748413,0.43697479367256165,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۲","boundary":[0.7058823704719543,0.7731591463088989,0.7361344695091248,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.7731591463088989,0.7042016983032227,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6705882549285889,0.7731591463088989,0.6974790096282959,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6403361558914185,0.7731591463088989,0.6638655662536621,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5983193516731262,0.7731591463088989,0.6336134672164917,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5445378422737122,0.7731591463088989,0.5915966629981995,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5092437267303467,0.7731591463088989,0.5394958257675171,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4739495813846588,0.7731591463088989,0.5058823823928833,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7731591463088989},{"x":0.462184876203537,"y":0.7731591463088989},{"x":0.462184876203537,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.7731591463088989,0.462184876203537,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7731591463088989},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7731591463088989},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7874109148979187},{"x":0.413445383310318,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگاشت","boundary":[0.413445383310318,0.7731591463088989,0.45210084319114685,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7731591463088989},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7731591463088989},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7874109148979187},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.37478992342948914,0.7731591463088989,0.40672269463539124,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7874109148979187},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.33949580788612366,0.7731591463088989,0.3680672347545624,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7874109148979187},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.7731591463088989,0.3344537913799286,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.805225670337677},{"x":0.7058823704719543,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۲","boundary":[0.7058823704719543,0.7921615242958069,0.7344537973403931,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.805225670337677},{"x":0.702521026134491,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.7921615242958069,0.7042016983032227,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.805225670337677},{"x":0.6638655662536621,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6638655662536621,0.7921615242958069,0.6957983374595642,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6571428775787354,"y":0.805225670337677},{"x":0.6201680898666382,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6201680898666382,0.7921615242958069,0.6571428775787354,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6134454011917114,"y":0.805225670337677},{"x":0.5949580073356628,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5949580073356628,0.7921615242958069,0.6134454011917114,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5529412031173706,0.7921615242958069,0.5882353186607361,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5008403658866882,0.7921615242958069,0.5462185144424438,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8064132928848267},{"x":0.462184876203537,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.462184876203537,0.7921615242958069,0.4941176474094391,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4285714328289032,0.7921615242958069,0.4605042040348053,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7344537973403931,"y":0.824228048324585},{"x":0.7058823704719543,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۲","boundary":[0.7058823704719543,0.8111639022827148,0.7344537973403931,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7042016983032227,"y":0.824228048324585},{"x":0.702521026134491,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.8111639022827148,0.7042016983032227,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6957983374595642,"y":0.824228048324585},{"x":0.6638655662536621,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6638655662536621,0.8111639022827148,0.6957983374595642,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگاشت","boundary":[0.6184874176979065,0.8123515248298645,0.6571428775787354,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5764706134796143,0.8123515248298645,0.6117647290229797,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5243697762489319,0.8123515248298645,0.5697479248046875,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8254156708717346},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.48739495873451233,0.8123515248298645,0.5193277597427368,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8123515248298645},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8123515248298645},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8254156708717346},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.45210084319114685,0.8123515248298645,0.48571428656578064,0.8254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8254156708717346},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3294537913799286,0.7459691457748413,0.7411344695091248,0.8324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.754156768321991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.754156768321991,0.23025210201740265,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.754156768321991},{"x":0.2386554628610611,"y":0.754156768321991},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7636579275131226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.23361344635486603,0.754156768321991,0.2386554628610611,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991},{"x":0.2386554628610611,"y":0.754156768321991},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.747156768321991,0.2436554628610611,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7743467688560486},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7743467688560486,0.22857142984867096,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7743467688560486,0.23361344635486603,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7731591463088989},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7673467688560486,0.23861344635486603,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7933491468429565},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7933491468429565,0.22689075767993927,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7933491468429565},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7863491468429565,0.23189075767993927,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.8123515248298645,0.22689075767993927,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8206650614738464},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"...","boundary":[0.23193277418613434,0.8123515248298645,0.24033613502979279,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8053515248298645,0.2453361350297928,0.8276650614738464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.4773109257221222,0.8372921347618103,0.4957983195781708,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8302921347618103,0.5007983195781708,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/OxcLxOFtCOpnOeDE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/mBuxMsSRkvqwlqxh.jpg","blurred":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/PIvyuRminkIFykDu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.9989930461738569]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7058823704719543,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"5.2.2","boundary":[0.7058823704719543,0.1852731555700302,0.7361344695091248,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19714964926242828},{"x":0.702521026134491,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.1852731555700302,0.7042016983032227,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6823529601097107,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻘﻣ","boundary":[0.6823529601097107,0.1852731555700302,0.6974790096282959,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19714964926242828},{"x":0.658823549747467,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺴﮥ","boundary":[0.658823549747467,0.1852731555700302,0.6789916157722473,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.1852731555700302},{"x":0.653781533241272,"y":0.1852731555700302},{"x":0.653781533241272,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.6403361558914185,0.1852731555700302,0.653781533241272,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6369748115539551,0.1852731555700302,0.6386554837226868,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎﯽ","boundary":[0.6184874176979065,0.1852731555700302,0.6352941393852234,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.1852731555700302},{"x":0.610084056854248,"y":0.1852731555700302},{"x":0.610084056854248,"y":0.19714964926242828},{"x":0.578151285648346,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.578151285648346,0.1852731555700302,0.610084056854248,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5764706134796143,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5663865804672241,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5663865804672241,0.1852731555700302,0.5764706134796143,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5445378422737122,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5445378422737122,0.1852731555700302,0.5596638917922974,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5176470875740051,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.5176470875740051,0.1852731555700302,0.5428571701049805,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.5008403658866882,0.1852731555700302,0.5142857432365417,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49915966391563416,"y":0.19714964926242828},{"x":0.489075630903244,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.489075630903244,0.1852731555700302,0.49915966391563416,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.1852731555700302},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1852731555700302},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.1852731555700302,0.48403361439704895,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4739495813846588,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.4588235318660736,0.1852731555700302,0.4739495813846588,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4571428596973419,"y":0.19714964926242828},{"x":0.45546218752861023,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.45546218752861023,0.1852731555700302,0.4571428596973419,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.1852731555700302},{"x":0.45378151535987854,"y":0.1852731555700302},{"x":0.45378151535987854,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎﯽ","boundary":[0.43697479367256165,0.1852731555700302,0.45378151535987854,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19714964926242828},{"x":0.40336135029792786,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"تاﺮﺛا","boundary":[0.40336135029792786,0.1852731555700302,0.4319327771663666,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3983193337917328,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3983193337917328,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3831932842731476,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.3831932842731476,0.1852731555700302,0.3983193337917328,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3798319399356842,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3798319399356842,"y":0.19714964926242828},{"x":0.35462185740470886,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.35462185740470886,0.1852731555700302,0.3798319399356842,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3512605130672455,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3512605130672455,"y":0.19714964926242828},{"x":0.33781513571739197,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.33781513571739197,0.1852731555700302,0.3512605130672455,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3361344635486603,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3361344635486603,"y":0.19714964926242828},{"x":0.32605043053627014,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.32605043053627014,0.1852731555700302,0.3361344635486603,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.1852731555700302},{"x":0.32268908619880676,"y":0.1852731555700302},{"x":0.32268908619880676,"y":0.19714964926242828},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.23193277418613434,0.1852731555700302,0.32268908619880676,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1852731555700302},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"str":"55","boundary":[0.21512605249881744,0.1852731555700302,0.23025210201740265,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21615201234817505},{"x":0.707563042640686,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"6.2.2","boundary":[0.707563042640686,0.20427553355693817,0.7361344695091248,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.20427553355693817,0.7058823704719543,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.6655462384223938,0.20427553355693817,0.6974790096282959,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.6453781723976135,0.20427553355693817,0.6605042219161987,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6436975002288818,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6420168280601501,0.20427553355693817,0.6436975002288818,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6235294342041016,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎﯽ","boundary":[0.6235294342041016,0.20427553355693817,0.6403361558914185,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21615201234817505},{"x":0.583193302154541,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.583193302154541,0.20427553355693817,0.6168067455291748,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5815126299858093,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5714285969734192,0.20427553355693817,0.5815126299858093,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5663865804672241,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5512605309486389,0.20427553355693817,0.5663865804672241,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5478991866111755,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5226891040802002,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.5226891040802002,0.20427553355693817,0.5478991866111755,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5058823823928833,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.5058823823928833,0.20427553355693817,0.5210084319114685,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5042017102241516,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4941176474094391,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4941176474094391,0.20427553355693817,0.5042017102241516,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20427553355693817},{"x":0.489075630903244,"y":0.20427553355693817},{"x":0.489075630903244,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4773109257221222,0.20427553355693817,0.489075630903244,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4722689092159271,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4571428596973419,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﺳﯿ","boundary":[0.4571428596973419,0.20427553355693817,0.4722689092159271,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4571428596973419,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4302521049976349,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﺎ","boundary":[0.4302521049976349,0.20427553355693817,0.4571428596973419,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4285714328289032,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.4151260554790497,0.20427553355693817,0.4285714328289032,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4100840389728546,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.3798319399356842,0.20427553355693817,0.4100840389728546,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3680672347545624,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3680672347545624,0.20427553355693817,0.3781512677669525,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3630252182483673,"y":0.21615201234817505},{"x":0.35798320174217224,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.35798320174217224,0.20427553355693817,0.3630252182483673,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3512605130672455,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3512605130672455,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3126050531864166,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ماﺮﮔوﺮﭘ","boundary":[0.3126050531864166,0.20427553355693817,0.3512605130672455,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.20427553355693817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.20427553355693817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3008403480052948,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3008403480052948,0.20427553355693817,0.30924370884895325,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20427553355693817},{"x":0.2991596758365631,"y":0.20427553355693817},{"x":0.2991596758365631,"y":0.21615201234817505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.23193277418613434,0.20427553355693817,0.2991596758365631,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20427553355693817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20427553355693817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"57","boundary":[0.21512605249881744,0.20427553355693817,0.23025210201740265,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.235154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"7.2.2","boundary":[0.7058823704719543,0.22327791154384613,0.7361344695091248,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.235154390335083},{"x":0.702521026134491,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.22327791154384613,0.7042016983032227,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.235154390335083},{"x":0.6840336322784424,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"اﺮﻓ","boundary":[0.6840336322784424,0.22327791154384613,0.6974790096282959,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.235154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.680672287940979,0.22327791154384613,0.6823529601097107,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.235154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨ","boundary":[0.6655462384223938,0.22327791154384613,0.6773109436035156,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.235154390335083},{"x":0.6470588445663452,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.6470588445663452,0.22327791154384613,0.6605042219161987,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.235154390335083},{"x":0.6436975002288818,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6436975002288818,0.22327791154384613,0.6453781723976135,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.235154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.6352941393852234,0.22327791154384613,0.6420168280601501,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.235154390335083},{"x":0.6235294342041016,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6235294342041016,0.22327791154384613,0.6336134672164917,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.235154390335083},{"x":0.5848739743232727,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.5848739743232727,0.22327791154384613,0.6168067455291748,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.235154390335083},{"x":0.5714285969734192,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5714285969734192,0.22327791154384613,0.5815126299858093,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.235154390335083},{"x":0.5512605309486389,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5512605309486389,0.22327791154384613,0.5663865804672241,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.235154390335083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.5226891040802002,0.22327791154384613,0.5495798587799072,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.235154390335083},{"x":0.5058823823928833,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.5058823823928833,0.22327791154384613,0.5210084319114685,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5058823823928833,"y":0.235154390335083},{"x":0.4957983195781708,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4957983195781708,0.22327791154384613,0.5058823823928833,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4924369752407074,"y":0.235154390335083},{"x":0.33949580788612366,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.33949580788612366,0.22327791154384613,0.4924369752407074,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.33781513571739197,"y":0.22327791154384613},{"x":0.33781513571739197,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.23193277418613434,0.22327791154384613,0.33781513571739197,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"66","boundary":[0.21512605249881744,0.22327791154384613,0.23025210201740265,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7361344695091248,"y":0.255344420671463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"8.2.2","boundary":[0.7058823704719543,0.24346792697906494,0.7361344695091248,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7042016983032227,"y":0.255344420671463},{"x":0.702521026134491,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.24346792697906494,0.7042016983032227,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6974790096282959,"y":0.255344420671463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.6840336322784424,0.24346792697906494,0.6974790096282959,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6823529601097107,"y":0.255344420671463},{"x":0.680672287940979,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.680672287940979,0.24346792697906494,0.6823529601097107,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6789916157722473,"y":0.255344420671463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.6722689270973206,0.24346792697906494,0.6789916157722473,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6705882549285889,"y":0.255344420671463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6605042219161987,0.24346792697906494,0.6705882549285889,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.24346792697906494},{"x":0.653781533241272,"y":0.24346792697906494},{"x":0.653781533241272,"y":0.255344420671463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.6218487620353699,0.24346792697906494,0.653781533241272,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6184874176979065,"y":0.255344420671463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6084033846855164,0.24346792697906494,0.6184874176979065,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6033613681793213,"y":0.255344420671463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5882353186607361,0.24346792697906494,0.6033613681793213,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5865546464920044,"y":0.255344420671463},{"x":0.561344563961029,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.561344563961029,0.24346792697906494,0.5865546464920044,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5579832196235657,"y":0.255344420671463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.5445378422737122,0.24346792697906494,0.5579832196235657,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5428571701049805,"y":0.255344420671463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5327731370925903,0.24346792697906494,0.5428571701049805,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5277311205863953,"y":0.255344420671463},{"x":0.4924369752407074,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﻄﻨﻣ","boundary":[0.4924369752407074,0.24346792697906494,0.5277311205863953,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4924369752407074,"y":0.255344420671463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.4773109257221222,0.24346792697906494,0.4924369752407074,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4722689092159271,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4722689092159271,"y":0.255344420671463},{"x":0.46890756487846375,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.46890756487846375,0.24346792697906494,0.4722689092159271,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.244655579328537},{"x":0.46554622054100037,"y":0.244655579328537},{"x":0.46554622054100037,"y":0.255344420671463},{"x":0.42016807198524475,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"R-SEA","boundary":[0.42016807198524475,0.244655579328537,0.46554622054100037,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.24346792697906494},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24346792697906494},{"x":0.41848739981651306,"y":0.255344420671463},{"x":0.4151260554790497,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.4151260554790497,0.24346792697906494,0.41848739981651306,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4100840389728546,"y":0.255344420671463},{"x":0.2571428716182709,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2571428716182709,0.24346792697906494,0.4100840389728546,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2554621994495392,"y":0.255344420671463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.23193277418613434,0.24346792697906494,0.2554621994495392,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"79","boundary":[0.21512605249881744,0.24346792697906494,0.23025210201740265,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"9.2.2","boundary":[0.7058823704719543,0.2624703049659729,0.7361344695091248,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27434679865837097},{"x":0.702521026134491,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.2624703049659729,0.7042016983032227,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27434679865837097},{"x":0.680672287940979,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻫا","boundary":[0.680672287940979,0.2624703049659729,0.6974790096282959,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺖ","boundary":[0.6605042219161987,0.2624703049659729,0.6789916157722473,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺖﮐرﺎﺸﻣ","boundary":[0.6084033846855164,0.2624703049659729,0.6554622054100037,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5915966629981995,0.2624703049659729,0.6033613681793213,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"اﺮﻓ","boundary":[0.5731092691421509,0.2624703049659729,0.5865546464920044,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5697479248046875,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5680672526359558,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5680672526359558,0.2624703049659729,0.5697479248046875,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5663865804672241,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨ","boundary":[0.5546218752861023,0.2624703049659729,0.5663865804672241,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27434679865837097},{"x":0.534453809261322,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.534453809261322,0.2624703049659729,0.5495798587799072,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5310924649238586,0.2624703049659729,0.5327731370925903,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2624703049659729},{"x":0.529411792755127,"y":0.2624703049659729},{"x":0.529411792755127,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎﯽ","boundary":[0.5126050710678101,0.2624703049659729,0.529411792755127,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5058823823928833,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.4722689092159271,0.2624703049659729,0.5058823823928833,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2624703049659729},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2624703049659729},{"x":0.47058823704719543,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4605042040348053,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4605042040348053,0.2624703049659729,0.47058823704719543,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2624703049659729},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2624703049659729},{"x":0.45546218752861023,"y":0.27434679865837097},{"x":0.440336138010025,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.440336138010025,0.2624703049659729,0.45546218752861023,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2624703049659729},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2624703049659729},{"x":0.43697479367256165,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.4117647111415863,0.2624703049659729,0.43697479367256165,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4100840389728546,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3949579894542694,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.3949579894542694,0.2624703049659729,0.4100840389728546,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3932773172855377,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3831932842731476,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.3831932842731476,0.2624703049659729,0.3932773172855377,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3798319399356842,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"...............................","boundary":[0.23193277418613434,0.2624703049659729,0.3798319399356842,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"96","boundary":[0.21512605249881744,0.2624703049659729,0.23025210201740265,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"10.2.2","boundary":[0.6974790096282959,0.28147268295288086,0.7361344695091248,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6957983374595642,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6957983374595642,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.28147268295288086,0.6957983374595642,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﻊﻧاﻮﻣ","boundary":[0.6621848940849304,0.28147268295288086,0.6890756487846375,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.28147268295288086,0.6571428775787354,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"تﻼﮑﺸﻣ","boundary":[0.6000000238418579,0.28147268295288086,0.6453781723976135,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.5798319578170776,0.28147268295288086,0.5932773351669312,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.28147268295288086},{"x":0.578151285648346,"y":0.28147268295288086},{"x":0.578151285648346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5764706134796143,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5764706134796143,0.28147268295288086,0.578151285648346,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.5680672526359558,0.28147268295288086,0.5747899413108826,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5663865804672241,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.556302547454834,0.28147268295288086,0.5663865804672241,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5176470875740051,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.5176470875740051,0.28147268295288086,0.5495798587799072,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5042017102241516,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5042017102241516,0.28147268295288086,0.5142857432365417,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.28147268295288086},{"x":0.49915966391563416,"y":0.28147268295288086},{"x":0.49915966391563416,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.48403361439704895,0.28147268295288086,0.49915966391563416,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.28147268295288086},{"x":0.48235294222831726,"y":0.28147268295288086},{"x":0.48235294222831726,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4571428596973419,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.4571428596973419,0.28147268295288086,0.48235294222831726,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.29334917664527893},{"x":0.440336138010025,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.440336138010025,0.28147268295288086,0.45378151535987854,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.28147268295288086},{"x":0.43865546584129333,"y":0.28147268295288086},{"x":0.43865546584129333,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4285714328289032,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4285714328289032,0.28147268295288086,0.43865546584129333,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.28147268295288086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.28147268295288086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2705882489681244,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2705882489681244,0.28147268295288086,0.42352941632270813,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2689075767993927,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2689075767993927,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"........","boundary":[0.23193277418613434,0.28147268295288086,0.2689075767993927,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"98","boundary":[0.21512605249881744,0.28147268295288086,0.23025210201740265,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"3.2","boundary":[0.7462185025215149,0.3004750609397888,0.7647058963775635,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.3004750609397888,0.7462185025215149,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﻊﻤﺟ","boundary":[0.7126050591468811,0.3004750609397888,0.7394958138465881,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﺑ","boundary":[0.6957983374595642,0.3004750609397888,0.7126050591468811,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6840336322784424,0.3004750609397888,0.6941176652908325,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3004750609397888},{"x":0.680672287940979,"y":0.3004750609397888},{"x":0.680672287940979,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5277311205863953,0.3004750609397888,0.680672287940979,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3123515546321869},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.37310925126075745,0.3004750609397888,0.5260504484176636,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3004750609397888},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3004750609397888},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3123515546321869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.23193277418613434,0.3004750609397888,0.37142857909202576,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"98","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.23025210201740265,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1782731555700302,0.7697058963775635,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7596638798713684,0.3349168598651886,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3349168598651886},{"x":0.756302535533905,"y":0.3349168598651886},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.7445378303527832,0.3349168598651886,0.756302535533905,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"روﺮﻣ","boundary":[0.7142857313156128,0.3349168598651886,0.7394958138465881,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.3349168598651886,0.7092437148094177,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3456057012081146},{"x":0.680672287940979,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺤﺗ","boundary":[0.680672287940979,0.3349168598651886,0.6991596817970276,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3349168598651886},{"x":0.680672287940979,"y":0.3349168598651886},{"x":0.680672287940979,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻞ","boundary":[0.6638655662536621,0.3349168598651886,0.680672287940979,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3349168598651886},{"x":0.658823549747467,"y":0.3349168598651886},{"x":0.658823549747467,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﻗﯿ","boundary":[0.6504201889038086,0.3349168598651886,0.658823549747467,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺎ","boundary":[0.6352941393852234,0.3349168598651886,0.6487395167350769,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6235294342041016,0.3349168598651886,0.6336134672164917,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑﺮﺠﺗ","boundary":[0.5865546464920044,0.3349168598651886,0.6184874176979065,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5747899413108826,0.3349168598651886,0.5848739743232727,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.3349168598651886,0.5697479248046875,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﺑرﺎﮐ","boundary":[0.5142857432365417,0.3349168598651886,0.5596638917922974,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5025210380554199,0.3349168598651886,0.5126050710678101,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4907563030719757,0.3349168598651886,0.5008403658866882,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﻖﻓﻮﻣ","boundary":[0.4571428596973419,0.3349168598651886,0.48571428656578064,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3349168598651886},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3349168598651886},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻬﺟ","boundary":[0.4285714328289032,0.3349168598651886,0.45210084319114685,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3456057012081146},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.41680672764778137,0.3349168598651886,0.4268907606601715,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4000000059604645,0.3349168598651886,0.4100840389728546,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﻣز","boundary":[0.3831932842731476,0.3349168598651886,0.3949579894542694,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.3781512677669525,0.3349168598651886,0.3831932842731476,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3456057012081146},{"x":0.364705890417099,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻨ","boundary":[0.364705890417099,0.3349168598651886,0.3781512677669525,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3349168598651886},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3349168598651886},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.3445378243923187,0.3349168598651886,0.35966387391090393,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3349168598651886},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3349168598651886},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3456057012081146},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.33949580788612366,0.3349168598651886,0.34285715222358704,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3349168598651886},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3349168598651886},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.3327731192111969,0.3349168598651886,0.33949580788612366,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.3210084140300751,0.3349168598651886,0.3310924470424652,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3349168598651886},{"x":0.31596639752388,"y":0.3349168598651886},{"x":0.31596639752388,"y":0.3456057012081146},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.27899160981178284,0.3349168598651886,0.31596639752388,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.2689075767993927,0.3349168598651886,0.27899160981178284,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.7462185025215149,0.35391923785209656,0.7596638798713684,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.7176470756530762,0.35391923785209656,0.7462185025215149,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.7008403539657593,0.35391923785209656,0.7159664034843445,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6890756487846375,0.35391923785209656,0.6991596817970276,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3646080791950226},{"x":0.556302547454834,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.556302547454834,0.35391923785209656,0.6857143044471741,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.35391923785209656},{"x":0.556302547454834,"y":0.35391923785209656},{"x":0.556302547454834,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4268907606601715,0.35391923785209656,0.556302547454834,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4268907606601715,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2991596758365631,0.35391923785209656,0.4268907606601715,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2974790036678314,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"................","boundary":[0.23361344635486603,0.35391923785209656,0.2974790036678314,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3646080791950226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"101","boundary":[0.21512605249881744,0.35391923785209656,0.22857142984867096,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"1.3","boundary":[0.7462185025215149,0.37173396348953247,0.7647058963775635,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.37173396348953247,0.7462185025215149,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"روﺮﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.37173396348953247,0.7394958138465881,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7042016983032227,0.37173396348953247,0.7142857313156128,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6907563209533691,0.37173396348953247,0.6991596817970276,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6554622054100037,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑﺮﺠﺗ","boundary":[0.6554622054100037,0.37173396348953247,0.6840336322784424,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6436975002288818,0.37173396348953247,0.6521008610725403,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38361045718193054},{"x":0.63193279504776,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.63193279504776,0.37173396348953247,0.6420168280601501,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6134454011917114,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.6134454011917114,0.37173396348953247,0.6268907785415649,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.37173396348953247},{"x":0.610084056854248,"y":0.37173396348953247},{"x":0.610084056854248,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6084033846855164,0.37173396348953247,0.610084056854248,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.6016806960105896,0.37173396348953247,0.6084033846855164,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5899159908294678,0.37173396348953247,0.6000000238418579,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.37173396348953247},{"x":0.583193302154541,"y":0.37173396348953247},{"x":0.583193302154541,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.5512605309486389,0.37173396348953247,0.583193302154541,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5478991866111755,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5378151535987854,0.37173396348953247,0.5478991866111755,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5193277597427368,0.37173396348953247,0.534453809261322,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5176470875740051,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.4907563030719757,0.37173396348953247,0.5176470875740051,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.37173396348953247},{"x":0.489075630903244,"y":0.37173396348953247},{"x":0.489075630903244,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4739495813846588,0.37173396348953247,0.489075630903244,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38361045718193054},{"x":0.462184876203537,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.462184876203537,0.37173396348953247,0.4722689092159271,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4571428596973419,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4453781545162201,0.37173396348953247,0.4571428596973419,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.37173396348953247},{"x":0.440336138010025,"y":0.37173396348953247},{"x":0.440336138010025,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4000000059604645,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرﻮﺸﮐ","boundary":[0.4000000059604645,0.37173396348953247,0.440336138010025,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3983193337917328,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3983193337917328,"y":0.38361045718193054},{"x":0.38823530077934265,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.38823530077934265,0.37173396348953247,0.3983193337917328,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3831932842731476,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3831932842731476,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3512605130672455,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.3512605130672455,0.37173396348953247,0.3831932842731476,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3478991687297821,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3462184965610504,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.3462184965610504,0.37173396348953247,0.3478991687297821,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3462184965610504,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3462184965610504,"y":0.38361045718193054},{"x":0.32436975836753845,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺎ","boundary":[0.32436975836753845,0.37173396348953247,0.3462184965610504,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3176470696926117,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3176470696926117,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"................","boundary":[0.24201680719852448,0.37173396348953247,0.3176470696926117,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"103","boundary":[0.21512605249881744,0.37173396348953247,0.2386554628610611,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"2.3","boundary":[0.7462185025215149,0.3919239938259125,0.7647058963775635,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.3919239938259125,0.7462185025215149,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"روﺮﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.3919239938259125,0.7394958138465881,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7042016983032227,0.3919239938259125,0.7142857313156128,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6907563209533691,0.3919239938259125,0.6991596817970276,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"برﺎﺠﺗ","boundary":[0.6487395167350769,0.3919239938259125,0.6840336322784424,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40380048751831055},{"x":0.63193279504776,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.63193279504776,0.3919239938259125,0.6453781723976135,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6268907785415649,0.3919239938259125,0.6285714507102966,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.6201680898666382,0.3919239938259125,0.6268907785415649,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6084033846855164,0.3919239938259125,0.6184874176979065,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.5697479248046875,0.3919239938259125,0.6016806960105896,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5663865804672241,"y":0.40380048751831055},{"x":0.556302547454834,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.556302547454834,0.3919239938259125,0.5663865804672241,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5378151535987854,0.3919239938259125,0.5529412031173706,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5092437267303467,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.5092437267303467,0.3919239938259125,0.5361344814300537,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3919239938259125},{"x":0.507563054561615,"y":0.3919239938259125},{"x":0.507563054561615,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4924369752407074,0.3919239938259125,0.507563054561615,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40380048751831055},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.48067227005958557,0.3919239938259125,0.4907563030719757,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4638655483722687,0.3919239938259125,0.4756302535533905,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40380048751831055},{"x":0.41848739981651306,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرﻮﺸﮐ","boundary":[0.41848739981651306,0.3919239938259125,0.4588235318660736,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3919239938259125},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3919239938259125},{"x":0.41680672764778137,"y":0.40380048751831055},{"x":0.40672269463539124,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.40672269463539124,0.3919239938259125,0.41680672764778137,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3919239938259125},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3919239938259125},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3663865625858307,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺣرد","boundary":[0.3663865625858307,0.3919239938259125,0.40168067812919617,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3919239938259125},{"x":0.364705890417099,"y":0.3919239938259125},{"x":0.364705890417099,"y":0.40380048751831055},{"x":0.34285715222358704,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"راﺬﮔ","boundary":[0.34285715222358704,0.3919239938259125,0.364705890417099,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3919239938259125},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3919239938259125},{"x":0.33781513571739197,"y":0.40380048751831055},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"....................","boundary":[0.24201680719852448,0.3919239938259125,0.33781513571739197,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":1,"str":"129","boundary":[0.21512605249881744,0.3919239938259125,0.2386554628610611,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"3.3","boundary":[0.7462185025215149,0.41092637181282043,0.7647058963775635,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.41092637181282043,0.7462185025215149,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7394958138465881,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"روﺮﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.41092637181282043,0.7394958138465881,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7042016983032227,0.41092637181282043,0.7142857313156128,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6907563209533691,0.41092637181282043,0.6991596817970276,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"برﺎﺠﺗ","boundary":[0.6487395167350769,0.41092637181282043,0.6840336322784424,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4228028357028961},{"x":0.63193279504776,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.63193279504776,0.41092637181282043,0.6453781723976135,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6285714507102966,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6268907785415649,0.41092637181282043,0.6285714507102966,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6268907785415649,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.6201680898666382,0.41092637181282043,0.6268907785415649,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6084033846855164,0.41092637181282043,0.6184874176979065,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.5697479248046875,0.41092637181282043,0.6016806960105896,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5663865804672241,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4228028357028961},{"x":0.556302547454834,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.556302547454834,0.41092637181282043,0.5663865804672241,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5378151535987854,0.41092637181282043,0.5529412031173706,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.5092437267303467,0.41092637181282043,0.5361344814300537,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.41092637181282043},{"x":0.507563054561615,"y":0.41092637181282043},{"x":0.507563054561615,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4924369752407074,0.41092637181282043,0.507563054561615,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4228028357028961},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.48067227005958557,0.41092637181282043,0.4907563030719757,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4638655483722687,0.41092637181282043,0.4756302535533905,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4228028357028961},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرﻮﺸﮐ","boundary":[0.41848739981651306,0.41092637181282043,0.4588235318660736,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.41092637181282043},{"x":0.41680672764778137,"y":0.41092637181282043},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4228028357028961},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.40672269463539124,0.41092637181282043,0.41680672764778137,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.41092637181282043},{"x":0.40168067812919617,"y":0.41092637181282043},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺣرد","boundary":[0.3663865625858307,0.41092637181282043,0.40168067812919617,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.3294117748737335,0.41092637181282043,0.3613445460796356,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043},{"x":0.32268908619880676,"y":0.41092637181282043},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":".................","boundary":[0.24201680719852448,0.41092637181282043,0.32268908619880676,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":1,"str":"131","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.2386554628610611,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"4.3","boundary":[0.7462185025215149,0.4299287497997284,0.7647058963775635,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.4299287497997284,0.7462185025215149,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.6941176652908325,0.4299287497997284,0.7394958138465881,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"درﻮﻣ","boundary":[0.6638655662536621,0.4299287497997284,0.6890756487846375,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6521008610725403,0.4299287497997284,0.6621848940849304,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.6336134672164917,0.4299287497997284,0.6470588445663452,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4299287497997284},{"x":0.63193279504776,"y":0.4299287497997284},{"x":0.63193279504776,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6302521228790283,0.4299287497997284,0.63193279504776,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎﯽ","boundary":[0.6117647290229797,0.4299287497997284,0.6285714507102966,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4299287497997284},{"x":0.605042040348053,"y":0.4299287497997284},{"x":0.605042040348053,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.5714285969734192,0.4299287497997284,0.605042040348053,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5596638917922974,0.4299287497997284,0.5697479248046875,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5394958257675171,0.4299287497997284,0.5546218752861023,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.5126050710678101,0.4299287497997284,0.5378151535987854,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4957983195781708,0.4299287497997284,0.5092437267303467,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.48403361439704895,0.4299287497997284,0.4941176474094391,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4418052136898041},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46722689270973206,0.4299287497997284,0.4789915978908539,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4299287497997284},{"x":0.462184876203537,"y":0.4299287497997284},{"x":0.462184876203537,"y":0.4418052136898041},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺢﻄﺳ","boundary":[0.43361344933509827,0.4299287497997284,0.462184876203537,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.4000000059604645,0.4299287497997284,0.4302521049976349,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4418052136898041},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"رﯾﺰي","boundary":[0.37142857909202576,0.4299287497997284,0.3966386616230011,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4299287497997284},{"x":0.364705890417099,"y":0.4299287497997284},{"x":0.364705890417099,"y":0.4418052136898041},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.34117648005485535,0.4299287497997284,0.364705890417099,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4299287497997284},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4299287497997284},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.3327731192111969,0.4299287497997284,0.33949580788612366,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4299287497997284},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4299287497997284},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻀﻓ","boundary":[0.30924370884895325,0.4299287497997284,0.32773110270500183,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4299287497997284},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4299287497997284},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4418052136898041},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.29411765933036804,0.4299287497997284,0.30756303668022156,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.450118750333786},{"x":0.7378151416778564,"y":0.450118750333786},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.450118750333786,0.7378151416778564,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.450118750333786},{"x":0.7277311086654663,"y":0.450118750333786},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4619952440261841},{"x":0.702521026134491,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.702521026134491,0.450118750333786,0.7277311086654663,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.450118750333786},{"x":0.7008403539657593,"y":0.450118750333786},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6907563209533691,0.450118750333786,0.7008403539657593,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.450118750333786},{"x":0.6840336322784424,"y":0.450118750333786},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"ﻣز","boundary":[0.6739495992660522,0.450118750333786,0.6840336322784424,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.450118750333786},{"x":0.6722689270973206,"y":0.450118750333786},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻦ","boundary":[0.6571428775787354,0.450118750333786,0.6722689270973206,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.450118750333786},{"x":0.6521008610725403,"y":0.450118750333786},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4619952440261841},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.49915966391563416,0.450118750333786,0.6521008610725403,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.450118750333786},{"x":0.4957983195781708,"y":0.450118750333786},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4619952440261841},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.34285715222358704,0.450118750333786,0.4957983195781708,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.450118750333786},{"x":0.34117648005485535,"y":0.450118750333786},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":".....................","boundary":[0.24201680719852448,0.450118750333786,0.34117648005485535,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"158","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.2386554628610611,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3279168598651886,0.7898739624023438,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7596638798713684,0.4845605790615082,0.7848739624023438,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7478991746902466,0.4845605790615082,0.7546218633651733,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.4845605790615082,0.7478991746902466,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"روﺮﻣ","boundary":[0.7176470756530762,0.4845605790615082,0.7411764860153198,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﺒﻣ","boundary":[0.6957983374595642,0.4845605790615082,0.7126050591468811,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6857143044471741,0.4845605790615082,0.6957983374595642,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4845605790615082},{"x":0.680672287940979,"y":0.4845605790615082},{"x":0.680672287940979,"y":0.4952494204044342},{"x":0.653781533241272,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.653781533241272,0.4845605790615082,0.680672287940979,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4845605790615082},{"x":0.653781533241272,"y":0.4845605790615082},{"x":0.653781533241272,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.6252101063728333,0.4845605790615082,0.653781533241272,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6134454011917114,0.4845605790615082,0.6235294342041016,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﻂﺒﺗﺮﻣ","boundary":[0.5764706134796143,0.4845605790615082,0.6084033846855164,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5663865804672241,0.4845605790615082,0.5714285969734192,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4845605790615082},{"x":0.561344563961029,"y":0.4845605790615082},{"x":0.561344563961029,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.5478991866111755,0.4845605790615082,0.561344563961029,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5445378422737122,0.4845605790615082,0.5478991866111755,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.5361344814300537,0.4845605790615082,0.5428571701049805,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4845605790615082},{"x":0.534453809261322,"y":0.4845605790615082},{"x":0.534453809261322,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5243697762489319,0.4845605790615082,0.534453809261322,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.48571428656578064,0.4845605790615082,0.5210084319114685,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4756302535533905,0.4845605790615082,0.48571428656578064,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4845605790615082},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4845605790615082},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.4571428596973419,0.4845605790615082,0.47058823704719543,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.4302521049976349,0.4845605790615082,0.4571428596973419,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4117647111415863,0.4845605790615082,0.4285714328289032,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4952494204044342},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.40168067812919617,0.4845605790615082,0.4117647111415863,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2705882489681244,0.4845605790615082,0.3983193337917328,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"........","boundary":[0.2386554628610611,0.4845605790615082,0.2689075767993927,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"165","boundary":[0.21512605249881744,0.4845605790615082,0.23529411852359772,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"1.4","boundary":[0.7462185025215149,0.5023753046989441,0.7647058963775635,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.5023753046989441,0.7462185025215149,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.5023753046989441,0.7394958138465881,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7042016983032227,0.5023753046989441,0.7142857313156128,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6739495992660522,0.5023753046989441,0.6991596817970276,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6621848940849304,0.5023753046989441,0.6705882549285889,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.5023753046989441,0.6571428775787354,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﻓ","boundary":[0.6201680898666382,0.5023753046989441,0.6470588445663452,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﺻﻮﺗ","boundary":[0.5949580073356628,0.5023753046989441,0.6151260733604431,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻔﯽ","boundary":[0.5731092691421509,0.5023753046989441,0.5932773351669312,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.5546218752861023,0.5023753046989441,0.5680672526359558,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5495798587799072,0.5023753046989441,0.5512605309486389,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.5428571701049805,0.5023753046989441,0.5495798587799072,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5310924649238586,0.5023753046989441,0.5411764979362488,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.4924369752407074,0.5023753046989441,0.5260504484176636,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.48067227005958557,0.5023753046989441,0.4907563030719757,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.4605042040348053,0.5023753046989441,0.4756302535533905,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.4319327771663666,0.5023753046989441,0.4588235318660736,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4151260554790497,0.5023753046989441,0.4302521049976349,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5142517685890198},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.40504202246665955,0.5023753046989441,0.4151260554790497,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5142517685890198},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.24705882370471954,0.5023753046989441,0.4000000059604645,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5142517685890198},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5023753046989441,0.24537815153598785,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":1,"str":"169","boundary":[0.21512605249881744,0.5023753046989441,0.2386554628610611,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.521377682685852},{"x":0.7647058963775635,"y":0.521377682685852},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"2.4","boundary":[0.7462185025215149,0.521377682685852,0.7647058963775635,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.521377682685852,0.7462185025215149,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.521377682685852},{"x":0.7394958138465881,"y":0.521377682685852},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.521377682685852,0.7394958138465881,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.521377682685852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.521377682685852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7042016983032227,0.521377682685852,0.7142857313156128,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6739495992660522,0.521377682685852,0.6991596817970276,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.521377682685852},{"x":0.6705882549285889,"y":0.521377682685852},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6621848940849304,0.521377682685852,0.6705882549285889,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.521377682685852},{"x":0.6571428775787354,"y":0.521377682685852},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.521377682685852,0.6571428775787354,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.521377682685852},{"x":0.6470588445663452,"y":0.521377682685852},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﻓ","boundary":[0.6201680898666382,0.521377682685852,0.6470588445663452,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.521377682685852},{"x":0.6151260733604431,"y":0.521377682685852},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺤﺗ","boundary":[0.5983193516731262,0.521377682685852,0.6151260733604431,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852},{"x":0.5966386795043945,"y":0.521377682685852},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻠﯽ","boundary":[0.5764706134796143,0.521377682685852,0.5966386795043945,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.521377682685852},{"x":0.5731092691421509,"y":0.521377682685852},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.5596638917922974,0.521377682685852,0.5731092691421509,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.521377682685852},{"x":0.556302547454834,"y":0.521377682685852},{"x":0.556302547454834,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5546218752861023,0.521377682685852,0.556302547454834,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.521377682685852},{"x":0.5546218752861023,"y":0.521377682685852},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.5478991866111755,0.521377682685852,0.5546218752861023,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.521377682685852},{"x":0.5462185144424438,"y":0.521377682685852},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5361344814300537,0.521377682685852,0.5462185144424438,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.521377682685852},{"x":0.529411792755127,"y":0.521377682685852},{"x":0.529411792755127,"y":0.5332541465759277},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.49747899174690247,0.521377682685852,0.529411792755127,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.521377682685852},{"x":0.4941176474094391,"y":0.521377682685852},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.48403361439704895,0.521377682685852,0.4941176474094391,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.521377682685852},{"x":0.48067227005958557,"y":0.521377682685852},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5332541465759277},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.46554622054100037,0.521377682685852,0.48067227005958557,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.521377682685852},{"x":0.4638655483722687,"y":0.521377682685852},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5332541465759277},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.43697479367256165,0.521377682685852,0.4638655483722687,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.521377682685852},{"x":0.43529412150382996,"y":0.521377682685852},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5332541465759277},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.42016807198524475,0.521377682685852,0.43529412150382996,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.521377682685852},{"x":0.42016807198524475,"y":0.521377682685852},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4100840389728546,0.521377682685852,0.42016807198524475,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.521377682685852},{"x":0.40504202246665955,"y":0.521377682685852},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2521008551120758,0.521377682685852,0.40504202246665955,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.521377682685852},{"x":0.2504201829433441,"y":0.521377682685852},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.521377682685852,0.2504201829433441,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.521377682685852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"176","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.2386554628610611,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.54038006067276},{"x":0.7647058963775635,"y":0.54038006067276},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"3.4","boundary":[0.7462185025215149,0.54038006067276,0.7647058963775635,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.54038006067276},{"x":0.7462185025215149,"y":0.54038006067276},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.54038006067276,0.7462185025215149,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.54038006067276},{"x":0.7394958138465881,"y":0.54038006067276},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.54038006067276,0.7394958138465881,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.54038006067276},{"x":0.7142857313156128,"y":0.54038006067276},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7042016983032227,0.54038006067276,0.7142857313156128,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.54038006067276},{"x":0.6991596817970276,"y":0.54038006067276},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6739495992660522,0.54038006067276,0.6991596817970276,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.54038006067276},{"x":0.6705882549285889,"y":0.54038006067276},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6621848940849304,0.54038006067276,0.6705882549285889,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.54038006067276},{"x":0.6571428775787354,"y":0.54038006067276},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.54038006067276,0.6571428775787354,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.54038006067276},{"x":0.6470588445663452,"y":0.54038006067276},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﻓ","boundary":[0.6201680898666382,0.54038006067276,0.6470588445663452,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.54038006067276},{"x":0.6168067455291748,"y":0.54038006067276},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5522565245628357},{"x":0.578151285648346,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﺘﮐرﺎﺸﻣ","boundary":[0.578151285648346,0.54038006067276,0.6168067455291748,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.54038006067276},{"x":0.5764706134796143,"y":0.54038006067276},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5663865804672241,0.54038006067276,0.5764706134796143,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.54038006067276},{"x":0.561344563961029,"y":0.54038006067276},{"x":0.561344563961029,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.5478991866111755,0.54038006067276,0.561344563961029,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.54038006067276},{"x":0.5462185144424438,"y":0.54038006067276},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5445378422737122,0.54038006067276,0.5462185144424438,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.54038006067276},{"x":0.5428571701049805,"y":0.54038006067276},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.5361344814300537,0.54038006067276,0.5428571701049805,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.54038006067276},{"x":0.534453809261322,"y":0.54038006067276},{"x":0.534453809261322,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5243697762489319,0.54038006067276,0.534453809261322,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.54038006067276},{"x":0.5193277597427368,"y":0.54038006067276},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5522565245628357},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.48571428656578064,0.54038006067276,0.5193277597427368,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.54038006067276},{"x":0.48403361439704895,"y":0.54038006067276},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4739495813846588,0.54038006067276,0.48403361439704895,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.54038006067276},{"x":0.46890756487846375,"y":0.54038006067276},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5522565245628357},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.45378151535987854,0.54038006067276,0.46890756487846375,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.54038006067276},{"x":0.45210084319114685,"y":0.54038006067276},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.4252100884914398,0.54038006067276,0.45210084319114685,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.54038006067276},{"x":0.42352941632270813,"y":0.54038006067276},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4100840389728546,0.54038006067276,0.42352941632270813,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.54038006067276},{"x":0.4084033668041229,"y":0.54038006067276},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.3983193337917328,0.54038006067276,0.4084033668041229,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.54038006067276},{"x":0.3949579894542694,"y":0.54038006067276},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.24201680719852448,0.54038006067276,0.3949579894542694,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276},{"x":0.2386554628610611,"y":0.54038006067276},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"186","boundary":[0.21512605249881744,0.54038006067276,0.2386554628610611,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"4.4","boundary":[0.7462185025215149,0.5605700612068176,0.7647058963775635,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.5605700612068176,0.7462185025215149,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.5605700612068176,0.7394958138465881,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7042016983032227,0.5605700612068176,0.7142857313156128,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺳ","boundary":[0.6873949766159058,0.5605700612068176,0.7008403539657593,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺮ","boundary":[0.6756302714347839,0.5605700612068176,0.6857143044471741,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6453781723976135,0.5605700612068176,0.6705882549285889,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6336134672164917,0.5605700612068176,0.6420168280601501,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.5605700612068176,0.6285714507102966,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﻓ","boundary":[0.5932773351669312,0.5605700612068176,0.6184874176979065,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.5747899413108826,0.5605700612068176,0.5882353186607361,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5697479248046875,0.5605700612068176,0.5714285969734192,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎﯽ","boundary":[0.5512605309486389,0.5605700612068176,0.5680672526359558,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.5126050710678101,0.5605700612068176,0.5445378422737122,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5724465847015381},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.49915966391563416,0.5605700612068176,0.5092437267303467,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.48067227005958557,0.5605700612068176,0.4957983195781708,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5724465847015381},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.45210084319114685,0.5605700612068176,0.4773109257221222,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5605700612068176},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5605700612068176},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.43529412150382996,0.5605700612068176,0.45042017102241516,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5724465847015381},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.42352941632270813,0.5605700612068176,0.43361344933509827,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5605700612068176},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5605700612068176},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2655462324619293,0.5605700612068176,0.41848739981651306,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5605700612068176},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5605700612068176},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5724465847015381},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.24201680719852448,0.5605700612068176,0.26386556029319763,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"190","boundary":[0.21512605249881744,0.5605700612068176,0.2386554628610611,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"5.4","boundary":[0.7478991746902466,0.5795724391937256,0.7663865685462952,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.5795724391937256,0.7462185025215149,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻤﻨﻫار","boundary":[0.7092437148094177,0.5795724391937256,0.7394958138465881,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5795724391937256},{"x":0.707563042640686,"y":0.5795724391937256},{"x":0.707563042640686,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6974790096282959,0.5795724391937256,0.707563042640686,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6857143044471741,0.5795724391937256,0.6941176652908325,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﮔرﺎﮐ","boundary":[0.6621848940849304,0.5795724391937256,0.6840336322784424,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺮي","boundary":[0.6386554837226868,0.5795724391937256,0.6605042219161987,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6084033846855164,0.5795724391937256,0.6336134672164917,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5983193516731262,0.5795724391937256,0.6067227125167847,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.5795724391937256,0.5932773351669312,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﻓ","boundary":[0.5596638917922974,0.5795724391937256,0.5848739743232727,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5795724391937256},{"x":0.556302547454834,"y":0.5795724391937256},{"x":0.556302547454834,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺳﺎﻨﻣ","boundary":[0.5193277597427368,0.5795724391937256,0.556302547454834,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5042017102241516,0.5795724391937256,0.5142857432365417,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5795724391937256},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5795724391937256},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5914489030838013},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣاﺮﻣ","boundary":[0.46554622054100037,0.5795724391937256,0.49915966391563416,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5914489030838013},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ","boundary":[0.42016807198524475,0.5795724391937256,0.4605042040348053,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5914489030838013},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.40336135029792786,0.5795724391937256,0.4151260554790497,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺑﺎﯽ","boundary":[0.3815126121044159,0.5795724391937256,0.4000000059604645,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.3445378243923187,0.5795724391937256,0.3764705955982208,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5795724391937256},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5795724391937256},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3327731192111969,0.5795724391937256,0.34285715222358704,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5795724391937256},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5795724391937256},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.3142857253551483,0.5795724391937256,0.32773110270500183,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.2873949706554413,0.5795724391937256,0.3126050531864166,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.2705882489681244,0.5795724391937256,0.2840336263179779,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5914489030838013},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.26050421595573425,0.5795724391937256,0.2705882489681244,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5914489030838013},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"...","boundary":[0.24369747936725616,0.5795724391937256,0.2571428716182709,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"203","boundary":[0.21512605249881744,0.5795724391937256,0.2386554628610611,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4775605790615082,0.7898739624023438,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.7546218633651733,0.6413301825523376,0.7848739624023438,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.7277311086654663,0.6413301825523376,0.7495798468589783,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯿ","boundary":[0.7092437148094177,0.6413301825523376,0.7193277478218079,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻬﻨﺸ","boundary":[0.6705882549285889,0.6413301825523376,0.7092437148094177,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐوزﺎﺳ","boundary":[0.6201680898666382,0.6413301825523376,0.6672269105911255,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﻠﻤﻋ","boundary":[0.5949580073356628,0.6413301825523376,0.6151260733604431,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5882353186607361,0.6413301825523376,0.5932773351669312,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺎ","boundary":[0.5798319578170776,0.6413301825523376,0.5882353186607361,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6413301825523376},{"x":0.578151285648346,"y":0.6413301825523376},{"x":0.578151285648346,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5663865804672241,0.6413301825523376,0.578151285648346,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳ","boundary":[0.5445378422737122,0.6413301825523376,0.5663865804672241,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5327731370925903,0.6413301825523376,0.5428571701049805,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"SEA","boundary":[0.49747899174690247,0.6425178050994873,0.5260504484176636,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6532066464424133},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.48403361439704895,0.6413301825523376,0.4924369752407074,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻃ","boundary":[0.4638655483722687,0.6413301825523376,0.4773109257221222,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6413301825523376},{"x":0.462184876203537,"y":0.6413301825523376},{"x":0.462184876203537,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻖ","boundary":[0.4453781545162201,0.6413301825523376,0.462184876203537,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6413301825523376},{"x":0.440336138010025,"y":0.6413301825523376},{"x":0.440336138010025,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﺑرﺎﮐ","boundary":[0.3932773172855377,0.6413301825523376,0.440336138010025,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6413301825523376},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.37310925126075745,0.6413301825523376,0.38823530077934265,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6532066464424133},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.35462185740470886,0.6413301825523376,0.3680672347545624,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6532066464424133},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﺠﺗ","boundary":[0.32436975836753845,0.6413301825523376,0.3495798408985138,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6413301825523376},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6413301825523376},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6532066464424133},{"x":0.31596639752388,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.31596639752388,0.6413301825523376,0.32268908619880676,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺨﺘﻨﻣ","boundary":[0.2689075767993927,0.6413301825523376,0.3126050531864166,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6413301825523376},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6413301825523376},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6532066464424133},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.26050421595573425,0.6413301825523376,0.26386556029319763,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6413301825523376},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6413301825523376},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.23193277418613434,0.6413301825523376,0.25882354378700256,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7092437148094177,"y":0.673396646976471},{"x":0.6722689270973206,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻬﺷ","boundary":[0.6722689270973206,0.6615201830863953,0.7092437148094177,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7613445520401001,"y":0.673396646976471},{"x":0.7142857313156128,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻋﻮﻤﺠﻣ","boundary":[0.7142857313156128,0.6615201830863953,0.7613445520401001,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.673396646976471},{"x":0.6470588445663452,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"وﺰﻗ","boundary":[0.6470588445663452,0.6615201830863953,0.6655462384223938,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6470588445663452,"y":0.673396646976471},{"x":0.6252101063728333,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻦ(","boundary":[0.6252101063728333,0.6615201830863953,0.6470588445663452,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6201680898666382,"y":0.673396646976471},{"x":0.4924369752407074,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4924369752407074,0.6627078652381897,0.6201680898666382,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4924369752407074,"y":0.673396646976471},{"x":0.3630252182483673,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3630252182483673,0.6627078652381897,0.4924369752407074,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3630252182483673,"y":0.673396646976471},{"x":0.2386554628610611,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"...............................","boundary":[0.2386554628610611,0.6627078652381897,0.3630252182483673,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23529411852359772,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"205","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.23529411852359772,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6343301825523376,0.7898739624023438,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7596638798713684,0.6971496343612671,0.7848739624023438,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7478991746902466,0.6971496343612671,0.7546218633651733,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.6971496343612671,0.7462185025215149,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"حﺮﺷ","boundary":[0.7142857313156128,0.6971496343612671,0.7411764860153198,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"وﯾ","boundary":[0.7008403539657593,0.6971496343612671,0.7109243869781494,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﮔﮋ","boundary":[0.6873949766159058,0.6971496343612671,0.7008403539657593,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6773109436035156,0.6971496343612671,0.6873949766159058,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6655462384223938,0.6971496343612671,0.6756302714347839,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.6971496343612671,0.6605042219161987,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ور","boundary":[0.6403361558914185,0.6971496343612671,0.6521008610725403,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6369748115539551,0.6971496343612671,0.6403361558914185,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"دﺮﮑ","boundary":[0.6134454011917114,0.6971496343612671,0.6352941393852234,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6971496343612671},{"x":0.610084056854248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.610084056854248,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.5848739743232727,0.6971496343612671,0.610084056854248,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.5546218752861023,0.6971496343612671,0.5815126299858093,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.5478991866111755,0.6971496343612671,0.5546218752861023,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻀﻓ","boundary":[0.5243697762489319,0.6971496343612671,0.5428571701049805,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.5092437267303467,0.6971496343612671,0.5226891040802002,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﻘﻄﻨﻣ","boundary":[0.4789915978908539,0.6971496343612671,0.5025210380554199,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.4722689092159271,0.6971496343612671,0.4789915978908539,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6971496343612671},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6971496343612671},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻬﺷ","boundary":[0.4436974823474884,0.6971496343612671,0.46722689270973206,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7078384757041931},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.43361344933509827,0.6971496343612671,0.4436974823474884,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7078384757041931},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.41680672764778137,0.6971496343612671,0.4285714328289032,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6971496343612671},{"x":0.413445383310318,"y":0.6971496343612671},{"x":0.413445383310318,"y":0.7078384757041931},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﺠﺗ","boundary":[0.38991597294807434,0.6971496343612671,0.413445383310318,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6971496343612671},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6971496343612671},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.3815126121044159,0.6971496343612671,0.38823530077934265,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7078384757041931},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺨﺘﻨﻣ","boundary":[0.33781513571739197,0.6971496343612671,0.3764705955982208,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.2386554628610611,0.6971496343612671,0.3344537913799286,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"207","boundary":[0.21512605249881744,0.6971496343612671,0.2369747906923294,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"1.5","boundary":[0.7462185025215149,0.7149643898010254,0.7647058963775635,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.7149643898010254,0.7462185025215149,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.7149643898010254,0.7394958138465881,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7042016983032227,0.7149643898010254,0.7142857313156128,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7268408536911011},{"x":0.680672287940979,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﻮﮕﻟا","boundary":[0.680672287940979,0.7149643898010254,0.6991596817970276,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6689075827598572,0.7149643898010254,0.6789916157722473,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.6386554837226868,0.7149643898010254,0.6621848940849304,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.6302521228790283,0.7149643898010254,0.6369748115539551,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺒﻟﺎﮐ","boundary":[0.5983193516731262,0.7149643898010254,0.6252101063728333,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5865546464920044,0.7149643898010254,0.5966386795043945,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.7149643898010254,0.5815126299858093,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻣزﺎﺳ","boundary":[0.5327731370925903,0.7149643898010254,0.5731092691421509,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻀﻓ","boundary":[0.5092437267303467,0.7149643898010254,0.5277311205863953,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.4941176474094391,0.7149643898010254,0.5058823823928833,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7149643898010254},{"x":0.489075630903244,"y":0.7149643898010254},{"x":0.489075630903244,"y":0.7268408536911011},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺟﻮﻣ","boundary":[0.45378151535987854,0.7149643898010254,0.489075630903244,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7149643898010254},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7149643898010254},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7268408536911011},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻋﻮﻤﺠﻣ","boundary":[0.40336135029792786,0.7149643898010254,0.44873949885368347,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7268408536911011},{"x":0.364705890417099,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻬﺷ","boundary":[0.364705890417099,0.7149643898010254,0.4000000059604645,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7149643898010254},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7149643898010254},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"وﺰﻗ","boundary":[0.3445378243923187,0.7149643898010254,0.35966387391090393,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7149643898010254},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7149643898010254},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻦ","boundary":[0.3294117748737335,0.7149643898010254,0.34117648005485535,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7149643898010254},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7149643898010254},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":".................","boundary":[0.24201680719852448,0.7149643898010254,0.32268908619880676,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"str":"209","boundary":[0.21512605249881744,0.7149643898010254,0.2386554628610611,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7647058963775635,"y":0.745843231678009},{"x":0.7462185025215149,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"2.5","boundary":[0.7462185025215149,0.7339667677879333,0.7647058963775635,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7462185025215149,"y":0.745843231678009},{"x":0.7445378303527832,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.7339667677879333,0.7462185025215149,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7394958138465881,"y":0.745843231678009},{"x":0.7159664034843445,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"روﺮﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.7339667677879333,0.7394958138465881,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.745843231678009},{"x":0.6840336322784424,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﻤﺟا","boundary":[0.6840336322784424,0.7339667677879333,0.7109243869781494,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6823529601097107,"y":0.745843231678009},{"x":0.6722689270973206,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6722689270973206,0.7339667677879333,0.6823529601097107,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.745843231678009},{"x":0.6420168280601501,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6420168280601501,0.7339667677879333,0.6672269105911255,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6403361558914185,"y":0.745843231678009},{"x":0.6134454011917114,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.6134454011917114,0.7339667677879333,0.6403361558914185,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6117647290229797,"y":0.745843231678009},{"x":0.6016806960105896,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6016806960105896,0.7339667677879333,0.6117647290229797,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.745843231678009},{"x":0.5714285969734192,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.5714285969734192,0.7339667677879333,0.5949580073356628,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5663865804672241,"y":0.745843231678009},{"x":0.5226891040802002,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻋﻮﻤﺠﻣ","boundary":[0.5226891040802002,0.7339667677879333,0.5663865804672241,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5176470875740051,"y":0.745843231678009},{"x":0.48403361439704895,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻬﺷ","boundary":[0.48403361439704895,0.7339667677879333,0.5176470875740051,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.745843231678009},{"x":0.462184876203537,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"وﺰﻗ","boundary":[0.462184876203537,0.7339667677879333,0.4773109257221222,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4588235318660736,"y":0.745843231678009},{"x":0.4470588266849518,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻦ","boundary":[0.4470588266849518,0.7339667677879333,0.4588235318660736,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4436974823474884,"y":0.745843231678009},{"x":0.29075631499290466,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.29075631499290466,0.7339667677879333,0.4436974823474884,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7339667677879333},{"x":0.289075642824173,"y":0.7339667677879333},{"x":0.289075642824173,"y":0.745843231678009},{"x":0.24201680719852448,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24201680719852448,0.7339667677879333,0.289075642824173,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.745843231678009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"210","boundary":[0.21512605249881744,0.7339667677879333,0.2386554628610611,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6901496343612671,0.7898739624023438,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7596638798713684,0.7684085369110107,0.7848739624023438,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7478991746902466,0.7684085369110107,0.7546218633651733,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.7684085369110107,0.7478991746902466,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯿ","boundary":[0.7327731251716614,0.7684085369110107,0.7411764860153198,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻬﻨﺸ","boundary":[0.6974790096282959,0.7684085369110107,0.7310924530029297,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"اﺮﻓ","boundary":[0.6789916157722473,0.7684085369110107,0.6924369931221008,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6756302714347839,0.7684085369110107,0.6789916157722473,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨ","boundary":[0.6605042219161987,0.7684085369110107,0.6739495992660522,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.7684085369110107,0.6554622054100037,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"مﺎﮔ","boundary":[0.6285714507102966,0.7684085369110107,0.6470588445663452,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6184874176979065,0.7684085369110107,0.6268907785415649,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6067227125167847,0.7684085369110107,0.6168067455291748,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5647059082984924,0.7684085369110107,0.5764706134796143,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"مزﻻ","boundary":[0.5815126299858093,0.7684085369110107,0.6016806960105896,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.561344563961029,"y":0.7684085369110107},{"x":0.561344563961029,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.5462185144424438,0.7684085369110107,0.561344563961029,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5428571701049805,0.7684085369110107,0.5462185144424438,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎﯽ","boundary":[0.5243697762489319,0.7684085369110107,0.5411764979362488,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7790973782539368},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.48571428656578064,0.7684085369110107,0.5210084319114685,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4739495813846588,0.7684085369110107,0.48403361439704895,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7684085369110107},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7790973782539368},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.45546218752861023,0.7684085369110107,0.46890756487846375,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.4285714328289032,0.7684085369110107,0.45546218752861023,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4117647111415863,0.7684085369110107,0.4268907606601715,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4000000059604645,0.7684085369110107,0.4100840389728546,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7790973782539368},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.37142857909202576,0.7684085369110107,0.3949579894542694,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7790973782539368},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺨﺘﻨﻣ","boundary":[0.32773110270500183,0.7684085369110107,0.3663865625858307,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7684085369110107},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7684085369110107},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.2386554628610611,0.7684085369110107,0.32605043053627014,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"215","boundary":[0.21512605249881744,0.7684085369110107,0.23529411852359772,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7614085369110107,0.7898739624023438,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺷ","boundary":[0.4773109257221222,0.8289785981178284,0.5042017102241516,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8219785981178284,0.5092017102241516,0.8478551216125488],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/iGoTLxFvLkssPLsP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/txGUtvPbxhNenLzf.jpg","blurred":"/storage/books/615c77cc910698b1/pages/rmyeJfYDoOCmmCpO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.9989930461738569]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7596638798713684,0.1852731555700302,0.7848739624023438,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"223","boundary":[0.21512605249881744,0.1852731555700302,0.2386554628610611,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.1852731555700302},{"x":0.31092438101768494,"y":0.1852731555700302},{"x":0.31092438101768494,"y":0.19596199691295624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":".................","boundary":[0.24201680719852448,0.1852731555700302,0.31092438101768494,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3495798408985138,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3495798408985138,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺨﺘﻨﻣ","boundary":[0.3126050531864166,0.1852731555700302,0.3495798408985138,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3613445460796356,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3613445460796356,"y":0.19596199691295624},{"x":0.35462185740470886,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.35462185740470886,0.1852731555700302,0.3613445460796356,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.1852731555700302},{"x":0.38655462861061096,"y":0.1852731555700302},{"x":0.38655462861061096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3630252182483673,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﺠﺗ","boundary":[0.3630252182483673,0.1852731555700302,0.38655462861061096,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19596199691295624},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.38991597294807434,0.1852731555700302,0.4000000059604645,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4151260554790497,"y":0.19596199691295624},{"x":0.40504202246665955,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.40504202246665955,0.1852731555700302,0.4151260554790497,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.1852731555700302},{"x":0.43361344933509827,"y":0.1852731555700302},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19596199691295624},{"x":0.41680672764778137,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.41680672764778137,0.1852731555700302,0.43361344933509827,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4605042040348053,"y":0.19596199691295624},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.43361344933509827,0.1852731555700302,0.4605042040348053,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4756302535533905,"y":0.19596199691295624},{"x":0.462184876203537,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.462184876203537,0.1852731555700302,0.4756302535533905,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49747899174690247,"y":0.19596199691295624},{"x":0.48067227005958557,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎﯽ","boundary":[0.48067227005958557,0.1852731555700302,0.49747899174690247,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19596199691295624},{"x":0.49915966391563416,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.49915966391563416,0.1852731555700302,0.5025210380554199,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.5025210380554199,0.1852731555700302,0.5361344814300537,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5462185144424438,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.1852731555700302,0.5462185144424438,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.1852731555700302},{"x":0.561344563961029,"y":0.1852731555700302},{"x":0.561344563961029,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5512605309486389,0.1852731555700302,0.561344563961029,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5848739743232727,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5848739743232727,"y":0.19596199691295624},{"x":0.561344563961029,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﺠﻨﺳ","boundary":[0.561344563961029,0.1852731555700302,0.5848739743232727,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.1852731555700302},{"x":0.605042040348053,"y":0.1852731555700302},{"x":0.605042040348053,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5865546464920044,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺖ","boundary":[0.5865546464920044,0.1852731555700302,0.605042040348053,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6268907785415649,"y":0.19596199691295624},{"x":0.605042040348053,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﻌﺿو","boundary":[0.605042040348053,0.1852731555700302,0.6268907785415649,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"،ﻞﻤﻋ","boundary":[0.6302521228790283,0.1852731555700302,0.6571428775787354,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ةدوﺪﺤﻣ","boundary":[0.6638655662536621,0.1852731555700302,0.7042016983032227,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﻦ","boundary":[0.7092437148094177,0.1852731555700302,0.7193277478218079,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﯿﯿ","boundary":[0.7210084199905396,0.1852731555700302,0.7310924530029297,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"ﻌﺗ","boundary":[0.7310924530029297,0.1852731555700302,0.7411764860153198,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.1852731555700302,0.7462185025215149,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1852731555700302},{"x":0.756302535533905,"y":0.1852731555700302},{"x":0.756302535533905,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.7478991746902466,0.1852731555700302,0.756302535533905,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"224","boundary":[0.21512605249881744,0.20308788120746613,0.2386554628610611,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2149643748998642},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.24201680719852448,0.20308788120746613,0.3949579894542694,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.20308788120746613},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20308788120746613},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺨﺘﻨﻣ","boundary":[0.3983193337917328,0.20308788120746613,0.43865546584129333,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.20308788120746613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20308788120746613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.4436974823474884,0.20308788120746613,0.46722689270973206,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.20308788120746613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20308788120746613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4722689092159271,0.20308788120746613,0.48235294222831726,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.48403361439704895,0.20308788120746613,0.4907563030719757,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.4924369752407074,0.20308788120746613,0.4941176474094391,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.4957983195781708,0.20308788120746613,0.5092437267303467,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5142857432365417,0.20308788120746613,0.5243697762489319,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.20308788120746613},{"x":0.534453809261322,"y":0.20308788120746613},{"x":0.534453809261322,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.5310924649238586,0.20308788120746613,0.534453809261322,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5361344814300537,0.20308788120746613,0.5445378422737122,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﺎﮕﻧا","boundary":[0.5478991866111755,0.20308788120746613,0.5865546464920044,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5882353186607361,0.20308788120746613,0.5915966629981995,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5966386795043945,0.20308788120746613,0.6067227125167847,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.6084033846855164,0.20308788120746613,0.6453781723976135,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6504201889038086,0.20308788120746613,0.6605042219161987,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6621848940849304,0.20308788120746613,0.6722689270973206,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20308788120746613},{"x":0.702521026134491,"y":0.20308788120746613},{"x":0.702521026134491,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻘﻣ","boundary":[0.6739495992660522,0.20308788120746613,0.702521026134491,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2149643748998642},{"x":0.707563042640686,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﻦ","boundary":[0.707563042640686,0.20308788120746613,0.7176470756530762,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯿﯿ","boundary":[0.7176470756530762,0.20308788120746613,0.7277311086654663,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2149643748998642},{"x":0.729411780834198,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﻌﺗ","boundary":[0.729411780834198,0.20308788120746613,0.7378151416778564,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.20308788120746613,0.7462185025215149,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"1.7","boundary":[0.7462185025215149,0.20308788120746613,0.7647058963775635,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"227","boundary":[0.21512605249881744,0.22327791154384613,0.2386554628610611,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.22327791154384613},{"x":0.289075642824173,"y":0.22327791154384613},{"x":0.289075642824173,"y":0.235154390335083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24201680719852448,0.22327791154384613,0.289075642824173,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4436974823474884,"y":0.235154390335083},{"x":0.29075631499290466,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.29075631499290466,0.22327791154384613,0.4436974823474884,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.22327791154384613},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22327791154384613},{"x":0.47058823704719543,"y":0.235154390335083},{"x":0.45042017102241516,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺮي","boundary":[0.45042017102241516,0.22327791154384613,0.47058823704719543,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.22327791154384613},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22327791154384613},{"x":0.48403361439704895,"y":0.235154390335083},{"x":0.4722689092159271,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺬﭘ","boundary":[0.4722689092159271,0.22327791154384613,0.48403361439704895,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.22327791154384613},{"x":0.507563054561615,"y":0.22327791154384613},{"x":0.507563054561615,"y":0.235154390335083},{"x":0.48571428656578064,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴ","boundary":[0.48571428656578064,0.22327791154384613,0.507563054561615,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5176470875740051,"y":0.235154390335083},{"x":0.5092437267303467,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"زﯾ","boundary":[0.5092437267303467,0.22327791154384613,0.5176470875740051,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.22327791154384613},{"x":0.529411792755127,"y":0.22327791154384613},{"x":0.529411792755127,"y":0.235154390335083},{"x":0.5243697762489319,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.22327791154384613,0.529411792755127,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.235154390335083},{"x":0.534453809261322,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.534453809261322,0.22327791154384613,0.5445378422737122,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5680672526359558,"y":0.235154390335083},{"x":0.5462185144424438,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﮔﺪﻧز","boundary":[0.5462185144424438,0.22327791154384613,0.5680672526359558,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.235154390335083},{"x":0.5747899413108826,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﮐﯿﻔﯿﺖ","boundary":[0.5747899413108826,0.22327791154384613,0.6117647290229797,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.235154390335083},{"x":0.6184874176979065,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﺎﮕﻧا","boundary":[0.6184874176979065,0.22327791154384613,0.6571428775787354,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.235154390335083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6638655662536621,0.22327791154384613,0.6739495992660522,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.235154390335083},{"x":0.6756302714347839,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.22327791154384613,0.6974790096282959,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.235154390335083},{"x":0.702521026134491,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.22327791154384613,0.7042016983032227,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.235154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"str":"1.1.7","boundary":[0.7058823704719543,0.22327791154384613,0.7361344695091248,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"233","boundary":[0.21512605249881744,0.2422802895307541,0.2386554628610611,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2504201829433441,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.2422802895307541,0.2504201829433441,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2422802895307541},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2422802895307541},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2521008551120758,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2521008551120758,0.2422802895307541,0.40504202246665955,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25415676832199097},{"x":0.40672269463539124,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.40672269463539124,0.2422802895307541,0.5596638917922974,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5647059082984924,0.2422802895307541,0.5747899413108826,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"روآ","boundary":[0.5764706134796143,0.2422802895307541,0.5915966629981995,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺗ","boundary":[0.5932773351669312,0.2422802895307541,0.6117647290229797,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﺎﮕﻧا","boundary":[0.6184874176979065,0.2422802895307541,0.6571428775787354,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6638655662536621,0.2422802895307541,0.6739495992660522,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.2422802895307541,0.6974790096282959,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25415676832199097},{"x":0.702521026134491,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.2422802895307541,0.7042016983032227,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"2.1.7","boundary":[0.7058823704719543,0.2422802895307541,0.7361344695091248,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"235","boundary":[0.21512605249881744,0.26128265261650085,0.2386554628610611,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.26128265261650085},{"x":0.26386556029319763,"y":0.26128265261650085},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.24201680719852448,0.26128265261650085,0.26386556029319763,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.26128265261650085},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26128265261650085},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2655462324619293,0.26128265261650085,0.41848739981651306,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2731591463088989},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.42184874415397644,0.26128265261650085,0.5747899413108826,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5865546464920044,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5764706134796143,0.26128265261650085,0.5865546464920044,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"ﺑآﺮﻘﻓ","boundary":[0.5882353186607361,0.26128265261650085,0.6117647290229797,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﺎﮕﻧا","boundary":[0.6184874176979065,0.26128265261650085,0.6571428775787354,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6638655662536621,0.26128265261650085,0.6739495992660522,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.26128265261650085,0.6974790096282959,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2731591463088989},{"x":0.702521026134491,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.26128265261650085,0.7042016983032227,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"str":"3.1.7","boundary":[0.7058823704719543,0.26128265261650085,0.7361344695091248,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"238","boundary":[0.21512605249881744,0.28147268295288086,0.2386554628610611,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2991596758365631,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2991596758365631,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"............","boundary":[0.24201680719852448,0.28147268295288086,0.2991596758365631,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3008403480052948,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3008403480052948,0.28147268295288086,0.45378151535987854,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4739495813846588,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4588235318660736,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.4588235318660736,0.28147268295288086,0.4739495813846588,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.28147268295288086},{"x":0.507563054561615,"y":0.28147268295288086},{"x":0.507563054561615,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4739495813846588,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﻄﻨﻣ","boundary":[0.4739495813846588,0.28147268295288086,0.507563054561615,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5142857432365417,0.28147268295288086,0.5243697762489319,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5529412031173706,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5260504484176636,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"زوﺮﻬﺑ","boundary":[0.5260504484176636,0.28147268295288086,0.5529412031173706,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﯽ/","boundary":[0.5546218752861023,0.28147268295288086,0.5680672526359558,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5697479248046875,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺨﺑ","boundary":[0.5697479248046875,0.28147268295288086,0.5882353186607361,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﻧﯿﮏ","boundary":[0.5882353186607361,0.28147268295288086,0.6117647290229797,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6184874176979065,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﺎﮕﻧا","boundary":[0.6184874176979065,0.28147268295288086,0.6571428775787354,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6638655662536621,0.28147268295288086,0.6739495992660522,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6756302714347839,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.28147268295288086,0.6974790096282959,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7042016983032227,"y":0.29334917664527893},{"x":0.702521026134491,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.28147268295288086,0.7042016983032227,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"4.1.7","boundary":[0.7058823704719543,0.28147268295288086,0.7361344695091248,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"240","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.2386554628610611,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3123515546321869},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.24201680719852448,0.3004750609397888,0.3798319399356842,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3004750609397888},{"x":0.534453809261322,"y":0.3004750609397888},{"x":0.534453809261322,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3831932842731476,0.3004750609397888,0.534453809261322,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5411764979362488,0.3004750609397888,0.5512605309486389,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﮕﺘﻓﺎ","boundary":[0.5529412031173706,0.3004750609397888,0.5747899413108826,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5747899413108826,0.3004750609397888,0.5764706134796143,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.5798319578170776,0.3004750609397888,0.6117647290229797,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﺎﮕﻧا","boundary":[0.6184874176979065,0.3004750609397888,0.6571428775787354,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6638655662536621,0.3004750609397888,0.6739495992660522,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.3004750609397888,0.6974790096282959,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3123515546321869},{"x":0.702521026134491,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.3004750609397888,0.7042016983032227,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"5.1.7","boundary":[0.7058823704719543,0.3004750609397888,0.7361344695091248,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2571428716182709,"y":0.33135393261909485},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.24705882370471954,0.3194774389266968,0.2571428716182709,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3194774389266968},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3194774389266968},{"x":0.29243698716163635,"y":0.33135393261909485},{"x":0.25882354378700256,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺒﻫار","boundary":[0.25882354378700256,0.3194774389266968,0.29243698716163635,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30924370884895325,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2991596758365631,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.2991596758365631,0.3194774389266968,0.30924370884895325,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3176470696926117,"y":0.33135393261909485},{"x":0.31092438101768494,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺎ","boundary":[0.31092438101768494,0.3194774389266968,0.3176470696926117,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3193277418613434,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3176470696926117,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.3176470696926117,0.3194774389266968,0.3193277418613434,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3361344635486603,"y":0.33135393261909485},{"x":0.32268908619880676,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"زرا","boundary":[0.32268908619880676,0.3194774389266968,0.3361344635486603,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3194774389266968},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3194774389266968},{"x":0.37478992342948914,"y":0.33135393261909485},{"x":0.34117648005485535,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻈﻨﻣ","boundary":[0.34117648005485535,0.3194774389266968,0.37478992342948914,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3848739564418793,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3764705955982208,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3764705955982208,0.3194774389266968,0.3848739564418793,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33135393261909485},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.39159664511680603,0.3194774389266968,0.4000000059604645,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33135393261909485},{"x":0.40336135029792786,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﺎﮕﻧا","boundary":[0.40336135029792786,0.3194774389266968,0.4420168101787567,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4470588266849518,0.3194774389266968,0.45546218752861023,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3194774389266968},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3194774389266968},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4605042040348053,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4605042040348053,0.3194774389266968,0.47058823704719543,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5092437267303467,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.4722689092159271,0.3194774389266968,0.5092437267303467,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5243697762489319,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5142857432365417,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5142857432365417,0.3194774389266968,0.5243697762489319,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5260504484176636,0.3194774389266968,0.5361344814300537,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻘﻣدﺮﺧ","boundary":[0.5378151535987854,0.3194774389266968,0.5915966629981995,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.3194774389266968,0.6016806960105896,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6067227125167847,0.3194774389266968,0.6168067455291748,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻘﻣ","boundary":[0.6184874176979065,0.3194774389266968,0.6470588445663452,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"جاﺮﺨﺘﺳا","boundary":[0.6521008610725403,0.3194774389266968,0.6991596817970276,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.3194774389266968,0.7058823704719543,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33135393261909485},{"x":0.707563042640686,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":1,"str":"6.1.7","boundary":[0.707563042640686,0.3194774389266968,0.7361344695091248,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"241","boundary":[0.21512605249881744,0.33847981691360474,0.2386554628610611,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.33847981691360474},{"x":0.32773110270500183,"y":0.33847981691360474},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"..................","boundary":[0.24201680719852448,0.33847981691360474,0.32773110270500183,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3294117748737335,0.33847981691360474,0.48235294222831726,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3503562808036804},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48403361439704895,0.33847981691360474,0.6369748115539551,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.33847981691360474},{"x":0.653781533241272,"y":0.33847981691360474},{"x":0.653781533241272,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6436975002288818,0.33847981691360474,0.653781533241272,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3503562808036804},{"x":0.653781533241272,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.653781533241272,0.33847981691360474,0.6689075827598572,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.6705882549285889,0.33847981691360474,0.6974790096282959,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.6991596817970276,0.33847981691360474,0.7142857313156128,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"245","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.2386554628610611,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.35866984724998474},{"x":0.27394959330558777,"y":0.35866984724998474},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3705463111400604},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.24201680719852448,0.35866984724998474,0.27394959330558777,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3705463111400604},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.27563026547431946,0.35866984724998474,0.4285714328289032,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4453781545162201,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻦ","boundary":[0.4319327771663666,0.35866984724998474,0.4453781545162201,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4638655483722687,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"وﺰﻗ","boundary":[0.4470588266849518,0.35866984724998474,0.4638655483722687,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3705463111400604},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻬﺷ","boundary":[0.46890756487846375,0.35866984724998474,0.5025210380554199,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3705463111400604},{"x":0.507563054561615,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻋﻮﻤﺠﻣ","boundary":[0.507563054561615,0.35866984724998474,0.5512605309486389,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3705463111400604},{"x":0.556302547454834,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.556302547454834,0.35866984724998474,0.5596638917922974,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3705463111400604},{"x":0.561344563961029,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"VEC","boundary":[0.561344563961029,0.3598574697971344,0.5949580073356628,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5949580073356628,0.35866984724998474,0.5983193516731262,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻤﺷزرا","boundary":[0.6033613681793213,0.35866984724998474,0.6487395167350769,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3705463111400604},{"x":0.653781533241272,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺻﺎﻨﻋ","boundary":[0.653781533241272,0.35866984724998474,0.6857143044471741,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6907563209533691,0.35866984724998474,0.7042016983032227,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3705463111400604},{"x":0.707563042640686,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.707563042640686,0.35866984724998474,0.7394958138465881,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.35866984724998474,0.7462185025215149,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":1,"str":"2.7","boundary":[0.7462185025215149,0.35866984724998474,0.7647058963775635,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺻﺎﻨﻋ","boundary":[0.24033613502979279,0.3776721954345703,0.2722689211368561,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3895486891269684},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.27731093764305115,0.3776721954345703,0.2857142984867096,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3776721954345703},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3776721954345703},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3895486891269684},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"راﺬﮔﺮﺛا","boundary":[0.29075631499290466,0.3776721954345703,0.32773110270500183,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.3327731192111969,0.3776721954345703,0.3462184965610504,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.3462184965610504,0.3776721954345703,0.3781512677669525,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3848739564418793,0.3776721954345703,0.3949579894542694,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3966386616230011,0.3776721954345703,0.40672269463539124,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﺧاﺪﻣ","boundary":[0.4084033668041229,0.3776721954345703,0.4470588266849518,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3895486891269684},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.3776721954345703,0.45546218752861023,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣاﺪﻗا","boundary":[0.4605042040348053,0.3776721954345703,0.5008403658866882,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﯽ،","boundary":[0.5058823823928833,0.3776721954345703,0.5193277597427368,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3776721954345703},{"x":0.534453809261322,"y":0.3776721954345703},{"x":0.534453809261322,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.5210084319114685,0.3776721954345703,0.534453809261322,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.5378151535987854,0.3776721954345703,0.5647059082984924,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.5663865804672241,0.3776721954345703,0.5815126299858093,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.5865546464920044,0.3776721954345703,0.5899159908294678,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻨﮐ","boundary":[0.5915966629981995,0.3776721954345703,0.6168067455291748,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﮕﻧ","boundary":[0.6184874176979065,0.3776721954345703,0.6487395167350769,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.6521008610725403,0.3776721954345703,0.6873949766159058,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6907563209533691,0.3776721954345703,0.7042016983032227,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3895486891269684},{"x":0.707563042640686,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.707563042640686,0.3776721954345703,0.7394958138465881,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.3776721954345703,0.7462185025215149,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"3.7","boundary":[0.7462185025215149,0.3776721954345703,0.7647058963775635,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2655462324619293,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2655462324619293,"y":0.40855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻬﺷ","boundary":[0.23193277418613434,0.39667457342147827,0.2655462324619293,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3142857253551483,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3142857253551483,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2705882489681244,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻋﻮﻤﺠﻣ","boundary":[0.2705882489681244,0.39667457342147827,0.3142857253551483,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3310924470424652,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3310924470424652,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3193277418613434,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3193277418613434,0.39667457342147827,0.3310924470424652,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.39667457342147827},{"x":0.35966387391090393,"y":0.39667457342147827},{"x":0.35966387391090393,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3361344635486603,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.3361344635486603,0.39667457342147827,0.35966387391090393,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.39667457342147827},{"x":0.38655462861061096,"y":0.39667457342147827},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.35966387391090393,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺠﻧا","boundary":[0.35966387391090393,0.39667457342147827,0.38655462861061096,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.39667457342147827},{"x":0.40168067812919617,"y":0.39667457342147827},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40855106711387634},{"x":0.39159664511680603,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.39159664511680603,0.39667457342147827,0.40168067812919617,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.39667457342147827},{"x":0.413445383310318,"y":0.39667457342147827},{"x":0.413445383310318,"y":0.40855106711387634},{"x":0.40336135029792786,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.40336135029792786,0.39667457342147827,0.413445383310318,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.39667457342147827},{"x":0.45210084319114685,"y":0.39667457342147827},{"x":0.45210084319114685,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4151260554790497,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﺧاﺪﻣ","boundary":[0.4151260554790497,0.39667457342147827,0.45210084319114685,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.39667457342147827},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39667457342147827},{"x":0.47058823704719543,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4571428596973419,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻢ","boundary":[0.4571428596973419,0.39667457342147827,0.47058823704719543,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4722689092159271,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﻘﺘﺴﻣﺮ","boundary":[0.4722689092159271,0.39667457342147827,0.5058823823928833,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40855106711387634},{"x":0.507563054561615,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﻏﯿ","boundary":[0.507563054561615,0.39667457342147827,0.5193277597427368,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.39667457342147827},{"x":0.529411792755127,"y":0.39667457342147827},{"x":0.529411792755127,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5243697762489319,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.39667457342147827,0.529411792755127,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻢ","boundary":[0.5327731370925903,0.39667457342147827,0.5462185144424438,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5764706134796143,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5764706134796143,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5478991866111755,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﻘﺘﺴﻣ","boundary":[0.5478991866111755,0.39667457342147827,0.5764706134796143,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5899159908294678,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5798319578170776,0.39667457342147827,0.5899159908294678,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫﺪﻣﺎ","boundary":[0.5932773351669312,0.39667457342147827,0.6218487620353699,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯿ","boundary":[0.6235294342041016,0.39667457342147827,0.6302521228790283,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺺ","boundary":[0.6369748115539551,0.39667457342147827,0.6571428775787354,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﺨﺸﺗ","boundary":[0.6605042219161987,0.39667457342147827,0.6823529601097107,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﻨﻤﺷزرا","boundary":[0.6890756487846375,0.39667457342147827,0.7378151416778564,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"249","boundary":[0.21512605249881744,0.4168646037578583,0.2386554628610611,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4168646037578583},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4168646037578583},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42874109745025635},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"...............................","boundary":[0.24201680719852448,0.4168646037578583,0.38991597294807434,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42874109745025635},{"x":0.39159664511680603,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.39159664511680603,0.4168646037578583,0.5445378422737122,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5462185144424438,0.4168646037578583,0.6991596817970276,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻦ","boundary":[0.7058823704719543,0.4168646037578583,0.7193277478218079,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"وﺰﻗ","boundary":[0.7210084199905396,0.4168646037578583,0.7378151416778564,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2504201829433441,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺻﺎﻨﻋ","boundary":[0.2201680690050125,0.43586698174476624,0.2504201829433441,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.43586698174476624},{"x":0.26386556029319763,"y":0.43586698174476624},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.2554621994495392,0.43586698174476624,0.26386556029319763,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3042016923427582,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"راﺬﮔﺮﺛا","boundary":[0.2689075767993927,0.43586698174476624,0.3042016923427582,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.43586698174476624},{"x":0.32268908619880676,"y":0.43586698174476624},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4477434754371643},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.30924370884895325,0.43586698174476624,0.32268908619880676,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3529411852359772,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4477434754371643},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.32268908619880676,0.43586698174476624,0.3529411852359772,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.43586698174476624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.43586698174476624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4477434754371643},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.35966387391090393,0.43586698174476624,0.36974790692329407,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3798319399356842,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4477434754371643},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.37142857909202576,0.43586698174476624,0.3798319399356842,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.43586698174476624},{"x":0.41848739981651306,"y":0.43586698174476624},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﺧاﺪﻣ","boundary":[0.3815126121044159,0.43586698174476624,0.41848739981651306,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4477434754371643},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.43586698174476624,0.4285714328289032,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣاﺪﻗا","boundary":[0.43361344933509827,0.43586698174476624,0.4722689092159271,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.43586698174476624},{"x":0.489075630903244,"y":0.43586698174476624},{"x":0.489075630903244,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﯽ،","boundary":[0.4756302535533905,0.43586698174476624,0.489075630903244,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴ","boundary":[0.4907563030719757,0.43586698174476624,0.5042017102241516,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂزﯾ","boundary":[0.5058823823928833,0.43586698174476624,0.5327731370925903,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4477434754371643},{"x":0.534453809261322,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣ","boundary":[0.534453809261322,0.43586698174476624,0.5495798587799072,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.43586698174476624},{"x":0.556302547454834,"y":0.43586698174476624},{"x":0.556302547454834,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.5529412031173706,0.43586698174476624,0.556302547454834,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.43586698174476624},{"x":0.583193302154541,"y":0.43586698174476624},{"x":0.583193302154541,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻨﮐ","boundary":[0.5579832196235657,0.43586698174476624,0.583193302154541,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﮕﻧ","boundary":[0.5848739743232727,0.43586698174476624,0.6117647290229797,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.6168067455291748,0.43586698174476624,0.6504201889038086,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6672269105911255,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6554622054100037,0.43586698174476624,0.6672269105911255,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.6705882549285889,0.43586698174476624,0.7008403539657593,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.43586698174476624},{"x":0.707563042640686,"y":0.43586698174476624},{"x":0.707563042640686,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.43586698174476624,0.707563042640686,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.707563042640686,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"str":"1.3.7","boundary":[0.707563042640686,0.43586698174476624,0.7361344695091248,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"250","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.2386554628610611,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2655462324619293,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻌﯽ","boundary":[0.24537815153598785,0.4548693597316742,0.2655462324619293,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4548693597316742},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4548693597316742},{"x":0.27899160981178284,"y":0.46674585342407227},{"x":0.267226904630661,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻃ","boundary":[0.267226904630661,0.4548693597316742,0.27899160981178284,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4548693597316742},{"x":0.29075631499290466,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2857142984867096,0.4548693597316742,0.29075631499290466,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4548693597316742},{"x":0.31596639752388,"y":0.4548693597316742},{"x":0.31596639752388,"y":0.46674585342407227},{"x":0.29579833149909973,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"ﯾﮑﯽ","boundary":[0.29579833149909973,0.4548693597316742,0.31596639752388,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4548693597316742},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4548693597316742},{"x":0.33781513571739197,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3176470696926117,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"ژﻮﻟﻮ","boundary":[0.3176470696926117,0.4548693597316742,0.33781513571739197,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3462184965610504,"y":0.46674585342407227},{"x":0.33949580788612366,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"ﺑﯿ","boundary":[0.33949580788612366,0.4548693597316742,0.3462184965610504,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3512605130672455,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻂ","boundary":[0