فلور (فارسی) ایران شماره 2: تیره گل شیپوری فلور (فارسی) ایران شماره 2: تیره گل شیپوری

توضیحات

در دومین شماره مجموعه حاضر، تیره گل شپیپوری با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی می‌شود. این مطالب با نقشه انتشار گونه‌های و طرح‌های سیاه و سپید در هم آمیخته، پاره‌ای از آن به زبان انگلیسی تدوین شده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796037","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 2: تیره گل شیپوری","price":"۲۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/61acdecd3abeb127/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/61acdecd3abeb127/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/61acdecd3abeb127/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/61acdecd3abeb127/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/61acdecd3abeb127/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/61acdecd3abeb127/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/61acdecd3abeb127/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/61acdecd3abeb127/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/61acdecd3abeb127/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/61acdecd3abeb127/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۶۷","nobat_chap":"1","description":["در دومین شماره مجموعه حاضر، تیره گل شپیپوری با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی می‌شود. این مطالب با نقشه انتشار گونه‌های و طرح‌های سیاه و سپید در هم آمیخته، پاره‌ای از آن به زبان انگلیسی تدوین شده است.",""],"pages_count":"73","keywords":"null","token":"61acdecd3abeb127","created_at":"2020-07-28 20:49:06","updated_at":"2022-08-03 10:37:49","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 11:33:57","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784717","file":"5f204ffa462dd6.95404750.pdf","book_id":"3796037","toc":null,"created_at":"2020-07-28 20:49:06","updated_at":"2022-08-03 10:37:50","process_started_at":"2020-07-28 20:49:08","process_done_at":"2020-07-28 20:49:08","process_failed_at":null,"pages_count":"32","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b1d8defa87fc9940743081870e0dba438f23d7f6900be8753ce84b0b521510e1fdc0dc22a887c83d17bb2524837648c9ecd2eca57fa1a03a3761d0619b8cb3cd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-2-تیره-گل-شیپوری","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-2-تیره-گل-شیپوری","pages_count_fa":"۷۳","authorTitle":"محبوبه خاتم ساز","tocStr":"","url":"/preview/61acdecd3abeb127/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":32,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"61acdecd3abeb127","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/EsmDviqnXKPcyivx.jpg","blurred":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/wkjPBWCqtLPVPDEf.jpg","webpSec":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/QCSimXvSzPlyBLuv-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":685,"margin":[0.0005676682406112927,0.00012404496547949574,0.9984271061670881,0.9988091107257092]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4810924232006073,"y":0.09197080135345459},{"x":0.5021008253097534,"y":0.09343065321445465},{"x":0.5021008253097534,"y":0.14598539471626282},{"x":0.4789915978908539,"y":0.14598539471626282}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"(","boundary":[0.4810924232006073,0.09197080135345459,0.5021008253097534,0.14598539471626282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.09343065321445465},{"x":0.5252100825309753,"y":0.09343065321445465},{"x":0.5252100825309753,"y":0.14598539471626282},{"x":0.5021008253097534,"y":0.14598539471626282}]},"confidence":0.23999999463558197,"str":"0","boundary":[0.5042017102241516,0.09343065321445465,0.5252100825309753,0.14598539471626282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.09343065321445465},{"x":0.5504201650619507,"y":0.09343065321445465},{"x":0.5483193397521973,"y":0.14598539471626282},{"x":0.5273109078407288,"y":0.14598539471626282}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":")","boundary":[0.5273109078407288,0.09343065321445465,0.5483193397521973,0.14598539471626282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4810924232006073,"y":0.09197080135345459},{"x":0.5504201650619507,"y":0.09343065321445465},{"x":0.5483193397521973,"y":0.14598539471626282},{"x":0.4789915978908539,"y":0.14598539471626282}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4760924232006073,0.08497080135345458,0.5533193397521973,0.15298539471626282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5399159789085388,"y":0.18540145456790924},{"x":0.6281512379646301,"y":0.18540145456790924},{"x":0.6281512379646301,"y":0.21459853649139404},{"x":0.5399159789085388,"y":0.21459853649139404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5399159789085388,0.18540145456790924,0.6281512379646301,0.21459853649139404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4096638560295105,"y":0.18540145456790924},{"x":0.5273109078407288,"y":0.18540145456790924},{"x":0.5273109078407288,"y":0.21459853649139404},{"x":0.4096638560295105,"y":0.21459853649139404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4096638560295105,0.18540145456790924,0.5273109078407288,0.21459853649139404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4096638560295105,"y":0.18540145456790924},{"x":0.6281512379646301,"y":0.18540145456790924},{"x":0.6281512379646301,"y":0.21459853649139404},{"x":0.4096638560295105,"y":0.21459853649139404}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4046638560295105,0.17840145456790923,0.6331512379646301,0.22159853649139405],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.25839415192604065},{"x":0.7184873819351196,"y":0.25839415192604065},{"x":0.7184873819351196,"y":0.28029197454452515},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28029197454452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6554622054100037,0.25839415192604065,0.7184873819351196,0.28029197454452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5672268867492676,"y":0.25839415192604065},{"x":0.6365545988082886,"y":0.25839415192604065},{"x":0.6365545988082886,"y":0.28029197454452515},{"x":0.5672268867492676,"y":0.28029197454452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5672268867492676,0.25839415192604065,0.6365545988082886,0.28029197454452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47268906235694885,"y":0.25839415192604065},{"x":0.5588235259056091,"y":0.25839415192604065},{"x":0.5588235259056091,"y":0.28029197454452515},{"x":0.47268906235694885,"y":0.28029197454452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.47268906235694885,0.25839415192604065,0.5588235259056091,0.28029197454452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4474789798259735,"y":0.25839415192604065},{"x":0.45798319578170776,"y":0.25839415192604065},{"x":0.45798319578170776,"y":0.28029197454452515},{"x":0.4474789798259735,"y":0.28029197454452515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4474789798259735,0.25839415192604065,0.45798319578170776,0.28029197454452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3907563090324402,"y":0.25839415192604065},{"x":0.4327731132507324,"y":0.25839415192604065},{"x":0.4327731132507324,"y":0.28029197454452515},{"x":0.3907563090324402,"y":0.28029197454452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3907563090324402,0.25839415192604065,0.4327731132507324,0.28029197454452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3172268867492676,"y":0.25839415192604065},{"x":0.36554622650146484,"y":0.25839415192604065},{"x":0.36554622650146484,"y":0.28029197454452515},{"x":0.3172268867492676,"y":0.28029197454452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.3172268867492676,0.25839415192604065,0.36554622650146484,0.28029197454452515]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3172268867492676,"y":0.25839415192604065},{"x":0.7184873819351196,"y":0.25839415192604065},{"x":0.7184873819351196,"y":0.28029197454452515},{"x":0.3172268867492676,"y":0.28029197454452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3122268867492676,0.25139415192604064,0.7234873819351196,0.28729197454452515],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.29489052295684814},{"x":0.6785714030265808,"y":0.29489052295684814},{"x":0.6764705777168274,"y":0.32116788625717163},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3197080194950104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6155462265014648,0.29489052295684814,0.6764705777168274,0.32116788625717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.29489052295684814},{"x":0.6029411554336548,"y":0.29489052295684814},{"x":0.6008403301239014,"y":0.3197080194950104},{"x":0.5273109078407288,"y":0.3197080194950104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5273109078407288,0.29489052295684814,0.6008403301239014,0.3197080194950104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.2934306561946869},{"x":0.5105041861534119,"y":0.29489052295684814},{"x":0.5084033608436584,"y":0.3197080194950104},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3182481825351715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.44117647409439087,0.2934306561946869,0.5084033608436584,0.3197080194950104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.424369752407074,"y":0.2934306561946869},{"x":0.4327731132507324,"y":0.2934306561946869},{"x":0.4327731132507324,"y":0.3182481825351715},{"x":0.42226889729499817,"y":0.3182481825351715}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.424369752407074,0.2934306561946869,0.4327731132507324,0.3182481825351715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592436909675598,"y":0.2934306561946869},{"x":0.4159663915634155,"y":0.2934306561946869},{"x":0.4138655364513397,"y":0.3182481825351715},{"x":0.3592436909675598,"y":0.3182481825351715}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3592436909675598,0.2934306561946869,0.4138655364513397,0.3182481825351715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.2934306561946869},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2934306561946869},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3182481825351715},{"x":0.3067227005958557,"y":0.3182481825351715}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.30882352590560913,0.2934306561946869,0.32773110270500183,0.3182481825351715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.2934306561946869},{"x":0.6785714030265808,"y":0.29489052295684814},{"x":0.6764705777168274,"y":0.32116788625717163},{"x":0.3067227005958557,"y":0.3182481825351715}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.3038235259056091,0.2864306561946869,0.6814705777168274,0.32816788625717164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.407299280166626},{"x":0.6113445162773132,"y":0.407299280166626},{"x":0.6113445162773132,"y":0.4510948956012726},{"x":0.529411792755127,"y":0.45255473256111145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5273109078407288,0.407299280166626,0.6113445162773132,0.4510948956012726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41806721687316895,"y":0.407299280166626},{"x":0.5231092572212219,"y":0.407299280166626},{"x":0.5252100825309753,"y":0.45255473256111145},{"x":0.41806721687316895,"y":0.45255473256111145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.41806721687316895,0.407299280166626,0.5252100825309753,0.45255473256111145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41806721687316895,"y":0.407299280166626},{"x":0.6113445162773132,"y":0.407299280166626},{"x":0.6113445162773132,"y":0.45255473256111145},{"x":0.41806721687316895,"y":0.45255473256111145}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41306721687316894,0.40029928016662597,0.6163445162773132,0.45955473256111146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.49635037779808044},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49635037779808044},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5153284668922424},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6134454011917114,0.49635037779808044,0.6554622054100037,0.5153284668922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945377945899963,"y":0.49635037779808044},{"x":0.6029411554336548,"y":0.49635037779808044},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5153284668922424},{"x":0.5945377945899963,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5945377945899963,0.49635037779808044,0.6029411554336548,0.5153284668922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.49635037779808044},{"x":0.5903361439704895,"y":0.49635037779808044},{"x":0.5903361439704895,"y":0.5153284668922424},{"x":0.581932783126831,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.581932783126831,0.49635037779808044,0.5903361439704895,0.5153284668922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5399159789085388,"y":0.49635037779808044},{"x":0.5777310729026794,"y":0.49635037779808044},{"x":0.5777310729026794,"y":0.5153284668922424},{"x":0.5399159789085388,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5399159789085388,0.49635037779808044,0.5777310729026794,0.5153284668922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.49635037779808044},{"x":0.5315126180648804,"y":0.49635037779808044},{"x":0.5315126180648804,"y":0.5153284668922424},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5210084319114685,0.49635037779808044,0.5315126180648804,0.5153284668922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.49635037779808044},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49635037779808044},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5153284668922424},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیپوری","boundary":[0.45378151535987854,0.49635037779808044,0.5042017102241516,0.5153284668922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4306722581386566,"y":0.49635037779808044},{"x":0.43907561898231506,"y":0.49635037779808044},{"x":0.43907561898231506,"y":0.5153284668922424},{"x":0.4306722581386566,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4306722581386566,0.49635037779808044,0.43907561898231506,0.5153284668922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592436909675598,"y":0.49635037779808044},{"x":0.4306722581386566,"y":0.49635037779808044},{"x":0.4306722581386566,"y":0.5153284668922424},{"x":0.3592436909675598,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Araceae","boundary":[0.3592436909675598,0.49635037779808044,0.4306722581386566,0.5153284668922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34873950481414795,"y":0.49635037779808044},{"x":0.3550420105457306,"y":0.49635037779808044},{"x":0.3550420105457306,"y":0.5153284668922424},{"x":0.34873950481414795,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34873950481414795,0.49635037779808044,0.3550420105457306,0.5153284668922424]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34873950481414795,"y":0.49635037779808044},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49635037779808044},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5153284668922424},{"x":0.34873950481414795,"y":0.5153284668922424}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34373950481414794,0.48935037779808044,0.6604622054100037,0.5223284668922424],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5313868522644043},{"x":0.569327712059021,"y":0.5313868522644043},{"x":0.5672268867492676,"y":0.5489051342010498},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5489051342010498}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5546218752861023,0.5313868522644043,0.5672268867492676,0.5489051342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5420168042182922,"y":0.5313868522644043},{"x":0.5483193397521973,"y":0.5313868522644043},{"x":0.5483193397521973,"y":0.5489051342010498},{"x":0.5399159789085388,"y":0.5489051342010498}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5420168042182922,0.5313868522644043,0.5483193397521973,0.5489051342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4831932783126831,"y":0.5313868522644043},{"x":0.5315126180648804,"y":0.5313868522644043},{"x":0.5315126180648804,"y":0.5489051342010498},{"x":0.4831932783126831,"y":0.5489051342010498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.4831932783126831,0.5313868522644043,0.5315126180648804,0.5489051342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5299270153045654},{"x":0.47268906235694885,"y":0.5299270153045654},{"x":0.47268906235694885,"y":0.5489051342010498},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5489051342010498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.4285714328289032,0.5299270153045654,0.47268906235694885,0.5489051342010498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5299270153045654},{"x":0.569327712059021,"y":0.5313868522644043},{"x":0.5672268867492676,"y":0.5503649711608887},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5489051342010498}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4235714328289032,0.5229270153045654,0.5722268867492676,0.5573649711608887],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6802919507026672},{"x":0.5651260614395142,"y":0.6846715211868286},{"x":0.5651260614395142,"y":0.7051094770431519},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7007299065589905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.45588234066963196,0.6802919507026672,0.5651260614395142,0.7051094770431519]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6802919507026672},{"x":0.5651260614395142,"y":0.6846715211868286},{"x":0.5651260614395142,"y":0.7051094770431519},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7007299065589905}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.45088234066963195,0.6732919507026672,0.5701260614395142,0.7121094770431519],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.732846736907959},{"x":0.7457982897758484,"y":0.7357664108276367},{"x":0.743697464466095,"y":0.7591241002082825},{"x":0.674369752407074,"y":0.75620436668396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6764705777168274,0.732846736907959,0.743697464466095,0.7591241002082825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.7313868403434753},{"x":0.6617646813392639,"y":0.732846736907959},{"x":0.6596638560295105,"y":0.75620436668396},{"x":0.6155462265014648,"y":0.7547445297241211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6155462265014648,0.7313868403434753,0.6596638560295105,0.75620436668396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.7299270033836365},{"x":0.7457982897758484,"y":0.7357664108276367},{"x":0.743697464466095,"y":0.7591241002082825},{"x":0.6155462265014648,"y":0.7547445297241211}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6105462265014648,0.7229270033836365,0.748697464466095,0.7661241002082825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7240875959396362},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7240875959396362},{"x":0.4285714328289032,"y":0.75620436668396},{"x":0.3613445460796356,"y":0.75620436668396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.3613445460796356,0.7240875959396362,0.4285714328289032,0.75620436668396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3067227005958557,"y":0.7240875959396362},{"x":0.34873950481414795,"y":0.7240875959396362},{"x":0.34873950481414795,"y":0.75620436668396},{"x":0.3067227005958557,"y":0.75620436668396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.3067227005958557,0.7240875959396362,0.34873950481414795,0.75620436668396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7240875959396362},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7240875959396362},{"x":0.3025210201740265,"y":0.75620436668396},{"x":0.27731093764305115,"y":0.75620436668396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.27731093764305115,0.7240875959396362,0.3025210201740265,0.75620436668396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7240875959396362},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7240875959396362},{"x":0.4285714328289032,"y":0.75620436668396},{"x":0.27731093764305115,"y":0.75620436668396}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27231093764305114,0.7170875959396362,0.4335714328289032,0.76320436668396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100840210914612,"y":0.785401463508606},{"x":0.7331932783126831,"y":0.785401463508606},{"x":0.7331932783126831,"y":0.8087591528892517},{"x":0.7100840210914612,"y":0.8087591528892517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7100840210914612,0.785401463508606,0.7331932783126831,0.8087591528892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.785401463508606},{"x":0.6995798349380493,"y":0.785401463508606},{"x":0.6995798349380493,"y":0.8087591528892517},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8087591528892517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6554622054100037,0.785401463508606,0.6995798349380493,0.8087591528892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.785401463508606},{"x":0.6470588445663452,"y":0.785401463508606},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8087591528892517},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8087591528892517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رمك","boundary":[0.6029411554336548,0.785401463508606,0.6470588445663452,0.8087591528892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.785401463508606},{"x":0.5882353186607361,"y":0.785401463508606},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8102189898490906},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8102189898490906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5147058963775635,0.785401463508606,0.5882353186607361,0.8102189898490906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.785401463508606},{"x":0.7331932783126831,"y":0.785401463508606},{"x":0.7331932783126831,"y":0.8087591528892517},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8102189898490906}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5097058963775635,0.778401463508606,0.7381932783126831,0.8157591528892517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.785401463508606},{"x":0.424369752407074,"y":0.785401463508606},{"x":0.424369752407074,"y":0.8072992563247681},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8072992563247681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.3949579894542694,0.785401463508606,0.424369752407074,0.8072992563247681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36344537138938904,"y":0.785401463508606},{"x":0.38655462861061096,"y":0.785401463508606},{"x":0.38445377349853516,"y":0.8058394193649292},{"x":0.36344537138938904,"y":0.8058394193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.36344537138938904,0.785401463508606,0.38445377349853516,0.8058394193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27521008253097534,"y":0.7839416265487671},{"x":0.3550420105457306,"y":0.785401463508606},{"x":0.3550420105457306,"y":0.8058394193649292},{"x":0.27521008253097534,"y":0.8058394193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.27521008253097534,0.7839416265487671,0.3550420105457306,0.8058394193649292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27521008253097534,"y":0.7839416265487671},{"x":0.424369752407074,"y":0.785401463508606},{"x":0.424369752407074,"y":0.8072992563247681},{"x":0.27521008253097534,"y":0.8058394193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27021008253097534,0.7769416265487671,0.429369752407074,0.8142992563247681],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/xAZPvdMkTHqsnaQi.jpg","blurred":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/XfdEKYzhYVxKXfQG.jpg","webpSec":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/UrRobmMuagcsMxCg-sec.webp"},"info":{"width":469,"height":680,"margin":[0.0005257977249779935,0.00013243944881593479,0.998311768960851,0.9986337370283465]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245202779769897,"y":0.09705882519483566},{"x":0.5906183123588562,"y":0.09558823704719543},{"x":0.5906183123588562,"y":0.11617647111415863},{"x":0.5245202779769897,"y":0.11617647111415863}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.5245202779769897,0.09705882519483566,0.5906183123588562,0.11617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797441363334656,"y":0.09705882519483566},{"x":0.5138592720031738,"y":0.09705882519483566},{"x":0.5138592720031738,"y":0.11764705926179886},{"x":0.48187634348869324,"y":0.11764705926179886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4797441363334656,0.09705882519483566,0.5138592720031738,0.11764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4349680244922638,"y":0.09852941334247589},{"x":0.47547975182533264,"y":0.09705882519483566},{"x":0.47547975182533264,"y":0.11764705926179886},{"x":0.4349680244922638,"y":0.11764705926179886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4349680244922638,0.09852941334247589,0.47547975182533264,0.11764705926179886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4349680244922638,"y":0.09705882519483566},{"x":0.5906183123588562,"y":0.09558823704719543},{"x":0.5906183123588562,"y":0.11617647111415863},{"x":0.4349680244922638,"y":0.11764705926179886}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4299680244922638,0.09005882519483566,0.5956183123588562,0.12317647111415864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4776119291782379,"y":0.13970588147640228},{"x":0.5543709993362427,"y":0.14411765336990356},{"x":0.5522388219833374,"y":0.1617647111415863},{"x":0.47547975182533264,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.4776119291782379,0.13970588147640228,0.5522388219833374,0.1617647111415863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4776119291782379,"y":0.13970588147640228},{"x":0.5543709993362427,"y":0.14411765336990356},{"x":0.5522388219833374,"y":0.1617647111415863},{"x":0.47547975182533264,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4726119291782379,0.13270588147640228,0.5572388219833374,0.1687647111415863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7334755063056946,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7867803573608398,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7867803573608398,"y":0.19558823108673096},{"x":0.7334755063056946,"y":0.19705882668495178}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7334755063056946,0.17794117331504822,0.7867803573608398,0.19558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759061813354492,"y":0.17941176891326904},{"x":0.7185500860214233,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7206823229789734,"y":0.19705882668495178},{"x":0.6780383586883545,"y":0.1985294073820114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6759061813354492,0.17941176891326904,0.7206823229789734,0.19705882668495178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6609808206558228,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6695095896720886,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6695095896720886,"y":0.1985294073820114},{"x":0.6609808206558228,"y":0.1985294073820114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6609808206558228,0.17941176891326904,0.6695095896720886,0.1985294073820114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226012706756592,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6567164063453674,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6567164063453674,"y":0.1985294073820114},{"x":0.6226012706756592,"y":0.1985294073820114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.6226012706756592,0.17941176891326904,0.6567164063453674,0.1985294073820114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609808087348938,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6183369159698486,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6183369159698486,"y":0.1985294073820114},{"x":0.611940324306488,"y":0.1985294073820114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.609808087348938,0.17941176891326904,0.6183369159698486,0.1985294073820114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609808087348938,"y":0.17941176891326904},{"x":0.7867803573608398,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7867803573608398,"y":0.19558823108673096},{"x":0.611940324306488,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.604808087348938,0.17241176891326904,0.7917803573608398,0.20258823108673096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3987206816673279,"y":0.17794117331504822},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1764705926179886},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1985294073820114},{"x":0.3987206816673279,"y":0.1985294073820114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"علی","boundary":[0.3987206816673279,0.17794117331504822,0.4285714328289032,0.1985294073820114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35607674717903137,"y":0.17794117331504822},{"x":0.3965884745121002,"y":0.17794117331504822},{"x":0.3965884745121002,"y":0.1985294073820114},{"x":0.35820895433425903,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"اصغر","boundary":[0.35607674717903137,0.17794117331504822,0.3965884745121002,0.1985294073820114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32622602581977844,"y":0.17941176891326904},{"x":0.3475479781627655,"y":0.17941176891326904},{"x":0.34968018531799316,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3283582031726837,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"رمک","boundary":[0.32622602581977844,0.17941176891326904,0.34968018531799316,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25159913301467896,"y":0.18088234961032867},{"x":0.3091684579849243,"y":0.17941176891326904},{"x":0.3091684579849243,"y":0.20147058367729187},{"x":0.2537313401699066,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"معصومی","boundary":[0.25159913301467896,0.18088234961032867,0.3091684579849243,0.20147058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7292110919952393,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7825160026550293,"y":0.20441175997257233},{"x":0.7825160026550293,"y":0.22647058963775635},{"x":0.7292110919952393,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.7292110919952393,0.2029411792755127,0.7825160026550293,0.22647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823027729988098,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7185500860214233,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7185500860214233,"y":0.22499999403953552},{"x":0.6823027729988098,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.6823027729988098,0.2029411792755127,0.7185500860214233,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6524520516395569,"y":0.20147058367729187},{"x":0.6780383586883545,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6759061813354492,"y":0.2235294133424759},{"x":0.6524520516395569,"y":0.2235294133424759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.6524520516395569,0.20147058367729187,0.6759061813354492,0.2235294133424759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.550000011920929},{"languageCode":"fa","confidence":0.44999998807907104}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25159913301467896,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7825160026550293,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7846481800079346,"y":0.22647058963775635},{"x":0.25159913301467896,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24659913301467895,0.1709411733150482,0.7896481800079346,0.23347058963775635],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4051172733306885,"y":0.20588235557079315},{"x":0.42643922567367554,"y":0.20588235557079315},{"x":0.42643922567367554,"y":0.22205881774425507},{"x":0.4051172733306885,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.4051172733306885,0.20588235557079315,0.42643922567367554,0.22205881774425507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3731343150138855,"y":0.20588235557079315},{"x":0.3987206816673279,"y":0.20588235557079315},{"x":0.3987206816673279,"y":0.22205881774425507},{"x":0.3731343150138855,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.3731343150138855,0.20588235557079315,0.3987206816673279,0.22205881774425507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3027718663215637,"y":0.20588235557079315},{"x":0.36886993050575256,"y":0.20588235557079315},{"x":0.36886993050575256,"y":0.2235294133424759},{"x":0.3027718663215637,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.3027718663215637,0.20588235557079315,0.36886993050575256,0.2235294133424759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332622766494751,"y":0.2294117659330368},{"x":0.6481876373291016,"y":0.2294117659330368},{"x":0.6481876373291016,"y":0.25},{"x":0.6332622766494751,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6332622766494751,0.2294117659330368,0.6481876373291016,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5650320053100586,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6226012706756592,"y":0.2294117659330368},{"x":0.6226012706756592,"y":0.25},{"x":0.5650320053100586,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5650320053100586,0.23088234663009644,0.6226012706756592,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4904051125049591,"y":0.23088234663009644},{"x":0.558635413646698,"y":0.2294117659330368},{"x":0.558635413646698,"y":0.25},{"x":0.4904051125049591,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4904051125049591,0.23088234663009644,0.558635413646698,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004263401031494,"y":0.23088234663009644},{"x":0.473347544670105,"y":0.23088234663009644},{"x":0.473347544670105,"y":0.25},{"x":0.42004263401031494,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.42004263401031494,0.23088234663009644,0.473347544670105,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4051172733306885,"y":0.23088234663009644},{"x":0.4115138649940491,"y":0.23088234663009644},{"x":0.4115138649940491,"y":0.25},{"x":0.4051172733306885,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4051172733306885,0.23088234663009644,0.4115138649940491,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3603411614894867,"y":0.23088234663009644},{"x":0.3965884745121002,"y":0.23088234663009644},{"x":0.3965884745121002,"y":0.25},{"x":0.3603411614894867,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3603411614894867,0.23088234663009644,0.3965884745121002,0.25]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3027718663215637,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6481876373291016,"y":0.20441175997257233},{"x":0.6481876373291016,"y":0.25},{"x":0.3027718663215637,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2977718663215637,0.19888235557079315,0.6531876373291016,0.257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330490469932556,"y":0.2705882489681244},{"x":0.5692963600158691,"y":0.2705882489681244},{"x":0.5692963600158691,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5330490469932556,"y":0.28970587253570557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5330490469932556,0.2705882489681244,0.5692963600158691,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4349680244922638,"y":0.2720588147640228},{"x":0.5159914493560791,"y":0.2705882489681244},{"x":0.5159914493560791,"y":0.28970587253570557},{"x":0.4349680244922638,"y":0.28970587253570557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4349680244922638,0.2720588147640228,0.5159914493560791,0.28970587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6716417670249939,"y":0.2926470637321472},{"x":0.7249466776847839,"y":0.2911764681339264},{"x":0.727078914642334,"y":0.31029412150382996},{"x":0.673774003982544,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.6716417670249939,0.2926470637321472,0.727078914642334,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332622766494751,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6609808206558228,"y":0.2926470637321472},{"x":0.663112998008728,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6353944540023804,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.6332622766494751,0.29411765933036804,0.663112998008728,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6140725016593933,"y":0.2955882251262665},{"x":0.6204690933227539,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6226012706756592,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6162046790122986,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6140725016593933,0.2955882251262665,0.6226012706756592,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6801705956459045,"y":0.31911763548851013},{"x":0.7228145003318787,"y":0.31911763548851013},{"x":0.7228145003318787,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6801705956459045,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.6801705956459045,0.31911763548851013,0.7228145003318787,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991471409797668,"y":0.31911763548851013},{"x":0.6759061813354492,"y":0.31911763548851013},{"x":0.6759061813354492,"y":0.3397058844566345},{"x":0.5991471409797668,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.5991471409797668,0.31911763548851013,0.6759061813354492,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5863539576530457,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5927505493164062,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5927505493164062,"y":0.3397058844566345},{"x":0.5863539576530457,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5863539576530457,0.31911763548851013,0.5927505493164062,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181236863136292,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5778251886367798,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5778251886367798,"y":0.3397058844566345},{"x":0.5181236863136292,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5181236863136292,0.31911763548851013,0.5778251886367798,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44349679350852966,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5117270946502686,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5117270946502686,"y":0.3397058844566345},{"x":0.44349679350852966,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.44349679350852966,0.31911763548851013,0.5117270946502686,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37526652216911316,"y":0.31911763548851013},{"x":0.4285714328289032,"y":0.31911763548851013},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3397058844566345},{"x":0.37526652216911316,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.37526652216911316,0.31911763548851013,0.4285714328289032,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35607674717903137,"y":0.31911763548851013},{"x":0.36460554599761963,"y":0.31911763548851013},{"x":0.36460554599761963,"y":0.3397058844566345},{"x":0.35607674717903137,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35607674717903137,0.31911763548851013,0.36460554599761963,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31343284249305725,"y":0.31911763548851013},{"x":0.34968018531799316,"y":0.31911763548851013},{"x":0.34968018531799316,"y":0.3397058844566345},{"x":0.31343284249305725,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.31343284249305725,0.31911763548851013,0.34968018531799316,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759061813354492,"y":0.3426470458507538},{"x":0.7228145003318787,"y":0.3426470458507538},{"x":0.7228145003318787,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6780383586883545,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.6759061813354492,0.3426470458507538,0.7228145003318787,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226012706756592,"y":0.3441176414489746},{"x":0.6673774123191833,"y":0.3441176414489746},{"x":0.6673774123191833,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6226012706756592,"y":0.364705890417099}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.6226012706756592,0.3441176414489746,0.6673774123191833,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034114956855774,"y":0.34558823704719543},{"x":0.611940324306488,"y":0.34558823704719543},{"x":0.611940324306488,"y":0.364705890417099},{"x":0.6055437326431274,"y":0.364705890417099}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6034114956855774,0.34558823704719543,0.611940324306488,0.364705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5351812243461609,"y":0.34558823704719543},{"x":0.5970149040222168,"y":0.3441176414489746},{"x":0.5970149040222168,"y":0.364705890417099},{"x":0.5351812243461609,"y":0.364705890417099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5351812243461609,0.34558823704719543,0.5970149040222168,0.364705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4840085208415985,"y":0.34558823704719543},{"x":0.526652455329895,"y":0.34558823704719543},{"x":0.526652455329895,"y":0.36617645621299744},{"x":0.48614072799682617,"y":0.36617645621299744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4840085208415985,0.34558823704719543,0.526652455329895,0.36617645621299744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42430704832077026,"y":0.34705883264541626},{"x":0.4776119291782379,"y":0.34558823704719543},{"x":0.4776119291782379,"y":0.36617645621299744},{"x":0.42643922567367554,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.42430704832077026,0.34705883264541626,0.4776119291782379,0.36617645621299744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3113006353378296,"y":0.27352941036224365},{"x":0.7249466776847839,"y":0.2661764621734619},{"x":0.7292110919952393,"y":0.3632352948188782},{"x":0.31343284249305725,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3063006353378296,0.26652941036224365,0.7342110919952393,0.3702352948188782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526652455329895,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5287846326828003,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5287846326828003,"y":0.48088234663009644},{"x":0.526652455329895,"y":0.48088234663009644}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"4","boundary":[0.526652455329895,0.47647058963775635,0.5287846326828003,0.48088234663009644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526652455329895,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5287846326828003,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5287846326828003,"y":0.48088234663009644},{"x":0.526652455329895,"y":0.48088234663009644}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.521652455329895,0.46947058963775634,0.5337846326828003,0.48788234663009644],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4968017041683197,"y":0.38823530077934265},{"x":0.5778251886367798,"y":0.38823530077934265},{"x":0.5778251886367798,"y":0.40882351994514465},{"x":0.4968017041683197,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4968017041683197,0.38823530077934265,0.5778251886367798,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44349679350852966,"y":0.38823530077934265},{"x":0.48614072799682617,"y":0.38823530077934265},{"x":0.48614072799682617,"y":0.40882351994514465},{"x":0.44349679350852966,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.44349679350852966,0.38823530077934265,0.48614072799682617,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7761194109916687,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7761194109916687,"y":0.43382352590560913},{"x":0.6844349503517151,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محمدصانعی","boundary":[0.6844349503517151,0.4161764681339264,0.7761194109916687,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204690933227539,"y":0.4161764681339264},{"x":0.6695095896720886,"y":0.4161764681339264},{"x":0.6695095896720886,"y":0.43382352590560913},{"x":0.6204690933227539,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.6204690933227539,0.4161764681339264,0.6695095896720886,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671641826629639,"y":0.4161764681339264},{"x":0.6140725016593933,"y":0.4161764681339264},{"x":0.6140725016593933,"y":0.43382352590560913},{"x":0.5671641826629639,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.5671641826629639,0.4161764681339264,0.6140725016593933,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5501065850257874,"y":0.4161764681339264},{"x":0.558635413646698,"y":0.4161764681339264},{"x":0.558635413646698,"y":0.43382352590560913},{"x":0.5501065850257874,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5501065850257874,0.4161764681339264,0.558635413646698,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797441363334656,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5415778160095215,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5415778160095215,"y":0.43382352590560913},{"x":0.4797441363334656,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4797441363334656,0.4161764681339264,0.5415778160095215,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42643922567367554,"y":0.4161764681339264},{"x":0.473347544670105,"y":0.4161764681339264},{"x":0.473347544670105,"y":0.43382352590560913},{"x":0.42643922567367554,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.42643922567367554,0.4161764681339264,0.473347544670105,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356076836585999,"y":0.44117647409439087},{"x":0.7739872336387634,"y":0.44117647409439087},{"x":0.7739872336387634,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7356076836585999,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7356076836585999,0.44117647409439087,0.7739872336387634,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.44117647409439087},{"x":0.7206823229789734,"y":0.44117647409439087},{"x":0.7206823229789734,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6844349503517151,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6844349503517151,0.44117647409439087,0.7206823229789734,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.44117647409439087},{"x":0.6759061813354492,"y":0.44117647409439087},{"x":0.6759061813354492,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6375266313552856,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.6375266313552856,0.44117647409439087,0.6759061813354492,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226012706756592,"y":0.44117647409439087},{"x":0.631130039691925,"y":0.44117647409439087},{"x":0.631130039691925,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6226012706756592,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6226012706756592,0.44117647409439087,0.631130039691925,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522388219833374,"y":0.44117647409439087},{"x":0.6162046790122986,"y":0.44117647409439087},{"x":0.6162046790122986,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5522388219833374,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5522388219833374,0.44117647409439087,0.6162046790122986,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031982660293579,"y":0.44117647409439087},{"x":0.5458422303199768,"y":0.44117647409439087},{"x":0.5458422303199768,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5031982660293579,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5031982660293579,0.44117647409439087,0.5458422303199768,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356076836585999,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7718549966812134,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7718549966812134,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7356076836585999,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.7356076836585999,0.4691176414489746,0.7718549966812134,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7228145003318787,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7228145003318787,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6844349503517151,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.6844349503517151,0.4691176414489746,0.7228145003318787,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6140725016593933,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6801705956459045,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6801705956459045,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6140725016593933,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.6140725016593933,0.4691176414489746,0.6801705956459045,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5970149040222168,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6055437326431274,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6055437326431274,"y":0.48676469922065735},{"x":0.5970149040222168,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5970149040222168,0.4691176414489746,0.6055437326431274,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526652455329895,"y":0.4691176414489746},{"x":0.5884861350059509,"y":0.4691176414489746},{"x":0.5884861350059509,"y":0.48676469922065735},{"x":0.526652455329895,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.526652455329895,0.4691176414489746,0.5884861350059509,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797441363334656,"y":0.4691176414489746},{"x":0.5159914493560791,"y":0.4691176414489746},{"x":0.5159914493560791,"y":0.48676469922065735},{"x":0.4797441363334656,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.4797441363334656,0.4691176414489746,0.5159914493560791,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7249466776847839,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7739872336387634,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7739872336387634,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7249466776847839,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.7249466776847839,0.4955882430076599,0.7739872336387634,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823027729988098,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7206823229789734,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7206823229789734,"y":0.5132352709770203},{"x":0.6823027729988098,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.6823027729988098,0.4955882430076599,0.7206823229789734,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6609808206558228,"y":0.4955882430076599},{"x":0.6673774123191833,"y":0.4955882430076599},{"x":0.6673774123191833,"y":0.5132352709770203},{"x":0.6609808206558228,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6609808206558228,0.4955882430076599,0.6673774123191833,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5863539576530457,"y":0.4955882430076599},{"x":0.6524520516395569,"y":0.4955882430076599},{"x":0.6524520516395569,"y":0.5132352709770203},{"x":0.5863539576530457,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5863539576530457,0.4955882430076599,0.6524520516395569,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437099933624268,"y":0.4955882430076599},{"x":0.5820895433425903,"y":0.4955882430076599},{"x":0.5820895433425903,"y":0.5132352709770203},{"x":0.5437099933624268,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.5437099933624268,0.4955882430076599,0.5820895433425903,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5220588445663452},{"x":0.7739872336387634,"y":0.5220588445663452},{"x":0.7739872336387634,"y":0.5397058725357056},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.7142857313156128,0.5220588445663452,0.7739872336387634,0.5397058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695095896720886,"y":0.5220588445663452},{"x":0.7078891396522522,"y":0.5220588445663452},{"x":0.7078891396522522,"y":0.5397058725357056},{"x":0.6695095896720886,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.6695095896720886,0.5220588445663452,0.7078891396522522,0.5397058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545842289924622,"y":0.5220588445663452},{"x":0.6609808206558228,"y":0.5220588445663452},{"x":0.6609808206558228,"y":0.5397058725357056},{"x":0.6545842289924622,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6545842289924622,0.5220588445663452,0.6609808206558228,0.5397058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5820895433425903,"y":0.5220588445663452},{"x":0.6460554599761963,"y":0.5220588445663452},{"x":0.6460554599761963,"y":0.5397058725357056},{"x":0.5820895433425903,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5820895433425903,0.5220588445663452,0.6460554599761963,0.5397058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287846326828003,"y":0.5220588445663452},{"x":0.5778251886367798,"y":0.5220588445663452},{"x":0.5778251886367798,"y":0.5397058725357056},{"x":0.5287846326828003,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5287846326828003,0.5220588445663452,0.5778251886367798,0.5397058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398720979690552,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7761194109916687,"y":0.5470588207244873},{"x":0.778251588344574,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7398720979690552,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دينا","boundary":[0.7398720979690552,0.5470588207244873,0.778251588344574,0.5647059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759061813354492,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7356076836585999,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7356076836585999,"y":0.5647059082984924},{"x":0.6759061813354492,"y":0.5661764740943909}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.6759061813354492,0.5470588207244873,0.7356076836585999,0.5647059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6609808206558228,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6673774123191833,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6673774123191833,"y":0.5661764740943909},{"x":0.6609808206558228,"y":0.5661764740943909}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6609808206558228,0.5485293865203857,0.6673774123191833,0.5661764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884861350059509,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6503198146820068,"y":0.5470588207244873},{"x":0.6524520516395569,"y":0.5661764740943909},{"x":0.5884861350059509,"y":0.5676470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5884861350059509,0.5485293865203857,0.6524520516395569,0.5661764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394456386566162,"y":0.550000011920929},{"x":0.5820895433425903,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5820895433425903,"y":0.5676470398902893},{"x":0.5415778160095215,"y":0.5676470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394456386566162,0.550000011920929,0.5820895433425903,0.5676470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797441363334656,"y":0.550000011920929},{"x":0.5309168696403503,"y":0.550000011920929},{"x":0.5309168696403503,"y":0.5676470398902893},{"x":0.4797441363334656,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4797441363334656,0.550000011920929,0.5309168696403503,0.5676470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993603706359863,"y":0.5735294222831726},{"x":0.7761194109916687,"y":0.5735294222831726},{"x":0.7761194109916687,"y":0.5941176414489746},{"x":0.6993603706359863,"y":0.5941176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.6993603706359863,0.5735294222831726,0.7761194109916687,0.5941176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460554599761963,"y":0.5735294222831726},{"x":0.695095956325531,"y":0.5735294222831726},{"x":0.695095956325531,"y":0.5941176414489746},{"x":0.6460554599761963,"y":0.5941176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.6460554599761963,0.5735294222831726,0.695095956325531,0.5941176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609808087348938,"y":0.5735294222831726},{"x":0.6396588683128357,"y":0.5735294222831726},{"x":0.6396588683128357,"y":0.5941176414489746},{"x":0.609808087348938,"y":0.5941176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.609808087348938,0.5735294222831726,0.6396588683128357,0.5941176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5991471409797668,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5991471409797668,"y":0.5941176414489746},{"x":0.5927505493164062,"y":0.5941176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5927505493164062,0.5735294222831726,0.5991471409797668,0.5941176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5223880410194397,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5863539576530457,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5863539576530457,"y":0.5941176414489746},{"x":0.5223880410194397,"y":0.5941176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5223880410194397,0.5735294222831726,0.5863539576530457,0.5941176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4541577696800232,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5181236863136292,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5181236863136292,"y":0.5941176414489746},{"x":0.4541577696800232,"y":0.5941176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4541577696800232,0.5735294222831726,0.5181236863136292,0.5941176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014925479888916,"y":0.6014705896377563},{"x":0.7761194109916687,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7761194109916687,"y":0.6176470518112183},{"x":0.7014925479888916,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.7014925479888916,0.6014705896377563,0.7761194109916687,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663112998008728,"y":0.6014705896377563},{"x":0.6886993646621704,"y":0.6014705896377563},{"x":0.6886993646621704,"y":0.6191176176071167},{"x":0.663112998008728,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رجا","boundary":[0.663112998008728,0.6014705896377563,0.6886993646621704,0.6191176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.6014705896377563},{"x":0.6588486433029175,"y":0.6014705896377563},{"x":0.6588486433029175,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6375266313552856,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.6375266313552856,0.6014705896377563,0.6588486433029175,0.6191176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204690933227539,"y":0.6014705896377563},{"x":0.6268656849861145,"y":0.6014705896377563},{"x":0.6268656849861145,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6204690933227539,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6204690933227539,0.6014705896377563,0.6268656849861145,0.6191176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5479744076728821,"y":0.6014705896377563},{"x":0.609808087348938,"y":0.6014705896377563},{"x":0.609808087348938,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5479744076728821,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5479744076728821,0.6014705896377563,0.609808087348938,0.6191176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49253731966018677,"y":0.6014705896377563},{"x":0.5415778160095215,"y":0.6014705896377563},{"x":0.5415778160095215,"y":0.6191176176071167},{"x":0.49253731966018677,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.49253731966018677,0.6014705896377563,0.5415778160095215,0.6191176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7249466776847839,"y":0.6264705657958984},{"x":0.778251588344574,"y":0.6264705657958984},{"x":0.778251588344574,"y":0.6470588445663452},{"x":0.7249466776847839,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7249466776847839,0.6264705657958984,0.778251588344574,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.6264705657958984},{"x":0.7100213170051575,"y":0.6264705657958984},{"x":0.7100213170051575,"y":0.6470588445663452},{"x":0.6844349503517151,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قلی","boundary":[0.6844349503517151,0.6264705657958984,0.7100213170051575,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226012706756592,"y":0.6264705657958984},{"x":0.6716417670249939,"y":0.6264705657958984},{"x":0.6716417670249939,"y":0.6470588445663452},{"x":0.6226012706756592,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.6226012706756592,0.6264705657958984,0.6716417670249939,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034114956855774,"y":0.6264705657958984},{"x":0.611940324306488,"y":0.6264705657958984},{"x":0.611940324306488,"y":0.6470588445663452},{"x":0.6034114956855774,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6034114956855774,0.6264705657958984,0.611940324306488,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.6264705657958984},{"x":0.5970149040222168,"y":0.6264705657958984},{"x":0.5970149040222168,"y":0.6470588445663452},{"x":0.5458422303199768,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5458422303199768,0.6264705657958984,0.5970149040222168,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712153375148773,"y":0.6264705657958984},{"x":0.5394456386566162,"y":0.6264705657958984},{"x":0.5394456386566162,"y":0.6470588445663452},{"x":0.4712153375148773,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4712153375148773,0.6264705657958984,0.5394456386566162,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4093816578388214,"y":0.6264705657958984},{"x":0.4541577696800232,"y":0.6264705657958984},{"x":0.4541577696800232,"y":0.6470588445663452},{"x":0.4093816578388214,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگها","boundary":[0.4093816578388214,0.6264705657958984,0.4541577696800232,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3923240900039673,"y":0.6279411911964417},{"x":0.40085288882255554,"y":0.6279411911964417},{"x":0.40085288882255554,"y":0.6470588445663452},{"x":0.3923240900039673,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3923240900039673,0.6279411911964417,0.40085288882255554,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34968018531799316,"y":0.6279411911964417},{"x":0.3837953209877014,"y":0.6279411911964417},{"x":0.3837953209877014,"y":0.6470588445663452},{"x":0.34968018531799316,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.34968018531799316,0.6279411911964417,0.3837953209877014,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304904103279114,"y":0.6279411911964417},{"x":0.336887001991272,"y":0.6279411911964417},{"x":0.336887001991272,"y":0.6470588445663452},{"x":0.3304904103279114,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3304904103279114,0.6279411911964417,0.336887001991272,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622601389884949,"y":0.6279411911964417},{"x":0.32622602581977844,"y":0.6264705657958984},{"x":0.32622602581977844,"y":0.6470588445663452},{"x":0.2622601389884949,"y":0.6485294103622437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2622601389884949,0.6279411911964417,0.32622602581977844,0.6470588445663452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622601389884949,"y":0.38823530077934265},{"x":0.778251588344574,"y":0.38823530077934265},{"x":0.778251588344574,"y":0.6485294103622437},{"x":0.2622601389884949,"y":0.6485294103622437}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25726013898849487,0.38123530077934265,0.783251588344574,0.6555294103622437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036247253417969,"y":0.675000011920929},{"x":0.7739872336387634,"y":0.675000011920929},{"x":0.7739872336387634,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7036247253417969,"y":0.6897059082984924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7036247253417969,0.675000011920929,0.7739872336387634,0.6897059082984924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036247253417969,"y":0.675000011920929},{"x":0.7739872336387634,"y":0.675000011920929},{"x":0.7739872336387634,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7036247253417969,"y":0.6897059082984924}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6986247253417969,0.668000011920929,0.7789872336387634,0.6967059082984924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7526652216911316,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7761194109916687,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7761194109916687,"y":0.720588207244873},{"x":0.7526652216911316,"y":0.720588207244873}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7526652216911316,0.7029411792755127,0.7761194109916687,0.720588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100213170051575,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7420042753219604,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7420042753219604,"y":0.720588207244873},{"x":0.7100213170051575,"y":0.720588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7100213170051575,0.7029411792755127,0.7420042753219604,0.720588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908315420150757,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6972281336784363,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6972281336784363,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6908315420150757,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6908315420150757,0.7029411792755127,0.6972281336784363,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503198146820068,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6801705956459045,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6801705956459045,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6503198146820068,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6503198146820068,0.7029411792755127,0.6801705956459045,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991471409797668,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6439232230186462,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6439232230186462,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5991471409797668,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5991471409797668,0.7029411792755127,0.6439232230186462,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.7029411792755127},{"x":0.5884861350059509,"y":0.7029411792755127},{"x":0.5884861350059509,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5458422303199768,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5458422303199768,0.7029411792755127,0.5884861350059509,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526652455329895,"y":0.7029411792755127},{"x":0.5351812243461609,"y":0.7029411792755127},{"x":0.5351812243461609,"y":0.7191176414489746},{"x":0.526652455329895,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.526652455329895,0.7029411792755127,0.5351812243461609,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7633262276649475,"y":0.7264705896377563},{"x":0.7803837656974792,"y":0.7264705896377563},{"x":0.7803837656974792,"y":0.7470588088035583},{"x":0.7633262276649475,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7633262276649475,0.7264705896377563,0.7803837656974792,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.7264705896377563},{"x":0.7590618133544922,"y":0.7264705896377563},{"x":0.7590618133544922,"y":0.7470588088035583},{"x":0.6844349503517151,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6844349503517151,0.7264705896377563,0.7590618133544922,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.7264705896377563},{"x":0.6759061813354492,"y":0.7264705896377563},{"x":0.6759061813354492,"y":0.7470588088035583},{"x":0.6673774123191833,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673774123191833,0.7264705896377563,0.6759061813354492,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6162046790122986,"y":0.7264705896377563},{"x":0.6609808206558228,"y":0.7264705896377563},{"x":0.6609808206558228,"y":0.7470588088035583},{"x":0.6162046790122986,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.6162046790122986,0.7264705896377563,0.6609808206558228,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437099933624268,"y":0.7264705896377563},{"x":0.6012793183326721,"y":0.7264705896377563},{"x":0.6012793183326721,"y":0.7470588088035583},{"x":0.5437099933624268,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5437099933624268,0.7264705896377563,0.6012793183326721,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245202779769897,"y":0.7264705896377563},{"x":0.5330490469932556,"y":0.7264705896377563},{"x":0.5330490469932556,"y":0.7470588088035583},{"x":0.5245202779769897,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5245202779769897,0.7264705896377563,0.5330490469932556,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4648187756538391,"y":0.7264705896377563},{"x":0.5159914493560791,"y":0.7264705896377563},{"x":0.5159914493560791,"y":0.7470588088035583},{"x":0.4648187756538391,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.4648187756538391,0.7264705896377563,0.5159914493560791,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965884745121002,"y":0.7264705896377563},{"x":0.4584221839904785,"y":0.7264705896377563},{"x":0.4584221839904785,"y":0.7470588088035583},{"x":0.3965884745121002,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3965884745121002,0.7264705896377563,0.4584221839904785,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3219616115093231,"y":0.7264705896377563},{"x":0.37526652216911316,"y":0.7264705896377563},{"x":0.37526652216911316,"y":0.7470588088035583},{"x":0.3219616115093231,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3219616115093231,0.7264705896377563,0.37526652216911316,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30703625082969666,"y":0.7264705896377563},{"x":0.31343284249305725,"y":0.7264705896377563},{"x":0.31343284249305725,"y":0.7470588088035583},{"x":0.30703625082969666,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30703625082969666,0.7264705896377563,0.31343284249305725,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601279318332672,"y":0.7264705896377563},{"x":0.2985074520111084,"y":0.7264705896377563},{"x":0.2985074520111084,"y":0.7470588088035583},{"x":0.2601279318332672,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2601279318332672,0.7264705896377563,0.2985074520111084,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100213170051575,"y":0.7544117569923401},{"x":0.7761194109916687,"y":0.7544117569923401},{"x":0.7761194109916687,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7100213170051575,"y":0.7735294103622437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7100213170051575,0.7544117569923401,0.7761194109916687,0.7749999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993603706359863,"y":0.7529411911964417},{"x":0.7078891396522522,"y":0.7529411911964417},{"x":0.7057569026947021,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6993603706359863,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6993603706359863,0.7529411911964417,0.7057569026947021,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6353944540023804,"y":0.7529411911964417},{"x":0.6908315420150757,"y":0.7529411911964417},{"x":0.6908315420150757,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6353944540023804,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6353944540023804,0.7529411911964417,0.6908315420150757,0.7735294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799573659896851,"y":0.7514705657958984},{"x":0.6268656849861145,"y":0.7514705657958984},{"x":0.6268656849861145,"y":0.7720588445663452},{"x":0.5799573659896851,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.5799573659896851,0.7514705657958984,0.6268656849861145,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100213170051575,"y":0.7779411673545837},{"x":0.7697228193283081,"y":0.779411792755127},{"x":0.7675906419754028,"y":0.7955882549285889},{"x":0.7100213170051575,"y":0.7955882549285889}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7100213170051575,0.7779411673545837,0.7675906419754028,0.7955882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6972281336784363,"y":0.7779411673545837},{"x":0.7036247253417969,"y":0.7779411673545837},{"x":0.7036247253417969,"y":0.7941176295280457},{"x":0.6972281336784363,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6972281336784363,0.7779411673545837,0.7036247253417969,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652451753616333,"y":0.7779411673545837},{"x":0.6908315420150757,"y":0.7779411673545837},{"x":0.6908315420150757,"y":0.7955882549285889},{"x":0.663112998008728,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.6652451753616333,0.7779411673545837,0.6908315420150757,0.7955882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6972281336784363,"y":0.8058823347091675},{"x":0.7739872336387634,"y":0.8073529601097107},{"x":0.7739872336387634,"y":0.824999988079071},{"x":0.695095956325531,"y":0.824999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.6972281336784363,0.8058823347091675,0.7739872336387634,0.824999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673774003982544,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6801705956459045,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6801705956459045,"y":0.8235294222831726},{"x":0.673774003982544,"y":0.8235294222831726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.673774003982544,0.8058823347091675,0.6801705956459045,0.8235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204690933227539,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6673774123191833,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6673774123191833,"y":0.8235294222831726},{"x":0.6183369159698486,"y":0.8235294222831726}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6204690933227539,0.8058823347091675,0.6673774123191833,0.8235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799573659896851,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6226012706756592,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6226012706756592,"y":0.8235294222831726},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8235294222831726}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5799573659896851,0.8058823347091675,0.6226012706756592,0.8235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181236863136292,"y":0.8058823347091675},{"x":0.5543709993362427,"y":0.8058823347091675},{"x":0.5543709993362427,"y":0.8220587968826294},{"x":0.5159914493560791,"y":0.8220587968826294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5181236863136292,0.8058823347091675,0.5543709993362427,0.8220587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45628997683525085,"y":0.804411768913269},{"x":0.5010660886764526,"y":0.804411768913269},{"x":0.49893391132354736,"y":0.8220587968826294},{"x":0.45628997683525085,"y":0.8220587968826294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پایکار","boundary":[0.45628997683525085,0.804411768913269,0.49893391132354736,0.8220587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420042753219604,"y":0.8308823704719543},{"x":0.7718549966812134,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7718549966812134,"y":0.8470588326454163},{"x":0.7420042753219604,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7420042753219604,0.8308823704719543,0.7718549966812134,0.8470588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057569026947021,"y":0.8308823704719543},{"x":0.7334755063056946,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7334755063056946,"y":0.8485293984413147},{"x":0.7057569026947021,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7057569026947021,0.8308823704719543,0.7334755063056946,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6886993646621704,"y":0.8308823704719543},{"x":0.695095956325531,"y":0.8308823704719543},{"x":0.695095956325531,"y":0.8485293984413147},{"x":0.6886993646621704,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6886993646621704,0.8308823704719543,0.695095956325531,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.8308823704719543},{"x":0.6823027729988098,"y":0.8308823704719543},{"x":0.6844349503517151,"y":0.8485293984413147},{"x":0.6375266313552856,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.6375266313552856,0.8308823704719543,0.6844349503517151,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5820895433425903,"y":0.8323529362678528},{"x":0.6247334480285645,"y":0.8308823704719543},{"x":0.6247334480285645,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5820895433425903,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۷","boundary":[0.5820895433425903,0.8323529362678528,0.6247334480285645,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356076836585999,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7739872336387634,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7739872336387634,"y":0.875},{"x":0.7356076836585999,"y":0.875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7356076836585999,0.8573529124259949,0.7739872336387634,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7249466776847839,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7313432693481445,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7313432693481445,"y":0.875},{"x":0.7249466776847839,"y":0.875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7249466776847839,0.8573529124259949,0.7313432693481445,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652451753616333,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7121534943580627,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7121534943580627,"y":0.875},{"x":0.6652451753616333,"y":0.875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰","boundary":[0.6652451753616333,0.8573529124259949,0.7121534943580627,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289978623390198,"y":0.8573529124259949},{"x":0.6545842289924622,"y":0.8573529124259949},{"x":0.6545842289924622,"y":0.875},{"x":0.6289978623390198,"y":0.875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6289978623390198,0.8573529124259949,0.6545842289924622,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377398610115051,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7761194109916687,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7761194109916687,"y":0.9014706015586853},{"x":0.7377398610115051,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7377398610115051,0.8823529481887817,0.7761194109916687,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185500860214233,"y":0.8823529481887817},{"x":0.727078914642334,"y":0.8823529481887817},{"x":0.727078914642334,"y":0.9014706015586853},{"x":0.7185500860214233,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7185500860214233,0.8823529481887817,0.727078914642334,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6801705956459045,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7142857313156128,"y":0.9014706015586853},{"x":0.6801705956459045,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6801705956459045,0.8823529481887817,0.7142857313156128,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.8823529481887817},{"x":0.6673774123191833,"y":0.8823529481887817},{"x":0.6673774123191833,"y":0.9014706015586853},{"x":0.6375266313552856,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6375266313552856,0.8823529481887817,0.6673774123191833,0.9014706015586853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601279318332672,"y":0.699999988079071},{"x":0.7803837656974792,"y":0.7029411792755127},{"x":0.778251588344574,"y":0.9014706015586853},{"x":0.25799572467803955,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2551279318332672,0.692999988079071,0.783251588344574,0.9084706015586853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695095896720886,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6972281336784363,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6972281336784363,"y":0.9220588207244873},{"x":0.6695095896720886,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6695095896720886,0.9073529243469238,0.6972281336784363,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460554599761963,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6652451753616333,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6652451753616333,"y":0.9220588207244873},{"x":0.6460554599761963,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.6460554599761963,0.9073529243469238,0.6652451753616333,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.9073529243469238},{"x":0.641791045665741,"y":0.9073529243469238},{"x":0.641791045665741,"y":0.9220588207244873},{"x":0.6375266313552856,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6375266313552856,0.9073529243469238,0.641791045665741,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842217206954956,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6289978623390198,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6289978623390198,"y":0.9220588207244873},{"x":0.5842217206954956,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۶۲/۶۷","boundary":[0.5842217206954956,0.9073529243469238,0.6289978623390198,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5628997683525085,"y":0.9073529243469238},{"x":0.5799573659896851,"y":0.9073529243469238},{"x":0.5799573659896851,"y":0.9220588207244873},{"x":0.5628997683525085,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5628997683525085,0.9073529243469238,0.5799573659896851,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138592720031738,"y":0.9073529243469238},{"x":0.558635413646698,"y":0.9073529243469238},{"x":0.558635413646698,"y":0.9220588207244873},{"x":0.5138592720031738,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5138592720031738,0.9073529243469238,0.558635413646698,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031982660293579,"y":0.9073529243469238},{"x":0.5074626803398132,"y":0.9073529243469238},{"x":0.5074626803398132,"y":0.9220588207244873},{"x":0.5031982660293579,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031982660293579,0.9073529243469238,0.5074626803398132,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712153375148773,"y":0.9073529243469238},{"x":0.49893391132354736,"y":0.9073529243469238},{"x":0.49893391132354736,"y":0.9220588207244873},{"x":0.4712153375148773,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدارک","boundary":[0.4712153375148773,0.9073529243469238,0.49893391132354736,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43710020184516907,"y":0.9073529243469238},{"x":0.4605543613433838,"y":0.9073529243469238},{"x":0.4605543613433838,"y":0.9220588207244873},{"x":0.43710020184516907,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.43710020184516907,0.9073529243469238,0.4605543613433838,0.9220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3923240900039673,"y":0.9073529243469238},{"x":0.4285714328289032,"y":0.9073529243469238},{"x":0.4285714328289032,"y":0.9220588207244873},{"x":0.3923240900039673,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3923240900039673,0.9073529243469238,0.4285714328289032,0.9220588207244873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3923240900039673,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6972281336784363,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6972281336784363,"y":0.9220588207244873},{"x":0.3923240900039673,"y":0.9220588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3873240900039673,0.9003529243469238,0.7022281336784363,0.9290588207244873],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/HUDnbIihYMmBZhQV.jpg","blurred":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/rsbyzgPFhXxFPLLJ.jpg","webpSec":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/qsSVekCysDZnUQBW-sec.webp"},"info":{"width":468,"height":678,"margin":[0.0002906530929936303,0.0003768980580445236,0.9980351924794352,0.9986822556331095]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.26401180028915405},{"x":0.5940170884132385,"y":0.26401180028915405},{"x":0.5940170884132385,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5555555820465088,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسمه","boundary":[0.557692289352417,0.26401180028915405,0.5940170884132385,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.262536883354187},{"x":0.5491452813148499,"y":0.26401180028915405},{"x":0.5491452813148499,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5128205418586731,"y":0.2817109227180481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.5128205418586731,0.262536883354187,0.5491452813148499,0.28318583965301514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.262536883354187},{"x":0.5940170884132385,"y":0.26401180028915405},{"x":0.5940170884132385,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5128205418586731,"y":0.2817109227180481}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5078205418586731,0.255536883354187,0.5990170884132385,0.29018583965301514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.33923304080963135},{"x":0.25641027092933655,"y":0.3407079577445984},{"x":0.25641027092933655,"y":0.3539822995662689},{"x":0.14743590354919434,"y":0.3539822995662689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ARACEAE","boundary":[0.14743590354919434,0.33923304080963135,0.25641027092933655,0.3539822995662689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.33923304080963135},{"x":0.25641027092933655,"y":0.3407079577445984},{"x":0.25641027092933655,"y":0.3539822995662689},{"x":0.14743590354919434,"y":0.3539822995662689}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14243590354919433,0.33223304080963134,0.26141027092933655,0.3609822995662689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.36725664138793945},{"x":0.17735043168067932,"y":0.36725664138793945},{"x":0.17521367967128754,"y":0.382005900144577},{"x":0.14102564752101898,"y":0.382005900144577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.14102564752101898,0.36725664138793945,0.17521367967128754,0.382005900144577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17735043168067932,"y":0.36725664138793945},{"x":0.24358974397182465,"y":0.3687315583229065},{"x":0.24358974397182465,"y":0.382005900144577},{"x":0.17735043168067932,"y":0.382005900144577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Assadi","boundary":[0.17735043168067932,0.36725664138793945,0.24358974397182465,0.382005900144577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.36725664138793945},{"x":0.24358974397182465,"y":0.36725664138793945},{"x":0.24358974397182465,"y":0.382005900144577},{"x":0.14102564752101898,"y":0.382005900144577}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13602564752101898,0.36025664138793945,0.24858974397182465,0.38900590014457703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.4203539788722992},{"x":0.21153846383094788,"y":0.4203539788722992},{"x":0.21153846383094788,"y":0.43805310130119324},{"x":0.14743590354919434,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Engler","boundary":[0.14743590354919434,0.4203539788722992,0.21153846383094788,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.4203539788722992},{"x":0.22008547186851501,"y":0.4203539788722992},{"x":0.22008547186851501,"y":0.43805310130119324},{"x":0.21153846383094788,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21153846383094788,0.4203539788722992,0.22008547186851501,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22649572789669037,"y":0.4203539788722992},{"x":0.25,"y":0.4203539788722992},{"x":0.25,"y":0.43805310130119324},{"x":0.22649572789669037,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.22649572789669037,0.4203539788722992,0.25,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25641027092933655,"y":0.4203539788722992},{"x":0.30128204822540283,"y":0.4203539788722992},{"x":0.30128204822540283,"y":0.43805310130119324},{"x":0.25641027092933655,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1920","boundary":[0.25641027092933655,0.4203539788722992,0.30128204822540283,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4203539788722992},{"x":0.31410256028175354,"y":0.4203539788722992},{"x":0.31410256028175354,"y":0.43805310130119324},{"x":0.3055555522441864,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3055555522441864,0.4203539788722992,0.31410256028175354,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.4203539788722992},{"x":0.3910256326198578,"y":0.4203539788722992},{"x":0.3910256326198578,"y":0.43805310130119324},{"x":0.3226495683193207,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Araceae","boundary":[0.3226495683193207,0.4203539788722992,0.3910256326198578,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.4203539788722992},{"x":0.4038461446762085,"y":0.4203539788722992},{"x":0.4038461446762085,"y":0.43805310130119324},{"x":0.39529913663864136,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.39529913663864136,0.4203539788722992,0.4038461446762085,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4059829115867615,"y":0.4203539788722992},{"x":0.470085471868515,"y":0.4203539788722992},{"x":0.470085471868515,"y":0.43805310130119324},{"x":0.4059829115867615,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"Aroide","boundary":[0.4059829115867615,0.4203539788722992,0.470085471868515,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.4203539788722992},{"x":0.49145299196243286,"y":0.4203539788722992},{"x":0.49145299196243286,"y":0.43805310130119324},{"x":0.4722222089767456,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"ae","boundary":[0.4722222089767456,0.4203539788722992,0.49145299196243286,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497863233089447,"y":0.4203539788722992},{"x":0.5170940160751343,"y":0.4203539788722992},{"x":0.5170940160751343,"y":0.43805310130119324},{"x":0.497863233089447,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.497863233089447,0.4203539788722992,0.5170940160751343,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5256410241127014,"y":0.4203539788722992},{"x":0.6217948794364929,"y":0.4203539788722992},{"x":0.6217948794364929,"y":0.43805310130119324},{"x":0.5256410241127014,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Pistoideae","boundary":[0.5256410241127014,0.4203539788722992,0.6217948794364929,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.4203539788722992},{"x":0.6410256624221802,"y":0.4203539788722992},{"x":0.6410256624221802,"y":0.43805310130119324},{"x":0.6303418874740601,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.6303418874740601,0.4203539788722992,0.6410256624221802,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6559829115867615,"y":0.4203539788722992},{"x":0.7841880321502686,"y":0.4203539788722992},{"x":0.7841880321502686,"y":0.43805310130119324},{"x":0.6559829115867615,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Pflanzenreich","boundary":[0.6559829115867615,0.4203539788722992,0.7841880321502686,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7927350401878357,"y":0.4203539788722992},{"x":0.8162392973899841,"y":0.4203539788722992},{"x":0.8162392973899841,"y":0.43805310130119324},{"x":0.7927350401878357,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"73","boundary":[0.7927350401878357,0.4203539788722992,0.8162392973899841,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8269230723381042,"y":0.4203539788722992},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4203539788722992},{"x":0.8333333134651184,"y":0.43805310130119324},{"x":0.8269230723381042,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8269230723381042,0.4203539788722992,0.8333333134651184,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8354700803756714,"y":0.4203539788722992},{"x":0.8952991366386414,"y":0.4203539788722992},{"x":0.8952991366386414,"y":0.43805310130119324},{"x":0.8354700803756714,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"4,23F","boundary":[0.8354700803756714,0.4203539788722992,0.8952991366386414,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8995726704597473,"y":0.4203539788722992},{"x":0.9081196784973145,"y":0.4203539788722992},{"x":0.9081196784973145,"y":0.43805310130119324},{"x":0.8995726704597473,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.8995726704597473,0.4203539788722992,0.9081196784973145,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9081196784973145,"y":0.4203539788722992},{"x":0.9145299196243286,"y":0.4203539788722992},{"x":0.9145299196243286,"y":0.43805310130119324},{"x":0.9081196784973145,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.9081196784973145,0.4203539788722992,0.9145299196243286,0.43805310130119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.44542771577835083},{"x":0.21153846383094788,"y":0.44542771577835083},{"x":0.21153846383094788,"y":0.4646017551422119},{"x":0.14743590354919434,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"1–274","boundary":[0.14743590354919434,0.44542771577835083,0.21153846383094788,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21581196784973145,"y":0.44542771577835083},{"x":0.22435897588729858,"y":0.44542771577835083},{"x":0.22435897588729858,"y":0.4646017551422119},{"x":0.21581196784973145,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.21581196784973145,0.44542771577835083,0.22435897588729858,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2371794879436493,"y":0.44542771577835083},{"x":0.3034188151359558,"y":0.44542771577835083},{"x":0.3034188151359558,"y":0.4646017551422119},{"x":0.2371794879436493,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"-Riedl","boundary":[0.2371794879436493,0.44542771577835083,0.3034188151359558,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3034188151359558,"y":0.44542771577835083},{"x":0.30982905626296997,"y":0.44542771577835083},{"x":0.30982905626296997,"y":0.4646017551422119},{"x":0.3034188151359558,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3034188151359558,0.44542771577835083,0.30982905626296997,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.44542771577835083},{"x":0.3461538553237915,"y":0.44542771577835083},{"x":0.3461538553237915,"y":0.4646017551422119},{"x":0.3205128312110901,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.3205128312110901,0.44542771577835083,0.3461538553237915,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.44542771577835083},{"x":0.4017094075679779,"y":0.44542771577835083},{"x":0.4017094075679779,"y":0.4646017551422119},{"x":0.35470086336135864,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1963","boundary":[0.35470086336135864,0.44542771577835083,0.4017094075679779,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4017094075679779,"y":0.44542771577835083},{"x":0.41025641560554504,"y":0.44542771577835083},{"x":0.41025641560554504,"y":0.4646017551422119},{"x":0.4017094075679779,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4017094075679779,0.44542771577835083,0.41025641560554504,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.44542771577835083},{"x":0.49358972907066345,"y":0.44542771577835083},{"x":0.49358972907066345,"y":0.4646017551422119},{"x":0.4188034236431122,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Araceae","boundary":[0.4188034236431122,0.44542771577835083,0.49358972907066345,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5064102411270142,"y":0.44542771577835083},{"x":0.5170940160751343,"y":0.44542771577835083},{"x":0.5170940160751343,"y":0.4646017551422119},{"x":0.5064102411270142,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5064102411270142,0.44542771577835083,0.5170940160751343,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299145579338074,"y":0.44542771577835083},{"x":0.55982905626297,"y":0.44542771577835083},{"x":0.55982905626297,"y":0.4646017551422119},{"x":0.5299145579338074,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.5299145579338074,0.44542771577835083,0.55982905626297,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5641025900840759,"y":0.44542771577835083},{"x":0.5897436141967773,"y":0.44542771577835083},{"x":0.5897436141967773,"y":0.4646017551422119},{"x":0.5641025900840759,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.5641025900840759,0.44542771577835083,0.5897436141967773,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.44542771577835083},{"x":0.692307710647583,"y":0.44542771577835083},{"x":0.692307710647583,"y":0.4646017551422119},{"x":0.5940170884132385,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.5940170884132385,0.44542771577835083,0.692307710647583,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.44542771577835083},{"x":0.754273533821106,"y":0.44542771577835083},{"x":0.754273533821106,"y":0.4646017551422119},{"x":0.7029914259910583,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.7029914259910583,0.44542771577835083,0.754273533821106,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.44542771577835083},{"x":0.8269230723381042,"y":0.44542771577835083},{"x":0.8269230723381042,"y":0.4646017551422119},{"x":0.7649572491645813,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.7649572491645813,0.44542771577835083,0.8269230723381042,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311966061592102,"y":0.44542771577835083},{"x":0.8397436141967773,"y":0.44542771577835083},{"x":0.8397436141967773,"y":0.4646017551422119},{"x":0.8311966061592102,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8311966061592102,0.44542771577835083,0.8397436141967773,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440170884132385,"y":0.44542771577835083},{"x":0.867521345615387,"y":0.44542771577835083},{"x":0.867521345615387,"y":0.4646017551422119},{"x":0.8440170884132385,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.8440170884132385,0.44542771577835083,0.867521345615387,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8696581125259399,"y":0.44542771577835083},{"x":0.8782051205635071,"y":0.44542771577835083},{"x":0.8782051205635071,"y":0.4646017551422119},{"x":0.8696581125259399,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8696581125259399,0.44542771577835083,0.8782051205635071,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8910256624221802,"y":0.44542771577835083},{"x":0.8974359035491943,"y":0.44542771577835083},{"x":0.8974359035491943,"y":0.4646017551422119},{"x":0.8910256624221802,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.8910256624221802,0.44542771577835083,0.8974359035491943,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8974359035491943,"y":0.44542771577835083},{"x":0.9059829115867615,"y":0.44542771577835083},{"x":0.9059829115867615,"y":0.4646017551422119},{"x":0.8974359035491943,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8974359035491943,0.44542771577835083,0.9059829115867615,0.4646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.4719763994216919},{"x":0.18803419172763824,"y":0.4719763994216919},{"x":0.18803419172763824,"y":0.48967552185058594},{"x":0.14743590354919434,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1-8","boundary":[0.14743590354919434,0.4719763994216919,0.18803419172763824,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19017094373703003,"y":0.4719763994216919},{"x":0.19658119976520538,"y":0.4719763994216919},{"x":0.19658119976520538,"y":0.48967552185058594},{"x":0.19017094373703003,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.19017094373703003,0.4719763994216919,0.19658119976520538,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2094017118215561,"y":0.4719763994216919},{"x":0.2756410241127014,"y":0.4719763994216919},{"x":0.2756410241127014,"y":0.48967552185058594},{"x":0.2094017118215561,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"-Riedi","boundary":[0.2094017118215561,0.4719763994216919,0.2756410241127014,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756410241127014,"y":0.4719763994216919},{"x":0.28205129504203796,"y":0.4719763994216919},{"x":0.28205129504203796,"y":0.48967552185058594},{"x":0.2756410241127014,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2756410241127014,0.4719763994216919,0.28205129504203796,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.4719763994216919},{"x":0.3162393271923065,"y":0.4719763994216919},{"x":0.3162393271923065,"y":0.48967552185058594},{"x":0.2884615361690521,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.2884615361690521,0.4719763994216919,0.3162393271923065,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32478633522987366,"y":0.4719763994216919},{"x":0.36752137541770935,"y":0.4719763994216919},{"x":0.36752137541770935,"y":0.48967552185058594},{"x":0.32478633522987366,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1969","boundary":[0.32478633522987366,0.4719763994216919,0.36752137541770935,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3717948794364929,"y":0.4719763994216919},{"x":0.38034188747406006,"y":0.4719763994216919},{"x":0.38034188747406006,"y":0.48967552185058594},{"x":0.3717948794364929,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3717948794364929,0.4719763994216919,0.38034188747406006,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3867521286010742,"y":0.4719763994216919},{"x":0.4743589758872986,"y":0.4719763994216919},{"x":0.4743589758872986,"y":0.48967552185058594},{"x":0.3867521286010742,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kritische","boundary":[0.3867521286010742,0.4719763994216919,0.4743589758872986,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.4719763994216919},{"x":0.632478654384613,"y":0.4719763994216919},{"x":0.632478654384613,"y":0.48967552185058594},{"x":0.48076921701431274,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"untersuchungen","boundary":[0.48076921701431274,0.4719763994216919,0.632478654384613,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6410256624221802,"y":0.4719763994216919},{"x":0.6837607026100159,"y":0.4719763994216919},{"x":0.6837607026100159,"y":0.48967552185058594},{"x":0.6410256624221802,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"uber","boundary":[0.6410256624221802,0.4719763994216919,0.6837607026100159,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4719763994216919},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4719763994216919},{"x":0.7222222089767456,"y":0.48967552185058594},{"x":0.692307710647583,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"die","boundary":[0.692307710647583,0.4719763994216919,0.7222222089767456,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7286324501037598,"y":0.4719763994216919},{"x":0.807692289352417,"y":0.4719763994216919},{"x":0.807692289352417,"y":0.48967552185058594},{"x":0.7286324501037598,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gattung","boundary":[0.7286324501037598,0.4719763994216919,0.807692289352417,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162392973899841,"y":0.4719763994216919},{"x":0.8952991366386414,"y":0.4719763994216919},{"x":0.8952991366386414,"y":0.48967552185058594},{"x":0.8162392973899841,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Eminium","boundary":[0.8162392973899841,0.4719763994216919,0.8952991366386414,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.49852508306503296},{"x":0.15598291158676147,"y":0.49852508306503296},{"x":0.15598291158676147,"y":0.517699122428894},{"x":0.14743590354919434,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.14743590354919434,0.49852508306503296,0.15598291158676147,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.49852508306503296},{"x":0.22008547186851501,"y":0.49852508306503296},{"x":0.22008547186851501,"y":0.517699122428894},{"x":0.15811966359615326,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Blume","boundary":[0.15811966359615326,0.49852508306503296,0.22008547186851501,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22008547186851501,"y":0.49852508306503296},{"x":0.22863247990608215,"y":0.49852508306503296},{"x":0.22863247990608215,"y":0.517699122428894},{"x":0.22008547186851501,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.22008547186851501,0.49852508306503296,0.22863247990608215,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24786324799060822,"y":0.49852508306503296},{"x":0.3076923191547394,"y":0.49852508306503296},{"x":0.3076923191547394,"y":0.517699122428894},{"x":0.24786324799060822,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Schott","boundary":[0.24786324799060822,0.49852508306503296,0.3076923191547394,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32692307233810425,"y":0.49852508306503296},{"x":0.3760683834552765,"y":0.49852508306503296},{"x":0.3760683834552765,"y":0.517699122428894},{"x":0.32692307233810425,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nebst","boundary":[0.32692307233810425,0.49852508306503296,0.3760683834552765,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.49852508306503296},{"x":0.5277777910232544,"y":0.49852508306503296},{"x":0.5277777910232544,"y":0.517699122428894},{"x":0.3995726406574249,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bemerkungen","boundary":[0.3995726406574249,0.49852508306503296,0.5277777910232544,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5491452813148499,"y":0.49852508306503296},{"x":0.5683760643005371,"y":0.49852508306503296},{"x":0.5683760643005371,"y":0.517699122428894},{"x":0.5491452813148499,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"zu","boundary":[0.5491452813148499,0.49852508306503296,0.5683760643005371,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.49852508306503296},{"x":0.6495726704597473,"y":0.49852508306503296},{"x":0.6495726704597473,"y":0.517699122428894},{"x":0.5876068472862244,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"einigen","boundary":[0.5876068472862244,0.49852508306503296,0.6495726704597473,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.49852508306503296},{"x":0.747863233089447,"y":0.49852508306503296},{"x":0.747863233089447,"y":0.517699122428894},{"x":0.6730769276618958,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"anderen","boundary":[0.6730769276618958,0.49852508306503296,0.747863233089447,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.49852508306503296},{"x":0.8525640964508057,"y":0.49852508306503296},{"x":0.8525640964508057,"y":0.517699122428894},{"x":0.7735042572021484,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aroideen","boundary":[0.7735042572021484,0.49852508306503296,0.8525640964508057,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8760683536529541,"y":0.49852508306503296},{"x":0.9059829115867615,"y":0.49852508306503296},{"x":0.9059829115867615,"y":0.517699122428894},{"x":0.8760683536529541,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"der","boundary":[0.8760683536529541,0.49852508306503296,0.9059829115867615,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.525073766708374},{"x":0.3290598392486572,"y":0.525073766708374},{"x":0.3290598392486572,"y":0.5427728891372681},{"x":0.14743590354919434,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sudwestasiatischen","boundary":[0.14743590354919434,0.525073766708374,0.3290598392486572,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.525073766708374},{"x":0.39316239953041077,"y":0.525073766708374},{"x":0.39316239953041077,"y":0.5427728891372681},{"x":0.3461538553237915,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.3461538553237915,0.525073766708374,0.39316239953041077,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.525073766708374},{"x":0.4038461446762085,"y":0.525073766708374},{"x":0.4038461446762085,"y":0.5427728891372681},{"x":0.39529913663864136,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.39529913663864136,0.525073766708374,0.4038461446762085,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41025641560554504,"y":0.525073766708374},{"x":0.4444444477558136,"y":0.525073766708374},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5427728891372681},{"x":0.41025641560554504,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ann","boundary":[0.41025641560554504,0.525073766708374,0.4444444477558136,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.525073766708374},{"x":0.45512819290161133,"y":0.525073766708374},{"x":0.45512819290161133,"y":0.5427728891372681},{"x":0.44871795177459717,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.44871795177459717,0.525073766708374,0.45512819290161133,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.525073766708374},{"x":0.5769230723381042,"y":0.525073766708374},{"x":0.5769230723381042,"y":0.5427728891372681},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Naturhistor","boundary":[0.4615384638309479,0.525073766708374,0.5769230723381042,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5790598392486572,"y":0.525073766708374},{"x":0.6217948794364929,"y":0.525073766708374},{"x":0.6217948794364929,"y":0.5427728891372681},{"x":0.5790598392486572,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mus","boundary":[0.5790598392486572,0.525073766708374,0.6217948794364929,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.525073766708374},{"x":0.6303418874740601,"y":0.525073766708374},{"x":0.6303418874740601,"y":0.5427728891372681},{"x":0.6239316463470459,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6239316463470459,0.525073766708374,0.6303418874740601,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632478654384613,"y":0.525073766708374},{"x":0.6752136945724487,"y":0.525073766708374},{"x":0.6752136945724487,"y":0.5427728891372681},{"x":0.632478654384613,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Wien","boundary":[0.632478654384613,0.525073766708374,0.6752136945724487,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.525073766708374},{"x":0.7136752009391785,"y":0.525073766708374},{"x":0.7136752009391785,"y":0.5427728891372681},{"x":0.69017094373703,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"73","boundary":[0.69017094373703,0.525073766708374,0.7136752009391785,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7179487347602844,"y":0.525073766708374},{"x":0.7243589758872986,"y":0.525073766708374},{"x":0.7243589758872986,"y":0.5427728891372681},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7179487347602844,0.525073766708374,0.7243589758872986,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.525073766708374},{"x":0.8183760643005371,"y":0.525073766708374},{"x":0.8183760643005371,"y":0.5427728891372681},{"x":0.7307692170143127,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"103–121","boundary":[0.7307692170143127,0.525073766708374,0.8183760643005371,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226495981216431,"y":0.525073766708374},{"x":0.8290598392486572,"y":0.525073766708374},{"x":0.8290598392486572,"y":0.5427728891372681},{"x":0.8226495981216431,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8226495981216431,0.525073766708374,0.8290598392486572,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8418803215026855,"y":0.525073766708374},{"x":0.8482906222343445,"y":0.525073766708374},{"x":0.8482906222343445,"y":0.5427728891372681},{"x":0.8418803215026855,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8418803215026855,0.525073766708374,0.8482906222343445,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504273295402527,"y":0.525073766708374},{"x":0.9059829115867615,"y":0.525073766708374},{"x":0.9059829115867615,"y":0.5427728891372681},{"x":0.8504273295402527,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"Riedl","boundary":[0.8504273295402527,0.525073766708374,0.9059829115867615,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9038461446762085,"y":0.525073766708374},{"x":0.9102563858032227,"y":0.525073766708374},{"x":0.9102563858032227,"y":0.5427728891372681},{"x":0.9038461446762085,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9038461446762085,0.525073766708374,0.9102563858032227,0.5427728891372681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.5516223907470703},{"x":0.17307692766189575,"y":0.5516223907470703},{"x":0.17307692766189575,"y":0.5678465962409973},{"x":0.14743590354919434,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.14743590354919434,0.5516223907470703,0.17307692766189575,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18376068770885468,"y":0.5516223907470703},{"x":0.23290598392486572,"y":0.5516223907470703},{"x":0.23290598392486572,"y":0.5678465962409973},{"x":0.18376068770885468,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1980","boundary":[0.18376068770885468,0.5516223907470703,0.23290598392486572,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2350427359342575,"y":0.5516223907470703},{"x":0.24145299196243286,"y":0.5516223907470703},{"x":0.24145299196243286,"y":0.5678465962409973},{"x":0.2350427359342575,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2350427359342575,0.5516223907470703,0.24145299196243286,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25427350401878357,"y":0.5516223907470703},{"x":0.33974358439445496,"y":0.5516223907470703},{"x":0.33974358439445496,"y":0.5678465962409973},{"x":0.25427350401878357,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tentative","boundary":[0.25427350401878357,0.5516223907470703,0.33974358439445496,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.5516223907470703},{"x":0.3995726406574249,"y":0.5516223907470703},{"x":0.3995726406574249,"y":0.5678465962409973},{"x":0.35256409645080566,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"keys","boundary":[0.35256409645080566,0.5516223907470703,0.3995726406574249,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.5516223907470703},{"x":0.44017094373703003,"y":0.5516223907470703},{"x":0.44017094373703003,"y":0.5678465962409973},{"x":0.4145299196243286,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.4145299196243286,0.5516223907470703,0.44017094373703003,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45299145579338074,"y":0.5516223907470703},{"x":0.4829059839248657,"y":0.5516223907470703},{"x":0.4829059839248657,"y":0.5678465962409973},{"x":0.45299145579338074,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.45299145579338074,0.5516223907470703,0.4829059839248657,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497863233089447,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6260683536529541,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6260683536529541,"y":0.5678465962409973},{"x":0.497863233089447,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"identification","boundary":[0.497863233089447,0.5516223907470703,0.6260683536529541,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452991366386414,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6623931527137756,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6623931527137756,"y":0.5678465962409973},{"x":0.6452991366386414,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6452991366386414,0.5516223907470703,0.6623931527137756,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773504018783569,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7435897588729858,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7435897588729858,"y":0.5678465962409973},{"x":0.6773504018783569,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"species","boundary":[0.6773504018783569,0.5516223907470703,0.7435897588729858,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7564102411270142,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5678465962409973},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7564102411270142,0.5516223907470703,0.7692307829856873,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.5516223907470703},{"x":0.8482906222343445,"y":0.5516223907470703},{"x":0.8482906222343445,"y":0.5678465962409973},{"x":0.7884615659713745,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biarum","boundary":[0.7884615659713745,0.5516223907470703,0.8482906222343445,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8696581125259399,"y":0.5516223907470703},{"x":0.9038461446762085,"y":0.5516223907470703},{"x":0.9038461446762085,"y":0.5678465962409973},{"x":0.8696581125259399,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.8696581125259399,0.5516223907470703,0.9038461446762085,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.5781710743904114},{"x":0.22649572789669037,"y":0.5781710743904114},{"x":0.22649572789669037,"y":0.5943952798843384},{"x":0.14743590354919434,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Eminium","boundary":[0.14743590354919434,0.5781710743904114,0.22649572789669037,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24358974397182465,"y":0.5781710743904114},{"x":0.28632479906082153,"y":0.5781710743904114},{"x":0.28632479906082153,"y":0.5943952798843384},{"x":0.24358974397182465,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"with","boundary":[0.24358974397182465,0.5781710743904114,0.28632479906082153,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29700854420661926,"y":0.5781710743904114},{"x":0.35256409645080566,"y":0.5781710743904114},{"x":0.35256409645080566,"y":0.5943952798843384},{"x":0.29700854420661926,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"notes","boundary":[0.29700854420661926,0.5781710743904114,0.35256409645080566,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.5781710743904114},{"x":0.38034188747406006,"y":0.5781710743904114},{"x":0.38034188747406006,"y":0.5943952798843384},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"on","boundary":[0.3611111044883728,0.5781710743904114,0.38034188747406006,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39316239953041077,"y":0.5781710743904114},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5781710743904114},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5943952798843384},{"x":0.39316239953041077,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"some","boundary":[0.39316239953041077,0.5781710743904114,0.4444444477558136,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.5781710743904114},{"x":0.4893162250518799,"y":0.5781710743904114},{"x":0.4893162250518799,"y":0.5943952798843384},{"x":0.44871795177459717,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"taxa","boundary":[0.44871795177459717,0.5781710743904114,0.4893162250518799,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5781710743904114},{"x":0.5769230723381042,"y":0.5781710743904114},{"x":0.5769230723381042,"y":0.5943952798843384},{"x":0.5,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"included","boundary":[0.5,0.5781710743904114,0.5769230723381042,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.5781710743904114},{"x":0.6025640964508057,"y":0.5781710743904114},{"x":0.6025640964508057,"y":0.5943952798843384},{"x":0.5876068472862244,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5876068472862244,0.5781710743904114,0.6025640964508057,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.5781710743904114},{"x":0.6752136945724487,"y":0.5781710743904114},{"x":0.6752136945724487,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6132478713989258,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biarum","boundary":[0.6132478713989258,0.5781710743904114,0.6752136945724487,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.5781710743904114},{"x":0.69017094373703,"y":0.5781710743904114},{"x":0.69017094373703,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6837607026100159,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6837607026100159,0.5781710743904114,0.69017094373703,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.5781710743904114},{"x":0.7970085740089417,"y":0.5781710743904114},{"x":0.7970085740089417,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aroideana","boundary":[0.6987179517745972,0.5781710743904114,0.7970085740089417,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.5781710743904114},{"x":0.8141025900840759,"y":0.5781710743904114},{"x":0.8141025900840759,"y":0.5943952798843384},{"x":0.807692289352417,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.807692289352417,0.5781710743904114,0.8141025900840759,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8183760643005371,"y":0.5781710743904114},{"x":0.8247863054275513,"y":0.5781710743904114},{"x":0.8247863054275513,"y":0.5943952798843384},{"x":0.8183760643005371,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8183760643005371,0.5781710743904114,0.8247863054275513,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8354700803756714,"y":0.5781710743904114},{"x":0.8974359035491943,"y":0.5781710743904114},{"x":0.8974359035491943,"y":0.5943952798843384},{"x":0.8354700803756714,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"24–31","boundary":[0.8354700803756714,0.5781710743904114,0.8974359035491943,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8974359035491943,"y":0.5781710743904114},{"x":0.9059829115867615,"y":0.5781710743904114},{"x":0.9059829115867615,"y":0.5943952798843384},{"x":0.8974359035491943,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8974359035491943,0.5781710743904114,0.9059829115867615,0.5943952798843384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0.4300000071525574},{"languageCode":"en","confidence":0.41999998688697815},{"languageCode":"lb","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.4203539788722992},{"x":0.9145299196243286,"y":0.4203539788722992},{"x":0.9145299196243286,"y":0.5943952798843384},{"x":0.14743590354919434,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14243590354919433,0.4133539788722992,0.9195299196243286,0.6013952798843384],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8696581125259399,"y":0.6592920422554016},{"x":0.9059829115867615,"y":0.6592920422554016},{"x":0.9059829115867615,"y":0.6769911646842957},{"x":0.8696581125259399,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8696581125259399,0.6592920422554016,0.9059829115867615,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376068472862244,"y":0.6592920422554016},{"x":0.8482906222343445,"y":0.6592920422554016},{"x":0.8482906222343445,"y":0.6769911646842957},{"x":0.8376068472862244,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8376068472862244,0.6592920422554016,0.8482906222343445,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6592920422554016},{"x":0.8183760643005371,"y":0.6592920422554016},{"x":0.8183760643005371,"y":0.6769911646842957},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیپوری","boundary":[0.7692307829856873,0.6592920422554016,0.8183760643005371,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8910256624221802,"y":0.6843658089637756},{"x":0.9017093777656555,"y":0.6843658089637756},{"x":0.9017093777656555,"y":0.7035398483276367},{"x":0.8910256624221802,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8910256624221802,0.6843658089637756,0.9017093777656555,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8782051205635071,"y":0.6843658089637756},{"x":0.8867521286010742,"y":0.6843658089637756},{"x":0.8867521286010742,"y":0.7035398483276367},{"x":0.8782051205635071,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8782051205635071,0.6843658089637756,0.8867521286010742,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162392973899841,"y":0.6843658089637756},{"x":0.8717948794364929,"y":0.6843658089637756},{"x":0.8717948794364929,"y":0.7035398483276367},{"x":0.8162392973899841,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8162392973899841,0.6843658089637756,0.8717948794364929,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606837749481201,"y":0.6843658089637756},{"x":0.8055555820465088,"y":0.6843658089637756},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7035398483276367},{"x":0.7606837749481201,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7606837749481201,0.6843658089637756,0.8055555820465088,0.7035398483276367]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606837749481201,"y":0.6592920422554016},{"x":0.9059829115867615,"y":0.6592920422554016},{"x":0.9059829115867615,"y":0.7035398483276367},{"x":0.7606837749481201,"y":0.7050147652626038}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7556837749481201,0.6522920422554016,0.9109829115867615,0.7105398483276367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29487180709838867,"y":0.73893803358078},{"x":0.29914531111717224,"y":0.73893803358078},{"x":0.29914531111717224,"y":0.7433628439903259},{"x":0.29487180709838867,"y":0.7433628439903259}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"IT","boundary":[0.29487180709838867,0.73893803358078,0.29914531111717224,0.7433628439903259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29487180709838867,"y":0.73893803358078},{"x":0.29914531111717224,"y":0.73893803358078},{"x":0.29914531111717224,"y":0.7433628439903259},{"x":0.29487180709838867,"y":0.7433628439903259}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.28987180709838867,0.73193803358078,0.30414531111717225,0.7503628439903259],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.7345132827758789},{"x":0.9038461446762085,"y":0.7345132827758789},{"x":0.9038461446762085,"y":0.755162239074707},{"x":0.8461538553237915,"y":0.755162239074707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.8461538553237915,0.7345132827758789,0.9038461446762085,0.755162239074707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820512652397156,"y":0.735988199710846},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7345132827758789},{"x":0.8333333134651184,"y":0.755162239074707},{"x":0.7820512652397156,"y":0.755162239074707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7820512652397156,0.735988199710846,0.8333333134651184,0.755162239074707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.735988199710846},{"x":0.7713675498962402,"y":0.735988199710846},{"x":0.7713675498962402,"y":0.7566371560096741},{"x":0.7307692170143127,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7307692170143127,0.735988199710846,0.7713675498962402,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794871687889099,"y":0.735988199710846},{"x":0.7136752009391785,"y":0.735988199710846},{"x":0.7136752009391785,"y":0.7566371560096741},{"x":0.6794871687889099,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غده","boundary":[0.6794871687889099,0.735988199710846,0.7136752009391785,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6709401607513428,"y":0.735988199710846},{"x":0.6794871687889099,"y":0.735988199710846},{"x":0.6794871687889099,"y":0.7566371560096741},{"x":0.6709401607513428,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6709401607513428,0.735988199710846,0.6794871687889099,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.735988199710846},{"x":0.6623931527137756,"y":0.735988199710846},{"x":0.6623931527137756,"y":0.7566371560096741},{"x":0.6517093777656555,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6517093777656555,0.735988199710846,0.6623931527137756,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982906222343445,"y":0.735988199710846},{"x":0.6410256624221802,"y":0.735988199710846},{"x":0.6410256624221802,"y":0.7566371560096741},{"x":0.5982906222343445,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزوم","boundary":[0.5982906222343445,0.735988199710846,0.6410256624221802,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811966061592102,"y":0.735988199710846},{"x":0.5897436141967773,"y":0.735988199710846},{"x":0.5897436141967773,"y":0.7566371560096741},{"x":0.5811966061592102,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5811966061592102,0.735988199710846,0.5897436141967773,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5448718070983887,"y":0.735988199710846},{"x":0.5705128312110901,"y":0.735988199710846},{"x":0.5705128312110901,"y":0.7566371560096741},{"x":0.5448718070983887,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5448718070983887,0.735988199710846,0.5705128312110901,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49572649598121643,"y":0.735988199710846},{"x":0.5299145579338074,"y":0.735988199710846},{"x":0.5299145579338074,"y":0.7566371560096741},{"x":0.49572649598121643,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.49572649598121643,0.735988199710846,0.5299145579338074,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.735988199710846},{"x":0.49145299196243286,"y":0.735988199710846},{"x":0.49145299196243286,"y":0.7566371560096741},{"x":0.4829059839248657,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4829059839248657,0.735988199710846,0.49145299196243286,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337606728076935,"y":0.735988199710846},{"x":0.47863247990608215,"y":0.735988199710846},{"x":0.47863247990608215,"y":0.7581120729446411},{"x":0.4337606728076935,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.4337606728076935,0.735988199710846,0.47863247990608215,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760683834552765,"y":0.737463116645813},{"x":0.4209401607513428,"y":0.737463116645813},{"x":0.4209401607513428,"y":0.7581120729446411},{"x":0.3760683834552765,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طوقهای","boundary":[0.3760683834552765,0.737463116645813,0.4209401607513428,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.737463116645813},{"x":0.3632478713989258,"y":0.737463116645813},{"x":0.3632478713989258,"y":0.7581120729446411},{"x":0.35470086336135864,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35470086336135864,0.737463116645813,0.3632478713989258,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.737463116645813},{"x":0.3440170884132385,"y":0.737463116645813},{"x":0.3440170884132385,"y":0.7581120729446411},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.3076923191547394,0.737463116645813,0.3440170884132385,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2905983030796051,"y":0.737463116645813},{"x":0.29914531111717224,"y":0.737463116645813},{"x":0.29914531111717224,"y":0.7581120729446411},{"x":0.2905983030796051,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.2905983030796051,0.737463116645813,0.29914531111717224,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.737463116645813},{"x":0.28205129504203796,"y":0.737463116645813},{"x":0.28205129504203796,"y":0.7581120729446411},{"x":0.23931623995304108,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.23931623995304108,0.737463116645813,0.28205129504203796,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.737463116645813},{"x":0.2222222238779068,"y":0.737463116645813},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7581120729446411},{"x":0.21153846383094788,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21153846383094788,0.737463116645813,0.2222222238779068,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.737463116645813},{"x":0.19658119976520538,"y":0.737463116645813},{"x":0.19658119976520538,"y":0.7581120729446411},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.1538461595773697,0.737463116645813,0.19658119976520538,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8952991366386414,"y":0.76106196641922},{"x":0.9038461446762085,"y":0.76106196641922},{"x":0.9038461446762085,"y":0.7817109227180481},{"x":0.8952991366386414,"y":0.7817109227180481}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8952991366386414,0.76106196641922,0.9038461446762085,0.7817109227180481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504273295402527,"y":0.76106196641922},{"x":0.8888888955116272,"y":0.76106196641922},{"x":0.8910256624221802,"y":0.7817109227180481},{"x":0.8504273295402527,"y":0.7817109227180481}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.8504273295402527,0.76106196641922,0.8910256624221802,0.7817109227180481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311966061592102,"y":0.76106196641922},{"x":0.8397436141967773,"y":0.76106196641922},{"x":0.8397436141967773,"y":0.7817109227180481},{"x":0.8311966061592102,"y":0.7817109227180481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8311966061592102,0.76106196641922,0.8397436141967773,0.7817109227180481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.76106196641922},{"x":0.8226495981216431,"y":0.76106196641922},{"x":0.8226495981216431,"y":0.7817109227180481},{"x":0.7884615659713745,"y":0.7817109227180481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7884615659713745,0.76106196641922,0.8226495981216431,0.7817109227180481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7414529919624329,"y":0.76106196641922},{"x":0.7820512652397156,"y":0.76106196641922},{"x":0.7841880321502686,"y":0.7817109227180481},{"x":0.7414529919624329,"y":0.7817109227180481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7414529919624329,0.76106196641922,0.7841880321502686,0.7817109227180481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7072649598121643,"y":0.762536883354187},{"x":0.7307692170143127,"y":0.762536883354187},{"x":0.7307692170143127,"y":0.7817109227180481},{"x":0.7072649598121643,"y":0.7817109227180481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.7072649598121643,0.762536883354187,0.7307692170143127,0.7817109227180481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.762536883354187},{"x":0.692307710647583,"y":0.762536883354187},{"x":0.692307710647583,"y":0.7831858396530151},{"x":0.6837607026100159,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6837607026100159,0.762536883354187,0.692307710647583,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.762536883354187},{"x":0.6773504018783569,"y":0.762536883354187},{"x":0.6773504018783569,"y":0.7831858396530151},{"x":0.632478654384613,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برهنه","boundary":[0.6303418874740601,0.762536883354187,0.6773504018783569,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.617521345615387,"y":0.762536883354187},{"x":0.6260683536529541,"y":0.762536883354187},{"x":0.6260683536529541,"y":0.7831858396530151},{"x":0.617521345615387,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.617521345615387,0.762536883354187,0.6260683536529541,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.762536883354187},{"x":0.6111111044883728,"y":0.762536883354187},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7831858396530151},{"x":0.5940170884132385,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5940170884132385,0.762536883354187,0.6111111044883728,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5427350401878357,"y":0.764011800289154},{"x":0.5854700803756714,"y":0.762536883354187},{"x":0.5854700803756714,"y":0.7831858396530151},{"x":0.5427350401878357,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.5427350401878357,0.764011800289154,0.5854700803756714,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.764011800289154},{"x":0.5299145579338074,"y":0.762536883354187},{"x":0.5299145579338074,"y":0.7831858396530151},{"x":0.5,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5,0.764011800289154,0.5299145579338074,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.764011800289154},{"x":0.4850427210330963,"y":0.764011800289154},{"x":0.4850427210330963,"y":0.7846607565879822},{"x":0.45085468888282776,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.45085468888282776,0.764011800289154,0.4850427210330963,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.764011800289154},{"x":0.4423076808452606,"y":0.764011800289154},{"x":0.4423076808452606,"y":0.7846607565879822},{"x":0.4038461446762085,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.4038461446762085,0.764011800289154,0.4423076808452606,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.764011800289154},{"x":0.39743590354919434,"y":0.764011800289154},{"x":0.39743590354919434,"y":0.7846607565879822},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3888888955116272,0.764011800289154,0.39743590354919434,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34188035130500793,"y":0.764011800289154},{"x":0.38034188747406006,"y":0.764011800289154},{"x":0.38247862458229065,"y":0.7846607565879822},{"x":0.34188035130500793,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.34188035130500793,0.764011800289154,0.38247862458229065,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29700854420661926,"y":0.7654867172241211},{"x":0.3290598392486572,"y":0.764011800289154},{"x":0.3290598392486572,"y":0.7846607565879822},{"x":0.29700854420661926,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنام","boundary":[0.29700854420661926,0.7654867172241211,0.3290598392486572,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.7654867172241211},{"x":0.279914528131485,"y":0.7654867172241211},{"x":0.279914528131485,"y":0.7846607565879822},{"x":0.23931623995304108,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.23931623995304108,0.7654867172241211,0.279914528131485,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22008547186851501,"y":0.7654867172241211},{"x":0.22863247990608215,"y":0.7654867172241211},{"x":0.22863247990608215,"y":0.7861356735229492},{"x":0.22008547186851501,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.22008547186851501,0.7654867172241211,0.22863247990608215,0.7861356735229492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17521367967128754,"y":0.7654867172241211},{"x":0.22435897588729858,"y":0.7654867172241211},{"x":0.22435897588729858,"y":0.7861356735229492},{"x":0.17521367967128754,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسپات","boundary":[0.17521367967128754,0.7654867172241211,0.22435897588729858,0.7861356735229492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.7654867172241211},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7654867172241211},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7861356735229492},{"x":0.15811966359615326,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.15811966359615326,0.7654867172241211,0.1666666716337204,0.7861356735229492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.7654867172241211},{"x":0.1517094075679779,"y":0.7654867172241211},{"x":0.1517094075679779,"y":0.7861356735229492},{"x":0.14316239953041077,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14316239953041077,0.7654867172241211,0.1517094075679779,0.7861356735229492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739316463470459,"y":0.7861356735229492},{"x":0.9017093777656555,"y":0.7861356735229492},{"x":0.9017093777656555,"y":0.8053097128868103},{"x":0.8739316463470459,"y":0.8053097128868103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.8739316463470459,0.7861356735229492,0.9017093777656555,0.8053097128868103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8547008633613586,"y":0.7861356735229492},{"x":0.8717948794364929,"y":0.7861356735229492},{"x":0.8717948794364929,"y":0.8053097128868103},{"x":0.8547008633613586,"y":0.8053097128868103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8547008633613586,0.7861356735229492,0.8717948794364929,0.8053097128868103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.7861356735229492},{"x":0.8461538553237915,"y":0.7861356735229492},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8053097128868103},{"x":0.811965823173523,"y":0.8067846894264221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.811965823173523,0.7861356735229492,0.8461538553237915,0.8053097128868103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863247990608215,"y":0.7876105904579163},{"x":0.7970085740089417,"y":0.7876105904579163},{"x":0.7970085740089417,"y":0.8067846894264221},{"x":0.7863247990608215,"y":0.8067846894264221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7863247990608215,0.7876105904579163,0.7970085740089417,0.8067846894264221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350427508354187,"y":0.7876105904579163},{"x":0.7735042572021484,"y":0.7861356735229492},{"x":0.7735042572021484,"y":0.8067846894264221},{"x":0.7350427508354187,"y":0.8067846894264221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.7350427508354187,0.7876105904579163,0.7735042572021484,0.8067846894264221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6816239356994629,"y":0.7876105904579163},{"x":0.7243589758872986,"y":0.7876105904579163},{"x":0.7243589758872986,"y":0.8067846894264221},{"x":0.6816239356994629,"y":0.8067846894264221}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.6816239356994629,0.7876105904579163,0.7243589758872986,0.8067846894264221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.7876105904579163},{"x":0.6773504018783569,"y":0.7876105904579163},{"x":0.6773504018783569,"y":0.8067846894264221},{"x":0.6303418874740601,"y":0.8067846894264221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احاطه","boundary":[0.6303418874740601,0.7876105904579163,0.6773504018783569,0.8067846894264221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.7876105904579163},{"x":0.6196581125259399,"y":0.7876105904579163},{"x":0.6196581125259399,"y":0.8067846894264221},{"x":0.5854700803756714,"y":0.8067846894264221}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5854700803756714,0.7876105904579163,0.6196581125259399,0.8067846894264221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470085740089417,"y":0.7890855669975281},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7876105904579163},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8067846894264221},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8082596063613892}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5470085740089417,0.7890855669975281,0.5833333134651184,0.8067846894264221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320512652397156,"y":0.7890855669975281},{"x":0.5405982732772827,"y":0.7890855669975281},{"x":0.5405982732772827,"y":0.8082596063613892},{"x":0.5320512652397156,"y":0.8082596063613892}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5320512652397156,0.7890855669975281,0.5405982732772827,0.8082596063613892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.7890855669975281},{"x":0.5213675498962402,"y":0.7890855669975281},{"x":0.5213675498962402,"y":0.8082596063613892},{"x":0.47863247990608215,"y":0.8082596063613892}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.47863247990608215,0.7890855669975281,0.5213675498962402,0.8082596063613892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.7890855669975281},{"x":0.4743589758872986,"y":0.7890855669975281},{"x":0.4743589758872986,"y":0.8082596063613892},{"x":0.44871795177459717,"y":0.8082596063613892}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44871795177459717,0.7890855669975281,0.4743589758872986,0.8082596063613892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4017094075679779,"y":0.7890855669975281},{"x":0.4423076808452606,"y":0.7890855669975281},{"x":0.4423076808452606,"y":0.8082596063613892},{"x":0.4017094075679779,"y":0.8082596063613892}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.4017094075679779,0.7890855669975281,0.4423076808452606,0.8082596063613892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3504273593425751,"y":0.7905604839324951},{"x":0.3910256326198578,"y":0.7890855669975281},{"x":0.3910256326198578,"y":0.8082596063613892},{"x":0.3504273593425751,"y":0.8082596063613892}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.3504273593425751,0.7905604839324951,0.3910256326198578,0.8082596063613892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33760684728622437,"y":0.7905604839324951},{"x":0.3461538553237915,"y":0.7905604839324951},{"x":0.3461538553237915,"y":0.8097345232963562},{"x":0.33760684728622437,"y":0.8097345232963562}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.33760684728622437,0.7905604839324951,0.3461538553237915,0.8097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29914531111717224,"y":0.7905604839324951},{"x":0.3311965763568878,"y":0.7905604839324951},{"x":0.3311965763568878,"y":0.8082596063613892},{"x":0.29914531111717224,"y":0.8097345232963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.29914531111717224,0.7905604839324951,0.3311965763568878,0.8082596063613892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.279914528131485,"y":0.7905604839324951},{"x":0.30128204822540283,"y":0.7905604839324951},{"x":0.30128204822540283,"y":0.8097345232963562},{"x":0.279914528131485,"y":0.8097345232963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.279914528131485,0.7905604839324951,0.30128204822540283,0.8097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.7905604839324951},{"x":0.2670940160751343,"y":0.7905604839324951},{"x":0.2670940160751343,"y":0.8097345232963562},{"x":0.23931623995304108,"y":0.8097345232963562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.23931623995304108,0.7905604839324951,0.2670940160751343,0.8097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2094017118215561,"y":0.7905604839324951},{"x":0.22008547186851501,"y":0.7905604839324951},{"x":0.22008547186851501,"y":0.8097345232963562},{"x":0.2094017118215561,"y":0.8097345232963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2094017118215561,0.7905604839324951,0.22008547186851501,0.8097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14529915153980255,"y":0.7905604839324951},{"x":0.19230769574642181,"y":0.7905604839324951},{"x":0.19230769574642181,"y":0.8097345232963562},{"x":0.14529915153980255,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.14529915153980255,0.7905604839324951,0.19230769574642181,0.8097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8910256624221802,"y":0.8141592741012573},{"x":0.9059829115867615,"y":0.8141592741012573},{"x":0.9059829115867615,"y":0.8348082304000854},{"x":0.8910256624221802,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8910256624221802,0.8141592741012573,0.9059829115867615,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8653846383094788,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8867521286010742,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8867521286010742,"y":0.8348082304000854},{"x":0.8653846383094788,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.8653846383094788,0.8141592741012573,0.8867521286010742,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8547008633613586,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8547008633613586,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7905982732772827,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.7905982732772827,0.8141592741012573,0.8547008633613586,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7863247990608215,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7863247990608215,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7777777910232544,0.8141592741012573,0.7863247990608215,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7585470080375671,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7585470080375671,0.8141592741012573,0.7692307829856873,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158119678497314,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7435897588729858,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7435897588729858,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7158119678497314,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.7158119678497314,0.8141592741012573,0.7435897588729858,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6645299196243286,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.6645299196243286,0.8141592741012573,0.6944444179534912,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452991366386414,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6559829115867615,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6559829115867615,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6452991366386414,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6452991366386414,0.8141592741012573,0.6559829115867615,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004273295402527,"y":0.8126843571662903},{"x":0.6346153616905212,"y":0.8126843571662903},{"x":0.6346153616905212,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6004273295402527,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.6004273295402527,0.8126843571662903,0.6346153616905212,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5940170884132385,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5940170884132385,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5854700803756714,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5854700803756714,0.8126843571662903,0.5940170884132385,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5641025900840759,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5811966061592102,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5811966061592102,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5641025900840759,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5641025900840759,0.8126843571662903,0.5811966061592102,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5149572491645813,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5149572491645813,0.8126843571662903,0.5555555820465088,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337606728076935,"y":0.8171091675758362},{"x":0.46581196784973145,"y":0.8156341910362244},{"x":0.46581196784973145,"y":0.8348082304000854},{"x":0.4337606728076935,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"نر-","boundary":[0.4337606728076935,0.8171091675758362,0.46581196784973145,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39316239953041077,"y":0.8171091675758362},{"x":0.42521366477012634,"y":0.8156341910362244},{"x":0.42521366477012634,"y":0.8348082304000854},{"x":0.39529913663864136,"y":0.8362832069396973}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.39316239953041077,0.8171091675758362,0.42521366477012634,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760683834552765,"y":0.8171091675758362},{"x":0.38247862458229065,"y":0.8171091675758362},{"x":0.38247862458229065,"y":0.8362832069396973},{"x":0.3760683834552765,"y":0.8362832069396973}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3760683834552765,0.8171091675758362,0.38247862458229065,0.8362832069396973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.279914528131485,"y":0.8171091675758362},{"x":0.3717948794364929,"y":0.8156341910362244},{"x":0.3717948794364929,"y":0.8362832069396973},{"x":0.28205129504203796,"y":0.8377581238746643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرمافرودیت","boundary":[0.279914528131485,0.8171091675758362,0.3717948794364929,0.8362832069396973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2649572789669037,"y":0.8185840845108032},{"x":0.27136752009391785,"y":0.8185840845108032},{"x":0.27136752009391785,"y":0.8377581238746643},{"x":0.2649572789669037,"y":0.8377581238746643}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2649572789669037,0.8185840845108032,0.27136752009391785,0.8377581238746643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.8200590014457703},{"x":0.252136766910553,"y":0.8185840845108032},{"x":0.252136766910553,"y":0.8377581238746643},{"x":0.1944444477558136,"y":0.8377581238746643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.1944444477558136,0.8200590014457703,0.252136766910553,0.8377581238746643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15598291158676147,"y":0.8200590014457703},{"x":0.18589743971824646,"y":0.8200590014457703},{"x":0.18803419172763824,"y":0.8377581238746643},{"x":0.15598291158676147,"y":0.8392330408096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.15598291158676147,0.8200590014457703,0.18803419172763824,0.8377581238746643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14529915153980255,"y":0.8200590014457703},{"x":0.1517094075679779,"y":0.8200590014457703},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8392330408096313},{"x":0.14529915153980255,"y":0.8392330408096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14529915153980255,0.8200590014457703,0.1538461595773697,0.8392330408096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8952991366386414,"y":0.8392330408096313},{"x":0.8995726704597473,"y":0.8392330408096313},{"x":0.8995726704597473,"y":0.8584070801734924},{"x":0.8952991366386414,"y":0.8584070801734924}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8952991366386414,0.8392330408096313,0.8995726704597473,0.8584070801734924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8696581125259399,"y":0.8392330408096313},{"x":0.8846153616905212,"y":0.8392330408096313},{"x":0.8846153616905212,"y":0.8584070801734924},{"x":0.8696581125259399,"y":0.8584070801734924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8696581125259399,0.8392330408096313,0.8846153616905212,0.8584070801734924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162392973899841,"y":0.8392330408096313},{"x":0.8589743375778198,"y":0.8377581238746643},{"x":0.8589743375778198,"y":0.8584070801734924},{"x":0.8162392973899841,"y":0.8584070801734924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.8162392973899841,0.8392330408096313,0.8589743375778198,0.8584070801734924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.8392330408096313},{"x":0.8034188151359558,"y":0.8392330408096313},{"x":0.8034188151359558,"y":0.8584070801734924},{"x":0.7884615659713745,"y":0.8584070801734924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7884615659713745,0.8392330408096313,0.8034188151359558,0.8584070801734924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7393162250518799,"y":0.8392330408096313},{"x":0.7799145579338074,"y":0.8392330408096313},{"x":0.7799145579338074,"y":0.8584070801734924},{"x":0.7393162250518799,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.7393162250518799,0.8392330408096313,0.7799145579338074,0.8584070801734924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136752009391785,"y":0.8392330408096313},{"x":0.7286324501037598,"y":0.8392330408096313},{"x":0.7286324501037598,"y":0.8598819971084595},{"x":0.7136752009391785,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7136752009391785,0.8392330408096313,0.7286324501037598,0.8598819971084595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773504018783569,"y":0.8407079577445984},{"x":0.7029914259910583,"y":0.8407079577445984},{"x":0.7029914259910583,"y":0.8598819971084595},{"x":0.6773504018783569,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.6773504018783569,0.8407079577445984,0.7029914259910583,0.8598819971084595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6367521286010742,"y":0.8407079577445984},{"x":0.6645299196243286,"y":0.8407079577445984},{"x":0.6645299196243286,"y":0.8598819971084595},{"x":0.6367521286010742,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6367521286010742,0.8407079577445984,0.6645299196243286,0.8598819971084595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.8407079577445984},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8407079577445984},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8598819971084595},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.5833333134651184,0.8407079577445984,0.6153846383094788,0.8598819971084595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320512652397156,"y":0.8407079577445984},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8407079577445984},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8598819971084595},{"x":0.5320512652397156,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5320512652397156,0.8407079577445984,0.5726495981216431,0.8598819971084595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.8407079577445984},{"x":0.5170940160751343,"y":0.8407079577445984},{"x":0.5170940160751343,"y":0.8598819971084595},{"x":0.47863247990608215,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.47863247990608215,0.8407079577445984,0.5170940160751343,0.8598819971084595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470085471868515,"y":0.8407079577445984},{"x":0.4764957129955292,"y":0.8407079577445984},{"x":0.4764957129955292,"y":0.8613569140434265},{"x":0.470085471868515,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.470085471868515,0.8407079577445984,0.4764957129955292,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.8407079577445984},{"x":0.4615384638309479,"y":0.8407079577445984},{"x":0.4615384638309479,"y":0.8613569140434265},{"x":0.4188034236431122,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4188034236431122,0.8407079577445984,0.4615384638309479,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36752137541770935,"y":0.8421828746795654},{"x":0.4059829115867615,"y":0.8407079577445984},{"x":0.4059829115867615,"y":0.8613569140434265},{"x":0.36752137541770935,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.36752137541770935,0.8421828746795654,0.4059829115867615,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.8421828746795654},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8421828746795654},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8613569140434265},{"x":0.35470086336135864,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35470086336135864,0.8421828746795654,0.3611111044883728,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3034188151359558,"y":0.8421828746795654},{"x":0.33974358439445496,"y":0.8421828746795654},{"x":0.33974358439445496,"y":0.8613569140434265},{"x":0.3034188151359558,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.3034188151359558,0.8421828746795654,0.33974358439445496,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24786324799060822,"y":0.8421828746795654},{"x":0.2884615361690521,"y":0.8421828746795654},{"x":0.2884615361690521,"y":0.8613569140434265},{"x":0.24786324799060822,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.24786324799060822,0.8421828746795654,0.2884615361690521,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21367521584033966,"y":0.8436577916145325},{"x":0.23290598392486572,"y":0.8436577916145325},{"x":0.23290598392486572,"y":0.8628318309783936},{"x":0.21367521584033966,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.21367521584033966,0.8436577916145325,0.23290598392486572,0.8628318309783936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.8436577916145325},{"x":0.20299145579338074,"y":0.8436577916145325},{"x":0.20299145579338074,"y":0.8628318309783936},{"x":0.1944444477558136,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1944444477558136,0.8436577916145325,0.20299145579338074,0.8628318309783936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.8436577916145325},{"x":0.18803419172763824,"y":0.8421828746795654},{"x":0.18803419172763824,"y":0.8628318309783936},{"x":0.14316239953041077,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زائده","boundary":[0.14316239953041077,0.8436577916145325,0.18803419172763824,0.8628318309783936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.867521345615387,"y":0.8628318309783936},{"x":0.9081196784973145,"y":0.8628318309783936},{"x":0.9081196784973145,"y":0.8834808468818665},{"x":0.8696581125259399,"y":0.8849557638168335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیگل","boundary":[0.867521345615387,0.8628318309783936,0.9081196784973145,0.8834808468818665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205128312110901,"y":0.8643068075180054},{"x":0.8525640964508057,"y":0.8628318309783936},{"x":0.8525640964508057,"y":0.8849557638168335},{"x":0.8226495981216431,"y":0.8849557638168335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8205128312110901,0.8643068075180054,0.8525640964508057,0.8849557638168335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034188151359558,"y":0.8643068075180054},{"x":0.811965823173523,"y":0.8643068075180054},{"x":0.811965823173523,"y":0.8849557638168335},{"x":0.8034188151359558,"y":0.8849557638168335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8034188151359558,0.8643068075180054,0.811965823173523,0.8849557638168335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747863233089447,"y":0.8643068075180054},{"x":0.7927350401878357,"y":0.8643068075180054},{"x":0.7927350401878357,"y":0.8849557638168335},{"x":0.747863233089447,"y":0.8864306807518005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.747863233089447,0.8643068075180054,0.7927350401878357,0.8849557638168335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7051281929016113,"y":0.8643068075180054},{"x":0.7393162250518799,"y":0.8643068075180054},{"x":0.7414529919624329,"y":0.8864306807518005},{"x":0.7051281929016113,"y":0.8864306807518005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.7051281929016113,0.8643068075180054,0.7414529919624329,0.8864306807518005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.8657817244529724},{"x":0.6965811848640442,"y":0.8643068075180054},{"x":0.6965811848640442,"y":0.8864306807518005},{"x":0.6645299196243286,"y":0.8864306807518005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6645299196243286,0.8657817244529724,0.6965811848640442,0.8864306807518005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.8657817244529724},{"x":0.6517093777656555,"y":0.8657817244529724},{"x":0.6517093777656555,"y":0.8864306807518005},{"x":0.617521345615387,"y":0.8864306807518005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.6153846383094788,0.8657817244529724,0.6517093777656555,0.8864306807518005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.8657817244529724},{"x":0.6089743375778198,"y":0.8657817244529724},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8864306807518005},{"x":0.5662392973899841,"y":0.8879055976867676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5662392973899841,0.8657817244529724,0.6111111044883728,0.8864306807518005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.8657817244529724},{"x":0.5491452813148499,"y":0.8657817244529724},{"x":0.5512820482254028,"y":0.8879055976867676},{"x":0.5192307829856873,"y":0.8879055976867676}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5170940160751343,0.8657817244529724,0.5512820482254028,0.8879055976867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4871794879436493,"y":0.8672566413879395},{"x":0.5106837749481201,"y":0.8672566413879395},{"x":0.5106837749481201,"y":0.8879055976867676},{"x":0.4893162250518799,"y":0.8879055976867676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ونر","boundary":[0.4871794879436493,0.8672566413879395,0.5106837749481201,0.8879055976867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.8672566413879395},{"x":0.47863247990608215,"y":0.8672566413879395},{"x":0.47863247990608215,"y":0.8879055976867676},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8879055976867676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.4423076808452606,0.8672566413879395,0.47863247990608215,0.8879055976867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.8672566413879395},{"x":0.44017094373703003,"y":0.8672566413879395},{"x":0.44017094373703003,"y":0.8893805146217346},{"x":0.4316239356994629,"y":0.8893805146217346}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4316239356994629,0.8672566413879395,0.44017094373703003,0.8893805146217346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.8672566413879395},{"x":0.42307692766189575,"y":0.8672566413879395},{"x":0.42521366477012634,"y":0.8893805146217346},{"x":0.4166666567325592,"y":0.8893805146217346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4145299196243286,0.8672566413879395,0.42521366477012634,0.8893805146217346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.8672566413879395},{"x":0.4059829115867615,"y":0.8672566413879395},{"x":0.40811964869499207,"y":0.8893805146217346},{"x":0.39529913663864136,"y":0.8893805146217346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.39529913663864136,0.8672566413879395,0.40811964869499207,0.8893805146217346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34188035130500793,"y":0.8672566413879395},{"x":0.3867521286010742,"y":0.8672566413879395},{"x":0.3867521286010742,"y":0.8893805146217346},{"x":0.34188035130500793,"y":0.8893805146217346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.34188035130500793,0.8672566413879395,0.3867521286010742,0.8893805146217346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3183760643005371,"y":0.8687315583229065},{"x":0.3290598392486572,"y":0.8687315583229065},{"x":0.3290598392486572,"y":0.8893805146217346},{"x":0.3183760643005371,"y":0.8893805146217346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3183760643005371,0.8687315583229065,0.3290598392486572,0.8893805146217346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.8687315583229065},{"x":0.31410256028175354,"y":0.8672566413879395},{"x":0.31410256028175354,"y":0.8893805146217346},{"x":0.28632479906082153,"y":0.8893805146217346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.28418803215026855,0.8687315583229065,0.31410256028175354,0.8893805146217346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2628205120563507,"y":0.8687315583229065},{"x":0.2777777910232544,"y":0.8687315583229065},{"x":0.279914528131485,"y":0.8893805146217346},{"x":0.2649572789669037,"y":0.8893805146217346}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2628205120563507,0.8687315583229065,0.279914528131485,0.8893805146217346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.8687315583229065},{"x":0.25641027092933655,"y":0.8687315583229065},{"x":0.25641027092933655,"y":0.8893805146217346},{"x":0.21367521584033966,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.21153846383094788,0.8687315583229065,0.25641027092933655,0.8893805146217346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16239316761493683,"y":0.8702064752578735},{"x":0.20085470378398895,"y":0.8687315583229065},{"x":0.20085470378398895,"y":0.8908554315567017},{"x":0.16239316761493683,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.16239316761493683,0.8702064752578735,0.20085470378398895,0.8908554315567017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.8702064752578735},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8702064752578735},{"x":0.15598291158676147,"y":0.8908554315567017},{"x":0.14743590354919434,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14743590354919434,0.8702064752578735,0.15598291158676147,0.8908554315567017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.737463116645813},{"x":0.9059829115867615,"y":0.7330383658409119},{"x":0.9081196784973145,"y":0.8864306807518005},{"x":0.14316239953041077,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.13602564752101898,0.730463116645813,0.9131196784973145,0.8934306807518005],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/jIstdtLxyrpaldwY.jpg","blurred":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/AtRvnpfOKMzuejaQ.jpg","webpSec":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/DuPYvfxOAGcEtYoM-sec.webp"},"info":{"width":468,"height":678,"margin":[0.0005098071452389416,0.00034426693262252134,0.9981082438301836,0.9986561507327719]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3162393271923065,"y":0.23893804848194122},{"x":0.34188035130500793,"y":0.23893804848194122},{"x":0.34188035130500793,"y":0.2507374584674835},{"x":0.3162393271923065,"y":0.25221237540245056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"زایده","boundary":[0.3162393271923065,0.23893804848194122,0.34188035130500793,0.2507374584674835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28632479906082153,"y":0.24041298031806946},{"x":0.31196582317352295,"y":0.23893804848194122},{"x":0.31196582317352295,"y":0.25221237540245056},{"x":0.28632479906082153,"y":0.25221237540245056}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"بیکل","boundary":[0.28632479906082153,0.24041298031806946,0.31196582317352295,0.25221237540245056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28632479906082153,"y":0.24041298031806946},{"x":0.34188035130500793,"y":0.23893804848194122},{"x":0.34188035130500793,"y":0.25221237540245056},{"x":0.28632479906082153,"y":0.25221237540245056}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.28132479906082153,0.23341298031806945,0.34688035130500794,0.25921237540245057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534188151359558,"y":0.2728613615036011},{"x":0.6004273295402527,"y":0.2743362784385681},{"x":0.6004273295402527,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5534188151359558,"y":0.28023597598075867}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"چه","boundary":[0.5534188151359558,0.2728613615036011,0.6004273295402527,0.28318583965301514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534188151359558,"y":0.2728613615036011},{"x":0.6004273295402527,"y":0.2743362784385681},{"x":0.6004273295402527,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5534188151359558,"y":0.28023597598075867}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.5484188151359558,0.26586136150360107,0.6054273295402527,0.29018583965301514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.30678465962409973},{"x":0.33760684728622437,"y":0.30678465962409973},{"x":0.33974358439445496,"y":0.32005900144577026},{"x":0.3226495683193207,"y":0.32005900144577026}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.3226495683193207,0.30678465962409973,0.33974358439445496,0.32005900144577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.30678465962409973},{"x":0.31196582317352295,"y":0.30678465962409973},{"x":0.31410256028175354,"y":0.32005900144577026},{"x":0.28632479906082153,"y":0.32005900144577026}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زایده","boundary":[0.28418803215026855,0.30678465962409973,0.31410256028175354,0.32005900144577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.3082595765590668},{"x":0.279914528131485,"y":0.30678465962409973},{"x":0.279914528131485,"y":0.32005900144577026},{"x":0.2606837749481201,"y":0.32005900144577026}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بیگل","boundary":[0.2606837749481201,0.3082595765590668,0.279914528131485,0.32005900144577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31410256028175354,"y":0.3215339183807373},{"x":0.34188035130500793,"y":0.3215339183807373},{"x":0.34188035130500793,"y":0.33480826020240784},{"x":0.31410256028175354,"y":0.3362831771373749}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.31410256028175354,0.3215339183807373,0.34188035130500793,0.33480826020240784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.3215339183807373},{"x":0.3055555522441864,"y":0.3215339183807373},{"x":0.3055555522441864,"y":0.3362831771373749},{"x":0.28418803215026855,"y":0.3362831771373749}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.28418803215026855,0.3215339183807373,0.3055555522441864,0.3362831771373749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24358974397182465,"y":0.32300883531570435},{"x":0.279914528131485,"y":0.3215339183807373},{"x":0.279914528131485,"y":0.3362831771373749},{"x":0.24572649598121643,"y":0.3362831771373749}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رشتهای","boundary":[0.24358974397182465,0.32300883531570435,0.279914528131485,0.3362831771373749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3183760643005371,"y":0.33480826020240784},{"x":0.33974358439445496,"y":0.3333333432674408},{"x":0.33974358439445496,"y":0.3451327383518219},{"x":0.3205128312110901,"y":0.34660765528678894}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.3183760643005371,0.33480826020240784,0.33974358439445496,0.3451327383518219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28632479906082153,"y":0.3362831771373749},{"x":0.31196582317352295,"y":0.33480826020240784},{"x":0.31196582317352295,"y":0.34660765528678894},{"x":0.2884615361690521,"y":0.34660765528678894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.28632479906082153,0.3362831771373749,0.31196582317352295,0.34660765528678894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27136752009391785,"y":0.3362831771373749},{"x":0.279914528131485,"y":0.3362831771373749},{"x":0.279914528131485,"y":0.34660765528678894},{"x":0.27136752009391785,"y":0.34660765528678894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.27136752009391785,0.3362831771373749,0.279914528131485,0.34660765528678894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24358974397182465,"y":0.3082595765590668},{"x":0.33974358439445496,"y":0.3053097426891327},{"x":0.34188035130500793,"y":0.3451327383518219},{"x":0.24572649598121643,"y":0.34808260202407837}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.23858974397182464,0.30125957655906677,0.34688035130500794,0.3521327383518219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.34660765528678894},{"x":0.8333333134651184,"y":0.34808260202407837},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3613569438457489},{"x":0.80982905626297,"y":0.3598819971084595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.811965823173523,0.34660765528678894,0.8333333134651184,0.3613569438457489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7841880321502686,"y":0.3451327383518219},{"x":0.8012820482254028,"y":0.34660765528678894},{"x":0.8012820482254028,"y":0.3598819971084595},{"x":0.7841880321502686,"y":0.3598819971084595}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.7841880321502686,0.3451327383518219,0.8012820482254028,0.3598819971084595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713675498962402,"y":0.3451327383518219},{"x":0.7756410241127014,"y":0.3451327383518219},{"x":0.7735042572021484,"y":0.35840708017349243},{"x":0.7692307829856873,"y":0.35840708017349243}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7713675498962402,0.3451327383518219,0.7735042572021484,0.35840708017349243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713675498962402,"y":0.3451327383518219},{"x":0.8333333134651184,"y":0.34808260202407837},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3613569438457489},{"x":0.7692307829856873,"y":0.35840708017349243}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7663675498962402,0.3381327383518219,0.8383333134651184,0.3683569438457489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31196582317352295,"y":0.3495575189590454},{"x":0.33760684728622437,"y":0.34808260202407837},{"x":0.33974358439445496,"y":0.3598819971084595},{"x":0.31410256028175354,"y":0.3613569438457489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.31196582317352295,0.3495575189590454,0.33974358439445496,0.3598819971084595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.35103243589401245},{"x":0.3055555522441864,"y":0.3495575189590454},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3613569438457489},{"x":0.28632479906082153,"y":0.36283186078071594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عقيم","boundary":[0.28418803215026855,0.35103243589401245,0.3076923191547394,0.3613569438457489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.35103243589401245},{"x":0.33760684728622437,"y":0.34808260202407837},{"x":0.33974358439445496,"y":0.3598819971084595},{"x":0.28632479906082153,"y":0.36283186078071594}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.27918803215026855,0.34403243589401244,0.34474358439445496,0.3668819971084595],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.37020647525787354},{"x":0.34188035130500793,"y":0.37020647525787354},{"x":0.34188035130500793,"y":0.382005900144577},{"x":0.3226495683193207,"y":0.382005900144577}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.3205128312110901,0.37020647525787354,0.34188035130500793,0.382005900144577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.37020647525787354},{"x":0.3034188151359558,"y":0.37020647525787354},{"x":0.3034188151359558,"y":0.382005900144577},{"x":0.2884615361690521,"y":0.38348081707954407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2884615361690521,0.37020647525787354,0.3034188151359558,0.382005900144577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25854700803756714,"y":0.37020647525787354},{"x":0.279914528131485,"y":0.37020647525787354},{"x":0.279914528131485,"y":0.38348081707954407},{"x":0.2606837749481201,"y":0.38348081707954407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.25854700803756714,0.37020647525787354,0.279914528131485,0.38348081707954407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25854700803756714,"y":0.37020647525787354},{"x":0.34188035130500793,"y":0.37020647525787354},{"x":0.34188035130500793,"y":0.382005900144577},{"x":0.2606837749481201,"y":0.38348081707954407}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25354700803756713,0.36320647525787353,0.34688035130500794,0.38900590014457703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3760683834552765,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3760683834552765,"y":0.4277286231517792},{"x":0.35683760046958923,"y":0.4292035400867462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.35683760046958923,0.4159291982650757,0.3760683834552765,0.4277286231517792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32478633522987366,"y":0.4174041152000427},{"x":0.35256409645080566,"y":0.4159291982650757},{"x":0.35256409645080566,"y":0.4292035400867462},{"x":0.32478633522987366,"y":0.4292035400867462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برهنه","boundary":[0.32478633522987366,0.4174041152000427,0.35256409645080566,0.4292035400867462]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32478633522987366,"y":0.4174041152000427},{"x":0.3760683834552765,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3760683834552765,"y":0.4292035400867462},{"x":0.32478633522987366,"y":0.4292035400867462}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31978633522987365,0.4104041152000427,0.3810683834552765,0.4362035400867462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.4247787594795227},{"x":0.8162392973899841,"y":0.4247787594795227},{"x":0.8162392973899841,"y":0.43805310130119324},{"x":0.811965823173523,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"3","boundary":[0.811965823173523,0.4247787594795227,0.8162392973899841,0.43805310130119324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.4247787594795227},{"x":0.8162392973899841,"y":0.4247787594795227},{"x":0.8162392973899841,"y":0.43805310130119324},{"x":0.811965823173523,"y":0.43805310130119324}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.806965823173523,0.4177787594795227,0.8212392973899841,0.44505310130119324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.4483775794506073},{"x":0.5106837749481201,"y":0.4528023600578308},{"x":0.5085470080375671,"y":0.4675516188144684},{"x":0.4594016969203949,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"HE","boundary":[0.4615384638309479,0.4483775794506073,0.5085470080375671,0.4675516188144684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.4483775794506073},{"x":0.5106837749481201,"y":0.4528023600578308},{"x":0.5085470080375671,"y":0.4675516188144684},{"x":0.4594016969203949,"y":0.4646017551422119}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.45653846383094787,0.4413775794506073,0.5135470080375671,0.4745516188144684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.4764011800289154},{"x":0.5299145579338074,"y":0.4764011800289154},{"x":0.5299145579338074,"y":0.491150438785553},{"x":0.49358972907066345,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"النقل","boundary":[0.49358972907066345,0.4764011800289154,0.5299145579338074,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4572649598121643,"y":0.4764011800289154},{"x":0.497863233089447,"y":0.4764011800289154},{"x":0.497863233089447,"y":0.491150438785553},{"x":0.4572649598121643,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4572649598121643,0.4764011800289154,0.497863233089447,0.491150438785553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4572649598121643,"y":0.4764011800289154},{"x":0.5299145579338074,"y":0.4764011800289154},{"x":0.5299145579338074,"y":0.491150438785553},{"x":0.4572649598121643,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.38999998569488525,"boundary":[0.4522649598121643,0.4694011800289154,0.5349145579338074,0.498150438785553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.5265486836433411},{"x":0.3034188151359558,"y":0.5412979125976562},{"x":0.29487180709838867,"y":0.5442478060722351},{"x":0.28205129504203796,"y":0.5280236005783081}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"تد","boundary":[0.2884615361690521,0.5265486836433411,0.29487180709838867,0.5442478060722351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.5265486836433411},{"x":0.3034188151359558,"y":0.5412979125976562},{"x":0.29487180709838867,"y":0.5442478060722351},{"x":0.28205129504203796,"y":0.5280236005783081}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.2834615361690521,0.5195486836433411,0.2998718070983887,0.5512478060722351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5398229956626892},{"x":0.6431623697280884,"y":0.5398229956626892},{"x":0.6431623697280884,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5516223907470703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.6153846383094788,0.5398229956626892,0.6431623697280884,0.5516223907470703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5398229956626892},{"x":0.6431623697280884,"y":0.5398229956626892},{"x":0.6431623697280884,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5516223907470703}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6103846383094788,0.5328229956626892,0.6481623697280884,0.5586223907470703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6976401209831238},{"x":0.6517093777656555,"y":0.6976401209831238}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غلاف","boundary":[0.6517093777656555,0.6858407258987427,0.6730769276618958,0.6976401209831238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6410256624221802,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6410256624221802,"y":0.6976401209831238},{"x":0.6132478713989258,"y":0.6976401209831238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.6132478713989258,0.6858407258987427,0.6410256624221802,0.6976401209831238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6976401209831238},{"x":0.6132478713989258,"y":0.6976401209831238}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6082478713989258,0.6788407258987427,0.6780769276618958,0.7046401209831238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8354700803756714,"y":0.8849557638168335},{"x":0.8803418874740601,"y":0.8849557638168335},{"x":0.8803418874740601,"y":0.9041298031806946},{"x":0.8354700803756714,"y":0.9041298031806946}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.8354700803756714,0.8849557638168335,0.8803418874740601,0.9041298031806946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670940160751343,"y":0.8864306807518005},{"x":0.8205128312110901,"y":0.8849557638168335},{"x":0.8205128312110901,"y":0.9041298031806946},{"x":0.7692307829856873,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماتیک","boundary":[0.7670940160751343,0.8864306807518005,0.8205128312110901,0.9041298031806946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7371794581413269,"y":0.8864306807518005},{"x":0.747863233089447,"y":0.8864306807518005},{"x":0.747863233089447,"y":0.9056047201156616},{"x":0.7371794581413269,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7371794581413269,0.8864306807518005,0.747863233089447,0.9056047201156616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.8864306807518005},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8864306807518005},{"x":0.7222222089767456,"y":0.9056047201156616},{"x":0.69017094373703,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.69017094373703,0.8864306807518005,0.7222222089767456,0.9056047201156616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688033938407898,"y":0.8864306807518005},{"x":0.6837607026100159,"y":0.8864306807518005},{"x":0.6837607026100159,"y":0.9056047201156616},{"x":0.6688033938407898,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6688033938407898,0.8864306807518005,0.6837607026100159,0.9056047201156616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282051205635071,"y":0.8879055976867676},{"x":0.6559829115867615,"y":0.8864306807518005},{"x":0.6559829115867615,"y":0.9056047201156616},{"x":0.6282051205635071,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.6282051205635071,0.8879055976867676,0.6559829115867615,0.9056047201156616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.8879055976867676},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8879055976867676},{"x":0.6111111044883728,"y":0.9070796370506287},{"x":0.5961538553237915,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5961538553237915,0.8879055976867676,0.6111111044883728,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5256410241127014,"y":0.8879055976867676},{"x":0.5811966061592102,"y":0.8879055976867676},{"x":0.5833333134651184,"y":0.9070796370506287},{"x":0.5256410241127014,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شیپوری","boundary":[0.5256410241127014,0.8879055976867676,0.5833333134651184,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497863233089447,"y":0.8893805146217346},{"x":0.504273533821106,"y":0.8893805146217346},{"x":0.504273533821106,"y":0.9070796370506287},{"x":0.497863233089447,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.497863233089447,0.8893805146217346,0.504273533821106,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.8893805146217346},{"x":0.4850427210330963,"y":0.8893805146217346},{"x":0.4850427210330963,"y":0.9070796370506287},{"x":0.4423076808452606,"y":0.9085545539855957}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"Arum","boundary":[0.4423076808452606,0.8893805146217346,0.4850427210330963,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4294871687889099,"y":0.8893805146217346},{"x":0.43589743971824646,"y":0.8893805146217346},{"x":0.43803417682647705,"y":0.9085545539855957},{"x":0.4294871687889099,"y":0.9085545539855957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4294871687889099,0.8893805146217346,0.43803417682647705,0.9085545539855957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.8893805146217346},{"x":0.42307692766189575,"y":0.8893805146217346},{"x":0.42307692766189575,"y":0.9085545539855957},{"x":0.4166666567325592,"y":0.9085545539855957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4145299196243286,0.8893805146217346,0.42307692766189575,0.9085545539855957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.8893805146217346},{"x":0.8803418874740601,"y":0.8849557638168335},{"x":0.8803418874740601,"y":0.9041298031806946},{"x":0.4166666567325592,"y":0.9085545539855957}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4095299196243286,0.8823805146217346,0.8853418874740601,0.9111298031806946],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/sWJtgfWGMtEICmsN.jpg","blurred":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/tywocgxTToVcXGnv.jpg","webpSec":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/vODmcwVuzPTijEKU-sec.webp"},"info":{"width":469,"height":680,"margin":[0.00023483707960734744,0.00010865052289822522,0.9980890021293657,0.9986380623095177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761194109916687,"y":0.08088235557079315},{"x":0.7910447716712952,"y":0.08088235557079315},{"x":0.7931769490242004,"y":0.09558823704719543},{"x":0.7761194109916687,"y":0.09558823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.7761194109916687,0.08088235557079315,0.7931769490242004,0.09558823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7974413633346558,"y":0.08088235557079315},{"x":0.8656716346740723,"y":0.08088235557079315},{"x":0.8678038120269775,"y":0.0941176488995552},{"x":0.7974413633346558,"y":0.09558823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acorus","boundary":[0.7974413633346558,0.08088235557079315,0.8678038120269775,0.0941176488995552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761194109916687,"y":0.08088235557079315},{"x":0.8656716346740723,"y":0.07941176742315292},{"x":0.8678038120269775,"y":0.0941176488995552},{"x":0.7761194109916687,"y":0.09558823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7711194109916687,0.07388235557079315,0.8728038120269775,0.10111764889955521],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.08676470816135406},{"x":0.2238806039094925,"y":0.08676470816135406},{"x":0.2238806039094925,"y":0.10294117778539658},{"x":0.11727079004049301,"y":0.10294117778539658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ARACEAE","boundary":[0.11727079004049301,0.08676470816135406,0.2238806039094925,0.10294117778539658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.08676470816135406},{"x":0.2238806039094925,"y":0.08676470816135406},{"x":0.2238806039094925,"y":0.10294117778539658},{"x":0.11727079004049301,"y":0.10294117778539658}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11227079004049301,0.07976470816135406,0.2288806039094925,0.10994117778539658],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8443496823310852,"y":0.1352941244840622},{"x":0.8805969953536987,"y":0.1352941244840622},{"x":0.8805969953536987,"y":0.15441176295280457},{"x":0.8443496823310852,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.8443496823310852,0.1352941244840622,0.8805969953536987,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8272920846939087,"y":0.1352941244840622},{"x":0.8422175049781799,"y":0.1352941244840622},{"x":0.8422175049781799,"y":0.15441176295280457},{"x":0.8272920846939087,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8272920846939087,0.1352941244840622,0.8422175049781799,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748400866985321,"y":0.1352941244840622},{"x":0.8059701323509216,"y":0.1352941244840622},{"x":0.8059701323509216,"y":0.15441176295280457},{"x":0.748400866985321,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.748400866985321,0.1352941244840622,0.8059701323509216,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078891396522522,"y":0.1352941244840622},{"x":0.7398720979690552,"y":0.1352941244840622},{"x":0.7398720979690552,"y":0.15441176295280457},{"x":0.7078891396522522,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7078891396522522,0.1352941244840622,0.7398720979690552,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663112998008728,"y":0.1352941244840622},{"x":0.6993603706359863,"y":0.1352941244840622},{"x":0.6993603706359863,"y":0.1558823585510254},{"x":0.663112998008728,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.663112998008728,0.1352941244840622,0.6993603706359863,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460554599761963,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6524520516395569,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6524520516395569,"y":0.1558823585510254},{"x":0.6460554599761963,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6460554599761963,0.13676470518112183,0.6524520516395569,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6353944540023804,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6353944540023804,"y":0.1558823585510254},{"x":0.5927505493164062,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.5927505493164062,0.13676470518112183,0.6353944540023804,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5628997683525085,"y":0.13676470518112183},{"x":0.5778251886367798,"y":0.13676470518112183},{"x":0.5778251886367798,"y":0.1558823585510254},{"x":0.5628997683525085,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5628997683525085,0.13676470518112183,0.5778251886367798,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526652455329895,"y":0.13676470518112183},{"x":0.5543709993362427,"y":0.13676470518112183},{"x":0.5543709993362427,"y":0.1558823585510254},{"x":0.526652455329895,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.526652455329895,0.13676470518112183,0.5543709993362427,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49253731966018677,"y":0.13676470518112183},{"x":0.5117270946502686,"y":0.13676470518112183},{"x":0.5117270946502686,"y":0.1558823585510254},{"x":0.49253731966018677,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49253731966018677,0.13676470518112183,0.5117270946502686,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456290006637573,"y":0.13676470518112183},{"x":0.4797441363334656,"y":0.13676470518112183},{"x":0.4797441363334656,"y":0.1558823585510254},{"x":0.4456290006637573,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.4456290006637573,0.13676470518112183,0.4797441363334656,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3859274983406067,"y":0.13823530077934265},{"x":0.42004263401031494,"y":0.13823530077934265},{"x":0.42004263401031494,"y":0.15735293924808502},{"x":0.3859274983406067,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.3859274983406067,0.13823530077934265,0.42004263401031494,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33262258768081665,"y":0.13823530077934265},{"x":0.37526652216911316,"y":0.13823530077934265},{"x":0.37526652216911316,"y":0.15735293924808502},{"x":0.33262258768081665,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.33262258768081665,0.13823530077934265,0.37526652216911316,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30063965916633606,"y":0.13823530077934265},{"x":0.3155650198459625,"y":0.13823530077934265},{"x":0.3155650198459625,"y":0.15735293924808502},{"x":0.30063965916633606,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.30063965916633606,0.13823530077934265,0.3155650198459625,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26439231634140015,"y":0.13823530077934265},{"x":0.28784647583961487,"y":0.13823530077934265},{"x":0.28784647583961487,"y":0.15735293924808502},{"x":0.26439231634140015,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.26439231634140015,0.13823530077934265,0.28784647583961487,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24093817174434662,"y":0.13823530077934265},{"x":0.24946695566177368,"y":0.13823530077934265},{"x":0.24946695566177368,"y":0.15735293924808502},{"x":0.24093817174434662,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.24093817174434662,0.13823530077934265,0.24946695566177368,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21961620450019836,"y":0.13823530077934265},{"x":0.2302771806716919,"y":0.13823530077934265},{"x":0.2302771806716919,"y":0.15735293924808502},{"x":0.21961620450019836,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21961620450019836,0.13823530077934265,0.2302771806716919,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17910447716712952,"y":0.13823530077934265},{"x":0.20682302117347717,"y":0.13823530077934265},{"x":0.20682302117347717,"y":0.15735293924808502},{"x":0.17910447716712952,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.17910447716712952,0.13823530077934265,0.20682302117347717,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12793177366256714,"y":0.13823530077934265},{"x":0.16631129384040833,"y":0.13823530077934265},{"x":0.16631129384040833,"y":0.15735293924808502},{"x":0.12793177366256714,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.12793177366256714,0.13823530077934265,0.16631129384040833,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8358209133148193,"y":0.1617647111415863},{"x":0.8784648180007935,"y":0.1617647111415863},{"x":0.8784648180007935,"y":0.18088234961032867},{"x":0.8358209133148193,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.8358209133148193,0.1617647111415863,0.8784648180007935,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7846481800079346,"y":0.1617647111415863},{"x":0.8187633156776428,"y":0.1617647111415863},{"x":0.8187633156776428,"y":0.18088234961032867},{"x":0.7846481800079346,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.7846481800079346,0.1617647111415863,0.8187633156776428,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675906419754028,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7739872336387634,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7739872336387634,"y":0.18088234961032867},{"x":0.7675906419754028,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7675906419754028,0.1617647111415863,0.7739872336387634,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228145003318787,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7611940503120422,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7611940503120422,"y":0.18088234961032867},{"x":0.7228145003318787,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.7228145003318787,0.1617647111415863,0.7611940503120422,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057569026947021,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7206823229789734,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7206823229789734,"y":0.18088234961032867},{"x":0.7057569026947021,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7057569026947021,0.1617647111415863,0.7206823229789734,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481876373291016,"y":0.1617647111415863},{"x":0.695095956325531,"y":0.1617647111415863},{"x":0.695095956325531,"y":0.18088234961032867},{"x":0.6481876373291016,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.6481876373291016,0.1617647111415863,0.695095956325531,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289978623390198,"y":0.16323529183864594},{"x":0.6439232230186462,"y":0.16323529183864594},{"x":0.6439232230186462,"y":0.18088234961032867},{"x":0.6289978623390198,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6289978623390198,0.16323529183864594,0.6439232230186462,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.16323529183864594},{"x":0.6204690933227539,"y":0.16323529183864594},{"x":0.6204690933227539,"y":0.18088234961032867},{"x":0.5927505493164062,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5927505493164062,0.16323529183864594,0.6204690933227539,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5778251886367798,"y":0.16323529183864594},{"x":0.5863539576530457,"y":0.16323529183864594},{"x":0.5863539576530457,"y":0.18088234961032867},{"x":0.5778251886367798,"y":0.18088234961032867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5778251886367798,0.16323529183864594,0.5863539576530457,0.18088234961032867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373134613037109,"y":0.16323529183864594},{"x":0.5692963600158691,"y":0.16323529183864594},{"x":0.5692963600158691,"y":0.1823529452085495},{"x":0.5373134613037109,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.5373134613037109,0.16323529183864594,0.5692963600158691,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48614072799682617,"y":0.16323529183864594},{"x":0.5287846326828003,"y":0.16323529183864594},{"x":0.5287846326828003,"y":0.1823529452085495},{"x":0.48614072799682617,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.48614072799682617,0.16323529183864594,0.5287846326828003,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43070361018180847,"y":0.16323529183864594},{"x":0.473347544670105,"y":0.16323529183864594},{"x":0.473347544670105,"y":0.1823529452085495},{"x":0.43070361018180847,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.43070361018180847,0.16323529183864594,0.473347544670105,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4093816578388214,"y":0.16323529183864594},{"x":0.415778249502182,"y":0.16323529183864594},{"x":0.415778249502182,"y":0.1823529452085495},{"x":0.4093816578388214,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4093816578388214,0.16323529183864594,0.415778249502182,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3923240900039673,"y":0.16323529183864594},{"x":0.4029850661754608,"y":0.16323529183864594},{"x":0.4029850661754608,"y":0.1823529452085495},{"x":0.3923240900039673,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3923240900039673,0.16323529183864594,0.4029850661754608,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36460554599761963,"y":0.16323529183864594},{"x":0.3795309066772461,"y":0.16323529183864594},{"x":0.3795309066772461,"y":0.1823529452085495},{"x":0.36460554599761963,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36460554599761963,0.16323529183864594,0.3795309066772461,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176972270011902,"y":0.16323529183864594},{"x":0.35820895433425903,"y":0.16323529183864594},{"x":0.35820895433425903,"y":0.1823529452085495},{"x":0.3176972270011902,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.3176972270011902,0.16323529183864594,0.35820895433425903,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622601389884949,"y":0.16323529183864594},{"x":0.304904043674469,"y":0.16323529183864594},{"x":0.304904043674469,"y":0.1823529452085495},{"x":0.2622601389884949,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.2622601389884949,0.16323529183864594,0.304904043674469,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2046908289194107,"y":0.16470588743686676},{"x":0.24733474850654602,"y":0.16470588743686676},{"x":0.24733474850654602,"y":0.1823529452085495},{"x":0.2046908289194107,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.2046908289194107,0.16470588743686676,0.24733474850654602,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1855010688304901,"y":0.16470588743686676},{"x":0.1918976604938507,"y":0.16470588743686676},{"x":0.1918976604938507,"y":0.1823529452085495},{"x":0.1855010688304901,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1855010688304901,0.16470588743686676,0.1918976604938507,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.16470588743686676},{"x":0.17270788550376892,"y":0.16323529183864594},{"x":0.17270788550376892,"y":0.1823529452085495},{"x":0.11727079004049301,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.11727079004049301,0.16470588743686676,0.17270788550376892,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8656716346740723,"y":0.1867647022008896},{"x":0.8805969953536987,"y":0.1867647022008896},{"x":0.8805969953536987,"y":0.20441175997257233},{"x":0.8656716346740723,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8656716346740723,0.1867647022008896,0.8805969953536987,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810234546661377,"y":0.1867647022008896},{"x":0.8528784513473511,"y":0.1867647022008896},{"x":0.8528784513473511,"y":0.20588235557079315},{"x":0.8123667240142822,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.810234546661377,0.1867647022008896,0.8528784513473511,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7889125943183899,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7974413633346558,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7974413633346558,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7910447716712952,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7889125943183899,0.1867647022008896,0.7974413633346558,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7718549966812134,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7825160026550293,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7825160026550293,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7718549966812134,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7718549966812134,0.1867647022008896,0.7825160026550293,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356076836585999,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7590618133544922,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7611940503120422,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7356076836585999,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7356076836585999,0.1867647022008896,0.7611940503120422,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695095896720886,"y":0.1882352977991104},{"x":0.7313432693481445,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7313432693481445,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6695095896720886,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.6695095896720886,0.1882352977991104,0.7313432693481445,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481876373291016,"y":0.1882352977991104},{"x":0.6545842289924622,"y":0.1882352977991104},{"x":0.6567164063453674,"y":0.20735293626785278},{"x":0.6481876373291016,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6481876373291016,0.1882352977991104,0.6567164063453674,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268656849861145,"y":0.1882352977991104},{"x":0.6375266313552856,"y":0.1882352977991104},{"x":0.6375266313552856,"y":0.20735293626785278},{"x":0.6289978623390198,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6268656849861145,0.1882352977991104,0.6375266313552856,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6055437326431274,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6140725016593933,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6140725016593933,"y":0.20735293626785278},{"x":0.6076759099960327,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6055437326431274,0.18970587849617004,0.6140725016593933,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373134613037109,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5991471409797668,"y":0.1882352977991104},{"x":0.5991471409797668,"y":0.20735293626785278},{"x":0.5373134613037109,"y":0.2088235318660736}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حجرهای","boundary":[0.5373134613037109,0.18970587849617004,0.5991471409797668,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5202558636665344,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5287846326828003,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5287846326828003,"y":0.2088235318660736},{"x":0.5223880410194397,"y":0.2088235318660736}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5202558636665344,0.18970587849617004,0.5287846326828003,0.2088235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797441363334656,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5117270946502686,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5117270946502686,"y":0.2088235318660736},{"x":0.4797441363334656,"y":0.2088235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.4797441363334656,0.18970587849617004,0.5117270946502686,0.2088235318660736]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44349679350852966,"y":0.19117647409439087},{"x":0.473347544670105,"y":0.19117647409439087},{"x":0.473347544670105,"y":0.2029411792755127},{"x":0.44349679350852966,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"سته","boundary":[0.44349679350852966,0.19117647409439087,0.473347544670105,0.2029411792755127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.13823530077934265},{"x":0.8805969953536987,"y":0.13382352888584137},{"x":0.8805969953536987,"y":0.20588235557079315},{"x":0.11727079004049301,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11227079004049301,0.13123530077934265,0.8855969953536987,0.21288235557079316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12579956650733948,"y":0.27352941036224365},{"x":0.1300639659166336,"y":0.27352941036224365},{"x":0.1300639659166336,"y":0.2867647111415863},{"x":0.12579956650733948,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.12579956650733948,0.27352941036224365,0.1300639659166336,0.2867647111415863]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12579956650733948,"y":0.27352941036224365},{"x":0.1300639659166336,"y":0.27352941036224365},{"x":0.1300639659166336,"y":0.2867647111415863},{"x":0.12579956650733948,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12079956650733947,0.26652941036224365,0.1350639659166336,0.2937647111415863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.3235294222831726},{"x":0.14072494208812714,"y":0.3235294222831726},{"x":0.14072494208812714,"y":0.33676469326019287},{"x":0.12153518199920654,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.12153518199920654,0.3235294222831726,0.14072494208812714,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14498934149742126,"y":0.3235294222831726},{"x":0.1918976604938507,"y":0.3235294222831726},{"x":0.1918976604938507,"y":0.33676469326019287},{"x":0.14498934149742126,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Arum","boundary":[0.14498934149742126,0.3235294222831726,0.1918976604938507,0.33676469326019287]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.3235294222831726},{"x":0.1918976604938507,"y":0.3220588266849518},{"x":0.1918976604938507,"y":0.33676469326019287},{"x":0.12153518199920654,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11653518199920654,0.3165294222831726,0.1968976604938507,0.3437646932601929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543709993362427,"y":0.3529411852359772},{"x":0.558635413646698,"y":0.3529411852359772},{"x":0.558635413646698,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5543709993362427,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"و","boundary":[0.5543709993362427,0.3529411852359772,0.558635413646698,0.3632352948188782]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543709993362427,"y":0.3529411852359772},{"x":0.558635413646698,"y":0.3529411852359772},{"x":0.558635413646698,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5543709993362427,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5493709993362427,0.34594118523597717,0.563635413646698,0.3702352948188782],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.23823529481887817},{"x":0.8784648180007935,"y":0.23823529481887817},{"x":0.8784648180007935,"y":0.260294109582901},{"x":0.8571428656578064,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8571428656578064,0.23823529481887817,0.8784648180007935,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810234546661377,"y":0.23823529481887817},{"x":0.8486140966415405,"y":0.23823529481887817},{"x":0.8486140966415405,"y":0.260294109582901},{"x":0.810234546661377,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.810234546661377,0.23823529481887817,0.8486140966415405,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7910447716712952,"y":0.23823529481887817},{"x":0.799573540687561,"y":0.23823529481887817},{"x":0.799573540687561,"y":0.260294109582901},{"x":0.7910447716712952,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7910447716712952,0.23823529481887817,0.799573540687561,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377398610115051,"y":0.23823529481887817},{"x":0.7825160026550293,"y":0.23823529481887817},{"x":0.7825160026550293,"y":0.260294109582901},{"x":0.7377398610115051,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.7377398610115051,0.23823529481887817,0.7825160026550293,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695095956325531,"y":0.2397058755159378},{"x":0.727078914642334,"y":0.2397058755159378},{"x":0.727078914642334,"y":0.260294109582901},{"x":0.695095956325531,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.695095956325531,0.2397058755159378,0.727078914642334,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6588486433029175,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6886993646621704,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6886993646621704,"y":0.260294109582901},{"x":0.6588486433029175,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.6588486433029175,0.2397058755159378,0.6886993646621704,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6460554599761963,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6460554599761963,"y":0.260294109582901},{"x":0.6375266313552856,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6375266313552856,0.2397058755159378,0.6460554599761963,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948827266693115,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6289978623390198,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6289978623390198,"y":0.260294109582901},{"x":0.5948827266693115,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5948827266693115,0.2397058755159378,0.6289978623390198,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5778251886367798,"y":0.2397058755159378},{"x":0.5863539576530457,"y":0.2397058755159378},{"x":0.5863539576530457,"y":0.260294109582901},{"x":0.5778251886367798,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5778251886367798,0.2397058755159378,0.5863539576530457,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373134613037109,"y":0.2397058755159378},{"x":0.5692963600158691,"y":0.2397058755159378},{"x":0.5692963600158691,"y":0.260294109582901},{"x":0.5373134613037109,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.5373134613037109,0.2397058755159378,0.5692963600158691,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4840085208415985,"y":0.2397058755159378},{"x":0.526652455329895,"y":0.2397058755159378},{"x":0.526652455329895,"y":0.260294109582901},{"x":0.4840085208415985,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.4840085208415985,0.2397058755159378,0.526652455329895,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43710020184516907,"y":0.2397058755159378},{"x":0.4797441363334656,"y":0.2397058755159378},{"x":0.4797441363334656,"y":0.260294109582901},{"x":0.43710020184516907,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.43710020184516907,0.2397058755159378,0.4797441363334656,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3837953209877014,"y":0.2397058755159378},{"x":0.42430704832077026,"y":0.2397058755159378},{"x":0.42430704832077026,"y":0.2617647051811218},{"x":0.3837953209877014,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"زائده","boundary":[0.3837953209877014,0.2397058755159378,0.42430704832077026,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33901917934417725,"y":0.2397058755159378},{"x":0.3773987293243408,"y":0.2397058755159378},{"x":0.3773987293243408,"y":0.2617647051811218},{"x":0.33901917934417725,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بيگل","boundary":[0.33901917934417725,0.2397058755159378,0.3773987293243408,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26865673065185547,"y":0.2397058755159378},{"x":0.3176972270011902,"y":0.2397058755159378},{"x":0.3176972270011902,"y":0.2617647051811218},{"x":0.26865673065185547,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گلهانر","boundary":[0.26865673065185547,0.2397058755159378,0.3176972270011902,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21535180509090424,"y":0.24117647111415863},{"x":0.24733474850654602,"y":0.24117647111415863},{"x":0.24733474850654602,"y":0.2617647051811218},{"x":0.21535180509090424,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.21535180509090424,0.24117647111415863,0.24733474850654602,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14498934149742126,"y":0.24117647111415863},{"x":0.2110874205827713,"y":0.2397058755159378},{"x":0.2110874205827713,"y":0.2617647051811218},{"x":0.14498934149742126,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"Acorus","boundary":[0.14498934149742126,0.24117647111415863,0.2110874205827713,0.2617647051811218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14498934149742126,"y":0.2397058755159378},{"x":0.8784648180007935,"y":0.23676469922065735},{"x":0.8784648180007935,"y":0.260294109582901},{"x":0.14498934149742126,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.13998934149742126,0.2327058755159378,0.8834648180007935,0.267294109582901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.24117647111415863},{"x":0.14072494208812714,"y":0.24117647111415863},{"x":0.14072494208812714,"y":0.2617647051811218},{"x":0.11727079004049301,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".1","boundary":[0.11727079004049301,0.24117647111415863,0.14072494208812714,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8699360489845276,"y":0.2647058963775635},{"x":0.8763326406478882,"y":0.2647058963775635},{"x":0.8763326406478882,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8699360489845276,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8699360489845276,0.2647058963775635,0.8763326406478882,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166311383247375,"y":0.2647058963775635},{"x":0.863539457321167,"y":0.2647058963775635},{"x":0.863539457321167,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8166311383247375,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.8166311383247375,0.2647058963775635,0.863539457321167,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038379549980164,"y":0.2661764621734619},{"x":0.810234546661377,"y":0.2661764621734619},{"x":0.810234546661377,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8038379549980164,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8038379549980164,0.2661764621734619,0.810234546661377,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505330443382263,"y":0.2661764621734619},{"x":0.7910447716712952,"y":0.2647058963775635},{"x":0.7910447716712952,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7505330443382263,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.7505330443382263,0.2661764621734619,0.7910447716712952,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7292110919952393,"y":0.2661764621734619},{"x":0.7441364526748657,"y":0.2661764621734619},{"x":0.7441364526748657,"y":0.2852941155433655},{"x":0.7292110919952393,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7292110919952393,0.2661764621734619,0.7441364526748657,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929637789726257,"y":0.2661764621734619},{"x":0.7185500860214233,"y":0.2661764621734619},{"x":0.7185500860214233,"y":0.2852941155433655},{"x":0.6929637789726257,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6929637789726257,0.2661764621734619,0.7185500860214233,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6567164063453674,"y":0.2661764621734619},{"x":0.6801705956459045,"y":0.2661764621734619},{"x":0.6801705956459045,"y":0.2852941155433655},{"x":0.6567164063453674,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6567164063453674,0.2661764621734619,0.6801705956459045,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.2661764621734619},{"x":0.6439232230186462,"y":0.2661764621734619},{"x":0.6439232230186462,"y":0.2852941155433655},{"x":0.5927505493164062,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.5927505493164062,0.2661764621734619,0.6439232230186462,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735607743263245,"y":0.2661764621734619},{"x":0.5799573659896851,"y":0.2661764621734619},{"x":0.5799573659896851,"y":0.2852941155433655},{"x":0.5735607743263245,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5735607743263245,0.2661764621734619,0.5799573659896851,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309168696403503,"y":0.2661764621734619},{"x":0.5628997683525085,"y":0.2661764621734619},{"x":0.5628997683525085,"y":0.2852941155433655},{"x":0.5309168696403503,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.5309168696403503,0.2661764621734619,0.5628997683525085,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48187634348869324,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5223880410194397,"y":0.2661764621734619},{"x":0.5223880410194397,"y":0.2852941155433655},{"x":0.48187634348869324,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.48187634348869324,0.26764705777168274,0.5223880410194397,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43283581733703613,"y":0.26764705777168274},{"x":0.473347544670105,"y":0.26764705777168274},{"x":0.473347544670105,"y":0.2852941155433655},{"x":0.43283581733703613,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.43283581733703613,0.26764705777168274,0.473347544670105,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3710021376609802,"y":0.26764705777168274},{"x":0.42004263401031494,"y":0.26764705777168274},{"x":0.42004263401031494,"y":0.2867647111415863},{"x":0.3710021376609802,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زائده","boundary":[0.3710021376609802,0.26764705777168274,0.42004263401031494,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304904103279114,"y":0.26764705777168274},{"x":0.3667377531528473,"y":0.26764705777168274},{"x":0.3667377531528473,"y":0.2867647111415863},{"x":0.3304904103279114,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیگل","boundary":[0.3304904103279114,0.26764705777168274,0.3667377531528473,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3113006353378296,"y":0.26911765336990356},{"x":0.3176972270011902,"y":0.26911765336990356},{"x":0.3176972270011902,"y":0.2867647111415863},{"x":0.3113006353378296,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3113006353378296,0.26911765336990356,0.3176972270011902,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27078890800476074,"y":0.26911765336990356},{"x":0.30063965916633606,"y":0.26911765336990356},{"x":0.30063965916633606,"y":0.2867647111415863},{"x":0.27078890800476074,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.27078890800476074,0.26911765336990356,0.30063965916633606,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24307036399841309,"y":0.26911765336990356},{"x":0.25799572467803955,"y":0.26911765336990356},{"x":0.25799572467803955,"y":0.28823530673980713},{"x":0.24307036399841309,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.24307036399841309,0.26911765336990356,0.25799572467803955,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1855010688304901,"y":0.26911765336990356},{"x":0.22814498841762543,"y":0.26911765336990356},{"x":0.22814498841762543,"y":0.28823530673980713},{"x":0.1855010688304901,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.1855010688304901,0.26911765336990356,0.22814498841762543,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16631129384040833,"y":0.26911765336990356},{"x":0.17270788550376892,"y":0.26911765336990356},{"x":0.17270788550376892,"y":0.28823530673980713},{"x":0.16631129384040833,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16631129384040833,0.26911765336990356,0.17270788550376892,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8550106883049011,"y":0.2926470637321472},{"x":0.8763326406478882,"y":0.2926470637321472},{"x":0.8763326406478882,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8550106883049011,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8550106883049011,0.2926470637321472,0.8763326406478882,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8123667240142822,"y":0.2926470637321472},{"x":0.8486140966415405,"y":0.2926470637321472},{"x":0.8486140966415405,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8123667240142822,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.8123667240142822,0.2926470637321472,0.8486140966415405,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547974586486816,"y":0.2926470637321472},{"x":0.7974413633346558,"y":0.2926470637321472},{"x":0.7974413633346558,"y":0.3132352828979492},{"x":0.7547974586486816,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7547974586486816,0.2926470637321472,0.7974413633346558,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228145003318787,"y":0.2926470637321472},{"x":0.7441364526748657,"y":0.2926470637321472},{"x":0.7441364526748657,"y":0.3132352828979492},{"x":0.7228145003318787,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیر","boundary":[0.7228145003318787,0.2926470637321472,0.7441364526748657,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673774003982544,"y":0.2926470637321472},{"x":0.7121534943580627,"y":0.2926470637321472},{"x":0.7121534943580627,"y":0.31470587849617004},{"x":0.673774003982544,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمانی","boundary":[0.673774003982544,0.2926470637321472,0.7121534943580627,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481876373291016,"y":0.2926470637321472},{"x":0.6588486433029175,"y":0.2926470637321472},{"x":0.6588486433029175,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6481876373291016,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6481876373291016,0.2926470637321472,0.6588486433029175,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799573659896851,"y":0.2926470637321472},{"x":0.6375266313552856,"y":0.2926470637321472},{"x":0.6375266313552856,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5799573659896851,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبرزینی","boundary":[0.5799573659896851,0.2926470637321472,0.6375266313552856,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607675909996033,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5692963600158691,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5692963600158691,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5607675909996033,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5607675909996033,0.29411765933036804,0.5692963600158691,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245202779769897,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5501065850257874,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5501065850257874,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5245202779769897,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5245202779769897,0.29411765933036804,0.5501065850257874,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46908316016197205,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5138592720031738,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5138592720031738,"y":0.31470587849617004},{"x":0.46908316016197205,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منقسم","boundary":[0.46908316016197205,0.29411765933036804,0.5138592720031738,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4541577696800232,"y":0.29411765933036804},{"x":0.46268656849861145,"y":0.29411765933036804},{"x":0.46268656849861145,"y":0.31470587849617004},{"x":0.4541577696800232,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4541577696800232,0.29411765933036804,0.46268656849861145,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3987206816673279,"y":0.29411765933036804},{"x":0.44349679350852966,"y":0.29411765933036804},{"x":0.44349679350852966,"y":0.31470587849617004},{"x":0.3987206816673279,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.3987206816673279,0.29411765933036804,0.44349679350852966,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3475479781627655,"y":0.29411765933036804},{"x":0.3837953209877014,"y":0.29411765933036804},{"x":0.3837953209877014,"y":0.31470587849617004},{"x":0.3475479781627655,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.3475479781627655,0.29411765933036804,0.3837953209877014,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3240938186645508,"y":0.29411765933036804},{"x":0.33262258768081665,"y":0.29411765933036804},{"x":0.33262258768081665,"y":0.31470587849617004},{"x":0.3240938186645508,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3240938186645508,0.29411765933036804,0.33262258768081665,0.31470587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2729211151599884,"y":0.29411765933036804},{"x":0.31343284249305725,"y":0.29411765933036804},{"x":0.31343284249305725,"y":0.31617647409439087},{"x":0.2729211151599884,"y":0.31617647409439087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.2729211151599884,0.29411765933036804,0.31343284249305725,0.31617647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25799572467803955,"y":0.29411765933036804},{"x":0.2750532925128937,"y":0.29411765933036804},{"x":0.2750532925128937,"y":0.31617647409439087},{"x":0.25799572467803955,"y":0.31617647409439087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.25799572467803955,0.29411765933036804,0.2750532925128937,0.31617647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2238806039094925,"y":0.29411765933036804},{"x":0.24093817174434662,"y":0.29411765933036804},{"x":0.24093817174434662,"y":0.31617647409439087},{"x":0.2238806039094925,"y":0.31617647409439087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2238806039094925,0.29411765933036804,0.24093817174434662,0.31617647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17270788550376892,"y":0.29411765933036804},{"x":0.20682302117347717,"y":0.29411765933036804},{"x":0.20682302117347717,"y":0.31617647409439087},{"x":0.17270788550376892,"y":0.31617647409439087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.17270788550376892,0.29411765933036804,0.20682302117347717,0.31617647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1556503176689148,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1556503176689148,"y":0.31617647409439087},{"x":0.12153518199920654,"y":0.31617647409439087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.12153518199920654,0.2955882251262665,0.1556503176689148,0.31617647409439087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.24117647111415863},{"x":0.8763326406478882,"y":0.23676469922065735},{"x":0.8763326406478882,"y":0.3132352828979492},{"x":0.11727079004049301,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11227079004049301,0.23417647111415862,0.8813326406478882,0.3202352828979492],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038379549980164,"y":0.3176470696926117},{"x":0.8464818596839905,"y":0.3176470696926117},{"x":0.8464818596839905,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8038379549980164,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.8038379549980164,0.3176470696926117,0.8464818596839905,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547974586486816,"y":0.3176470696926117},{"x":0.7910447716712952,"y":0.3176470696926117},{"x":0.7910447716712952,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7547974586486816,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7547974586486816,0.3176470696926117,0.7910447716712952,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420042753219604,"y":0.3176470696926117},{"x":0.7505330443382263,"y":0.3176470696926117},{"x":0.7505330443382263,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7420042753219604,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7420042753219604,0.3176470696926117,0.7505330443382263,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6716417670249939,"y":0.3176470696926117},{"x":0.7334755063056946,"y":0.3176470696926117},{"x":0.7334755063056946,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6716417670249939,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6716417670249939,0.3176470696926117,0.7334755063056946,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226012706756592,"y":0.31911763548851013},{"x":0.6609808206558228,"y":0.31911763548851013},{"x":0.6609808206558228,"y":0.3382352888584137},{"x":0.6226012706756592,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.6226012706756592,0.31911763548851013,0.6609808206558228,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735607743263245,"y":0.31911763548851013},{"x":0.609808087348938,"y":0.31911763548851013},{"x":0.609808087348938,"y":0.3382352888584137},{"x":0.5735607743263245,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.5735607743263245,0.31911763548851013,0.609808087348938,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5223880410194397,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5650320053100586,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5650320053100586,"y":0.3382352888584137},{"x":0.5223880410194397,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5223880410194397,0.31911763548851013,0.5650320053100586,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49466949701309204,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5095948576927185,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5095948576927185,"y":0.3382352888584137},{"x":0.49466949701309204,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.49466949701309204,0.31911763548851013,0.5095948576927185,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43710020184516907,"y":0.31911763548851013},{"x":0.48187634348869324,"y":0.31911763548851013},{"x":0.48187634348869324,"y":0.3382352888584137},{"x":0.43710020184516907,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.43710020184516907,0.31911763548851013,0.48187634348869324,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3923240900039673,"y":0.31911763548851013},{"x":0.4285714328289032,"y":0.31911763548851013},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3382352888584137},{"x":0.3923240900039673,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3923240900039673,0.31911763548851013,0.4285714328289032,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3773987293243408,"y":0.31911763548851013},{"x":0.3837953209877014,"y":0.31911763548851013},{"x":0.3837953209877014,"y":0.3382352888584137},{"x":0.3773987293243408,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3773987293243408,0.31911763548851013,0.3837953209877014,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8720682263374329,"y":0.34558823704719543},{"x":0.8784648180007935,"y":0.34558823704719543},{"x":0.8784648180007935,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8720682263374329,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8720682263374329,0.34558823704719543,0.8784648180007935,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230277299880981,"y":0.34558823704719543},{"x":0.863539457321167,"y":0.3441176414489746},{"x":0.863539457321167,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8230277299880981,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.8230277299880981,0.34558823704719543,0.863539457321167,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654584050178528,"y":0.34558823704719543},{"x":0.8059701323509216,"y":0.34558823704719543},{"x":0.8059701323509216,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7654584050178528,"y":0.364705890417099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7654584050178528,0.34558823704719543,0.8059701323509216,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7292110919952393,"y":0.34558823704719543},{"x":0.748400866985321,"y":0.34558823704719543},{"x":0.748400866985321,"y":0.364705890417099},{"x":0.7292110919952393,"y":0.364705890417099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7292110919952393,0.34558823704719543,0.748400866985321,0.364705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6524520516395569,"y":0.34558823704719543},{"x":0.7164179086685181,"y":0.34558823704719543},{"x":0.7164179086685181,"y":0.364705890417099},{"x":0.6524520516395569,"y":0.364705890417099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورتیکه","boundary":[0.6524520516395569,0.34558823704719543,0.7164179086685181,0.364705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5778251886367798,"y":0.34558823704719543},{"x":0.6439232230186462,"y":0.34558823704719543},{"x":0.6439232230186462,"y":0.364705890417099},{"x":0.5778251886367798,"y":0.364705890417099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیرکمانی","boundary":[0.5778251886367798,0.34558823704719543,0.6439232230186462,0.364705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287846326828003,"y":0.34558823704719543},{"x":0.5394456386566162,"y":0.34558823704719543},{"x":0.5394456386566162,"y":0.36176469922065735},{"x":0.5287846326828003,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"يا","boundary":[0.5287846326828003,0.34558823704719543,0.5394456386566162,0.36176469922065735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3773987293243408,"y":0.31911763548851013},{"x":0.8784648180007935,"y":0.31617647409439087},{"x":0.8805969953536987,"y":0.364705890417099},{"x":0.3773987293243408,"y":0.36617645621299744}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3723987293243408,0.3121176354885101,0.8855969953536987,0.371705890417099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4584221839904785,"y":0.3499999940395355},{"x":0.5159914493560791,"y":0.3499999940395355},{"x":0.5159914493560791,"y":0.36617645621299744},{"x":0.4584221839904785,"y":0.36617645621299744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبرزینی","boundary":[0.4584221839904785,0.3499999940395355,0.5159914493560791,0.36617645621299744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4584221839904785,"y":0.3499999940395355},{"x":0.5159914493560791,"y":0.3499999940395355},{"x":0.5159914493560791,"y":0.36617645621299744},{"x":0.4584221839904785,"y":0.36617645621299744}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4534221839904785,0.3429999940395355,0.5209914493560791,0.37317645621299744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4051172733306885,"y":0.34705883264541626},{"x":0.43923240900039673,"y":0.34705883264541626},{"x":0.43923240900039673,"y":0.36176469922065735},{"x":0.4051172733306885,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"باشد","boundary":[0.4051172733306885,0.34705883264541626,0.43923240900039673,0.36176469922065735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4051172733306885,"y":0.34705883264541626},{"x":0.43923240900039673,"y":0.34705883264541626},{"x":0.43923240900039673,"y":0.36176469922065735},{"x":0.4051172733306885,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.40011727333068847,0.34005883264541625,0.44423240900039673,0.36876469922065735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304904103279114,"y":0.3485293984413147},{"x":0.3773987293243408,"y":0.3485293984413147},{"x":0.3773987293243408,"y":0.3691176474094391},{"x":0.3304904103279114,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منقسم","boundary":[0.3304904103279114,0.3485293984413147,0.3773987293243408,0.3691176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2985074520111084,"y":0.3485293984413147},{"x":0.31982943415641785,"y":0.3485293984413147},{"x":0.3176972270011902,"y":0.36764705181121826},{"x":0.2963752746582031,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2985074520111084,0.3485293984413147,0.3176972270011902,0.36764705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22814498841762543,"y":0.34705883264541626},{"x":0.2921108603477478,"y":0.3485293984413147},{"x":0.28997868299484253,"y":0.36764705181121826},{"x":0.22814498841762543,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیمات","boundary":[0.22814498841762543,0.34705883264541626,0.28997868299484253,0.36764705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17910447716712952,"y":0.34705883264541626},{"x":0.21535180509090424,"y":0.34705883264541626},{"x":0.21321961283683777,"y":0.36764705181121826},{"x":0.17697228491306305,"y":0.36617645621299744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرعی","boundary":[0.17910447716712952,0.34705883264541626,0.21321961283683777,0.36764705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13219615817070007,"y":0.34558823704719543},{"x":0.16417910158634186,"y":0.34705883264541626},{"x":0.16417910158634186,"y":0.36617645621299744},{"x":0.13219615817070007,"y":0.36617645621299744}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.13219615817070007,0.34558823704719543,0.16417910158634186,0.36617645621299744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.34558823704719543},{"x":0.12366737425327301,"y":0.34558823704719543},{"x":0.12366737425327301,"y":0.36617645621299744},{"x":0.11513859033584595,"y":0.36617645621299744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11727079004049301,0.34558823704719543,0.12366737425327301,0.36617645621299744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8059701323509216,"y":0.37205880880355835},{"x":0.8486140966415405,"y":0.37205880880355835},{"x":0.8486140966415405,"y":0.3911764621734619},{"x":0.8059701323509216,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.8059701323509216,0.37205880880355835,0.8486140966415405,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547974586486816,"y":0.37205880880355835},{"x":0.7889125943183899,"y":0.37205880880355835},{"x":0.7889125943183899,"y":0.3911764621734619},{"x":0.7547974586486816,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.7547974586486816,0.37205880880355835,0.7889125943183899,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.37205880880355835},{"x":0.7441364526748657,"y":0.37205880880355835},{"x":0.7441364526748657,"y":0.3911764621734619},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.7142857313156128,0.37205880880355835,0.7441364526748657,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6886993646621704,"y":0.37205880880355835},{"x":0.7100213170051575,"y":0.37205880880355835},{"x":0.7100213170051575,"y":0.3911764621734619},{"x":0.6886993646621704,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6886993646621704,0.37205880880355835,0.7100213170051575,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6439232230186462,"y":0.37205880880355835},{"x":0.6801705956459045,"y":0.37205880880355835},{"x":0.6801705956459045,"y":0.3911764621734619},{"x":0.6439232230186462,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.6439232230186462,0.37205880880355835,0.6801705956459045,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5906183123588562,"y":0.37205880880355835},{"x":0.6268656849861145,"y":0.37205880880355835},{"x":0.6268656849861145,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5906183123588562,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.5906183123588562,0.37205880880355835,0.6268656849861145,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373134613037109,"y":0.37205880880355835},{"x":0.5799573659896851,"y":0.37205880880355835},{"x":0.5799573659896851,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5373134613037109,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5373134613037109,0.37205880880355835,0.5799573659896851,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48827293515205383,"y":0.37205880880355835},{"x":0.5223880410194397,"y":0.37205880880355835},{"x":0.5223880410194397,"y":0.3911764621734619},{"x":0.48827293515205383,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.48827293515205383,0.37205880880355835,0.5223880410194397,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4349680244922638,"y":0.37205880880355835},{"x":0.48187634348869324,"y":0.37205880880355835},{"x":0.48187634348869324,"y":0.3911764621734619},{"x":0.4349680244922638,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.4349680244922638,0.37205880880355835,0.48187634348869324,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965884745121002,"y":0.37205880880355835},{"x":0.4285714328289032,"y":0.37205880880355835},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3911764621734619},{"x":0.3965884745121002,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3965884745121002,0.37205880880355835,0.4285714328289032,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37526652216911316,"y":0.37205880880355835},{"x":0.3837953209877014,"y":0.37205880880355835},{"x":0.3837953209877014,"y":0.3911764621734619},{"x":0.37526652216911316,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37526652216911316,0.37205880880355835,0.3837953209877014,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.3970588147640228},{"x":0.8763326406478882,"y":0.3970588147640228},{"x":0.8763326406478882,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4161764681339264}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8571428656578064,0.3970588147640228,0.8763326406478882,0.4161764681339264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8123667240142822,"y":0.3970588147640228},{"x":0.8507462739944458,"y":0.3970588147640228},{"x":0.8507462739944458,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8123667240142822,"y":0.4161764681339264}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.8123667240142822,0.3970588147640228,0.8507462739944458,0.4161764681339264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569296360015869,"y":0.3970588147640228},{"x":0.799573540687561,"y":0.3970588147640228},{"x":0.799573540687561,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7569296360015869,"y":0.4161764681339264}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7569296360015869,0.3970588147640228,0.799573540687561,0.4161764681339264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185500860214233,"y":0.3970588147640228},{"x":0.746268630027771,"y":0.3970588147640228},{"x":0.746268630027771,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7185500860214233,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7185500860214233,0.3970588147640228,0.746268630027771,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652451753616333,"y":0.3970588147640228},{"x":0.7121534943580627,"y":0.3970588147640228},{"x":0.7121534943580627,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6652451753616333,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منقسم","boundary":[0.6652451753616333,0.3970588147640228,0.7121534943580627,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481876373291016,"y":0.3970588147640228},{"x":0.6567164063453674,"y":0.3970588147640228},{"x":0.6567164063453674,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6481876373291016,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6481876373291016,0.3970588147640228,0.6567164063453674,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.3970588147640228},{"x":0.6375266313552856,"y":0.3970588147640228},{"x":0.6375266313552856,"y":0.4176470637321472},{"x":0.5927505493164062,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.5927505493164062,0.3970588147640228,0.6375266313552856,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5628997683525085,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5863539576530457,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5863539576530457,"y":0.4176470637321472},{"x":0.5628997683525085,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5628997683525085,0.3970588147640228,0.5863539576530457,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181236863136292,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5522388219833374,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5522388219833374,"y":0.4176470637321472},{"x":0.5181236863136292,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.5181236863136292,0.3970588147640228,0.5522388219833374,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4648187756538391,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5095948576927185,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5095948576927185,"y":0.4176470637321472},{"x":0.4648187756538391,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.4648187756538391,0.3970588147640228,0.5095948576927185,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456290006637573,"y":0.39852941036224365},{"x":0.45628997683525085,"y":0.39852941036224365},{"x":0.45628997683525085,"y":0.4176470637321472},{"x":0.4456290006637573,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4456290006637573,0.39852941036224365,0.45628997683525085,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40085288882255554,"y":0.39852941036224365},{"x":0.43710020184516907,"y":0.39852941036224365},{"x":0.43710020184516907,"y":0.4176470637321472},{"x":0.40085288882255554,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.40085288882255554,0.39852941036224365,0.43710020184516907,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38805970549583435,"y":0.39852941036224365},{"x":0.3965884745121002,"y":0.39852941036224365},{"x":0.3965884745121002,"y":0.4176470637321472},{"x":0.38805970549583435,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38805970549583435,0.39852941036224365,0.3965884745121002,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36886993050575256,"y":0.39852941036224365},{"x":0.3795309066772461,"y":0.39852941036224365},{"x":0.3795309066772461,"y":0.4176470637321472},{"x":0.36886993050575256,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.36886993050575256,0.39852941036224365,0.3795309066772461,0.4176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31343284249305725,"y":0.39852941036224365},{"x":0.35820895433425903,"y":0.39852941036224365},{"x":0.35820895433425903,"y":0.41911765933036804},{"x":0.31343284249305725,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.31343284249305725,0.39852941036224365,0.35820895433425903,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2814498841762543,"y":0.39852941036224365},{"x":0.3027718663215637,"y":0.39852941036224365},{"x":0.3027718663215637,"y":0.41911765933036804},{"x":0.2814498841762543,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2814498841762543,0.39852941036224365,0.3027718663215637,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2366737723350525,"y":0.39852941036224365},{"x":0.2750532925128937,"y":0.39852941036224365},{"x":0.2750532925128937,"y":0.41911765933036804},{"x":0.2366737723350525,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.2366737723350525,0.39852941036224365,0.2750532925128937,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1855010688304901,"y":0.39852941036224365},{"x":0.22814498841762543,"y":0.39852941036224365},{"x":0.22814498841762543,"y":0.41911765933036804},{"x":0.1855010688304901,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.1855010688304901,0.39852941036224365,0.22814498841762543,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.39852941036224365},{"x":0.18336887657642365,"y":0.39852941036224365},{"x":0.18336887657642365,"y":0.41911765933036804},{"x":0.17697228491306305,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17697228491306305,0.39852941036224365,0.18336887657642365,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.39852941036224365},{"x":0.16417910158634186,"y":0.39852941036224365},{"x":0.16417910158634186,"y":0.41911765933036804},{"x":0.12153518199920654,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.12153518199920654,0.39852941036224365,0.16417910158634186,0.41911765933036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11513859033584595,"y":0.34558823704719543},{"x":0.8763326406478882,"y":0.34558823704719543},{"x":0.8763326406478882,"y":0.41911765933036804},{"x":0.11513859033584595,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11013859033584594,0.33858823704719543,0.8813326406478882,0.42611765933036805],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810234546661377,"y":0.42352941632270813},{"x":0.8486140966415405,"y":0.42352941632270813},{"x":0.8486140966415405,"y":0.4426470696926117},{"x":0.810234546661377,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.810234546661377,0.42352941632270813,0.8486140966415405,0.4426470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739872336387634,"y":0.42352941632270813},{"x":0.8017057776451111,"y":0.42352941632270813},{"x":0.8017057776451111,"y":0.4426470696926117},{"x":0.7739872336387634,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.7739872336387634,0.42352941632270813,0.8017057776451111,0.4426470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746268630027771,"y":0.42352941632270813},{"x":0.7654584050178528,"y":0.42352941632270813},{"x":0.7654584050178528,"y":0.4426470696926117},{"x":0.746268630027771,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.746268630027771,0.42352941632270813,0.7654584050178528,0.4426470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6972281336784363,"y":0.42352941632270813},{"x":0.7356076836585999,"y":0.42352941632270813},{"x":0.7356076836585999,"y":0.4426470696926117},{"x":0.6972281336784363,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.6972281336784363,0.42352941632270813,0.7356076836585999,0.4426470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396588683128357,"y":0.42500001192092896},{"x":0.6844349503517151,"y":0.42500001192092896},{"x":0.6844349503517151,"y":0.4426470696926117},{"x":0.6396588683128357,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6396588683128357,0.42500001192092896,0.6844349503517151,0.4426470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948827266693115,"y":0.42500001192092896},{"x":0.631130039691925,"y":0.42500001192092896},{"x":0.631130039691925,"y":0.4426470696926117},{"x":0.5948827266693115,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.5948827266693115,0.42500001192092896,0.631130039691925,0.4426470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558635413646698,"y":0.42500001192092896},{"x":0.5863539576530457,"y":0.42500001192092896},{"x":0.5863539576530457,"y":0.44411763548851013},{"x":0.558635413646698,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.558635413646698,0.42500001192092896,0.5863539576530457,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031982660293579,"y":0.42500001192092896},{"x":0.5458422303199768,"y":0.42500001192092896},{"x":0.5458422303199768,"y":0.44411763548851013},{"x":0.5031982660293579,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5031982660293579,0.42500001192092896,0.5458422303199768,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4520255923271179,"y":0.42500001192092896},{"x":0.48614072799682617,"y":0.42500001192092896},{"x":0.48614072799682617,"y":0.44411763548851013},{"x":0.4520255923271179,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.4520255923271179,0.42500001192092896,0.48614072799682617,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43923240900039673,"y":0.42500001192092896},{"x":0.447761207818985,"y":0.42500001192092896},{"x":0.447761207818985,"y":0.44411763548851013},{"x":0.43923240900039673,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43923240900039673,0.42500001192092896,0.447761207818985,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41791045665740967,"y":0.42500001192092896},{"x":0.43283581733703613,"y":0.42500001192092896},{"x":0.43283581733703613,"y":0.44411763548851013},{"x":0.41791045665740967,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.41791045665740967,0.42500001192092896,0.43283581733703613,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35820895433425903,"y":0.42500001192092896},{"x":0.40724948048591614,"y":0.42500001192092896},{"x":0.40724948048591614,"y":0.44411763548851013},{"x":0.35820895433425903,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.35820895433425903,0.42500001192092896,0.40724948048591614,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3155650198459625,"y":0.42500001192092896},{"x":0.3539445698261261,"y":0.42500001192092896},{"x":0.3539445698261261,"y":0.44411763548851013},{"x":0.3155650198459625,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3155650198459625,0.42500001192092896,0.3539445698261261,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30063965916633606,"y":0.42500001192092896},{"x":0.3091684579849243,"y":0.42500001192092896},{"x":0.3091684579849243,"y":0.44411763548851013},{"x":0.30063965916633606,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30063965916633606,0.42500001192092896,0.3091684579849243,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8720682263374329,"y":0.4485294222831726},{"x":0.8805969953536987,"y":0.4485294222831726},{"x":0.8805969953536987,"y":0.4691176414489746},{"x":0.8720682263374329,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8720682263374329,0.4485294222831726,0.8805969953536987,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251599073410034,"y":0.4485294222831726},{"x":0.8614072203636169,"y":0.4485294222831726},{"x":0.8614072203636169,"y":0.4691176414489746},{"x":0.8251599073410034,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.8251599073410034,0.4485294222831726,0.8614072203636169,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675906419754028,"y":0.4485294222831726},{"x":0.8123667240142822,"y":0.4485294222831726},{"x":0.8123667240142822,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7675906419754028,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7675906419754028,0.4485294222831726,0.8123667240142822,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121534943580627,"y":0.4485294222831726},{"x":0.7569296360015869,"y":0.4485294222831726},{"x":0.7569296360015869,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7121534943580627,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منقسم","boundary":[0.7121534943580627,0.4485294222831726,0.7569296360015869,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695095956325531,"y":0.4485294222831726},{"x":0.7036247253417969,"y":0.4485294222831726},{"x":0.7036247253417969,"y":0.47058823704719543},{"x":0.695095956325531,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.695095956325531,0.4485294222831726,0.7036247253417969,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673774003982544,"y":0.4485294222831726},{"x":0.6844349503517151,"y":0.4485294222831726},{"x":0.6844349503517151,"y":0.47058823704719543},{"x":0.673774003982544,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.673774003982544,0.4485294222831726,0.6844349503517151,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332622766494751,"y":0.4485294222831726},{"x":0.6673774123191833,"y":0.4485294222831726},{"x":0.6673774123191833,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6332622766494751,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.6332622766494751,0.4485294222831726,0.6673774123191833,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884861350059509,"y":0.4485294222831726},{"x":0.6183369159698486,"y":0.4485294222831726},{"x":0.6183369159698486,"y":0.47058823704719543},{"x":0.5884861350059509,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5884861350059509,0.4485294222831726,0.6183369159698486,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5351812243461609,"y":0.4485294222831726},{"x":0.5820895433425903,"y":0.4485294222831726},{"x":0.5820895433425903,"y":0.47058823704719543},{"x":0.5351812243461609,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منقسم","boundary":[0.5351812243461609,0.4485294222831726,0.5820895433425903,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181236863136292,"y":0.44999998807907104},{"x":0.526652455329895,"y":0.44999998807907104},{"x":0.526652455329895,"y":0.47058823704719543},{"x":0.5181236863136292,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5181236863136292,0.44999998807907104,0.526652455329895,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46268656849861145,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5074626803398132,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5074626803398132,"y":0.47058823704719543},{"x":0.46268656849861145,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.46268656849861145,0.44999998807907104,0.5074626803398132,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4349680244922638,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4605543613433838,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4605543613433838,"y":0.47058823704719543},{"x":0.4349680244922638,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4349680244922638,0.44999998807907104,0.4605543613433838,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3837953209877014,"y":0.44999998807907104},{"x":0.42004263401031494,"y":0.44999998807907104},{"x":0.42004263401031494,"y":0.47058823704719543},{"x":0.3837953209877014,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.3837953209877014,0.44999998807907104,0.42004263401031494,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3283582031726837,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3731343150138855,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3731343150138855,"y":0.47205883264541626},{"x":0.3283582031726837,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.3283582031726837,0.44999998807907104,0.3731343150138855,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27718549966812134,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3155650198459625,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3155650198459625,"y":0.47205883264541626},{"x":0.27718549966812134,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مجزا","boundary":[0.27718549966812134,0.44999998807907104,0.3155650198459625,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26865673065185547,"y":0.44999998807907104},{"x":0.27718549966812134,"y":0.44999998807907104},{"x":0.27718549966812134,"y":0.47205883264541626},{"x":0.26865673065185547,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26865673065185547,0.44999998807907104,0.27718549966812134,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2110874205827713,"y":0.45147058367729187},{"x":0.2537313401699066,"y":0.45147058367729187},{"x":0.2537313401699066,"y":0.47205883264541626},{"x":0.2110874205827713,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.2110874205827713,0.45147058367729187,0.2537313401699066,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1556503176689148,"y":0.45147058367729187},{"x":0.1918976604938507,"y":0.45147058367729187},{"x":0.1918976604938507,"y":0.47205883264541626},{"x":0.1556503176689148,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.1556503176689148,0.45147058367729187,0.1918976604938507,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.45147058367729187},{"x":0.1428571492433548,"y":0.45147058367729187},{"x":0.1428571492433548,"y":0.47205883264541626},{"x":0.12153518199920654,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12153518199920654,0.45147058367729187,0.1428571492433548,0.47205883264541626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.4264705777168274},{"x":0.8805969953536987,"y":0.4220588207244873},{"x":0.8805969953536987,"y":0.4691176414489746},{"x":0.12153518199920654,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11653518199920654,0.4194705777168274,0.8855969953536987,0.4761176414489746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8208954930305481,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8507462739944458,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8507462739944458,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8208954930305481,"y":0.4955882430076599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.8208954930305481,0.4749999940395355,0.8507462739944458,0.4955882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803837656974792,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8017057776451111,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8017057776451111,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7803837656974792,"y":0.4955882430076599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7803837656974792,0.4749999940395355,0.8017057776451111,0.4955882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7206823229789734,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7675906419754028,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7675906419754028,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7206823229789734,"y":0.4955882430076599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7206823229789734,0.47647058963775635,0.7675906419754028,0.4955882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759061813354492,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7100213170051575,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7100213170051575,"y":0.4955882430076599},{"x":0.6759061813354492,"y":0.4955882430076599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.6759061813354492,0.47647058963775635,0.7100213170051575,0.4955882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396588683128357,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6652451753616333,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6652451753616333,"y":0.49705880880355835},{"x":0.6396588683128357,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6396588683128357,0.47647058963775635,0.6652451753616333,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5820895433425903,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6289978623390198,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6289978623390198,"y":0.49705880880355835},{"x":0.5820895433425903,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5820895433425903,0.47647058963775635,0.6289978623390198,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330490469932556,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5671641826629639,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5671641826629639,"y":0.49705880880355835},{"x":0.5330490469932556,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5330490469932556,0.47647058963775635,0.5671641826629639,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5223880410194397,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5309168696403503,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5309168696403503,"y":0.49705880880355835},{"x":0.5223880410194397,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5223880410194397,0.47647058963775635,0.5309168696403503,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4968017041683197,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5138592720031738,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5138592720031738,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4968017041683197,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.4968017041683197,0.47647058963775635,0.5138592720031738,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43923240900039673,"y":0.47647058963775635},{"x":0.4904051125049591,"y":0.47647058963775635},{"x":0.4904051125049591,"y":0.49705880880355835},{"x":0.43923240900039673,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.43923240900039673,0.47647058963775635,0.4904051125049591,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40085288882255554,"y":0.47647058963775635},{"x":0.4349680244922638,"y":0.47647058963775635},{"x":0.4349680244922638,"y":0.49705880880355835},{"x":0.40085288882255554,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40085288882255554,0.47647058963775635,0.4349680244922638,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3837953209877014,"y":0.47647058963775635},{"x":0.3923240900039673,"y":0.47647058963775635},{"x":0.3923240900039673,"y":0.49705880880355835},{"x":0.3837953209877014,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3837953209877014,0.47647058963775635,0.3923240900039673,0.49705880880355835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3837953209877014,"y":0.47647058963775635},{"x":0.8507462739944458,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8507462739944458,"y":0.4955882430076599},{"x":0.3837953209877014,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3787953209877014,0.46947058963775634,0.8557462739944458,0.5025882430076599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.42941176891326904},{"x":0.1428571492433548,"y":0.42941176891326904},{"x":0.1428571492433548,"y":0.44411763548851013},{"x":0.11940298229455948,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"3.","boundary":[0.11940298229455948,0.42941176891326904,0.1428571492433548,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14712153375148773,"y":0.42941176891326904},{"x":0.20682302117347717,"y":0.42941176891326904},{"x":0.20682302117347717,"y":0.4426470696926117},{"x":0.14712153375148773,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biarum","boundary":[0.14712153375148773,0.42941176891326904,0.20682302117347717,0.4426470696926117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.42941176891326904},{"x":0.20682302117347717,"y":0.42941176891326904},{"x":0.20682302117347717,"y":0.4426470696926117},{"x":0.11940298229455948,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11440298229455947,0.42241176891326904,0.21182302117347718,0.4496470696926117],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.48088234663009644},{"x":0.14072494208812714,"y":0.48088234663009644},{"x":0.14072494208812714,"y":0.49705880880355835},{"x":0.12153518199920654,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4.","boundary":[0.12153518199920654,0.48088234663009644,0.14072494208812714,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14712153375148773,"y":0.48088234663009644},{"x":0.22601279616355896,"y":0.48088234663009644},{"x":0.22601279616355896,"y":0.4955882430076599},{"x":0.14712153375148773,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Eminium","boundary":[0.14712153375148773,0.48088234663009644,0.22601279616355896,0.4955882430076599]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.48088234663009644},{"x":0.22601279616355896,"y":0.48088234663009644},{"x":0.22601279616355896,"y":0.4955882430076599},{"x":0.12153518199920654,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11653518199920654,0.47388234663009643,0.23101279616355896,0.5025882430076599],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.533823549747467},{"x":0.14072494208812714,"y":0.533823549747467},{"x":0.14072494208812714,"y":0.5485293865203857},{"x":0.12153518199920654,"y":0.5485293865203857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12153518199920654,0.533823549747467,0.14072494208812714,0.5485293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14498934149742126,"y":0.533823549747467},{"x":0.21535180509090424,"y":0.533823549747467},{"x":0.21535180509090424,"y":0.5485293865203857},{"x":0.14498934149742126,"y":0.5485293865203857}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"Acorus","boundary":[0.14498934149742126,0.533823549747467,0.21535180509090424,0.5485293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22174839675426483,"y":0.533823549747467},{"x":0.24520255625247955,"y":0.533823549747467},{"x":0.24520255625247955,"y":0.5485293865203857},{"x":0.22174839675426483,"y":0.5485293865203857}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.22174839675426483,0.533823549747467,0.24520255625247955,0.5485293865203857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.533823549747467},{"x":0.24520255625247955,"y":0.533823549747467},{"x":0.24520255625247955,"y":0.5485293865203857},{"x":0.12153518199920654,"y":0.5485293865203857}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.11653518199920654,0.526823549747467,0.25020255625247956,0.5555293865203857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251599073410034,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8827292323112488,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8827292323112488,"y":0.5720587968826294},{"x":0.8251599073410034,"y":0.5720587968826294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.8251599073410034,0.5529412031173706,0.8827292323112488,0.5720587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697228193283081,"y":0.554411768913269},{"x":0.8144989609718323,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8144989609718323,"y":0.5720587968826294},{"x":0.7697228193283081,"y":0.5720587968826294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریزوم","boundary":[0.7697228193283081,0.554411768913269,0.8144989609718323,0.5720587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398720979690552,"y":0.554411768913269},{"x":0.7675906419754028,"y":0.554411768913269},{"x":0.7675906419754028,"y":0.5735294222831726},{"x":0.7398720979690552,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.7398720979690552,0.554411768913269,0.7675906419754028,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7292110919952393,"y":0.554411768913269},{"x":0.7356076836585999,"y":0.554411768913269},{"x":0.7356076836585999,"y":0.5735294222831726},{"x":0.7292110919952393,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7292110919952393,0.554411768913269,0.7356076836585999,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759061813354492,"y":0.554411768913269},{"x":0.7185500860214233,"y":0.554411768913269},{"x":0.7185500860214233,"y":0.5735294222831726},{"x":0.6759061813354492,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.6759061813354492,0.554411768913269,0.7185500860214233,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332622766494751,"y":0.554411768913269},{"x":0.6652451753616333,"y":0.554411768913269},{"x":0.6652451753616333,"y":0.5735294222831726},{"x":0.6332622766494751,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6332622766494751,0.554411768913269,0.6652451753616333,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6076759099960327,"y":0.554411768913269},{"x":0.6162046790122986,"y":0.554411768913269},{"x":0.6162046790122986,"y":0.5735294222831726},{"x":0.6076759099960327,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6076759099960327,0.554411768913269,0.6162046790122986,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394456386566162,"y":0.554411768913269},{"x":0.5991471409797668,"y":0.554411768913269},{"x":0.5991471409797668,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5394456386566162,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمشیری","boundary":[0.5394456386566162,0.554411768913269,0.5991471409797668,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181236863136292,"y":0.5558823347091675},{"x":0.5245202779769897,"y":0.5558823347091675},{"x":0.5245202779769897,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5181236863136292,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5181236863136292,0.5558823347091675,0.5245202779769897,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.473347544670105,"y":0.5558823347091675},{"x":0.5138592720031738,"y":0.554411768913269},{"x":0.5138592720031738,"y":0.5735294222831726},{"x":0.473347544670105,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.473347544670105,0.5558823347091675,0.5138592720031738,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4115138649940491,"y":0.5558823347091675},{"x":0.4584221839904785,"y":0.5558823347091675},{"x":0.4584221839904785,"y":0.5735294222831726},{"x":0.4115138649940491,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.4115138649940491,0.5558823347091675,0.4584221839904785,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34328359365463257,"y":0.5558823347091675},{"x":0.38805970549583435,"y":0.5558823347091675},{"x":0.38805970549583435,"y":0.574999988079071},{"x":0.34328359365463257,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.34328359365463257,0.5558823347091675,0.38805970549583435,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32622602581977844,"y":0.5558823347091675},{"x":0.33262258768081665,"y":0.5558823347091675},{"x":0.33262258768081665,"y":0.574999988079071},{"x":0.32622602581977844,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32622602581977844,0.5558823347091675,0.33262258768081665,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26865673065185547,"y":0.5573529601097107},{"x":0.3091684579849243,"y":0.5558823347091675},{"x":0.3091684579849243,"y":0.574999988079071},{"x":0.26865673065185547,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.26865673065185547,0.5573529601097107,0.3091684579849243,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2174840122461319,"y":0.5573529601097107},{"x":0.2537313401699066,"y":0.5573529601097107},{"x":0.2537313401699066,"y":0.5764706134796143},{"x":0.2174840122461319,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.2174840122461319,0.5573529601097107,0.2537313401699066,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.168443500995636,"y":0.5573529601097107},{"x":0.20895522832870483,"y":0.5573529601097107},{"x":0.20895522832870483,"y":0.574999988079071},{"x":0.168443500995636,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.168443500995636,0.5573529601097107,0.20895522832870483,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1492537260055542,"y":0.5573529601097107},{"x":0.1556503176689148,"y":0.5573529601097107},{"x":0.1556503176689148,"y":0.5764706134796143},{"x":0.1492537260055542,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1492537260055542,0.5573529601097107,0.1556503176689148,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.5573529601097107},{"x":0.1364605575799942,"y":0.5573529601097107},{"x":0.1364605575799942,"y":0.5764706134796143},{"x":0.12153518199920654,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12153518199920654,0.5573529601097107,0.1364605575799942,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8379530906677246,"y":0.5794117450714111},{"x":0.8827292323112488,"y":0.5794117450714111},{"x":0.8827292323112488,"y":0.5985293984413147},{"x":0.8379530906677246,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.8379530906677246,0.5794117450714111,0.8827292323112488,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761194109916687,"y":0.5794117450714111},{"x":0.8272920846939087,"y":0.5794117450714111},{"x":0.8272920846939087,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7761194109916687,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنباله","boundary":[0.7761194109916687,0.5794117450714111,0.8272920846939087,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313432693481445,"y":0.5794117450714111},{"x":0.7675906419754028,"y":0.5794117450714111},{"x":0.7675906419754028,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7313432693481445,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7313432693481445,0.5794117450714111,0.7675906419754028,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6801705956459045,"y":0.5794117450714111},{"x":0.7228145003318787,"y":0.5794117450714111},{"x":0.7228145003318787,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6801705956459045,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برهنه","boundary":[0.6801705956459045,0.5794117450714111,0.7228145003318787,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6524520516395569,"y":0.5808823704719543},{"x":0.673774003982544,"y":0.5808823704719543},{"x":0.673774003982544,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6524520516395569,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6524520516395569,0.5808823704719543,0.673774003982544,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5970149040222168,"y":0.5808823704719543},{"x":0.6460554599761963,"y":0.5808823704719543},{"x":0.6460554599761963,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5970149040222168,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.5970149040222168,0.5808823704719543,0.6460554599761963,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5628997683525085,"y":0.5808823704719543},{"x":0.5842217206954956,"y":0.5808823704719543},{"x":0.5842217206954956,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5628997683525085,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5628997683525085,0.5808823704719543,0.5842217206954956,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5202558636665344,"y":0.5808823704719543},{"x":0.5501065850257874,"y":0.5808823704719543},{"x":0.5501065850257874,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5202558636665344,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5202558636665344,0.5808823704719543,0.5501065850257874,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712153375148773,"y":0.5808823704719543},{"x":0.5138592720031738,"y":0.5808823704719543},{"x":0.5138592720031738,"y":0.6014705896377563},{"x":0.4712153375148773,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4712153375148773,0.5808823704719543,0.5138592720031738,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605543613433838,"y":0.5808823704719543},{"x":0.4669509530067444,"y":0.5808823704719543},{"x":0.4669509530067444,"y":0.6014705896377563},{"x":0.4605543613433838,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605543613433838,0.5808823704719543,0.4669509530067444,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004263401031494,"y":0.5808823704719543},{"x":0.4520255923271179,"y":0.5808823704719543},{"x":0.4520255923271179,"y":0.6014705896377563},{"x":0.42004263401031494,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.42004263401031494,0.5808823704719543,0.4520255923271179,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36886993050575256,"y":0.5808823704719543},{"x":0.4093816578388214,"y":0.5808823704719543},{"x":0.4093816578388214,"y":0.6014705896377563},{"x":0.36886993050575256,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.36886993050575256,0.5808823704719543,0.4093816578388214,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3155650198459625,"y":0.5823529362678528},{"x":0.35820895433425903,"y":0.5823529362678528},{"x":0.35820895433425903,"y":0.6014705896377563},{"x":0.3155650198459625,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.3155650198459625,0.5823529362678528,0.35820895433425903,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29424306750297546,"y":0.5823529362678528},{"x":0.3027718663215637,"y":0.5823529362678528},{"x":0.3027718663215637,"y":0.6014705896377563},{"x":0.29424306750297546,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29424306750297546,0.5823529362678528,0.3027718663215637,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25159913301467896,"y":0.5823529362678528},{"x":0.28358209133148193,"y":0.5823529362678528},{"x":0.28358209133148193,"y":0.6014705896377563},{"x":0.25159913301467896,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.25159913301467896,0.5823529362678528,0.28358209133148193,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23454158008098602,"y":0.5823529362678528},{"x":0.24307036399841309,"y":0.5823529362678528},{"x":0.24307036399841309,"y":0.6014705896377563},{"x":0.23454158008098602,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.23454158008098602,0.5823529362678528,0.24307036399841309,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18123666942119598,"y":0.5823529362678528},{"x":0.2238806039094925,"y":0.5823529362678528},{"x":0.2238806039094925,"y":0.6014705896377563},{"x":0.18123666942119598,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.18123666942119598,0.5823529362678528,0.2238806039094925,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12793177366256714,"y":0.5823529362678528},{"x":0.17270788550376892,"y":0.5823529362678528},{"x":0.17270788550376892,"y":0.6014705896377563},{"x":0.12793177366256714,"y":0.6014705896377563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.12793177366256714,0.5823529362678528,0.17270788550376892,0.6014705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8443496823310852,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8827292323112488,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8827292323112488,"y":0.625},{"x":0.8443496823310852,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.8443496823310852,0.6058823466300964,0.8827292323112488,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8123667240142822,"y":0.6073529124259949},{"x":0.831556499004364,"y":0.6073529124259949},{"x":0.831556499004364,"y":0.625},{"x":0.8123667240142822,"y":0.625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.8123667240142822,0.6073529124259949,0.831556499004364,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931769490242004,"y":0.6073529124259949},{"x":0.8017057776451111,"y":0.6073529124259949},{"x":0.8017057776451111,"y":0.625},{"x":0.7931769490242004,"y":0.625}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7931769490242004,0.6073529124259949,0.8017057776451111,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505330443382263,"y":0.6073529124259949},{"x":0.7846481800079346,"y":0.6073529124259949},{"x":0.7846481800079346,"y":0.6264705657958984},{"x":0.7505330443382263,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7505330443382263,0.6073529124259949,0.7846481800079346,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.6073529124259949},{"x":0.7441364526748657,"y":0.6073529124259949},{"x":0.7441364526748657,"y":0.625},{"x":0.6844349503517151,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.6844349503517151,0.6073529124259949,0.7441364526748657,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460554599761963,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6759061813354492,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6759061813354492,"y":0.6264705657958984},{"x":0.6460554599761963,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6460554599761963,0.6073529124259949,0.6759061813354492,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6055437326431274,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6439232230186462,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6439232230186462,"y":0.6264705657958984},{"x":0.6055437326431274,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".گلها","boundary":[0.6055437326431274,0.6073529124259949,0.6439232230186462,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543709993362427,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5970149040222168,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5970149040222168,"y":0.6264705657958984},{"x":0.5543709993362427,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5543709993362427,0.6073529124259949,0.5970149040222168,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309168696403503,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5373134613037109,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5373134613037109,"y":0.6264705657958984},{"x":0.5309168696403503,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.5309168696403503,0.6073529124259949,0.5373134613037109,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48614072799682617,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5223880410194397,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5223880410194397,"y":0.6264705657958984},{"x":0.48614072799682617,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.48614072799682617,0.6073529124259949,0.5223880410194397,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4349680244922638,"y":0.6088235378265381},{"x":0.4797441363334656,"y":0.6073529124259949},{"x":0.4797441363334656,"y":0.6264705657958984},{"x":0.4349680244922638,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.4349680244922638,0.6088235378265381,0.4797441363334656,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41364604234695435,"y":0.6088235378265381},{"x":0.42004263401031494,"y":0.6088235378265381},{"x":0.42004263401031494,"y":0.6264705657958984},{"x":0.41364604234695435,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41364604234695435,0.6088235378265381,0.42004263401031494,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36460554599761963,"y":0.6088235378265381},{"x":0.40724948048591614,"y":0.6088235378265381},{"x":0.40724948048591614,"y":0.6279411911964417},{"x":0.36460554599761963,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.36460554599761963,0.6088235378265381,0.40724948048591614,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.336887001991272,"y":0.6088235378265381},{"x":0.35820895433425903,"y":0.6088235378265381},{"x":0.35820895433425903,"y":0.6279411911964417},{"x":0.336887001991272,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.336887001991272,0.6088235378265381,0.35820895433425903,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28997868299484253,"y":0.6088235378265381},{"x":0.33262258768081665,"y":0.6088235378265381},{"x":0.33262258768081665,"y":0.6279411911964417},{"x":0.28997868299484253,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.28997868299484253,0.6088235378265381,0.33262258768081665,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25159913301467896,"y":0.6088235378265381},{"x":0.27718549966812134,"y":0.6088235378265381},{"x":0.27718549966812134,"y":0.6279411911964417},{"x":0.25159913301467896,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.25159913301467896,0.6088235378265381,0.27718549966812134,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1855010688304901,"y":0.6102941036224365},{"x":0.24733474850654602,"y":0.6088235378265381},{"x":0.24733474850654602,"y":0.6279411911964417},{"x":0.1855010688304901,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.1855010688304901,0.6102941036224365,0.24733474850654602,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16417910158634186,"y":0.6102941036224365},{"x":0.17270788550376892,"y":0.6102941036224365},{"x":0.17270788550376892,"y":0.6279411911964417},{"x":0.16417910158634186,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.16417910158634186,0.6102941036224365,0.17270788550376892,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6102941036224365},{"x":0.15351812541484833,"y":0.6102941036224365},{"x":0.15351812541484833,"y":0.6294117569923401},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.1428571492433548,0.6102941036224365,0.15351812541484833,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12366737425327301,"y":0.6102941036224365},{"x":0.1300639659166336,"y":0.6102941036224365},{"x":0.1300639659166336,"y":0.6294117569923401},{"x":0.12366737425327301,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.12366737425327301,0.6102941036224365,0.1300639659166336,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230277299880981,"y":0.6323529481887817},{"x":0.8805969953536987,"y":0.6308823823928833},{"x":0.8805969953536987,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8230277299880981,"y":0.6529411673545837}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حجرهای","boundary":[0.8230277299880981,0.6323529481887817,0.8805969953536987,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8059701323509216,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8123667240142822,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8144989609718323,"y":0.6529411673545837},{"x":0.8059701323509216,"y":0.6529411673545837}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8059701323509216,0.6338235139846802,0.8144989609718323,0.6529411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654584050178528,"y":0.6352941393852234},{"x":0.7931769490242004,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7953091859817505,"y":0.654411792755127},{"x":0.7654584050178528,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.7654584050178528,0.6352941393852234,0.7953091859817505,0.654411792755127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.5573529601097107},{"x":0.8827292323112488,"y":0.5529412031173706},{"x":0.884861409664154,"y":0.654411792755127},{"x":0.12366737425327301,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11653518199920654,0.5503529601097107,0.8898614096641541,0.661411792755127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727078914642334,"y":0.6382352709770203},{"x":0.7739872336387634,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7739872336387634,"y":0.645588219165802},{"x":0.727078914642334,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.727078914642334,0.6382352709770203,0.7739872336387634,0.645588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185500860214233,"y":0.6397058963775635},{"x":0.7206823229789734,"y":0.6397058963775635},{"x":0.7206823229789734,"y":0.6470588445663452},{"x":0.7185500860214233,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7185500860214233,0.6397058963775635,0.7206823229789734,0.6470588445663452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185500860214233,"y":0.6397058963775635},{"x":0.7739872336387634,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7739872336387634,"y":0.645588219165802},{"x":0.7185500860214233,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.7135500860214233,0.6327058963775635,0.7789872336387634,0.652588219165802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.6897059082984924},{"x":0.14072494208812714,"y":0.6897059082984924},{"x":0.14072494208812714,"y":0.7073529362678528},{"x":0.12153518199920654,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12153518199920654,0.6897059082984924,0.14072494208812714,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1492537260055542,"y":0.6897059082984924},{"x":0.17270788550376892,"y":0.6897059082984924},{"x":0.17270788550376892,"y":0.7073529362678528},{"x":0.1492537260055542,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.1492537260055542,0.6897059082984924,0.17270788550376892,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.6897059082984924},{"x":0.25159913301467896,"y":0.6897059082984924},{"x":0.25159913301467896,"y":0.7073529362678528},{"x":0.17697228491306305,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"calamus","boundary":[0.17697228491306305,0.6897059082984924,0.25159913301467896,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601279318332672,"y":0.6897059082984924},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6897059082984924},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7073529362678528},{"x":0.2601279318332672,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.2601279318332672,0.6897059082984924,0.2857142984867096,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28358209133148193,"y":0.6897059082984924},{"x":0.28997868299484253,"y":0.6897059082984924},{"x":0.28997868299484253,"y":0.7073529362678528},{"x":0.28358209133148193,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.28358209133148193,0.6897059082984924,0.28997868299484253,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963752746582031,"y":0.6897059082984924},{"x":0.3155650198459625,"y":0.6897059082984924},{"x":0.3155650198459625,"y":0.7073529362678528},{"x":0.2963752746582031,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Sp","boundary":[0.2963752746582031,0.6897059082984924,0.3155650198459625,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31982943415641785,"y":0.6897059082984924},{"x":0.32622602581977844,"y":0.6897059082984924},{"x":0.32622602581977844,"y":0.7073529362678528},{"x":0.31982943415641785,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31982943415641785,0.6897059082984924,0.32622602581977844,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3347547948360443,"y":0.6897059082984924},{"x":0.3539445698261261,"y":0.6897059082984924},{"x":0.3539445698261261,"y":0.7073529362678528},{"x":0.3347547948360443,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Pl","boundary":[0.3347547948360443,0.6897059082984924,0.3539445698261261,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539445698261261,"y":0.6897059082984924},{"x":0.3603411614894867,"y":0.6897059082984924},{"x":0.3603411614894867,"y":0.7073529362678528},{"x":0.3539445698261261,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3539445698261261,0.6897059082984924,0.3603411614894867,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36460554599761963,"y":0.6897059082984924},{"x":0.40085288882255554,"y":0.6897059082984924},{"x":0.40085288882255554,"y":0.7073529362678528},{"x":0.36460554599761963,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"324","boundary":[0.36460554599761963,0.6897059082984924,0.40085288882255554,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4115138649940491,"y":0.6897059082984924},{"x":0.41791045665740967,"y":0.6897059082984924},{"x":0.41791045665740967,"y":0.7073529362678528},{"x":0.4115138649940491,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4115138649940491,0.6897059082984924,0.41791045665740967,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.415778249502182,"y":0.6897059082984924},{"x":0.4648187756538391,"y":0.6897059082984924},{"x":0.4648187756538391,"y":0.7073529362678528},{"x":0.415778249502182,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"1753","boundary":[0.415778249502182,0.6897059082984924,0.4648187756538391,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4669509530067444,"y":0.6897059082984924},{"x":0.473347544670105,"y":0.6897059082984924},{"x":0.473347544670105,"y":0.7073529362678528},{"x":0.4669509530067444,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4669509530067444,0.6897059082984924,0.473347544670105,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4776119291782379,"y":0.6897059082984924},{"x":0.4840085208415985,"y":0.6897059082984924},{"x":0.4840085208415985,"y":0.7073529362678528},{"x":0.4776119291782379,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4776119291782379,0.6897059082984924,0.4840085208415985,0.7073529362678528]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.6897059082984924},{"x":0.4840085208415985,"y":0.6897059082984924},{"x":0.4840085208415985,"y":0.7073529362678528},{"x":0.12153518199920654,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.11653518199920654,0.6827059082984924,0.4890085208415985,0.7143529362678528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422175049781799,"y":0.7117646932601929},{"x":0.8891258239746094,"y":0.7117646932601929},{"x":0.8891258239746094,"y":0.7323529124259949},{"x":0.8422175049781799,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ریزوم","boundary":[0.8422175049781799,0.7117646932601929,0.8891258239746094,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7825160026550293,"y":0.7117646932601929},{"x":0.831556499004364,"y":0.7117646932601929},{"x":0.831556499004364,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7825160026550293,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنومند","boundary":[0.7825160026550293,0.7117646932601929,0.831556499004364,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654584050178528,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7739872336387634,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7739872336387634,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7654584050178528,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7654584050178528,0.7117646932601929,0.7739872336387634,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036247253417969,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7590618133544922,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7590618133544922,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7036247253417969,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.7036247253417969,0.7117646932601929,0.7590618133544922,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695095896720886,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6908315420150757,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6908315420150757,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6695095896720886,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کما","boundary":[0.6695095896720886,0.7117646932601929,0.6908315420150757,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6353944540023804,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6652451753616333,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6652451753616333,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6353944540023804,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6353944540023804,0.7117646932601929,0.6652451753616333,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884861350059509,"y":0.7132353186607361},{"x":0.6226012706756592,"y":0.7132353186607361},{"x":0.6226012706756592,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5884861350059509,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.5884861350059509,0.7132353186607361,0.6226012706756592,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692963600158691,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5778251886367798,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5778251886367798,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5692963600158691,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5692963600158691,0.7132353186607361,0.5778251886367798,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181236863136292,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5607675909996033,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5607675909996033,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5181236863136292,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5181236863136292,0.7132353186607361,0.5607675909996033,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4968017041683197,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5138592720031738,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5138592720031738,"y":0.7323529124259949},{"x":0.4968017041683197,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4968017041683197,0.7132353186607361,0.5138592720031738,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605543613433838,"y":0.7132353186607361},{"x":0.48187634348869324,"y":0.7132353186607361},{"x":0.48187634348869324,"y":0.7338235378265381},{"x":0.4605543613433838,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.4605543613433838,0.7132353186607361,0.48187634348869324,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004263401031494,"y":0.7132353186607361},{"x":0.44349679350852966,"y":0.7132353186607361},{"x":0.44349679350852966,"y":0.7338235378265381},{"x":0.42004263401031494,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.42004263401031494,0.7132353186607361,0.44349679350852966,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4029850661754608,"y":0.7132353186607361},{"x":0.41364604234695435,"y":0.7132353186607361},{"x":0.41364604234695435,"y":0.7338235378265381},{"x":0.4029850661754608,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4029850661754608,0.7132353186607361,0.41364604234695435,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539445698261261,"y":0.7132353186607361},{"x":0.3923240900039673,"y":0.7132353186607361},{"x":0.3923240900039673,"y":0.7338235378265381},{"x":0.3539445698261261,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.3539445698261261,0.7132353186607361,0.3923240900039673,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3411513864994049,"y":0.7132353186607361},{"x":0.34968018531799316,"y":0.7132353186607361},{"x":0.34968018531799316,"y":0.7338235378265381},{"x":0.3411513864994049,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3411513864994049,0.7132353186607361,0.34968018531799316,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28997868299484253,"y":0.7132353186607361},{"x":0.336887001991272,"y":0.7132353186607361},{"x":0.336887001991272,"y":0.7338235378265381},{"x":0.28997868299484253,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهنای","boundary":[0.28997868299484253,0.7132353186607361,0.336887001991272,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2302771806716919,"y":0.7132353186607361},{"x":0.2729211151599884,"y":0.7132353186607361},{"x":0.2729211151599884,"y":0.7338235378265381},{"x":0.2302771806716919,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.2302771806716919,0.7132353186607361,0.2729211151599884,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2110874205827713,"y":0.7132353186607361},{"x":0.21961620450019836,"y":0.7132353186607361},{"x":0.21961620450019836,"y":0.7338235378265381},{"x":0.2110874205827713,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.2110874205827713,0.7132353186607361,0.21961620450019836,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15991471707820892,"y":0.7132353186607361},{"x":0.20042644441127777,"y":0.7132353186607361},{"x":0.20042644441127777,"y":0.7338235378265381},{"x":0.15991471707820892,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.15991471707820892,0.7132353186607361,0.20042644441127777,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12793177366256714,"y":0.7132353186607361},{"x":0.15351812541484833,"y":0.7132353186607361},{"x":0.15351812541484833,"y":0.7338235378265381},{"x":0.12793177366256714,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.12793177366256714,0.7132353186607361,0.15351812541484833,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8272920846939087,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8869935870170593,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8869935870170593,"y":0.7588235139846802},{"x":0.8272920846939087,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمشیری","boundary":[0.8272920846939087,0.7382352948188782,0.8869935870170593,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8081023693084717,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8166311383247375,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8166311383247375,"y":0.7588235139846802},{"x":0.8081023693084717,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8081023693084717,0.7382352948188782,0.8166311383247375,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7867803573608398,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7974413633346558,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7974413633346558,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7867803573608398,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7867803573608398,0.7382352948188782,0.7974413633346558,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420042753219604,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7761194109916687,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7761194109916687,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7420042753219604,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7420042753219604,0.7382352948188782,0.7761194109916687,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7249466776847839,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7334755063056946,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7334755063056946,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7249466776847839,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7249466776847839,0.7382352948188782,0.7334755063056946,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7588235139846802},{"x":0.6844349503517151,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.6844349503517151,0.7382352948188782,0.7142857313156128,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289978623390198,"y":0.7382352948188782},{"x":0.6759061813354492,"y":0.7382352948188782},{"x":0.6759061813354492,"y":0.7588235139846802},{"x":0.6289978623390198,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهنه","boundary":[0.6289978623390198,0.7382352948188782,0.6759061813354492,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034114956855774,"y":0.7397058606147766},{"x":0.6247334480285645,"y":0.7397058606147766},{"x":0.6247334480285645,"y":0.7588235139846802},{"x":0.6034114956855774,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6034114956855774,0.7397058606147766,0.6247334480285645,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735607743263245,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5927505493164062,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5927505493164062,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5735607743263245,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5735607743263245,0.7397058606147766,0.5927505493164062,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309168696403503,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5522388219833374,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5522388219833374,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5309168696403503,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۵","boundary":[0.5309168696403503,0.7397058606147766,0.5522388219833374,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117270946502686,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5223880410194397,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5223880410194397,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5117270946502686,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5117270946502686,0.7397058606147766,0.5223880410194397,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47547975182533264,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5031982660293579,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5031982660293579,"y":0.7602941393852234},{"x":0.47547975182533264,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۵","boundary":[0.47547975182533264,0.7397058606147766,0.5031982660293579,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43070361018180847,"y":0.7397058606147766},{"x":0.4712153375148773,"y":0.7397058606147766},{"x":0.4712153375148773,"y":0.7602941393852234},{"x":0.43070361018180847,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.43070361018180847,0.7397058606147766,0.4712153375148773,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965884745121002,"y":0.7397058606147766},{"x":0.41791045665740967,"y":0.7397058606147766},{"x":0.41791045665740967,"y":0.7602941393852234},{"x":0.3965884745121002,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.3965884745121002,0.7397058606147766,0.41791045665740967,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36886993050575256,"y":0.7397058606147766},{"x":0.3859274983406067,"y":0.7397058606147766},{"x":0.3859274983406067,"y":0.7602941393852234},{"x":0.36886993050575256,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.36886993050575256,0.7397058606147766,0.3859274983406067,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32622602581977844,"y":0.7397058606147766},{"x":0.35820895433425903,"y":0.7397058606147766},{"x":0.35820895433425903,"y":0.7602941393852234},{"x":0.32622602581977844,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.32622602581977844,0.7397058606147766,0.35820895433425903,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29424306750297546,"y":0.7411764860153198},{"x":0.3027718663215637,"y":0.7411764860153198},{"x":0.3027718663215637,"y":0.7617647051811218},{"x":0.29424306750297546,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.29424306750297546,0.7411764860153198,0.3027718663215637,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23454158008098602,"y":0.7411764860153198},{"x":0.28358209133148193,"y":0.7397058606147766},{"x":0.28358209133148193,"y":0.7617647051811218},{"x":0.23454158008098602,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.23454158008098602,0.7411764860153198,0.28358209133148193,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.7411764860153198},{"x":0.22174839675426483,"y":0.7411764860153198},{"x":0.22174839675426483,"y":0.7617647051811218},{"x":0.17697228491306305,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.17697228491306305,0.7411764860153198,0.22174839675426483,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14498934149742126,"y":0.7411764860153198},{"x":0.168443500995636,"y":0.7411764860153198},{"x":0.168443500995636,"y":0.7617647051811218},{"x":0.14498934149742126,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۵","boundary":[0.14498934149742126,0.7411764860153198,0.168443500995636,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.7411764860153198},{"x":0.1364605575799942,"y":0.7411764860153198},{"x":0.1364605575799942,"y":0.7617647051811218},{"x":0.11940298229455948,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.11940298229455948,0.7411764860153198,0.1364605575799942,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614072203636169,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8827292323112488,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8827292323112488,"y":0.783823549747467},{"x":0.8614072203636169,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۰","boundary":[0.8614072203636169,0.7647058963775635,0.8827292323112488,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144989609718323,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8528784513473511,"y":0.7632352709770203},{"x":0.8528784513473511,"y":0.783823549747467},{"x":0.8144989609718323,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.8144989609718323,0.7647058963775635,0.8528784513473511,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803837656974792,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8017057776451111,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8017057776451111,"y":0.783823549747467},{"x":0.7803837656974792,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.7803837656974792,0.7647058963775635,0.8017057776451111,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675906419754028,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7761194109916687,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7761194109916687,"y":0.783823549747467},{"x":0.7675906419754028,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7675906419754028,0.7647058963775635,0.7761194109916687,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356076836585999,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7611940503120422,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7611940503120422,"y":0.7852941155433655},{"x":0.7356076836585999,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.7356076836585999,0.7647058963775635,0.7611940503120422,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6801705956459045,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7185500860214233,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7185500860214233,"y":0.783823549747467},{"x":0.6801705956459045,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6801705956459045,0.7647058963775635,0.7185500860214233,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652451753616333,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6716417670249939,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6716417670249939,"y":0.7852941155433655},{"x":0.6652451753616333,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6652451753616333,0.7647058963775635,0.6716417670249939,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6247334480285645,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6545842289924622,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6545842289924622,"y":0.7852941155433655},{"x":0.6247334480285645,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.6247334480285645,0.7647058963775635,0.6545842289924622,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692963600158691,"y":0.7647058963775635},{"x":0.611940324306488,"y":0.7647058963775635},{"x":0.611940324306488,"y":0.7852941155433655},{"x":0.5692963600158691,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.5692963600158691,0.7647058963775635,0.611940324306488,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.7661764621734619},{"x":0.5628997683525085,"y":0.7661764621734619},{"x":0.5628997683525085,"y":0.7852941155433655},{"x":0.5458422303199768,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5458422303199768,0.7661764621734619,0.5628997683525085,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117270946502686,"y":0.7661764621734619},{"x":0.5351812243461609,"y":0.7661764621734619},{"x":0.5351812243461609,"y":0.7867646813392639},{"x":0.5117270946502686,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5117270946502686,0.7661764621734619,0.5351812243461609,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4520255923271179,"y":0.7661764621734619},{"x":0.49253731966018677,"y":0.7661764621734619},{"x":0.49253731966018677,"y":0.7852941155433655},{"x":0.4520255923271179,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.4520255923271179,0.7661764621734619,0.49253731966018677,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43283581733703613,"y":0.7661764621734619},{"x":0.43923240900039673,"y":0.7661764621734619},{"x":0.43923240900039673,"y":0.7867646813392639},{"x":0.43283581733703613,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.43283581733703613,0.7661764621734619,0.43923240900039673,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41791045665740967,"y":0.7661764621734619},{"x":0.42430704832077026,"y":0.7661764621734619},{"x":0.42430704832077026,"y":0.7867646813392639},{"x":0.41791045665740967,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41791045665740967,0.7661764621734619,0.42430704832077026,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3837953209877014,"y":0.7661764621734619},{"x":0.40724948048591614,"y":0.7661764621734619},{"x":0.40724948048591614,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3837953209877014,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.3837953209877014,0.7661764621734619,0.40724948048591614,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3603411614894867,"y":0.7676470875740051},{"x":0.36886993050575256,"y":0.7676470875740051},{"x":0.36886993050575256,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3603411614894867,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.3603411614894867,0.7676470875740051,0.36886993050575256,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3113006353378296,"y":0.7676470875740051},{"x":0.34968018531799316,"y":0.7661764621734619},{"x":0.34968018531799316,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3113006353378296,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.3113006353378296,0.7676470875740051,0.34968018531799316,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.279317706823349,"y":0.7676470875740051},{"x":0.3027718663215637,"y":0.7676470875740051},{"x":0.3027718663215637,"y":0.7867646813392639},{"x":0.279317706823349,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.279317706823349,0.7676470875740051,0.3027718663215637,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2665245234966278,"y":0.7676470875740051},{"x":0.2750532925128937,"y":0.7676470875740051},{"x":0.2750532925128937,"y":0.7867646813392639},{"x":0.2665245234966278,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2665245234966278,0.7676470875740051,0.2750532925128937,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2238806039094925,"y":0.7676470875740051},{"x":0.25799572467803955,"y":0.7676470875740051},{"x":0.25799572467803955,"y":0.7882353067398071},{"x":0.2238806039094925,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.2238806039094925,0.7676470875740051,0.25799572467803955,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1982942372560501,"y":0.7676470875740051},{"x":0.21535180509090424,"y":0.7676470875740051},{"x":0.21535180509090424,"y":0.7882353067398071},{"x":0.1982942372560501,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1982942372560501,0.7676470875740051,0.21535180509090424,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.168443500995636,"y":0.7676470875740051},{"x":0.19402985274791718,"y":0.7676470875740051},{"x":0.19402985274791718,"y":0.7882353067398071},{"x":0.168443500995636,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.168443500995636,0.7676470875740051,0.19402985274791718,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12579956650733948,"y":0.7676470875740051},{"x":0.1492537260055542,"y":0.7676470875740051},{"x":0.1492537260055542,"y":0.7882353067398071},{"x":0.12579956650733948,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.12579956650733948,0.7676470875740051,0.1492537260055542,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8400852680206299,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8869935870170593,"y":0.7867646813392639},{"x":0.8869935870170593,"y":0.8073529601097107},{"x":0.8400852680206299,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.8400852680206299,0.7882353067398071,0.8869935870170593,0.8073529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8081023693084717,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8251599073410034,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8251599073410034,"y":0.8088235259056091},{"x":0.810234546661377,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8081023693084717,0.7882353067398071,0.8251599073410034,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739872336387634,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8038379549980164,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8059701323509216,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7761194109916687,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.7739872336387634,0.7882353067398071,0.8059701323509216,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7611940503120422,"y":0.7897058725357056},{"x":0.7697228193283081,"y":0.7897058725357056},{"x":0.7697228193283081,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7633262276649475,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7611940503120422,0.7897058725357056,0.7697228193283081,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057569026947021,"y":0.7897058725357056},{"x":0.7569296360015869,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7569296360015869,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7057569026947021,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.7057569026947021,0.7897058725357056,0.7569296360015869,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503198146820068,"y":0.7897058725357056},{"x":0.6908315420150757,"y":0.7897058725357056},{"x":0.6908315420150757,"y":0.8088235259056091},{"x":0.6503198146820068,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.6503198146820068,0.7897058725357056,0.6908315420150757,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6162046790122986,"y":0.7897058725357056},{"x":0.6332622766494751,"y":0.7897058725357056},{"x":0.6332622766494751,"y":0.8102940917015076},{"x":0.6183369159698486,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6162046790122986,0.7897058725357056,0.6332622766494751,0.8102940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5820895433425903,"y":0.7911764979362488},{"x":0.6012793183326721,"y":0.7911764979362488},{"x":0.6034114956855774,"y":0.8102940917015076},{"x":0.5820895433425903,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5820895433425903,0.7911764979362488,0.6034114956855774,0.8102940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5223880410194397,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5628997683525085,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5628997683525085,"y":0.8102940917015076},{"x":0.5223880410194397,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.5223880410194397,0.7911764979362488,0.5628997683525085,0.8102940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031982660293579,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5095948576927185,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5117270946502686,"y":0.8117647171020508},{"x":0.5031982660293579,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5031982660293579,0.7911764979362488,0.5117270946502686,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605543613433838,"y":0.7911764979362488},{"x":0.4904051125049591,"y":0.7911764979362488},{"x":0.49253731966018677,"y":0.8117647171020508},{"x":0.4605543613433838,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.4605543613433838,0.7911764979362488,0.49253731966018677,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7926470637321472},{"x":0.4541577696800232,"y":0.7911764979362488},{"x":0.4541577696800232,"y":0.8117647171020508},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.4285714328289032,0.7926470637321472,0.4541577696800232,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.415778249502182,"y":0.7926470637321472},{"x":0.42430704832077026,"y":0.7926470637321472},{"x":0.42430704832077026,"y":0.8117647171020508},{"x":0.41791045665740967,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.415778249502182,0.7926470637321472,0.42430704832077026,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38805970549583435,"y":0.7926470637321472},{"x":0.40724948048591614,"y":0.7926470637321472},{"x":0.4093816578388214,"y":0.8132352828979492},{"x":0.3901918828487396,"y":0.8132352828979492}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"واژ","boundary":[0.38805970549583435,0.7926470637321472,0.4093816578388214,0.8132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34328359365463257,"y":0.7926470637321472},{"x":0.38166311383247375,"y":0.7926470637321472},{"x":0.38166311383247375,"y":0.8132352828979492},{"x":0.34328359365463257,"y":0.8132352828979492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.34328359365463257,0.7926470637321472,0.38166311383247375,0.8132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2985074520111084,"y":0.7926470637321472},{"x":0.3347547948360443,"y":0.7926470637321472},{"x":0.3347547948360443,"y":0.8132352828979492},{"x":0.2985074520111084,"y":0.8132352828979492}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.2985074520111084,0.7926470637321472,0.3347547948360443,0.8132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2750532925128937,"y":0.7941176295280457},{"x":0.2814498841762543,"y":0.7941176295280457},{"x":0.28358209133148193,"y":0.8132352828979492},{"x":0.2750532925128937,"y":0.8132352828979492}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2750532925128937,0.7941176295280457,0.28358209133148193,0.8132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22601279616355896,"y":0.7941176295280457},{"x":0.2622601389884949,"y":0.7941176295280457},{"x":0.26439231634140015,"y":0.8132352828979492},{"x":0.22814498841762543,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"میخی","boundary":[0.22601279616355896,0.7941176295280457,0.26439231634140015,0.8132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2110874205827713,"y":0.7941176295280457},{"x":0.2174840122461319,"y":0.7941176295280457},{"x":0.21961620450019836,"y":0.8147059082984924},{"x":0.2110874205827713,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.2110874205827713,0.7941176295280457,0.21961620450019836,0.8147059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8550106883049011,"y":0.8147059082984924},{"x":0.884861409664154,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8869935870170593,"y":0.8323529362678528},{"x":0.8550106883049011,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8550106883049011,0.8147059082984924,0.8869935870170593,0.8323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7910447716712952,"y":0.8161764740943909},{"x":0.8400852680206299,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8400852680206299,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7910447716712952,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلدهی","boundary":[0.7910447716712952,0.8161764740943909,0.8400852680206299,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7441364526748657,"y":0.8161764740943909},{"x":0.7803837656974792,"y":0.8161764740943909},{"x":0.7803837656974792,"y":0.8352941274642944},{"x":0.7441364526748657,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.7441364526748657,0.8161764740943909,0.7803837656974792,0.8352941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313432693481445,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7377398610115051,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7398720979690552,"y":0.8367646932601929},{"x":0.7313432693481445,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7313432693481445,0.8176470398902893,0.7398720979690552,0.8367646932601929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.7132353186607361},{"x":0.8891258239746094,"y":0.7088235020637512},{"x":0.8891258239746094,"y":0.8352941274642944},{"x":0.12153518199920654,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.11440298229455947,0.7062353186607361,0.8941258239746094,0.8422941274642944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863539457321167,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8912580013275146,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8912580013275146,"y":0.8911764621734619},{"x":0.863539457321167,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.863539457321167,0.8691176176071167,0.8912580013275146,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251599073410034,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8911764621734619},{"x":0.8251599073410034,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8251599073410034,0.8691176176071167,0.8571428656578064,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7825160026550293,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8166311383247375,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8166311383247375,"y":0.8911764621734619},{"x":0.7825160026550293,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.7825160026550293,0.8691176176071167,0.8166311383247375,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185500860214233,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7611940503120422,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7611940503120422,"y":0.8911764621734619},{"x":0.7185500860214233,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.7185500860214233,0.8691176176071167,0.7611940503120422,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929637789726257,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7036247253417969,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7036247253417969,"y":0.8911764621734619},{"x":0.6929637789726257,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6929637789726257,0.8691176176071167,0.7036247253417969,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6588486433029175,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6865671873092651,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6865671873092651,"y":0.8911764621734619},{"x":0.6588486433029175,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.6588486433029175,0.8691176176071167,0.6865671873092651,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.611940324306488,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6481876373291016,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6481876373291016,"y":0.8911764621734619},{"x":0.611940324306488,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیا","boundary":[0.611940324306488,0.8691176176071167,0.6481876373291016,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6012793183326721,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6012793183326721,"y":0.8911764621734619},{"x":0.5927505493164062,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5927505493164062,0.8691176176071167,0.6012793183326721,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330490469932556,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5884861350059509,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5884861350059509,"y":0.8911764621734619},{"x":0.5330490469932556,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمریکای","boundary":[0.5330490469932556,0.8691176176071167,0.5884861350059509,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46908316016197205,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5095948576927185,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5095948576927185,"y":0.8911764621734619},{"x":0.46908316016197205,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.46908316016197205,0.8691176176071167,0.5095948576927185,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004263401031494,"y":0.8691176176071167},{"x":0.45628997683525085,"y":0.8691176176071167},{"x":0.45628997683525085,"y":0.8911764621734619},{"x":0.42004263401031494,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42004263401031494,0.8691176176071167,0.45628997683525085,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4029850661754608,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4115138649940491,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4115138649940491,"y":0.8911764621734619},{"x":0.4029850661754608,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4029850661754608,0.8691176176071167,0.4115138649940491,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3667377531528473,"y":0.8691176176071167},{"x":0.38805970549583435,"y":0.8691176176071167},{"x":0.38805970549583435,"y":0.8911764621734619},{"x":0.3667377531528473,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.3667377531528473,0.8691176176071167,0.38805970549583435,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3283582031726837,"y":0.8691176176071167},{"x":0.3475479781627655,"y":0.8691176176071167},{"x":0.3475479781627655,"y":0.8911764621734619},{"x":0.3283582031726837,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3283582031726837,0.8691176176071167,0.3475479781627655,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2665245234966278,"y":0.8691176176071167},{"x":0.31982943415641785,"y":0.8691176176071167},{"x":0.31982943415641785,"y":0.8911764621734619},{"x":0.2665245234966278,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.2665245234966278,0.8691176176071167,0.31982943415641785,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2046908289194107,"y":0.8691176176071167},{"x":0.24520255625247955,"y":0.8691176176071167},{"x":0.24520255625247955,"y":0.8911764621734619},{"x":0.2046908289194107,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.2046908289194107,0.8691176176071167,0.24520255625247955,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.8691176176071167},{"x":0.18763326108455658,"y":0.8691176176071167},{"x":0.18763326108455658,"y":0.8911764621734619},{"x":0.17057569324970245,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.17057569324970245,0.8691176176071167,0.18763326108455658,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12579956650733948,"y":0.8691176176071167},{"x":0.16417910158634186,"y":0.8691176176071167},{"x":0.16417910158634186,"y":0.8911764621734619},{"x":0.12579956650733948,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.12579956650733948,0.8691176176071167,0.16417910158634186,0.8911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8443496823310852,"y":0.8926470875740051},{"x":0.8869935870170593,"y":0.8926470875740051},{"x":0.8891258239746094,"y":0.9147058725357056},{"x":0.8464818596839905,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.8443496823310852,0.8926470875740051,0.8891258239746094,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7910447716712952,"y":0.8941176533699036},{"x":0.8358209133148193,"y":0.8926470875740051},{"x":0.8358209133148193,"y":0.9147058725357056},{"x":0.7910447716712952,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعظم","boundary":[0.7910447716712952,0.8941176533699036,0.8358209133148193,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746268630027771,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7825160026550293,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7825160026550293,"y":0.9147058725357056},{"x":0.746268630027771,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.746268630027771,0.8941176533699036,0.7825160026550293,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929637789726257,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7356076836585999,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7356076836585999,"y":0.9147058725357056},{"x":0.6929637789726257,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشته","boundary":[0.6929637789726257,0.8941176533699036,0.7356076836585999,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6524520516395569,"y":0.895588219165802},{"x":0.6865671873092651,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6865671873092651,"y":0.9147058725357056},{"x":0.6524520516395569,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6524520516395569,0.895588219165802,0.6865671873092651,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5820895433425903,"y":0.895588219165802},{"x":0.6481876373291016,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6481876373291016,"y":0.9161764979362488},{"x":0.5820895433425903,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است.در","boundary":[0.5820895433425903,0.895588219165802,0.6481876373291016,0.9161764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373134613037109,"y":0.895588219165802},{"x":0.5778251886367798,"y":0.895588219165802},{"x":0.5778251886367798,"y":0.9161764979362488},{"x":0.5373134613037109,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5373134613037109,0.895588219165802,0.5778251886367798,0.9161764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138592720031738,"y":0.895588219165802},{"x":0.5245202779769897,"y":0.895588219165802},{"x":0.5245202779769897,"y":0.9161764979362488},{"x":0.5138592720031738,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5138592720031738,0.895588219165802,0.5245202779769897,0.9161764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46908316016197205,"y":0.895588219165802},{"x":0.5010660886764526,"y":0.895588219165802},{"x":0.5031982660293579,"y":0.9161764979362488},{"x":0.4712153375148773,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.46908316016197205,0.895588219165802,0.5031982660293579,0.9161764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.895588219165802},{"x":0.4541577696800232,"y":0.895588219165802},{"x":0.4541577696800232,"y":0.9176470637321472},{"x":0.4285714328289032,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.4285714328289032,0.895588219165802,0.4541577696800232,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38166311383247375,"y":0.8970588445663452},{"x":0.4221748411655426,"y":0.895588219165802},{"x":0.4221748411655426,"y":0.9176470637321472},{"x":0.38166311383247375,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برده","boundary":[0.38166311383247375,0.8970588445663452,0.4221748411655426,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3411513864994049,"y":0.8970588445663452},{"x":0.37526652216911316,"y":0.8970588445663452},{"x":0.3773987293243408,"y":0.9176470637321472},{"x":0.3411513864994049,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3411513864994049,0.8970588445663452,0.3773987293243408,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304904103279114,"y":0.8970588445663452},{"x":0.33901917934417725,"y":0.8970588445663452},{"x":0.33901917934417725,"y":0.9176470637321472},{"x":0.3304904103279114,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3304904103279114,0.8970588445663452,0.33901917934417725,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30063965916633606,"y":0.8970588445663452},{"x":0.3219616115093231,"y":0.8970588445663452},{"x":0.3219616115093231,"y":0.9176470637321472},{"x":0.30063965916633606,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.30063965916633606,0.8970588445663452,0.3219616115093231,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23240938782691956,"y":0.8970588445663452},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8970588445663452},{"x":0.2857142984867096,"y":0.9176470637321472},{"x":0.23240938782691956,"y":0.9191176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بایستی","boundary":[0.23240938782691956,0.8970588445663452,0.2857142984867096,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18976545333862305,"y":0.8985294103622437},{"x":0.21535180509090424,"y":0.8985294103622437},{"x":0.21535180509090424,"y":0.9191176295280457},{"x":0.18976545333862305,"y":0.9191176295280457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزو","boundary":[0.18976545333862305,0.8985294103622437,0.21535180509090424,0.9191176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12579956650733948,"y":0.8985294103622437},{"x":0.18123666942119598,"y":0.8985294103622437},{"x":0.18123666942119598,"y":0.9191176295280457},{"x":0.12793177366256714,"y":0.9191176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.12579956650733948,0.8985294103622437,0.18123666942119598,0.9191176295280457]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12579956650733948,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8912580013275146,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8912580013275146,"y":0.9191176295280457},{"x":0.12579956650733948,"y":0.9191176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12079956650733947,0.8621176176071167,0.8962580013275147,0.9261176295280457],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/oWnBLltEZCQKKOGK.jpg","blurred":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/SMypSZGRbgKBMDAt.jpg","webpSec":"/storage/books/61acdecd3abeb127/pages/VCTVBFRAbNHXPyKE-sec.webp"},"info":{"width":469,"height":680,"margin":[0.00022119830729864807,0.00010432526364045983,0.9981071871379291,0.9986510380653775]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8528784513473511,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8805969953536987,"y":0.07352941483259201},{"x":0.8827292323112488,"y":0.0941176488995552},{"x":0.8550106883049011,"y":0.09558823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8528784513473511,0.07500000298023224,0.8827292323112488,0.0941176488995552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017057776451111,"y":0.0779411792755127},{"x":0.8422175049781799,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8443496823310852,"y":0.09705882519483566},{"x":0.8038379549980164,"y":0.09852941334247589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.8017057776451111,0.0779411792755127,0.8443496823310852,0.09705882519483566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017057776451111,"y":0.0779411792755127},{"x":0.8805969953536987,"y":0.07352941483259201},{"x":0.8827292323112488,"y":0.0941176488995552},{"x":0.8038379549980164,"y":0.09852941334247589}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7967057776451111,0.07094117927551269,0.8877292323112488,0.10111764889955521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48827293515205383,"y":0.08529412001371384},{"x":0.49253731966018677,"y":0.08529412001371384},{"x":0.49253731966018677,"y":0.09705882519483566},{"x":0.48827293515205383,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۶","boundary":[0.48827293515205383,0.08529412001371384,0.49253731966018677,0.09705882519483566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48827293515205383,"y":0.08529412001371384},{"x":0.49253731966018677,"y":0.08529412001371384},{"x":0.49253731966018677,"y":0.09705882519483566},{"x":0.48827293515205383,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.48327293515205383,0.07829412001371383,0.49753731966018677,0.10405882519483567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.08088235557079315},{"x":0.14072494208812714,"y":0.08088235557079315},{"x":0.14072494208812714,"y":0.09852941334247589},{"x":0.12153518199920654,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.12153518199920654,0.08088235557079315,0.14072494208812714,0.09852941334247589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14712153375148773,"y":0.08088235557079315},{"x":0.1918976604938507,"y":0.07941176742315292},{"x":0.19402985274791718,"y":0.09852941334247589},{"x":0.14712153375148773,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Arum","boundary":[0.14712153375148773,0.08088235557079315,0.19402985274791718,0.09852941334247589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.08088235557079315},{"x":0.1918976604938507,"y":0.07941176742315292},{"x":0.19402985274791718,"y":0.09852941334247589},{"x":0.12153518199920654,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11653518199920654,0.07388235557079315,0.19902985274791718,0.1055294133424759],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336886763572693,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8742004036903381,"y":0.12647059559822083},{"x":0.8763326406478882,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8336886763572693,"y":0.14852941036224365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاشته","boundary":[0.8336886763572693,0.12794117629528046,0.8763326406478882,0.14852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7910447716712952,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8230277299880981,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8230277299880981,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7910447716712952,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7910447716712952,0.12794117629528046,0.8230277299880981,0.14852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420042753219604,"y":0.12794117629528046},{"x":0.778251588344574,"y":0.12794117629528046},{"x":0.778251588344574,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7420042753219604,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7420042753219604,0.12794117629528046,0.778251588344574,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7292110919952393,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7377398610115051,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7398720979690552,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7292110919952393,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7292110919952393,0.12794117629528046,0.7398720979690552,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057569026947021,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7164179086685181,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7185500860214233,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7078891396522522,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7057569026947021,0.12794117629528046,0.7185500860214233,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695095896720886,"y":0.12794117629528046},{"x":0.6929637789726257,"y":0.12794117629528046},{"x":0.6929637789726257,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6695095896720886,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6695095896720886,0.12794117629528046,0.6929637789726257,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396588683128357,"y":0.12941177189350128},{"x":0.6481876373291016,"y":0.12941177189350128},{"x":0.6481876373291016,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6396588683128357,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6396588683128357,0.12941177189350128,0.6481876373291016,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5863539576530457,"y":0.12941177189350128},{"x":0.631130039691925,"y":0.12794117629528046},{"x":0.631130039691925,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5863539576530457,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریزوم","boundary":[0.5863539576530457,0.12941177189350128,0.631130039691925,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.12941177189350128},{"x":0.5756929516792297,"y":0.12941177189350128},{"x":0.5756929516792297,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5479744076728821,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5458422303199768,0.12941177189350128,0.5756929516792297,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49253731966018677,"y":0.12941177189350128},{"x":0.5394456386566162,"y":0.12941177189350128},{"x":0.5394456386566162,"y":0.1514705866575241},{"x":0.49253731966018677,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روغنی","boundary":[0.49253731966018677,0.12941177189350128,0.5394456386566162,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43283581733703613,"y":0.12941177189350128},{"x":0.47547975182533264,"y":0.12941177189350128},{"x":0.47547975182533264,"y":0.1514705866575241},{"x":0.43283581733703613,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.43283581733703613,0.12941177189350128,0.47547975182533264,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4051172733306885,"y":0.1308823525905609},{"x":0.42004263401031494,"y":0.1308823525905609},{"x":0.42004263401031494,"y":0.15294118225574493},{"x":0.40724948048591614,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4051172733306885,0.1308823525905609,0.42004263401031494,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35820895433425903,"y":0.1308823525905609},{"x":0.40085288882255554,"y":0.1308823525905609},{"x":0.40085288882255554,"y":0.15294118225574493},{"x":0.3603411614894867,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.35820895433425903,0.1308823525905609,0.40085288882255554,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3347547948360443,"y":0.1308823525905609},{"x":0.34968018531799316,"y":0.1308823525905609},{"x":0.34968018531799316,"y":0.15294118225574493},{"x":0.336887001991272,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3347547948360443,0.1308823525905609,0.34968018531799316,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30703625082969666,"y":0.1308823525905609},{"x":0.32622602581977844,"y":0.1308823525905609},{"x":0.32622602581977844,"y":0.15294118225574493},{"x":0.30703625082969666,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30703625082969666,0.1308823525905609,0.32622602581977844,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24520255625247955,"y":0.13235294818878174},{"x":0.2921108603477478,"y":0.1308823525905609},{"x":0.2921108603477478,"y":0.15294118225574493},{"x":0.24733474850654602,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.24520255625247955,0.13235294818878174,0.2921108603477478,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21961620450019836,"y":0.13235294818878174},{"x":0.22814498841762543,"y":0.13235294818878174},{"x":0.22814498841762543,"y":0.15441176295280457},{"x":0.21961620450019836,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21961620450019836,0.13235294818878174,0.22814498841762543,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16631129384040833,"y":0.13235294818878174},{"x":0.20682302117347717,"y":0.13235294818878174},{"x":0.20895522832870483,"y":0.15441176295280457},{"x":0.16631129384040833,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.16631129384040833,0.13235294818878174,0.20895522832870483,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.13235294818878174},{"x":0.15138593316078186,"y":0.13235294818878174},{"x":0.15138593316078186,"y":0.15441176295280457},{"x":0.11940298229455948,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.11940298229455948,0.13235294818878174,0.15138593316078186,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144989609718323,"y":0.15735293924808502},{"x":0.8827292323112488,"y":0.1558823585510254},{"x":0.8827292323112488,"y":0.17499999701976776},{"x":0.8144989609718323,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8144989609718323,0.15735293924808502,0.8827292323112488,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803837656974792,"y":0.15735293924808502},{"x":0.8081023693084717,"y":0.15735293924808502},{"x":0.810234546661377,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7803837656974792,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7803837656974792,0.15735293924808502,0.810234546661377,0.1764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121534943580627,"y":0.16029411554336548},{"x":0.7697228193283081,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7697228193283081,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7121534943580627,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میگیرد","boundary":[0.7121534943580627,0.16029411554336548,0.7697228193283081,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993603706359863,"y":0.16029411554336548},{"x":0.7057569026947021,"y":0.16029411554336548},{"x":0.7078891396522522,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6993603706359863,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6993603706359863,0.16029411554336548,0.7078891396522522,0.17941176891326904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.13235294818878174},{"x":0.8827292323112488,"y":0.125},{"x":0.8827292323112488,"y":0.1764705926179886},{"x":0.12153518199920654,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11440298229455947,0.12535294818878173,0.8877292323112488,0.1834705926179886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.2397058755159378},{"x":0.1364605575799942,"y":0.2397058755159378},{"x":0.1364605575799942,"y":0.2558823525905609},{"x":0.11940298229455948,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.11940298229455948,0.2397058755159378,0.1364605575799942,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2397058755159378},{"x":0.19402985274791718,"y":0.2397058755159378},{"x":0.19402985274791718,"y":0.2558823525905609},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Arum","boundary":[0.1428571492433548,0.2397058755159378,0.19402985274791718,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2046908289194107,"y":0.2397058755159378},{"x":0.2302771806716919,"y":0.2397058755159378},{"x":0.2302771806716919,"y":0.2558823525905609},{"x":0.2046908289194107,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.2046908289194107,0.2397058755159378,0.2302771806716919,0.2558823525905609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.2397058755159378},{"x":0.2302771806716919,"y":0.2397058755159378},{"x":0.2302771806716919,"y":0.2558823525905609},{"x":0.11940298229455948,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11440298229455947,0.2327058755159378,0.2352771806716919,0.2628823525905609],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8656716346740723,"y":0.2661764621734619},{"x":0.8742004036903381,"y":0.2661764621734619},{"x":0.8763326406478882,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8678038120269775,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8656716346740723,0.2661764621734619,0.8763326406478882,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931769490242004,"y":0.26764705777168274},{"x":0.8486140966415405,"y":0.2661764621734619},{"x":0.8486140966415405,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7953091859817505,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیپوری","boundary":[0.7931769490242004,0.26764705777168274,0.8486140966415405,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8208954930305481,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8805969953536987,"y":0.2852941155433655},{"x":0.8805969953536987,"y":0.3073529303073883},{"x":0.8208954930305481,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.8208954930305481,0.2867647111415863,0.8805969953536987,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654584050178528,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8081023693084717,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8081023693084717,"y":0.3073529303073883},{"x":0.7654584050178528,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7654584050178528,0.2867647111415863,0.8081023693084717,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185500860214233,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7526652216911316,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7526652216911316,"y":0.3073529303073883},{"x":0.7185500860214233,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غده","boundary":[0.7185500860214233,0.2867647111415863,0.7526652216911316,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6673774123191833,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.6673774123191833,0.2867647111415863,0.7142857313156128,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6524520516395569,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6609808206558228,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6609808206558228,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6524520516395569,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6524520516395569,0.2867647111415863,0.6609808206558228,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6140725016593933,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6439232230186462,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6439232230186462,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6140725016593933,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.6140725016593933,0.2867647111415863,0.6439232230186462,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5906183123588562,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5991471409797668,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5991471409797668,"y":0.30882352590560913},{"x":0.5906183123588562,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5906183123588562,0.28823530673980713,0.5991471409797668,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692963600158691,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5820895433425903,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5820895433425903,"y":0.30882352590560913},{"x":0.5692963600158691,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5692963600158691,0.28823530673980713,0.5820895433425903,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526652455329895,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5607675909996033,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5607675909996033,"y":0.30882352590560913},{"x":0.526652455329895,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.526652455329895,0.28823530673980713,0.5607675909996033,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49893391132354736,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5159914493560791,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5159914493560791,"y":0.30882352590560913},{"x":0.49893391132354736,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.49893391132354736,0.28823530673980713,0.5159914493560791,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47547975182533264,"y":0.28823530673980713},{"x":0.48614072799682617,"y":0.28823530673980713},{"x":0.48614072799682617,"y":0.30882352590560913},{"x":0.47547975182533264,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.47547975182533264,0.28823530673980713,0.48614072799682617,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.415778249502182,"y":0.28823530673980713},{"x":0.46268656849861145,"y":0.28823530673980713},{"x":0.46268656849861145,"y":0.30882352590560913},{"x":0.415778249502182,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.415778249502182,0.28823530673980713,0.46268656849861145,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36886993050575256,"y":0.28823530673980713},{"x":0.4051172733306885,"y":0.28823530673980713},{"x":0.4051172733306885,"y":0.31029412150382996},{"x":0.36886993050575256,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"افعی","boundary":[0.36886993050575256,0.28823530673980713,0.4051172733306885,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304904103279114,"y":0.28823530673980713},{"x":0.3539445698261261,"y":0.28823530673980713},{"x":0.3539445698261261,"y":0.31029412150382996},{"x":0.3304904103279114,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3304904103279114,0.28823530673980713,0.3539445698261261,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28997868299484253,"y":0.28823530673980713},{"x":0.3155650198459625,"y":0.28823530673980713},{"x":0.3155650198459625,"y":0.31029412150382996},{"x":0.28997868299484253,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.28997868299484253,0.28823530673980713,0.3155650198459625,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24307036399841309,"y":0.28823530673980713},{"x":0.2750532925128937,"y":0.28823530673980713},{"x":0.2750532925128937,"y":0.31029412150382996},{"x":0.24307036399841309,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.24307036399841309,0.28823530673980713,0.2750532925128937,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21535180509090424,"y":0.28823530673980713},{"x":0.22814498841762543,"y":0.28823530673980713},{"x":0.22814498841762543,"y":0.31029412150382996},{"x":0.21535180509090424,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21535180509090424,0.28823530673980713,0.22814498841762543,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18336887657642365,"y":0.28823530673980713},{"x":0.2046908289194107,"y":0.28823530673980713},{"x":0.2046908289194107,"y":0.31029412150382996},{"x":0.18336887657642365,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.18336887657642365,0.28823530673980713,0.2046908289194107,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.168443500995636,"y":0.28823530673980713},{"x":0.17697228491306305,"y":0.28823530673980713},{"x":0.17697228491306305,"y":0.31029412150382996},{"x":0.168443500995636,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.168443500995636,0.28823530673980713,0.17697228491306305,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.28970587253570557},{"x":0.15991471707820892,"y":0.28970587253570557},{"x":0.15991471707820892,"y":0.31029412150382996},{"x":0.11940298229455948,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.11940298229455948,0.28970587253570557,0.15991471707820892,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8379530906677246,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8784648180007935,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8784648180007935,"y":0.3338235318660736},{"x":0.8379530906677246,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.8379530906677246,0.3132352828979492,0.8784648180007935,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778251588344574,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8251599073410034,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8251599073410034,"y":0.3338235318660736},{"x":0.778251588344574,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.778251588344574,0.3132352828979492,0.8251599073410034,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547974586486816,"y":0.31470587849617004},{"x":0.7633262276649475,"y":0.31470587849617004},{"x":0.7633262276649475,"y":0.3338235318660736},{"x":0.7547974586486816,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7547974586486816,0.31470587849617004,0.7633262276649475,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078891396522522,"y":0.31470587849617004},{"x":0.7505330443382263,"y":0.31470587849617004},{"x":0.7505330443382263,"y":0.3338235318660736},{"x":0.7078891396522522,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.7078891396522522,0.31470587849617004,0.7505330443382263,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503198146820068,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6929637789726257,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6929637789726257,"y":0.3338235318660736},{"x":0.6503198146820068,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.6503198146820068,0.31470587849617004,0.6929637789726257,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289978623390198,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6353944540023804,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6353944540023804,"y":0.3338235318660736},{"x":0.6289978623390198,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6289978623390198,0.31470587849617004,0.6353944540023804,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5863539576530457,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6226012706756592,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6226012706756592,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5863539576530457,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پهنگ","boundary":[0.5863539576530457,0.31470587849617004,0.6226012706756592,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287846326828003,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5692963600158691,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5692963600158691,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5287846326828003,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5287846326828003,0.31470587849617004,0.5692963600158691,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45628997683525085,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5181236863136292,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5181236863136292,"y":0.3338235318660736},{"x":0.45628997683525085,"y":0.33529412746429443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیرکمانی","boundary":[0.45628997683525085,0.31470587849617004,0.5181236863136292,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43923240900039673,"y":0.31470587849617004},{"x":0.447761207818985,"y":0.31470587849617004},{"x":0.447761207818985,"y":0.33529412746429443},{"x":0.43923240900039673,"y":0.33529412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43923240900039673,0.31470587849617004,0.447761207818985,0.33529412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004263401031494,"y":0.31470587849617004},{"x":0.43070361018180847,"y":0.31470587849617004},{"x":0.43070361018180847,"y":0.33529412746429443},{"x":0.42004263401031494,"y":0.33529412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.42004263401031494,0.31470587849617004,0.43070361018180847,0.33529412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539445698261261,"y":0.31470587849617004},{"x":0.4093816578388214,"y":0.31470587849617004},{"x":0.4093816578388214,"y":0.33529412746429443},{"x":0.3539445698261261,"y":0.33529412746429443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تبرزینی","boundary":[0.3539445698261261,0.31470587849617004,0.4093816578388214,0.33529412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33262258768081665,"y":0.31617647409439087},{"x":0.3411513864994049,"y":0.31617647409439087},{"x":0.3411513864994049,"y":0.33529412746429443},{"x":0.33262258768081665,"y":0.33529412746429443}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33262258768081665,0.31617647409439087,0.3411513864994049,0.33529412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2814498841762543,"y":0.31617647409439087},{"x":0.31982943415641785,"y":0.31617647409439087},{"x":0.31982943415641785,"y":0.33529412746429443},{"x":0.2814498841762543,"y":0.33529412746429443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.2814498841762543,0.31617647409439087,0.31982943415641785,0.33529412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20255863666534424,"y":0.31617647409439087},{"x":0.26439231634140015,"y":0.31617647409439087},{"x":0.26439231634140015,"y":0.33529412746429443},{"x":0.20255863666534424,"y":0.33529412746429443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمبرگها","boundary":[0.20255863666534424,0.31617647409439087,0.26439231634140015,0.33529412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15778250992298126,"y":0.31617647409439087},{"x":0.18763326108455658,"y":0.31617647409439087},{"x":0.18763326108455658,"y":0.33676469326019287},{"x":0.15778250992298126,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.15778250992298126,0.31617647409439087,0.18763326108455658,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1364605575799942,"y":0.31617647409439087},{"x":0.15351812541484833,"y":0.31617647409439087},{"x":0.15351812541484833,"y":0.33676469326019287},{"x":0.1364605575799942,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.1364605575799942,0.31617647409439087,0.15351812541484833,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.31617647409439087},{"x":0.12579956650733948,"y":0.31617647409439087},{"x":0.12579956650733948,"y":0.33676469326019287},{"x":0.11727079004049301,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11727079004049301,0.31617647409439087,0.12579956650733948,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8358209133148193,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8784648180007935,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8784648180007935,"y":0.3602941036224365},{"x":0.8358209133148193,"y":0.3602941036224365}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غلافی","boundary":[0.8358209133148193,0.3397058844566345,0.8784648180007935,0.3602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931769490242004,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8187633156776428,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8187633156776428,"y":0.3602941036224365},{"x":0.7931769490242004,"y":0.3602941036224365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7931769490242004,0.3397058844566345,0.8187633156776428,0.3602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675906419754028,"y":0.3397058844566345},{"x":0.778251588344574,"y":0.3397058844566345},{"x":0.778251588344574,"y":0.3602941036224365},{"x":0.7675906419754028,"y":0.3602941036224365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7675906419754028,0.3397058844566345,0.778251588344574,0.3602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100213170051575,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7526652216911316,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7526652216911316,"y":0.3602941036224365},{"x":0.7100213170051575,"y":0.3602941036224365}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7100213170051575,0.3397058844566345,0.7526652216911316,0.3602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6801705956459045,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7057569026947021,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7057569026947021,"y":0.3602941036224365},{"x":0.6801705956459045,"y":0.3602941036224365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6801705956459045,0.3397058844566345,0.7057569026947021,0.3602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204690933227539,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6673774123191833,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6673774123191833,"y":0.3602941036224365},{"x":0.6204690933227539,"y":0.3602941036224365}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.6204690933227539,0.3397058844566345,0.6673774123191833,0.3602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012793183326721,"y":0.34117648005485535},{"x":0.609808087348938,"y":0.34117648005485535},{"x":0.609808087348938,"y":0.36176469922065735},{"x":0.6012793183326721,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6012793183326721,0.34117648005485535,0.609808087348938,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5927505493164062,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5927505493164062,"y":0.36176469922065735},{"x":0.5458422303199768,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.5458422303199768,0.34117648005485535,0.5927505493164062,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4968017041683197,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5373134613037109,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5373134613037109,"y":0.36176469922065735},{"x":0.4968017041683197,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.4968017041683197,0.34117648005485535,0.5373134613037109,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46908316016197205,"y":0.34117648005485535},{"x":0.48614072799682617,"y":0.34117648005485535},{"x":0.48614072799682617,"y":0.36176469922065735},{"x":0.46908316016197205,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46908316016197205,0.34117648005485535,0.48614072799682617,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42643922567367554,"y":0.34117648005485535},{"x":0.4605543613433838,"y":0.34117648005485535},{"x":0.4605543613433838,"y":0.36176469922065735},{"x":0.42643922567367554,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.42643922567367554,0.34117648005485535,0.4605543613433838,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4029850661754608,"y":0.34117648005485535},{"x":0.42004263401031494,"y":0.34117648005485535},{"x":0.42004263401031494,"y":0.36176469922065735},{"x":0.4029850661754608,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4029850661754608,0.34117648005485535,0.42004263401031494,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34968018531799316,"y":0.34117648005485535},{"x":0.39445629715919495,"y":0.34117648005485535},{"x":0.39445629715919495,"y":0.36176469922065735},{"x":0.34968018531799316,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.34968018531799316,0.34117648005485535,0.39445629715919495,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33262258768081665,"y":0.34117648005485535},{"x":0.3411513864994049,"y":0.34117648005485535},{"x":0.3411513864994049,"y":0.36176469922065735},{"x":0.33262258768081665,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33262258768081665,0.34117648005485535,0.3411513864994049,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28784647583961487,"y":0.34117648005485535},{"x":0.32622602581977844,"y":0.34117648005485535},{"x":0.32622602581977844,"y":0.36176469922065735},{"x":0.28784647583961487,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.28784647583961487,0.34117648005485535,0.32622602581977844,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2558635473251343,"y":0.3426470458507538},{"x":0.27078890800476074,"y":0.3426470458507538},{"x":0.27078890800476074,"y":0.36176469922065735},{"x":0.2558635473251343,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2558635473251343,0.3426470458507538,0.27078890800476074,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2174840122461319,"y":0.3426470458507538},{"x":0.24733474850654602,"y":0.3426470458507538},{"x":0.24733474850654602,"y":0.36176469922065735},{"x":0.2174840122461319,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.2174840122461319,0.3426470458507538,0.24733474850654602,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20682302117347717,"y":0.3426470458507538},{"x":0.21535180509090424,"y":0.3426470458507538},{"x":0.21535180509090424,"y":0.36176469922065735},{"x":0.20682302117347717,"y":0.36176469922065735}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.20682302117347717,0.3426470458507538,0.21535180509090424,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12579956650733948,"y":0.3426470458507538},{"x":0.1918976604938507,"y":0.34117648005485535},{"x":0.1918976604938507,"y":0.36176469922065735},{"x":0.12579956650733948,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنارههای","boundary":[0.12579956650733948,0.3426470458507538,0.1918976604938507,0.36176469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8464818596839905,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8805969953536987,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8805969953536987,"y":0.38823530077934265},{"x":0.8464818596839905,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.8464818596839905,0.36617645621299744,0.8805969953536987,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038379549980164,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8400852680206299,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8400852680206299,"y":0.38823530077934265},{"x":0.8038379549980164,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجزا","boundary":[0.8038379549980164,0.36617645621299744,0.8400852680206299,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7910447716712952,"y":0.36617645621299744},{"x":0.799573540687561,"y":0.36617645621299744},{"x":0.799573540687561,"y":0.38823530077934265},{"x":0.7910447716712952,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7910447716712952,0.36617645621299744,0.799573540687561,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420042753219604,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7846481800079346,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7846481800079346,"y":0.38823530077934265},{"x":0.7420042753219604,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.7420042753219604,0.36764705181121826,0.7846481800079346,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.36764705181121826},{"x":0.727078914642334,"y":0.36764705181121826},{"x":0.727078914642334,"y":0.38823530077934265},{"x":0.6844349503517151,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.6844349503517151,0.36764705181121826,0.727078914642334,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460554599761963,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6780383586883545,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6780383586883545,"y":0.38823530077934265},{"x":0.6460554599761963,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.6460554599761963,0.36764705181121826,0.6780383586883545,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012793183326721,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6375266313552856,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6375266313552856,"y":0.38823530077934265},{"x":0.6012793183326721,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.6012793183326721,0.36764705181121826,0.6375266313552856,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373134613037109,"y":0.36764705181121826},{"x":0.5906183123588562,"y":0.36764705181121826},{"x":0.5906183123588562,"y":0.38823530077934265},{"x":0.5373134613037109,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تانیزه","boundary":[0.5373134613037109,0.36764705181121826,0.5906183123588562,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5223880410194397,"y":0.36764705181121826},{"x":0.5373134613037109,"y":0.36764705181121826},{"x":0.5373134613037109,"y":0.38823530077934265},{"x":0.5223880410194397,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5223880410194397,0.36764705181121826,0.5373134613037109,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4968017041683197,"y":0.36764705181121826},{"x":0.505330502986908,"y":0.36764705181121826},{"x":0.505330502986908,"y":0.38823530077934265},{"x":0.4968017041683197,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4968017041683197,0.36764705181121826,0.505330502986908,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447761207818985,"y":0.36764705181121826},{"x":0.48827293515205383,"y":0.36764705181121826},{"x":0.48827293515205383,"y":0.38823530077934265},{"x":0.447761207818985,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.447761207818985,0.36764705181121826,0.48827293515205383,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43283581733703613,"y":0.36764705181121826},{"x":0.4413646161556244,"y":0.36764705181121826},{"x":0.4413646161556244,"y":0.38823530077934265},{"x":0.43283581733703613,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.43283581733703613,0.36764705181121826,0.4413646161556244,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40085288882255554,"y":0.36764705181121826},{"x":0.42430704832077026,"y":0.36764705181121826},{"x":0.42430704832077026,"y":0.38823530077934265},{"x":0.40085288882255554,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40085288882255554,0.36764705181121826,0.42430704832077026,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539445698261261,"y":0.36764705181121826},{"x":0.3901918828487396,"y":0.36764705181121826},{"x":0.3901918828487396,"y":0.38823530077934265},{"x":0.3539445698261261,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.3539445698261261,0.36764705181121826,0.3901918828487396,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29424306750297546,"y":0.36764705181121826},{"x":0.3411513864994049,"y":0.36764705181121826},{"x":0.3411513864994049,"y":0.3897058963775635},{"x":0.29424306750297546,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.29424306750297546,0.36764705181121826,0.3411513864994049,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2665245234966278,"y":0.36764705181121826},{"x":0.2750532925128937,"y":0.36764705181121826},{"x":0.2750532925128937,"y":0.3897058963775635},{"x":0.2665245234966278,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2665245234966278,0.36764705181121826,0.2750532925128937,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2046908289194107,"y":0.36764705181121826},{"x":0.2558635473251343,"y":0.36764705181121826},{"x":0.2558635473251343,"y":0.3897058963775635},{"x":0.2046908289194107,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمابیش","boundary":[0.2046908289194107,0.36764705181121826,0.2558635473251343,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16631129384040833,"y":0.3691176474094391},{"x":0.18976545333862305,"y":0.3691176474094391},{"x":0.18976545333862305,"y":0.3897058963775635},{"x":0.16631129384040833,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16631129384040833,0.3691176474094391,0.18976545333862305,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.3691176474094391},{"x":0.1556503176689148,"y":0.3691176474094391},{"x":0.1556503176689148,"y":0.3897058963775635},{"x":0.12153518199920654,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.12153518199920654,0.3691176474094391,0.1556503176689148,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831556499004364,"y":0.39411765336990356},{"x":0.8805969953536987,"y":0.39411765336990356},{"x":0.8805969953536987,"y":0.41323530673980713},{"x":0.831556499004364,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرونی","boundary":[0.831556499004364,0.39411765336990356,0.8805969953536987,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7846481800079346,"y":0.39411765336990356},{"x":0.8187633156776428,"y":0.39411765336990356},{"x":0.8187633156776428,"y":0.41323530673980713},{"x":0.7846481800079346,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.7846481800079346,0.39411765336990356,0.8187633156776428,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7633262276649475,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7718549966812134,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7718549966812134,"y":0.41323530673980713},{"x":0.7633262276649475,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7633262276649475,0.39411765336990356,0.7718549966812134,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7249466776847839,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7569296360015869,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7569296360015869,"y":0.41323530673980713},{"x":0.7249466776847839,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.7249466776847839,0.39411765336990356,0.7569296360015869,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695095896720886,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41323530673980713},{"x":0.6695095896720886,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.6695095896720886,0.39411765336990356,0.7142857313156128,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6524520516395569,"y":0.39411765336990356},{"x":0.663112998008728,"y":0.39411765336990356},{"x":0.663112998008728,"y":0.41323530673980713},{"x":0.6524520516395569,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6524520516395569,0.39411765336990356,0.663112998008728,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012793183326721,"y":0.39411765336990356},{"x":0.6396588683128357,"y":0.39411765336990356},{"x":0.6396588683128357,"y":0.41323530673980713},{"x":0.6012793183326721,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.6012793183326721,0.39411765336990356,0.6396588683128357,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735607743263245,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5884861350059509,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5884861350059509,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5735607743263245,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5735607743263245,0.39411765336990356,0.5884861350059509,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373134613037109,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5671641826629639,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5671641826629639,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5373134613037109,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5373134613037109,0.39411765336990356,0.5671641826629639,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159914493560791,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5309168696403503,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5309168696403503,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5159914493560791,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5159914493560791,0.39411765336990356,0.5309168696403503,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46268656849861145,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5074626803398132,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5074626803398132,"y":0.41323530673980713},{"x":0.46268656849861145,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.46268656849861145,0.39411765336990356,0.5074626803398132,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.415778249502182,"y":0.39411765336990356},{"x":0.447761207818985,"y":0.39411765336990356},{"x":0.447761207818985,"y":0.41323530673980713},{"x":0.415778249502182,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.415778249502182,0.39411765336990356,0.447761207818985,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3603411614894867,"y":0.39411765336990356},{"x":0.3965884745121002,"y":0.39411765336990356},{"x":0.3965884745121002,"y":0.41323530673980713},{"x":0.3603411614894867,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.3603411614894867,0.39411765336990356,0.3965884745121002,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3113006353378296,"y":0.39411765336990356},{"x":0.35181236267089844,"y":0.39411765336990356},{"x":0.35181236267089844,"y":0.41323530673980713},{"x":0.3113006353378296,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.3113006353378296,0.39411765336990356,0.35181236267089844,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601279318332672,"y":0.39411765336990356},{"x":0.29424306750297546,"y":0.39411765336990356},{"x":0.29424306750297546,"y":0.41323530673980713},{"x":0.2601279318332672,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.2601279318332672,0.39411765336990356,0.29424306750297546,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24946695566177368,"y":0.39411765336990356},{"x":0.25799572467803955,"y":0.39411765336990356},{"x":0.25799572467803955,"y":0.41323530673980713},{"x":0.24946695566177368,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24946695566177368,0.39411765336990356,0.25799572467803955,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19616204500198364,"y":0.39411765336990356},{"x":0.23880596458911896,"y":0.39411765336990356},{"x":0.23880596458911896,"y":0.41323530673980713},{"x":0.19616204500198364,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.19616204500198364,0.39411765336990356,0.23880596458911896,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15138593316078186,"y":0.39411765336990356},{"x":0.18763326108455658,"y":0.39411765336990356},{"x":0.18763326108455658,"y":0.41323530673980713},{"x":0.15138593316078186,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.15138593316078186,0.39411765336990356,0.18763326108455658,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.39411765336990356},{"x":0.14072494208812714,"y":0.39411765336990356},{"x":0.14072494208812714,"y":0.41323530673980713},{"x":0.11940298229455948,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.11940298229455948,0.39411765336990356,0.14072494208812714,0.41323530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422175049781799,"y":0.4176470637321472},{"x":0.8784648180007935,"y":0.4176470637321472},{"x":0.8784648180007935,"y":0.4382352828979492},{"x":0.8422175049781799,"y":0.4382352828979492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاصل","boundary":[0.8422175049781799,0.4176470637321472,0.8784648180007935,0.4382352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7974413633346558,"y":0.4176470637321472},{"x":0.8251599073410034,"y":0.4176470637321472},{"x":0.8251599073410034,"y":0.4382352828979492},{"x":0.7974413633346558,"y":0.4382352828979492}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7974413633346558,0.4176470637321472,0.8251599073410034,0.4382352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420042753219604,"y":0.41911765933036804},{"x":0.778251588344574,"y":0.41911765933036804},{"x":0.778251588344574,"y":0.4382352828979492},{"x":0.7420042753219604,"y":0.4382352828979492}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.7420042753219604,0.41911765933036804,0.778251588344574,0.4382352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865671873092651,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7313432693481445,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7313432693481445,"y":0.43970587849617004},{"x":0.6865671873092651,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.6865671873092651,0.41911765933036804,0.7313432693481445,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332622766494751,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6673774123191833,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6673774123191833,"y":0.43970587849617004},{"x":0.6332622766494751,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6332622766494751,0.41911765933036804,0.6673774123191833,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6162046790122986,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6247334480285645,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6247334480285645,"y":0.43970587849617004},{"x":0.6162046790122986,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6162046790122986,0.41911765933036804,0.6247334480285645,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5906183123588562,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6055437326431274,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6055437326431274,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5906183123588562,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.5906183123588562,0.41911765933036804,0.6055437326431274,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5778251886367798,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5863539576530457,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5863539576530457,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5778251886367798,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5778251886367798,0.41911765933036804,0.5863539576530457,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287846326828003,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5607675909996033,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5607675909996033,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5287846326828003,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.5287846326828003,0.41911765933036804,0.5607675909996033,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46908316016197205,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5117270946502686,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5117270946502686,"y":0.43970587849617004},{"x":0.46908316016197205,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.46908316016197205,0.41911765933036804,0.5117270946502686,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4349680244922638,"y":0.41911765933036804},{"x":0.4520255923271179,"y":0.41911765933036804},{"x":0.4520255923271179,"y":0.44117647409439087},{"x":0.4349680244922638,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.4349680244922638,0.41911765933036804,0.4520255923271179,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004263401031494,"y":0.4205882251262665},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4205882251262665},{"x":0.4285714328289032,"y":0.44117647409439087},{"x":0.42004263401031494,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42004263401031494,0.4205882251262665,0.4285714328289032,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36886993050575256,"y":0.4205882251262665},{"x":0.415778249502182,"y":0.41911765933036804},{"x":0.415778249502182,"y":0.43970587849617004},{"x":0.36886993050575256,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"زائده","boundary":[0.36886993050575256,0.4205882251262665,0.415778249502182,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32622602581977844,"y":0.4205882251262665},{"x":0.36460554599761963,"y":0.4205882251262665},{"x":0.36460554599761963,"y":0.44117647409439087},{"x":0.32622602581977844,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بیگل","boundary":[0.32622602581977844,0.4205882251262665,0.36460554599761963,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30703625082969666,"y":0.4205882251262665},{"x":0.3155650198459625,"y":0.4205882251262665},{"x":0.3155650198459625,"y":0.44117647409439087},{"x":0.30703625082969666,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.30703625082969666,0.4205882251262665,0.3155650198459625,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2558635473251343,"y":0.4205882251262665},{"x":0.2985074520111084,"y":0.4205882251262665},{"x":0.2985074520111084,"y":0.44117647409439087},{"x":0.2558635473251343,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.2558635473251343,0.4205882251262665,0.2985074520111084,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2046908289194107,"y":0.4205882251262665},{"x":0.23880596458911896,"y":0.4205882251262665},{"x":0.23880596458911896,"y":0.44117647409439087},{"x":0.2046908289194107,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقیم","boundary":[0.2046908289194107,0.4205882251262665,0.23880596458911896,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1855010688304901,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19402985274791718,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19402985274791718,"y":0.44117647409439087},{"x":0.1855010688304901,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1855010688304901,0.4205882251262665,0.19402985274791718,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14072494208812714,"y":0.4205882251262665},{"x":0.17910447716712952,"y":0.4205882251262665},{"x":0.17910447716712952,"y":0.44117647409439087},{"x":0.14072494208812714,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.14072494208812714,0.4205882251262665,0.17910447716712952,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12579956650733948,"y":0.4220588207244873},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4220588207244873},{"x":0.1428571492433548,"y":0.44117647409439087},{"x":0.12579956650733948,"y":0.44117647409439087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.12579956650733948,0.4220588207244873,0.1428571492433548,0.44117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.44558823108673096},{"x":0.8784648180007935,"y":0.44558823108673096},{"x":0.8784648180007935,"y":0.46617648005485535},{"x":0.8571428656578064,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8571428656578064,0.44558823108673096,0.8784648180007935,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8059701323509216,"y":0.44558823108673096},{"x":0.8528784513473511,"y":0.44558823108673096},{"x":0.8528784513473511,"y":0.46617648005485535},{"x":0.8059701323509216,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.8059701323509216,0.44558823108673096,0.8528784513473511,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697228193283081,"y":0.44558823108673096},{"x":0.799573540687561,"y":0.44558823108673096},{"x":0.799573540687561,"y":0.46617648005485535},{"x":0.7697228193283081,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7697228193283081,0.44558823108673096,0.799573540687561,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7206823229789734,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7590618133544922,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7590618133544922,"y":0.46617648005485535},{"x":0.7206823229789734,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.7206823229789734,0.44558823108673096,0.7590618133544922,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6716417670249939,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46617648005485535},{"x":0.6716417670249939,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.6716417670249939,0.44558823108673096,0.7142857313156128,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6183369159698486,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6545842289924622,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6545842289924622,"y":0.46617648005485535},{"x":0.6183369159698486,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6183369159698486,0.44558823108673096,0.6545842289924622,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6076759099960327,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6162046790122986,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6162046790122986,"y":0.46617648005485535},{"x":0.6076759099960327,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6076759099960327,0.44558823108673096,0.6162046790122986,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842217206954956,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5991471409797668,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5991471409797668,"y":0.46617648005485535},{"x":0.5842217206954956,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.5842217206954956,0.44558823108673096,0.5991471409797668,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692963600158691,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5778251886367798,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5778251886367798,"y":0.46617648005485535},{"x":0.5692963600158691,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5692963600158691,0.44558823108673096,0.5778251886367798,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4968017041683197,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5607675909996033,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5607675909996033,"y":0.46617648005485535},{"x":0.4968017041683197,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.4968017041683197,0.44558823108673096,0.5607675909996033,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4669509530067444,"y":0.44558823108673096},{"x":0.48827293515205383,"y":0.44558823108673096},{"x":0.48827293515205383,"y":0.46617648005485535},{"x":0.4669509530067444,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4669509530067444,0.44558823108673096,0.48827293515205383,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.415778249502182,"y":0.44558823108673096},{"x":0.4541577696800232,"y":0.44558823108673096},{"x":0.4541577696800232,"y":0.46617648005485535},{"x":0.415778249502182,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.415778249502182,0.44558823108673096,0.4541577696800232,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36460554599761963,"y":0.44558823108673096},{"x":0.40085288882255554,"y":0.44558823108673096},{"x":0.40085288882255554,"y":0.46617648005485535},{"x":0.36460554599761963,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.36460554599761963,0.44558823108673096,0.40085288882255554,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31343284249305725,"y":0.44558823108673096},{"x":0.35820895433425903,"y":0.44558823108673096},{"x":0.35820895433425903,"y":0.46617648005485535},{"x":0.31343284249305725,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.31343284249305725,0.44558823108673096,0.35820895433425903,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.279317706823349,"y":0.44558823108673096},{"x":0.2963752746582031,"y":0.44558823108673096},{"x":0.2963752746582031,"y":0.46617648005485535},{"x":0.279317706823349,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.279317706823349,0.44558823108673096,0.2963752746582031,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2238806039094925,"y":0.44558823108673096},{"x":0.2665245234966278,"y":0.44558823108673096},{"x":0.2665245234966278,"y":0.46617648005485535},{"x":0.2238806039094925,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.2238806039094925,0.44558823108673096,0.2665245234966278,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17484009265899658,"y":0.44558823108673096},{"x":0.20895522832870483,"y":0.44558823108673096},{"x":0.20895522832870483,"y":0.46617648005485535},{"x":0.17484009265899658,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.17484009265899658,0.44558823108673096,0.20895522832870483,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1556503176689148,"y":0.44558823108673096},{"x":0.16417910158634186,"y":0.44558823108673096},{"x":0.16417910158634186,"y":0.46617648005485535},{"x":0.1556503176689148,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1556503176689148,0.44558823108673096,0.16417910158634186,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.44558823108673096},{"x":0.14712153375148773,"y":0.44558823108673096},{"x":0.14712153375148773,"y":0.46617648005485535},{"x":0.11727079004049301,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.11727079004049301,0.44558823108673096,0.14712153375148773,0.46617648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863539457321167,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8805969953536987,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8805969953536987,"y":0.49264705181121826},{"x":0.863539457321167,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.863539457321167,0.47205883264541626,0.8805969953536987,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038379549980164,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8443496823310852,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8443496823310852,"y":0.49264705181121826},{"x":0.8038379549980164,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.8038379549980164,0.47205883264541626,0.8443496823310852,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7825160026550293,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7910447716712952,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7910447716712952,"y":0.49264705181121826},{"x":0.7825160026550293,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7825160026550293,0.47205883264541626,0.7910447716712952,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746268630027771,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7761194109916687,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7761194109916687,"y":0.49264705181121826},{"x":0.746268630027771,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.746268630027771,0.47205883264541626,0.7761194109916687,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228145003318787,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7377398610115051,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7377398610115051,"y":0.49264705181121826},{"x":0.7228145003318787,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7228145003318787,0.47205883264541626,0.7377398610115051,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759061813354492,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7036247253417969,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7036247253417969,"y":0.49264705181121826},{"x":0.6759061813354492,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6759061813354492,0.47205883264541626,0.7036247253417969,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663112998008728,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6695095896720886,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6695095896720886,"y":0.49264705181121826},{"x":0.663112998008728,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.663112998008728,0.47205883264541626,0.6695095896720886,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6140725016593933,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6567164063453674,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6567164063453674,"y":0.49264705181121826},{"x":0.6140725016593933,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6140725016593933,0.47205883264541626,0.6567164063453674,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5628997683525085,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6055437326431274,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6055437326431274,"y":0.49264705181121826},{"x":0.5628997683525085,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5628997683525085,0.47205883264541626,0.6055437326431274,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5415778160095215,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5501065850257874,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5501065850257874,"y":0.49264705181121826},{"x":0.5415778160095215,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5415778160095215,0.47205883264541626,0.5501065850257874,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4776119291782379,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5309168696403503,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5309168696403503,"y":0.49264705181121826},{"x":0.4776119291782379,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.4776119291782379,0.47205883264541626,0.5309168696403503,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44989338517189026,"y":0.47205883264541626},{"x":0.4669509530067444,"y":0.47205883264541626},{"x":0.4669509530067444,"y":0.49264705181121826},{"x":0.44989338517189026,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44989338517189026,0.47205883264541626,0.4669509530067444,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40085288882255554,"y":0.47205883264541626},{"x":0.4413646161556244,"y":0.47205883264541626},{"x":0.4413646161556244,"y":0.49264705181121826},{"x":0.40085288882255554,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.40085288882255554,0.47205883264541626,0.4413646161556244,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3773987293243408,"y":0.47205883264541626},{"x":0.3837953209877014,"y":0.47205883264541626},{"x":0.3837953209877014,"y":0.49264705181121826},{"x":0.3773987293243408,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.3773987293243408,0.47205883264541626,0.3837953209877014,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35820895433425903,"y":0.47205883264541626},{"x":0.3667377531528473,"y":0.47205883264541626},{"x":0.3667377531528473,"y":0.49264705181121826},{"x":0.35820895433425903,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.35820895433425903,0.47205883264541626,0.3667377531528473,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304904103279114,"y":0.47205883264541626},{"x":0.34541577100753784,"y":0.47205883264541626},{"x":0.34541577100753784,"y":0.49264705181121826},{"x":0.3304904103279114,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.3304904103279114,0.47205883264541626,0.34541577100753784,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622601389884949,"y":0.47205883264541626},{"x":0.3240938186645508,"y":0.47205883264541626},{"x":0.3240938186645508,"y":0.49264705181121826},{"x":0.2622601389884949,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.2622601389884949,0.47205883264541626,0.3240938186645508,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24093817174434662,"y":0.47205883264541626},{"x":0.24946695566177368,"y":0.47205883264541626},{"x":0.24946695566177368,"y":0.49264705181121826},{"x":0.24093817174434662,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.24093817174434662,0.47205883264541626,0.24946695566177368,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17270788550376892,"y":0.47205883264541626},{"x":0.23240938782691956,"y":0.47205883264541626},{"x":0.23240938782691956,"y":0.49264705181121826},{"x":0.17270788550376892,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حجرهای","boundary":[0.17270788550376892,0.47205883264541626,0.23240938782691956,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15991471707820892,"y":0.47205883264541626},{"x":0.168443500995636,"y":0.47205883264541626},{"x":0.168443500995636,"y":0.49264705181121826},{"x":0.15991471707820892,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15991471707820892,0.47205883264541626,0.168443500995636,0.49264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.47205883264541626},{"x":0.15138593316078186,"y":0.47205883264541626},{"x":0.15138593316078186,"y":0.49264705181121826},{"x":0.11727079004049301,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.11727079004049301,0.47205883264541626,0.15138593316078186,0.49264705181121826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11513859033584595,"y":0.26764705777168274},{"x":0.8805969953536987,"y":0.26323530077934265},{"x":0.8827292323112488,"y":0.49264705181121826},{"x":0.11727079004049301,"y":0.4955882430076599}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11013859033584594,0.26064705777168273,0.8877292323112488,0.49964705181121827],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7825160026550293,"y":0.5},{"x":0.8294243216514587,"y":0.5},{"x":0.8272920846939087,"y":0.5191176533699036},{"x":0.7825160026550293,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محتوی","boundary":[0.7825160026550293,0.5,0.8272920846939087,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7590618133544922,"y":0.5},{"x":0.7675906419754028,"y":0.5},{"x":0.7654584050178528,"y":0.5176470875740051},{"x":0.7590618133544922,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7590618133544922,0.5,0.7654584050178528,0.5176470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398720979690552,"y":0.5},{"x":0.748400866985321,"y":0.5},{"x":0.748400866985321,"y":0.5176470875740051},{"x":0.7398720979690552,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7398720979690552,0.5,0.748400866985321,0.5176470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185500860214233,"y":0.4985294044017792},{"x":0.727078914642334,"y":0.4985294044017792},{"x":0.7249466776847839,"y":0.5176470875740051},{"x":0.7185500860214233,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7185500860214233,0.4985294044017792,0.7249466776847839,0.5176470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823027729988098,"y":0.4985294044017792},{"x":0.7121534943580627,"y":0.5},{"x":0.7121534943580627,"y":0.5176470875740051},{"x":0.6823027729988098,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بذر","boundary":[0.6823027729988098,0.4985294044017792,0.7121534943580627,0.5176470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695095896720886,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6780383586883545,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6759061813354492,"y":0.5176470875740051},{"x":0.6695095896720886,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6695095896720886,0.4985294044017792,0.6759061813354492,0.5176470875740051]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695095896720886,"y":0.4985294044017792},{"x":0.8294243216514587,"y":0.5},{"x":0.8272920846939087,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6695095896720886,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6645095896720886,0.49152940440177917,0.8322920846939087,0.5261176533699036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.5838235020637512},{"x":0.12579956650733948,"y":0.5838235020637512},{"x":0.12579956650733948,"y":0.595588207244873},{"x":0.12153518199920654,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.12153518199920654,0.5838235020637512,0.12579956650733948,0.595588207244873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.5838235020637512},{"x":0.12579956650733948,"y":0.5838235020637512},{"x":0.12579956650733948,"y":0.595588207244873},{"x":0.12153518199920654,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11653518199920654,0.5768235020637512,0.13079956650733948,0.602588207244873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.6352941393852234},{"x":0.12579956650733948,"y":0.6352941393852234},{"x":0.12579956650733948,"y":0.6470588445663452},{"x":0.12153518199920654,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.12153518199920654,0.6352941393852234,0.12579956650733948,0.6470588445663452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12153518199920654,"y":0.6352941393852234},{"x":0.12579956650733948,"y":0.6352941393852234},{"x":0.12579956650733948,"y":0.6470588445663452},{"x":0.12153518199920654,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11653518199920654,0.6282941393852234,0.13079956650733948,0.6540588445663452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.6558823585510254},{"x":0.13859274983406067,"y":0.6558823585510254},{"x":0.13859274983406067,"y":0.6720588207244873},{"x":0.11727079004049301,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"3.","boundary":[0.11727079004049301,0.6558823585510254,0.13859274983406067,0.6720588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14498934149742126,"y":0.6558823585510254},{"x":0.168443500995636,"y":0.6558823585510254},{"x":0.168443500995636,"y":0.6720588207244873},{"x":0.14498934149742126,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.14498934149742126,0.6558823585510254,0.168443500995636,0.6720588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17270788550376892,"y":0.6558823585510254},{"x":0.25799572467803955,"y":0.6558823585510254},{"x":0.25799572467803955,"y":0.6720588207244873},{"x":0.17270788550376892,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"orientale","boundary":[0.17270788550376892,0.6558823585510254,0.25799572467803955,0.6720588207244873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.6558823585510254},{"x":0.25799572467803955,"y":0.6558823585510254},{"x":0.25799572467803955,"y":0.6720588207244873},{"x":0.11727079004049301,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11227079004049301,0.6488823585510254,0.26299572467803956,0.6790588207244873],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.6882352828979492},{"x":0.12366737425327301,"y":0.6882352828979492},{"x":0.12366737425327301,"y":0.699999988079071},{"x":0.11940298229455948,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.11940298229455948,0.6882352828979492,0.12366737425327301,0.699999988079071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.6882352828979492},{"x":0.12366737425327301,"y":0.6882352828979492},{"x":0.12366737425327301,"y":0.699999988079071},{"x":0.11940298229455948,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.11440298229455947,0.6812352828979492,0.12866737425327301,0.706999988079071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.7117646932601929},{"x":0.1364605575799942,"y":0.7117646932601929},{"x":0.1364605575799942,"y":0.7264705896377563},{"x":0.11940298229455948,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.11940298229455948,0.7117646932601929,0.1364605575799942,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14712153375148773,"y":0.7117646932601929},{"x":0.15138593316078186,"y":0.7117646932601929},{"x":0.15138593316078186,"y":0.7264705896377563},{"x":0.14712153375148773,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.14712153375148773,0.7117646932601929,0.15138593316078186,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15991471707820892,"y":0.7117646932601929},{"x":0.16417910158634186,"y":0.7117646932601929},{"x":0.16417910158634186,"y":0.7264705896377563},{"x":0.15991471707820892,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.15991471707820892,0.7117646932601929,0.16417910158634186,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.7117646932601929},{"x":0.27078890800476074,"y":0.7117646932601929},{"x":0.27078890800476074,"y":0.7264705896377563},{"x":0.17057569324970245,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"maculatum","boundary":[0.17057569324970245,0.7117646932601929,0.27078890800476074,0.7264705896377563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11940298229455948,"y":0.7117646932601929},{"x":0.27078890800476074,"y":0.7117646932601929},{"x":0.27078890800476074,"y":0.7264705896377563},{"x":0.11940298229455948,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11440298229455947,0.7047646932601929,0.27578890800476075,0.7334705896377564],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.5514705777168274},{"x":0.8763326406478882,"y":0.5514705777168274},{"x":0.8763326406478882,"y":0.5735294222831726},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8571428656578064,0.5514705777168274,0.8763326406478882,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017057776451111,"y":0.5514705777168274},{"x":0.8464818596839905,"y":0.5514705777168274},{"x":0.8464818596839905,"y":0.5735294222831726},{"x":0.8017057776451111,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.8017057776451111,0.5514705777168274,0.8464818596839905,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761194109916687,"y":0.5514705777168274},{"x":0.7931769490242004,"y":0.5514705777168274},{"x":0.7931769490242004,"y":0.5735294222831726},{"x":0.7761194109916687,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7761194109916687,0.5514705777168274,0.7931769490242004,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7292110919952393,"y":0.5514705777168274},{"x":0.7654584050178528,"y":0.5514705777168274},{"x":0.7654584050178528,"y":0.5735294222831726},{"x":0.7292110919952393,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7292110919952393,0.5514705777168274,0.7654584050178528,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823027729988098,"y":0.5514705777168274},{"x":0.7206823229789734,"y":0.5514705777168274},{"x":0.7206823229789734,"y":0.5735294222831726},{"x":0.6823027729988098,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.6823027729988098,0.5514705777168274,0.7206823229789734,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503198146820068,"y":0.5514705777168274},{"x":0.6759061813354492,"y":0.5514705777168274},{"x":0.6759061813354492,"y":0.5735294222831726},{"x":0.6503198146820068,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.6503198146820068,0.5514705777168274,0.6759061813354492,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5970149040222168,"y":0.5514705777168274},{"x":0.641791045665741,"y":0.5514705777168274},{"x":0.641791045665741,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5970149040222168,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5970149040222168,0.5514705777168274,0.641791045665741,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692963600158691,"y":0.5514705777168274},{"x":0.5863539576530457,"y":0.5514705777168274},{"x":0.5863539576530457,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5692963600158691,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5692963600158691,0.5514705777168274,0.5863539576530457,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181236863136292,"y":0.5514705777168274},{"x":0.5628997683525085,"y":0.5514705777168274},{"x":0.5628997683525085,"y":0.5735294222831726},{"x":0.5181236863136292,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5181236863136292,0.5514705777168274,0.5628997683525085,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48187634348869324,"y":0.5514705777168274},{"x":0.5117270946502686,"y":0.5514705777168274},{"x":0.5117270946502686,"y":0.5735294222831726},{"x":0.48187634348869324,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.48187634348869324,0.5514705777168274,0.5117270946502686,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5514705777168274},{"x":0.4712153375148773,"y":0.5514705777168274},{"x":0.4712153375148773,"y":0.5735294222831726},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4285714328289032,0.5514705777168274,0.4712153375148773,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41791045665740967,"y":0.5514705777168274},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5514705777168274},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5735294222831726},{"x":0.41791045665740967,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41791045665740967,0.5514705777168274,0.4285714328289032,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3773987293243408,"y":0.5514705777168274},{"x":0.4115138649940491,"y":0.5514705777168274},{"x":0.4115138649940491,"y":0.5735294222831726},{"x":0.3773987293243408,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.3773987293243408,0.5514705777168274,0.4115138649940491,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3240938186645508,"y":0.5514705777168274},{"x":0.36460554599761963,"y":0.5514705777168274},{"x":0.36460554599761963,"y":0.5735294222831726},{"x":0.3240938186645508,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.3240938186645508,0.5514705777168274,0.36460554599761963,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2750532925128937,"y":0.5514705777168274},{"x":0.3155650198459625,"y":0.5514705777168274},{"x":0.3155650198459625,"y":0.5735294222831726},{"x":0.2750532925128937,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.2750532925128937,0.5514705777168274,0.3155650198459625,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622601389884949,"y":0.5514705777168274},{"x":0.27078890800476074,"y":0.5514705777168274},{"x":0.27078890800476074,"y":0.5735294222831726},{"x":0.2622601389884949,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2622601389884949,0.5514705777168274,0.27078890800476074,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23880596458911896,"y":0.5514705777168274},{"x":0.25799572467803955,"y":0.5514705777168274},{"x":0.25799572467803955,"y":0.5735294222831726},{"x":0.23880596458911896,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23880596458911896,0.5514705777168274,0.25799572467803955,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2046908289194107,"y":0.5514705777168274},{"x":0.22814498841762543,"y":0.5514705777168274},{"x":0.22814498841762543,"y":0.5735294222831726},{"x":0.2046908289194107,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.2046908289194107,0.5514705777168274,0.22814498841762543,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13432836532592773,"y":0.5514705777168274},{"x":0.1855010688304901,"y":0.5514705777168274},{"x":0.1855010688304901,"y":0.5735294222831726},{"x":0.13432836532592773,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.13432836532592773,0.5514705777168274,0.1855010688304901,0.5735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11513859033584595,"y":0.5514705777168274},{"x":0.12579956650733948,"y":0.5514705777168274},{"x":0.12579956650733948,"y":0.5735294222831726},{"x":0.11513859033584595,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.11513859033584595,0.5514705777168274,0.12579956650733948,0.5735294222831726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11513859033584595,"y":0.5514705777168274},{"x":0.8763326406478882,"y":0.5514705777168274},{"x":0.8763326406478882,"y":0.5735294222831726},{"x":0.11513859033584595,"y":0.5735294222831726}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11013859033584594,0.5444705777168274,0.8813326406478882,0.5805294222831726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8208954930305481,"y":0.5779411792755127},{"x":0.8464818596839905,"y":0.5779411792755127},{"x":0.8464818596839905,"y":0.5970588326454163},{"x":0.8208954930305481,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.8208954930305481,0.5779411792755127,0.8464818596839905,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7718549966812134,"y":0.5779411792755127},{"x":0.8144989609718323,"y":0.5779411792755127},{"x":0.8144989609718323,"y":0.5970588326454163},{"x":0.7718549966812134,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.7718549966812134,0.5779411792755127,0.8144989609718323,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7441364526748657,"y":0.5779411792755127},{"x":0.7654584050178528,"y":0.5779411792755127},{"x":0.7654584050178528,"y":0.5970588326454163},{"x":0.7441364526748657,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.7441364526748657,0.5779411792755127,0.7654584050178528,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727078914642334,"y":0.5779411792755127},{"x":0.7356076836585999,"y":0.5779411792755127},{"x":0.7356076836585999,"y":0.5970588326454163},{"x":0.727078914642334,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.727078914642334,0.5779411792755127,0.7356076836585999,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.5779411792755127},{"x":0.7206823229789734,"y":0.5779411792755127},{"x":0.7206823229789734,"y":0.5970588326454163},{"x":0.6673774123191833,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6673774123191833,0.5779411792755127,0.7206823229789734,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012793183326721,"y":0.5779411792755127},{"x":0.6545842289924622,"y":0.5779411792755127},{"x":0.6545842289924622,"y":0.5970588326454163},{"x":0.6012793183326721,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخصوص","boundary":[0.6012793183326721,0.5779411792755127,0.6545842289924622,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5415778160095215,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5842217206954956,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5842217206954956,"y":0.5970588326454163},{"x":0.5415778160095215,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5415778160095215,0.5779411792755127,0.5842217206954956,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49466949701309204,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5309168696403503,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5309168696403503,"y":0.5970588326454163},{"x":0.49466949701309204,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خزری","boundary":[0.49466949701309204,0.5779411792755127,0.5309168696403503,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.473347544670105,"y":0.5779411792755127},{"x":0.48187634348869324,"y":0.5779411792755127},{"x":0.48187634348869324,"y":0.5970588326454163},{"x":0.473347544670105,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.473347544670105,0.5779411792755127,0.48187634348869324,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863539457321167,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8720682263374329,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8720682263374329,"y":0.625},{"x":0.863539457321167,"y":0.625}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.863539457321167,0.6029411554336548,0.8720682263374329,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144989609718323,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8550106883049011,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8550106883049011,"y":0.625},{"x":0.8144989609718323,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.8144989609718323,0.6029411554336548,0.8550106883049011,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7590618133544922,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8038379549980164,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8038379549980164,"y":0.625},{"x":0.7590618133544922,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.7590618133544922,0.6029411554336548,0.8038379549980164,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746268630027771,"y":0.6029411554336548},{"x":0.7547974586486816,"y":0.6029411554336548},{"x":0.7547974586486816,"y":0.625},{"x":0.746268630027771,"y":0.625}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.746268630027771,0.6029411554336548,0.7547974586486816,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7164179086685181,"y":0.6029411554336548},{"x":0.7398720979690552,"y":0.6029411554336548},{"x":0.7398720979690552,"y":0.625},{"x":0.7164179086685181,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7164179086685181,0.6029411554336548,0.7398720979690552,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.6029411554336548},{"x":0.7036247253417969,"y":0.6029411554336548},{"x":0.7036247253417969,"y":0.625},{"x":0.6673774123191833,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6673774123191833,0.6029411554336548,0.7036247253417969,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6055437326431274,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6567164063453674,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6567164063453674,"y":0.625},{"x":0.6055437326431274,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالاتری","boundary":[0.6055437326431274,0.6029411554336548,0.6567164063453674,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5863539576530457,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5863539576530457,"y":0.625},{"x":0.5458422303199768,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5458422303199768,0.6029411554336548,0.5863539576530457,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095948576927185,"y":0.6029411554336548},{"x":0.526652455329895,"y":0.6029411554336548},{"x":0.526652455329895,"y":0.625},{"x":0.5095948576927185,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5095948576927185,0.6029411554336548,0.526652455329895,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45628997683525085,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5010660886764526,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5010660886764526,"y":0.625},{"x":0.45628997683525085,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.45628997683525085,0.6029411554336548,0.5010660886764526,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4115138649940491,"y":0.6029411554336548},{"x":0.4413646161556244,"y":0.6029411554336548},{"x":0.4413646161556244,"y":0.625},{"x":0.4115138649940491,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4115138649940491,0.6029411554336548,0.4413646161556244,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36247333884239197,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3987206816673279,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3987206816673279,"y":0.625},{"x":0.36247333884239197,"y":0.625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.36247333884239197,0.6029411554336548,0.3987206816673279,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34541577100753784,"y":0.6029411554336548},{"x":0.35607674717903137,"y":0.6029411554336548},{"x":0.35607674717903137,"y":0.625},{"x":0.34541577100753784,"y":0.625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34541577100753784,0.6029411554336548,0.35607674717903137,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30063965916633606,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3347547948360443,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3347547948360443,"y":0.625},{"x":0.30063965916633606,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.30063965916633606,0.6029411554336548,0.3347547948360443,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24733474850654602,"y":0.6029411554336548},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6029411554336548},{"x":0.2857142984867096,"y":0.625},{"x":0.24733474850654602,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.24733474850654602,0.6029411554336548,0.2857142984867096,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18763326108455658,"y":0.6029411554336548},{"x":0.2366737723350525,"y":0.6029411554336548},{"x":0.2366737723350525,"y":0.625},{"x":0.18763326108455658,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.18763326108455658,0.6029411554336548,0.2366737723350525,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.6029411554336548},{"x":0.18763326108455658,"y":0.6029411554336548},{"x":0.18763326108455658,"y":0.625},{"x":0.17697228491306305,"y":0.625}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.17697228491306305,0.6029411554336548,0.18763326108455658,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.6029411554336548},{"x":0.17270788550376892,"y":0.6029411554336548},{"x":0.17270788550376892,"y":0.625},{"x":0.11727079004049301,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.11727079004049301,0.6029411554336548,0.17270788550376892,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10874200612306595,"y":0.6029411554336548},{"x":0.11727079004049301,"y":0.6029411554336548},{"x":0.11727079004049301,"y":0.625},{"x":0.10874200612306595,"y":0.625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.10874200612306595,0.6029411554336548,0.11727079004049301,0.625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10874200612306595,"y":0.5779411792755127},{"x":0.8720682263374329,"y":0.5779411792755127},{"x":0.8720682263374329,"y":0.625},{"x":0.10874200612306595,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.10374200612306594,0.5709411792755127,0.8770682263374329,0.632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7910447716712952,"y":0.6279411911964417},{"x":0.8486140966415405,"y":0.6279411911964417},{"x":0.8486140966415405,"y":0.6514706015586853},{"x":0.7910447716712952,"y":0.6514706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7910447716712952,0.6279411911964417,0.8486140966415405,0.6514706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727078914642334,"y":0.6294117569923401},{"x":0.7867803573608398,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7867803573608398,"y":0.6514706015586853},{"x":0.727078914642334,"y":0.6514706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخصوص","boundary":[0.727078914642334,0.6294117569923401,0.7867803573608398,0.6514706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.6294117569923401},{"x":0.7121534943580627,"y":0.6294117569923401},{"x":0.7121534943580627,"y":0.6529411673545837},{"x":0.6673774123191833,"y":0.6529411673545837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6673774123191833,0.6294117569923401,0.7121534943580627,0.6529411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6162046790122986,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6652451753616333,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6652451753616333,"y":0.6529411673545837},{"x":0.6162046790122986,"y":0.6529411673545837}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.6162046790122986,0.6294117569923401,0.6652451753616333,0.6529411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6034114956855774,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6034114956855774,"y":0.6529411673545837},{"x":0.5927505493164062,"y":0.6529411673545837}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5927505493164062,0.6294117569923401,0.6034114956855774,0.6529411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394456386566162,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5863539576530457,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5863539576530457,"y":0.6529411673545837},{"x":0.5394456386566162,"y":0.6529411673545837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تورانی","boundary":[0.5394456386566162,0.6294117569923401,0.5863539576530457,0.6529411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5223880410194397,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5309168696403503,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5309168696403503,"y":0.6529411673545837},{"x":0.5223880410194397,"y":0.6529411673545837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5223880410194397,0.6294117569923401,0.5309168696403503,0.6529411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605543613433838,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5117270946502686,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5117270946502686,"y":0.6529411673545837},{"x":0.4605543613433838,"y":0.6529411673545837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاگرسی","boundary":[0.4605543613433838,0.6294117569923401,0.5117270946502686,0.6529411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8528784513473511,"y":0.6573529243469238},{"x":0.8805969953536987,"y":0.6573529243469238},{"x":0.8805969953536987,"y":0.6779412031173706},{"x":0.8528784513473511,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8528784513473511,0.6573529243469238,0.8805969953536987,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8123667240142822,"y":0.6573529243469238},{"x":0.8443496823310852,"y":0.6573529243469238},{"x":0.8443496823310852,"y":0.6779412031173706},{"x":0.8123667240142822,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غده","boundary":[0.8123667240142822,0.6573529243469238,0.8443496823310852,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7718549966812134,"y":0.6573529243469238},{"x":0.8059701323509216,"y":0.6573529243469238},{"x":0.8059701323509216,"y":0.6779412031173706},{"x":0.7718549966812134,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.7718549966812134,0.6573529243469238,0.8059701323509216,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547974586486816,"y":0.6573529243469238},{"x":0.7633262276649475,"y":0.6573529243469238},{"x":0.7633262276649475,"y":0.6779412031173706},{"x":0.7547974586486816,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7547974586486816,0.6573529243469238,0.7633262276649475,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121534943580627,"y":0.6573529243469238},{"x":0.748400866985321,"y":0.6573529243469238},{"x":0.748400866985321,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7121534943580627,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7121534943580627,0.6573529243469238,0.748400866985321,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545842289924622,"y":0.6573529243469238},{"x":0.7036247253417969,"y":0.6573529243469238},{"x":0.7036247253417969,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6545842289924622,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6545842289924622,0.6573529243469238,0.7036247253417969,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012793183326721,"y":0.6558823585510254},{"x":0.6396588683128357,"y":0.6558823585510254},{"x":0.6396588683128357,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6012793183326721,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.6012793183326721,0.6558823585510254,0.6396588683128357,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5415778160095215,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5842217206954956,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5842217206954956,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5415778160095215,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.5415778160095215,0.6558823585510254,0.5842217206954956,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797441363334656,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5351812243461609,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5351812243461609,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4797441363334656,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.4797441363334656,0.6558823585510254,0.5351812243461609,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8699360489845276,"y":0.6823529601097107},{"x":0.8784648180007935,"y":0.6823529601097107},{"x":0.8784648180007935,"y":0.7044117450714111},{"x":0.8699360489845276,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8699360489845276,0.6823529601097107,0.8784648180007935,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251599073410034,"y":0.6823529601097107},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6823529601097107},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7044117450714111},{"x":0.8251599073410034,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غده","boundary":[0.8251599073410034,0.6823529601097107,0.8571428656578064,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7846481800079346,"y":0.6823529601097107},{"x":0.8187633156776428,"y":0.6823529601097107},{"x":0.8187633156776428,"y":0.7044117450714111},{"x":0.7846481800079346,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.7846481800079346,0.6823529601097107,0.8187633156776428,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7718549966812134,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7803837656974792,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7803837656974792,"y":0.7044117450714111},{"x":0.7718549966812134,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7718549966812134,0.6823529601097107,0.7803837656974792,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078891396522522,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7633262276649475,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7633262276649475,"y":0.7044117450714111},{"x":0.7078891396522522,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.7078891396522522,0.6823529601097107,0.7633262276649475,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.6823529601097107},{"x":0.695095956325531,"y":0.6823529601097107},{"x":0.695095956325531,"y":0.7044117450714111},{"x":0.6673774123191833,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.6673774123191833,0.6823529601097107,0.695095956325531,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631130039691925,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6524520516395569,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6524520516395569,"y":0.7044117450714111},{"x":0.631130039691925,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.631130039691925,0.6823529601097107,0.6524520516395569,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5970149040222168,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6226012706756592,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6226012706756592,"y":0.7044117450714111},{"x":0.5970149040222168,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5970149040222168,0.6823529601097107,0.6226012706756592,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5756929516792297,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5863539576530457,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5863539576530457,"y":0.7044117450714111},{"x":0.5756929516792297,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5756929516792297,0.6823529601097107,0.5863539576530457,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5351812243461609,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5650320053100586,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5650320053100586,"y":0.7044117450714111},{"x":0.5351812243461609,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5351812243461609,0.6823529601097107,0.5650320053100586,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712153375148773,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5223880410194397,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5223880410194397,"y":0.7044117450714111},{"x":0.4712153375148773,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.4712153375148773,0.6823529601097107,0.5223880410194397,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42430704832077026,"y":0.6823529601097107},{"x":0.46268656849861145,"y":0.6823529601097107},{"x":0.46268656849861145,"y":0.7044117450714111},{"x":0.42430704832077026,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.42430704832077026,0.6823529601097107,0.46268656849861145,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36247333884239197,"y":0.6823529601097107},{"x":0.40724948048591614,"y":0.6823529601097107},{"x":0.40724948048591614,"y":0.7044117450714111},{"x":0.36247333884239197,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.36247333884239197,0.6823529601097107,0.40724948048591614,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176972270011902,"y":0.6823529601097107},{"x":0.35181236267089844,"y":0.6823529601097107},{"x":0.35181236267089844,"y":0.7044117450714111},{"x":0.3176972270011902,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.3176972270011902,0.6823529601097107,0.35181236267089844,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8464818596839905,"y":0.7073529362678528},{"x":0.8784648180007935,"y":0.7073529362678528},{"x":0.8784648180007935,"y":0.7264705896377563},{"x":0.8464818596839905,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8464818596839905,0.7073529362678528,0.8784648180007935,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7974413633346558,"y":0.7073529362678528},{"x":0.8422175049781799,"y":0.7073529362678528},{"x":0.8422175049781799,"y":0.7264705896377563},{"x":0.7974413633346558,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"زانده","boundary":[0.7974413633346558,0.7073529362678528,0.8422175049781799,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569296360015869,"y":0.7073529362678528},{"x":0.7910447716712952,"y":0.7073529362678528},{"x":0.7910447716712952,"y":0.7264705896377563},{"x":0.7569296360015869,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.7569296360015869,0.7073529362678528,0.7910447716712952,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036247253417969,"y":0.7073529362678528},{"x":0.748400866985321,"y":0.7073529362678528},{"x":0.748400866985321,"y":0.7264705896377563},{"x":0.7036247253417969,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.7036247253417969,0.7073529362678528,0.748400866985321,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.7073529362678528},{"x":0.7014925479888916,"y":0.7073529362678528},{"x":0.7014925479888916,"y":0.7264705896377563},{"x":0.6375266313552856,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.6375266313552856,0.7073529362678528,0.7014925479888916,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226012706756592,"y":0.7073529362678528},{"x":0.6289978623390198,"y":0.7073529362678528},{"x":0.6289978623390198,"y":0.7264705896377563},{"x":0.6226012706756592,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6226012706756592,0.7073529362678528,0.6289978623390198,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8656716346740723,"y":0.7352941036224365},{"x":0.8720682263374329,"y":0.7352941036224365},{"x":0.8720682263374329,"y":0.7529411911964417},{"x":0.8656716346740723,"y":0.7529411911964417}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8656716346740723,0.7352941036224365,0.8720682263374329,0.7529411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144989609718323,"y":0.7367647290229797},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7352941036224365},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7529411911964417},{"x":0.8144989609718323,"y":0.7544117569923401}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"زاعده","boundary":[0.8144989609718323,0.7367647290229797,0.8571428656578064,0.7529411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739872336387634,"y":0.7367647290229797},{"x":0.8081023693084717,"y":0.7352941036224365},{"x":0.8081023693084717,"y":0.7544117569923401},{"x":0.7761194109916687,"y":0.7544117569923401}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.7739872336387634,0.7367647290229797,0.8081023693084717,0.7544117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7654584050178528,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7675906419754028,"y":0.7544117569923401},{"x":0.7164179086685181,"y":0.7558823823928833}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"چمچمه","boundary":[0.7142857313156128,0.7382352948188782,0.7675906419754028,0.7544117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.7397058606147766},{"x":0.7078891396522522,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7078891396522522,"y":0.7558823823928833},{"x":0.6673774123191833,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"زرده","boundary":[0.6673774123191833,0.7397058606147766,0.7078891396522522,0.7558823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8528784513473511,"y":0.7602941393852234},{"x":0.8805969953536987,"y":0.7602941393852234},{"x":0.8805969953536987,"y":0.7808823585510254},{"x":0.8528784513473511,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8528784513473511,0.7602941393852234,0.8805969953536987,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799573540687561,"y":0.7602941393852234},{"x":0.8443496823310852,"y":0.7602941393852234},{"x":0.8443496823310852,"y":0.7808823585510254},{"x":0.799573540687561,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.799573540687561,0.7602941393852234,0.8443496823310852,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7718549966812134,"y":0.7602941393852234},{"x":0.7931769490242004,"y":0.7602941393852234},{"x":0.7931769490242004,"y":0.7808823585510254},{"x":0.7718549966812134,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7718549966812134,0.7602941393852234,0.7931769490242004,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356076836585999,"y":0.7602941393852234},{"x":0.7590618133544922,"y":0.7602941393852234},{"x":0.7590618133544922,"y":0.7808823585510254},{"x":0.7356076836585999,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7356076836585999,0.7602941393852234,0.7590618133544922,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6780383586883545,"y":0.7602941393852234},{"x":0.7121534943580627,"y":0.7602941393852234},{"x":0.7121534943580627,"y":0.7808823585510254},{"x":0.6780383586883545,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷/۵","boundary":[0.6780383586883545,0.7602941393852234,0.7121534943580627,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545842289924622,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6652451753616333,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6652451753616333,"y":0.7808823585510254},{"x":0.6545842289924622,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6545842289924622,0.7602941393852234,0.6652451753616333,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6162046790122986,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6396588683128357,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6396588683128357,"y":0.7808823585510254},{"x":0.6162046790122986,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۷","boundary":[0.6162046790122986,0.7602941393852234,0.6396588683128357,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5970149040222168,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6055437326431274,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6055437326431274,"y":0.7808823585510254},{"x":0.5970149040222168,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5970149040222168,0.7602941393852234,0.6055437326431274,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5884861350059509,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5884861350059509,"y":0.7808823585510254},{"x":0.5458422303199768,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهنای","boundary":[0.5458422303199768,0.7602941393852234,0.5884861350059509,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48614072799682617,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5223880410194397,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5223880410194397,"y":0.7808823585510254},{"x":0.48614072799682617,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱/۲","boundary":[0.48614072799682617,0.7602941393852234,0.5223880410194397,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4648187756538391,"y":0.7602941393852234},{"x":0.47547975182533264,"y":0.7602941393852234},{"x":0.47547975182533264,"y":0.7808823585510254},{"x":0.4648187756538391,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4648187756538391,0.7602941393852234,0.47547975182533264,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44349679350852966,"y":0.7602941393852234},{"x":0.4520255923271179,"y":0.7602941393852234},{"x":0.4520255923271179,"y":0.7808823585510254},{"x":0.44349679350852966,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.44349679350852966,0.7602941393852234,0.4520255923271179,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39445629715919495,"y":0.7602941393852234},{"x":0.4349680244922638,"y":0.7602941393852234},{"x":0.4349680244922638,"y":0.7808823585510254},{"x":0.39445629715919495,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.39445629715919495,0.7602941393852234,0.4349680244922638,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3603411614894867,"y":0.7602941393852234},{"x":0.38166311383247375,"y":0.7602941393852234},{"x":0.38166311383247375,"y":0.7808823585510254},{"x":0.3603411614894867,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.3603411614894867,0.7602941393852234,0.38166311383247375,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3475479781627655,"y":0.7602941393852234},{"x":0.35607674717903137,"y":0.7602941393852234},{"x":0.35607674717903137,"y":0.7808823585510254},{"x":0.3475479781627655,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3475479781627655,0.7602941393852234,0.35607674717903137,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3091684579849243,"y":0.7602941393852234},{"x":0.3411513864994049,"y":0.7602941393852234},{"x":0.3411513864994049,"y":0.7808823585510254},{"x":0.3091684579849243,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.3091684579849243,0.7602941393852234,0.3411513864994049,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2558635473251343,"y":0.7602941393852234},{"x":0.2963752746582031,"y":0.7602941393852234},{"x":0.2963752746582031,"y":0.7808823585510254},{"x":0.2558635473251343,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.2558635473251343,0.7602941393852234,0.2963752746582031,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2302771806716919,"y":0.7602941393852234},{"x":0.24733474850654602,"y":0.7602941393852234},{"x":0.24733474850654602,"y":0.7808823585510254},{"x":0.2302771806716919,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2302771806716919,0.7602941393852234,0.24733474850654602,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19616204500198364,"y":0.7602941393852234},{"x":0.22174839675426483,"y":0.7602941393852234},{"x":0.22174839675426483,"y":0.7808823585510254},{"x":0.19616204500198364,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.19616204500198364,0.7602941393852234,0.22174839675426483,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.7602941393852234},{"x":0.17910447716712952,"y":0.7602941393852234},{"x":0.17910447716712952,"y":0.7808823585510254},{"x":0.17057569324970245,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.17057569324970245,0.7602941393852234,0.17910447716712952,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14498934149742126,"y":0.7602941393852234},{"x":0.1556503176689148,"y":0.7602941393852234},{"x":0.1556503176689148,"y":0.7808823585510254},{"x":0.14498934149742126,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.14498934149742126,0.7602941393852234,0.1556503176689148,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11300639808177948,"y":0.7602941393852234},{"x":0.13432836532592773,"y":0.7602941393852234},{"x":0.13432836532592773,"y":0.7808823585510254},{"x":0.11300639808177948,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.11300639808177948,0.7602941393852234,0.13432836532592773,0.7808823585510254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11087419837713242,"y":0.6308823823928833},{"x":0.8805969953536987,"y":0.6264705657958984},{"x":0.8805969953536987,"y":0.7808823585510254},{"x":0.11300639808177948,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.10587419837713241,0.6238823823928833,0.8855969953536987,0.7878823585510254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017057776451111,"y":0.7867646813392639},{"x":0.8464818596839905,"y":0.7867646813392639},{"x":0.8464818596839905,"y":0.8073529601097107},{"x":0.8017057776451111,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.8017057776451111,0.7867646813392639,0.8464818596839905,0.8073529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7718549966812134,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7931769490242004,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7931769490242004,"y":0.8073529601097107},{"x":0.7718549966812134,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.7718549966812134,0.7867646813392639,0.7931769490242004,0.8073529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7590618133544922,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7675906419754028,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7675906419754028,"y":0.8073529601097107},{"x":0.7590618133544922,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7590618133544922,0.7867646813392639,0.7675906419754028,0.8073529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7249466776847839,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7547974586486816,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7547974586486816,"y":0.8073529601097107},{"x":0.7249466776847839,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.7249466776847839,0.7867646813392639,0.7547974586486816,0.8073529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6716417670249939,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7164179086685181,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7164179086685181,"y":0.8088235259056091},{"x":0.6716417670249939,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زائده","boundary":[0.6716417670249939,0.7882353067398071,0.7164179086685181,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545842289924622,"y":0.7882353067398071},{"x":0.663112998008728,"y":0.7882353067398071},{"x":0.663112998008728,"y":0.8088235259056091},{"x":0.6545842289924622,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6545842289924622,0.7882353067398071,0.663112998008728,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332622766494751,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6460554599761963,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6460554599761963,"y":0.8088235259056091},{"x":0.6332622766494751,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6332622766494751,0.7882353067398071,0.6460554599761963,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.611940324306488,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6204690933227539,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6204690933227539,"y":0.8088235259056091},{"x":0.611940324306488,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.611940324306488,0.7882353067398071,0.6204690933227539,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735607743263245,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6055437326431274,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6055437326431274,"y":0.8088235259056091},{"x":0.5735607743263245,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.5735607743263245,0.7882353067398071,0.6055437326431274,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5650320053100586,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5650320053100586,"y":0.8088235259056091},{"x":0.5458422303199768,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.5458422303199768,0.7882353067398071,0.5650320053100586,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287846326828003,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5373134613037109,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5373134613037109,"y":0.8088235259056091},{"x":0.5287846326828003,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5287846326828003,0.7882353067398071,0.5373134613037109,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.505330502986908,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5202558636665344,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5202558636665344,"y":0.8088235259056091},{"x":0.505330502986908,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.505330502986908,0.7882353067398071,0.5202558636665344,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605543613433838,"y":0.7882353067398071},{"x":0.505330502986908,"y":0.7882353067398071},{"x":0.505330502986908,"y":0.8088235259056091},{"x":0.4605543613433838,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.4605543613433838,0.7882353067398071,0.505330502986908,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40724948048591614,"y":0.7882353067398071},{"x":0.447761207818985,"y":0.7882353067398071},{"x":0.447761207818985,"y":0.8088235259056091},{"x":0.40724948048591614,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.40724948048591614,0.7882353067398071,0.447761207818985,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38166311383247375,"y":0.7882353067398071},{"x":0.3965884745121002,"y":0.7882353067398071},{"x":0.3965884745121002,"y":0.8088235259056091},{"x":0.38166311383247375,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.38166311383247375,0.7882353067398071,0.3965884745121002,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34968018531799316,"y":0.7897058725357056},{"x":0.3710021376609802,"y":0.7897058725357056},{"x":0.3710021376609802,"y":0.8088235259056091},{"x":0.34968018531799316,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.34968018531799316,0.7897058725357056,0.3710021376609802,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33901917934417725,"y":0.7897058725357056},{"x":0.3475479781627655,"y":0.7897058725357056},{"x":0.3475479781627655,"y":0.8088235259056091},{"x":0.33901917934417725,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33901917934417725,0.7897058725357056,0.3475479781627655,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863539457321167,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8720682263374329,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8720682263374329,"y":0.8338235020637512},{"x":0.863539457321167,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.863539457321167,0.8147059082984924,0.8720682263374329,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8123667240142822,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8338235020637512},{"x":0.8123667240142822,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.8123667240142822,0.8147059082984924,0.8571428656578064,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7910447716712952,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8081023693084717,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8081023693084717,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7910447716712952,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7910447716712952,0.8147059082984924,0.8081023693084717,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547974586486816,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7803837656974792,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7803837656974792,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7547974586486816,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7547974586486816,0.8147059082984924,0.7803837656974792,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7164179086685181,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7377398610115051,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7377398610115051,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7164179086685181,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.7164179086685181,0.8147059082984924,0.7377398610115051,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6972281336784363,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7078891396522522,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7078891396522522,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6972281336784363,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6972281336784363,0.8147059082984924,0.7078891396522522,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652451753616333,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6865671873092651,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6865671873092651,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6652451753616333,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۰","boundary":[0.6652451753616333,0.8147059082984924,0.6865671873092651,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6439232230186462,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6524520516395569,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6524520516395569,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6439232230186462,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6439232230186462,0.8147059082984924,0.6524520516395569,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5906183123588562,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6353944540023804,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6353944540023804,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5906183123588562,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهنای","boundary":[0.5906183123588562,0.8147059082984924,0.6353944540023804,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558635413646698,"y":0.8147059082984924},{"x":0.5671641826629639,"y":0.8147059082984924},{"x":0.5671641826629639,"y":0.8338235020637512},{"x":0.558635413646698,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.558635413646698,0.8147059082984924,0.5671641826629639,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394456386566162,"y":0.8147059082984924},{"x":0.5501065850257874,"y":0.8147059082984924},{"x":0.5501065850257874,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5394456386566162,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5394456386566162,0.8147059082984924,0.5501065850257874,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074626803398132,"y":0.8147059082984924},{"x":0.5287846326828003,"y":0.8147059082984924},{"x":0.5287846326828003,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5074626803398132,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.5074626803398132,0.8147059082984924,0.5287846326828003,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4584221839904785,"y":0.8147059082984924},{"x":0.49893391132354736,"y":0.8147059082984924},{"x":0.49893391132354736,"y":0.8338235020637512},{"x":0.4584221839904785,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.4584221839904785,0.8147059082984924,0.49893391132354736,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42430704832077026,"y":0.8147059082984924},{"x":0.4456290006637573,"y":0.8147059082984924},{"x":0.4456290006637573,"y":0.8338235020637512},{"x":0.42430704832077026,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.42430704832077026,0.8147059082984924,0.4456290006637573,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4115138649940491,"y":0.8147059082984924},{"x":0.42004263401031494,"y":0.8147059082984924},{"x":0.42004263401031494,"y":0.8338235020637512},{"x":0.4115138649940491,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4115138649940491,0.8147059082984924,0.42004263401031494,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36886993050575256,"y":0.8147059082984924},{"x":0.4051172733306885,"y":0.8147059082984924},{"x":0.4051172733306885,"y":0.8338235020637512},{"x":0.36886993050575256,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.36886993050575256,0.8147059082984924,0.4051172733306885,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31982943415641785,"y":0.8147059082984924},{"x":0.3603411614894867,"y":0.8147059082984924},{"x":0.3603411614894867,"y":0.8338235020637512},{"x":0.31982943415641785,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.31982943415641785,0.8147059082984924,0.3603411614894867,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29424306750297546,"y":0.8147059082984924},{"x":0.3113006353378296,"y":0.8147059082984924},{"x":0.3113006353378296,"y":0.8338235020637512},{"x":0.29424306750297546,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29424306750297546,0.8147059082984924,0.3113006353378296,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25799572467803955,"y":0.8147059082984924},{"x":0.28358209133148193,"y":0.8147059082984924},{"x":0.28358209133148193,"y":0.8338235020637512},{"x":0.25799572467803955,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.25799572467803955,0.8147059082984924,0.28358209133148193,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21961620450019836,"y":0.8147059082984924},{"x":0.24307036399841309,"y":0.8147059082984924},{"x":0.24307036399841309,"y":0.8338235020637512},{"x":0.21961620450019836,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.21961620450019836,0.8147059082984924,0.24307036399841309,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20042644441127777,"y":0.8147059082984924},{"x":0.2110874205827713,"y":0.8147059082984924},{"x":0.2110874205827713,"y":0.8338235020637512},{"x":0.20042644441127777,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.20042644441127777,0.8147059082984924,0.2110874205827713,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.168443500995636,"y":0.8147059082984924},{"x":0.18976545333862305,"y":0.8147059082984924},{"x":0.18976545333862305,"y":0.8338235020637512},{"x":0.168443500995636,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۵","boundary":[0.168443500995636,0.8147059082984924,0.18976545333862305,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.8147059082984924},{"x":0.15991471707820892,"y":0.8147059082984924},{"x":0.15991471707820892,"y":0.8338235020637512},{"x":0.11727079004049301,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.11727079004049301,0.8147059082984924,0.15991471707820892,0.8338235020637512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11727079004049301,"y":0.7867646813392639},{"x":0.8720682263374329,"y":0.783823549747467},{"x":0.8720682263374329,"y":0.8338235020637512},{"x":0.11727079004049301,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.11227079004049301,0.7797646813392639,0.8770682263374329,0.8408235020637512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251599073410034,"y":0.8397058844566345},{"x":0.8443496823310852,"y":0.8397058844566345},{"x":0.8443496823310852,"y":0.8588235378265381},{"x":0.8251599073410034,"y":0.8588235378265381}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.8251599073410034,0.8397058844566345,0.8443496823310852,0.8588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8123667240142822,"y":0.8397058844566345},{"x":0.8208954930305481,"y":0.8397058844566345},{"x":0.8208954930305481,"y":0.8588235378265381},{"x":0.8123667240142822,"y":0.8588235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8123667240142822,0.8397058844566345,0.8208954930305481,0.8588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739872336387634,"y":0.8397058844566345},{"x":0.8038379549980164,"y":0.8397058844566345},{"x":0.8038379549980164,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7739872336387634,"y":0.8588235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.7739872336387634,0.8397058844566345,0.8038379549980164,0.8588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7206823229789734,"y":0.8397058844566345},{"x":0.7654584050178528,"y":0.8397058844566345},{"x":0.7654584050178528,"y":0.8602941036224365},{"x":0.7206823229789734,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زائده","boundary":[0.7206823229789734,0.8397058844566345,0.7654584050178528,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929637789726257,"y":0.8397058844566345},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8397058844566345},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8602941036224365},{"x":0.6929637789726257,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.6929637789726257,0.8397058844566345,0.7142857313156128,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6716417670249939,"y":0.8397058844566345},{"x":0.6823027729988098,"y":0.8397058844566345},{"x":0.6823027729988098,"y":0.8602941036224365},{"x":0.6716417670249939,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6716417670249939,0.8397058844566345,0.6823027729988098,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.8397058844566345},{"x":0.6588486433029175,"y":0.8397058844566345},{"x":0.6588486433029175,"y":0.8602941036224365},{"x":0.6375266313552856,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۳","boundary":[0.6375266313552856,0.8397058844566345,0.6588486433029175,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991471409797668,"y":0.8397058844566345},{"x":0.6268656849861145,"y":0.8397058844566345},{"x":0.6268656849861145,"y":0.8602941036224365},{"x":0.5991471409797668,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.5991471409797668,0.8397058844566345,0.6268656849861145,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671641826629639,"y":0.841176450252533},{"x":0.5863539576530457,"y":0.841176450252533},{"x":0.5863539576530457,"y":0.8602941036224365},{"x":0.5671641826629639,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.5671641826629639,0.841176450252533,0.5863539576530457,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543709993362427,"y":0.841176450252533},{"x":0.5628997683525085,"y":0.841176450252533},{"x":0.5628997683525085,"y":0.8602941036224365},{"x":0.5543709993362427,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5543709993362427,0.841176450252533,0.5628997683525085,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4968017041683197,"y":0.841176450252533},{"x":0.5479744076728821,"y"